ASFALT Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla"

Transkript

1

2 ASFALT Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku, odtoková trubka ø25 mm, trychtý pro síta ø200 mm, samostatná ídící sk í. V etn 3ks patron ø120 mm, kapacita max. 300g nápln. Po et otá ek v etene /min., rozm ry 560x340x850mm (bez sít), hmotnost 77,5kg, 380V, 1,1kW Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla Technické údaje jako

3 ASFALT Extrak ní automat pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla bez sušení vzorku podle EN Za ízení je na pojízdném podstavci sloužícím jako záchytná vana. V etn 3ks patron ø120mm, maximální množství materiálu cca. 3,5kg. Rozm ry za ízení 1200x700x1600mm, jišt ní 3x16A, 6kW 2

4 ASFALT Extrak ní automat EA pro neho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou podle EN Automatické vkládání a vyjmutí patrony s elektronicky blokovaným uzáv rem víka. Maximální množství materiálu cca 3,5kg, extrak ní as se sušením cca. 40min podle sm si asfaltu. Ur eno pro rozpoušt dla trichlorethylen nebo perchlorethylen. Ztráta rozpoušt dla pro zkoušku < 0,05l Rozm ry 1200x700x1600mm Jišt ní 3x16A, 7,5kW 3

5 ASFALT Extrak ní automat EA 206EX - pro ho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou Podle EN Pro ur ení obsahu pojících prost edk v asfaltu s pln automatickou suši kou, technické provedení jako Za ízení je oproti b žným extrak ním automat m upraveno pro používání ho lavých rozpoušt cích prost edk Extrak ní automat EA 206/2 - pro dv zkoušky a neho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou Podle EN S pln automatickou suši kou a chladícím za ízením. 4

6 ASFALT Patrona z ušlechtilé oceli, ø120mm, výška 210mm, kapacita cca. 300g Patrona z ušlechtilé oceli, ø120mm, výška 210mm, kapacita cca. 500g T snící kroužek pro síta ø200mm, odolný proti rozpoušt dl m, do 180 C T snící kroužek pro síta ø300mm, odolný proti rozpoušt dl m, do 180 C Vkládací papír pro patronu ø120mm balení 3000 list, rozm ry 380x210x180mm, hmotnost 9,7 kg Silikonové mazivo pro mazání kroužk a patrony (35g - tuba) Víko chladi e s p ítokem a odtokem vody Trojnožka pro válcovou vložku Sklen ná kádinka 5l, vysoká forma, bez výlevky, sklo Duran Siluminový nástavec pro rovnom rné rozd lení tepla v kádince Siluminová deska ø180mm. 5

7 ASFALT Chladící za ízení s jedním agregátem pro odst edivky s pr tokovým chlazením vodou, regenera ní za ízení rozpoušt del atd. Venkovní provedení je s pevn nastavenou teplotou. Vnit ní provedení má nastavitelnou teplotu. Ob hové erpadlo 1m³/h, nádrž z nerez oceli, jišt ní 3x16A Chladící za ízení vnit ní provedení, chladící výkon 2kW 1x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 60l, 720x700x800mm, váha 120kg bez nápln Chladící za ízení vnit ní provedení, chladící výkon 2kW 4x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 60l, 720x700x800mm, váha 130kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 3kW 2x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 80l, 720x700x1200mm, váha 150kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 4,5kW 2x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 100l, 720x700x1300mm, váha 180kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 7,2kW 3x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 100l, 720x700x1300mm, váha 190kg bez nápln Kryt pro chladi e ve venkovním provedení 6

8 ASTALT Chladící za ízení s více agregáty pro odst edivky s pr tokovým chlazením vodou, regenera ní za ízení rozpoušt del a další za ízení vyžadující chladící vodu. Nádrž nerez, pr tok maximáln 1m³/h, jišt ní 3x16A Chladící agregát 2x2300kW 2x pumpa, nádrž 80l Celkové rozm ry 1200x850x1100mm Chladící agregát 2x3300kW 2x pumpa, nádrž 100l Celkové rozm ry 1480x850x1100mm Chladící agregát 3x3300kW 3x pumpa, nádrž 150l Celkové rozm ry 1480x850x1680mm Chladící agregát 4x3300kW 4x pumpa, nádrž 230l Celkové rozm ry 1480x850x1630mm 7

9 ASFALT My ka s topením pro neho lavá rozpoušt dla Pro mytí asfaltu z použitých sklen ných nádob nap íklad po zkoušce K+K, stárnutí asfaltu atd. Maximáln 6ks nádob, automatické mytí a sušení v etn zp tné regenerace použitého rozpoušt dla. Mycí prostor 300x300mm, celkové rozm ry 1000xx600x850mm, 3x16A, 1,8kW Pr tokové chlazení vodou. 8

10 ASFALT Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 10l/h pro neho lavá rozpoušt dla P ístroj je kompletn zhotoven z ušlechtilé oceli. Vlevo je odpa ovací komora s topením, vpravo komora s pr tokovým chladi em. Elektroinstalace se nachází dole v p ístroji. P ístroj se po dokon ené destilaci automaticky vypne. Na obou komorách jsou ukazatele stavu nápln. Rozm ry 400x320x650mm, 230V, 1,26kW, hmotnost 18kg Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 40 l/h pro neho lavá rozpoušt dla Rozm ry 500x500x800mm, 3x16A, 3,5kW, hmotnost 35kg Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 40I/h provedení "EX" pro ho lavá rozpoušt dla Nep ímé vytáp ní odpa ovací komory pomocí teplonosného oleje. Destila ní výkon cca. 40 l/h, rozm ry 850x770x950mm, 3x16A, 3,5kW, hmotnost 80kg 9

11 ASFALT Rota ní vakuové destila ní za ízení podle EN Integrovaný regulátor vakua a t ístup ovou výv vou max. 1,5m³/h Grafický displej, pr b h teploty a vakua lze naprogramovat na za ízení. Ru ní zdvih ba ky. Rychlost rotace ot/min. P íkon 1300W. Teplotní rozsah lázn C. Pr m r lázn 255mm. Obsah lázn 4,5litru Rota ní vakuové destila ní za ízení Integrovaný regulátor vakua a jednostup ovou výv vou max. 2,4m³/h jako Rota ní vakuové destila ní za ízení podle EN Odd lený regulátor vakua a jednostup ovou výv vou max. 2,4m³/h. Grafický displej, pr b h teploty a vakua se programuje odd len na odparce a na výv v. Ru ní zdvih ba ky. Rychlost rotace ot/min. P íkon 1300W. Teplotní rozsah lázn C. Pr m r lázn 255mm. Obsah lázn 4,5litru. Pro regulaci vakua a výv vy se používá za ízení a 1.166, za ízení lze použít i pro zkoušku podle EN / -12 pro vakuové odvzduš ování pyknometr Topný olej 5litr Silikonový olej 1litr Silikonový olej 5litr Vakuový m ící p ístroj s regulátorem Regulace pomocí jemného ventilu, velký glycerinem pln ný manometr s rozlišením 25mbar. Dodáváno s 1m silikonovou hadicí, šxhxv 150x200x260mm, Hmotnost 4kg Ba ka na odchyt ne istot pro ochranu vakuové pumpy, 250 ml. 10

12 ASFALT Automatický zhut ovací p ístroj podle EN Pro formy 101,6mm. Po ítadlo zobrazuje krom po tu úder i stranu vzorku na které probíhá zhutn ní. Excentrické upínání formy, p i otev ení upína e se kladivo zvedne. Dodáváno v etn padacího kladiva a již hotového podkladního betonovém bloku. Rozm ry 530x500x2000mm Hmotnost 210kg 3x16A, 0,35kW Dodáváno bez forem (viz. níže) Sada forem ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj podle EN skládající se z: Válcová forma (3 ks.) Základní deska Nasazovací p íruba Plnící trychtý Zvuková ochranná kabina pro zhut ovací p ístroj typ Kabina s vnit ním obložením zvukovou izolací, vnit ní prostor s osv tlením. Venkovní rozm ry 850x800x2050mm, Hmotnost 150kg Kabina je rozkládací a dodávána jako st nové díly. Volitelné umíst ní záv s dve í vpravo nebo vlevo. 11

13 1.241 Automatický zhut ovací p ístroj podle EN s ocelovou kovadlinou Pro formy 101,6 a 150mm. P ístroj je možné postavit na jakýkoliv rovný a stabilní podklad. Rozm ry 610x610x2250mm Hmotnost 280kg Dodáváno bez forem Sada forem ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj EN , pro typ skládající se z: Válcová forma Základní deska vn jší ø120mm Nasazovací p íruba Plnící trychtý Sada forem ø150mm, pro typ skládající se z: Válcová forma ø150mm Základní deska vn jší ø150mm Nasazovací p íruba ø150mm Zvuková ochranná kabina pro zhut ovací p ístroj typ Technické provedení jako u 1.206, Rozm ry 930x930x2350mm, Hmotnost 220kg Padací kladivo ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj typ Padací kladivo ø150mm pro zhut ovací p ístroj typ Topná deska pro padací kladivo ø desky 120mm, 650W, 230V 12

14 ASFALT Za ízení pro m ení ú inku zhutn ní zkušebních t les pro typ M ící elektronika se sníma em dráhy 50mm, mikrofon pro snímání úder, software Vkládací papír ø100mm, baleno po 1000ks Vkládací papír ø150mm, baleno po 100ks Za ízení pro ponorné vážení zkušebních t les ø101,6mm Za ízení pro ponorné vážení zkušebních t les ø150mm Záv sný koš pro ponorné vážení ø180mm, v 160mm Skladovací deska pro 6 Marshallových t les ø101,6mm Skladovací deska pro 6 Marshallových t les ø150mm Skladovací deska pro 9 Marshallových t les ø101,6mm Vytla ovací p ístroj manuální pro t lesa 101,6mm s hydraulickým zvedákem 50kN Elektrohydraulický vytla ovací p ístroj pro t lesa 101,6mm stojanový model. Hydraulický válec 50kN se zp tným pružinovým tahem, zdvih 150mm. Rozm ry 500x500x1200mm, Hmotnost 110kg, 380V, 1,8kW Elektrohydraulický vytla ovací p ístroj pro t lesa 101,6 a 150mm stojanový model. 13

15 1.389 P ístroj pro stanovení ot ru kameniva EN pro 6 válc ø60mm P ístroj pro stanovení ot ru kameniva EN pro 12 válc ø60mm, nebo 6 velkých ø250mm. Nastavitelná teplota -10 až +50 C, sk í je vnit n izolována, otá ky nastavitelné 15 až 30 ot/min Zkušební válec podle EN ø60mm pro z hliníku Zkušební válec ø250mm pro z nerezu Zkušební válec ø200mm pro z hliníku. 14

16 ASFALT Vodní láze - Marshall podle EN s topením a cirkula ním erpadlem. Rošt podlahy pro uložení zkušebních t les. Vnit ní vana a víko jsou zhotoveny z ušlechtilé oceli. P esnost ízení teploty 0,2 C, Rozsah +10 až +60 C, Rozm ry vnit ní 620x410x255mm, vn jší 840x570x380mm, Hmotnost 46kg, 220V, 3,0kW Vodní láze - pyktomertická podle EN se zvýšeným víkem pro temperování lahví až do 2000ml, Rozm ry vnit ní 620x410x400mm, vn jší 840x570x630mm, Hmotnost 50kg Vodní láze jako Rozm ry vnit ní 820x610x305mm, vn jší 1000x740x630mm. Hmotnost 50kg, 220V, 3,0kW Vodní láze jako Rozm ry vnit ní 1000x610x305mm, vn jší 1200x740x630mm. Hmotnost 60kg, 220V, 3,0kW Vodní láze s topením a termostatem v etn ob hového erpadla. Zhotoveno z nerezové oceli. Rozm ry vnit ní 300x300x300mm, vn jší 300x300x410mm. Teplotní rozsah 0-80 C, 220V, dodáváno vez víka Víko pro Jako 1.416, ale rozm ry 600x400x300mm Vodní láze z ušlechtilé oceli, p idržovací lišta pro upevn ní záv sného termostatu, v etn výpustního ventilu. Rozm ry 500x500x250mm, Hmotnost 12kg Víko s otvorem pro termostat k vodní lázni typ Vkládací rošt z ušlechtilé oceli pro vodní láze typ 1.415, pro ukládání Marshallových t les. 15

17 ASFALT Vodní láze s integrovaným topením, pumpou a chladícím za ízením. Rozsah 0-99 C, rozlišení 0,1 C Chladící výkon 260W, topení 630W obsah 8,5l, rozm ry 180x200x150mm Chladící výkon 500W, topení 630W obsah 13l, rozm ry 180x300x150mm Chladící výkon 800W, topení 630W obsah 30l, rozm ry 240x450x190mm Chladící výkon 1200W, topení 630W obsah 60l, rozm ry 450x450x250mm Plech pro míchání a sušení asfaltových zkoušek plynulá regulace teploty až do 200 C, vana z pozinkovaného ocelového plechu, 220V, 2kW Rozm ry 600x400x80mm, Hmotnost 25kg Plech pro míchání a sušení asfaltových zkoušek plynulá regulace topení až do 200 C, 220V, 2000W Rozm ry 700x400x80mm, hmotnost 25kg Podstavec pro 1.475/

18 ASFALT Zkušební postup pro horký asfalt, hloubka vniknutí na kostce nebo Marshallov t lese podle EN /21, EN P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku s jednou m icí stanicí a manuálním zat žovacím za ízením Rám z ocelových profil, vodní láze a deska pro ukládání zkušebních t les z nerezové oceli. Vodící ty zat žovacího za ízení z nerezu, tvrzená v kuli kových pouzdrech, dráha m ení 30 mm, rozlišení 0,01 mm, zatížení 500N, vým nné zkušební raznice. Rozm ry 400x500x900mm, Hmotnost 95kg. Zkušební raznice z ušlechtilé oceli 1cm² a 5cm², klí pro uvoln ní zkušebních raznic. M ící hodinky 30mm, rozlišení 0,01mm, 4ks zat žovacích závaží, gumové zkušební t leso P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku s jednou m icí stanicí a hydraulickým zat žovacím za ízením Provedení jako 1.480, ale vývin zatížení pomocí ru ní hydraulické pumpy a regula ního ventilu P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku, dv m ící stanice a manuální zat žovací za ízení Provedení jako 1.480, ale pro dv m ící stanice. Rozm ry 810x500x900mm, Hmotnost 190kg. 2 zkušební raznice z ušlechtilé oceli 1cm² a 5cm², klí pro uvoln ní zkušebních raznic. 2ks m ících hodinek, dráha 30mm, rozlišení 0,01mm, 8ks zat žovacích závaží, gumové zkušební t leso P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku, dv m ící stanice a hydraulické zat žovací za ízení Provedení jako 1.482, ale vývin zatížení pomocí ru ní hydraulické pumpy a jemného regula ního ventilu. 17

19 1.485 Zkušební raznice 1cm² pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku podle EN / Zkušební raznice 5cm² pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku podle EN / Zkušební raznice 31,7mm² pro zkoušku vtisku na deskách podle EN Zat žovací závaží podle EN , pro zatížení 311N a 515N Elektronické m ící za ízení pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku nebo M ící elektronika, 2ks sníma e 30mm, rozlišení 0,01mm. Software pro vyhodnocení zkoušky se záznamem pr b hu sedání D litelná krychlová forma 70,7x70,7mm pro zhotovení asfaltových zkušebních t les se základní deskou a rychloupínacím za ízením, do teploty max. 120 C, dle EN Upínací forma 69mm pro upnutí asfaltových t les. 18

20 ASFALT Pyknometry a nástavce DURAN Pyknometr 500ml - NS SGJ Pyknometr 1000ml - NS SGJ Pyknometr 2000ml - NS SGJ Nástavec - NS SGJ Nástavec - NS SGJ Vakuové za ízení pro odvzduš ování pyknometr EN , EN Pro 500, 1000 nebo 2000ml, nebo Marshallova t lesa ø100mm, 4 vakuové válce se sklen nými pr zory, manometr, p ípojka pro vakuovou pumpu, odv trávací p ípojka. Rozm ry 400x450mm, výška 500mm Vakuové za ízení pro odvzduš ování pyknometr, jako 1.521, ale pro Marshallova t lesa ø150mm. Rozm ry 580x600mm, výška 600mm. 19

21 ASFALT P ístroj na míchání pyknometr pro 3 láhve podle EN Pohon pomocí krokového motoru, plynule regulovatelný, Nastavitelný náklon horní ásti p ístroje. Pro láhve 500, 1000 nebo 2000ml. Rozm ry šxhxv 580x340x350mm, 220V, 130W, 42kg P ístroj na míchání pyknometr pro 6 láhví podle EN , jako Rozm ry šxhxv 1050x340x350mm, Hmotnost 69kg P ístroj na míchání pyknometr pro 3 láhve podle EN ml nebo 500ml, plynule regulovatelná rychlost otá ení až do min. 60ot/min. Rozm ry šxhxv 380x320x340mm, Hmotnost 26kg P ístroj na míchání pyknometr pro 6 láhví podle EN , jako Rozm ry šxhxv 750x320x340mm, Hmotnost 39kg 20

22 ASFALT Penetrometr ru ní podle EN 1426 Manuální aretace padací ty ky, bez asova e. Ode et penetrace pomocí hodinek ø63mm, dráha m ení 50mm, p esnost 0,01mm. Rozm ry 250x400x600mm, Hmotnost 15kg Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Penetrometr poloautomatický podle EN 1426 Elektricky ízenou aretací padací ty ky a asova em s p esností 0,01s. Ode et pomocí hodinek. Rozm ry 320x400x600mm, Hmotnost 17kg, 220V Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Penetrometr automatický podle EN 1426 Bez automatického nastavení po áte ního "nulového" bodu zkoušky. Automatická aretace padací ty ky a elektronickým sníma em dráhy. Nam ená dráha je zobrazena na displeji po ukon ení zkoušky. Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Rozm ry 320x400x750mm, Hmotnost 24kg, 220V Penetrometr pln automatický podle EN 1426 Automatické nastavení po áte ního "nulového" bodu zkoušky. Automatická temperace lázn se vzorkem. Rozm ry 460x410x1000mm, Hmotnost 45kg, 220V Dodáváno v etn lázn 160mm, ty ky 97,5g a 3ks jehel 2,5g Sada p íslušenství EN 1426 pro a skládající se z: Penetra ní jehla 2,5g (3ks) Vodní láze ø160mm s držákem termometru P enosná miska ø95mm Padací ty ka 97,5g Penetra ní nádoba ø55x v45mm (5ks) Sada p íslušenství EN 1426 pro skládající se z: Penetra ní jehla 2,5g (3ks) Vodní láze ø160mm s držákem termometru P enosná miska ø95mm, výška 60mm Padací ty ka 97,5g Penetra ní nádoba ø55x v45mm (5ks) 21

23 1.584 Vodní láze ø160mm dle EN s p ívodem a odvodem vody, s držákem teplom ru, temperace pomocí externí vodní lázn. Jako externí vodní láze lze použít Vodní láze ø160mm bez p ívodu vody s držákem termometru Konus-penetrometr podle EN , ISO 2137 váha 102,5g, ø65mm Penetra ní jehla podle EN 1462, 2,5g, ø d íku 3,2mm Penetra ní kuli ka EN ø d íku 3,2mm, váha 27,5+/-0,1g Penetra ní kuli ka EN pro pln automatický penetrometr dodáváno v etn specielní padací ty ky 47.5g Penetra ní nádoba ø55mm, výška 35mm Penetra ní nádoba ø55mm, výška 45mm Penetra ní nádoba ø70mm, výška 45mm Zrcátko s teleskopickým ramenem a magnetickou nohou Halogenové bodové sv tlo s pohyblivým krkem a magnetickou nohou, 220V Padací ty ka pro penetra ní jehlu, hmotnost 47,5g Padací ty ka pro penetra ní jehlu, hmotnost 97,5 g Zat žovací závaží pro navýšení hmotnosti padací ty ky 1.590, hmotnost 50g (+5g) Zat žovací závaží pro navýšení hmotnosti padací ty ky 1.590, hmotnost 100g (+5g) Miska z ušlechtilé oceli EN , komolý kužel ø95x65, výška 65mm Penetra ní nádoba EN , hliník, uvnit ø30x30, tlouš ka st ny 2mm Padací ty ka EN , 15g, ø d íku 8mm Padací ty ka EN , 15g, ø d íku 10mm. 22

24 ASFALT Za ízení pro stanovení bodu m knutí metodou kroužek a kuli ka podle EN 1427, skládá se z: ks zkušebního nástavce pro 2 kroužky ks zkušebních kroužk s osazením ks zkušební kuli ky ø9,5mm Z ks sklen né kádinky 600ml ks nože s hladkým ost ím ks teplom r -2 až +80 C ks teplom r +30 až +200 C Za ízení pro stanovení bodu m knutí metodou kroužek a kuli ka podle EN 1871 (Wilhelmi-zkouška), skládá se z: Zkušební nástavec Wilhelmi Zkušební kroužek s bajonetovým uzáv rem Zkušební kuli ka ø15mm Z Sklen ná kádinka 800ml, vysoká Teplom r -2 až + 80 C Teplom r +30 až C Ukládací deska pro zkoušky 75x50mm Magnetická mícha ka vyh ívaná, analogové nastavení hodnot, regulace otá ek 100 až 1400ot/min. Regulovatelná teplota topné desky do 300 C, výkon 600W, ochrana desky proti p eh átí. Rozm ry 240x155x120mm, topná deska ø145mm, 230V Magnetická mícha ka s digitálním nastavením hodnot, jako Magnetická ty ka pro míchání Zkoušení fileru pro asfaltové sm si podle EN Porcelánová odpa ovací miska s klenutým dnem, objem 140ml Vyh ívání pro výše uvedenou odpa ovací misku. Regulace výkonu, 230V, 200W Rozm ry 230x320x140mm 23

25 1.640 Automatické za ízení kroužek + kuli ka pro 2 zkoušky podle EN 1427, EN 1871 pro stanovení bodu m knutí Vhodné pro použití s vodou, glycerolem a silikonovým olejem. Keramická topná deska, regulace teploty ízená procesorem s automatickým vyhodnocením bodu m knutí. M ení teploty pomocí teplotního idla PT 100, toleran ní t ída A. Bod m knutí s vyhodnocením st ední hodnoty a p ekro ení hranice tolerance. Rozhraní pro tiskárnu (pro vytisknutí výsledku). Rozm ry dxšxv 430x370x350mm. Hmotnost 29 kg Dodávka obsahuje: ks zkušebního nástavce pro 2 kroužky ks magnetické míchací ty ky ks zkušebních kroužk s osazením ks zkušební kuli ky ø9,5mm Z ks sklen né kádinky 600ml ks nože s hladkým ost ím Rozší ení pro a Rozhraní RS232 pro PC Databanka pro ukládání 100 posledních výsledk zkoušek Nasazovací stojan K+K pro 2 zkoušky (je sou ástí dodávky) Nasazovací stojan K+K pro 4 zkoušky (je sou ástí dodávky). 24

26 ASFALT P ístroj pro zjišt ní bodu lámavosti podle Fraasse EN se skládá z ohýbacího p ístroje, zkušebního skla s gumovou ucpávkou, Dewarovy nádoby, velké gumové ucpávky, kleští,10 ocelových desti ek a termometru - 38 až +30 C P ístroj pro zjišt ní bodu lámavosti poloautomatický podle Fraasse, EN skládající se z ohýbacího p ístroje s elektromotorem, jinak jako Termometr -38 až +30 C Za ízení pro zhotovení desti ek pojících prost edk podle Fraasse. Rozsah regulace +50 až +250 C, skládající se ze samostatn regulovatelných hliníkových tlakových blo k, které jsou na sebe stla eny pomocí napínacího šroubu. Pro p ezkoušení teploty jsou oba bloky opat eny vrtanými otvory pro termometr. Spodní tlakový blok je dodate n vybaven chladící spirálou pro p ipojení vody. Rozm ry 410x600x340mm, Hmotnost 12kg, 220V Za ízení pro zhotovení desti ek pojících prost edk podle Fraasse. P ístroj se skládá ze 2 vedle sebe ležících hliníkových desek 140x100mm, p i emž je jedna z nich elektricky vytáp ná. Regulace je provád na pomocí bimetalického regulátoru. Druhá deska je opat ena chladící spirálou pro p ipojení vody. Pro kontrolu teploty m že být nasazen termometr. P ístroj je dodáván mimo jiné s vybroušeným magnetickým kamenem 50x40mm. Rozm ry 230x350x125mm, Hmotnost 4,7kg, 220V Odd lovací fólie Teplom r -38 až +30 C Teplom r bodu tavení C,

27 ASFALT Duktilometr s m ící délkou 400mm podle EN a EN 13589, pro stanovení vratné a silové duktility modifikovaných asfalt. Lakovaný ocelový rám s lázní z ušlechtilé oceli a izolací na bo ních st nách a podlaze. Integrované vytáp ní, kontrola teploty vody pomocí chrán ného vestav ného teplom ru. Pohon na ozubené ty i, která je chrán na proti korozi a jednostranný posuvný usm r ova pro zp tné rychlé nastavení tažné jednotky. Rychlost posunu nastavitelná od 0,1-99,9mm/min, elektronické vypnutí po 200mm, elektronické m ení tažnosti s digitálním ukazatelem s možností zobrazení až ty zkoušek. Rozm ry dxšxv 1240x380x400mm, Rmotnost 45kg, 220V, 250W Dodáváno bez forem Duktilometr s m ící délkou 1500mm jako s p ípravou pro chladi. Rozm ry dxšxv 2380x380x400mm, Hmotnost 130kg Na obrázku je sestava Duktilometr s m ící délkou 1000mm jako s p ípravou pro chladi. Rozm ry dxšxv 1785x380x400mm, Hmotnost 90kg 26

28 ASFALT Chladící agregát pro vodní láze duktilometru, uzav ený chladící ob h s chladící spirálou Lze použít pro každý duktilometr, výkon 800W p i +20 C Rozm ry dxšxv 480x330x250mm, Hmotnost 18kg M ení pr b hu zkoušky pro 4 vzorky, elektronika s výstupem na PC s vyhodnocením podle EN Sníma e síly 500N, zobrazení závislosti na síle a dráha pro každý vzorek M ení pr b hu zkoušky pro 3 vzorky, jako M ení pr b hu zkoušky pro 2 vzorky, jako Vylévací forma podle EN s noži kami Vylévací forma podle EN

29 ASFALT P ístroj na stanovení bodu vzplanutí EN pro ur ení bodu vzplanutí a ho ení minerálních olej. Mosazný stojan, teplom r -6 až 400 C, elektrické topení s regulací teploty. 220V, 600W, Hmotnost 10kg Dodáváno bez ho áku Ho ák pro s CE-certifikátem s termostatem Teplom r pro ur ení bodu vzplanutí -6 až +400 C 28

30 ASFALT Za ízení pro stanovení odolnosti proti nárazu Perforace st ešních hydroizola ních pás a fólií nárazovým zatížením podle EN metoda A. Zat žovací trn g, aluminiová deska 300x300x3mm, ocelová deska 300x300x10mm p ipevn ná na betonové podložce Za ízení pro stanovení odolnosti proti statickému zatížení st ešních hydroizola ních pás a fólií podle EN Mechanické zatížení, zat žovací trn Ø10mm, závaží 1x3kg a 3x5kg. Aluminiová deska 300x300x3mm, ocelová deska 300x300x10mm p ipevn ná na betonové podložce Vakuové za ízení podle EN pro kontrolu perforace. Cela 100mm, tlakový rozdíl 15kPa. 29

31 ASFALT Stanovení vodot snosti podle EN 1928 metoda A. Válcová nádoba o Ø150mm, stativ s prom nnou výškou mm, pro tlaky do 60kPa. Rychlospojky pro vodu a vypoušt ní Stanovení vodot snosti podle EN 1928 metoda B P ístroj pro stanovení propustnosti vodní páry podle EN 1931pro asfaltové, plastové a pryžové pásy a folie pro hydroizolaci st ech Motor pro Obrázek

32 ASFALT Zhut ovací za ízení pro studené recyklované sm si základová deska 500x400mm, výška 1050mm, Hmotnost 70kg P ezkoušení zhutnitelnosti u asfaltových sm sí podle EN Rovnom rnost nanesení pojiva a kameniva v p í ném sm ru EN Rozm ry 500x500mm, výška 50mm. 31

33 ASFALT 32

34 ZEMINY Odb rný válec podle ISO , ø96x120mm s jednostranným ost ím a dv plastová víka Úderník s vodícím kroužkem pro odb rný válec ø96mm, podle ISO Odb rné za ízení dle ISO , skládající se z: úderník s 10kg padacím závažím a vodícím kroužkem pro odb rný válec ø102mm Odrývací plech nerez podle ISO Kladivo ø100x1000mm, Hmotnost 5,3kg TEST SERVIS s.r.o

35 ZEMINY S Odb rný kroužek 100ccm, 60x2x40 nerez S Odb rný kroužek 868ccm, 100x2x120 pozinkovaný 34

36 ZEMINY K ídlová sonda podle DIN pro ur ení maximálního smykového odporu. Skládá se z m ícího za ízení pro zpracování kroutícího momentu se senzorem 0-100Nm, p esnost 0,2% a digitální ukazatel v knm s pam tí maximální hodnoty, oto né za ízení, p epravní kufr Adapter pro k ídla Adapter pro úderník Mezi lánku pro m ení t ení oto ného za ízení až do 120 pro provedení nulového m ení, závitové p ípojky M K ídlo 100x50mm z ušlechtilé oceli (max. to ivý moment 45,8Nm) K ídlo 150x75mm z ušlechtilé oceli (max. to ivý moment 155Nm) Volitelné Prodlužovací ty délka 1000mm, ø22mm, závit M16 35

37 ZEMINY 36

38 ZEMINY H A P dní objemový denzitometr pro jemnozrnné p dy s uloženým št rkopískem nebo hrubozrnné p dy, obsah ml, se spodním kruhem z ušlechtilé oceli. H A Membrána k H A H T sn ní pístu O-kroužek H A T sn ní pístu X-kroužek H Náhradní válec k objemom ru H Náhradní ventil kompletní H A Náhradní kužel do ventilu Mazivo pro pístní kroužek pro H A 37

39 ZEMINY Ocelová kruhová deska ø200mm s m ícím m stkem podle DIN F65 pro hrubozrnné písky, smíšené p dy, št rkopísky Zkušební koš pro ponorné vážení k ur ení objemové hmotnosti neforemných zkoušek. Rozm ry 200x200x30mm Zkušební koš pro ponorné vážení k ur ení objemové hmotnosti neforemných zkoušek. Rozm ry 100x100x30mm Proctor v penetrometr podle ASTM D1558 k p ezkoušení p dy pružinovým penetrometrem. 9 raznic s 4,52-5,23-6,40-9,07-12,83-16,54-20,22-24,79-28,55mm. Zatížení mezi 0 a 50kN, dodáváno s p enosným kufrem, Hmotnost 8kg 38

40 ZEMINY Norma Válec ned lený Nástavec Základní deska ø 150 mm DIN Norma Válec d lený ø 150 mm DIN Šroubovací držadlo Držadlo s magnetem ø 100 mm ø 150 mm ø 250 mm Norma Hmotnost Výška pádu íslo ø 50 mm DIN ,5 kg 300 mm ø 50 mm DIN ,5 kg 450 mm ,5 kg 457 mm ø 75 mm DIN ,5 kg 450 mm kg 600 mm 39

41 ZEMINY Automatický Proctor v p ístroj podle EN , pro zkoušky 100, 150 a 250mm s volbou programu. P ístroj pro zhut ovací práce na Proctorových a CBR hrncích s automaticky posuvnou základní deskou. Uzav ená sk í s automatickým vypínáním p i otev ení dve í, pohon elektromotorem. P edvolba programu pro r zné normy, nastavitelná velikost formy, padacího kladiva a po tu úder. Možnost korekce pozice formy v 0,1mm krocích. Nízká celková pracovní výška, možnost umíst ní p ístroje na každém, pevném podkladu. Rozm ry šxhxv 740x490x1800mm, ší ka p i otev ených dve ích 990mm. Výška p i pracovním režimu max. 2325mm 400V, 0,35kW, Hmotnost 300kg Dodáváno bez forem. 40

42 ZEMINY Sada forem podle EN pro ø100 a 150mm pro Unášecí va ka 305mm, hmotnost 2,5kg Unášecí va ka 457mm, hmotnost 3kg Padací kladivo ø50mm, hmotnost 2,5kg Padací kladivo ø50mm, hmotnost 4,5kg Proctor v hrnec ø100mm, hmotnost 13kg Proctor v hrnec ø 50mm, hmotnost 15kg Sada forem podle EN pro ø100, 150 a 250mm, jako navíc obsahuje: Unášecí va ka 600mm, hmotnost 3,5kg Padací kladivo ø125mm, hmotnost 15kg Proctor v hrnec ø250mm, hmotnost 41,5kg Jednotlivé komponenty pro Proctor v p ístroj Unášecí va ka 305mm - EN Unášecí va ka 300mm - DIN Unášecí va ka 457mm - EN Unášecí va ka 450mm - DIN Unášecí va ka 600mm - EN/DIN Padací kladivo ø50mm, hmotnost 2,5kg EN/DIN Padací kladivo ø50mm, hmotnost 4,5kg EN Padací kladivo ø75mm, hmotnost 4,5kg DIN Padací kladivo ø125mm, hmotnost 15kg EN/DIN Unášecí va ka pro starší model Proctorova p ístroje typ Unášecí va ka 305mm Unášecí va ka 457mm Padací kladiva na dotaz Prokládací deska ø148 mm, výška 7,5mm, podle EN

43 ZEMINY 42

44 ZEMINY Sada pro CBR zkušku podle EN , skládající se z: CBR forma ø170/150mm (vn jší/vnit ní pr m r), výška 120mm. Nasazovací kroužek ø170/150mm, výška 70mm. Ned rovaná základní deska Základní deska d rovaná pro Zat žovací kotou d rovaný, ø148mm, hmotnost 2,5kg Zat žovací kotou d lený, ø148mm, hmotnost 2,5kg Zat žovací kotou d rovaný, ø148mm, hmotnost 2,5kg (2ks) Kotou s nastavitelným m ícím bodem, ned rovaný ø148mm Filtra ní papír ø150mm (100ks) Zhut ovací kladivo pro ru ní zkoušku ø50mm, 2,5kg, výška pádu 305mm - EN Zhut ovací kladivo pro ru ní zkoušku ø50mm, 4,5kg, výška pádu 457mm - EN Držák m ících hodinek pro CBR formu Z9.940 M ící hodinky 30mm, 0,01mm 43

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE

NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE NÁVOD PRO MONTÁŽ - OBSLUHU - ÚDRŽBU VÝTAHOVÉHO STROJE Výrobce : MONTANARI GIULIO, Itálie Ú el Tento návod poskytuje pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu výtahového stroje. Tento návod neposkytuje pokyny

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02

Specifikace obvodu elektronického zapalování TMCI1+ (OEZ) 15.02.2005 verze SW: V 3.02 Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Petr 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ - vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 - SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN

VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN VYBAVENÍ AUTO - PNEU SERVISŮ - STK - DÍLEN EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ Autovraky představují ekologicky i energeticky velmi šetrný zdroj získávání velké řady využitelného materiálu pro druhotnou výrobu

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X. Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana... A X ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozm rová ada...x Zna ení...x Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozm ry, hmotnosti...x

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP

TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TEKMA spol. s r.o. - BIESSE GROUP TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI VE VÝROB OKEN - UNIWIN WMS Odborná p ednáška na seminá i D ev ná okna, dve e a schody v minulém roce 2011 v Hranicích na Morav byla zejména v nována

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Experimenty se systémem firmy Vernier

Experimenty se systémem firmy Vernier Experimenty se systémem firmy Vernier JAROSLAV REICHL St ední pr myslová škola sd lovací techniky Panská, Praha Experiment a jeho vyhodnocení jsou nedílnou sou ástí výuky fyziky. V p ípad zkoumání n kterých

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení

Schaerer Siena 1. Schaerer. Volitelné doplňky: Verze: Výrobce: Rozměry. El. Připojení Schaerer Siena 1 Schaerer 50,8 cm 31,4 cm 40,3 cm 20,0 Kg El. 2200 W Vodní přípojka G 1/2 2 bar Výpusť vody 12/8 Tvrdost vody 5-7dh/8-12 dh Volitelné doplňky: Sada pro pevné připojení vody Velký zásobník

Více

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická

NOVINKY 01/2012. obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077. Ráčna teleskopická - s výkyvnou hlavou - s přepínací páčkou - s vyhazovákem 1/4", 170-220 mm 3/8", 250-350 mm 1/2", 350-490 mm 72 1/4" z obj. číslo: 100-05075 obj. číslo: 100-05076 obj. číslo: 100-05077 Kleště telefonní

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem

TC 1500 CNC soustruh. Typ TC-1500 TC-1500M Max. oběžný průměr nad suportem TC 1500 CNC soustruh - Nová řada CNC soustruhů ze zvýšenou tuhostí - Nová nástrojová hlava s rychlou výměnou nástroje - Efektivní a přesné soustružení - Provedení M s osou C a poháněnými nástroji Typ TC-1500

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení

Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení 1. Elektronický detektor netěsnosti Název veřejné zakázky Dodávka vybavení učeben odborného výcviku chladící zařízení Specifikace základních technických parametrů předmětu veřejné zakázky citlivost: do

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF DIGITÁLNÍ TERMOSTAT TH132-AF (230 VAC) P EHLED VÝB R MOŽNOSTÍ Na vnit ní zadní stran termostatu jsou dva p epína e umož ující nastavení podle Vašich pot eb. Teplota ve C nebo

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje

Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT. svaøovací pøístroje Vždy správné rozhodnutí FRIAMAT svaøovací pøístroje JEDNODUCHÝ, VÝKONNÝ, SPOLEHLIVÝ FRIAMAT basic FRIAMAT basic Jako všechny svařovací přístroje FRIAMAT nabízí FRIAMAT basic výhodnou kombinaci silného

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 7. do 30. 9. 2015 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. Obj. č.: E032908 42dílNÁ SAdA 1/2" NÁŘAdí 24x 1/2" 6hranné hlavice:

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

Profesionální nářadí a příslušenství

Profesionální nářadí a příslušenství Profesionální nářadí a příslušenství Jeden motor. Ruzne pouziti. otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE generátor EVO SYSTE motor 6037,90 Kč s EVO SYSTE tlakový čistič 6037,90 Kč s EVO SYSTE

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka) P ed montáží a používáním je nutno p e íst tento návod! Obsah Upozorn ní HELLA Systém ost ní TOP FRAME jako systém rámových oken pop. s kazetou rolády / žaluzie (jako prázdná schránka)... Všeobecné pokyny...

Více

Dílna, garáž, zahrada

Dílna, garáž, zahrada Dílna, garáž, zahrada Hobby kompresory Profi kompresory Stříkací pistole a příslušenství ke kompresorům Pneu sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák, pistole, zvedáky Zvedák, lanové navijáky, paletový vozík

Více

Technické spreje ve vyu ování fyzice

Technické spreje ve vyu ování fyzice Technické spreje ve vyu ování fyzice JOSEF HUBE ÁK Pedagogická fakulta UHK Abstrakt Spreje mohou zpest it hodinu fyziky na základní a st ední škole. Každý den se setkáváme s jednoduchou nádobkou, která

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Profesionálové měří digitálně!

Profesionálové měří digitálně! Budoucnost zavazuje Profesionálové měří digitálně! testo 523, 556, 560 Novinka testo 560, usnadnění práce pomocí digitální techniky 1 2 3 Přesné výsledky měření - vysoce přesné senzory měří vysoký tlak,

Více

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015

KINEX Measuring Ceník platný od 01.02.2015 Měřítka a pravítka PN, ČSN, DIN Měřítko ocelové ploché s přesahem - popis laserem PN 25 1110 1001-02-030 8595604716164 300x25x5 mm 135,00 422,00 1001-02-050 8595604716171 500x32x6 mm 135,00 445,00 1001-02-100

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR

DESKY PRYŽOVÉ Materiál SBR DESKY Gumové desky nachází své uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, kde lze využít izolačních, ochranných a tlumicích vlastností. Dle technologie výroby, zvoleného materiálu a struktury povrchu desky

Více