Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)"

Transkript

1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

2 Obsah Úvod Demografický popis kraje Demografická situace a vývoj Vzdělanostní struktura obyvatelstva Počty škol a školských zařízení v KHK Zaměstnanost a trh práce Východiska plánu s analýzou potřeb Priority kraje na rok SWOT analýza v oblasti primární prevence Hlavní priority a cíle kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje Koordinace primární prevence na krajské úrovni Dokumenty upravujícím primární prevenci v kraji Aktivity kraje v oblasti primární prevence Konference Pracovní setkání školních metodiků prevence základních a středních škol Vzdělávání Semináře Financování služeb primární prevence v kraji Programy zaměřené na prevenci rizikového chování Program podpory a rozvoj zdravého životního stylu Proces vzniku plánu... 30

3 Úvod Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Oblasti zabývající se prevencí: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování. Páteř prevence rizikového chování ve školství v Královéhradeckém kraji tvoří Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ), Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen KÚ KHK ), Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje (dále jen PPP KHK), Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (dále jen ŠZ DVPP KHK), školy a školská zařízení v Královéhradeckém kraji. Spolupráce je navázána i s dalšími odbornými pracovníky Královéhradeckého kraje a zástupci institucí participujících na řešení aktuálních problémů prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Statistická data uvedená v následujícím textu se vztahují k (pokud v textu není uvedeno jinak) a jejich zdrojem jsou zejména Český statistický úřad (dále ČSÚ), Ústav pro informace ve vzdělávání (dále ÚIV) a odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále OŠ). 1 Demografický popis kraje Královéhradecký kraj (dále jen KHK ) leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km. Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. KHK se vyznačuje určitými specifiky, která ovlivňují rozmístění jednotlivých škol a školských zařízení v kraji a jejich naplněnost v souladu s dopravní obslužností, potažmo tedy s dostupností. Jedná se např. o poměrně nízkou hustotu obyvatelstva, nerovnoměrné osídlení, rozlehlé horské a podhorské oblasti v KHK apod. Území kraje je po provedené reformě státní správy tvořeno pěti okresy: Hradec Králové (HK), Jičín (JC), Náchod (NA), Rychnov nad Kněžnou (RK) a Trutnov (TU). K došlo ke změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů. 3

4 Administrativní mapa Královéhradeckého kraje Zdroj: ČSÚ Rozlohou km 2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Rozlohou je největší okres Trutnov, který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje vzrostl od roku 2007 o 0, 47 %. Tabulka 1: Počty obyvatel Královéhradeckého kraje v průběhu let 2007 až 2010 Rok Počet obyvatel Zdroj dat: ČSÚ Ke konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší je se obyvateli okres Rychnov nad Kněžnou. Hustotou 117 obyvatel na km 2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 133 osob. Rozdílná hustota obyvatel je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (183 obyvatel na km 2 ) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (81 obyvatel na km 2 ). Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k mělo 48 statut města a 10 statut městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 67,8 %. Hlavním centrem kraje je statutární město Hradec Králové s obyvateli, druhým největším městem s obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,8 % obyvatel. 4

5 V Královéhradeckém kraji bylo k zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují obce na území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 1.1 Demografická situace a vývoj Tabulka 2: Počty narozených v Královéhradeckém kraji od roku 1975 Počet narozených dětí v Královéhradeckém kraji v jednotlivých letech Rok Královéhradecký kraj Rok Královéhradecký kraj Zdroj dat: ČSÚ Graf 1: Grafické znázornění vývoje počtu živě narozených dětí v Královéhradeckém kraji od roku 1991 (demografická křivka) Zdroj dat pro sestrojení grafu: ČSÚ 5

6 V souladu s demografickou křivkou zhruba od roku 2008 narůstá počet žáků nastupujících do základních škol. Demografický pokles žáků 1. ročníků středních škol se zastaví v roce 2012 (narození v r. 1997) a po něm bude následovat do roku 2017 stagnace počtu žáků vstupujících do středního vzdělávání (netýká se žáků víceletých gymnázií). Následný postupný vzrůstající počet žáků přijímaných do 1. ročníků středních škol již nikdy nedosáhne své původní maximální hodnoty (narození v r. 1991). Předpokládaný vývoj počtu živě narozených dětí podle Českého statistického úřadu v Královéhradeckém kraji je v následující tabulce. Tabulka 3: Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR živě narození v Královéhradeckém kraji Rok Živě narození Zdroj dat: ČSÚ 1.2 Vzdělanostní struktura obyvatelstva Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v KHK v časové řadě OBYVATELSTVO VE VĚKU 15 A VÍCE LET 460,0 461,0 461,7 463,0 463,7 465,2 467,9 471,5 474,4 475,8 474,1 (tis. osob) v tom muži 221,2 221,8 222,1 222,8 223,2 224,2 226,1 228,4 230,3 231,3 230,4 ženy 238,8 239,2 239,6 240,2 240,5 241,0 241,8 243,1 244,1 244,5 243,7 dosažené vzdělání základní vzdělání a bez vzdělání 102,5 102,7 94,0 91,8 89,9 86,6 84,5 85,4 85,3 78,5 71,2 střední bez maturity 187,6 180,5 184,9 188,6 190,4 190,8 182,3 181,8 178,5 184,9 182,1 střední s maturitou 135,9 141,9 146,0 143,9 145,1 147,4 152,1 157,5 160,2 157,7 165,2 vysokoškolské 33,9 35,8 36,7 38,5 38,3 40,2 49,0 46,8 50,5 54,5 55,6 Zdroj dat:čsú Tabulka 5: Procentní zastoupení skupin obyvatelstva s různým vzděláním z celkového počtu obyvatelstva (15 let a výše) OBYVATELSTVO VE VĚKU 15 A VÍCE LET 460,0 474,1 (tis. osob) dosažené vzdělání počet % počet % základní vzdělání a bez vzdělání 102,5 22,3 71,2 15,0 střední bez maturity 187,6 40,8 182,1 38,4 střední s maturitou 135,9 29,5 165,2 34,9 vysokoškolské 33,9 7,4 55,6 11,7 Zdroj dat: ČSÚ 6

7 Z tabulek 4 a 5 jsou zřejmé změny ve vzdělanostní struktuře obyvatelstva za posledních 10 let (% zastoupení jednotlivých vzdělanostních skupin z celkového počtu obyvatelstva ve věku 15 let a výše): snížilo se % zastoupení jedinců bez vzdělání či pouze se základním vzděláním snížilo se % zastoupení jedinců se středním vzděláním bez maturity zvýšilo se % zastoupení jedinců se středním vzděláním s maturitou zvýšilo se % zastoupení jedinců s vysokoškolským vzděláním Zejména snižování počtu jedinců se středním vzděláním bez maturity způsobuje problémy na trhu práce, kde je nedostatek absolventů těchto oborů, naopak absolventů s maturitní zkouškou přibývá a často jsou evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní. 1.3 Počty škol a školských zařízení v KHK Tabulka 6: Počty škol a školských zařízení jednotlivých zřizovatelů k Zřizovatel právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení MŠ samostatné MŠ+ZŠ ZŠ samostatné Počet subjektů k SŠ samostatné ZŠ + SŠ MŠ+ZŠ+ SŠ SŠ+VOŠ ŠZ ZUŠ Královéhradecký kraj fyzická či právnická osoba církev MŠMT obec Celkem Zdroj dat: Rejstřík škol a školských zařízení Tabulka 7: Počty žáků a studentů středních a vyšších odborných škol podle stavu k Okres Počty žáků středních škol Denní forma Dálková forma 7 Počet středních škol v okrese Počty žáků na vyšších odborných školách Počet vyšších odborných škol Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov nad Kněžnou Trutnov Celkem Zdroj dat: ÚIV 1.4 Zaměstnanost a trh práce Lidské zdroje jsou základním faktorem rozvoje, jejich velikost a kvalita ovlivňuje životní úroveň v daném území. Počet ekonomicky aktivních osob v Královéhradeckém kraji se z dlouhodobého pohledu dosud zvětšoval, tento trend se však v příštích letech zastaví a vlivem věkového složení obyvatelstva bude počet ekonomicky aktivních osob klesat. V porovnání s ostatními kraji je nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji třetí nejnižší po hlavním městě Praze a Plzeňském kraji. Z územního pohledu nejnižší nezaměstnanost vykazuje

8 okres Rychnov nad Kněžnou (5,50 %), naopak s nejvyšší nezaměstnaností se potýká okres Trutnov (8,28 %) a drží tak prvenství mezi okresy od července 2010 (stav k červnu 2011). Nejvyšší nezaměstnaností byly v kraji postiženy nejmladší věkové skupiny do 29 let a také osoby se základním vzděláním a bez vzdělání. S rostoucí úrovní vzdělání se specifická míra nezaměstnanosti snižuje. Trh práce v kraji je ovlivněn i sezónními výkyvy, nárůst nezaměstnanosti je zřetelný především v zimních měsících, absolventská nezaměstnanost není v kraji výrazná. Tabulka 8: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 2006 až 2010 Míra registrované nezaměstnanosti celkem v % (k ) Neumístění uchazeči o zaměstnání celkem (k ) ,32 4,70 4,81 7,97 8, Volná pracovní místa Zdroj dat: ČSÚ Z hlediska zaměstnanosti má v kraji svou nezastupitelnou roli zpracovatelský průmysl, následují odvětví velkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidel, stavebnictví, vzdělávání a zdravotnictví. Odvětvová struktura kraje ukazuje na potřebu kvalifikované pracovní síly u nemanuálních, ale i manuálních zaměstnání. Významnou složkou ekonomicky neaktivních obyvatel jsou potenciální pracovní síly, které se zatím na své budoucí povolání připravují, tj. žáci a studenti. Příprava na povolání se prodlužuje se snahou o získání co nejvyššího stupně vzdělání. S demografickým vývojem je patrný posun na trhu práce střední vzdělání s maturitou se stalo standardem a lidé si ho doplňují i dalšími formami studia. Zájem o rekvalifikace v čase roste, úspěšnost absolventů rekvalifikačních kursů při hledání zaměstnání patří v Královéhradeckém kraji k nejvyšším v ČR. K evidovaly úřady práce v kraji celkem uchazečů o zaměstnání. Meziročně (proti prosinci roku 2010) tak došlo k poklesu počtu nezaměstnaných o osob. Míra registrované nezaměstnanosti k byla v kraji 7,49 %, což je méně než v roce předchozím. V jednotlivých okresech kraje se přitom míra registrované nezaměstnanosti pohybovala od 5,49 % v okrese Rychnov nad Kněžnou až po 9,39 % v okrese Trutnov. 8

9 2 Východiska plánu s analýzou potřeb Výskyt rizikových projevů chování na školách a školských zařízeních byl zjišťován pomocí dotazníku zaměřeného na prevenci rizikového chování v ZŠ. Celkem bylo osloveno 269 škol, vyplněný dotazník vrátilo 151 z nich, tj. 56,1 %. Tabulka 9: Návratnost dotazníků Osloveno Odpovědělo školy s 1. stupněm školy s 1. a 2. stupněm Zdroj dat: krajský úřad Tabulka 10: Sociálně patologické jevy podle četnosti výskytu, druhů a ročníků Počet případů 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. CELKEM kouření šikana mezi žáky záškoláctví násilí krádeže vandalství agresivita vůči vyučujícím sebepoškozování ubližování spolužákům rizikové sexuální chování užívání alkoholu nadměrné užívání pc a tv (nad 5 hodin denně) rasismus užívání marihuany rizikové chování v dopravě týrání a zneužívání dětí a mladistvých poruchy příjmu potravy sprejerství nekázeň extremistické projevy extrémní rizikové sporty afekty zanedbání péče ostatní nelegální drogy intoxikace kyberšikana ohrožování žáků učitelkou 2 2 lhaní obtěžování 1 1 negativní působení sekt a gamblerství 0 CELKEM Zdroj dat: krajský úřad 9

10 Na základě údajů obsažených v tabulce č. 9 lze konstatovat, že na druhém stupni základních škol bylo zaznamenáno 72 % a na prvním stupni 28 % z celkového počtu vyskytnuvších se sociálně patologických jevů (dále jen SPJ). Tři nejčastěji zastoupené SPJ jsou v Královéhradeckém kraji kouření, šikana a záškoláctví, přičemž tyto tři jevy dohromady tvoří více než polovinu z celkového počtu případů. Rozložení četnosti mezi ročníky prvního a druhého stupně základních škol není rovnoměrné zatímco případy kouření na prvním stupni činily necelých 7 % z celkového počtu případů kouření, u záškoláctví šlo o 24,5 % a konečně více než 37 % případů šikany bylo zaznamenáno na prvním stupni základní školy. Kriminalita v Královéhradeckém kraji v roce 2011 oproti roku 2010 zaznamenala nepatrný pokles, neboť dle statistických výkazů Policie ČR bylo v roce 2011 v rámci celkové kriminality zaznamenáno skutků, naproti tomu v roce 2010 bylo zaznamenáno skutků. Stejně jako v předchozích letech se pachatelé nejvíce dopouštěli majetkové trestné činnosti (představuje 57,3 % ze všech evidovaných skutků v Královéhradeckém kraji), meziročně došlo k nárůstu násilných trestných činů o 4,3 %(ze 702 na 732 trestných činů) a mravnostních trestných činů o 24,2 % (z 95 na 118). Vezmeme-li v potaz index kriminality, jako nejrizikovější regiony se jeví obce s rozšířenou působností Nový Bydžov, Jaroměř a Hořice. 3 Priority kraje na rok SWOT analýza v oblasti primární prevence Silné stránky Pozice školské metodičky prevence ve struktuře krajského úřadu. Existence adresáře služeb na webových stránkách KHK a existence adresáře sítě organizací podílejících se na primární prevenci na CD. Mapování postavení školních metodiků prevence na školách a četnost výskytu řešených případů z oblasti rizikového chování. Existence dotačních programů KÚ, MŠMT pro oblast primární prevence. Existence Školského zařízení po další vzdělávání pedagogických pracovníků z KHK specializační studium pro školní metodiky prevence. Semináře a porady pro školské pracovníky, místní protidrogové koordinátory aj. Organizování pracovních porad se ŠMP prostřednictvím metodiků prevence při PPP, za účasti krajské školské koordinátorky prevence. Existence mezioborové pracovní skupiny KÚ KHK. Slabé stránky Absence mezirezortní koordinace ve financování a v informování. Koordinace v rámci úřadu mezi odborem školství a odborem sociálním např. vzájemná neinformovanost o vyhlašovaných dotačních titulech. Neaktuálnost adresáře organizací podílejících se na primární prevenci na CD a neaktuálnost adresáře služeb na webových stránkách KHK. Neexistence Protidrogové komise či jiné platformy neprobíhá společné setkávání odborníků ze zainteresovaných institucí. Neprobíhají semináře k čerpání finančních prostředků z dotačních titulů MŠMT či EU. Vysoký výskyt užívání alkoholu, tabáku a marihuany u mládeže. Malá finanční podpora programů primární prevence z krajské úrovně. Vysoký výskyt vztahových obtíží ve třídách. 10

11 Příležitosti Místní protidrogový koordinátor na obci s rozšířenou působností ve smyslu kontaktní osoby. Existence dotačních programů KÚ a MŠMT pro oblast primární prevence. Existence pozice školního metodika prevence na každé škole. Existence konceptu Sítě škol podporujících zdraví. Existence standardů MŠMT pro programy primární prevence. Aktivní činnost nestátních neziskových organizací v rámci primární prevence. Minimální preventivní programy na školách. Reálná data ze studie ESPAD, sběr dat z drogových registrů. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Existence certifikace MŠMT pro programy primární prevence užívání návykových látek. Programy primární prevence realizované Policií ČR a městskou policií. Existence Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK ). Rizika hrozby Nízké využívání dat z praxe např. data ze studie Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (dále jen ESPAD ). Neinformovanost zástupců místních samospráv o problematice primární prevence. Neexistence certifikovaného programu primární prevence v Královéhradeckém kraji Málo kvalitních dlouhodobých preventivních programů realizovaných ve školách. Kumulovaná funkce školního metodika prevence. Nespolupráce mezi školou, zřizovatelem a neziskovými organizacemi. Nedostatek spolupracujících institucí v regionu. Nedostatek motivace existujících spolupracujících institucí v regionu k certifikaci svých programů. Neznalost efektivity programů primární prevence. Necertifikované programy primární prevence působící ve školách. Neochota některých škol, ověřovat si kvalitu preventivních programů působících v jejich škole. Nerespektování zákazu prodeje alkoholu a tabáku osobám do 18 let. Vysoká tolerance společnosti k užívání drog tabák, alkohol, kanabinoidy, medikamenty. 3.2 Hlavní priority a cíle kraje v oblasti primární prevence Prostřednictvím efektivního systému primární prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, je naším cílem minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže v kraji. Od roku 2008 probíhá každoročně dotazníkové šetření zaměřené na mapování práce a postavení školních metodiků prevence a průzkum výskytu projevů rizikového chování na školách. Výsledky mapování jsou dále využívány k metodické a vzdělávací podpoře škol. Vzdělávání v této oblasti na základě potřeb škol zajišťuje a organizuje ŠZ DVPP KHK. Programy na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v KHK jsou účelově dotované jak z finančních prostředků MŠMT, tak v souladu s Dotační strategií Královéhradeckého kraje na období z finančních prostředků KHK. 11

12 Cíle pro rozvoj oblasti prevence rizikového chování stanovené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy KHK podpora vícezdrojového a víceletého financování projektů primární prevence a včasné intervence podpora zlepšení pracovních podmínek metodiků prevence při PPP KHK a školních metodiků prevence podpora dalšího průběžného vzdělávání školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence podpora legislativních změn týkajících se snížení přímé míry vyučovací povinnosti školních metodiků prevence na stejnou míru, jakou mají výchovní poradci průběžná analýza stavu v oblasti prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních zajištění aktuálních informací prostřednictvím informačního portálu podpora zavádění školních poradenských pracovišť se školními psychology a školními speciálními pedagogy s cílem propojení primární a sekundární prevence podpora etické výchovy ve všech druzích škol. Navrhovaná opatření pro dosažení stanovených cílů: průběžně v souladu s Dotační strategií KHK na období vyhlašovat výzvy do dotačních programů zaměřených na primární prevenci průběžně podporovat navýšení úvazků okresních metodiků prevence v těch okresech, kde dosud nemají plný úvazek průběžně informovat o možnostech dosažení specializačního vzdělávání, poskytovat metodickou pomoc průběžně organizovat konference na téma primární prevence Královéhradeckého kraje průběžně pořádat semináře pro školní metodiky prevence každoročně shromažďovat informace pro analýzu stavu v oblasti prevence dotazníkovým šetřením průběžně vkládat aktuální informace z oblasti prevence rizikového chování za KHK do informačního portálu. Cíle pro rozvoj oblasti prevence rizikového chování stanovené ve Strategii protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období analyzovat situaci v oblasti primární prevence v Královéhradeckém kraji podporovat dlouhodobé, kvalitní a osvědčené programy primární prevence realizované na území KHK a programy zaměřené na prevenci užívání alkoholu, tabáku a konopných drog mladistvými motivovat školy k využívání osvědčených a dlouhodobých programů primární prevence podporovat subjekty zabývající se primární prevencí k získání certifikace podporovat odborné vzdělávání zainteresovaných pracovníků v oblasti primární prevence vytvořit mezioborovou pracovní skupinu, která se bude zabývat drogovou problematikou zefektivnit tok informací mezi jednotlivými subjekty působícími v primární prevenci. 12

13 Cíle pro rozvoj oblasti prevence rizikového chování stanovené v Koncepci prevence kriminality na léta v Královéhradeckém kraji Využívání médií, informačních zpravodajů a internetu k šíření informací Indikátor plnění: 2x ročně uveřejnění článku o prevenci v U nás v kraji 6x ročně uveřejnění článku o prevenci ve Zpravodaji sociálních projektů 4x ročně uveřejnění článku o prevenci ve Zpravodaji rizikového chování pro školy a školská zařízení. Realizování kulatých stolů, seminářů a konferencí k tématu prevence kriminality Indikátor plnění: minimálně 1 seminář za rok. Zapojení metodiků prevence v Pedagogicko-psychologických poradnách (PPP) Královéhradeckého kraje do aktivit Týmu pro mládež ve všech obcích s rozšířenou působností Indikátor plnění: Metodici prevence v PPP dle své působnosti se účastní pracovních jednání Týmů pro mládež. V obcích s rozšířenou působností, ve kterých nejsou pracovní Týmy pro mládež vytvořeny, vyvinou aktivitu pro jejich složení a následné fungování. Metodické vedení metodiků prevence v PPP a školních metodiků prevence Indikátor plnění: Zajištění přenosu aktuálních informací v oblasti PP, využití širokého spektra preventivních programů, metodická podpora, monitorování situace ve školách z hlediska podmínek pro realizaci Preventivních programů a navazujících aktivit, monitorování stavu PP v regionu, shromažďování informací o realizaci preventivních programů, kontrola naplňování preventivních programů. Využití celorepublikového webového portálu Prevence-info.cz pro šíření informací Indikátor plnění: Průběžné vkládání aktuálních informací do webového prostředí. Pravidelné vydávání Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Indikátor plnění: od roku 2013, 4x ročně. Zajištění studia k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů Indikátor plnění: zahájení 4 semestrového studia v prosinci Zajištění realizace vzdělávacích seminářů pro školy a školská zařízení Indikátor plnění: Vytvořená nabídka vzdělávacích seminářů v oblasti primární prevence zveřejněná pololetně v každém školním roce v programové nabídce ŠZ DVPP KHK. Zapojení krajské školské koordinátorky prevence, metodika prevence PPP a školního metodika v pracovních skupinách MŠMT Indikátor plnění: Během roku 2012 se uskuteční tři pracovní setkání na MŠMT. Rozšíření sítě služeb primární prevence do okresů RK, TU, NA, JC Indikátor plnění: 2013 okres TU, NA, 2014 okres JC, RK. Zajištění nabídky dotačních programů v oblasti primární prevence Indikátor plnění: Každoročně vyhlašované dotační programy na podporu prevence. Šíření informací o dotačních programech primární prevence dalších subjektů Indikátor plnění: Na webových stránkách Prevence-info.cz bude zveřejněný aktualizovaný grantový kalendář. 13

14 Šíření informací o doporučených programech primární prevence Indikátor plnění: průběžně. Připomínkování certifikace pro programy jednotlivých typů rizikového chování Indikátor plnění: Průběžně při tvorbě standardů pro udělení certifikace. 4 Síť služeb kraje Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Nezastupitelnou roli v organizačním systému primární prevence v oblasti institucionálního vzdělávání zajišťuje Pedagogicko-psychologická porada Královéhradeckého kraje, která patří do systému poradenských služeb v KHK. Poradenské služby jsou zaměřeny na prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů, na vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými, na zmírňování důsledků zdravotního postižení žáků ve speciálních školách, na integraci žáků se zdravotním postižením a se specifickými poruchami učení a chování a na kariérové poradenství. Dalším úkolem je rozvíjení psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Více informací na Školské poradenské pracoviště MOZAIKA Při Základní škole Sever v Hradci Králové bylo zřízeno v roce 2010 Magistrátem města Hradec Králové školské poradenské pracoviště Mozaika, které nabízí ambulantní, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, dospívajícím, rodinám, pedagogům a školám. Zabývá se výchovnými a vývojovými problémy dětí ve věku od 3 do 15 let. Na pracoviště Mozaika se mohou obracet zástupci základních a mateřských škol, které jsou zřizovány Magistrátem města Hradce Králové, dále děti a jejich rodiče, a to i na podnět spolupracujících zařízení (PPP KHK, Středisek výchovné péče). Ostatní školy a školská zařízení mohou těchto služeb využívat za úplatu. Více na Střediska výchovné péče Jejich pracoviště nabízejí všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, u nichž ještě nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Jsou koncipována buď jako internátní pobytová výchovná zařízení nebo zařízení, která poskytují ambulantní péči i poradenské služby. Koncepce činnosti těchto pracovišť vychází z terapeutické pomoci postavené na respektování charakteristických rysů osobnosti problémových jedinců. Ve většině případů se úzce spolupracuje s rodiči a také s kmenovou školou dítěte. Střediska výchovné péče jsou organizačně součástmi Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové, který zřizuje MŠMT. Jde o střediska preventivní péče pro děti a mládež s projevy problémového chování. Na území KHK působí čtyři střediska výchovné péče, dvě v Hradci Králové a po jednom v Náchodě a v Polici nad Metují. Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje ŠZ DVPP KHK je školské zařízení, jehož činnost je zaměřena zejména na poskytování služeb v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve své pravidelné nabídce předkládá vzdělávací programy kurzy, přednášky, semináře, pracovní dílny, konference, exkurze atd. - pro pedagogické i nepedagogické pracovníky všech typů škol a školských zařízení i všech oborů a specializací. Mimo pravidelnou nabídku realizuje též programy na objednávku pro celé pedagogické sbory. Většina programů je akreditovaná MŠMT ČR. Vedle školských pracovníků 14

15 se vzdělávacích programů může účastnit i nepedagogická veřejnost. Doprovodnými akcemi jsou stálé výstavy učebnic různých nakladatelství, výstavy výtvarných prací, prezentace výrobců učebních pomůcek atd. Na pracovišti Hradec Králové je provozována knihovna Goethe Institutu Praha s možností zápůjčky knih a publikací v němčině, která je každoročně doplňována aktuálními tituly. Více na Policie ČR V současné době je vytvořena Strategie prevence kriminality V našem kraji bylo zřízeno Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, sdružující policisty, kteří se zabývají prevencí ze všech okresů Královéhradeckého kraje. Skupinu řídí Preventivně informační oddělení (dále PIO) KŘP KHK. V roce 2011, 2012 realizovalo oddělení množství krajských akcí, projektů a kampaní, rovněž se zapojilo do několika projektů i akcí celorepublikového charakteru. Další aktivity (např. z oblasti situační prevence), besedy a tematické přednášky pro občany byly provedeny s ohledem na vývoj specifické bezpečnostní situace v daném teritoriu. Veřejnosti byly předávány potřebné informace rovněž na různých prezentačních akcích a prostřednictvím médií (tisk, televize, rozhlas, webové zpravodajství). Všechny uvedené aktivity ze strany PIO KŘP KHK byly realizovány v rámci celého Královéhradeckého kraje. Více informací lze nalézt na Městské policie v obcích s rozšířenou působností V Královéhradeckém kraji působí 21 poboček Městské policie při obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem. Např. oddělení prevence kriminality (OPK) Hradec Králové má 4 pracovníky: 3 lektory a 1 instruktora přípravy. Hlavní náplní práce lektorů je příprava a realizace přednáškové činnosti. Přednášky jsou určeny seniorům, zdravotně handicapovaným, ale převážná část činnosti je zaměřena na děti a žáky z hradeckých mateřských, základních a středních škol. Úkolem instruktora přípravy je zajištění výcviku a tělesné přípravy strážníků pro výkon služby. Jeden den týdně instruktor realizuje výuku sebeobrany na základních a středních školách v Hradci Králové. Oddělení prevence kriminality zajišťuje v rámci své činnosti spolupráci se subjekty, které se ve městě věnují prevenci kriminality. Současně se spolupodílí na řešení událostí v souvislosti s činností Městské policie Hradec Králové. Pro širokou veřejnost připravuje a současně i realizuje projekty a akce, jejíž součástí je infostánek městské policie, prezentace preventivně-informačních materiálů a ukázky ze služební kynologie a sebeobrany. Více na Probační a mediační služba v obcích s rozšířenou působností Probační a mediační služba ČR (dále jen PMS ) usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. PMS představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice. Cílem činnosti PMS je integrace pachatele, participace poškozeného a ochrana společnosti Ve svých projektech se zabývají prevencí kriminality. Cílem projektů na je např. motivace pro návrat do školy, motivace pro rozšíření kvalifikace, vzdělání obecně a pracovní praxe. Více informací na https://www.pmscr.cz/ 15

16 Občanské sdružení PROSTOR PRO, o. s. Od roku 2010 se na území Hradce Králové začalo primární prevencí zabývat občanské sdružení PROSTOR PRO, které má sídlo v Hradci Králové a od roku 2011 rozšířilo své služby na celé území Královéhradeckého kraje. Posláním Preventivních programů SPIRÁLA je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Sdružení realizuje preventivní programy a nabízíme rady, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování. Hlavním cílem programů je předcházet rizikovému chování žáků a studentů, snižovat negativní projevy a eliminovat další rozvoj jejich rizikového chování. Více informací lze nalézt na Občanské sdružení Prostor, Kolín Preventivními programy v okresech Hradec Králové a Jičín chce občanské sdružení žákům základních a středních škol pomáhat v rámci specifické formy prevence sociálně nežádoucích jevů předcházet či mírnit negativní jevy v chování, bezpečně je provést obdobím nejistoty v dospívání a pomoci jim utvářet zdravé životní postoje. Do programu jsou kromě žáků škol zapojeni i jejich třídní učitelé, metodici prevence a rodiče Sdružení působí také v okresech Kolín a Kutná Hora. Program primární prevence o.s. Prostor se ve svých aktivitách zaměřuje na problematiku užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, jejich účinky a rizika). Dále na problematiku dalších sociálně nežádoucích jevů jako je gambling, rasismus, xenofobie, šikana, týrání a zneužívání dětí aj. a na podporu osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku). Více na Občanské sdružení Divadelta V druhé polovině roku 2010 se na svém prezentačním dnu v Hradci Králové představilo další občanské sdružení sídlící v našem kraji, která nese název DIVADELTA. Jedná se o organizaci, která nabízí realizaci preventivních programů metodou divadla Fórum. Tato metoda spočívá v herci zahraném divadelním představení, které zobrazují daný konflikt. Tento problém vychází z reálného prostředí cílové skupiny. Během představení je problém eskalován do neúnosné míry s katastrofickým závěrem. Divákům (pedagogům) je představení nastoleno tak, aby v nich vyvolalo potřebu změnit děj. V následné fázi divadla Fórum diváci mají jedinečnou možnost zasáhnout vlastní iniciativou do děje příběhu a tím na vlastní kůži prožít a řešit nastolený problém. Více na OD5K10, o.s. Toto občanské sdružení působí v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí. Přednáškami primární prevence na 2. stupni ZŠ a SŠ po celém Rychnovsku a návaznými volnočasovými akcemi se snaží ovlivňovat způsob života mladé generace. Témata seminářů jsou rozdělena do tří okruhů: protidrogová tematika, sexuální výchova a problematika šikany, sekt a extremismu. Více na Milíčův dům Středisko Milíčův dům poskytuje své služby již od roku 1992, působí jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) v Jaroměři. Zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Pravidelný program mimoškolního vzdělávání vede ke zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných dětí ve věku od 6 do 14 let z Jaroměře a okolí, prostřednictvím aktivit zaměřených 16

17 na zvládnutí základní školní docházky, integraci do většinové společnosti a pomoc v obtížných životních situacích. Tento cílený interaktivní program pro rizikové skupiny žáků prvního i druhého stupně základních škol reaguje na poptávku samotných pedagogů škol. Dále nabízí PEER PROGRAM Vrstevnický program, který je zaměřen na problematiku rizikového chování a násilí všeho druhu. Snaží se posílit postoje ke zdravému životnímu stylu a prosociálnímu chování. Lektory jsou předem vyškolení studenti - peeři, kteří prošli školící fází programu. Nabízí také Komplexní program prevence rizikových projevů chování na ZŠ, který je realizován jedenkrát ročně v prostorách Milíčova domu nebo přímo ve škole. Program je veden interaktivních formou, děti pracují individuálně i ve skupinkách. Vychází se především z potřeb jednotlivých žáků i celého třídního kolektivu. Více na Občanské sdružení Semiramis, Mladá Boleslav Posláním Semiramis o.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. Semiramis o.s. vytváří podmínky a poskytuje zázemí pro stabilní chod a rozvoj všech odborných programů. Cílovou skupinou jsou uživatelé drog a osoby jim blízké, žáci II. stupně základních škol, pedagogové. Centrum primární prevence občanského sdružení poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti na území Středočeského a Královéhradeckého kraje profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Centrum primární prevence a jeho programy jsou spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Více na Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Poskytují služby rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytuje se bez úhrady. Ambulantní forma sociální služby je zpravidla kombinována s terénní kontaktní prací v přirozeném prostředí cílových skupin. V Královéhradeckém kraji je registrovaných 13 zařízení poskytujících danou službu. RIAPS, Trutnov Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb má několik programů. Shelter je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož cílem je preventivně působit a zamezovat sociálně patologickému chování mládeže. Funguje zde Kontaktní centrum (káčko), tedy zařízení poskytující sociální a zdravotní služby uživatelům návykových látek. Sídlo mají v Trutnově, ale v rámci terénních služeb jezdí i do dalších měst (Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné). Dále zde 17

18 pracuje manželská a rodinná poradna a dále ambulance, jejímž posláním je poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti klinické psychologie. Více na Občanské poradenské středisko, o. p. s., Hradec Králové - SOROPO Jičín Od roku 2011 je poradna SOROPO Jičín pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zaměřuje se na komplexní poradenství pro rodiny s dětmi. Funguje od r Zaměřuje se na prevenci sociálně patologických jevů čerpající z reálných situací klientů je zaměřen 2P - Program prevence vycházející dlouhodobé zkušenosti s odborným sociálním poradenstvím. Reaguje na aktuální potřeby regionu. Hlavním cílem programu je realizace preventivních aktivit zaměřených především na studenty a mladé dospělé, či na širokou veřejnost. Obsah, rozsah a struktura aktivit vychází z problematiky, potřeb cílové skupiny či z požadavků zadavatele. V rámci programu byly realizovány aktivity zaměřené na prevenci rasismu, prevenci zadlužování občanů a vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci programu vznikly stránky (zadavatelem byl Královéhradecký kraj). Realizovány jsou besedy, interaktivní bloky i tématické dny - vždy dle tématu a cílové skupiny. Aktuálně realizují modul "Finanční gramotnost v praxi" pro Úřady práce v Královéhradeckém kraji (uchazeči v projektu z teorie do praxe) a modul pro pedagogy v kraji Vysočina (modul "Implementace finační gramotnosti do ŠVP středních škol"). Více na Občanské sdružení Salinger Občanské sdružení Salinger vzniklo v roce 1997 s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci Králové. Působí zde nízkoprahové zařízení Modrý pomeranč. Sdružení pracuje s dětmi, mládeží i celými rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (KC Amaro Phurd- Pražská, Okružní, Hradec Králové). Jejich náplní je i práce s žadateli o náhradní rodinnou péči a s pěstounskými rodinami (Stopa čápa), provozují prorodinné centrum (Budulínek). Pracují s rodinami v obtížných životních situacích (Triangl). Program Sanace rodiny je určen těm klientům s dětmi do 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy (záškoláctví, agrese, šikana, alkohol, problém s autoritou), tam kde je potřeba pomoc a podpora při výchově dětí (např. pomoc s nastavením pravidel, odměn a trestů) nebo potřeba pomoci a podpory v péči o dítě (jak lépe zvládat přípravu dětí do školy, stravování, hygienu atd.) či je nařízen dohled nad výchovou dětí nebo hrozí nařízení ústavní výchovy u dítěte, případně je potřeba podpory rodiny při přípravě na návrat dítěte z ústavní výchovy. Více na 18

19 Síť služeb primární prevence v Královéhradeckém kraji PŘEHLED ORGANIZACÍ P S P S P P S S - PPP KHK - SVP - ŠPP Mozaika - o. s. Prostor, Kolín - Prostor Pro, o. s., HK - Semiramis o. s. - Diakonie ČCE, Středisko Milíčův dům, Jaroměř - Od 5 k 10, o. s., Rychnov n. Kn. - Občanské poradenské středisko, o. p. s. - Poradna SOROPO - RIAPS Trutnov - Divadelta o. s. - Občanské sdružení Salinger P 19 S S P

20 V oblasti prevence rizikového chování dále spolupracujeme s těmito organizacemi: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje Česká školní inspekce Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK Univerzita Hradec Králové Státní zdravotní ústav Krajská hygienická stanice v Hradci Králové nestátní neziskové organizace (dále jen NNP ) participující na realizaci preventivních programů zaměřených na prevenci rizikových projevů chování instituce státní správy (OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služba) školy a školská zařízení 5 Koordinace primární prevence na krajské úrovni Systém primární prevence je metodicky veden pracovníky MŠMT směrem ke krajským školským koordinátorům prevence, dále k metodikům prevence při pedagogicko-psychologických poradnách a následně ke školním metodikům prevence přímo působících ve školách a školských zařízeních. Krajský školský koordinátor prevence Pozice krajského školského koordinátora prevence je zřízena na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / Krajský školský koordinátor prevence spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem, s krajským koordinátorem a metodikem sociální prevence, s pracovníky OSPOD, odborem zdravotnictví KÚ a dalšími subjekty podílejícími se na prevenci, která je prioritně zaměřena na předcházení rozvoje rizik užívání všech návykových látek v rámci kraje. Aktivně se účastní vytváření strategických dokumentů a prosazuje přitom naplňování úkolů a záměrů obsažených ve Strategii MŠMT a Akčním plánu realizace strategie prevence rizikového chování týkající se užívání všech návykových látek. Dále monitoruje situaci ve školách v regionu 20

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012-2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje, 2012 OBSAH Úvod 3 1. Základní demografické

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011

Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2011 Kraj: Královéhradecký Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02 Podpis statutárního orgánu: 1 Základní informace k vypracování dokumentu Tato

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více