Materiály RC v trubních systémech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály RC v trubních systémech"

Transkript

1 Materiály RC v trubních systémech Úvod Polyetyleny s označením RC se vyrábějí uţ několik let. Na trh s trubkami z takto označeného materiálu přišla jako první firm a Wavin a jejich potrubí označené Wavin TS. Je to logický důsledek vývoje materiálů se stále dokonalejšími vlastnostmi. Pro připomenutí uvádím krátký nástin vývoje trubních typů polyetylenů : 1. generace vysokohustotní typy, které vykazovaly MRS 6,3. Tyt o typy polymeru měly vysokou pevnost v tahu, velký modul a vykazovaly poměrně značnou křehkost. Při syntéze nebyl dodáván ţádný komonomer. Jednalo se o homopolymer 2. generace vysokohustotní, středohustotní typy polymerů, které vykazovaly MRS 8. Tato generace se vyznačovala při syntéze polyetylenu přidáváním komonomeru. Místo pouţití čistého etenu, se přidával malý podíl některého z vyšších olefinů (propen, buten... okten). Zjistilo se, ţe řízenou syntézou, kdy na dlouhých řetězcích PE se syntetizuje několik jednotek komonomeru na 1000 uhlíků hlavního řetězce, zlepšují se výrazně dlouhodobé pevnosti, sniţuje se hustota a krátkodobá pevnost. Protoţe modul je závislý na obsahu krystalické fáze a tedy hustoty, byly tyto materiály ohebnější a práce s nimi, zejména u vinutých potrubí, byla jednodušší. Středohustotní typy získávaly na oblibě. Vyráběly se od roku 1974 s komonomerem hexenem. Ukázalo se však, ţe zvyšování podílu komonomeru, pouţívání vyšších komonomerů nevede ke zlepšení dlouhodobé pevnosti a zhoršuje se i odolnost vůči chemikáliím. Vznikla však nová třída PE materiálů, označovaných jako PE -RT (resist temperature). PE-RT materiál y vykazují lepší teplotní odolnost neţ PP - R, jsou však ohebnější neţ PP-R a práce je s nimi snazší. Jedná se o polyetyleny s přídavkem komonomeru okten. 3. generace vyplynula z poznání, ţe jednostupňová polymerace nevede ke zlepšení dlouhodobé pevnosti, coţ je pro trubní tlakové systémy podstatný poţadavek. Bylo zřejmé, ţe distribuce molekulových hmotností musí vykazovat určité charakteristiky, aby vznikl produkt s vysokou dlouhodobou pevností a navíc byl zpracovatelný zavedenými technologiemi. Vznikla dvoureaktorová technologie výroby polyetylenu u které se podařilo zvýšit dlouhodobou pevnost na MRS 10. Tato změna byla význ amná, umoţnila při stejné úrovni maximálního provozního přetlaku přejít na potrubí s vyšším SDR a tedy tenčí stěnou. Vyšší náklady na nový materiál byly záhy kompenzovány niţší spotřebou materiálu na 1m potrubí poţadované světlosti. Materiály MRS 10 se začaly pouţívat kolem roku České plynárenství, zejména díky VČP, zachytilo nástup tohoto typu materiálu velmi brzy. Byly provedeny zkoušky svařitelnosti jak navzájem, tak s typy PE 80. Obzvláště u svarů na tupo byly zpočátku obavy z pevnosti svarů. Z hlediska vizuální kontroly nebyly svary dokonale zabalené v důsledku rozdílných tokových vlastností oproti pouţívaným MD-PE 80. 1

2 Obzvláště zřetelná byla nedůvěra ze strany německých producentů a DVGW. Pravděpodobně šlo o syndrom nevymyšleno u nás, protoţe o bavy zmizely v okamţiku, kdy byly vyvinuty a na trh dány německé produkty Hostalen s MRS 10. Další zvyšování dlouhodobé pevnosti na MRS 12,5 se nedařilo, pouze někteří výrobci uváděli ţe mají materiály s těmito vlastnostmi. Komerčně úspěšní však nebyly. Výrobci trub a materiálu hledali další moţnosti odlišení se na trhu a získání komerčních výhod. Další problematickou oblastí obecně, je poţadavek na pokládku do trub do pískového loţe. Široká oblast zájmu je u bezvýkopových technologií s pokládkou do podvrtu bez ochranného potrubí, relainingy, burstliningy, pluhování a další technologie, kde můţe dojít k místní koncentraci napětí ve stěně potrubí. Východiskem bylo trubky s ochrannou vrstvou. Firma Wavin přišla na trh s nabídkou třívrstvých trub, kde vnější a vnitřní vrstva tloušťky cca 25% celkové tloušťky stěny byla vyrobena ze speciálního polyetylenu se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhliny. Wavin uzavřel smlouvu s drţitelem patentu na polymer, nyní označovaný jako PE 100 -RC. Jako protiváhu uvedli další výrobci trub na trh trubky s ochranným pláštěm, které zvyšovaly ochranu proti mechanickému poškození a zlepšení odolnosti bodovému zatíţení koextrudovanou vrstvou, která zvětšovala vnější průměr standardní trubky z PE 100. Obvykle byl ochranný plášť z PP plněných minerálními plnivy. Plniva jednak zvyšují otěruvzdornost a vyšší modul pruţnosti zvyšuje i odolnost mechanickému poškození, např. vrypy při zatahování. Jiní výrobci pouţívají pro ochranný plášť pěněný PE. Kaţdý způsob vykazuje určité výhody a nevýhody. Zejména prokazování účinnosti ochrany proti bodovému zatíţení není jednoduché a je stále zkoumáno. Fenomén PE 100-RC Od roku 2001, kdy Wavin uvedl na trh svoje třívrstvé trubky označené TS se aţ do roku 2009 celkem nic nedělo. Situace se změni la po uplynutí ochranné doby patentu. Výrobci materiálu nezaháleli a na trhu se objevily další materiály od výrobců LyondellBasel (Hostalen CRP 100 Resist CR), Inovene (Eltex SuperStress) Total Petrochemical (XRC 20B), které deklarovaly zvýšenou odolnost pomalému šíření trhliny SCG a moţnost podkládky bez podsypu a obsypu a nebo bezvýkopovou technologií. Jako v případě materiálu PE 100 a vznik asociace PE 100+, vznikla i zde iniciativa velkých výrobců polymerů, trub a firem zabývajících se alternativními/nestandardními způsoby pokládky potrubí. Jmenujme např. INEOS, Total Petrochemical, AGRU, Egeplast,, Wavin,STRABAG, Tracto - Technik. Na základě jejich spolupráce a zejména zkušebních metod zavedených Ing. Joachimem Hesselem vznikla specifikace materiálů, k teré dále nesou označení PE 100-RC. Vznikl předpis označený jako PAS 1075: (PAS Publicly Available Specification; Veřejně dostupná specifikace). 2

3 Celé pravidlo nese známky německého vlivu při zpracování, jako jsou odkazy na rozměrovou normu DIN, namísto evropských a pod. Dalším problémem je, ţe prozatím všechny zkoušky pro zařazení polymeru/trubky jsou prováděny na jednom pracovišti (HESSEL Ingenieurtechnik GmbH). Vyplývá to z poţadavku PAS 1075, kde se u laboratoře, provádějící uvedené zkoušky předpokládá nejméně 3 leté uţívání. Vzhledem k tomu, ţe mimo Notch Pipe Test a FNCT nejsou zkoušky normalizovány a popis je poměrně vágní, je prokazování stejné úrovně zkušebních laboratoří poměrně obtíţné. Pokud je mi známo, laboratoř Ing. Hessela se nezúčast nila kruhových testů ani v případě FNTC ani v případě Notch Pipe Testu. Porovnání výsledků zkoušek v různých laboratořích je tedy velmi problematické. Je nutno si uvědomit, ţe reprodukovatelné provedení samotné zkoušky je jenom část reprodukovatelnosti výsledků měření. Mnohem obtíţnější je vytvořit opakovaně stejná zkušební tělesa. PAS 1075 stanoví : Poţadavky na polymer, při jejich splnění je moţno jej označovat jako PE 100-RC Rozděluje konstrukci trubek na typy : o Typ 1 trubka v dimenzích a rozměrech podle rozměrové normy DIN 8074, ISO Celá tloušťka stěny je z PE 100-RC. o Typ 2 vícevrstvé (dvou, nebo třívrstvé) trubky, v plynárenství nazývané jako trubky s ochrannou vrstvou. Trubka má dimenzi a rozměry v souladu s rozměrovou normou trub. Trubky se vyrábějí koextruzí do jedné hlavy tak, aby všechny koextrudované vrstvy bylo neoddělitelně propojeny/svařeny. Dvouvrstvé trubky z PE100 nebo PE 100-RC mají vnitřní ochrannou vrstvu z PE 100-RC. Třívrstvé trubky z PE100 nebo PE 100-RC mají vnitřní a vnější ochrannou vrstvu z PE 100-RC. Tloušťka ochranné vrstvy (vnější nebo vnitřní) je minimálně 2,5 mm. o Typ 3 - trubka v dimenzích a rozměrech podle rozměrové normy DIN 8074, ISO Celá tloušťka stěny je z PE 100-RC a navíc je vnější ochranná vrstva. V plynárenství nazývané jako trubky s ochranným pláštěm. Podle PAS je přídavná ochranná vrstva -plášť tvořen polypropylenem s minerálními plnivy (podstatný problém pro výrobky PipeLife). Minimální tloušťka přídavné ochranné vrstvy je 0,8 mm ( že by úlitba pro UPONOR?). Poţaduje se úměrné zvětšení tloušťky ochranné vrstvy podle zvětšující se dimenze. Splnění této podmínky se stanovuje snadno různými přítlačnými silami podle dimenze na nástroj způsobující vryp. 3

4 Kohézní síly mezi jednotlivými vrstvami mají být takov é, aby kompenzovaly síly a napětí vznikající při instalaci potrubí (zatahování a svlékání ochranné vrstvy ). POZN : odstraňování přídavné ochranné vrstvy např. pro svařování není řešeno, nicméně tato vrstva musí být v místech svaru bezezbytku odstraněna! Zavádí tzv. Faktor vlivu (myslí se vlivy vzniklé při alternativním způsobu pokládky potrubí) a měl by zahrnout těţko předvídatelná přídavná, bodová a jiná zatíţení potrubí v průběhu jeho pokládky a provozu. Uvedený faktor je moţno povaţovat za přídavný koeficient bezpečnosti. Zkoušky pro oddělení zrna od plev (jak rozlišit PE 100 od PE 100-RC) V první řadě je nutno říci, jak dochází k selhání potrubí které je nějakým způsobem namáháno (přetlak, podtlak, vnější rovnoměrné, nebo bodové zatíţení). Ţivotnost potrubí se skládá ze tří časových úseků fází: Vznik dostatečně velkého defektu, aby působením zatíţení a z toho rezultující napětí, přešlo do druhé fáze. U druhé fáze můţeme rozlišit dva případy : o Dojde k rychlému šíření trhliny (RCP) a trubka jiţ neprocház í třetí fází ţivota. Ţivotnost trubky skončila. Tento typ porušení PAS 1075 neřeší a předpokládají se křehkolomové vlastnosti specifikované v příslušné výrobkové normě, např. pro plynárenství EN , 2. o Potrubí vykazuje poruchu a začíná docházet k pomalému šíření trhliny (SCG). Pro sledování tohoto mechanismus porušování bylo vyvinuto poměrně hodně metod, všechny spočívají v tom, ţe na specifikovaném vzorku je iniciována porucha -obvykle přesně definovaný vrub-a sleduje se buď: jak rychle se rozevírá trhlina zkouška PENT (Penslvania Notch Test) a čas do lomu; čas do lomu FNCT (Full Notch Creep Test), 2NCT (Two Notch Creep Test) nebo Notch Pipe Test. Přesně tato vlastnost je ve středu zájmu PAS Rozděluje PE 100 materiály podle hodnoty SCG. Vzhled em k tomu, ţe zkoušky probíhají za zvýšených teplot a v prostředí urychlujících rozvoj trhliny, je součástí posouzení rovněţ zkouška teplotního stárnutí. V reálném systému bude tedy trubka vykazující poškození a nebo místní koncentraci napětí, vykazovat delší ţivotnost s vyšší hodnotou odolnosti SCG oproti stejně zatíţené trubce s niţší hodnotou SCG. V okamţiku, kdy trhlina proroste (ať jiţ za kratší, nebo delší dobu) stěnou trubky, přechází ţivot trubky do třetí fáze. 4

5 Třetí fáze - šíření trhliny, obvykle v podélném směru. Defekt se zvětšuje a výsledkem je ztráta poţadovaných vlastností (např. těsnost). Ţivotnost trubky je u konce, je zjištěna porucha, která musí být odstraněna. Doufám, ţe je jasné, proč potrubí PE 100 a PE 100 -RC vykazuje v podstatě totoţné křivky do lomu (pevnostní isotermy) i kdyţ se výrazně řádově liší v hodnotách SCG. Vzhledem k tomu, ţe ověření podle PAS 1075 má umoţnit pokládku trub alternativními metodami, byly zařazeny další zkušební metody: Zkouška bodovým zatíţením - PLT (Point Loading Test) Zkouška pronikání - Penetration Test. Zkouška má ověřit odolnost protlačení ostré části stěnou potrubí (např. střep litiny z potrubí rozlámaného při Burstliningu). Zkouška odolnosti vnější ochranné vrstvy/pláště proti vzniky vrubů - EPLST (External Protective Layer Scratch Test) Přídavné zkoušky pro ověření materiálu PE 100 -RC Zkoušení materiálu (granulát) 1. Zkouška praskání pod napětím FNCT, poţadavek času do lomu je > 8 760h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N-100 Zkouška se provádí jako výstupní kontrola kaţdé šarţe materiálu. Je moţno za určitých předpokladů provádět zrychlené zkušební metody (ty však nejsou nikde popsány, podle ústních informací se jedná o know how Ing. Hessela) 2. Zkouška bodového zatíţení - PLT, poţadavek čas do lomu > 8 760h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N -100 Provádí se na trubkách se stěnou tvořenou PE 100 -RC. Kontrola externí laboratoří jednou za 3 roky, nebyly -li zaznamenány problémy ve výrobě. 3. Zkouška tepelného stárnutí, poţadavek je extrapolovaný odhad teplotního stárnutí > 100 roků při 20 C (extrapolovaná hodnota z měření 80 C, 90 C, 100 C, 110 C). Zkouška je důleţitá pro ověření moţnosti extrapolovat data měření FNCT, PLT a pod. metodou superpozice teplota čas. 4. Zkouška PNT pomalé šíření trhliny na trubce s definovanými vruby, zatíţené vnitřním přetlakem. Poţadavek je provedení podle EN ISO a čas do lomu > 8 760h. Zkouška se provádí rovněţ pro PE 100 a čas do lomu > 160h. Kontrola externí laboratoří za 1 aţ 3 roky, nebyly-li zaznamenány problémy ve výrobě. 5. Je poţadována vyšší hustota >945 kg m -3. 5

6 6. Je zúţen rozsah přípustných hodnot MFR (190 C, 5 kg) 0,4 a 0,2 g/10 min. Zkoušení trub schvalovací 1. Zkouška praskání pod napětím 2NCT, poţadavek je > 3 300h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N Zkušební tělesa jsou odebrána z trubky. Provádí se jedenkrát za půl roku, ale nejméně jednou za rok na kaţdou vyráběnou rozměrovou skupinu. 2. Zkouška bodového zatíţení - PLT, poţadavek je čas do lomu > 8 760h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N Na rozměrových skupinách 1 a 2 se provádí jednou za rok. Na rozměrové skupině 3 jednou za 3 roky. 3. Test pronikání pentrační vyţaduje po zkušební době zbytkovou tloušťku stěny > 50% původní tloušťky stěny. Zajímavé jsou rovněţ vysvětlivky a přílohy, které specifikují poţadované zkoušky. Celková úroveň bezpečnosti Vysoká míra bezpečnosti trub pouţívaných i za alternativních podmínek pokládky je zdůvodňována, ţe veškeré zkoušky jsou hodnoceny na spodním intervalu spolehlivosti (obvyklá úroveň 97,5% stejně jako při stanovení MRS). Zkoušky jsou prováděny při těch nejhorších podmínkách : doba zkoušky 8 760h při 80 C, při pokračující době dochází k tepelnému stárnutí a mechanizmus porušení je jiný neţ při reálném zatíţení a teplotě; zatíţení jsou volena tak, ţe se vyvolaná napětí blíţí mezi kluzu materiálu. Korelace PLT x FNCT Na grafu je vidět lineární závislost mezi časy do lomu při zkoušce PLT a FNCT. 6

7 Z uvedené závislosti vychází doba zkoušky FNCT t=3300h, coţ odpovídá ročnímu zkoušení trubky zatíţené bodově s vnitřní přetlakem, tj. 8760h (jeden rok). Je to poněkud v rozporu s předepsaným zkoušením trub z PE pro stanovení MRS, kde jsou předepsány zkoušky po dobu 10000h. PLT test Zkouška se provádí na úřezu trubky, kdy je za teploty 23 2 C do stěny trubky radiálně zatlačen razník ukončený kulovou plochu o 5 mm. Zatlačení je provedeno tak, ţe protaţení na vnitřním povrchu potrubí je za protaţením na mezi kluzu. Trubka je naplněna médiem a do něj rovněţ ponořena. Vnitřní přetlak je zvolen tak, aby bylo dosaţeno zkušebního napětí. Dokumentuje se způsob porušení trubky. Do úvahy jsou brány pouze poruchy do vzdálenosti 4x tloušťka stěny od místa působení bodového zatíţení. Penetrační test Zkouška se provádí na trubce dn 110, SDR 11 vtlačováním trnu, viz obrázek. 7

8 Napětí, vyvolané vnitřním přetlakem se stanoví z křivek do lomu před dosaţením kolena a podělí hodnotou 1,25 (minimální koef. bezpečnosti pro PE). Zatlačení trnu se provede o 18,8% dn při laboratorní teplotě. Po 9000 h zkoušky se měří zbývající tloušťka stěny, která má být > 50% en. U zkoušky EPLST (odolnost ochranného pláště proti vrypům) Břitem se specifikovanou geometrií se provede vryp. Břit je podle dn trubky zatíţen různou silou. Posun břitu je 100mm/min. Hloubka poškození se měří na 0,01mm a nesmí přesáhnout 75% tloušťky ochranného pláště. Závěry Přesto, ţe materiály vykazující výrazně lepší hodnoty SCG jsou na trhu jiţ řadu let, teprve uvedení dalších typů a tedy vznik konkurenční prostředí inicioval aktivity jak pro způsoby hodnocení materiálů, tak specifikovalo pouţití jednotlivých typů trub. Zdá se, ţe se v dohledné době budou vyrábět pouze trubky z PE 100- RC, které se budou pouţívat jak pro aplikace do výk opu bez pískového loţe, tak s pískovým loţem (sníţení vlivu špatně provedených zemních prací na ţivotnost rozvodu a pod.) Začíná se v technické veřejnosti prosazovat i způsob pouţití jednotlivých typů trub : Potrubí z PE 80, PE 100 do otevřeného výkopu, pískové loţe s hutněním a vše co k tomu patří. Potrubí z ochrannou vrstvou z PE 100-RC a nebo v celém průřezu stěny z PE 100-RC do otevřeného výkopu bez pískového loţe (moţnost bodového zatíţení). Potrubí z PE 100-RC a ochranným pláštěm pro bezvýkopovou pokládku a sanace (moţnost vrypů, otěru, bodového zatíţení). 8

9 V kaţdém případě je to krok správným směrem, který zmenšuje vliv lidského faktoru a zvyšuje tak bezpečnost provozovaných sítí. Trochu jinou stránkou komercionalizace je rozšíření nabízených mater iálů od méně renomovaných výrobců a vznik náhraţek materiálu. Hlavní problém vidím problematickém ověření vlastností materiálu a trub z PE 100-RC ve výrobě. Vzhledem k časové náročnosti zkoušek se v podstatě nedá provádět běţná /vstupní výstupní kontrola. Zkrácené zkoušky nejsou popsány, tím méně odzkoušeny ve více zkušebnách a to vzbuzuje určitou nedůvěru při deklarovaném pouţití trub. Bezpečným východiskem je pouţití PE 100 -RC trub klasickou technologií pokládky a mít zajištěný provoz s vyšší bezpečností. Naopak, pouţití trub na burstlining bez ochranného potrubí se mi zdá hodně odváţné. Propíchnutí potrubí ostrým hrotem je velmi nebezpečné a střep se nebude ptát potrubí, jestli při svém zatlačování, např. v důsledku dopravy, nepřekročil napětí na mezi kluzu. Rozhodnutí bude, jako obvykle, zcela na provozovatelích rozvodných systémů zodpovědných za jejich bezpečnost a provozuschopnost. Autor: Ing. Pavel Vinarský - ČSSP 9

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Materiálové provedení

Materiálové provedení Materiálové provedení PP Obecné Polypropylen je termoplast patřící do skupiny polyolefinů. Jedná se o semi-krystalický materiál. Jeho hustota je nižší než u jiných známých termoplastů. Jsou to mechanické

Více

TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z PE 100-RC. Tlakové trubky

TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z PE 100-RC. Tlakové trubky TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z PE 100-RC Tlakové trubky TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z PE 100-RC UKÁZKOVĚ PROVEDENÉ, S MOŽNOSTÍ VYSOKÉHO ZATÍŽENÍ, BEZPEČNÉ A HOSPODÁRNÉ Moderní tlakové trubky z polyolefinových

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Vodotěsné izolace spodních staveb

Vodotěsné izolace spodních staveb Vodotěsné izolace spodních staveb Vodotěsné izolace spodních staveb navrhované proti tlakové vodě jsou v rámci technického řešení stavebních objektů velmi významným prvkem. Nevhodným řešením (materiálovým

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN

VÝTAHOVÁ LANA GUSTAV WOLF ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN ŽIVOTNOST, MONTÁŽ, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA LAN Faktory ovlivňující životnost lana Pro ekonomické využití výtahových lan je velmi důležitá instalační přístupnost, stejně jako životnost lan. Co se týká faktorů ovlivňujících

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln / Emmerthal Test Centre for Solar Thermal Components and Systems Zkušebna: Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Adresa: Kontaktní

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické

2 v 1 úlohy experimentální i teoretické 2 v 1 úlohy experimentální i teoretické VOJTĚCH ŢÁK Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Abstrakt V tomto příspěvku jsou uvedeny tři úlohy, které je moţné v rámci středoškolské fyziky řešit jak experimentálně,

Více

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A

D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Zak.číslo: 243-530 Počet listů: 10 Arch.číslo: D.2.1 D.2.1 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Dokumentace pro ohlášení stavby D.2 - Strojní část Zákazník: Stavba: Projektant: Zodp.projektant: OBCHODNÍ AKADEMIE,

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí SyStémy získávání zemního tepla zemní kolektory a hlubinné vrty Naše matička Země je přirozeným, nevyčerpatelným zásobníkem tepelné energie prostřednictvím zemského

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství

Lukáš Chvátal Sexta B. Seminární práce. Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Lukáš Chvátal Sexta B Seminární práce Téma: Vyuţití počítačů v praxi Školství Vyuţití počítačů ve školství Počítače jsou dnes jiţ součástí kaţdodenního ţivota a málokdo by si dokázal představit fungování

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Zkušební institut: Institut pro zahradnictví, Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf (Ber.-Nr. 19/10)

Zkušební institut: Institut pro zahradnictví, Vysoká škola Weihenstephan-Triesdorf (Ber.-Nr. 19/10) Zpráva o zkoušce Výzkum odolnosti proti prorůstání kořenů fólie a nanášení na zelené střechy dle FLL metody Zkoušený výrobek Multiplan GV-u Objednavatel: VWS Vertriebs GmbH Am Rosengarten 5 636 07 Wächtersbach

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace)

IEC 793-2:1989 Optical fibres. Part 2: Product specification (Optická vlákna. Část 2: Výrobní specifikace) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 666.189.21:666.22 Říjen 1992 OPTICKÁ VLÁKNA Část 2: Výrobní specifikace ČSN IEC 793-2 35 8862 Optical fibres. Part 2: Product specifications Fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Renovace rozvodů plynu v panelových domech

Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech se v současné době provádí v naprosté většině měděným potrubím. Je tomu tak zejména proto, že měděné potrubí je velmi

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více