Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, , 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1)"

Transkript

1 Natura Pragensis, Praha, 2007, 18: Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech Borders of mesophyticum and thermophyticum on southeastern part of Prague city demonstrated on the example of two isolated nature reserves nature monument Pitkovická stráň and nature monument V hrobech Jarmila Kubíková 1), Martin Adámek 2) a Pavel Špryňar 3) Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, , 1) 2) 3) Abstract. The structure of endangered community Pulsatillo-Avenochloetum was studied and compared with data 30 and 60 years old. The basic species of this community are vital and prospering, nevertheless a number of thermophilous species is missing being replaced by common mesophilous ruderal species. The present management including mowing and pasture has improved the ability of thermophilous species to survive. Key words: monitoring, floristic composition, endangered phytocoenosis. Úvod Je známo, že území Prahy leží na rozhraní řady přírodních struktur a fenoménů. Skalní podklad Prahy tvoří horniny svrchního proterozoika, paleozoické sedimenty z období ordovik, silur a devon, pozdější druhohorní svrchní křída a čtvrtohorní říční štěrkopísky a spraše. Geomorfologicky je území rozčleněno do řady plošin, tabulí, kotlin a brázd. Prahou probíhá klimatické rozhraní mezi oblastí mírně teplou, suchou s mírnou zimou a oblastí mírně teplou, mírně suchou převážně s mírnou zimou. Tyto skutečnosti se pak odrážejí na rozšíření druhů rostlin s různými ekologickými vlastnostmi. Na základě jejich výskytu nebo absence byly stanoveny fytogeografické okresy, jejichž přesné vymezení pro území Prahy provedl Skalický (1985). Toto členění se pak stalo součástí kolektivně zpracovaného regionálně fytogeografického členění pro Květenu ČSR, 1. díl pod redakcí Hejného a Slavíka (1988), viz Skalický (1988). Průzkumy fytogeografické hranice na jihovýchodním okraji Prahy V zájmovém území v údolích potoků Botiče, Pitkovického potoka, Říčanky a Rokytky a dále pak v údolí Kunratického a Lhoteckého potoka probíhá hranice mezi termofytikem a mezofytikem, konkrétně mezi okresem Pražská plošina a okresem Říčanská plošina. Tuto hranici v podstatě rozpoznal a vymezil již ve 20. letech Šimr (1925) a podrobněji ji popsal v pozdější práci (1929). Zmiňuje řadu lokalit na Botiči, Pitkovickém potoce a Rokytce, které se vyznačovaly různými teplomilnými druhy. Tak zejména se věnu- 183

2 je výskytu křivatce českého (Gagea bohemica), který se tehdy vyskytoval v údolí Botiče od Hostivaře k Petrovicím, přes Křeslice Pitkovickým potokem až k Benicím, kde jeho výskyt končí (Benické skalky viz zejm. Jaroš 1998, Špryňar a kol. 1998). V údolí Rokytky rostl od Královic k Nedvězí, kde byla velká populace. V současné době je vitální populace na chráněné Pitkovické stráni a podle sdělení občanů též na skalce v Křeslicích (viz též Špryňar a kol. 1998), v příznivých létech bývá pozorován na drobných lokalitách v údolích Botiče a Rokytky, kde jeho výskyty nedávno zmapoval Řezáč (2001). Chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) se vyskytovala hojně u Petrovic, méně u Křeslic a Benic. V současné době přežívá několik jedinců na Pitkovické stráni. Populární koniklec český rostl od Hostivaře podél Botiče k Zátiší a pak až u Křeslic, dnes znám jen z Pitkovické stráně. Šimr (1925) uvádí další řadu druhů z údolí Botiče Stipa capillata, Scabiosa ochroleuca, Bothriochloa ischaemum (velice hojně), Aster linosyris, Anthericum liliago, Anthericum ramosum, Lactuca viminea, Teucrium botrys, Prunella laciniata, Stachys recta, Acinos arvensis, Seseli osseum, Pseudolysimachion spicatum, Potentilla arenaria, Artemisia campestris, Silene otites, Agrimonia eupatoria, Androsace elongata, Thlaspi perfoliatum, Bupleurum falcatum, Brachypodium pinnatum, Poa bulbosa, Koeleria macrantha, Festuca rupicola. Tyto druhy vytvářejí mozaikovitou hranici, některý z nich zasahuje více na jih, ale v podstatě končí u Benic na Pitkovickém potoce, u Křeslic na Botiči a u Nedvězí na Rokytce. Na Říčance se tyto druhy vyskytovaly velice sporadicky, ojediněle u Dubečka. Šimr (1925) si také všímal, jak po severních stráních údolí pronikají k severu chladnomilné druhy jako Calluna vulgaris, Avenella fl exuosa, Antennaria dioica, Cytisus nigricans, Vaccinium myrtillus apod. Druhy, které zaznamenal na stráni u Pitkoviček, dnešním chráněném území, jsou uvedeny v souhrnném floristickém seznamu. Šimr (1929) svá pozorování rozšířil o chování některých v tehdejší době agresivních druhů a roztřídil zjištěné druhy na druhy obecně rozšířené, druhy zbytkové a druhy nově se šířící. Do druhé skupiny zařadil např. Gagea bohemica, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Pseudolysimachion spicatum, Centaurea triumfettii, Stipa capillata, Sedum album, Aster linosyris, Anthericum ramosum, Stachys recta, Teucrium botrys. Z těchto druhů bychom dnes posledních pět již v údolí Botiče marně hledali a ostatní jsou omezeny jen na chráněnou izolovanou lokalitu Pitkovické stráně. K druhům nově se šířícím zařadil autor např. Bohtriochloa ischaemum a Lactuca viminea. Překvapením je současný stav, kdy ani jeden z těchto druhů nebyl v údolí Pitkovického potoka nalezen. V novější době se chráněnému území Pitkovická stráň věnovala Molíková (1974 ms.), v jejíž práci najdeme floristický seznam druhů, a podrobněji Jaroš a Kolbek (1981), kteří zapsali několik fytocenologických snímků a identifikovali dominantní společenstvo Pulsatillo pratensis-avenochloetum pratensis ze svazu Koelerio-Phleion, popsané původně z lokality Baba u Křivoklátu (Kolbek, Hroudová, Hrouda 1980). Jde o společenstvo, které se typicky vyskytuje na hranici termofytika a mezofytika, např. na úpatí Brd nebo ve středním Povltaví. Dále zjistili na malé ploše na skalních výchozech společenstvo Polytricho pilifero- Scleranthetum perennis a Gageo bohemicae-veronicetum dillenii. Pitkovické stráně se dotýká též práce Hroudy (1989), který se zabýval celkovým rozšířením a taxonomií druhu Gagea bohemica. Na konci 20. století aktuální stav botanicky významných lokalit na jihovýchodním okraji Prahy zhodnotil v obsáhlé floristicko-fytocenologické studii Jaroš (1998). Věnoval se mimo jiné právě lokalitám xerotermní květeny a vegetace na Pitkovickém potoce. Sestavil mapu aktuální vegetace Pitkovické stráně, odkud zdokumentoval společenstva Gageo-Veronicetum, Polytricho-Scleranthetum i Pulsatillo-Avenochloetum obklopená porostem ovsíkové louky (Arrhenatheretum elatioris) a pláštěm křovin (Prunion spinosae). Upozornil na to, že pravidelným sečením se zpomalilo šíření ovsíku vyvýšeného, do porostů však nově pronikají druhy mezofilních luk z údolní nivy (zejm. Crepis biennis). Jaroš (1998) také podrobněji upozornil na lokalitu Benické skalky, kde zaznamenal řadu xerotermních druhů, např. Bothriochloa ischaemum, Gagea bohemica, Koeleria macrantha, Myosotis stricta, Thymus pannonicus, Veronica dillenii a V. prostrata, a uvedl odtud snímky společenstev Gageo-Veronicetum, Polytricho-Scleranthetum i Pulsatillo-Avenochloetum. Zmínil, že by Benické skalky bylo vhodné chránit jako přírodní památku. Z dalších xerotermních lokalit jihovýchodního okraje Prahy se Jaroš (1998) věnoval chráněnému území Rohožník v Dubči a upozornil na tzv. Běchovickou stráň s výskytem porostu Sorbo-Quercetum. Obě tato území již leží mimo obzor předkládané studie. 184

3 Jednotlivé údaje o výskytu některých xerotermních druhů na jihovýchodním okraji Prahy přinesla práce Špryňar a kol. (1998). Z údolí Botiče a Pitkovického potoka stojí za zmínku zejména druhy Androsace elongata, Gagea villosa a především zmapování aktuálního rozšíření druhu Gagea bohemica, které později ještě doplnil Řezáč (2001). Špryňar (1998) upozornil na to, že biogeografickou hranici na jihozápadním okraji Prahy lze vysledovat nejen na rozšíření rostlin, ale i na rozšíření reliktních bezobratlých živočichů (jako modelové skupiny použil suchozemské plže a nosatcovité brouky). Biotopy xerotermního bezlesí pojal jako izolované ostrůvky v krajině a pokusil se stručně zobecnit některé jejich charakteristiky. Od poloviny 80. let 20. století probíhá v chráněném území Pitkovická stráň intenzivní management zaměřený zejména na udržení populací křivatce českého a koniklece českého a na potlačení invaze ovsíku vyvýšeného. Výsledky jsou uspokojivé a obě populace prosperují, další aspekty budou probrány níže. Ke druhému sledovanému území, které leží západním směrem značně vzdálené u prameniště Lhoteckého potoka, je mnohem méně starších údajů. Palek ( ) uvádí několik zajímavějších nálezů z tohoto území, včetně posledního výskytu Daphne cneorum v roce Kubíková (1981, ms.) sepsala floristický seznam z tohoto území v době, kdy docházelo po dlouhodobém zanedbání k expanzi ovsíku a křovin. Metodika Záměrem předkládané práce bylo zjistit současný stav květeny dvou vybraných zvláště chráněných území na hranici termofytika a mezofytika a posoudit, jak se případně mění zastoupení druhů teplomilných a mezofytních, zapsat aktuální fytocenologické snímky a porovnat je se stavem v minulosti a též mezi jednotlivými izolovanými územími. Lokality Přírodní památka Pitkovická stráň, katastrální území Pitkovice, výměra 0,51 ha, skalní výchoz tvořen jílovitými proterozoickými břidlicemi, nadmořská výška m. Lokalita je zobrazena na ortofotomapě (mapa 1), která ukazuje úzký pruh trávníku mezi lesními porosty. Území je oploceno, označeno s vysvětlující tabulí. Od počátku 80. let se zde provádí kosení trávníku a vyřezávání náletu křovin. Přírodní památka V hrobech, katastrální území Kamýk, výměra 1,31 ha, skalní výchoz spodnoordovických břidlic, nadmořská výška m. Ortofotomapa (mapa 2) ukazuje polohu travnaté stráně mezi zástavbou. Lokalita je označena a opatřena vysvětlujícími texty, je částečně oplocena, ale přístupná z obou stran a protkaná několika cestičkami, slouží zejména k vycházkám se psy. Je zde pravidelně prováděno kosení trávníku a občasná pastva ovcí a koz. Obě území byla orientačně navštívena v dubnu 2007, podrobný průzkum byl proveden v červnu a červenci Fytocenologické snímky byly zapsány na plochách společenstva Pulsatillo-Avenochloetum, na standardní ploše 20 m². Terénní průzkumy provedli J. Kubíková a M. Adámek. Nomenklatura byla upravena podle Kubáta et al. (2002). Výsledky Květena chráněného území Pitkovická stráň a její dynamika O květeně Pitkovické stráně je poměrně dost údajů: nejstarší Šimr 1925, 1929 (Š25, Š29) dále Jaroš 1964, 1968, 1998 (J64, J68, J98), Molíková 1974 (M74), Jaroš a Kolbek 1981 (KJ81), několik údajů Špryňara z roku 1998 (Šp98) v práci Špryňar et Marek (2001), a konečně Kubíková a Adámek hoc loco 2007 (KA07). 185

4 Ortofotomapa 1. Pitkovická stráň v Praze 10, červeně zvýrazněno zkoumané území. Ortofotomapa 2. Území V hrobech v Praze 4, červeně zvýrazněno zkoumané území. 186

5 Přehled květeny Pitkovické stráně Druhy obecně nalézané ve všech pracích jsou bez dalších poznámek, druhy nenalezené v roce 2007 jsou podtrženy se zkratkou autora a letopočtem: Acer pseudoplatanus, Acinos arvensis J68, M74, KJ81, Agrimonia eupatoria, Agrostis canina KJ81, Agrostis capillaris, Agrostis vinealis KJ81, Achillea millefolium agg., Alliaria petiolata, Anthoxanthum odoratum, Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Artemisia campestris M74, KJ81, Artemisia vulgaris M74, Asperula cynanchica, Asplenium septentrionale KJ81, Avenella flexuosa, Avenula pratensis, Bothriochloa ischaemum Š25, KJ81, Brachypodium sylvaticum M74, Campanula patula KJ81, Campanula rotundifolia, Capsella bursa-pastoris KJ81, Carex caryophyllea Šp98, Carex hirta J68, KJ81, Carex cf. pairae KJ81, Carex praecox, Carlina vulgaris Š 25, KJ81, Caucalis platycarpos Š25, KJ81, Centaurea cyanus KJ81, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Centaurea stoebe, Centaurea triumfettii, Cerastium arvense, Cirsium acaule Jaroš do 71, Convolvulus arvensis, Crepis biennis J98, Cuscuta europaea KJ81, Dactylis glomerata, Daucus carota M74, Deschampsia caespitosa M74, Dianthus carthusianorum, Dianthus deltoides KJ81, Dianthus gratianopolitanus J64, Echium vulgare, Elytrigia repens, Epilobium angustifolium KJ81, Erophila verna M74, KJ81, Eryngium campestre, Euonymus europaea, Euphorbia cyparissias, Euphrasia stricta M74, KJ81, Fallopia convolvulus, Festuca rupicola, Festuca valesiaca M74, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis KJ81, Gagea bohemica, Gagea pratensis Šp98, Galeopsis angustifolia KJ81, Galeopsis ladanum KJ81, Galeopsis speciosa KJ81, Galeopsis tetrahit M74, KJ81, Galium aparine KJ81, Galium mollugo s.l. KJ81, Galium pomeranicum KJ81, Galium pumilum, Galium verum, Geranium pratense, Geum urbanum, Glechoma hederacea KJ81, Helianthemum grandifl orum subsp. obscurum, Heracleum sphondylium, Herniaria glabra KJ81, Hieracium laevigatum KJ81, Hieracium lachenalii, Hieracium murorum KJ81, Hieracium racemosum KJ81, Hieracium sabaudum KJ81, Hieracium umbellatum KJ81, Hypericum perforatum, Chenopodium hybridum KJ81, Chenopodium polyspermum KJ81, Impatiens parvifl ora, Jasione montana, Knautia arvensis, Koeleria macrantha, Koeleria pyramidata, Lactuca viminea Š25, KJ81, Lamium album KJ81, Lilium bulbiferum KA07 (vysazeno v prohlubni), Linaria vulgaris M74, KJ81, Linum catharticum M74, J68, KJ81, Lotus corniculatus, Lupinus polyphyllus KJ81, Luzula campestris KJ81, Luzula nemorosa KJ81, Lychnis viscaria, Medicago falcata KJ81, Medicago minima M74, Myosotis stricta M74, J68, KJ81, Odontites vernus subsp. serotinus KJ81, Ornithogalum kochii Š 25, KJ81, Phleum phleoides, Pilosella sp., Pimpinella saxifraga, Pinus nigra, Plantago lanceolata, Poa angustifolia, Poa bulbosa J64, J68, Š25, KJ81, Poa compressa, Poa nemoralis KJ81, Poa pratensis KJ81, Polygala vulgaris KJ81, Potentilla arenaria, Potentilla argentea, Potentilla filiformis Šp98, Potentilla reptans KJ81, Potentilla tabernaemontani, Prunella vulgaris KJ81, Prunus avium, Prunus spinosa, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Pyrethrum corymbosum, Quercus petraea, Quercus robur, Ranunculus auricomus agg. KJ81, Robinia pseudacacia, Rosa canina, Rosa elliptica, Rubus idaeus, Rumex acetosa KJ81, Rumex acetosella, Salvia pratensis, Sambucus nigra, Sanguisorba minor, Saxifraga granulata Š25, KJ81, Scabiosa ochroleuca, Scleranthus perennis, Scrophularia nodosa KJ81, Securigera varia, Sedum acre KJ81, Sedum refl exum, Sedum sexangulare, M74, KJ81, Senecio jacobaea (sem řadíme i údaj o druhu Senecio erucifolius z práce Molíková 1974, později publikovaný v práci Jaroš et Kolbek 1981, který považujeme za determinační omyl pocházející ze záměny za S. jacobaea, viz též Špryňar et Münzbergová 1998), Silene latifolia subsp. alba KJ81, Solanum dulcamara KJ81, Sorbus aucuparia, Taraxacum sect. Ruderalia M74, KJ81, Teucrium chamaedrys KJ81, Thymus glabrescens J68, KA07, Thymus pannonicus M74, Thymus praecox KJ81, Thymus pulegioides, Tragopogon orientalis Š25 Tragopogon pratensis KJ81, Trifolium alpestre, Trifolium arvense, Trifolium dubium, Trifolium montanum, Trifolium repens KJ81, Trisetum fl avescens KA07, Urtica dioica KJ81, Verbascum lychnitis, Veronica dillenii KJ81, Veronica chamaedrys KJ81, Veronica prostrata M74, KJ81, Veronica verna J64, Vicia angustifolia J98, Vicia cracca KJ81, Vicia hirsuta, Vicia sepium KJ81, Vicia tenuifolia, Vicia tetrasperma, Vicia villosa M74, Viola arvensis KJ81, Viola hirta KA07, Viola tricolor KJ

6 Změny ve složení květeny a vegetace Pitkovické stráně Soupis druhů zjištěných během let na Pitkovické stráni, od průzkumů Šimra, Molíkové, Jaroše, Kolbeka až po současnost, ukazuje několik skutečností. V prvé řadě se projevuje rozdílná znalost obtížnějších rodů, jako je Agrostis, Galeopsis, Hieracium, rozlišení u Festuca rupicola a Festuca valesiaca, příp. Koeleria macrantha a Koeleria pyramidata, nepravidelnost výskytu jednoletých druhů a určitá nejistota v zahrnutí i bližšího okolí (druhy lesní, polní plevele). Pokud se tedy zaměříme jen na hodnocení populací dobře určitelných druhů, můžeme konstatovat některé trendy. V průzkumu z roku 2007 chybí druhy Artemisia campestris, Carlina vulgaris, Teucrium chamaedrys, Veronica prostrata, Thymus praecox, tedy druhy termofytika, které se zde vyskytovaly na hranici s mezofytikem, kterou podrobně popisuje a rozebírá Šimr (1925 a 1929). Z druhů, které podle Šimra vymezovaly tuto hranici ve 20. letech 20. století, zejména Bothriochloa ischaemum a Lactuca viminea, nebyla Bothriochloa ischaemum zaznamenána již ani Molíkovou v 70. letech a Lactuca viminea se vyskytovala ještě v 80. letech, ale v současnosti chybí. Dá se tedy usuzovat, že teplomilné druhy zvolna ustupují k severu (tedy směrem k teplejší oblasti, směrem od hranice termofytika s mezofytikem). V 80. letech se naopak objevuje řada druhů obecně rozšířených v mezofytiku a zejména invaze ovsíku vyvýšeného a nálet růže a trnky. Mnoho těchto běžně rozšířených lučních i ruderálních druhů nebylo však v roce 2007 zaznamenáno. Travní porost byl značně mezernatý a podrostlý vitálním mechovým patrem. V území probíhá již od 80. let 20. století intenzivní management, spočívající v kosení dvakrát ročně a odstraňování náletu růže a trnky. Péče je směřována hlavně na populaci koniklece lučního a na snížení konkurence ostatních druhů, zejména trav. To může být příčinou ústupu některých náročnějších druhů, na této lokalitě však nežádoucích. Výsledkem je i snížení počtu druhů: Jaroš a Kolbek (1981) zaznamenali kolem 150 druhů, autoři současné studie pouze kolem 90 druhů. Tento úbytek se však netýkal základního souboru druhů důležitých pro klíčové společenstvo Pulsatillo-Avenochloetum (viz níže). Květena chráněného území V hrobech Jednotlivé floristické údaje existují v práci Palka ( ) a v kartotéce pořízené Kubíkovou v letech (Kubíková 1981 ms.). Vybrané (zejména ochranářsky významné) druhy zmínil v retrospektivní práci Vávra (1993). Květenu území v roce 1993 prozkoumal Smrček (1993). Recentní průzkum provedli Kubíková a Adámek v roce Z druhů zjištěných při floristickém výzkumu Palka v letech (Palek se zaměřoval jen na zajímavější druhy v různých částech Prahy) uveďme : Anthericum ramosum Pa59, Anthyllis vulneraria Pa54, Artemisia campestris Pa60, Asperula cynanchica Pa54, Calluna vulgaris Pa76,54, Campanula glomerata Pa54, Carex caryophyllea Pa54, Cytisus scoparius Pa64, Daphne cneorum Pa53, Dianthus carthusianorum Pa59, Euphorbia cyparissias Pa60, Genista germanica Pa60, Helianthemum grandifl orum subsp. obscurum Pa54, Hypericum perforatum Pa60, Jasione montana Pa54, Peucedanum oreoselinum Pa54,60, Pimpinella saxifraga Pa54, Pseudolysimachion spicatum Pa54,60, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Pa55, 57, Pyrethrum corymbosum Pa59, Saxifraga granulata Pa54, Scabiosa ochroleuca Pa60, Silene otites Pa54, Trifolium alpestre Pa54, Trifolium arvense Pa54, Viola rupestris Pa65. Druhy podtržené nebyly již později nalezeny. Stejně tak nebyl zaznamenán Orchis morio, který se na pahorku vyskytoval podle sdělení místních občanů ještě počátkem 70. let a jehož výskyt uvádí také Vávra (1993). Další údaje zaznamenané Kubíkovou v letech jsou uloženy v archivu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko pro Prahu a střední Čechy. Tentokrát byla snaha zaznamenat i běžné druhy, a to i druhy podél prameniště Lhoteckého potoka. Vávra (1993) konstatuje plošný ústup a vymizení vzácnějších druhů zdejší květeny, které tu zaznamenal v minulých desetiletích (převážně na konci 60. let 20. století). Druh Daphne cneorum tehdy rostl zejména v severovýchodní části území, nyní již v území neroste. Druh Orchis morio rovněž vyhynul. Koniklec Pulsatilla pratensis subsp. bohemica se tu dříve vyskytoval údajně v mnoha stech exemplářích, v roce 1992 Vávra zaznamenal jediný exemplář. Poměrně četné porosty druhu Gagea bohemica vymizely a přežilo několik málo sterilních rostlin. 188

7 V roce 1993 provedl detailní floristický průzkum území Smrček (1993), v roce 1998 zaznamenal v území některé rostlinné druhy Špryňar (in Špryňar et Marek 2001). V roce 2007 byl floristický průzkum chráněného území opakován. Jaro tohoto roku bylo velmi suché a nepříznivé pro vývoj jednoletých druhů. Proto pravděpodobně řada z nich nebyla opětovně nalezena. Přibyly některé běžné druhy, jiné běžné druhy nebyly nalezeny. Došlo však i k úbytku některých významnějších druhů, které jsou vyznačeny zkratkami autorů. Objevil se překvapivě jeden trs kvetoucího kavylu Ivanova (Stipa pennata). Nově byly proti všem předcházejícím excerpovaným průzkumům nalezeny i další druhy, např. Festuca rubra, Fragaria viridis, Poa bulbosa, Poa palustris, Rosa rubiginosa, Verbascum densifl orum. Seznam druhů zaznamenaných v chráněném území V hrobech V následujícím seznamu taxonů cévnatých rostlin jsou shrnuty všechny údaje z nám známých excerpovaných prací. U taxonů, které nebyly v území zjištěny v roce 2007, jsou uvedeny zkratkami nálezci (literární prameny) a roky nálezů. Ku J. Kubíková (Kubíková 1981 ms.) Pa L. Palek (Palek ) Sm K. Smrček (Smrček 1993) Šp P. Špryňar (Špryňar et Marek 2001) Acer pseudoplatanus Sm93, Agropyron repens, Agrostis capillaris, Agrostis vinealis Šp98, Achillea collina, Achillea millefolium agg., Ajuga genevensis Ku80, Alopecurus pratensis, Anthericum ramosum, Anthriscus sylvestris Sm93, Anthyllis vulneraria, Arabidopsis thaliana Sm93, Arabis glabra, Arctium lappa Sm93, Armeria vulgaris, Arrhenatherum elatius, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Asperula cynanchica, Atriplex patula Šp98, Atriplex sagittata Sm93, Avenella fl exuosa, Avenula pratensis, Avenula pubescens, Ballota nigra Šp98, Betula pendula, Bistorta major, Bothriochloa ischaemum, Briza media Ku80, Sm93, Bromus mollis, Calluna vulgaris, Caltha palustris Sm93, Calystegia sepium Sm93, Šp98, Campanula glomerata Pa54, Ku80, Sm93, Campanula patula Sm93, Campanula rotundifolia, Campanula trachelium Sm93, Capsella bursa pastoris, Carex acuta, Carex acutiformis Sm93, Carex caryophyllea Pa54, Ku80, Sm93, Carex cespitosa, Carex hirta, Carex humilis,carex praecox Ku80, Centaurea jacea, Centaurea stoebe, Centaurea triumfettii, Cerastium arvense, Cirsium canum Ku80, Sm93, Cirsium vulgare Sm93, Convolvulus arvensis, Crepis biennis, Crepis foetida subsp. rhoeadifolia Ku80, Sm93, Cuscuta epithymum Sm93, Cynoglossum officinale Ku80, Cytisus nigricans, Cytisus scoparius, Dactylis glomerata, Daphne cneorum Pa53, Vávra 1993, Daucus carota Šp98, Dianthus carthusianorum Pa59, Ku80, Sm93, Šp98, Dianthus deltoides, Echinops sphaerocephalus Sm93, Echium vulgare, Epilobium angustifolium Sm93, Equisetum arvense, Equisetum palustre Šp98, Erophila verna Ku76, Sm93, Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Euphrasia stricta Ku81, Sm93, Fallopia convolvulus, Festuca ovina Šp98, Festuca rubra, Festuca rupicola, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca Sm93, Fragaria viridis, Gagea bohemica Ku73, 77, 80, Sm 93, Dostálek 2004: ojediněle, průzkum 2007: za plotem, Gagea pratensis Ku07, Galega offi cinalis Sm93, Galeopsis ladanum Sm93, Galeopsis tetrahit Sm93, Šp98, Galium album, Galium aparine Šp98, Galium boreale Ku80, Galium pomeranicum Šp98, Galium pumilum Ku80, Sm93, Galium verum, Genista germanica, Genista tinctoria, Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Heracleum sphondylium, Hieracium pilosella Ku80, Sm93, Šp98, Hieracium sabaudum, Hypericum perforatum, Chenopodium album agg. Sm93, Šp98, Chenopodium pedunculare Šp98, Iris pseudacorus, Jasione montana, Knautia arvensis, Koeleria macrantha, Lactuca serriola Sm93, Šp98, Lathyrus pratensis Sm93, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Ligustrum vulgare Sm93, Linaria vulgaris Ku81, Sm93, Šp98, Linum catharticum Sm93, Lolium perenne Šp 98, Lotus corniculatus, Luzula campestris Ku80, Sm93, Luzula cf. multifl ora Šp98, Lychnis fl os-cuculi Ku80, Sm93, Lysimachia vulgaris Šp98, Lythrum salicaria Ku81, Sm93, Šp98, Matricaria discoidea Šp98, Melilotus albus Sm93, Melilotus offi cinalis Sm93, Myosotis sylvatica Sm93, Orchis morio Kubíková 1981 (do 70. let), Peucedanum oreoselinum, 189

8 Phalaris arundinacea, Phleum pratense, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Plantago media Sm93, Poa angustifolia, Poa annua Sm93, Poa bulbosa, Poa palustris, Poa pratensis, Poa trivialis Šp98, Polygonum aviculare, Potentilla anserina Sm93, Potentilla arenaria, Potentilla argentea, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Pa 54 velmi hojně v souvislých porostech, Ku 76,77,80 jednotlivé exempláře roztroušeně, Ku 80 asi 12 kvetoucích jedinců, Sm93, Šp98, Dostálek 2004: ojedinělé exempláře, Kubíková+Adámek 2007: asi 15 kvetoucích jedinců na dvou místech, Pyrethrum corymbosum, Pyrethrum parthenium Šp98, Pyrus sp., Quercus robur, Rhinanthus minor, Rosa canina, Rosa corymbifera, Rosa gallica Rieger 76 (Kubíková 1981), Rosa rubiginosa, Rubus fruticosus agg. Sm93, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Rumex thyrsifl orus Šp98, Salvia pratensis Sm93, Salvia verticillata Sm93, Sambucus nigra Sm93, Sambucus racemosa Sm93, Sanguisorba minor, Sanguisorba offi cinalis, Saxifraga granulata Pa54, Ku80, Sm93, Scabiosa ochroleuca Pa60, Ku80, Sm93, Scirpus sylvaticus, Scleranthus perennis, Securigera varia Sm93, Sedum refl exum, Sedum sexangulare, Senecio jacobaea (k tomuto druhu řadíme i údaj o výskytu S. erucifolius, zjevně vzniklý determinační záměnou v práci Smrček 1993), Senecio viscosus Sm93, Sieglingia decumbens Ku81, Silene latifolia subsp. alba Sm93, Sm98, Silene otites Pa54, Kubíková 1981, Sisymbrium loeselii, Sisymbrium offi cinale Sm98, Stellaria graminea Sm93, Stipa pennata jeden trs 07, Symphytum offi cinale Ku81, Sm93, Tanacetum vulgare Ku80, Sm93, Šp98, Taraxacum sect. Ruderalia, Teucrium chamaedrys, Thlaspi perfoliatum, Thymus glabrescens, Thymus praecox Ku80, Sm93, Thymus pulegioides, Torilis japonica Šp98, Tragopogon orientalis Sm93, Trifolium alpestre, Trifolium arvense, Trifolium campestre Sm93, Trifolium dubium, Trifolium medium Šp98, Trifolium montanum, Trifolium repens, Tripleurospermum inodorum Sm93, Šp98, Trisetum fl avescens Šp98, Tussilago farfara Sm93, Urtica dioica, Verbascum densiflorum, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Vicia hirsuta, Vicia sepium Sm93, Vicia tenuifolia, Viola arvensis Sm93, Viola riviniana Sm93, Viola rupestris Pa65, Viola tricolor Sm93, Viola sp. Změny ve složení květeny a vegetace území V hrobech Z druhů, které nebyly v roce 2007 opětovně nalezeny, je třeba si povšimnout absence druhů vzácnějších, jako je Ajuga genevensis, Campanula glomerata, Rosa gallica, Saxifraga granulata, Scabiosa ochroleuca a Thymus praecox, druhů ekologicky vázaných na bohatší suché trávníky až skalní stepi. Místy hojný jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) ukazuje na postupující acidifikaci lokality na ordovických břidlicích. Významnou ztrátou je druh Daphne cneorum, který podle sdělení L. Palka zmizel po vypálení trávy na pahorku a stejně byla pravděpodobně postižena i Silene otites, výrazný zástupce termofytů. Ke konci 80. let proběhla, tak jako i jinde na suchých stepních trávnících, invaze ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Tato invaze pravděpodobně souvisela se zvýšeným spadem oxidů dusíku a současně s obdobím značně deštivých letních měsíců.v současné době, kdy je pro území zpracován ochranářský plán, podle kterého Magistrát hlavního města Prahy objednává pravidelné kosení jednou nebo i dvakrát za rok, podle potřeby i pastvu ovcí a koz, byla invaze zastavena. Travnaté porosty mají celkově pestrý ráz, hlavní dominanty jsou trávy kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), smělek štíhlý (Koeleria macrantha) a místy ovsíř luční (Avenula pratensis) s řadou dvouděložných druhů. Ve fytocenologických snímcích na ploše kolem 20 m² jsme zaznamenali až přes 40 druhů trav a dvouděložných rostlin a bohatou pokryvnost mechového patra. Rostlinná společenstva Na obou lokalitách byly v červnu 2007 zapsány fytocenologické snímky, které byly srovnány se snímky z práce Jaroš a Kolbek (1981). Soubor těchto snímků je v Tab.1. Pro hodnocení pokryvnosti byla použita stupnice podle montpelliérské školy, modifikovaná van der Maarelem et al. (1979). Druhy v tabulce jsou srovnány podle frekvence v celém souboru snímků. 190

9 Graf 1. PCA Triplot, snímky porostů Pulsatillo-Avenochloetum z tab. 1. Jaroš a Kolbek (1981) identifikovali společenstvo jako Pulsatillo-Avenochloetum, snímky v Tab.1 z obou lokalit této fytocenóze dobře odpovídají. Aby se zjistilo, jak jsou snímky rozloženy, byla provedena analýza PCA, vyjádřená v grafu 1. I když snímky z jednotlivých lokalit a časových období jsou si blíže, celkově je soubor snímků z exponovaných částí lokalit značně homogenní. Odlišuje se poněkud snímek č. 8, který byl na lokalitě Pitkovická stráň zapsán na vlhčím úpatí stráně. 1. osa vysvětluje 23 % variability, 2. osa 17,1 %. 191

10 Graf 2. RDA, rozdíly mezi lokalitami V hrobech a Pitkovická stráň. Graf 2 (test RDA) ukazuje rozdíl mezi lokalitami. Analýza vyšla statisticky průkazně, F = 1,980, T = 0,248, p = 0,0220, 499 permutací. Lokalita vysvětluje 24,8 % variability. V grafu je zobrazeno 58 druhů. Mezi výskyty druhů byly vloženy dodatečné proměnné (supplementary variables), vycházející z Ellenbergových hodnot pro jednotlivé druhy. Tento test naznačuje, že na Pitkovické stráni rostou druhy teplomilnější, světlomilnější, což může souviset se zvýšenou potenciální radiací na této lokalitě (stat. průkazné) a s kontinentálním rozšířením, zatímco lokalita V Hrobech je vhodnější pro druhy vlhkomilnější a náročnější na živiny. Tyto údaje byla ověřeny průkazným t-testem. (Pozn.: průkazně vyšla jen kontinentalita a potenciální radiace, ostatní jen ne.) 192

11 Graf 3. RDA, Pitkovická stráň, změny v čase. Další test (graf 3) se snažil hodnotit změny na Pitkovické stráni mezi lety 1981 a Statistické testy pro vložené dodatečné proměnné vyšly neprůkazné, jedině průkazný byl test na teplomilnost druhů, která byla vyšší v roce F=1,818, T=0,267, p=0, permutací. Čas vysvětluje 26,7 % variability. 193

12 Tab. 1. Současné fytocenologické snímky (2007) z chráněných území V hrobech a Pitkovická stráň ve srovnání se snímky z roku 1981 Relevé number frekvence No. relevé in table Year Date (day/month) 28/6 28/6 28/6 28/6 19/6 19/6 19/6 19/6 Relevé area (m 2 ) Aspect (degrees) Slope (degrees) Cover herb layer (%) Cover moss layer (%) locality (VH = V hrobech, PS = Pitkovická stráň) VH VH VH VH PS PS PS PS PS PS PS Euphorbia cyparissias 1 2a + + 2a 2m 2m 2m 2a 1 2a 11 Dianthus carthusianorum r m Festuca rupicola 2m 2b 2a 2a 2b 2b 2a 2a 2b 2a 3 11 Pseudolysimachion spicatum 1 1 2m 1 2a 2m 2m Trifolium montanum r Plantago lanceolata Avenula pratensis 2a + + 2a 2m 2m 2a. 2b 2a 2a 10 Galium verum b 1 1 2a 10 Cerastium arvense 2m r + 2m. 2a Koeleria macrantha 2a 2a. 2a m 2a 1 10 Pimpinella saxifraga agg Hieracium pilosella 2a 2b 2m a 9 Potentilla arenaria m m + 9 Centaurea stoebe + + 2m b 1 2m 1 9 Asperula cynanchica + 2a 1. 2a a 1 9 Pulsatilla pratensis subsp. bohemica a 2a 1. 2m 1 2a 8 Thymus pulegioides Hypericum perforatum r Lotus corniculatus Scabiosa ochroleuca.... r r 2a Arrhenatherum elatius m 2a Agrostis capillaris + + r Rumex acetosella subsp. acetosella.... r Knautia arvensis r Rosa canina agg r 5 Phleum phleoides Campanula rotundifolia Trifolium alpestre Thymus glabrescens... 2a + 2m 2m Achillea millefolium agg

13 Trifolium arvense r Peucedanum oreoselinum +. 2a 2a Helianthemum grandifl o- rum s.lat a Galium album Potentilla argentea Armeria elongata r Jasione montana r Avenella fl exuosa Scleranthus perennis Achillea collina Filipendula vulgaris m... 3 Ornithogalum kochii Luzula campestris... r Lychnis viscaria Myosotis stricta Pyrethrum corymbosum Poa angustifolia Veronica dillenii Saxifraga granulata Rosa rubiginosa Vicia tenuifolia Sedum refl exum r Senecio jacobaea r 2 Veronica chamaedrys Centaurea jacea Carex humilis Carex praecox Gagea bohemica Anthericum ramosum Echium vulgare r Festuca rubra Centaurea triumfettii m Elytrigia repens Koeleria pyramidata Dianthus deltoides Stipa pennata.. r Tanacetum vulgare. r Veronica prostrata Viola arvensis Leucanthemum vulgare agg.... r Arabis glabra. r Artemisia campestris Verbascum densifl orum. r Verbascum lychnitis Poa pratensis Carex caryophyllea m.. 1 Centaurea scabiosa

14 Hieracium umbellatum r.. 1 Hieracium lachenalii.... r Hieracium racemosum Calluna vulgaris Avenula pubescens Genista tinctoria Luzula luzuloides Lathyrus pratensis Geranium pratense Trifolium dubium. r Hypochaeris radicata Agrostis vinealis Teucrium chamaedrys Rumex acetosa. r Anthyllis vulneraria... r Eryngium campestre Erophila verna Anthriscus sylvestris r Prunus spinosa juv Salvia pratensis Genista germanica 2m Robinia pseudacacia juv Quercus robur juv Viola sp Poznámky k lokalizaci snímků v Tab.1 sn. 1: V Hrobech, úpatí kopečku v Z části území, sn. 2: V Hrobech, střední část kopečku v Z části území, sn. 3: V Hrobech, vrcholová plošinka kopečku v Z části území, sn. 4: V Hrobech, plochá vrcholová plošinka ve střední části území, sn. 5: Pitkovická stráň, vrcholová plošinka nad lomem, sn. 6: Pitkovická stráň, hřeben nad lomem pod snímkem 5, sn.7: Pitkovická stráň, plošinka u zahloubené staré těžební jámy, sn. 8: Pitkovická stráň, plošinka na úpatí svahu u prvé jámy odspoda, sn. 9 až 11: Pitkovická stráň Jaroš a Kolbek Diskuse a závěry Obě lokality byly vyhlášeny jako místa výskytu nápadných kvetoucích druhů koniklece českého a křivatce českého. Poutaly pozornost však též výskytem řady dalších teplomilných druhů se subkontinentálním výskytem, jak se o tom zmiňuje již Šimr (1925, 1929). V současné studii jsme se snažili zjistit, jak tyto druhy, Šimrem nazývané zbytkové, tj. z jejich původně většího areálu v postglaciálu, se v územích udržují. Jak je ze seznamů patrno, lze zaznamenat stále značnou část druhů pozorovaných Šimrem na Pitkovické stráni nebo Palkem na stráni V Hrobech, nicméně řada se stala nezvěstnou. Týká se to druhů Ajuga genevensis, Campanula glomerata, Rosa gallica, Saxifraga granulata, Scabiosa ochroleuca a Thymus praecox na lokalitě V Hrobech, nemluvě o Daphne cneorum, Silene otites a Orchis morio. Na Pitkovické stráni chybí Artemisia campestris, Carlina vulgaris, Teucrium chamaedrys, Veronica prostrata, Thymus praecox, Bothriochloa ischaemum a Lactuca viminea, z nichž nejpřekvapivější je vymizení Bothriochloa ischaemum, kterou Šimr ve 20. letech označuje jako druh téměř invazní. Co se týče hlavního společenstva Pulsatillo-Avenochloetum, jehož struktura je podmínkou udržení populace nejsledovanějšího druhu Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, je možno konstatovat, že spole- 196

15 čenstvo se jeví jako stabilní na obou lokalitách i ve srovnání s údaji z roku 1981, jak prokázaly statistické testy. Závěrem lze konstatovat, že sledovaným lokalitám se nevyhnul ústup řady populací citlivějších druhů na izolovaných, civilizací dotčených, byť chráněných místech. Přesto zůstává zachován základní soubor druhů vytvářejících společenstvo pro život ohrožených druhů. Management praktikovaný na obou územích a spočívající v kosení trávníku, vysekávání výmladků dřevin a příležitostné pastvě se ukazuje jako vhodný pro zachování hlavních sledovaných druhů. Je však třeba citlivě zásahy upravovat podle chodu počasí v jednotlivých létech. Literatura Hejný S. et Slavík B. (eds.) (1988): Květena České socialistické republiky 1. Academia, Praha, 557 str. Hrouda L. (1989): Křivatec český pravý Gagea bohemica (Zauschn.) J.A. et J.H. Schult subsp. bohemica. Studie ČSAV, Praha, 89/10: Jaroš V. (1964): Fytogeografická studie okolí Jevan. Diplomová práce. [depon. in Pedagogický institut Brandýs n. Labem] Jaroš V. (1968): Pitkovická stráň zajímavé botanické naleziště. Ochrana přírody, příloha Ochranářský průzkum 4: 16. Jaroš V. (1998): Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území. Natura Pragensis, Praha, 14 (1997): Jaroš V., Kolbek J. (1981): Vegetace chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze 10. Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 16: Kolbek J., Hroudová Z., Hrouda L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. Studie ČSAV, Praha, No. 1: Kubát K. (ed.): Klíč ke květeně České republiky. 928 str., Academia, Praha. Kubíková J. (1981 ms.): Seznam druhů na CHN V hrobech. Ms. [depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha] Molíková M. (1974): Botanická inventarizace chráněného naleziště Pitkovická stráň. Ms., 6 p. [depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha] Palek L. ( ): Příspěvek ke květeně Prahy I II. Zpr. Čs. Bot. Spol., Praha, 12: , 1977 et 13: 17 28, Řezáč M. (2001) Recentní výskyt křivatce českého (Gagea bohemica) v údolí Rokytky u Říčan. Muz. a současnost, Roztoky, ser. natur., 15: Skalický V. (1985): Květena Prahy v minulosti a současnosti. Staletá Praha. Přírodovědný význam Prahy, 15: Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Praha. Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný S. a B. Slavík (eds.): Květena České socialistické republiky, p Academia, Praha. Smrček K. (1993): Zpráva o výsledcích inventarizace vyšších rostlin na ChPÚ V hrobech, Praha 4, Modřany, provedené v průběhu roku Ms., 7 p. Šimr J. (1925): O teplomilné květeně v okolí Uhřiněvse. Čas. Nár. musea, Praha, 99: Šimr J. (1929): O teplomilné květeně v okolí Uhřiněvse. Čas. Nár. musea, Praha, 103: Špryňar P. (1998): Biogeographical meaning of relic islands of xerothermophilous grasslands maintained by human activities on southeastern outskirts of Prague (Central Bohemia), P In: Kovář P. et al. [eds.]: Present and historical nature-culture interactions in landscapes. International conference program and abstract book. Prague. Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. et Manych J. (1998): Příspěvek k poznání pražské květeny. Natura Pragensis, Praha, 14 (1997): Špryňar P. et Marek M. (2001): Květena pražských chráněných území. Ms., 103 p. [depon. in Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha] 197

16 Špryňar P. et Münzbergová Z. (1998): Prodromus pražské květeny. Muz. a současnost, Roztoky, ser. natur., 12: van der Maarel E. (1979): Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. Vegetatio, 39: Vávra J. (1993): Dva pohledy do modřanské přírody. Odbor životního prostředí MÚ Praha-Modřany, 18 p. Recenzoval doc. RNDr. L. Hrouda, CSc. 198

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj:

Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: Příloha 7a Lesnická mapa typologická chráněného území. Zdroj: www.uhul.cz Příloha 7b Porostní mapa chráněného území. Zdroj: OZP MHMP. Příloha 7c Změny lesních společenstev na opakovaných plochách podle

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Sekce ochrany přírody a krajiny, oddělení CHKO Vymezení studovaného území Historie průzkumu území lokalita byla známa

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (29): 111-132 ISSN 1212-146 FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) Martin

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY NIVY Zpracovatel: Ing. Aleandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Aleandra Masopustová 1

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Kurz BOT/VCRSB VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Většina prezentovaných fotografií pochází z Portálu české flóry (flora.upol.cz). Suché trávníky suché trávníky představují

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP Pro roky 2011-2020 Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje Obsah Seznam použitých zkratek... 3 A. Úvod... 4 B. Základní

Více

Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera)

Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera) 16 Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera) Jana Tkáčiková, Martin Dančák datum: 13. 4. 2012 vedoucí: Martin Dančák, Bob Trávníček Pod vedením Boba Trávníčka

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2013 1 Obsah: Úvod...1 Bylinné směsi...3 NATURGARDEN rozkvetlá louka... 4 KLASIK travobylinná louka klasická.... 5 PAPRSEK travobylinná směs do sucha... 6 POTŮČEK travobylinná

Více

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PR Dětaňský Chlum Zpracoval: Radek Fišer - vyšší cévnaté rostliny Pavel Krásenský entomologie vybrané skupiny Prosinec 2007 ÚVOD V období říjen 2006 až listopad 2007 byl

Více

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Lipnicovité čili trávy (Poaceae = Gramineae) redukované květní obaly složené květenství stéblo, kolénka, jazýček, ouška plod:

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově

Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově Bohemia centralis, Praha, 30: 161 174, 2010 Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově Dynamics of xerophilous grassland on calcareous

Více

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková

Fotoatlas semenáčků. Martina Horáčková Fotoatlas semenáčků Martina Horáčková 2016 Slovo úvodem (aneb jak tento fotoatlas vznikl a komu je určen) V rámci svého magisterského a doktorského studia geobotaniky na Karlově univerzitě v Praze jsem

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH Malhostovické kopečky strana 4 Bělozářky strana 26 Jaro je tady 6 Přímo na vápenci 27 Modrá záplava 10 Hlavně keře 28

Více

Příspěvek k poznání flóry a vegetace Kladenska stráně u osad Theodor a Čabárna

Příspěvek k poznání flóry a vegetace Kladenska stráně u osad Theodor a Čabárna Bohemia centralis, Praha, 33: 297 308, 2015 Příspěvek k poznání flóry a vegetace Kladenska stráně u osad Theodor a Čabárna Contribution to the flora and vegetation of the Kladno Region (Central Bohemia)

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 17 ČÍSLO 1 2012 Obsah Eva Chvojková a Jiří Sladký Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2011..1 Jaroslava Nesvadbová a Jaromír

Více

Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky)

Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky) Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, roč. 31, č. 2: 77 85, 2009 Stepní flóra a vegetace zemních valů hradiska v obci Bíňa (okr. Nové Zámky) The steppe flora and vegetation of the loess bulwarks in the

Více

Plán péče o NPP Klonk. na období 2007-2016

Plán péče o NPP Klonk. na období 2007-2016 Plán péče o NPP Klonk na období 2007-2016 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Klonk Kategorie NPP Evidenční kód 369 Kategorie IUCN

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D.

Botanický inventarizační průzkum. přírodní památky Přesyp u Malolánského. RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Přesyp u Malolánského RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Listopad 2011 1. Základní charakteristiky 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 727 kategorie

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz

Metodika. Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail matejka@infodatasys.cz Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities in the Šumava Mts. region Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143

Více

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů

Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Příloha XIII - soupis rostlinných druhů Aegopodium podagraria Agrostis stolonifera Achillea millefolium Ajuga reptans Alchemilla vulgaris Alliaria petiolata Alopecurus pratensis Anemone nemorosa Anemone

Více

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov)

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 111 169, 2008 111 Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district

Více

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů

Lolium perenne. Lolium perenne. Phleum pratense. Vilém Pavlů BĚŽNÉ DRUHY TRAVNÍCH POROSTŮ Lolium perenne Vilém Pavlů Jílek vytrvalý je volně trsnatá vytrvalá tráva, která snáší sešlapávání zvířaty a dobře obrůstá po spasení. Řadí se mezi druhy náročnější na živiny

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

Plán péče o. přírodní památku Radotínské skály 2010-2019. na období. Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Nad Štolami 467, Odolena Voda

Plán péče o. přírodní památku Radotínské skály 2010-2019. na období. Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Nad Štolami 467, Odolena Voda Plán péče o přírodní památku Radotínské skály na období 2010-2019 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Nad Štolami 467, Odolena Voda 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ,

Více

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ,

THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, FLORISTICKÝ PRŮZKUM VYBRANÉ ČÁSTI KATASTRU VELIKÁ VES THE FLORISTIC SURVEY OF SELECTED PART OF VELIKÁ VES ESTATE Iva ROUBÍKOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7,

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ

MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT PÉČE O LOKÁLNÍ BIOCENTRUM HRÁZA KROMĚŘÍŽ MANAGEMENT IN LOCAL BIOCENTRE HRÁZA KROMĚŘÍŽ Miluše Tichá 1) Abstract The controlled succession is one of the care methods of new established landscape

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 19 ČÍSLO 1 2014 Obsah Jiří Sladký a Jitka Horková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2013...1 Jiří Sladký Evropsky významná

Více

Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví

Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 49: 243 260, 2014 243 Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví Vascular plants and lichens of acidophilous steppes in the Middle Vltava Region (Central

Více

Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří

Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 163 176, 2004 Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří Subcontinental oak forests of Carici fritschii-quercetum roboris

Více

republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Muzeum Novojičínska, p. o.

republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Muzeum Novojičínska, p. o. Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku Řešeno v rámci čtyřletého projektu Ministerstva kultury České republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako

Více

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic Acta rerum naturalium 5: 207 228, 2008 ISSN 1801-5972 Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic Flora and vegetation of the Toužínské stráně nature monument near the town of Dačice LIBOR

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Flóra agrárních valů a teras Krušných hor

Flóra agrárních valů a teras Krušných hor Flóra agrárních valů a teras Krušných hor The flora of the hedgerows and agricultural terraces in the Krušné hory mountains Machová Iva, FŽP, UJEP, Ústí n. L.iva.machova@ujep.cz, Synek Václav, FŽP, UJEP,

Více

Přírodní památka Podolský profil Strana 1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PODOLSKÝ PROFIL NA OBDOBÍ 2010-2024. Plán péče

Přírodní památka Podolský profil Strana 1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PODOLSKÝ PROFIL NA OBDOBÍ 2010-2024. Plán péče Přírodní památka Podolský profil Strana 1 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PODOLSKÝ PROFIL NA OBDOBÍ 2010-2024 Přírodní památka Podolský profil Strana 2 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční

Více

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách. Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Vliv pomocných půdních látek na produkci biomasy jetelotravních směsí v aridních podmínkách Daniela Knotová Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava)

Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava) Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 9. Prostějov, 2006 71 Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava) Flora and vegetation of the Na Skále national nature monument

Více

k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc

k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc Botanický inventarizační průzkum lokality Kašpárovec k.ú. Slatinice Olomoucký kraj, okres Olomouc Autor: Mgr. Michal Krátký, Mgr. Slavomír Dostalík SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA BOTANIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristicko-fytogeografická studie Osoblažska Zuzana Mruzíková Školitel: Mgr. Petr Koutecký, PhD. Konzultant:

Více

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 3. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I

Šlapanické slepence ŠLAPANICKÉ SLEPENCE. Ostrůvky teplomilné květeny 3. Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I ŠLAPANICKÉ SLEPENCE Ostrůvky teplomilné květeny 3 Text a foto Josef a Karla M A R T I Š K O V I Český svaz ochránců přírody ZO 54/14 Brněnsko Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř 2009 Publikace byla

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 15 ČÍSLO 1 2010 Obsah Eva Chvojková a Jiří Sladký Zpráva o činnosti západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2009...1 Lenka Pivoňková a Jaromír

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

Travinnobylinná vegetácia JZ časti Národného parku Nízke Tatry

Travinnobylinná vegetácia JZ časti Národného parku Nízke Tatry Travinnobylinná vegetácia JZ časti Národného parku Nízke Tatry Grassland vegetation of the south-eastern part of the National Park Nízke Tatry Monika JANIŠOVÁ 1, 2 Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica,

Více

VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 2 MEZOFILNÍ LOUKY A BYLINNÉ LEMY

VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: 2 MEZOFILNÍ LOUKY A BYLINNÉ LEMY Vč. sb. přír. Práce a studie, (): - ISSN - VEGETAČNÍ STUDIE NELESNÍCH EKOSYSTÉMŮ V ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ: MEZOFILNÍ LOUKY A BYLINNÉ LEMY Phytosociological study of the non-forested ecosystems in the area of

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ

BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM RYBNÍKŮ K.Ú. TĚCHOBUZ součást projektu BG FTA EČ 008 Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka září 2009 1. Základní údaje: Objednatel A.R.C.,

Více

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo

vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na Každý rok opakovaně kvetou a Na zimu zatahují do země nebo Trvalky = pereny Druhy nedřevnatějící í (byliny), vytrvalé Rostliny pocházející z oblastí mírného klimatu a v našich podmínkách vytrvávají na stanovišti více jak 3 roky. Každý rok opakovaně kvetou a tvoří

Více

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny 1 UP Olomouc, 2 ČZU Praha, 3 Mendelu Brno, 4 VÚRV Praha-Ruzyně, 5 INRA Toulouse, Francie, 6 Université Toulouse, Francie, 7

Více

Květena vybraných lokalit severozápadních Čech

Květena vybraných lokalit severozápadních Čech Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Květena vybraných lokalit severozápadních Čech Iva Machová Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Květena vybraných

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2015 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 6 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 6 1.3.

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale.

Cardamine amara. Dryopteris filix-mas brusnice borůvka. Vaccinium myrtillus. Senecio ovatus kuklík potoční. Geum rivale. Botanický průzkum Selský potok 2011 Datum PLOCHA Český název Latinský název + ochrana, C4 26.2.2011 1 buk lesní- nálety Fagus sylvatica bez hroznatý Sambucus racemosa 14.5.2011 netýkavka nedůtklivá Impatiens

Více

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015

Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy v roce 2015 Vsetín-Jasenice, luční prameniště se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), foto: J. Tkáčiková,

Více

Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře

Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře Floristic survey of the natural monument Divoká rokle by Mojžíř Filip Holič 1), Karel Nepraš 2), Roman Kroufek 3) 1) Lipová 409, 407 81 Lipová

Více

Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií

Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií Bohemia centralis, Praha, 28: 287 320, 2007 Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií Hill Doutnáč in National Nature Reserve Karlštejn, a model site of studies in geobotany Jarmila

Více

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269

Portál České Flóry - edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269 Témata pro seminární prezentace Témata jsou poměrně volná, závazný je pouze tučný titulek, doplňující informace pod titulkem mohou (ale nemusí) být vodítkem pro samotnou prezentaci. Prezentace by měla

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2

Vlhká louka SEČENÁ. Doporučený výsev: - pro ruční setí... 2g na 1m 2 - setí secím strojem... 1g na 1m 2 Vlhká louka SEČENÁ Luční květiny 60% % bedrník větší (Pimpinella major) 1,5 blatouch bahenní (Caltha palustris) 0,2 blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) 0,1 čertkus luční (Succisa pratensis) 0,5 česnek

Více

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ

NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 7 (1999): 77-84 ISBN: 80-86046-41-9 NĚKOLIK BYLINNÝCH SPOLEČENSTEV ORLICKÝCH HOR A PODHŮŘÍ Some herbaceous communities of the Orlické hory mountains and their promontories

Více

Sieding, jihozápadní svahy hory Gösing nad osadou, m n. m.

Sieding, jihozápadní svahy hory Gösing nad osadou, m n. m. Dolní Rakousy, Gösing 1. 7. 2006 Trasa: Sieding - vrch Gösing Sieding, jihozápadní svahy hory Gösing nad osadou, 480-600 m n. m. Acinos alpina Amelanchier ovalis Anthericum ramosum Arabis sagittata Arenaria

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vysočina K.ú. 795453 Zámek Žďár Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU Název objektu: Stupeň dokumentace: Kraj: Místo stavby: Investor: Hlavní projektant: Zpracovatel PD stavebního

Více

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Acta rerum naturalium 5: 147 152, 2008 ISSN 1801-5972 Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Floristic and vegetation survey of the locality Nad Vírem PAVEL LUSTYK Moravský Lačnov 287, CZ 568

Více

CALLUNA Číslo 1. Ročník 14. 2009 Časopis západočeských botaniků. Obsah

CALLUNA Číslo 1. Ročník 14. 2009 Časopis západočeských botaniků. Obsah Ročník 14 CALLUNA Číslo 1 2009 Časopis západočeských botaniků Obsah Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2008...1 Ondřej Peksa Za lišejníky vrchu Radyně aneb krátká

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Všechovice TECHNICKÁ ZPRÁVA Únor 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Přehled výchozích podkladů... 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku (současný

Více

Botanická exkurze údolím Radotínského potoka z Tachlovic do Chotče

Botanická exkurze údolím Radotínského potoka z Tachlovic do Chotče Botanická exkurze údolím Radotínského potoka z Tachlovic do Chotče Botanical excursion along the Radotínský Creek valley from Tachlovice to Choteč Český kras XXXII (2006) - Zprávy z akcí - 63 Pavel Špryňar

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 18 ČÍSLO 1 2013 Obsah Eva Chvojková a Jiří Sladký Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2012...1 Jana Nová a Jaromír Sofron

Více

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ Publikováno 8. 9. 2009 Příroda Kraslicka, 2: 89-102, 2009 Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone

Více

Úroda 12/2011, vědecká příloha

Úroda 12/2011, vědecká příloha Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Pícninářská komise ORV ČAZV, Odbor rostlinolékařství ČAZV a mediální partner Profi Press, s.r.o. Praha AKTUÁLNÍ

Více

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures

Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Louky a mezofilní pastviny (Molinio-Arrhenatheretea) Meadows and mesic pastures Petra Hájková, Michal Hájek, Denisa Blažková, Tomáš Kučera, Milan Chytrý, Marcela Řezníčková, Kateřina Šumberová, Tomáš Černý,

Více

Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů

Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra ekologie a ţivotního prostředí Charakteristické znaky rostlin jako indikátory různých způsobů obhospodařování trvalých travních porostů Vendula

Více

Květena České republiky

Květena České republiky Květena České republiky Další fotografie k prezentovaným druhům a další informace naleznete na stránkách http://flora.upol.cz/ Portál České Flóry edukační moduly pro výuku botaniky CZ.1.07/2.2.00/15.0269

Více

PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI

PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI ŠANCE na období 2013-2021 1 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje... 3 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN... 3 1.2 Platný právní předpis

Více

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky

Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky Příl. 2.2: Geobiocenologické snímky V rámci PP Třebíčsko jsme zvolil 7 výzkumných ploch, na kterých jsem provedl zevrubný geobiocenologický průzkum. Bylo dbáno na to, aby výzkumné plochy zahrnuly pokud

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření kompleního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.11 Botanický

Více

SBĚRY A VYUŽITÍ ROSTLINNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

SBĚRY A VYUŽITÍ ROSTLINNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 223 229. ISSN 1212-3560 SBĚRY A VYUŽITÍ ROSTLINNÝCH GENETICKÝCH ZDROJŮ Z NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ THE COLLECTING AND UTILIZATION OF PLANT GENETIC RESOURCES FROM THE PODYJÍ NATIONAL

Více

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022

Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru. na období 2010-2022 Plán péče o přírodní památku U Branického pivovaru na období 20-2022 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název U Branického pivovaru Kategorie

Více

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba)

oddělení: krytosemenné třída: dvouděložné čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité leknín bílý (Nymphaea alba) čeleď: leknínovité stulík žlutý (Nuphar lutea) čeleď: šácholánovité šácholán (Magnolia) čeleď: pryskyřníkovité pryskyřník prudký (Ranunculus acris) čeleď:

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2011-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

FLORISTICKÉ POMĚRY V OKOLÍ VOSECKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH V LETECH 1996 AŽ 2006 (PO APLIKACI HERBICIDU NA POPULACE RUMEX ALPINUS L.)

FLORISTICKÉ POMĚRY V OKOLÍ VOSECKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH V LETECH 1996 AŽ 2006 (PO APLIKACI HERBICIDU NA POPULACE RUMEX ALPINUS L.) Vč. sb. přír. Práce a studie, 14 (2007): 159-174 ISBN: 978-80-86046-94-5 FLORISTICKÉ POMĚRY V OKOLÍ VOSECKÉ BOUDY V KRKONOŠÍCH V LETECH 1996 AŽ 2006 (PO APLIKACI HERBICIDU NA POPULACE RUMEX ALPINUS L.)

Více

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy

Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 143 150 Srní 4. 7. října 2004 Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy Monitoring possibilities for grassland and similar communities

Více