VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 11 Listopad 2001 O B S A H Část normativní - Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta , podepsaný v Levoči dne 21.září Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta , podepsané v Praze dne 9.října 2001 Část metodická - Učební plán studijního oboru M/004 Obchodní akademie - Učební dokumenty pro odborná učiliště - učební obor E/001 Mlékařské práce Část oznamovací - Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 1

2 - Přehled učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (souhrn) - Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2001/ Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách - Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního oboru M/004 Obchodní akademie - Doporučené úpravy učebních plánů (typ A) v učebních dokumentech pro odborná učiliště - Oznámení o názvech a zkratkách některých speciálních škol - Informace o novém učebním oboru odborných učilišť - Informace o udělení schvalovacích doložek - Oznámení o ztrátě razítka Poznámka : Texty neprošly korekturou. 2

3 ČÁST NORMATIVNÍ P r o t o k o l mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Slovenské republiky (dále jen smluvní strany ) v zájmu rozvoje spolupráce v oblasti vzdělávání a rozvíjení dalších kontaktů škol a institucí resortu školství, vědy, mládeže, tělovýchovy a sportu, majíce na zřeteli Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsanou v Praze dne 29. října 1992 a Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou v Praze dne 23. května 2000 se dohodly takto: ŠKOLSTVÍ A VĚDA Článek 1 1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti základního, středního a vysokého školství, zvláštní pozornost budou věnovat spolupráci v oblasti speciálního školství. Spolupráce se zaměří zejména na otázky: a) stávajících a nově zřizovaných studijních oborů ve školách a dalších vzdělávacích institucích, b) výměny informací a dokumentů o činnosti škol a podmínkách studia, c) výměny poznatků a zkušeností z činnosti akreditačních komisí, d) usnadnění pobytů vědeckých pracovníků na výzkumných pracovištích státu druhé smluvní strany, e) možnosti výměn a podpory účasti odborníků na kongresech, konferencích, seminářích a dalších akcích realizovaných v rámci působnosti smluvních stran, f) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, g) prevence sociálně patologických jevů a drogových závislostí,. h) výměny informací v oblasti tvorby pedagogických dokumentů a vnitrostátních právních předpisů v působnosti smluvních stran, 3

4 i) výměny poznatků a zkušeností z oblasti pedagogicko psychologického poradenství, j) výměny zkušeností z realizace programů Evropské unie Socrates II a Leonardo da Vinci II. 2. Jednotlivé pobyty v trvání nejvýše jednoho týdne nepřesáhnou celkovou dobu 10 týdnů ročně. Článek 2 Smluvní strany budou podporovat kontakty žáků, studentů a odborníků, které budou zakotveny v dohodách o přímé spolupráci mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi. Článek 3 Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání dospělých. Zvláštní pozornost budou věnovat výměně zkušeností a materiálů týkajících se zvyšování kvalifikace a celoživotního vzdělávání. Článek 4 Smluvní strany si budou pravidelně vyměňovat učebnice dějepisu a zeměpisu pro žáky základních a středních škol s cílem zabezpečit objektivní informace o svých státech. Zvláštní pozornost budou věnovat tomu, aby v učebnicích obraz druhého státu odpovídal tradicím soužití obou národů ve společném státě. Článek 5 Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a informace o učebních plánech a učebních osnovách používaných ve školách státu druhé smluvní strany. Podle potřeby si budou též vyměňovat základní informace týkající se oblastí, o které druhá smluvní strana projeví zájem. Článek 6 1. Smluvní strany si budou vyměňovat delegace odborníků, pracovníků resortu z oblasti základního, speciálního, středního a vysokého školství, vědy a vzdělávání dospělých s cílem pořádat pracovní konzultace a upřesňovat vzájemnou spolupráci. Obsahové zaměření, podmínky a délka jednotlivých pobytů budou upřesněny smluvními stranami při předložení návrhu akce. 2. Jednotlivé pobyty v trvání nejvýše jednoho týdne nepřesáhnou celkovou dobu 10 týdnů ročně. Článek 7 4

5 Smluvní strany si každoročně poskytnou až 35 stipendijních míst na jednosemestrální studijní pobyty na vysokých školách pro studenty vysokých škol všech typů studijních programů. Článek 8 Smluvní strany si každoročně poskytnou 4 místa na letní jazykové kursy. Česká strana na Letní školu slovanských studií konanou na různých vysokých školách v České republice a slovenská strana na Studia Academica Slovaca v Bratislavě. Článek 9 1. Smluvní strany po dobu platnosti tohoto Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta ( dále jen Protokol ) umožní občanům státu druhé smluvní strany přijetí ke studiu všech typů studijních programů veřejné vysoké školy za stejných podmínek, které se podle vnitrostátních právních předpisů státu smluvní strany vztahují při přijetí ke studiu a při studiu na občany vlastního státu. 2. Občané České republiky - uchazeči o studium na vysokých školách působících ve Slovenské republice mohou při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu prováděném přijímací zkouškou užívat místo slovenského jazyka jazyk český, pokud ověřovanou podmínkou přijetí ke studiu není znalost slovenského jazyka občané Slovenské republiky - uchazeči o studium na vysokých školách působících v České republice mohou při ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu prováděném přijímací zkouškou užívat místo českého jazyka jazyk slovenský, pokud ověřovanou podmínkou přijetí ke studiu není znalost jazyka českého. 3. Občané České republiky - studenti vysokých škol působících ve Slovenské republice mohou při plnění studijních povinností, mimo studijní povinnosti související s výukou slovenského jazyka, užívat místo slovenského jazyka jazyk český občané Slovenské republiky - studenti vysokých škol působících v České republice mohou při plnění studijních povinností, mimo studijní povinnosti související s výukou českého jazyka, užívat místo českého jazyka jazyk slovenský. Článek Studenti, kteří již studují na vysokých školách v České republice a Slovenské republice na základě předchozích protokolů o spolupráci mezi smluvními stranami v oblasti vzdělávání, dostudují za stejných podmínek, za kterých byli přijati. 2. Studenti - občané státu jedné smluvní strany dosud studující na základě individuálních smluv, které do uzavřeli s fakultami vysokých škol nebo vysokými školami státu druhé smluvní strany, dokončí studium bez ohledu na obsah těchto smluv za stejných podmínek jako studenti - občané státu druhé smluvní strany. 5

6 Článek 11 Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Budou podporovat výuku českého jazyka a literatury ve Slovenské republice a slovenského jazyka a literatury v České republice. MLÁDEŽ Článek 12 Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací a sdružení mládeže obou států, výměnu odborníků a pracovníků pracujících s mládeží a napomáhat jejich společné práci v mezinárodních organizacích. Konkrétní dohoda o podmínkách výměn je v kompetenci příslušných organizací a sdružení. Článek Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti mládeže zejména při: a) vzájemné výměně skupin dětí a mládeže, b) výměnách poznatků a zkušeností z práce s mládeží na všech úrovních veřejné správy, c) výměnách informací o novém vývoji a trendech ve státní politice vůči mládeži, hlavně pokud jde o způsob uplatňování podílu mládeže na životě společnosti a zkušeností s realizací dlouhodobé mezinárodní dobrovolné služby mládeže, d) výměnách výsledků z oblasti výzkumu mládeže a porovnání informačního systému o mládeži, e) výměnách zkušeností z realizace programu Evropské unie Mládež, případně dalších programů pro mládež, f) výměnách zkušeností z oblasti prevence sociálně patologických jevů, g) výměnách odborné a informační literatury včetně návrhů právních předpisů týkajících se dětí a mládeže, jakož i získaných materiálů třetích stran, h) umožňování účasti na mezinárodních soutěžích talentovaných dětí a mládeže. 2. Smluvní strany vytvoří společnou komisi složenou ze čtyř odborníků pro oblast mládeže každé smluvní strany, která bude zasedat jednou ročně střídavě v České republice a ve Slovenské republice. Komise bude hodnotit spolupráci za předcházející období, určovat hlavní formy a priority spolupráce na následující rok a doporučovat realizaci společných aktivit podle aktuálních potřeb a požadavků smluvních stran. 3. Smluvní strany si vymění odborníky a pracovníky z oblasti státní správy péče o mládež na celkovou dobu 5 týdnů po dobu platnosti Protokolu. Každý pobyt by měl trvat nejdéle jeden týden. 6

7 4. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci a výměny odborníků mezi Institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Iuventou Ministerstva školství Slovenské republiky. 5. Obsahové zabezpečení jednotlivých výměn bude upřesněné smluvními stranami po předložení návrhu akce podle složení delegace a možností smluvních stran. 6. Smluvní strany poskytnou pro výměny mládeže a spolupráci organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží a občanských sdružení dětí a mládeže finanční prostředky v souladu se zásadami vnitrostátního systému podpory mládežnických aktivit. TĚLOVÝCHOVA A SPORT Článek Smluvní strany budou podporovat styky mezi pracovišti státní správy a samosprávy odpovědnými za oblast tělovýchovy a sportu na různých úrovních. 2. Smluvní strany budou podporovat styky v oblasti tělovýchovy a sportu a výměny sportovních družstev i jednotlivých sportovců, trenérů a expertů, které si sjednávají a hradí nestátní sportovní organizace přímo. Článek Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti tělovýchovy a sportu zejména v otázkách : a) umožňování účasti talentovaných dětí a mládeže na mezinárodních akcích v oblasti tělovýchovy a sportu, b) kontaktů mezi vysokými školami a institucemi zodpovědnými za přípravu učitelů tělovýchovy, trenérů, sportovních manažerů a ostatních pracovníků, c) výměny informací, dokumentace, vzdělávací a metodické literatury z oblasti tělovýchovy a sportu, d) výměny odborníků, trenérů a učitelů v oblastech vrcholového sportu, sportu pro zdravotně postižené, školního sportu, sportu pro všechny, sportovních věd, ekonomiky sportu, sportovní informatiky a tělovýchovného lékařství, e) tréninkových táborů organizovaných společně smluvními stranami, f) koordinace projektu soutěží olympijských nadějí v rámci států CEFTA. 2. Maximálně týdenní pobyty nepřesáhnou 10 týdnů ročně. 3. Obsahové a finanční zajištění jednotlivých výměn bude upřesněno smluvními stranami při předložení návrhu akce. VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ 7

8 Článek Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článku 1, 6, 13 a 15 tohoto Protokolu včetně osobních údajů a návrhu programu nejpozději dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. 2. Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k přijetí do 30 dnů po obdržení návrhu. 3. Vysílající smluvní strana oznámí datum a způsob příjezdu nejpozději jeden týden před zahájením pobytu. Článek Seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článku 7 a 8 tohoto Protokolu spolu s příslušnou dokumentací předloží vysílající smluvní strana nejpozději do 31. března každého roku. 2. Kandidáti navrhovaní ke studijnímu pobytu podle článku 7 tohoto Protokolu dále předloží akceptační dopis přijímající vysoké školy. 3. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati a název instituce, kde svůj studijní pobyt uskuteční. 4. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu stipendistů nejpozději 2 týdny před zahájením pobytu. Článek Osobám vysílaným na základě tohoto Protokolu uhradí vysílající smluvní strana náklady na dopravu do místa určení a zpět. 2. Přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu podle schváleného programu pobytu. 3. Ustanovení tohoto článku se netýkají osob přijímaných na základě čl. 9 tohoto Protokolu. Článek 19 Přijímající smluvní strana osobám přijímaným na základě článku 1, 6, 13 a 15 tohoto Protokolu poskytne stravné a kapesné podle vnitrostátních právních předpisů, zajistí a uhradí odpovídající ubytování. Článek 20 8

9 1. Osobám přijatým na základě článku 7 tohoto Protokolu přijímající smluvní strana poskytne bezplatné studium, možnost ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany. 2. Přijímající smluvní strana poskytne stipendium podle svých vnitrostátních právních předpisů. Článek 21 Osobám přijatým na základě článku 8 tohoto Protokolu přijímající smluvní strana uhradí poplatky za výuku, exkurse, ubytování a stravování a poskytne kapesné. Článek 22 Osobám již studujícím na základě předchozích protokolů o spolupráci mezi smluvními stranami bude poskytnuto finanční a hmotné zabezpečení za stejných podmínek, za jakých byly přijaty. Článek 23 Zdravotní péče pro účastníky výměn podle tohoto Protokolu bude zajištěna v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsanou v Praze dne Článek 24 Změny a případná doplnění tohoto Protokolu projednají smluvní strany přímo písemnou formou. Protokol nevylučuje možnost uskutečňování dalších akcí, na kterých se smluvní strany písemně dohodnou v rámci svých finančních možností. Článek 25 Tento Protokol vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2002 sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další rok, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. 9

10 Dáno v Levoči dne ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. v.r. Mgr. Eduard Zeman v.r. doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Za Ministerstvo školství Slovenské republiky Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Ruské federace (dále jen smluvní strany ), na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsané v Moskvě dne 5. března 1996, s cílem rozvíjet spolupráci v oblasti školství a vědy, se dohodly takto: Článek 1 Smluvní strany budou napomáhat rozvoji přímých styků mezi vysokými školami uskutečňovaných na základě jimi přijatých dohod o přímé spolupráci. Článek 2 Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce a partnerských vztahů mezi středními školami a vyššími odbornými školami. Smluvní strany budou napomáhat: Článek 3 10

11 a) dalšímu rozvoji výměn vědecké a pedagogické literatury, b) účasti vědeckých a pedagogických pracovníků na mezinárodních kongresech, seminářích, sympoziích a konferencích konaných na území státu druhé smluvní strany. Článek 4 Smluvní strany budou podporovat rozvoj výuky a studia českého jazyka, literatury a kultury ve vzdělávacích zařízeních Ruské federace a ruského jazyka, literatury a kultury ve vzdělávacích zařízeních České republiky. S tímto cílem si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou: a) 15 míst na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v České republice, b) 15 míst na letních kursech ruského jazyka a literatury v Ruské federaci. Článek 5 Smluvní strany budou napomáhat při vysílání učitelů českého jazyka a literatury a ruského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách států smluvních stran na základě požadavků státu přijímající smluvní strany. Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě tohoto článku ve státě přijímající smluvní strany podléhá platným právním předpisům tohoto státu. V souladu s danými možnostmi přijímajících vzdělávacích zařízení se učitelům českého jazyka a literatury a ruského jazyka a literatury zabezpečí ubytování a odměňování v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany se zřetelem na jejich kvalifikaci a délku pedagogické činnosti. Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání. Nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů smluvní strany každoročně odsouhlasí nejpozději do 31. května. Článek 6 Smluvní strany budou každoročně podporovat výměnu: a) nejvýše 20 studentů akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Ruské federaci k pětiměsíčním studijním pobytům v celkovém rozsahu 100 měsíců, b) nejvýše 4 studentů doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice a státních vysokých škol v Ruské federaci k maximálně devítiměsíčním studijním pobytům, c) nejvýše 15 výzkumných a akademických pracovníků k vědecko-výzkumné práci v celkovém rozsahu do 30 měsíců. Článek 7 11

12 Vysílající smluvní strana nejpozději do 15. dubna každého roku předloží přijímající smluvní straně seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článků 4 a 6 tohoto Ujednání spolu s příslušnou dokumentací v jazyce přijímající strany nebo v anglickém nebo francouzském jazyce. Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati, a název instituce, kde svůj studijní pobyt uskuteční. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu kandidátů 2 týdny před zahájením pobytu. Kandidáti, přijímaní ke studijnímu pobytu v souladu s článkem 6 tohoto Ujednání, musí ovládat jazyk státu přijímající smluvní strany (nebo anglický nebo francouzský jazyk podle dohody s přijímající institucí). Článek 8 Osobám přijatým na základě článků 4 a 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne bezplatné studium a zajistí ubytování ve vysokoškolských ubytovacích zařízeních a stravování za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany. Vysílající smluvní strana poskytne vysílaným osobám stipendium. Článek 9 Smluvní strany si vymění nejvýše 6 odborníků v oblasti řízení a organizace vzdělávání včetně zahraničních vztahů, uznávání vysokoškolského vzdělání, získaných akademických kvalifikací a titulů a vědeckých hodností na celkovou dobu do 30 dní každoročně za účelem výměny zkušeností a projednání otázek výchovy a vzdělávání, celoživotního vzdělávání a učení a perspektiv spolupráce. Článek 10 Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně seznam osob vysílaných podle článku 9 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu vysílaných osob 14 dnů před zahájením pobytu. Článek 11 Vysílající smluvní strana uhradí všem osobám vysílaným na základě tohoto Ujednání náklady na dopravu do místa studia ve státě přijímající smluvní strany a zpět. Vysílající smluvní strana uhradí náklady spojené s pobytem ve státě přijímající smluvní strany všem osobám, přijímaným v souladu s článkem 9 tohoto Ujednání. Přijímající smluvní strana poskytne v případě potřeby na žádost druhé smluvní strany tlumočníka maximálně na 5 dnů pro osoby přijímané v souladu s článkem 9 tohoto Ujednání. Článek 12 12

13 Toto Ujednání nevylučuje spolupráci v dalších oblastech společného zájmu, na níž se smluvní strany dohodnou přímo. mluvní strany projednají přímo i návrhy na případné změny v Ujednání. Změny a doplňky Ujednání musí být provedeny písemnou formou. Článek 13 Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu. Článek 14 Toto Ujednání může být změněno nebo doplněno pouze se souhlasem obou smluvních stran. Sjednává se na dobu 4 let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti. Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Eduard Zeman v.r. Michajlovič Filippov v.r. Za Ministerstvo školství Ruské federace Vladimír ČÁST METODICKÁ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č.j / s platností nejpozději od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem 13

14 UČEBNÍ PLÁN Kmenový obor: Vzdělávací program: Denní studium M Ekonomika a podnikání M/004 Obchodní akademie Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium A. Povinné vyučovací předměty a) Základní 106 Český jazyk a literatura 12(4) Dva cizí jazyky 24(24) Matematika 8(4) Dějepis 2 Občanská nauka 3 Tělesná výchova 8(8) Hospodářský zeměpis 3 Informační technologie 6(6) Písemná a elektronická komunikace 8(8) Ekonomika 10(10) Právo 3 Účetnictví 10(10) Statistika 2(2) Zbožíznalství 4 Praxe 3(3) b) Výběrové B. Nepovinné vyučovací předměty UČEBNÍ DOKUMENTY pro odborná učiliště Denní studium žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Kmenový obor: Učební obor: 2955E Mlékař, mlékařské práce E/001 Mlékařské práce 14

15 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. června 2001, č.j / s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem Kód a název vzdělávacího programu: Kmenový obor: Učební obor: Zaměření: Učební obor nemá zaměření. PROFIL ABSOLVENTA 2955 E Mlékař, mlékařské práce E/001 Mlékařské práce Učební dokumenty jsou koncipovány bez úzkých zaměření a škola může vhodným zařazením tématických celků odborných předmětů připravovat absolventy tak, aby uměli ty specifické poznatky, které jsou důležité pro osvojení si konkrétnějších vědomostí, dovedností a návyků absolventa potřebných pro požadavky trhu práce v regionu. Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Výsledky vzdělávání: Absolvent učebního oboru je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace. Důraz je kladen i na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. Absolvent učebního oboru je pracovník s odbornou přípravou pro výkon okruhu činností v povolání dělník mlékárenské výroby. Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru: Absolvent učebního oboru získal vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností, získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování, je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonností a porušování lidských práv a svobody každého člověka, je schopen se vyjadřovat s ohledem na své zdravotní postižení, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem komunikovat s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje, má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování, 15

16 dokáže uplatňovat základní matematické znalosti a dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích, dokáže uplatňovat základní obecné a odborné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení problémů a úkolů v běžných životních a pracovních situacích, je motivován rozšiřovat a prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a získávat nové. Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru: Po ukončení přípravy v učebním oboru mlékárenské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent zná základní práce při přejímce mléka, zpracování mléka a výrobě mléčných polotovarů a výrobků, má základní znalosti a dovednosti zahrnující celou šíři mlékárenské výroby, tedy technologii mlékařství, máslařství, sýrařství, sušárenství a pomocné provozy, má přehled o strojích a zařízeních používaných v mlékárenském provozu, je seznámen s jejich obsluhou a se zásadami bezpečné práce, umí hospodárně využívat suroviny a energii, zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostoru na daném pracovišti, zná pomocné provozy pro zabezpečení výroby, umí si zorganizovat práci na svém přiděleném pracovišti a spolupracovat v týmu, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením. Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti: - jednoduché práce na příjmu mléka a při základním ošetření mléka, - všechny pomocné práce při výrobě, balení a skladování konzumního mléka a smetany, - základní práce při výrobě, balení a skladování másla, - všechny jednodušší práce při výrobě základních druhů sýrů jako je tvarování, solení, zrání a balení, - základní jednoduché činnosti při výrobě a balení zahuštěného mléka a sušeného mléka, - veškeré práce spojené se sanitací mlékárenských provozů, - pomocné skladové práce. Znalosti absolventa jsou na takové úrovni, aby po zaškolení a zapracování, případně po složení odborné zkoušky byl schopen samostatně ovládat některé jednodušší stroje a mechanizaci, jako např. myčky, baličky, vakuovačky, jednodušší čisticí stanice, akumulátorové a motorové vozíky, výtahy a zvedací zařízení, lisy, váhy, měřidla a podobně. Možnosti uplatnění absolventa: Učební obor odborných učilišť mlékařské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník potravinářské výroby se zaměřením zejména na mlékárenskou výrobu. Absolventi se uplatní v závodech a firmách na zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Vstupní předpoklady žáků: 16

17 Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, přijímáni jsou přednostně žáci, kteří úspěšně ukončili devátý ročník zvláštní školy. Učební obor je určen zdravotně způsobilým žákům. Délka vzdělávacího programu a forma studia: 3 roky denního studia. Studium je pouze denní. Pojetí a cíle vzdělávacího programu: Jedná se o vzdělávací program učebního oboru odborných učilišť, jehož cílem je, aby obsah přípravy žáků tvořil organický celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem na jejich soukromý a občanský život a na speciální požadavky odborné přípravy pro budoucí povolání. Žáci se připravují na jednoduché práce při zpracování mléka a výrobě mléčných polotovarů a výrobků. Žáci jsou vychováváni tak, aby byli schopni se uplatnit na trhu práce a začlenit se do společnosti na základě zvládnutí vybraných činností profese, a aby si vypěstovali kladný vztah k práci. Charakteristika obsahových složek: Všeobecné vzdělávání Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze vzdělávání jazykového a literárního, osobnostního a občanského rozvoje, vzdělávání matematického a rozvoje tělesné kultury. Vzdělávání jazykové a literární se realizuje v předmětu český jazyk a literatura, přičemž obě dvě části se vzájemně podporují a doplňují. Cílem obou je vytvářet kompetence, které jsou mnohem více komunikační a sociální než vědomostní. Spočívají v dovednostech porozumět textu a využít informace v něm obsažené, schopnosti dorozumět se s lidmi a umět jim naslouchat. Obsah literární složky vzdělávání zprostředkovává žákům zážitky čtenářské, ale i divácké a posluchačské. Učí je dovednostem vyjádřit vlastní kulturní zážitek a chápat přínos estetického osvojování si skutečnosti pro život člověka. Osobnostní a občanský rozvoj se realizuje v občanské výchově a jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich soukromý a občanský život v demokratickém státě tak, aby se žáci lépe orientovali ve společnosti a aktivně se mohli zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také své soukromé problémy. Vzdělávání matematické se realizuje v předmětu matematika - má žákům poskytnout matematické vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k osvojení učiva odborných předmětů a k řešení praktických úkolů denní potřeby. V rozvoji tělesné kultury jde zejména o upevňování zdraví, efektivní využívání volného času a uspokojení zájmu žáků o pohybovou aktivitu. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v profesi dělník potravinářské výroby se zaměřením zejména na mlékárenskou výrobu. Odborné vzdělávání se skládá ze dvou složek: učivo praktického charakteru je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učivo teoretického charakteru je obsaženo v předmětech stroje a zařízení, mlékařství, máslařství, sýrařství, sušárenství. Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon jednoduchých prací v mlékárenské výrobě. Klíčové dovednosti Rozvíjení klíčových dovedností musí vycházet ze vzdělávacích a výchovných předpokladů (možností) a osobních dispozic žáků připravujících se v tomto učebním oboru. Za žádoucí se považuje zejména posilování komunikativních, personálních a interpersonálních dovedností, a to jak ve všeobecně vzdělávací, tak i v odborné složce vzdělávání. 17

18 Doporučuje se rozvíjet především personální dovednosti, a to ve smyslu odhadování vlastních možností a stanovení přiměřených cílů vzhledem k osobním dispozicím žáků. Důležité je podněcovat vlastní rozvíjení se zaměřením na zjišťování možností dalšího uplatnění na trhu práce a uplatnění v životě vzhledem k případnému zdravotnímu postižení. Je žádoucí budovat vhodné sociální interakce a maximálně podporovat manuální dovednosti. Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj a rozvoj odvětví a vytvářejí předpoklady pro uplatnění žáků v občanském a pracovním životě. Organizace výuky: Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium, je zakončena závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje odbornou přípravu pro výkon stanoveného okruhu pracovních činností v povolání dělník potravinářské výroby se zaměřením zejména na mlékárenskou výrobu. Protože se jedná převážně o přípravu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je vhodnější organizovat výuku střídáním praktické i teoretické části v jednom týdnu. Metodické přístupy: Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující zejména se zřetelem k charakteru předmětu a situaci v pedagogickém procesu. Za významné pro přípravu v tomto učebním oboru lze považovat důsledné uplatňování pedagogických zásad vyučujícími, zejména zásady názornosti a přiměřenosti učiva, a metody individuálního přístupu k žákovi. Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vlastností a schopností žáků. Je nutné, aby si pedagogičtí pracovníci (vedení školy i vyučující) uvědomili, že se v oboru připravují žáci, kteří většinou v této přípravě ukončí své systematické vzdělávání, takže je důležité, aby získali vědomosti a dovednosti nezbytné pro další osobní, občanský a pracovní život. Proto je nutné k těmto žákům přistupovat se záměrem maximálně je motivovat, zejména kladným hodnocením, využívat maximálně prostor ve všeobecně vzdělávacích předmětech k prakticky zaměřeným činnostem a k účasti řešit na modelových situacích problémy běžného života. Informace by měly být podloženy vlastní činností žáků při řešení úkolů. Proto je nutné, aby vyučující volili specifické metody, např. exkurze na pracovní úřad a demonstrace hledání pracovního uplatnění, inscenační metody založené na hře, vhodné pro poznání sebe i druhých, pro vytvoření kontaktu a komunikace ve dvojicích a ve skupině, nebo napomáhající lépe pochopit a osvojit si i některé teoretické učivo (např. v občanské výchově) a ukazující např. způsob komunikace s úředníky ve věcech jednotlivce či rodiny na úřadech. Vhodná je i účast na přelíčení u soudu v trestním řízení s mladistvým, vyplňování různých dotazníků a tiskopisů, se kterými se setkají v běžném životě, sestavení životopisu, vyplňování poukázek, složenek, účast, chování a oblékání na různých společenských akcích apod. Pozornost by měla být věnována také nácviku metod a technik učení a práci s textem jako základním zdrojem informací. Vhodné je i využití počítače při vyučování včetně speciálních výukových programů. Doporučená literatura pro pedagogy: Mareš J.: Styly učení žáků a studentů, Praha, Portál 1998, Lokšová I. - Lokša J.:Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole, Praha, Portál 1998, Černochová M. a kol.: Využití počítače při vyučování, Praha, Portál 1998, Slavík J.: Hodnocení v současné škole, Praha, Portál 1999, Hermochová S.: Hry pro život 1 a 2, Praha, Portál 1994,1995, Canfield J., Wells H.C.: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, Praha, Portál 1995, Valenta J.: Metody a techniky dramatické výchovy, 2. Vydání, Praha, Strom 1998, Machková E.: Metody dramatické výchovy, 7. Rozšířené vydání, Praha, Artama 1993, Bakalář E.: Nové psychohry, Praha, Portál 1998, Patersonová E.: Připravit, pozor, učíme se!, Praha, Portál 1998, 18

19 Canfield J., Siccone F.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře, Praha, Portál Vyučující v koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o vytváření a rozvíjení profesních vědomostí, vlastností a návyků žáků. Kromě realizace klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili dobrý vztah k praktickým činnostem. Výchovu v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik. Škola přiměřeně aplikuje metodický pokyn k zařazení učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3.dubna 2000 č.325 k Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol. Další specifické požadavky: Zdravotní požadavky Při výběru učebního oboru mlékařské práce nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména nemocemi pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze a velkou fyzickou zátěž, poruchami funkce horních končetin (hrubé i jemné motoriky), závažnými alergickými chorobami kůže a dýchacích cest, prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a dýchacích cest, prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž, prognosticky závažnými onemocněními endokrinními a přeměny látek, vč.diabetes mellitus dekompensovaný, záchvatovitými a kolapsovými stavy v případě předpokladu práce ve výškách, práce u točivých strojů, závažnými poruchami zraku (zraková ostrost 5/7,5 s korekcí, poruchy zorného pole, poruchy nitroočního tlaku). Podmínkou při nástupu do prvního ročníku učiliště je předložení Zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických podmínkách prováděných pracovních činností. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Vzhledem k tomu, že se jedná o potravinářský učební obor, je nezbytné věnovat velkou pozornost oblasti hygieny hygienickým předpisům a dodržování zásad osobní hygieny na pracovišti. Rozsah praktické přípravy k povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možné tuto přípravu provádět, stanoví ZP, 163 až 168 a dále ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších přepisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím. 19

20 Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany se rozumí: 1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s technologickými a pracovními postupy. 2. Používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům. 3. Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovních činností. 4. Seznámení žáků s vybranými kapitolami zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a vyhláškou MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně. 5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem odborné výchovy v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.. 6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně: Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo při ohrožení zdraví. Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní. 20

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-41-H/01 a lakýrník Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou.. dne.. Kateřina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více