Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace"

Transkript

1 Přednáška 4 Zvětšování velikosti částic, granulace Snímek 2: Proč zvyšovat velikost částic Zvětšování velikosti částic je ve farmaceutickém průmyslu často využívanou operací. Zvětšením velikosti částic se umožní využití prachového podílu, který by jinak byl velmi náchylný k segregaci, omezí se prašnost, obvykle se zlepší tokové vlastnosti. Aglomerační procesy zpravidla vedou kromě zvětšení částic ke zúžení distribuce velikosti, což sníží variabilitu sypné hustoty, a tak usnadní tabletování a objemové odměřování jednotek. U směsí je průvodním jevem aglomerace fixace homogenity na takové úrovni, na jaké je při vstupu do aglomeračního procesu. Snímek 3: Zvýšení velikosti částic Nejčastější operací vedoucí k řízené aglomeraci je granulace. Vlhká granulace (v mixérech) vede k hutným granulím, granule z fluidní granulace mají nižší hustotu. U obou z nich se částice spojují za přítomnosti kapaliny. Kompaktace (suchá granulace) využívá ke spojení částic vysoký tlak na podobném principu jako tabletace. K vlhké granulaci mají blízko extrudační a peletizační procesy, které také zpravidla vycházejí z vlhké směsi. Snímek 4: Síly mezi částicemi Pro zvětšování velikosti částic je nezbytné jejich spojování aglomerace. Ta je možná díky přitažlivým silám mezi částicemi. Van der Waalsovy interakce mezi pevnými částicemi jsou nejslabší přitažlivé síly mezi molekulami (E ~ 0.1 ev). Silnější jsou tyto interakce mezi adsorbovanými vrstvami kapaliny, jelikož kapalina snadno může měnit tvar, filmy se mohou dostat do větší blízkosti a spojení má větší energii. Kapalinové můstky jsou již makroskopické síly a jejich podstatou je smáčení pevné částice kapalinou a povrchové napětí této kapaliny. Snímek 5: Síly mezi částicemi Elektrostatické síly vznikají přestupem elektronů mezi povrchy (třením), nevyžadují povrchový kontakt dlouhý dosah. Pevné můstky mohou vznikat nejčastěji z kapalinových můstků jejich vysušením. Krystalové můstky vznikají navlhčením, částečným rozpuštěním prášku a opětovým vysušením, Pojivové můstky vznikají vysušením roztoku pojiva. Snímek 6: Granulace Přínosy granulovaného produktu spočívají v tom, že neobsahuje prachové částice, má dobré tokové vlastnosti, dávkovatelnost, tabletovatelnost, dobrou rozpustnost. Snímek 7: Vlhká granulace: princip Vlhká granulace probíhá tak, že se prášková látka zvlhčí vlhčivem, nebo roztokem pojiva a mechanickým namáháním se promíchává, takže vznikají kapalinové můstky. Jejich charakter a proto i charakter vznikajících granulí se může v průběhu procesu měnit. Typicky dochází ke zhutňování granulí a jejiich vzájemnému spojování růstu. Snímek 8: Růst velikosti granulí Na obrázku je příklad vzorků granulátu odebíraného průběžně během granulace.

2 Snímek 9: Fáze procesu vlhké granulace Vlhká granulace má několik fází. Pre-homogenizace je počáteční suché předmíchání směsi prášků, poté následuje za pokračujícího míchání postřik roztokem pojiva (nebo postřik prášku obsahujícího pojivo rozpouštědlem (vlhčivem)). Poté dochází ke tvorbě granulí. Vlhké granule se suší a při sušení granulí se kapalinové můstky mění na pevné a vzniká stabilní produkt granulát. Snímek 10-11: Pojiva V praxi se používá řada pojiv (Binding agents, Granulating agents). Škrob (v množství 5 25 %) je historicky používané pojivo. Má nesnadné použití kvůli pomalé rozpustnosti. Častěji se používá předželovaný škrob (0,1 0,5 %), rozpustný ve studené vodě, takže je omezeně možno přimíchávat jej do prášku a pouze vlhčit. Další přírodní pojiva zahrnují arabskou gumu, kys. alginovou, algináty, želatinu, glukóza, apod. Moderní pojiva mohou být přimíchávaná do prášku. Každé má jisté výhody a nevýhody. Snímek 12: Volba pojiva Vlastnosti prášku a pojiva musí být kompatibilní. Je nutná dobrá smáčivost a rychlá penetrace roztoku do prášku. Také použité rozpouštědlo musí být kompatibilní s práškem. Množství pojiva zvyšuje snadnost granulace a pevnost granulí, může hydrofilizovat povrch hydrofóbního léčiva, ale má negativa v tom, že zhoršuje desintegraci finálních tablet a může zhoršovat disoluční charakteristiky. Snímek 13: Vazby v částicích granulátů Vazby v částicích granulátů zahrnují mezipovrchové síly v mobilním filmu kapaliny uvnitř granulí, kohezivní síly imobilního kapalného filmu mezi primárními částicemi (kapilární síly), pevné můstky po odpaření rozpouštědla. Snímek 14: Mechanismus vhlké granulace V mechanismu vlhké granulace rozpoznáváme několik pochodů. Nukleace je počáteční pochod, který spočívá v tom, že kapka vlhčiva dopadne na práškové lože a vsákne se do něj, obalí částice kapalným filmem a pomocí tohoto filmu a kapilárních sil, drží tento shluk částic (nukleum) pohromadě. Mechanickým působením se částice v nukleu dostávají blíže k sobě, což způsobí, že vlhčivo je vymačkáváno na povrch. Vlhký povrch je pak přístupný pro spojování granulí, obalování granulí práškem (vrstvení) nebo přenos částí granulí mezi sebou. Pokud je mechanické namáhání příliš velké, dochází k oděru a rozpadu granulí. Snímek 15: Smáčení a nukleace Smáčení a rovnoměrnost rozdělení vlhčiva do prášku ovlivňuje velikost a počet vznikajících nukleí a následně tak ovlivňuje tvorbu a velikost granulí. Rovnoměrná distribuce vlhčiva přispívá k rovnoměrnosti velikosti granulí (úzké distribuci VČ). Smáčení lze charakterizovat rychlostí penetrace, která se měří buď Washburnovým testem, nebo měřením doby penetrace. Washburnův test měří základní parametry kapaliny a prášku (povrchové napětí, porozitu, kontaktní úhel, viskozitu, velikost kapek), z nichž se provede výpočet rychlosti

3 vsakování (experimentálně náročné). Jednodušší je měření penetrační doby, tedy stanovení doby vsakování kapky o známé velikosti do definovaného lože. Snímek 16: Postřik prášku Způsob a intenzita postřiku práškového lože ovlivňuje to, jakým způsobem budou kapky vlhčiva dopadat na práškové lože. Kapky mohou dopadat odděleně a potom produkují velký počet malých nukleí rovnoměrné velikosti. Dopadají-li kapky hustěji vedle sebe, mohou se překrývat a vzniká tak širší distribuce obecně větších kapek, které dávají vzniknout menšímu počtu větších, méně rovnoměrně distribuovaných nukleí. Účinnost sprejování závisí na zařízení. Charakter sprejového toku nezávislý na celkové velikosti procesu je možno vyjádřit bezrozměrným faktorem sprejového toku, který je poměrem objemového průtoku vlhčiva do postřiku a teoretické rychlosti jakou může lože přijímat kapky, aby se ještě nepřekrývaly. Tato teoretická rychlost ve jmenovateli zlomku je dána rychlostí, kterou povrch lože pod tryskou ubíhá, šířkou trysky (tedy šířkou postřikovaného pásu) a výškou kapky na loži reprezentovanou jejím průměrem. Ideální je nízký bezrozměrný faktor sprejového toku, který odpovídá vyšší pravděpodobnosti odděleného dopadu. Snímek 17: Režimy nukleace Režim nukleace závisí jak na způsobu postřiku, tak i na rychlosti vsakování vlhčiva. Tyto dva faktory je možné obecně charakterizovat faktorem sprejového toku a dobou permeace. Kapkově řízený nukleační režim lze nalézt v oblasti nízkého sprejového faktoru a rychlého vsakování /krátká doba permeace). Tento nukleační režim vede k nejužší distribuci velikosti nukleí, která jsou relativně nejmenší a je jich nejvíce. Jestliže se u materiálu s krátkou dobou permeace zvyšuje faktor sprejového toku, distribuce velikosti nukleí se rozšiřuje směrem k větším nukleím. V extrémním případě velmi vysokého sprejového toku dojde k tzv. hrudkování (Caking), tedy tvorbě velkých volných nukleí vzniklých z mnoha kapek. V oblasti pomalé permeace se nachází mechanický disperzní režim, v němž je velikost nukleí řízená parametry míchadel a míchání. Distribuce velikosti nukleí je nezávislá na faktoru sprejového toku, nuklea však bývají větší a mají méně rovnoměrnou distribuci velikosti. Snímek 18: Ideální podmínky smáčení Z výše uvedeného vyplývá, že pro granulaci, která má produkovat pokud možno uniformní částice je výhodný kapkově řízený nukleační režim, tedy režim s nízkým faktorem sprejového toku a krátkou dobou penetrace, kdy kapka dopadne na povrch prášku aniž by potkala jinou kapku, vytvoří jádro nové granule a dostatečná rychlost vsakování způsobí, že kapka se vstřebá dříve než se dané místo opět dostane pod trysku. Snímek 19: Vliv množství pojiva na aglomeraci Podle množství kapaliny mohou aglomeráty vytvářet různé typy kapalinových můstků. Kyvadlové můstky vytvářejí adhezní síly způsobené povrchovým napětím kapaliny, mají typický tvar kapalinového spojení a jsou navzájem dobře oddělené. Lanovité můstky obsahují více kapaliny, takže kromě ztluštění spojek jsou již zaplněny některé mezičásticové prostory.

4 Kapilární spojení vzniká po zaplnění vnitřních mezičásticových prostor kapalinou, kapaliny však není dost na to, aby vystoupila vně aglomerátu. kapilární sání dovnitř částice udržuje aglomerát pohromadě a kapalinu uvnitř. Další zvýšení vede ke vzniku kapky suspenze. Rozhraní g-l je již mimo úzký mezičásticový prostor, kapilární jevy se proto již neuplatňují, a tak pevnost aglomerátu prudce klesá. Snímek 20: Soudržné síly mezi částicemi Obrázek znázorňuje závislost pevnosti aglomerátu v závislosti na množství kapaliny. Ačkoliv lanovité a kapilární aglomeráty jsou pevnější (pevnost vůči fragmentaci) jsou snáze deformovatelné, než aglomeráty s kyvadlovými můstky. Je to dáno vyšším množstvím kapaliny, takže mezičásticové vzdálenosti se mohou více prodloužit, aniž by došlo k fragmentaci. Snímek 21: Zhutňování a růst granulí Zhutnění a růst granulí je zodpovědné na zvětšení velikosti aglomerátů nad rámec původních nukleí a za zvýšení jejich hustoty. Nejdůležitějším pochodem je Spojování (koalescence) granulé, které je rychlé a nepotřebuje přítomnost výchozí granuloviny. Vrstvení spočívá v obalování granule dosud nezgranulovaným materiálem. Přenos oděru představuje výměnu povrchových vrstev mezi dvěma granulemi. Snímek 22: Systémy s vysokou a nízkou deformabilitou Kvůli popisu koalescence je důležité rozlišit mezi systémy s vysokou a nízkou deformabilitou. Deformovatelnost materiálu může ovlivňovat i vlastnosti finálního produktu. Snímek 23: Srážka granulí a koalescence Ke koalescenci může dojít při srážce dvou aglomerátů, pokud je alespoň jeden na povrchu vlhký (má zde na obr. Znázorněnou vrstvičku kapaliny). Ke srážce navíc musí dojít přiměřenou rychlostí. Rychlost musí být alespoň taková, aby došlo k přiblížení částic do takové míry, aby se dotkly povrchy kapalných filmů (koalescence prvního typu). Když rychlost srážky roste, může dokonce dojít i k přiblížení tuhých jader aglomerátů. Tato se od sebe do určité míry snaží odrazit. Ke koalescenci (2. Typu) však přesto ještě může dojít, pokud se zbytková kinetická energie částic po odrazu dokáže spotřebovat na tření ve spojeném kapalném filmu. Snímek 24: Koalescence v nedeformujících systémech To, zda v systému dojde ke koalescenci záleží na relaci mezi kinetickou energií kolidujících částic a míře v jaké se tato energie dokáže při srážce a třením v kapalném filmu disipovat. V nedeformujících systémech je tuto relaci možno vyjádřit jako podíl kinetické energie kolidujících částic a Stokesovy třecí síly, kterou působí kapalina na pohybující se částici. Poměr se nazývá Stokesovo číslo. Snímek 25: Koalescence v nedeformujících systémech Koalescence I. typu může nastat, je-li na povrchu kapalný film. Stokesovo číslo je parametrem rozhodujícím mezi koalescencí II. Typu nebo odrazem částic. Má-li St nízkou hodnotu energie srážky se dissipuje v kapalném filmu na povrchu a dochází ke koalescenci II. Typu. Má-li vysokou hodnotu, je energie srážky je příliš vysoká a ke koalescenci II. typu nedochází.

5 Snímek 26: Režimy koalescence v nedeformujících systémech V granulátoru nejsou všechny granule stejně velké a je zde určitá distribuce velikostí částic. Proto je zde i distribuce Stokesových čísel pro různě velké granule. Podle St rozlišujeme tři režimy růstu aglomerátů. Neinerciální (nesetrvačný) režim nastává pro relativně malé granule, kdy St je nízké pro malé i velké (relativně) částice, takže téměř všechny srážky vedou ke koalescenci. Proto je tento režim necitlivý na malé změny viskozity, velikosti částic, rychlosti. Inerciální (setrvačný) je přechodový a St je pro některé částice podkritické a pro jiné nadkritické. Pouze některé srážky vedou ke koalescenci a systém je proto velmi citlivý na změnu parametrů ovlivňujících St. Rychlost koalescence je citlivá na malé změny viskozity, velikosti částic, rychlosti. Obalovací režim nastává když St je pro polovinu částic nadkritické. Koalescence částic s podkritickým St je vyvážena rozpadem částic s nadkritickým St a k růstu granulí dochází pouze vrstvením. Snímek 27: Vliv deformovatelnosti granulí Průběh růstu granulí závisí do značné míry na jejich deformaci při procesu. V systémech s vysokou mírou deformace dochází při kolescenci zároveň k deformaci a tedy i zhutnění gnanulí. Při uvedeném zhutnění se vymáčkne kapalina z póru na povrch nově vzniklé granule, který se udržuje trvale vlhký a je proto ihned přístupný pro další koalescenci. Takové systémy proto vykazují ustálený růst, kdy velikost granulí roste v určitém rozmezí s časem lineárně. Rychlost růstu závisí na množství vlhčiva a s jeho rostoucím množstvím se zvyšuje. V systémech s malou mírou deformace musí nově vzniklá granule podstoupit ještě několik dalších srážek (které nevedou k další koalescenci), aby se zdeformovala natolik, že dojde k vymáčknutí kapaliny na povrch granule. Teprve poté je dostupná pro koalescenci. Růst granulí proto vykazuje charakteristické indukční chování dané periodou prakticky konstantní velikosti, v níž probíhá zhutňování, následovanou prudkou koalescencí zhutněných granulí. Snímek 28: Deformační chování Je nutné poznamenat, že deformační chování není pouze vlastností materiálu. Jedná se vždy o relaci mezi mírou namáhání granulí a jejich pevností. Je určené poměrem energie udílené míchadlem k dynamické pevnosti granule a označuje se jako Stokesovo deformační číslo (je to něco trochu jiného než Stokesovo číslo, zde se deformuje celá granule, ne jen povrchový kapalný film) Snímek 29: Mapa růstu granulí Režim růstu granulí je určen jednak mírou deformačního chování (charakterizované Stokesovým deformačním číslem) a také vlhkostí granuloviny dané stupněm nasycení pórů. Příliš vysoká míra deformace zabraňuje nukleaci, vede k drobení granulí a u velmi vlhké směsi vytvoří homogenní pasu nebo suspenzi.při nižší hodnotě Stdef dochází u suššího granulátu k nukleaci, při vyšší míře nasycení pórů kapalinou se podle hodnoty Stdef vyskytuje buď ustálený nebo indukční růst. U velmi vlhkého granulátu nastává velmi rychlý růst, který může vést k přegranulování celé směsi. Snímek 30: Procesy vlhké granulace Procesy vlhké granulace se provozují buď v mechanických nebo fluidních mísičích. Mechanické mísiče mohou být vysokosmykové (typicky s míchadlem v nádobě) nebo nízkosmykové (s rotujícím bubnem nebo jinak tvarovanou nádobou). Fluidní granulace probíhá ve fluidní vrstvě. V uvedené řadě klesá mechanické namáhání granulí a tím také jejich hutnost.

6 Snímek 31: Vysokosmykové promíchávané granulátory Vysokosmykové granulátory mají podobu míchané nádoby. Typické je použití velkých pomaloběžných míchadel se svislou hřídelí, méně časté je horizontální uspořádání se šnekovým míchadlem. Snímek 32: Nízkosmykové promíchávané granulátory Nízkosmykové jsou charakteristické tím, že případná míchadla směs nehnětou, ale pouze volně promíchávají. Nejčastěji se jedná o rotující tvarovanou nádobu. Snímek 33: Fluidní granulace Fluidní granulace se provozuje jak ve vsádkovém, tak i kontinuálním uspořádání. Vsádkové fluidní granulátory jsou nádobami s přívodem fluidizačního média a horním postřikem nebo spodním postřikem. Velmi často se jedná o tzv. one-pot zařízení, které pracuje napřed jako fluidní granulátor a poté jako fluidní sušárna, což je ekonomicky výhodné. Snímek 34: Fluidní granulace Kontinuální fluidní granulátory jsou také s horním postřikem nebo se spodním postřikem. Zde je prouděním plynu nejen vytvářena fluidní vrstva, ale také zajištěn pomalý posun z jednoho konce granulátoru na druhý v koncové části zařízení funguje jako fluidní sušárna a ze zařízení vystupuje hotový suchý granulát. Snímek 35: Porovnání granulátů Vlhká granulace (vysokosmyková) a fluidní granulace produkují granule různých vlastností, procesy tedy nejsou zaměnitelné. Nízkosmyková granulace se tak často nepoužívá, jelikož produkt je podobný fluidnímu a fluidní granulaci se ve farmaceutických aplikacích dává přednost. Granulát z vysokosmykové granulace je kompaktní, hutnější, méně hygroskopický a má širší distribuci velikosti granulí. Fluidní granulát má vynikající rozpustnost, nižší sypnou hustotu a úzkou distribuce velikosti granulí, kterou lze měnit nastavením parametrů fluidní vrstvy. Snímek 36: Granulátor Typický granulátor je tvořen válcovou nebo kónickou nádobou, v níž je směs promíchávána hlavním míchadlem (hnětačem). Hnětač má pomalé otáčky a sahá typicky přes celou šířku nádoby. Rozdrobňování velkých granulí a čištění hnětače obstarává sekací nůž. V horní části je umístěna postřiková tryska. Snímek 37: Vliv charakteru aglomerátů na proces Průběh granulace lze v provozu sledovat nejlépe podle příkonu hnětače potřebného k udržení konstantních otáček. Jakmile začne docházet k nukleaci směs začne klást větší odpor, který dále roste se zvětšujícími se granulemi a posunu k lanovitým a kapilárním aglomerátům. Pokud se stále přidává vlhčivo, potřebný příkon se sníží, jakmile se aglomeráty začnou stávat kapkovitými to je ale již nežádoucí stav. Snímek 38: Vliv množství pojiva na aglomeraci Mikriskopické snímky ukazují vliv textury granulí na množství přidaného vlhčiva. Poměr L/S představuje poměr mezi objemem vlhčiva a objemem pórů ve výchozí surovině.

7 Snímek 39: Řízení vlhké granulace Granulace v mísiči je proces, který se musí řídit. Má totiž dynamický průběh, granule postupně rostou a granulaci je třeba ukončit ve stavu, kdy je již většina prášku zgranulována, ale granule ještě nejsou příliš velké. Cílem je tedy dosažení optimálního zgranulování směsi, přičemž je třeba zabránit přegranulování směsi. Hlavním ukazatelem pro monitorování je příkon hlavního míchadla, který má však pouze relativní vypovídací hodnotu. Proces je ovlivněn vlastnostmi materiálu a množstvím přidaného vlhčiva a je na tyto vlastnosti citlivý. Snímky 40-41: Kritické parametry procesu Důležitým parametrem pro udržení procesu pod kontrolou je množství vlhčiva. Ovlivňuje výrazně rychlost granulace, velikost a strukturu granulí a k jeho optimalizaci je zpravidla nutné experimentální studium (poloprovoz, laboratoř). Přenos výsledků na jiný materiál je možný do jisté míry, pokud je materiál podobný pomocí vlhčení do konstantního bezrozměrného stupně zvlhčení. Geometrie granulátoru má vliv na jeho funkci a proto není úplně snadné přenést granulační proces mezi granulátory různých výrobců (různého tvaru) Vlastnosti prášku ovlivňují chování při granulaci. Zásadní je velikost a tvar částic, které ovlivňují porozitu lože. Vliv frekvence sekacího nože je malý, má spíše čistící než zdrobňovací funkci. Rostoucí frekvence otáčení hnětače vede ke snižování podílu hrudek (extrémně velkých granulí), růstu střední velikosti granulí (s výjimkou hrudek), postupné vymizení jemných částic Snímek 42: Vliv frekvence otáčení hnětače Různě velké aparáty (i geometricky podobné) se mohou za stejných podmínek chovat různě. Při přenosu technologie z laboratoře do provozu je třeba provést přenos měřítka. Nejjednodušší pravidlo pro přenos měřítka je zachování shodné obvodové rychlosti hnětače (vlivy ostatních parametrů se zanedbávají). Snímek 43-44: Podobnost granulačních procesů Podobnost aparátů je možné řešit podrobněji rozměrovou analýzou. Nejprve sestavíme seznam všech veličin, které považujeme za významné a vyjádříme jejich rozměr ΔP čistý příkon hnětače, W, kg.m 2.s -3 D průměr hnětače, m N frekvence otáčení hnětače, s -1 h výška vrstvy prášku / granulí, m r sypná hustota granulí, kg.m -3 η dynamická viskozita granuloviny, Pa.s, kg.m -1.s -1 g gravitační zrychlení, m.s -2 Spočítáme základní veličiny, které se v těchto rozměrech vyskytují. Zde to jsou hmotnost, délka, čas Podle Buckinghamova teorému je podobnost procesu nutné definovat tolika bezrozměrnými kritérii, kolik je veličin kolik je základních veličin. Podobnost granulátorů lze tedy hodnotit podle 7 3 = 4

8 bezrozměrných kritérií. Tato kritéria mohou být definována různě, ale tradičně je to následující sada Newtonovo příkonové číslo, Reynoldsovo číslo, Froudovo číslo, Geometrické číslo. Granulátory sse budou chovat podobně, budou-li mít stejné hodnoty těchto kritérií. Teorii podobnosti lze využít typicky k tomu, že ze v laboratoři zoptimalizují parametry procesu na malém granulátoru. Pro něj je možné spočítat hodnoty všech kritérií podobnosti. Chceme-li, aby se velký provozní granulátor choval podobně, musí mít stejné hodnoty kritérií. Z nich je potom možné spočítat vhodné parametry provozu velkého granulátoru. Snímek 45: Mechanistické modely granulace a jiných operací s práškovými materiály Chování granulátorů je možné popisovat i mechanistickými modely. Tyto modely vypadají podobně jako modely jiných operací zahrnujících částice. Existují dva hlavní přístupy. Monte-Carlo modely popisují detailně mechaniku chování každé jednotlivé částice. Chhování části je řízeno pravděpodobností výskytu jevů. Tyto modely jsou vzhledem k velkému množství částic extrémně náročné na výpočetní výkon Modely kontinua jsou založeny na bilanci populací. Hmota je rozdělena do malého počtu populací (velikostních tříd) a vlastnosti částic v populaci jsou charakterizovány statisticky např. průměrnou vlastností nebo hustotou rozdělení vlastnosti. Rozložení např hmotnosti nebo energie mezi jednotlivé velikostní třídy je možné bilancovat na základě středních hodnot.

Proč zvyšovat velikost částic

Proč zvyšovat velikost částic Úprava velikosti částic - vlhká granulace - fluidní granulace Proč zvyšovat velikost částic» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti»

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

Úprava velikosti částic. Důvody proč zvětšovat částice. Úprava velikosti částic sypkých hmot Aglomerační procesy

Úprava velikosti částic. Důvody proč zvětšovat částice. Úprava velikosti částic sypkých hmot Aglomerační procesy Úprava velikosti částic sypkých hmot Aglomerační procesy Úprava velikosti částic Zmenšování Rozdrobňování, rozmělňování Drcení Mletí Zvětšování Aglomerace Granulace (vlhká, fluidní) Kompaktace Extrudace

Více

» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity

» Omezení prašnosti, prachového podílu» Zlepšení tokových vlastností» Úprava sypné hmotnosti» Zlepšení tabletovatelnosti» Fixace homogenity Proč zvyšovat velikost části Úrava velikosti části - vlhká granulae - fluidní granulae» Omezení rašnosti, rahového odílu» Zlešení tokovýh vlastností» Úrava syné hmotnosti» Zlešení tabletovatelnosti» Fixae

Více

Pevné lékové formy. Lisování tablet. Plnění kapslí (strojní) Plnění kapslí (ruční) » Sypké hmoty stojí u zrodu většiny pevných lékových forem

Pevné lékové formy. Lisování tablet. Plnění kapslí (strojní) Plnění kapslí (ruční) » Sypké hmoty stojí u zrodu většiny pevných lékových forem UNIVERZITA 3. VĚKU U3V FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE 2011-2012 Sypké hmoty ve farmaceutických výrobách Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ PRAHA Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

SPOJOVÁNÍ AGLOMERACE

SPOJOVÁNÍ AGLOMERACE SPOJOVÁNÍ AGLOMERACE Aglomerace je opakem rozpojování. Jejím účelem je spojovat malé částice do větších elementů granulí nebo tablet. Tímto způsobem se eliminují některé vlastnosti příliš jemnozrných látek

Více

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

Granulace je založena na tom, že se mezi částicemi tuhého materiálu vytvoří více-méně pevné vazby. Vazby mezi částicemi mohou vzniknout

Granulace je založena na tom, že se mezi částicemi tuhého materiálu vytvoří více-méně pevné vazby. Vazby mezi částicemi mohou vzniknout 6. GRANULACE Často je třeba upravit velikost částic práškových materiálů tak, aby se a) omezil rozprach a tím byla snížena ztráta materiálu a omezeno znečištění prostředí, b) zlepšily se tokové, manipulační

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY Lisování tablet Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY plniva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla tabletování z granulátu homogenizace TABLETOVINA

Více

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti

ší šířen Skladování sypkých látek Režim spotřeby skladové zásoby Tok prášku Vliv vlastností prášku na jeho tok Statické metody měření tokovosti Skladování sypkých látek Sypké hmoty Doprava, skladování, klasifikace» V kontejnerech» men objemy» zpracování a logistika na úrovni malých šarží» dlouhodoběj skladování» V zásobnících (silech)» velké objemy

Více

Skladování sypkých látek. Tok prášku. Režim spotřeby skladové zásoby. Vliv vlastností prášku na jeho tok. Tok sypkých látek v zásobnících

Skladování sypkých látek. Tok prášku. Režim spotřeby skladové zásoby. Vliv vlastností prášku na jeho tok. Tok sypkých látek v zásobnících Skladování sypkých látek Sypké hmoty Doprava a skladování» V kontejnerech» menší objemy» zpracování a logistika na úrovni malých šarží» dlouhodobější skladování» V zásobnících (silech)» velké objemy (např.

Více

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob Výroba tablet GRANULÁT POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY POMOCNÉ LÁTKY piva, suchá pojiva, kluzné látky, rozvolňovadla homogenizace homogenizace tabletování z granulátu TABLETOVINA

Více

Netkané textilie. Materiály 2

Netkané textilie. Materiály 2 Materiály 2 1 Pojiva pro výrobu netkaných textilií Pojivo je jednou ze dvou základních složek pojených textilií. Forma pojiva a jeho vlastnosti předurčují technologii a podmínky procesu pojení způsob rozmístění

Více

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ 4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ - patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) - hlavní cíle: o odstranění

Více

Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace

Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace Přednáška 5 Kompaktace, extrudace, sféronizace Snímek 2: Kompaktace Kompaktace ( Suchá granulace ) je způsob aglomerace částic sypké hmoty založený na interakcích s velmi krátkým dosahem. Aby tato aglomerace

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT opakování Jeden směr křížem Cros - cros náhodně náhodně náhodně NT ze staplových vláken vlákna pojená pod tryskou Suchá technologie Mokrá technologie vlákna Metody

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří

Více

Tavení skel proces na míru?

Tavení skel proces na míru? Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Tavení

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech Organismy se skládají z molekul rozličných látek Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek,

Více

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory: ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN Zhutnitelnost zeminy závisí na granulometrickém složení, na tvaru zrn, na podílu a vlastnostech výplně z jemných částic, ale zejména na vlhkosti. Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Roman Snop Charakteristika Zkrápěné reaktory jsou nejvhodněji aplikovatelné na provoz heterogenně katalyzovaných reakcí. Nacházejí uplatnění

Více

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona.

Věc: Žádost o povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a podle přílohy č. 7 zákona. FAVEA a. s. Boženy Němcové 580/1 742 21 Kopřivnice Vyřizuje: Richard Paseka, Dis. Tel.: +420 608 709 027 email: paseka@favea.cz Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí Oddělení ochrany

Více

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D 2010 PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D. 10.6.2010 ZMĚNY D 2010 (harmonizace beze změn v textu) 2.9.1 Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek 2.9.3 Zkouška disoluce

Více

Přednáška 6 Mísení a segregace sypkých hmot

Přednáška 6 Mísení a segregace sypkých hmot Přednáška 6 Mísení a segregace sypkých hmot Snímek 2: Mísení Mísení lze definovat jako operaci, při které se na dvě nebo více oddělených složek působí tak, aby se dostaly do stavu, kdy každá částice jedné

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze

Více

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly a kapalné krystaly Vlastnosti kapalin kapalných krystalů jako rozpouštědla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti kapaliny nestálé atraktivní interakce (kohezní síly) mezi molekulami,

Více

Pevné lékové formy. Výroba prášků. Distribuce velikosti částic. Prášek. » I. Sypké lékové formy

Pevné lékové formy. Výroba prášků. Distribuce velikosti částic. Prášek. » I. Sypké lékové formy UNIVERZITA 3. VĚKU U3V FAKULTA CHEMICKÉ TECHNOLOGIE 2009-2010 Výroba a kontrola kvality pevných lékových forem Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ PRAHA Doc. Ing. Petr Z{mostný,

Více

Pevná fáze ve farmacii

Pevná fáze ve farmacii Úvod - Jaké jsou hlavní technologické operace při výrobě léčivých přípravků? - Co je to API, excipient, léčivý přípravek, enkapsulace? - Proč se provádí mokrá granulace? - Jaké hlavní normy se vztahují

Více

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla

Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma

Více

Modelování a aproximace v biomechanice

Modelování a aproximace v biomechanice Modelování a aproximace v biomechanice Během většiny lidské aktivity působí v jednom okamžiku víc než jedna skupina svalů. Je-li úkolem analyzovat síly působící v kloubech a svalech během určité lidské

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA

BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA BIOMECHANIKA ŠLACHY, VAZY, CHRUPAVKA FUNKCE ŠLACH A VAZŮ Šlachy: spojují sval a kost přenos svalové síly na kost nebo chrupavku uložení elastické energie Vazy: spojují kosti stabilizace kloubu vymezení

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2) Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Adhezní síly v kompozitních materiálech

Adhezní síly v kompozitních materiálech Adhezní síly v kompozitních materiálech Obsah přednášky Adhezní síly, jejich původ a velikost. Adheze a smáčivost. Metoty určování adhezních sil. Adhezní síly na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná. Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná. Popisuje chování tekutin makroskopickými veličinami, které jsou definovány

Více

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce Superkritická fluidní extrakce (zkráceně SFE, z angl. Supercritical Fluid Extraction) = extrakce, kde extrakčním činidlem je tekutina v superkritickém stavu, tzv. superkritická (nadkritická) tekutina (zkráceně

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

ití empirických modelů při i optimalizaci procesu mokré granulace léčivl ková SVK ÚOT

ití empirických modelů při i optimalizaci procesu mokré granulace léčivl ková SVK ÚOT Využit ití empirických modelů při i optimalizaci procesu mokré granulace léčivl Jana Kalčíkov ková 5. ročník Školitel: Doc. Ing. Zdeněk k Bělohlav, B CSc. Granulace Prášek Granule Vlhčivo Promíchávání

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Základy vakuové techniky

Základy vakuové techniky Základy vakuové techniky Střední rychlost plynů Rychlost molekuly v p = (2 k N A ) * (T/M 0 ), N A = 6. 10 23 molekul na mol (Avogadrova konstanta), k = 1,38. 10-23 J/K.. Boltzmannova konstanta, T.. absolutní

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

2. Popis směsi aktivního gumového prachu s termoplastem

2. Popis směsi aktivního gumového prachu s termoplastem Nový produkt pro zvýšení životnosti a odolnosti asfaltů proti působícím podmínkám okolního prostředí. 1. Úvod Únava způsobená zátěží a vznik trhlin je společně s teplotním vlivem jeden z nejvýznamnějších

Více

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu pro kosmetické produkty. Dnešní

Více

II. TABLETY TABULETTAE

II. TABLETY TABULETTAE II. TABLETY TABULETTAE Definice tuhé mechanicky pevné přípravky jedna nebo více léčivých látek určeny k perorálnímu podávání polykají se celé žvýkají rozpouštějí nebo dispergují ve vodě ponechají se rozpouštět

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 8. Přednáška Extrakce Sušení Extrakce extrakce kapalina kapalina rovnováha kapalina kapalina pro dvousložkové systémy jednostupňová extrakce, opakovaná extrakce procesní zařízení extrakce kapalina pevná

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Autor: Rajsik Téma: Chemická vazba Ročník: 1.

Autor: Rajsik  Téma: Chemická vazba Ročník: 1. Chemická vazba - vnikne tehdy, jsou-li atomy prvků neschopny trvale samostatné existence - spojování atomů do větších celků vyšší stabilita než volné atomy - atomy zde sdílejí vazebné elektrony Podmínky

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BARVENÍ BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tuto stránku jsem zařadil do mých internetových stránek z důvodů stálých problémů s barvením betonových výrobků, které jsou ve většině případů způsobeny nesprávnými technologickými kroky při barvení betonové

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ Co je to odraz? Základní činnost, bez které by nemohly být realizovány běžné lokomoční aktivity (opakované odrazy při chůzi, běhu) Komplex multi kloubních akcí, při kterém spolupůsobí

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Fyzikální praktikum I

Fyzikální praktikum I Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum I Úloha č. XIX Název úlohy: Volný pád koule ve viskózní kapalině Jméno: Ondřej Skácel Obor: FOF Datum měření: 9.3.2015 Datum odevzdání:... Připomínky

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL MOKRÁ GRANULACE PŘI VÝROBĚ. ZDENĚK BĚLOHLAV a, LUCIE BŘENKOVÁ a, PETR DURDIL b, JIŘÍ HANIKA c, PAVEL. LEHOCKÝ b.

CHEMICKÝ PRŮMYSL MOKRÁ GRANULACE PŘI VÝROBĚ. ZDENĚK BĚLOHLAV a, LUCIE BŘENKOVÁ a, PETR DURDIL b, JIŘÍ HANIKA c, PAVEL. LEHOCKÝ b. Chem. Listy 98, 116 1152 (2) CHEMICKÝ PRŮMYSL MOKRÁ GRANULACE PŘI VÝROBĚ LÉČIV ZDENĚK BĚLOHLAV a, LUCIE BŘENKOVÁ a, PETR DURDIL b, JIŘÍ HANIKA c, PAVEL ŘÁPEK b, VÁCLAV TOMÁŠEK b a MIKULÁŠ LEHOCKÝ b a Vysoká

Více

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Adhezní síly Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vazby na rozhraní Mezi fázemi v kompozitu jsou rozhraní mezifázové povrchy. Možné vazby na rozhraní

Více

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II Proudění s volnou hladinou (režimy proudění, průběh hladin) PROUDĚNÍ KRITICKÉ, ŘÍČNÍ A BYSTŘINNÉ Vztah mezi h (resp. y) a v: Ve žlabu za různých sklonů α a konst. Q: α 1 < α < α 3 => G s1 < G s < G s3

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Reaktory pro systém plyn kapalina

Reaktory pro systém plyn kapalina FCHT Reaktory pro systém plyn kapalina Lubomír Krabáč 1 Probublávané reaktory: příklady procesů oxidace organických látek kyslíkem, resp. vzduchem chlorace hydrogenace org. látek s homogenním katal. vyšších

Více

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid Mezi krystalické látky patří: a) grafit b) diamant c) jantar d) modrá skalice Mezi krystalické látky patří: a) rubín

Více

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku

Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku Vychází N-S rovnice, kterou ovšem zjednodušuje zavedením určitých předpokladů omezujících předpokladů. Bernoulliova rovnice v základním tvaru je jednorozměrný model stacionárního proudění nevazké a nestlačitelné

Více