Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1"

Transkript

1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Místo poskytovaného vzdělávání Místo poskytovaných služeb Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy 6 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících 8 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy, prezentace školy na veřejnosti Akce k environmentální výchově Akce k prevenci rizikového chování Přehled projektů ve třídách 1. stupně Přehled projektů ve třídách 2. stupně Plavecký výcvik Přehled škol v přírodě Lyžařský kurz Seznamovací výlety Kulturní pořady Soutěže 7.12 Exkurze, výlety Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurzy pořádané školou (s akreditací) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

2 12.1 Projekty a granty zřizovatele 12.2 Projekty a granty z prostředků KÚ Projekty a granty z prostředků ESF 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 13.3 Spolupráce s partnery 14. Prevence sociálně patologických jevů 15. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 adresa školy Hradec Králové, Habrmanova 130 právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Šimek zástupce ředitele: Mgr. Jana Odstrčilová kontakt tel.: fax: web: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Místo poskytovaného vzdělávání kapacita Mateřská škola x Základní škola Místo poskytovaných služeb Školní družina 130 Školní jídelna MŠ x Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení žáků na třídu pedagoga Mateřská škola x x x x 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,87 10,94 3

4 Školní družina ,75 29, Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny 18 kmenových učeben, 4 herny školní družiny Odborné pracovny, knihovna, 5 odborných učeben, 3 poloodborné (slouží zároveň multimediální učebna jako kmenové třídy), 1 knihovna Kabinety 7 Kanceláře 3 (ředitel, zástupce, hospodářka) Ostatní 1 kancelář vedoucí školní jídelny, 1 kabinet školní družiny, dílna školníka Odpočinkový areál U školy je školní dvůr a travnaté plochy s lavičkami a 2 stoly na stolní tenis, sloužící k odpočinku žáků a za teplých a slunečných dnů i k výuce Sportovní zařízení 1 tělocvična (povrch parkety, gymnastické nářadí, omezená možnost sportovních her- malá velikost) 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem(atletika, basketbal, volejbal, malá kopaná, tenis, drobné hry) Dílny a pozemky 1 žákovská dílna vybavená pracovními stoly. Potřebné nářadí je součástí každého stolu Žákovský nábytek Všechny třídy vybaveny relativně novým nebo renovovaným nábytkem (lavice, židle). Proběhla výměna skříněk ve třídách a instalace nových skříní na chodbách. V příštím období počítáme s další obměnou nábytku. Novými skříňkami byla vybavena jedna třída školní družiny. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy (pomůcky, nástěnné obrazy, nástěnky, mapy ) je na dobré úrovni, v rámci možností a aktuální nabídky se modernizuje. Programové vybavení pro interaktivní výuku je také na dobré úrovni a počítá se s jeho doplňováním(i v tomto roce v rámci projektu Peníze školám pedagogičtí pracovníci vytvářeli digitální učební materiály). Vybavení sportovním nářadím a náčiním je dostačující, stejně jako vybavení školní družiny hrami a hračkami. Škola má vlastní keramickou pec. Žáci prvního stupně mají k dispozici v převážné většině učebnice z nakladatelství Nová škola. Vybavení žáků druhého stupně je z různých nakladatelství. Při nákupu se řídíme požadavky vyučujících. Hodně využíváme také pracovních sešitů, které škola hromadně nakupuje z prostředků žáků. Vzhledem ke stále se snižujícímu objemu prostředků na pomůcky se stav učebnic zhoršuje. Školní knihovna je postupně doplňována novými 4

5 Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj Komentář: knihami podle požadavků vyučujících. Kabinety jsou vybaveny nábytkem, který se snažíme postupně nahrazovat novým s dostatečným úložným prostorem ( v tomto školním neproběhla žádná obnova nábytku v kabinetech). Pomůcky jsou postupně modernizovány s ohledem na omezené finanční prostředky a jejich finanční náročnost. V tomto školním roce byly nákupy pomůcek z rozpočtových důvodů malé. Nevyhovující a zastaralé pomůcky jsou postupně vyřazovány. Škola je vybavena 4 soupravami video, CD přehrávačtelevize. Ve 1 učebě a ve dvou třídách školní družiny jsou instalovány velkoplošné LCD televizory s DVD přehrávačem a s možností připojení počítače. Velmi dobře je vybavena učebna hudební výchovyreprodukční technikou a nahrávacím studiem. Škola má dvě počítačové učebny, jedna má 12 žákovských počítačů, 1 učitelský a server, který slouží zároveň celé síti školních počítačů. Učebna je dále vybavena dataprojektorem a projekčním plátnem, černobílou laserovou tiskárnou, barevnou inkoustovou tiskárnou a barevnou laserovou tiskárnou. Druhá PC učebna je vybavena 26 počítači, dataprojektorem, promítacím plátnem a laserovou tiskárnou. Pro přípravu učitelů má škola 4 počítače ve sborovně školy a dále mají učitelé druhého stupně svůj počítač v kabinetu a všichni učitelé prvního stupně ve třídě. Dále učitelé využívají 16 notebooků, které jsou k dispozici v kabinetech pedagogům a ve dvou učebnách. Ze všech počítačů je přístup na internet a jsou připojeny v místní síti. Jedenáct učeben školy je multimediálních a jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačem, dataprojektorem, reproduktory a pět z nich vizualizérem. Další 2 učebny je vybaveny dataprojektorem a promítacím plátnem, jedna z nich i vizualizérem. Škola má k dispozici tři digitální kopírky a tři barevné laserové tiskárny. Slouží převážně k přípravě různých výukových materiálů, pro kancelářské účely a v případě potřeby i pro kopírování pro žáky (kopie zápisů do sešitů- nemoc, úraz apod.) Z prostředků rozpočtu školy byl zmodernizován kamerový systém. Z prostředků zřizovatele byly pořízeny 2 interaktivní tabule. 5

6 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Štěpánka Kordová 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení Maximum 1. Úzká spolupráce s vedením školy 2. Zachování spojení mezi rodiči a školou 3. Všestranné napomáhání (dle svých schopností a možností) škole 4. Udržování, rozmnožování a dohled nad účelným vynakládáním finančních prostředků sdružení 5. Získávání finančních prostředků určených výhradně dětem k jejich školní i mimoškolní činnosti 6. Permanentní propagování sdružení a ZŠ Habrmanova s cílem získávání sponzorů a prostředků 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) Zařazené třídy 17 6

7 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 42 Počet učitelů ZŠ 26 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace učitelka 1,0 Do 19 VŠ 1. 5.r. učitelka 1,0 Nad 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 19 VŠ 1. 5.r. učítelka 1,0 Do 27 VŠ M-Ped-Inf učitelka 0,68 Do 27 VŠ 1. 5.r. učitelka 0,45 Do 6 VŠ Nj učitelka 1,0 Do 19 VŠ Př-Ch učitelka 1,0 Do 19 VŠ Př- Ch - AJ učitelka 1,0 Do 6 VŠ Čj-Nj učitel 1,0 Nad 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ M-Př učitelka 1,0 Do 19 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ Z-Tv učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 0,5 Do 12 VŠ Tv zást.ředitele 1,0 Do 27 VŠ M-F učitelka 0,59 Do 27 VŠ Hv-sbor učitelka 1,0 Do19 VŠ Čj-Nj učitelka 1,0 Do 27 VŠ D-Ov učitelka 1,0 Do 12 VŠ M-Ch učitelka 1,0 Do 19 VŠ 1. 5.r. učitelka 1,0 Do 19 VŠ Čj-Vv učitel 1,0 DO 6 VŠ Tv-Ov učitelka 1,0 Do 19 VŠ VV- Aj ředitel 1,0 Do 27 VŠ D-Z 7

8 učitelka 0,54 Do 6 VŠ D-Nj učitelka 0,5 Do 12 VŠ r. vedoucí vych. 1,0 Do 27 SŠ vych. vychovatelka 1,0 Do 27 SŠ vych. vychovatelka 0,5 Do 12 VŠ Tv vychovatelka 1,0 Do 6 SŠ vych. x nástup na MD xx zástup za MD p. uč Ježkové xxx nástup po odchodu p. uč. Tenkové 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 Učitelky MŠ xx Učitelky MŠ xx Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání hospodářka, sekretářka 1,0 SŠ vedoucí ŠJ 1,0 SŠ školník, topič 1,0-0,24 SOU hlavní kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU pomocná kuchařka 1,0 základní pomocná kuchařka, 1,0-0,25 základní uklizečka uklizeč 0,75 SŠ uklizečka 0,80 SOU uklizečka 0,75 SOU 8

9 uklizečka 0,38 SŠ uklizečka 0,40 SŠ 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd ve školním roce 20012/13 počet dětí přijatých do prvních tříd celkem Počet odkladů Do prvních tříd nastoupí celkem dětí Komentář: 6 žáků nastoupí po dodatečném zápisu a zápisu na jiných školách 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 5 církevní gymnázia 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy SOŠ a SOU celkem střední školy průmyslové a další 9 SOUstřední odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy střední školy průmyslové a další SOŠ a SOU SOUstřední odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy celkem

10 v devátém ročníku v nižším ročníku Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOŠ asou s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A

11 IX.B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem

12 Celkový přehled Počet Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , ,3 12

13 2. pololetí 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , ,67 Školní rok celkem 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 9.A 1 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 38 Komentář 13

14 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Školský management 6 Poznávání školských systémů, finance, řízení školy, kontrolní činnost Pedagogika a 0 psychologie Výchovné poradenství 3 Setkání výchovných poradců, odměny a tresty Prevence rizikového 1 Metodik prevence, zdravé klima chování Environmentální výchova 1 EVVO Kapradí Školní jídelna 1 14

15 Informační a 12 Práce s interaktivní tabulí Interwrite komunikační technologie Český jazyk 4 Český jazyk a literatura, čeština v praxi, čtenářská gramotnost Cizí jazyk 1 Standardy ve vzdělávání, rozvíjení mluvních dovedností u žáků II.st - Anglie Matematika 10 Činnostní učení v matematice, finanční matematika Prvouka Přírodověda 7 Činnostní učení v přírodovědě Vlastivěda Chemie Fyzika 2 Pokusy problémové otázky Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova 3 Sbormistři Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova 15

16 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Akce školy - prezentace školy na veřejnosti (školní soutěže, koncerty, veřejná vystoupení) Název akce Datum Akci připravil Na akci se podíleli Turnaj o pohár ředitele ve V.Kuřilová L. Matějková vybíjené Branný den A. Janková II. stupeň Matematický orienťák Š. Kordová Cyklozávod V. Srnský V.Kuřilová Drakiáda V. Srnský V.Kuřilová Habrmanské tvořeníčko podzimní světélka Š. Kordová, V. Kuřilová, J. Kolářová Klub předškoláků L.Drašnarová Muzikál Strašidelný les P.Kočí Páťáci Týden otevřených dveří Celý pedagogický sbor Habrmanské tvořeníčko ruční papír Š.Kordová, V.Kuřilová, J. Kolářová Klub předškoláků L.Drašnarová Hrátky pro předškoláky Vyučující I.st. Habrmanské čertoviny Š.Kordová V.Kuřilová, J. Kolářová Čertovský běh L.Drašnarová I.st Vánoční těšení- Habrmanské tvořeníčko Š. Kordová J. Kolářová, V. Kuřilová Klub předškoláků L.Drašnarová Vánoční koncert P.Kočí + spol. P.Pazderová, J.Lemonová, + kol. 16

17 Vánoční výlet pro rodiče s dětmi KOKUKO Pěnčín Nebe plné balónků přání Ježíškovi KOKUKO +rodiče 4.A Den otevřených dveří J.Kolářová Malý vánoční koncert P.Kočí J.Lemonová Klub předškoláků L.Drašnarová Den otevřených dveří Celý pedagogický sbor Hrátky pro předškoláky Vyučující I.stupně Habrmanské tvořeníčko - filcování Š. Kordová V. Kuřilová J. Kolářová Masopust Vyučující I.stupně Vyučující I.stupně Karneval Vychovatelky ŠD Dobytí Habrmanky V.Kuřilová L.Matějková Klub předškoláků L.Drašnarová Ukázkové hodiny pro učitele I.Bílková, R.Dušková, L.Drašnarová, J.Lemonová Habrmanské tvořeníčko - Velikonoce Š. Kordová V. Kuřilová J. Kolářová Den Jara A.Janková 8.A Klub předškoláků L.Drašnarová Novopacký slavíček P.Pazderová Hostování Páťáků na soutěži P.Kočí L.Matějková sborů v Orlové Noc s Andersenem J. Kolářová Vyučující I.stupně II. reprezentační ples Maximum Habrmanské tvořeníčko - tvoření Š. Kordová V. Kuřilová s tatínky J. Kolářová Klub předškoláků L.Drašnarová Klub předškoláků Habrmanské tvořeníčko- fimování Š. Kordová I. Skákalová J. Kolářová Poklad na Stříbrném rybníku MŠ Kampánova L.Drašnarová Den dětí A.Janková V.Pokorná V.Pokorná A.Janková 17

18 Hradecké sportovní hry 5.6.; V.Kuřilová V.Srnský, L.Matějková Závěrečný koncert P.Kočí + spol. P.Kočí, P.Pazderová, J.Lemonová, + kol. Hrajeme si hlavou P.Pospíšilová Branný den I.stupeň A. Janková I. stupeň Habrmanská olympiáda II.stupně V.Kuřilová V.Srnský Habrmanská olympiáda I.stupně L.Drašnarová I. stupeň Slavnostní rozloučení s 9.třídami, vyhodnocení projektů a úspěšných žáků Happening V.Kuřilová M.Hofmanová I. Skákalová II. stupeň V.Kuřilová M.Hofmanová 7.2 Akce k environmentální výchově třída datum název akce počet doprovod žáků 8.A Co s odpady? 23 A. Janková 8.A,B Zlatý strompoznávání 18 A. Janková přírodovědný seminář dřevin v Jiráskových sadech Žáci 2.stupně Podzimní úklid 8 A. Janková Na Plachtě 9.B Obnovitelné 20 A. Janková zdroje - Hučák 9.A Obnovitelné 20 A. Janková zdroje - Hučák 8.A,B Den jara 42 A. Janková 8.B Zelená 22 A. Janková stezka,zlatý list 4.A,B+8.A,B Den Země 81 L. Drašnarová, R. Dušková, 8.A,B přírodovědný seminář+přír. kroužek v Muzeu HK Depozitář Muzea HK 18 V. Pokorná, A. Janková 16 A. Janková Žáci 2. stupně Jarní úklid Na 5 A. Janková

19 Plachtě 7.3 Akce k prevenci rizikového chování Třída Datum Název akce Počet Doprovod žáků třída 4.9. Pravidla chování Třídní učitelé 6.třídy 10.- Adaptační kurz Třídní učitelé třídy Sportovní den s městskou policií- Třídní učitelé Branný den 3.A Prostor PRO Třídní učitelé 4.A Prostor PRO Třídní učitelé 4.B Prostor PRO, od Třídní učitel 3.B Prostor PRO, od 8.00 Třídní učitel 5.A Prostor PRO, od 8.00 Třídní učitel 4.B, 4.A Prostor PRO, od 8.00 Třídní učitel 3.A, 3.B Policie- dopravní výchova, od a od A, 2.B Policie- bezpečné chování, od a od Třídní učitelé Třídní učitelé 5.A, 3.A Prostor PRO, od 8.00 Třídní učitel 6.A, 6.B Semiramis Třídní učitel 8.A, 8.B Semiramis Třídní učitel 3.B Prostor PRO, od 8.00 Třídní učitel 7.A, 7.B Semiramis Třídní učitel 9.A, 9.B Semiramis Třídní učitel 4.A, 4.B Policie- dopravní výchova Třídní učitel 19

20 6.A Policie- Kompetence městské policie, od Třídní učitel 6.B Policie- šikana a kyberšikana, od Třídní učitel A, 4.A Prostor Pro Třídní učitel 9.B, 9.A 4.3. Semiramis Třídní učitel 8.B, 8.A 7.3 Semiramis Třídní učitel 6.A,6.B Semiramis Třídní učitel 5.A Prostor Pro Třídní učitel 4.B 8.4. Prostor PRO Třídní učitel 3.B Prostor PRO Třídní učitel 7.A, 7.B Policie- morálka, od a od Třídní učitel A Prostor PRO Třídní učitel 5.A Prostor Pro Třídní učitel 5.A Dopravní hřiště, od Třídní učitel 7.A 3.5. Semiramis Třídní učitel 3.A Prostor Pro Třídní učitel 4.B Prostor PRO Třídní učitel 3.B 5.6. Prostor PRO Třídní učitel 7.B 6.6. Semiramis Třídní učitel 20

21 7.4. Přehled projektů ve třídách prvního stupně Září 1.A Pravidla třídy Čj, Pč 1.B Pravidla třídy Čj, Pč 2.A Pravidla třídy- U ŠÍPKOVÉHO KEŘE Čj, Pč, Vv, M 2.B Pravidla třídy NAŠE ŠKOLA Čj, Pč, Prv, Vv 3.A Okolí naší školy Čj, Prv, Pč 3. B Pravidla třídy, Okolí školy Čj, Prv, Pč, Vv 4.A Pravidla třídy Čj, Vv, Pč 4. B Pravidla třídy, Okolí naší školy Čj, Vv, Pč, Př 5.A Pravidla třídy Čj,Vv J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková O. Tenková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová P. Kočí Říjen 1.A Podzim M, Čj, Prv, Hv, Tv, Vv, Pč 1.B Podzim v přírodě M, Čj, Prv, Hv Tv, Vv, Pč 2.A Podzimní hrátky Prv, Čj, Vv, Pč, Tv 2.B Stromy na podzim Prv, Čj 3.A Centrum našeho města Prv, Čj 3. B Hradec Králové město, ve kterém žijeme Prv, Čj 4.A Královehradecký kraj, Cestujeme po České republice Čj, Vl, Vv J. Krejčí J. Lemonová J Kolářová I. Bílková O. Tenková L.Berešová R. Dušková 21

22 4. B Královéhradecký kraj, Ekosystémy Čj,Vl,Vv,Pč 5.A L.Drašnarová Listopad 1.A Ovoce a zelenina na zahradě Prv, Čj, M, Vv, Pč 1.B Zelenina, Podzim na zahradě Prv, čj, M, Vv, Pč 2.A Perníková chaloupka trochu jinak Čj, Vv, Pč, 2.B Podzim v zahradě a v lese Prv, Čj, Vv, Pč 3.A Jede, jede poštovský panáček Čj, M, Prv, Hv, Vv 3. B Jede, jede poštovský panáček Prv, Čj, Pč, Vv, M 4.A Kraje, krajská města Čj, Vl, Vv 4. B Příroda kolem nás, Čeští spisovatelé Čj, Př, Vv, Pč 5.A Česká republika, Rozmanitost života na Zemi Čj, Vl, Vv, Pří J. Krejčí J. Lemonová J.Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová L. Matějková, Š. Kordová Prosinec 1.A Vánoční tradice Čj, M, Prv, Hv, Vv 1.B Vánoční tradice Čj, M, Prv, Hv, Vv 2.A Všude samí sněhuláci, Kouzlo Vánoc Prv, Čj, Vv, Pč, M 2.B Vánoční besídka pro rodiče Čj, Hv 3.A Vánoční tradice Čj, Pč,Vv, Prv, Hv 3. B Vánoční tradice Čj, M, Prv, Hv, Vv 4.A Vánoční tradice, Povrch a vodstvo ČR Čj, M, Př, Vv, Pč, Vl 4. B Ekosystém les, Vánoční besídka Čj, Př, Vv, Pč, J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová 22

23 5.A Vánoce zvyky a tradice Čj, Vv P. Kočí Leden 1.A Zima v přírodě, ve sportu M, Čj, Tv, Prv, Vv 1.B Zima roční období M, Čj, Tv, Prv, Vv, Hv 2.A Naše vlast Čj, Prv, Vv, Pč 2.B Náš domov, naše vlast, Praha, Hradec Králové Čj, Prv, Vv, Pč 3.A Život na zemi Čj, Prv, Vv, Pč 3. B Naše vlast Čj, Prv, Vv, Pč 4.A Ekosystém lesa Čj, Př, Vv, Pč 4. B Ochrana životního prostředí, Pravěk Čj, Př, Vv, Pč 5.A J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová Únor 1.A Naše tělo, jídlo, nemoc Čj, Prv, Vv 1.B Masopust Prv, Čj, Vv, Pč 2.A Čtyři barevné kapky Prv, Čj, Vv, Pč 2.B Chráníme své zdraví Prv, vv, Čj 3.A Planety naší sluneční soustavy Prv, Čj, Vv 3. B Planety naší sluneční soustavy Prv,Čj, Vv, Pč 4.A Dějiny- časová přímka Čj, Vv, Pč, Vl 4. B Ekosystém pole Čj, Vv, Pč, Př 5. A Příroda v zimě- život u krmítek Čj, Vv, Pč, Př J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková L. Matějková, D. Horáková, L. Berešová L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová Š. Kordová 23

24 Březen 1.A Jaro v přírodě Čj, Hv, Pč, M 1.B Jaro Čj, M, Hv, Pč, Tv 2.A Jaro v přírodě ČJ, Prv, Vv 2.B Kalendář ČJ, Prv, Vv 3.A Velikonoce ČJ, Prv, Vv 3. B Jaro kolem nás, Velikonoce ČJ, Prv, Vv, Hv 4.A Velikonoce ČJ, Vv, Pč 4. B Ekosystém pole, Staré pověsti české Čj, Vl, Pří, Vv, Pč 5.A J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová Duben 1.A Měření času Čj, M, Prv, Vv 1.B Jaro-mláďata Čj, Prv, M, Vv 2.A Jak jde čas Prv, Čj,Vv, Pč 2.B Jaro u vody Prv, Čj 3.A Moje oblíbená knížka Čj, Vv, Pč 3. B Obratlovci Kniha- přítel člověka Prv, čj, Vv 4.A Ekosystém park Čj, P, Pří, Vv 4. B Ekosystém park Čj, P, Pří, Vv J.Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová 24

25 5.A Můj jídelníček Čj, Pří, Vv, Pč Š. Kordová Květen 1.A Škola v přírodě, rostliny v přírodě Čj, Prv, Vv, 1.B Léto- rostliny Čj, Prv, Vv, Hv 2.A Cestujeme v čase Čj, Prv, Vv, TV 2.B Školní Výlet Čj, Prv, Vv, Hv, TV 3.A Poznávání rostlin Čj, Prv, Vv, TV 3. B Poznávání přírody Čj, Prv, Vv, TV 4.A Ekosystémy, Karel IV. Čj, Pří, Vl, Vv, Pč 4.B Ekosystém lidské obydlí, Husitské války Čj, Pří, Vl, Vv, Pč 5.A J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová Červen 1.A Léto-prázdniny v lese a u vody Prv,Čj, M, Vv, Pč 1.B Prázdniny, cestování Prv,Čj, M, Vv, Pč, TV 2.A Človíček v různých období Prv,Čj, M, Vv, Pč 2.B Léto u vody, v lese a na louce Prv,Čj, Vv, Pč 3.A Bezpečnost ve městě, u vody Prv,Čj, Tv 3. B Cestování o prázdninách Prv,Čj, Hv, Vv, Pč 4.A Od pravěku po renesanci Čj, Vv, Vl, Pč 5.A Od pravěku po renesanci Čj, Vv, Vl, Pč 5.B Cestujeme po světě Čj, Vv, Vl, Pč J. Krejčí J. Lemonová J. Kolářová I. Bílková D. Horáková L. Berešová R. Dušková L. Drašnarová L. Matějková 25

26 7.5 Přehled projektů ve třídách druhého stupně PROJEKT Z OBORU DĚJINY, UMĚNÍ A SPORT , TÉMATA Podle tebe nejvýznamnější objev nebo vynález, který prospěl lidstvu Osobnost, která mě zaujala Pozoruhodné umělecké dílo (film, stavba, socha, obraz, opera) Historická událost, která změnila vývoj ve společnosti Pozoruhodné umělecké dílo Mýty, legendy, pověsti Významní spisovatelé Hrady, zámky, pevnosti a muzea Olympijské hry Sporty (typické, oblíbené v dané oblasti) KONZULTANTI V. Pokorná P. Pazderová I. Skákalová V. Pokorná P. Pazderová I. Skákalová I. Skákalová V. Pokorná V.Srnský V.Srnský 26

27 PROJEKT Z OBORU JAZYK A LITERATURA , TÉMATA Svátky a tradice angl. mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Tvorba dětského časopisu Cestujeme po anglicky mluvících zemích (Aj) Významné osobnosti anglicky mluvících zemí Reálie německy mluvících zemí To nej..nej..nej.. německy mluvících zemí Pohádky, báje, pověsti Významní autoři Vlastní literární tvorba KONZULTANTI A.Seidlová A.Seidlová R.Svatoňová R.Svatoňová R.Svatoňová A. Ježková A. Ježková M.Řezníčková M.Řezníčková M.Řezníčková 27

28 PROJEKT Z OBORU MATEMATIKY, FYZIKY, ČÍSEL A INFORMATIKY , TÉMATA Dějiny matematiky Země či světadíl v číslech Finanční matematika Zajímavé internetové stránky Vynálezy, které se zapsaly do historie Fyzikální podstata přírodních katastrof Jednoduché domácí experimenty Zábavné matematické úlohy (Rébusy, hlavolamy, lamohlavy) Svět živé přírody v číslech Matematika v médiích KONZULTANTI M. Hofmanová M.Hofmanová M. Hofmanová M. Hofmanová P.Pospíšilová P.Pospíšilová P.Pospíšilová Š. Kordová Š. Kordová Š. Kordová 28

29 PROJEKT Z OBORU PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS A CHEMIE , TÉMATA Přírodní poměry Obyvatelstvo Prosperita států Symbolika států Životní prostředí Drogy Červená kniha ohrožených živočichů Endemické organismy Zemědělství-charakteristické plodiny pro danou oblast Voda KONZULTANTI V. Kuřilová V. Kuřilová V. Kuřilová V. Kuřilová A. Janková A. Janková G.Kaisrlíková G.Kaisrlíková G.Kaisrlíková A. Janková 29

30 Projektové dny na 2. stupni školní rok Projektové dny proběhly podle plánu ve dnech středa pátek středa čtvrtek Hlasování žáků 2. stupně o projektech jednotlivých tříd proběhlo Jako již poněkolikáté žáci hlasovali víčky od plastových lahví, které měli podepsané od třídních učitelů. Hlasovat mohli jedním víčkem, hlas nemohli odevzdat své kmenové třídě. Zástupci rodičů mohli hlasovat v úterý během informačního dne. Ve školním roce 2012/13 zvítězila třída 9. B, a byla odměněna sladkou odměnou. Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci rozloučení s deváťáky v kině Centrál Pořadí tříd: 1. místo 9. B (132 víček) 2. místo 7. A (100 víček) 3. místo 9. A (83 víček) 4. místo 7. B (47) 5. místo 8. B (46) 6. místo 6. B (31) 7. místo 8. A (30) 8. místo 6. A (27) 30

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více