ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011 Projednáno v radě města: 23.května 2012 Vyvěšeno dne: 4.června 2012 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: Schvalováno v zastupitelstvu města: 27.června 2012

2 Závěrečný účet hospodaření města Slaného za rok 2011 je zpracován v souladu s 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje vyhodnocení plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby, podle organizačních jednotek, vyhodnocení příjmů a výdajů, fondu obnovy, sociálního fondu, finanční vypořádání dotací poskytnutých krajským, státním rozpočtem a jinými rozpočty a finanční vypořádání vztahů k hospodaření dalších osob. Vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu 2011 je uspořádáno do přehledných tabulek, pro srovnání jsou zde uvedeny porovnávací tabulky s rokem 2008, 2009, 2010 a pro názornost jsou použity grafy. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 V roce 2011 hospodařilo město Slaný bez nutnosti regulace finančního hospodaření rozpočtovým provizoriem dle schváleného rozpočtu ze dne V roce 2011 přijalo zastupitelstvo města 39 rozpočtových opatření, které v souhrnu navyšovaly příjmy o ,72 tis. Kč a výdaje o ,52 tis. Kč. Těmito úpravami byl snížen původně plánovaný přebytek rozpočtu z 2 634,40 tis. Kč na deficit rozpočtu ve výši ,40 tis. Kč, tj. o ,80 tis. Kč více (ve většině případů se jednalo o zapojení přebytků hospodaření z minulých let z vedlejší hospodářské činnosti). Celková bilance hospodaření města za rok 2011 je uvedena v tabulce č.1 a znázorněna v grafech č. 1 a 2. Konečné hospodaření města dopadlo deficitem ve výši ,86 tis.kč, což představuje snížení upraveného deficitu o ,54 tis. Kč. Došlo k vyššímu plnění celkových příjmů o 0,8 % a to díky vyššímu plnění nedaňových příjmů (vrácená daň z přidané hodnoty za listopad a prosinec 2010) a kapitálových příjmů (neplánovaný prodej domu č.p. 520) a k nižší spotřebě běžných výdajů ( hlavně sociálních dávek a ostatních služeb viz tabulka č.4) a došlo i k úspoře kapitálových výdajů ve výši cca 1,5 % (neuskutečněná akce Výměna veřejného osvětlení v centru města ) viz tabulka č.7. Plnění příjmů je položkově rozepsáno v tabulce č.2, porovnání příjmů s roky 2008,2009 a 2010 je v tabulce č.3. Zde je patrné, že proti roku 2010 došlo k poklesu daňových příjmů cca o 4 mil. Kč. A tak ani rok 2011 nedosahuje výše daňových příjmů jako v roce 2008 a to cca o 19 mil.kč (došlo ještě k většímu propadu než ve srovnání s rokem 2010). V roce 2011 došlo k nárůstu přijatých dotací proti roku 2010 cca o 74 mil.kč. Je zde patrné, že vrcholí období dotací z EU V roce 2011 jsme obdrželi hlavně dotaci z ROP Střední Čechy na modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici Slaný, na zkvalitnění výuky ve 2.ZŠ Slaný a z národních zdrojů investiční dotace na odkanalizování místní části Slaného Dolín a na splaškovou kanalizaci Slaný-Kvíc ( více viz tabulka č.14 a 15). Vyhodnocení běžných výdajů je patrné z tabulek č.4-5 a graficky znázorněno grafem č.3. Běžné výdaje jsou vyhodnoceny podle druhového (tabulka č.4) a funkčního (tabulka č.6) členění podle platné rozpočtové skladby. Porovnání běžných výdajů roku 2011,2010, 2009, 2008 je uvedeno v tabulce č.5. Běžné výdaje meziročně poklesly cca o 3,5 % a nedosahují ani úrovně roku Jsou zde patrná úsporná opatření ze strany města hlavně v oblasti osobních výdajů (pokles zaměstnanců úřadu), nákupu ostatních služeb a oprav. V tabulce č.7 jsou vyhodnoceny investiční akce. Z grafu č.2 vyplývá, že v roce 2011 město z celkových výdajů proinvestovalo 37 %, což je ještě o 55 % více než v roce Některé nedokončené investiční akce z roku 2010 jsou plánovány i do roku V následujících tabulkách č.8 a 9 je vidět hospodaření jednotlivých organizačních jednotek města počínaje projektovým manažerem a konče odborem školství a tělovýchovy. Všechny organizační jednotky dodržely rozpočtovou kázeň a nepřekročily rozpočtované výdaje. Výjimku tvoří finanční odbor z objektivního důvodu došlo k vyšší vratce neinvestičních dotací na sociální dávky než předpokládal rozpočet. 2

3 Tabulky č.10 a 11 ukazují na hospodaření fondu obnovy a sociálního fondu. U fondu obnovy došlo v roce 2011 k vyplacení příspěvků z roku 2010, které se nestačily z ohledem na vyúčtování akcí vyplatit v roce 2010 a podařilo se vyplatit i větší část schválených příspěvků na rok Z tabulek č.12 a 13 jsou patrné finanční toky vůči příspěvkových organizacím zřízených městem Slaný a transfery z rozpočtu města vůči ostatním organizacím. 2) Hospodářská činnost města v roce 2011 Od došlo u obcí a měst k významné změně v účetních předpisech. Tato změna souvisí s reformou účetnictví státu a má za následek přiblížení účetnictví obcí účetnictví v podnikatelské sféře. Obce a města od začátku roku 2010 účtují na základě tzv.akruálního principu. To je účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Důsledkem takovéhoto účtování je rozdíl mezi plněním rozpočtu (zde se jedná o rozdíl mezi příjmy a výdaji) a výsledkem hospodaření města (rozdíl mezi náklady a výnosy). Může tedy nastávat situace, kdy rozpočtové hospodaření je deficitní, ale výsledek hospodaření je kladný. Tato situace za rok 2011 nastala i v našem městě. Rozpočtové hospodaření skončilo deficitem ve výši ,86 tis. Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti je zisk ve výši ,89 tis.kč po zdanění. Nejvýznamnější položkou, která zapříčinila tento rozdíl, je skutečnost, že město dle legislativy pro rok 2011 neodepisuje hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek. Odpisy se tudíž neodrazí v nákladech, ale kapitálový výdaj je v rámci rozpočtu uskutečněný. Obce začaly majetek odepisovat od Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a s tím související náklady: -pronájmy tepelných zařízení -pronájmy vodovodního řadu -pronájmy bytů a nebytových prostor -pronájmy pozemků -pronájem Nemocnice Slaný V roce 2011 činil zlepšený hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti Kč ,95, což cca odpovídá výsledku schválenému rozpočtem na rok ) Majetek města a fondy v roce 2011 Dle oficiálních výkazů města Slaného činí účetní hodnota dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k Kč ,18. Na bankovních účtech města bylo k celkem Kč ,76, z toho na základním běžném účtu Kč ,95, depozitním účtu Kč ,29, na účtu vedlejší hospodářské činnosti Kč ,52, na účtu fondu obnovy Kč ,26 (uvedeno v tabulce č.10) a na účtu sociálního fondu Kč ,40 (uvedeno v tabulce č.11). 3

4 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hospodářské výsledky za rok 2011 spolu s účetními závěrkami příspěvkových organizací zřízených městem budou schvalovány zastupitelstvem města na zasedání dne Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru a odboru školství a tělovýchovy MěÚ ve Slaném. Zde je přehled, jakých výsledků příspěvkové organizace dosáhly: hospodářský výsledek z činnosti v Kč název organizace hlavní doplňkové zisk / - ztráta celkem ZŠ Politických vězňů 777 ZŠ Komenského nám , , , , , ,92 ZŠ Rabasova , , ,64 ŠJ Na Sadech , ,47 Kč ,47 MŠ Hlaváčkovo nám , ,88 MŠ Cyrila Boudy , ,73 MŠ Vančurova , , 84 MŠ Vítězná , , ,80 Nemocnice Slaný, Politických vězňů , , ,21 Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí , , , Kulturní zařízení města Slaného, Wilsonova , , ,72 5) Hospodaření organizací založených městem Město Slaný má 100% majetkovou účast ve společnosti Víceúčelová sportovní hala spol. s r.o. Slaný, Lacinova 1720 a 50% majetkovou účast ve společnosti Technické služby Slaný s.r.o., Nejtkova Zatím proběhla valná hromada u VSH Slaný, která schválila výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 a to ztrátu ve výši Kč ,95. Valná hromada u Technických služeb Slaný do této chvíle neproběhla. 6) Finanční vypořádání dotací a finančních vztahů k hospodaření dalších osob za rok 2011 V tabulce č.12 a 13 jsou vyúčtovány transfery vůči příspěvkovým organizacím zřízených městem a ostatní transfery dalším osobám. Všechny sportovní zařízení a zájmové organizace své příspěvky od města řádně a včas vyúčtovaly a žádnému z nich nebyl nařízen odvod do rozpočtu města. Jedna zájmová organizace Český svaz včelařů z důvodu úmrtí hlavního pokladníka nevyužila svůj příspěvek a celou částku vrátila do rozpočtu města. V tabulce č.14 je provedeno vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje. Nevyčerpané dávky sociální péče v hmotné nouzi ve výši Kč ,-- 4

5 a příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč ,-- byly včas vráceny v průběhu měsíce února 2012 na účet Středočeského kraje. Z tabulky č.15 jsou patrné přijaté transfery na projekty spolufinancované Evropskou unií. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření za rok 2011 na základě uzavřené smlouvy ze dne provedla firma AUDIT CORPORATION, spol. s r.o. Kladno, zastoupená panem Ing.Jaroslavem Rajtorou, jednatelem společnosti. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu únor duben Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Slaný dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je součástí závěrečného účtu. Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky města Slaný za rok 2011 je založena na finančním odboru MěÚ ve Slaném. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Tabulka č.1 Celková bilance hospodaření za rok 2011 (v tis.kč) TŘÍDA NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Upr.R - Schv Skutečnost Skut/Upr % Skut/Schv %Skut.-Upr.R. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,50-155, ,36 95,93 95, ,14 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 012, , , ,45 160,60 204, ,09 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 500, ,69 492, ,56 182,73 199, ,87 4 PŘIJATÉ DOTACE , , , ,75 99,93 212,86-172,62 Příjmy celkem , , , ,12 100,80 148, ,20 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,05 98,14 143, ,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,93 98,59 172, ,37 Výdaje celkem , , , ,98 98,30 153, ,34 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 634, , , ,86 x x ,54 8 FINANCOVÁNÍ , , , ,86 x x ,54 Splátky úvěrů a půjček , ,00 408, ,69 x x 0,31 Změna stavu finač.prostř. na BÚ 32, , , ,55 x x ,85 Graf č.1 Graf č.2 Skutečné příjmy 2011 Skutečné výdaje 2011 Daňové příjmy 36% Kapitálové výdaje 37% Transfery 59% Nedaňové příjmy 3% Kapitálové příjmy 2% Běžné výdaje 63%

11 Tabulka č.2 Příjmy celkem (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , ,59 100, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,51 76, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 250, , ,59 105, Daň z příjmů právnických osob , , ,95 78, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,69 100, DPH , , ,37 99, Poplatky za znečišťování ovzduší 10,00 10,00 12,20 122, Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 10,00 10,00 2,55 25, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 400, , ,94 105, Poplatek ze psů 430,00 430,00 542,90 126, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 720, , ,40 113, Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroje 2 000, , ,52 155, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 700, ,00 799,12 47, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 550,00 550,00 655,20 119, Správní poplatky 8 885, , ,61 105, Daň z nemovitostí 9 000, , ,22 102, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 678, , ,81 95, Příjmy z prodeje zboží 128,00 128,00 202,39 158, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 15,00 377, , Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 631,00 631,00 786,82 124, Příjmy z úroků 100,00 350,30 427,51 122, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 37,50 0, Přijaté sankční platby od jiných subjektů 1 957, , ,12 97, Ost.příjmy z fin.vypořádání předch.období 0,00 919, ,44 463, Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 10,00 80,00 77,91 97, Přijaté neinvestiční dary 0,00 21,00 24,00 114, Přijaté pojistné náhrady 0,00 66,63 84,40 126, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 493, , ,82 132, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 122,79 0, Ostatní nedaň. příjmy j.n. 0,00 0,00 13,60 0, Splátky - od nefinančních subjektů 0,00 0,00 335,59 0, Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 350,00 350,00 100, Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 350,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 5 500, , ,83 110, Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 0,00 130, , , Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 0,00 135,00 145,00 107, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 0,00 5,00 0, Neinv.přij.transfery z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0, , ,59 100, Neinv.přij.transfery ze SR v rámci dot.vztahu , , ,20 100, Neinv.přij.transfery ze státních fondů 0,00 255,50 255,50 100, Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu , , ,02 99, Neinvest.přijaté dotace od obcí 3 410, , ,90 93, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 0, , ,07 100, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,37 100, Ost.neinv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně 0,00 0,00 100,00 0, Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti , , ,00 100, Inv.přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,60 100, Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 0, , ,00 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0, , ,50 100,00 Příjmy celkem , , ,12 100,80 11

12 Tabulka č.3 Porovnání příjmů 2011/2010/2009/2008 (skutečnost v tis.kč) Položka NÁZEV /2010 v % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků , , , ,59 100, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 8 356, , , ,51 76, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 196, , , ,59 108, Daň z příjmů právnických osob , , , ,95 91, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,69 83, DPH , , , ,37 101, Poplatky za znečišťování ovzduší 4,80 5,90 12,40 12,20 98, Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 422,07 68,26 35,45 2,55 7, Popl. za likvidaci kom. odpadu 6 984, , , ,94 110, Poplatek ze psů 656,69 612,85 668,08 542,90 81, Poplatek za užívání veřej.prostranství 1 439, , , ,40 101, Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 2 398, , , ,52 143, Zrušené místní poplatky 6,80 10,40 0,00 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 557, , ,53 799,12 75, Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské opráv. 499,60 668,25 546,20 655,20 119, Správní poplatky , , , ,61 100, Daň z nemovitostí 6 181, , , ,22 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 962, , , ,81 78, Příjmy z prodeje zboží 210,30 221,15 200,42 202,39 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 332,35 140,77 412,91 377,75 91, Odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 740,00 0,00 0, Příjmy z pronájmů ost.nemovit. a jejich částí 144, ,50 854,16 786,82 92, Příjmy z úroků (část) 3 733, ,07 497,04 427,51 86, Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 37,50 0, Přijaté sankční platby 2 232, , , ,12 90, Ost.příjmy z fin.vypořádání od jiných veř.rozp. 0,00 0, , ,44 189, Příjmy z finanč.vypoř.min.let mezi kraj.a obcí 97,95 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 4,91 31,50 0,00 0, Příjmy z prodeje krátk. a dr.dlouh.majetku 50,20 154,53 101,73 77,91 76, Přijaté neinvestiční dary 9,00 85,00 248,00 24,00 9, Přijaté pojistné náhrady 204,74 141,65 154,09 84,40 54, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 207, , , ,82 74, Neidentifikované příjmy -16,52 481,81 231,16 122,79 53, Ostatní nedaň. příjmy j.n ,25 19,64 21,04 13,60 64, Splátky od nefinančních subjektů 0,00 100,00 0,00 335,59 0, Splátky - od obecně prospěšných společností 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Splátky půjčených prostředků od obcí 0,00 0,00 250,00 350,00 140, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,75 2,75 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje pozemků 4 083, , , ,83 197, Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 9 210, , , ,73 76, Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 27,60 0,00 0,00 145,00 0, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj ,00 34,30 0,00 0,00 0, Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 300,00 0,00 0,00 5,00 0, Neinvestiční přijaté transfery z VPS 3 443, , , ,59 113, Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV , , , ,20 84, Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 46,89 255,50 544, Ostatní neinvestiční transfery ze SR , , , ,02 101, Neinvest.přijaté dotace od obcí 5 340, , , ,90 88, Neinvestiční přijaté dotace od krajů 631, ,02 227, ,07 733, Neinvestiční přijaté transfery od regionál.rad 0,00 578,93 607, ,37 315, Ostatní neinv.transfery od rozp.územní úrovně 0,00 0,00 100,00 100,00 100, Převody z vlastních fondů hosp.činnosti , , , ,00 108, Ost.neinv.přijaté dotace ze zahraničí 144,19 0,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery z Všeobecné pokl.správy 0, , ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0, , ,60 121, Ostatní investiční dotace přijaté ze SR 692, , , ,00 422, Investiční dotace přijaté od krajů 1 090,27 64, ,00 0,00 0, Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Příjmy celkem , , , ,12 119,72 12

13 Tabulka č.4 Druhové členění běžných výdajů (v tis.kč) Položka NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,87 98, Ostatní osobní výdaje 697,00 973, ,68 116, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050, , ,62 82, Odstupné 97,20 97, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , ,30 96, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 175, , ,58 94, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 232,30 237,39 201,24 84, Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 9,72 9,72 100, Potraviny 15,00 15,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 11,00 14,50 9,44 65, Prádlo,oděv a obuv 318,00 253,73 154,58 60, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 527,00 575,10 494,14 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 104, , ,42 106, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 251,00 161,00 158,92 98, Nákup materiálu j.n , , ,04 97, Úroky vlastní 800, , ,11 104, Studená voda 362,80 326,28 313,72 96, Teplo 360,00 360,00 348,43 96, Plyn 1 169, , ,72 102, Elektrická energie 4 385, , ,53 98, Pevná paliva 50,00 50,00 46,38 92, Pohonné hmoty a maziva 578,00 589,00 466,98 79, Teplá voda 40,00 50,00 49,73 99, Služby pošt 1 441, , ,11 75, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 369, , ,74 80, Služby peněžních ústavů 1 140, , ,36 103, Nájemné 715, ,04 994,99 99, Konzult.,poradenské a právní služby 1 557,00 361,00 303,13 83, Služby školení a vzdělávání 897,50 447,58 374,56 83, Nákup ostatních služeb , , ,54 97, Opravy a udržování , , ,72 97, Programové vybavení 311,00 369,44 287,69 77, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 448,00 336,49 276,90 82, Pohoštění 201,50 236,43 238,77 100, Účastnické poplatky za konference 26,00 33,00 23,68 71, Nájemné za nájem s právem koupě 190,00 83,00 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 20,00 20,00 15,75 78, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 118,00 89,34 73,04 81, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 150, , ,96 98, Věcné dary 133,50 185,45 174,37 94, Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž. 115,00 207,00 206,42 99, Neinv.transfery fyzickým osobám 8,00 45,00 57,00 126, Neinv.transfery podnik.subj-práv.os , , ,46 96, Transfery - obecně prospěšným společnostem 0,00 1,00 1,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 137, , ,37 95, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 130,00 310,00 285,00 91, Transfery společenství vlastníků 0,00 397,00 396,52 99, Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 99,00 104,00 94,68 91, Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 76,00 76,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím , , ,50 100, Neinvestiční dotace zřízeným přísp. org. 0, , ,55 100, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn 5 500, , ,57 99, Převody jiným vlastním fondům a účtům 0,00 0,00 68,25 0, Nákup kolků 25,00 25,00 12,38 49, Platby daní a poplatků 5 455, , ,83 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 227,59 227,58 100, Platby daní krajům,obcím 5,00 5,00 25,99 519, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000, , ,23 150, Sociální dávky 0, , ,99 97, Náhrady mezd v době nemoci 490,70 490,70 267,79 54, Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 1,00 0, Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 3,00 60, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os , , ,03 99, Neinv.transfery obyv.nemající char. Daru 5,00 10,00 5,02 50, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 730,00 730,00 585,79 80, Půjčky - občanským sdružením 0,00 350,00 350,00 100, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 15,00 15,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy 3 500,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,50 0,00 Běžné výdaje celkem , , ,05 98,14 13

14 Tabulka č.5 Porovnání běžných výdajů skutečnost 2011/2010/2009/2008 (v tis.kč) Položka NÁZEV /2010 v % 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru , , , ,87 93, Ostatní platy 0,00 0,00 2,26 0,00 0, Ostatní osobní výdaje 1 131, , , ,68 78, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 893, , , ,62 88, Odstupné 101,99 165,27 79, , , Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol , , , ,30 94, Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4 632, , , ,58 93, Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem 208,32 207,67 217,96 201,24 92, Odměny za užití duševního vlastnictví 7,50 0,00 22,32 9,72 43, Potraviny 13,60 0,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 3,24 2,03 6,04 9,44 156, Prádlo,oděv, obuv 406,18 195,53 370,24 154,58 41, Knihy, učeb.pomůcky a tisk 542,93 572,37 607,71 494,14 81, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 146, , , ,42 137, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 267,12 204,97 341,41 158,92 46, Nákup materiálu j.n , , , ,04 86, Úroky vlastní 1 562, ,60 670, ,11 194, Studená voda 307,14 321,50 322,88 313,72 97, Teplo 355,65 345,67 344,91 348,43 101, Plyn 884, , , ,72 106, Elektrická energie 3 530, , , ,53 96, Pevná paliva 69,94 26,70 53,74 46,38 86, Pohonné hmoty a maziva 478,22 353,82 525,86 466,98 88, Teplá voda 0,00 33,22 40,94 49,73 121, Služby pošt 1 436, , , ,11 81, Služby telekomun.a radiokomunikací 1 316, , , ,74 100, Služby peněžních ústavů 997, , , ,36 110, Nájemné 639, ,02 841,75 994,99 118, Konzult.,poradenské a právní služby 315,61 355,33 429,59 303,13 70, Služby školení a vzdělávání 922,17 695,47 544,04 374,56 68, Nákup ostatních služeb , , , ,54 98, Opravy a udržování , , , ,72 79, Programové vybavení 200,81 378,77 219,97 287,69 130, Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 495,68 372,27 331,66 276,90 83, Pohoštění 283,87 300,77 289,98 238,77 82, Účastnické poplatky za konference 14,41 16,52 15,35 23,68 154, Nájemné za nájem s právem koupě 269,76 180,07 123,13 0,00 0, Ostatní nákupy j.n. 17,50 18,00 17,50 15,75 90, Ost. poskytované zálohy a jistiny -29,17 30,58 0,00 0,00 0, Zaplacené sankce 0,00 0,00 1,21 0,00 0, Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 70,34 122,44 112,19 73,04 65, Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 076, , , ,96 102, Věcné dary 202,54 237,38 224,46 174,37 77, Odvod za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 0,00 0,57 115,05 206,42 179, Neinv.dot.nefinanč.podn.subj.-fyzickým os. 5,00 160,00 88,00 57,00 64, Neinv.dot. podnik.subj-práv.osoby , , , ,46 96, Transfery obecně prospěšným společ. 0,00 0,00 0,00 1,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdruž , , , ,37 102, Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. 280,00 100,00 199,76 285,00 142, Neinvestiční transfery polit.stranám a hnutím 0,00 0,00 100,00 0,00 0, Transfery společenství vlastníků 0,00 91,94 345,56 396,52 114, Neinv.dotace nezisk.a podobným org. 90,83 87,85 88,52 94,68 106, Neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 30,00 0,00 0, Ost.neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 125,02 75,18 0,00 0,00 0, Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org , , , ,50 104, Neinvestiční dotace zřízeným přísp.org. 0,00 0,00 0, ,55 0, Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizac. 121,88 86,56 88,96 0,00 0, Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činn , , , ,57 89, Převody jiným vlastním fondům a účtům 441, ,96 548,26 68,25 12, Nákup kolků 13,80 15,23 21,79 12,38 56, Platby daní a poplatků 6 347, , , ,83 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 227,58 0, Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp. 8,56 0,00 0,00 0,00 0, Platby daní a popl.krajům, obcím a st.fond. 11,85 10,52 0,00 25,99 0, Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc , , , ,23 245, Sociální dávky , , , ,99 98, Náhrady z úrazového pojištění 0,00 5,91 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 0,00 205,52 236,44 267,79 113, Náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 2,00 1,00 50, Dary obyvatelstvu 3,00 3,00 3,00 3,00 100, Účelové neinv. transf. nepodnikajícím FO 927, , , ,03 92, Neinv.transfery obyv.nemající char. daru 11,93 12,77 8,50 5,02 59, Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 541,45 546,53 687,24 585,79 85, Neinv.transfery mezinárodním organizacím 53,51 0,00 0,00 0,00 0, Půjčky občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0,00 600,00 0,00 0,00 0, Neinv.půjč.prostředky obyvatelstvu-sf 15,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 28,95 25,70 8,86 0,50 5,64 Běžné výdaje celkem , , , ,05 96,45 14

15 Tabulka č.6 Funkční členění výdajů ( v tis.kč) dle oddílů Oddíl NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 10 Zemědělství a lesní hospodářství 191,00 508,59 508,83 100,05 21 Průmysl,stavebnictví,obchod aslužby 2 443, , ,78 95,55 22 Doprava , , ,54 99,89 23 Vodní hospodářstsví 1 720, , ,95 99,90 31 Vzdělání , , ,76 100,05 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky , , ,98 98,20 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,95 96,67 35 Zdravotnictví 2 000, , ,71 100,12 36 Bydlení,komunální služby a úz.rozvoj , , ,86 92,97 37 Ochrana životního prostředí , , ,62 99,91 41 Dávky a podpora v soc. zabezpečení 0, , ,99 97,97 43 Soc.péče a pom. v soc. zabezpečení 5 597, , ,08 92,48 52 Civilní připravenost na krizové stavy 45,00 43,00 40,23 93,56 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,65 100,49 61 Státní správa a ÚSC , , ,10 94,89 63 Finanční operace , ,50-357,78 x 64 Ostatní činnosti 5 500, , ,73 127,00 Výdaje celkem , , ,98 97,99 Graf č.3 Skutečné výdaje dle skupin v roce , , , ,05 508,83 Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví Služby pro obyvatelstsvo ,88 Sociální věci Bezpečnost Všeobecná veřejná správa a služby 15

16 Tabulka č.7 Investiční akce z výdajového účtu v roce 2011 Název akce Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Skut/Upr% Investiční příspěvek ČSAD Slaný na nákup autobusu MHD 36,00 36,00 36,00 100,00 Investiční příspěvek p.žák - lezecká stěna 0,00 50,00 50,00 100,00 Investiční příspěvek 3.ZŠ - elektr.kotel do školní jídelny 0,00 56,50 56,50 100,00 Podíly k dotacím ,00 201,28 0,00 0,00 Vinařického ulice - povrchy 0, , ,28 100,00 Most ve Vinařického ulici 0, , ,89 100,00 Vinařického ulice - vybudování kanalizace 0, , ,35 100,00 Okolí mostu ve Vinařického ulici 0, , ,98 100,00 Parkovací automat 0,00 169,50 169,40 99,94 Kanalizace Kvíček - splátka 1 426, , ,36 99,96 Splašková kanalizace Slaný-Kvíc 0, , ,52 100,00 Dešťové přípojky Slaný-Kvíc 0, , ,75 99,77 Vybudování kanalizace Slaný-Želevčice 0,00 853,20 853,20 100,00 Energetická opatření 3.ZŠ 167,00 167,00 166,87 99,92 Zateplení 3.ZŠ 0,00 210,00 210,00 100,00 Vybudování kanalizace Slaný-Dolín 0, , ,58 100,00 Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice 0,00 55,50 55,50 100,00 Přístavba 8.MŠ Vítězná ul , , ,28 92,09 Stavební úpravy pro Infocentrum v č.p , , ,64 99,98 Revitalizace zahrady 8.MŠ Vítězná ul. 0,00 19,00 19,00 100,00 Zateplení 8.MŠ Vítězná ul. 0, , ,57 100,00 Zvýšení kvality výuky 2.ZŠ 0, , ,52 100,00 Stavební úpravy 1.ZŠ 0,00 67,00 66,60 99,40 Rekonstrukce podlah tělocvičen 0, , ,30 100,00 Digitalizace zvuku v městském kině 0,00 450,00 450,00 100,00 Dětská hřiště Slaný 0,00 50,53 50,52 99,98 Modernizace přístrojového vybavení nemocnice ve Slaném 0, , ,57 100,00 Modernizace gyn.-por.oddělení nemocnice ve Slaném 0,00 295,80 295,80 100,00 Nový územní plán 408,00 358,00 309,60 86,48 Územní plán - územně-analytické podklady 77,00 127,00 126,20 99,37 Parkovací dům , , ,78 100,00 Výměna veřejného osvětlení Slaný-Dolín 520,00 520,00 492,84 94,78 Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Dolín 0,00 773,00 752,21 97,31 Výměna veřejného osvětelní v centru města 2 250, ,00 0,00 0,00 Výměna veřejného osvětlení Slaný-Želevčice-projekt 0,00 18,00 17,16 95,33 Rozšíření veřejného osvětlení Slaný-Želevčice 685,00 685,00 481,20 70,25 Veřejné osvětlení Slaný-Želevčice - východní část-projekt 23,00 23,00 22,80 99,13 Rekonstrukce sportovního areálu ve Slaném 0,00 85,77 85,77 100,00 Volkswagen Caddy pro městskou policii - splátka 162,00 162,00 161,85 99,91 Škoda Yetti pro městskou policii 0,00 576,50 576,50 100,00 Škoda Roomster pro MěÚ 0,00 276,00 276,00 100,00 Škoda Fabia Combi pro MěÚ 0,00 261,00 261,00 100,00 Výpočetní technika 0,00 219,00 218,04 99,56 C e l k e m , , ,93 98,59 16

17 Tabulka č.8 Celkové příjmy v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer , , ,31 100, tajemník 10,50 10,50 6,01 57, finanční odbor , , ,09 99, odbor soc.věcí a zdravotnictví 1 411, , ,61 100, stavební úřad 165,00 165,00 343,68 208, odbor životního prostředí 8 016, , ,76 105, odbor správy majetku 6 032, , ,71 180, živnostenský úřad 550,00 550,00 578,12 105, správní odbor 1 607, , ,58 106, odbor dopravy 8 135, , ,74 99, Městská policie a kriz.řízení 900, , ,66 92, odbor kultury 1 300,50 890,66 857,37 96, odbor školství a tělovýchovy 2 300, , ,48 114,06 Celkem , , ,12 100,80 Tabulka č.9 Celkové výdaje v členění podle organizačních jednotek ( v tis.kč) ORJ NÁZEV Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Skut/Upr % 3001 projektový manažer , , ,25 99, tajemník , , ,31 98, finanční odbor , , ,39 110, odbor sociálních věcí a zdrav , , ,28 97, stavební úřad 65,00 65,00 0,00 0, odbor životního prostředí , , ,94 99, odbor správy majetku , , ,74 96, živnostenský úřad 83,00 83,00 43,66 52, správní odbor 6 267, , ,62 71, odbor dopravy a siln.hospodář , , ,64 99, Městská policie a krizové říz , , ,38 83, odbor kultury , , ,06 99, odbor školství a tělovýchovy , , ,71 98,24 Celkem , , ,98 98,30 17

18 Tabulka č. 10 Fond obnovy v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek FO k ,07 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Převod z Fondu bydlení 2 500, ,00 Příspěvky právnickým osobám 200,00 232,70 Příspěveky obč.sdružením,polit.stranám 0,00 200,00 Příspěvky církvím 200,00 199,76 Příspěvky SVJ 300,00 345,56 Příspěvky nepodnik.fyzickým osobám 3 100, ,95 Celkem 2 500, , , ,77 Zůstatek FO k ,30 Tabulka č. 11 Sociální fond v roce 2011 (v tis. Kč) Příjmy Výdaje Zůstatek Zůstatek SF k ,71 Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Příděl z rozpočtu města 1 300, ,93 Příjmy z ubytování chata Dolní Dvůr 200,00 253,24 Životní pojištění, odměny při výročích 400,00 370,25 Péče o zdraví zaměstnanců 309,00 223,09 Chata Dolní Dvůr - provozní výdaje 250,00 220,19 Kultlurní akce, zájezdy, ost.akce 60,00 0,00 Sociální výpomoc 15,00 0,00 Přísp.zam.na letní tábory dětí, na sport 30,00 18,00 Příspěvky na stravování 715,00 704,28 Celkem 1 500, , , ,81 Zůstatek SF k ,07 18

19 Tabulka č.12 Transfery příspěvkovým organizacím (v tis.kč) Organizace Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost 1.MŠ 890,00 890,00 890,00 2.MŠ 1 095, , ,00 6.MŠ 865,00 865,00 865,00 8.MŠ 2 208, , ,00 1.ZŠ 3 211, , ,00 2.ZŠ 2 470, , ,00 3.ZŠ 3 750, , ,00 Školní jídelna 900,00 825,00 825,00 Kulturní zařízení města Slaného 4 571, , ,50 Vlastivědné muzeum 3 141, , ,00 Nemocnice Slaný 2 000, , ,00 Celkem , , ,50 Tabulka č.13 Ostatní transfery z výdajového účtu (v tis.kč) Druh Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Víceúčelová sportovní hala 7 691, , ,80 Neinvestiční transfery sportovním zař , , ,00 Neinv. transfery HK LEV,SK,BC Slaný-nájem 2 700, , ,00 Neinv.transfer SK Slaný-podpora mládež.odd. 350,00 350,00 350,00 Neinvestič.transfer TS na provoz plovárny 350,00 350,00 0,00 Neinvestiční transfery zájm.organizacím 466,00 466,00 466,50 Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 350,00 208,00 207,87 Neinv.transfer Reg.rozvojová agentura 32,00 32,00 30,18 Neinv.tran.SHMS,Př.Stř.Čechy,Hus.města 32,00 32,00 31,94 Neinv.transfery obč.sdr. - útulek pro kočky 0,00 32,00 31,50 Neinv.transfer Národní síť zdravých měst 23,00 23,00 22,56 Neinvestiční transfer DSO Terra Prosperita 76,00 76,00 0,00 Neinv.transfer nezisk.org.-fond starosty 72,00 72,00 68,00 Neinv.transfer nezisk.org.-jazzové dny 100,00 100,00 100,00 Neinv.transfery-příspěvky na hudební festivaly 10,00 10,00 10,00 Neinv.transfer sport.zař. AMK Slaný - nájem 60,00 60,00 60,00 Neinvestiční transfer církvím-římsko-kat.farnost 130,00 210,00 180,00 Neinv.transfer-Modletický dům oprava 0,00 45,00 45,00 Neinv.transfer Asociace pečovatel. služby 5,00 5,00 4,90 Neinv.transfer Sdružení knihoven 2,00 2,00 1,70 Neinv.transfer Sdružení hvězdáren 2,00 1,00 1,00 Celkem , , ,95 19

20 Tabulka č.14 Finanční vypořádání dotací za rok 2011 (v Kč) Účelový znak Účel Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno do SR Neinv.dotace poskytnutá MO ČR - limitka O7121 Oprava pohřebiště vojáků z 2.světové války , ,00 0,00 Neinv.dotace poskytnuté MF ČR prostřednictvím kraje Výdaje spojené se sčítáním lidu , ,00 0, Výdaje spojené s volbami do PS Parlamentu ČR , ,00 0, Výdaje spojené s novými volbami do ZO , ,00 0, Dotace na část.komp.příspěvku na výkon st.správy , ,00 0, Příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc.služeb , ,00 0, Úhrada nákladů v oblasti soc.-právní ochr.dětí , , ,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR prostř. kraje Podpora sociálních služeb s reg.působností , ,00 0, Dávky pro těžce zdr.postižené a dávky v HN , , , Výplata příspěvku na péči , , ,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MK ČR prostř.kraje Program regenerace městských pam.rezervací , ,00 0,00 Neinvestiční dotace poskytnuté MZ ČR prostř. kraje Podpora výsadby melior. a zpevň.dřevin 5 050, ,00 0, Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Investiční dotace poskytnuté MZ ČR - limitka Dolín - odkanalizování , ,00 0, Splašková kanalizace Slaný-Kvíc , ,00 Investiční dotace ze Státního fondu rozvoje kinematografie Digitalizace zvuku v městském kině , ,00 0,00 Neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje Program prevence kriminality-k klub , ,00 0,00 Tabulka č.15 Účelový znak Účel Poskytnuto Neinvestiční dotace ze SZIF Obnova kapličky ve Slaném - SR , Obnova kapličky ve Slaném - EU ,00 Neinvestiční dotace z ERDF Oprava a odbahnění Červeného rybníka - SFŽP , Oprava a odbahnění Červeného rybníka - EU ,99 Neinvestiční dotace z ESF Operační program lidské zdroje - EU ,20 Vzdělávání zaměstnanců MěÚ ve Slaném Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost ,60 EU - peníze školám Neinvestiční dotace z ROP Střední Čechy Evropská setkávání ve Slaném - SR , Evropská setkávání ve Slaném - EU , Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR , Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU ,05 Investiční dotace z ROP Střední Čechy Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - SR , Zvýšení kvality výuky v 2.ZŠ - EU , Dětská hřiště v místních částech Slaného - SR , Dětská hřiště v místních částech Slaného - EU , Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - SR , Modernizace přístr.vybavení v nemocnici - EU ,57 Investiční dotace ze SZIF Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - SR , Rekonstrukce podlah tělocvičen ZŠ ve Slaném - EU ,00 SZIF ERDF ESF ROP SR EU Celkem ,00 Přijaté dotace v rámci projektů za podpory EU (v Kč) Celkem ,68 Státní zemědělský intervenční fond Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Regionální operační program Státní rozpočet Evropská unie , ,00 20

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 rojednáno v radě města: Vyvěšeno dne: Schvalováno v zastupitelstvu města: ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 Projednáno v radě města: 21.května 2014 Vyvěšeno dne: 26.května 2014 Na úřední desce města a na webu MěÚ ve Slaném: www.meuslany.cz Schvalováno v zastupitelstvu města: 11.června 2014

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 obec Mladeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00299219 název obec Mladeč ulice, č.p. Mladeč 78 obec Mladeč PSČ, pošta 783 21 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D756 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený dne 03.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

Skutecnost - Skutecnost - RU

Skutecnost - Skutecnost - RU ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost 1200 9022300000 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42,00 40,50-1,50 96,43% 64,81 22,81 24,31 154,31% 160,02% P 1200 9022300000

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014

Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet města Lanškroun za rok 2014 Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Obsah: A. Zhodnocení hospodaření

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013 Rozpočet města Slaného

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 12.01.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014

Obec Chrášťany Závěrečný účet za rok 2014 Obec Chrášťany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 20.2.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Chrášťany Chrášťany 37304 Chrášťany 00245003 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Okříšky 4108 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290050 název Městys Okříšky 4108 ulice, č.p. Jihlavská 1 obec Okříšky PSČ, pošta

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

R O Z P O Č E T 2015

R O Z P O Č E T 2015 R O Z P O Č E T 2015 Projednáno v radě města: 03.12.2014 Bude zveřejněno: 05.12.2014 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 22.12.2014 Rozpočet města Slaného

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 26.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU HOSPODAŘENÍ MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ZA ROK 2010 OBSAH I. ÚVOD...3 II. PŘÍJMY...6 III. VÝDAJE...16 IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...28 V. INVESTIČNÍ VÝDAJE...36 VI. DPH...41 VII.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 49458833 název Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015

Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 Příloha č. 1 Organizace: 00300870 - Město Vítkov 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 14 400,00 1 1112 DPFO ze samostné výdělečné činnosti 700,00 1 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 300,00 1 1121 DPPO 12 800,00

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA za rok 2014 Zpracoval: Ing. Martin Ondra, vedoucí FO Dne: březen 2015 OBSAH: (1) Úvodní komentář... 2 (2) Zahrnuté úpravy rozpočtu... 2 (3) Plnění příjmů z daní

Více

MěÚ celkem 305 258,0 328 748,8 330 616,21 100,6% MěÚ celkem včetně financování 320 908,0 363 117,8 354 164,33 97,5%

MěÚ celkem 305 258,0 328 748,8 330 616,21 100,6% MěÚ celkem včetně financování 320 908,0 363 117,8 354 164,33 97,5% P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u (v tis.kč) Daňové příjmy schvál.rozp. uprav.rozp. čerpání % Daň z příjmů fyz. os.záv.čin. 40 170,0 40 170,0 38 939,71 96,9% Daň z příjmů fyz. os. záv.čin.-zaměstn.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011 1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více