STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007

2 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu Autor: doc. Ing. Jiří FRIES, Ph.D. Vydání: první, 2007 Počet stran: 368 Vydavatel a tisk: Ediční středisko VŠB TUO Studijní materiály pro studijní obor Konstrukce strojů a zařízení fakulty strojní Jazyková korektura: nebyla provedena. Určeno pro projekt: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Název: E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů Číslo: CZ.O4.01.3/ /0326 Realizace: VŠB Technická univerzita Ostrava Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR doc. Ing. Jiří FRIES, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava ISBN

3 Obsah opora předmětu 1 VZNIK A DRUHY ODPADŮ První výukový týden KOMUNÁLNÍ ODPADY Druhý výukový týden PRŮMYSLOVÉ ODPADY Třetí výukový týden Čtvrtý výukový týden Pátý výukový týden ZÁKLADNÍ POSTUPY ÚPRAVY ODPADŮ Šestý výukový týden Sedmý výukový týden Osmý výukový týden Devátý výukový týden ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ Desátý výukový týden Jedenáctý výukový týden Dvanáctý výukový týden NOVÉ TECHNOLOGIE V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Třináctý výukový týden

4 Obsah kompletní výukový text 1 VZNIK A DRUHY ODPADŮ Odpadové hospodářství Základní pojmy Katalog odpadů Předcházení vzniku odpadů Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Informační systémy o odpadech Plán odpadového hospodářství České republiky Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující Odpadní oleje Baterie a akumulátory Kaly z čistíren odpadních vod Odpady z výroby oxidu titaničitého Odpady z azbestu Autovraky Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů Podíl recyklovaných odpadů Podíl odpadů ukládaných na skládky Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek KOMUNÁLNÍ ODPADY Shromažďování komunálních odpadů Donáškový sběr Odvozový sběr Prostředky sběru komunálního odpadu Sběrné nádoby Výměnné nádoby Pytlový sběr Svoz odpadu PRŮMYSLOVÉ ODPADY Nakládání s průmyslovými odpady Odpady z jednotlivých průmyslových odvětví Chemický průmysl Odpady z chemických anorganických výrob Odpady z chemických organických výrob Zpracování koncentrovaných primárních odpadů Hutnictví Výroba surového železa Aglomerace Vysokopecní výroba surového železa Výroba oceli

5 Zpracování kovového šrotu Struska Tváření kovů Slévárenství Odpady ze strojírenství Kovonosné odpady Olověné akumulátory Odpad ve formě autovraků Odpady s obsahem stříbra Průmysl plastických hmot a gumárenství Odpady ze zpracování plastů Odpady ze zpracování pryže a kaučuku Zemědělství Rostlinná výroba Živočišná výroba Potravinářský průmysl Cukrovarnictví Zpracování mléka Pivovarnictví Vinařský průmysl Masný průmysl Kožedělný průmysl Těžba dřeva Zpracování vytěžené dřevní hmoty Biomasa Biomasa odpadní Výhody využití biomasy Nevýhody využití biomasy (závisí na typu biomasy) Kaly z městských čistíren odpadních vod Odpady ze sklářských provozů Odpady z textilního průmyslu Odpady z energetického průmyslu Odpady ze stavební činnosti Odpady z těžby, dopravy a zpracování ropy Odpady z těžby a dopravy ropy Odpady ze zpracování ropy Vznik a zneškodňování odpadů vznikajících při užití ropných výrobků Těkavé organické látky Upotřebené mazací oleje Radioaktivní odpady Odpady z jiných výrob a provozů Ekologické aspekty průmyslových odpadů Odstraňování nebezpečných odpadů Základní koncepce nakládání s průmyslovými odpady Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů ZÁKLADNÍ POSTUPY ÚPRAVY ODPADŮ Mechanické zdrobňování Drcení Drtiče čelisťové Drtiče kuželové

6 Drtiče válcové Kladivové, odrazové a metací drtiče Desintegrátory Zvláštní typy drtičů Mletí Gravitační mlýny Vibrační mlýny Běhounové mlýny Válcové mlýny Rotorové mlýny Tryskové a metací mlýny Zvláštní typy mlýnů Odlučování jednotlivých složek materiálu Třídění Třídění mechanické Třídění hydraulické podle soupádnosti Třídění pneumatické Rozdružování Gravitační rozdružování Magnetické rozdružování Rozdružování v elektrickém poli Flotační rozdružování Jiné speciální postupy Zkusovění Spékání - aglomerování Peletizace Briketace Úpravnické postupy polymerů Třídění a rozdružování Zdrobňování Filtrace kontaminantů v recyklovaných polymerech Přehled úpravnických postupů polymerů ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ Skládkování odpadů Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky Druhy skládek Průsakové vody a skládkové plyny Procesy probíhající ve skládkách Rekultivace skládky Pojmenování a definice Biologické zpracování odpadů Kompostování Průběh kompostování Základní podmínky pro kompostování Organické látky vhodné ke kompostování Technické způsoby kompostování Hlavní zásady pro výrobu kompostů z komunálních odpadů Požadavky na správný způsob kompostování Kompostování na hromadách Uzavřené kompostovací systémy

7 Obsah kompletní výukový text 1 VZNIK A DRUHY ODPADŮ Odpadové hospodářství Základní pojmy Katalog odpadů Předcházení vzniku odpadů Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Informační systémy o odpadech Plán odpadového hospodářství České republiky Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností Zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech Odpady s obsahem PCB a zařízení je obsahující Odpadní oleje Baterie a akumulátory Kaly z čistíren odpadních vod Odpady z výroby oxidu titaničitého Odpady z azbestu Autovraky Zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů Podíl recyklovaných odpadů Podíl odpadů ukládaných na skládky Maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek KOMUNÁLNÍ ODPADY Shromažďování komunálních odpadů Donáškový sběr Odvozový sběr Prostředky sběru komunálního odpadu Sběrné nádoby Výměnné nádoby Pytlový sběr Svoz odpadu PRŮMYSLOVÉ ODPADY Nakládání s průmyslovými odpady Odpady z jednotlivých průmyslových odvětví Chemický průmysl Odpady z chemických anorganických výrob Odpady z chemických organických výrob Zpracování koncentrovaných primárních odpadů Hutnictví Výroba surového železa Aglomerace Vysokopecní výroba surového železa Výroba oceli

8 POKYNY KE STUDIU Stroje pro zpracování odpadu (Vznik a druhy odpadů; Komunální odpady; Průmyslové odpady; Základní postupy úpravy odpadů; Způsoby zneškodňování odpadů; Nové technologie v odpadovém hospodářství) Předmět Stroje pro zpracování odpadu je zaměřen na vysvětlení pojmů z oblasti odpadového hospodářství a je určen pro studenty bakalářského stupně studia oboru Konstrukce strojů a zařízení studijního programu Strojírenství, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity. Celý obsah předmětu, který je nutno během semestru probrat je členěn do šesti hlavních kapitol, kterými jsou: Vznik a druhy odpadů; Komunální odpady; Průmyslové odpady; Základní postupy úpravy odpadů; Způsoby zneškodňování odpadů; Nové technologie v odpadovém hospodářství. Tyto hlavní kapitoly jsou pak z důvodu snadného pochopení látky členěny na jednotlivé výukové týdny - celkem 13. Kapitoly jsou jednoduché a logicky na sebe navazují. Cílem předmětu je studenty blíže a detailněji seznámit s problematikou odpadového hospodářství České republiky; popsat a definovat principy a činnosti v oblasti nakládání s komunálními odpady; definovat jednotlivé typy průmyslových odpadů z různých oborů lidské činnosti a popsat jejich nebezpečnost a možnosti jejich likvidace; definovat ekologické aspekty průmyslových odpadů a základní koncepci nakládání s průmyslovými odpady; popsat základní způsoby úpravy odpadů a definovat stroje a strojní zařízení těchto způsobů úpravy odpadů jako je drcení, mletí, třídění, rozdružování, zkusovění apod. včetně oblasti zpracování polymerů; definovat pojmy z oblasti zneškodňování odpadů, jako je skládkování, biologické a tepelné zpracování odpadů apod. a v neposlední řadě to je seznámení studentů s principy máloodpadových a bezodpadových technologií, co je to minimalizace vzniku odpadů atd. Na studium předmětu, který je tvořen 6 hlavními kapitolami, členěnými do 13 výukových týdnů, si vyčleňte ze svého drahocenného času celkem 52 hodin. (13 x 4h - to odpovídá týdennímu rozsahu výuky 2h přednášek + 2h cvičení). Předmět bude zahájen úvodním tutoriálem, na kterém se dozvíte všechny potřebné údaje a dostanete studijní materiály (studijní opora kurzu na CD-ROM včetně případných dalších podkladů). Dále bude preferována distanční forma studia. Ukončen bude závěrečným tutoriálem (nebo zkouškou), na kterém lektor provede celkové hodnocení jednotlivých studentů a výsledky budou zapsány do výkazu o studiu. Pro úspěšné absolvování daného předmětu studenti musí splnit jednotlivé korespondenční úkoly, a testovací otázky, které jsou součástí textu. Text jednotlivých kapitol výukových týdnů je přehledný a po jeho přečtení je relativně snadné zmíněné úkoly splnit. U testovacích otázek je správná vždy jen jedna odpověď. Kontrolní otázky, jenž jsou rovněž součástí textu, slouží pro kontrolu správného pochopení nastudované látky a student si na ně odpovídá sám pro sebe. Absolventi předmětu Stroje pro zpracování odpadu získají informace v oblasti vzniku odpadů, jejich zpracování, využívání a zneškodňování. Budou se orientovat mezi jednotlivými typy průmyslových odpadů a schopni popsat jejich nebezpečnost a možnosti likvidace. Dále budou umět určit typ vhodného stroje či strojního zařízení v jednotlivých oblastech odpadového hospodářství. Patřičné ohodnocení jim bude zapsáno do výkazu o studiu. Všem studentům přeji úspěšné absolvování tohoto předmětu doc. Ing. Jiří FRIES, Ph.D.

9 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat... definovat... vyřešit... Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí kapitoly Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Kontrolní otázka Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek, které si sami pro sebe zodpovězte. Pokud Vám bude dělat problém na některou odpovědět, vraťte se zpět k textu a najděte v něm řešení otázky. a/nebo Korespondenční úkol Úkol k řešení Pro lepší osvojení probrané látky jsou na konci kapitol zařazeny korespondenční úkoly a/nebo praktické úkoly k řešení. Ty je nutno provést pro zdárné ukončení studia dané kapitoly a potažmo také celého kurzu.

10 Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek výše jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. Odměna a odpočinek V textu můžete narazit také na takovéto upozornění, které byste neměli podceňovat, neboť pravidelný odpočinek a duševní komfort je jednou z podmínek bezproblémového studia. Pojmy k zapamatování V textu jsou tímto způsobem vyznačeny zvlášť důležité pojmy a definice, které je vhodné si osvojit a to jak z důvodů praktických, tak také z důvodů úspěšného vykonání testovacích otázek, které jsou nedílnou součástí hodnocení tohoto kurzu. Průvodce studiem Lektor se pomocí neformálního textu snaží vést posluchače kurzu, respektive studenta daného předmětu a napomáhá mu tímto způsobem k snadnějšímu a rychlejšímu pochopení studované látky. Mnohdy dává určitá doporučení nebo vysvětlení k dalšímu postupu při studiu.

11 Vznik a druhy odpadů 1 VZNIK A DRUHY ODPADŮ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: definovat základní pojmy Odpadového hospodářství České republiky, jako například co je to nebezpečný odpad, skladování odpadů, skládka odpadů, materiálové využití odpadů, původce odpadů a další. získáte všeobecné znalosti dané problematiky a budete se v něm umět orientovat. Budete umět získáte povědomí o tom, co je to Katalog odpadů, jaké jsou způsoby využívání a způsoby odstraňování odpadů, jaké jsou jejich nebezpečné vlastnosti apod. Budete schopni: orientovat se v oblasti Odpadového hospodářství České republiky. Budete schopni Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem odpadů. Otázka jejich zneškodňování nebo racionálního využití představuje dnes proto prvořadý úkol z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického. U většiny známých výrob i spotřebních postupů vznikají vedlejší produkty. Pokud výrobce nebo společnost neumí tyto vedlejší produkty dále zpracovat, tedy zařadit je do koloběhu společenské prospěšnosti, nazývá je odpadem. Všechny systémy hospodářství se ve své podstatě zabývají přeměnou surovin na odpady. Látky, ve svých nalezištích vysoce uspořádané, se navzájem směšují a posléze rozptýlí na haldy odpadů a do emisí zplodin, což znemožňuje jejich recyklaci. Růst výroby je doprovázen růstem entropie, a tedy poškozováním životního prostředí. Zvyšování entropie poškozuje celou planetu. Protože v odpady se i mění většina nedostatkových surovin, je nezbytně nutné omezit neúčelnou spotřebu surovin a nedostatkových materiálů. Je to nejdůležitější úkol péče o životní prostředí v příštích desetiletích. Již před mnoha lety vznikl názor, že není daleko společnost, kde materiálová situace bude doslova obrácená. Všechen odpad, který se nyní nazývá druhotnou surovinou, se stane hlavním zdrojem surovin a přírodní nenačaté zdroje budou rezervou spotřeby pro budoucnost. 11

12 Vznik a druhy odpadů První výukový týden Čas ke studiu: 4 hodiny rozsah odpovídá 2h přednášek a 2h cvičení Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat principy odpadového hospodářství České republiky, definovat jeho základní pojmy, jako například co je to nebezpečný odpad, skladování odpadů, skládka odpadů, materiálové využití odpadů, původce odpadů a další. vyjmenovat nebezpečné vlastnosti odpadů, způsoby využívání odpadů, skupiny odpadů dle Katalogu odpadů, orgány veřejné správy v oblasti odpadů apod. vyřešit otázky z oblasti odpadového hospodářství České republiky týkající se zásad pro nakládání s nebezpečnými odpady, zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady, Zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů a další. Průvodce studiem Je nutno si uvědomit, že obsah této kapitoly studijní opory v tištěné podobě je velice stručný a neobsahuje veškeré informace k absolvování jednotlivých náležitostí (Korespondenční úkol a Testovací otázky), které jsou podmínkou k úspěšnému absolvování kapitoly a potažmo celého kurzu. Podrobnější informace jsou k dispozici v elektronické podobě na CD-ROM nebo na internetových stránkách kurzu, které Vám byly dány v úvodním tutoriálu. K získání většího objemu dat a informací doporučuji také využít sítě internet včetně oslovení firem podnikajících v daném oboru a samozřejmě také knižního fondu technických knihoven. Výklad Odpadové hospodářství Odpadové hospodářství je novým technologickým odvětvím, které se bezprostředně dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu od těžby surovin přes jejich výrobu, dopravu a spotřebu produktů až po jejich zneškodnění, kdy po uplynutí doby jejich životnosti se z nich stávají tzv. spotřební odpady. Významný podíl odpadů tvoří vedlejší materiály, vznikající přímo při výrobě těchto produktů tzv. výrobní odpady. Odpadové hospodářství tak ovlivňuje všechny složky národního hospodářství. Pojmy k zapamatování Hlavní cíle odpadového hospodářství, i když mohou být různě formulovány, jsou následující: 12

13 Vznik a druhy odpadů předcházet nebo omezovat vznik odpadů, pokud odpady již vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby minimálně narušovaly životní prostředí. Do roku 1991 byla problematika odpadů (s výjimkou odpadních vod, případně dalších speciálních odpadů) řešena zcela nedostatečně. Základní rámec ochrany tvořil zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, související vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek a některé vyhlášky upravující otázky spojené s organizovaným sběrem vybraných druhotných surovin. Prvním historicky platným zákonem na území České republiky byl zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech, účinný od 1. srpna Tento hmotněprávní předpis doplnil zákon ČNR č.3 11/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, účinný od 9. srpna Nový zákon o odpadech 185/2001 Sb. (a s ním související změna některých dalších zákonů) byl v únoru 2001 schválen Poslaneckou sněmovnou s účinností (až na některé paragrafy) od 1. ledna Zákon je rozdělen celkem do 89 ustanovení (paragrafů) a šesti příloh, dělí se na osmnáct částí. Základní pojmy V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy z odpadového hospodářství podle zákona 185/2001 Sb. Pojmy k zapamatování Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v tomto zákoně. Nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených ve zmíněném zákoně. Pojmy k zapamatování Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce pří činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 13

14 Vznik a druhy odpadů Pojmy k zapamatování Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností, Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování, Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, Skladování odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tornu určeného a jejich ponechání v něm, Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země, Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění, Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností, Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie, Energetické využití odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva) za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie, Původce odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pojmy k zapamatování V zákoně o odpadech jsou také stanoveny speciální povinnosti pro nakládáni s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, která mohou znamenat ohrožení pro životní prostředí. Mezi ně patří: PCB (polychlorované bifenyly); odpadní oleje; baterie a akumulátory; kaly z čistíren odpadních vod; odpady z výroby oxidu titaničitého; odpady z azbestu a autovraky. 14

15 Vznik a druhy odpadů Katalog odpadů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů. Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhu odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného okresního úřadu. Předcházení vzniku odpadů Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství Veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství vykonávají: ministerstvo; Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství; inspekce; celní úřady; orgány ochrany veřejného zdraví kraje; okresní úřady a obce. Informační systémy o odpadech Důležitým mezinárodním dokumentem o odpadech je tzv. Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes státní hranice a jejich odstraňování. Byla přijata v březnu 1989 více než 100 státy a vstoupila v platnost v květnu 1992 po ratifikaci 20 státy včetně tehdejší ČSFR. Basilejská úmluva zavazuje každý stát ustanovit dva státní orgány, jejichž funkcí bude provádět kontrolu a dohled nad plněním opatření této úmluvy. V roce 1999 vyšla evropská směrnice EU 31/99 EC, která je již začleněna v naší legislativě. Ukládá členským státům EU, aby nejpozději v roce 2006 snížily množství biologicky rozložitelných odpadů putujících na skládky na 75 % množství skládkovaného v roce V roce 2009 už musí to být 50 % množství roku 1995 a v roce 2016 dokonce 35 %. Unie má cíl, aby v roce 2040 už v Evropě nebyla ani jedna reaktivní skládka odpadů a existovaly pouze skládky inertních materiálů. Důvodem je omezování vzniku skleníkových plynů, zejména metanu, který se z reaktivních skládek uvolňuje. 15

16 Vznik a druhy odpadů Odměna a odpočinek Výborně, první kapitolu máš za sebou, teď si odpočiň, dej si nohy na stůl a něco dobrého k pití, pak se pokus shrnout obsah kapitoly a vrhni se na jednotlivé úkoly. Shrnutí kapitoly Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů. BRKO je zkratka pro biologicky rozložitelný komunální odpad. Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Kontrolní otázka 1. Jaké jsou hlavní cíle odpadového hospodářství? 2. Jaké jsou základní činnosti odpadového hospodářství? 3. Co je to odpad podle zákona 185/2001 Sb? 4. Vyjmenujte alespoň 5 výrobků s povinností zpětného odběru. Korespondenční úkol 1. Napište alespoň 7 nebezpečných vlastností odpadů. 2. Napište alespoň 5 vybraných odpadů dle zákona 185/2001 Sb. Průvodce studiem Připravte se na tyto testovací otázky, které je nutno vykonat na příslušných internetových stránkách kurzu: 1. Která činnost odpadového hospodářství nepatří mezi hlavní činnosti Nakládání s odpady? 2. Co je to odpad? 3. Co není nebezpečná vlastnost odpadu? 4. Co je to komunální odpad? 5. Co je to Odpadové hospodářství? 6. Co je to BRKO? 7. Kolik tříd odpadů má Katalog odpadů? 16

17 Komunální odpady 2 Komunální odpady Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: popsat činnosti v oblasti nakládání s komunálními odpady, znát jeho hlavní využitelné složky a způsoby s jeho nakládáním, definovat principy shromažďování komunálních odpadů a popsat jednotlivé prostředky sběru komunálního odpadu, jako je donáškový a odvozový systém sběru, Budete umět vyřešit otázky z oblasti donáškového a odvozového sběru, co to jsou sběrná místa, sběrné dvory, co to je hustota sítě sběrných míst atd. Budete schopni: orientovat se v oblasti komunálních odpadů. Budete schopni Komunální odpad je směsný odpad ze služeb a obchodů, veřejných úřadů a institucí, drobných řemeslných provozoven a odpad z bydlení (domovní odpad). Výskyt komunálního odpadu a jemu podobného odpadu v ČR podle evidence v roce 1998 představoval 4,5 mil. tun. Směsný komunální odpad se na tomto množství podílí téměř 65 % a činí 281 kg na obyvatele a rok. Zbývajících 35 % tvoří odděleně sebrané využitelné složky: 9,6 % (42 kg na obyvatele a rok), nebezpečné složky 0,5 % (2,3 kg na obyvatele a rok), kompostovaný odpad z údržby zeleně 3,2 % (14 kg na obyvatele a rok), dále odpad ze septiků a žump 16,5 % (72 kg na obyvatele a rok) a ostatní odpad z obcí. Hlavní využitelné složky domovního odpadu analyzované v roce 1997 představovaly v průměru ČR : papír/lepenka 19 kg, sklo 14,5 kg, plasty 10,5 kg a kovy 8 kg na obyvatele za rok. Pozdější výzkumy skladby tohoto odpadu ukazují na podstatný nárůst výskytu plastů přibližně na 20 kg na obyvatele a rok a pokles výskytu skla přibližně na 9 kg na obyvatele a rok. Odborné odhady ukazují na to, že využitelné složky odpadů tvoří ze % upotřebené obaly. Celkově v průměru ČR vzhledem k vyššímu podílu popelovin v domovním odpadu je podíl obalového odpadu odhadován na % ze souhrnného výskytu domovního odpadu. Např. v oblasti spotřeby papíru a lepenky a ve využití sběrového papíru pro jejich výrobu rozvíjejícím se trhem s vysokým potenciálem: za posledních 5 let vzrostla spotřeba papíru ze 17

18 Komunální odpady 767 tis. tun na 926 tis. tun, což je o 21 %. Ještě vyšší byl nárůst ve využití sběrového papíru a to o 40 %, z 261 tis. tun na 366 tis. tun v roce Tento trend pokračuje, v dalších letech lze předpokládat mírnější růst. Vzhledem ke zvyšování spotřeby papíru a lepenky obecně se však bude stupeň využití sběrového papíru zvyšovat méně radikálně než spotřeba. Papírny, zpracovávající sběrový papír na nové papírenské výrobky zpracovaly v roce 2000 celkem 216 tis. tun, což je téměř 60 % z celkové spotřeby. Všichni rozhodující zpracovatelé sběrového papíru, vesměs členové Svazu průmyslu papíru a celulózy, usilují o dosažení stupně využití sběrového papíru v roce 2005 ve výši 50 %, což je navýšení o 5 % oproti roku Při předpokládaném nárůstu spotřeby papírů o10 % to však představuje nárůst využití sběrového papíru ve hmotných jednotkách o téměř 100 tis. tun, což je o 8,2 %. Komunální odpad je heterogenní materiál s časově proměnným množstvím i skladbou. Činnost v oblasti odstraňování komunálního odpadu lze rozdělit do dvou pracovních oblastí, a to: odvoz odpadu (přechovávání, shromažďování a odvoz); zneškodňování odpadu (skládkování, kompostování, tepelné zpracování). Nakládání s odpady tvoří v dnešní době již rozvinutý logický systém, jehož základními součástmi jsou shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování odpadu. Původci odpadu jsou podle nového zákona mimo jiné povinni shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužité odpady trvale nabízet k využití jiným subjektům, teprve nevyužité odpady mohou zneškodnit. Ve všech fázích manipulace s odpady musí být odpady zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo úniku ohrožujícímu životní prostředí. Tyto podmínky musí splňovat i technické prostředky určené pro shromažďování, sběr a přepravu odpadu. 18

19 Komunální odpady Druhý výukový týden Čas ke studiu: 4 hodiny rozsah odpovídá 2h přednášek a 2h cvičení Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnosti v oblasti nakládání s komunálními odpady, definovat principy shromažďování komunálních odpadů, popsat jednotlivé prostředky sběru komunálního odpadu, vyřešit otázky z oblasti donáškového a odvozového sběru apod. Průvodce studiem Je nutno si uvědomit, že obsah této kapitoly studijní opory v tištěné podobě je velice stručný a neobsahuje veškeré informace k absolvování jednotlivých náležitostí (Korespondenční úkol a Testovací otázky), které jsou podmínkou k úspěšnému absolvování kapitoly a potažmo celého kurzu. Podrobnější informace jsou k dispozici v elektronické podobě na CD-ROM nebo na internetových stránkách kurzu, které Vám byly dány v úvodním tutoriálu. K získání většího objemu dat a informací doporučuji také využít sítě internet včetně oslovení firem podnikajících v daném oboru a samozřejmě také knižního fondu technických knihoven. Výklad Shromažďování komunálních odpadů Se separací odpadu z domácností mají zkušenosti občané většiny našich měst a obcí, a vezme-li se v úvahu výkup surovin (papíru a kovů), pak dokonce dlouhodobé. Komunální separační systémy však zatím dosahují nízké účinnosti (donáškový sběr maximálně 10 %). Příčiny nízké účinnosti separace lze spatřovat v nedostatečné zahuštěnosti sběrné sítě, ale i v nevhodné volbě metod a způsobů sběru, v nedokonalé organizaci a propagaci sběru, v nevýrazném kontaktu s občany a v jejich minimální stimulaci ke sběru. Jedním z předpokladů pro vytvoření účinného systému odděleného shromažďování a sběru komunálního odpadu je znalost technických a ekonomických podmínek jednotlivých metod a způsobu sběru, vhodnosti jejich uplatnění pro konkrétní složky odpadu a v konkrétních obytných souborech. Sběr komunálního odpadu lze v podstatě organizovat dvěma způsoby: donáškovým; odvozovým. 19

20 Komunální odpady Pojmy k zapamatování Donáškový sběr Donáškový způsob odděleného sběru je méně pohodlný pro občany a vyžaduje jejich větší aktivitu. Jeho použití je možné ve všech typech zástavby. S ohledem na velikost užívaných nádob je méně přijatelný pro starší zástavbu bytových domů v centru měst. Způsob je také vhodný pro všechny druhy využitelných složek (sklo, papír, plasty) s výjimkou odděleného sběru bioodpadu (běžného kuchyňského odpadu). Sběrná místa se při donáškovém sběru zřizují na veřejných prostranstvích v blízkosti obchodů a nákupních center, zastávek hromadné dopravy, škol, zdravotních středisek apod. Pro zajištění funkčnosti sběru se sít obvykle doplňuje o další sběrná místa v ulicích a na prostranstvích s vyšší frekvencí pohybu obyvatel. Sběrné dvory, jako centrální místa pro zachycování využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, se zřizují pro větší sběrné oblasti. S ohledem na relativně vysoké náklady by měly být umístěny v oblastech s vyšší hustotou zalidnění. Umístění sběrných dvorů předpokládá počet obyvatel podle druhu zástavby a funkce, kterou mají plnit v systému separace. Dojezdová vzdálenost do sběrných dvorů by se měla pohybovat v rozmezí 3 5 km. Pojmy k zapamatování Odvozový sběr Při odvozovém způsobu sběru jsou sběrná místa zřizována v blízkosti domovních vstupů nebo uvnitř obytných objektů. Donášková vzdálenost ke sběrným nádobám by neměla přesáhnout m. Tento způsob je proto vhodný zejména ve starší zástavbě bytových domů, kde sběrné nádoby jsou umístěny buď přímo v domě, nebo ve dvorech (tzv. vnitrobloky). Způsob sběru se uplatňuje také v zástavbě rodinných domů nebo v sídlištní zástavbě. Odvozový sběr je běžně používán pro sběr směsného komunálního odpadu. Při odděleném sběru je určen pro všechny využitelné složky včetně bioodpadu. Ve srovnání s donáškovým způsobem sběru je investičně náročnější. Sbírané složky jsou odděleně shromažďovány do nádob menších objemů litrů, ale i litrů v sídlištní zástavbě nebo do sběrných pytlů. Obdobně jako u donáškového sběru se pro sběr skla užívají nádoby menších objemů, větší nádoby pak pro sběr papíru a plastů. 20

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Část B Nakládání s odpady

Část B Nakládání s odpady Část B Nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...5 3. Obecné povinnosti...11 4. Přehled povinností...13 5.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo podle 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/1990 Sb., o obcích, dne 24.1.2002 vydat v

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více