VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 11 Listopad 2001 O B S A H Část normativní - Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta , podepsaný v Levoči dne 21.září Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta , podepsané v Praze dne 9.října 2001 Část metodická - Učební plán studijního oboru M/004 Obchodní akademie - Učební dokumenty pro odborná učiliště - učební obor E/001 Mlékařské práce Část oznamovací - Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 1

2 - Přehled učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (souhrn) - Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2001/ Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách - Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního oboru M/004 Obchodní akademie - Doporučené úpravy učebních plánů (typ A) v učebních dokumentech pro odborná učiliště - Oznámení o názvech a zkratkách některých speciálních škol - Informace o novém učebním oboru odborných učilišť - Informace o udělení schvalovacích doložek - Oznámení o ztrátě razítka Poznámka : Texty neprošly korekturou. 2

3 ČÁST NORMATIVNÍ P r o t o k o l mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Slovenské republiky (dále jen smluvní strany ) v zájmu rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání a rozvíjení dalších kontaktů škol a institucí resortu školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, majíce na zřeteli Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsanou v Praze dne 29. října 1992 a Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou v Praze dne 23. května 2000 se dohodly takto: ŠKOLSTVÍ A VĚDA Článek 1 1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti základního, středního a vysokého školství, zvláštní pozornost budou věnovat spolupráci v oblasti speciálního školství. Spolupráce se zaměří zejména na otázky: a) stávajících a nově zřizovaných studijních oborů ve školách a dalších vzdělávacích institucích, b) výměny informací a dokumentů o činnosti škol a podmínkách studia, c) výměny poznatků a zkušeností z činnosti akreditačních komisí, d) usnadnění pobytů vědeckých pracovníků na výzkumných pracovištích státu druhé smluvní strany, e) možnosti výměn a podpory účasti odborníků na kongresech, konferencích, seminářích a dalších akcích realizovaných v rámci působnosti smluvních stran, f) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, g) prevence sociálně patologických jevů a drogových závislostí,. h) výměny informací v oblasti tvorby pedagogických dokumentů a vnitrostátních právních předpisů v působnosti smluvních stran, 3

4 i) výměny poznatků a zkušeností z oblasti pedagogicko psychologického poradenství, j) výměny zkušeností z realizace programů Evropské unie Socrates II a Leonardo da Vinci II. 2. Jednotlivé pobyty v trvání nejvýše jednoho týdne nepřesáhnou celkovou dobu 10 týdnů ročně. Článek 2 Smluvní strany budou podporovat kontakty žáků, studentů a odborníků, které budou zakotveny v dohodách o přímé spolupráci mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Článek 3 Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Zvláštní pozornost budou věnovat výměně zkušeností a materiálů týkajících se zvyšování kvalifikace a celoživotního vzdělávání. Článek 4 Smluvní strany si budou pravidelně vyměňovat učebnice dějepisu a zeměpisu pro žáky základních a středních škol s cílem zabezpečit objektivní informace o svých státech. Zvláštní pozornost budou věnovat tomu, aby v učebnicích obraz druhého státu odpovídal tradicím soužití obou národů ve společném státě. Článek 5 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a informace o učebních plánech a učebních osnovách používaných ve školách státu druhé smluvní strany. Podle potřeby si budou též vyměňovat základní informace týkající se oblastí, o které druhá smluvní strana projeví zájem. Článek 6 1. Smluvní strany si budou vyměňovat delegace odborníků, pracovníků resortu z oblasti základního, speciálního, středního a vysokého školství, vědy a vzdělávání dospělých s cílem pořádat pracovní konzultace a upřesňovat vzájemnou spolupráci. Obsahové zaměření, podmínky a délka jednotlivých pobytů budou upřesněny smluvními stranami při předložení návrhu akce. 2. Jednotlivé pobyty v trvání nejvýše jednoho týdne nepřesáhnou celkovou dobu 10 týdnů ročně. Článek 7 4

5 Smluvní strany si každoročně poskytnou až 35 stipendijních míst na jednosemestrální studijní pobyty na vysokých školách pro studenty vysokých škol všech typů studijních programů. Článek 8 Smluvní strany si každoročně poskytnou 4 místa na letní jazykové kursy. Česká strana na Letní školu slovanských studií konanou na různých vysokých školách v České republice a slovenská strana na Studia Academica Slovaca v Bratislavě. Článek 9 1. Smluvní strany po dobu platnosti tohoto Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta ( dále jen Protokol ) umožní občanům státu druhé smluvní strany přijetí ke studiu všech typů studijních programů veřejné vysoké školy za stejných podmínek, které se podle vnitrostátních právních předpisů státu smluvní strany vztahují při přijetí ke studiu a při studiu na občany vlastního státu. 2. Občané České republiky - uchazeči o studium na vysokých školách působících ve Slovenské republice mohou při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu prováděném přijímací zkouškou užívat místo slovenského jazyka jazyk český, pokud ověřovanou podmínkou přijetí ke studiu není znalost slovenského jazyka občané Slovenské republiky - uchazeči o studium na vysokých školách působících v České republice mohou při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu prováděném přijímací zkouškou užívat místo českého jazyka jazyk slovenský, pokud ověřovanou podmínkou přijetí ke studiu není znalost jazyka českého. 3. Občané České republiky - studenti vysokých škol působících ve Slovenské republice mohou při plnění studijních povinností, mimo studijní povinnosti související s výukou slovenského jazyka, užívat místo slovenského jazyka jazyk český občané Slovenské republiky - studenti vysokých škol působících v České republice mohou při plnění studijních povinností, mimo studijní povinnosti související s výukou českého jazyka, užívat místo českého jazyka jazyk slovenský. Článek Studenti, kteří již studují na vysokých školách v České republice a Slovenské republice na základě předchozích protokolů o spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti vzdělávání, dostudují za stejných podmínek, za kterých byli přijati. 2. Studenti - občané státu jedné smluvní strany dosud studující na základě individuálních smluv, které do uzavřeli s fakultami vysokých škol nebo vysokými školami státu druhé smluvní strany, dokončí studium bez ohledu na obsah těchto smluv za stejných podmínek jako studenti - občané státu druhé smluvní strany. 5

6 Článek 11 Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Budou podporovat výuku českého jazyka a literatury ve Slovenské republice a slovenského jazyka a literatury v České republice. MLÁDEŽ Článek 12 Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací a sdružení mládeže obou států, výměnu odborníků a pracovníků pracujících s mládeží a napomáhat jejich společné práci v mezinárodních organizacích. Konkrétní dohoda o podmínkách výměn je v kompetenci příslušných organizací a sdružení. Článek Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mládeže zejména při: a) vzájemné výměně skupin dětí a mládeže, b) výměnách poznatků a zkušeností z práce s mládeží na všech úrovních veřejné správy, c) výměnách informací o novém vývoji a trendech ve státní politice vůči mládeži, hlavně pokud jde o způsob uplatňování podílu mládeže na životě společnosti a zkušeností s realizací dlouhodobé mezinárodní dobrovolné služby mládeže, d) výměnách výsledků z oblasti výzkumu mládeže a porovnání informačního systému o mládeži, e) výměnách zkušeností z realizace programu Evropské unie Mládež, případně dalších programů pro mládež, f) výměnách zkušeností z oblasti prevence sociálně patologických jevů, g) výměnách odborné a informační literatury včetně návrhů právních předpisů týkajících se dětí a mládeže, jakož i získaných materiálů třetích stran, h) umožňování účasti na mezinárodních soutěžích talentovaných dětí a mládeže. 2. Smluvní strany vytvoří společnou komisi složenou ze čtyř odborníků pro oblast mládeže každé smluvní strany, která bude zasedat jednou ročně střídavě v České republice a ve Slovenské republice. Komise bude hodnotit spolupráci za předcházející období, určovat hlavní formy a priority spolupráce na následující rok a doporučovat realizaci společných aktivit podle aktuálních potřeb a požadavků smluvních stran. 3. Smluvní strany si vymění odborníky a pracovníky z oblasti státní správy péče o mládež na celkovou dobu 5 týdnů po dobu platnosti Protokolu. Každý pobyt by měl trvat nejdéle jeden týden. 6

7 4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a výměny odborníků mezi Institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Iuventou Ministerstva školství Slovenské republiky. 5. Obsahové zabezpečení jednotlivých výměn bude upřesněné smluvními stranami po předložení návrhu akce podle složení delegace a možností smluvních stran. 6. Smluvní strany poskytnou pro výměny mládeže a spolupráci organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží a občanských sdružení dětí a mládeže finanční prostředky v souladu se zásadami vnitrostátního systému podpory mládežnických aktivit. TĚLOVÝCHOVA A SPORT Článek Smluvní strany budou podporovat styky mezi pracovišti státní správy a samosprávy odpovědnými za oblast tělovýchovy a sportu na různých úrovních. 2. Smluvní strany budou podporovat styky v oblasti tělovýchovy a sportu a výměny sportovních družstev i jednotlivých sportovců, trenérů a expertů, které si sjednávají a hradí nestátní sportovní organizace přímo. Článek Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti tělovýchovy a sportu zejména v otázkách : a) umožňování účasti talentovaných dětí a mládeže na mezinárodních akcích v oblasti tělovýchovy a sportu, b) kontaktů mezi vysokými školami a institucemi zodpovědnými za přípravu učitelů tělovýchovy, trenérů, sportovních manažerů a ostatních pracovníků, c) výměny informací, dokumentace, vzdělávací a metodické literatury z oblasti tělovýchovy a sportu, d) výměny odborníků, trenérů a učitelů v oblastech vrcholového sportu, sportu pro zdravotně postižené, školního sportu, sportu pro všechny, sportovních věd, ekonomiky sportu, sportovní informatiky a tělovýchovného lékařství, e) tréninkových táborů organizovaných společně smluvními stranami, f) koordinace projektu soutěží olympijských nadějí v rámci států CEFTA. 2. Maximálně týdenní pobyty nepřesáhnou 10 týdnů ročně. 3. Obsahové a finanční zajištění jednotlivých výměn bude upřesněno smluvními stranami při předložení návrhu akce. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ 7

8 Článek Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článku 1, 6, 13 a 15 tohoto Protokolu včetně osobních údajů a návrhu programu nejpozději dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. 2. Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k přijetí do 30 dnů po obdržení návrhu. 3. Vysílající smluvní strana oznámí datum a způsob příjezdu nejpozději jeden týden před zahájením pobytu. Článek Seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článku 7 a 8 tohoto Protokolu spolu s příslušnou dokumentací předloží vysílající smluvní strana nejpozději do 31. března každého roku. 2. Kandidáti navrhovaní ke studijnímu pobytu podle článku 7 tohoto Protokolu dále předloží akceptační dopis přijímající vysoké školy. 3. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati a název instituce, kde svůj studijní pobyt uskuteční. 4. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů nejpozději 2 týdny před zahájením pobytu. Článek Osobám vysílaným na základě tohoto Protokolu uhradí vysílající smluvní strana náklady na dopravu do místa určení a zpět. 2. Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu podle schváleného programu pobytu. 3. Ustanovení tohoto článku se netýkají osob přijímaných na základě čl. 9 tohoto Protokolu. Článek 19 Přijímající smluvní strana osobám přijímaným na základě článku 1, 6, 13 a 15 tohoto Protokolu poskytne stravné a kapesné podle vnitrostátních právních předpisů, zajistí a uhradí odpovídající ubytování. Článek 20 8

9 1. Osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Protokolu přijímající smluvní strana poskytne bezplatné studium, možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany. 2. Přijímající smluvní strana poskytne stipendium podle svých vnitrostátních právních předpisů. Článek 21 Osobám přijatým na základě článku 8 tohoto Protokolu přijímající smluvní strana uhradí poplatky za výuku, exkurse, ubytování a stravování a poskytne kapesné. Článek 22 Osobám již studujícím na základě předchozích protokolů o spolupráci mezi smluvními stranami bude poskytnuto finanční a hmotné zabezpečení za stejných podmínek, za jakých byly přijaty. Článek 23 Zdravotní péče pro účastníky výměn podle tohoto Protokolu bude zajištěna v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsanou v Praze dne Článek 24 Změny a případná doplnění tohoto Protokolu projednají smluvní strany přímo písemnou formou. Protokol nevylučuje možnost uskutečňování dalších akcí, na kterých se smluvní strany písemně dohodnou v rámci svých finančních možností. Článek 25 Tento Protokol vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2002 sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další rok, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. 9

10 Dáno v Levoči dne ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. v.r. Mgr. Eduard Zeman v.r. doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Za Ministerstvo školství Slovenské republiky Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Ruské federace (dále jen smluvní strany ), na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsané v Moskvě dne 5. března 1996, s cílem rozvíjet spolupráci v oblasti školství a vědy, se dohodly takto: Článek 1 Smluvní strany budou napomáhat rozvoji přímých styků mezi vysokými školami uskutečňovaných na základě jimi přijatých dohod o přímé spolupráci. Článek 2 Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce a partnerských vztahů mezi středními školami a vyššími odbornými školami. Smluvní strany budou napomáhat: Článek 3 10

11 a) dalšímu rozvoji výměn vědecké a pedagogické literatury, b) účasti vědeckých a pedagogických pracovníků na mezinárodních kongresech, seminářích, sympoziích a konferencích konaných na území státu druhé smluvní strany. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat rozvoj výuky a studia českého jazyka, literatury a kultury ve vzdělávacích zařízeních Ruské federace a ruského jazyka, literatury a kultury ve vzdělávacích zařízeních České republiky. S tímto cílem si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou: a) 15 míst na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v České republice, b) 15 míst na letních kursech ruského jazyka a literatury v Ruské federaci. Článek 5 Smluvní strany budou napomáhat při vysílání učitelů českého jazyka a literatury a ruského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách států smluvních stran na základě požadavků státu přijímající smluvní strany. Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě tohoto článku ve státě přijímající smluvní strany podléhá platným právním předpisům tohoto státu. V souladu s danými možnostmi přijímajících vzdělávacích zařízení se učitelům českého jazyka a literatury a ruského jazyka a literatury zabezpečí ubytování a odměňování v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany se zřetelem na jejich kvalifikaci a délku pedagogické činnosti. Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání. Nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů smluvní strany každoročně odsouhlasí nejpozději do 31. května. Článek 6 Smluvní strany budou každoročně podporovat výměnu: a) nejvýše 20 studentů akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Ruské federaci k pětiměsíčním studijním pobytům v celkovém rozsahu 100 měsíců, b) nejvýše 4 studentů doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice a státních vysokých škol v Ruské federaci k maximálně devítiměsíčním studijním pobytům, c) nejvýše 15 výzkumných a akademických pracovníků k vědecko-výzkumné práci v celkovém rozsahu do 30 měsíců. Článek 7 11

12 Vysílající smluvní strana nejpozději do 15. dubna každého roku předloží přijímající smluvní straně seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článků 4 a 6 tohoto Ujednání spolu s příslušnou dokumentací v jazyce přijímající strany nebo v anglickém nebo francouzském jazyce. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati, a název instituce, kde svůj studijní pobyt uskuteční. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu kandidátů 2 týdny před zahájením pobytu. Kandidáti, přijímaní ke studijnímu pobytu v souladu s článkem 6 tohoto Ujednání, musí ovládat jazyk státu přijímající smluvní strany (nebo anglický nebo francouzský jazyk podle dohody s přijímající institucí). Článek 8 Osobám přijatým na základě článků 4 a 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne bezplatné studium a zajistí ubytování ve vysokoškolských ubytovacích zařízeních a stravování za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany. Vysílající smluvní strana poskytne vysílaným osobám stipendium. Článek 9 Smluvní strany si vymění nejvýše 6 odborníků v oblasti řízení a organizace vzdělávání včetně zahraničních vztahů, uznávání vysokoškolského vzdělání, získaných akademických kvalifikací a titulů a vědeckých hodností na celkovou dobu do 30 dní každoročně za účelem výměny zkušeností a projednání otázek výchovy a vzdělávání, celoživotního vzdělávání a učení a perspektiv spolupráce. Článek 10 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně seznam osob vysílaných podle článku 9 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu vysílaných osob 14 dnů před zahájením pobytu. Článek 11 Vysílající smluvní strana uhradí všem osobám vysílaným na základě tohoto Ujednání náklady na dopravu do místa studia ve státě přijímající smluvní strany a zpět. Vysílající smluvní strana uhradí náklady spojené s pobytem ve státě přijímající smluvní strany všem osobám, přijímaným v souladu s článkem 9 tohoto Ujednání. Přijímající smluvní strana poskytne v případě potřeby na žádost druhé smluvní strany tlumočníka maximálně na 5 dnů pro osoby přijímané v souladu s článkem 9 tohoto Ujednání. Článek 12 12

13 Toto Ujednání nevylučuje spolupráci v dalších oblastech společného zájmu, na níž se smluvní strany dohodnou přímo. mluvní strany projednají přímo i návrhy na případné změny v Ujednání. Změny a doplňky Ujednání musí být provedeny písemnou formou. Článek 13 Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu. Článek 14 Toto Ujednání může být změněno nebo doplněno pouze se souhlasem obou smluvních stran. Sjednává se na dobu 4 let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Eduard Zeman v.r. Michajlovič Filippov v.r. Za Ministerstvo školství Ruské federace Vladimír ČÁST METODICKÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č.j / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem 13

14 UČEBNÍ PLÁN Kmenový obor: Vzdělávací program: Denní studium M Ekonomika a podnikání M/004 Obchodní akademie Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium A. Povinné vyučovací předměty a) Základní 106 Český jazyk a literatura 12(4) Dva cizí jazyky 24(24) Matematika 8(4) Dějepis 2 Občanská nauka 3 Tělesná výchova 8(8) Hospodářský zeměpis 3 Informační technologie 6(6) Písemná a elektronická komunikace 8(8) Ekonomika 10(10) Právo 3 Účetnictví 10(10) Statistika 2(2) Zbožíznalství 4 Praxe 3(3) b) Výběrové B. Nepovinné vyučovací předměty UČEBNÍ DOKUMENTY pro odborná učiliště Denní studium žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Kmenový obor: Učební obor: 2955E Mlékař, mlékařské práce E/001 Mlékařské práce 14

15 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. června 2001, č.j / s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem Kód a název vzdělávacího programu: Kmenový obor: Učební obor: Zaměření: Učební obor nemá zaměření. PROFIL ABSOLVENTA 2955 E Mlékař, mlékařské práce E/001 Mlékařské práce Učební dokumenty jsou koncipovány bez úzkých zaměření a škola může vhodným zařazením tématických celků odborných předmětů připravovat absolventy tak, aby uměli ty specifické poznatky, které jsou důležité pro osvojení si konkrétnějších vědomostí, dovedností a návyků absolventa potřebných pro požadavky trhu práce v regionu. Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Výsledky vzdělávání: Absolvent učebního oboru je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace. Důraz je kladen i na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. Absolvent učebního oboru je pracovník s odbornou přípravou pro výkon okruhu činností v povolání dělník mlékárenské výroby. Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru: Absolvent učebního oboru získal vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností, získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování, je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonností a porušování lidských práv a svobody každého člověka, je schopen se vyjadřovat s ohledem na své zdravotní postižení, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem komunikovat s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje, má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování, 15

16 dokáže uplatňovat základní matematické znalosti a dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích, dokáže uplatňovat základní obecné a odborné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení problémů a úkolů v běžných životních a pracovních situacích, je motivován rozšiřovat a prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a získávat nové. Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru: Po ukončení přípravy v učebním oboru mlékárenské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent zná základní práce při přejímce mléka, zpracování mléka a výrobě mléčných polotovarů a výrobků, má základní znalosti a dovednosti zahrnující celou šíři mlékárenské výroby, tedy technologii mlékařství, máslařství, sýrařství, sušárenství a pomocné provozy, má přehled o strojích a zařízeních používaných v mlékárenském provozu, je seznámen s jejich obsluhou a se zásadami bezpečné práce, umí hospodárně využívat suroviny a energii, zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostoru na daném pracovišti, zná pomocné provozy pro zabezpečení výroby, umí si zorganizovat práci na svém přiděleném pracovišti a spolupracovat v týmu, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti: - jednoduché práce na příjmu mléka a při základním ošetření mléka, - všechny pomocné práce při výrobě, balení a skladování konzumního mléka a smetany, - základní práce při výrobě, balení a skladování másla, - všechny jednodušší práce při výrobě základních druhů sýrů jako je tvarování, solení, zrání a balení, - základní jednoduché činnosti při výrobě a balení zahuštěného mléka a sušeného mléka, - veškeré práce spojené se sanitací mlékárenských provozů, - pomocné skladové práce. Znalosti absolventa jsou na takové úrovni, aby po zaškolení a zapracování, případně po složení odborné zkoušky byl schopen samostatně ovládat některé jednodušší stroje a mechanizaci, jako např. myčky, baličky, vakuovačky, jednodušší čisticí stanice, akumulátorové a motorové vozíky, výtahy a zvedací zařízení, lisy, váhy, měřidla a podobně. Možnosti uplatnění absolventa: Učební obor odborných učilišť mlékařské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník potravinářské výroby se zaměřením zejména na mlékárenskou výrobu. Absolventi se uplatní v závodech a firmách na zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vstupní předpoklady žáků: 16

17 Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, přijímáni jsou přednostně žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník zvláštní školy. Učební obor je určen zdravotně způsobilým žákům. Délka vzdělávacího programu a forma studia: 3 roky denního studia. Studium je pouze denní. Pojetí a cíle vzdělávacího programu: Jedná se o vzdělávací program učebního oboru odborných učilišť, jehož cílem je, aby obsah přípravy žáků tvořil organický celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem na jejich soukromý a občanský život a na speciální požadavky odborné přípravy pro budoucí povolání. Žáci se připravují na jednoduché práce při zpracování mléka a výrobě mléčných polotovarů a výrobků. Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese, a aby si vypěstovali kladný vztah k práci. Charakteristika obsahových složek: Všeobecné vzdělávání Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze vzdělávání jazykového a literárního, osobnostního a občanského rozvoje, vzdělávání matematického a rozvoje tělesné kultury. Vzdělávání jazykové a literární se realizuje v předmětu český jazyk a literatura, přičemž obě dvě části se vzájemně podporují a doplňují. Cílem obou je vytvářet kompetence, které jsou mnohem více komunikační a sociální než vědomostní. Spočívají v dovednostech porozumět textu a využít informace v něm obsažené, schopnosti dorozumět se s lidmi a umět jim naslouchat. Obsah literární složky vzdělávání zprostředkovává žákům zážitky čtenářské, ale i divácké a posluchačské. Učí je dovednostem vyjádřit vlastní kulturní zážitek a chápat přínos estetického osvojování si skutečnosti pro život člověka. Osobnostní a občanský rozvoj se realizuje v občanské výchově a jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich soukromý a občanský život v demokratickém státě tak, aby se žáci lépe orientovali ve společnosti a aktivně se mohli zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také své soukromé problémy. Vzdělávání matematické se realizuje v předmětu matematika - má žákům poskytnout matematické vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k osvojení učiva odborných předmětů a k řešení praktických úkolů denní potřeby. V rozvoji tělesné kultury jde zejména o upevňování zdraví, efektivní využívání volného času a uspokojení zájmu žáků o pohybovou aktivitu. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v profesi dělník potravinářské výroby se zaměřením zejména na mlékárenskou výrobu. Odborné vzdělávání se skládá ze dvou složek: učivo praktického charakteru je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učivo teoretického charakteru je obsaženo v předmětech stroje a zařízení, mlékařství, máslařství, sýrařství, sušárenství. Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon jednoduchých prací v mlékárenské výrobě. Klíčové dovednosti Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných předpokladů (možností) a osobních dispozic žáků připravujících se v tomto učebním oboru. Za žádoucí se považuje zejména posilování komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností, a to jak ve všeobecně vzdělávací, tak i v odborné složce vzdělávání. 17

18 Doporučuje se rozvíjet především personální dovednosti, a to ve smyslu odhadování vlastních možností a stanovení přiměřených cílů vzhledem k osobním dispozicím žáků. Důležité je podněcovat vlastní rozvíjení se zaměřením na zjišťování možností dalšího uplatnění na trhu práce a uplatnění v životě vzhledem k případnému zdravotnímu postižení. Je žádoucí budovat vhodné sociální interakce a maximálně podporovat manuální dovednosti. Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj a rozvoj odvětví a vytvářejí předpoklady pro uplatnění žáků v občanském a pracovním životě. Organizace výuky: Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium, je zakončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje odbornou přípravu pro výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání dělník potravinářské výroby se zaměřením zejména na mlékárenskou výrobu. Protože se jedná převážně o přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je vhodnější organizovat výuku střídáním praktické i teoretické části v jednom týdnu. Metodické přístupy: Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující zejména se zřetelem k charakteru předmětu a situaci v pedagogickém procesu. Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva, a metody individuálního přístupu k žákovi. Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků. Je nutné, aby si pedagogičtí pracovníci (vedení školy i vyučující) uvědomili, že se v oboru připravují žáci, kteří většinou v této přípravě ukončí své systematické vzdělávání, takže je důležité, aby získali vědomosti a dovednosti nezbytné pro další osobní, občanský a pracovní život. Proto je nutné k těmto žákům přistupovat se záměrem maximálně je motivovat, zejména kladným hodnocením, využívat maximálně prostor ve všeobecně vzdělávacích předmětech k prakticky zaměřeným činnostem a k účasti řešit na modelových situacích problémy běžného života. Informace by měly být podloženy vlastní činností žáků při řešení úkolů. Proto je nutné, aby vyučující volili specifické metody, např. exkurze na pracovní úřad a demonstrace hledání pracovního uplatnění, inscenační metody založené na hře, vhodné pro poznání sebe i druhých, pro vytvoření kontaktu a komunikace ve dvojicích a ve skupině, nebo napomáhající lépe pochopit a osvojit si i některé teoretické učivo (např. v občanské výchově) a ukazující např. způsob komunikace s úředníky ve věcech jednotlivce či rodiny na úřadech. Vhodná je i účast na přelíčení u soudu v trestním řízení s mladistvým, vyplňování různých dotazníků a tiskopisů, se kterými se setkají v běžném životě, sestavení životopisu, vyplňování poukázek, složenek, účast, chování a oblékání na různých společenských akcích apod. Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako základním zdrojem informací. Vhodné je i využití počítače při vyučování včetně speciálních výukových programů. Doporučená literatura pro pedagogy: Mareš J.: Styly učení žáků a studentů, Praha, Portál 1998, Lokšová I. - Lokša J.:Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole, Praha, Portál 1998, Černochová M. a kol.: Využití počítače při vyučování, Praha, Portál 1998, Slavík J.: Hodnocení v současné škole, Praha, Portál 1999, Hermochová S.: Hry pro život 1 a 2, Praha, Portál 1994,1995, Canfield J., Wells H.C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Praha, Portál 1995, Valenta J.: Metody a techniky dramatické výchovy, 2. Vydání, Praha, Strom 1998, Machková E.: Metody dramatické výchovy, 7. Rozšířené vydání, Praha, Artama 1993, Bakalář E.: Nové psychohry, Praha, Portál 1998, Patersonová E.: Připravit, pozor, učíme se!, Praha, Portál 1998, 18

19 Canfield J., Siccone F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře, Praha, Portál Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vědomostí, vlastností a návyků žáků. Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik. Škola přiměřeně aplikuje metodický pokyn k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3.dubna 2000 č.325 k Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol. Další specifické požadavky: Zdravotní požadavky Při výběru učebního oboru mlékařské práce nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména nemocemi pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze a velkou fyzickou zátěž, poruchami funkce horních končetin (hrubé i jemné motoriky), závažnými alergickými chorobami kůže a dýchacích cest, prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a dýchacích cest, prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, prognosticky závažnými onemocněními endokrinními a přeměny látek, vč.diabetes mellitus dekompensovaný, záchvatovitými a kolapsovými stavy v případě předpokladu práce ve výškách, práce u točivých strojů, závažnými poruchami zraku (zraková ostrost 5/7,5 s korekcí, poruchy zorného pole, poruchy nitroočního tlaku). Podmínkou při nástupu do prvního ročníku učiliště je předložení Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických podmínkách prováděných pracovních činností. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářský učební obor, je nezbytné věnovat velkou pozornost oblasti hygieny hygienickým předpisům a dodržování zásad osobní hygieny na pracovišti. Rozsah praktické přípravy k povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možné tuto přípravu provádět, stanoví ZP, 163 až 168 a dále ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších přepisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím. 19

20 Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí: 1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy. 2. Používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům. 3. Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností. 4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně. 5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.. 6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně: Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo při ohrožení zdraví. Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní. 20

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVIII Sešit 8 Srpen 2002 O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání

Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti pro uchazeče ke vzdělávání A/ Přehled onemocnění nebo zdravotních obtíží vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání (dle Přílohy č.1 a č.

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2012 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 15 Rozeslána dne 13. března 2012 Cena Kč 97, O B S A H : 24. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

školní vzdělávací program Obráběč kovů

školní vzdělávací program Obráběč kovů školní vzdělávací program Obráběč kovů SOU Prokopa Velikého 640 Domažlice Stránka 0 Profil absolventa Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Adresa školy: Prokopa velikého 640, Domažlice Název

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více