ASFALT Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla"

Transkript

1

2 ASFALT Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku, odtoková trubka ø25 mm, trychtý pro síta ø200 mm, samostatná ídící sk í. V etn 3ks patron ø120 mm, kapacita max. 300g nápln. Po et otá ek v etene /min., rozm ry 560x340x850mm (bez sít), hmotnost 77,5kg, 380V, 1,1kW Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla Technické údaje jako

3 ASFALT Extrak ní automat pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla bez sušení vzorku podle EN Za ízení je na pojízdném podstavci sloužícím jako záchytná vana. V etn 3ks patron ø120mm, maximální množství materiálu cca. 3,5kg. Rozm ry za ízení 1200x700x1600mm, jišt ní 3x16A, 6kW 2

4 ASFALT Extrak ní automat EA pro neho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou podle EN Automatické vkládání a vyjmutí patrony s elektronicky blokovaným uzáv rem víka. Maximální množství materiálu cca 3,5kg, extrak ní as se sušením cca. 40min podle sm si asfaltu. Ur eno pro rozpoušt dla trichlorethylen nebo perchlorethylen. Ztráta rozpoušt dla pro zkoušku < 0,05l Rozm ry 1200x700x1600mm Jišt ní 3x16A, 7,5kW 3

5 ASFALT Extrak ní automat EA 206EX - pro ho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou Podle EN Pro ur ení obsahu pojících prost edk v asfaltu s pln automatickou suši kou, technické provedení jako Za ízení je oproti b žným extrak ním automat m upraveno pro používání ho lavých rozpoušt cích prost edk Extrak ní automat EA 206/2 - pro dv zkoušky a neho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou Podle EN S pln automatickou suši kou a chladícím za ízením. 4

6 ASFALT Patrona z ušlechtilé oceli, ø120mm, výška 210mm, kapacita cca. 300g Patrona z ušlechtilé oceli, ø120mm, výška 210mm, kapacita cca. 500g T snící kroužek pro síta ø200mm, odolný proti rozpoušt dl m, do 180 C T snící kroužek pro síta ø300mm, odolný proti rozpoušt dl m, do 180 C Vkládací papír pro patronu ø120mm balení 3000 list, rozm ry 380x210x180mm, hmotnost 9,7 kg Silikonové mazivo pro mazání kroužk a patrony (35g - tuba) Víko chladi e s p ítokem a odtokem vody Trojnožka pro válcovou vložku Sklen ná kádinka 5l, vysoká forma, bez výlevky, sklo Duran Siluminový nástavec pro rovnom rné rozd lení tepla v kádince Siluminová deska ø180mm. 5

7 ASFALT Chladící za ízení s jedním agregátem pro odst edivky s pr tokovým chlazením vodou, regenera ní za ízení rozpoušt del atd. Venkovní provedení je s pevn nastavenou teplotou. Vnit ní provedení má nastavitelnou teplotu. Ob hové erpadlo 1m³/h, nádrž z nerez oceli, jišt ní 3x16A Chladící za ízení vnit ní provedení, chladící výkon 2kW 1x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 60l, 720x700x800mm, váha 120kg bez nápln Chladící za ízení vnit ní provedení, chladící výkon 2kW 4x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 60l, 720x700x800mm, váha 130kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 3kW 2x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 80l, 720x700x1200mm, váha 150kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 4,5kW 2x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 100l, 720x700x1300mm, váha 180kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 7,2kW 3x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 100l, 720x700x1300mm, váha 190kg bez nápln Kryt pro chladi e ve venkovním provedení 6

8 ASTALT Chladící za ízení s více agregáty pro odst edivky s pr tokovým chlazením vodou, regenera ní za ízení rozpoušt del a další za ízení vyžadující chladící vodu. Nádrž nerez, pr tok maximáln 1m³/h, jišt ní 3x16A Chladící agregát 2x2300kW 2x pumpa, nádrž 80l Celkové rozm ry 1200x850x1100mm Chladící agregát 2x3300kW 2x pumpa, nádrž 100l Celkové rozm ry 1480x850x1100mm Chladící agregát 3x3300kW 3x pumpa, nádrž 150l Celkové rozm ry 1480x850x1680mm Chladící agregát 4x3300kW 4x pumpa, nádrž 230l Celkové rozm ry 1480x850x1630mm 7

9 ASFALT My ka s topením pro neho lavá rozpoušt dla Pro mytí asfaltu z použitých sklen ných nádob nap íklad po zkoušce K+K, stárnutí asfaltu atd. Maximáln 6ks nádob, automatické mytí a sušení v etn zp tné regenerace použitého rozpoušt dla. Mycí prostor 300x300mm, celkové rozm ry 1000xx600x850mm, 3x16A, 1,8kW Pr tokové chlazení vodou. 8

10 ASFALT Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 10l/h pro neho lavá rozpoušt dla P ístroj je kompletn zhotoven z ušlechtilé oceli. Vlevo je odpa ovací komora s topením, vpravo komora s pr tokovým chladi em. Elektroinstalace se nachází dole v p ístroji. P ístroj se po dokon ené destilaci automaticky vypne. Na obou komorách jsou ukazatele stavu nápln. Rozm ry 400x320x650mm, 230V, 1,26kW, hmotnost 18kg Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 40 l/h pro neho lavá rozpoušt dla Rozm ry 500x500x800mm, 3x16A, 3,5kW, hmotnost 35kg Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 40I/h provedení "EX" pro ho lavá rozpoušt dla Nep ímé vytáp ní odpa ovací komory pomocí teplonosného oleje. Destila ní výkon cca. 40 l/h, rozm ry 850x770x950mm, 3x16A, 3,5kW, hmotnost 80kg 9

11 ASFALT Rota ní vakuové destila ní za ízení podle EN Integrovaný regulátor vakua a t ístup ovou výv vou max. 1,5m³/h Grafický displej, pr b h teploty a vakua lze naprogramovat na za ízení. Ru ní zdvih ba ky. Rychlost rotace ot/min. P íkon 1300W. Teplotní rozsah lázn C. Pr m r lázn 255mm. Obsah lázn 4,5litru Rota ní vakuové destila ní za ízení Integrovaný regulátor vakua a jednostup ovou výv vou max. 2,4m³/h jako Rota ní vakuové destila ní za ízení podle EN Odd lený regulátor vakua a jednostup ovou výv vou max. 2,4m³/h. Grafický displej, pr b h teploty a vakua se programuje odd len na odparce a na výv v. Ru ní zdvih ba ky. Rychlost rotace ot/min. P íkon 1300W. Teplotní rozsah lázn C. Pr m r lázn 255mm. Obsah lázn 4,5litru. Pro regulaci vakua a výv vy se používá za ízení a 1.166, za ízení lze použít i pro zkoušku podle EN / -12 pro vakuové odvzduš ování pyknometr Topný olej 5litr Silikonový olej 1litr Silikonový olej 5litr Vakuový m ící p ístroj s regulátorem Regulace pomocí jemného ventilu, velký glycerinem pln ný manometr s rozlišením 25mbar. Dodáváno s 1m silikonovou hadicí, šxhxv 150x200x260mm, Hmotnost 4kg Ba ka na odchyt ne istot pro ochranu vakuové pumpy, 250 ml. 10

12 ASFALT Automatický zhut ovací p ístroj podle EN Pro formy 101,6mm. Po ítadlo zobrazuje krom po tu úder i stranu vzorku na které probíhá zhutn ní. Excentrické upínání formy, p i otev ení upína e se kladivo zvedne. Dodáváno v etn padacího kladiva a již hotového podkladního betonovém bloku. Rozm ry 530x500x2000mm Hmotnost 210kg 3x16A, 0,35kW Dodáváno bez forem (viz. níže) Sada forem ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj podle EN skládající se z: Válcová forma (3 ks.) Základní deska Nasazovací p íruba Plnící trychtý Zvuková ochranná kabina pro zhut ovací p ístroj typ Kabina s vnit ním obložením zvukovou izolací, vnit ní prostor s osv tlením. Venkovní rozm ry 850x800x2050mm, Hmotnost 150kg Kabina je rozkládací a dodávána jako st nové díly. Volitelné umíst ní záv s dve í vpravo nebo vlevo. 11

13 1.241 Automatický zhut ovací p ístroj podle EN s ocelovou kovadlinou Pro formy 101,6 a 150mm. P ístroj je možné postavit na jakýkoliv rovný a stabilní podklad. Rozm ry 610x610x2250mm Hmotnost 280kg Dodáváno bez forem Sada forem ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj EN , pro typ skládající se z: Válcová forma Základní deska vn jší ø120mm Nasazovací p íruba Plnící trychtý Sada forem ø150mm, pro typ skládající se z: Válcová forma ø150mm Základní deska vn jší ø150mm Nasazovací p íruba ø150mm Zvuková ochranná kabina pro zhut ovací p ístroj typ Technické provedení jako u 1.206, Rozm ry 930x930x2350mm, Hmotnost 220kg Padací kladivo ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj typ Padací kladivo ø150mm pro zhut ovací p ístroj typ Topná deska pro padací kladivo ø desky 120mm, 650W, 230V 12

14 ASFALT Za ízení pro m ení ú inku zhutn ní zkušebních t les pro typ M ící elektronika se sníma em dráhy 50mm, mikrofon pro snímání úder, software Vkládací papír ø100mm, baleno po 1000ks Vkládací papír ø150mm, baleno po 100ks Za ízení pro ponorné vážení zkušebních t les ø101,6mm Za ízení pro ponorné vážení zkušebních t les ø150mm Záv sný koš pro ponorné vážení ø180mm, v 160mm Skladovací deska pro 6 Marshallových t les ø101,6mm Skladovací deska pro 6 Marshallových t les ø150mm Skladovací deska pro 9 Marshallových t les ø101,6mm Vytla ovací p ístroj manuální pro t lesa 101,6mm s hydraulickým zvedákem 50kN Elektrohydraulický vytla ovací p ístroj pro t lesa 101,6mm stojanový model. Hydraulický válec 50kN se zp tným pružinovým tahem, zdvih 150mm. Rozm ry 500x500x1200mm, Hmotnost 110kg, 380V, 1,8kW Elektrohydraulický vytla ovací p ístroj pro t lesa 101,6 a 150mm stojanový model. 13

15 1.389 P ístroj pro stanovení ot ru kameniva EN pro 6 válc ø60mm P ístroj pro stanovení ot ru kameniva EN pro 12 válc ø60mm, nebo 6 velkých ø250mm. Nastavitelná teplota -10 až +50 C, sk í je vnit n izolována, otá ky nastavitelné 15 až 30 ot/min Zkušební válec podle EN ø60mm pro z hliníku Zkušební válec ø250mm pro z nerezu Zkušební válec ø200mm pro z hliníku. 14

16 ASFALT Vodní láze - Marshall podle EN s topením a cirkula ním erpadlem. Rošt podlahy pro uložení zkušebních t les. Vnit ní vana a víko jsou zhotoveny z ušlechtilé oceli. P esnost ízení teploty 0,2 C, Rozsah +10 až +60 C, Rozm ry vnit ní 620x410x255mm, vn jší 840x570x380mm, Hmotnost 46kg, 220V, 3,0kW Vodní láze - pyktomertická podle EN se zvýšeným víkem pro temperování lahví až do 2000ml, Rozm ry vnit ní 620x410x400mm, vn jší 840x570x630mm, Hmotnost 50kg Vodní láze jako Rozm ry vnit ní 820x610x305mm, vn jší 1000x740x630mm. Hmotnost 50kg, 220V, 3,0kW Vodní láze jako Rozm ry vnit ní 1000x610x305mm, vn jší 1200x740x630mm. Hmotnost 60kg, 220V, 3,0kW Vodní láze s topením a termostatem v etn ob hového erpadla. Zhotoveno z nerezové oceli. Rozm ry vnit ní 300x300x300mm, vn jší 300x300x410mm. Teplotní rozsah 0-80 C, 220V, dodáváno vez víka Víko pro Jako 1.416, ale rozm ry 600x400x300mm Vodní láze z ušlechtilé oceli, p idržovací lišta pro upevn ní záv sného termostatu, v etn výpustního ventilu. Rozm ry 500x500x250mm, Hmotnost 12kg Víko s otvorem pro termostat k vodní lázni typ Vkládací rošt z ušlechtilé oceli pro vodní láze typ 1.415, pro ukládání Marshallových t les. 15

17 ASFALT Vodní láze s integrovaným topením, pumpou a chladícím za ízením. Rozsah 0-99 C, rozlišení 0,1 C Chladící výkon 260W, topení 630W obsah 8,5l, rozm ry 180x200x150mm Chladící výkon 500W, topení 630W obsah 13l, rozm ry 180x300x150mm Chladící výkon 800W, topení 630W obsah 30l, rozm ry 240x450x190mm Chladící výkon 1200W, topení 630W obsah 60l, rozm ry 450x450x250mm Plech pro míchání a sušení asfaltových zkoušek plynulá regulace teploty až do 200 C, vana z pozinkovaného ocelového plechu, 220V, 2kW Rozm ry 600x400x80mm, Hmotnost 25kg Plech pro míchání a sušení asfaltových zkoušek plynulá regulace topení až do 200 C, 220V, 2000W Rozm ry 700x400x80mm, hmotnost 25kg Podstavec pro 1.475/

18 ASFALT Zkušební postup pro horký asfalt, hloubka vniknutí na kostce nebo Marshallov t lese podle EN /21, EN P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku s jednou m icí stanicí a manuálním zat žovacím za ízením Rám z ocelových profil, vodní láze a deska pro ukládání zkušebních t les z nerezové oceli. Vodící ty zat žovacího za ízení z nerezu, tvrzená v kuli kových pouzdrech, dráha m ení 30 mm, rozlišení 0,01 mm, zatížení 500N, vým nné zkušební raznice. Rozm ry 400x500x900mm, Hmotnost 95kg. Zkušební raznice z ušlechtilé oceli 1cm² a 5cm², klí pro uvoln ní zkušebních raznic. M ící hodinky 30mm, rozlišení 0,01mm, 4ks zat žovacích závaží, gumové zkušební t leso P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku s jednou m icí stanicí a hydraulickým zat žovacím za ízením Provedení jako 1.480, ale vývin zatížení pomocí ru ní hydraulické pumpy a regula ního ventilu P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku, dv m ící stanice a manuální zat žovací za ízení Provedení jako 1.480, ale pro dv m ící stanice. Rozm ry 810x500x900mm, Hmotnost 190kg. 2 zkušební raznice z ušlechtilé oceli 1cm² a 5cm², klí pro uvoln ní zkušebních raznic. 2ks m ících hodinek, dráha 30mm, rozlišení 0,01mm, 8ks zat žovacích závaží, gumové zkušební t leso P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku, dv m ící stanice a hydraulické zat žovací za ízení Provedení jako 1.482, ale vývin zatížení pomocí ru ní hydraulické pumpy a jemného regula ního ventilu. 17

19 1.485 Zkušební raznice 1cm² pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku podle EN / Zkušební raznice 5cm² pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku podle EN / Zkušební raznice 31,7mm² pro zkoušku vtisku na deskách podle EN Zat žovací závaží podle EN , pro zatížení 311N a 515N Elektronické m ící za ízení pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku nebo M ící elektronika, 2ks sníma e 30mm, rozlišení 0,01mm. Software pro vyhodnocení zkoušky se záznamem pr b hu sedání D litelná krychlová forma 70,7x70,7mm pro zhotovení asfaltových zkušebních t les se základní deskou a rychloupínacím za ízením, do teploty max. 120 C, dle EN Upínací forma 69mm pro upnutí asfaltových t les. 18

20 ASFALT Pyknometry a nástavce DURAN Pyknometr 500ml - NS SGJ Pyknometr 1000ml - NS SGJ Pyknometr 2000ml - NS SGJ Nástavec - NS SGJ Nástavec - NS SGJ Vakuové za ízení pro odvzduš ování pyknometr EN , EN Pro 500, 1000 nebo 2000ml, nebo Marshallova t lesa ø100mm, 4 vakuové válce se sklen nými pr zory, manometr, p ípojka pro vakuovou pumpu, odv trávací p ípojka. Rozm ry 400x450mm, výška 500mm Vakuové za ízení pro odvzduš ování pyknometr, jako 1.521, ale pro Marshallova t lesa ø150mm. Rozm ry 580x600mm, výška 600mm. 19

21 ASFALT P ístroj na míchání pyknometr pro 3 láhve podle EN Pohon pomocí krokového motoru, plynule regulovatelný, Nastavitelný náklon horní ásti p ístroje. Pro láhve 500, 1000 nebo 2000ml. Rozm ry šxhxv 580x340x350mm, 220V, 130W, 42kg P ístroj na míchání pyknometr pro 6 láhví podle EN , jako Rozm ry šxhxv 1050x340x350mm, Hmotnost 69kg P ístroj na míchání pyknometr pro 3 láhve podle EN ml nebo 500ml, plynule regulovatelná rychlost otá ení až do min. 60ot/min. Rozm ry šxhxv 380x320x340mm, Hmotnost 26kg P ístroj na míchání pyknometr pro 6 láhví podle EN , jako Rozm ry šxhxv 750x320x340mm, Hmotnost 39kg 20

22 ASFALT Penetrometr ru ní podle EN 1426 Manuální aretace padací ty ky, bez asova e. Ode et penetrace pomocí hodinek ø63mm, dráha m ení 50mm, p esnost 0,01mm. Rozm ry 250x400x600mm, Hmotnost 15kg Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Penetrometr poloautomatický podle EN 1426 Elektricky ízenou aretací padací ty ky a asova em s p esností 0,01s. Ode et pomocí hodinek. Rozm ry 320x400x600mm, Hmotnost 17kg, 220V Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Penetrometr automatický podle EN 1426 Bez automatického nastavení po áte ního "nulového" bodu zkoušky. Automatická aretace padací ty ky a elektronickým sníma em dráhy. Nam ená dráha je zobrazena na displeji po ukon ení zkoušky. Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Rozm ry 320x400x750mm, Hmotnost 24kg, 220V Penetrometr pln automatický podle EN 1426 Automatické nastavení po áte ního "nulového" bodu zkoušky. Automatická temperace lázn se vzorkem. Rozm ry 460x410x1000mm, Hmotnost 45kg, 220V Dodáváno v etn lázn 160mm, ty ky 97,5g a 3ks jehel 2,5g Sada p íslušenství EN 1426 pro a skládající se z: Penetra ní jehla 2,5g (3ks) Vodní láze ø160mm s držákem termometru P enosná miska ø95mm Padací ty ka 97,5g Penetra ní nádoba ø55x v45mm (5ks) Sada p íslušenství EN 1426 pro skládající se z: Penetra ní jehla 2,5g (3ks) Vodní láze ø160mm s držákem termometru P enosná miska ø95mm, výška 60mm Padací ty ka 97,5g Penetra ní nádoba ø55x v45mm (5ks) 21

23 1.584 Vodní láze ø160mm dle EN s p ívodem a odvodem vody, s držákem teplom ru, temperace pomocí externí vodní lázn. Jako externí vodní láze lze použít Vodní láze ø160mm bez p ívodu vody s držákem termometru Konus-penetrometr podle EN , ISO 2137 váha 102,5g, ø65mm Penetra ní jehla podle EN 1462, 2,5g, ø d íku 3,2mm Penetra ní kuli ka EN ø d íku 3,2mm, váha 27,5+/-0,1g Penetra ní kuli ka EN pro pln automatický penetrometr dodáváno v etn specielní padací ty ky 47.5g Penetra ní nádoba ø55mm, výška 35mm Penetra ní nádoba ø55mm, výška 45mm Penetra ní nádoba ø70mm, výška 45mm Zrcátko s teleskopickým ramenem a magnetickou nohou Halogenové bodové sv tlo s pohyblivým krkem a magnetickou nohou, 220V Padací ty ka pro penetra ní jehlu, hmotnost 47,5g Padací ty ka pro penetra ní jehlu, hmotnost 97,5 g Zat žovací závaží pro navýšení hmotnosti padací ty ky 1.590, hmotnost 50g (+5g) Zat žovací závaží pro navýšení hmotnosti padací ty ky 1.590, hmotnost 100g (+5g) Miska z ušlechtilé oceli EN , komolý kužel ø95x65, výška 65mm Penetra ní nádoba EN , hliník, uvnit ø30x30, tlouš ka st ny 2mm Padací ty ka EN , 15g, ø d íku 8mm Padací ty ka EN , 15g, ø d íku 10mm. 22

24 ASFALT Za ízení pro stanovení bodu m knutí metodou kroužek a kuli ka podle EN 1427, skládá se z: ks zkušebního nástavce pro 2 kroužky ks zkušebních kroužk s osazením ks zkušební kuli ky ø9,5mm Z ks sklen né kádinky 600ml ks nože s hladkým ost ím ks teplom r -2 až +80 C ks teplom r +30 až +200 C Za ízení pro stanovení bodu m knutí metodou kroužek a kuli ka podle EN 1871 (Wilhelmi-zkouška), skládá se z: Zkušební nástavec Wilhelmi Zkušební kroužek s bajonetovým uzáv rem Zkušební kuli ka ø15mm Z Sklen ná kádinka 800ml, vysoká Teplom r -2 až + 80 C Teplom r +30 až C Ukládací deska pro zkoušky 75x50mm Magnetická mícha ka vyh ívaná, analogové nastavení hodnot, regulace otá ek 100 až 1400ot/min. Regulovatelná teplota topné desky do 300 C, výkon 600W, ochrana desky proti p eh átí. Rozm ry 240x155x120mm, topná deska ø145mm, 230V Magnetická mícha ka s digitálním nastavením hodnot, jako Magnetická ty ka pro míchání Zkoušení fileru pro asfaltové sm si podle EN Porcelánová odpa ovací miska s klenutým dnem, objem 140ml Vyh ívání pro výše uvedenou odpa ovací misku. Regulace výkonu, 230V, 200W Rozm ry 230x320x140mm 23

25 1.640 Automatické za ízení kroužek + kuli ka pro 2 zkoušky podle EN 1427, EN 1871 pro stanovení bodu m knutí Vhodné pro použití s vodou, glycerolem a silikonovým olejem. Keramická topná deska, regulace teploty ízená procesorem s automatickým vyhodnocením bodu m knutí. M ení teploty pomocí teplotního idla PT 100, toleran ní t ída A. Bod m knutí s vyhodnocením st ední hodnoty a p ekro ení hranice tolerance. Rozhraní pro tiskárnu (pro vytisknutí výsledku). Rozm ry dxšxv 430x370x350mm. Hmotnost 29 kg Dodávka obsahuje: ks zkušebního nástavce pro 2 kroužky ks magnetické míchací ty ky ks zkušebních kroužk s osazením ks zkušební kuli ky ø9,5mm Z ks sklen né kádinky 600ml ks nože s hladkým ost ím Rozší ení pro a Rozhraní RS232 pro PC Databanka pro ukládání 100 posledních výsledk zkoušek Nasazovací stojan K+K pro 2 zkoušky (je sou ástí dodávky) Nasazovací stojan K+K pro 4 zkoušky (je sou ástí dodávky). 24

26 ASFALT P ístroj pro zjišt ní bodu lámavosti podle Fraasse EN se skládá z ohýbacího p ístroje, zkušebního skla s gumovou ucpávkou, Dewarovy nádoby, velké gumové ucpávky, kleští,10 ocelových desti ek a termometru - 38 až +30 C P ístroj pro zjišt ní bodu lámavosti poloautomatický podle Fraasse, EN skládající se z ohýbacího p ístroje s elektromotorem, jinak jako Termometr -38 až +30 C Za ízení pro zhotovení desti ek pojících prost edk podle Fraasse. Rozsah regulace +50 až +250 C, skládající se ze samostatn regulovatelných hliníkových tlakových blo k, které jsou na sebe stla eny pomocí napínacího šroubu. Pro p ezkoušení teploty jsou oba bloky opat eny vrtanými otvory pro termometr. Spodní tlakový blok je dodate n vybaven chladící spirálou pro p ipojení vody. Rozm ry 410x600x340mm, Hmotnost 12kg, 220V Za ízení pro zhotovení desti ek pojících prost edk podle Fraasse. P ístroj se skládá ze 2 vedle sebe ležících hliníkových desek 140x100mm, p i emž je jedna z nich elektricky vytáp ná. Regulace je provád na pomocí bimetalického regulátoru. Druhá deska je opat ena chladící spirálou pro p ipojení vody. Pro kontrolu teploty m že být nasazen termometr. P ístroj je dodáván mimo jiné s vybroušeným magnetickým kamenem 50x40mm. Rozm ry 230x350x125mm, Hmotnost 4,7kg, 220V Odd lovací fólie Teplom r -38 až +30 C Teplom r bodu tavení C,

27 ASFALT Duktilometr s m ící délkou 400mm podle EN a EN 13589, pro stanovení vratné a silové duktility modifikovaných asfalt. Lakovaný ocelový rám s lázní z ušlechtilé oceli a izolací na bo ních st nách a podlaze. Integrované vytáp ní, kontrola teploty vody pomocí chrán ného vestav ného teplom ru. Pohon na ozubené ty i, která je chrán na proti korozi a jednostranný posuvný usm r ova pro zp tné rychlé nastavení tažné jednotky. Rychlost posunu nastavitelná od 0,1-99,9mm/min, elektronické vypnutí po 200mm, elektronické m ení tažnosti s digitálním ukazatelem s možností zobrazení až ty zkoušek. Rozm ry dxšxv 1240x380x400mm, Rmotnost 45kg, 220V, 250W Dodáváno bez forem Duktilometr s m ící délkou 1500mm jako s p ípravou pro chladi. Rozm ry dxšxv 2380x380x400mm, Hmotnost 130kg Na obrázku je sestava Duktilometr s m ící délkou 1000mm jako s p ípravou pro chladi. Rozm ry dxšxv 1785x380x400mm, Hmotnost 90kg 26

28 ASFALT Chladící agregát pro vodní láze duktilometru, uzav ený chladící ob h s chladící spirálou Lze použít pro každý duktilometr, výkon 800W p i +20 C Rozm ry dxšxv 480x330x250mm, Hmotnost 18kg M ení pr b hu zkoušky pro 4 vzorky, elektronika s výstupem na PC s vyhodnocením podle EN Sníma e síly 500N, zobrazení závislosti na síle a dráha pro každý vzorek M ení pr b hu zkoušky pro 3 vzorky, jako M ení pr b hu zkoušky pro 2 vzorky, jako Vylévací forma podle EN s noži kami Vylévací forma podle EN

29 ASFALT P ístroj na stanovení bodu vzplanutí EN pro ur ení bodu vzplanutí a ho ení minerálních olej. Mosazný stojan, teplom r -6 až 400 C, elektrické topení s regulací teploty. 220V, 600W, Hmotnost 10kg Dodáváno bez ho áku Ho ák pro s CE-certifikátem s termostatem Teplom r pro ur ení bodu vzplanutí -6 až +400 C 28

30 ASFALT Za ízení pro stanovení odolnosti proti nárazu Perforace st ešních hydroizola ních pás a fólií nárazovým zatížením podle EN metoda A. Zat žovací trn g, aluminiová deska 300x300x3mm, ocelová deska 300x300x10mm p ipevn ná na betonové podložce Za ízení pro stanovení odolnosti proti statickému zatížení st ešních hydroizola ních pás a fólií podle EN Mechanické zatížení, zat žovací trn Ø10mm, závaží 1x3kg a 3x5kg. Aluminiová deska 300x300x3mm, ocelová deska 300x300x10mm p ipevn ná na betonové podložce Vakuové za ízení podle EN pro kontrolu perforace. Cela 100mm, tlakový rozdíl 15kPa. 29

31 ASFALT Stanovení vodot snosti podle EN 1928 metoda A. Válcová nádoba o Ø150mm, stativ s prom nnou výškou mm, pro tlaky do 60kPa. Rychlospojky pro vodu a vypoušt ní Stanovení vodot snosti podle EN 1928 metoda B P ístroj pro stanovení propustnosti vodní páry podle EN 1931pro asfaltové, plastové a pryžové pásy a folie pro hydroizolaci st ech Motor pro Obrázek

32 ASFALT Zhut ovací za ízení pro studené recyklované sm si základová deska 500x400mm, výška 1050mm, Hmotnost 70kg P ezkoušení zhutnitelnosti u asfaltových sm sí podle EN Rovnom rnost nanesení pojiva a kameniva v p í ném sm ru EN Rozm ry 500x500mm, výška 50mm. 31

33 ASFALT 32

34 ZEMINY Odb rný válec podle ISO , ø96x120mm s jednostranným ost ím a dv plastová víka Úderník s vodícím kroužkem pro odb rný válec ø96mm, podle ISO Odb rné za ízení dle ISO , skládající se z: úderník s 10kg padacím závažím a vodícím kroužkem pro odb rný válec ø102mm Odrývací plech nerez podle ISO Kladivo ø100x1000mm, Hmotnost 5,3kg TEST SERVIS s.r.o

35 ZEMINY S Odb rný kroužek 100ccm, 60x2x40 nerez S Odb rný kroužek 868ccm, 100x2x120 pozinkovaný 34

36 ZEMINY K ídlová sonda podle DIN pro ur ení maximálního smykového odporu. Skládá se z m ícího za ízení pro zpracování kroutícího momentu se senzorem 0-100Nm, p esnost 0,2% a digitální ukazatel v knm s pam tí maximální hodnoty, oto né za ízení, p epravní kufr Adapter pro k ídla Adapter pro úderník Mezi lánku pro m ení t ení oto ného za ízení až do 120 pro provedení nulového m ení, závitové p ípojky M K ídlo 100x50mm z ušlechtilé oceli (max. to ivý moment 45,8Nm) K ídlo 150x75mm z ušlechtilé oceli (max. to ivý moment 155Nm) Volitelné Prodlužovací ty délka 1000mm, ø22mm, závit M16 35

37 ZEMINY 36

38 ZEMINY H A P dní objemový denzitometr pro jemnozrnné p dy s uloženým št rkopískem nebo hrubozrnné p dy, obsah ml, se spodním kruhem z ušlechtilé oceli. H A Membrána k H A H T sn ní pístu O-kroužek H A T sn ní pístu X-kroužek H Náhradní válec k objemom ru H Náhradní ventil kompletní H A Náhradní kužel do ventilu Mazivo pro pístní kroužek pro H A 37

39 ZEMINY Ocelová kruhová deska ø200mm s m ícím m stkem podle DIN F65 pro hrubozrnné písky, smíšené p dy, št rkopísky Zkušební koš pro ponorné vážení k ur ení objemové hmotnosti neforemných zkoušek. Rozm ry 200x200x30mm Zkušební koš pro ponorné vážení k ur ení objemové hmotnosti neforemných zkoušek. Rozm ry 100x100x30mm Proctor v penetrometr podle ASTM D1558 k p ezkoušení p dy pružinovým penetrometrem. 9 raznic s 4,52-5,23-6,40-9,07-12,83-16,54-20,22-24,79-28,55mm. Zatížení mezi 0 a 50kN, dodáváno s p enosným kufrem, Hmotnost 8kg 38

40 ZEMINY Norma Válec ned lený Nástavec Základní deska ø 150 mm DIN Norma Válec d lený ø 150 mm DIN Šroubovací držadlo Držadlo s magnetem ø 100 mm ø 150 mm ø 250 mm Norma Hmotnost Výška pádu íslo ø 50 mm DIN ,5 kg 300 mm ø 50 mm DIN ,5 kg 450 mm ,5 kg 457 mm ø 75 mm DIN ,5 kg 450 mm kg 600 mm 39

41 ZEMINY Automatický Proctor v p ístroj podle EN , pro zkoušky 100, 150 a 250mm s volbou programu. P ístroj pro zhut ovací práce na Proctorových a CBR hrncích s automaticky posuvnou základní deskou. Uzav ená sk í s automatickým vypínáním p i otev ení dve í, pohon elektromotorem. P edvolba programu pro r zné normy, nastavitelná velikost formy, padacího kladiva a po tu úder. Možnost korekce pozice formy v 0,1mm krocích. Nízká celková pracovní výška, možnost umíst ní p ístroje na každém, pevném podkladu. Rozm ry šxhxv 740x490x1800mm, ší ka p i otev ených dve ích 990mm. Výška p i pracovním režimu max. 2325mm 400V, 0,35kW, Hmotnost 300kg Dodáváno bez forem. 40

42 ZEMINY Sada forem podle EN pro ø100 a 150mm pro Unášecí va ka 305mm, hmotnost 2,5kg Unášecí va ka 457mm, hmotnost 3kg Padací kladivo ø50mm, hmotnost 2,5kg Padací kladivo ø50mm, hmotnost 4,5kg Proctor v hrnec ø100mm, hmotnost 13kg Proctor v hrnec ø 50mm, hmotnost 15kg Sada forem podle EN pro ø100, 150 a 250mm, jako navíc obsahuje: Unášecí va ka 600mm, hmotnost 3,5kg Padací kladivo ø125mm, hmotnost 15kg Proctor v hrnec ø250mm, hmotnost 41,5kg Jednotlivé komponenty pro Proctor v p ístroj Unášecí va ka 305mm - EN Unášecí va ka 300mm - DIN Unášecí va ka 457mm - EN Unášecí va ka 450mm - DIN Unášecí va ka 600mm - EN/DIN Padací kladivo ø50mm, hmotnost 2,5kg EN/DIN Padací kladivo ø50mm, hmotnost 4,5kg EN Padací kladivo ø75mm, hmotnost 4,5kg DIN Padací kladivo ø125mm, hmotnost 15kg EN/DIN Unášecí va ka pro starší model Proctorova p ístroje typ Unášecí va ka 305mm Unášecí va ka 457mm Padací kladiva na dotaz Prokládací deska ø148 mm, výška 7,5mm, podle EN

43 ZEMINY 42

44 ZEMINY Sada pro CBR zkušku podle EN , skládající se z: CBR forma ø170/150mm (vn jší/vnit ní pr m r), výška 120mm. Nasazovací kroužek ø170/150mm, výška 70mm. Ned rovaná základní deska Základní deska d rovaná pro Zat žovací kotou d rovaný, ø148mm, hmotnost 2,5kg Zat žovací kotou d lený, ø148mm, hmotnost 2,5kg Zat žovací kotou d rovaný, ø148mm, hmotnost 2,5kg (2ks) Kotou s nastavitelným m ícím bodem, ned rovaný ø148mm Filtra ní papír ø150mm (100ks) Zhut ovací kladivo pro ru ní zkoušku ø50mm, 2,5kg, výška pádu 305mm - EN Zhut ovací kladivo pro ru ní zkoušku ø50mm, 4,5kg, výška pádu 457mm - EN Držák m ících hodinek pro CBR formu Z9.940 M ící hodinky 30mm, 0,01mm 43

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: CNC, CAD/CAM systémy, HSC obráb ní, tvorba NC kódu, Simulace programu, 3D - modely ABSTRAKT Tato práce pojednává o CNC, nových technologiích a materiálech a to v oblasti soustružení a frézování dále se zabývá využitím výpo etní techniky a p íslušných softwar, které zvyšují kvalitu práce,

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

78 roků. Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění. www.cz.danfoss.com. Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss.

78 roků. Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění. www.cz.danfoss.com. Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ceník, únor 2012 Dálkové vytápění 78 roků Energeticky úsporných soustav Zvýšení efektivity Vaší topné soustavy s produktami a řešeními, které nabízí Danfoss. www.cz.danfoss.com

Více

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití

MEDUMAT Standard 2. Dýchací p ístroj. Návod k použití MEDUMAT Standard 2 Dýchací p ístroj Návod k použití Obsah Obsah 1 Úvod 5 1.1 Ur ený ú el použití... 5 1.2 Kvalifikace provozovatele a uživatele... 6 1.3 Kontraindikace... 6 1.4 Vedlejší ú inky... 6 2 Bezpe

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy

MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy MANUALplus 620 ízení pro univerzální a produkcní CNC soustruhy 2010 Start smart Již po mnoho let se osv d uje MANUALplus v denním provozu díky svému cyklovému programování a získal si renomé i pro možnost

Více

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00)

DIVAtop C 32. cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) cod. 3540E851 01/2007 (Rev. 00) DIVtop C 32 NÁVOD K OSLUZE, INSTLCI ÚDRŽ HSZNÁLTI, ESZERELÉSI ÉS KRNTRTÁSI UTSÍTÁS INSTRUKCJ OS UGI, INSTLCJI I KONSERWCJI, NÁVOD N POUŽITIE ÚDRŽU, P e t te si pozorn upozorn

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00)

ECONCEPT TECH 18 A 3540I311 NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ. cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) cod. 3540I311 05/2008 (Rev. 00) 3540I311 ECONCEPT TECH 18 A NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ B Přečtěte si pozorně upozornění uvedená v tomto návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny k bezpečné

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í

T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í VZ: Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi - 3. část - Dílna průmyslových instalací a pohonů T EC HN ICKÁ S P EC IF IK A C E P ŘE D M ĚT Ů PLNĚN Í ID Položka

Více

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ

VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ VÝBĚR TOP SORTIMENTU 2015 CZ Profesionální nářadí pro instalatérské a montážní práce S VÁŠNÍ PRO KVALITU www.rothenberger.cz VÍTEJTE V ROTHENBERGERU! JEDNOU ROTHENBERGER, NAVŽDY ROTHENBERGER Srdečně Vás

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s.

I. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692. CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. KUMSP00Q5DYL Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: (dáiejen pójčitep) I. Smluvní strany 28. října 117, 702 18 Ostrava * Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 70890692

Více

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu EURO 2010 CZ Výběr hlavních položek ze sortimentu www.rothenberger.cz www.rothenberger.com Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in A pro Stück, zuzüglich

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání

INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání INSPIRACE Z PŘÍRODY Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání Profesní rozvoj pedagogů předškolního vzdělávání Mateřinky CZ.1.07/1.3.42/02.0013 INSPIRACE Z PŘÍRODY

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT svaøovací pøístroje JEDNODUCHÝ, VÝKONNÝ, SPOLEHLIVÝ FRIAMAT basic FRIAMAT basic Jako všechny svařovací přístroje FRIAMAT nabízí FRIAMAT basic výhodnou kombinaci silného

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Technická specifikace nabídky - chemie. Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky

Technická specifikace nabídky - chemie. Modernizace výuky na základních školách v Třinci - učební pomůcky Příloha č. 4-1 Označení zakázky Část zakázky Zadavatel zakázky Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v OR: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Kontaktní osoba: Tel./fax.

Více