Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách..."

Transkript

1 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách Vzdělávací program oboru Sexuologie Předatestační kurz Klinická onkologie

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 STŘEDISKA SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OZÁŘENÉ PŘI RADIAČNÍCH NEHODÁCH 1. Zrušuje se text ve Věstníku MZ ČR částka 12/2003 týkající se zřízení středisek specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách str. 2 (Zn.: 2662/2003/OZP) 2. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že na základě povinnosti stanovené 46 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., a ve smyslu ustanovení čl. 51 odst. 3 Směrnice Rady č. 96/29/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, ustanovuje seznam středisek specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách (dále jen SSZP ) včetně jejich celostátní působnosti. 3. SSZP jsou zřízena ve: a) Fakultní nemocnici Královské Vinohrady; IČ: ; SSZP při Klinice popáleninové medicíny; Šrobárova 50, Praha 10 Vinohrady b) Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, IČ: , SSZP při Dermatovenerologické klinice; Budova A13, U Nemocnice 2, Praha 2 Nové Město c) Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČ: , SSZP při IV. Interní hematoonkologické klinice, Sokolská 581, Hradec Králové d) Thomayerově nemocnici, IČ: , SSZP při Oddělení lékařské genetiky, Vídeňská 800, Praha 4 Krč e) Fakultní nemocnici Brno, IČ: , SSZP při Dermatovenerologické klinice, Jihlavská 20, Brno. Kontaktní spojení na SSZP, rozsah poskytované specializované zdravotní péče a počet lůžek je uveden v následující tabulce. SSZP jsou v rámci oboru působnosti metodickými centry pro problematiku zdravotní péče o ozářené a poskytují konzultační a přednáškovou činnost pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb v oblasti rozsahu své specializace.

3 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 3 Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách Poskytovatel zdravotních služeb Telefon Fax Rozsah poskytované zdravotní péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady SSZP při Klinice popáleninové medicíny Šrobárova Praha 10 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze SSZP při Dermatovenerologické klinice; Budova A13 U Nemocnice Praha 2 Nové Město Fakultní nemocnice Hradec Králové SSZP při IV. Interní hematoonkologické klinice Sokolská Hradec Králové Thomayerova nemocnice SSZP při Oddělení lékařské genetiky Vídeňská Praha 4 Krč Fakultní nemocnice Brno SSZP při Dermatovenerologické klinice Jihlavská Brno příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením chirurgické ošetření lokálního depozitu radionuklidu a kontaminovaných poranění ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření příjem a léčení ozářených osob při podezření na vnitřní kontaminaci radionuklidy příjem a léčení ozářených osob při indikaci diagnostické hospitalizace (např. při celotělovém ozáření ionizujícím zářením dávkou pod 1 Gy) příjem a léčení ozářených osob při podezření na celotělové ozáření ionizujícím zářením dávkou převyšující 1 Gy, bez ohledu na kontaminaci radionuklidy provedení a vyhodnocení cytogenetických vyšetření lymfocytů periferní krve ozářených osob a určení ekvivalentu celotělové dávky ionizujícího záření příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením, chirurgické ošetření kontaminovaných poranění, ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření Počet lůžek 15 Pozn. Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 15 pacientů po dobu 4 týdnů 20 Pozn. Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 20 pacientů po dobu 1-2 týdnů Pozn. Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 6 pacientů po dobu 4 týdnů Pozn. Kapacita: analýza krve 2 osob ozářených / 1 týden 6 10 Pozn: Doba možné hospitalizace dnů, vždy po 5 lůžkách na Dermatovenerologické klinice a Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 VZDLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU SEXUOLOGIE ZN.: 26573/2013/VZV REF.: Mgr. Eva Widzová, tel linka 2866 Podle zákona. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpsobilosti a specializované zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae, zubního lékae a farmaceuta, ve znní pozdjších pedpis, a následn dle vyhlášky. 185/2009 Sb., o oborech specializaního vzdlávání léka, zubních léka a farmaceut a oborech certifikovaných kurz, ve znní pozdjších pedpis, zveejuje Ministerstvo zdravotnictví vzdlávací program certifikovaného kurzu sexuologie, jehož plné znní nahrazuje pvodní znní vydané ve Vstníku MZ 2010, ástka 1, Únor 2010.

5 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru Specializovaný výcvik v délce minimáln 24 msíc Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Všeobecné požadavky Hodnocení vzdlávání v nástavbovém oboru Charakteristika inností, pro které absolvent vzdlávání v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zpsobilost Charakteristika akreditovaných pracoviš Akreditovaná pracovišt (AP) Vysvtlivky požadavky na pracovišt Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci Charakteristika vzdlávacích aktivit Doporuená literatura * Certifikovaný kurz (název nástavbový obor vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky. 185/2009 Sb., o oborech specializaního vzdlávání léka, zubních léka a farmaceut a oborech certifikovaných kurz). 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru Cílem vzdlávání v nástavbovém oboru sexuologie je prohloubení znalostí léka v oblasti lidské sexuality tak, aby byli schopni samostatné práce v ambulantní i lžkové sexuologické praxi. Specialista musí být seznámen se zdravotní politikou obecn a ve vztahu k oboru sexuologie zvlášt. Ovládá problematiku organizace a ízení sexuologické pée ve všech jejích úsecích.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 2 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru Podmínkou pro zaazení do oboru sexuologie je získání specializované zpsobilosti v oboru diabetologie a endokrinologie nebo gynekologie a porodnictví nebo psychiatrie nebo urologie. Vzdlávání se uskuteuje pi výkonu lékaského povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení 83 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. Vzdlávání mže probíhat jako rozvolnná píprava, to je pi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto pípad celková délka, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Celková délka pípravy v oboru sexuologie je v minimální délce 24 msíc, z toho 2.1 Specializovaný výcvik v délce minimáln 24 msíc ást I. a) povinná praxe Akreditované pracovišt Poet msíc sexuologie 1) 2) pracovišt s akreditací I. nebo II. typu 20 z toho úvodní stáž na sexuologickém pracovišti s akreditací II. typu 2) 2 týdny sexuologie 2) pracovišt s akreditací II. typu 1 sexuologie 1) 2) lžkové oddlení 10 dní psychiatrie 3), 4) 1 gynekologie a porodnictví 3), 5) 1 urologie 3), 6) 1 doplková praxe dle poteby praxe na lžkových nebo ambulantních akreditovaných pracovištích psychiatrie, gynekologie a porodnictví a urologie U léka se získanou specializovanou zpsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, psychiatrie a urologie se mže zapoítat absolvovaná praxe na gynekologii a porodnictví, psychiatrii nebo urologii v délce 1 msíce do praxe v nástavbovém oboru sexuologie, pokud odpovídá její obsah píslušnému vzdlávacímu programu (dle ustanovení 5 odst. 8 zákona. 95/2004 Sb.) sexuologie. Školenec zaazený do oboru sexuologie si pak doplní pouze chybjící praxi dle tohoto vzdlávacího programu. 1 b) doporuená doplková praxe Akreditované pracovišt dermatovenerologie 3), 7) se zamením na diagnostiku a terapii pohlavn penosných onemocnní Poet msíc 1

7 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 7 ást II. c) úast na vzdlávacích aktivitách povinná Kurzy, semináe Poet dní kurz Lékaská první pomoc 8) 3 kurz Základy lékaské etiky, komunikace, managementu a legislativy 8) 2 kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léba závislostí 8) 1 d) úast na vzdlávacích aktivitách doporuená Kurzy, semináe tematické kurzy Institutu postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ ) nebo jiných institucí, vnované sexuologickým problémm semináe a konference Sexuologické spolenosti eské lékaské spolenosti (dále jen SS LS ) a Spolenosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále jen SPRSV ) 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) a prkazu odbornosti lékae (odborný index). Potvrzené výkony musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Poet výkon uvedený v logbooku je stanoven jako minimální. Pedpokládá se absolvování nebo asistence u takového potu výkon, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Teoretické znalosti Znalosti o fylogenezi a ontogenezi sexuality, fyziologie a patofyziologie lidského sexuálního chování a lidské reprodukce. Znalosti kliniky poruch a nedostatk v tlesn pohlavním vývoji lidí, klinika sexuálních dysfunkcí a partnerského sexuálního nesouladu, parafilií, odchylek a poruch sexuální orientace a sexuální identifikace. Vyšetování, léení, medicínské posuzování pachatel a obtí sexuálních delikt. Vyšetování a léení sexuálních poruch pi tlesných a duševních poruchách a onemocnních. Vyšetování, léení a posuzování poruch plodnosti muže a zásady vedení infertilního páru. Vyšetování a hodnocení spermiologických nález, preparace ejakulátu, kryokonzervace spermií. Andrologické indikace k metodám asistované reprodukce. Postkoitální test a jeho hodnocení, hodnocení množství a kvality cervikálního hlenu. Penetraní testy spermií v pirozených i arteficiálních médiích. Technika vaginální, cervikální a kavitární inseminace.

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Indikace a kontraindikace antikoncepních metod u muž i žen, poradenství v oblasti plánovaného rodiovství. Systematické znalosti indikací a kontraindikací léebných sexuologických metod, hluboké znalosti medikamentózní terapie v sexuologii vetn terapie hormonální, hluboké znalosti specifické psychoterapie sexuálních poruch (sexoterapie). Sexuologické poradenství v souvislosti s pohlavn penosnými nemocemi vetn HIV/AIDS. Znalosti základních organizaních a právních pedpis obecn, pro sexuologii zvlášt, a to zejména pedpisy: - o nucené ochranné léb sexuálních delikvent, - o kastraci sexuálních delikvent, - o chirurgické sterilizaci, - o zmn pohlaví transsexuálních osob. Znalosti pedpis o zdravotním a nemocenském pojištní ve vztahu k sexuologické oblasti. Sexuologické vyšetení muže a ženy vetn základního vyšetení ženských a mužských pohlavních orgán. Sexuologické dotazníky, jejich zpracování a vyhodnocení. Falopletyzmografické a vulvopletyzmografické vyšetení a jeho vyhodnocení. Praktické dovednosti Minimální poty výkon Výkony Sexuální dysfunkce u muž a žen 50 Poet Manželský (partnerský) sexuální nesoulad 20 Parafilie 10 Sexuální delikventi agresoi, pedofilní delikventi, exhibicionisté 10 Poruchy sexuální identifikace (transsexualismus, transvestitismus) 10 Poruchy mužské plodnosti 20 Vývojové poruchy genitálu, hypogonadismus 10 Psychofyziologické vyšetovací metody (PPG, VPG falopletyzmografické a vulvopletyzmografické vyšetení) praktická aplikace 5

9 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 9 4 Všeobecné požadavky Absolvent zná organizaci zdravotnictví, právní pedpisy a naízení platná ve zdravotnictví, právní rámec lékaské praxe. 5 Hodnocení vzdlávání v nástavbovém oboru Vzdlávání probíhá pod vedením pidleného školitele na akreditovaném pracovišti. a) Prbžné hodnocení školitelem záznamy o absolvované praxi v logbooku, záznamy o prbžném hodnocení školitelem v pravidelných šestimsíních intervalech v prkazu odbornosti. b) Pedpoklady pístupu k závrené zkoušce absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí, pedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, pedložení a obhajoba písemné seminární práce podle požadavk výukového pracovišt, potvrzení o absolvování kurz, vdeckých a vzdlávacích akcí (viz tab. ást II.). c) Vlastní závrená zkouška ást praktická vyšetení pacienta, vedení pípad v prbhu klinické pedatestaní stáže, ást teoretická 3 odborné otázky, obhajoba seminární práce. 6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzdlávání v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zpsobilost Absolvováním nástavbového oboru zdravotnití pracovníci získávají zvláštní odbornou zpsobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou zpsobilost. Léka se zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru sexuologie je schopen: diagnostikovat, léit a odborn posuzovat pípady z celého spektra sexuálních poruch muž a žen, jakož i poruchy plodnosti muže, poskytovat sexuologické poradenství v celé šíi oboru, vést specializaní vzdlávání a další vzdlávání v oboru u svých spolupracovník, publikovat odborná i popularizaní sdlení v tisku, orientovat se v eské a zahraniní odborné literatue, sledovat vývoj poznatk v sexuologii a navazujících lékaských i nelékaských vdních oborech a aplikovat nové poznatky v praxi.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 7 Charakteristika akreditovaných pracoviš Pracovišt zajišující výuku školenc musí být akreditováno (ustanovení 13 zákona. 95/2004 Sb.). Pracovišt musí zajistit školenci absolvování vzdlávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce vetn úasti na ústavních pohotovostních službách a dále umožnní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást pípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu poskytované odborné pée a výuky se rozlišují následující typy pracoviš. Minimální kritéria akreditovaného pracovišt jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. Nedílnou souástí žádosti o udlení akreditace je plán pípravy školence. 7.1 Akreditovaná pracovišt (AP) Akreditované pracovišt I. typu Personální požadavky Organizaní a provozní požadavky Materiální a technické vybavení Vdecko výzkumná innost Školitel má nejvyšší vzdlání v oboru sexuologie a 10 let výkonu povolání lékae v oboru nebo specializovanou zpsobilost nebo zvláštní odbornou zpsobilost v oboru sexuologie, z toho alespo 5 let od získání specializované zpsobilosti nebo zvláštní odborné zpsobilosti v oboru sexuologie a minimální úvazek 1,0. Pomr školitel/školenec 1:1-2. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu s žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. Vybavení pracovišt dle standard personálního a pístrojového vybavení, které nepokrývá všechny sexuologické indikace a postupy. Souástí pracovišt je sexuologická ambulance. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení).

11 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR Akreditované pracovišt II. typu Personální požadavky Organizaní a provozní požadavky Materiální a technické vybavení Vdecko výzkumná innost 2 školitelé s nejvyšším vzdláním v oboru sexuologie a 10 let výkonu povolání lékae v oboru nebo specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru sexuologie, z toho alespo 5 let od získání specializované zpsobilosti nebo zvláštní odborné zpsobilosti v oboru sexuologie a s minimálním úvazkem 0,5. Pomr školitel/školenec 1:1-2. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu se žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. Vybavení pracovišt dle standard personálního a pístrojového vybavení zajišující celé spektrum výkon v rámci vzdlávacího programu sexuologie. Souástí tohoto pracovišt je: - sexuologická ambulance, - pée o sexuální devianty a ochranné sexuologické léby - spermiologická laborato, - vyšetování a léba sexuálních dysfunkcí, - falometrie (PPG pístroje), - HIV/AIDS poradna. AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sdlení v domácích i zahraniních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných úkol. Školenec by se ml seznámit bhem své pípravy se zásadami vdecké práce, ml by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností pracovišt, pípadn se i na ní podílet. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení).

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Vysvtlivky požadavky na pracovišt 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru sexuologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru sexuologie, a to v ásti akreditované pracovišt II. typu. Pracovišt je akreditováno pro spolené stáže vzdlávacího programu tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zaízení nebo smluvního zaízení. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem psychiatrie, a to v ásti akreditované pracovišt. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem gynekologie a porodnictví, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem urologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem dermatovenerologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. v jakémkoliv vzdlávacím programu.

13 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 13 Pedmt 8 Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci 8.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit Program kurzu Lékaská první pomoc Náhlá zástava krevního obhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíená neodkladná resuscitace vetn defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). Bezvdomí nejasného pvodu, kee, synkopa; náhlé cévní mozkové píhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. Dušnost, hlavní píiny: respiraní etiologie astma bronchiale, status astmaticus, inhalaní trauma atd., kardiovaskulární etiologie kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umlé plicní ventilace. Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pístupy. Traumatologie tžké úrazy, úraz hlavy, pátee, hrudníku, dutiny bišní, konetin, polytrauma, poranní el. proudem, termická poranní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). Minimální poet hodin Šok, diagnóza, klasifikace, píiny, terapeutické pístupy. 1 Hromadný výskyt ranných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support). Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 Zvláštnosti urgentních stav u dtí. 2 Extramurální porod, pée o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 Praktická výuka. 4 Ovení znalostí testem. Celkem

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Personální a technické zabezpeení kurzu Lékaská první pomoc Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání lékae v oboru specializace. Úastníci kurzu obdrží souasn s pozvánkou do kurzu na CD uební texty Lékaská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob probrat tak rozsáhlou a náronou problematiku. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Uebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiraních a obhových) k objektivizaci úinnosti provádné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závrené vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: - zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (vetn intubaní) a rznými technikami tracheální intubace, - umlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pes masku, runím dýchacím pístrojem/ transportním ventilátorem, - nácvik intubace dtí/novorozenc a umlou plicní ventilaci, - zajištní prchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), - punkci pneumotoraxu, - zajištní vstupu do krevního eišt - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a rzné techniky intraoseálního pístupu, - diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie. Poítaová uebna pro závrené testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespo s oveným kvazistandardizovaným testem.

15 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 15 Pedmt Program kurzu Základy lékaské etiky, komunikace, managementu a legislativy Lékaská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník). Práva a povinnosti pacient, informovaný souhlas. Eutanázie aj. Minimální poet hodin Komunikace s problémovým pacientem. 4 Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pée. 8,5 Informace o základních zákonných a provádcích pedpisech ve zdravotnictví. Systém všeobecného zdravotního pojištní. Vztah léka (zdravotnické zaízení) a pojišovny. Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zaízení. 1 Základy kvality pée a bezpeí. 1 Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi daové piznání, evidence majetku, finanní toky). Povinnosti zdravotnických pracovník, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. 1 Nemocenské a dchodové pojištní. 0,5 Celkem 16 Personální a technické zabezpeení kurzu Základy lékaské etiky, komunikace, managementu a legislativy Personální zabezpeení Lektoi se znalostí zdravotnického práva a veejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým vzdláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo 5 let. Souástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a již na vysoké škole nebo v MBA programu, popípad obdobných obor vysokých škol i celoživotního vzdlávání. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Základy zdravotnické legislativy, event. jiné ,5 3

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Pedmt Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Minimální poet hodin Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 1 Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1 Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských obor, možnosti prevence. Pehled specifických léebných modalit pro osoby škodliv užívající NL a závislé. 1 Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 Závr kurzu, diskuse. 1 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Personální zabezpeení Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. 2

17 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 17 9 Doporuená literatura Doporuená literatura DANEŠ, Ludk. Erektilní dysfunkce. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 87 s. ISBN DANEŠ, Ludk. Pedasná ejakulace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 79 s. Psyché (Grada). ISBN FIFKOVÁ, Hana. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Vyd. 2. Praha: Grada, 2008, 202 s., [8] s. obr. píl. Psyché (Grada). ISBN KRATOCHVÍL, Stanislav. Sexuální dysfunkce. 3. doplnné a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2008, 301 s. Psyché. ISBN POHANKA, Michal a Luboslav STÁRKA. Erektilní dysfunkce a jejich léba: prvodce ošetujícího lékae: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 3. doplnné a aktualizované vyd. Praha: Maxdorf, 2011, 140 s. Farmakoterapie pro praxi. ISBN STÁRKA, Luboslav a Václav ZAMRAZIL. Základy klinické endokrinologie: prvodce ošetujícího lékae: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005, 378 s., [iv] s. barev. obr. píl. Jessenius. ISBN TURAN, Pavel, Pavel POKORNÝ a Tomáš FAIT. Sexuologie pro urology a gynekology: prvodce ošetujícího lékae: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 437 s. Jessenius. ISBN WEISS, Petr, Pavel POKORNÝ a Tomáš FAIT. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 351 s. Jessenius. ISBN WEISS, Petr, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuální chování v R: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 159 s. Jessenius. ISBN X. WEISS, Petr, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuální zneužívání dtí: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 264 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN WEISS, Petr, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuologie: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 724 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN ZVINA, Jaroslav, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuologie (nejen) pro lékae: situace a trendy. 1. vyd. Brno: CERM, 2003, 287 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN ZVINA, J.: Plodnost muže a její poruchy, skripta. Praha: IPVZ, 2010, 45 s. asopisy eská a slovenská psychiatrie eská gynekologie Archives of Sexual Behavior Journal of Sexual Medicine Internetové odkazy

18 18 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 PŘEDATESTAČNÍ KURZ KLINICKÁ ONKOLOGIE ZN.: 26573/2013/VZV REF.: Mgr. Eva Widzová, tel linka 2866 V návaznosti na Informaci týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, vydanou ve Věstníku MZ 2013, Částka 1, Leden 2013, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví úpravy ve vzdělávacích programech specializačního vzdělávání lékařů a nástavbových oborů, a to v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. Předatestační kurz Klinická onkologie se doplňuje do vzdělávacího programu pro obor klinická onkologie zveřejněného ve Věstníku MZ 2011, Částka 4, Duben S výjimkou změn uvedených ve Věstníku MZ 2013, Částka 1, Leden 2013, zůstává obsah vzdělávacího programu pro obor klinická onkologie nadále v platnosti v rozsahu jeho původního znění.

19 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 19 Předmět Předatestační kurz Klinická onkologie Minimální počet hodin Úvod do klinické onkologie filozofie oboru. 1 Biologie nádorů. 2 Interpretace základních histologických a molekulárně genetických vyšetření. 1 Epidemiologie nádorů, TNM klasifikace, NOR, screening programy, organizace. 1 Dědičná nádorová onemocnění. 1 Systémová protinádorová léčba klasická přehled, mechanismus účinku. 2 Cílená protinádorová léčba přehled, mechanismus účinku. 1 Hodnocení léčebné odpovědi v onkologii, klinické studie. 1 Radioterapie (indikace, formy, konkomitantní léčba, nežádoucí účinky). 7 Onkochirurgie (prs, plíce, melanom, orgány GIT). 2 Nádory horního GIT. 1 Nádory jater, žlučníku a žlučových cest, pankreatu. 1 Nádory tlustého střeva a konečníku. 1 Neuroendokrinní nádory, nádory štítné žlázy. 1 Hematoonkologie (lymfomy, mnohočetný myelom, leukémie). 3 Maligní melanom. 1 Sarkomy včetně GIST. 1 Uroonkologie. 2 Onkogynekologie. 2 Nádory ORL. 1 Nádory prsu. 2 Nádory CNS (primární a sekundární). 1 Nádory plic a pleury. 2 Nádory neznámého origa. 1 Možnosti intervenční radiologie. 1 Dětská onkologie. 4 Nežádoucí účinky protinádorové léčby a jejich management. 2 Akutní stavy v onkologii. 1 Nutriční péče v onkologii. 1 Kostní nádorová nemoc a její léčba. 1 Management jaterních metastáz. 1 Management symptomů pokročilého onemocnění (bolest, dušnost, symptomy GIT, úzkost, deprese, delirium). 3 Organizace paliativní péče v ČR, domácí a lůžková hospicová péče. 1 Klinické, etické a právní aspekty péče o pacienta v závěru života. 1 Psychická zátěž pracovníků v onkologii a její zvládání (prevence syndromu vyhoření). 1 Ověření znalostí testem. Celkem 56

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2.

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 12. PROSINCE 2014 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2015/DZP ze dne 2. prosince 2014, o regulaci

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: PROSINEC 2007 Cena:??? Kč OBSAH: 1. Vzor informovaného souhlasu sterilizace vejcovodů..................................................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více