Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti

16 Obsah 1 Úvod Hlavní očekávání zadavatele Klíčová zjištění - přehled Zadání projektu Cíle projektu Popis užitého metodického rámce Úvod do problematiky Rozdílová analýza ISO Certifikace ISO/IEC Hodnocení bezpečnostních rizik Priorita rizik a odvození nápravných opatření Zhodnocení stávajícího stavu Posuzovaná informační aktiva Bezpečnostní politika Organizace bezpečnosti informací Řízení aktiv Bezpečnost lidských zdrojů Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí Řízení komunikací a řízení provozu Řízení přístupu Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů Zvládání bezpečnostních incidentů Řízení kontinuity činností organizace Soulad s požadavky Závěrečné hodnocení podle ISO Hlavní nálezy Certifikace dle ISO Hodnota informací Procesní řízení IT Kontinuita provozu a odolnost proti chybám Organizační členění, pracovní role Fyzická bezpečnost /54

17 4.7 Zákony o spisové službě a archivnictví Dohled infrastruktury Vztahy s dodavateli Navrhovaná opatření Řízení nápravy neshod dle ISO Analýza informačních aktiv, přiřazení vlastníků dat Úprava procesů řízení informační bezpečnosti a IT Revize dodavatelských smluv Zavedení systému pro bezpečný vzdálený přístup uživatelů Zavedení systému detekce nežádoucí aktivity Zavedení systému detekce úniku dat Systém důvěryhodného logování Přílohy Popis klíčových procesů Rejstřík použitých pojmů Reference /54

18 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Cyklus PDCA...9 Obrázek č. 2 Míra souladu s definovaným PDCA cyklem...27 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Stupnice výsledných hodnot rizik...12 Tabulka č. 2 Interpretace jednotlivých úrovní rizik...13 Tabulka č. 3 Seznam posuzovaných aktiv...16 Tabulka č. 4 Nálezy penetračních testů...20 Tabulka č. 5 Shrnutí nálezů dle hlavních kapitol...24 Tabulka č. 6 Popis procesů...51 Tabulka č. 7 Rejstřík základních pojmů /54

19 1 ÚVOD 1.1 HLAVNÍ OČEKÁVÁNÍ ZADAVATELE Z povahy činností zadavatele - Centra pro regionální rozvoj ČR - je zřejmé, že zadavatel plní významnou úlohu v rámci pomoci cílovým skupinám při úspěšné realizaci projektů schválených k spolufinancování z prostředků EU a zásadním způsobem tak přispívá k čerpání finančních prostředků z fondů EU. Politikou zadavatele je poskytovat vysoce kvalitní služby, kde kvalita bude garantována kombinací nastavených procesů a kompetentních pracovníků. Informace, které zadavatel v rámci svých činností zprostředkovává cílovým skupinám, jsou uloženy v elektronické podobě v informačních systémech. Kvalita poskytovaných služeb je tak do značné míry ovlivněna kvalitou příslušných IT procesů a bezpečností zpracovávaných informací. Vzhledem k poměrně vysoké vyzrálosti zadavatele v procesní rovině (dosažení certifikace ISO dle EN ISO 9001:2008) je nyní hlavní očekávání zadavatele směřováno k zajištění odpovídajícího stavu vyzrálosti i v oblasti bezpečnosti informací. Tento stav by měl být dokumentován získáním mezinárodního certifikátu ISO Zadavatel očekává, že v rámci tohoto dokumentu získá: Celkový pohled na stav bezpečnosti v organizaci (v porovnání vůči příslušným mezinárodně uznávaným normativům, a to jak z pohledu provozovaných technologií, organizačního zajištění, tak i z hlediska systematizace řízení), který bude dále objektivizován a kvantifikován dle míry odpovídajícího rizika. Strategii a taktiku dalšího postupu pro získání odpovídající bezpečnostní certifikace (nadefinování příslušných protiopatření, stanovení jejich priorit, hrubého finančního rámce a časové posloupnosti). 1.2 KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ - PŘEHLED Celkově je možno konstatovat, že procesní vyspělost zadavatele pozitivně ovlivňuje i jeho vyspělost v oblasti bezpečnosti informací. V porovnání s organizacemi podobného typu lze říci, že úroveň péče o bezpečnost informací je u zadavatele nadprůměrná. Dosažení příslušného certifikátu po odstranění zjištěných nedostatků by tudíž neměl být pro zadavatele v horizontu roku 2010 zásadní problém. Detailní analýzu jednotlivých neshod včetně popisu dopadů a příslušné míry neshody naleznete v kapitole 4. Pro potřeby rychlé prezentace výstupů v rámci tohoto Management Summary kategorizujeme příslušná zjištění dle jejich dopadu do oblastí: nástrojů pro řízení bezpečnosti (procesy), dopadů na pracovníky, případně na organizační strukturu, IT technologie. 5/54

20 1.2.1 Procesní oblast V procesní rovině byl identifikován nesoulad v důsledné dokumentaci realizovaných aktivit a vyhodnocení naplnění cílů, pro které byly tyto aktivity konány. Toto se týká plošně prakticky všech postupů, které jsou v rámci bezpečnosti realizovány. Neexistují plány pro zachování business kontinuity a disaster recovery. V případě vzniku nepředvídané události se organizace musí spolehnout na morálku, svědomí a znalosti pracovníků, což není z pohledu řiditelnosti procesu žádoucí stav. V rámci řízení bezpečnosti informací chybí klasifikace informací, informace nemají přiřazeny své vlastníky, kteří by za ně měli odpovědnost. Tato skutečnost znamená, že zadavatel pečuje o všechny informace se stejným nasazením, což nemusí být z pohledu nákladů optimální. Chybí dokumentace změnových procesů na straně zadavatele. Tento fakt prohlubuje závislost na jednotlivých dodavatelích a představuje riziko Oblast personalistiky Absentuje definice rolí a s nimi spojených kompetencí a odpovědností pro jednotlivé bezpečnostní procesy. Tento stav vede k snížení řiditelné zastupitelnosti Oblast technologií Současný systém logování a bezpečnostního monitoringu neposkytuje nezpochybnitelné údaje pro následné vyšetření incidentů a forenzní audit. Informace mohou být na úrovni správců zpětně modifikovány. V rámci provozní infrastruktury chybí systém pro detekci nežádoucích aktivit. Tato skutečnost znamená neschopnost zadavatele včasně reagovat na nežádoucí aktivity, případně zpětně vyšetřit bezpečnostní incidenty. Odpovídající návrh protiopatření projektových aktivit naleznete v kapitole Navrhovaná opatření. Tento návrh vychází z doporučení příslušných ISO norem a je parametrizován pro podmínky zadavatele. Závěrem tohoto rychlého přehledu si dovolíme upozornit, že celý proces certifikace ISO je poměrně náročný z hlediska disponibilních kapacit uchazeče a odborné zdatnosti při komunikaci s auditorem. 6/54

21 1.3 ZADÁNÍ PROJEKTU V období od září do listopadu 2009 prováděla externí společnost průzkum stavu řízení informační bezpečnosti v Centru pro regionální rozvoj České republiky. Cílem bylo prověřit stav zabezpečení klíčových informačních systémů, nalézt bezpečnostní slabiny a potenciální místa vzniku bezpečnostních incidentů. Zakázka byla specifikována podle výsledků veřejného výběrového řízení podle Výzvy k podání nabídky ze dne Hranice projektu byly definovány následovně: v rámci prověřování stavu řízení informační bezpečnosti nebyla prováděna detailní analýza samotných informačních aktiv, aktiva byla posuzována výhradně z hlediska bezpečnosti informací, nebyla prověřována bezpečnost informací uchovávaných v jiné než v elektronické podobě, nebyly prověřovány smluvní vztahy s dodavateli klíčových informačních systémů, nebyla prověřována softwarová licenční politika, do analýzy nebyly zahrnuty archivy a jejich IT prostředky, hardwarové vybavení je vnímáno především jako podpůrný prostředek, detailnější pohled bude uplatněn v místech, kde vzniknou pochybnosti, do analýzy nebyly zahrnuty koncové stanice pracovníků (běžná PC) a uživatelský software. 1.4 CÍLE PROJEKTU Hlavním cílem projektu je prověřit stav řízení informační bezpečnosti v členění dle ČSN ISO/IEC v rámci organizace Centra pro regionální rozvoj ČR. V jednotlivých oblastech bylo identifikováno pokrytí procesů, dostupnost dokumentace a dále organizační a technická opatření. Dále byl v rámci projektu proveden externí penetrační test k prověření internetového připojení a zabezpečení infrastruktury ICT v organizaci. Výstupem práce je souhrn identifikovaných nedostatků týkajících se bezpečnosti informací v Centru pro regionální rozvoj ČR s ohodnocením jejich významu formou bezpečnostního rizika a návrh opatření doporučených k nápravě. 7/54

22 2 POPIS UŽITÉHO METODICKÉHO RÁMCE 2.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY V dnešním světě je informace považována za velmi cenné aktivum. Informační bezpečnost si klade za cíl postihnout všechny fáze životního cyklu informace a zajistit, aby nedošlo k narušení její důvěryhodnosti, integrity nebo dostupnosti. Je pak odpovědností každé organizace tyto cíle naplnit. Klíčem k úspěchu je koncepční řízení informační bezpečnosti, které je zakotvené v procesech v rámci celé organizace, a to i těch přímo nesouvisejících s IT. Pro organizaci, která chce naplňovat cíle informační bezpečnosti a zároveň účelně a efektivně vynakládat své prostředky, je nezbytné vybudovat sofistikovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS information security management system). Toho je možné dosáhnout hlavně řízením aktivit na základě analýzy rizik, které ohrožují bezproblémový chod organizace a její snahu o naplňování strategických cílů. K správnému nastavení systému řízení rizik ve společnosti velmi napomáhá rodina norem ISO/IEC A to hlavně tyto dokumenty: ISO/IEC 27001:2005 (Information security management system) Definice systému řízení bezpečnosti informací, odpovědnosti za jeho ustavení a řízení a pokrytí jeho životního cyklu, opatření pro shodu (controls) ISO/IEC 27002:2005 (Information security management system code of practice) Praktické informace ve formě doporučení, jak dosáhnout žádoucího (nutného pro certifikaci) stavu nastavení procesů a aktivit organizace k podpoře efektivního ISMS Tyto normy původně vzešly z britského standardu pokrývajícího bezpečnost informačních systémů (BS17799). Díky rozsáhlému připomínkování a následné standardizaci organizací ISO tyto standardy nabízejí prvotřídní a v praxi velmi použitelné postupy. 8/54

23 ISMS (definovaný v ISO/IEC 27001:2005) využívá pro nastavení a provoz podpůrných procesů implementační a provozní model PDCA (Plan plánuj, Do dělej, Check kontroluj, Act jednej). Ten pokrývá životní cyklus systému následujícím způsobem: Plánuj: V této fázi se definují cíle ISMS a nastavují procesy, které mají k uskutečnění cílů vést. Dělej: V této fázi se naplánované procesy implementují. Kontroluj: V této fázi se hodnotí efektivita výstupu implementovaných procesů a protiopatření, ideálně s nasazením systému monitorování Jednej: Tato fáze zahrnuje hlavně zpětnou vazbu zjištění neefektivního fungování některých procesů nebo opatření z fáze kontroly. Tato zjištění pak slouží k další optimalizaci v předešlých krocích. Obrázek č. 1 Cyklus PDCA Správně nastavený ISMS využívající tento model je potom schopen v rámci správného fungování komplexně řešit informační bezpečnost organizace jako celku za efektivního vynaložení finančních prostředků a zajistit tak kontinuální shodu se současným standardem. Pro organizace, které vyžadují vysokou úroveň zabezpečení z důvodu vysoce hodnotných aktiv (z hlediska důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti) je velmi žádoucí udržovat tento systém v souladu s normou v celém životním období. K tomu výrazně napomáhá certifikace systému podle normy ISO/IEC 9/54

24 Systém je pak auditorem kompletně prověřen z pohledu třetí strany. Více o certifikaci v kapitole ROZDÍLOVÁ ANALÝZA ISO27001 Pro správné definování nápravných opatření a kroků vedoucích k nápravě je nutné zajistit objektivní hodnocení fungování a stavu vyspělosti vlastního systému řízení bezpečnosti. V tomto případě je vhodné začít s rozdílovou analýzu oproti normě. Tato analýza si klade následující cíle: Zmapovat stávající funkci organizace bezpečnosti a zastoupení informační bezpečnosti v procesech organizace. Identifikovat případné nedostatky v jednotlivých kapitolách ISO dokumentu, které brání shodě s normou a ohodnotit jejich závažnost (z pohledu míry neshody s normou). Stanovit cestu k nápravě u jednotlivých nedostatků v rámci hodnocení požadavků normy. Uvažovat rizika pro informační aktiva a identifikovat je v relevantních kapitolách dle ISO (To poslouží k vyhodnocení závažných nedostatků v informační bezpečnosti společnosti a doporučí urgentní nápravné opatření). Rozdílová analýza vychází z rozboru podkladů dodaných zadavatelem (dokumentace), šetření v prostředí zadavatele (obvykle forma interview) a následného expertního vyhodnocení konzultanty dodavatele. Informace procházejí cykly validace a doplňování dle aktuálních zjištění a konfirmace zadavatelem. Zadavatel je průběžně informován o stavu zjištění a v případě identifikace nedostatku zásadního rozsahu, které přímo ohrožuje provoz, je ihned notifikován zabezpečeným komunikačním kanálem. 2.3 CERTIFIKACE ISO/IEC Certifikace ISMS oproti normě ISO/IEC je iniciována na požadavek zadavatele, v momentě kdy jsou nedostatky identifikované při rozdílové analýze vyřešeny. Tohoto stavu bude dosaženo po úspěšné realizaci projektů identifikovaných touto studií. Tyto projekty budou mít za cíl odstranit všechny nedostatky a neshody s normou a formou nápravných opatření zajistit shodu s normou v závislosti na stanovené hranici působnosti. Proces certifikace je iniciován organizací (zadavatelem) požadavkem o certifikaci informačního systému řízení bezpečnosti autorizovanému auditorovi (certifikační orgán). Ten musí být registrován a autorizován u národního certifikačního orgánu a autorizován k provedení nezávislé analýzy. Tato analýza obvykle probíhá v těchto krocích: Žádost vybranému certifikačnímu orgánu (autoritě). Setkání s auditorem a základní seznámení s organizací žadatele (případné předání dokumentace pro další fáze auditu). Audit relevantní procesní a organizační dokumentace ISMS, které organizace vlastní (tento audit probíhá bez přítomnosti auditora v prostorách žadatele). Je zkoumána shoda formy a obsahu dokumentace s normou. Audit v prostorách žadatele ( on-site ) 10/54

25 Je zkoumána implementace a míra efektivity procesů prověřených v předchozí fázi ( odpovídá realita dokumentaci? ). Seznámení žadatele s výsledky auditu a vyvození závěru. Pro drobné nedostatky může auditor udělit dobu odkladu při doložení plánu nápravy. Zásadní nedostatky mohou vést k neudělení certifikace. Audit pro obhájení certifikace probíhá každé tři roky. Certifikace systému řízení bezpečnosti informací má pro organizaci nesporné výhody: Záruka správného řízení informační bezpečnosti (díky nastavením interním kontrolám i pravidelným externím auditům). To jak pro organizaci samotnou, tak pro externí partnery. Certifikace je celosvětově uznávaná. Umožnění bezproblémové výměny informací s třetími stranami vyžadujícími certifikaci ISO/IEC Efektivní a systémové vynakládání finančních prostředků díky koncepčnímu plánování V případě, že organizace uvažuje o certifikaci ISMS akreditovaným auditorem třetí strany, je nutné adresovat všechny nedostatky v stávajícím systému řízení informační bezpečnosti. U méně závažných nedostatků může auditor udělit dobu odkladu při doložení konkrétního plánu nápravy. 2.4 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK Hodnocení rizik jednotlivých procesů je exaktně vztaženo ke znění normy ISO/IEC 27001, která má obecnou platnost pro organizace různého zaměření a obchodní činnosti. Nevyhovění liteře normy tak z faktického pohledu nemusí mít vliv na samotný výkon (zajištění provozu, správy atd.) a nemusí nutně znamenat nedostatečnou ochranu aktiv. Z pohledu rozdílové analýzy je největší riziko neshoda systému řízení bezpečnosti informací s normou ISO/IEC Reálná rizika, která ohrožují bezproblémový chod organizace a proces naplňování jejích cílů, jsou adresována součástí ISMS zabývající se řízením informačně bezpečnostních rizik (Risk management). Tato součást využívá kvalitativní analýzy rizik, pracující s relací informačními aktiv a hrozeb. Ve studii jsou tyto poznatky sloučeny v hodnocení jednotlivých složek normy ISO a zároveň adresovány v kapitole vyvozující nápravná opatření. Vyhodnocení rizik v sobě proto spojuje obě tyto složky. Metody použité v rámci studie stanovení rizik pro bezproblémový chod organizace jsou v souladu s ISO/IEC (Metodické pokyny pro řízení informační bezpečnosti). Primárně jsou na základě získaných údajů definována informační aktiva (assets) a jejich význam pro bezproblémové fungování organizace nutné k naplnění jejích strategických cílů. Dále jsou definovány hrozby (threats), které potenciálně negativně působí na informační aktiva (jedno či více). Vztah závažnosti hrozby s klasifikací informačního aktiva (podle dopadu důvěrnosti, integrity a dostupnosti) udává celkový dopad na informační bezpečnost daného aktiva. Jako poslední faktor je nutné stanovit pravděpodobnost, s jakou se může hrozba materializovat a tím fakticky ohrozit informační aktivum a tak narušit informační bezpečnost organizace. Posouzení těchto 11/54

26 veličin vychází z obdržených informací aktualizovaných s konkrétními zaměstnanci klienta a z expertního posouzení konzultanta. Vzájemný vztah těchto veličin vyjadřuje míra rizika, která vychází ze vztahu: Míra rizika = Pravděpodobnost * Celkový dopad na aktivum Rizika jsou poté pojmenována a popsána. Výsledná hodnota rizika je znázorněna na následující stupnici: Vysoký Dopad Střední Nízký Nízká Střední Vysoká Pravděpodobnost Tabulka č. 1 Stupnice výsledných hodnot rizik 12/54

27 Jednotlivým stupňům pak připadá tato interpretace: Stupeň Interpretace rizika 1 Aktuální stav je plně v souladu s normou a neohrožuje informační bezpečnost uvažovaných aktiv organizace klienta. 2 Stav je ve shodě s normou s výjimkou drobných nedostatků (v procesní nebo implementační části), které mohou představovat minoritní ohrožení informačních aktiv. 3 Existuje dílčí nesoulad (ne zásadního rázu) aktuálního stavu ve shodě s normou; absence takových opatření může uvádět informační aktiva organizace v ohrožení. Tuto oblast je doporučeno podrobněji analyzovat v rámci nápravných projektů. 4 V současném stavu byly identifikovány nedostatky či jejich skupiny, které nejsou v souladu s normou a absence těchto opatření může ohrozit získání certifikace. Tuto oblast je nutné podrobněji analyzovat v rámci nápravných projektů. 5 Existuje nesoulad mezi nastavením kontrolního mechanismu, který je v rámci uvažované certifikace nutné řešit (případně doplnit). Tuto oblast je nutné detailně analyzovat v rámci nápravných projektů s vysokou prioritou. Tabulka č. 2 Interpretace jednotlivých úrovní rizik Pro každou klauzuli (vyžadované opatření) ISO/IEC normy je stanoveno riziko dle výše zmíněné metodiky a ohodnoceno příslušným stupněm rizika. Ke každému bodu je k dispozici rovněž dílčí nápravné opatření, které reaguje na aktuální stav požadovaného opatření. Tato dílčí rizika jsou sdružena dle příslušných kapitol ISO normy. Abstrahovaná míra rizika pro jednotlivé kapitoly je pak uvažována při návrhu koncepčních nápravných řešení. Dílčí rizika mohou být seskupena do větších logických celků, na základě kterých je pak možné stanovit efektivní nápravná opatření, která budou koncepčně řešit jejich odstranění nebo zmírnění dopadů. Více o odvození nápravných opatření v kapitole PRIORITA RIZIK A ODVOZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Analyzovaná rizika jsou ohodnocena v závislosti na míře neshody s normou a míře ohrožení informačních aktiv na základě informací čerpaných z primárních (pohovory) a sekundárních (dodané a referenční dokumenty). Pro každý požadavek normy je slovně zhodnocen aktuální stav dané problematiky v organizaci klienta, který vyzdvihuje v čem je proces s normou ve shodě a kde jsou identifikovány nedostatky. Dílčí nápravné opatření potom reaguje na část popisující nedostatky v souladu s normou, které by mohly být problematické při certifikaci a jejich stav se musí aktivně řešit. Detailní tabulkový zápis je možné nalézt v podkapitole 6.1. Obecné závěry hodnotící aktuální stav jsou rozebírány v kapitole 3 (a podkapitolách). Ty jsou tvořeny jako abstrakt detailních zjištění u klienta. Výsledky rozdílové analýzy sloučené s výstupy analýzy rizik jsou rozebírány v kapitole 4. Ty představují hlavní výstup studie a na jejich základě jsou konstruována nápravná opatření. Dílčí nápravná opatření jsou strukturována do bloků, které adresují související skupiny spolu souvisejících nálezů a koncepčně řeší danou situaci. Při návrhu těchto bloků bylo využito interní know-how 13/54

28 společnosti, které reflektuje současné best-practices (technologie, metodologie, koncepty a modely) a zejména těchto zdrojů: Rodina norem ISO27000 COBIT ITIL praxe s jejich implementací v různých prostředích Metodologie zabývající se procesním modelem fungování organizace, optimalizací, řízením a modelem hodnocení vyspělosti procesů Báze znalostí fungování IT procesů a jejich implementací používaná předními IT společnostmi. Pro usnadnění nastavení postupu při adresování příslušných opatřením jsme ohodnotili jednotlivé bloky agregovanou mírou rizika, která zahrnuje všechny výše popsané aspekty (neshoda s normou, analýza rizik) a říká organizaci v jakém pořadí se nápravě nedostatků věnovat. 14/54

29 3 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 3.1 POSUZOVANÁ INFORMAČNÍ AKTIVA Rozsah posuzování platnosti bezpečnostní normy ISO byl omezen na informační aktiva, která jsou nezbytná pro chod společnosti. Za informační aktivum je považována komponenta nebo určitá část celého sytému, které organizace přikládá určitou hodnotu. Aktiva byla rozdělena do dvou významových kategorií: Hlavní Podpůrná U těchto aktiv byla ohodnocena úroveň uplatnění kontrolních mechanismů na dané IT procesy pomocí metodiky definované rodinou norem ISO Pro eliminaci klíčových rizik byla navržena odpovídající protiopatření mající ve většině případů vliv na více procesů (oblastí) najednou. V řadě případů tak řeší ochranu bezpečnosti informačních aktiv komplexně napříč systémy CRR. 15/54

30 V rámci zkoumání byla posuzována následující informační aktiva: Sekce Název Funkce Klasifikace Odůvodnění Popis Hlavní Monit Benefit Moutlook Centrální monitorovací systém Webová front-end aplikace Správa korporátní agendy Mitis Řízení přístupu - Identity management Helios Informační systém organizace vysoká vysoká střední střední střední Přímý vliv na zachování kontinuity hlavní obchodní činnosti organizace. Přímý vliv na zachování kontinuity hlavní obchodní činnosti organizace. Minimální dopad na hlavní obchodní činnost organizace. Obsahuje citlivé interní údaje. Centrální řízení úrovně přístupu do jednotlivých informačních systémů. Informační systém organizace, účetnictví. Slouží k automatizovanému zpracování evidence a vyhodnocení námětů projektů, sledování finančního a věcného plnění projektů v průběhu jejich životního cyklu. Podávání žádostí a podpora projektů, slouží jako základní komunikační nástroj. Smlouvy, docházka, cestovní příkazy, dovolené atd. Zadávání a přidělování přístupových oprávnění. Informační systém organizace. Podpůrná Pracovní stanice RIS Připojení do internetu Uživatelské počítače Regionální informační servis a mapový server Zajištění trvalého a plnohodnotného připojení na internet střední nízká vysoká Na uživatelských stanicích se mohou nacházet citlivé informace. Zpracování veřejných zdrojů informací a publikace na veřejně přístupných místech. Působí jako nedílná součást dostupnosti a poskytování služeb, které jsou hlavní obchodní činnosti organizace. Infrastruktura Správa HW aktiv vysoká Zajišťuje dostupnosti a důvěrnost poskytováných dat a služeb, které jsou hlavní obchodní činnosti organizace. Tabulka č. 3 Seznam posuzovaných aktiv Koncové uživatelské počítače. Agreguje veřejně dostupné regionální informace a je veřejně dostupný krajským úřadům, starostům atd. Zajištění trvalého a plnohodnotného připojení na Internet. Správa HW aktiv a zajištění jejich dostupnosti, důvěrnosti a integrity. 16/54

31 3.2 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA Podpora systematického prosazování bezpečnosti informací je obecně zastřešena předpisy OS-08 Informační systém a MP-11 Bezpečnostní politika IT. Dokumenty jsou schváleny vedením organizace a určují tak směr řízení bezpečnosti a soulad s požadavky, příslušnými zákony a směrnicemi. Bezpečnostní politika vychází z obecných zásad a požadavků organizace, obsahuje povinnosti pro realizaci, speciální postupy bezpečnosti a je dostupná všem zaměstnancům na interním datovém úložišti. Pro zajištění neustálé použitelnosti, přiměřenosti a účinnosti je doporučeno politiku přezkoumávat v plánovaných intervalech a to vždy minimálně jednou ročně nebo když nastane významná změna v systému. Přezkoumání a kontrola dodržování zásad definovaných bezpečnostní politikou v praxi probíhá kontinuálně interním (RD-06 Interní audit) a externím auditem. 3.3 ORGANIZACE BEZPEČNOSTI INFORMACÍ Vedení organizace vyjadřuje podporu systematického řízení bezpečnosti informací v organizaci vydáním a podpisem metodických pokynů MP-11 Bezpečnostní politika IT a MP-13 Provozní řád bezpečnosti IS. Závazek vedení organizace implementovat systém řízení bezpečnosti ISMS nebyl deklarován. Strategie a prostředky pro zpracování informací jsou dlouhodobě plánovány. Na začátku roku je požadavkem odsouhlasen cílový stav, který projde procesem vnitřních kontrol a schvalování. Zajištění bezpečného provozu a administraci klíčových systémů provádí dodavatel systémové integrace. Bezpečnostní požadavky jsou zahrnuty do pracovních povinností, doporučuje se však ověření jejich aplikace v praxi. Vzdělávání o bezpečnosti a aktuální hrozby jsou aktivně sledovány pouze na straně dodavatele systémové integrace a bezpečnostní infrastruktury. Rizika jsou obecně identifikována v MP-21 Rizika a jejich řízení. Bezpečnostní požadavky pro přístup klientů jsou nastaveny genericky a relevantní bezpečnostní požadavky jsou do znění smluv aplikovány jednotlivě podle předmětu dané smlouvy. Míra naplnění požadavků bezpečnosti je v periodických intervalech nezávisle přezkoumávána jak interním oddělěením interního auditu (činnosti a působnost dle RD-06 Interní audit, MP-RD Metodika auditorské činnosti) tak kontrolami daného řídícího orgánu a různými druhy auditu (např. NKÚ, EU). Kontakt s profesními sdruženími či speciálními fóry pro informační bezpečnost není interně udržován. 3.4 ŘÍZENÍ AKTIV Cílem řízení informačních aktiv je nastavit a přiměřeně udržovat jejich ochranu, tudíž je nutné definovat signifikantní informační aktiva a rizika na ně působící. Za tímto účelem je zpracován dokument obecného pojetí rizik MP-21 Rizika a jejich řízení. Informační aktiva organizace však nejsou identifikována ani jinak systematicky evidována, klasifikována s ohledem na jejich hodnotu, důvěrnost, právní požadavky, citlivost a kritičnost. Vlastnictví je přiřazeno vedoucímu daného útvaru. Pravidla pro přípustné použití informací a prostředků pro zpracování informací jsou obsažena v předpisech MP-11 Bezpečnostní politika IT a MP-13 Provozní řád bezpečnosti IS. Povinnosti 17/54

32 a odpovědnosti zaměstnanců jsou definovány popisem pracovních pozic v RD-01 Organizační řád a RD- 01 SP Popisy pracovních míst. 3.5 BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ Povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců jsou definovány v MP-11 Bezpečnostní politice IT, personální bezpečnost je pak definována popisem pracovního místa a působnosti útvaru v předpisech MP-13 Provozní řád bezpečnosti IS, RD-01 Organizační řád, RD-01 SP Popisy pracovních míst a popisem povinností vyplývajících z pracovního poměru v RD-02 Pracovní řád. Odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti dodržování bezpečnosti informací jsou definovány ve vnitřní řízené dokumentaci (ČSN 9001/2008). Proces zahájení nebo změny pracovního poměru zaměstnanců, smluvních a třetích stran probíhá formálním procesem. V praxi je nastaveno prověření nových zaměstnanců podle interních a zákonných požadavků. Při ukončení pracovního nebo smluvního vztahu je zpracován výstupní list, proti podpisu vedoucího útvaru jsou vráceny svěřené prostředky a zadán požadavek na zrušení uživatelského účtu. Proces disciplinárního řízení proti zaměstnanci či smluvní straně porušující předepsaná bezpečnostní pravidla je popsán v RD-02 Pracovní řád. Vzdělávání a školení v oblasti bezpečnosti informací je zaměřeno na bezpečnostní postupy a správné používaní informací. Nutno ověřit úroveň povědomí mezi zaměstnanci, smluvními a třetími stranami o bezpečnostních hrozbách a problémech s nimi spojených, jejich odpovědností a povinností a připravenosti podílet se na dodržování politiky bezpečnosti informací během své běžné práce. 3.6 FYZICKÁ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ Pro zajištění odpovídající úrovně fyzické bezpečnosti je nutné předcházet neautorizovanému fyzickému přístupu do vymezených prostor, poškození a zásahům do provozních budov a informací organizace. Za tímto účelem jsou přístupy do místnosti se síťovým rozvodem ve 4.NP a do datového centra v 1.PP zajištěny pomocí PIN kódu na klávesnici zabezpečovacího zařízení při vstupu do místnosti a je ověřena vstupní karta, která je vydávána pouze povolaným osobám. Přístup k zařízením v serverových skříních je přidělen pouze držitelům rackové vstupní karty. Datové centrum je před hrozbami ztráty, poškození, krádeže nebo kompromitace aktiv chráněno fyzickým perimetrem. Signifikantní výpočetní prostředky jsou umístěny v prostoru datového centra, kde jsou chráněna proti výpadku napájení elektrické energie, poruše klimatizace, poplachovému hlášení, záplavě či požáru. Kabelové rozvody jsou chráněny proti úmyslnému poškození. Není známa úroveň ochrany komunikačních kanálů proti odposlechu. Zařízení zabezpečující provoz datového centra jsou pravidelně kontrolována a udržována. Identifikace návštěv a kontrola totožnosti je prováděna při vstupu do budovy organizace. Fyzické zabezpečení kanceláří a místností volně přístupných během pracovní doby není vynuceno technickými prostředky. Přístup dodavatelů do datového centra je řešen asistovaně a záznam o návštěvě je veden v návštěvní knize. Zařízení obsahující paměťová media nejsou evidována a jejich použití není omezeno, použití tiskáren a obsah tisku není kontrolován. 18/54

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více