Materiály RC v trubních systémech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiály RC v trubních systémech"

Transkript

1 Materiály RC v trubních systémech Úvod Polyetyleny s označením RC se vyrábějí uţ několik let. Na trh s trubkami z takto označeného materiálu přišla jako první firm a Wavin a jejich potrubí označené Wavin TS. Je to logický důsledek vývoje materiálů se stále dokonalejšími vlastnostmi. Pro připomenutí uvádím krátký nástin vývoje trubních typů polyetylenů : 1. generace vysokohustotní typy, které vykazovaly MRS 6,3. Tyt o typy polymeru měly vysokou pevnost v tahu, velký modul a vykazovaly poměrně značnou křehkost. Při syntéze nebyl dodáván ţádný komonomer. Jednalo se o homopolymer 2. generace vysokohustotní, středohustotní typy polymerů, které vykazovaly MRS 8. Tato generace se vyznačovala při syntéze polyetylenu přidáváním komonomeru. Místo pouţití čistého etenu, se přidával malý podíl některého z vyšších olefinů (propen, buten... okten). Zjistilo se, ţe řízenou syntézou, kdy na dlouhých řetězcích PE se syntetizuje několik jednotek komonomeru na 1000 uhlíků hlavního řetězce, zlepšují se výrazně dlouhodobé pevnosti, sniţuje se hustota a krátkodobá pevnost. Protoţe modul je závislý na obsahu krystalické fáze a tedy hustoty, byly tyto materiály ohebnější a práce s nimi, zejména u vinutých potrubí, byla jednodušší. Středohustotní typy získávaly na oblibě. Vyráběly se od roku 1974 s komonomerem hexenem. Ukázalo se však, ţe zvyšování podílu komonomeru, pouţívání vyšších komonomerů nevede ke zlepšení dlouhodobé pevnosti a zhoršuje se i odolnost vůči chemikáliím. Vznikla však nová třída PE materiálů, označovaných jako PE -RT (resist temperature). PE-RT materiál y vykazují lepší teplotní odolnost neţ PP - R, jsou však ohebnější neţ PP-R a práce je s nimi snazší. Jedná se o polyetyleny s přídavkem komonomeru okten. 3. generace vyplynula z poznání, ţe jednostupňová polymerace nevede ke zlepšení dlouhodobé pevnosti, coţ je pro trubní tlakové systémy podstatný poţadavek. Bylo zřejmé, ţe distribuce molekulových hmotností musí vykazovat určité charakteristiky, aby vznikl produkt s vysokou dlouhodobou pevností a navíc byl zpracovatelný zavedenými technologiemi. Vznikla dvoureaktorová technologie výroby polyetylenu u které se podařilo zvýšit dlouhodobou pevnost na MRS 10. Tato změna byla význ amná, umoţnila při stejné úrovni maximálního provozního přetlaku přejít na potrubí s vyšším SDR a tedy tenčí stěnou. Vyšší náklady na nový materiál byly záhy kompenzovány niţší spotřebou materiálu na 1m potrubí poţadované světlosti. Materiály MRS 10 se začaly pouţívat kolem roku České plynárenství, zejména díky VČP, zachytilo nástup tohoto typu materiálu velmi brzy. Byly provedeny zkoušky svařitelnosti jak navzájem, tak s typy PE 80. Obzvláště u svarů na tupo byly zpočátku obavy z pevnosti svarů. Z hlediska vizuální kontroly nebyly svary dokonale zabalené v důsledku rozdílných tokových vlastností oproti pouţívaným MD-PE 80. 1

2 Obzvláště zřetelná byla nedůvěra ze strany německých producentů a DVGW. Pravděpodobně šlo o syndrom nevymyšleno u nás, protoţe o bavy zmizely v okamţiku, kdy byly vyvinuty a na trh dány německé produkty Hostalen s MRS 10. Další zvyšování dlouhodobé pevnosti na MRS 12,5 se nedařilo, pouze někteří výrobci uváděli ţe mají materiály s těmito vlastnostmi. Komerčně úspěšní však nebyly. Výrobci trub a materiálu hledali další moţnosti odlišení se na trhu a získání komerčních výhod. Další problematickou oblastí obecně, je poţadavek na pokládku do trub do pískového loţe. Široká oblast zájmu je u bezvýkopových technologií s pokládkou do podvrtu bez ochranného potrubí, relainingy, burstliningy, pluhování a další technologie, kde můţe dojít k místní koncentraci napětí ve stěně potrubí. Východiskem bylo trubky s ochrannou vrstvou. Firma Wavin přišla na trh s nabídkou třívrstvých trub, kde vnější a vnitřní vrstva tloušťky cca 25% celkové tloušťky stěny byla vyrobena ze speciálního polyetylenu se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhliny. Wavin uzavřel smlouvu s drţitelem patentu na polymer, nyní označovaný jako PE 100 -RC. Jako protiváhu uvedli další výrobci trub na trh trubky s ochranným pláštěm, které zvyšovaly ochranu proti mechanickému poškození a zlepšení odolnosti bodovému zatíţení koextrudovanou vrstvou, která zvětšovala vnější průměr standardní trubky z PE 100. Obvykle byl ochranný plášť z PP plněných minerálními plnivy. Plniva jednak zvyšují otěruvzdornost a vyšší modul pruţnosti zvyšuje i odolnost mechanickému poškození, např. vrypy při zatahování. Jiní výrobci pouţívají pro ochranný plášť pěněný PE. Kaţdý způsob vykazuje určité výhody a nevýhody. Zejména prokazování účinnosti ochrany proti bodovému zatíţení není jednoduché a je stále zkoumáno. Fenomén PE 100-RC Od roku 2001, kdy Wavin uvedl na trh svoje třívrstvé trubky označené TS se aţ do roku 2009 celkem nic nedělo. Situace se změni la po uplynutí ochranné doby patentu. Výrobci materiálu nezaháleli a na trhu se objevily další materiály od výrobců LyondellBasel (Hostalen CRP 100 Resist CR), Inovene (Eltex SuperStress) Total Petrochemical (XRC 20B), které deklarovaly zvýšenou odolnost pomalému šíření trhliny SCG a moţnost podkládky bez podsypu a obsypu a nebo bezvýkopovou technologií. Jako v případě materiálu PE 100 a vznik asociace PE 100+, vznikla i zde iniciativa velkých výrobců polymerů, trub a firem zabývajících se alternativními/nestandardními způsoby pokládky potrubí. Jmenujme např. INEOS, Total Petrochemical, AGRU, Egeplast,, Wavin,STRABAG, Tracto - Technik. Na základě jejich spolupráce a zejména zkušebních metod zavedených Ing. Joachimem Hesselem vznikla specifikace materiálů, k teré dále nesou označení PE 100-RC. Vznikl předpis označený jako PAS 1075: (PAS Publicly Available Specification; Veřejně dostupná specifikace). 2

3 Celé pravidlo nese známky německého vlivu při zpracování, jako jsou odkazy na rozměrovou normu DIN, namísto evropských a pod. Dalším problémem je, ţe prozatím všechny zkoušky pro zařazení polymeru/trubky jsou prováděny na jednom pracovišti (HESSEL Ingenieurtechnik GmbH). Vyplývá to z poţadavku PAS 1075, kde se u laboratoře, provádějící uvedené zkoušky předpokládá nejméně 3 leté uţívání. Vzhledem k tomu, ţe mimo Notch Pipe Test a FNCT nejsou zkoušky normalizovány a popis je poměrně vágní, je prokazování stejné úrovně zkušebních laboratoří poměrně obtíţné. Pokud je mi známo, laboratoř Ing. Hessela se nezúčast nila kruhových testů ani v případě FNTC ani v případě Notch Pipe Testu. Porovnání výsledků zkoušek v různých laboratořích je tedy velmi problematické. Je nutno si uvědomit, ţe reprodukovatelné provedení samotné zkoušky je jenom část reprodukovatelnosti výsledků měření. Mnohem obtíţnější je vytvořit opakovaně stejná zkušební tělesa. PAS 1075 stanoví : Poţadavky na polymer, při jejich splnění je moţno jej označovat jako PE 100-RC Rozděluje konstrukci trubek na typy : o Typ 1 trubka v dimenzích a rozměrech podle rozměrové normy DIN 8074, ISO Celá tloušťka stěny je z PE 100-RC. o Typ 2 vícevrstvé (dvou, nebo třívrstvé) trubky, v plynárenství nazývané jako trubky s ochrannou vrstvou. Trubka má dimenzi a rozměry v souladu s rozměrovou normou trub. Trubky se vyrábějí koextruzí do jedné hlavy tak, aby všechny koextrudované vrstvy bylo neoddělitelně propojeny/svařeny. Dvouvrstvé trubky z PE100 nebo PE 100-RC mají vnitřní ochrannou vrstvu z PE 100-RC. Třívrstvé trubky z PE100 nebo PE 100-RC mají vnitřní a vnější ochrannou vrstvu z PE 100-RC. Tloušťka ochranné vrstvy (vnější nebo vnitřní) je minimálně 2,5 mm. o Typ 3 - trubka v dimenzích a rozměrech podle rozměrové normy DIN 8074, ISO Celá tloušťka stěny je z PE 100-RC a navíc je vnější ochranná vrstva. V plynárenství nazývané jako trubky s ochranným pláštěm. Podle PAS je přídavná ochranná vrstva -plášť tvořen polypropylenem s minerálními plnivy (podstatný problém pro výrobky PipeLife). Minimální tloušťka přídavné ochranné vrstvy je 0,8 mm ( že by úlitba pro UPONOR?). Poţaduje se úměrné zvětšení tloušťky ochranné vrstvy podle zvětšující se dimenze. Splnění této podmínky se stanovuje snadno různými přítlačnými silami podle dimenze na nástroj způsobující vryp. 3

4 Kohézní síly mezi jednotlivými vrstvami mají být takov é, aby kompenzovaly síly a napětí vznikající při instalaci potrubí (zatahování a svlékání ochranné vrstvy ). POZN : odstraňování přídavné ochranné vrstvy např. pro svařování není řešeno, nicméně tato vrstva musí být v místech svaru bezezbytku odstraněna! Zavádí tzv. Faktor vlivu (myslí se vlivy vzniklé při alternativním způsobu pokládky potrubí) a měl by zahrnout těţko předvídatelná přídavná, bodová a jiná zatíţení potrubí v průběhu jeho pokládky a provozu. Uvedený faktor je moţno povaţovat za přídavný koeficient bezpečnosti. Zkoušky pro oddělení zrna od plev (jak rozlišit PE 100 od PE 100-RC) V první řadě je nutno říci, jak dochází k selhání potrubí které je nějakým způsobem namáháno (přetlak, podtlak, vnější rovnoměrné, nebo bodové zatíţení). Ţivotnost potrubí se skládá ze tří časových úseků fází: Vznik dostatečně velkého defektu, aby působením zatíţení a z toho rezultující napětí, přešlo do druhé fáze. U druhé fáze můţeme rozlišit dva případy : o Dojde k rychlému šíření trhliny (RCP) a trubka jiţ neprocház í třetí fází ţivota. Ţivotnost trubky skončila. Tento typ porušení PAS 1075 neřeší a předpokládají se křehkolomové vlastnosti specifikované v příslušné výrobkové normě, např. pro plynárenství EN , 2. o Potrubí vykazuje poruchu a začíná docházet k pomalému šíření trhliny (SCG). Pro sledování tohoto mechanismus porušování bylo vyvinuto poměrně hodně metod, všechny spočívají v tom, ţe na specifikovaném vzorku je iniciována porucha -obvykle přesně definovaný vrub-a sleduje se buď: jak rychle se rozevírá trhlina zkouška PENT (Penslvania Notch Test) a čas do lomu; čas do lomu FNCT (Full Notch Creep Test), 2NCT (Two Notch Creep Test) nebo Notch Pipe Test. Přesně tato vlastnost je ve středu zájmu PAS Rozděluje PE 100 materiály podle hodnoty SCG. Vzhled em k tomu, ţe zkoušky probíhají za zvýšených teplot a v prostředí urychlujících rozvoj trhliny, je součástí posouzení rovněţ zkouška teplotního stárnutí. V reálném systému bude tedy trubka vykazující poškození a nebo místní koncentraci napětí, vykazovat delší ţivotnost s vyšší hodnotou odolnosti SCG oproti stejně zatíţené trubce s niţší hodnotou SCG. V okamţiku, kdy trhlina proroste (ať jiţ za kratší, nebo delší dobu) stěnou trubky, přechází ţivot trubky do třetí fáze. 4

5 Třetí fáze - šíření trhliny, obvykle v podélném směru. Defekt se zvětšuje a výsledkem je ztráta poţadovaných vlastností (např. těsnost). Ţivotnost trubky je u konce, je zjištěna porucha, která musí být odstraněna. Doufám, ţe je jasné, proč potrubí PE 100 a PE 100 -RC vykazuje v podstatě totoţné křivky do lomu (pevnostní isotermy) i kdyţ se výrazně řádově liší v hodnotách SCG. Vzhledem k tomu, ţe ověření podle PAS 1075 má umoţnit pokládku trub alternativními metodami, byly zařazeny další zkušební metody: Zkouška bodovým zatíţením - PLT (Point Loading Test) Zkouška pronikání - Penetration Test. Zkouška má ověřit odolnost protlačení ostré části stěnou potrubí (např. střep litiny z potrubí rozlámaného při Burstliningu). Zkouška odolnosti vnější ochranné vrstvy/pláště proti vzniky vrubů - EPLST (External Protective Layer Scratch Test) Přídavné zkoušky pro ověření materiálu PE 100 -RC Zkoušení materiálu (granulát) 1. Zkouška praskání pod napětím FNCT, poţadavek času do lomu je > 8 760h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N-100 Zkouška se provádí jako výstupní kontrola kaţdé šarţe materiálu. Je moţno za určitých předpokladů provádět zrychlené zkušební metody (ty však nejsou nikde popsány, podle ústních informací se jedná o know how Ing. Hessela) 2. Zkouška bodového zatíţení - PLT, poţadavek čas do lomu > 8 760h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N -100 Provádí se na trubkách se stěnou tvořenou PE 100 -RC. Kontrola externí laboratoří jednou za 3 roky, nebyly -li zaznamenány problémy ve výrobě. 3. Zkouška tepelného stárnutí, poţadavek je extrapolovaný odhad teplotního stárnutí > 100 roků při 20 C (extrapolovaná hodnota z měření 80 C, 90 C, 100 C, 110 C). Zkouška je důleţitá pro ověření moţnosti extrapolovat data měření FNCT, PLT a pod. metodou superpozice teplota čas. 4. Zkouška PNT pomalé šíření trhliny na trubce s definovanými vruby, zatíţené vnitřním přetlakem. Poţadavek je provedení podle EN ISO a čas do lomu > 8 760h. Zkouška se provádí rovněţ pro PE 100 a čas do lomu > 160h. Kontrola externí laboratoří za 1 aţ 3 roky, nebyly-li zaznamenány problémy ve výrobě. 5. Je poţadována vyšší hustota >945 kg m -3. 5

6 6. Je zúţen rozsah přípustných hodnot MFR (190 C, 5 kg) 0,4 a 0,2 g/10 min. Zkoušení trub schvalovací 1. Zkouška praskání pod napětím 2NCT, poţadavek je > 3 300h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N Zkušební tělesa jsou odebrána z trubky. Provádí se jedenkrát za půl roku, ale nejméně jednou za rok na kaţdou vyráběnou rozměrovou skupinu. 2. Zkouška bodového zatíţení - PLT, poţadavek je čas do lomu > 8 760h, =4 MPa, T=80 C, tenzoaktivní prostředí 2% roztok Arkopalu N Na rozměrových skupinách 1 a 2 se provádí jednou za rok. Na rozměrové skupině 3 jednou za 3 roky. 3. Test pronikání pentrační vyţaduje po zkušební době zbytkovou tloušťku stěny > 50% původní tloušťky stěny. Zajímavé jsou rovněţ vysvětlivky a přílohy, které specifikují poţadované zkoušky. Celková úroveň bezpečnosti Vysoká míra bezpečnosti trub pouţívaných i za alternativních podmínek pokládky je zdůvodňována, ţe veškeré zkoušky jsou hodnoceny na spodním intervalu spolehlivosti (obvyklá úroveň 97,5% stejně jako při stanovení MRS). Zkoušky jsou prováděny při těch nejhorších podmínkách : doba zkoušky 8 760h při 80 C, při pokračující době dochází k tepelnému stárnutí a mechanizmus porušení je jiný neţ při reálném zatíţení a teplotě; zatíţení jsou volena tak, ţe se vyvolaná napětí blíţí mezi kluzu materiálu. Korelace PLT x FNCT Na grafu je vidět lineární závislost mezi časy do lomu při zkoušce PLT a FNCT. 6

7 Z uvedené závislosti vychází doba zkoušky FNCT t=3300h, coţ odpovídá ročnímu zkoušení trubky zatíţené bodově s vnitřní přetlakem, tj. 8760h (jeden rok). Je to poněkud v rozporu s předepsaným zkoušením trub z PE pro stanovení MRS, kde jsou předepsány zkoušky po dobu 10000h. PLT test Zkouška se provádí na úřezu trubky, kdy je za teploty 23 2 C do stěny trubky radiálně zatlačen razník ukončený kulovou plochu o 5 mm. Zatlačení je provedeno tak, ţe protaţení na vnitřním povrchu potrubí je za protaţením na mezi kluzu. Trubka je naplněna médiem a do něj rovněţ ponořena. Vnitřní přetlak je zvolen tak, aby bylo dosaţeno zkušebního napětí. Dokumentuje se způsob porušení trubky. Do úvahy jsou brány pouze poruchy do vzdálenosti 4x tloušťka stěny od místa působení bodového zatíţení. Penetrační test Zkouška se provádí na trubce dn 110, SDR 11 vtlačováním trnu, viz obrázek. 7

8 Napětí, vyvolané vnitřním přetlakem se stanoví z křivek do lomu před dosaţením kolena a podělí hodnotou 1,25 (minimální koef. bezpečnosti pro PE). Zatlačení trnu se provede o 18,8% dn při laboratorní teplotě. Po 9000 h zkoušky se měří zbývající tloušťka stěny, která má být > 50% en. U zkoušky EPLST (odolnost ochranného pláště proti vrypům) Břitem se specifikovanou geometrií se provede vryp. Břit je podle dn trubky zatíţen různou silou. Posun břitu je 100mm/min. Hloubka poškození se měří na 0,01mm a nesmí přesáhnout 75% tloušťky ochranného pláště. Závěry Přesto, ţe materiály vykazující výrazně lepší hodnoty SCG jsou na trhu jiţ řadu let, teprve uvedení dalších typů a tedy vznik konkurenční prostředí inicioval aktivity jak pro způsoby hodnocení materiálů, tak specifikovalo pouţití jednotlivých typů trub. Zdá se, ţe se v dohledné době budou vyrábět pouze trubky z PE 100- RC, které se budou pouţívat jak pro aplikace do výk opu bez pískového loţe, tak s pískovým loţem (sníţení vlivu špatně provedených zemních prací na ţivotnost rozvodu a pod.) Začíná se v technické veřejnosti prosazovat i způsob pouţití jednotlivých typů trub : Potrubí z PE 80, PE 100 do otevřeného výkopu, pískové loţe s hutněním a vše co k tomu patří. Potrubí z ochrannou vrstvou z PE 100-RC a nebo v celém průřezu stěny z PE 100-RC do otevřeného výkopu bez pískového loţe (moţnost bodového zatíţení). Potrubí z PE 100-RC a ochranným pláštěm pro bezvýkopovou pokládku a sanace (moţnost vrypů, otěru, bodového zatíţení). 8

9 V kaţdém případě je to krok správným směrem, který zmenšuje vliv lidského faktoru a zvyšuje tak bezpečnost provozovaných sítí. Trochu jinou stránkou komercionalizace je rozšíření nabízených mater iálů od méně renomovaných výrobců a vznik náhraţek materiálu. Hlavní problém vidím problematickém ověření vlastností materiálu a trub z PE 100-RC ve výrobě. Vzhledem k časové náročnosti zkoušek se v podstatě nedá provádět běţná /vstupní výstupní kontrola. Zkrácené zkoušky nejsou popsány, tím méně odzkoušeny ve více zkušebnách a to vzbuzuje určitou nedůvěru při deklarovaném pouţití trub. Bezpečným východiskem je pouţití PE 100 -RC trub klasickou technologií pokládky a mít zajištěný provoz s vyšší bezpečností. Naopak, pouţití trub na burstlining bez ochranného potrubí se mi zdá hodně odváţné. Propíchnutí potrubí ostrým hrotem je velmi nebezpečné a střep se nebude ptát potrubí, jestli při svém zatlačování, např. v důsledku dopravy, nepřekročil napětí na mezi kluzu. Rozhodnutí bude, jako obvykle, zcela na provozovatelích rozvodných systémů zodpovědných za jejich bezpečnost a provozuschopnost. Autor: Ing. Pavel Vinarský - ČSSP 9

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze iva.cihakova@cvut.cz Návrh přípojky Výchozí poměry podmínky napojení - technické (umístění řadu nemovitosti)

Více

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému 2. kapitola PE potrubí Výhody systému potrubí bez recyklátu řádná certifikace včetně PAS 1075 systém potrubí a tvarovek od jednoho výrobce skladové zásoby a dostupnost potrubí 114 PE potrubní systémy Katalog

Více

Wavin TS Katalog výrobků Výrobky pro výstavbu inženýrských sítí Smysl našeho působení tkví ve vysoké jakosti našich výrobků. Naše výrobky splňují maximální nároky kladené na kvalitu a životnost a jsou

Více

ELEKTRO. ROBUSTpipe military. chránička nové generace

ELEKTRO. ROBUSTpipe military. chránička nové generace ELEKTRO ROBUSTpipe military chránička nové generace PIPES FOR LIFE ROBUSTpipe MILITARY Obsah 1. Základní údaje o systému 3 1.1. Konstrukce trubek 3 1.2. Chemické vlastnosti 4 1.3. Fyzikální a materiálové

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Technický manuál plyn systémy vyrobené z PE 100RC

Technický manuál plyn systémy vyrobené z PE 100RC Technický manuál plyn systémy vyrobené z PE 100RC Obecně jsou materiály PE 100RC považovány za nástupce dosud běžně používaných materiálů PE 100. Zásadní rozdíl mezi nimi spočívá ve výrazném zvýšení odolnosti

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Kontrola těsnosti a pevnosti tlakovými zkouškami Tlakové zkoušky se provádějí před uvedením do provozu trubních rozvodů,

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm

Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm 3.-4.11.2009 Zkušenosti s rekonstrukcí vodovodního přivaděče DN 600 mm Ing. Martin Soudek, Ph.D. Folie Nr.1 Stav před rekonstrukcí Lokalizace Vodovodní přivaděč Chrudim Pardubice Poloha přivaděče Celková

Více

TECHNOLOGICKÉ EVOLUCE

TECHNOLOGICKÉ EVOLUCE na VRCHOLu TECHNOLOGICKÉ EVOLUCE UNIKÁTNÍ KARBONOVÁ TECHNOLOGIE V POTRUBNÍM SYSTÉMU PP-R IN-HOUSE jedinečná třívrstvá trubka pro tlakové aplikace Hledání optimálního využití karbonových vláken v plastových

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe

Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe Moderní způsoby pokládky Tlakových potrubí z polyetylénu květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PE100 RC 2 II. KONCEPCE OCHRANY

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25

PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 OBSAH PŘEDMLUVA 3 1 ÚVOD 23 2 MATERIÁLY 25 2.1 Základní pojmy 25 2.1.1 Definice 26 2.2 Rozdělení makromoiekulárních látek 28 2.3 Základy výroby polymerů 29 2.3.1 Postupy syntézy makromoiekulárních látek

Více

PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem

PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe. PE potrubí Průvodce sortimentem PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe PE potrubí Průvodce sortimentem Obsah PE potrubní systémy charakteristika... 4 Jak prokázat RC vlastnosti potrubí... 5 Technické parametry... 6 Sanace potrubí... 8

Více

WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy

WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy WAVIN Ekoplastik s.r.o. Plastové potrubní systémy Základní údaje Sídlo firmy: Kostelec nad Labem, Rudeč 848, 20 km od Prahy Výroba PP tvarovek: Kostelec nad Labem Výroba PP trubek: Horní Počernice Počet

Více

Tlakové potrubí. plynovodní potrubí

Tlakové potrubí. plynovodní potrubí INFRA Tlakové potrubí PE 100 A PE 100RC plynovodní potrubí INFRA TLAKOVÉ POTRUBÍ Z PE Obsah 1 Přehled potrubí pro dopravu a ochranu 4 2. Technické a kvalitativní údaje trubek z PE 100 a PE 100RC 6 2.1.

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Téma sady: Teplovodní otopné soustavy. Název prezentace: Potrubí. Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1223_potrubí_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Příklady realizací fyzikálně mechanických testů ve fyzikální laboratoři ITC. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Roman Dlabaja, Mikulov 2015

Příklady realizací fyzikálně mechanických testů ve fyzikální laboratoři ITC. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Roman Dlabaja, Mikulov 2015 Příklady realizací fyzikálně mechanických testů ve fyzikální laboratoři ITC Roman Dlabaja, Mikulov 2015 Obsah přednášky Zkouška sloupku řízení osobního automobilu únavový test torzním namáháním Podmínky

Více

TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z pe 100-RC

TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z pe 100-RC TLAKOVÉ TRUBKY RAUPROTECT Z pe 100-RC 1 3. OBSAH Strana 3......... Tlakové trubky RAUPROTECT z PE 100-RC 3.1....... Rozsah platnosti / normy produktu / rozsah použití...32 3.1.1.... Plyn....................................................................................

Více

Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe. MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû MODERNÍ ZPÒSOBY POKLÁDKY TLAKOV CH POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU

Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe. MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû MODERNÍ ZPÒSOBY POKLÁDKY TLAKOV CH POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU EPIC B52 J3 X721 duben 2009 Potrubí SafeTech RC, Wavin TS, Compact Pipe MontáÏní pfiedpis Katalog v robkû MODERNÍ ZPÒSOBY POKLÁDKY TLAKOV CH POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU Inteligentní fie ení pro stavby a infrastrukturu

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005TR5Y* UOHSX005TR5Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S60/2014/VZ-10348/2014/511/KČe Brno 19. května 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G 936 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému

PE potrubí. 2. kapitola. Výhody systému 2. kapitola Výhody systému potrubí bez recyklátu řádná certifikace včetně PAS 1075 systém potrubí a tvarovek od jednoho výrobce skladové zásoby a dostupnost potrubí 114 PE potrubní systémy Katalog Tel.

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

INFRA TLAKOVÉ POTRUBÍ PE 100 PE 100RC AQUALINE

INFRA TLAKOVÉ POTRUBÍ PE 100 PE 100RC AQUALINE INFRA TLAKOVÉ POTRUBÍ PE 100 PE 100RC AQUALINE vodovodní potrubí tlaková a podtlaková kanalizace PIPES FOR LIFE TLAKOVÉ POTRUBÍ Z PE 3 Technický manuál Obsah 1. Potrubí z PE 100 a PE 100RC 5 1.1. Fyzikální

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

VODOVODNÍ SYSTÉMY Z PE 100RC SUPERpipe ROBUST SUPERpipe

VODOVODNÍ SYSTÉMY Z PE 100RC SUPERpipe ROBUST SUPERpipe VODOVODNÍ SYSTÉMY Z PE 100RC SUPERpipe ROBUST SUPERpipe VODOVODnÍ SYSTÉMY SUPERpipe A ROBUST SUPERpipe VODOVODNÍ SYSTÉMY Z PE 100RC SUPERpipe ROBUST SUPERpipe Chemický průmysl je dnes schopen vyrábět materiály

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. Jaroslav Krejčí Verze: 02/09 Vydáno dne: 10.8.2009 Účinnost od: 11.8.2009

Více

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE

TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE TECHNICKO EKONOMICKÁ STUDIE Porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace Listopad 2006 1 Technicko ekonomická studie porovnání potrubních systémů pro výstavbu kanalizace V této studii se budeme

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK Technické podmínky 1 RK 12 4253 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK 12 4253 LEGENDA: 1. Komora 2. Výstupní příruba 3. Vstupní hrdlo 4. Víko 5. Vloţka POČET STRAN 6 Revize č. 4 PLATÍ

Více

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem

Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech. Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Rozvody vody, vytápění, podlahové topení, vnitřní kanalizace, odvodnění střech Vnitřní instalace Průvodce sortimentem Obsah Systém Ekoplastik základní informace... 4 Technické parametry... 5 Wavin K-press,

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

ÉME - Stavebně-technické povolení

ÉME - Stavebně-technické povolení ÉME - Stavebně-technické povolení Název výrobku: Vícevrstvé trubky Radopress, vyrobené z PE-X/AL/PE-X a PE-RT/A1/PE-RT, spolu s mosaznými a PPSU tlakovými armaturami Plánovaná oblast pouţití výrobku: Stavební

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS

NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS NOVÉ PARAMETRY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR Úvod Stavební výrobek musí plnit svoji funkci ve stavbě tak, aby byly zajištěny základní požadavky na stavby.

Více

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Česká republika Alexandrs Jelinskis SIA LatRosTrans Lotyšsko Rok 2001 ukončení přepravy ropy ropovodem DN 700 Polock Ventspils

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí Kaifoam PE je vysoce kvalitní a snadno zpracovatelný polyetylenový izolační materiál pro topná a sanitární zařízení. Má nízkou tepelnou vodivost, snižuje energetické ztráty a trvale tak omezuje emise CO

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz

Materiály. www.tzb-info.cz. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz. Internetový portál. www.tzb-info.cz Internetový portál www.tzb-info.cz Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. e mail:dagmar.kopackova@topinfo.cz www.tzb-info.cz Materiály Moderní plasty nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost,

Více

Podniková norma. Nádoba 6. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma. Nádoba 6. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798 391 02 Planá nad Lužnicí Divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. František Kůrka Verze: 3/15 Vydáno: 26. 2. 2015 Účinnost: 26. 2. 2015

Více

Průvodce sortimentem pro venkovní rozvody

Průvodce sortimentem pro venkovní rozvody Průvodce sortimentem pro venkovní rozvody 2010 Ultra Rib 2 PP SN10 Ultra Rib 2 PP SN16 UltraCor PP SN12 Uporol PE-HD/PP SN 4,8 Environment is our challenge Kanalizační potrubí Potrubí s žebrovanou a plnostěnnou

Více

PODNIKOVÁ NORMA Desky z PP-B

PODNIKOVÁ NORMA Desky z PP-B IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 7 31 02 Planá nad Lužnicí divize vytlačování Garant: Pavel Stránský Verze: 06/12 Podpis: Vydáno dne: 7..2012 Schválil: Ing. Michal Grusz Účinnost od: 7..2012 Podpis: Vytištěno:

Více

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí.

Účinná energetická úspora a ochrana potrubí. Kaifoam PE je vysoce kvalitní a snadno zpracovatelný polyetylenový izolační materiál pro topná a sanitární zařízení. Má nízkou tepelnou vodivost, snižuje energetické ztráty a trvale tak omezuje emise CO

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn

5 VRSTEV. 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění INOVACE CAPRICORN. 10 let záruky. Otestována v laboratořích Capricorn Technika Topná technika grzewcza 5-vrstvá trubka PE-RT/EVOH/PE-RT pro systémy podlahového vytápění 5 VRSTEV INOVACE CAPRICORN 10 let záruky Otestována v laboratořích Capricorn 100% kontrola výrobních procesů

Více

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO 05 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA INVESTOR: Ing. Luboš Frank NÁZEV AKCE:

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty

iglidur H2 Nízká cena iglidur H2 Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty Nízká cena iglidur Může být použit pod vodou Cenově výhodné Vysoká chemická odolnost Pro vysoké teploty 399 iglidur Nízká cena. Pro aplikace s vysokými požadavky na teplotní odolnost. Může být podmíněně

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek

VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek VLASTNOSTI TENKÝCH VRSTEV PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH Antonín Kříž Petr Beneš Martina Sosnová Jiří Hájek Hlavní pozornost odborníků zabývajících se testováním tenkých vrstev orientuje na analýzy za normálních

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

Podniková norma. Tato podniková norma platí pro plastové skruže DN 1000 a DN 1200 (dále jen skruže).

Podniková norma. Tato podniková norma platí pro plastové skruže DN 1000 a DN 1200 (dále jen skruže). IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Zdeněk Funda, DiS Ing. František Kůrka Verze: 01/10 Vydáno dne: 01.07.2010 Účinnost

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Trubice EKOflex je návleková trubice z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí.

Více

Podniková norma 1-2-15. Nádoba 2.25 Nádoba 1.5. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 1-2-15. Nádoba 2.25 Nádoba 1.5. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě Nádoba 2.25 Nádoba 1.5 IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Jiří Kolář Verze: 3/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Podpis:

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Specifikace materiálu

Specifikace materiálu Specifikace materiálu Stavba: Rekonstrukce stoupacího potrubí BD č.p. 421 Místo stavby: Bytový dům č.p. 421 Stavebník: Hlavní inženýr PD: Vypracoval: Meziměstí Ing. Radomír Vojtíšek Martin Šimeček Datum

Více

1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce)

1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce) 1) Výrobek: VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ ALPEX TURATEC MH (trubka v trubce) 2) Typ: IVAR.TURATEC MH 3) Charakteristika použití: Kvalita kombinovaná s flexibilitou stojí za úspěchem vícevrstvého plastového potrubí

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Odlučovač tuku - základní princip funkce

Odlučovač tuku - základní princip funkce 2 Odlučovače tuků (OT) Základní dělení gravitačních odlučovačů tuků lze provést dle jmenovitého průtoku, materiálového provedení a požadovaného zatížení krytu: 2.1 Železobetonové pro běžné průtoky (NS

Více

Průvodce sortimentem. PE potrubí. PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe

Průvodce sortimentem. PE potrubí. PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe Průvodce sortimentem PE potrubí PE potrubí, PE tvarovky, Compact Pipe Obsah PE potrubní systémy charakteristika... 4 Jak prokázat RC vlastnosti potrubí... 5 Technické parametry... 6 Sanace potrubí... 8

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DUR (Dokumentace pro územní rozhodnutí) PLYN přeložka plynovodu. Radim Matula, Zašová 793, Zašová IČO TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Křižovatka Krajských silnic III/43911 a III/03559 - Zvýšení bezpečnosti v historickém centru Městyse Hustopeče nad Bečvou - Přeložka STL plynovodu - Stupeň dok: DUR (Dokumentace

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT. www.terplastics.com www.tergroup.com

TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT. www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY PŘI NÁHRADĚ KOVŮ ZA VYSOKÝCH PROVOZNÍCH TEPLOT www.terplastics.com www.tergroup.com TEREZ HT HT2 HTE Náhrada kovu při vysokých provozních teplotách Plastikářský průmysl

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

Zkoušení kompozitních materiálů

Zkoušení kompozitních materiálů Zkoušení kompozitních materiálů Ivan Jeřábek Odbor letadel FS ČVUT v Praze 1 Zkoušen ení kompozitních materiálů Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2 Zkoušen ení kompozitních

Více