Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace"

Transkript

1 Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace Snímek 2: Proč zvyšovat velikost částic Zvětšování velikosti částic je ve farmaceutickém průmyslu často využívanou operací. Zvětšením velikosti částic se umožní využití prachového podílu, který by jinak byl velmi náchylný k segregaci, omezí se prašnost, obvykle se zlepší tokové vlastnosti. Aglomerační procesy zpravidla vedou kromě zvětšení částic ke zúžení distribuce velikosti, což sníží variabilitu sypné hustoty, a tak usnadní tabletování a objemové odměřování jednotek. U směsí je průvodním jevem aglomerace fixace homogenity na takové úrovni, na jaké je při vstupu do aglomeračního procesu. Snímek 3: Zvýšení velikosti částic Nejčastější operací vedoucí k řízené aglomeraci je granulace. Vlhká granulace (v mixérech) vede k hutným granulím, granule z fluidní granulace mají nižší hustotu. U obou z nich se částice spojují za přítomnosti kapaliny. Kompaktace (suchá granulace) využívá ke spojení částic vysoký tlak na podobném principu jako tabletace. K vlhké granulaci mají blízko extrudační a peletizační procesy, které také zpravidla vycházejí z vlhké směsi. Snímek 4: Síly mezi částicemi Pro zvětšování velikosti částic je nezbytné jejich spojování aglomerace. Ta je možná díky přitažlivým silám mezi částicemi. Van der Waalsovy interakce mezi pevnými částicemi jsou nejslabší přitažlivé síly mezi molekulami (E ~ 0.1 ev). Silnější jsou tyto interakce mezi adsorbovanými vrstvami kapaliny, jelikož kapalina snadno může měnit tvar, filmy se mohou dostat do větší blízkosti a spojení má větší energii. Kapalinové můstky jsou již makroskopické síly a jejich podstatou je smáčení pevné částice kapalinou a povrchové napětí této kapaliny. Snímek 5: Síly mezi částicemi Elektrostatické síly vznikají přestupem elektronů mezi povrchy (třením), nevyžadují povrchový kontakt dlouhý dosah. Pevné můstky mohou vznikat nejčastěji z kapalinových můstků jejich vysušením. Krystalové můstky vznikají navlhčením, částečným rozpuštěním prášku a opětovým vysušením, Pojivové můstky vznikají vysušením roztoku pojiva. Snímek 6: Granulace Přínosy granulovaného produktu spočívají v tom, že neobsahuje prachové částice, má dobré tokové vlastnosti, dávkovatelnost, tabletovatelnost, dobrou rozpustnost. Snímek 7: Vlhká granulace: princip Vlhká granulace probíhá tak, že se prášková látka zvlhčí vlhčivem, nebo roztokem pojiva a mechanickým namáháním se promíchává, takže vznikají kapalinové můstky. Jejich charakter a proto i charakter vznikajících granulí se může v průběhu procesu měnit. Typicky dochází ke zhutňování granulí a jejiich vzájemnému spojování růstu. Snímek 8: Růst velikosti granulí Na obrázku je příklad vzorků granulátu odebíraného průběžně během granulace.

2 Snímek 9: Fáze procesu vlhké granulace Vlhká granulace má několik fází. Pre-homogenizace je počáteční suché předmíchání směsi prášků, poté následuje za pokračujícího míchání postřik roztokem pojiva (nebo postřik prášku obsahujícího pojivo rozpouštědlem (vlhčivem)). Poté dochází ke tvorbě granulí. Vlhké granule se suší a při sušení granulí se kapalinové můstky mění na pevné a vzniká stabilní produkt granulát. Snímek 10-11: Pojiva V praxi se používá řada pojiv (Binding agents, Granulating agents). Škrob (v množství 5 25 %) je historicky používané pojivo. Má nesnadné použití kvůli pomalé rozpustnosti. Častěji se používá předželovaný škrob (0,1 0,5 %), rozpustný ve studené vodě, takže je omezeně možno přimíchávat jej do prášku a pouze vlhčit. Další přírodní pojiva zahrnují arabskou gumu, kys. alginovou, algináty, želatinu, glukóza, apod. Moderní pojiva mohou být přimíchávaná do prášku. Každé má jisté výhody a nevýhody. Snímek 12: Volba pojiva Vlastnosti prášku a pojiva musí být kompatibilní. Je nutná dobrá smáčivost a rychlá penetrace roztoku do prášku. Také použité rozpouštědlo musí být kompatibilní s práškem. Množství pojiva zvyšuje snadnost granulace a pevnost granulí, může hydrofilizovat povrch hydrofóbního léčiva, ale má negativa v tom, že zhoršuje desintegraci finálních tablet a může zhoršovat disoluční charakteristiky. Snímek 13: Vazby v částicích granulátů Vazby v částicích granulátů zahrnují mezipovrchové síly v mobilním filmu kapaliny uvnitř granulí, kohezivní síly imobilního kapalného filmu mezi primárními částicemi (kapilární síly), pevné můstky po odpaření rozpouštědla. Snímek 14: Mechanismus vhlké granulace V mechanismu vlhké granulace rozpoznáváme několik pochodů. Nukleace je počáteční pochod, který spočívá v tom, že kapka vlhčiva dopadne na práškové lože a vsákne se do něj, obalí částice kapalným filmem a pomocí tohoto filmu a kapilárních sil, drží tento shluk částic (nukleum) pohromadě. Mechanickým působením se částice v nukleu dostávají blíže k sobě, což způsobí, že vlhčivo je vymačkáváno na povrch. Vlhký povrch je pak přístupný pro spojování granulí, obalování granulí práškem (vrstvení) nebo přenos částí granulí mezi sebou. Pokud je mechanické namáhání příliš velké, dochází k oděru a rozpadu granulí. Snímek 15: Smáčení a nukleace Smáčení a rovnoměrnost rozdělení vlhčiva do prášku ovlivňuje velikost a počet vznikajících nukleí a následně tak ovlivňuje tvorbu a velikost granulí. Rovnoměrná distribuce vlhčiva přispívá k rovnoměrnosti velikosti granulí (úzké distribuci VČ). Smáčení lze charakterizovat rychlostí penetrace, která se měří buď Washburnovým testem, nebo měřením doby penetrace. Washburnův test měří základní parametry kapaliny a prášku (povrchové napětí, porozitu, kontaktní úhel, viskozitu, velikost kapek), z nichž se provede výpočet rychlosti

3 vsakování (experimentálně náročné). Jednodušší je měření penetrační doby, tedy stanovení doby vsakování kapky o známé velikosti do definovaného lože. Snímek 16: Postřik prášku Způsob a intenzita postřiku práškového lože ovlivňuje to, jakým způsobem budou kapky vlhčiva dopadat na práškové lože. Kapky mohou dopadat odděleně a potom produkují velký počet malých nukleí rovnoměrné velikosti. Dopadají-li kapky hustěji vedle sebe, mohou se překrývat a vzniká tak širší distribuce obecně větších kapek, které dávají vzniknout menšímu počtu větších, méně rovnoměrně distribuovaných nukleí. Účinnost sprejování závisí na zařízení. Charakter sprejového toku nezávislý na celkové velikosti procesu je možno vyjádřit bezrozměrným faktorem sprejového toku, který je poměrem objemového průtoku vlhčiva do postřiku a teoretické rychlosti jakou může lože přijímat kapky, aby se ještě nepřekrývaly. Tato teoretická rychlost ve jmenovateli zlomku je dána rychlostí, kterou povrch lože pod tryskou ubíhá, šířkou trysky (tedy šířkou postřikovaného pásu) a výškou kapky na loži reprezentovanou jejím průměrem. Ideální je nízký bezrozměrný faktor sprejového toku, který odpovídá vyšší pravděpodobnosti odděleného dopadu. Snímek 17: Režimy nukleace Režim nukleace závisí jak na způsobu postřiku, tak i na rychlosti vsakování vlhčiva. Tyto dva faktory je možné obecně charakterizovat faktorem sprejového toku a dobou permeace. Kapkově řízený nukleační režim lze nalézt v oblasti nízkého sprejového faktoru a rychlého vsakování /krátká doba permeace). Tento nukleační režim vede k nejužší distribuci velikosti nukleí, která jsou relativně nejmenší a je jich nejvíce. Jestliže se u materiálu s krátkou dobou permeace zvyšuje faktor sprejového toku, distribuce velikosti nukleí se rozšiřuje směrem k větším nukleím. V extrémním případě velmi vysokého sprejového toku dojde k tzv. hrudkování (Caking), tedy tvorbě velkých volných nukleí vzniklých z mnoha kapek. V oblasti pomalé permeace se nachází mechanický disperzní režim, v němž je velikost nukleí řízená parametry míchadel a míchání. Distribuce velikosti nukleí je nezávislá na faktoru sprejového toku, nuklea však bývají větší a mají méně rovnoměrnou distribuci velikosti. Snímek 18: Ideální podmínky smáčení Z výše uvedeného vyplývá, že pro granulaci, která má produkovat pokud možno uniformní částice je výhodný kapkově řízený nukleační režim, tedy režim s nízkým faktorem sprejového toku a krátkou dobou penetrace, kdy kapka dopadne na povrch prášku aniž by potkala jinou kapku, vytvoří jádro nové granule a dostatečná rychlost vsakování způsobí, že kapka se vstřebá dříve než se dané místo opět dostane pod trysku. Snímek 19: Vliv množství pojiva na aglomeraci Podle množství kapaliny mohou aglomeráty vytvářet různé typy kapalinových můstků. Kyvadlové můstky vytvářejí adhezní síly způsobené povrchovým napětím kapaliny, mají typický tvar kapalinového spojení a jsou navzájem dobře oddělené. Lanovité můstky obsahují více kapaliny, takže kromě ztluštění spojek jsou již zaplněny některé mezičásticové prostory.

4 Kapilární spojení vzniká po zaplnění vnitřních mezičásticových prostor kapalinou, kapaliny však není dost na to, aby vystoupila vně aglomerátu. kapilární sání dovnitř částice udržuje aglomerát pohromadě a kapalinu uvnitř. Další zvýšení vede ke vzniku kapky suspenze. Rozhraní g-l je již mimo úzký mezičásticový prostor, kapilární jevy se proto již neuplatňují, a tak pevnost aglomerátu prudce klesá. Snímek 20: Soudržné síly mezi částicemi Obrázek znázorňuje závislost pevnosti aglomerátu v závislosti na množství kapaliny. Ačkoliv lanovité a kapilární aglomeráty jsou pevnější (pevnost vůči fragmentaci) jsou snáze deformovatelné, než aglomeráty s kyvadlovými můstky. Je to dáno vyšším množstvím kapaliny, takže mezičásticové vzdálenosti se mohou více prodloužit, aniž by došlo k fragmentaci. Snímek 21: Zhutňování a růst granulí Zhutnění a růst granulí je zodpovědné na zvětšení velikosti aglomerátů nad rámec původních nukleí a za zvýšení jejich hustoty. Nejdůležitějším pochodem je Spojování (koalescence) granulé, které je rychlé a nepotřebuje přítomnost výchozí granuloviny. Vrstvení spočívá v obalování granule dosud nezgranulovaným materiálem. Přenos oděru představuje výměnu povrchových vrstev mezi dvěma granulemi. Snímek 22: Systémy s vysokou a nízkou deformabilitou Kvůli popisu koalescence je důležité rozlišit mezi systémy s vysokou a nízkou deformabilitou. Deformovatelnost materiálu může ovlivňovat i vlastnosti finálního produktu. Snímek 23: Srážka granulí a koalescence Ke koalescenci může dojít při srážce dvou aglomerátů, pokud je alespoň jeden na povrchu vlhký (má zde na obr. Znázorněnou vrstvičku kapaliny). Ke srážce navíc musí dojít přiměřenou rychlostí. Rychlost musí být alespoň taková, aby došlo k přiblížení částic do takové míry, aby se dotkly povrchy kapalných filmů (koalescence prvního typu). Když rychlost srážky roste, může dokonce dojít i k přiblížení tuhých jader aglomerátů. Tato se od sebe do určité míry snaží odrazit. Ke koalescenci (2. Typu) však přesto ještě může dojít, pokud se zbytková kinetická energie částic po odrazu dokáže spotřebovat na tření ve spojeném kapalném filmu. Snímek 24: Koalescence v nedeformujících systémech To, zda v systému dojde ke koalescenci záleží na relaci mezi kinetickou energií kolidujících částic a míře v jaké se tato energie dokáže při srážce a třením v kapalném filmu disipovat. V nedeformujících systémech je tuto relaci možno vyjádřit jako podíl kinetické energie kolidujících částic a Stokesovy třecí síly, kterou působí kapalina na pohybující se částici. Poměr se nazývá Stokesovo číslo. Snímek 25: Koalescence v nedeformujících systémech Koalescence I. typu může nastat, je-li na povrchu kapalný film. Stokesovo číslo je parametrem rozhodujícím mezi koalescencí II. Typu nebo odrazem částic. Má-li St nízkou hodnotu energie srážky se dissipuje v kapalném filmu na povrchu a dochází ke koalescenci II. Typu. Má-li vysokou hodnotu, je energie srážky je příliš vysoká a ke koalescenci II. typu nedochází.

5 Snímek 26: Režimy koalescence v nedeformujících systémech V granulátoru nejsou všechny granule stejně velké a je zde určitá distribuce velikostí částic. Proto je zde i distribuce Stokesových čísel pro různě velké granule. Podle St rozlišujeme tři režimy růstu aglomerátů. Neinerciální (nesetrvačný) režim nastává pro relativně malé granule, kdy St je nízké pro malé i velké (relativně) částice, takže téměř všechny srážky vedou ke koalescenci. Proto je tento režim necitlivý na malé změny viskozity, velikosti částic, rychlosti. Inerciální (setrvačný) je přechodový a St je pro některé částice podkritické a pro jiné nadkritické. Pouze některé srážky vedou ke koalescenci a systém je proto velmi citlivý na změnu parametrů ovlivňujících St. Rychlost koalescence je citlivá na malé změny viskozity, velikosti částic, rychlosti. Obalovací režim nastává když St je pro polovinu částic nadkritické. Koalescence částic s podkritickým St je vyvážena rozpadem částic s nadkritickým St a k růstu granulí dochází pouze vrstvením. Snímek 27: Vliv deformovatelnosti granulí Průběh růstu granulí závisí do značné míry na jejich deformaci při procesu. V systémech s vysokou mírou deformace dochází při kolescenci zároveň k deformaci a tedy i zhutnění gnanulí. Při uvedeném zhutnění se vymáčkne kapalina z póru na povrch nově vzniklé granule, který se udržuje trvale vlhký a je proto ihned přístupný pro další koalescenci. Takové systémy proto vykazují ustálený růst, kdy velikost granulí roste v určitém rozmezí s časem lineárně. Rychlost růstu závisí na množství vlhčiva a s jeho rostoucím množstvím se zvyšuje. V systémech s malou mírou deformace musí nově vzniklá granule podstoupit ještě několik dalších srážek (které nevedou k další koalescenci), aby se zdeformovala natolik, že dojde k vymáčknutí kapaliny na povrch granule. Teprve poté je dostupná pro koalescenci. Růst granulí proto vykazuje charakteristické indukční chování dané periodou prakticky konstantní velikosti, v níž probíhá zhutňování, následovanou prudkou koalescencí zhutněných granulí. Snímek 28: Deformační chování Je nutné poznamenat, že deformační chování není pouze vlastností materiálu. Jedná se vždy o relaci mezi mírou namáhání granulí a jejich pevností. Je určené poměrem energie udílené míchadlem k dynamické pevnosti granule a označuje se jako Stokesovo deformační číslo (je to něco trochu jiného než Stokesovo číslo, zde se deformuje celá granule, ne jen povrchový kapalný film) Snímek 29: Mapa růstu granulí Režim růstu granulí je určen jednak mírou deformačního chování (charakterizované Stokesovým deformačním číslem) a také vlhkostí granuloviny dané stupněm nasycení pórů. Příliš vysoká míra deformace zabraňuje nukleaci, vede k drobení granulí a u velmi vlhké směsi vytvoří homogenní pasu nebo suspenzi.při nižší hodnotě Stdef dochází u suššího granulátu k nukleaci, při vyšší míře nasycení pórů kapalinou se podle hodnoty Stdef vyskytuje buď ustálený nebo indukční růst. U velmi vlhkého granulátu nastává velmi rychlý růst, který může vést k přegranulování celé směsi. Snímek 30: Procesy vlhké granulace Procesy vlhké granulace se provozují buď v mechanických nebo fluidních mísičích. Mechanické mísiče mohou být vysokosmykové (typicky s míchadlem v nádobě) nebo nízkosmykové (s rotujícím bubnem nebo jinak tvarovanou nádobou). Fluidní granulace probíhá ve fluidní vrstvě. V uvedené řadě klesá mechanické namáhání granulí a tím také jejich hutnost.

6 Snímek 31: Vysokosmykové promíchávané granulátory Vysokosmykové granulátory mají podobu míchané nádoby. Typické je použití velkých pomaloběžných míchadel se svislou hřídelí, méně časté je horizontální uspořádání se šnekovým míchadlem. Snímek 32: Nízkosmykové promíchávané granulátory Nízkosmykové jsou charakteristické tím, že případná míchadla směs nehnětou, ale pouze volně promíchávají. Nejčastěji se jedná o rotující tvarovanou nádobu. Snímek 33: Fluidní granulace Fluidní granulace se provozuje jak ve vsádkovém, tak i kontinuálním uspořádání. Vsádkové fluidní granulátory jsou nádobami s přívodem fluidizačního média a horním postřikem nebo spodním postřikem. Velmi často se jedná o tzv. one-pot zařízení, které pracuje napřed jako fluidní granulátor a poté jako fluidní sušárna, což je ekonomicky výhodné. Snímek 34: Fluidní granulace Kontinuální fluidní granulátory jsou také s horním postřikem nebo se spodním postřikem. Zde je prouděním plynu nejen vytvářena fluidní vrstva, ale také zajištěn pomalý posun z jednoho konce granulátoru na druhý v koncové části zařízení funguje jako fluidní sušárna a ze zařízení vystupuje hotový suchý granulát. Snímek 35: Porovnání granulátů Vlhká granulace (vysokosmyková) a fluidní granulace produkují granule různých vlastností, procesy tedy nejsou zaměnitelné. Nízkosmyková granulace se tak často nepoužívá, jelikož produkt je podobný fluidnímu a fluidní granulaci se ve farmaceutických aplikacích dává přednost. Granulát z vysokosmykové granulace je kompaktní, hutnější, méně hygroskopický a má širší distribuci velikosti granulí. Fluidní granulát má vynikající rozpustnost, nižší sypnou hustotu a úzkou distribuce velikosti granulí, kterou lze měnit nastavením parametrů fluidní vrstvy. Snímek 36: Granulátor Typický granulátor je tvořen válcovou nebo kónickou nádobou, v níž je směs promíchávána hlavním míchadlem (hnětačem). Hnětač má pomalé otáčky a sahá typicky přes celou šířku nádoby. Rozdrobňování velkých granulí a čištění hnětače obstarává sekací nůž. V horní části je umístěna postřiková tryska. Snímek 37: Vliv charakteru aglomerátů na proces Průběh granulace lze v provozu sledovat nejlépe podle příkonu hnětače potřebného k udržení konstantních otáček. Jakmile začne docházet k nukleaci směs začne klást větší odpor, který dále roste se zvětšujícími se granulemi a posunu k lanovitým a kapilárním aglomerátům. Pokud se stále přidává vlhčivo, potřebný příkon se sníží, jakmile se aglomeráty začnou stávat kapkovitými to je ale již nežádoucí stav. Snímek 38: Vliv množství pojiva na aglomeraci Mikriskopické snímky ukazují vliv textury granulí na množství přidaného vlhčiva. Poměr L/S představuje poměr mezi objemem vlhčiva a objemem pórů ve výchozí surovině.

7 Snímek 39: Řízení vlhké granulace Granulace v mísiči je proces, který se musí řídit. Má totiž dynamický průběh, granule postupně rostou a granulaci je třeba ukončit ve stavu, kdy je již většina prášku zgranulována, ale granule ještě nejsou příliš velké. Cílem je tedy dosažení optimálního zgranulování směsi, přičemž je třeba zabránit přegranulování směsi. Hlavním ukazatelem pro monitorování je příkon hlavního míchadla, který má však pouze relativní vypovídací hodnotu. Proces je ovlivněn vlastnostmi materiálu a množstvím přidaného vlhčiva a je na tyto vlastnosti citlivý. Snímky 40-41: Kritické parametry procesu Důležitým parametrem pro udržení procesu pod kontrolou je množství vlhčiva. Ovlivňuje výrazně rychlost granulace, velikost a strukturu granulí a k jeho optimalizaci je zpravidla nutné experimentální studium (poloprovoz, laboratoř). Přenos výsledků na jiný materiál je možný do jisté míry, pokud je materiál podobný pomocí vlhčení do konstantního bezrozměrného stupně zvlhčení. Geometrie granulátoru má vliv na jeho funkci a proto není úplně snadné přenést granulační proces mezi granulátory různých výrobců (různého tvaru) Vlastnosti prášku ovlivňují chování při granulaci. Zásadní je velikost a tvar částic, které ovlivňují porozitu lože. Vliv frekvence sekacího nože je malý, má spíše čistící než zdrobňovací funkci. Rostoucí frekvence otáčení hnětače vede ke snižování podílu hrudek (extrémně velkých granulí), růstu střední velikosti granulí (s výjimkou hrudek), postupné vymizení jemných částic Snímek 42: Vliv frekvence otáčení hnětače Různě velké aparáty (i geometricky podobné) se mohou za stejných podmínek chovat různě. Při přenosu technologie z laboratoře do provozu je třeba provést přenos měřítka. Nejjednodušší pravidlo pro přenos měřítka je zachování shodné obvodové rychlosti hnětače (vlivy ostatních parametrů se zanedbávají). Snímek 43-44: Podobnost granulačních procesů Podobnost aparátů je možné řešit podrobněji rozměrovou analýzou. Nejprve sestavíme seznam všech veličin, které považujeme za významné a vyjádříme jejich rozměr ΔP čistý příkon hnětače, W, kg.m 2.s -3 D průměr hnětače, m N frekvence otáčení hnětače, s -1 h výška vrstvy prášku / granulí, m r sypná hustota granulí, kg.m -3 η dynamická viskozita granuloviny, Pa.s, kg.m -1.s -1 g gravitační zrychlení, m.s -2 Spočítáme základní veličiny, které se v těchto rozměrech vyskytují. Zde to jsou hmotnost, délka, čas Podle Buckinghamova teorému je podobnost procesu nutné definovat tolika bezrozměrnými kritérii, kolik je veličin kolik je základních veličin. Podobnost granulátorů lze tedy hodnotit podle 7 3 = 4

8 bezrozměrných kritérií. Tato kritéria mohou být definována různě, ale tradičně je to následující sada Newtonovo příkonové číslo, Reynoldsovo číslo, Froudovo číslo, Geometrické číslo. Granulátory sse budou chovat podobně, budou-li mít stejné hodnoty těchto kritérií. Teorii podobnosti lze využít typicky k tomu, že ze v laboratoři zoptimalizují parametry procesu na malém granulátoru. Pro něj je možné spočítat hodnoty všech kritérií podobnosti. Chceme-li, aby se velký provozní granulátor choval podobně, musí mít stejné hodnoty kritérií. Z nich je potom možné spočítat vhodné parametry provozu velkého granulátoru. Snímek 45: Mechanistické modely granulace a jiných operací s práškovými materiály Chování granulátorů je možné popisovat i mechanistickými modely. Tyto modely vypadají podobně jako modely jiných operací zahrnujících částice. Existují dva hlavní přístupy. Monte-Carlo modely popisují detailně mechaniku chování každé jednotlivé částice. Chhování části je řízeno pravděpodobností výskytu jevů. Tyto modely jsou vzhledem k velkému množství částic extrémně náročné na výpočetní výkon Modely kontinua jsou založeny na bilanci populací. Hmota je rozdělena do malého počtu populací (velikostních tříd) a vlastnosti částic v populaci jsou charakterizovány statisticky např. průměrnou vlastností nebo hustotou rozdělení vlastnosti. Rozložení např hmotnosti nebo energie mezi jednotlivé velikostní třídy je možné bilancovat na základě středních hodnot.

» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity

» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity Proč zvyšovat velikost části Úrava velikosti části - vlhká granulae - fluidní granulae» Omezení rašnosti, rahového odílu» Zlešení tokovýh vlastností» Úrava syné hmotnosti» Zlešení tabletovatelnosti» Fixae

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně

Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 4: Voda jako životní prostředí fyzikální a chemické vlastnosti obecně voda jako životní prostředí : Fyzikální a chemické vlastnosti vody určují životní podmínky

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207 6..8 Vlnová funkce ředpoklady: 06007 edagogická poznámka: Tato hodina není příliš středoškolská. Zařadil jsem ji kvůli tomu, aby žáci měli alespoň přibližnou představu o tom, jak se v kvantové fyzice pracuje.

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2011/2012 8.5 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 5 PŘEDNÁŠKA 5 π n * ρvk * d 4 n [ ] 6 d + s *0 v m [ mg] [ m] Metody stanovení jemnosti (délkové hmotnosti) vláken: Mikroskopická metoda s výpočtem jemnosti z průměru (tloušťky) vlákna u vláken kruhového

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny 125 15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny Na rozdíl od pevných látek, které zachovávají při pohybu svůj tvar, setkáváme se v přírodě s látkami, které

Více

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Obsah Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Fondán Fondán je cukrářský polotovar, který zaznamenal značný

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Teorie centrálních míst

Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Teorie centrálních míst Teorie centrálních

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Charakteristika čerpání kapaliny.

Charakteristika čerpání kapaliny. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem Úvod Charakteristika čerpání kapaliny. Laboratorní zařízení průtoku kapalin, které provádí kalibraci průtokoměrů statickou metodou podle ČSN EN 24185 [4],

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní Učební osnova předmětu Chemická technika Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Chemická technologie Analytická chemie denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Zaměření:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI

Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI Bc. Michal Kloda 1 CFD STUDIE VLIVU KONDENZACE NA POLE RYCHLOSTI Abstrakt Studie zabývající se vlivem kondenzace na rychlost proudění v mezitrubkovém prostoru pomocí zjednodušeného modelu v programu Fluent.

Více

Numerické řešení variačních úloh v Excelu

Numerické řešení variačních úloh v Excelu Numerické řešení variačních úloh v Excelu Miroslav Hanzelka, Lenka Stará, Dominik Tělupil Gymnázium Česká Lípa, Gymnázium Jírovcova 8, Gymnázium Brno MirdaHanzelka@seznam.cz, lenka.stara1@seznam.cz, dtelupil@gmail.com

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více