Milan Dlouhý a kol. METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Dlouhý a kol. METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín"

Transkript

1

2 Milan Dlouhý a kol. Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN pomocí nové komory a formulace HCN pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům

3 Milan Dlouhý a kol. Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN pomocí nové komory a formulace pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům METODIKA PRO PRACOVNÍKY V DDD Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 2014

4 Designace výsledku na projekty: Uplatněná certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení 1 projektu MZe ČR: 1. MZe ČR NAZV QI111B065 (NOVÁ UŽITÁ TECHNOLOGIE A NOVÁ FUMIAGČNÍ KOMORA NA POUŽITÍ KYANOVODÍKU PRO FYTOKARANTÉNU KOMODIT A DŘEVA A UCHOVÁNÍ KVALITY OSIV A DALŠÍCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ) Poslání a uživatelé metodiky Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. Metodika byla schválená Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod č. UKZUZ /2014. UKZUZ doporučuje tuto metodiku pro využití pracovníky v ochranné DDD. Odborný oponent: Ing. Jan Prokop de Wolf GROUP, s.r.o. Oponent ze státní správy: Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D. ÚKZÚZ, sekce ZV, odbor POR Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín 2014 ISBN:

5

6 Certifikovaná metodika bezpečné aplikace HCN -pomocí nové komory a formulace - pro ochranu osiv a rostlinných materiálů proti skladištním broukům a zavíječům Byla vyvinuta funkční bezpečná metoda aplikace kyanovodíku (HCN) pro ošetřování skladovaného rostlinného materiálu v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách za účelem eradikace brouků a zavíječů. Metoda se týká hermetické fumigační komory (vybavené manipulačními rukavicemi a bezpečnostní předkomorou) pro výzkum testování účinnosti ošetření rostlinných materiálů a osiv napadených různými škůdci fumigací ve vztahu k zajištění mezinárodní fytokarantény, zejména fumigací v malých objemech pomocí kyanovodíku. Byly stanoveny hodnoty Ct (HCN) produktů pro významné škůdce, které umožní stanovit přesnou dávku HCN a dobu expozice. Metodika je výstupem řešení QI111B065 - Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů ( , MZE/QI). Certified procedures for safe HCN application control stored pests beetles, moths) of seeds and plant materials using a new fumigation chamber and new HCN formulations. It was developed a new technological procedures for safety hydrogen-cyanide (HCN) application using a new fumigation chamber and a new HCN formulation. The procedure was designed to control stored pests (beetles, moths) infesting seeds and plant materials. The newly proposed method and new chamber (equipped with manipulation gloves and special safety ante- chamber) is useful for treatment of small quantities of plant materials either for experiments or for phytoquarantine and trade purposes. Using the chamber there were established and published in this brochure the exact values of HCN Ct products enabling precisely establish dosage and exposure time. The procedure is an outcome of project of Ministry of Agticulture QI111B065.

7 OBSAH I. CÍL METODIKY... 1 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY ÚVOD TECHNICKÉ ÚDAJE ÚČINNÉ LÁTKY A URČENÍ POUŽITÍ KYANOVODÍK (HCN) OBECNÉ ZÁSADY ORGANIZACE PRÁCE PŘI ASANACI PŘÍPRAVKY ZALOŽENÝMI NA BÁZI KYANOVODÍKU OBECNÝ POPIS KOMORY A JEJÍHO VYUŽITÍ KALIBRACE KOMORY A DÁVKOVÁNÍ HCN V KOMOŘE OŠETŘENÍ A ÚČINNOST NOVÉ FORMULACE HCN V KOMOŘE EXPOZIČNÍ ČASY PENETRACE NOVÉ FORMULACE HCN V KOMOŘE DO DŘEVA NÁVOD NA OBSLUHU FUMIGAČNÍ KOMORY BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ POKYNY III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY V. EKONOMICKÉ ASPEKTY VI. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY VII. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE... 23

8 I. CÍL METODIKY Metodika je určena pro profesionální pracovníky v ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kteří mají oprávnění pro práci s toxickými látkami a fumiganty. Přes všechny negativní aspekty patří plynování neboli fumigace již několik desetiletí k nejdůležitějším kurativním opatřením v ochraně před skladištními škůdci. Tato metoda má vedle bezpečnostních rizik i celou řadu předností. Za všechny lze jmenovat např. velkou adaptibilitu fumigační techniky, rychlost působení plynů (což je velkou předností pro všechny typy karanténních opatření) a jejich vysokou účinnost na většinu živočišných škůdců. Dále pak možnost přímého použití na potravní substráty a drogy, které plyny nenarušují a zanechávají většinou mnohem méně reziduí než klasické postřikové insekticidy. Cílem této metodiky je poskytnout - objektivní informace pro pracovníky v DDD na využití malé fumigační komory pro ošetřování malých objemů komodit nebo artefaktů s historickým významem - soubor postupů na správné využití a práci s malou fumigační komorou pro fumigaci obalů a osiv, která vedou ke snížení rizika vzniku rezistence. - dokumentovat na originálních datech účinnost a technologické limity v malé fumigační komoře. 1

9 II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 1.Úvod Fumigace je ošetření chemickou látkou v plynném stavu. Fumiganty (insekticidní plyny) jsou chemické látky, které za požadované (většinou běžné) teploty a tlaku mohou existovat v plynném stavu v dostatečné koncentraci, která je smrtelná pro škodlivé organizmy. Plynování (= fumigace) prázdných sil a skladů nebo naskladněných komodit je jedním z nejobvyklejších opatření proti výskytu skladištních škůdců v ČR. Fumigace je též alternativou k tepelnému ošetření obalového dřeva používaného v námořní přepravě. V současné době je v ČR pro fumigace komodit registrován pouze plyn na bázi fosforovodíku, methylbromid je celosvětově zakázán. Kyanovodík (HCN) je v současné době registrován jako biocidní přípravek do prázdných prostor potravinářských provozů nebo na ošetřování historických budov (zejména kostely) a také jako přípravek na ošetření dřeva, což představuje velmi slibnou náhradu za methylbromid v této oblasti. Výhodou kyanovodíku oproti fosforovodíku, je rychlejší účinnost na cílové organizmy. 2. Technické údaje účinné látky a určení použití kyanovodík (HCN) Určení použití Uragan D2: a) Konzervační přípravky pro dřevo jsou přípravky používané pro konzervaci dřeva včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujících organismů. b) Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců jsou přípravky používané pro regulaci členovců (např. hmyzu, pavouků a korýšů). Fumigant používaný k desinsekci. Navržen pro práci v prázdných prostorách Vlastnosti HCN Kyanovodík je bezbarvá kapalina, která se na vzduchu okamžitě odpařuje. Při koncentracích vyšších než 2 g/m 3 má čistý kyanovodík zápach po hořkých mandlích. Bod varu je 25,7 0 C. Plynná fáze tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. Meze výbušnosti se vzduchem jsou od 5,6 % objemových do 40 % obj. Bod vzplanutí je 17,8 o C, teplota vznícení 538 C. Specifická hmotnost při 100 o C je 697,05 g/l. 2

10 Kapalný kyanovodík má sklon k polymerizaci. Tato reakce se katalyzuje alkalickými látkami a vznikajícím čpavkem z rozkládajícího se kyanovodíku, přičemž může docházet k výbuchu. Plyn je lehčí než vzduch. Je rozpustný ve vodě ve všech koncentracích a dobře se váže na tuky. URAGAN D2 je stabilizovaný kapalný kyanovodík (min. 97,6 %), zcela nasáklý do porézní hmoty, plynotěsně uzavřený v plechovkách. Stabilizace se provádí kyselinou fosforečnou v množství 0,1 % a oxidem siřičitým v množství 0,9 1,1 %. 3. Obecné zásady organizace práce při asanaci přípravky založenými na bázi kyanovodíku S preparátem na bázi HCN (např. s přípravkem URAGAN D2) smějí pracovat pouze odborně vyškolení pracovníci (profesionální, školení a licencovaní uživatelé)! Přípravek URAGAN D2 (HCN) je zařazen do skupiny vysoce toxických látek a extrémně hořlavých ve smyslu platných předpisů o nebezpečných látkách zdraví škodlivých. Při práci s přípravkem musí být dodrženy opatření a požadavky vyplývající ze zákona pro zacházení s látkami vysoce toxickými. Fumigace musí být hlášena nejméně 48 hodin předem příslušnému hygienikovi a obecnímu úřadu podle místa plynování. Ošetřovaný objekt musí být označen. Plynování může být provedeno pouze tam, kde není nebezpečí ohrožení lidí, zvířat a okolí. Posouzení vhodnosti zásahu preparátem na bázi HCN se provede vnější a vnitřní kontrolou objektu. Kontrola se provádí vždy v doprovodu zástupce zadávající strany, který je znalý místních poměrů a může upozornit na skryté závady. Při vnější prohlídce si všímáme umístění objektu, jeho návaznosti na jiné budovy, napojení na komunikace, kanalizační a vodovodní síť, vodní toky apod. Jestliže objekt sousedí s obytnými domy nebo s hospodářskými provozy s živočišnou výrobou, musíme předem zjistit možnosti jejich vyklizení. 4. Obecný popis komory a jejího využití Řešení se týká hermetické fumigační komory v podobě rukavicového boxu pro ošetření malých objemů rostlinných materiálů, osiv, dřevěných materiálů nebo historických artefaktů napadených různými škůdci pomocí fumigace ve vztahu k zajištění mezinárodní fytokarantény a omezování šíření dalších škodlivých organizmů. Byl postaven funkční prototyp hermetické komory o objemu 650 litrů pro fumigace malých objemů podle předloženého technického řešení, jehož technické řešení je 3

11 využitelné v praxi. Hermetická komora koncepčně vychází z běžného rukavicového boxu. Je tvořena kvádrem s rozměry 120x90x60 cm z nerezových plechů (materiál 17240) o síle 2 mm. V čelní stěně jsou vstupy pro umístění rukavic a kontrolní průzor z polykarbonátu pro kontrolu manipulace se vzorky. V zadní stěně je umístěna válcová přechodová komora o objemu 5 litů, která byla navržena pro odběry fungovaných vzorků během fumigace, aniž by se musel ukončit proces samotné fumigace komory. Vzhledem k používání velmi jedovatého fumigantu je třeba mít systém pro likvidaci použitého fumigantu kyanovodíku. Komora je proto připojená na absorpční kolonu s ventilátorem, ve které dochází k pohlcení používaného fumigantu (kyanovodíku) do 15% vodného roztoku hydroxidu sodného. Absorpcí kyanovodíku v absorpční koloně tak nedojde k jeho úniku do okolní atmosféry. Ventilátor na absorpční koloně tvoří mírný podtlak a umožňuje tak odvětrávání atmosféry z přechodové komory při odběru vzorků nebo při ukončení experimentu. Aby při odsávání byl vytvořen pouze mírný podtlak (maximálně -0,3 kpa), který nepoškodí rukavice, je komora vybavena několika kohouty pro přisávání okolního vzduchu. Tímto způsobem dojde k celkovému odvětrání atmosféry komory bez výrazných změn atmosférického tlaku. Tento způsob minimalizuje možnosti poškození ošetřovaných předmětů vlivem podtlaku (např. protržení obalů, poškození ochranné lakové vrstvy na dřevě atd.). Konstrukce rukavicového boxu je doplněna o potrubí a membránové čerpadlo vhodné pro plyny pro zajištění nucené cirkulace. Membránové čerpadlo bylo zvoleno z důvodu potřeby relativně malého výkonu, hermetičnosti a korozní odolnosti vůči toxickým látkám a kyselému prostředí, které mohou tyto plyny vytvářet, což běžně dostupné ventilátory neumožňují. Přestavením potrubní trasy je možné umožnit i pouze volnou cirkulaci. Aby nedocházelo k ohřevu cirkulující atmosféry vlivem disipace mechanické energie při čerpání, je v potrubí umístěn chladič typu trubka v trubce, který je napojen na chladící médium. Pro dokonalé udržování teploty během ošetření je komora opatřena izolací na bázi syntetického kaučuku. Celkový objem komory je 650 litrů. Objem přechodové komory je 5 litrů, což je méně než 1 % z objemu komory. Při vícenásobném odběru vzorku v průběhu ošetření tak nedojde ke snížení koncentrace fumigantu v izolované atmosféře, které by negativně ovlivnilo průběh ošetření. V průběhu ošetření je rovněž nutné monitorovat koncentraci fumigantu v izolované atmosféře. Analýza izolované atmosféry je vzhledem k vysoké koncentraci kyanovodíku možná pouze na plynovém chromatografu a komora musí být vybavena vzorkovacím místem. Pro tento účel byly do hermetické komory vyvrtány otvory o průměru 4,5 mm a do nich vložena kónická septa o průměru 4,5/5 mm. Skrz septum se poté injekční stříkačkou odebírají vzorky, které jsou dále analyzovány na plynovém chromatografu. 4

12 S5 S4 S3 S2L S2R S1L S1R Obrázek 1. Čelní pohled na komoru s vyznačenými vstupními místy pro aplikaci kapalného HCN. 5. Kalibrace komory a dávkování HCN v komoře Důležitým aspektem každé fumigace v uzavřeném prostoru je správná a rychlá distribuce plynu (fumigantu) po jeho aplikaci. Jedním z důvodů snížení účinnosti fumigace v různých místech, která jsou ošetřována, může být například tvorba koncentrační spádů u plynů, snížená penetrace plynu do ošetřovaného objektu nebo zkrácení expozičního času požadované koncentraci vlivem dlouhodobě trvajícího vyrovnání koncentrací v ošetřovaném prostoru. V navržené a zkonstruované fumigační komoře byly provedeny kalibrační testy, které zjišťovaly rychlost a správnost rozložení koncentrace HCN po aplikaci bez cirkulačního systému, tak aby bylo možné nastavit správnost expozičních časů. Testování probíhalo při teplotě C. Celkem byly provedeny 3 testy s různými koncentracemi HCN, tak aby se eliminoval vliv dávky na rychlost rozložení koncentrace HCN. V prvních 15 minutách od aplikace byly naměřeny v každém pokusu různé koncentrace v závislosti na odběrném místě. Od tohoto expozičního času docházelo k postupnému vyrovnání koncentrace HCN a po 30 minutách došlo k ustálení koncentrací HCN v rámci celé komory nezávisle na místě odběru vzorku. Z tohoto důvodu při plánování expozičního 5

13 času je nutné přičíst 30 minut tak, aby se eliminovali možné rozdíly v koncentraci HCN po nadávkování do komory. Dále bylo zjištěno, že vliv velikosti dávky neovlivnil vyrovnání koncentrací v průběhu času. Výsledky jsou shrnuty v grafech 1-3. Graf 1. Vývoj koncentrací HCN v růžných výškách komory od aplikace v pokusu č. 1 při iniciální dávce 10 g HCN na m 3. Graf 2. Vývoj koncentrací HCN v růžných výškách komory od aplikace v pokusu č. 2 při iniciální dávce 0,9 g HCN na m 3. 6

14 Graf 3. Vývoj koncentrací HCN v růžných výškách komory od aplikace v pokusu č. 3 při iniciální dávce 25 g HCN na m 3. Závěry pro praktické použití komory a nové formulace HCN. V malé fumigační komoře dochází po 30 minutách od aplikace k ustálení koncentrace HCN. Při plánování expozičního času na ošetření je nutné přičíst 30 minut na ustálení koncentrace HCN. Velikost dávky HCN neovlivňovala rychlost vyrovnání koncentrace HCN v komoře. 6. Ošetření a účinnost nové formulace HCN v komoře expoziční časy Důležitým aspektem každé fumigace je i biologická účinnost na škodlivý organismus. V testech při kalibraci biologické účinnosti na škůdce ve fumigační komoře byl použit modelový druh potemník hnědý (Tribolium castaneum), který pocházel z chovných sbírek VÚRV,v.v.i. chovaný dlouhodobě v laboratorních podmínkách bez kontaktu s insekticidními látkami. Pokusný hmyz byl 24 hodin před experimentem vyjmut z chovných nádob a po 10 ks umístěn do plastových petriho misek o průměru 6 cm. Ve víku petriho misek byla vytvořena díra o průměru 5 cm a přelepena prodyšnou látkou (úhelon). Do každé misky s brouky nebo larvami bylo vloženo 5 ks ovesných vloček (dieta). Připravené misky s hmyzem byly převezeny k experimentům v malé fumigační komoře. Zde byly misky vloženy do fumigační komory a byla provedena aplikace požadované koncentrace kyanovodíku, tak aby byla 7

15 dosažena správná dávka. V testech byla zvolena dávka 0,1 % HCN. V naplánovaných expozičních časech byly přes přechodovou komoru odebírány experimentální misky. Zvolená teplota při testech byla C. Po ukončení experimentu byly misky s hmyzem převezeny do laboratoře, kde byla po 72 hodinách od ukončení expozice spočítána mortalita brouků a larev. Celkem bylo provedeno 30 opakování testu. Zjištěné údaje byly dále zpracovány a statisticky vyhodnoceny. Výsledky účinnosti jsou shrnuty v grafech 4 a 5. Účinnost na obě vývojová stádia byla velmi vysoká, přestože byla použita při testech 10x nižší koncentrace HCN než je běžně používána při ošetřování budov. Také expoziční čas, při kterém byla dosažena velmi vysoká účinnost, se pohyboval již kolem 2 hodin. 100 mortalita (%) expopozice (min) Graf 4. Biologická účinnost účinné látky kyanovodík v koncentraci 0,1 % na dospělce potemníka hnědého. 100 mortalita (%) expopozice (min) Graf 5. Biologická účinnost účinné látky kyanovodík v koncentraci 0,1 % na larvy potemníka hnědého. 8

16 7. Penetrace nové formulace HCN v komoře do dřeva. Validace metody pro ošetřování rostlinných materiálů byla prováděna na smrkovém dřevu. Testování probíhalo při teplotě C. Pokusy probíhaly na připravených dřevěných špalcích (smrkové dřevo -obrázek 2) o rozměrech 100 x 100 x 120 mm. Uprostřed každého špalku byla vyvrtána díra o průměru 30 mm. Tato díra byla zakryta sklem se septem pro odběr vzduchu. Následně připravené špalky byly vloženy do komory a byla aplikována dávka 20 g HCN/m 3 = koncentrace 1,7 %. V pravidelných časových intervalech byl vzorkován vzduch uvnitř špalků a tento vzorek byl analyzován na obsah HCN. Septum pro odběr vzorků Skleněný kryt ; Odběrová komora Smrkový špalek o rozměrech 10x10x12 cm Obrázek 2. Připravené smrkové dřevěné špalky pro testování penetrace a odvětrání účinné látky kyanovodík. 9

17 25 koncentrace HCN (g/m3) expozice (min) Komora špalek 3 špalek 4 špalek 1 špalek 5 špalek 2 Graf 6. Rychlost penetrace HCN do smrkového dřeva a pokles účinné látky v komoře. 25 koncentrace HCN (g/m3) čas odvětrání (min) špalek 3 špalek 4 špalek 1 špalek 5 špalek 2 Graf 7. Rychlost odvětrání HCN ze smrkového dřeva. 10

18 Závěry Rychlost penetrace účinné látky do dřeva je velmi zásadním aspektem pro správnou technologii fumigace. Bez znalosti penetrace a následného odvětrání nelze vytvořit správné metodické postupy pro samotnou účinnou fumigaci a také nelze nastavit následné bezpečnostní parametry pro obsluhu. Rychlost odvětrání HCN ze dřevěných špalků odpovídá délce penetrace. S prodlouženou dobou uvolňování HCN ze dřeva je nutné počítat při tvorbě bezpečných postupů fumigací a v ochraně obsluhy. Je nutné při plánování délky ošetření počítat s rychlostí penetrace do dřevěných materiálů. 11

19 8. Návod na obsluhu fumigační komory 1. Popis zapojení komory Obrázek 3. Fumigační komora (1) je vybavena rukavicemi (2), (3) pro manipulaci se vzorky hmyzu uvnitř a průzorem z polykarbonátu (6). Vzorky jsou vkládány skrz přírubu (5) a při provozu odebírány přechodovou komorou (4) vybavenou dvěmi šroubovacími uzávěry. Fumigant (HCN) je dávkován přes septum pomocí injekční stříkačky. Kohouty (7) a (8) slouží pro odvětrávání komory. Samovolná cirkulace je v komoře zajištěna skrz kohouty (9), (11) a (15). Nucená cirkulace je zajištěna membránovým čerpadlem (17) přes kohouty (9), (11), (13) a (16). Přechodová komora je odvětrávána přes kohout (10). Odplyny odcházejí do absorpční kolony přes kohout (12). Teplota je měřena na teploměru (19) a udržována pomocí chladiče trubka v trubce (18). Pro odběr vzorků atmosféry v komoře slouží septum (20). 2. Příprava fumigační komory pro testy s HCN - Do lednice se dá nachladit injekční stříkačka s jehlou. - Do odvětrané komory se vzorky vloží přes přírubu (5), která se poté zaslepí. - Uzavřít kohouty (7), (8) a (10), otevřít (9) a (11). 12

20 - Dle návrhu pokusu se připraví trasa pro zvolený způsob cirkulace. Pro volnou cirkulaci se otevřou kohouty a (15), uzavřou se kohouty (13) a (16). Pro nucenou cirkulaci se otevřou kohouty (13) a (16), uzavře se kohout (15) a spustí se membránové čerpadlo (17). - Dle návrhu pokusu se připraví regulace teploty na chladiči (18). - Spustí se absorpční kolona. - Mírným pootevřením kohoutu (12) se v komoře vytvoří malý podtlak, tak aby se připojené rukavice mírně nafoukli dovnitř a v komoře se tak vytvořil objem pro odpaření fumigantu. Po uzavření (12) se zkontroluje, zda nedochází ke změně objemu rukavic (přisávání okolní vzduchu netěsností). - Absorpční kolonu je možné vypnout, není to však nutné, lze ji nechat spuštěnou po celou dobu experimentu, zejména pokud jsou krátké intervaly mezi odběry. 3. Dávkování HCN - V laboratoři OV se zapne odsávání digestoře a váhy v některé z digestoří. - Vzhledem k manipulaci s HCN je nutné používat předepsané OOPP. - Z mrazicího boxu se v izolačním boxu přinese nachlazená láhev s kapalným HCN. - Na váhy se položí vychlazená láhev s kapalným HCN a její váha se vytáruje. Do injekční stříkačky s jehlou se nasaje požadované množství HCN, které se kontroluje na displeji vah. - Před položením injekční stříkačky na váhu je třeba odsát HCN z jehly nasátím malého množství vzduchu do stříkačky. S injekční stříkačkou je nutné manipulovat ve vzpřímené poloze jehlou vzhůru. - Poté se injekční stříkačka zváží a její váha se vytáruje. Po navážení se injekční stříkačkou nadávkuje HCN skrz septum do komory. Zbytečně se nespěchá a pracuje se opatrně, při správné manipulaci nedojde k úniku do ovzduší. Po nadávkování HCN do komory se injekční stříkačka znovu zváží a na vahách odečte rozdíl hmotnosti. Ten se zaznamená do operačního listu, stejně jako čas nadávkování do operačního listu. Injekční stříkačka se poté v digestoři rozdělá a nechá vyschnout. - Zbytek HCN z kádinky se opatrně přelije zpět do lahve a ta se v izolačním boxu odnese zpět do mrazicího boxu. - Po uschnutí injekční stříkačky se dá do lednice vychladit. 13

21 4. Odběr vzorku - S mírným předstihem (cca 5 minut) před odběrem se spustí absorpční kolona není-li v chodu. - Vypne se membránové čerpadlo (je-li v provozu) a uzavřou se kohouty (11) a (9). - Vzorky se přemístí do přechodové komory otevřené zevnitř fumigační komory a v daný čas se přechodová komora uzavře uzávěrem. - Otevřou se kohouty (12) a (10) a zkontroluje se, zda nedochází k odsávání plynu z komory docházelo by k nafukování rukavic. - Za odsávání z přechodové komory se otevře vnější uzávěr komory a vyjmou se vzorky. Vnější uzávěr se opět uzavře. Pokud je třeba odebrat více vzorků, než se vejde do přechodové komory, tak se postup opakuje od bodu 3). - Uzavře se kohout (12) a (10) a případně se vypne absorpční kolona. - Otevře se cirkulace plynu kohouty (11) a (9) a případně spustí membránové čerpadlo. - Vzorky se dají odvětrávat na dobře větrané místo. 5. Měření koncentrace HCN - Skrz septum se nabere analyt (HCN) a vzorek se nastříkne do plynového chromatografu. - Výsledky měření se získávají v objemových procentech (HCN ve vzduchu), který lze přepočítat podle stavové rovnice pro ideální plyn na g/m3. - Na kalibraci plynového chromatografu Shimadzu GC-17 A se používá kalibrační plyn Linde gas 0,5 % obj. - Analytická metoda je založena na koloně RT-Q bond 30 m délka, průměr 0.53 mm, tloušťka filmu je 20 µm. Teplota je 100 C, tlak 45 kpa, poměr rozdělení vzorku na kolonu a mimo ni (split ratio) je 1:5. 6. Ukončení provozu fumigační komory - Po odběru posledního vzorku se začne odsávat plyn z komory přes otevřené kohouty (12), (11), (10), (9) a (8). Pokud dochází k nafukování rukavic kvůli podtlaku v komoře, omezí se sání do 14

22 kolony přivřením kohoutu (12). Komora se nechá v tomto stavu odsávat půl hodiny. Pokud bylo v provozu membránové čerpadlo (17), tak se nechá běžet po celou dobu odvětrávání. - Poté se sundá záslepka z příruby (5) a komora se nechá další půl hodiny odsávat při plném otevření kohoutu (12). - Dokončení odsávání se potvrdí negativním měřením přenosným detektorem. V případě měření nad 3 ppm nutno pokračovat v odsávání. - Nakonec se vypne absorpční kolona a zavře kohout (12). - Odvětrání vzorků se také potvrdí negativním měřením přenosným detektorem. V případě měření nad 3 ppm nutno pokračovat v odvětrávání. 9. Bezpečnostní a další pokyny 1) Metoda stanovení kyanovodíku v atmosféře v okolí komory a) Pomocí detekčních trubiček pro stanovení kyanovodíku, typ: Kyanovodík 2/a, č. CH 25701, rozsah měření: 2 30 ppm. Výrobce detekčních trubiček: Dräger Safety, AG&Co.KGaA, Lübeck, Německo. Safety.com. b) Přenosný plynový detektor (doporučeno) - Gas Alert extreme (měřicí rozsah 0-30 ppm HCN, rozlišení 0,1 ppm) BW Technologies společnosti Honeywell - ALTAIR Pro, detektor pro HCN (měřicí rozsah 0-30 ppm HCN, rozlišení 0,5 ppm) MSA (Británie) Ltd 15

23 2) Bezpečnost a zdraví při práci S tímto produktem smí manipulovat pouze řádně vyškolení profesionálové! Všichni fumigátoři musí být rekvalifikováni a prozkoušeni z fumigačních postupů a také z první pomoci a resuscitačních postupů v souladu s národní legislativou. Kyanovodík je nebezpečný při vdechnutí, ale vstřebává se i kůží. To potlačí aktivitu cytochromu P tím, že inhibuje enzymy, takže tkáně nemohou být zásobovány kyslíkem a organismus umírá na zadušení. Omezování expozice Osobní ochranné prostředky ke vstupu do fumigovaného objektu: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Izolační dýchací přístroj (EN 133) nebo maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), Izolační dýchací přístroj (EN 133) nebo maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1), Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Plynotěsný ochranný oděv Ochrana kůže: Plynotěsný ochranný oděv, gumová obuv 16

24 Skupina musí být vybavena dostatečným počtem náhradních vzduchových lahví. Po odchodu z fumigovaného objektu by se fumigátoři měli pohybovat mimo ochrannou zónu pro fumigátory po dobu asi 10 minut - čímž se zajistí dostatečné vyvětrání kyanovodíku z OOP. Je také možné provést dekontaminaci osprchováním. Sejmutí OOP je možné až po vyvětrání/dekontaminaci. Osobní ochranné prostředky pro fumigátory mimo fumigovaný objekt: Ochrana dýchacích cest: Ochrana očí: Obličejová maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) připraveným k použití Obličejová maska (EN 136) s plynovým filtrem typu B2 nebo ekvivalent (např. kombinovaný filtr A2B2E2K2P3D) (EN A1) připraveným k použití Ochrana rukou: Rukavice (např. KCL 732) Tloušťka Materiál doba průniku min 0,4 mm Nitril > 240 min Ochrana kůže: Ochranný oděv, ochranné boty Na místě musí být k dispozici dostatečný počet funkčních (náhradních) filtrů. Nesmí být překročena doba použitelnosti filtrů. 17

25 3) Příznaky otravy Někteří lidé mohou cítit typicky kyanidový odér hořkých mandlí v koncentracích vyšších než 2 mg/m3 (1,8 ppm). K symptomům otravy patří: začervenání a pálení očí, bolest v krku, závratě, tlak ve spáncích a v prsou, nevolnost, úzkost, slinění, bolesti žaludku, zvracení, vyčerpání, lapání po dechu, ochrnutí, zástava dýchání, mdloby, v nejhorších případech smrt. Charakteristickým příznakem je růžové zabarvení kůže, zejména v obličeji. V určité fázi otravy je možné vidět v žilách jasně červenou krev, což značí nedostatečnou schopnost tkání spotřebovávat kyslík. Koncentrace kyanovodíku a trvání expozice vyvolávající konkrétní příznaky: Koncentrace v mg/m3 (ppm) Příznaky 5 20 (4,5-18) v některých případech se objevují bolesti hlavy a závratě (18-45) bolest hlavy, nevolnost, zvracení a bušení srdce po několika hodinách (45-54) žádné závažné následky do 60 minut 100 (91) životu nebezpečná do 60 min ( ) smrt nastane do minut 550 (500) bez závažných účinků po inhalaci v trvání 1 minuty expozice ( ) nebezpečí otravy přes kůži po 5 minutách (s izolačním dýchacím přístrojem) 18

26 4) První pomoc Rychlost je zásadní! Okamžitě zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře. Chraňte sebe a jakékoli zasažené osoby před další expozicí při dekontaminaci. Noste dýchací přístroj a ochranný oděv, dokud test nepotvrdí žádné další riziko expozice. Pokud do 10 minut po zahájení resuscitace nejsou patrné známky oživení, zvažte vhodnost dekontaminace. HCN je akutní jed a podání antidot je vyžadováno pouze v nejtěžších případech. K dispozici je řada antidot (viz níže). S výjimkou NAC (N-acetylcystein) všechna ostatní antidota vyžadují intravenózní aplikaci. Antidota by měla být podávána pouze v případě, kdy je postižený v bezvědomí nebo do něj upadne. Každá skupina fumigátorů by měla být vybavena lékárničkou pro případ otravy. Kromě běžného vybavení musí lékárnička obsahovat: - Antidota (ne všechna jsou mezinárodně doporučená). Obraťte se na národní toxikologické středisko pro informace. - Resuscitátor (Ambuvak) - Kyslík Inhalace: Vyveďte / vyneste postiženého na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, ujistěte se, že jeho dýchací cesty jsou volné a zahajte KPR. Vyhněte se dýchání z úst do úst - použijte dýchací masku s jednosměrným ventilem tak, aby nedošlo k nadýchání z plic postiženého. Co nejdříve podejte kyslík. Kyslík by měl být podáván nepřetržitě až do předání pacienta do péče lékaře. Zasažení kůže: Omyjte postiženou kůži velkým množstvím (nejlépe vlažné) vody. Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv; pokud se objeví příznaky otravy, postupujte podle pokynů pro inhalaci (viz. výše). Neprodleně zajistěte lékařskou pomoc. KAPALINA: Okamžitě opláchněte kůži velkým množstvím vody, a sundejte kontaminované oblečení a boty. Pokud se objeví příznaky otravy, postupujte jako v případě nadýchání. VÝPARY: Pokud se objeví příznaky otravy, postupujte jako v případě nadýchání. Pozn.: Kontaminované předměty mohou představovat požární nebezpečí a musí být umístěny v uzavřené nádobě a zlikvidovány. Zasažení očí: Okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím vody. Vyplachujte po dobu minut. Při vyplachování mějte víčka otevřená, i pokud je nutné k tomu použít sílu. Vždy zajistěte okamžitou lékařskou pomoc! 19

27 Při požití: Zažívací potíže jsou vysoce nepravděpodobné. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Požití i malého množství látky je s nejvyšší pravděpodobností smrtelné, pokud není poskytnuta okamžitá pomoc. 20

Václav Stejskal a kol.

Václav Stejskal a kol. Václav Stejskal a kol. Certifikovaná metodika ošetřování rostlinného materiálu proti škodlivým organizmům: háďátku borovicovému Bursaphelenchus xylophilus a tesaříku Anoplophora glabripennis. Václav Stejskal,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY

1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Duet BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze 1 Datum změny 12. března 2009 1. NÁZEV LÁTKY, PŘÍPRAVKU A FIRMY Název produktu Duet Dávkovač aerosoly neutralizátor vzduchu Účel použití parfemované, dávkované aerosolové spreje

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES X-Series Obchodní prezentace NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES Vážený zákazníku! Prosím, přečtěte si tento přehled o naší nové řadě hlásičů CO! věří, že otravě oxidem uhelnatým (CO) se lze vyhnout především tím,

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 Datum revize : Datum vydání : 16.12.2013 Strana : 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : RESINA 2000 RESINA AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4

Obsah Číslo CAS Číslo ES Symbol R-věty (%) volný krystalický křemík (Ø > 10µ) 80-90 14808-60-7 238-878-4 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 1/2/2008, verze 1 Název výrobku: PLASTIMUL 2K PLUS složka B 1.IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobil SHC 75W-90 LS 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Mobilube SHC 75W-90 LS Datum revize: 21.1.2002 Použití : automobilový převodový olej Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle předpisu (EU) č. 1907/2006 Datum vypracování: 20/09/2012 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Identifikace látky nebo přípravku Isokor eko1000 ml, 5000 ml, 10000 ml Použití látky / přípravku Hydrofobní

Více

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS

SIGMA-ALDRICH. Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS SIGMA-ALDRICH Bezpečnostní list Vytištěno dne: 24/JAN/2006 Datum revize: 19/MAR/2004 Verze 1.1 V souladu s vyhl. 231/2004 Sb. a 91/155/EHS 1 - Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Gearlube VS 600

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Gearlube VS 600 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Datum revize: 28.1.2002 Použití : převodový olej Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198 Na Pankráci 1685/19 Praha 4, 140 21

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1

Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 ======================================================================== 3M Bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Příloha č. 4 : Bezpečnostní list (počet stran 8) BEZPEČNOSTNÍ Datum vydání 1. české verze: 3.6. 2011 Strana: 1 Počet stran: 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU Název přípravku: Použití přípravku: Insekticidní

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobilube HD 85W-90-A

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Mobilube HD 85W-90-A 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název výrobku: Datum revize: 10.3.2003 Dovozce: ESSO spol. s r.o. IČO: 43870198 Na Pankráci 1685/19 Praha 4, 140 21 tel.: 257 098 163 Výrobce

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle (ES) č. 1907/2006 TURCO Liquid Sprayeze NP LT Strana 1 z 5 Č. SDB : 152430 Datum revize: 23.09.2008 Datum výtisku: 23.09.2008 Obchodní jméno: TURCO Liquid Sprayeze NP LT Předpokládané

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)]

BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] BEZPEČNOSTNÍ LIST [podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Datum vydání I. II III. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Chemický název (R,S)alfakyano3fenoxybenzyl(1R,S)cis,trans3(2,2dichlorninyl

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ 1

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ 1 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ 1 1. OZNAČENÍ VÝROBKU A VÝROBCE Obchodní název: Doporučené použití: MINERÁLNÍ VLNA vlna s vysokým obsahem hliníku a nízkým obsahem křemíku * Tepelná, anebo zvuková technická

Více

AdBlue (32,5% urea solution, Carbamide, carbonyl diamide, carbondiamide) Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí.

AdBlue (32,5% urea solution, Carbamide, carbonyl diamide, carbondiamide) Nejsou známy významné účinky nebo kritické nebezpečí. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název produktu: Použití látky nebo přípravku: AdBlue (32,5% urea solution, Carbamide, carbonyl diamide, carbondiamide) Přísada pro redukci emisí

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku - Údaje o výrobku - Obchodní název: Denaturation Reagent - Výrobce/dodavatel: QIAGEN Gaithersburg Inc., 1201 Clopper Road, Gaithersburg,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum revize 03.05.2011 Verze 5.6 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku registrační číslo REACH Registrační číslo této látky není k dispozici, protože látka

Více

GROWTH TECHNOLOGY LTD

GROWTH TECHNOLOGY LTD GROWTH TECHNOLOGY LTD BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle směrnice 1907/2006/ES, článek 31 (REACH), podle směrnice 67/548/EHS (DSD) a podle směrnice 1272/2008/ES (CLP) LIQUID SILICON (TEKUTÝ KŘEMÍK) 1 IDENTIFIKACE

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR: 24.10.2008 Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006 Datum revize v ČR: 06.05.2009, 28.07.2009, 10.02.2010 Datum posledního přepracování v zahraničí: 10.06.2009 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL

BEZPEČNOSTNÍ LIST ESTATE EGGSHELL Strana: 1/6 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Kód produktu: CZ 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Pouzití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 2 Strana : 1 / 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace výrobku : Aerosol. ( Pohonná hmota Plyn. ) Obchodní název : TOKO LEATHER & TEXTILE PROOF 250ml Použití : Impregnační

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Kilrat Plus extrudovaná kostka

Kilrat Plus extrudovaná kostka Datum vydání: 29.11.2012 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití přípravku Požerová nástraha na hubení hlodavců 1.3. Identifikace výrobce,

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP:

Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP: Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce.

Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: 18.2.2009 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce. Datum vydání: 1. 11. 2000 Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky/přípravku a dovozce/výrobce Rodimur - sáčky 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Název výrobku: SN73435B Strana: 1/6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: SN73435B Další názvy látky: pájka Sn99,3Cu0,7 + kalafuna

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Obchodní název: PURON KD Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky/ Obchodní název látky/ P U R O N K D Doporučený účel použití: Kyselé mytí a dezinfekce

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více