ASFALT Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASFALT 1.002. Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla"

Transkript

1

2 ASFALT Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku, odtoková trubka ø25 mm, trychtý pro síta ø200 mm, samostatná ídící sk í. V etn 3ks patron ø120 mm, kapacita max. 300g nápln. Po et otá ek v etene /min., rozm ry 560x340x850mm (bez sít), hmotnost 77,5kg, 380V, 1,1kW Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla Technické údaje jako

3 ASFALT Extrak ní automat pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla bez sušení vzorku podle EN Za ízení je na pojízdném podstavci sloužícím jako záchytná vana. V etn 3ks patron ø120mm, maximální množství materiálu cca. 3,5kg. Rozm ry za ízení 1200x700x1600mm, jišt ní 3x16A, 6kW 2

4 ASFALT Extrak ní automat EA pro neho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou podle EN Automatické vkládání a vyjmutí patrony s elektronicky blokovaným uzáv rem víka. Maximální množství materiálu cca 3,5kg, extrak ní as se sušením cca. 40min podle sm si asfaltu. Ur eno pro rozpoušt dla trichlorethylen nebo perchlorethylen. Ztráta rozpoušt dla pro zkoušku < 0,05l Rozm ry 1200x700x1600mm Jišt ní 3x16A, 7,5kW 3

5 ASFALT Extrak ní automat EA 206EX - pro ho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou Podle EN Pro ur ení obsahu pojících prost edk v asfaltu s pln automatickou suši kou, technické provedení jako Za ízení je oproti b žným extrak ním automat m upraveno pro používání ho lavých rozpoušt cích prost edk Extrak ní automat EA 206/2 - pro dv zkoušky a neho lavá rozpoušt dla s automatickou suši kou Podle EN S pln automatickou suši kou a chladícím za ízením. 4

6 ASFALT Patrona z ušlechtilé oceli, ø120mm, výška 210mm, kapacita cca. 300g Patrona z ušlechtilé oceli, ø120mm, výška 210mm, kapacita cca. 500g T snící kroužek pro síta ø200mm, odolný proti rozpoušt dl m, do 180 C T snící kroužek pro síta ø300mm, odolný proti rozpoušt dl m, do 180 C Vkládací papír pro patronu ø120mm balení 3000 list, rozm ry 380x210x180mm, hmotnost 9,7 kg Silikonové mazivo pro mazání kroužk a patrony (35g - tuba) Víko chladi e s p ítokem a odtokem vody Trojnožka pro válcovou vložku Sklen ná kádinka 5l, vysoká forma, bez výlevky, sklo Duran Siluminový nástavec pro rovnom rné rozd lení tepla v kádince Siluminová deska ø180mm. 5

7 ASFALT Chladící za ízení s jedním agregátem pro odst edivky s pr tokovým chlazením vodou, regenera ní za ízení rozpoušt del atd. Venkovní provedení je s pevn nastavenou teplotou. Vnit ní provedení má nastavitelnou teplotu. Ob hové erpadlo 1m³/h, nádrž z nerez oceli, jišt ní 3x16A Chladící za ízení vnit ní provedení, chladící výkon 2kW 1x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 60l, 720x700x800mm, váha 120kg bez nápln Chladící za ízení vnit ní provedení, chladící výkon 2kW 4x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 60l, 720x700x800mm, váha 130kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 3kW 2x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 80l, 720x700x1200mm, váha 150kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 4,5kW 2x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 100l, 720x700x1300mm, váha 180kg bez nápln Chladící za ízení venkovní provedení, chladící výkon 7,2kW 3x p ípoj pro za ízení, objem nádrže 100l, 720x700x1300mm, váha 190kg bez nápln Kryt pro chladi e ve venkovním provedení 6

8 ASTALT Chladící za ízení s více agregáty pro odst edivky s pr tokovým chlazením vodou, regenera ní za ízení rozpoušt del a další za ízení vyžadující chladící vodu. Nádrž nerez, pr tok maximáln 1m³/h, jišt ní 3x16A Chladící agregát 2x2300kW 2x pumpa, nádrž 80l Celkové rozm ry 1200x850x1100mm Chladící agregát 2x3300kW 2x pumpa, nádrž 100l Celkové rozm ry 1480x850x1100mm Chladící agregát 3x3300kW 3x pumpa, nádrž 150l Celkové rozm ry 1480x850x1680mm Chladící agregát 4x3300kW 4x pumpa, nádrž 230l Celkové rozm ry 1480x850x1630mm 7

9 ASFALT My ka s topením pro neho lavá rozpoušt dla Pro mytí asfaltu z použitých sklen ných nádob nap íklad po zkoušce K+K, stárnutí asfaltu atd. Maximáln 6ks nádob, automatické mytí a sušení v etn zp tné regenerace použitého rozpoušt dla. Mycí prostor 300x300mm, celkové rozm ry 1000xx600x850mm, 3x16A, 1,8kW Pr tokové chlazení vodou. 8

10 ASFALT Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 10l/h pro neho lavá rozpoušt dla P ístroj je kompletn zhotoven z ušlechtilé oceli. Vlevo je odpa ovací komora s topením, vpravo komora s pr tokovým chladi em. Elektroinstalace se nachází dole v p ístroji. P ístroj se po dokon ené destilaci automaticky vypne. Na obou komorách jsou ukazatele stavu nápln. Rozm ry 400x320x650mm, 230V, 1,26kW, hmotnost 18kg Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 40 l/h pro neho lavá rozpoušt dla Rozm ry 500x500x800mm, 3x16A, 3,5kW, hmotnost 35kg Za ízení pro zp tné získávání rozpoušt cích prost edk 40I/h provedení "EX" pro ho lavá rozpoušt dla Nep ímé vytáp ní odpa ovací komory pomocí teplonosného oleje. Destila ní výkon cca. 40 l/h, rozm ry 850x770x950mm, 3x16A, 3,5kW, hmotnost 80kg 9

11 ASFALT Rota ní vakuové destila ní za ízení podle EN Integrovaný regulátor vakua a t ístup ovou výv vou max. 1,5m³/h Grafický displej, pr b h teploty a vakua lze naprogramovat na za ízení. Ru ní zdvih ba ky. Rychlost rotace ot/min. P íkon 1300W. Teplotní rozsah lázn C. Pr m r lázn 255mm. Obsah lázn 4,5litru Rota ní vakuové destila ní za ízení Integrovaný regulátor vakua a jednostup ovou výv vou max. 2,4m³/h jako Rota ní vakuové destila ní za ízení podle EN Odd lený regulátor vakua a jednostup ovou výv vou max. 2,4m³/h. Grafický displej, pr b h teploty a vakua se programuje odd len na odparce a na výv v. Ru ní zdvih ba ky. Rychlost rotace ot/min. P íkon 1300W. Teplotní rozsah lázn C. Pr m r lázn 255mm. Obsah lázn 4,5litru. Pro regulaci vakua a výv vy se používá za ízení a 1.166, za ízení lze použít i pro zkoušku podle EN / -12 pro vakuové odvzduš ování pyknometr Topný olej 5litr Silikonový olej 1litr Silikonový olej 5litr Vakuový m ící p ístroj s regulátorem Regulace pomocí jemného ventilu, velký glycerinem pln ný manometr s rozlišením 25mbar. Dodáváno s 1m silikonovou hadicí, šxhxv 150x200x260mm, Hmotnost 4kg Ba ka na odchyt ne istot pro ochranu vakuové pumpy, 250 ml. 10

12 ASFALT Automatický zhut ovací p ístroj podle EN Pro formy 101,6mm. Po ítadlo zobrazuje krom po tu úder i stranu vzorku na které probíhá zhutn ní. Excentrické upínání formy, p i otev ení upína e se kladivo zvedne. Dodáváno v etn padacího kladiva a již hotového podkladního betonovém bloku. Rozm ry 530x500x2000mm Hmotnost 210kg 3x16A, 0,35kW Dodáváno bez forem (viz. níže) Sada forem ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj podle EN skládající se z: Válcová forma (3 ks.) Základní deska Nasazovací p íruba Plnící trychtý Zvuková ochranná kabina pro zhut ovací p ístroj typ Kabina s vnit ním obložením zvukovou izolací, vnit ní prostor s osv tlením. Venkovní rozm ry 850x800x2050mm, Hmotnost 150kg Kabina je rozkládací a dodávána jako st nové díly. Volitelné umíst ní záv s dve í vpravo nebo vlevo. 11

13 1.241 Automatický zhut ovací p ístroj podle EN s ocelovou kovadlinou Pro formy 101,6 a 150mm. P ístroj je možné postavit na jakýkoliv rovný a stabilní podklad. Rozm ry 610x610x2250mm Hmotnost 280kg Dodáváno bez forem Sada forem ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj EN , pro typ skládající se z: Válcová forma Základní deska vn jší ø120mm Nasazovací p íruba Plnící trychtý Sada forem ø150mm, pro typ skládající se z: Válcová forma ø150mm Základní deska vn jší ø150mm Nasazovací p íruba ø150mm Zvuková ochranná kabina pro zhut ovací p ístroj typ Technické provedení jako u 1.206, Rozm ry 930x930x2350mm, Hmotnost 220kg Padací kladivo ø101,6mm pro zhut ovací p ístroj typ Padací kladivo ø150mm pro zhut ovací p ístroj typ Topná deska pro padací kladivo ø desky 120mm, 650W, 230V 12

14 ASFALT Za ízení pro m ení ú inku zhutn ní zkušebních t les pro typ M ící elektronika se sníma em dráhy 50mm, mikrofon pro snímání úder, software Vkládací papír ø100mm, baleno po 1000ks Vkládací papír ø150mm, baleno po 100ks Za ízení pro ponorné vážení zkušebních t les ø101,6mm Za ízení pro ponorné vážení zkušebních t les ø150mm Záv sný koš pro ponorné vážení ø180mm, v 160mm Skladovací deska pro 6 Marshallových t les ø101,6mm Skladovací deska pro 6 Marshallových t les ø150mm Skladovací deska pro 9 Marshallových t les ø101,6mm Vytla ovací p ístroj manuální pro t lesa 101,6mm s hydraulickým zvedákem 50kN Elektrohydraulický vytla ovací p ístroj pro t lesa 101,6mm stojanový model. Hydraulický válec 50kN se zp tným pružinovým tahem, zdvih 150mm. Rozm ry 500x500x1200mm, Hmotnost 110kg, 380V, 1,8kW Elektrohydraulický vytla ovací p ístroj pro t lesa 101,6 a 150mm stojanový model. 13

15 1.389 P ístroj pro stanovení ot ru kameniva EN pro 6 válc ø60mm P ístroj pro stanovení ot ru kameniva EN pro 12 válc ø60mm, nebo 6 velkých ø250mm. Nastavitelná teplota -10 až +50 C, sk í je vnit n izolována, otá ky nastavitelné 15 až 30 ot/min Zkušební válec podle EN ø60mm pro z hliníku Zkušební válec ø250mm pro z nerezu Zkušební válec ø200mm pro z hliníku. 14

16 ASFALT Vodní láze - Marshall podle EN s topením a cirkula ním erpadlem. Rošt podlahy pro uložení zkušebních t les. Vnit ní vana a víko jsou zhotoveny z ušlechtilé oceli. P esnost ízení teploty 0,2 C, Rozsah +10 až +60 C, Rozm ry vnit ní 620x410x255mm, vn jší 840x570x380mm, Hmotnost 46kg, 220V, 3,0kW Vodní láze - pyktomertická podle EN se zvýšeným víkem pro temperování lahví až do 2000ml, Rozm ry vnit ní 620x410x400mm, vn jší 840x570x630mm, Hmotnost 50kg Vodní láze jako Rozm ry vnit ní 820x610x305mm, vn jší 1000x740x630mm. Hmotnost 50kg, 220V, 3,0kW Vodní láze jako Rozm ry vnit ní 1000x610x305mm, vn jší 1200x740x630mm. Hmotnost 60kg, 220V, 3,0kW Vodní láze s topením a termostatem v etn ob hového erpadla. Zhotoveno z nerezové oceli. Rozm ry vnit ní 300x300x300mm, vn jší 300x300x410mm. Teplotní rozsah 0-80 C, 220V, dodáváno vez víka Víko pro Jako 1.416, ale rozm ry 600x400x300mm Vodní láze z ušlechtilé oceli, p idržovací lišta pro upevn ní záv sného termostatu, v etn výpustního ventilu. Rozm ry 500x500x250mm, Hmotnost 12kg Víko s otvorem pro termostat k vodní lázni typ Vkládací rošt z ušlechtilé oceli pro vodní láze typ 1.415, pro ukládání Marshallových t les. 15

17 ASFALT Vodní láze s integrovaným topením, pumpou a chladícím za ízením. Rozsah 0-99 C, rozlišení 0,1 C Chladící výkon 260W, topení 630W obsah 8,5l, rozm ry 180x200x150mm Chladící výkon 500W, topení 630W obsah 13l, rozm ry 180x300x150mm Chladící výkon 800W, topení 630W obsah 30l, rozm ry 240x450x190mm Chladící výkon 1200W, topení 630W obsah 60l, rozm ry 450x450x250mm Plech pro míchání a sušení asfaltových zkoušek plynulá regulace teploty až do 200 C, vana z pozinkovaného ocelového plechu, 220V, 2kW Rozm ry 600x400x80mm, Hmotnost 25kg Plech pro míchání a sušení asfaltových zkoušek plynulá regulace topení až do 200 C, 220V, 2000W Rozm ry 700x400x80mm, hmotnost 25kg Podstavec pro 1.475/

18 ASFALT Zkušební postup pro horký asfalt, hloubka vniknutí na kostce nebo Marshallov t lese podle EN /21, EN P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku s jednou m icí stanicí a manuálním zat žovacím za ízením Rám z ocelových profil, vodní láze a deska pro ukládání zkušebních t les z nerezové oceli. Vodící ty zat žovacího za ízení z nerezu, tvrzená v kuli kových pouzdrech, dráha m ení 30 mm, rozlišení 0,01 mm, zatížení 500N, vým nné zkušební raznice. Rozm ry 400x500x900mm, Hmotnost 95kg. Zkušební raznice z ušlechtilé oceli 1cm² a 5cm², klí pro uvoln ní zkušebních raznic. M ící hodinky 30mm, rozlišení 0,01mm, 4ks zat žovacích závaží, gumové zkušební t leso P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku s jednou m icí stanicí a hydraulickým zat žovacím za ízením Provedení jako 1.480, ale vývin zatížení pomocí ru ní hydraulické pumpy a regula ního ventilu P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku, dv m ící stanice a manuální zat žovací za ízení Provedení jako 1.480, ale pro dv m ící stanice. Rozm ry 810x500x900mm, Hmotnost 190kg. 2 zkušební raznice z ušlechtilé oceli 1cm² a 5cm², klí pro uvoln ní zkušebních raznic. 2ks m ících hodinek, dráha 30mm, rozlišení 0,01mm, 8ks zat žovacích závaží, gumové zkušební t leso P ístroj pro zkoušku hloubky vtisku, dv m ící stanice a hydraulické zat žovací za ízení Provedení jako 1.482, ale vývin zatížení pomocí ru ní hydraulické pumpy a jemného regula ního ventilu. 17

19 1.485 Zkušební raznice 1cm² pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku podle EN / Zkušební raznice 5cm² pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku podle EN / Zkušební raznice 31,7mm² pro zkoušku vtisku na deskách podle EN Zat žovací závaží podle EN , pro zatížení 311N a 515N Elektronické m ící za ízení pro p ístroj pro zkoušku hloubky vtisku nebo M ící elektronika, 2ks sníma e 30mm, rozlišení 0,01mm. Software pro vyhodnocení zkoušky se záznamem pr b hu sedání D litelná krychlová forma 70,7x70,7mm pro zhotovení asfaltových zkušebních t les se základní deskou a rychloupínacím za ízením, do teploty max. 120 C, dle EN Upínací forma 69mm pro upnutí asfaltových t les. 18

20 ASFALT Pyknometry a nástavce DURAN Pyknometr 500ml - NS SGJ Pyknometr 1000ml - NS SGJ Pyknometr 2000ml - NS SGJ Nástavec - NS SGJ Nástavec - NS SGJ Vakuové za ízení pro odvzduš ování pyknometr EN , EN Pro 500, 1000 nebo 2000ml, nebo Marshallova t lesa ø100mm, 4 vakuové válce se sklen nými pr zory, manometr, p ípojka pro vakuovou pumpu, odv trávací p ípojka. Rozm ry 400x450mm, výška 500mm Vakuové za ízení pro odvzduš ování pyknometr, jako 1.521, ale pro Marshallova t lesa ø150mm. Rozm ry 580x600mm, výška 600mm. 19

21 ASFALT P ístroj na míchání pyknometr pro 3 láhve podle EN Pohon pomocí krokového motoru, plynule regulovatelný, Nastavitelný náklon horní ásti p ístroje. Pro láhve 500, 1000 nebo 2000ml. Rozm ry šxhxv 580x340x350mm, 220V, 130W, 42kg P ístroj na míchání pyknometr pro 6 láhví podle EN , jako Rozm ry šxhxv 1050x340x350mm, Hmotnost 69kg P ístroj na míchání pyknometr pro 3 láhve podle EN ml nebo 500ml, plynule regulovatelná rychlost otá ení až do min. 60ot/min. Rozm ry šxhxv 380x320x340mm, Hmotnost 26kg P ístroj na míchání pyknometr pro 6 láhví podle EN , jako Rozm ry šxhxv 750x320x340mm, Hmotnost 39kg 20

22 ASFALT Penetrometr ru ní podle EN 1426 Manuální aretace padací ty ky, bez asova e. Ode et penetrace pomocí hodinek ø63mm, dráha m ení 50mm, p esnost 0,01mm. Rozm ry 250x400x600mm, Hmotnost 15kg Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Penetrometr poloautomatický podle EN 1426 Elektricky ízenou aretací padací ty ky a asova em s p esností 0,01s. Ode et pomocí hodinek. Rozm ry 320x400x600mm, Hmotnost 17kg, 220V Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Penetrometr automatický podle EN 1426 Bez automatického nastavení po áte ního "nulového" bodu zkoušky. Automatická aretace padací ty ky a elektronickým sníma em dráhy. Nam ená dráha je zobrazena na displeji po ukon ení zkoušky. Pro tento penetrometr je zapot ebí p íslušenství Rozm ry 320x400x750mm, Hmotnost 24kg, 220V Penetrometr pln automatický podle EN 1426 Automatické nastavení po áte ního "nulového" bodu zkoušky. Automatická temperace lázn se vzorkem. Rozm ry 460x410x1000mm, Hmotnost 45kg, 220V Dodáváno v etn lázn 160mm, ty ky 97,5g a 3ks jehel 2,5g Sada p íslušenství EN 1426 pro a skládající se z: Penetra ní jehla 2,5g (3ks) Vodní láze ø160mm s držákem termometru P enosná miska ø95mm Padací ty ka 97,5g Penetra ní nádoba ø55x v45mm (5ks) Sada p íslušenství EN 1426 pro skládající se z: Penetra ní jehla 2,5g (3ks) Vodní láze ø160mm s držákem termometru P enosná miska ø95mm, výška 60mm Padací ty ka 97,5g Penetra ní nádoba ø55x v45mm (5ks) 21

23 1.584 Vodní láze ø160mm dle EN s p ívodem a odvodem vody, s držákem teplom ru, temperace pomocí externí vodní lázn. Jako externí vodní láze lze použít Vodní láze ø160mm bez p ívodu vody s držákem termometru Konus-penetrometr podle EN , ISO 2137 váha 102,5g, ø65mm Penetra ní jehla podle EN 1462, 2,5g, ø d íku 3,2mm Penetra ní kuli ka EN ø d íku 3,2mm, váha 27,5+/-0,1g Penetra ní kuli ka EN pro pln automatický penetrometr dodáváno v etn specielní padací ty ky 47.5g Penetra ní nádoba ø55mm, výška 35mm Penetra ní nádoba ø55mm, výška 45mm Penetra ní nádoba ø70mm, výška 45mm Zrcátko s teleskopickým ramenem a magnetickou nohou Halogenové bodové sv tlo s pohyblivým krkem a magnetickou nohou, 220V Padací ty ka pro penetra ní jehlu, hmotnost 47,5g Padací ty ka pro penetra ní jehlu, hmotnost 97,5 g Zat žovací závaží pro navýšení hmotnosti padací ty ky 1.590, hmotnost 50g (+5g) Zat žovací závaží pro navýšení hmotnosti padací ty ky 1.590, hmotnost 100g (+5g) Miska z ušlechtilé oceli EN , komolý kužel ø95x65, výška 65mm Penetra ní nádoba EN , hliník, uvnit ø30x30, tlouš ka st ny 2mm Padací ty ka EN , 15g, ø d íku 8mm Padací ty ka EN , 15g, ø d íku 10mm. 22

24 ASFALT Za ízení pro stanovení bodu m knutí metodou kroužek a kuli ka podle EN 1427, skládá se z: ks zkušebního nástavce pro 2 kroužky ks zkušebních kroužk s osazením ks zkušební kuli ky ø9,5mm Z ks sklen né kádinky 600ml ks nože s hladkým ost ím ks teplom r -2 až +80 C ks teplom r +30 až +200 C Za ízení pro stanovení bodu m knutí metodou kroužek a kuli ka podle EN 1871 (Wilhelmi-zkouška), skládá se z: Zkušební nástavec Wilhelmi Zkušební kroužek s bajonetovým uzáv rem Zkušební kuli ka ø15mm Z Sklen ná kádinka 800ml, vysoká Teplom r -2 až + 80 C Teplom r +30 až C Ukládací deska pro zkoušky 75x50mm Magnetická mícha ka vyh ívaná, analogové nastavení hodnot, regulace otá ek 100 až 1400ot/min. Regulovatelná teplota topné desky do 300 C, výkon 600W, ochrana desky proti p eh átí. Rozm ry 240x155x120mm, topná deska ø145mm, 230V Magnetická mícha ka s digitálním nastavením hodnot, jako Magnetická ty ka pro míchání Zkoušení fileru pro asfaltové sm si podle EN Porcelánová odpa ovací miska s klenutým dnem, objem 140ml Vyh ívání pro výše uvedenou odpa ovací misku. Regulace výkonu, 230V, 200W Rozm ry 230x320x140mm 23

25 1.640 Automatické za ízení kroužek + kuli ka pro 2 zkoušky podle EN 1427, EN 1871 pro stanovení bodu m knutí Vhodné pro použití s vodou, glycerolem a silikonovým olejem. Keramická topná deska, regulace teploty ízená procesorem s automatickým vyhodnocením bodu m knutí. M ení teploty pomocí teplotního idla PT 100, toleran ní t ída A. Bod m knutí s vyhodnocením st ední hodnoty a p ekro ení hranice tolerance. Rozhraní pro tiskárnu (pro vytisknutí výsledku). Rozm ry dxšxv 430x370x350mm. Hmotnost 29 kg Dodávka obsahuje: ks zkušebního nástavce pro 2 kroužky ks magnetické míchací ty ky ks zkušebních kroužk s osazením ks zkušební kuli ky ø9,5mm Z ks sklen né kádinky 600ml ks nože s hladkým ost ím Rozší ení pro a Rozhraní RS232 pro PC Databanka pro ukládání 100 posledních výsledk zkoušek Nasazovací stojan K+K pro 2 zkoušky (je sou ástí dodávky) Nasazovací stojan K+K pro 4 zkoušky (je sou ástí dodávky). 24

26 ASFALT P ístroj pro zjišt ní bodu lámavosti podle Fraasse EN se skládá z ohýbacího p ístroje, zkušebního skla s gumovou ucpávkou, Dewarovy nádoby, velké gumové ucpávky, kleští,10 ocelových desti ek a termometru - 38 až +30 C P ístroj pro zjišt ní bodu lámavosti poloautomatický podle Fraasse, EN skládající se z ohýbacího p ístroje s elektromotorem, jinak jako Termometr -38 až +30 C Za ízení pro zhotovení desti ek pojících prost edk podle Fraasse. Rozsah regulace +50 až +250 C, skládající se ze samostatn regulovatelných hliníkových tlakových blo k, které jsou na sebe stla eny pomocí napínacího šroubu. Pro p ezkoušení teploty jsou oba bloky opat eny vrtanými otvory pro termometr. Spodní tlakový blok je dodate n vybaven chladící spirálou pro p ipojení vody. Rozm ry 410x600x340mm, Hmotnost 12kg, 220V Za ízení pro zhotovení desti ek pojících prost edk podle Fraasse. P ístroj se skládá ze 2 vedle sebe ležících hliníkových desek 140x100mm, p i emž je jedna z nich elektricky vytáp ná. Regulace je provád na pomocí bimetalického regulátoru. Druhá deska je opat ena chladící spirálou pro p ipojení vody. Pro kontrolu teploty m že být nasazen termometr. P ístroj je dodáván mimo jiné s vybroušeným magnetickým kamenem 50x40mm. Rozm ry 230x350x125mm, Hmotnost 4,7kg, 220V Odd lovací fólie Teplom r -38 až +30 C Teplom r bodu tavení C,

27 ASFALT Duktilometr s m ící délkou 400mm podle EN a EN 13589, pro stanovení vratné a silové duktility modifikovaných asfalt. Lakovaný ocelový rám s lázní z ušlechtilé oceli a izolací na bo ních st nách a podlaze. Integrované vytáp ní, kontrola teploty vody pomocí chrán ného vestav ného teplom ru. Pohon na ozubené ty i, která je chrán na proti korozi a jednostranný posuvný usm r ova pro zp tné rychlé nastavení tažné jednotky. Rychlost posunu nastavitelná od 0,1-99,9mm/min, elektronické vypnutí po 200mm, elektronické m ení tažnosti s digitálním ukazatelem s možností zobrazení až ty zkoušek. Rozm ry dxšxv 1240x380x400mm, Rmotnost 45kg, 220V, 250W Dodáváno bez forem Duktilometr s m ící délkou 1500mm jako s p ípravou pro chladi. Rozm ry dxšxv 2380x380x400mm, Hmotnost 130kg Na obrázku je sestava Duktilometr s m ící délkou 1000mm jako s p ípravou pro chladi. Rozm ry dxšxv 1785x380x400mm, Hmotnost 90kg 26

28 ASFALT Chladící agregát pro vodní láze duktilometru, uzav ený chladící ob h s chladící spirálou Lze použít pro každý duktilometr, výkon 800W p i +20 C Rozm ry dxšxv 480x330x250mm, Hmotnost 18kg M ení pr b hu zkoušky pro 4 vzorky, elektronika s výstupem na PC s vyhodnocením podle EN Sníma e síly 500N, zobrazení závislosti na síle a dráha pro každý vzorek M ení pr b hu zkoušky pro 3 vzorky, jako M ení pr b hu zkoušky pro 2 vzorky, jako Vylévací forma podle EN s noži kami Vylévací forma podle EN

29 ASFALT P ístroj na stanovení bodu vzplanutí EN pro ur ení bodu vzplanutí a ho ení minerálních olej. Mosazný stojan, teplom r -6 až 400 C, elektrické topení s regulací teploty. 220V, 600W, Hmotnost 10kg Dodáváno bez ho áku Ho ák pro s CE-certifikátem s termostatem Teplom r pro ur ení bodu vzplanutí -6 až +400 C 28

30 ASFALT Za ízení pro stanovení odolnosti proti nárazu Perforace st ešních hydroizola ních pás a fólií nárazovým zatížením podle EN metoda A. Zat žovací trn g, aluminiová deska 300x300x3mm, ocelová deska 300x300x10mm p ipevn ná na betonové podložce Za ízení pro stanovení odolnosti proti statickému zatížení st ešních hydroizola ních pás a fólií podle EN Mechanické zatížení, zat žovací trn Ø10mm, závaží 1x3kg a 3x5kg. Aluminiová deska 300x300x3mm, ocelová deska 300x300x10mm p ipevn ná na betonové podložce Vakuové za ízení podle EN pro kontrolu perforace. Cela 100mm, tlakový rozdíl 15kPa. 29

31 ASFALT Stanovení vodot snosti podle EN 1928 metoda A. Válcová nádoba o Ø150mm, stativ s prom nnou výškou mm, pro tlaky do 60kPa. Rychlospojky pro vodu a vypoušt ní Stanovení vodot snosti podle EN 1928 metoda B P ístroj pro stanovení propustnosti vodní páry podle EN 1931pro asfaltové, plastové a pryžové pásy a folie pro hydroizolaci st ech Motor pro Obrázek

32 ASFALT Zhut ovací za ízení pro studené recyklované sm si základová deska 500x400mm, výška 1050mm, Hmotnost 70kg P ezkoušení zhutnitelnosti u asfaltových sm sí podle EN Rovnom rnost nanesení pojiva a kameniva v p í ném sm ru EN Rozm ry 500x500mm, výška 50mm. 31

33 ASFALT 32

34 ZEMINY Odb rný válec podle ISO , ø96x120mm s jednostranným ost ím a dv plastová víka Úderník s vodícím kroužkem pro odb rný válec ø96mm, podle ISO Odb rné za ízení dle ISO , skládající se z: úderník s 10kg padacím závažím a vodícím kroužkem pro odb rný válec ø102mm Odrývací plech nerez podle ISO Kladivo ø100x1000mm, Hmotnost 5,3kg TEST SERVIS s.r.o

35 ZEMINY S Odb rný kroužek 100ccm, 60x2x40 nerez S Odb rný kroužek 868ccm, 100x2x120 pozinkovaný 34

36 ZEMINY K ídlová sonda podle DIN pro ur ení maximálního smykového odporu. Skládá se z m ícího za ízení pro zpracování kroutícího momentu se senzorem 0-100Nm, p esnost 0,2% a digitální ukazatel v knm s pam tí maximální hodnoty, oto né za ízení, p epravní kufr Adapter pro k ídla Adapter pro úderník Mezi lánku pro m ení t ení oto ného za ízení až do 120 pro provedení nulového m ení, závitové p ípojky M K ídlo 100x50mm z ušlechtilé oceli (max. to ivý moment 45,8Nm) K ídlo 150x75mm z ušlechtilé oceli (max. to ivý moment 155Nm) Volitelné Prodlužovací ty délka 1000mm, ø22mm, závit M16 35

37 ZEMINY 36

38 ZEMINY H A P dní objemový denzitometr pro jemnozrnné p dy s uloženým št rkopískem nebo hrubozrnné p dy, obsah ml, se spodním kruhem z ušlechtilé oceli. H A Membrána k H A H T sn ní pístu O-kroužek H A T sn ní pístu X-kroužek H Náhradní válec k objemom ru H Náhradní ventil kompletní H A Náhradní kužel do ventilu Mazivo pro pístní kroužek pro H A 37

39 ZEMINY Ocelová kruhová deska ø200mm s m ícím m stkem podle DIN F65 pro hrubozrnné písky, smíšené p dy, št rkopísky Zkušební koš pro ponorné vážení k ur ení objemové hmotnosti neforemných zkoušek. Rozm ry 200x200x30mm Zkušební koš pro ponorné vážení k ur ení objemové hmotnosti neforemných zkoušek. Rozm ry 100x100x30mm Proctor v penetrometr podle ASTM D1558 k p ezkoušení p dy pružinovým penetrometrem. 9 raznic s 4,52-5,23-6,40-9,07-12,83-16,54-20,22-24,79-28,55mm. Zatížení mezi 0 a 50kN, dodáváno s p enosným kufrem, Hmotnost 8kg 38

40 ZEMINY Norma Válec ned lený Nástavec Základní deska ø 150 mm DIN Norma Válec d lený ø 150 mm DIN Šroubovací držadlo Držadlo s magnetem ø 100 mm ø 150 mm ø 250 mm Norma Hmotnost Výška pádu íslo ø 50 mm DIN ,5 kg 300 mm ø 50 mm DIN ,5 kg 450 mm ,5 kg 457 mm ø 75 mm DIN ,5 kg 450 mm kg 600 mm 39

41 ZEMINY Automatický Proctor v p ístroj podle EN , pro zkoušky 100, 150 a 250mm s volbou programu. P ístroj pro zhut ovací práce na Proctorových a CBR hrncích s automaticky posuvnou základní deskou. Uzav ená sk í s automatickým vypínáním p i otev ení dve í, pohon elektromotorem. P edvolba programu pro r zné normy, nastavitelná velikost formy, padacího kladiva a po tu úder. Možnost korekce pozice formy v 0,1mm krocích. Nízká celková pracovní výška, možnost umíst ní p ístroje na každém, pevném podkladu. Rozm ry šxhxv 740x490x1800mm, ší ka p i otev ených dve ích 990mm. Výška p i pracovním režimu max. 2325mm 400V, 0,35kW, Hmotnost 300kg Dodáváno bez forem. 40

42 ZEMINY Sada forem podle EN pro ø100 a 150mm pro Unášecí va ka 305mm, hmotnost 2,5kg Unášecí va ka 457mm, hmotnost 3kg Padací kladivo ø50mm, hmotnost 2,5kg Padací kladivo ø50mm, hmotnost 4,5kg Proctor v hrnec ø100mm, hmotnost 13kg Proctor v hrnec ø 50mm, hmotnost 15kg Sada forem podle EN pro ø100, 150 a 250mm, jako navíc obsahuje: Unášecí va ka 600mm, hmotnost 3,5kg Padací kladivo ø125mm, hmotnost 15kg Proctor v hrnec ø250mm, hmotnost 41,5kg Jednotlivé komponenty pro Proctor v p ístroj Unášecí va ka 305mm - EN Unášecí va ka 300mm - DIN Unášecí va ka 457mm - EN Unášecí va ka 450mm - DIN Unášecí va ka 600mm - EN/DIN Padací kladivo ø50mm, hmotnost 2,5kg EN/DIN Padací kladivo ø50mm, hmotnost 4,5kg EN Padací kladivo ø75mm, hmotnost 4,5kg DIN Padací kladivo ø125mm, hmotnost 15kg EN/DIN Unášecí va ka pro starší model Proctorova p ístroje typ Unášecí va ka 305mm Unášecí va ka 457mm Padací kladiva na dotaz Prokládací deska ø148 mm, výška 7,5mm, podle EN

43 ZEMINY 42

44 ZEMINY Sada pro CBR zkušku podle EN , skládající se z: CBR forma ø170/150mm (vn jší/vnit ní pr m r), výška 120mm. Nasazovací kroužek ø170/150mm, výška 70mm. Ned rovaná základní deska Základní deska d rovaná pro Zat žovací kotou d rovaný, ø148mm, hmotnost 2,5kg Zat žovací kotou d lený, ø148mm, hmotnost 2,5kg Zat žovací kotou d rovaný, ø148mm, hmotnost 2,5kg (2ks) Kotou s nastavitelným m ícím bodem, ned rovaný ø148mm Filtra ní papír ø150mm (100ks) Zhut ovací kladivo pro ru ní zkoušku ø50mm, 2,5kg, výška pádu 305mm - EN Zhut ovací kladivo pro ru ní zkoušku ø50mm, 4,5kg, výška pádu 457mm - EN Držák m ících hodinek pro CBR formu Z9.940 M ící hodinky 30mm, 0,01mm 43

ASFALT. 1.004 Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla

ASFALT. 1.004 Extrak ní odst edivka pojících prost edk EX - pro ho lavá rozpoušt dla ASFALT 1.002 Extrak ní odst edivka pojících prost edk - pro neho lavá rozpoušt dla podle EN 12697-1 Na údržbu nenáro né uložení v etene odst edivky, motor s tepelnou ochranou, odtoková miska a kryt z hliníku,

Více

Cement. Cement Zkušební bodec Přípravek pro odběr vzorku Blainův přístroj Filtrační vložky

Cement. Cement Zkušební bodec Přípravek pro odběr vzorku Blainův přístroj Filtrační vložky Přístroje k měření CEMENTU 5.000 5.999 5.010 Zkušební bodec 5.020 Přípravek pro odběr vzorku 5.050 Blainův přístroj komplet. vč. cely s přítlač., gum. balonku. 5.060 Filtrační vložky průměr 12,5 mm (100

Více

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla.

Rozm r kleštiny. ty hran. Šestihranný držák bit. Max. Ø vrták. Otá ky/min. Max. utahovací moment. Upnutí sklí idla. ty hran Rozm r kleštiny Max. pr m r šroubu Šestihranný držák bit Otá ky/min. Max. Ø vrták Max. utahovací moment Upnutí sklí idla Utahovací moment Délka se sklí idlem Tlak vzduchu Max. pr m r šroubu Ø p

Více

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.14/2.4.00/34.03249 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt: Modernizace Základní školy Týn nad Vltavou, Malá Strana CZ.1.14/2.4.00/34.03249 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Příloha č. zadávacího řízení specifikace dodávek b/ Dodávka vybavení laboratoře chemie (orientační cena: 46 00 Kč bez DPH) * Min. požadavky a orientační rozměry: Č. Název položky Stůl laboratorní žákovský

Více

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Název ve ejné zakázky: Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní A) Komponenty erpacího systému a systému

Více

ENERGY 750N V0 ENERGY 1000N V0 ENERGY 1500N V0 ENERGY 2000N V0

ENERGY 750N V0 ENERGY 1000N V0 ENERGY 1500N V0 ENERGY 2000N V0 150N V0 200N V0 300N V0 400N V0 500N V0 750N V0 1000N V0 1500N V0 2000N V0 Stacionární oh íva s elektrickým oh evem objem 150-2000 litr Oh íva e jsou dodávána v etn elektrického topného lesa se standardním

Více

Popis Kazetová markýza Typ 680

Popis Kazetová markýza Typ 680 Popis 1 2 3 4 5 9 8 7 6 13 11 10 5 Mark680 Obr. 86: 1 Kazetové profily z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná trubka Ø 78x1 mm s drážkou 3 Úložná sko epina z protla ovaného hliníku 4 Upev

Více

AKUMULA NÍ NÁDRŽE PSW 200, PSWF 300, PSWF 500, PSWF 800, PSWF 1000, PSWF 1500, PSWF 2000, PSWF 3000, PSWF 4000 a PSWF 5000

AKUMULA NÍ NÁDRŽE PSW 200, PSWF 300, PSWF 500, PSWF 800, PSWF 1000, PSWF 1500, PSWF 2000, PSWF 3000, PSWF 4000 a PSWF 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULA NÍ NÁDRŽ PSW 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 a 5000 CZ verze 1.2 OSAH 1 Popis za ízení... 3 1.1 ypová ada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 epelná izolace...

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Popis Kazetová markýza Typ 580

Popis Kazetová markýza Typ 580 Popis 1 2 3 -x 4 8 7 6 5 12 11 9 580 Obr. 70: 1 Kazetové profily složené z podlahového profilu s nalisovanou úložnou sko epinou a st ešního profilu z protla ovaného hliníku 2 Navíjecí h ídel, pozinkovaná

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

RESOL DeltaSol BS Plus

RESOL DeltaSol BS Plus Montáž - P ipojení - Obsluha RESOL DeltaSol BS Plus CZ verze 1.0 Obsah Technické údaje a popis funkcí... 3 1. Instalace... 4 1.1 Montáž... 4 1.2 Elektrické zapojení... 4 2. Zapojení solárního systému...

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení

MI-3 přístroj na zjištění indexu tavení Göttfert Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH Siemensstraße 2 74722 Buchen E-Mail: info@goettfert.de Internet: http://www.goettfert.com Zastoupení v ČR a SR: JD Dvořák, s.r.o. V Holešovičkách 14, 180 00 Praha

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Elektrické odizolovací p ístroje

Elektrické odizolovací p ístroje Elektrické odizolovací p ístroje AI 01 0,05-6 8,8 Elektrický odizolovací p ístroj. - rozsah pr ez 0,05-6 mm 2, takt 0,5 s - maximální pr m r vodi e 5 mm - rozsah odizolovacích délek 3,0-20 mm - minimální

Více

11. VÝVĚVY, ČERPADLA VÝVĚVY MEMBRÁNOVÉ. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

11. VÝVĚVY, ČERPADLA VÝVĚVY MEMBRÁNOVÉ. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝVĚVY MEMBRÁNOVÉ U membránových vývěv nedochází ke styku odčerpávaného prostředí s mechanickým ústrojím vývěv, neboť jsou od sebe odděleny kmitající membránou. Jsou proto vhodné i pro odčerpávání agresivních

Více

REGULACE PRO OTOPNÁ T LESA

REGULACE PRO OTOPNÁ T LESA REGULACE PRO OTOPNÁ T LESA regula ní šroubení termostatické ventily termostatické hlavice 10 Kompletní program CONCEPT TOPENÍ Termostatická hlavice CONCEPT pro standardní otopná t lesa a t lesa typu ventil

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ).

VITODENS 222-F 7.2. Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw. Vitodens 222-F 7.2 13. H Normovaný stupeň využití: 98 % (H s ) / 109 % (H i ). Plynový kondenzační kompaktní kotel 4,8 až 35,0 kw 5825 656 7/2009 CZ Vitodens 222-F Plynový kondenzační kompaktní kotel s modulovaným válcovým hořákem MatriX, pro provoz závislý a nezávislý na vzduchu

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře

Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům:

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA

MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA MOTOR JIKOV 1433, 1453, 1454 WAPE, 1447 ISKRA Vladimír Bernklau 1453,1454,1447 Válec a kliková sk í JIKOV 2 TAKT Katalog íslo 31/Verze 1/Strana 2 1453,1454,1447 Rozpis díl 1 9943224 GUFERO 17x35x10 2 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky DiamantovÈ vrtaëky - p ehled * Maximální průměr 82 mm pro ruční vrtání za mokra MokrÈ SuchÈ Model Max. pr mïr mm P ipojenì HCW-22 8-22 Rychlospojka HC-1

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222 VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

3-cestné ventily s vn jším závitem, PN 16

3-cestné ventily s vn jším závitem, PN 16 OEM 3-cestné ventily s vn jším závitem, PN 6 VXG48... Litinové t lo ventilu EN-GJL-250 DN 20...DN 40 k vs 6,3...20 m 3 /h P ipojeni vn jším závitem G B podle ISO 228/ s plochým t sn ním Sady šroubení ALG

Více

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2 KAMENIVO Silniční stavby 2 POUŽITÍ KAMENIVA betony asfaltovými pojivy stmelené materiály hydraulicky stmelené asfaltovými pojivy stmelené materiály nestmelené materiály TERMINOLOGIE kamenivo směs zrn různé

Více

Příloha č. 1 - Technická specifikace. 1 Infuzní stojan 1 ks. 2 Infuzní stojan 1 ks. 3 Záchranářský batoh - nevybavený 2 ks

Příloha č. 1 - Technická specifikace. 1 Infuzní stojan 1 ks. 2 Infuzní stojan 1 ks. 3 Záchranářský batoh - nevybavený 2 ks Příloha č. 1 - Technická specifikace Název zakázky: Zadavatel: Dodávka zdravotnického přístrojového vybavení pro Charitu Olomouc Charita Olomouc, Wurmova 5, 771 11 Olomouc 1 Infuzní stojan 1 ks Parametry

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Víme, co vám nabízíme

Víme, co vám nabízíme PDF vygenerováno: 29.9.2016 8:50:16 Katalog / Laboratorní přístroje / Vodní lázně Lázně vodní míchané GRANT Pro temperování vzorků v baňkách, nebo zkumavkách ponořených přímo do lázně Pro udržování konstantní

Více

Akumulátorová těsnicí pistole 2055

Akumulátorová těsnicí pistole 2055 Akumulátorová těsnicí pistole 2055 Napětí Kapacita akumulátoru Doba nabíjení Rychlost včetně akumulátoru 4,8 V,2 Ah 3 H 40-450 mm/min,7 kg Regulace rychlosti vytlačování materiálu umožňuje dokonalé přizpůsobení

Více

Sušárny. Sušárny. 8.004 Skříňová sušárna, typ 100 UM. 8.006 Skříňová sušárna, typ 200 UM. 8.008 Skříňová sušárna, typ 300 UM

Sušárny. Sušárny. 8.004 Skříňová sušárna, typ 100 UM. 8.006 Skříňová sušárna, typ 200 UM. 8.008 Skříňová sušárna, typ 300 UM SUŠENÍ vzorků 8.000 8.499 UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇOVÉ SUŠÁRNY z vnější i vnitřní strany z nerezové oceli. Integrované vytápění ze všech stran, zapouzdřené v nerezové oceli, rozsah teplot od + 30 C do + 220 C.

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

Základní třída K 2.200 Balcony

Základní třída K 2.200 Balcony Základní třída K 2.200 Balcony Všestranně použitelný šikovný úklidový stroj pro balkóny. Ideální na čištění květináčů, čištění balkónového nábytku apod. Lepší a rychlejší úklid než i s tím nejlepším kartáčem

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ VODY

SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ VODY 8:27:408:27:40 ODVAD E KONDENZÁTU - P ÍSLUŠENSTVÍ SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ VODY obsahu TDS (zcela rozpušt ných pevných látek) 1 ODVAD E KONDENZÁTU - P ÍSLUŠENSTVÍ SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ KVALITY KOTELNÍ

Více

Zkouše ky nap tí DUSPOL

Zkouše ky nap tí DUSPOL Zkouše ky nap tí DUSPOL Vibra ní alarm pro bezpe né zjišt ní nap tí. P ipojení zát že dv ma membránovými tla ítky. M ení pr chodnosti vodi akusticky pomocí bzu áku a opticky pomocí LED, p ípadn LCD. P

Více

Kombiventil pro otopná

Kombiventil pro otopná 2 85 Kombiventil pro otopná t lesa Mini-kombiventil pro dvoutrubkové topné rozvody. VPD... VPE... Mini-kombiventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferen ního tlaku. Slouží k optimálnímu

Více

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv

KATEDRA VOZIDEL A MOTOR. Rozd lení PSM #1/14. Karel Páv KATEDRA VOZIDEL A MOTOR Rozd lení PSM #1/14 Karel Páv Princip a rozd lení tepelných motor Transformace tepelné energie na mechanickou 2 / 6 Chemická energie v palivu Tepelná energie Mechanická práce Okysli

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Specifikace technologického vybavení pro GASTRONOMICKÝ PROVOZ

Specifikace technologického vybavení pro GASTRONOMICKÝ PROVOZ Generální projektant: JPS J.Hradec s.r.o. Akce: Multifunkční dům Litvínovice Zpracoval: KOVOSLUŽBA OTS, a.s., Tovačovského 2, Praha 3 Specifikace technologického vybavení pro GASTRONOMICKÝ PROVOZ Datum:

Více

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex

Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Strana 1/5 Termostat pro povrchovou montáž Typová ada ATH-Ex Certifikát podle ATEX - p edpis 94/9/EG pro výbušné plyny, zóna 1 a pro výbušný prach, zóna 21 TW teplotní hlída STW bezpe nostní teplotní hlída

Více

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE

www.ivarcs.cz ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE POUŽITÍ Elektronická ob hová erpadla s nízkou spot ebou energie pro cirkulaci vody v topných a chladicích systémech s uzav eným tlakovým okruhem nebo otev eným okruhem. VÝHODY Díky použité

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok. Vybavení: Ruční stříkací pistole

Více

Písek, voda, tématické hry

Písek, voda, tématické hry 1.00 1.10 Pískoviště...9 1.20 Vodní hry...11 1.21 Vodní kolo...12 1.22 Vodní kolo s nádrží / mobilní...13 1.23 Doplňky k vodním hrám...14 1.30 Staveniště...16 1.40 Domečky...21 1.41 Jednoduché...21 1.42

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Zadávací dokumentace stavby TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Členěnní dokumentace a označování standardů: Stavební

Více

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy

SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy SERIE 1300 Modulární panely s vým nnými tla ítky pro audio video systémy Maximální flexibilita instalace S pouze 4 kryty, Série

Více

Základní třída K 2.300

Základní třída K 2.300 Základní třída K 2.300 Mobilní & kompaktní: všestranný stroj pro příležitostné použití. Dokonalý při malých nečistotách (např. na zahradní nábytek, jízdní kola, vozidla a malé plochy kolem domu). Ideální

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA Novinka 2009 2010 NAROS spol.s r.o. ZLÍN tel./fax +420 577 213 175 VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA 1 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ K TÉMATU VAKUOVÉHO UPÍNÁNÍ CO JE VAKUUM? Vakuum je stav v prostoru,

Více

Třída Premium K 7 Premium *EU

Třída Premium K 7 Premium *EU Třída Premium K 7 Premium *EU Ať už silně znečištěné cesty, bazény, jízdní kola nebo automobily vysokotlaký čistič K7 Premium s vodou chlazeným motorem si s nečistotami hravě poradí. S navíjecím bubnem

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

Sada přesných univerzálních úhloměrů

Sada přesných univerzálních úhloměrů ß 37006 Úhloměr Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky 0 S dílky ve stupních 0-180 a zajišťovacím šroubem. Normální ocel chromovaná, neoslňující stupnice matně chromovaná. 37006 Oblouk se stupni Délka

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení Compact-E/2 Inox Compact-E Inox Koncept V nerezové skříni jsou integrovány profesionální komponenty z velkých mycích zařízení řady DesignLine. Základním kamenem jsou zde vysoce výkonná čerpadla spolu s

Více

VENTILY PRO OTOPNÁ T LESA

VENTILY PRO OTOPNÁ T LESA 0 EN - P ímý ventil VDN Rohový ventil VEN VENTILY PRO OTOPNÁ T LESA PRO DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY STAVEBNÍ DÉLKA PODLE NORMY DIN VDN VEN Ventil z mosazi, poniklován Dimenze DN0, DN a DN0 Možnost zm

Více

Střední třída K 4 Classic *EU

Střední třída K 4 Classic *EU Střední třída K 4 Classic *EU Vysokotlaký čistič K4 pro příležitostné použití a středně silné nečistoty, např. na malých automobilech, zahradních plotech nebo jízdních kolech. Tento vysokotlaký čistič

Více

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého

1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého ( PRE- MIX systém) BETON/PEVNÝ KÁMEN POUŽITÍ POKYNY K POUŽITÍ 1. OBLASTI APLIKACE PODKLAD: beton, pravý kámen. Vysoce zat žovaná upevn ní do pravého kamene, betonu, porézního betonu a lehkého 1. Vyvrtejte

Více

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu

SORTIMENT 2014/2015. www.stanley.eu SORTIMENT 2014/2015 VYVINUTO PRO PROFESIONÁLY Společnost Stanley byla založena v roce 1843 jako železářský podnik. Společnost patří k americkému koncernu (US) Stanley Black & Decker se sídlem v New Britain,

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

v ý r o b c e (bývalá CHIRANA-PREMA) Slovenská Republika

v ý r o b c e (bývalá CHIRANA-PREMA) Slovenská Republika v ý r o b c e (bývalá CHIRANA-PREMA) Slovenská Republika Přímý dovozce měřící a regulační techniky Zastoupení firmy PREMATLAK SK, a.s. pro ČR Manocentrum CZ, s.r.o. Družební 768/2B 779 00 Olomouc Nové

Více

NÁVOD RCh, RChG Tlakoměry s Bourdonovou trubicí s nerezovým bajonetovým pouzdrem

NÁVOD RCh, RChG Tlakoměry s Bourdonovou trubicí s nerezovým bajonetovým pouzdrem JSP Měření a regulace Snímače tlaku - ND1586-2010/06 NÁVOD RCh, RChG Tlakoměry s Bourdonovou trubicí s nerezovým bajonetovým pouzdrem Třída přesnosti 1,0. Pouzdro s bajonetovým kroužkem. Krytí IP 54, IP

Více

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing.

Snížení emisí v areálu Barrandov Studia a.s. - rekonstrukce zdroje a rozvodů CZT. Výkaz výměr PS01.02. Vypracoval: Jiří Nechuta. ing. Vypracoval: HIP: JOBI ENERGO, s.r.o. Jiří Nechuta Místo: Investor: ing. Milan Klíma Modřanská 100 147 00, Praha 4 www.jobi.cz Barrandov Studio a.s., Kříženeckého náměstí 5, Praha 5 Barrandov Studio a.s.,

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 35 m2 vodní plochy CDP 35 Str. 2 CDP 45 Str. 6 CDP 65 Str. 10 CDP 35T Str. 14 CDP 45T Str. 18 CDP 65T Str. 22 POZNÁMKY Str. 26 Komunikační

Více

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky Ruční řezáky trubek Ruční řezáky trubek RIDGID pro rychlé, bezotřepové dělení ocelových trubek do. Vedení chrání pohybové závity a dlouhá rukojeť umožňuje rychlé

Více

Technologie pro olejové hospodá ství servis

Technologie pro olejové hospodá ství servis Technologie pro olejové hospodá ství servis maziva oleje nafta hydraulické kapaliny tlakový vzduch voda chladící kapaliny VZDUCHOVÁ ERPADLA OLEJ PumpMaster 2 50 mm. (2 ) vzduchový motor - 100 mm. (4 )

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

Pru ná spojka FFX. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace

Pru ná spojka FFX. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace Pru ná spojka Vynásobte p íkon ízeného stroje, v kw, provozním faktorem, z kroku 1) k získání navrhovaného výkonu. Pokud p

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/35 C Ep. Vybavení: Diskové kartáče Systém dvou nádrží Síťový provoz.

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/35 C Ep. Vybavení: Diskové kartáče Systém dvou nádrží Síťový provoz. Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním BD 43/35 C Ep Síťově poháněný (230 V/50 Hz) a výhodný: Podlahový mycí stroj s odsáváním a kotoučovou technikou čistí plochy až do velikosti 1700 m²/h. Pro hospodárné

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 40 W Bp Pack DOSE D 51. Vybavení: Diskové kartáče Konstrukce nádrž v nádrži Trakční motor 130 W

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 40 W Bp Pack DOSE D 51. Vybavení: Diskové kartáče Konstrukce nádrž v nádrži Trakční motor 130 W Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 40 W Bp Pack DOSE D 51 Podlahový mycí stroj Kärcher s odsáváním s pohonem pojezdu, diskovým kartáčem, pracovní šířkou 51 cm, baterií (105 Ah) a sací lištou

Více