Milan Dlouhý a kol. METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Dlouhý a kol. METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín"

Transkript

1

2 Milan Dlouhý a kol. Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN pomocí nové komory a formulace HCN pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům

3 Milan Dlouhý a kol. Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN pomocí nové komory a formulace pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 2014

4 Designace výsledku na projekty: Uplatněná certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení 1 projektu MZe ČR: 1. MZe ČR NAZV QI111B065 (NOVÁ UŽITÁ TECHNOLOGIE A NOVÁ FUMIAGČNÍ KOMORA NA POUŽITÍ KYANOVODÍKU PRO FYTOKARANTÉNU KOMODIT A DŘEVA A UCHOVÁNÍ KVALITY OSIV A DALŠÍCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ) Poslání a uživatelé metodiky Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. Metodika byla schválená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod č. UKZUZ /2014. UKZUZ doporučuje tuto metodiku pro využití pracovníky v ochranné DDD. Odborný oponent: Ing. Jan Prokop de Wolf GROUP, s.r.o. Oponent ze státní správy: Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D. ÚKZÚZ, sekce ZV, odbor POR Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 2014 ISBN:

5

6 Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN -pomocí nové komory a formulace - pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům Byla vyvinuta funkční bezpečná metoda aplikace kyanovodíku (HCN) pro ošetřování skladovaného rostlinného materiálu v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách za účelem eradikace brouků a zavíječů. Metoda se týká hermetické fumigační komory (vybavené manipulačními rukavicemi a bezpečnostní předkomorou) pro výzkum testování účinnosti ošetření rostlinných materiálů a osiv napadených různými škůdci fumigací ve vztahu k zajištění mezinárodní fytokarantény, zejména fumigací v malých objemech pomocí kyanovodíku. Byly stanoveny hodnoty Ct (HCN) produktů pro významné škůdce, které umožní stanovit přesnou dávku HCN a dobu expozice. Metodika je výstupem řešení QI111B065 - Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů ( , MZE/QI). Certified procedures for safe HCN application control stored pests beetles, moths) of seeds and plant materials using a new fumigation chamber and new HCN formulations. It was developed a new technological procedures for safety hydrogen-cyanide (HCN) application using a new fumigation chamber and a new HCN formulation. The procedure was designed to control stored pests (beetles, moths) infesting seeds and plant materials. The newly proposed method and new chamber (equipped with manipulation gloves and special safety ante- chamber) is useful for treatment of small quantities of plant materials either for experiments or for phytoquarantine and trade purposes. Using the chamber there were established and published in this brochure the exact values of HCN Ct products enabling precisely establish dosage and exposure time. The procedure is an outcome of project of Ministry of Agticulture QI111B065.

7 OBSAH I. CÍL METODIKY... 1 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY ÚVOD TECHNICKÉ ÚDAJE ÚČINNÉ LÁTKY A URČENÍ POUŽITÍ KYANOVODÍK (HCN) OBECNÉ ZÁSADY ORGANIZACE PRÁCE PŘI ASANACI PŘÍPRAVKY ZALOŽENÝMI NA BÁZI KYANOVODÍKU OBECNÝ POPIS KOMORY A JEJÍHO VYUŽITÍ KALIBRACE KOMORY A DÁVKOVÁNÍ HCN V KOMOŘE OŠETŘENÍ A ÚČINNOST NOVÉ FORMULACE HCN V KOMOŘE EXPOZIČNÍ ČASY PENETRACE NOVÉ FORMULACE HCN V KOMOŘE DO DŘEVA NÁVOD NA OBSLUHU FUMIGAČNÍ KOMORY BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKYNY III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY V. EKONOMICKÉ ASPEKTY VI. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY VII. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE... 23

8 I. CÍL METODIKY Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. Přes všechny negativní aspekty patří plynování neboli fumigace již několik desetiletí k nejdůležitějším kurativním opatřením v ochraně před skladištními škůdci. Tato metoda má vedle bezpečnostních rizik i celou řadu předností. Za všechny lze jmenovat např. velkou adaptibilitu fumigační techniky, rychlost působení plynů (což je velkou předností pro všechny typy karanténních opatření) a jejich vysokou účinnost na většinu živočišných škůdců. Dále pak možnost přímého použití na potravní substráty a drogy, které plyny nenarušují a zanechávají většinou mnohem méně reziduí než klasické postřikové insekticidy. Cílem této metodiky je poskytnout - objektivní informace pro pracovníky v DDD na využití malé fumigační komory pro ošetřování malých objemů komodit nebo artefaktů s historickým významem - soubor postupů na správné využití a práci s malou fumigační komorou pro fumigaci obalů a osiv, která vedou ke snížení rizika vzniku rezistence. - dokumentovat na originálních datech účinnost a technologické limity v malé fumigační komoře. 1

9 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 1.Úvod Fumigace je ošetření chemickou látkou v plynném stavu. Fumiganty (insekticidní plyny) jsou chemické látky, které za požadované (většinou běžné) teploty a tlaku mohou existovat v plynném stavu v dostatečné koncentraci, která je smrtelná pro škodlivé organizmy. Plynování (= fumigace) prázdných sil a skladů nebo naskladněných komodit je jedním z nejobvyklejších opatření proti výskytu skladištních škůdců v ČR. Fumigace je též alternativou k tepelnému ošetření obalového dřeva používaného v námořní přepravě. V současné době je v ČR pro fumigace komodit registrován pouze plyn na bázi fosforovodíku, methylbromid je celosvětově zakázán. Kyanovodík (HCN) je v současné době registrován jako biocidní přípravek do prázdných prostor potravinářských provozů nebo na ošetřování historických budov (zejména kostely) a také jako přípravek na ošetření dřeva, což představuje velmi slibnou náhradu za methylbromid v této oblasti. Výhodou kyanovodíku oproti fosforovodíku, je rychlejší účinnost na cílové organizmy. 2. Technické údaje účinné látky a určení použití kyanovodík (HCN) Určení použití Uragan D2: a) Konzervační přípravky pro dřevo jsou přípravky používané pro konzervaci dřeva včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů. b) Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců jsou přípravky používané pro regulaci členovců (např. hmyzu, pavouků a korýšů). Fumigant používaný k desinsekci. Navržen pro práci v prázdných prostorách Vlastnosti HCN Kyanovodík je bezbarvá kapalina, která se na vzduchu okamžitě odpařuje. Při koncentracích vyšších než 2 g/m 3 má čistý kyanovodík zápach po hořkých mandlích. Bod varu je 25,7 0 C. Plynná fáze tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. Meze výbušnosti se vzduchem jsou od 5,6 % objemových do 40 % obj. Bod vzplanutí je 17,8 o C, teplota vznícení 538 C. Specifická hmotnost při 100 o C je 697,05 g/l. 2

10 Kapalný kyanovodík má sklon k polymerizaci. Tato reakce se katalyzuje alkalickými látkami a vznikajícím čpavkem z rozkládajícího se kyanovodíku, přičemž může docházet k výbuchu. Plyn je lehčí než vzduch. Je rozpustný ve vodě ve všech koncentracích a dobře se váže na tuky. URAGAN D2 je stabilizovaný kapalný kyanovodík (min. 97,6 %), zcela nasáklý do porézní hmoty, plynotěsně uzavřený v plechovkách. Stabilizace se provádí kyselinou fosforečnou v množství 0,1 % a oxidem siřičitým v množství 0,9 1,1 %. 3. Obecné zásady organizace práce při asanaci přípravky založenými na bázi kyanovodíku S preparátem na bázi HCN (např. s přípravkem URAGAN D2) smějí pracovat pouze odborně vyškolení pracovníci (profesionální, školení a licencovaní uživatelé)! Přípravek URAGAN D2 (HCN) je zařazen do skupiny vysoce toxických látek a extrémně hořlavých ve smyslu platných předpisů o nebezpečných látkách zdraví škodlivých. Při práci s přípravkem musí být dodrženy opatření a požadavky vyplývající ze zákona pro zacházení s látkami vysoce toxickými. Fumigace musí být hlášena nejméně 48 hodin předem příslušnému hygienikovi a obecnímu úřadu podle místa plynování. Ošetřovaný objekt musí být označen. Plynování může být provedeno pouze tam, kde není nebezpečí ohrožení lidí, zvířat a okolí. Posouzení vhodnosti zásahu preparátem na bázi HCN se provede vnější a vnitřní kontrolou objektu. Kontrola se provádí vždy v doprovodu zástupce zadávající strany, který je znalý místních poměrů a může upozornit na skryté závady. Při vnější prohlídce si všímáme umístění objektu, jeho návaznosti na jiné budovy, napojení na komunikace, kanalizační a vodovodní síť, vodní toky apod. Jestliže objekt sousedí s obytnými domy nebo s hospodářskými provozy s živočišnou výrobou, musíme předem zjistit možnosti jejich vyklizení. 4. Obecný popis komory a jejího využití Řešení se týká hermetické fumigační komory v podobě rukavicového boxu pro ošetření malých objemů rostlinných materiálů, osiv, dřevěných materiálů nebo historických artefaktů napadených různými škůdci pomocí fumigace ve vztahu k zajištění mezinárodní fytokarantény a omezování šíření dalších škodlivých organizmů. Byl postaven funkční prototyp hermetické komory o objemu 650 litrů pro fumigace malých objemů podle předloženého technického řešení, jehož technické řešení je 3

11 využitelné v praxi. Hermetická komora koncepčně vychází z běžného rukavicového boxu. Je tvořena kvádrem s rozměry 120x90x60 cm z nerezových plechů (materiál 17240) o síle 2 mm. V čelní stěně jsou vstupy pro umístění rukavic a kontrolní průzor z polykarbonátu pro kontrolu manipulace se vzorky. V zadní stěně je umístěna válcová přechodová komora o objemu 5 litů, která byla navržena pro odběry fungovaných vzorků během fumigace, aniž by se musel ukončit proces samotné fumigace komory. Vzhledem k používání velmi jedovatého fumigantu je třeba mít systém pro likvidaci použitého fumigantu kyanovodíku. Komora je proto připojená na absorpční kolonu s ventilátorem, ve které dochází k pohlcení používaného fumigantu (kyanovodíku) do 15% vodného roztoku hydroxidu sodného. Absorpcí kyanovodíku v absorpční koloně tak nedojde k jeho úniku do okolní atmosféry. Ventilátor na absorpční koloně tvoří mírný podtlak a umožňuje tak odvětrávání atmosféry z přechodové komory při odběru vzorků nebo při ukončení experimentu. Aby při odsávání byl vytvořen pouze mírný podtlak (maximálně -0,3 kpa), který nepoškodí rukavice, je komora vybavena několika kohouty pro přisávání okolního vzduchu. Tímto způsobem dojde k celkovému odvětrání atmosféry komory bez výrazných změn atmosférického tlaku. Tento způsob minimalizuje možnosti poškození ošetřovaných předmětů vlivem podtlaku (např. protržení obalů, poškození ochranné lakové vrstvy na dřevě atd.). Konstrukce rukavicového boxu je doplněna o potrubí a membránové čerpadlo vhodné pro plyny pro zajištění nucené cirkulace. Membránové čerpadlo bylo zvoleno z důvodu potřeby relativně malého výkonu, hermetičnosti a korozní odolnosti vůči toxickým látkám a kyselému prostředí, které mohou tyto plyny vytvářet, což běžně dostupné ventilátory neumožňují. Přestavením potrubní trasy je možné umožnit i pouze volnou cirkulaci. Aby nedocházelo k ohřevu cirkulující atmosféry vlivem disipace mechanické energie při čerpání, je v potrubí umístěn chladič typu trubka v trubce, který je napojen na chladící médium. Pro dokonalé udržování teploty během ošetření je komora opatřena izolací na bázi syntetického kaučuku. Celkový objem komory je 650 litrů. Objem přechodové komory je 5 litrů, což je méně než 1 % z objemu komory. Při vícenásobném odběru vzorku v průběhu ošetření tak nedojde ke snížení koncentrace fumigantu v izolované atmosféře, které by negativně ovlivnilo průběh ošetření. V průběhu ošetření je rovněž nutné monitorovat koncentraci fumigantu v izolované atmosféře. Analýza izolované atmosféry je vzhledem k vysoké koncentraci kyanovodíku možná pouze na plynovém chromatografu a komora musí být vybavena vzorkovacím místem. Pro tento účel byly do hermetické komory vyvrtány otvory o průměru 4,5 mm a do nich vložena kónická septa o průměru 4,5/5 mm. Skrz septum se poté injekční stříkačkou odebírají vzorky, které jsou dále analyzovány na plynovém chromatografu. 4

12 S5 S4 S3 S2L S2R S1L S1R Obrázek 1. Čelní pohled na komoru s vyznačenými vstupními místy pro aplikaci kapalného HCN. 5. Kalibrace komory a dávkování HCN v komoře Důležitým aspektem každé fumigace v uzavřeném prostoru je správná a rychlá distribuce plynu (fumigantu) po jeho aplikaci. Jedním z důvodů snížení účinnosti fumigace v různých místech, která jsou ošetřována, může být například tvorba koncentrační spádů u plynů, snížená penetrace plynu do ošetřovaného objektu nebo zkrácení expozičního času požadované koncentraci vlivem dlouhodobě trvajícího vyrovnání koncentrací v ošetřovaném prostoru. V navržené a zkonstruované fumigační komoře byly provedeny kalibrační testy, které zjišťovaly rychlost a správnost rozložení koncentrace HCN po aplikaci bez cirkulačního systému, tak aby bylo možné nastavit správnost expozičních časů. Testování probíhalo při teplotě C. Celkem byly provedeny 3 testy s různými koncentracemi HCN, tak aby se eliminoval vliv dávky na rychlost rozložení koncentrace HCN. V prvních 15 minutách od aplikace byly naměřeny v každém pokusu různé koncentrace v závislosti na odběrném místě. Od tohoto expozičního času docházelo k postupnému vyrovnání koncentrace HCN a po 30 minutách došlo k ustálení koncentrací HCN v rámci celé komory nezávisle na místě odběru vzorku. Z tohoto důvodu při plánování expozičního 5

13 času je nutné přičíst 30 minut tak, aby se eliminovali možné rozdíly v koncentraci HCN po nadávkování do komory. Dále bylo zjištěno, že vliv velikosti dávky neovlivnil vyrovnání koncentrací v průběhu času. Výsledky jsou shrnuty v grafech 1-3. Graf 1. Vývoj koncentrací HCN v růžných výškách komory od aplikace v pokusu č. 1 při iniciální dávce 10 g HCN na m 3. Graf 2. Vývoj koncentrací HCN v růžných výškách komory od aplikace v pokusu č. 2 při iniciální dávce 0,9 g HCN na m 3. 6

14 Graf 3. Vývoj koncentrací HCN v růžných výškách komory od aplikace v pokusu č. 3 při iniciální dávce 25 g HCN na m 3. Závěry pro praktické použití komory a nové formulace HCN. V malé fumigační komoře dochází po 30 minutách od aplikace k ustálení koncentrace HCN. Při plánování expozičního času na ošetření je nutné přičíst 30 minut na ustálení koncentrace HCN. Velikost dávky HCN neovlivňovala rychlost vyrovnání koncentrace HCN v komoře. 6. Ošetření a účinnost nové formulace HCN v komoře expoziční časy Důležitým aspektem každé fumigace je i biologická účinnost na škodlivý organismus. V testech při kalibraci biologické účinnosti na škůdce ve fumigační komoře byl použit modelový druh potemník hnědý (Tribolium castaneum), který pocházel z chovných sbírek VÚRV,v.v.i. chovaný dlouhodobě v laboratorních podmínkách bez kontaktu s insekticidními látkami. Pokusný hmyz byl 24 hodin před experimentem vyjmut z chovných nádob a po 10 ks umístěn do plastových petriho misek o průměru 6 cm. Ve víku petriho misek byla vytvořena díra o průměru 5 cm a přelepena prodyšnou látkou (úhelon). Do každé misky s brouky nebo larvami bylo vloženo 5 ks ovesných vloček (dieta). Připravené misky s hmyzem byly převezeny k experimentům v malé fumigační komoře. Zde byly misky vloženy do fumigační komory a byla provedena aplikace požadované koncentrace kyanovodíku, tak aby byla 7

15 dosažena správná dávka. V testech byla zvolena dávka 0,1 % HCN. V naplánovaných expozičních časech byly přes přechodovou komoru odebírány experimentální misky. Zvolená teplota při testech byla C. Po ukončení experimentu byly misky s hmyzem převezeny do laboratoře, kde byla po 72 hodinách od ukončení expozice spočítána mortalita brouků a larev. Celkem bylo provedeno 30 opakování testu. Zjištěné údaje byly dále zpracovány a statisticky vyhodnoceny. Výsledky účinnosti jsou shrnuty v grafech 4 a 5. Účinnost na obě vývojová stádia byla velmi vysoká, přestože byla použita při testech 10x nižší koncentrace HCN než je běžně používána při ošetřování budov. Také expoziční čas, při kterém byla dosažena velmi vysoká účinnost, se pohyboval již kolem 2 hodin. 100 mortalita (%) expopozice (min) Graf 4. Biologická účinnost účinné látky kyanovodík v koncentraci 0,1 % na dospělce potemníka hnědého. 100 mortalita (%) expopozice (min) Graf 5. Biologická účinnost účinné látky kyanovodík v koncentraci 0,1 % na larvy potemníka hnědého. 8

16 7. Penetrace nové formulace HCN v komoře do dřeva. Validace metody pro ošetřování rostlinných materiálů byla prováděna na smrkovém dřevu. Testování probíhalo při teplotě C. Pokusy probíhaly na připravených dřevěných špalcích (smrkové dřevo -obrázek 2) o rozměrech 100 x 100 x 120 mm. Uprostřed každého špalku byla vyvrtána díra o průměru 30 mm. Tato díra byla zakryta sklem se septem pro odběr vzduchu. Následně připravené špalky byly vloženy do komory a byla aplikována dávka 20 g HCN/m 3 = koncentrace 1,7 %. V pravidelných časových intervalech byl vzorkován vzduch uvnitř špalků a tento vzorek byl analyzován na obsah HCN. Septum pro odběr vzorků Skleněný kryt ; Odběrová komora Smrkový špalek o rozměrech 10x10x12 cm Obrázek 2. Připravené smrkové dřevěné špalky pro testování penetrace a odvětrání účinné látky kyanovodík. 9

17 25 koncentrace HCN (g/m3) expozice (min) Komora špalek 3 špalek 4 špalek 1 špalek 5 špalek 2 Graf 6. Rychlost penetrace HCN do smrkového dřeva a pokles účinné látky v komoře. 25 koncentrace HCN (g/m3) čas odvětrání (min) špalek 3 špalek 4 špalek 1 špalek 5 špalek 2 Graf 7. Rychlost odvětrání HCN ze smrkového dřeva. 10

18 Závěry Rychlost penetrace účinné látky do dřeva je velmi zásadním aspektem pro správnou technologii fumigace. Bez znalosti penetrace a následného odvětrání nelze vytvořit správné metodické postupy pro samotnou účinnou fumigaci a také nelze nastavit následné bezpečnostní parametry pro obsluhu. Rychlost odvětrání HCN ze dřevěných špalků odpovídá délce penetrace. S prodlouženou dobou uvolňování HCN ze dřeva je nutné počítat při tvorbě bezpečných postupů fumigací a v ochraně obsluhy. Je nutné při plánování délky ošetření počítat s rychlostí penetrace do dřevěných materiálů. 11

19 8. Návod na obsluhu fumigační komory 1. Popis zapojení komory Obrázek 3. Fumigační komora (1) je vybavena rukavicemi (2), (3) pro manipulaci se vzorky hmyzu uvnitř a průzorem z polykarbonátu (6). Vzorky jsou vkládány skrz přírubu (5) a při provozu odebírány přechodovou komorou (4) vybavenou dvěmi šroubovacími uzávěry. Fumigant (HCN) je dávkován přes septum pomocí injekční stříkačky. Kohouty (7) a (8) slouží pro odvětrávání komory. Samovolná cirkulace je v komoře zajištěna skrz kohouty (9), (11) a (15). Nucená cirkulace je zajištěna membránovým čerpadlem (17) přes kohouty (9), (11), (13) a (16). Přechodová komora je odvětrávána přes kohout (10). Odplyny odcházejí do absorpční kolony přes kohout (12). Teplota je měřena na teploměru (19) a udržována pomocí chladiče trubka v trubce (18). Pro odběr vzorků atmosféry v komoře slouží septum (20). 2. Příprava fumigační komory pro testy s HCN - Do lednice se dá nachladit injekční stříkačka s jehlou. - Do odvětrané komory se vzorky vloží přes přírubu (5), která se poté zaslepí. - Uzavřít kohouty (7), (8) a (10), otevřít (9) a (11). 12

20 - Dle návrhu pokusu se připraví trasa pro zvolený způsob cirkulace. Pro volnou cirkulaci se otevřou kohouty a (15), uzavřou se kohouty (13) a (16). Pro nucenou cirkulaci se otevřou kohouty (13) a (16), uzavře se kohout (15) a spustí se membránové čerpadlo (17). - Dle návrhu pokusu se připraví regulace teploty na chladiči (18). - Spustí se absorpční kolona. - Mírným pootevřením kohoutu (12) se v komoře vytvoří malý podtlak, tak aby se připojené rukavice mírně nafoukli dovnitř a v komoře se tak vytvořil objem pro odpaření fumigantu. Po uzavření (12) se zkontroluje, zda nedochází ke změně objemu rukavic (přisávání okolní vzduchu netěsností). - Absorpční kolonu je možné vypnout, není to však nutné, lze ji nechat spuštěnou po celou dobu experimentu, zejména pokud jsou krátké intervaly mezi odběry. 3. Dávkování HCN - V laboratoři OV se zapne odsávání digestoře a váhy v některé z digestoří. - Vzhledem k manipulaci s HCN je nutné používat předepsané OOPP. - Z mrazicího boxu se v izolačním boxu přinese nachlazená láhev s kapalným HCN. - Na váhy se položí vychlazená láhev s kapalným HCN a její váha se vytáruje. Do injekční stříkačky s jehlou se nasaje požadované množství HCN, které se kontroluje na displeji vah. - Před položením injekční stříkačky na váhu je třeba odsát HCN z jehly nasátím malého množství vzduchu do stříkačky. S injekční stříkačkou je nutné manipulovat ve vzpřímené poloze jehlou vzhůru. - Poté se injekční stříkačka zváží a její váha se vytáruje. Po navážení se injekční stříkačkou nadávkuje HCN skrz septum do komory. Zbytečně se nespěchá a pracuje se opatrně, při správné manipulaci nedojde k úniku do ovzduší. Po nadávkování HCN do komory se injekční stříkačka znovu zváží a na vahách odečte rozdíl hmotnosti. Ten se zaznamená do operačního listu, stejně jako čas nadávkování do operačního listu. Injekční stříkačka se poté v digestoři rozdělá a nechá vyschnout. - Zbytek HCN z kádinky se opatrně přelije zpět do lahve a ta se v izolačním boxu odnese zpět do mrazicího boxu. - Po uschnutí injekční stříkačky se dá do lednice vychladit. 13

21 4. Odběr vzorku - S mírným předstihem (cca 5 minut) před odběrem se spustí absorpční kolona není-li v chodu. - Vypne se membránové čerpadlo (je-li v provozu) a uzavřou se kohouty (11) a (9). - Vzorky se přemístí do přechodové komory otevřené zevnitř fumigační komory a v daný čas se přechodová komora uzavře uzávěrem. - Otevřou se kohouty (12) a (10) a zkontroluje se, zda nedochází k odsávání plynu z komory docházelo by k nafukování rukavic. - Za odsávání z přechodové komory se otevře vnější uzávěr komory a vyjmou se vzorky. Vnější uzávěr se opět uzavře. Pokud je třeba odebrat více vzorků, než se vejde do přechodové komory, tak se postup opakuje od bodu 3). - Uzavře se kohout (12) a (10) a případně se vypne absorpční kolona. - Otevře se cirkulace plynu kohouty (11) a (9) a případně spustí membránové čerpadlo. - Vzorky se dají odvětrávat na dobře větrané místo. 5. Měření koncentrace HCN - Skrz septum se nabere analyt (HCN) a vzorek se nastříkne do plynového chromatografu. - Výsledky měření se získávají v objemových procentech (HCN ve vzduchu), který lze přepočítat podle stavové rovnice pro ideální plyn na g/m3. - Na kalibraci plynového chromatografu Shimadzu GC-17 A se používá kalibrační plyn Linde gas 0,5 % obj. - Analytická metoda je založena na koloně RT-Q bond 30 m délka, průměr 0.53 mm, tloušťka filmu je 20 µm. Teplota je 100 C, tlak 45 kpa, poměr rozdělení vzorku na kolonu a mimo ni (split ratio) je 1:5. 6. Ukončení provozu fumigační komory - Po odběru posledního vzorku se začne odsávat plyn z komory přes otevřené kohouty (12), (11), (10), (9) a (8). Pokud dochází k nafukování rukavic kvůli podtlaku v komoře, omezí se sání do 14

22 kolony přivřením kohoutu (12). Komora se nechá v tomto stavu odsávat půl hodiny. Pokud bylo v provozu membránové čerpadlo (17), tak se nechá běžet po celou dobu odvětrávání. - Poté se sundá záslepka z příruby (5) a komora se nechá další půl hodiny odsávat při plném otevření kohoutu (12). - Dokončení odsávání se potvrdí negativním měřením přenosným detektorem. V případě měření nad 3 ppm nutno pokračovat v odsávání. - Nakonec se vypne absorpční kolona a zavře kohout (12). - Odvětrání vzorků se také potvrdí negativním měřením přenosným detektorem. V případě měření nad 3 ppm nutno pokračovat v odvětrávání. 9. Bezpečnostní a další pokyny 1) Metoda stanovení kyanovodíku v atmosféře v okolí komory a) Pomocí detekčních trubiček pro stanovení kyanovodíku, typ: Kyanovodík 2/a, č. CH 25701, rozsah měření: 2 30 ppm. Výrobce detekčních trubiček: Dräger Safety, AG&Co.KGaA, Lübeck, Německo. Safety.com. b) Přenosný plynový detektor (doporučeno) - Gas Alert extreme (měřicí rozsah 0-30 ppm HCN, rozlišení 0,1 ppm) BW Technologies společnosti Honeywell - ALTAIR Pro, detektor pro HCN (měřicí rozsah 0-30 ppm HCN, rozlišení 0,5 ppm) MSA (Británie) Ltd 15

23 2) Bezpečnost a zdraví při práci S tímto produktem smí manipulovat pouze řádně vyškolení profesionálové! Všichni fumigátoři musí být rekvalifikováni a prozkoušeni z fumigačních postupů a také z první pomoci a resuscitačních postupů v souladu s národní legislativou. Kyanovodík je nebezpečný při vdechnutí, ale vstřebává se i kůží. To potlačí aktivitu cytochromu P tím, že inhibuje enzymy, takže tkáně nemohou být zásobovány kyslíkem a organismus umírá na zadušení. Omezování expozice Osobní ochranné prostředky ke vstupu do fumigovaného objektu: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Izolační dýchací přístroj (EN 133) nebo maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), Izolační dýchací přístroj (EN 133) nebo maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Plynotěsný ochranný oděv Ochrana kůže: Plynotěsný ochranný oděv, gumová obuv 16

24 Skupina musí být vybavena dostatečným počtem náhradních vzduchových lahví. Po odchodu z fumigovaného objektu by se fumigátoři měli pohybovat mimo ochrannou zónu pro fumigátory po dobu asi 10 minut - čímž se zajistí dostatečné vyvětrání kyanovodíku z OOP. Je také možné provést dekontaminaci osprchováním. Sejmutí OOP je možné až po vyvětrání/dekontaminaci. Osobní ochranné prostředky pro fumigátory mimo fumigovaný objekt: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Obličejová maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) připraveným k použití Obličejová maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) připraveným k použití Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, ochranné boty Na místě musí být k dispozici dostatečný počet funkčních (náhradních) filtrů. Nesmí být překročena doba použitelnosti filtrů. 17

25 3) Příznaky otravy Někteří lidé mohou cítit typicky kyanidový odér hořkých mandlí v koncentracích vyšších než 2 mg/m3 (1,8 ppm). K symptomům otravy patří: začervenání a pálení očí, bolest v krku, závratě, tlak ve spáncích a v prsou, nevolnost, úzkost, slinění, bolesti žaludku, zvracení, vyčerpání, lapání po dechu, ochrnutí, zástava dýchání, mdloby, v nejhorších případech smrt. Charakteristickým příznakem je růžové zabarvení kůže, zejména v obličeji. V určité fázi otravy je možné vidět v žilách jasně červenou krev, což značí nedostatečnou schopnost tkání spotřebovávat kyslík. Koncentrace kyanovodíku a trvání expozice vyvolávající konkrétní příznaky: Koncentrace v mg/m3 (ppm) Příznaky 5 20 (4,5-18) v některých případech se objevují bolesti hlavy a závratě (18-45) bolest hlavy, nevolnost, zvracení a bušení srdce po několika hodinách (45-54) žádné závažné následky do 60 minut 100 (91) životu nebezpečná do 60 min ( ) smrt nastane do minut 550 (500) bez závažných účinků po inhalaci v trvání 1 minuty expozice ( ) nebezpečí otravy přes kůži po 5 minutách (s izolačním dýchacím přístrojem) 18

26 4) První pomoc Rychlost je zásadní! Okamžitě zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře. Chraňte sebe a jakékoli zasažené osoby před další expozicí při dekontaminaci. Noste dýchací přístroj a ochranný oděv, dokud test nepotvrdí žádné další riziko expozice. Pokud do 10 minut po zahájení resuscitace nejsou patrné známky oživení, zvažte vhodnost dekontaminace. HCN je akutní jed a podání antidot je vyžadováno pouze v nejtěžších případech. K dispozici je řada antidot (viz níže). S výjimkou NAC (N-acetylcystein) všechna ostatní antidota vyžadují intravenózní aplikaci. Antidota by měla být podávána pouze v případě, kdy je postižený v bezvědomí nebo do něj upadne. Každá skupina fumigátorů by měla být vybavena lékárničkou pro případ otravy. Kromě běžného vybavení musí lékárnička obsahovat: - Antidota (ne všechna jsou mezinárodně doporučená). Obraťte se na národní toxikologické středisko pro informace. - Resuscitátor (Ambuvak) - Kyslík Inhalace: Vyveďte / vyneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, ujistěte se, že jeho dýchací cesty jsou volné a zahajte KPR. Vyhněte se dýchání z úst do úst - použijte dýchací masku s jednosměrným ventilem tak, aby nedošlo k nadýchání z plic postiženého. Co nejdříve podejte kyslík. Kyslík by měl být podáván nepřetržitě až do předání pacienta do péče lékaře. Zasažení kůže: Omyjte postiženou kůži velkým množstvím (nejlépe vlažné) vody. Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv; pokud se objeví příznaky otravy, postupujte podle pokynů pro inhalaci (viz. výše). Neprodleně zajistěte lékařskou pomoc. KAPALINA: Okamžitě opláchněte kůži velkým množstvím vody, a sundejte kontaminované oblečení a boty. Pokud se objeví příznaky otravy, postupujte jako v případě nadýchání. VÝPARY: Pokud se objeví příznaky otravy, postupujte jako v případě nadýchání. Pozn.: Kontaminované předměty mohou představovat požární nebezpečí a musí být umístěny v uzavřené nádobě a zlikvidovány. Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Vyplachujte po dobu minut. Při vyplachování mějte víčka otevřená, i pokud je nutné k tomu použít sílu. Vždy zajistěte okamžitou lékařskou pomoc! 19

27 Při požití: Zažívací potíže jsou vysoce nepravděpodobné. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Požití i malého množství látky je s nejvyšší pravděpodobností smrtelné, pokud není poskytnuta okamžitá pomoc. 20

Václav Stejskal a kol.

Václav Stejskal a kol. Václav Stejskal a kol. Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis. Václav Stejskal,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 09/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: GFCL Synonyma: 1.2. Příslušná určená

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize: Bilirubin celkový, Jendassik Grof 11.2.2013/9:14:40 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2002-12 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Albumin (moč, likvor) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

: AT9915/NN. BEZPECNOSTNl LISTpodle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 1. Datum revize Datum vydání

: AT9915/NN. BEZPECNOSTNl LISTpodle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 1. Datum revize Datum vydání 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Obchodní název Popis Použití látky nebo přípravku Firma : : HYDRO WATERBORNE CONVERTER NEUTRAL FOR INTERIORS : Vodou ředitelné nátěry

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406

Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7. 1.1. Chemický název látky/ WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300, 1401, 1500, 8312, 8406 Datum vydání : 03.09.2007 Strana : 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/ obchodní název přípravku: WEICON Kyanoakrylátové lepidlo typy VA 20, 100, 300,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 Datum vydání: 22.01.2009 Datum poslední revize: 06.06.2015 Číslo verze BL: 1.2015 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB.

v1. RS - BEZPEČNOSTNÍ LIST S606 SILICONE THERMAL GREASE Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Tato látka není identifikována jako látka PBT/vPvB. RS review date: 01/ /1 Strana: 1 Datum kompilace: 08/10/2015 Revize: 01/12/2016 Číslo revize: 2 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu:

Více

GM electronic, spol. s r. o.

GM electronic, spol. s r. o. BEZPEČNOSTNÍ LIST Teplovodivá pasta KERAFOL Datum vydání: 11.7.2011 Datum revize: 11.7.2011 Název výrobku: Teplovodivá pasta KERATHERM KP98 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75) Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE ( č. 37, 39-75) 37 Stanovení odolnosti proti teplu ochranných oděvů, rukavic a obuvi pro hasiče 37.1 Zkouška sálavým teplem ČSN EN ISO 6942 ČSN EN 1486, čl. 6.2

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Pěnový čistič interiéru Strana 1 z 5 Č. SDB : 173436 Datum revize v zahraničí: 12.11.2008 Datum revize v ČR: 28.11.2008 Datum vyhotovení v ČR: 19.11.2002 Obchodní

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky MZ č. 157/98, 84/1997

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky MZ č. 157/98, 84/1997 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky MZ č. 157/98, 84/1997 Datum vyhotovení: 1.2.2000 strana : 1 1.Identifikace látky 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fosfid hlinitý / Phostoxin pelety 1.2

Více

Zátěž chemickými látkami

Zátěž chemickými látkami 5.6.10.2. Zátěž chemickými látkami http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezchemickymi-latkami Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1 dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG strana 1 ( Flüssig Wachs ) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Flüssig Wachs Ciranova Debal Coatings NV, Industrieweg 29, B-8800

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 02/09/2015 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: K2R INTENSIVE WHITE (ubrousky) 1.2. Příslušná určená použití látky

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: siastrip

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. BCF 692 Reagent D 1/1 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7732-18-5 213-791-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 23. 1. 2007 Datum revize: 31. 10. 2008 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku:

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize: Pankreatická amyláza, ET-G7PNP 11.2.2013/9:08:59 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 1994-09 Datum revize: 2011-04-14 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list pro L Immunoglobulin A BV 40030

Bezpečnostní list pro L Immunoglobulin A BV 40030 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L IgA KATALOGOVÉ ČÍSLO : 150 ml VÝROBCE: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno Telefon:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize: -

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize: - BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2008-09-17 Datum revize: - 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace přípravku Název: LDH-P, opt. DGKC REF číslo: D96653B

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU Datum vyhotovení: 6. 3. 2008 Datum revize: Výrobek: Woolite Mix Dark tekutý prací prostředek na jemné prádlo 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ARDEX GF 800 Fugenflex Komp.A Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

AUTOŠAMPON 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 2. INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Datum vydání: 7.2.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo

ah oj BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zák. č. 356/2003 Sb.,vyhl., č. 231/2004 Sb. a vyhl. č. 232/2004 Sb. Sanitární mazivo Strana 1/6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce : 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : 1.2 Použití látky nebo přípravku: Silikonovo-teflonové mazání ROLTECHNIK, a.s 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

Datum vyhotovení: Strana: 1 Datum přepracování: , , ,

Datum vyhotovení: Strana: 1 Datum přepracování: , , , Datum vyhotovení: 22.12.2000 Strana: 1 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1. Obchodní název přípravku: FeSex-TYPO 1.2. Doporučený účel použití: monitorování a snížení početnosti škůdce lýkožrouta smrkového

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

1/5. Woolite Extra Dark tekutý prací prostředek na jemné prádlo Prací prostředek

1/5. Woolite Extra Dark tekutý prací prostředek na jemné prádlo Prací prostředek 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 6. 3. 2008 Datum revize: 13. 3. 2009 Výrobek: Woolite Extra Dark tekutý prací prostředek na jemné prádlo 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MERALIT MB. Specifická rizikovost: R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí

MERALIT MB. Specifická rizikovost: R 38 Dráždí kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí Strana: 1/7 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: 1.2 Použití přípravku: kyselý čistící

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 25.9.2012 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: PANTRA PROFESIONAL 60 Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: SOMO Datum vydání: 21.9.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Sebezáchranný filtrační přístroj W 65-2 BL

Sebezáchranný filtrační přístroj W 65-2 BL Sebezáchranný filtrační přístroj W 65-2 BL Filtrační sebezáchranný přístroj MSA AUER FSR W65 2 BL Technická data Rozměry : Výška 160 mm Šířka 100 mm Hloubka 80 mm Váha : s obalem bez obalu 1 150g 730 g

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list. Příměrná barva

Bezpečnostní list. Příměrná barva Datum tisku: 17.07.2015 Číslo výrobku: 0600 strana 1 z 5 Oddíl 1: Označení látky/směsi a společnosti/zástupce 1.1. Označení výrobku 1.2. Správné použití látky nebo směsi a doporučení Použití látky/směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Tento výrobek nemá klasifikaci podle CLP. Tento výrobek nemá žádné popisné prvky. Strana: 1 Datum kompilace: 14/05/2015 Číslo revize: 1 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: IC8-RTU 1.2. Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení vodouředitelných nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: lepidlo Identifikace společnosti nebo podniku: Berger + Schröter GmbH Voerder

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8

1.3.2 Jméno, nebo obchodní jméno: CLAUS HUTH PRAHA, s.r.o Místo podnikání, nebo sídlo: Za Poříčskou branou Praha 8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 460/2005 Sb. Název výrobku: BROMADIOLONE PASTA požerová nástraha na hlodavce V podobě hmotnostně připravené pasty Datum vydání: 01.11.2000 Datum revize:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 007 Popis : Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA. Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY PROGRAMY ZODPOVĚDNÉ SPRÁVY PRODUKTŮ ISOPA Walk the Talk RŮZNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Seznámení s bezpečnostními listy vašeho dodavatele, případně s jejich elektronickou verzí, je vaší POVINNOSTÍ, protože obsahují

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Somat salt Strana 1 z 7 Č. BL. : 40666 Datum revize: 18.06.2015 Datum výtisku: 18.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: - 1.1 Identifikátor výrobku Somat sůl

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Bezpečnostní list Podle ES nařízení č. 1907/2006 a 453/2010. k.č. 11354. Fosfor anorganický - Reagent 1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

Bezpečnostní list Podle ES nařízení č. 1907/2006 a 453/2010. k.č. 11354. Fosfor anorganický - Reagent 1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE Podle ES nařízení č 1907/2006 a 453/2010 kč 11354 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE OBCHODNÍ NÁZEV : L Fosfor anorganický KATALOGOVÉ ČÍSLO : 11354 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky 356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky 356/2003 Sb. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle vyhlášky 356/2003 Sb. Datum vyhotovení: 1.2.2000 počet strana : 5 Datum přepracování: 10.4.2005 strana: 1 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu)

Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) Stránka 1 z 5 Dobrovolné bezpečnostní informace pro brusiva na podkladech (ve formátu Bezpečnostního listu) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/ podniku 1.1 Identifikace látky/přípravku: Brusiva

Více