Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej Martin Andrysík Brno 2014

2

3 Rád bych touto cestou poděkoval Ing. Jiřímu Balejovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za pomoc při jejím zpracování, dále pak rodině a přátelům za jejich podporu, v neposlední řadě pak panu Vaňkovi, správci testované sítě, za umožnění testování.

4

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci: Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne 5. ledna 2015

6

7 Abstract Andrysík, M. Use of penetration testing to examine security of corporate network. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, This thesis describes penetration testing and its use in testing real corporate network of small size. In the end there is suggested way to remove found vulnerabilities and financial evaluation. Keywords Penetration testing, ethical hacking, network security. Abstrakt Andrysík, M. Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, V této práci je popsána problematika penetračního testování a jeho využití při testování reálné firmy malého rozsahu. Na závěr je navržen postup odstranění zjištěných nedostatků a vyčíslení finančních nákladů. Klíčová slova Penetrační testování, etický hacking, bezpečnost sítí.

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Použité pojmy Zabezpečení podnikových sítí Firemní síť Typy firewallu Nejčastější hrozby Penetrační testování Definice Rozdělení testů podle míry automatizace Rozdělení testů podle úrovně znalostí o testovaném systému Rozdělení testů podle pozice útočníka Další dělení penetračních testů Předpoklady penetračního testování Průběh penetračního testování Určování cíle a rozsahu testování Získávání informací o testované síti Testování zabezpečení Testovací nástroje Informace o síti Nástroje pro prolomení hesel Odchytávání síťové komunikace Sada penetračních nástrojů Dsniff Kali linux Další možnosti testování bezpečnosti sítě Bezpečnostní audit podnikové sítě 39

10 10 Obsah 4.1 Příprava Topologie sítě Metodika testování Úvod k testování firemní sítě Fyzické zabezpečení síťových prvků Nastavení zásad v systému Windows Nastavení sdílení v systému Windows Nastavení přístupových práv v systému Windows Kontrola aktualizací softwaru Skenování portů na serverech 1 a Kontrola síly hesel Arpspoofing Dnsspoofing Macof Urlsnarf Vyčíslení celkových nákladů Závěr 55 6 Literatura 57

11 Obsah 11

12 12 Seznam obrázků Seznam obrázků Obr. 1 Schéma ARP Zdroj: Sanders, Obr. 2 Obecná topologie podnikové sítě malého rozsahu 19 Obr. 3 Grafické rozhraní Zenmap pro nástroj Nmap 26 Obr. 4 Příklad použití programu Friendly pinger v domácí síti 27 Obr. 5 Použití programu Softperfect Network scanner v domácí síti 28 Obr. 6 Porovnání nástrojů pro prolomení hesel Zdroj: Comparison of Features and Services Coverage, Obr. 7 Porovnání rychlosti nástrojů pro testování hesel Zdroj: Comparison of Features and Services Coverage, Obr. 8 Grafické rozhraní programu Wireshark 31 Obr. 9 ARP tabulka před arpspoofingem 32 Obr. 10 První část ARP útoku 33 Obr. 11 Druhá část ARP útoku 33 Obr. 12 Povolení packet forwardingu 33 Obr. 13 Povolení packet forwardingu 33 Obr. 14 ARP tabulka po arpspoofingu 34 Obr. 15 Zachycené jméno a heslo po úspěšném arpspoofingu 34 Obr. 16 Dnsspoofing 35 Obr. 17 Úspěšný podvrh webové stránky pomocí dnsspoofingu Zdroj: Sanders, Obr. 18 Pokus o zahlcení switche utilitou Macof 37 Obr. 19 Topologie lokální sítě testované firmy 40 Obr. 20 Nastavení zásad hesla v operačním systému Windows 42

13 Seznam obrázků 13 Obr. 21 Nastavení zásad uzamčení účtu v operačním systému Windows 43 Obr. 22 Navrhované nastavení politik pro zásady hesel 44 Obr. 23 Navrhované nastavení politik pro uzamčení účtů 44 Obr. 24 IP adresa výchozí brány 50 Obr. 25 ARP tabulka oběti před útokem 50 Obr. 26 Arpspoofing oběti 51 Obr. 27 Arpspoofing switche 51 Obr. 28 ARP tabulka oběti po útoku 51 Obr. 29 Detekována duplikátní IP adresa pro dvě různé MAC adresy 52 Obr. 30 Pokus o zahlcení switche nástrojem Macof 53 Obr. 31 Pomocí nástroje Urlsnarf jsme mohli sledovat, na jaké weby oběť přistupuje 54

14 14 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab. 1 Seznam otevřených portů na serveru 1 47 Tab. 2 Seznam otevřených portů na serveru 2 48

15 Úvod a cíl práce 15 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod V dnešní době strmě stoupá hodnota informací, ať už se jedná o osobní údaje, pracovní postupy, či podniková tajemství, jejichž cena může dosahovat i několika miliard korun. S rychlým rozvojem v oblasti informačních technologií jsou tato data pod čím dál větším ohrožením ze strany konkurence, osob živících se nelegálním získáváním a následným prodejem nebo jiným zneužitím dat, a v neposlední řadě i zaměstnanců dané společnosti. Proti těmto a jiným subjektům vyskytujícím se v našem okolí, reálném nebo virtuálním je potřeba se bránit. K tomu slouží řada zabezpečovacích prvků a mechanizmů, mezi kterými hraje hlavní roli firewall společně s antivirovým softwarem. Bohužel každý takový firewall může být prolomen a nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit, že některý je na sto procent odolný vůči všem druhům útoků. I pokud je některý firewall tak kvalitní, že žádný ze známých útoků jím proniknout nedokáže, pořád hrozí nebezpečí, že s přístupem k novým poznatkům a technologiím přijde nový typ útoku, proti kterému již neodolá. Proto je třeba zabezpečení neustále testovat a zdokonalovat. A právě k tomuto účelu jsou ideální penetrační testy. 1.2 Cíl práce Cílem této práce je poskytnout čtenáři náhled do problematiky penetračních testů a následně pomocí popsaných nástrojů otestovat zabezpečení firmy malého rozsahu. V závěru pak navrhnout způsob odstranění zjištěných problémů a provést finanční zhodnocení. 1.3 Použité pojmy ARP (address resolution protocol) Jedná se o protokol sloužící k dotazování na fyzickou adresu příslušící k adrese IP. Skládá se ze dvou kroků. První je ARP request, což je dotaz vyslán do celé lokální sítě pomocí broadcastu, kde tázající se zařízení vkládá svou IP adresu, MAC adresu a IP adresu, na kterou se dotazuje. Druhým krokem je odpověď, neboli ARP reply, ve které zařízení s hledanou IP adresou odešle tazateli svou IP a MAC adresu. Takto získané adresy si zařízení ukládají do tzv. ARP tabulek. Ty se dělí na statické a dynamické, podle toho, zda si je zařízení vytvářejí dynamicky sama, nebo jsou pevně vytvořeny správcem sítě.

16 16 Úvod a cíl práce Obr. 1 Schéma ARP Zdroj: Sanders, 2010 DNS (domain name system) Systém sloužící k překladu doménových jmen na IP adresy a naopak. DoS (denial of service) Útok na webové stránky nebo aplikace, jehož cílem je výpadek cíle a jeho nedostupnost pro ostatní uživatele. Exploitace Zneužití. Firewall Sada bezpečnostních pravidel filtrujících komunikaci v síti. Hacking Tento pojem je vhodné rozdělit na etický hacking a cracking. První zmíněná činnost označuje testování počítačového systému za účelem nalezení chyb a slabin, druhá pak jejich zneužití, obvykle pro osobní prospěch. Hub Neboli rozbočovač, je síťový prvek přeposílající příchozí data na všechny porty. ICMP (internet control message protocol) Protokol sloužící pro odesílání systémových zpráv, nejznámější z nich je ping, který se užívá k zjištění odezvy na cílové adrese.

17 Úvod a cíl práce 17 IP (internet protocol) adresa Adresa počítače (nebo jiného zařízení) v síti, podle které router směruje pakety. Nejčastěji používané IP adresy jsou verze 4, ve formátu x.x.x.x, kde x označuje číslo v rozmezí Modernější variantou jsou IP adresy verze 6, které jsou psány hexadecimálně. ISO/OSI Je to referenční model popisující komunikaci v počítačových sítích v sedmi vrstvách. Komunikace mezi dvěma body v síti probíhá vždy na stejné vrstvě. Data putující z nejvyšší sedmé vrstvy se směrem k první vrstvě zapouzdřují a při cestě od první vrstvy k sedmé rozbalují. První vrstvu označujeme jako fyzickou, na ní jsou data ve formě napětí v kabelech. Druhou vrstvu nazýváme linková, blokům dat se zde říká rámce a šíří se pomocí přepínačů. Na této vrstvě se používají fyzické, neboli MAC adresy. Třetí, neboli síťová vrstva přeposílá data ve formě paketů. K tomu využívá směrovače. Adresuje se na ní pomocí IP adres. Čtvrtá vrstva se jmenuje transportní a jejím účelem je přenos dat pomocí protokolů TCP nebo UDP. Vrstvy 5 a 6 se nazývají relační a prezentační, první z nich má za cíl synchronizaci spojení, druhá pak převod dat z nebo do vrstvy sedmé, aplikační. Jak již vypovídá název, jde v této vrstvě o umožnění komunikace nejrůznějším počítačovým aplikacím. MAC (media access control) adresa Adresa pro síťová zařízení používaná na druhé vrstvě modelu ISO/OSI. Je psaná hexadecimálně. MITM (man in the middle) Neboli česky prostředník, je v kontextu počítačové bezpečnosti typ útoků, při kterých útočník odposlouchává komunikaci mezi dvěma body v síti, popřípadě ji pozměňuje. Může takto například odeslat uživateli falešný web internetového bankovnictví a získat tak údaje, které napadený uživatel použije pro přihlášení. Paket Je blok dat přenášený po síti. Má zdrojovou a cílovou adresu. Port Číslo od 1 do 65535, které při síťové komunikaci odlišuje jednotlivé aplikace. Proxy server Hardware nebo aplikace figurující v roli prostředníka mezi klientem a serverem. Může být využit jako ochranný prvek pro kontrolu dat před jejich přijetím nebo jako nástroj pro podvržení falešných webových stránek útočníkem. Rack skříň Speciálně konstruovaná skříň pro umístění síťových prvků jako jsou switche, routery a servery. Obvykle bývá uzamykatelná. Router Neboli směrovač, je síťový prvek přeposílající pakety směrem k jejich cílové IP adrese, obvykle propojuje lokální síť s internetem. Snarfing Odchytávání větších celků síťové komunikace, například souborů, mailů apod. Sniffing Odchytávání paketů k analýze přeposílaných dat, popřípadě jejich zneužití. Spoofing V kontextu počítačové bezpečnosti se jedná o vydávání se za jinou entitu. Tento pojem úzce souvisí s útoky typu man in the middle. Switch Neboli přepínač, je síťový prvek propojující jednotlivá zařízení v místní síti.

18 18 Úvod a cíl práce TCP (transimission control protocol) Internetový protokol umožňující navázání spojení v transportní vrstvě modelu ISO/OSI za účelem přenosu dat. Navázání tohoto spojení se nazývá threeway handshake. VoIP (voice over IP) Telefonování prostřednictvím internetu.

19 Zabezpečení podnikových sítí 19 2 Zabezpečení podnikových sítí Tato kapitola se bude věnovat obecnému úvodu do problematiky zabezpečení podnikových sítí malého až středního rozsahu. 2.1 Firemní síť Firemní síť tvoří určité množství počítačů, serverů (popř. tiskáren a dalších zařízení) a síťových prvků. Základním kamenem bezpečnosti v takovéto síti je firewall, ten představuje sadu pravidel, kterými se musí řídit provoz v síti a filtruje nebezpečnou komunikaci tak, aby nedošlo k ohrožení pracovních stanic zaměstnanců a především firemních serverů. Příklad zapojení podnikové sítě je zobrazen na obrázku 2. Obr. 2 Obecná topologie podnikové sítě malého rozsahu

20 20 Zabezpečení podnikových sítí 2.2 Typy firewallu Základní rozdělení firewallů je na paketové filtry, stavové paketové filtry a aplikační brány. Paketové filtry Nejstarší typ firewallu pracující se sadou pravidel pro jednotlivé pakety. Filtruje se na základě čtyř typů pravidel: zdrojová adresa, cílová adresa a zdrojový a cílový port. Tento typ firewallu je nejrychlejší, ale má horší bezpečnost než ostatní typy. Stavové paketové filtry Zásadním rozdílem oproti paketovým filtrům je udržování informace o navázaných spojeních. To znamená, že přes filtrační pravidla musí procházet pouze pakety z nových spojení, mezitím co pakety z již navázaných spojení mohou projít firewallem bez jakéhokoliv zdržení. Tento typ firewallu představuje kompromis mezi rychlostí paketových filtrů a vysokým zabezpečením aplikačních bran. Aplikační brány Aplikační brány jsou nejpomalejší ze zmíněných typů firewallů. Je tomu tak proto, že vytvářejí dvě oddělená spojení na aplikační vrstvě modelu ISO/OSI. Toto oddělené spojení má za následek vysokou úroveň bezpečnosti. Tento typ firewallu už se díky své nedostačující rychlosti prakticky nepoužívá. 2.3 Nejčastější hrozby Faktorů ohrožujících bezpečnost podnikových sítí je několik, většině z nich se dá ale velmi snadno předcházet, a to důsledným dodržováním bezpečného chování. Následující výčet není kompletním přehledem hrozeb, nýbrž výběrem těch nejběžnějších a nejčastěji zneužívaných. Neexistující ochrana Bohužel i v dnešní době se najde nemalé množství firem, které nepřikládají zabezpečení valný význam, a nejsou ochotny investovat prostředky do jakékoliv formy prevence, ať už se jedná o firewall, nebo dokonce antivirový software. Tyto systémy jsou pak samozřejmě zranitelné vůči nejrůznějším druhům útoků. Prvním krokem v takovémto případě je pak chybějící zabezpečení neprodleně začít používat. Neprovádění pravidelných aktualizací softwaru Pokud společnost bezpečnostní prvky využívá, ale neaktualizuje je (např. virová databáze u antivirového softwaru), je opět zranitelná. Útočníci totiž neustále přichází s novými formami napadání, je tedy nezbytné s nimi držet krok. Je důležité podotknout, že nestačí aktualizovat pouze bezpečnostní programy, nýbrž všechny, které jsou na počítačích ve firmě používány včetně doplňků v prohlížečích a záplat operačního systému. Pokud dojde k ukončení podpory ze strany výrobce softwaru, je nutné tento nahradit novou verzí, popř. vyhledat alternativu (příkladem budiž ukončení podpory operačního systému Windows XP, který byl hojně používán i v roce 2014). Nebezpečné chování zaměstnanců

21 Zabezpečení podnikových sítí 21 Pokud neopatrný zaměstnanec navštíví rizikovou stránku na internetu nebo například stáhne přílohu u zaslaného útočníkem, může nevědomky zabezpečení firemní sítě obejít a stát se tak původcem škod. Naštěstí dnešní antivirové programy jsou obvykle dost pokročilé na to, aby uživatele na nebezpečné chování upozornily. Důležité v tomto ohledu je i školení pracovníků ohledně bezpečného chování na internetu a na počítači celkově. Špatně nastavená práva zaměstnanců Další často opomíjená bezpečnostní hrozba je nesprávné nastavení politik a přístupových práv uživatelů v podnikové síti. Pokud není dodržováno striktní vymezení přístupu pouze autorizovaným uživatelům k cenným datům, může tato chyba být snadno zneužita zaměstnanci s nekalými úmysly. Sociální inženýrství Jedna z nejrozšířenějších hrozeb v dnešní době, proti které se velmi obtížně brání. Jedná se o využití sociálních dovedností za účelem získat z dané osoby hodnotnou informaci. Například při rozhovoru zjistit místo narození, což může být bezpečnostní otázka potřebná pro vyžádání zapomenutého hesla. Bohužel neexistuje žádný spolehlivý prostředek na obranu proti takovéto manipulaci než prostá opatrnost zaměstnanců.

22 22 Penetrační testování 3 Penetrační testování 3.1 Definice Penetrační test je metoda zhodnocení bezpečnosti počítačového systému, nebo sítě pomocí simulace útoku ze škodlivého zdroje (Cyber Security Center CERT-GOV- MD, 2013). 3.2 Rozdělení testů podle míry automatizace Selecký uvádí, že základní třídění penetračních testů se provádí podle míry automatizace testování a to následovně: Testy manuální Testy automatizované Testy semiautomatické Jako hlavní výhodu manuální testů spatřuje schopnost testera velmi efektivně interpretovat výsledky testů, a to i osobám bez bližší znalosti této oblasti. Jako hlavní nevýhody pak uvádí časovou a znalostní náročnost. Oproti tomu výsledky automatizovaných testů je podle něj těžší prezentovat v uživatelsky přívětivé formě, což je zde vynahrazeno výrazně nižší časovou náročností. Na závěr zmiňuje semiautomatické testy jako kompromis mezi výše zmíněnými formami a snahou o maximální využití výhod obou z nich (Selecký, 2012, s. 16). 3.3 Rozdělení testů podle úrovně znalostí o testovaném systému Jako další uvádí Selecký dělení podle úrovně znalostí o testovaném systému a zmiňuje tyto tři kategorie: Black box testy White box testy Grey box testy Black box testy zde zmiňuje jako nejpoužívanější, jelikož simulují útočníka bez znalosti vnitřní struktury sítě či aplikace, odtud název black box. White box testy jsou pak jejich opakem. Simulovaný útočník zde má plné znalosti architektury a zdrojového kódu, a při testování probíhá analýza zdrojového kódu, který může být na základě těchto testů optimalizován. Podobně jako semiautomatické testování se grey box testy snaží o maximalizaci výhod black box a white box testů. Kombinují se zde znalosti systému (white box) a testy z pohledu útočníka (black box) (Selecký, 2012, s. 17).

23 Penetrační testování Rozdělení testů podle pozice útočníka Bezpečnost sítě můžeme testovat proti vnějším a vnitřním hrozbám, použité testy pro tyto varianty se dělí na: Externí Interní Externí testy simulují útoky ze sítě internet, obvykle se jedná o útoky s cílem poškodit firemní systémy, nebo vysadit z provozu webové stránky podniku (např. DoS útoky). Tyto testy jsou důležité především pro firmy, které jsou závislé na funkčnosti svých webových aplikací nebo na vysoké návštěvnosti svých internetových stránek. Každý úspěšný útok, který vyřadí tyto služby z provozu, pak má za následek ztrátu zisků úměrnou době, kterou zabere oprava napadených stránek do původního stavu. Sekundárním vlivem pak může být i ztráta důvěry zákazníků v bezpečnost služeb nabízených podnikem, a to obzvlášť pokud se týkají financí nebo cenných informací. Interní testy představují simulaci hrozeb ze strany útočníků s přístupem k lokální podnikové síti. Tyto útoky jsou méně časté nežli útoky z vnější sítě, ale jejich dopady mohou být mnohem vážnější pro poškozené podniky. Obvykle jsou původci těchto útoků samotní zaměstnanci dotyčné firmy, kteří se na její úkor chtějí obohatit, nebo pomstít za způsobenou křivdu (typicky výpověď). Jejich možnost přístupu do firemní sítě a k datům, která se na ní nacházejí, jim dává mnohem větší škálu možností oproti útočníkům ze sítě internet, kteří musí věnovat nepoměrné úsilí a prostředky k prolomení dobře nastaveného firewallu. Útočníci z interní sítě obvykle mají za cíl zisk hodnotných firemních nebo osobních dat spolupracovníků. Neméně nebezpečné ale mohou být i útoky za cílem kompletního vyřazení podnikových systémů. 3.5 Další dělení penetračních testů Penetrační testy mohou být děleny také na destruktivní a nedestruktivní a oznámené a neoznámené. V naprosté většině případů je použité testování nedestruktivní, to znamená, že nalezené slabiny etický hacker nevyužije, aby způsobil opravdové poškození, a je oznámené správci firemní sítě a zaměstnancům. 3.6 Předpoklady penetračního testování Penetrační testování je velice invazivní procedura a jeho provozování bez souhlasu testovaného podniku by bylo nelegální. Souhlas s napadením vlastní sítě je tím nejpodstatnějším rozdílem mezi white hat, neboli etickým hackingem, a black hat hackingem, který představuje obvykle útoky na zakázku nebo pro vlastní obohacení. Dalším rozdílem pak je samozřejmě zneužití nalezených bezpečnostních děr. Z těchto důvodů je potřeba, aby testovaná firma byla detailně seznámena s cílem a rozsahem testování a po obeznámení se všemi detaily poskytla souhlas k provedení penetračních testů ve stanoveném rozsahu. Pokud by testování pro-

24 24 Penetrační testování běhlo bez tohoto souhlasu, došlo by k porušení 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který zní: Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací, b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat. (4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, b) způsobí-li takovým činem značnou škodu, c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem. (5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

25 Penetrační testování Průběh penetračního testování Penetrační testování sestává z několika kroků. Nejprve se určí cíl a rozsah testů, dále je potřeba získat co nejvíce informací o testované síti a nakonec probíhá simulace různých útoků s cílem nalezení slabin v zabezpečení sítě Určování cíle a rozsahu testování První krok je důležitý pro určení následného průběhu testování. Firma, která si objedná testování má obvykle nějaké prioritní cíle, kterým pak tester věnuje větší pozornost. Určení cílů také snižuje finanční a časovou náročnost celého procesu Získávání informací o testované síti Tento krok se liší podle zvoleného typu testování. Pokud testování probíhá metodou white box, tak to, že máme veškeré dostupné informace o síti je jedním z předpokladů testování touto metodou. Pokud testujeme metodou black box nebo gray box je tento krok velmi důležitý, neboť získané informace jsou klíčové pro samotné testování. Pod získáváním informací si můžeme představit vyhledávání veřejně dostupných údajů o firmě, jejích webových stránkách, apod., a také různé druhy skenování (skenování otevřených portů při externím testování, skenování provozu na lokální síti při interním testování) Testování zabezpečení V tomto kroku, který je jádrem celého testování, se pomocí určitých nástrojů a za využití informací z předchozí fáze snažíme dosáhnout cílů určených na začátku testování. Právě na základě těchto cílů se pak průběh testování výrazně liší, jelikož k různým cílům je zapotřebí různých metod a nástrojů. 3.8 Testovací nástroje Informace o síti Nmap Prvním nástrojem, který je určen pro skenování sítě, je Nmap (s grafickým rozhraním Zenmap). Tento program dovede identifikovat zařízení zapojená v síti, odhadnout jejich operační systém a vypsat seznam otevřených portů u daného zařízení včetně jména služby, která daný port používá. Testování probíhá tak, že uživatel zadá IP adresu cíle, popřípadě při skenování firemní sítě rozsah IP adres (pokud ho známe), a Nmap pak provede sken sítě a vrátí nám jeho výsledky. Nmap je volně dostupný nástroj.

26 26 Penetrační testování Obr. 3 Grafické rozhraní Zenmap pro nástroj Nmap Friendly pinger Alternativní variantou pro skenování sítě může být například program Friendly pinger. Stejně jako Nmap je volně dostupný, nabízí ale výrazně menší funkcionalitu. Jeho hlavním účelem je zmapovat aktivní zařízení v síti a možnost vytvořit grafickou topologii s vlastními poznámkami. Pokud k zařízením má uživatel potřebné oprávnění (jméno, heslo), může k nim přes tento nástroj i přistupovat.

27 Penetrační testování 27 Obr. 4 Příklad použití programu Friendly pinger v domácí síti Softperfect Network scanner Softperfect Network scanner nabízí podobnou funkcionalitu jako výše zmíněný Friendly pinger. Opět umožňuje skenování lokální sítě s částečnou možností ovládání nalezených zařízení. Navíc podporuje práci se sdílenými místy v síti. Tento nástroj je stejně jako předchozí dva volně dostupný ke stažení.

28 28 Penetrační testování Obr. 5 Použití programu Softperfect Network scanner v domácí síti Nástroje pro prolomení hesel Ncrack Ncrack je volně dostupná aplikace sloužící k testování síly hesel potřebných k přihlášení do cizího systému. Slabé heslo představuje velké bezpečnostní riziko z toho důvodu, že pokud útočník heslo prolomí, získá prakticky neomezený přístup k napadenému systému. Ncrack se používá pomocí příkazů v konzoli. Následující příkaz je příkladem použití aplikace. # ncrack X -p v -user admin P hesla.txt Nejprve voláme aplikaci Ncrack a jako atributy zadáváme IP adresu cíle, testovaný port, přepínač -v, který ukazuje nalezená hesla v reálném čase, přepínač -user, za kterým následuje testované přihlašovací jméno a nakonec přepínač -P s cestou ke slovníku hesel. Právě slovník hesel je tou nejdůležitější součástí tohoto testu, jelikož na něm závisí šance na úspěch. Rychlým vyhledáváním hesla password list na internetu se dá najít kupříkladu seznam 1,493,677,782 hesel, který má velikost 15GB. Nejspolehlivější obranou proti prolomení hesla je používání hesla, které je dostatečně dlouhé, obsahuje kombinaci malých i velkých písmen a číslic, popř. pokud je to možné také speciální znak.

29 Penetrační testování 29 Medusa Alternativou aplikace Ncrack je například Medusa, která je rychlejší a zvládá útok na podstatně více služeb (22 oproti 7 u Ncracku). Její použití může vypadat následovně. # medusa -h X -u admin -P hesla.txt -e ns M ssh Jak lze vidět na tomto příkladu, použití je velmi podobné jako u Ncracku, zajímavým rozdílem může být alespoň přepínač -e ns, který zajistí, aby se prověřilo i prázdné heslo a heslo shodné s přihlašovacím jménem, typicky admin:admin. Hydra Třetím nástrojem pro prolamování hesel je Hydra. V době psaní tohoto textu se jednalo z uvedené trojice o jediný nástroj se stále aktivní podporou. Zároveň v jeho prospěch hovoří i nejvyšší rychlost a nejrozšířenější možnosti oproti předchozím dvěma aplikacím. Použití je opět podobné. # hydra -l admin P hesla.txt rdp:// x Obr. 6 Porovnání nástrojů pro prolomení hesel Zdroj: Comparison of Features and Services Coverage, 2014 Z obr. 6 jde vidět rozdíl v podpoře uvedených nástrojů, kde Hydra podporuje více než dvojnásobek protokolů oproti Meduse.

30 30 Penetrační testování Obr. 7 Porovnání rychlosti nástrojů pro testování hesel Zdroj: Comparison of Features and Services Coverage, 2014 I rychlostně se jeví Hydra jako nejefektivnější aplikace. Jelikož je stejně jako Medusa a Ncrack volně dostupná ke stažení, je v době psaní tohoto textu jasnou volbou pro otestování síly hesel ve firemní síti. Fcrackzip Tento nástroj je z mírně odlišné kategorie než předchozí tři. Slouží také k prolamování hesel, avšak ne k přístupu do cizího systému, nýbrž k získání přístupu do zaheslovaných zipových archivů. Použití je opět podobné. # fcrackzip -u -c a -l 6 -p aaaaaa archiv.zip V uvedeném příkladu vidíme několik různých přepínačů. Hned první -u slouží k tomu, aby nám Fcrackzip nevrátil více hesel, nýbrž pouze jedno správné. Přepínač -c je v tomto případě nastaven na hodnotu a, kterou říkáme programu, ať zkouší pouze malá písmena abecedy. Dalším přepínačem je -l s hodnotou 6, tímto uvádíme, že víme (nebo tušíme), že heslo k archivu má 6 znaků. Posledním přepínačem použitým v tomto příkladu je -p s hodnotou aaaaaa, který slouží jako startovní pozice pro program, tj. odkud má začít s testováním. Je zřejmé, že procedura bude úspěšná pouze v případě, že se heslo k archivu archiv.zip skládá ze šesti malých písmen abecedy. Přepínače tedy použijeme pouze v případě, že tyto informace známe, a to z toho důvodu, abychom uspořili co nejvíce času. Stejně jako u předchozích nástrojů můžeme i zde použít slovník hesel, který si buďto sami vytvoříme, nebo získáme například z internetu. Jak už bylo zmíněno výše, proti všem pokusům o prolomení hesla je nejsnazší se bránit nepoužíváním slovníkových hesel a snažit se o co nejpestřejší kombinací znaků Odchytávání síťové komunikace Wireshark Wireshark je nejpoužívanějším programem sloužícím ke sledování provozu na lokální síti. Dokáže rozbalit zapouzdřené pakety a přečíst v nich přenášené informace. Výrobce uvádí, že dokonce dokáže zpětně přehrát VoIP hovor zachycený

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student: Petr Loderer Vedoucí bakalářské práce : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent bakalářské práce:

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie

Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie Jak zapojíme síť - díl první: Něco málo z teorie (Martin Kuchař, 31.8.2005, zpráva) Tento dokument bol prevzatý zo servera http://www.svethardware.cz http://www.svethardware.cz/art_doc-66c86e2cbb1d3897c12570620044406b.html

Více

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade

Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek. Feasibility study of corporate web pages upgrade ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek Feasibility study

Více