ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII."

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA DESNÁ ROČNÍK XXIII. cena 10 Kč Únor 2015 Alice Kynčlová 6. A Štěstí Štěstí je mozaika složená z nepatrných, malých radostí (A. Maurois) Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli (S. Hales) Úspěch je dostat to, co chceš, štěstí je chtít to, co dostaneš (D. Gardner) Nemůžeme-li štěstí sdílet s druhým, je to jen poloviční štěstí (H. Ch. Andersen) Největším štěstím člověka je, že může žít pro to, pro co byl ochotný zemřít (H. de Balzac) Být šťastný, to je umění, k němuž nám často chybí talent (O. Scheinpflugová) Není radno vnucovat lidem štěstí proti jejich vůli (R. Rolland) Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni (V. Hugo) Z obsahu: Pozvánka na besedu s občany 2 Co projednala rada a zastupitelstvo 2 Jizerský klub lyžařů 6 Informace z žákovského fotbalu 11 Tříkrálová sbírka v Desné 11 Rozhledna Štěpánka na vrchu Hvězda, otevřena denně od 10 do 16 hodin. Aktuální informace o otevírací době rozhledny získáte u kastelána Jana Staňka na tel.:

2 Z rady a zastupitelstva města Co projednalo zastupitelstvo Na svém 10. zasedání kromě jiného schválilo změnu hranice mezi katastrálním územím Desná II a Desná III na základě geometrického plánu vyhotoveného společností GEODET CZ. s. r. o., Svojsíkova 849/7, Liberec schválilo výsledek výběrového řízení o veřejných zakázkách na zakázku malého rozsahu pro projekt Dodávka přídavných komponentů k samosběrnému Co projednala rada města Na svém 16. zasedání kromě jiného schválila zveřejnit záměr pronajmout plochu na budově č. p. 883, Desná III za účelem umístění reklamy schválila zveřejnit záměr pronajmout cca 15 m2 z pozemkové parcely pč. 344 v k. ú. Desná III za účelem instalace reklamní plochy schválila Ceník odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu pro území města Desná platný od 1. ledna 2015 vzala na vědomí vyhlášení výběrového řízení na funkci manažera projektů a výstavby MěÚ Desná na dobu určitou s datem nástupu 1. února 2015 schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 mezi městem Desná a Libereckým krajen a pověřila starostu města jejím podpisem schválila finanční příspěvek (1 500 Kč) čisticímu vozu Ladog T 1550 a schválilo uzavření kupní smlouvy s firmou Kobit, s. r. o. na zakoupení příslušných komponentů; pověřilo starostu města podpisem této smlouvy schválilo rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové a výdajové části schválilo rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o Kč, ke snížení rozpočtových prostředků ve výdajové části o Kč a ke změně financování o Kč schválilo rozpočtový výhled na období let schválilo na rok 2015 rozpočet přebytkový rozepsaný na paragrafy, a to příjmy ve výši Kč, výdaje ve výši Kč a financování ve výši Kč ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice 238 schválila uzavírku silnic na území města pro pořádání mezinárodní automobilové soutěže Rally Bohemia 2015 dne 11. července 2015 od 13:00 do 23:30 hodin schválila finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb společnosti Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Emilie Floriánové 8, , Jablonec nad Nisou POZVÁNKA NA BESEDU S OBČANY Beseda se koná v pondělí 16. února 2015 v Desné I v klubu Jizerské porcelánky Na dotazy občanů budou odpovídat zastupitelé města a pracovníci MěÚ Desná Srdečně zveme nejen obyvatele Desné I Za MěÚ Jaroslav Kořínek, starosta města Sdělení redakční rady Skladba novin podléhá redakční radě, o otištění či odmítnutí, případně zkrácení nebo úpravě textu rozhoduje výhradně redakční rada jako celek. Je tříčlenná, takže v případě rozdílných stanovisek nemůže dojít k patové situaci. Rozhodnutí ANO NE je tedy buď jednomyslné, nebo se jeden z členů rady podřídí názoru zbývajících dvou. Redakční rada má svůj kodex schválený Zastupitelstvem města Desná. Tím se řídí, takže jakékoli řeči o cenzuře jsou bezpředmětné a nesmyslné. Pouze dokazují, že ten, kdo tyto hlouposti šíří, patrně nepochopil smysl daného slova (cenzura = úřední kontrola se zřetelem na zájmy státní, politické, mravnostní aj.). Oháněje se demokracií zapomíná, že co platí pro jednoho, platí také pro druhého. Mohu tedy svobodně říkat a nabízet svůj názor, ale musím respektovat to, že ho jiní mají právo odmítnout. RR Informace o kontaktu na tvorbu pana Ing. Zdeňka Joukla Pan inženýr opakovaně posílá do Desenských novin texty, které nelze i z kapacitních důvodů otisknout. Většinou je občané znají díky vylepovací iniciativě autora. Pokud máte zájem o tvorbu pana Joukla, naleznete ji v plném znění na Přístup na internet nabízí městská knihovna, využít lze i nabídky, kterou v našich novinách inzeroval pan inženýr. NABÍZÍM MOŽNOST VYUŽITÍ INTERNETU - bezplatně - denně po předběžné dohodě - od 0 hodin do 24 hodin - na adrese Zdeněk Joukl Desná, Poštovní 621 (klubovna), tel.: Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČ: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 30. ledna Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 02/2015

3 Společenská kronika Gratulace únorovým jubilantům Jaroslav Dědek Jana Pelcová Libuše Zapletalová Ladislava Balašová Helena Marešová Juraj Reczai Katarina Maršálková Svá životní jubilea v únoru oslaví: Hana Vodsedalková Vojtěch Pusztai Zdeněk Špaček Margita Hutajová Milada Matoušková Hanička Patková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci březnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou zavolat na tel. č.: matrika. Sběrný dvůr Provozní doba: 1. dubna 30. listopadu středa hodin sobota hodin 1. prosince 31. března středa hodin sobota hodin Historie Desné ve fotografii V loňském roce proběhla první část třídílného cyklu výstavy historických fotografií Desné, která se týkala Potočné (Tiefenbachu), tedy dnešní Desné II, centra města. V březnu letošního roku bude pokračovat svou prostřední částí a představí historické fotografie Černé Říčky, Dolního Polubného, Pustin, Noviny, Nyčových domků a Souše. Celý cyklus pak bude uzavřen v příštím roce, tedy v roce 100. výročí protržení přehrady na Bílé Desné, a bude zahrnovat fotografie Desné I, která byla touto katastrofou nejvíc zasažena, a nebudou chybět ani dokumenty mapující tuto událost. Desenské noviny 02/2015 3

4 Informace z Desné Nebezpečný odpad V lednovém čísle jsem se zabývala tříděním odpadu, resp. tříděním využitelných složek komunálního odpadu, jejichž materiál lze znovu použít k výrobě někdy podobných, jindy zcela odlišných věcí. Další složkou komunálního odpadu jsou tzv. nebezpečné odpady. Jsou to odpady, které mají některou z vyjmenovaných nebezpečných vlastností, které jsou uvedeny v seznamu v příloze č. 2 zákona o odpadechodin I v případě tohoto odpadu se jedná o třídění, či spíše o jeho oddělené shromažďování. Smyslem tohoto třídění je zamezit negativnímu vlivu tohoto odpadu na životní prostředí, a to často velmi dlouhodobě. V domácnosti se setkáváme pouze s malou částí nebezpečných odpadů. Patří mezi ně oleje (ať fritovací či upotřebené motorové), olejové filtry a další materiály znečištěné olejem, barvy a ředidla, domácí kapalné i tuhé chemikálie kyseliny, louhy, vývojky, přípravky ze zahrad jako jsou pesticidy, mořidla, postřiky proti škůdcům, látky na hubení plevelů. Do nebezpečného odpadu ale patří i obaly znečištěné těmito uvedenými látkami. Dále sem patří léky a masti, barvy a tonery z tiskáren, různé typy baterií a akumulátorů. Se správným odložením nebezpečného odpadu budete mít trochu víc práce, protože ho musíte odevzdat na sběrném dvoře. Tohoto odpadu ale zase není tolik, abyste kvůli němu museli na sběrný dvůr několikrát za měsíc. Veškerý nebezpečný odpad lze odevzdat zdarma a bez omezení množství. Odpad zde bude odděleně uložen do nádob k tomu určených a i jeho likvidace bude probíhat odděleně od ostatních odpadů. Pro připomenutí uvádím, že provozní doba sběrného dvora je středa od 13 do 17 hodin a sobota od 8 do 12 hodin. V zimním období, tj. od 1. prosince do 31. března je provozní doba zkrácena, a to ve středu od 14 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. V současnosti do nebezpečných složek komunálního odpadu už nepatří televizory, ledničky, zářivky a další elektrozařízení. Tyto přístroje a mnoho dalších jsou shromažďovány jako zpětný odběr elektrozařízení. Nepatří vůbec mezi odpady, ale více si o tom řekneme někdy příště. V dalším čísle Desenských novin se ještě vrátím na sběrný dvůr. Kromě již uvedených odpadů zde můžete odevzdat také odpad velkoobjemový. A právě o tom si řekneme víc v příštím vydání Desenských novin. 4 Desenské noviny 02/ RV - Hippmannův memoriál je zase zpátky Po loňské přestávce, kdy se tento tradiční závod pro děti hasičských kroužků kvůli špatným sněhovým podmínkám nemohl konat, se situace změnila k lepšímu. Rozšířili jsme zasněžovací systém a díky několika mrazivým dnům a obětavosti našich členů byly všechny sjezdové tratě pokryty dostatečnou vrstvou sněhu. A tak se v našem Ski areálu v sobotu 17. února konal již 21. ročník Memoriálu Jindřicha Hippmanna. Počasí nám příliš nepřálo, padal sníh s deštěm, ale to nevadilo 30 účastníkům zdolat 2 kola obřího slalomu se 17 brankami. Závodníci byli rozděleni do 11 věkových kategorií, a protože jich bylo přihlášeno pouze 30 (což nás tak trochu mrzelo), obdrželi téměř všichni hodnotné ceny a medaile. Poděkování patří všem našim sponzorům a pracovníkům, kteří pomáhali uskutečnit hezký závod. Určitě se všichni již těšíme na 22. ročník tohoto tradičního memoriálu. DL Snaha o zajištění stomatologické péče Jak jsme již informovali, snahy v rámci výběrového řízení a několika dalších jednání s potenciálními zájemci na obsazení místa stomatologa v Desné prozatím vyzněly naprázdno. Město se však nevzdává. Probíhala další jednání a na základě skutečnosti, že se objevil další vážný zájemce, bude v nejbližší době vyhlášeno další výběrové řízení. Je tedy velice nadějné, že Desná bude mít po skončení tohoto výběrového řízení konečně svého zubaře. Věříme, že jestli vše půjde hladce, mohlo by to být nejpozději od června Město děkuje občanům za trpělivost, řešení tohoto problému není snadné. Vedení města si je vědomo toho, že jej vyřešit musí, a dělá všechno pro to, aby se to podařilo co možná nejdříve. Jaroslav Müller tajemník města

5 Kultura Desenský medvěd klepe na dveře Čas běží neuvěřitelně rychle. Zdá se to být chvíle, kdy jsme měli možnost sledovat malé divadelníky, a jejich soutěž je zase tady. Také letos proběhne v kulturním domě Sklář oblastní kolo přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna 2015, kterou známe pod názvem O Desenského medvěda. Tato přehlídka má v Desné svoji letitou tradici a určitě i svoje stálé příznivce. Budeme jenom rádi, když se jejich řady rozšíří. Je potěšující, že i letos bude mít v soutěži svůj soubor také Desná. Loni reprezentovaly Desnou děti z prvního stupně pod vedením paní učitelky Věry Jiroušové, letos to budou žáci druhého stupně, kteří jsou členy dramatického kroužku vedeného paní učitelkou Martinou Hrubou. Vystoupí s úryvkem ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. Určitě se máme na co těšit. Himálajské putování kolem svaté hory Když jsme na konci října 2012 scházeli z Horního Dolpa v centrálním Himálaji, v hlavách se nám již rodil plán na naši další cestu do těchto úžasných velehor. Dendi Sherpa, náš průvodce a tehdy i přítel, nám doporučoval oblast kolem třetí nejvyšší hory světa, kolem Kanchenjungy. Tato himalájská osmitisícovka je prý považována za jednu z nejhůře dostupných a nejtěžších. Celá oblast je pověstná magickou přírodou, etnickou pestrostí, srdečnými domorodci, ale i velkým výskytem pijavic, špatným počasím s množstvím deště, sněhu a lavin. Víc jak tři čtvrtě roku jsme s Dendim připravovali naši třetí himálajskou cestu. Mezi Českem a Nepálem putovaly desítky ů. Bohužel zdravotní a rodinné problémy zajistily postupnou redukci účastníků výpravy. Nakonec jsme na jaře 2014 do Nepálu odletěli jen tři. Po přistání v Kathmandu se v plném rozsahu začalo naplňovat rčení: V Nepálu je každou chvíli vše jinak, než jsi plánoval. Na letišti nás čekal místo Dendiho jeho známý Thile se slovy: Pavla, Gita end Pavel, sorry. Dendi má malý problém. Zdržel se na jiné expedici. Ale určitě dorazí za 2 dny a společně pak vyrazíte na trek do hor. Také naše domluva o zajištění permitů (povolení pro vstup do horských oblastí) a vnitrostátních letů před naším příletem nezafungovala. Thile dokonce přišel se zaručenou informací, že do oblasti Kanchenjungy nemá smysl cestovat. S dramatickou tváří nám líčil: Napadla tam spousta sněhu, sedla jsou neprůchodná, v horách padají laviny a všechny expedice byly z oblasti Kanchenjungy staženy. Dále dodal: Bylo by lepší, kdybychom jeli na trek kolem Manaslu. Tam je spousta turistů, cesty ve sněhu jsou vyšlapané a je zde alespoň částečná možnost ubytování v lodžích. Ze všech těchto informací jsme měli hlavy velké jak pátrací balon. V Kathmandu není žádná informační kancelář, která by nám řekla, jak to opravdu vypadá s počasím. V té době navíc pod Mount Everestem spadla lavina a zabila několik nosičů. Na druhou stranu trek kolem Manaslu nás pro svou snadnost a množství turistů vůbec nelákal. Také nám pomalu začalo docházet, že Dendi už nikdy nedorazí a že finanční záloha (50% rozpočtu expedice), kterou jsme mu poslali, zmizela jako provize v jeho kapse. Prostě nás přehrál svému kamarádovi Thilemu. Bylo jisté, že máme málo peněz, minimální vybavení, divného průvodce a hrůzostrašné informace o této odlehlé části Himálaje. A rozhodnutí bylo pouze na nás. Rozhodli jsme se. Letíme ke Kanchenjunge! Vaše Pavla Bičíková A právě o tom byla beseda, která proběhla v Riedelově vile 15. ledna. Doufáme, že se s Pavlou Bičíkovou setkáme opět v příštím roce. Desenské noviny 02/2015 5

6 Sport Jizerský klub lyžařů Vážení příznivci desenského lyžování, v probíhající sezoně se již uskutečnilo několik významných závodů, kde se předvedla především děvčata našeho oddílu Lillehamer (NOR) SP prvních závodů v norském Lillehameru při závodě SP se ze 4 nominovaných z ČR zúčastnilo hned trio našich závodnic. Vzhledem k tomu, že při SP postupovalo do závodu pouze 40 závodnic, to bylo pro naše mladé závodnice těžké. Odcestovaly totiž k závodům (v důsledku podmínek, které panovaly ve střední Evropě) bez jediného skoku na sněhu. Přes tyto obtíže do závodu postoupila Barbora Blažková, která obsadila v závodě 38. místo. Jana Mrákotová obsadila v kvalifikaci 45. místo a Karolína Indráčková 49. místo. V norském středisku děvčata několik dní potrénovala a přesunula se do norského Notodemu na závody COC (2. kategorie SP) Notodem ( NOR) COC B. Blažková 17. a 25. místo K. Indráčková 27. a 29. místo. J. Mrákotová 30. a 38. místo. Při těchto závodech se osvědčilo pár tréninkových skoků, a tím pádem sympatické bodové umístění všech našich závodnic. Ve stejném termínu se uskutečnily závody v severské kombinaci v americkém Salt Lake City. Zde startoval odchovanec našeho oddílu Martin Zeman, který obsadil v prvním závodě 37. místo a v druhém závodě obsadil 31. místo, pouze o 10 sekund za 30., bodovaným místem. Mohl se tak stát 1. závodníkem desenského oddílu, který bude bodovat na závodech severské kombinace kategorie COC. Pro letošní sezonu jsou pro náš oddíl nejvýznamnější 3 velké soutěže: 1) EYOWF Evropský festival mládeže letých v Ultrechtu Tchsagunsk (rakouskolichtenštejnské pomezí) Zde budou startovat ročníky 1998, Na závody pojede jako 2. trenér s děvčaty i trenérka našeho oddílu J. Zemanová. 2) MSJ Almaty (KAZ) ) MS Falun (SWE) Závody v Desné se budou konat (v případě příznivého počasí) Informace o závodech a jejich výsledcích probíhají na stránkách facebooku/skokydesna Patrik Chlum Coach JKL Desná Běžkotoulky V pátek 9. ledna probíhalo natáčení pravidelného pořadu České televize Běžkotoulky. V rámci vysílání jste mohli vidět místa, kam tentokrát štáb spolu se starostou Desné Jaroslavem Kořínkem zavítal. Hlavními cíli byla nejvýznamnější zimní sportoviště skokanský areál v Desné I a Ski areál v Černé Říčce, ale stranou nezůstal ani průmysl, tentokrát zastoupený Jizerskou porcelánkou. Z Desné pak vedla trasa kolem Souše a na Jizerku. Odtud pak už pokračovali autoři pořadu do Harrachova, kde se natáčela druhá část tohoto dílu Běžkotoulek. 6 Desenské noviny 02/2015

7 Informace z knihovny Hlučná samota Bohumil Hrabal Kniha koncipovaná jako kronika života a díla Bohumila Hrabala představuje jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z osobního archivu Bohumila Hrabala uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel. Vychází ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze u příležitosti stého výročí autorova narození. Život k sežrání Mikäel Ollivier Benjamin se cítí výborně, rád jí a jednou se stane kuchařem, jen ostatní jsou trochu nervózní... Knížka o hladu, pubertě a snech. Francouzský "metráček" ze současného světa, kde děti mohou mít všechno, co chtějí, a přitom jim chybí to nejdůležitější... Děti ze ZŠ Desná tuto knihu znají z programu LISTOVÁNÍ. Jezero snů Lisa Kleypas Připustit si, že láska není jen pro pošetilce, někdy žádá velké sebezapření. Alex Nolan je zahořklý cynik. Jeho bratři Sam a Mark ještě stále věří v lásku; Alex je nad takové pošetilosti povznesen. Přece nebude riskovat zklamání kvůli jakémusi mlhavému příslibu štěstí! Mnohem lépe se cítí ve svém uzavřeném světě, kde je mu přítelem nejvěrnějším lahev whisky. Jenomže pak se mu jednoho večera před očima zjeví duch. A Alexe zachvátí hrůza, že právě překročil práh šílenství. Zoe Hoffmanová je něžná a romantická duše. Když se setká s nebezpečně přitažlivým Alexem, všechny instinkty jí napovídají, aby vzala nohy na ramena. Dokonce jí to říká i samotný Alex. Avšak Zoe to nedokáže. Zprávy z knihovny Abychom byli schopni pružně reagovat na vaše požadavky, jsou aktuálně na webu nové ankety: Čím je pro mě knihovna? Půjčovnou knih, časopisů Přístupem k veřejnému internetu Institucí pro vzdělávání Institucí nabízející kulturu ve městě Jiné... Staré řecké báje a pověsti Jana Eislerová Od Prométhea přes trojskou válku až k Odysseovi! Báje ze starověkého Řecka jsou plné odvážných hrdinů, mocných bohů a hrozných netvorů. Odehrává se v nich řada bojů i slavných dobrodružství. Celkem 26 pověstí a bájí je citlivě převyprávěno tak, aby jim porozuměly i malé děti. Měli byste zájem o e-knihy v knihovně? Ano Ne Nevím Jaké knihy Vás nejvíce lákají? romány detektivky naučná literatura dětské knihy poezie časopisy Desenské noviny 02/2015 7

8 Okénko zajímavostí Rozhledny v našem kraji Štěpánka Rozhledna stojí na vrchu Hvězda (959 m n. m.) ležícím v Příchovickém hřebeni. Stojí na jizersko krkonošské hranici, ale také na starém národnostním pomezí, kde sousedily vsi, v nichž se mluvilo česky a německy. Kořenov býval vesnicí vesměs německou, Příchovice smíšenou a Paseky čistě českou. Kamenná věž v novogotickém stylu začala být nad Příchovicemi stavěna v roce Osudy této rozhledny jsou zajímavé. S její stavbou se začalo v době, kdy organizovaná turistika ještě neexistovala, vyhlídkové věže si mohli dovolit jen majetní vlastníci panství. To byl také případ knížete Kamila Rohana. Patřily mu pozemky na Tanvaldsku, kde se začala roku 1847 budovat silnice do Krkonoš. Na inspekci prací sem přijel i arcivévoda Štěpán. Při procházce byl unešen krásnou vyhlídkou z vrchu nad Příchovicemi. Kníže Rohan se mu chtěl zavděčit, a proto se rozhodl, že na vrcholu nechá postavit vyhlídkovou věž a vrch i s ní nazve podle jména arcivévody. Základy věže byly položeny 27. července Byla postavena do výšky 6 metrů, potom zůstala dlouhý čas nedokončena. Postupně chátrala a stávala se nebezpečnou. Kníže Rohan odmítal věž dostavět, nechtěl ani prodat pozemek. Až v roce 1888 se podařilo příchovické obci pozemek se zbytky věže odkoupit. Dostavba věže byla zahájena 1. května Na původní dolní část byla přistavena osmiboká věž z cihel a pískovcových kvádrů. Její výška dosáhla 24 metrů. 14. srpna 1892 byla slavnostně otevřena. Kníže Rohan se otevření neúčastnil a nedlouho po dokončení věže zemřel. Právě Rohanovo podivné chování a otálení se stavbou věže dalo patrně podnět ke vzniku legendy, která říká, že stará cikánka předpověděla knížeti, že po dokončení stavby věže zemře. Štěpánka byla oblíbeným cílem turistů. Až do roku 1918 se i pro vrch, na němž stojí, používalo jméno dané Rohanem Štěpánova výšina. V době první republiky musely být názvy připomínající rakouskou monarchii odstraněny a vrchu se vrátilo české jméno Hvězda, Němci obnovili název Buchstein. Rozhledně však jméno Štěpánka zůstalo. DNy 8 Desenské noviny 02/2015

9 Okénko zajímavostí, informace z Desné Co to znamená, když se řekne Sibyla U nás je známá jako věštkyně Sibyla, královna ze Sáby. Ta už před více než třemi tisíciletími věštila osud naší země. Málokdo ale asi ví, že Sibyla nebyla jenom tahle jediná, nám známá, ale bylo jich mnohem víc. Objevují se v řeckém dávnověku a spojovalo je to, že se zabývaly věštěním. Jméno dostaly z řeckého then bouli = vůle boží. Řecké Sibyly byly prý kněžkami boha Apollóna. Jejich sídlem byla opuštěná místa, většinou rokle, věštily z obrazů ve studánkách. Sibyly se objevují jako věštkyně i ve starověkém Římě. Některé byly prý na světě i tisíce let. Časem jim postupně sesychalo tělo, až se nakonec úplně vytratilo, a z kdysi půvabných věštkyň zbyl jenom hlas. Ten se po staletích zničehonic ozval, když ho nikdo nečekal, a přicházel z nejrůznějších míst. Sibylské věštby byly hodně rozšířené hlavně ve středověku díky 12 knihám tzv. sibylských proroctví sepsaných v století před naším letopočtem. Právě z nich se čerpala proroctví, která zaplavila Evropu. Vraťme se k naší Sibyle. Královna ze Sáby napsala 9 knih, které nazvala Moudrosti života. Svá tajemství svěřila králi Šalamounovi. Z jejích proroctví uveďme několik příkladů: Přijde doba úpadku. Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Člověk nebude hledat nic než sebe. Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání, a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Lidem nepostačí to, co jim Hospodin na Zemi k používání dal. V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých naleznou. Zajímavé je i svědectví z 8. knihy O dni posledním: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot a lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se potřikrát kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácejí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí; slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítiti budou Proroctví ztrácela časem na vážnosti a označení sibyla se používalo pro ženu moudrou a vědoucí, pro vědmu, která dokázala poradit a pomoci. Dnes je toto označení poněkud odlehčené, většinou se používá pro ženu, která je tou paní, co ví všechno nejlíp. DNy Oznámení Nej TV a. s. K došlo v rámci digitálního satelitního vysílání ke změnám ve vysílání některých skupin televizních programů (využívaných jako zdroj pro jejich následné vysílání v rozvodu kabelové televize v Desné v digitálním formátu DVB-C). Změnami jsou dotčené 2 stávající digitální multiplexy televizních programů: 1. Multiplex s českými programy NOVA HD, ČT SPORT HD a PRIMA HD. Tyto programy jsou v rámci satelitního vysílání zatím dostupné na původní frekvenci, dojde však k jejich vypnutí (pravděpodobně 13. ledna). Programy v HD kvalitě jsou již nyní vysílané na nových frekvencích, ale v jiném složení. V současné době probíhá jednání se zástupci televizních společností NOVA a PRIMA. Je však velmi pravděpodobné, že k vypnutí HD programů NOVA a PRIMA na původní frekvenci dojde dříve, než budou podmínky pro jejich zařazení do digitální nabídky dohodnuté. Dle dostupných informací nelze vyloučit, že vysílání programů NOVA a PRIMA v HD kvalitě v rozvodech kabelové televize bude televizními společnostmi zpoplatněno. Vzhledem k těmto skutečnostem navrhujeme místo uvedených programů na původní frekvenci zařadit do nabídky v digitálním formátu DVB-C 3 HD programy české televize: ČT1 HD, ČT2 HD a ČT SPORT HD (vysílání digitálních programů NOVA a PRIMA + dalších ve standardní kvalitě zůstane zachováno). 2. Multiplex s polskými programy TVP Kultura, TVP Historia, TV Polonia, TV Belsat, TVP info. V rámci satelitního vysílání jsou od polské programy vysílané z jiného satelitu na jiné frekvenci a kromě programu TV Polonia jsou ostatní polské programy na nové frekvenci zakódované. Po přeladění polských programů na novou frekvenci tak je v digitálním formátu v rozvodu kabelové televize v Desné dostupný 1 polský program TV Polonia. Bohumil Baránek ředitel pobočky Desenské noviny 02/2015 9

10 Škola, informace z Desné Pokračujeme v projektu Česko sportuje ZŠ Desná pomáhá Pojďme se podívat na sever Čech, do Libereckého kraje mezi žáky a učitele Základní školy v Desné. Dozvěděl jsem se, že rádi pomáhají lidem i přírodě. Ptáte se jak? Vše začalo úklidem. Starší žáci uklízejí Jizerky, sbírají starý papír, elektroodpad a recyklují plasty. Na podzim pak děti od pátých tříd hrabou listí a mladší uklízejí přírodu v okolí školy, a to zejména palouček, kde si v létě hrají děti ze školní družiny. Děti se také starají o zvířátka. Pomáhají útulku Dášeňka, krmí lesní zvěř a sypou ptáčkům u školy. Nezapomínají ani na spoluobčany. Děti sbírají víčka od PET lahví pro těžce nemocného Lukáška. Dále žáci 4. a 5. tříd vítají nové občánky města, starší pečou cukroví pro seniory a mladší se je snaží bavit vánočním vystoupením. A je toho více! Děti vystupují také ve Spolkovém domě v Jablonci n/ N pro zdravotně postižené. Předvádějí jim tance a hrají maňáskové divadlo. Žáci 9. tříd zajišťují pro 1. stupeň i děti z MŠ čerta, Mikuláše a anděla a k tomu pro ně ještě organizují různé soutěže, ze kterých mají děti vždy radost. Myslím si, že žáci této školy jsou velmi pilní. Přeji dětem, aby jim úsilí pomáhat vydrželo. Jiří Strnádek, 9. A Koncerty Sboru dobrovolných muzikantů Sbor dobrovolných muzikantů opět předvedl svoje umění. Symbolicky zahájil Vánoce Adventním muzicírováním v Riedelově vile a následně je také ukončil Tříkrálovým koncertem ve starokatolickém kostele Nanebevstoupení Páně. Zatímco adventní koncerty mají již svou letitou tradici a jsou navštěvováný velkým množstvím lidí, tříkrálová vystoupení svoje příznivce postupně získávají. Je potěšitelné, že i tady se počet návštěvníků zvyšuje. V letošním roce byly kostelní lavice téměř zaplněné. A ten, kdo přišel, určitě nelitoval. Dětský karneval je opět tady Zveme malé i velké, s maskami i bez nich zkrátka přijďte se pobavit na tradiční dětský karneval do Skláře 10 Desenské noviny 02/2015

11 Informace z Desné Úspěšný podzim fotbalových přípravek TJ Desná Výsledkově velice vydařený podzim mají za sebou fotbalové přípravky Desné. Kluci narození v roce absolvovali během podzimní sezony zhruba 60 tréninků v místním areále, účast na všech trénincích byla výborná (zhruba 80%). To vše se odrazilo ve výsledcích v jednotlivých turnajích, kterých tito naši nejmenší absolvovali během podzimní sezony 24. V jednotlivých kategoriích figurují naše přípravky na předních místech v okresních soutěžích. Kluci roč v okresní soutěži starší přípravky obsadili po podzimní části druhé místo, když dokázali tři turnaje vyhrát a několikrát se umístili na stupních vítězů. Hráči roč jsou po podzimní části okresní soutěže mladších přípravek na třetím místě. Tito kluci vyhráli dva turnaje v této soutěži. Bohužel v této kategorii kluci během podzimu dost marodili, což se odrazilo na výsledcích některých turnajů. Hráči roč jsou na čele okresní soutěže předpřípravek. V této kategorii byly během podzimu uspořádány v našem okrese pouze čtyři turnaje a dva z nich naši borci dokázali vyhrát, dvakrát se umístili na druhém místě. Kvůli nedostatku okresních turnajů jsme proto tyto borečky přihlásili i na turnaje mimo náš okres. I tam si naši kluci vedli skvěle. Například na výborně obsazeném turnaji Praze dosáhli na krásné druhé místo, když si v turnaji dokázali poradit i se stejně starými kluky ze Sparty Praha, Dukly či Motorletu. Navíc se náš hráč Honzik Lorenc stal nejlepším střelcem turnaje, což zopakoval i na dalším pražském turnaji. V zimní sezoně čeká kluky mnoho dalších zimních halových turnajů, na které se pravidelně připravují střídavě venku v místním areálu a v tělocvičně místní základní školy. Naše přípravky v současnosti mají 30 pravidelně trénujících dětí, přesto bych chtěl mezi nás pozvat další adepty tohoto sportu. Je možné se přihlásit kdykoli na pravidelných trénincích, buď v místním areálu, nebo v tělocvičně ZŠ. Tréninky probíhají v zimě každé úterý a středu. Kdo bude mít chuť a zájem, přijďte se podívat mezi nás a zkusit si tenhle krásný sport. J. D. Tříkrálová sbírka Ve dnech ledna probíhala Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky. Tříkráloví koledníci v různých částech republiky prosili o finanční příspěvky na dobročinné účely. Jedná se hlavně o podporu domácí hospicové péče, rané péče a také poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v tísni. V roce 1999 proběhla tato sbírka poprvé v Hradci Králové. Koledníky byli studenti biskupského gymnázia a vybrali tehdy 25 tisíc korun. Ty pak připadly Oblastní charitě HK. V letošním roce probíhala tato sbírka také v Desné. Byla zahájena 3. ledna v kostele v Horním Polubném požehnáním koledníků a průvodem 3 králů s velbloudem kolem kostela. Od neděle 4. ledna koledovaly skupinky dětí. Koledníci putovali od domu k domu, zpívali pro radost a rozdávali drobné dárky jako kalendáře, cukr či kadidlo. Po Desné putovaly skupinky v okolí Skláře, kina Alfa, v Černé Říčce. Králové navštívili i městský úřad. V Desné III koledovala např. skupinka 3 děvčat, v Černé Říčce skupinka 3 chlapců a v Desné I smíšená skupinka Maruška, Matouš a Anežka Richterovi. Velký dík patří všem, kteří přispěli do sbírky, nejen za jejich finanční příspěvek, ale také za vstřícnost a milé přijetí malých králů koledníčků. Na účet Charity ČR je možné přispívat libovolnou částkou po celý rok. Více na: Desenské noviny 02/

12 Informace od sousedů Vaříte? ČRo Sever odvysílá vaše recepty! Svíčková vaší maminky je nejlepší na světě, meruňkové řezy tety Hany nemají konkurenci a na váš guláš je krátký i mistr Pohlreich? Ve vysílání Českého rozhlasu Sever máte šanci se předvést. Od ledna 2015 každý všední den v půl dvanácté vybírá Slávka Brádlová z posluchačských receptů. Co vás na receptech od posluchačů překvapuje? Nápaditost a časté uplatnění zásady v jednoduchosti je síla. Někdy opravdu stačí málo a i celkem běžný recept ta maličkost povýší na zajímavou specialitu. Například bramborák podávaný s kysaným zelím je celkem známý, ale ve chvíli, kdy to zelí přidáte rovnou do těsta, vznikne variace přímo skvostná. A je příjemné, že se můžeme vracet i do dětství, zavzpomínat třeba na babiččin jahelník nebo guláš strejdy Martina, který sice nic jiného nevařil, ale když dvakrát do roka vystřihl ten svůj gulášek, olizovala se celá rodina i hosté. Co byste nové rubrice ve vysílání popřála? Hodně posluchačů ať těch, kteří svými pěti recepty přispějí nebo těch, kteří se nechají inspirovat a v ideálním případě to může být spojené. Ani ten nejlepší a nejnápaditější kuchař nebo kuchařka přece nevědí úplně všechno, tak proč si neobohatit jídelníček, proč si nepřipomenout stará poctivá jídla, proč nevyzkoušet něco úplně nového nebo exotického a proč se nenaučit nějaké triky, jak to běžné vaření zjednodušit, což je vítané nejen pro začátečníky, ale i pro ty zkušenější. A jaká cesta vede k rozhlasovému vaření? Jednodušší už to snad ani být nemůže adresa ová je Stačí poslat 5 receptů ať už na jedno téma například kuře nebo brambory anebo polévky anebo směs toho, co u vás doma chutná od předkrmu a polévky přes hlavní jídlo až k salátu a moučníku. Fantazii se meze nekladou. Ve vysílání jsou posluchačské recepty každý všední den kolem půl dvanácté, hned nato také na facebooku a posléze i na webu Českého rozhlasu SEVER. Tak vařte, pečte a smažte s námi, dobrou chuť vám přeje Slávka (Brádlová). Městské divadlo Jablonec nad Nisou Neděle hodin FRANCIS VEBER BLBEC K VEČEŘI DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA Režie: Jiří Menzel, hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Petr Pospíchal, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák, Jana Boušková. 380, 350, 300, 280 Kč, ČINOHRA Předprodej od Středa hodin BRIAN FRIEL, MOLLY SWEENEY DIVADLO ROKOKO PRAHA Režie: Ondřej Zajíc,hrají: Dana Batulková, Vasil Fridrich a Aleš Procházka. Ceny vstupenek 260, 240, 220, 200 Kč ČINOHRA, SKUPINA ND, předprodej od Neděle hodin LIBOR JENÍK na motivy Čtyřlístku Jaroslava Němečka, ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE OS DIVADLO 5. PROSTOR Režie: Libor Jeník, hrají: Dita Zábranská/Jana Birgusová, Josef Zýka/David Voráček, Michal Čeliš/Gustav Hašek, Václav Krátký/ Libor Jeník. Ceny vstupenek 80, 70 Kč, POHÁDKA SKUPINA RD, Předprodej od Úterý hodin WILLIAM SHAKEPSEARE, HAMLET, ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA Režie: Daniel Špinar, hrají: Patrik Děrgel, Kamil Halbich, Petra Hřebíčková, Zuzana Onufráková, Marek Pospíchal a další. Vstupenky od III. míst 230, 200 Kč, ČINOHRA, SKUPINA DB Předprodej od Středa hodin PÁTÁ DOHODA S JAROSLAVEM DUŠKEM Volné pokračování představení Jaroslava Duška Čtvrtá dohoda. KOMPONOVANÝ POŘAD, předprodej od Čtvrtek hodin LORDI, Skandální salonní komedie na motivy korespondence Oscara Wildea a Robieho Rosse. SERGE ART COM VM ART PRODUCTION Režie: Peter Serge Butko, hrají: Martin Hoffman, Filip Rajmot, Peter Serge Butko. Mládeži do 18 let nepřístupno! Ceny vstupenek 250, 200, 150 Kč ČINOHRA, předprodej od Pátek hodin JEAN BARBIER V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,TATÍNKU AGENTURA HARLEKÝN PRAHA Režie: Jan Novák,hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/Miroslava Pleštilová, Jan Štastný/Jan Čenský a další. Vstupenky od III. míst 300, 280 Kč, ČINOHRA, SKUPINA DA Předprodej od Desenské noviny 02/2015

13 Informace Přípravný ročník v ZŠ Horní Tanvald Od září 2015 bude při ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice (Horní Tanvald) otevřen přípravný ročník pro předškolní děti (datum narození od do ) a také pro děti s odkladem školní docházky. Každoročně se ukazuje, že do prvních tříd nastupují i děti, které nejsou pro vstup do školy dostatečně připravené. Nemusí se jednat pouze o nedostatečně rozvinuté rozumové schopnosti. Nevýhodou pro úspěšný start v první třídě jsou často také logopedické problémy nedostatečně rozvinutá řeč, vadná výslovnost některých hlásek. Řešením je systematická příprava dítěte v předškolním zařízení na Tanvaldsku zatím až doposud pouze v mateřských školách. Řečové vady řeší zodpovědní rodiče s pomocí logopedek, kterých je ovšem v poměru k potřebným dětem nedostatek. Cílem nově zřízeného přípravného ročníku bude poskytnout předškolním dětem, které nedocházejí do mateřské školy, základy vědomostí, dovedností a návyků, potřebných pro úspěšný vstup do základní školy. Děti zde budou trénovat matematickou představivost, grafomotoriku, orientaci v prostoru, koncentraci pozornosti atd. Důležitou součástí přípravy bude rozvoj komunikačních dovedností tedy rozvoj pojmového myšlení a logopedická náprava řeči. Přípravná třída se zřizuje pro pouze 7-15 dětí, což umožňuje individuální přístup ze strany učitele. Výuka bude realizována kvalifikovanou a zkušenou učitelkou 1. stupně základní školy, řečovou výchovu a nápravu vad výslovnosti bude provádět speciální pedagožka logopedka. Ve výuce budou uplatňovány také moderní metody jako Elkonin, Grunnlaget, program Maxík. Veterinární ambulance Tanvald Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na úpravu ordinačních hodin ve Veterinární ambulanci MVDr. Marka Bedrníka v Tanvaldě. Ordinační doba bude od upravena následovně: Ordinační doba bez objednání: PO PÁ Předem objednaní pacienti: PO PÁ Operační hodiny: PO PÁ hodinová pohotovost na tel.: v Jablonci nad Nisou Objednávky na telefonu v ordinačních hodinách nebo na stále. Cyklus Desenského divadelního předjaří pokračuje druhým představením 28. února v kulturním domě Sklář Docházka je zdarma. Pro přijetí je nutné pouze doporučení školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny (tel.: ) nebo speciálně pedagogického centra (tel.: , ). Důležité: Přípravný ročník bude otevřen v budově ZŠ praktické, avšak děti vzdělávané v této třídě nastoupí poté do 1. ročníku běžné ZŠ dle místa svého bydliště! Termín přihlášek pro školní rok 2015/2016 je do 30. dubna Dotazy zodpovíme na tel. čísle (p. Hozdová) nebo em: Je možné domluvit i návštěvu školy. D.Hodin Desenské noviny 02/

14 Došlo do redakce Předvánoční výlet do Liberce Vraťme se ve na chvíli do předvánočního času, kdy žáci 1.A, 3.A a 3.B jeli do Liberce do městské knihovny a Dinoparku. Byl to úžasný nápad paní Melicharové, které tímto velice děkujeme. A co na to děti? Tady je pár postřehů. JD Milá paní Melicharová, děkujeme vám za úžasný výlet, bylo to super. nejvíc se mi tam líbil, a asi všem ostatním, Dinopark, ale i ta knihovna byla super. A v Dinoparku byli dinosauři jako živí. Kristýnka Rácová...Byli jsme v knihovně a v Dinoparku. A to jen díky vám. Mám vás moc ráda a chci vám moc a moc poděkovat, že jste na nás tak hodná. Bára Gebertová V Liberci se nám moc líbilo. Děkujeme, že jste nám všechno zařídila. Moc se nám líbilo v Dinoparku a v knihovně. Mockrát děkujeme. Míša Posejpalová V Liberci v Dinoparku se mi líbil pračlověk a ještě se mi líbil mamut. V Liberci v knihovně se mi líbila kniha Harry Potter. Vojta Nohejl Milá maminko. Jsem moc ráda, že pro naši třídu toho děláš tolik. Někdy si říkám, proč toho tolik děláš. Jsi ta nejlepší maminka pod sluncem. Tvoje Veronika Moc se mi v Liberci líbilo. Nejvíc se mi líbila knihovna. Měli tam spoustu knih. Nejvíc se mi líbila kniha o Malém poseroutkovi. A Dinopark byl taky bezva! Matěj Lamač Hádanka Velikánů celou řadou chlubit může se náš stát: Havlíček či Čapek radou povzbuzení mohou dát. Masaryka, Havla dosti jistě také každý zná. Bože, ale v současnosti kdo nám cennou radu dá? Máme štěstí, milí braši, znalce všeho máme tu! Jeden občan Desné naší všude šíří osvětu. Poradí vám vždy a všude, on ví všechno na světě, své názory nutit bude, i když vy to nechcete. Už jste doma? Už to víte, kdo nám vždycky radu dá? Když se trošku zamyslíte, určitě vás napadá. Víte, odkud vítr foukl? Ano, je to Zdeněk -----! Kdybych a kdyby Už jenom to, kdybych se nenarodil nebylo by žádné kdyby které jsem nikdy neodhodil a nenadělal žádné chyby Ačkoli jsem tu bezpochyby fyzicky jistě, ne že těkám odnikud nikam jak se líbí a před životem prostě smekám. Kdyby jsou a okolnosti k mání i bez nich a jejích nápadů každé já se tomu stále brání a nekazí nám blbou náladu (DaLi) ta verše plodí odjakživa sešrotovat všechno jen se snaží nenasytná múza snaživá se vlastní šťávou neusmaží Co za tím se jen skrývá lež a nebo pravda čistá černí se vytiskne a s bílou splývá ta touha po kdyby a ta je jistá. 14 Desenské noviny 02/2015 (ZPK)

15 Informace Desenské noviny 02/

16 Inzerce, informace z Desné Nově otevřeno RESTAURANT PENZION QUATTRO Kontakt: Krkonošská 122, Desná II, tel.: Provozní doba: PO SO NE 11: snídaně - obědy - večeře Nabídka ubytování Smluvní ceny 1 Osoba/noc 250, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V DESNÉ Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeníchodin Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) SPORTBAR REBELS Krkonošská 475 Desná Ne Čt 14:00 02:00 Pá So 14:00 06:00 16 Desenské noviny 02/2015

17 Informace z Desné, od sousedů Turnaj v rapid šachu Staří, ale stále dobří. Na Štěpána se hrál v Rokytnici n. Jizerou turnaj ve zrychleném šachu (pouze 15 minut na partii), což je výhodnější pro mladší hráče. Přesto s velkým náskokem 1,5 bodu vyhrál nestárnoucí Zdeněk Joukl (73 let), také na šestém místě se ještě umístil Zdeněk Hollmann (dokonce 74 let). Výsledky: 1. Joukl Zdeněk, Rokytnice n. J. 7,5 b. 2. Pražák Ondřej, Tanvald 6 b. 3. Dolenský Milan, Libštát 6b. 4. Tománek Petr, Turnov 6 b. 5. Lenc Zdenek, Rokytnice n. J. 6 b. 6. Hollmann Zdeněk, Rokytnice n. J. 5,5 b. 7. Wünsch Jiří, Rokytnice n. J. 5,5 b. 8. Kubát Jiří, Rokytnice n. J. 5,5 b. 9. Zákoucký Otto Semily 5,5 b. 10. Podrazký Radim Jablonec n. N.5.5 b. Celkem hrálo 24 hráčů z devíti oddílů Libereckého a Hradeckého kraje. Hrálo se na 9 kol. Malá zajímavost - z prvních šesti hráčů byla polovina Zdeňků. Vítěz doporučuje hrát šachy zvláště pak žákům škol, podnikatelům a seniorům. Zdenek Lenc ZDENĚK VEDRAL PAPÍR HRAČKY SPORT TEXTIL Nabízíme: kompletní nabídku školních a kancelářských potřeb široký výběr hraček sezónní sportovní pořeby velký výběr textilního zboží (Andrie, 4F, dětský textil, Hello Kitty, the Simpsons) tel.: Valentýn na RCL Únor je na Radiu Contact ve znamení všech zamilovaných a jejich svátku Valentýna. Vysílání plné krásných dárků a zážitků pro každý pár... Může se objevit Valentýnské Tykadlo RCL s relaxačními balíčky. Máte i možnost vyrazit si ve dvou za romantickým večerem. S Radiem Contact můžete taky hrát o permanentky na nejlepší sjezdovky u nás - třeba na Ještěd, do Rokytnice a na Javorník. Více se dozvíte ve vysílání, na webu nebo na Facebooku. Cvičení paměti V pondělí proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Desné, Krkonošská č. p. 630 cvičení paměti. Zúčastnilo se celkem 12 žen. Po dohodě s paní Jiřinou Kůlovou a s účastnicemi cvičeni proběhne další v pondělí 9. února 2014 od 13,30 hodin. Sociálně správní odbor Kulturní a společenské centrum Alfa Čtvrtek :00 Živá hudba: hraje Miniteam TIP Alfy Sobota :00 Masopust: dětská představení a rej masek, Regio produkty" s ochutnávkou Sobota :00 Proměna: nechte se zkrášlit na Sv. Valentýna od Sobota :00 a 17:00 Film nejen pro děti: Khumba, 2014, 82 minut Úterý :30 Divadelní představení: Sněžibába a čert Čtvrtek :00 a 16:30 Módní přehlídka pro školy i veřejnost Pátek od 17:00 Filmový festival: Expediční kamera 2015 Pravidelné akce: Úterý Dětská herna s rodiči 14:00 16:00 Dramatický kroužek pro děti 16:30 17:15 Taneční kroužek s Nelou pro děti 17:15 18:00 Čtvrtek Dětská herna s rodiči 16:00 18:00 Dámský klub cvičení s Monikou 18:00 19:00 Pátek Cvičení matek s dětmi do 3 let 9:30 10:15 Sobota 16:00 18:00 Expozice tradičního desenského sklářství s tvořivou dílničk ou (pro skupiny lze zajistit i jiný termín) Otvírací doba: Úterý a Čtvrtek 14:00 20:00 Pátek 18:00 20:00 Sobota dle aktuálního programu Během akcí je otevřena kavárna-vinárna, kde si můžete zakoupit skvělá moravská stáčená vína. Potřebujete o jarních prázdninách zajistit hlídání? Volejte tel.: Desenské noviny 02/

18 Co se děje u sousedů DDM Vikýř Jablonec nad Nisou pátek BAZÉN PŘI SVÍČKÁCH Od hodin, speciální romantická akce určená pro všechny páry, zamilované, ale i milovníky plavání. Akce je pořádána ve spolupráci se Sport Jablonec s. r. o., informace M. Šípková sobota BRUSLENÍ S VIKÝŘEM hodin, sportovní akce pro všechny zájemce a natěšené bruslaře, akce se koná ve spolupráci se Sport s. r. o a HC Jablonec nad Nisou, děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí pouhých 40 Kč, informace P. Dostál JARNÍ PRÁZDNINY pondělí středa FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ cena 300 Kč/den, informace a přihlášky do , P. Dostál pondělí pátek JARNÍ PRÁZDNINY S VIKÝŘEM hodin, příměstský pestrý tábor s denní docházkou pro všechny děti školou povinné, cena Kč/5 dní, 300 Kč/na den, informace a přihlášky do , S. Příhonská HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNIÍ hodin, hudební soustředění s denní docházkou pro děti, jež navštěvují hudební kroužky ve Vikýři a pro nové zájemce o hru na kytaru, cena Kč za celý týden, informace a přihlášky do , S. Příhonská PŘÍRODOVĚDNÝ POBYTOVÝ TÝDEN Pobytový týden v Praze pro děti školou povinné. Cena Kč, informace a přihlášky do 28.1., A. Francová RODINNÝ TÁBOR Nabitý pobytový program pro rodiny s dětmi s možností hlídání, aby rodiče mohli dojíždět přes den do práce, informace a přihlášky M. Šípková Více na: Telefon: na jednotlivé pracovníky naleznete na webových stránkách Eurocentrum Jablonec nad Nisou /sobota/ 20 hodin, 299 Kč 20. PLES MĚSTA JABLONEC NAD NISOU Hraje orchestr Ladislava Bareše. Hosté: Leona Machálková, Ivan Hlas Trio, ZUŠ Jablonec n. N., Countryon. Moderuje Marie Tomsová. Předtančení v latinsko-amerických tancích předvede Karolína Kuncová a Daniel Humpolec. Část výtěžku bude věnována Středisku pro ranou péči Liberec, o. p. s. Předprodej vstupenek: v pokladně Eurocentra od , od 15 hodin /neděle/ 14 hodin DESANKA Taneční odpoledne pro seniory /sobota/ 20 hodin SALSA NIGHT 2015 Jedna z nejreprezentativnějších žánrových akcí v České republice Mezcla Orquestra /Kuba/ČR/, miniškola karibských tanců, animace a vystoupení v podání profesionálních tanečníků skupiny Ruben Dance / Dominikánská republika/kuba/čr/, karibský žánrový Dj. Speciální hosté: brazilští tanečníci /pátek/ 20 hodin, 180 Kč HASIČSKÝ BÁL Hraje Bohemia Universal Band Předprodej vstupenek: od v pokladně Eurocentra, tel.: hasičská zbrojnice Jablonecké Paseky, ul. Pionýrů 7, každou středu od Kontakt: p. Kadeřábek, tel.: , Pořádá SDH Jablonecké Paseky /sobota/ hodin, 250 Kč PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Hraje Velký taneční orchestr Ladislava Bareše. Vystoupí soubory ZUŠ Předprodej vstupenek: v kanceláři ZUŠ, , Pořádá SRPDŠ při ZUŠ Jablonec nad Nisou. Výstava: Do /pondělí pátek/ 8 18 hodin FOTOKLUB BALVAN Výstava fotografií jabloneckého fotografického klubu Klub na Rampě Jablonec nad Nisou / pátek / 20 hodin Monikino Kino a emozpěv Něžné elektropopové hity P. Marka (Midi Lidi) a M. Midriakové a alternativní folk O. V. Vyšehradského a M. Drahoňovského / sobota / 20 hodin 9431 a EL GAUČO Rozdává se radost a hravost! 9431 křtí V lese se nekřičí! Ska, rock, folk, funky, jazz / úterý / hodin Národní parky jihozápadu USA Nejen z auta a vyhlídek přiblíží Z. Skořepa - II. část / středa / 20 hodin Krátké a úderné divadlo Ve hře: Manéž, bójka, pojistky aneb večer bez záruky / čtvrtek / 20 hodin BLUE EFFECT Koncert rockové kytarové legendy Radima Hladíka s kapelou / sobota / 20 hodin STÁRPLEJ I. kolo VIII. ročník soutěžního festivalu regionálních kapel / úterý / hodin BOŽSKÝ ŘÍZEK Komedie takřka detektivní turnovského spolku Nakafráno / pátek / 20 hodin václav koubek Koncert známého písničkáře a harmonikáře, spisovatele, herce a režiséra / středa / 20 hodin Kaleidoskop Jana Rejžka Poslechový pořad renomovaného hudebního publicisty / pátek / 20 hodin voxel a 05&radeček Dvojkoncert pohodových interpretů, kteří to umí skvěle rozjet / sobota / 21 hodin HOREČKA SOBOTNÍ NOCI Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil. 18 Desenské noviny 02/2015

19 Co se děje u sousedů Akce DDM Ulita Jarní prázdniny: Pondělí IQpark v Babylonu Liberec. Úterý Lunapark v Babylonu Liberec. Středa Dinopark Liberec. Čtvrtek IQLandia Liberec. Každý den sraz v 8.10 na hlavním vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve tamtéž. Pátek 6.2. Zábavný den v Ulitě od 9:00 do 13:00 výtvarničení, deskové a stolní hry v Klubu volného času. Bližší informace v DDM. Přihlášky s platbou přijímáme v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě nejpozději do Od 10. února bude v DDM otevřena Ulitka pro děti od 3 let vždy v úterý od 8.30 do hodin bez rodičů, hrajeme si, tvoříme, zpíváme, cvičíme... S sebou: svačinu a pití a přezůvky. Zápisné 100 Kč na pololetí nutné dítě přihlásit předem! Klub volného času je v DDM otevřen denně od 12:00 do 17:00 mimo prázdniny. K dispozici velký výběr deskových her, stolní fotbal, air hockey, holandský billiár... Informace na tel. č Pondělí 2. 2 a od 17:00 Keramika pro dospělé modelování výrobků, glazování V sobotu od 14:00 ve sportovní hale na Výšině v Tanvaldě Dětský maškarní karneval, K tanci a poslechu hraje a moderuje DJ Láďa Josífek. Srdečně zveme! DDM Ulita vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Čarovné Jizerské hory pro děti různých věkových kategorií od MŠ po SŠ. Uzávěrka soutěže je Práce označeny jménem autora, třídou (u MŠ věkem) a školou, kterou navštěvuje, odevzdávejte v Domě dětí a mládeže v Tanvaldě. Nejlepší výtvarná díla oceníme a vystavíme v tanvaldském kině Jas Járy Cimrmana při příležitosti konání THJ. MDC Maják únor 2015 Únorové dění v MDC Maják Tanvald: Programovou nabídku najdete na Akce v únoru: ZIMNÍ PROCHÁZKA KE KRMELCI S NEJMENŠÍMI vzhledem k počasí bude přesný termín uveden na stránkách centra Dále nabízíme upozorňujeme na program Baby klub každý pátek 9:00 12:00 hod., určeno pro maminky a kojence, sdílení vzájemných zkušeností a problémů placené hlídání dětí - Sazba za hlídání na jedno dítě je 50 Kč za každou započatou hodinu. Podrobné podmínky v MDC Maják nebo na u: Tato služba se musí předem objednat přímo v MDC Maják nebo na tel: Kulturní pořady v Kině Jas Járy Cimrmana: ÚT 19 hodin Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové: Srí Lanka, vstupné: 50 Kč ČT 17 hodin Koncert ZUŠ Tanvald Pololetní koncert žáků ZUŠ v Tanvaldě. Vstupné: dobrovolné ÚT 19 hodin Divadelní představení komedie Zory Kostkové Z louže pod okap. Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa. Vstupné: 170, 150 Kč,předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu nebo Další akce: ,30 hodin tenisové kurty na Výšině Karneval na ledě Masky vstup zdarma, ostatní 20 Kč. Soutěže, miss Carneval, občerstvení. V případě nepříznivého počasí náhradní termín Masopustní průvod městem hodin Sportovní hala Výšina Tanvald Dětský karneval Soutěže masek o ceny, občerstvení, hudba DJ Vláďa Josífek. Masky vstup zdarma, ostatní 30 Kč. Kino Jas Járy Cimrmana ST 17 hodin Velká šestka Americký animovaný rodinný film studia W. Disneye. Od tvůrců filmů Raubíř Ralf a Ledové království ST 19 hodin Babovřesky 3 Nová česká komedie Z. Trošky. V hlavních rolích Pavel Kikinčuk, Veronika Žilková, Jana Synková a Lucie Vondráčková. Vstupné: 120 Kč Mládeži přístupný.( 103 ) 6. a PÁ SO 17 hodin Velká šestka 3D 6. a PÁ SO 19 hodin Babovřesky ST 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Americká animovaná komedie. České znění. Vstupné: 100, 125 Kč ST 19 hodin Babovřesky a PÁ SO 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D 13. a PÁ SO 19 hodin Babovřesky ST 17 hodin Velká šestka ST 19 hodin Padesát odstínů šedi Americké erotické drama podle světového bestselleru od autorky E. L. James PÁ 17 hodin Velká šestka SO 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 20. a PÁ SO 19 hodin Padesát odstínů šedi ST 17 hodin SpongeBob ve filmu: Houba na suchu ST 19 hodin Babovřesky a PÁ SO 17 hodin Zvonilka a tvor Netvor Americký animovaný film. České znění. Vstupné: 100, 120 Kč Mládeži přístupný PÁ 19 hodin Kingsman: Tajná služba Britská akční špionážní komedie. V hlavních rolích Colin Firth, Taron Egerton a Samuel L. Jackson. Vstupné: 120 Kč Mládeži nepřístupný SO 14 hodin Za kamarády z televize Pohádkové pásmo pro děti a rodiče Vstupné: zdarma Mládeži přístupný SO 19 hodin Jupiter vychází 3D Americký sci-fi film od tvůrců trilogie Matrix. V hlavních rolích Channing Tatum, Sean Bean a Mila Kunis. Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu nebo Desenské noviny 02/

20 Kulturní a informační středisko RV Program na únor Riedelova vila 20. února od hodin Tvůrčí dílny malování na textil Připravujeme na březen Riedelova vila 3. března od hodin Vernisáž výstavy Historie Desné ve fotografii II Program Kulturního a informačního střediska Riedelova vila v Desné KD Sklář, 22. února od hodin Dětský karneval s Capprisone a divadelním spolkem Vojan-Mladá haluz, rej masek, soutěže, diskotéka vstupné 30 Kč KD Sklář 14. března od hodin Desenský medvěd přehlíka dětských divadelních souborů, vstupné 30 Kč Riedelova vila, 27. března od hodin Noc s Andersenem Kulturní a informační středisko Krkonošská 120, Desná tel.: , Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , Pondělí , hodin Úterý , hodin Čtvrtek , hodin Desenské noviny redakce tel.: , , DN na webu: KD Sklář, 28. února od hodin 2. představení Desenského divadelního předjaří, L. D. S Lučanský spolek divadelní Strašilo Cantevillské, vstupné 50 Kč Riedelova vila 28. března od hodin Velikonoce, vyprávění o velikonočních zvycích, tradicích a historii. Tvůrčí dílny, pletení pomlázek, malování velikonočních kraslic, plstění z ovčí vlny. Pohádka pro děti. Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v KIS Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka březnového čísla je v pondělí 16. února do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v dubnovém čísle. 20 Desenské noviny 02/2015

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

Červen 2012. www.mesto-desna.cz

Červen 2012. www.mesto-desna.cz www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Oslava Dne matek 3 Pozvánky 7 Okénko zajímavostí 9 Školní akademie 10 11 Novinky v knihovně

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více

Slavnostem přálo i počasí

Slavnostem přálo i počasí 10 říjen 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 10. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald.

11 listopad 2013. Tanvaldská nemocnice rozšiřuje své služby. Odhalení vyhlídky na Tanvaldském Špičáku. Z obsahu čísla. www.tanvald. 11 listopad 2013 Vydává MěÚ Tanvald XXXI. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 11. 11. 2013 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Vánoční zájezd do Bautzenu Zkuste letos nasát pravou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal

V říjnu přišla zima, to nikdo nečekal www.tanvald.cz Městská policie Tanvald Tel.: 725 095 123 Vaše všímavost pomůže městské policii! Pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti se konají 9. 11. V prosinci: 7. 12. a 14. 12., někteří

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

ZPRAVODAJ MASOPUST SE BEZ TERPENTÝNY NEOBEJDE!

ZPRAVODAJ MASOPUST SE BEZ TERPENTÝNY NEOBEJDE! Ž E L E Z N O B R O D S K Ý ZPRAVODAJ MASOPUST SE BEZ TERPENTÝNY NEOBEJDE! ÚNOR 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE... 3 Usnesení RM Železný Brod ze 3. schůze 3 Usnesení RM Železný Brod ze 4. schůze 4

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více