Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)"

Transkript

1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

2 Obsah Úvod Demografický popis kraje Demografická situace a vývoj Vzdělanostní struktura obyvatelstva Počty škol a školských zařízení v KHK Zaměstnanost a trh práce Východiska plánu s analýzou potřeb Priority kraje na rok SWOT analýza v oblasti primární prevence Hlavní priority a cíle kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje Koordinace primární prevence na krajské úrovni Dokumenty upravujícím primární prevenci v kraji Aktivity kraje v oblasti primární prevence Konference Pracovní setkání školních metodiků prevence základních a středních škol Vzdělávání Semináře Financování služeb primární prevence v kraji Programy zaměřené na prevenci rizikového chování Program podpory a rozvoj zdravého životního stylu Proces vzniku plánu... 30

3 Úvod Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Oblasti zabývající se prevencí: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Páteř prevence rizikového chování ve školství v Královéhradeckém kraji tvoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ), Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen KÚ KHK ), Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje (dále jen PPP KHK), Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (dále jen ŠZ DVPP KHK), školy a školská zařízení v Královéhradeckém kraji. Spolupráce je navázána i s dalšími odbornými pracovníky Královéhradeckého kraje a zástupci institucí participujících na řešení aktuálních problémů prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Statistická data uvedená v následujícím textu se vztahují k (pokud v textu není uvedeno jinak) a jejich zdrojem jsou zejména Český statistický úřad (dále ČSÚ), Ústav pro informace ve vzdělávání (dále ÚIV) a odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále OŠ). 1 Demografický popis kraje Královéhradecký kraj (dále jen KHK ) leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km. Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. KHK se vyznačuje určitými specifiky, která ovlivňují rozmístění jednotlivých škol a školských zařízení v kraji a jejich naplněnost v souladu s dopravní obslužností, potažmo tedy s dostupností. Jedná se např. o poměrně nízkou hustotu obyvatelstva, nerovnoměrné osídlení, rozlehlé horské a podhorské oblasti v KHK apod. Území kraje je po provedené reformě státní správy tvořeno pěti okresy: Hradec Králové (HK), Jičín (JC), Náchod (NA), Rychnov nad Kněžnou (RK) a Trutnov (TU). K došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů. 3

4 Administrativní mapa Královéhradeckého kraje Zdroj: ČSÚ Rozlohou km 2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje vzrostl od roku 2007 o 0, 47 %. Tabulka 1: Počty obyvatel Královéhradeckého kraje v průběhu let 2007 až 2010 Rok Počet obyvatel Zdroj dat: ČSÚ Ke konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší je se obyvateli okres Rychnov nad Kněžnou. Hustotou 117 obyvatel na km 2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná hustota obyvatel je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (183 obyvatel na km 2 ) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km 2 ). Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 67,8 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s obyvateli, druhým největším městem s obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,8 % obyvatel. 4

5 V Královéhradeckém kraji bylo k zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce na území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 1.1 Demografická situace a vývoj Tabulka 2: Počty narozených v Královéhradeckém kraji od roku 1975 Počet narozených dětí v Královéhradeckém kraji v jednotlivých letech Rok Královéhradecký kraj Rok Královéhradecký kraj Zdroj dat: ČSÚ Graf 1: Grafické znázornění vývoje počtu živě narozených dětí v Královéhradeckém kraji od roku 1991 (demografická křivka) Zdroj dat pro sestrojení grafu: ČSÚ 5

6 V souladu s demografickou křivkou zhruba od roku 2008 narůstá počet žáků nastupujících do základních škol. Demografický pokles žáků 1. ročníků středních škol se zastaví v roce 2012 (narození v r. 1997) a po něm bude následovat do roku 2017 stagnace počtu žáků vstupujících do středního vzdělávání (netýká se žáků víceletých gymnázií). Následný postupný vzrůstající počet žáků přijímaných do 1. ročníků středních škol již nikdy nedosáhne své původní maximální hodnoty (narození v r. 1991). Předpokládaný vývoj počtu živě narozených dětí podle Českého statistického úřadu v Královéhradeckém kraji je v následující tabulce. Tabulka 3: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR živě narození v Královéhradeckém kraji Rok Živě narození Zdroj dat: ČSÚ 1.2 Vzdělanostní struktura obyvatelstva Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v KHK v časové řadě OBYVATELSTVO VE VĚKU 15 A VÍCE LET 460,0 461,0 461,7 463,0 463,7 465,2 467,9 471,5 474,4 475,8 474,1 (tis. osob) v tom muži 221,2 221,8 222,1 222,8 223,2 224,2 226,1 228,4 230,3 231,3 230,4 ženy 238,8 239,2 239,6 240,2 240,5 241,0 241,8 243,1 244,1 244,5 243,7 dosažené vzdělání základní vzdělání a bez vzdělání 102,5 102,7 94,0 91,8 89,9 86,6 84,5 85,4 85,3 78,5 71,2 střední bez maturity 187,6 180,5 184,9 188,6 190,4 190,8 182,3 181,8 178,5 184,9 182,1 střední s maturitou 135,9 141,9 146,0 143,9 145,1 147,4 152,1 157,5 160,2 157,7 165,2 vysokoškolské 33,9 35,8 36,7 38,5 38,3 40,2 49,0 46,8 50,5 54,5 55,6 Zdroj dat:čsú Tabulka 5: Procentní zastoupení skupin obyvatelstva s různým vzděláním z celkového počtu obyvatelstva (15 let a výše) OBYVATELSTVO VE VĚKU 15 A VÍCE LET 460,0 474,1 (tis. osob) dosažené vzdělání počet % počet % základní vzdělání a bez vzdělání 102,5 22,3 71,2 15,0 střední bez maturity 187,6 40,8 182,1 38,4 střední s maturitou 135,9 29,5 165,2 34,9 vysokoškolské 33,9 7,4 55,6 11,7 Zdroj dat: ČSÚ 6

7 Z tabulek 4 a 5 jsou zřejmé změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva za posledních 10 let (% zastoupení jednotlivých vzdělanostních skupin z celkového počtu obyvatelstva ve věku 15 let a výše): snížilo se % zastoupení jedinců bez vzdělání či pouze se základním vzděláním snížilo se % zastoupení jedinců se středním vzděláním bez maturity zvýšilo se % zastoupení jedinců se středním vzděláním s maturitou zvýšilo se % zastoupení jedinců s vysokoškolským vzděláním Zejména snižování počtu jedinců se středním vzděláním bez maturity způsobuje problémy na trhu práce, kde je nedostatek absolventů těchto oborů, naopak absolventů s maturitní zkouškou přibývá a často jsou evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní. 1.3 Počty škol a školských zařízení v KHK Tabulka 6: Počty škol a školských zařízení jednotlivých zřizovatelů k Zřizovatel právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení MŠ samostatné MŠ+ZŠ ZŠ samostatné Počet subjektů k SŠ samostatné ZŠ + SŠ MŠ+ZŠ+ SŠ SŠ+VOŠ ŠZ ZUŠ Královéhradecký kraj fyzická či právnická osoba církev MŠMT obec Celkem Zdroj dat: Rejstřík škol a školských zařízení Tabulka 7: Počty žáků a studentů středních a vyšších odborných škol podle stavu k Okres Počty žáků středních škol Denní forma Dálková forma 7 Počet středních škol v okrese Počty žáků na vyšších odborných školách Počet vyšších odborných škol Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Celkem Zdroj dat: ÚIV 1.4 Zaměstnanost a trh práce Lidské zdroje jsou základním faktorem rozvoje, jejich velikost a kvalita ovlivňuje životní úroveň v daném území. Počet ekonomicky aktivních osob v Královéhradeckém kraji se z dlouhodobého pohledu dosud zvětšoval, tento trend se však v příštích letech zastaví a vlivem věkového složení obyvatelstva bude počet ekonomicky aktivních osob klesat. V porovnání s ostatními kraji je nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji třetí nejnižší po hlavním městě Praze a Plzeňském kraji. Z územního pohledu nejnižší nezaměstnanost vykazuje

8 okres Rychnov nad Kněžnou (5,50 %), naopak s nejvyšší nezaměstnaností se potýká okres Trutnov (8,28 %) a drží tak prvenství mezi okresy od července 2010 (stav k červnu 2011). Nejvyšší nezaměstnaností byly v kraji postiženy nejmladší věkové skupiny do 29 let a také osoby se základním vzděláním a bez vzdělání. S rostoucí úrovní vzdělání se specifická míra nezaměstnanosti snižuje. Trh práce v kraji je ovlivněn i sezónními výkyvy, nárůst nezaměstnanosti je zřetelný především v zimních měsících, absolventská nezaměstnanost není v kraji výrazná. Tabulka 8: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 2006 až 2010 Míra registrované nezaměstnanosti celkem v % (k ) Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem (k ) ,32 4,70 4,81 7,97 8, Volná pracovní místa Zdroj dat: ČSÚ Z hlediska zaměstnanosti má v kraji svou nezastupitelnou roli zpracovatelský průmysl, následují odvětví velkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidel, stavebnictví, vzdělávání a zdravotnictví. Odvětvová struktura kraje ukazuje na potřebu kvalifikované pracovní síly u nemanuálních, ale i manuálních zaměstnání. Významnou složkou ekonomicky neaktivních obyvatel jsou potenciální pracovní síly, které se zatím na své budoucí povolání připravují, tj. žáci a studenti. Příprava na povolání se prodlužuje se snahou o získání co nejvyššího stupně vzdělání. S demografickým vývojem je patrný posun na trhu práce střední vzdělání s maturitou se stalo standardem a lidé si ho doplňují i dalšími formami studia. Zájem o rekvalifikace v čase roste, úspěšnost absolventů rekvalifikačních kursů při hledání zaměstnání patří v Královéhradeckém kraji k nejvyšším v ČR. K evidovaly úřady práce v kraji celkem uchazečů o zaměstnání. Meziročně (proti prosinci roku 2010) tak došlo k poklesu počtu nezaměstnaných o osob. Míra registrované nezaměstnanosti k byla v kraji 7,49 %, což je méně než v roce předchozím. V jednotlivých okresech kraje se přitom míra registrované nezaměstnanosti pohybovala od 5,49 % v okrese Rychnov nad Kněžnou až po 9,39 % v okrese Trutnov. 8

9 2 Východiska plánu s analýzou potřeb Výskyt rizikových projevů chování na školách a školských zařízeních byl zjišťován pomocí dotazníku zaměřeného na prevenci rizikového chování v ZŠ. Celkem bylo osloveno 269 škol, vyplněný dotazník vrátilo 151 z nich, tj. 56,1 %. Tabulka 9: Návratnost dotazníků Osloveno Odpovědělo školy s 1. stupněm školy s 1. a 2. stupněm Zdroj dat: krajský úřad Tabulka 10: Sociálně patologické jevy podle četnosti výskytu, druhů a ročníků Počet případů 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. CELKEM kouření šikana mezi žáky záškoláctví násilí krádeže vandalství agresivita vůči vyučujícím sebepoškozování ubližování spolužákům rizikové sexuální chování užívání alkoholu nadměrné užívání pc a tv (nad 5 hodin denně) rasismus užívání marihuany rizikové chování v dopravě týrání a zneužívání dětí a mladistvých poruchy příjmu potravy sprejerství nekázeň extremistické projevy extrémní rizikové sporty afekty zanedbání péče ostatní nelegální drogy intoxikace kyberšikana ohrožování žáků učitelkou 2 2 lhaní obtěžování 1 1 negativní působení sekt a gamblerství 0 CELKEM Zdroj dat: krajský úřad 9

10 Na základě údajů obsažených v tabulce č. 9 lze konstatovat, že na druhém stupni základních škol bylo zaznamenáno 72 % a na prvním stupni 28 % z celkového počtu vyskytnuvších se sociálně patologických jevů (dále jen SPJ). Tři nejčastěji zastoupené SPJ jsou v Královéhradeckém kraji kouření, šikana a záškoláctví, přičemž tyto tři jevy dohromady tvoří více než polovinu z celkového počtu případů. Rozložení četnosti mezi ročníky prvního a druhého stupně základních škol není rovnoměrné zatímco případy kouření na prvním stupni činily necelých 7 % z celkového počtu případů kouření, u záškoláctví šlo o 24,5 % a konečně více než 37 % případů šikany bylo zaznamenáno na prvním stupni základní školy. Kriminalita v Královéhradeckém kraji v roce 2011 oproti roku 2010 zaznamenala nepatrný pokles, neboť dle statistických výkazů Policie ČR bylo v roce 2011 v rámci celkové kriminality zaznamenáno skutků, naproti tomu v roce 2010 bylo zaznamenáno skutků. Stejně jako v předchozích letech se pachatelé nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti (představuje 57,3 % ze všech evidovaných skutků v Královéhradeckém kraji), meziročně došlo k nárůstu násilných trestných činů o 4,3 %(ze 702 na 732 trestných činů) a mravnostních trestných činů o 24,2 % (z 95 na 118). Vezmeme-li v potaz index kriminality, jako nejrizikovější regiony se jeví obce s rozšířenou působností Nový Bydžov, Jaroměř a Hořice. 3 Priority kraje na rok SWOT analýza v oblasti primární prevence Silné stránky Pozice školské metodičky prevence ve struktuře krajského úřadu. Existence adresáře služeb na webových stránkách KHK a existence adresáře sítě organizací podílejících se na primární prevenci na CD. Mapování postavení školních metodiků prevence na školách a četnost výskytu řešených případů z oblasti rizikového chování. Existence dotačních programů KÚ, MŠMT pro oblast primární prevence. Existence Školského zařízení po další vzdělávání pedagogických pracovníků z KHK specializační studium pro školní metodiky prevence. Semináře a porady pro školské pracovníky, místní protidrogové koordinátory aj. Organizování pracovních porad se ŠMP prostřednictvím metodiků prevence při PPP, za účasti krajské školské koordinátorky prevence. Existence mezioborové pracovní skupiny KÚ KHK. Slabé stránky Absence mezirezortní koordinace ve financování a v informování. Koordinace v rámci úřadu mezi odborem školství a odborem sociálním např. vzájemná neinformovanost o vyhlašovaných dotačních titulech. Neaktuálnost adresáře organizací podílejících se na primární prevenci na CD a neaktuálnost adresáře služeb na webových stránkách KHK. Neexistence Protidrogové komise či jiné platformy neprobíhá společné setkávání odborníků ze zainteresovaných institucí. Neprobíhají semináře k čerpání finančních prostředků z dotačních titulů MŠMT či EU. Vysoký výskyt užívání alkoholu, tabáku a marihuany u mládeže. Malá finanční podpora programů primární prevence z krajské úrovně. Vysoký výskyt vztahových obtíží ve třídách. 10

11 Příležitosti Místní protidrogový koordinátor na obci s rozšířenou působností ve smyslu kontaktní osoby. Existence dotačních programů KÚ a MŠMT pro oblast primární prevence. Existence pozice školního metodika prevence na každé škole. Existence konceptu Sítě škol podporujících zdraví. Existence standardů MŠMT pro programy primární prevence. Aktivní činnost nestátních neziskových organizací v rámci primární prevence. Minimální preventivní programy na školách. Reálná data ze studie ESPAD, sběr dat z drogových registrů. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Existence certifikace MŠMT pro programy primární prevence užívání návykových látek. Programy primární prevence realizované Policií ČR a městskou policií. Existence Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK ). Rizika hrozby Nízké využívání dat z praxe např. data ze studie Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (dále jen ESPAD ). Neinformovanost zástupců místních samospráv o problematice primární prevence. Neexistence certifikovaného programu primární prevence v Královéhradeckém kraji Málo kvalitních dlouhodobých preventivních programů realizovaných ve školách. Kumulovaná funkce školního metodika prevence. Nespolupráce mezi školou, zřizovatelem a neziskovými organizacemi. Nedostatek spolupracujících institucí v regionu. Nedostatek motivace existujících spolupracujících institucí v regionu k certifikaci svých programů. Neznalost efektivity programů primární prevence. Necertifikované programy primární prevence působící ve školách. Neochota některých škol, ověřovat si kvalitu preventivních programů působících v jejich škole. Nerespektování zákazu prodeje alkoholu a tabáku osobám do 18 let. Vysoká tolerance společnosti k užívání drog tabák, alkohol, kanabinoidy, medikamenty. 3.2 Hlavní priority a cíle kraje v oblasti primární prevence Prostřednictvím efektivního systému primární prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, je naším cílem minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže v kraji. Od roku 2008 probíhá každoročně dotazníkové šetření zaměřené na mapování práce a postavení školních metodiků prevence a průzkum výskytu projevů rizikového chování na školách. Výsledky mapování jsou dále využívány k metodické a vzdělávací podpoře škol. Vzdělávání v této oblasti na základě potřeb škol zajišťuje a organizuje ŠZ DVPP KHK. Programy na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v KHK jsou účelově dotované jak z finančních prostředků MŠMT, tak v souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje na období z finančních prostředků KHK. 11

12 Cíle pro rozvoj oblasti prevence rizikového chování stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK podpora vícezdrojového a víceletého financování projektů primární prevence a včasné intervence podpora zlepšení pracovních podmínek metodiků prevence při PPP KHK a školních metodiků prevence podpora dalšího průběžného vzdělávání školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence podpora legislativních změn týkajících se snížení přímé míry vyučovací povinnosti školních metodiků prevence na stejnou míru, jakou mají výchovní poradci průběžná analýza stavu v oblasti prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních zajištění aktuálních informací prostřednictvím informačního portálu podpora zavádění školních poradenských pracovišť se školními psychology a školními speciálními pedagogy s cílem propojení primární a sekundární prevence podpora etické výchovy ve všech druzích škol. Navrhovaná opatření pro dosažení stanovených cílů: průběžně v souladu s Dotační strategií KHK na období vyhlašovat výzvy do dotačních programů zaměřených na primární prevenci průběžně podporovat navýšení úvazků okresních metodiků prevence v těch okresech, kde dosud nemají plný úvazek průběžně informovat o možnostech dosažení specializačního vzdělávání, poskytovat metodickou pomoc průběžně organizovat konference na téma primární prevence Královéhradeckého kraje průběžně pořádat semináře pro školní metodiky prevence každoročně shromažďovat informace pro analýzu stavu v oblasti prevence dotazníkovým šetřením průběžně vkládat aktuální informace z oblasti prevence rizikového chování za KHK do informačního portálu. Cíle pro rozvoj oblasti prevence rizikového chování stanovené ve Strategii protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období analyzovat situaci v oblasti primární prevence v Královéhradeckém kraji podporovat dlouhodobé, kvalitní a osvědčené programy primární prevence realizované na území KHK a programy zaměřené na prevenci užívání alkoholu, tabáku a konopných drog mladistvými motivovat školy k využívání osvědčených a dlouhodobých programů primární prevence podporovat subjekty zabývající se primární prevencí k získání certifikace podporovat odborné vzdělávání zainteresovaných pracovníků v oblasti primární prevence vytvořit mezioborovou pracovní skupinu, která se bude zabývat drogovou problematikou zefektivnit tok informací mezi jednotlivými subjekty působícími v primární prevenci. 12

13 Cíle pro rozvoj oblasti prevence rizikového chování stanovené v Koncepci prevence kriminality na léta v Královéhradeckém kraji Využívání médií, informačních zpravodajů a internetu k šíření informací Indikátor plnění: 2x ročně uveřejnění článku o prevenci v U nás v kraji 6x ročně uveřejnění článku o prevenci ve Zpravodaji sociálních projektů 4x ročně uveřejnění článku o prevenci ve Zpravodaji rizikového chování pro školy a školská zařízení. Realizování kulatých stolů, seminářů a konferencí k tématu prevence kriminality Indikátor plnění: minimálně 1 seminář za rok. Zapojení metodiků prevence v Pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) Královéhradeckého kraje do aktivit Týmu pro mládež ve všech obcích s rozšířenou působností Indikátor plnění: Metodici prevence v PPP dle své působnosti se účastní pracovních jednání Týmů pro mládež. V obcích s rozšířenou působností, ve kterých nejsou pracovní Týmy pro mládež vytvořeny, vyvinou aktivitu pro jejich složení a následné fungování. Metodické vedení metodiků prevence v PPP a školních metodiků prevence Indikátor plnění: Zajištění přenosu aktuálních informací v oblasti PP, využití širokého spektra preventivních programů, metodická podpora, monitorování situace ve školách z hlediska podmínek pro realizaci Preventivních programů a navazujících aktivit, monitorování stavu PP v regionu, shromažďování informací o realizaci preventivních programů, kontrola naplňování preventivních programů. Využití celorepublikového webového portálu Prevence-info.cz pro šíření informací Indikátor plnění: Průběžné vkládání aktuálních informací do webového prostředí. Pravidelné vydávání Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Indikátor plnění: od roku 2013, 4x ročně. Zajištění studia k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Indikátor plnění: zahájení 4 semestrového studia v prosinci Zajištění realizace vzdělávacích seminářů pro školy a školská zařízení Indikátor plnění: Vytvořená nabídka vzdělávacích seminářů v oblasti primární prevence zveřejněná pololetně v každém školním roce v programové nabídce ŠZ DVPP KHK. Zapojení krajské školské koordinátorky prevence, metodika prevence PPP a školního metodika v pracovních skupinách MŠMT Indikátor plnění: Během roku 2012 se uskuteční tři pracovní setkání na MŠMT. Rozšíření sítě služeb primární prevence do okresů RK, TU, NA, JC Indikátor plnění: 2013 okres TU, NA, 2014 okres JC, RK. Zajištění nabídky dotačních programů v oblasti primární prevence Indikátor plnění: Každoročně vyhlašované dotační programy na podporu prevence. Šíření informací o dotačních programech primární prevence dalších subjektů Indikátor plnění: Na webových stránkách Prevence-info.cz bude zveřejněný aktualizovaný grantový kalendář. 13

14 Šíření informací o doporučených programech primární prevence Indikátor plnění: průběžně. Připomínkování certifikace pro programy jednotlivých typů rizikového chování Indikátor plnění: Průběžně při tvorbě standardů pro udělení certifikace. 4 Síť služeb kraje Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Nezastupitelnou roli v organizačním systému primární prevence v oblasti institucionálního vzdělávání zajišťuje Pedagogicko-psychologická porada Královéhradeckého kraje, která patří do systému poradenských služeb v KHK. Poradenské služby jsou zaměřeny na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů, na vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými, na zmírňování důsledků zdravotního postižení žáků ve speciálních školách, na integraci žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení a chování a na kariérové poradenství. Dalším úkolem je rozvíjení psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Více informací na Školské poradenské pracoviště MOZAIKA Při Základní škole Sever v Hradci Králové bylo zřízeno v roce 2010 Magistrátem města Hradec Králové školské poradenské pracoviště Mozaika, které nabízí ambulantní, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, dospívajícím, rodinám, pedagogům a školám. Zabývá se výchovnými a vývojovými problémy dětí ve věku od 3 do 15 let. Na pracoviště Mozaika se mohou obracet zástupci základních a mateřských škol, které jsou zřizovány Magistrátem města Hradce Králové, dále děti a jejich rodiče, a to i na podnět spolupracujících zařízení (PPP KHK, Středisek výchovné péče). Ostatní školy a školská zařízení mohou těchto služeb využívat za úplatu. Více na Střediska výchovné péče Jejich pracoviště nabízejí všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, u nichž ještě nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Jsou koncipována buď jako internátní pobytová výchovná zařízení nebo zařízení, která poskytují ambulantní péči i poradenské služby. Koncepce činnosti těchto pracovišť vychází z terapeutické pomoci postavené na respektování charakteristických rysů osobnosti problémových jedinců. Ve většině případů se úzce spolupracuje s rodiči a také s kmenovou školou dítěte. Střediska výchovné péče jsou organizačně součástmi Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, který zřizuje MŠMT. Jde o střediska preventivní péče pro děti a mládež s projevy problémového chování. Na území KHK působí čtyři střediska výchovné péče, dvě v Hradci Králové a po jednom v Náchodě a v Polici nad Metují. Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje ŠZ DVPP KHK je školské zařízení, jehož činnost je zaměřena zejména na poskytování služeb v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve své pravidelné nabídce předkládá vzdělávací programy kurzy, přednášky, semináře, pracovní dílny, konference, exkurze atd. - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení i všech oborů a specializací. Mimo pravidelnou nabídku realizuje též programy na objednávku pro celé pedagogické sbory. Většina programů je akreditovaná MŠMT ČR. Vedle školských pracovníků 14

15 se vzdělávacích programů může účastnit i nepedagogická veřejnost. Doprovodnými akcemi jsou stálé výstavy učebnic různých nakladatelství, výstavy výtvarných prací, prezentace výrobců učebních pomůcek atd. Na pracovišti Hradec Králové je provozována knihovna Goethe Institutu Praha s možností zápůjčky knih a publikací v němčině, která je každoročně doplňována aktuálními tituly. Více na Policie ČR V současné době je vytvořena Strategie prevence kriminality V našem kraji bylo zřízeno Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, sdružující policisty, kteří se zabývají prevencí ze všech okresů Královéhradeckého kraje. Skupinu řídí Preventivně informační oddělení (dále PIO) KŘP KHK. V roce 2011, 2012 realizovalo oddělení množství krajských akcí, projektů a kampaní, rovněž se zapojilo do několika projektů i akcí celorepublikového charakteru. Další aktivity (např. z oblasti situační prevence), besedy a tematické přednášky pro občany byly provedeny s ohledem na vývoj specifické bezpečnostní situace v daném teritoriu. Veřejnosti byly předávány potřebné informace rovněž na různých prezentačních akcích a prostřednictvím médií (tisk, televize, rozhlas, webové zpravodajství). Všechny uvedené aktivity ze strany PIO KŘP KHK byly realizovány v rámci celého Královéhradeckého kraje. Více informací lze nalézt na Městské policie v obcích s rozšířenou působností V Královéhradeckém kraji působí 21 poboček Městské policie při obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem. Např. oddělení prevence kriminality (OPK) Hradec Králové má 4 pracovníky: 3 lektory a 1 instruktora přípravy. Hlavní náplní práce lektorů je příprava a realizace přednáškové činnosti. Přednášky jsou určeny seniorům, zdravotně handicapovaným, ale převážná část činnosti je zaměřena na děti a žáky z hradeckých mateřských, základních a středních škol. Úkolem instruktora přípravy je zajištění výcviku a tělesné přípravy strážníků pro výkon služby. Jeden den týdně instruktor realizuje výuku sebeobrany na základních a středních školách v Hradci Králové. Oddělení prevence kriminality zajišťuje v rámci své činnosti spolupráci se subjekty, které se ve městě věnují prevenci kriminality. Současně se spolupodílí na řešení událostí v souvislosti s činností Městské policie Hradec Králové. Pro širokou veřejnost připravuje a současně i realizuje projekty a akce, jejíž součástí je infostánek městské policie, prezentace preventivně-informačních materiálů a ukázky ze služební kynologie a sebeobrany. Více na Probační a mediační služba v obcích s rozšířenou působností Probační a mediační služba ČR (dále jen PMS ) usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. PMS představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. Cílem činnosti PMS je integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti Ve svých projektech se zabývají prevencí kriminality. Cílem projektů na je např. motivace pro návrat do školy, motivace pro rozšíření kvalifikace, vzdělání obecně a pracovní praxe. Více informací na https://www.pmscr.cz/ 15

16 Občanské sdružení PROSTOR PRO, o. s. Od roku 2010 se na území Hradce Králové začalo primární prevencí zabývat občanské sdružení PROSTOR PRO, které má sídlo v Hradci Králové a od roku 2011 rozšířilo své služby na celé území Královéhradeckého kraje. Posláním Preventivních programů SPIRÁLA je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Sdružení realizuje preventivní programy a nabízíme rady, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování. Hlavním cílem programů je předcházet rizikovému chování žáků a studentů, snižovat negativní projevy a eliminovat další rozvoj jejich rizikového chování. Více informací lze nalézt na Občanské sdružení Prostor, Kolín Preventivními programy v okresech Hradec Králové a Jičín chce občanské sdružení žákům základních a středních škol pomáhat v rámci specifické formy prevence sociálně nežádoucích jevů předcházet či mírnit negativní jevy v chování, bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje. Do programu jsou kromě žáků škol zapojeni i jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče Sdružení působí také v okresech Kolín a Kutná Hora. Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana, týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku). Více na Občanské sdružení Divadelta V druhé polovině roku 2010 se na svém prezentačním dnu v Hradci Králové představilo další občanské sdružení sídlící v našem kraji, která nese název DIVADELTA. Jedná se o organizaci, která nabízí realizaci preventivních programů metodou divadla Fórum. Tato metoda spočívá v herci zahraném divadelním představení, které zobrazují daný konflikt. Tento problém vychází z reálného prostředí cílové skupiny. Během představení je problém eskalován do neúnosné míry s katastrofickým závěrem. Divákům (pedagogům) je představení nastoleno tak, aby v nich vyvolalo potřebu změnit děj. V následné fázi divadla Fórum diváci mají jedinečnou možnost zasáhnout vlastní iniciativou do děje příběhu a tím na vlastní kůži prožít a řešit nastolený problém. Více na OD5K10, o.s. Toto občanské sdružení působí v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí. Přednáškami primární prevence na 2. stupni ZŠ a SŠ po celém Rychnovsku a návaznými volnočasovými akcemi se snaží ovlivňovat způsob života mladé generace. Témata seminářů jsou rozdělena do tří okruhů: protidrogová tematika, sexuální výchova a problematika šikany, sekt a extremismu. Více na Milíčův dům Středisko Milíčův dům poskytuje své služby již od roku 1992, působí jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) v Jaroměři. Zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Pravidelný program mimoškolního vzdělávání vede ke zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí, prostřednictvím aktivit zaměřených 16

17 na zvládnutí základní školní docházky, integraci do většinové společnosti a pomoc v obtížných životních situacích. Tento cílený interaktivní program pro rizikové skupiny žáků prvního i druhého stupně základních škol reaguje na poptávku samotných pedagogů škol. Dále nabízí PEER PROGRAM Vrstevnický program, který je zaměřen na problematiku rizikového chování a násilí všeho druhu. Snaží se posílit postoje ke zdravému životnímu stylu a prosociálnímu chování. Lektory jsou předem vyškolení studenti - peeři, kteří prošli školící fází programu. Nabízí také Komplexní program prevence rizikových projevů chování na ZŠ, který je realizován jedenkrát ročně v prostorách Milíčova domu nebo přímo ve škole. Program je veden interaktivních formou, děti pracují individuálně i ve skupinkách. Vychází se především z potřeb jednotlivých žáků i celého třídního kolektivu. Více na Občanské sdružení Semiramis, Mladá Boleslav Posláním Semiramis o.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů. Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a osoby jim blízké, žáci II. stupně základních škol, pedagogové. Centrum primární prevence občanského sdružení poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského a Královéhradeckého kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Centrum primární prevence a jeho programy jsou spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Více na Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Poskytují služby rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytuje se bez úhrady. Ambulantní forma sociální služby je zpravidla kombinována s terénní kontaktní prací v přirozeném prostředí cílových skupin. V Královéhradeckém kraji je registrovaných 13 zařízení poskytujících danou službu. RIAPS, Trutnov Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb má několik programů. Shelter je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož cílem je preventivně působit a zamezovat sociálně patologickému chování mládeže. Funguje zde Kontaktní centrum (káčko), tedy zařízení poskytující sociální a zdravotní služby uživatelům návykových látek. Sídlo mají v Trutnově, ale v rámci terénních služeb jezdí i do dalších měst (Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné). Dále zde 17

18 pracuje manželská a rodinná poradna a dále ambulance, jejímž posláním je poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti klinické psychologie. Více na Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové - SOROPO Jičín Od roku 2011 je poradna SOROPO Jičín pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zaměřuje se na komplexní poradenství pro rodiny s dětmi. Funguje od r Zaměřuje se na prevenci sociálně patologických jevů čerpající z reálných situací klientů je zaměřen 2P - Program prevence vycházející dlouhodobé zkušenosti s odborným sociálním poradenstvím. Reaguje na aktuální potřeby regionu. Hlavním cílem programu je realizace preventivních aktivit zaměřených především na studenty a mladé dospělé, či na širokou veřejnost. Obsah, rozsah a struktura aktivit vychází z problematiky, potřeb cílové skupiny či z požadavků zadavatele. V rámci programu byly realizovány aktivity zaměřené na prevenci rasismu, prevenci zadlužování občanů a vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci programu vznikly stránky (zadavatelem byl Královéhradecký kraj). Realizovány jsou besedy, interaktivní bloky i tématické dny - vždy dle tématu a cílové skupiny. Aktuálně realizují modul "Finanční gramotnost v praxi" pro Úřady práce v Královéhradeckém kraji (uchazeči v projektu z teorie do praxe) a modul pro pedagogy v kraji Vysočina (modul "Implementace finační gramotnosti do ŠVP středních škol"). Více na Občanské sdružení Salinger Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci Králové. Působí zde nízkoprahové zařízení Modrý pomeranč. Sdružení pracuje s dětmi, mládeží i celými rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (KC Amaro Phurd- Pražská, Okružní, Hradec Králové). Jejich náplní je i práce s žadateli o náhradní rodinnou péči a s pěstounskými rodinami (Stopa čápa), provozují prorodinné centrum (Budulínek). Pracují s rodinami v obtížných životních situacích (Triangl). Program Sanace rodiny je určen těm klientům s dětmi do 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy (záškoláctví, agrese, šikana, alkohol, problém s autoritou), tam kde je potřeba pomoc a podpora při výchově dětí (např. pomoc s nastavením pravidel, odměn a trestů) nebo potřeba pomoci a podpory v péči o dítě (jak lépe zvládat přípravu dětí do školy, stravování, hygienu atd.) či je nařízen dohled nad výchovou dětí nebo hrozí nařízení ústavní výchovy u dítěte, případně je potřeba podpory rodiny při přípravě na návrat dítěte z ústavní výchovy. Více na 18

19 Síť služeb primární prevence v Královéhradeckém kraji PŘEHLED ORGANIZACÍ P S P S P P S S - PPP KHK - SVP - ŠPP Mozaika - o. s. Prostor, Kolín - Prostor Pro, o. s., HK - Semiramis o. s. - Diakonie ČCE, Středisko Milíčův dům, Jaroměř - Od 5 k 10, o. s., Rychnov n. Kn. - Občanské poradenské středisko, o. p. s. - Poradna SOROPO - RIAPS Trutnov - Divadelta o. s. - Občanské sdružení Salinger P 19 S S P

20 V oblasti prevence rizikového chování dále spolupracujeme s těmito organizacemi: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Česká školní inspekce Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK Univerzita Hradec Králové Státní zdravotní ústav Krajská hygienická stanice v Hradci Králové nestátní neziskové organizace (dále jen NNP ) participující na realizaci preventivních programů zaměřených na prevenci rizikových projevů chování instituce státní správy (OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba) školy a školská zařízení 5 Koordinace primární prevence na krajské úrovni Systém primární prevence je metodicky veden pracovníky MŠMT směrem ke krajským školským koordinátorům prevence, dále k metodikům prevence při pedagogicko-psychologických poradnách a následně ke školním metodikům prevence přímo působících ve školách a školských zařízeních. Krajský školský koordinátor prevence Pozice krajského školského koordinátora prevence je zřízena na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / Krajský školský koordinátor prevence spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem, s krajským koordinátorem a metodikem sociální prevence, s pracovníky OSPOD, odborem zdravotnictví KÚ a dalšími subjekty podílejícími se na prevenci, která je prioritně zaměřena na předcházení rozvoje rizik užívání všech návykových látek v rámci kraje. Aktivně se účastní vytváření strategických dokumentů a prosazuje přitom naplňování úkolů a záměrů obsažených ve Strategii MŠMT a Akčním plánu realizace strategie prevence rizikového chování týkající se užívání všech návykových látek. Dále monitoruje situaci ve školách v regionu 20

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Příloha č. 48 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1 Vnitřní směrnice č. 48 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence rizikového chování Č.j.: OUKR/1370/2010 Spis. sk.: 3.20. A10 V Křenovicích dne 1. listopadu 2010

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Mapování činností metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci primární prevence rizikového chování

Mapování činností metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci primární prevence rizikového chování Mapování činností metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci primární prevence rizikového chování Zpráva z dotazníkového šetření Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Vladimír Jarošík PhDr.

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016

STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO OBDOBÍ 2011-2016 Bc. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k o

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více