Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o."

Transkript

1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Romana Laidolfová Personální problematika provozu trajektových a zámořských lodí Bakalářská práce 2014

2 Personální problematika provozu trajektových a zámořských lodí Bakalářská práce Romana Laidolfová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí práce: Ing. Pavel Attl, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Employe working condition issues on ferries and cruise ships Bachelor dissertation Romana Laidolfová The institute of hospitality management in Prague 8, ltd. Department of tourism and travel industry Major: Management destination of travel and tourism industry Thesis advisor: Ing.Pavel Attl, Ph.D. Date of submittion: Date of thesis defence: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Personální problematika provozu trajektových a zámořských lodí zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. Vsouladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácene formě v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.... Jméno a příjmení autora V Praze dne 12. června 2014

5 Děkuji vedoucímu práce panu Ing. Attlovi, Ph.D. za odbornou pomoc, konzultace, cenné připomínky a čas, který mi věnoval při zpracování mého tématu.

6 Abstrakt LAIDOLFOVÁ, Romana. Personální problematika provozu trajektových a zámořských lodí. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 58. Předložená práce se zabývá personální problematikou provozu trajektové lodi Pride of Rotterdam. Na základě dotazníkového šetření a mých osobních zkušeností s prací na této lodi, zde analyzuji pracovní prostředí lodi Pride of Rotterdam z pohledu zaměstnance. Popisuji zde také technické parametry lodi, jednotlivé paluby lodi, které slouží pro ujasnění představy pracovního prostředí, které zde analyzuji. Zjišťuji celkovou spokojenost zaměstnanců, jejich pracovní podmínky. V mém dotazníkovém šetření jsem se zaměřila na míru spokojenosti zaměstnanců s procesem přijetí do zaměstnání, dále pak na délku pracovní doby, kompetence jednotlivých zaměstnanců a také na bezpečnostní podmínky na lodi. Na základě analýzy těchto dat zde uvádím návrhy, které by mohly pracovní podmínky pro zaměstnance na lodi zlepšit. Data a informace jsem získala převážně z vnitřních zdrojů lodi, také prostřednictvím rozhovorů s nadřízenými. Dalšími zdroji mé práce byla literatura a internetové zdroje. Klíčová slova: lodní doprava, lodní společnosti, personální práce, personalistika, pracovní podmínky, bezpečnostní podmínky

7 Abstract LAIDOLFOVÁ, Romana. Employee working condition issues on ferries and cruise ships. [Bachelor dissertation]. The institute of hospitality management in Prague 8,Ltd. Prague: Total number of pages 58. This thesis is dealing with working issues conditions on the ship Pride of Rotterdam. Based on the questionnaire survey and my personal experience working on this ship, I analyze working environment of the ship Pride of Rotterdam. I also describe technical parameters of the ship, describe the decks of the ship, which is helping to imagine the idea of the work environment that I analyze. I am trying to find out, if the employee are satisfied with working conditions on board. In my questionnaire survey, I focused on the level of employee satisfaction with the process of recruitment, as well as on working hours, skills of individual employees and take on security conditions on the ship. Base on the analysis of the data I present the proposals that might improve working conditions on the ship. Data and informations was obtained mainly from internal resources of the ship, as well as through interviews with senior management. Additional sources of my work was literature and internet resources. Keywords: shipping industry, shipping companies, working issue conditions, human resources, working conditions, safety conditions

8 OBSAH ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE LODNÍ PLAVBY ZAOCEÁNSKÉ LODI POČÁTKY MODERNÍ PLAVBY PLAVBA ZÁMOŘSKÝCH LODÍ V DNEŠNÍ DOBĚ NEJZNÁMĚJŠÍ VÝLETNÍ SPOL. A JEJICH ZAMĚŘENÍ POPULÁRNÍ DESTINACE A PŘÍKLADY LODÍ VLASTNICKÁ STRUKTURA TRAJEKTOVÉ LODĚ TRAJEKTOVÉ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ PŘÁCE A JEJÍ ÚLOHA V ORGANIZACI PRAVIDLA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORIENTACE PRACOVNÍKŮ - ADAPTACE PRACOVNÍ DOBA A PRACOVNÍ REŽIM BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ MOTIVACE ANALYTICKÁ ČÁST LODNÍ SPOLEČNOST P&O FERRIES P&O FERRIES DESTINACE TÉMATICKÉ PLAVBY PRO ROK PRIDE OF ROTTERDAM TECHNICKÉ PARAMETRY LODI JEDNOTLIVÉ PALUBY UBYTOVÁNÍ, KABINY RESTAURACE A BARY PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ LODI VRCHOLOVÝ MANAGEMENT STŘEDNÍ MANAGEMENT PROVOZNÍ MANAGEMENT DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍ DOBA BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY NA LODI NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA... 57

9 SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1 Flotila P&O Ferries k roku 2012 Tabulka č. 2 Technické parametry lodi Pride of Rotterdam Tabulka č. 3 Přehled pracovních pozic vrcholového management Tabulka č. 4 Přehled pracovních pozic středního management Tabulka č. 5 Přehled pracovních pozic provozního management

10 ÚVOD: Tématem mé bakalářské práce je personální problematika provozu trajektových a zámořských lodí. Toto téma jsem si zvolila na základě mé pracovní zkušenosti na trajektové lodi Pride of Rotterdam. Díky této zkušenosti jsem měla možnost vypozorovat nejen praktický chod celé lodi, ale zejména mě zaujaly personální problémy zde vznikající. Cílem mé práce je na základě dotazníkového šetření analyzovat personální problématiku, spolu s bezpečností a celkovou spokojeností pracovníků na lodi. Hypotézy pro mou práci jsou tyto: Předpoklad, že náročnost práce v tomto oboru se projevuje silnou fluktuací zaměstnanců. Pracovní podmínky na lodi vedou k velké nespokojenosti zaměstnanců. Práce je rozdělena do tří částí: 1. Teoretická část Tato část mé práce se zaměřuje na seznámení s historií lodní dopravy, je zde popsán princip a fungování jak zaoceánských parníků, tak také trajektů. Tato část práce slouží k dosáhnutí žádoucí představy o trajektech, jakým způsobem fungují. Je zde take popsána personální práce. 2. Analytická část V analytické části této práce se zabývám již konkrétní lodí Pride of Rotterdam a na základě dotazníkového šetření analyzuji pracovní podmínky a spokojenost zaměstnanců na této lodi. Zaměřuji se převážně na problematiku délky pracovní doby, délky smlouvy, kompetencí a nerovných podmínek pro všechny zaměstnance. Také zde uvádím bezpečnostní podmínky a problémy s tímto spojené. 3. Návrhová část Návrhová část nabízí ucelený přehled o pracovním prostředí a problémy s tímto spojené. Na základě dotazníků a svých osobních zkušeností, navrhuji změny potřebné pro větší spokojenost zaměstnanců. 10

11 Metodami mé práce je analýza pracovního prostředí na základě dotazníkového šetření. Zdroji mé bakalářské práce byly převážně interní zdroje, které mi byly poskytnuté prostřednictvím managementu lodi.vycházím rovněž z literatury a internetových zdrojů. 11

12 1. TEORETICKÁ ČÁST V této části mé bakalářské práce je uveden přehled o historii lodní dopravy, výkladem současného stavu lodní dopravy v oblastech zámořských výletních lodí a také trajektech Jsou zde představeny jak první pokusy vyplout na moře, tak také dnešní cestování moderními výletními zaoceánskými lodmi, které svým dnešním vzhledem a rozměrem, připomínají obrovské hotely, ve kterých lze najít nejen luxusní ubytování ve formě kabin, ale také restaurace, kina, divadla, posilovny, kasína, různé sportovní aktivity a téměř vše, na co si k prožití dokonalé dovolené lze představit. Zároveň v této teoretické části naleznete seznam a fungování trajektových lodí. které jsou obvykle svým rozměrem menší a většinou nabízí přepravu z jedné části kontinentu na druhý, nicméně lze zde take převážet osobní a nákladní auta, karavany. Dnešní moderní trajekty na určitých trasách již také nabízejí velké kulturní využití, jako jsou kina, živé kapely a kasína. Dále je zde uveden popis personální práce a její úloha v organizaci. Zaměřuji se zde na pravidla při získávání zaměstnanců, adaptaci zaměstnanců, pracovní dobu a bezpečnost práce zaměstnaců HISTORIE LODNÍ PLAVBY Historie lodní plavby je stará jako sama historie lidstva. K prvním pomůckám patřily kmeny stromů, na nichž člověk pádlováním rukama a nohama vyplouval k různým cílům. Když svázal několik kmenů větvemi nebo provazy, vznikly stabilní vory pro dopravu na větší vzdálenosti. A konečně vydlabáním kmenů vznikl prostý člun dlabanka (monoxyl). Plavidla tohoto jednoduchého typu se vyráběla po celém světě. V bezlesých oblastech severu a Arktidy vznikaly kajaky čluny z kožešiny nebo kůže. V rozlehlých končinách Severní Ameriky se stavěly kanoe z kůží nebo kůry. Ve střední Asii i v galském Irsku sloužily jako čluny spletené koše potažené zvířecí kůží. Stejně jako v 12

13 Egyptě se i v Mezopotámii stavěly lodi z rákosu a ze dřeva. Velké lodi z Nilu a Tigridu, opatřené plachtami, se vydávaly na průzkumné plavby a prozkoumávaly nové země. Lodě starověku a středověku Vyzkoušené typy starověkých lodí až již s vesly, plachtami nebo s kombinaví obou druhů pohonu se nadále používaly a byly dále rozvíjeny. Novým typem byla karavela, vzniklá pod vlivem arabského lodařství. Nejprve sloužila jako rybářské plavidlo v Portugalsku. Především od 14. století vznikaly velké lodě s trojrohými latinskými plachtami, schopné plout po moři. Díky kontrukci karavely, u níž plaňky těla lodi se nepřekrývaly, vznikl hladký vnější plášť, který lodi umožňoval vyšší rychlost. Lodě objevitelů a dobyvatelů Zlatá éra všeobecného objevování a dobývání však začala teprve v 15. století. Princ Jindřich Portugalský, zvaný Mořeplavec, založil r školu námořní plavby a vysílal lodi, aby prozkoumávaly západní pobřeží Afriky. Do roku 1460 se dostaly k dnešní Sieře Leone. Kolumbus, mořeplavec z Janova, se chtěl do Indie oplývajícím kořením a zlatem dostat plavbou na západ. Nabídl své služby Portugalsku, poté Španělsku, a plul se třemi malými loděmi přes oceán. V roce 1492 objevil Nový svět, který považoval za Indii. Amerigo Vespucci, který se podílel na přípravách dvou Kolumbových cest, se později vydal na vlastní průzkumné cesty. Podle něj dostal nově objevený světadíl jméno Amerika. Portugalec Vasco de Gama obeplul Afriku a v roce 1498 doplul do Indie. V témže roce John Cabot objevil na severu Ameriky nové země, pojmenoval je Labrador, Nové Skotsko a Newfoundland a učinil je majetkem Anglie. O dva roky později plulo dvanáct portugalských lodí pod vedením Pedra Cabrala do Brazílie, podrobili ji portugalské koruně a pluly dále do Indie. Fernando Magalhaes (Magellan), portugalský mořeplavec ve španělských službách, započal r své obeplutí světa s pěti loděmi. V roce 1520 objevil po něm pojmenovaný Magalhaesův průliv, spojení mezi Atlantickým a Tichým oceánem. 13

14 Lodě 19. století Velkou revolucí se stal parní stroj v lokomotivách a lodích. První loď poháněná silou páry měla být předvedena již v roce 1543 v Barceloně. Od roku 1618 existují různé patenty na parní stroje. Roku 1681 navrhl francouz Dneis Papin pohánět lodě párou, roku 1710 experimentoval s kolesovým člunem na německé řece Fuldě. Pokusy zkonstruovat parní čluny byly různorodé. Angličan Jonathan Hull si r dal patentovat vlečný parník. V roce 1763 představil Američan William Henry parní člun a Rus Polzunov parní stroj. Nakonec roku 1764 všechny překonal svým funkčním parním strojem James Watt v Anglii. Při stavbě lodí se stále více používalo železo místo dřeva. Stavbu železných lodí kolem roku 1880 vystřídala stavba lodí ocelových. Díky železu a oceli se lodi zvětšovaly a snižovala se jejich náchylnost k poškození. Válečné lodě dostávaly železné pancéřování na ochranu proti dělovým koulím. Lodě 20. Století 20. století bylo dobou velkých nadějí a velkých zklamání. Technický pokrok v průmyslu a zemědělství, ve stavbě lodí a rozvoji jiných dopravních prostředků, také ve sdělovacích technologiích, sliboval lepší svět pro všechny. Osobní lodní doprava zažila svůj vrchol ve dvacátých a třicátých letech. Po válce však hlavní podíl osobní dopravy postupně přebírala letadla. Dopravní loď United States, držitelka Modré stuhy severního Atlantiku, byla ze služby vyřazena v roce 1969, avšak už koncem 20.století opět pluly po mořích luxusní lodi snů. Tradice výletních turistických plaveb ožila a na řekách a mořích nadchla bezpočet lidí. Renesanci zažily i plachetnice. Brázdit moře pod napjatými plachtami se znovu stává vyhledávaným zážitkem. Lodě 21.století Kontruktéři a stavitelé lodí začali klást důraz jak na bezpečí, tak na ochranu životního prostředí. Stavěly se lodě s dvojitým dnem, dvojitým pláštěm a podélnými a příčnými přepážkami, aby se zabránilo rozlomení trupu. Odvádění odpadních vod a jiných odpadů do moře již u moderních lodí není obvyklé. Používá se i nových druhů pohonů, jako 14

15 například hybridních motorů. Stále větší měrou se při stavbě lodí bere zřetel na ekologické aspekty a ochranu životního prostředí. Potěšení z plavby na moři si mohou dovolit i mladí lidé a rodiny s dětmi. Především mladí, hledící optimisticky do budoucna s otevřenýma očima a bez předsudků, vnímají moře a zemi jako prostor pro všechny lidi. A staré úsloví, že mořeplavba je nutností, se potvrzuje ve významu, že odvrací nouzi a podporuje štěstí ZAOCEÁNSKÉ LODĚ Počátky moderní plavby V počátcích 60.let bylo v provozu zhruba 100 lodních linek. Až do poloviny 60. let bylo levnější přeplout Atlantický ocean po moři, ale společně s objevem letadel jet se toto rapidně změnilo, zvlášť po uvedení do provozu Boeing 747 v počátcích 70. let. V roce 1962 přeplulo Severní Atlantický oceán více než million pasažérů, v roce 1970 toto číslo rapidně kleslo na pouhých pasažérů. Úspěch leteckých linek bohužel uvedlo mimo provoz mnoho lodí. I velké slavné lodě nazývané Queens se začaly dostávat do problémů. Loď Queen Mary společnosti Cunard White Star line byla odstavena v září roku Společnost Cunard se snažila bojovat se společností Cunard Eagle Airways, ale později vytvořila spolupráci se společností British Overseas Aircraft Corporation, která provozovala letadla 707 a Super VC10. Loď Queen Elizabeth, která byla tehdy největší lodí, provedla svou poslední plavbu v listopadu roku Lodě byly prodány po kusech za zlomek jejich opravdové hodnoty. Mnoho lodních linek zkrachovalo a lodě byly sešrotovány. Lodní společnosti, které toto ustály byly nuceny změnit trasy, hitem destinace se staly Karibské ostrovy. Cestování po moři se opět stalo atraktivním a zažilo druhé znovuzrození. 1 URBAN,Eberhard lodí. vyd. Euromedia Group, k.s., 2007.ISBN

16 Začaly vznikat nové menší lodě, které byly schopné ukotvit v menších přístavech Karibských ostrovů. Výhodou bylo, že v této době do těchto přístavů nelétaly žádné letecké linky a bylo zde pouze pár hotelů. Místo dlouhého cestování do velkých severnějších přístavů, kterým byl například New York, si lodní společnosti přemístili jako hlavní centrálu společnosti na Floridu. Dalším logickým krokem jak pomoci rozvinout lodní dopravu, byl zájem dostat pasažéry do přístavů k nalodění se. Proto začala vznikat spolupráce mezi leteckou a lodní společností na základě nabídky tzv. balíčků, ve kterých byla zahrnuta jak plavba, tak letenka a noc v hotelu, pro případ pozdějšího nalodění. Na konci 70. let moderní výletní lodní doprava zažívá veliký rozkvět Plavba zámořských lodí v dnešní době Do dnešního dne se toho až tolik nezměnilo, nicméně cestování lodí se neustále zdokonaluje a rozrůstá se, stává se také dostupnější. Nepřevažuje již pouze seniorská klientela, jak tomu bylo doposud zvykem, ale lodní cestování je již přizpůsobeno všem věkovým kategoriím, rodinám s dětmi. Nové lodě bývají rozměrově větší, samozřejmostí je klimatizace, používá se stabilizátorů, sloužícím k tomu, aby loď měla větší stabilitu. Celkově se klade velký důraz na bezpečnost a hygienu a rapidně se rozrůstají služby wellnes. Přestože původně výletní lodě měly sloužit hlavně k relaxaci a požitku z výborné gastronomie, dnešní lodě nabízejí spousty aktivit a více život obohacujících zkušeností. Za stejnou cenu jako před čtvrt stoletím, se můžete plout na obrovských lodích nabízejících např. lední bruslení, lezecké stěny, golf, jízdu na kolečkových bruslích, bowling apod. Budoucnost zítřka Momentální trend směřuje jednak k provozu obrovských resortních lodích a zároveň naopak menších luxusních lodí. Obrovské výletní lodě jsou zřízeny proto, aby se snížili náklady na jednoho pasažera. První z těchto typu lodí byla loď jménem Carnival Destiny v roce 1996 a do dnešního dne devět lodních společností vlastní tyto obrovské výletní lodě. Některé z těchto lodí jsou schopny ubytovat více než 6000 pasažérů. 16

17 Naopak menší lodě, řídící se heslem co je malé to je milé, se soustředují především na luxus a vysoký standard služeb. Nabízejí kvalitní servis při menším počtu pasažérů. Znamená to i to, že posádka těchto lodí je velmi pečlivě vybírána a proškolována Nejznámější výletní společnosti a jejich zaměření Carnival Cruise Lines je známa pro svou akční, zábavnou atmosférou, včetně kasín. Nevyniká luxusem, nicméně je dobře technicky vybavena. Vhodná pro pasažery, kteří cestují lodí poprvé a zároveň vyhledávají akčnost. Celebrity Cruises velice vysoká kvalita gastronomie, lodě jsou elegantní, nabízející pohodlí a relaxaci. Je zde velký výběr spa a wellnes služeb. Costa Cruises lodě velice evropského stylu, velice živá atmosféra. Bazény bývají přeplněné křičícími dětmi. Většina pasažérů jsou Italové. Cunard Line vlastní jednu ze zaoceánských lodí Queen Mary 2, která provádí pravidelné plavby přes Atlantický oceán. Velice vhodné pro široké spektrum pasažérů. Gastronomie nabízí spoustu britských a francouzských pochoutek. Holland America line vhodné pro starší pasažéry a seniory. Typické velice příjemným personálem převážně z Filipín, krásná výzdoba kytek po celé lodi, kvalitní jídlo a uklidňující atmosféra. MSC Cruises známa předevěím svou čistotou a precizností. Posádka bývá mezinárodní. Norwegian Cruise Line vhodná pro cestující plující poprvé, pro rodiny s dětmi, mladé páry. Velký výběr restaurací a bufetů, příjemná zábava a velice přátelský servis. P&O Cruises většina cestujících jsou Britové a také je jim zde vše přizpůsobeno. Velký výběr indických pochoutek. Princess Cruises vhodné pro rodiny a cestující staršího věku, kteří mají zájem o dobře organizovanou plavbu, nabízející hodně exkurzí a výborný zábavný program. Royal Caribbean International vynikající výběr pro plavbu po Karibských ostrovech. Nabízí spoustu zábavy, speciální program pro děti. Jídlo je standartní kvality, za lepší kvalitu si musíte připlatit. 17

18 1.2.4 Populární destinace a příklady lodí zde plující Karibské ostrovy Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Disney Cruise Line, Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises Aljaška- American Safari Cruises, Celebrity Cruises, Crystal Cruises, Holland America Line, Lindbland Expeditions, InnerSea Discoveries, Norwegian Cruise Line Polární expedice Arktida, Antarktida Aurora Expeditions, Gap Adventures, Oceanwide Expeditions, Quark Expeditions, Orion Expedition Cruises Severní Evropa Azamara Cruises, Crystal Cruises, Cunard Line, Oceania Cruises, Saga Cruises, Swan Hellenic Cruises, Voyages of Discovery Grónsko, Island Fred.Olsen Cruise Lines, Hurtigruten, Lindblad Expeditions, Saga Cruises Středozemí AIDA cruises, Azamara Club Cruises, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Cunard Line, MSC Cruises, Oceania Cruises, Proncess Cruises, Pullmantur Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Saga Cruises, Seadream Yacht Club Řecké ostrovy Louis Cruises, Noble Caledonia, Oceanina Cruises, Swan Hellenic Cruises, Voyages of discovery, Voyages ro Antiquity Kanárské ostrovy Cunard Line, Fred.Olsen Cruise Lines, Saga Cruises, Seabourn Střední východ AIDA Cruises, Costa Cruises, Hapag-Lloyad Cruises, Noble Caledonia Indický oceán Hapag-Lloyad Cruises, Phoenix Reisen, Ponant Cruises Jižní Amerika Celebrity Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Holland America Line, MSC Cruises, Oceania Cruises, Princess Cruises Austrálie, Nový Zéland Celebrity Cruises, Cunard Line, Orion Expedition Cruises, Orion Expedition Cruises, Princess Cruises, Royal Caribbean International Jihovýchodní Asie Crystal Cruises, Asuka Cruise, Oceania Cruises, Princess Cruises Jižní Pacifik Paul Gauguin Cruises, P and O Cruises, Oceania Cruises 18

19 Jižní Afrika MSC Cruises Transatlantické plavby Cunard Line Vlastnická struktura zaoceánských lodí Největší společnost Carnival Corporation vlastní tyto společnosti: AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Costa Cruises, Cunard Line, Holland America Line, Iberocruceros, P and O Cruises, Princess Cruises, Seabourn. Pod společnost Royal Caribbean Cruises spadají tyto společnosti: Azamara club Cruises, Celebrity Cruises, Pullmantur, Royal Caribbean International. Společnost Apollo Management vlastní tyto společnosti: Norwegian Cruise Line (50%), Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises.Společnost Genting Hong Kong vlastní tyto společnosti: Norwegian Cruise Line (50%), star Cruises TRAJEKTOVÉ LODĚ Trajektové společnosti Na rozdíl od zámořských výletních lodích, trajekty jsou lodě, jejimž hlavním úkolem je přeplavit pasažery z místa A do místa B. Je zde také možnost si sebou přepravit i automobil, karavan a v neposlední řadě trajekty mají velký užitek v kamiónové dopravě. Některé plavby trajektů trvají pouze pár hodi, v tomto případě opravdu trajekt by mohl být přirovnám k autobusu. Nicméně velkou oblibou se nyní stávají tzv. cruisferry. Cruisferry je v podstatě kombinace trajetku a výletní lodě. Mají za úkol nejen přeplavit z bodu A do bodu B, ale je zde i velká škála zábavy a služeb, které mají pasažéři k dispozici. Např. kina, kasína, kapely s živou hudbou apod. Mezi největší trajektové společnosti Evropy patří: P&O Ferries, Brittany Ferries, LD Lines, Stena Line, DFDS Seaways, Irish Ferries. 3 2 WARD, Douglas Cruising & Cruise ships 2014, Berlitz Publishing ISBN

20 DFDS SEAWAYS je rostoucí mezinárodní společnost provozující jak nákladní tak osobní lodní přepravu s hlavní působností v severní Evropě. Byla založena v roce 1866 a provádí kvalitní servis pro cestující více než 140 let, lodní flotila je jedna z největších v severní Evropě. DFDS má velký výběr destinací, jako např. Anglie, Francie, Holandsko, Norsko, Švédsko. 4 BRITANNY FERRIES tato společnost nabízí největší výběr plaveb do Francie a severního Španělska. Společnost vlastní 7 luxusních lodí a také vysokorychlostní loď plující v letních měsících do Francie. Stylové bary, kvalitní restaurace a příjemný servis dělá tuto společnost výbornou volbou, jak příjemně ztrávit čas cestováním. 5 STENA LINE společnost Stena Line je jedna z největších mezinárodních trajetkových společností na světě. Hlavními oblastmi, na které se společnosti zaměřuje je oblast Skandinávie, Severního moře a Irského moře, na kterých provozuje více než 23 tras. Stena line disponuje moderní plavební flotilou s 39 loděmi. Stena Line je velice spolehlivou, profitující společností, nabízející vynikající servis pro cestující. 6 IRISH FERRIES- Irish Ferries provozuje pět trajektových lodí plujících mezi Irskem, Británii a Francií. Tato společnost je charakterizována jako nízkonákladová společnost. Každý rok převeze více než 1.5 milionů cestujících. 7 P&O FERRIES P& O Ferries je jednou z největší trajektovou společností, se skvělou pověstí a zázemím. Ať už pasažér cestuje pracovně, nebo za zábavou, P&O nabízí širokou škálu tras jako jsou Dover, Callais, Hull, Rotterdam, Zeebrugge. 8 3 HENDY, John. COWSILL, Miles. P&O Fleet. Ferrz Publications Ltd., ISBN DFDS SEAWAYS. Informace o společnosti. [online] 2013 [cit ] Dostupné z internetu: 5 BRITTANY FERRIES. Naše lodě a zkušenosti.[online] 2013 [cit ] Dostupné z interentu: 6 STENA LINE. Informace o společnosti.[online] 2014 [cit ] Dostupné z internetu: 7 IRISH FERRIES. Informace o společnosti.[online] 2014 [cit ] Dostupné z internetu: 8 P&O FERRIES. Informace o společnosti[online] 2013 [cit ]. Dostupné z internetu: 20

21 1.4. PERSONÁLNÍ PRÁCE A JEJÍ ÚLOHA V ORGANIZACI Personální práce (personalistika) tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho čiností, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje. Protože lidé uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání a protože zároveň představují pro organizaci ten nejcennější a v rozvinutých tržních podmínkách zpravidla i njedražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti organizace, je personální práce, zejména v podobě odpovídající koncepci tzv. řízení lidských zdrojů, jádrem a nejdůležitějším oblastí celého řízení organizace. Koneckonců, i v jakékoliv jiné oblasti řízení organizace (např. v oblasti financí, investic, výroby, prodeje apod.) nejde ani tak o řízení této oblasti jako o řízení lidí zajišťujících tuto oblast či přispívajících ke splnění jejich úkolů. První podmínkou úspěšnosti organizace je tedy uvědomění si hodnoty a významu lidí, lidských zdrojů, uvědomění si, že lidé představují největší bohatství organizace a že jejich řízení rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či nikoliv Pravidla při získávání pracovníků Ačkoliv mohou mít jednotlivé organizace dosti odlišnou politiku získávání pracovníků, má se ve vyspělých zemích za to, že by pro každou organizace měla platit následující pravidla: 1. Organizace by měla informovat o všech volných pracovních místech nejprve vlastní pracovníky a teprve pak, není-li možné pokrýt některá volná místa z vnitřních zdrojů, inzerovat mimo organizaci. 2. Pokud organizace oslovuje vnější zdroje pracovních sil, měla by vždy vystupovat neanonymně. 3. Organizace by se měla postarat o to, aby každý uchazeč o zaměstnání byl předem informován o základních charakteristikách volného pracovního místa, jeho požadavcích na 21

22 pracovní schopnosti pracovníka i o základních pracovních podmínkách spojených s tímto místem. 4. Organizace by se měla zároveň postarat o to, aby každý uchazeč byl průběžně informován nebo alespoň mohl být kdykoliv na požádání informován o tom, jaká je jeho situace, pokud jde o možnosti získání pracovního místa, v jakém stádiu se proces získávání a výběru nachází. Organizace by měla ostatně v každém případě po obdržení nabídky neodkladně uchazeči písemně potvrdit příjem nabídky, poděkovat mu za ni a sdělit mu hrubý časový plán, podle něhož bude proces získávání a výběru pracovníků probíhat a kdy tedy je možné očekávat další kontakty s uchazečem, popř. konečné rozhodnutí. 5.Organizace by se měla snažit získat možné uchazeče jen na základě jejich schopnosti vykonávat požadovanou práci. 6. Organizace by v žádném případě neměla vědomě přehánět nebo klamat při inzerování volných míst ani v náborových tiskovinách, neměla by slibovat to, co nemůže či nechce splnit. 7. Organizace by neměla diskriminvoat potenciální uchazeče na základě jejich pohlaví, věku, barvy pleti, náboženství, politických názorů apod Orientace pracovníků - adaptace Orientace pracovníků je důkladně promyšlený a pro každý druh pracovních míst, každé pracoviště i organizaci specifický program adaptačních a vzdělávácích aktivit, které mají usnadnit a urychlit proces seznamování se nových pracovníků (popřípadě pracovníků přecházejících v rámci organizace na jiné pracoviště či pracovní místo) s jejich novými pracovními úkoly, pracovními podmínkami a pracovním a sociálním prostředím, ale také s potřebnými znalostmi a dovednostmi tak, aby jejich pracovní výkon pokud možno co nejdříve dosáhl požadované úrovně. Jeho úkolem je zkrátit období, po které tento pracovník nepodává standardní výkon a nedostatečně se orientuje v novém pracovním a sociálním prostředí. 9 Řízení adaptačního procesu pracovníků je zejména v rukou manažerů, bezprostředních nadřízených a pracovníků personálních útvarů. Přestože dobře zvládnutý proces adaptace a 9 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, ISBN

23 péče o nového pracovníka dokáže snížit fluktuaci, a tedy i náklady na opakované vyhledávání nových pracovníků, patří k často opomíjeným aspektům. Mezi negativa fluktuace patří následující možné náklady: - administrativní náklady související s odchodem pracovníků - náklady získávání náhradníků (inzerování, pohovory, testování atd.) - náklady času personalisty a liniových manažerů při získávání a výběru náhradníků - náklady orientace náhradního pracovníka - náklady na vzdělávání nových pracovníků - ztráty, pokud dosavadní pracovník odešel dřív, než byl nalezen náhradník - ztráty související se sníženým výkonem nových pracovníků po dobu zapracování - ztráty související se sníženým výkonem pracovníků, kteří se připravují na odchod z organizace Pracovní doba a pracovní režim Pracovní doba determinuje časovou využitelnost pracovníka, ale i jeho volný čas, tedy jeho životní způsob a životní úroveň, ovlivňuje uspokojování jeho mimopracovních potřeb, jeho zdraví, reprodukci jeho pracovních schopností a mnohé další. Protože v případě délky a rozvržení pracovní doby by mohlo docházet ke konfliktu mezi zájmy zaměstnavatele a zájmy pracovníka, upravuje tyto okolnosti zákon. Pokud jde o délku pracovní doby, pak zákon stanovuje její maximální hodnoty zpravidla během týdne a dne, a to diferencovaně s ohledem na některé skupiny pracovníků nebo v závislosti na pracovním režimu. Stanovuje zároveň maximální rozsah práce přesčas, obvykle během den, týdne a roku. Zákon upravuje i délku přestávek v práci a jejich rozvržení během pracovní doby. Zaměstnavatelé však s ohledem na povahu práce v organizaci zavádějí i dodatečné 10 BLÁHA, Jiří a koletiv. Pokročilé řízení lidských zdrojů.brno: Edika Brno, ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09

VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 VY_32_INOVACE_01_Příčiny a průběh zámořských objevů_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ

PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ PRACOVNÍ A AU PAIR PROGRAMY V EVROPĚ AU PAIR Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Holandsko, Španělsko, Itálie, Německo Rakousko, Finsko, Norsko Co je Au Pair kulturně-výměnný program pro mladé, svobodné

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Plavba: Krásy středozemního moře (Středozemní moře)

Plavba: Krásy středozemního moře (Středozemní moře) Plavba: Krásy středozemního moře (Středozemní moře) společnost: MSC Cruises loď: MSC Armonia oblast: Středozemní moře trasa: Itálie, Francie, Španělsko termín: 11.4. - 15.4.2016 počet nocí: 4 strava: plná

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Brno International Business School ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Jiří Duda KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Organizační struktura v pohostinství a ubytování

Organizační struktura v pohostinství a ubytování Organizační struktura v pohostinství a ubytování Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015 Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami Loď Celebrity Reflection Plná penze

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH *****

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** - denní zájezd Poloha: luxusní hotelový komplex, vybudovaný na ploše 7 akrů v obklopení okolní vegetace, se nachází přímo u dlouhé písčité pláže poblíž Kalutary. Zhruba

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika Vídeň, 17. září 2012 Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup Vážený pane Fajo, v příloze Vám zasílám Vámi vyžádané informace

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

NABÍDKA HOLANDSKO NA HISTORICKÉ PLACHETNICI 2016

NABÍDKA HOLANDSKO NA HISTORICKÉ PLACHETNICI 2016 NABÍDKA HOLANDSKO NA HISTORICKÉ PLACHETNICI 2016 HOLANDSKO NA HISTORICKÉ PLACHETNICI PLACHETNICE: MAX. KAPACITA: klipper Aegir 24 míst v posádce + 4 osoby personál TERMÍN: 4.7. - 10.7. 2016 DESTINACE:

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Zpracováno dne: 9. 1. 2013

Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_17 Název materiálu: SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní charakteristiku a funkce

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice***

***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** ***Apartmán u moře za cenu bytu v Praze s využitím financování v České republice*** Specializujeme se na investice do apartmánů v dobrých lokalitách na španělském pobřeží, v blízké vzdálenosti od pláže

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ. Zahraniční respondenti PŘÍLOHY 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Zahraniční respondenti PŘÍLOHY Duben 2010 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Řízení lidských zdrojů ve firmě Řeznictví - uzenářství Šmída. Řeznictví - Uzenářství Šmída

Řízení lidských zdrojů ve firmě Řeznictví - uzenářství Šmída. Řeznictví - Uzenářství Šmída MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Šmídová Řízení lidských zdrojů ve firmě Řeznictví - uzenářství Šmída Human Resources Management in the Company Řeznictví - Uzenářství

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více