Masarykova univerzita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Recepce násilí v médiích optikou žáků vybrané základní školy Reception of media violence by students of a selected elementary school Bakalářská práce Autorka práce: Michaela Pišiová Vedoucí práce: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. Brno 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím pramenů a literatury uvedené v bibliografii. V Brně dne

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce PhDr. Jaromíru Volkovi, Ph.D. za jeho trpělivý přístup a cenné rády, dále ředitelům a pedagogům základních škol, kteří mi umožnili sběr dat pro účely výzkumu, a v neposlední řadě bych ráda poděkovala těm, kteří mi byli oporou během celého studia.

4 Obsah 1. Úvod Teoretická část Média a jejich vliv Násilí v médiích Kontext násilí v médiích Typologie násilí v médiích Teorie vlivu násilí v médiích Kultivační teorie Pozitivní hodnocení účinků Negativní hodnocení účinků Vliv hudby na vnímání násilí v médiích u prepubescentů Hudební kapitál Metodologická část Výzkumný problém Cíle výzkumu Výzkumné otázky a hypotézy V1: Jak hodnotí respondenti násilné jednání obsažené ve videoukázkách? V2: Jaké postoje zaujímají respondenti vůči funkcím násilí v médiích? V3: Existuje vztah mezi hudebním kapitálem respondentů a jejich recepcí násilí ve videoukázkách? Základní a výběrový soubor Metoda výzkumu Analytická část Charakteristika výběrového souboru Hodnocení násilného jednání ve videoukázkách Postoje respondentů k funkcím násilí v médiích... 46

5 4. 4 Vliv výše hudebního kapitálu respondentů na jejich vnímání násilí v médiích Závěr analytické části Závěr Diskuze Použitá literatura Elektronické zdroje Jmenný rejstřík Seznam tabulek a grafů Příloha... 71

6 1. Úvod Snažíme-li se porozumět problematice násilí v médiích, musíme svoji pozornost zaměřit nejen na vizuální podobu násilí a jeho kontext, ale i na konstrukci významů, která probíhá na úrovni divácké percepce. Interpretace násilných činů je do značné míry podmíněna sociokulturními, biologickými a individuálními aspekty jedince. Výzkumným problémem bakalářské práce je odpovědět na otázku, zda existuje vztah mezi vysokou konzumací násilných mediálních obsahů a asociálním jednáním prepubescentů, což jsou mladí lidé ve věku let (Veselá, 2006: 23; Langmeier, Krejčířová, 2007: 143). Média často poukazují na souvislosti kriminality nezletilých se sledováním násilí na televizní obrazovce či hraním násilných počítačových her. Hlavním cílem práce je tedy popsat způsoby, jakými žáci vybraných základní škol vnímají násilí v médiích. Na prepubertální období jsme se záměrně zaměřili kvůli charakteristickým rysům období, kterým jedinci procházejí. Rozvíjí se jim logické, formálně abstraktní a kritické myšlení, vývoj vizuálního vnímání, morální hodnocení a empatie. Prepubescent prochází psychickými změnami, které jsou způsobeny hledáním vlastní identity. Snaží se nalézt odpovědi na své pochybnosti a dotazy v imaginárním světě počítačových her, příbězích z telenovel v televizi. (Veselá, 2006: 65). Předpokládáme tedy, že média mohou mít v tomto období silný vliv na vývoj osobnosti člověka. Důvodem našeho zájmu o tuto problematiku jsou výsledky Národní studie televizního násilí, které uvádí, že průměrné americké dítě spatří do svých 18 let násilných televizních scén zahrnujících vražd (Strasburger, 2004: 57). Vysoká konzumace násilí v médiích se tak může v extrémních případech spolupodílet na kriminalitě nezletilých a mladistvých (Felson, 1996: 104). V kontextu České republiky od roku 1990 do roku 2000 vzrostl počet mladistvých pachatelů ve věku od 15 do 18 let o 100 % a dětí ve věku do 15 let o 160 %. Od roku 1989 vzrostl počet pachatelů do 18 let o 121 %, což ukazuje explozi kriminality mezi mládeží. Týká se to pouze objasněných trestných činů. (Skoblová, 2000). Ačkoliv se kriminalita nezletilých a mladistvých od roku 2001 trvale snižuje (Marešová, 2008), (z)právy nižších státních zastupitelství upozorňují na gradaci protiprávní činnosti nezletilých a mladistvých pachatelů, ve smyslu posunu od trestné majetkové činnosti směrem k násilné trestné činnosti, když většinou se jedná u mladistvých pachatelů o sériovou trestnou činnost. (Nejvyšší 1

7 státní zastupitelství, 2009: 16). Na základě těchto informací nás tedy zajímá, zda se tento trend projeví ve vnímání násilí v médiích ze strany respondentů. Média zastupují v životě člověka nepostradatelnou roli, je tedy potřeba se ptát, zda mohou média prepubescenty ovlivňovat a zda působí silná konzumace mediálních obsahů na jejich vztah k násilí. Ve vztahu k recepci násilí v médiích budeme testovat roli hudebního kapitálu respondentů. Předpokládáme, že aktivní hudební činností a vysokým hudebním zájmem se zvyšuje senzitivita prepubescentů vůči násilí v médiích. Bakalářská práce je strukturovaná následujícím způsobem. Nejprve představíme teoretický rámec vlivu médií na nezletilé a mladistvé, koncepty násilí v médiích a jeho mediální účinky na konzumenty. Dále vysvětlíme koncept hudebního kapitálu jakožto jedné ze součástí kapitálu kulturního. Domníváme se totiž, že existuje souvislost mezi hudebním kapitálem žáků a jejich senzitivitou vůči násilí v médiích. Zmíněné teoretické koncepty poté použijeme k vlastnímu výzkumu na vybraných základních školách. Rozhodli jsme se formou dotazníkového šetření ověřit, zda konzumace médií působí na české žáky ve věku let. Získané výsledky šetření poté shrneme a diskutujeme omezení vyplývající ze zvolené metody. 2

8 2. Teoretická část V naší práci jsme se rozhodli prozkoumat vliv konzumace násilí v médiích na vnímání násilí ze strany prepubescentních konzumentů. V následující kapitole stručně popíšeme, jak k fenoménu násilí v médiích přistupují autoři zabývající se násilím v médiích. Dále definujeme základní kontextuální prvky, které determinují interpretaci násilného jednání dle zmiňovaných teorií, a shrneme typologii násilí v médiích Média a jejich vliv Média představují v bakalářské práci jeden ze stěžejních konceptů, ačkoliv jejich definice nemá jasně vymezené hranice. Pojmem média rozumíme označení přímých individuálních prostředků komunikace (např. řeč), jednotlivých organizací masové komunikace (např. redakce), sociální instituce (např. demokratický tisk) a digitálních zařízení (např. televize, počítač). (Urban, 2011: 48). V naší práci se zaměříme zejména na účinky televize, jelikož se k nim váže dobře ukotvená zahraniční i česká literatura, a počítačové hry, které po konzumentovi vyžadují aktivní přístup, tudíž mohou mít na jeho vnímání násilí silnější vliv (Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 34). Přesto musíme mít na paměti, že vnímání násilí je multidimenzionální proces, což znamená, že prepubescenty ovlivňuje mnoho dalších faktorů (např. sociokulturní prostředí, institucionální či rodinné působení, individuální charakteristiky atp.). V západní společnosti reprezentuje sledování médií třetí místo na žebříčku denních aktivit člověka, po spánku a práci. V České republice v roce 2000 užívala média 1 mladá generace (15-30 let) 37,2 hodin týdně a populace nad 30 let 42,38 hodin týdně. Údaje z roku 2008 vykazují v ČR pokles střední doby sledování televize v hodinách za týden (měřeno od dubna 2002, věk nad 15 let), přičemž konečná týdenní hodnota sledování médií se pohybuje kolem 21h. Zájem se patrně přesouvá k internetu a domácímu kinu (Musil, 2010: 41). Rozdělení času mezi jednotlivá média je nerovnoměrné a v různých zemích různé, ale výrazná převaha televize je obecným jevem. Důvod je dán emoční působivostí a vysokou komunikační efektivitou obrazové komunikace (Musil, 2010: 42). Nedostatek životních zkušeností a nízká schopnost kritického myšlení je u prepubescentních dětí důvodem jejich vyšší náklonosti a důvěřivosti k médiím než u dospělých. Více než dospělí podléhají reklamním sdělením a 1 Studie zahrnuje televizi, internet a rozhlas 3

9 věří, že média zachycují reálný svět. Média u mladých lidí ovlivňují jejich vnímání sociálního chování a sociální reality, pomáhají utvářet kulturní normy a předávají informace, které mohou mít vliv na jejich rozhodování. Rovněž média náctiletým ukazují, jak se lze efektivně vyrovnat s problémy jejich věku, jako jsou genderové role, řešení konfliktů, navázání kontaktu s opačným pohlavím, sexuální očekávání a stres (Strasburger, 2004: 55-56). Média mohou mít rovněž vliv na agresivní tendence a jednání konzumentů. Feshbach v závěru svých studií o mediálním vlivu dochází k přesvědčení, že sledování násilných televizních obsahů podporuje agresivitu diváků (Kunczik, 1995: 221). Média představují fenomén, který má na vývoj dětí a adolescentů v moderní společnosti nezměrný vliv, ačkoliv se jeho účinky podceňují. Podcenění vlivu médií dobře dokumentuje koncept tzv. třetí osoby, bylo prokázáno, že mladí i dospělí lidé věří, že médiím nepodléhají tolik jako ostatní. V důsledku toho k médiím nepřistupují s dostatečným kritickým odstupem, což se může odrazit v mnoha již řečených aspektech (Strasburger, 2004: 54) Násilí v médiích Násilí v médiích (angl. media violence) je běžně užívaný pojem, k němuž se váže mnoho výzkumů a každý ho definuje různým způsobem. Existují dva hlavní přístupy k definici násilí v médiích, a to z hlediska psychického a fyzického ublížení. Za psychické násilí v médiích lze označit takové jednání, které způsobuje duševní utrpení formou verbální agrese, výhružek a psychického týrání (Boyle, 2005: xi). Patří sem tedy šikana, ponižování, vydírání, psychický nátlak, bezohlednost, atp. Fyzickým násilí se poté rozumí explicitní vizuální znázornění aktu agrese (nejčastěji fyzického útoku, napadení nebo útočného chování) jedné lidské bytosti vůči druhé. (Murdza (2011: 187). Aspekt zobrazení fyzického útoku či hrozby zdůrazňují i další studie (Wilson et al., 2002: 21; Huesmann, Taylor, 2006: 395). Wilson a kolektiv (2002: 21) dodávají, že za násilné je třeba považovat i takové projevy lidského jednání, které fyzicky poškozují jedince či skupinu, ačkoliv jejich původ nám není znám. Mnozí autoři oba zmíněné aspekty násilí propojují a definují násilí v médiích jako narušení fyzického i psychického klidu člověka, které zahrnuje záměr a ublížení (Potter, Warren, 1998: 44; Anderson et al., 2003: 101). George Gerbner (1998a: 16) uvažuje o násilí v médiích v hlubších souvislostech a podotýká, že násilí ať už vážné či humorné, je v zásadě demonstrace 4

10 moci. Doplňuje, že ženy, děti, lidé mladí, chudí, handicapovaní a Američané asijského původu se ocitají na spodní příčce žebříčku televizního násilí. Stejné stanovisko zaujímá i Nancy Snow (2001: 24), která dodává, že násilí v dramatech a zpravodajství vyobrazuje oběti a pachatele z hlediska moci, čímž prezentuje jedinci jeho místo v sociálním žebříčku řízeném společností. Pro účely naší práce budeme pracovat s definicemi násilí ve smyslu fyzického ublížení na zdraví. Stejně jako Potter a Warren (1998: 44) definici fyzického násilí rozšíříme o poškozování majetku, abychom pokryli všechny typy násilí, které lze fyzicky provést. Na základě nastíněného teoretického backgroundu formulujeme násilí v médiích jako explicitní vizuální znázornění aktu agrese, která je cílena na druhého člověka, skupinu osob, zvíře či majetek Kontext násilí v médiích Jelikož cílem práce je popsat způsoby, jakými respondenti vnímají násilné mediální obsahy, zaměříme se nyní na popis kontextu násilného jednání. Projevy násilí v médiích mohou být totiž hodnoceny z hlediska více faktorů, které působí na celkový dojem diváka a mohou pozměnit jeho interpretaci násilného jednání. Narativní kontext nám poskytuje vysvětlení pro jakoukoliv filmovou scénu, a tím i vysvětlení, proč se v ní objevuje násilí. (Giles, 2012: 46). Potter a kolektiv (1995) navrhují ucelený systém kontextuálních prvků násilných mediálních scén, se kterými budeme pracovat v metodologické části práce. Autoři definují kontext násilného jednání podle intence a motivu agresora, ocenění násilí, následků útoku, přítomnosti humoru a realistického ztvárnění násilné scény. Jednotlivé kontextuální prvky násilí v médiích nyní popíšeme. Potter a kolektiv (1995) vycházejí při definici intence z teorie Meesa (1990: ), který ji rozděluje dle tří kritérií neuváženost, kdy pachatel dostatečně nezváží možné důsledky svých činů. Bezohlednost, která odkazuje k záměrnému přehlížení negativních dopadů svého jednání, se kterými je vykonavatel jednoznačně obeznámen. Bezohlednost se vztahuje i na nedbalé dodržování povinností a pravidel, jež následně ústí v újmu jiného člověka či skupiny. A třetí kritérium zákeřnost vyznačující se aktivním plánovaným útokem či pomstou vůči druhé osobě či pasivním přihlížením nekalým praktikám na základě nízkých pohnutek. Mees upozorňuje, že pasivní prvky intence, jako je nedodržení povinnosti či nezájem zabránit páchanému násilí, nemohou být považovány za projev agrese, byť toto jednání v důsledcích zapříčiní ublížení. Namísto 5

11 toho ovšem aktivní i pasivní popudy, které škodí druhým a současně jim lze zabránit, označuje autor jako morální provinění (Mees, 1990: 289). Intence je úzce spjata s motivem. Potter a kolektiv (1995) při definici motivu odkazují na Guntera, podle kterého je motiv, definovaný legálním či morálním kontextem chování, důležitým prostředkem veřejného vnímání násilí (Potter et al., 1995: 4). Tzv. hrdinské násilí je iniciováno postavami zastupujícími kladnou roli. Napodobování násilí páchané kladnou postavou může vést k problematičtějším účinkům násilí než násilí páchané zápornou postavou (Carter, Weaver, 2003: 3). Z toho vyplývá, že činy defenzivní či prosociální, byť trestné, nacházejí u společnosti legitimní opodstatnění, čímž se váha jejich násilnosti snižuje. Kladná postava je často původcem násilí, což znamená, že násilí je oprávněné a stává se funkční metodou pro vypořádání se s problémy. (Frazier, 2009: 1). Do hodnocení násilných scén dále vstupuje faktor odměn a trestů. Pokud televizní narace prezentuje trest či odměnu pachateli násilí, diváci skrze tyto podněty interpretují přijatelnost násilí. (Potter, Smith, 1999: 122). Pokud je agresivní jednání oceněno, či nepotrestáno, zvyšuje se pravděpodobnost, že se pozitivně změní pohled a přístup diváka k užívání násilí (Media Violence Commission, 2012: 338; Coyne, Archer, Eslea, 2004: 235). Odměny zvyšují pravděpodobnost opakování nově naučeného chování, které potažmo posilňují proces učení. Televizní divák není odměněn přímo za agresivní chování, které pozoruje v násilném filmu, ovšem hráč videoher je odměňován přímo. (Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 25). Většina počítačových her odměňuje agresivní akce vyšším statusem, body, penězi či postupem do dalšího kola; po hráči je tedy explicitně vyžadováno, aby užíval násilí pro dokončení hry (Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 34). Vnímání násilí v médiích také ovlivňuje vyobrazení důsledků násilného činu pro oběť. Zranění, případně smrt oběti, znevažují uznání hrdiny, které by v opačném případě mohl získat. Vizualizace důsledků násilí redukuje jeho účinky na diváka, jelikož důsledky figurují v procesu sledování média jako nepřímý trest (Anderson et al., 2003: 98-99). Již v 80. letech Gunter vyslovuje názor, že diváci považují za závažnější to násilí, jehož následky na obětech jsou ve scéně přítomny (Potter et al., 1995: 503). Mezi dětskými pořady z 62 % nenalezneme zobrazení negativních důsledků násilí 6

12 (Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 34-35). S dětskými pořady se také váže další kontextuální prvek, humor. Národní studie televizního násilí v USA poukazuje na to, že přibližně 40 % násilných scén obsahuje formu humoru, a to přímo v násilném aktu či užitou osobou, jež je se situací spjata (Anderson et al., 2003: 101). Užitý vtip může zesměšnit násilný čin, čímž zvyšuje riziko účinku na agresivní chování diváka. Násilí objevující se v kontextu humoru může být subjektivně hodnoceno jako nenásilné, ačkoliv by objektivně bylo definováno jako násilné. Výstavba vtipné pointy mediálního násilí se jeví jako problematická, jelikož snižuje divákovy zábrany a násilí trivializuje, což může v dlouhodobém měřítku vést k jeho divákově desenzitizaci vůči násilí (Gunter, Harrison, Wykes, 2003: 257, Potter et al., 1995: 500). Uplatnění vtipu nejčastěji pozorujeme v dětských animovaných filmech, ve kterých jsou postavičky opakovaně zraňovány bez vážných následků. Poslední kontextuální prvek, který podmiňuje vnímání násilného činu jako závažného, je jeho realistická podoba. Realistické ztvárnění násilí v divákovi podněcuje vyšší vnímavost vůči dalším okolnostem, jako je forma násilí a jeho důsledky pro oběti (Gunter, Harrison, Wykes, 2003: 162). Násilí prováděné lidmi vede k intenzivnějším reakcím než násilí páchané kreslenými charaktery či loutkami. (Potter, Smith, 2000: ). Násilí v kreslených seriálech tak není vnímáno jako ohrožující či zdraví nebezpečné, jelikož újma oběti neodpovídá skutečnosti. Gunter konstatuje, že čím více se jeví prostředí jako reálné, tím vážněji bude násilný čin vnímán (Potter et al., 1995: 503). Popsané kontextuální prvky, které ve své studii používají Potter a kolektiv (1995), jsou relevantní i pro náš výzkumný problém. Vysoká konzumace násilí médií obnáší sledování násilných jednání, která jsou zobrazená v různých výše popsaných kontextech. Konzument tak opakovaně na základě kontextu posuzuje násilnost scén. I v naší práci budeme pracovat s popsanými kontextuálními prvky, abychom byli schopni odlišit, jak respondenti vnímají jednotlivé typy násilí, které představíme v další kapitole Typologie násilí v médiích V kapitole popíšeme typologii násilí v médiích tak, jak se k ní staví česká a zahraniční literatura. Přiblížíme nejčastější uváděná dělení, z nichž jedno budeme aplikovat v metodologické části práce. 7

13 Jirák a Köpplová (2003: 126) rozlišují násilí v médiích implicitní (tedy pouze naznačené, které si musí uživatel domyslet či představit) od explicitního (předvedeného nebo podrobně popsaného, zpravidla včetně následků) a dále násilí faktické (předváděné např. ve zpravodajství, kde je inspirované skutečnými událostmi, či ve sportovních přenosech) od fiktivního (předváděného ve smyšlených příbězích, jakými jsou např. kriminální či akční filmy). Popsané rozdělení považujeme za základní, ačkoliv nedostačující pro náš cíl práce. Rozhodli jsme se, že budeme pracovat s násilím fyzickým, tudíž do našeho záměru nelze zahrnout kategorii implicitního násilí. Dalším přístupem k typologizaci násilí v médiích je dělení podle Národní studie televizního násilí (dále NSTN) 2 v USA, která je často citována ve vztahu k účinkům na konzumenty médií. Typologie vymezuje čtyři typy mediální reprezentace, která dle NSTN podněcuje děti k podceňování vážnosti reálného násilí mezi lidmi: - Nepotrestané násilí NSTN uvádí, že ve zhruba jedné třetině násilných programů v USA figuruje záporná postava, která za své činy není potrestána. - Bezbolestné násilí téměř polovina veškerého televizního násilí v USA nezobrazuje bolest obětí. - Zábavné násilí tento typ se často objevuje v dětských kreslených pořadech, ve kterých je pointa vtipu vystavěna na opakovaném násilném chování mezi hlavními postavami - Heroické násilí přibližně 40 % násilí v americké televizi je iniciováno protagonisty zastupující kladnou roli. Násilí páchané záporným hrdinou může být méně problematické než násilí způsobené kladným hrdinou, který za své činy získá sociální uznání a ocenění. (Carter, Weaver, 2003: 3). Navrženou typologii rovněž nemůžeme pro náš cíl práce použít, jelikož pracuje pouze se čtyřmi kontextuálními prvky, což považujeme za nedostatečné. Kategorie nezohledňují například realistické ztvárnění násilí, které rovněž značnou měrou vstupuje do vnímání násilných scén ze strany konzumentů. Naproti tomu typologie Murdzy (2011: 188) je pro náš výzkumný problém přínosná, jelikož dobře mapuje fyzické násilí tak, jak jsme ho na základě literatury 2 National Television Violence Study 8

14 definovali pro naše potřeby. Současně lze na jednotlivé typy násilí aplikovat téměř všechny kontextuální prvky popsané v předchozí kapitole. - Samoúčelné konzumní násilí zejména akční filmy, horory, kriminálky; násilí je v tomto případě často samoúčelné a vytržené z kontextu; - Reálné násilí televizní zpravodajství, realistické a dramatické záběry z válek, nehod a katastrof; - Abstraktní násilí sci-fi seriály, různé mysteriózní filmy s okultní tematikou, které vzbuzují obavy z paranormálních a nadpřirozených jevů zahalených tajemstvím; - Destruktivní násilí protagonisté bezdůvodně všechno ničí a ohrožují své okolí, často se tato forma násilí vyskytuje v hudebních klipech; - Měkké násilí má méně drastickou podobu, vyskytuje se zejména v programech pro děti, v dětských animovaných filmech a pohádkách. Další část práce se bude věnovat teoriím vlivu násilí v médiích. Zajímá nás, jak mohou být prepubescenti ovlivněni sledováním násilných mediálních obsahů, jelikož se to může odrazit i na jejich jednání v reálném životě Teorie vlivu násilí v médiích Ohledně účinků násilí v médiích na konzumenty nepanuje ve vědeckém poli jednotný názor. Následující kapitola přiblíží teorie, které se zabývají účinky násilí v médiích na konzumenta. Nejprve představíme kultivační teorii George Gerbnera, který zásadně přispěl do diskuze mediálních účinků prokázaným rozdílem ve vnímání reality mezi slabými a silnými konzumenty médií. Dále popíšeme teorie účinků z hlediska jejich pozitivního a negativního hodnocení, se kterými budeme pracovat v dalších částech práce Kultivační teorie Centralizovaný systém televize přináší relativně koherentní systém obrazů a zpráv do každého domova. Dle Gerbnera (1998b) tento systém od útlého dětství kultivuje dispozice a preference členů společnosti, čímž se stává zdrojem socializace a každodenních informací. Gerbner spatřuje rozdíly ve vnímání reality mezi tzv. slabými a 9

15 silnými diváky totožných demografických skupin 3 ; tento rozdíl nazývá kultivačním diferenciálem (Gerbner, 1998b: ). Slabé a silné konzumenty odlišuje v počtu sledovaných hodin televize denně, přičemž slabí konzumenti se věnují televizním obsahům 0-2 hodiny denně, střední konzumenti 2-3 hodiny denně a silní konzumenti 4 a více hodin denně. Z výsledků provedeného longitudinálního výzkumu vyšlo najevo, že silní konzumenti televize inklinují k potlačení rozdílů mezi virtuálním a reálným světem, což se projevuje v mnoha aspektech. Silní konzumenti například mnohem častěji očekávají, že se stanou obětmi násilného činu než konzumenti slabí, dále vyžadují větší ochranu, vykazují slabší důvěru k ostatním lidem a častěji míní, že se lidé starají pouze sami o sebe (Gerbner, 1998b: 185). Kultivační účinky jsou umocněny mechanismy rezonance a mainstreamu. K rezonanci dochází v případě intenzivnější interakce mezi zprávou a kontextem konkrétní populační skupiny. Vztah mezi sumou sledování a strachem ze zločinu je silnější mezi těmi, kteří žijí ve vysoce kriminálních urbánních oblastech (Gerbner, 1998b: 182). Televize dále přispívá k šíření mainstreamu, tedy k unifikaci hodnot a názorů napříč širokým diváckým spektrem. Jeho masivní propagace zapříčiňuje relativní homogenizaci a absorpci různorodých názorových proudů, a to zejména u silných konzumentů médií (Gerbner, 1998b: 183) Pozitivní hodnocení účinků Existuje několik významných teorií, které se vlivem sledování násilí zabývají. Na nejvyšší úrovni abstrakce je můžeme rozdělit na teorie, které vlivu sledování přisuzují pozitivní charakteristiky (teorie katarze, teorie inhibice, teorie neúčinnosti) a teorie, které se vyjadřují ve smyslu negativního vlivu na konzumenta a jeho vývoj (teorie nabuzení, teorie utlumení, teorie učení, teorie racionalizace, teorie znecitlivění). V následující části si je přiblížíme. Teorie katarze Teorie emocionální katarze předpokládá, že jedinec uvolňuje své agresivní tendence a tenze za pomoci substituční neškodné činnosti s intenzitou potenciální agrese. S pojmem katarze se můžeme setkat již u Aristotela, který věřil, že divadelní hry nabité emocemi umožňují divákovi se tzv. očistit se od svých emocí. Tragédie odstraňuje úzkostné 3 Pohlaví, věk, rasa, vzdělání, příjem, politická orientace (Gerbner, 1998b: 182) 10

16 pocity duše vzbuzováním soucitu a hrůzy. Uvádí se, že se tím dociluje zmenšení úzkosti na únosnou míru. (Aristoteles, 1996: 124). Teorie katarze se rozvíjí v kontextu mediálních studií, které poukazují, že jedinci imaginativně uvolňují agresivní impulsy prostřednictvím sledování fiktivního násilí. Přívrženci katarzní teorie většinou vycházejí z existence vrozeného agresivního pudu a tvrdí, že dynamickým spoluprožíváním násilných činů, pozorovaných u fiktivních modelů, ubývá ve fantazii odhodlání recipienta projevit vlastní agresivní chování (postulát funkční ekvivalence forem agrese). (Kunczik, 1995: 221). S tímto výkladem přichází v 50. až 70. letech Feshbach. Z výsledků studie v 70. letech, kterou vedl s kolegou Singerem, vyplývá, že chlapci, kteří po dobu 6 týdnů sledovali pouze televizní programy s nenásilnou tematikou, vykazovali vyšší známky agrese než chlapci sledující násilné programy (Gunter, 2008: 1072). Gunter k tomuto výzkumu podotýká, že existují i jiná vysvětlení této evidence. Dle jeho mínění chlapci ve skupině bez televizního násilí projevovali frustraci, jelikož jim nebylo umožněno zvolit si program dle libosti a byli nuceni sledovat obsahy, které je nebavily. Zároveň zpochybňuje závěry šetření směřující k platnosti teorie katarze s ohledem na jejich nekonzistentní povahu. V současnosti se objevuje více výzkumů, které tuto teorii popírají, od svých původních myšlenek se odklání i Feshbach: Výsledky mi ukázaly, že podmínky, za jakých může ke katarzi dojit, nejsou běžné. Podmínky podporující agresi se vyskytuji mnohem častěji. (Kunczik, 1995: 221). Teorie inhibice Teorie vychází z předpokladu, že televizní násilí v divákovi vyvolává strach, čímž snižuje jeho odhodlání k agresivnímu jednání (Feshbach, Tangley, 2008: 389; Huesmann, Taylor, 2006: 402). Koncept behaviorální inhibice spočívá v podnícení stavů úzkosti (často indikovaných vysokým fyziologickým napětím) v situacích spjatých se strachem či trestem. Vyvolaná úzkost je způsobena imaginativními negativními scénáři, které si jedinec asociuje s následky násilných činů (Kirsh, 2006: 42). Dle teorie inhibice sledování násilných obsahů v médiích přispívá k utvoření sítě představ o možných důsledcích násilí pro oběť a její blízké, které paralyzují agresivní nutkání konzumenta. Potter a Smith (2000) se ve svém šetření zabývají kontextem násilí v médiích, který vede k vyvolání strachu spíše než k nabuzení agresivního jednání. Definují tak čtyři 11

17 kontextuální prvky, které dle jejich názoru podmiňují inhibiční proces, a to realistické ztvárnění scény, následky pro oběť, stupeň odměny a použití zbraní. Jiné poznatky konstatují, že strachu pravděpodobněji podlehne divák, který sleduje násilí páchané vůči atraktivní oběti, násilí neoprávněné či nezasloužené, realisticky ztvárněné opakované násilí a násilí nepotrestané (Anderson et al., 2003). Cantor ve své knize Mommy, I m Scared identifikuje u dětí a náctiletých strach jako důsledek sledování násilí v médiích, přičemž hrůzostrašné násilné vzpomínky se mohou jedinci vracet i v období dospělosti. Autorka zjistila, že i jedna pouhá scéna může vést v dlouhodobém měřítku ke strachu z konkrétních lidí, míst či situací. V některých případech docházelo k obranné reakci i u triviálního násilí nezávisle na formátu zpracování. Adolescenti nejčastěji prožívali strach či úzkost po zhlédnutí přírodních katastrof a zločinů ublížení na zdraví, avšak pouze ojediněle zakoušeli globálnější a abstraktnější formy strachu týkající se devastace životního prostředí, ekonomické nejistoty a války (Hogan, 2005: ). Teorie neúčinnosti Teorie neúčinnosti argumentuje, že sledování násilných mediálních obsahů nevyvolává v recipientovi žádné změny v chování. Názor, že masmediálně distribuované násilí není pro genezi skutečného násilí významné, je zastáván mj. s odůvodněním, že doposud žádná studie nepřinesla jednoznačný důkaz nárůstu násilí indukovaného médii. Tito autoři argumentují, že nálezy z laboratorních studií jsou silně přeinterpretovány a některé problémy jsou v rámci výzkumu často ignorovány. (Kunczik, 1995: 223). Dle Freedmana filmy a televizní programy nejsou vytvářeny s úmyslem, aby tlumočily zprávu, že násilí je správné, či aby přesvědčily lidi k účasti na páchání trestné činnosti. Slouží pouze zábavě, nesnaží se o to být přesvědčivými, ale populárními. Tudíž by nemělo být překvapením, že nemají žádný efekt na agresivní jednání diváků či jejich postoje vůči násilí (Freedman 2002: 204). Násilí v médiích dle teorie neúčinnosti může způsobit pouze krátkodobé účinky jako jakýkoliv jiný podnět, jelikož každá společnost sdílí o násilí relativně ucelené představy. V kontextu současného televizního vysílání převládá všeobecná představa, že násilí prodává, tedy že posiluje prožitek diváků z programu (Gunter, Harrison, Wykes, 2003: 11). Z teoretického hlediska je obsah udělán tak, aby vzbudil a udržel pozornost: 12

18 Násilné činy jsou od ostatního děje zřetelně odlišeny akcí a dynamikou (hudbou). (Kunczik, 1995: 220). Dnes se objevují na televizní obrazovce i takové formy násilí, které v divákovi neprobouzejí žádné reakce. Jedná se o scény odehrávající se ve fantazijním prostředí, zahrnující kreslené postavy či humorný kontext. Ze subjektivního hlediska mohou být tudíž hodnoceny jako nenásilné, ačkoliv z hlediska objektivního obsahují velké množství násilí (Gunter, Harrison, Wykes, 2003: 11). Teorii neúčinnosti zmiňujeme jako poslední teorii ve vztahu k pozitivnímu hodnocení účinků televizního násilí. Následující kapitola představí teorie, které přistupují k násilí z hlediska negativního vlivu na konzumenta Negativní hodnocení účinků Teorie nabuzení Teze nabuzení či spuštění uvádí, že sledování násilných obsahů může krátkodobě vést k bezprostřední excitaci jedince (angl. arousal), při níž jsou zábrany konzumenta potlačeny touhou jednat (Bandura, 1973: 53; Potter, Smith, 1999: 304). Krátkodobý účinek lze vysvětlit celkovým vzrušením diváka či pouhým posílením konkrétních emocí, které Zillmann definuje paradigmatem tzv. transferu excitace (angl. excitation-transfer paradigm). Jinými slovy, pokud je člověk stále nabuzen z čehokoliv, co se v nedávné chvíli odehrálo, a nyní je konfrontován se situací, která ho přiměje emocionálně reagovat, mě by tuto emoci člověk prožívat intenzivněji a jeho chování by mělo být výraznější než v případě, kdy k předchozímu vzrušení nedošlo. Znamená to tedy, že reziduální zbytek emoce dokáže podle této teorie posílit prožitek emoce následující; například pocit hněvu může posílit pocit strachu, který může intenzifikovat sexuální napětí ústící v agresivní popud. Platí jediná podmínka, že dotyčný si nesmí být vědom působení emoce předchozí. Validita zmíněného paradigmatu byla demonstrovaná pro rozsáhlou škálu emočních prožitků. Bylo například dokázáno, že rezidua excitace z fyzického vyčerpání mohou zesílit vztek a agresivní chování, pocity egoismu, altruistické tendence a sexuální vzrušení (Zillmann, 1991: ). Dle autora lze aplikovat tato zjištění i v oblasti účinků mediálního násilí, což znamená, že během sledování násilí může být naše vnímání ovlivněno jakoukoliv předchozí emocí. Teorií nabuzení se zabýval již v 60. letech Berkowitz (1964), který svými výsledky dokládá, že za určitých okolností se po zhlédnutí násilných obsahů v televizi zvyšuje pravděpodobnost agresivního jednání jedinců. V 80. letech podstatný objev 13

19 učinil Feshbach (1972) ve svém výzkumu zabývajícím se percepcí násilí v reálných událostech a fiktivních dramatech. Na výzkumném vzorku studentů provedl experiment, ve kterém jedné skupině prezentoval násilnou událost jako reálnou reportáž a druhé jako fikci. Autor prokázal vyšší agresivní odezvy u skupiny, jež vnímala událost jako skutečnou. V posledních letech tematiku rozšířili autoři Xie a Lee (2008) o šetření, který se soustředil na jednotlivce vyhledávající vzrušení (angl. arousal-seeking). Vysokoškolští studenti po zhlédnutí upoutávek filmů hodnotili, zda si film užijí, či neužijí. Z výsledků je patrné, že studenti vyhledávající vzrušení očekávají od násilných filmů vyšší stupeň pobavení než od filmů s nenásilným obsahem. Paradoxně studenti, kteří vzrušení spíše nevyhledávají, očekávají od obou verzí filmů stejné pobavení. Anderson a Bushman (2001: 356) hovoří o účincích videoher. Dle jejich názoru, i nenásilná hra může zvýšit agresivní reakci hráče kvůli frustraci, kterou během hry může pociťovat. Podobně vzrušující nenásilné hry mohou posílit napětí, ovšem pouze násilné hry by měly přímo vést agresivní myšlenky a jednání a stimulovat dlouhotrvající rozvoj agresivních tendencí. Teorie utlumení Dle této hypotézy násilí v televizi legitimizuje jeho použití v reálném životě tím, že de facto zpochybňuje/utlumuje sociální sankce, normy, strach z trestu, které normálně inhibují násilné chování. (Volek, 2011: 30). Utlumením těchto zábran vzniká prostor, ve kterém můžeme realizovat své agresivní tendence. V případě opakovaného zpochybňování se upevňují agresivní schematické vzorce, jež si jedinec v průběhu času osvojí. Tato teze je úzce spjata s problematikou sledování násilí v médiích. Národní studie televizního násilí přibližuje data, dle kterých je pouhých 19 % agresorů v americkém vysílání potrestáno za své činy (Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 34) a přibližně 40 % násilí páchá kladná postava (Strasburger, 2004: 58). O fenoménu odměn a trestů v médiích jsme již hovořili, proto pouze shrneme výsledky, dle kterých se divák učí agresivním vzorcům s vyšší pravděpodobností, pokud je násilí odměněno, či nepotrestáno. V důsledku zapojení odměn do páchání trestné činnosti může docházet ke změně přístupu jedince k užívání násilí, případně jeho samotné realizaci (Media Violence Commission, 2012: 338; Linder, Werner, 2011: 489; Hoffman, 2011: 12; Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 33; Huesmann, Taylor, 2006: 404; Coyne, Archer, Eslea, 2004: 235; Carter, Weaver, 2003: 6; Wilson et al., 2002: 10). Vysoké riziko představují počítačové hry s násilným obsahem, které explicitně zpochybňují sociální normy a sankce. Hráč tedy 14

20 podléhá struktuře založené na principu odměn a trestů, jinými slovy, čím více násilí hráč spáchá, tím vyšší je jeho postavení ve virtuální hře (Gentile, Saleem, Anderson, 2007: 34). Teorie učení Albert Bandura je považován za průkopníka sociální teorie učení (angl. social learning theory). Bandura věří, že jednání může být do značné míry formováno pouhým pozorováním a imitací ostatních. Na počátku 60. let spolu s kolegy Dorothea a Sheila Ross testoval hypotézu, zda se děti agresivnímu chování učí pozorováním. Do výzkumného vzorku zahrnul 36 chlapců a 36 dívek ve věku 37 až 69 měsíců, kteří byli rovnoměrně rozděleni do skupin dle pohlaví a konfrontace s agresivním/neagresivním modelem chování. První část experimentu se odehrávala v herně, kam se odděleně dospělý a dítě přemístili. V polovině případů dospělý model projevoval vysoké známky fyzické i verbální agrese vůči panence Bobo, v opačné situaci si jí nevšímal. Po cca 10 minutách výzkumník přesunul dítě do jiné hrací místnosti, ve které mu po 2 minutách bylo vysvětleno, aby umožnil i jiným dětem hrát si s hračkami, čímž bylo dosaženo stavu frustrace. Po návratu do první herny si dítě smělo hrát i nadále. Z výsledků je patrné, že jedinci, kteří byli vystaveni agresivnímu modelu, zaměřili svoji pozornost na panenku jménem Bobo a imitovali chování dospělých častěji než děti druhé skupiny. Velkou roli sehrálo rovněž pohlaví modelu, děti byly více ovlivněné pohlavím sobě rovným. Chlapci vystaveni mužskému agresivnímu modelu vykazovali více agresivity než chlapci s ženským agresivním modelem. Stejná analogie platila u dívek, ovšem v menším měřítku. O dva roky později totožný tým rozšířil výzkum o experiment zabývající se rozdíly vlivu filmových a reálných modelů. Při užití stejné metody výzkumu, panenky Bobo, se ukázalo, že dítě více podléhá reálné osobě než osobě filmové 4. V souhrnném vyhodnocení autoři došli ke stejným výsledkům jako u prvního šetření (Bandura, Ross, Ross, 1963). Během primární socializace 5 si prostřednictvím pozorování druhých osvojujeme znalostní struktury napomáhající nám v orientaci ve společnosti. Vytváříme ucelené scénáře, které budují naše normativní vědění a internalizují sociální hodnoty. Imitací 4 Filmové postavy byly dále členěny na kreslené a hrané. Skuteční protagonisté filmu měli vyšší vliv na dítě než kreslené postavy. 5 Socializace může být definována jako úplné a důsledné zasvěcení jedince do objektivního světa společnosti či části společnosti. Primární socializace je první socializací, kterou jedinec prochází v období dětství a skrze niž se stává členem společnosti. (Berger, Luckmann, 1999: 129). 15

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Lucie Vidovićová spoluautor empirického výzkumu: Ladislav Rabušic VÚPSV

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

sborník studií děti a online rizika

sborník studií děti a online rizika sborník studií děti a online rizika Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. děti a online rizika sborník studií děti a online rizika Sdružení Linka bezpečí,

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dáša Majdová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dáša Majdová Prožívání volného času u adolescentů ubytovaných v domově mládeže Olomouc 2015 Vedoucí

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Mgr. David Vaněk

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie. Mgr. David Vaněk MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr. David Vaněk Rozvoj prosociálního chování u žáků II. stupně základní školy v kontextu Etické výchovy. Disertační práce Školitel:

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání Bc. Veronika Pitnerová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Příručka mediální výchovy. Mediální výchova na gymnáziích

Příručka mediální výchovy. Mediální výchova na gymnáziích Příručka mediální výchovy Mediální výchova na gymnáziích Mgr. Dana Krouželová a kolektiv spoluautorů Příručka mediální výchovy Mediální výchova na gymnáziích Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 2010 Obsah:

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Antisociální chování dospívajících. Lenka Křetínská Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Psychologický ústav Studijní rok 2007/2008 DIPLOMOVÁ PRÁCE Antisociální chování dospívajících (Adolescent Antisocial Behaviour) Lenka Křetínská Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 SOCIÁLNÍ PATOLOGIE VENDULA GOJOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více