bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky."

Transkript

1 Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly: A1. Bezpečnst ICT A2. Zálhvání dat B1. Virtualizace serverů B2. Virtualizace desktpů Aktuální celkvý bjem dispnibilních finančních prstředků: Kč Cíl pskytvání dtací: Cílem je pdpra zvýšení úrvně ICT (infrmační a kmunikační technlgie) v příspěvkvých rganizacích kraje Vysčina s důrazem na bezpečnst prstředků ICT, zálhvání dat, virtualizaci serverů a desktpů. Ppis a rzsah pskytvaných dtací: Pdpřeny budu prjekty, které pmcí sftwarvých, hardwarvých neb rganizačních řídících a kntrlních patření zvýší úrveň bezpečnsti ICT. Řešena budu knkrétní témata v následujících blastech: A1 antivirvá / antispamvá (nevyžádaná pšta) / antispywarvá (spyware, adware, malware) chrana, aktualizace OS ( záplatvání ), síťvá bezpečnst (firewally, IDS systémy, IPS, NAC vše zejména v centralizvaném servervém řešení), prjekty zaměřené na prevenci (penetrační testy, prfilaxe, bezpečnstní směrnice, atd.), vnitřní síťvu bezpečnst (centrální rutery na lkálních sítích řešící 1

2 bezpečnstní plitiku na interní LAN síti, NAC) a řešení kmplexní bezpečnstní plitiky. A2 prjekty zaměřené na zálhvání dat (diskvá ple, SAN/NAS systémy, SW pr kntinuální zálhvání ppř. replikaci dat plánvané ukládání dat, zálhvací páskvé a diskvé systémy), redundanci dat, servervých a síťvých infrastruktur, B1, B2 v blasti virtualizace budu řešena témata jak servervé tak desktpvé virtualizace - VDI, centralizvanéh dedikvanéh HW pr virtualizaci, HA a site recvery řešení. Desktpvu virtualizací nejsu myšleny klasické terminálvé stanice ve smyslu např. RDP spjení na terminálvý server. Udržitelnst prjektu musí být min 3 rky, přičemž pdmínky udržitelnsti i prpagace budu přesněji specifikvány ve smluvě pskytnutí pdpry. Příjemci pdpry: Příspěvkvé rganizace zřizvané krajem Vysčina. Přijatelné a nepřijatelné výdaje: Vynalžené výdaje (náklady) musí být nezbytné pr uskutečnění prjektu a musí dpvídat zásadám zdravéh finančníh řízení, zvláště efektivnsti a hspdárnsti Výdaje (náklady) musí být prkazatelně vynalženy během prvádění prjektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být dlženy prvtními dklady Mezi nepřijatelné výdaje (náklady), které nelze d prjektu zahrnut (tj. nesmí být ani předmětem pdílu žadatele), patří: sbní a mzdvé náklady, daně a pplatky, náklady na vypracvání prjektu, nábytek, dpisy majetku, veškeré prvzní (údržba či prvz SW systému, nájem kanceláří, telefnní pplatky, telekmunikační pplatky, pravy, energie, papír, tpení, kancelářské ptřeby atd.) a mimřádné náklady uživatele, služby (cestvné, pravy, reprezentace apd.) a výdaje na phštění a dary, úhrady cestvních náhrad spjených s dmácími a zahraničními cestami, statní HW a SW prdukty, nákup či prava prstředků výpčetní techniky či sptřební elektrniky (vide, scanner, ftaparáty, diskety, tnery, přehrávače, mbilní telefny apd.) přím nesuvisející s prjektem, firewally bez pdpry IPv6 a bez pdpry lgvání datvéh prvzu, prjekty v blasti virtualizace které řeší puze virtualizační SW bez skutečnéh nasazení systému virtualizace. Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsu financvatelné puze z vlastníh pdílu žadatele, patří: primární výstavba telekmunikačních sítí a t jak pasivní (metalická, ptická kabeláž) tak i aktivní (switche, rutery apd.) pplatky za prnájem, prvz, supprt neb údržbu bezpečnstníh SW a HW 2

3 nákup HW a SW suvisejícíh s prjektem, který neplní přím bezpečnstní / archivační / virtualizační rli (nutn jasně zdůvdnit!) vzdělávání zaměstnanců v blasti bezpečnsti / archivace dat Mezi přijatelné výdaje (náklady), které jsu financvatelné z dtačníh titulu i vlastníh pdílu žadatele, patří: nákup, vývj a nasazení bezpečnstníh SW a HW, virtualizačníh řešení náklady na zpracvání bezpečnstníh prjektu (ppř. vnitřních směrnic) náklady na testvání bezpečnsti (např. penetrační testy) diskvá ple, SAN/NAS a jejich kmpnenty archivační a zálhvací SW a HW dedikvaný HW pr servervu/desktpvu virtualizaci přičemž uvedený HW musí být uveden na kmpatibility listu virtualizační SW s pdmínku skutečnéh nasazení systému virtualizace (není pvlen v rámci prjektu přídit puze a jenm virtualizační SW) metdiky zálhvání, archivace a bnvy dat jednrázvé šklení/vzdělání zaměstnanců v případě kmplexníh nasazení systému virtualizace Specifická kritéria pr psuzvání prjektů předlžených d jedntlivých pdtitulů: Specifická kritéria titul A1: a) řešení prblematiky virů a/neb spyware (bdvé rzpětí 0-5) b) řešení prblematiky spamu (bdvé rzpětí 0-4) c) řešení prblematiky síťvé bezpečnsti (bdvé rzpětí 0-3) d) prevence (bdvé rzpětí 0-3) e) záplatvání OS (bdvé rzpětí 0-2) f) vzdělávání (bdvé rzpětí 0-3) Specifická kritéria titul A2: a) vzdělávání (bdvé rzpětí 0 2) b) řešení zálhvání (bdvé rzpětí 0 3) c) řešení administrace archivace a zálhvání (bdvé rzpětí 0 3) d) četnst archivačních běhů a zálhvání (bdvé rzpětí 0 3) e) návratnst a živtnst řešení (bdvé rzpětí 0 3) Specifická kritéria tituly B1 a B2: a) řešení virtualizace (bdvé rzpětí 0-5) b) návratnst, živtnst (bdvé rzpětí 0-2) c) efektivnst řešení (bdvé rzpětí 0-3) d) řešení zálhvání virtuálních serverů, desktpů (bdvé rzpětí 0-3) e) (site) recvery plán (bdvé rzpětí 0-4) f) vzdělávání (bdvé rzpětí 0-5) 3

4 Minimální a maximální výše příspěvku: Žadatel může pdat žádst puze d jednh kla předkládání žádstí předmět dtace však může být cílen d všech blastí pdpry tj. bezpečnsti, zálhvání, virtualizace. Minimální výše finančních prstředků pskytnutých na jeden prjekt činí Kč, maximální výše finančních prstředků pskytnutých na jeden prjekt činí Kč, přičemž minimální pdíl příjemce pdpry tvří 50 % celkvých nákladů prjektu. Prjekt bude zahájen p pdpisu smluvy pskytnutí dtace a uknčen nejpzději d 6 měsíců d pdpisu smluvy pskytnutí dtace. Platební pdmínky: Finanční příspěvek bude pskytnut na základě smluvy pskytnutí dtace, v níž budu stanveny pdmínky čerpání finančních prstředků, termíny uvlňvání finančních prstředků v návaznsti na rzpracvanst prjektu, způsb a termín závěrečnéh vyúčtvání, sankce za neddržení parametrů prjektu a za neprávněné využití finančních prstředků. Pdpra bude pskytnuta frmu bezhtvstníh převdu příspěvku na účet příjemce p uknčení realizace prjektu. Pdmínku převdu finančních prstředků na účet příjemce je předlžení dkladů výši celkvých nákladů prjektu a jejich úhradě (pdle výpisů z bankvních účtů neb pkladních dkladů). Vyúčtvání celkvých nákladů prjektu a závěrečná zpráva budu předlženy na předepsaném frmuláři včetně kpií prvtních účetních dkladů d 30 dnů p sknčení dby vymezené pr realizaci prjektu na adresu garanta grantvéh prgramu, tj. max. d 7 měsíců d pdpisu smluvy žadatelem. Splu se závěrečnu zprávu budu předlženy kpie účetních dkladů (např. faktura) a dklad zaplacení celkvé částky (např. výpis z účtu). Datum vystavení faktury bude nejdříve v den začátku realizace prjektu, nejdéle v den uknčení realizace prjektu. Platba musí být prvedena nejdéle v den uknčení realizace prjektu! Termíny a pdmínky pdání prjektů: Žadatelé pdpru prjektů musí předlžit kmpletně vyplněnu Žádst pskytnutí pdpry na předepsaném frmuláři. Pvinné přílhy žádsti: Stručný ppis naplnění specifických kritérií (při ppisu naplnění specifických kritérií pužívejte stejné písmenné značení a strukturu jak je pužit v tét výzvě); při ppisu naplnění kritérií se vyjadřujte maximálně stručně a věcně jakým způsbem bude kritérium naplněn v případě realizace prjektu). Pdrbný plžkvý rzpis výdajů prjektu (slvně vypište výčet nákladů na prjekt na jedntlivé plžky). Ppis stávajícíh stavu. Rámcvý ppis řešení / prjektu (i schematický). Pdávání žádstí: Elektrnický XML frmulář žádsti je umístěn na internetvé adrese kde jsu ke stažení i další pdpůrné dkumenty jak 602XMLFiller 4

5 (bezplatná aplikace ptřebná k vyplnění frmuláře) neb návd pr práci s elektrnickými frmuláři. Frmulář bude desílán d elektrnicky pdepsaným em na adresu pdatelny KrÚ a v kpii na včetně pvinných přílh. je třeba pdepsat zaručeným elektrnickým pdpisem (kvalifikvaným certifikátem) sby právněné za žadatele jednat, případně jej zastupvat, jinak není úkn právně platný. D předmětu zprávy napište: Pskytvání dtací na pdpru rzvje ICT v rganizacích zřizvaných krajem Vysčina - žádst Kntaktní infrmace: Garantem prgramu je dbr infrmatiky, Krajský úřad kraje Vysčina, Žižkva 57, Jihlava, Průběžné infrmace ke zpracvání prjektů bude pskytvat dbr infrmatiky: - administrativní část prjektů - ddělení kncepční, Ing. Martina Rjkvá, tel , - dbrné technické infrmace, aplikace ekraj ddělení správy sítě, Radek Brychta, tel: , Žadatelé nebudu vyzýváni k dplnění chybějících údajů. Dkládání chybějících náležitstí p uzávěrce prgramu není mžné. 5

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 Grantový program na podporu rozvoje ICT

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více