Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách..."

Transkript

1 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách Vzdělávací program oboru Sexuologie Předatestační kurz Klinická onkologie

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 STŘEDISKA SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OZÁŘENÉ PŘI RADIAČNÍCH NEHODÁCH 1. Zrušuje se text ve Věstníku MZ ČR částka 12/2003 týkající se zřízení středisek specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách str. 2 (Zn.: 2662/2003/OZP) 2. Ministerstvo zdravotnictví informuje, že na základě povinnosti stanovené 46 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., a ve smyslu ustanovení čl. 51 odst. 3 Směrnice Rady č. 96/29/EURATOM, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, ustanovuje seznam středisek specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách (dále jen SSZP ) včetně jejich celostátní působnosti. 3. SSZP jsou zřízena ve: a) Fakultní nemocnici Královské Vinohrady; IČ: ; SSZP při Klinice popáleninové medicíny; Šrobárova 50, Praha 10 Vinohrady b) Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, IČ: , SSZP při Dermatovenerologické klinice; Budova A13, U Nemocnice 2, Praha 2 Nové Město c) Fakultní nemocnici Hradec Králové, IČ: , SSZP při IV. Interní hematoonkologické klinice, Sokolská 581, Hradec Králové d) Thomayerově nemocnici, IČ: , SSZP při Oddělení lékařské genetiky, Vídeňská 800, Praha 4 Krč e) Fakultní nemocnici Brno, IČ: , SSZP při Dermatovenerologické klinice, Jihlavská 20, Brno. Kontaktní spojení na SSZP, rozsah poskytované specializované zdravotní péče a počet lůžek je uveden v následující tabulce. SSZP jsou v rámci oboru působnosti metodickými centry pro problematiku zdravotní péče o ozářené a poskytují konzultační a přednáškovou činnost pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb v oblasti rozsahu své specializace.

3 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 3 Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách Poskytovatel zdravotních služeb Telefon Fax Rozsah poskytované zdravotní péče Fakultní nemocnice Královské Vinohrady SSZP při Klinice popáleninové medicíny Šrobárova Praha 10 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze SSZP při Dermatovenerologické klinice; Budova A13 U Nemocnice Praha 2 Nové Město Fakultní nemocnice Hradec Králové SSZP při IV. Interní hematoonkologické klinice Sokolská Hradec Králové Thomayerova nemocnice SSZP při Oddělení lékařské genetiky Vídeňská Praha 4 Krč Fakultní nemocnice Brno SSZP při Dermatovenerologické klinice Jihlavská Brno příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením chirurgické ošetření lokálního depozitu radionuklidu a kontaminovaných poranění ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření příjem a léčení ozářených osob při podezření na vnitřní kontaminaci radionuklidy příjem a léčení ozářených osob při indikaci diagnostické hospitalizace (např. při celotělovém ozáření ionizujícím zářením dávkou pod 1 Gy) příjem a léčení ozářených osob při podezření na celotělové ozáření ionizujícím zářením dávkou převyšující 1 Gy, bez ohledu na kontaminaci radionuklidy provedení a vyhodnocení cytogenetických vyšetření lymfocytů periferní krve ozářených osob a určení ekvivalentu celotělové dávky ionizujícího záření příjem a léčení ozářených osob s lokálními kožními projevy vyvolanými ionizujícím zářením, chirurgické ošetření kontaminovaných poranění, ošetření pozdních lokálních následků akutního ozáření Počet lůžek 15 Pozn. Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 15 pacientů po dobu 4 týdnů 20 Pozn. Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 20 pacientů po dobu 1-2 týdnů Pozn. Doba, po kterou je zaručena schopnost léčit: péče o 6 pacientů po dobu 4 týdnů Pozn. Kapacita: analýza krve 2 osob ozářených / 1 týden 6 10 Pozn: Doba možné hospitalizace dnů, vždy po 5 lůžkách na Dermatovenerologické klinice a Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 VZDLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU SEXUOLOGIE ZN.: 26573/2013/VZV REF.: Mgr. Eva Widzová, tel linka 2866 Podle zákona. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpsobilosti a specializované zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae, zubního lékae a farmaceuta, ve znní pozdjších pedpis, a následn dle vyhlášky. 185/2009 Sb., o oborech specializaního vzdlávání léka, zubních léka a farmaceut a oborech certifikovaných kurz, ve znní pozdjších pedpis, zveejuje Ministerstvo zdravotnictví vzdlávací program certifikovaného kurzu sexuologie, jehož plné znní nahrazuje pvodní znní vydané ve Vstníku MZ 2010, ástka 1, Únor 2010.

5 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru Specializovaný výcvik v délce minimáln 24 msíc Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Všeobecné požadavky Hodnocení vzdlávání v nástavbovém oboru Charakteristika inností, pro které absolvent vzdlávání v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zpsobilost Charakteristika akreditovaných pracoviš Akreditovaná pracovišt (AP) Vysvtlivky požadavky na pracovišt Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci Charakteristika vzdlávacích aktivit Doporuená literatura * Certifikovaný kurz (název nástavbový obor vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky. 185/2009 Sb., o oborech specializaního vzdlávání léka, zubních léka a farmaceut a oborech certifikovaných kurz). 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru Cílem vzdlávání v nástavbovém oboru sexuologie je prohloubení znalostí léka v oblasti lidské sexuality tak, aby byli schopni samostatné práce v ambulantní i lžkové sexuologické praxi. Specialista musí být seznámen se zdravotní politikou obecn a ve vztahu k oboru sexuologie zvlášt. Ovládá problematiku organizace a ízení sexuologické pée ve všech jejích úsecích.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 2 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru Podmínkou pro zaazení do oboru sexuologie je získání specializované zpsobilosti v oboru diabetologie a endokrinologie nebo gynekologie a porodnictví nebo psychiatrie nebo urologie. Vzdlávání se uskuteuje pi výkonu lékaského povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení 83 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. Vzdlávání mže probíhat jako rozvolnná píprava, to je pi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto pípad celková délka, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Celková délka pípravy v oboru sexuologie je v minimální délce 24 msíc, z toho 2.1 Specializovaný výcvik v délce minimáln 24 msíc ást I. a) povinná praxe Akreditované pracovišt Poet msíc sexuologie 1) 2) pracovišt s akreditací I. nebo II. typu 20 z toho úvodní stáž na sexuologickém pracovišti s akreditací II. typu 2) 2 týdny sexuologie 2) pracovišt s akreditací II. typu 1 sexuologie 1) 2) lžkové oddlení 10 dní psychiatrie 3), 4) 1 gynekologie a porodnictví 3), 5) 1 urologie 3), 6) 1 doplková praxe dle poteby praxe na lžkových nebo ambulantních akreditovaných pracovištích psychiatrie, gynekologie a porodnictví a urologie U léka se získanou specializovanou zpsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, psychiatrie a urologie se mže zapoítat absolvovaná praxe na gynekologii a porodnictví, psychiatrii nebo urologii v délce 1 msíce do praxe v nástavbovém oboru sexuologie, pokud odpovídá její obsah píslušnému vzdlávacímu programu (dle ustanovení 5 odst. 8 zákona. 95/2004 Sb.) sexuologie. Školenec zaazený do oboru sexuologie si pak doplní pouze chybjící praxi dle tohoto vzdlávacího programu. 1 b) doporuená doplková praxe Akreditované pracovišt dermatovenerologie 3), 7) se zamením na diagnostiku a terapii pohlavn penosných onemocnní Poet msíc 1

7 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 7 ást II. c) úast na vzdlávacích aktivitách povinná Kurzy, semináe Poet dní kurz Lékaská první pomoc 8) 3 kurz Základy lékaské etiky, komunikace, managementu a legislativy 8) 2 kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léba závislostí 8) 1 d) úast na vzdlávacích aktivitách doporuená Kurzy, semináe tematické kurzy Institutu postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ ) nebo jiných institucí, vnované sexuologickým problémm semináe a konference Sexuologické spolenosti eské lékaské spolenosti (dále jen SS LS ) a Spolenosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále jen SPRSV ) 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) a prkazu odbornosti lékae (odborný index). Potvrzené výkony musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Poet výkon uvedený v logbooku je stanoven jako minimální. Pedpokládá se absolvování nebo asistence u takového potu výkon, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Teoretické znalosti Znalosti o fylogenezi a ontogenezi sexuality, fyziologie a patofyziologie lidského sexuálního chování a lidské reprodukce. Znalosti kliniky poruch a nedostatk v tlesn pohlavním vývoji lidí, klinika sexuálních dysfunkcí a partnerského sexuálního nesouladu, parafilií, odchylek a poruch sexuální orientace a sexuální identifikace. Vyšetování, léení, medicínské posuzování pachatel a obtí sexuálních delikt. Vyšetování a léení sexuálních poruch pi tlesných a duševních poruchách a onemocnních. Vyšetování, léení a posuzování poruch plodnosti muže a zásady vedení infertilního páru. Vyšetování a hodnocení spermiologických nález, preparace ejakulátu, kryokonzervace spermií. Andrologické indikace k metodám asistované reprodukce. Postkoitální test a jeho hodnocení, hodnocení množství a kvality cervikálního hlenu. Penetraní testy spermií v pirozených i arteficiálních médiích. Technika vaginální, cervikální a kavitární inseminace.

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Indikace a kontraindikace antikoncepních metod u muž i žen, poradenství v oblasti plánovaného rodiovství. Systematické znalosti indikací a kontraindikací léebných sexuologických metod, hluboké znalosti medikamentózní terapie v sexuologii vetn terapie hormonální, hluboké znalosti specifické psychoterapie sexuálních poruch (sexoterapie). Sexuologické poradenství v souvislosti s pohlavn penosnými nemocemi vetn HIV/AIDS. Znalosti základních organizaních a právních pedpis obecn, pro sexuologii zvlášt, a to zejména pedpisy: - o nucené ochranné léb sexuálních delikvent, - o kastraci sexuálních delikvent, - o chirurgické sterilizaci, - o zmn pohlaví transsexuálních osob. Znalosti pedpis o zdravotním a nemocenském pojištní ve vztahu k sexuologické oblasti. Sexuologické vyšetení muže a ženy vetn základního vyšetení ženských a mužských pohlavních orgán. Sexuologické dotazníky, jejich zpracování a vyhodnocení. Falopletyzmografické a vulvopletyzmografické vyšetení a jeho vyhodnocení. Praktické dovednosti Minimální poty výkon Výkony Sexuální dysfunkce u muž a žen 50 Poet Manželský (partnerský) sexuální nesoulad 20 Parafilie 10 Sexuální delikventi agresoi, pedofilní delikventi, exhibicionisté 10 Poruchy sexuální identifikace (transsexualismus, transvestitismus) 10 Poruchy mužské plodnosti 20 Vývojové poruchy genitálu, hypogonadismus 10 Psychofyziologické vyšetovací metody (PPG, VPG falopletyzmografické a vulvopletyzmografické vyšetení) praktická aplikace 5

9 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 9 4 Všeobecné požadavky Absolvent zná organizaci zdravotnictví, právní pedpisy a naízení platná ve zdravotnictví, právní rámec lékaské praxe. 5 Hodnocení vzdlávání v nástavbovém oboru Vzdlávání probíhá pod vedením pidleného školitele na akreditovaném pracovišti. a) Prbžné hodnocení školitelem záznamy o absolvované praxi v logbooku, záznamy o prbžném hodnocení školitelem v pravidelných šestimsíních intervalech v prkazu odbornosti. b) Pedpoklady pístupu k závrené zkoušce absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí, pedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, pedložení a obhajoba písemné seminární práce podle požadavk výukového pracovišt, potvrzení o absolvování kurz, vdeckých a vzdlávacích akcí (viz tab. ást II.). c) Vlastní závrená zkouška ást praktická vyšetení pacienta, vedení pípad v prbhu klinické pedatestaní stáže, ást teoretická 3 odborné otázky, obhajoba seminární práce. 6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzdlávání v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zpsobilost Absolvováním nástavbového oboru zdravotnití pracovníci získávají zvláštní odbornou zpsobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou zpsobilost. Léka se zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru sexuologie je schopen: diagnostikovat, léit a odborn posuzovat pípady z celého spektra sexuálních poruch muž a žen, jakož i poruchy plodnosti muže, poskytovat sexuologické poradenství v celé šíi oboru, vést specializaní vzdlávání a další vzdlávání v oboru u svých spolupracovník, publikovat odborná i popularizaní sdlení v tisku, orientovat se v eské a zahraniní odborné literatue, sledovat vývoj poznatk v sexuologii a navazujících lékaských i nelékaských vdních oborech a aplikovat nové poznatky v praxi.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 7 Charakteristika akreditovaných pracoviš Pracovišt zajišující výuku školenc musí být akreditováno (ustanovení 13 zákona. 95/2004 Sb.). Pracovišt musí zajistit školenci absolvování vzdlávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce vetn úasti na ústavních pohotovostních službách a dále umožnní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást pípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu poskytované odborné pée a výuky se rozlišují následující typy pracoviš. Minimální kritéria akreditovaného pracovišt jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. Nedílnou souástí žádosti o udlení akreditace je plán pípravy školence. 7.1 Akreditovaná pracovišt (AP) Akreditované pracovišt I. typu Personální požadavky Organizaní a provozní požadavky Materiální a technické vybavení Vdecko výzkumná innost Školitel má nejvyšší vzdlání v oboru sexuologie a 10 let výkonu povolání lékae v oboru nebo specializovanou zpsobilost nebo zvláštní odbornou zpsobilost v oboru sexuologie, z toho alespo 5 let od získání specializované zpsobilosti nebo zvláštní odborné zpsobilosti v oboru sexuologie a minimální úvazek 1,0. Pomr školitel/školenec 1:1-2. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu s žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. Vybavení pracovišt dle standard personálního a pístrojového vybavení, které nepokrývá všechny sexuologické indikace a postupy. Souástí pracovišt je sexuologická ambulance. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení).

11 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR Akreditované pracovišt II. typu Personální požadavky Organizaní a provozní požadavky Materiální a technické vybavení Vdecko výzkumná innost 2 školitelé s nejvyšším vzdláním v oboru sexuologie a 10 let výkonu povolání lékae v oboru nebo specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru sexuologie, z toho alespo 5 let od získání specializované zpsobilosti nebo zvláštní odborné zpsobilosti v oboru sexuologie a s minimálním úvazkem 0,5. Pomr školitel/školenec 1:1-2. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu se žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. Vybavení pracovišt dle standard personálního a pístrojového vybavení zajišující celé spektrum výkon v rámci vzdlávacího programu sexuologie. Souástí tohoto pracovišt je: - sexuologická ambulance, - pée o sexuální devianty a ochranné sexuologické léby - spermiologická laborato, - vyšetování a léba sexuálních dysfunkcí, - falometrie (PPG pístroje), - HIV/AIDS poradna. AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sdlení v domácích i zahraniních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných úkol. Školenec by se ml seznámit bhem své pípravy se zásadami vdecké práce, ml by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností pracovišt, pípadn se i na ní podílet. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení).

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Vysvtlivky požadavky na pracovišt 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru sexuologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru sexuologie, a to v ásti akreditované pracovišt II. typu. Pracovišt je akreditováno pro spolené stáže vzdlávacího programu tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zaízení nebo smluvního zaízení. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem psychiatrie, a to v ásti akreditované pracovišt. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem gynekologie a porodnictví, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem urologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem dermatovenerologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. v jakémkoliv vzdlávacím programu.

13 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 13 Pedmt 8 Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci 8.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit Program kurzu Lékaská první pomoc Náhlá zástava krevního obhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíená neodkladná resuscitace vetn defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support). Bezvdomí nejasného pvodu, kee, synkopa; náhlé cévní mozkové píhody, diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. Dušnost, hlavní píiny: respiraní etiologie astma bronchiale, status astmaticus, inhalaní trauma atd., kardiovaskulární etiologie kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umlé plicní ventilace. Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pístupy. Traumatologie tžké úrazy, úraz hlavy, pátee, hrudníku, dutiny bišní, konetin, polytrauma, poranní el. proudem, termická poranní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). Minimální poet hodin Šok, diagnóza, klasifikace, píiny, terapeutické pístupy. 1 Hromadný výskyt ranných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support). Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 Zvláštnosti urgentních stav u dtí. 2 Extramurální porod, pée o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 Praktická výuka. 4 Ovení znalostí testem. Celkem

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Personální a technické zabezpeení kurzu Lékaská první pomoc Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru urgentní medicína a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Garant kurzu má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání lékae v oboru specializace. Úastníci kurzu obdrží souasn s pozvánkou do kurzu na CD uební texty Lékaská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob probrat tak rozsáhlou a náronou problematiku. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Uebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosplý, dtský a novorozenec) umožující praktický nácvik základní i rozšíené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiraních a obhových) k objektivizaci úinnosti provádné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závrené vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: - zajištní prchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod, Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky (vetn intubaní) a rznými technikami tracheální intubace, - umlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pes masku, runím dýchacím pístrojem/ transportním ventilátorem, - nácvik intubace dtí/novorozenc a umlou plicní ventilaci, - zajištní prchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), - punkci pneumotoraxu, - zajištní vstupu do krevního eišt - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis a rzné techniky intraoseálního pístupu, - diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie. Poítaová uebna pro závrené testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespo s oveným kvazistandardizovaným testem.

15 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 15 Pedmt Program kurzu Základy lékaské etiky, komunikace, managementu a legislativy Lékaská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník). Práva a povinnosti pacient, informovaný souhlas. Eutanázie aj. Minimální poet hodin Komunikace s problémovým pacientem. 4 Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pée. 8,5 Informace o základních zákonných a provádcích pedpisech ve zdravotnictví. Systém všeobecného zdravotního pojištní. Vztah léka (zdravotnické zaízení) a pojišovny. Druhy, formy a právní postavení zdravotnických zaízení. 1 Základy kvality pée a bezpeí. 1 Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi daové piznání, evidence majetku, finanní toky). Povinnosti zdravotnických pracovník, práva a povinnosti, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, mlenlivost. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. 1 Nemocenské a dchodové pojištní. 0,5 Celkem 16 Personální a technické zabezpeení kurzu Základy lékaské etiky, komunikace, managementu a legislativy Personální zabezpeení Lektoi se znalostí zdravotnického práva a veejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým vzdláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo 5 let. Souástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén 5 let, dále studovali management, a již na vysoké škole nebo v MBA programu, popípad obdobných obor vysokých škol i celoživotního vzdlávání. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí studijních text Základy zdravotnické legislativy, event. jiné ,5 3

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Pedmt Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Minimální poet hodin Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 1 Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1 Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských obor, možnosti prevence. Pehled specifických léebných modalit pro osoby škodliv užívající NL a závislé. 1 Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 Závr kurzu, diskuse. 1 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Personální zabezpeení Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. 2

17 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 17 9 Doporuená literatura Doporuená literatura DANEŠ, Ludk. Erektilní dysfunkce. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 87 s. ISBN DANEŠ, Ludk. Pedasná ejakulace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 79 s. Psyché (Grada). ISBN FIFKOVÁ, Hana. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Vyd. 2. Praha: Grada, 2008, 202 s., [8] s. obr. píl. Psyché (Grada). ISBN KRATOCHVÍL, Stanislav. Sexuální dysfunkce. 3. doplnné a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2008, 301 s. Psyché. ISBN POHANKA, Michal a Luboslav STÁRKA. Erektilní dysfunkce a jejich léba: prvodce ošetujícího lékae: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 3. doplnné a aktualizované vyd. Praha: Maxdorf, 2011, 140 s. Farmakoterapie pro praxi. ISBN STÁRKA, Luboslav a Václav ZAMRAZIL. Základy klinické endokrinologie: prvodce ošetujícího lékae: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005, 378 s., [iv] s. barev. obr. píl. Jessenius. ISBN TURAN, Pavel, Pavel POKORNÝ a Tomáš FAIT. Sexuologie pro urology a gynekology: prvodce ošetujícího lékae: [diferenciální diagnóza, farmakoterapie, kazuistiky]. 2. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 437 s. Jessenius. ISBN WEISS, Petr, Pavel POKORNÝ a Tomáš FAIT. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léba. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 351 s. Jessenius. ISBN WEISS, Petr, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuální chování v R: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 159 s. Jessenius. ISBN X. WEISS, Petr, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuální zneužívání dtí: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 264 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN WEISS, Petr, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuologie: situace a trendy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 724 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN ZVINA, Jaroslav, Jaroslav ZVINA a Tomáš FAIT. Sexuologie (nejen) pro lékae: situace a trendy. 1. vyd. Brno: CERM, 2003, 287 s. Psyché (Grada Publishing). ISBN ZVINA, J.: Plodnost muže a její poruchy, skripta. Praha: IPVZ, 2010, 45 s. asopisy eská a slovenská psychiatrie eská gynekologie Archives of Sexual Behavior Journal of Sexual Medicine Internetové odkazy

18 18 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 PŘEDATESTAČNÍ KURZ KLINICKÁ ONKOLOGIE ZN.: 26573/2013/VZV REF.: Mgr. Eva Widzová, tel linka 2866 V návaznosti na Informaci týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, vydanou ve Věstníku MZ 2013, Částka 1, Leden 2013, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví úpravy ve vzdělávacích programech specializačního vzdělávání lékařů a nástavbových oborů, a to v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. Předatestační kurz Klinická onkologie se doplňuje do vzdělávacího programu pro obor klinická onkologie zveřejněného ve Věstníku MZ 2011, Částka 4, Duben S výjimkou změn uvedených ve Věstníku MZ 2013, Částka 1, Leden 2013, zůstává obsah vzdělávacího programu pro obor klinická onkologie nadále v platnosti v rozsahu jeho původního znění.

19 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 19 Předmět Předatestační kurz Klinická onkologie Minimální počet hodin Úvod do klinické onkologie filozofie oboru. 1 Biologie nádorů. 2 Interpretace základních histologických a molekulárně genetických vyšetření. 1 Epidemiologie nádorů, TNM klasifikace, NOR, screening programy, organizace. 1 Dědičná nádorová onemocnění. 1 Systémová protinádorová léčba klasická přehled, mechanismus účinku. 2 Cílená protinádorová léčba přehled, mechanismus účinku. 1 Hodnocení léčebné odpovědi v onkologii, klinické studie. 1 Radioterapie (indikace, formy, konkomitantní léčba, nežádoucí účinky). 7 Onkochirurgie (prs, plíce, melanom, orgány GIT). 2 Nádory horního GIT. 1 Nádory jater, žlučníku a žlučových cest, pankreatu. 1 Nádory tlustého střeva a konečníku. 1 Neuroendokrinní nádory, nádory štítné žlázy. 1 Hematoonkologie (lymfomy, mnohočetný myelom, leukémie). 3 Maligní melanom. 1 Sarkomy včetně GIST. 1 Uroonkologie. 2 Onkogynekologie. 2 Nádory ORL. 1 Nádory prsu. 2 Nádory CNS (primární a sekundární). 1 Nádory plic a pleury. 2 Nádory neznámého origa. 1 Možnosti intervenční radiologie. 1 Dětská onkologie. 4 Nežádoucí účinky protinádorové léčby a jejich management. 2 Akutní stavy v onkologii. 1 Nutriční péče v onkologii. 1 Kostní nádorová nemoc a její léčba. 1 Management jaterních metastáz. 1 Management symptomů pokročilého onemocnění (bolest, dušnost, symptomy GIT, úzkost, deprese, delirium). 3 Organizace paliativní péče v ČR, domácí a lůžková hospicová péče. 1 Klinické, etické a právní aspekty péče o pacienta v závěru života. 1 Psychická zátěž pracovníků v onkologii a její zvládání (prevence syndromu vyhoření). 1 Ověření znalostí testem. Celkem 56

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE ČÁSTKA 5 VSTNÍK MZ R 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 15 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 6.1 Specializovaný výcvik v délce

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 1.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Vzdlávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 2 2 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 32 2. Specializovaný výcvik v délce minimáln 36

Více

Vzdělávací program v nástavbovém oboru * HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

Vzdělávací program v nástavbovém oboru * HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ Vzdělávací program v nástavbovém oboru * HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ UROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců... 3

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program oboru SPONDYLOCHIRURGIE

Vzdělávací program oboru SPONDYLOCHIRURGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SPONDYLOCHIRURGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Vzdělávací program nástavbového oboru * ORTOPEDICKÁ PROTETIKA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně měsíců.... Teoretická

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ KARDIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH

SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH SEŠIT 7 VYDÁNO: ČERVENEC 2006 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 7 Vydáno: ČERVENEC 2009 Cena: 8 Kč OBSAH Část normativní Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,

Více

Vzdělávací program oboru PATOLOGIE

Vzdělávací program oboru PATOLOGIE Vzdělávací program oboru PATOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 Minimální požadavky na specializační vzdělávání....1 Základní patologický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ OSTEOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ OSTEOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ OSTEOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 2

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií

Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií Píloha. 1 Požadavky na centra: Personální, materiáln technická a organizaní kritéria pro jednotlivá centra pée o nemocné s hemofilií 1. Centrum komplexní pée (CCC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE. část Educational program Allergy and clinical immunology Part 5. Hodnocení specializačního vzdělávání 6. Charakteristika činností, pro které

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * MEDICÍNA DLOUHODOBÉ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘI 2014 Cena: 15 Kč OBSAH Část oznamovací Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIV V Praze dne 27. března 2006 částka 5 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2006, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret...

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24

Více

Vzdělávací program oboru PATOLOGIE

Vzdělávací program oboru PATOLOGIE Vzdělávací program oboru PATOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 Minimální požadavky na specializační vzdělávání....1 Základní patologický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 21. června 2012 částka 7 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

Věstník OBSAH: 2. Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE... 19

Věstník OBSAH: 2. Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE... 19 Věstník Ročník 200 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 0. BŘEZNA 200 Cena: 336 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ STOMATOLOGIE.................................. 3 2. Vzdělávací

Více

9. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat...

9. Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat... 25. 2. 2009 Ročník XLIII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 3 MINISTERSTVO FINANCÍ 8. Pokyn č. D 322 Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * DOROSTOVÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ REVMATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE... Věstník Ročník 200 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 30. DUBNA 200 Cena: 449 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2008 Cena: 8 Kč

V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIV. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2008 Cena: 8 Kč R O Č N Í K LXIV V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2008 Cena: 8 Kč OBSAH Část oznamovací Sdělení k novele školského zákona, která se týká zrušení

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * UROGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * UROGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * UROGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 2 měsíců...

Více

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 60 měsíců... 3 Rozsah

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * UROGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * UROGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * UROGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 2 měsíců...2

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program nástavbového oboru * REPRODUKČNÍ MEDICÍNA Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ NEFROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 1.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 20. listopadu 2012 částka 12 Cena 30 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2012, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 21. června 2010 částka 8 Cena 24 Kč 1. Výměr MF č. 03/2010, ze dne 1. června 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 Minimální požadavky na specializační vzdělávání....1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 28. KVĚTNA 2012 Cena: 17 Kč OBSAH: 1. Oznámení o vydání ČL..............................................................

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 17. září 2013 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 17. září 2013 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 17. září 2013 Cena Kč 40, O B S A H : 286. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů,

Více

Věstník OBSAH: 3. Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE...

Věstník OBSAH: 3. Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE... Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 29. ČERVNA 2011 Cena: 000 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru CÉVNÍ CHIRURGIE..........................................

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 100 Rozeslána dne 13. září 2017 Cena Kč 32, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2017 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 100 Rozeslána dne 13. září 2017 Cena Kč 32, O B S A H : Ročník 2017 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 100 Rozeslána dne 13. září 2017 Cena Kč 32, O B S A H : 284. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 20. září 2013 částka 10 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2013, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program nástavbového oboru * VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program nástavbového oboru * VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2.1 Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIX V Praze dne 25. března 2011 částka 4 Cena 25 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 3/T/2011, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * NEONATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 24 měsíců...

Více

Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo pediatrický kmen.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIII V Praze dne 27. září 2005 částka 13 Cena 20 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 9/T/2005, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVIII V Praze dne 26. listopadu 2010 částka 13 Cena 20 Kč 1. Výměr MF č. 05/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 60 měsíců.... Teoretická

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * NÁVYKOVÉ NEMOCI

Vzdělávací program nástavbového oboru * NÁVYKOVÉ NEMOCI Vzdělávací program nástavbového oboru * NÁVYKOVÉ NEMOCI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Ministr: MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Ministr: MUDr. Němeček, MBA, v. r. Strana 50 Sbírka zákonů č. 2 / 2015 2 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více