Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm]"

Transkript

1 zkušebnictví, měřictví, laboratorní metody Testování provozovaných svarových spojů ocelových konstrukcí Testing of the Exploited Weld Joints of Steel Structures Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava-Vítkovice, Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Rybí 155 Mechanické vlastnosti jednotlivých oblastí svarového spoje (základní materiál, svarový kov, tepelně ovlivněná oblast (TOO)) se mezi sebou mohou významně lišit. Zatímco mechanické vlastnosti svarového kovu a základního materiálu je možno většinou stanovit pomocí standardizovaných postupů, je téměř nemožné použít tyto postupy pro stanovení mechanických vlastností TOO. Pevnostní, křehkolomové charakteristiky jednotlivých oblastí svarových spojů je v současné době možno stanovit pomocí penetračních testů. Tato metoda umožňuje spolehlivější způsob stanovení materiálových vlastností jednotlivých částí TOO v porovnání s nepřímými metodami, které jsou založeny na simulaci pomocí tepelného zpracování. V předloženém příspěvku je uvedeno praktické použití penetračních testů pro hodnocení meze kluzu a meze pevnosti základního materiálu, svarového kovu a TOO svarového spoje plechu o tloušťce 80 mm z oceli GS13MnNi6,4. Mechanical properties of individual regions of weldment (parent material, weld metal, heat-affected zone (HAZ)) can be significantly different. While the mechanical properties of weld metal and parent material can be determined by standardized test procedures, it is almost impossible to use these methods for determination of mechanical properties of HAZ. At present tensile properties and fracture behaviour of individual regions of weldments can be determined by means of penetration tests. This method enables more reliable way of evaluation of mechanical properties of individual regions of HAZ in comparison with indirect methods based on simulation by means of heat treatment. The present paper shows the practical application of penetration tests for evaluation of tensile properties of parent material, weld metal and HAZ of GS13MnNi6.4 steel weldment 80 mm in thickness. Tensile properties of parent material and weld metal were determined using both the standardized test procedure and penetration tests using disc test specimens 8 mm in diameter and 0.5 mm in thickness. Very good conformity was found between tensile properties determined by both methods. Tensile properties of fine grained region of HAZ, determined by means of penetration tests, were found significantly higher in comparison with tensile properties of parent material and weld metal. 1. Úvod Mechanické vlastnosti jednotlivých oblastí svarového spoje (základní materiál, svarový kov, tepelně ovlivněná oblast (TOO)) se mezi sebou mohou významně lišit. Významně odlišné mechanické vlastnosti pak lze očekávat především mezi jednotlivými oblastmi TOO svarového spoje, která je tvořena oblastí hrubozrnné a jemnozrnné mikrostruktury a oblastí interkriticky žíhaného základního materiálu [1,2] (viz obr.1). Zatímco mechanické vlastnosti svarového kovu a základního materiálu je možno většinou stanovit pomocí standardizovaných postupů, je téměř nemožné použít tyto postupy pro stanovení mechanických vlastností jednotlivých oblastí TOO, nebo jednotlivých oblastí svarových spojů prováděných elektronovým či laserovým paprskem. V těchto případech je hodnocení mechanických vlastností více méně omezeno na měření mikrotvrdosti. Tato měření poskytují představu pouze o pevnostních vlastnostech jednotlivých oblastí TOO resp. 51

2 svarového spoje, neposkytují však žádnou informaci o lomovém chování těchto oblastí. Pevnostní, plastické a křehkolomové charakteristiky jednotlivých oblastí reálných svarových spojů je v současné době možno stanovit pomocí tzv. penetračních testů [2,3,4]. Tato metoda umožňuje především spolehlivější způsob stanovení materiálových vlastností jednotlivých částí TOO v porovnání s nepřímými metodami, které jsou založeny na simulaci pomocí tepelného zpracování. Obr zkušební těleso tvaru disku, 2-razník, 3-spodní opěrná matrice, 4-horní přítlačná matrice, 5- snímač posunutí (převzato z [3]) Fig disc-shaped test specimen, 2 punch, 3 receiving die, 4 clamping die, 5 deflection measurement rod (quoted from [3]) F m Obr. 1 Schematické znázornění jednotlivých oblastí TOO jako funkce Tmax svařovacího cyklu (převzato z [1]) Fig. 1 Cross-sectional scheme of individual regions of HAZ as a function Tmax of welding cycle (quoted from [1]) V předloženém příspěvku je uvedeno praktické použití penetračních testů pro hodnocení meze kluzu a meze pevnosti základního materiálu, svarového kovu a TOO svarového spoje plechu o tloušťce 80 mm z oceli GS13MnNi6,4. Svarový spoj byl proveden technologií APT. 2. Princip penetračního testu Princip penetračního testu spočívá v průniku (penetraci) razníku s hemisférickou plochou přes ploché zkušební těleso tvaru disku nebo čtverce o tloušťce 0,2-0,6 mm (viz obr.2) [3]. Experimentálně stanovená závislost síla - posunutí razníku snímaná v průběhu penetračního testu (viz obr.3) obsahuje informace o elasto-plastickém chování a pevnostních vlastnostech materiálu. Síla [N] F e 0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm] u m Obr. 3 Křivka síla posunutí razníku s hemisférickou plochou snímaná v průběhu penetračního testu Fig. 3 Load- punch displacement curve recorded during a small punch test V České republice byla tato metoda zavedena ve společnosti VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. (nyní MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.) na počátku 90. let. Na tomto pracovišti jsou nyní penetrační testy používány pro stanovení creepových charakteristik, meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti do teploty 400 o C, FATT a lomové houževnatosti. Postupy pro stanovení meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti při laboratorní teplotě a FATT jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s.. Pro stanovení Re (Rp, 0,2 ) a Rm při laboratorní teplotě je z výsledků penetračních testů používán akreditovaný postup využívající empiricky stanovených korelačních závislostí mezi výsledky standardizovaných zkoušek tahem při laboratorní teplotě a parametry získanými ze závislosti síla-posunutí razníku při penetračním testu. 52

3 Mez kluzu Re (Rp, 0,2 ) je korelována s hodnotou F e /h02 a mez pevnosti je korelována s hodnotou F m /(u m.h0). SK2 SK1 TOO ZM1 ZM2 Obr.4 Makrolept svarového spoje spolu se schematickým znázorněním místa odběru zkušebních těles pro penetrační testy Fig. 4 Macro-etching of a weldment together with a location of test specimens in the parent material, weld metal and HAZ 3. Zkušební materiál Jako zkušební materiál byl použit svarový spoj lité desky z oceli GS13MnNi6,4 o tloušťce 80 mm (viz obr.4). Svarový spoj byl proveden technologií APT elektrodou OK Autrod ø 4 mm s tavidlem OK Flux (ESAB Vamberk) [5] za obvyklých proudových parametrů. Litá deska byla před svařením podrobena následujícímu tepelnému zpracování: 1040 o C/6 hod./vzduch o C/5 hod./voda 12 min o C/6 hod./vzduch. Po svaření bylo provedeno PWHT (Post Weld Heat Treatment) 565 o C/4 hod./pec 300 o C/ vzduch. Mez kluzu a mez pevnosti základního materiálu a svarového spoje stanovené na standardizovaných válcových zkušebních tělesech jsou uvedeny v tab. I [6]. Tab. I R p,0,2 a R m základního materiálu a svarového spoje při laboratorní teplotě stanovené standardizovanými zkušebními tělesy Tab. I Yield stress and tensile strength of parent material and a weldment at laboratory temperature determined by means of standardized test specimen Umístění zkušebního tělesa R p,0,2 [MPa] R m [MPa] Základní materiál Ze svarového spoje byla vyrobena zkušební tělesa pro penetrační zkoušky ve tvaru disku o průměru 8 mm a tloušťce 0,5 mm. Zkušební tělesa byla situována do základního materiálu, svarového kovu a TOO (viz obr.4). U základního materiálu a svarového kovu byl sledován rovněž vliv orientace zkušebního tělesa (osa zkušebních těles rovnoběžná a kolmá ke směru svařování). Na obr. 5 je uveden detail přechodu svarový kov TOO základní materiál. V tab. II jsou uvedeny naměřené šířky jednotlivých oblastí TOO. U sledovaného svarového spoje nebylo možno pomocí světelné mikroskopie rozlišit rozhraní mezi jemnozrnnou a interkritickou oblastí TOO. Tab. II Šířka hrubozrnné (CG TOO) a jemnozrnné (FG TOO) + interkritické (IC TOO) oblasti TOO Tab. II Widths of coarse-grained HAZ, fine-grained HAZ + intercritical region of HAZ Oblast Interval naměřených hodnot [mm] Průměrná hodnota [mm] CG TOO 0,75 1,32 0,94 FG+ IC 1,41 2,08 1,67 TOO Průměrná šířka TOO činí cca 2,61 mm, z toho průměrná šířka hrubozrnné oblasti 0,94 mm. Svarový kov Svarový spoj

4 Hrubozrnná oblast Svarový kov Jemnozrnná oblast zv. 12,5x Obr. 5 Přechod svarový kov-too-základní materiál Fig. 5 Boundaries among weld metal- HAZ parent material 3.1 Mikrostruktura základního materiálu Po naleptání v 4% Nitalu se zviditelnila feritická struktura s nerovnoměrně distribuovanými ostrůvky feriticko karbidické směsi. Z pozorované mikrostruktury nelze přesně definovat, zda se jedná o bainitiskou nebo perlitickou složku. Přítlačná matice 3.2 Mikrostruktura TOO V jemnozrnné oblasti byly vedle feritu pozorovány drobné útvary kontrastněji se leptající feriticko karbidické směsi.v oblasti hrubozrnné struktury TOO byly detekovány nepravidelné útvary feriticko karbidické směsi. V malém množství byly ve feritu pozorovány nerovnoměrně distribuované karbidy. 676 Pouzdro Penetrační testy Z každé sledované oblasti svarového spoje byly vyrobeny 4 kusy zkušebních těles tvaru disku o průměru 8 mm a tloušťce 0,5 mm. Zkušební tělesa z TOO (označení TOO) byla odebírána tak, aby reprezentovala jemnozrnnou oblast TOO. Ze základního materiálu a svarového kovu byla vyrobena zkušební tělesa s navzájem kolmou orientací označená ZM1, ZM2, SK1,SK2 (viz obr. 4). Zkušební těleso bylo sevřeno mezi spodní opěrnou matrici a vodící pouzdro pomocí přítlačné matice ( viz obr. 6). Poté byl do otvoru v přítlačné matici vložen razník a tato sestava zatěžována do porušení zkušebního tělesa. 54 Spodní opěrná matice Obr. 6 Příčný řez přípravkem pro penetrační testy při laboratorní teplotě Fig. 6 Cross-sectional scheme of testing apparatus for penetrations tests at laboratory temperature Penetrační testy při laboratorní teplotě byly prováděny na servomechanickém zkušebním zařízení INOVA TSM 10 konstantní rychlostí pohybu příčníku 1,5 mm/min (viz obr.7). V průběhu zatěžování byla snímána závislost síla posunutí razníku. Po ukončení každé zkoušky byla ze snímané závislosti vyhodnocena síla Fe, Fm a posunutí um (viz obr.3). Meze kluzu a meze pevnosti byly z výsledků penetračních testů odečteny z korelačních závislostí stanovených doposud u 27 typů ocelí s BCC mřížkou.

5 Obr.7 Zkušební zařízení INOVA TSM 10 s přípravkem pro penetrační testy. Fig. 7 INOVA TSM 10 testing machine with testing apparatus Tab. III Meze pevnosti a meze kluzu stanovené z výsledků penetračních testů Tab. III Tensile strengths and yield stresses determined of the results of penetration tests Rp,0,2 [MPa] Rm [MPa] ZM1 403 ± ± 8 ZM2 380 ± ± 5 V tab. III jsou uvedeny průměrné hodnoty a směrodatné odchylky meze kluzu a meze pevnosti stanovené na základě výsledků penetračních testů v jednotlivých oblastech svarového spoje. Výsledky získané pro základní materiál a svarový kov na základě výsledků penetračních testů jsou ve velmi dobré shodě s výsledky získanými na standardizovaných hladkých válcových zkušebních tělesech. Statistickými testy významnosti [7] bylo prokázáno, že u svarového spoje lité oceli není na hladině významnosti α < 0,05 ani mez kluzu ani mez pevnosti základního materiálu statisticky významně závislá na orientaci zkušebního tělesa pro penetrační zkoušky. Mez kluzu základního materiálu stanovená z výsledků penetračních testů je pak rovna Rp,0,2 = 391,5 ± 19 MPa, což je ve velmi dobré shodě s výsledkem standardizovaných zkoušek tahem (Rp,0,2 = 394 MPa). Také mez pevnosti základního materiálu stanovená z výsledků penetračních testů Rm = 586 ± 8 MPa je rovněž ve velmi dobré shodě s výsledky stadardizovaných zkušebních těles (Rm = 561 MPa). Také rozdíl meze kluzu a meze pevnosti svarového kovu stanovený na základě výsledků penetračních testů není statisticky významně závislý na orientaci zkušebního tělesa. Mez kluzu svarového kovu stanovená z výsledků penetračních testů je rovna Rp,0,2 = 427 ± 41 MPa, což je ve velmi dobré shodě s výsledkem standardizovaných zkoušek tahem (Rp,0,2 = 445 MPa). Také mez pevnosti základního materiálu SK1 410 ± ± 4 SK2 444 ± ± 29 TOO 538 ± ± 14 stanovená z výsledků penetračních testů Rm = 633 ± 26 MPa je rovněž ve velmi dobré shodě s výsledky stadardizovaných zkušebních těles (Rm = 591 MPa). Mez kluzu i mez pevnosti jemnozrnné oblasti TOO stanovená z výsledků penetračních testů je však významně vyšší v porovnání s vlastnostmi základního materiálu a svarového kovu. 4. Závěr Na základě experimentálních výsledků hodnocení meze kluzu a meze pevnosti jednotlivých částí svarového spoje lité desky o tloušťce 80 mm z oceli GS13MnNi6 pomocí standardizovaných zkoušek tahem na válcových zkušebních tělesech a pomocí penetračních testů prováděných na zkušebních tělesech tvaru disku o průměru 8 mm a tloušťce 0,5 mm je možno konstatovat: 1. Mez kluzu a mez pevnosti základního materiálu a svarového kovu stanovená na základě výsledků penetračních testů je statisticky nevýznamně závislá na orientaci zkušebních těles. 2. Meze kluzu a meze pevnosti stanovené na základě výsledků penetračních testů a standardizovaných zkušebních těles jsou ve velmi dobré shodě. 3. Mez kluzu a mez pevnosti jemnozrnné oblasti TOO je významně vyšší v porovnání s mezí kluzu a mezí pevnosti základního materiálu a svarového kovu. 55

6 4. Penetračními testy je možno stanovit dále i FATT a lomovou houževnatost jak hrubozrnné, tak jemnozrnné oblasti TOO za použití dostatečného rozmezí zkušebních teplot a odpovídajícího počtu zkušebních těles. Poděkování Autoři článku vyjadřují poděkování za finanční podporu MŠMT v rámci programu Výzkumný záměr MSM Literatura [1] BRZIAK,P.-HOLÝ,A.-BERNASOVSKÝ,P.: Trhliny IV druhu ve zvarových spojoch feritických žiarupevných ocelí. Sborník přednášek KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2007, Brno , CD-ROM, ISSN [2] KARTHIK,V.-LAHA,K.-KASIVISWANATHAN,K.,V.- BALDEV,R.: Determination of Mechanical Property Gradients in Heat-Affected Zones of Ferritic Steel Weldments by Shear- Punch Tests. Small Specimen Test Techniques: Fourth Volume, ASTM STP 1418, M.A. Sokolov, J.D. Landes and G.E. Lucas, Eds., ASTM International, West Conshohocken,PA,2002. [3] Small Punch Test Method for Metallic Materials. CEN WORKSHOP AGREEMENT CWA 15627:2007 D/E/F, December [4] GAI,X.-SATO,Y.S.-KOKAWA,H.-ICHIKAWA,K.: Ductilebrittle transition of steel electron beam weld metal in small punch test. Science and Technology of Welding and Joining, Vol.7, No.4, 2002, p [5] MATOCHA K., PURMENSKÝ,J.: Determination of actual mechanical properties of power plant components by small specimen testing technique. KEMA Workshop Small Punch Testing, Arnhem, 28 October [6] KORČÁK,A.-HOŇKOVÁ,L.-MATOCHA,K.-KANDER,L.: Castings of Weldable GS13MnNi6.4 Steel for Fixed Offshore Structures. Qualification programme, Ostrava, April [7] HENDL,J.: Přehled statistických metod zpracování dat:analýza a metaanalýza dat. Vyd.2., opr.- Praha: Portál, s. ISBN Recenze: Doc. Ing. Václav Mentl, CSc. Prof. Ing. Miroslav Tvrdý, CSc. KATEDRA TVÁRNENIA ÚSTAV VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE KATEDRA TECHNOLOGII MATERIALOW POLITECHNIKA ŚLĄSKA KATOWICE KATEDRA TVÁŘENÍ MATERIÁLŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Usporiadajú v dňoch XVII. medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému PLASTICITA MATERIÁLOV s miestom konania Hotel***SOREA Sĺňava Piešťany, Slovenská republika Na konferenciu Vás pozýva jej hlavný organizátor KATEDRA TVÁRNENIA, UVTE, MTF STU Všetky potrebné informácie o konferencii a možnosti prihlásenia sa na konferenciu sú uvedené na v sekcii FORMING Tešíme sa na Vašu účasť. 56

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

OBSAH. Předmluva... 4. Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6

OBSAH. Předmluva... 4. Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6 3 OBSAH Předmluva.... 4 Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6 Mentl, V. Andrlová, I. Kanta, V.: 2. Hodnocení procesů degradace

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Petr Hradil ANALÝZA PŮSOBENÍ POLOTUHÝCH MECHANICKÝCH SPOJŮ V DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ANALYSIS OF SEMI-RIGID BEHAVIOUR

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

21. ročník - č. 4/2012

21. ročník - č. 4/2012 STIMULACE HORNINOVÉHO MASIVU PRO VYTVOŘENÍ PUKLINOVÉHO REZERVOÁRU PRO JÍMÁNÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE STIMULATION OF ROCK MASSIF TO ESTABLISH FRACTURE RESERVOIR FOR CAPTURE OF GEOTHERMAL ENERGY IN THE HOT-DRY-ROCK

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ Ing. Miroslav VARNER, ČKD Blansko Strojírny, a.s. Gellhornova 1, 678 18 Blansko, tel.: 516 402 023, fax.: 516 414 060, e-mail: oam@ckdblansko.cz Abstrakt Censored

Více

Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení

Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení 4 stavební obzor 1 2/2014 Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební V článku jsou porovnány přístupy modelování dřeva

Více

Josef HOLEC České dráhy, a.s. Contact e-mail: Holec@mail.cd.cz

Josef HOLEC České dráhy, a.s. Contact e-mail: Holec@mail.cd.cz Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic OPTIMALIZACE RUTINNÍCH ULTRAZVUKOVÝCH ZKOUŠEK ZA PODPORY

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

Recyklace, druhotné zpracování materiálu

Recyklace, druhotné zpracování materiálu recyklace,druhotné zpracování materiálu Nové metody zpracování a recyklace jemnozrnných kovonosných odpadů New Methods of Processing and Recycling of Fine Metal Waste Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D. 1,

Více

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004

STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 STAVEBNÍ OBZOR RO NÍK 13 ÍSLO 02/2004 Navigace v dokumentu OBSAH Kohoutková, A. K ístek, V. Význam smykových deformací p i zkou kách betonových trámk 33 Albert, D. Rohon, P. Vztah mezi obvodem u paty kmene

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

VÝBĚR REGRESNÍCH FUNKCÍ PRO POPIS TRANZITNÍCH KŘIVEK A CHOICE OF REGRESSION FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION OF TRANSITION CURVES.

VÝBĚR REGRESNÍCH FUNKCÍ PRO POPIS TRANZITNÍCH KŘIVEK A CHOICE OF REGRESSION FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION OF TRANSITION CURVES. VÝBĚR REGRESNÍCH FUNKCÍ PRO POPIS TRANZITNÍCH KŘIVEK A CHOICE OF REGRESSION FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION OF TRANSITION CURVES Jan Kohout a a Univerzita obrany, Kounicova 65, 612 00 Brno, ČR, jan.kohout@unob.cz

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006 VUT v Brně, Fakulta strojní, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství Český svaz vědeckotechnickcýh společností Česká nukleární společnost Energovýzkum, spol. s r.o., Brno Jaderná energetika

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h

Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained

Více

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí

Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Vliv teploty na výkon stavebně integrovaných FV polí Temperature influence on performance of BIPV fields Kamil Staněk, ČVUT, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Acknowledgement The authors are grateful to the Grant Agency of the Czech Republic for the financial support of the project GA106/09/1587 and to the

Acknowledgement The authors are grateful to the Grant Agency of the Czech Republic for the financial support of the project GA106/09/1587 and to the materiálové inženýrství Hydrogen Embrittlement of Intensively Formed Steels Used in Automotive Industry Vodíková křehkost intenzivně tvářených ocelí pro použití v automobilovém průmyslu Doc. Dr. Ing. Jaroslav

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více