Mgr. Jarmila Šlaisová ředitelka ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název organizace: Středisko amatérské kultury IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jarmila Šlaisová ředitelka ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název organizace: Středisko amatérské kultury IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 Při stanovení plánu činnosti pro rok 2007 Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové vycházelo z poslání daného zřizovací listinou a na základě svých moţností ekonomických a personálních vytvářelo podmínky pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeţe a dospělých, jednotlivcŧ i souborŧ na území Královéhradeckého kraje. Cílem činnosti Střediska amatérské kultury IMPULS v roce 2007 bylo, jako kaţdoročně, podporovat aktivní tvořivý přístup jednotlivcŧ i souborŧ v oborech slovesných a divadelních, tanečních, pěveckých a výtvarných, v amatérské fotografii a amatérské filmové tvorbě. Nabídli jsme zájemcŧm moţnost účasti na soutěţích, přehlídkách, festivalech a výstavách a v jednotlivých oborech jsme připravili nabídku vzdělávání ve školách, seminářích a oborových dílnách. Specifickou pozornost jsme věnovali oblasti uměleckých aktivit dětí a mládeţe, která se spolu s dalšími faktory výchovy podílí na celkovém rozvoji osobnosti a na utváření estetického, intelektuálního a etického potencionálu v dospělosti. Mezi dětmi a mládeţí vyhledáváme talenty a vytváříme podmínky pro jejich rozvoj. Nabízíme moţnost realizace uměleckých zájmŧ například i těm, kteří neprošli sítem přijímacích řízení na umělecké školy nebo se na ně připravují. Naše činnost má mnohdy i funkci "terapeutickou". Dětem, mládeţi i dospělým předkládáme nabídku alternativní hodnotné náplně trávení volného času a uplatnění jejich vloh, talentu a zájmŧ ve skupinách vrstevníkŧ se stejnými zálibami. Mohou zde najít protipól k pasivitě, nečinnosti a nudě, jeţ je často mohou zavést ke společensky neţádoucím aktivitám. Východní Čechy jsou tradičně líhní uměleckých talentŧ amatérských i profesionálních. Zachovávání této tradice je společným úkolem i společenskou objednávkou pro instituce a organizace i občanské aktivity zabývající se kulturou. Neprofesionální umění nachází dobré zázemí u místních pořadatelŧ v Královéhradeckém kraji i dalších místech, kde mají soutěţe a festivaly tradičně své domovské místo. Impuls podporuje všechny aktivity neprofesionálního umění na území našeho kraje. Soubory i jednotlivci z rŧzných oborŧ neprofesionálních uměleckých aktivit reprezentují Královéhradecký kraj na celostátních i mezinárodních festivalech a přehlídkách a jejich úspěchy a ocenění jsou dokladem péče věnované této oblasti v Královéhradeckém kraji. Neprofesionální umění má nezastupitelný podíl na rozvíjení a uchovávání národní kultury a zejména na udrţování místních kulturních tradic. Za podporu naší činnosti i za pomoc při realizaci akcí v oblasti neprofesionálního umění v roce 2007 všem institucím i dobrovolným spolupracovníkŧm z občanských sdruţení děkujeme. Mgr. Jarmila Šlaisová ředitelka ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Středisko amatérské kultury IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ

2 Sídlo organizace: Okruţní 1130, Hradec Králové Právní forma organizace: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zřizovatel: Královéhradecký kraj, vyšší územně správní celek podle zákona č. 347/1997 Sb., o zřízení vyšších územně správních celkŧ Předmět činnosti: v souladu se zřizovací listinou 1. Koncepčně připravuje a organizačně se podílí na realizaci všech stupňŧ soutěţí, přehlídek a výstav ve spolupráci s dalšími pořadateli. 2. Organizuje vzdělávací akce, semináře, oborové dílny, konzervatoře a školy pro začátečníky i pokročilé. 3. Poskytuje odbornou metodickou, poradenskou a konzultační činnost ve sledovaných oborech jednotlivcŧm, sdruţením občanŧ i dalším subjektŧm pŧsobícím v místní kultuře. 4. Zpracovává odborné posudky, rešerše a poskytuje informační sluţby v souvislosti s předmětem své činnosti. 5. K propagaci své činnosti a informování široké veřejnosti vydává periodické i neperiodické publikace. 6. Poskytuje potřebné odborné technické sluţby všem subjektŧm, které se zabývají rŧznými obory neprofesionální umělecké tvorby a zajišťuje jejich propagaci. 7. Při zajišťování své činnosti spolupracuje s profesionálními odborníky a občanskými sdruţeními pro jednotlivé obory. ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové (dále jen Impuls) se řídí ročním plánem. Při sestavování plánu činnosti pro rok 2007 jsme vycházeli ze zkušeností z minulého období a prŧběţně zjištěných potřeb jednotlivých oborŧ neprofesionálního umění v Královéhradeckém kraji. Většinu soutěţí a přehlídek, dříve společných pro území východních Čech, jsme vyhlašovali jiţ po čtvrté samostatně pro soutěţící Královéhradeckého kraje, ale s otevřenou moţností účasti soutěţících i z jiných míst. I tak mŧţeme konstatovat, ţe rozdělení území východních Čech do dvou krajŧ nemělo na sníţení počtŧ soutěţících vliv a zájem o účast na soutěţích i dalších akcích v jednot-livých oborech narŧstá. SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY Postupové soutěţe a přehlídky dávají přehled o úrovni oborŧ v regionu, okresní a krajská kola umoţňují konfrontaci soutěţících v jednotlivých oborech a postup nejlepších od okresních kol přes krajská aţ do celostátních soutěţí. Vyhlašujeme také přehlídky nesoutěţní, které umoţňují reprizovat inscenace, výstavy fotografií a projekce amatérských filmŧ. Je to forma propagace a popularizace výsledkŧ neprofesionálního umění a moţná motivace dalších zájemcŧ k aktivnímu zapojení v některém ze zájmových oborŧ.

3 SOUTĚŽNÍ ŘÁDY Pro krajská a regionální kola postupových soutěţí a přehlídek ve všech oborech vydáváme soutěţní řády v souladu s pokyny a v návaznosti na soutěţní řády celostátních soutěţí vyhlašovaných z pověření Ministerstva kultury pracovištěm ARTAMA Praha, případně dalšími vyhlašovateli národních přehlídek a celostátních soutěţí. Pro krajská a regionální kola jsou propozice a vyhlašovací listy modifikovány na podmínky jednotlivých pořadatelŧ, pověřených uspořádáním krajských a regionálních kol v jednotlivých oborech. Vzhledem k termínŧm celostátních kol, vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy musíme přizpŧsobit termíny krajských kol a tím dochází k velké kumulaci termínŧ soutěţí a přehlídek. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI POŘADATELI Pro zabezpečení jednotlivých soutěţí, přehlídek a festivalŧ spolupracujeme dlouhodobě s místními pořadateli, kteří se podílejí na přípravě a organizačním zajištění jednotlivých akcí. V Královéhradeckém kraji to jsou Červený Kostelec, Miletín, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Dvŧr Králové n. L., Náchod, Trutnov. V Hradci Králové se neobejdeme bez spolupráce s Divadlem Jesličky, dramatickým oborem ZUŠ Na Střezině. ČLENSTVÍ V KOMISÍCH, ODBORNÝCH RADÁCH Pracovníci odborných úsekŧ Impulsu a zástupci občanských sdruţení zasedají v oborových radách pro dětské tvořivé aktivity, divadlo, fotografii a film při ARTAMA Praha, odborném pracovišti Ministerstva kultury. Jejich prostřednictvím se podílejí na stanovování obecných zásad pro oblast neprofesionálního umění a zpracování soutěţních řádŧ celostátních soutěţí a přehlídek na daný rok. Zasedají také v grantových komisích Ministerstva kultury pro slovesné a výtvarné obory a v porotách Ministerstva kultury pro udělování Cen Ministerstva kultury pro oblast neprofesionálního umění. VZDĚLÁVÁNÍ Je součástí všech soutěţí a přehlídek a uskutečňuje se formou rozborových seminářŧ a pohovorŧ porot se soutěţícími. Dále připravujeme a realizujeme vzdělávací akce na základě aktuálních potřeb v jednotlivých oborech a zjištěného zájmu amatérŧ o konkrétní formy vzdělávání. Jedná se o jednorázové semináře, víkendové oborové dílny, odborné kurzy a dlouhodobé formy vzdělávání - konzervatoře a školy, z nichţ dvě máme akreditovány Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy. POROTCI A LEKTOŘI Impuls si za dobu svého trvání vytvořil stabilní lektorský sbor sloţený z odborníkŧ profesionálŧ jednotlivých uměleckých oblastí, pedagogŧ středních a vysokých uměleckých škol, studentŧ vyšších ročníkŧ těchto škol, pracovníkŧ profesionálních uměleckých institucí, redaktorŧ odborných časopisŧ, Českého rozhlasu a České televize a vyspělých amatérských tvŧrcŧ. Lektoři se účastní práce v porotách a lektorských sborech na přehlídkách a soutěţích, podílejí se pedagogickém vedení seminářŧ, dílen a oborových škol. S jejich pomocí se daří zajistit kvalitní vzdělávání v nabízeném rozsahu. V roce 2007 se na základě sepsaných 205dohod o provedení práce věnovali lektorské a pedagogické činnosti a práci v porotách celkem hodin. V prŧměru to je 13 hodin na jednu uzavřenou dohodu a prŧměrná odměna za jednu odpracovanou hodinu byla 178,- Kč. Na základě uzavřených ročních smluv o spolupráci s lektory, kteří náklady na výuku fakturují bylo odpracováno při pedagogické a porotní činnosti dalších 470 hodin, z toho 246

4 hodin pro obor fotografie, 181 hodin pro obor amatérský film a 43 hodin pro výtvarné kurzy. INFORMAČNÍ SERVIS V Impulsu prŧběţně vedeme a aktualizujeme evidenci souborŧ i jednotlivcŧ divadelníkŧ, fotografŧ, filmařŧ a lektorŧ pro jednotlivé obory. Pro potřeby divadelních souborŧ máme k dispozici knihovnu divadelních her. Sledujeme konání přehlídek a soutěţí pořádaných jinými institucemi či sdruţeními v regionu i mimo něj a přinášíme o nich informace. Poskytujeme sluţby veřejnosti v této oblasti, doporučujeme soubory i jednotlivce na přehlídky, výstavy, soutěţe, připravujeme a nabízíme vzdělávací akce, zprostředkováváme kontakty se zahraničními partnery v oblasti kulturních aktivit. Vydáváme informační zpravodaje pro tři obory. Zájemcŧm jsou k dispozici i www. stránky, kde najdou aktuální informace o připravovaných akcích. SPOLUPRÁCE S OBČANSKÝMI SDRUŽENÍMI Činnost Impulsu je velmi úzce propojena s činností tří východočeských občanských sdruţení, která mají v současné době ve stanovách rozšířenou pŧsobnost na území České republiky. Na základě písemných dohod o spolupráci společně vyhlašujeme a finančně zajišťujeme vybrané přehlídky a vzdělávací akce. Bez organizační a finanční pomoci občanských sdruţení by nebylo moţné zachovat činnost v současném rozsahu. VYDÁVÁNÍ OBOROVÝCH ZPRAVODAJŮ Pro tři občanská sdruţení v Impulsu vykonáváme práci sekretariátu. Podílíme se na vydávání informačních oborových zpravodajŧ. S Východočeským volným sdruţením divadelníkŧ (VSVD) vydáváme zpravodaj Divadelní Hromada, s Volným sdruţením východočeských fotografŧ (VSVF) Fotoimpuls a s Východočeským volným sdruţením pro amatérský film a video (VčVSAFV) zpravodaj Donašeč dobrých filmových zpráv. Prostřednictvím oborových zpravodajŧ dokumentujeme celoroční činnost i dění v jednotlivých oborech na území kraje i další významné kulturní události na území ČR. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Od poloviny devadesátých let spolupracujeme v oblasti neprofesionálního umění s partnery v několika evropských státech. Mezinárodní spolupráci jsme navázali v oborech fotografie, filmu a v současné době i divadla s Francií, Německem, Slovinskem, Polskem a Slovenskem. S dalšími zeměmi jsme v kontaktu prostřednictvím mezinárodních organizací FIAP pro foto a UNICA pro film. V roce 2007 se uskutečnila výstava fotografií polských fotografŧ, fotografie našich autorŧ byly vystaveny ve slovinské Jesenici. Filmaři se zúčastnili několika zahraničních amatérských filmových festivalŧ a řadu cen získali na festivalu POL 8 v Polsku, kde se Impuls podílel na organizačním zajištěné. Polští filmaři byli hosty na krajské přehlídce amatérských filmŧ a na soutěţi R8. Rychnovská osmička měla v soutěţi přihlášené filmy z osmi zemí světa. V programu divadelního Open air festivalu se představily amatérské soubory ze Slovenska. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Impuls je zřizován Královéhradeckým krajem a z jeho rozpočtu dostává příspěvek na provozní náklady, mzdy a na činnost. Abychom v souladu se zřizovací listinou zajistili činnost, pro kterou byl Impuls zřízen, byly celkové náklady na pokrytí rozsahu uvedené

5 činnosti dané plánem práce pro rok 2007 na zajištění soutěţí, přehlídek a vzdělávacích akcí a činnost s tím související ve výši celkem ,- Kč. Na zajištění této částky se podílela spolupracující sdruţení a další přispěvatelé částkou ,- Kč, to je 25,73%. PROSTOROVÉ PODMÍNKY Impuls sídlí v Okruţní ulici v přízemí tří činţovních domŧ pod nadjezdem silničního okruhu. Čtyři kanceláře máme v přízemí v bytové jednotce 3+1 v domě čp V dalších domech v čp jsou umístěny pracovna výtvarníka, učebna pro cca 30 osob, videostudio, a v čp. 703 máme ubytování pro 2-4 osoby a sklad, ve kterém je uloţena rozsáhlá knihovna divadelních her, výstavní panely a stojany a archiv střediska. Od roku 2004 mají fotografové k dispozici fotokomoru pro zpracování černobílé fotografie ve zrekonstruovaných prostorách pronajatých v objektu na Pospíšilově třídě. V současné době se prostory v Okruţní ulici z hlediska bezpečnosti, hygieny i podmínek pro naši činnost stávají stále více problematické. Vzhledem k obsazování uvolněných bytŧ v této lokalitě romskými spoluobčany, dochází k postupné devastaci prostředí, poškozování sluţebních i soukromých vozidel, zaparkovaných pod nadjezdem a pro hlučnost nejen silničního okruhu, ale v poslední době i romského společenství, je problémem udrţet hladinu hluku v únosných mezích. Hlavně o víkendech, kdy v prostorách klubu Impuls probíhá výuka v Hradecké fotografické konzervatoři, Škole audiovizuální tvorby a v Dílně dětského divadla, musí lektoři vynaloţit velké úsilí, aby byli vŧbec v učebně při výkladu slyšet. Viditelná devastace prostředí a neustálá špína a nepořádek nejen před vchody domŧ. ale i společných prostor a schodišť, které mladí Romové vyuţívají jako kuřárnu a společenský prostor, nebudí dŧvěru návštěvníkŧ Impulsu ani frekventantŧ škol. Jiţ v prŧběhu roku 2006 jsme o situaci, která vznikla kumulací obtíţně přizpŧsobivých občanŧ v této lokalitě, informovali členy kulturního výboru zastupitelstva Královéhradeckého kraje a vedení města Hradce Králové, majitele objektu, kde sídlíme, které jsme poţádali o řešení vzniklé situace. Zatím se ţádné vyhovující řešení nenašlo. TVOŘIVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE Na úseku tvořivých aktivit dětí a mládeţe se v 1. pololetí 2007 uskutečnila pro ţáky a studenty základních a středních škol 1 okresní přehlídka a 5 krajských a regionálních postupových přehlídek v oborech - dětská recitace - umělecký přednes mládeţe - dětské divadlo - dětský scénický tanec - přehlídka školních pěveckých sborŧ. Přehlídky a soutěţe jsou příleţitostí k vystoupení a prezentaci dlouhodobé přípravy dětí i práce jejich vedoucích. Jejich význam je v rozšiřování komunikativních dovedností, v rozvíjení fantazie, tvořivosti a estetického cítění dětí a mládeţe v jednotlivých uměleckých oborech i ve vzájemném setkávání. V Královéhradeckém kraji těmito postupovými koly pro děti a mládeţ, pořádanými v měsících únoru, březnu a dubnu prošlo celkem cca 1021 aktivních účastníkŧ v krajských kolech účastníkŧ v okresních kolech dětských recitátorŧ. Součástí všech byly rozborové semináře a pohovory s porotou. OKRESNÍ KOLO SOUTĚŢE DĚTÍ V RECITACI ( dubna 2007) s postupem do krajského kola celostátní přehlídky "Dětská scéna" Trutnov Okresní soutěţ se konala v Divadle Jesličky v Hradci Králové. Zúčastnilo se jí 163 recitátorŧ z 19 škol okresu Hradec Králové. Další okresní kola se konala v Jičíně, Náchodě, Rychnově

6 nad Kněţnou a Trutnově. Poroty okresních kol mohly k postupu do krajského kola v kaţdé kategorii doporučit čtyři soutěţící. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŦ (19., 20., 26. a 27. dubna 2007) s postupem na celostátní dílnu recitátorŧ v rámci přehlídky Dětská scéna v Trutnově V pěti okresních kolech soutěţilo celkem 579 recitátorŧ. V Hradci Králové to bylo 163, v Jičíně , v Náchodě 128, v Rychnově nad Kněţnou 53 a Trutnově 120 recitátorŧ. Krajské kolo se konalo v Hradci Králové v prostorách Divadla Jesličky. Z uvedených pěti okresních kol postoupilo do krajského kola celkem 78 recitátorŧ ve všech čtyřech soutěţních kategoriích. Postupová soutěţ pro děti 1. a 2. tříd ZŠ (I. kategorie) končí krajským kolem. Z dalších tří soutěţních kategorií II. kategorie (ţáci tříd ZŠ), III. kategorie (ţáci tříd ZŠ) a IV. kategorie (ţáci tříd ZŠ) postupují do celostátního kola pouze 2 vítězové. Jako pořadatelé krajského kola se snaţíme úzce spolupracovat s pořadateli okresních kol, jsme nápomocni při sestavování porot a do všech porot okresních kol delegujeme jednoho zástupce, který se následně účastní krajské přehlídky a je s celkovou úrovní a problematikou dětské recitace dobře obeznámen. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH DIVADELNÍCH, LOUTKÁŘKÝCH A RECITAČNÍCH SOUBORŦ ( dubna 2007) s postupem na celostátní přehlídku "Dětská scéna", Trutnov 25 představení, na kterých se podílelo cca 300 dětských účastníkŧ. Přehlídka se konala v Hradci Králové v Divadle Jesličky - společná pro kraj Královéhradecký a Pardubický a byla propojená s krajskou přehlídkou LDO ZUŠ. Coţ v praxi znamenalo, ţe posledních šest představení bylo zařazeno i do hodnocení soutěţe ZUŠ. Ta pak pokračovala v neděli večer a ještě celé pondělí. V čase rozborových seminářŧ vedených lektorským sborem s vedoucími dětských souborŧ souběţně probíhaly dětské dílny, které vedli vyspělí členové Divadla Jesličky. Program v sobotu byl na závěr doplněn představením LD Maminy Jaroměř Černá a Bílá Fróna (doporučené představení na LCH), byl určen dětem z hrajících souborŧ. A představení bylo přijato velmi vřele. PŘEHLÍDKA UMĚLECKÉHO PŘEDNESU MLÁDEŢE - SÓLOVÝCH RECITÁTORŦ ( února 2007) s postupem na celostátní festival poezie Wolkerŧv Prostějov Konala se v Hradci Králové v Divadle Jesličky, účast 37 recitátorŧ. Letošní ročník WP potěšil porotu i organizátory. Porota ocenila zajímavý dramaturgický výběr většiny textŧ, velmi kvalitní výkony především ve 2. a 3. kategorii. Pořadatele potěšil letošní počet účastníkŧ, příjemná atmosféra celé přehlídky, zájem účastníkŧ o rozborové semináře s porotou. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE (6. dubna 2007) s postupem na celostátní přehlídku v Kutné Hoře Konala se tradičně v Divadle J.K. Tyla v Červeném Kostelci. Soutěţící taneční skupiny představily 19 choreografií a vystoupilo v nich na 162 dětských tanečníkŧ. Přehlídka měla podle hodnocení odborné poroty tradičně dobrou úroveň. Do celostátního kola v porota nominovala soubor ZUŠ Červený Kostelec, vedoucí Blanka Šourková. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝH ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŦ (25. dubna 2007) s postupem do celostátního kola v Pardubicích Krajská přehlídka dětských školních pěveckých sborŧ se prvně konala ve Filharmonii v

7 Hradci Králové a našla zde i díky pochopení vedení Filharmonie ideální podmínky. Účastnilo se jí 14 pěveckých sborŧ se 440 zpívajícími dětmi. Porota k postupu nominovala sbor PÁŤÁCI, ZŠ Habrmanova, Hradec Králové - sbormistr: Přemysl Kočí. Porota ocenila dobrou kvalitu zúčastněných sborŧ a devět jich (65%) zařadila do zlatého pásma, ostatní sbory se podělily o pásmo stříbrné (4) a bronzové (1). Porota udělila i dvě zvláštní ceny - Cenu za muzikální projev sboru PÍSNIČKA, ZUŠ Hořice - Cenu za mimořádné instrumentální obohacení soutěţního programu sboru PÁŤÁCI, ZŠ Habrmanova, Hradec Králové SLOVESNÉ OBORY V roce 2007 se ve slovesných oborech uskutečnilo 6 postupových přehlídek, z toho čtyři jejichţ celostátní přehlídky pořádá NIPOS/ARTAMA z pověření Ministerstva kultury a dvě na Pohárek SČDO a Krakonošŧv podzim, které jsou vyhlašovány SČDO. Na těchto přehlídkách bylo uvedeno celkem 96 představení a vystoupení, na kterých se podílelo 962 členŧ hrajících souborŧ. K těmto počtŧm mŧţeme připočítat 142 představení Open programu - vystoupilo v nich na 976 účinkujících a 5 představení přehlídky v Libčanech s cca 80 vystupujícími. Takţe konečné součty: 243 představení a cca 2020 vystupujících. OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŢE MONOLOGŦ A DIALOGŦ A DIVADLA JEDNOHO HERCE (13. ledna 2007) s postupem na celostátní přehlídku "Pohárek SČDO", Velká Bystřice Soutěţ se stejně jako v minulých letech konala v sále Divadla Jesličky v Hradci Králové a otevřela jarní maratón přehlídek. Porota zhlédla celkem 22 vystoupení 27 účinkujících. Vedle tradičních účastníkŧ z Divadla Jesličky a Divadla Exil se letos zúčastnila i početná výprava ze ZUŠ Chrudim. Na postup porota nominovala dva ţenské monology (Jana Trojanová, ZUŠ Chrudim a Johana Jančaříková, Šumperk), muţský monolog Aleše Kubáta ze ZUŠ Chrudim, dva dialogy z Divadla Jesličky a ze ZUŠ Chrudim. Na přehlídku Divadla jednoho herce nominovala Jarku Holasovou z Václavic. KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA MLADÉHO A NETRADIČNÍHO DIVADLA A DIVADEL POEZIE AUDIMAFOR 07 ( března 2007) s postupem na Šrámkŧv Písek, Prima sezónu Náchod a Wolkerŧv Prostějov Přehlídku, která je společná pro kraj Královéhradecký a Pardubický jsme jiţ tradičně pořádali v Kulturním klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. V rámci programu bylo uvedeno celkem 14 představení, ve kterých účinkovalo cca 140 mladých divadelníkŧ. Přehlídka byla kvalitativně vyrovnaná s následnými otevřenými odbornými diskusemi a vše proběhlo v příjemné a dělné atmosféře. Soubory tu mají prostor pro vzájemné diskuse i následná setkání. O přehlídku se zajímají mladí divadelníci ze širého okolí i místní diváci, potěšitelná je i návštěva ţákŧ a studentŧ místních škol, kteří zaplňují hlediště při většině představení. Lektorský sbor, který hodnotil soutěţ, nominoval - na ŠRÁMKŦV PÍSEK soubor z Divadla Jesličky Hradec Králové s inscenací Pokojíček a další tři představení doporučil - na WOLKRŦV PROSTĚJOV soubor z Divadla Jesličky Hradec Králové s inscenací Géniové - na NÁCHODSKOU PRIMA SEZÓNU lektorský sbor doporučil tři představení, dvě ze Svitav a jedno z Divadla Jesličky

8 KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA ( března 2007) s postupem na národní přehlídku Divadelní Děčín/Divadelní Třebíč Přehlídka se konala po desáté v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Soubory sehrály 10 představení a představilo se cca 200 účinkujících členŧ souborŧ. Představení zhlédlo rekordních divákŧ. Místní pořadatelé jsou výborní hostitelé a vytvářejí pro přehlídku perfektně fungující organizační zázemí i velice přátelskou a pohostinnou atmosféru. Lektorský sbor nenominoval, ale doporučil tři představení - DS při MKS Červený Kostelec - Paula Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO, DS Vicena Ústí nad Orlicí - Vlastimil Venclík: POČASÍ NA ZABITÍ a DS Symposion Třebechovice - HURÁ DO PAŘÍŢE aneb SLAMĚNÝ KLOBOUK. V letošním roce programová rada na ARTAMA ani jedno z doporučených představení do programu národní přehlídky nezařadila. REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŦ (31. března - 1. dubna 2007) s postupem na národní přehlídku Loutkářská Chrudim Přehlídka se uskutečnila v Divadle Jesličky v Hradci Králové. Soubory sehrály 15 soutěţních a tři nesoutěţní představení a vystoupilo v nich cca 140 účinkujících. Úroveň byla velmi dobrá. Většina inscenací byla zajímavá a diskuze o nich byly přínosné pro všechny zúčastněné. Skladba představení byla velmi pestrá. Letošní ročník byl také v dobrém poznamenán velkou účastí dětských a mládeţnických souborŧ, coţ je pro budoucnost amatérského loutkového divadla jistě dobře. Lektorský sbor nominoval Divadlo DNO s inscenací LAPOhádky a doporučil na Loutkářskou Chrudim dalších 6 představení. Divadlo DNO za inscenaci LAPOhádky získalo na Loutkářské Chrudimi cenu za inscenaci a bylo nominováno na Jiráskŧv Hronov. VÝCHODOČESKÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŦ MILETÍNSKÉ DIVADELNÍ JARO (6. 7. května 2007) s postupem na národní přehlídku Krakonošŧv divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou Přehlídku i letos hostil Sousedský dŧm v Miletíně a na programu bylo 5 soutěţních a 2 inspirativní představení, kterých se účastnilo cca 155 účinkujících. Celková úroveň představení byla velmi dobrá a kaţdé z nich něčím zajímavé. Lektorský sbor nominoval na národní přehlídku Krakonošŧv divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou Divadelní soubor J.K.Tyl Meziměstí s inscenací hry Robina Hawdona Úţasná svatba. Herecky inscenaci dominoval Pavel Novák, který za svŧj výkon získal cenu. NEPOSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY OPEN AIR PROGRAM ( června 2007) První pololetí uzavřela přehlídka převáţně amatérských divadelních souborŧ Open air program. Uskutečnila se jako součást XIII. ročníku mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionŧ v Hradci Králové. V Open Air Programu vystoupilo 976 umělcŧ (110 inscenací ve 142 představeních). Hrálo se jako vţdy v otevřených atriích historických budov, na náměstích, v Ţiţkových sadech, které se staly konečně velmi ţivou součástí festivalu i města! Letos se hrálo dokonce ve čtyřech stanech, z toho v dramaturgii OAP byly stany Vosto5 a Divadla Husa na provázku. Hrací prostory byly rozšířeny o Malé náměstí, upravený prostor na Kavčím plácku, o Rezidenci Šatlava, která nabídla místa pro 250 divákŧ. Hrací prostory tří atrií byly vybaveny elevací. Moţnost představit se na velkém divadelním festivalu se setkává kaţdoročně s velkým zájmem souborŧ z východních Čech, ale i z rŧzných míst České republiky a jejich vystoupení se těší velkému zájmu a pozornosti hradecké veřejnosti i všech účastníkŧ festivalu, kteří mají moţnost se vzájemně poznávat a inspirovat.

9 34. ročník LOUTKÁŘSKÉ PŘEHLÍDKY O CENU MATĚJE KOPECKÉHO ( listopadu 2007) Hlavním pořadatelem je Obecní úřad Libčany, kde se v divadelním sále místní hospody přehlídka také koná. Je určena souborŧm, které se programově věnují tvorbě pro děti. V prŧběhu čtyř nedělních odpolední se představilo pět loutkářských souborŧ (loutkářŧ), jejichţ vystoupení pozorně sledovalo dětské publikum i dospělí diváci. Všechna představení zhlédla odborná komise, jejíţ členové po kaţdém představení hovořili se souborem o kladech i problémech jejich inscenace. Do hodnocení se aktivně zapojila i dětská porota pod vedením učitelky místní ZŠ. Cenou Matěje Kopeckého poctila inscenaci Divadla Jesličky Hradec Králové Tajemství modré perly. SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ DIVADELNÍKŦ (24. listopadu 2007) Divadelní sezónu na úseku slovesných oborŧ a amatérského divadla v roce 2007 uzavřelo slavnostní setkání východočeských divadelníkŧ v sále Divadla Jesličky v Hradci Králové. Na základě návrhu odborných porot krajských a regionálních přehlídek na něm byla předána individuální ocenění za mimořádné a inspirativní výkony v jednotlivých představeních. Závěrečného setkání se zúčastnilo na sto divadelníkŧ a bylo předáno 73 ocenění. Této slavnostní příleţitosti jsme vyuţili i k předání Zlatého odznaku J. K. Tyla paní Janě Albrechtové. Celé slavnostní setkání bylo doplněno úspěšným představením Letošního Jiráskova Hronova Tragaču, tragaču ZUŠ Prostějov. VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ POMOC METODICKÁ POMOC PŘÍMÁ V SOUBORECH - jedná se o návštěvy odborníkŧ v souborech při tvorbě inscenací, při představeních a o rozbory ústní i písemné. Členové VSVD a další odborní spolupracovníci uskutečnili téměř dvě desítky návštěv přímo v souborech, dále se uskutečnila řada rozborŧ při návštěvách představení v rámci rŧzných místních divadelních přehlídek, kdy měli moţnost se hodnocení zúčastnit i další přítomní divadelníci. V dubnu 2007 byla zahájena LOUTKÁŘSKÁ KONZERVATOŘ v Jaroměři nazvaná jaroměřská V 1. pololetí se uskutečnila 4 víkendová setkání, následovalo týdenní soustředění při Loutkářské Chrudimi a prezentace práce dílny, loutkářské představení pod názvem Srdce víc neţ noha na téma pohádky O Rudovousovi z knihy Kočičí král. Frekventanti i lektoři se rozhodli pokračovat, vybrali si další text a mají v plánu celou práci uzavřít soutěţním představením na Krajské loutkářské přehlídce v Hradci Králové s postupem na Loutkářskou Chrudim. Ve 2. pololetí 2007 se tedy uskutečnila další tři víkendová soustředění, na rok 2008 jsou naplánované rovněţ 3 termíny. Lektoři: Karel Šefrna a Jiří Polehňa, organizační garant Jarka Holasová. Kurs pro zájemce o divadelní líčení MUSÍME SE LÍČIT? Sobota 17. listopadu 2007 Sousedský dŧm v Miletíně Lektorky: profesionální maskérky Klicperova divadla, Iva Helligerová a Vendula Bohdanecká Účast: zájem skvělý, na čtyřicet zájemkyň (a tři zájemci).

10 DIVADELNÍ HROMADA je oborovým zpravodajem a základním zdrojem informací o činnosti východočeských divadelníkŧ, včetně alternativních i dětských tvořivých aktivit. Zveřejňuje reflexe tvorby souborŧ i jednotlivcŧ, informuje o národních přehlídkách a o pŧsobení souborŧ z východočeského regionu na těchto přehlídkách i o moţnostech vzdělávání. Zveřejňuje propozice oborových přehlídek, jejich následné hodnocení a kritické ohlasy. Uveřejňuje teoretická zamyšlení nad současnými problémy amatérského divadla a věnuje se samozřejmě také členské základně VSVD. Hromada rovněţ přináší informace o činnosti profesionálních divadel na území východních Čech. V roce 2007 vyšla tři čísla na celkem 213 stranách. Součástí podzimního vydání byla i samostatná příloha obsahující Regionální i celostátní kalendář všech akcí oboru a především Vyhlášení soutěţí a přehlídek slovesných oborŧ 2007 vyhlašovaných Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Volným sdruţením východočeských divadelníkŧ. Hromadu řídí redakční rada, která se ke kaţdému číslu sešla třikrát. AMATÉRSKÁ FOTOGRAFIE Obor amatérské fotografie zaznamenal během několika posledních let zvýšený zájem o fotografování a to zejména mezi mladými lidmi. Je to ovlivněno stále se zvětšující dostupností digitálních fotoaparátŧ a digitálních technologií pro zpracování fotografií, o něţ je mezi fotografy velký zájem. Současně je to i výsledek dlouhodobé systematické péče a vytváření podmínek pro rozvoj oboru. Nabízíme zájemcŧm moţnost prezentace tvorby na společných výstavách doma i v zahraničí, autorské výstavy, nabízíme vzdělávání pro začátečníky i pokročilé fotografy. Velkou podporou pro fotografy je také moţnost individuálního vyuţívání fotokomory pro černobílou fotografii. VÝSTAVNÍ ČINNOST V roce 2007 jsme připravili 26 výstav ve čtyřech výstavních prostorách v Hradci Králové - ve výstavní síni FOMA Bohemia, Informačním centru, Bazalce a Artkinu Centrál. Další výstava se uskutečnila v Trutnově a v Novém Městě nad Metují. Dramaturgii výstav připravujeme ve spolupráci s Radou Volného sdruţení východočeských fotografŧ, vedoucí propagace FOMA BOHEMIA s.r.o. a vedoucí prodejny FOMA v Hradci Králové. Dramaturgická rada vybírá z nabídek, které přicházejí od autorŧ nebo členové rady sami doporučují další tematické či autorské výstavy. V roce 2007 jsme realizovali výstavy: VÝSTAVNÍ SÍŇ FOMA BOHEMIA leden FOTOGRAFICKÝ DOKUMENT - Ivo Gil, Praha únor ŠTÍTY VILÉMA HECKLA - Vilém Heckl březen DREAMIND / SNĚNÍ - Luděk Vojtěchovský, Pardubice duben FOTOGRAFIE - Vladimír Birgus, Praha květen JINOSVĚTSKÝ - Jan Pohribný, Praha červen ZAMYŠLENÍ - Luboš Doleţal, Nové Město n/metují červenec TUNGA - Olof Jarlbro, Švédsko srpen SAUNA - Päivi Droben, Finsko CITY GARDENER - Sanni Seppo, Finsko

11 září PERIFERIE - Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Kladno říjen TĚLESNOSTI - Markéta Hritzová, Praha listopad PREMIÉRA 07 - výstava vítězných a vybraných fotografií XVIII. ročníku stejnojmenné fotografické soutěţe prosinec PROMĚNY A PŘEDSTAVY - Iva Pavlátová, Nové Město nad Metují VÝSTAVNÍ SÍŇ INFORMAČNÍHO CENTRA leden GOLD! GOLD! GOLD! - Jiří Stránský, Gabriela Šťastná, Praha únor ALJAŠKA A YUKON - Greg Girard, Girsten Exall, Praha březen NÁRODNÍ SOUTĚŢ A VÝSTAVA 2006 Výstava vítězných fotografií 26. Národní soutěţe a výstavy amatérské 2006 červen DIVOKÁ A KRÁSNÁ NAMIBIE - Jiří Štyrský, Hradec Králové červenec NOVÁ AKROPOLIS - Hradec Králové srpen PRAHA FOTOGRAFICKÁ - vítězné fotografie ze stejnojmenné soutěţe září POBŘEŢÍ AMERIKY - Miroslav Jílek, Praha říjen ZÁTIŠÍ / SKLO - Martin Fojtŧ, Zlín listopad PREMIÉRA 07 - výstava vítězných a vybraných fotografií XVIII. ročníku stejnojmenné fotografické soutěţe BAZALKA HRADEC KRÁLOVÉ červenec FOTOGRAFIE - Jana Bauerová, Čáslav srpen FOTOGRAFIE - Michal Drtina, Hradec Králové září POBŘEŢÍ AMERIKY - Miroslav Jílek, Praha říjen BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB SE PŘEDSTAVUJE Fotografie banskobystrických fotografŧ ARTKINO CENTRÁL, HRADEC KRÁLOVÉ říjen BANSKOBYSTRICKÝ FOTOKLUB SE PŘEDSTAVUJE Fotografie banskobystrických amatérských fotografŧ FOYER ZÁMKU BARTOŇ-DOBENÍN, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 22. září - 5. listopadu - NOČNÍ VELKOMĚSTO Kolekce fotografií z Banské Bystrice - workshop v Budapešti FOYER KINA VESMÍR, TRUTNOV 22. září října - AMFO 2006 Kolekce amatérských fotografií z celostátní soutěţe SR VZDĚLÁVÁNÍ fotografie Svitavy ŠKOLY HRADECKÁ FOTOGRAFICKÁ KONZERVATOŘ Pro vyspělé fotografy amatéry jsme v lednu 2007 otevřeli v pořadí jiţ šestý běh Hradecké fotografické konzervatoře. Jedná se o odborný kurz v trvání dvaceti měsícŧ pro obor fotografie, akreditovaný MŠMT. Je organizovaný formou dálkového studia a je zaměřený převáţně na výtvarnou fotografii. Ke studiu bylo přijato 23 posluchačŧ. Vedoucími pedagogy jsou Mgr.A. Josef Ptáček, fotograf a pedagog FAMU Praha a Mgr.A. Ivo Gil, fotograf, kurátor výstav, jeden ze zakladatelŧ Muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Na výuce se podílejí další odborní lektoři (prof. Ludvík Baran, Pavel Scheufler a další).

12 DÍLNY ZÁKLADY FOTOGRAFOVÁNÍ PRO DĚTI Nebojte se v temné komoře Kurz je určen tvořivým ţákŧm ve věku let ( 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a ostatní střední školy) jako první seznámení s fotografií a její technickou a výtvarnou stránkou. Cílem je poskytnout teoretické a praktické základy pro úspěšné fotografování na klasické černobílé materiály. Výuka zahrnuje praktická fotografická cvičení a praxi v temné komoře, v základní nezbytné míře doplněné teoretickým výkladem. Rozsah výkladu je v rámci tematického plánu přizpŧsoben s ohledem na zkušenosti a strukturu posluchačŧ.během kurzu si posluchači osvojí: Konstrukci a fungování fotografického přístroje; Expozici a kompozici; Praktické fotografování v exteriéru; Zpracování snímkŧ od negativu aţ po konečnou fotografii. Lekce probíhaly 1x týdně dvě hodiny. Kurz probíhal od ledna 2007 a v červnu absolvovalo 6 ţákŧ. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Kurz práce na Photoshopu (není zaměřen na praktické fotografování). Jednotlivé lekce zahrnují část teoretickou a část praktickou. Výuka je rozdělena do třech samostatných blokŧ po třech vyučovacích dnech. Digitální fotografie I: Úvod digitální obraz; Světlo a barva; Zpŧsoby komprese obrazových souborŧ; Grafické formáty; Stručný přehled zařízení pouţívaných v procesu digitální fotografie; Editace obrazových souborŧ. Digitální fotografie II: Navazuje na předchozí kurz Digitální fotografie I a je zaměřen na pokročilejší úpravy - Pokročilejší práce s maskami; Koláţe; Portrét. Barevná správa: Kurz je určen především pro pokročilé účastníky, vysvětluje princip, cíle a aplikaci správy barev v digitálním workflow. Cíle a struktura barevné správy; Barvové modely (model CIE a CIE L*a*b); Pracovní; barvové prostory; ICC profily, CMM; Kalibrace a profilace monitoru/lcd (teorie a ukázka). Profilace stolní inkjetové tiskárny (teorie a ukázka); Pouţití ICC profilŧ ve Photoshopu. V roce 2007 se uskutečnily 2 kurzy Digitální fotografie. Odučeno celkem 102 hodin, 22 účastníkŧ. Lektor Ing. Jiří Petera. Místo konání: počítačová učebna Střední prŧmyslové školy strojnické v Hradci Králové. FOTOGRAFOVÁNÍ KARDANEM Třídenní seminář zaměřený na fotografování architektury a krajiny velkoformátovým fotoaparátem kardanem. Termín a místo konání: října 2007 Nové Město nad Metují. Lektoři Mgr.A. Josef Ptáček a Mgr.A. Ivo Gil. Účast 21 fotografŧ. ATMOSFÉRA DIVADELNÍHO FESTIVALU června 2007 se uskutečnilo fotografování divadelní atmosféry v ulicích města Hradce Králové, ve foyer a stanech divadel v rámci XIII. mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionŧ a jeho Open air programu - Ulice plné komediantŧ. Fotografování bylo individuální a přihlásilo se 19 fotografŧ. V prŧběhu akce jsme účastníkŧm nabídli 2 konzultace s lektorem: 15. června 2007 teoretická část - aneb JAK NA TO - Lektor Mgr.A. Josef Ptáček. 7. září závěrečný rozborový seminář a výběr fotografií na výstavu, která se uskuteční v červnu 2008 v rámci Open air programu a dalšího ročníku festivalu DER. SEMINÁŘE

13 JEDNODENNÍ KURZY, SEMINÁŘE A BESEDY: DOKUMENTÁRNÍ A REPORTÁŢNÍ ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE Beseda 3. ledna 2007 nad fotografickými seriály (Sanitka, Léčebna pro duševně choré a Ţiţkov) Ivo Gila za přítomnosti 42 fotografŧ. DOKUMENTÁRNÍ A REPORTÁŢNÍ FOTOGRAFIE: Beseda s promítáním fotografií 27. ledna Lektor: Ibra Ibrahimovic. Účast 93 fotografŧ. FOTOGRAM, TÓNOVANÁ FOTOGRAFIE KLASICKÉ METODY FOTOGRAFIE Beseda s fotografem z Pardubic Luďkem Vojtěchovským. 1. března 2007, účast 33 fotografŧ. ROBERT VANO Portfolio - beseda s promítáním fotografií 28. března Účast 49 fotografŧ. FOTOGRAFIE Beseda s prof. PhDr. Vladimírem Birgusem, vedoucím Institutu tvŧrčí fotografie FPF Slezské univerzity Opava o jeho tvorbě posledních let. 2. dubna 2007 za účasti 47 fotografŧ. O SVĚTLE, KOSMU, O KOLEKTIVNÍM NEVĚDOMÍ, RITUÁLU Beseda s Mgr. Janem Pohribným o jeho fotografické tvorbě. Pokusy o obnovení dialogu mezi nebem a zemí se konala 3. května 2007 za účasti 40 fotografŧ. KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE A JEJÍ VÝVOJ Přednáška ing. Jiřího Havla doplněna projekcí u příleţitost Fotofestivalu v Moravské Třebové. 23. června 2007 za účasti 90 fotografŧ. MUŢSKÝ AKT V ČESKÉ FOTOGRAFII Přednáška Mgr. Ireny Armutidisové, proděkanky VÚT Brno s dataprojekcí. 24. listopadu Účast 60 fotografŧ. PREMIÉRA 2007 Rozborový seminář k fotosoutěţi Premiéra 2007 se uskutečnil v Galerii moderního umění v Hradci Králové a byl součástí slavnostního vyhodnocení fotosoutěţe. Vybrané soutěţní snímky byly digitalizovány a promítány na velkoplošný formát. Rozborový seminář vedli členové odborné poroty Mgr.A. Josef Ptáček, Mgr.A. Ivo Gil a Mgr.Irena Armutidisová. 24. listopadu Účast 62 fotografŧ. BESEDY K VÝSTAVÁM SOUČASNÁ ŠVÉDSKÁ FOTOGRAFIE Beseda se švédským fotografem Olofem Jarlbro. 2. července 2007 za účasti 15 fotografŧ. PERIFERIE Beseda o nejnovější fotografické tvorbě Jiřího a Jiřiny Hankevými. 3. září 2007, účast 37 fotografŧ.

14 TĚLESNOSTI Beseda s mladou začínající fotografkou Markétou Hritzovou z Prahy na téma vyuţití lidského těla jako nástroje pro vytváření nejrŧznějších obrazŧ - např. imaginární krajiny. 1. října 2007, účast 24 fotografŧ. SOUTĚŽE XVIII. ROČNÍK FOTOSOUTĚŢE PREMIÉRA 2007 Vyvrcholením dění v oboru je kaţdoročně fotografická soutěţ PREMIÉRA. Z pŧvodní východočeské soutěţe se postupně pro velký zájem amatérských fotografŧ stala celostátní soutěţí s účastí i několika fotografŧ ze Slovenska. V soutěţi autoři představují své nové snímky, dosud nevystavené a nepublikované. Fotografická soutěţ kaţdoročně vyhlašovaná Střediskem amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdruţením východočeských fotografŧ za podpory firem FOMA Bohemia s.r.o. a FOMEI a.s. Hradec Králové a redakcí časopisu PhotoArt a za finanční pomoci Ministerstva kultury, Města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Je určena pro fotografy amatéry a není omezena věkově ani ţánrově. V letošním XVIII. ročníku fotografické soutěţe PREMIÉRA bylo porotě předloţeno 492 fotografií od 70 fotografŧ. Bylo uděleno 6 cen bez udání pořadí věnovaných střediskem IMPULS Hradec Králové, 3 ceny poskytla FOMEI a.s., 3 ceny FOMA Bohemia s.r.o., časopis PhotoArt věnoval roční předplatné. Dále byla udělena 4 čestná uznání. Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií se konala v listopadu ve výstavní síni FOMA Bohemia a Informačním centru. Součástí slavnostního vyhodnocení soutěţe a předání cen byla i velkoplošná projekce nejlepších fotografií a jejich veřejné hodnocení členy poroty. Mezi soutěţícími, kteří si evidentně hledají svŧj tvŧrčí přístup, se objevilo poměrně dost prací s jasným záměrem a technickou vyzrálostí. Převáţnou část zaslaných fotografií tvořily snímky s výraznými počítačovými úpravami. Porota byla potěšena, ţe nebyl opomenut černobílý proces. Nejsilnější stránkou tohoto ročníku byly zaslané soubory, ve kterých se autoři projevili jako tvŧrci s ujasněným záměrem, včetně dobré technické úrovně. KATEDRÁLA HMOTA, SVĚTLO, ŢIVOT Středisko amatérské kultury Impuls a Volné sdruţení východočeských fotografŧ v Hradci Králové společně s Občanským sdruţením KATEDRÁLA, za finanční pomoci Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a Města Hradec Králové vyhlásily fotografickou soutěţ u příleţitosti oslav 700 let chrámu Svatého ducha v Hradci Králové. Soutěţ byla vyhlášena v červnu 2007, výstava vítězných fotografií bude v březnu Obor amatérské fotografie je v současné době jediným oborem, ve kterém celostátní soutěţi nepředcházejí krajská kola. Ve východočeském kraji dává přehled o úrovni oboru právě fotografická soutěţ PREMIÉRA, ze které vybíráme výstavní kolekce pro domácí i zahraniční výstavy. SPOLUPRÁCE NA CELOSTÁTNÍCH AKCÍCH Uskutečňuje se na základě dohody s hlavními pořadateli a podle jejich poţadavkŧ se podílíme převáţně na přípravě koncepce soutěţí, spolupracujeme při vyhlášení, propagaci, zajištění lektorŧ a porotcŧ, zajištění reprízy výstav ap. NÁRODNÍ SOUTĚŢ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE SVITAVY 2007 Prostřednictvím členství v odborné radě pro fotografii při ARTAMA Praha jsme

15 spolupracovali na vyhlášení a propagaci 27. ročníku soutěţe, finančně se podílíme na udělení ceny a zajistili jsme reprízu výstavy vítězných fotografií v Hradci Králové. Porota NSAF 2007 hodnotila celkem 989 snímkŧ od 151 autorŧ a 5 kolektivŧ. FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Náplní 7. ročníku Mezinárodního festivalu fotografie byla i akce Podhŧří, hory a lidé + fotokluby. Impuls se ve spolupráci s hlavním pořadatelem podílel na vyhlášení a propagaci festivalu a zajištění doprovodného programu. Impuls zajistil seminář a uhradil náklady na lektora na seminář, který vedl Ing. Jiří Havel z Trutnova. RATIBOŘICKÝ MAPOVÝ OKRUH Meziklubová fotografická soutěţ s mezinárodní účastí ( účastní se fotoklub z Polska). Podílíme se na vyhlášení soutěţe, zajištění propagace a reprizujeme výstavu v Hradci Králové. SPOLUPRÁCE S FOTOKLUBY NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Na území Královéhradeckého kraje spolupracujeme s fotokluby: Nové Město nad Metují, Hronov, KDÚ Trutnov (i výtvarníci), Fotogold Trutnov, Senior Náchod, Červený Kostelec, Jaroměř, SOVA Vamberk, MKS Nová Paka, Dvŧr Králové nad Labem, Police nad Metují, Broumov a Kostelec nad Orlicí. Po dohodě a na základě jejich poţadavkŧ - se podílíme na propagací jejich činnosti, spolupracujeme při zajištění akcí, lektorŧ kontaktŧ atd. Jednotlivé kluby mezi sebou udrţují kontakty, účastní se celoroční klubové a meziklubové činnosti, pořádají semináře a výstavy. Nabídky akcí a informace o klubové činnosti zveřejňujeme pravidelně ve zpravodaji Fotoimpuls. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Vzhledem ke srozumitelnosti řeči obrazu jsou výměny fotografických výstav nejčastější formou našich mezinárodních kontaktŧ. Dlouhodobě spolupracujeme se Slovinskem, s fotoklubem Fotografsko društvo Jesenice, v příhraniční oblasti spolupracujeme prostřednictvím fotoklubŧ z Náchoda a Hronova s fotokluby z oblasti Klodska. V říjnu 2007 proběhl společný workshop našich a slovinských fotografŧ ve slovinské Jesenici na Téma Extrémní vysokohorské podmínky při fotografování. Účast 16 fotografŧ. V roce 2007 se také prohloubila spolupráce s Domem fotografie v Liptovském Mikuláši. Vzájemně zveřejňujeme informace o činnosti na www stránkách a propagujeme akce připravované v oboru fotografie. V červenci na letní fotoškole s mezinárodní účastí v Liptovském Mikuláši jsme lektorsky zajistili dílnu základŧ fotografování černobílé fotografie, kterou vedl ing. Jiří Petera z Hradce Králové. Dalších dílen se zúčastnili tři fotografové, členové VSVF. Ve dnech listopadu 2007 jsme zajistili exkurzi pro 20 fotografŧ na mezinárodní festival Měsíc fotografie do Bratislavy, který má dlouholetou tradici uţ z dob trvání společného státu. Jedná se o soubor výstav, seminářŧ, portfolií a dílen, na kterých se představují fotografové z celého světa. Pro fotografy je to jedna z mála moţností získat přehled o vývoji a trendech amatérské fotografické scény naší i zahraniční. Dlouholetá je

16 spolupráce i s mezinárodní organizací pro amatérskou fotografii FIAP. Jedná se zejména o účast na výstavách a soutěţích. SPOLUPRÁCE S VSVF Při zajištění plánovaných akcí Impuls spolupracuje s Volným sdruţením východočeských fotografŧ (VSVF). Rada sdruţení pŧsobí jako odborný poradní orgán pro fotografii, její členové se podílejí na koncepci návrhu plánu práce s vyuţitím poznatkŧ a potřeb, které získávají mezi fotografy po celém kraji, na přípravě vzdělávacího programu i na dramaturgii výstav. Na základě dohody o spolupráci se podílejí i na spolufinancování akcí společně vyhlášených. Bez této spolupráce by nebylo moţné práci na úseku amatérské fotografie v uvedeném rozsahu zajistit. FOTOIMPULS Společně vydáváme oborový informační zpravodaj FOTOIMPULS pro členy VSVF i pro další zájemce o obor. Zprostředkovává informace o dění v oblasti fotografie ve východních Čechách a přináší i zajímavosti a přehled akcí a výstav z jiných míst v ČR.V roce 2007 vyšla tři čísla o celkovém počtu 84 stran formátu A4. ENCYKLOPEDIE VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE Od roku 2005 mapujeme význačné fotografické osobnosti, firmy i bývalé drobné ţivnostníky, kteří významnou formou přispěli k rozvoji fotografie ve východních Čechách. Encyklopedie vzniká z finančních a organizačních dŧvodŧ postupně formou volných autorských listŧ, které se kaţdým rokem doplňují. V roce 2007 jsme vydali dalších 14 hesel. Petr Balíček, Antonín Broţek, Antonín Fibír, František Hák, Zdeněk Holomý, Stanislav Kalandra, Jiří Platenka, Eugen (Hummel) Bourdon, Antonín Dvořák, Ladislav Formánek, Jaromír Holenda, Josef Jampílek, Zdeněk Mauer, František Syřiště. VÝTVARNÁ TVORBA PŘEDTKALCOVSKÉ TECHNIKY Rukodělný výtvarný kurz v rozsahu 40 hodin byl zaměřen na textilní tvorbu. Lektorka Květa Richtrmocová. Březen aţ květen 10 lekcí. Účast 8 ţen. KOŠÍKÁŘSKÉ TECHNIKY - PEDIG Pro zájemce o výtvarné umění jsme nabídli víkendový rukodělný kurz v počtu šesti lekcí. Kurz v rozsahu 36 hodin byl zaměřen na výrobu dekorativních předmětŧ z pedigu. Lektorka Jitka Rosická. Leden aţ červen. Účast 12 ţen. VÁNOCE S PEDIGEM Rukodělný výtvarný kurz lidové tvorby rozsahu 14 hodin. Byl zaměřen na výrobu prostorových dekorativních předmětŧ. Lektorka Jitka Rosická. 7. října a 4. listopadu. Účast 15 ţen. AMATÉRSKÝ FILM

17 Amatérský film má v oblasti východních Čech dlouholetou tradici. Je doménou především autorŧ dokumentaristŧ, ale jsou zde i osobnosti, které se prosadily v hraném či animovaném filmu. Východočeští filmaři Jiří Beneš v ţánru dokumentárního filmu (2001), Karel Novotný v ţánru animovaného filmu (2003) a Jaroslav Doleček v ţánru hraného filmu (2004) jsou drţiteli Ceny Ministerstva kultury za tvŧrčí přínos oboru amatérský film. V červnu 2007 jsme získali pro Královéhradecký kraj další významné ocenění. Cena Ministerstva kultury za celoţivotní přínos pro rozvoj oboru amatérský film byla předána Františku Jirešovi z Hradce Králové. Autoři východočeského regionu posbírali" i v roce 2007 na amatérských filmových soutěţích tradičně velké mnoţství cen. Amatérskému filmu ve východních Čechách byla vţdy věnována velká péče i podpora a Impuls pokračuje v této dobré tradici, pořádá kaţdoročně postupovou krajskou soutěţ amatérských filmŧ, připravuje pro autory v prŧběhu roku vzdělávací akce, otevírá celoročně konzultační středisko, podporuje začínající mladé autory, provozuje od roku 1993 Školu audiovizuální tvorby, pro oborové vzdělávání má k dispozici studio vybavené digitální videotechnikou. SOUTEŽE A FESTIVALY AMATÉRSKÝCH FILMŮ KRAJSKÁ SOUTĚŢ AMATÉRSKÝCH FILMŦ Krajská soutěţ amatérských filmŧ pro autory Královéhradeckého kraje byla jedním z osmi postupových kol Celostátní soutěţe amatérských filmŧ 2007 vyhlašované z pověření Ministerstva kultury pracovištěm ARTAMA Praha. Tohoto kola se zúčastnilo nejvíce autorŧ a soutěţních snímkŧ ze všech vyhlášených. Krajské kolo se konalo května 2007 v Country Clubu Lucie v Hradci Králové. Hlavním pořadatelem byl Impuls Hradec Králové ve spolupráci s Východočeským volným sdruţením pro amatérský film a video. Propozice krajského kola vycházely z ustanovení propozic Celostátní soutěţe amatérských filmŧ Krajská soutěţ byla vyhlášena pro dospělé autory v 5ţánrových kategoriích a pro ţáky základních (A) a studenty středních (B) škol byla vypsána samostatná kategorie školních snímkŧ bez rozlišení podle filmových ţánrŧ. Do soutěţe krajského kola přihlásilo 54 autorŧ celkem 60 snímkŧ.v jednotlivých kategoriích to bylo: dokumenty - 10 snímkŧ,, reportáţe a publicistika - 13 snímkŧ, hrané -10 snímkŧ, animovaná tvorba - 4 snímky, experimentální tvorba - 3 snímky, kategorie ZŠ a SŠ - 20 snímkŧ. Odpromítáno bylo 500 minut čistého projekčního času a prŧměrná délka soutěţního snímkŧ byla v letošním roce 8,5 minuty. Soutěţní kolekci hodnotila odborná porota ve sloţení: předseda: prof. Rudolf Adler, reţisér, scénárista, FAMU Praha a členové doc. Marek Jícha, vedoucí katedry kamery FAMU Praha, Mgr.A. Vít Karas, herec, reţisér, scénárista, Praha, Mgr. Miloslav Kučera, scénárista, reţisér, ČT Praha a doc. Martin Štoll, PhD., dramaturg ČT a prorektor Literární akademie Praha. Celkem 16 snímkŧ oceněných porotou na místě v krajském kole v ţánrových kategoriích postoupilo do předvýběru, z toho 15 snímkŧ prošlo do celostátní soutěţe a z nich 9 snímkŧ získalo pro Královéhradecký kraj ocenění. V kategorii snímkŧ školních ocenila krajská porota třetí cenou tři snímky a dalších 5 snímkŧ postoupilo do předvýběru celostátní soutěţe na doporučení poroty. Z těchto 8 studentských snímkŧ jich předvýběrem 5 postoupilo do celostátní soutěţe a 4 z nich získaly ocenění. Poděkování za finanční podporu při uspořádání soutěţe patří Ministerstvu kultury, Královéhradeckému kraji a Městu Hradec Králové.

18 SPOLUPRÁCE NA SOUTĚŽÍCH A FESTIVALECH V Královéhradeckém kraji se mimo postupové krajské kolo koná několik významných celostátních festivalŧ amatérských filmŧ. Impuls se na základě poţadavkŧ pořadatelŧ podílí na jejich realizaci. V roce 2007 o spolupráci poţádali organizátoři festivalŧ Rychnovská osmička - soutěţ s mezinárodní účastí a Vysokovský kohout - soutěţ snímkŧ z vesnického prostředí, animovaných a humorných filmŧ. Kontakt jsme v tomto roce nenavázali s pořadateli soutěţe pro mladé autory Juniorfilm ve Dvoře Králové n.l. V roce 2007 naopak poprvé poţádali o spolupráci organizátoři filmové soutěţe, která je součástí celostátního festivalu studentské tvorby Náchodská prima sezona. Mimo uvedené soutěţe se koná v kraji Mezinárodní festival horolezeckých filmŧ v Teplicích nad Metují, jeho konání a výsledky zveřejňujeme v oborovém zpravodaji, pokud o to pořadatelé projeví zájem. RYCHNOVSKÁ OSMIČKA Organizačně jsme se podíleli na zajištění 49. ročníku soutěţe amatérských filmŧ s mezinárodní účastí, který se uskutečnil v kině v Rychnově nad Kněţnou ve dnech září Podíleli jsme se na propagaci soutěţe, na práci předvýběrové komise a spolupracovali na technickém zabezpečení projekce. Impuls věnoval do soutěţe cenu určenou pro nejlepší snímek autora Královéhradeckého kraje. VYSOKOVSKÝ KOHOUT Pro jubilejní 40. ročník celostátní soutěţe amatérských filmŧ pořádané v hospodě U Kohouta ve Vysokově u Náchoda ve dnech jsme zajistili odbornou porotu a podíleli se na organizaci soutěţe a její propagaci. Pro slavnostní nedělní projekci jsme zajistili snímek natočený v roce 2006 Českou televizí o minulém ročníku soutěţe Vysokovský kohout, který se promítal při zakončení festivalu. NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA Vzhledem k tomu, ţe v roce 2007 nebyla náchodskými pořadateli organizačně dobře připravena a propagována, vyhlášení výsledkŧ prvního ročníku se neuskutečnilo pro malý počet snímkŧ. Na podzim 2007 jsme se po dohodě s pořadateli podíleli na zpracování propozic soutěţe a předem jsme dohodli spolupráci při organizaci druhého ročníku filmové soutěţe NPS. VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ ČINNOST ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY je akreditována MŠMT a oprávněna vydávat absolventŧm kvalifikační osvědčení pro obor audiovizuální tvorba. Třísemestrový odborný kurz poskytuje vzdělávání pracovníkŧm místních, městských, lokálních TV studií, AV center vysokých škol, která od počátku devadesátých let vznikala na mnohých místech. Ke studiu se hlásí i zkušení filmoví amatéři. Nabídkou odborného vzdělávání se snaţíme pomoci "kultivovat" filmařský terén. Od roku 1993, kdy jsme otevřeli první běh, je Škola AVT vyhledávaným typem intenzivního a kvalitního zdroje vzdělání v oboru audiovize. Dva běhy jsme také připravili pro pracovníky celoplošných televizních kanálŧ. Vedoucími lektory jsou pedagogové FAMU prof. Rudolf Adler, katedra dokumentární tvorby a doc. Jiří Myslík, katedra kamery. V pedagogickém sboru pŧsobí další profesionální odborníci z FAMU Praha, ČT Praha a Univerzity Hradec Králové. Jedná se o dvoudenní

19 setkávání 1x měsíčně v Klubu Impuls v Hradci Králové, kde je pro výuku k dispozici studio vybavené potřebnou snímací i dokončovací technikou. Do devíti dosud otevřených běhŧ Školy AVT se přihlásilo více neţ 100 zájemcŧ o studium. Vzhledem k jeho náročnosti ne všichni posluchači dokáţí studium dokončit. Absolventskými snímky se prezentuje Škola AVT na soutěţích a festivalech. V dubnu 2007 zakončilo 8. běh studia dalších 5 absolventŧ projekcí a závěrečnou obhajobou svých filmových projektŧ a získali osvědčení o absolvování studia. Česká televize projevila zájem o další absolventské snímky našich posluchačŧ a v programu ČT 2 Starty v únoru 2007 odvysílala snímky Jeskyně u hájovny Bořivoje Minaříka z Prahy a Dejte si pozor, jede velorex! autora Břetislava Petra z Blanska. V říjnu 2007 jsme dokončili výuku ve 2. semestru 9. běhu studia Školy AVT. Sedm posluchačŧ, kteří splnili poţadavky pro postup do 3. semestru začalo na prvních konzultacích připravovat absolventské snímky. KONZULTAČNÍ STŘEDISKO (celoročně) patří ve východních Čechách téměř dvě desítky let k nejefektivnějšímu zpŧsobu odborné metodické pomoci, která je poskytována autorŧm na základě jejich zájmu a poţadavkŧ. V prŧměru se ročně uskuteční kolem 30 konzultací. Vyuţívají ho převáţně autoři Královéhradeckého kraje i autoři z dalších míst regionu východních Čech. Právě tento systém odborné pomoci při přípravě a zpracování soutěţních snímkŧ je velmi efektivní a měřitelný výslednou úrovní filmové tvorby ve východních Čechách. Autoři si postupně osvojují správné postupy při zpracovávání jednotlivých fází filmu a na vlastním materiálu si ověřují pravidla filmové řeči. Řada z nich po čase dokáţe efektivně vyuţívat naučené postupy a svoje filmy zpracovávat samostatně s velmi dobrým výsledkem. Získané odborné znalosti mnozí následně předávají mladým a začínajícím autorŧm. Konzultační středisko je otevřeno celoročně a kaţdý autor má moţnost se individuálně na konzultaci objednat. ABCD.pro všechny FILM A VIDEO Metodický materiál pro filmové amatéry je od ledna 2007 k dispozici pro filmové tvŧrce, filmové školy i další zájemce. Vydal Impuls ve spolupráci s VčVSAFV. Potřeba odborné literatury je neobyčejně aktuální. V současné době se filmová výchova skloňuje ve všech pádech a současně se zejména z učitelských kruhŧ, pedagogŧ základních a středních škol, ale také univerzit, volá po zavedení mediální výchovy, výchovy filmem a filmovým uměním na odborné úrovni a k tomu chybí odborná literatura strukturovaná jinak neţ pro budoucí profesionály, kritiky a umělce. Tato skripta mohou poslouţit alespoň k základní orientaci o problému studentŧm i pedagogŧm. OBOROVÉ SEMINÁŘE autorská dílna Miroslava Janka aneb začínali jako amatéři a dnes jsou profesionálové 10. února 2007 v CC Lucie v Hradci Králové Seminář se uskutečnil jako doplňkový program valné hromady pro východočeské filmaře, lektor doc. Miroslav Janek, FAMU Praha. Promítaly se autorovy hrané amatérské snímky Velký filantropický bál a Na sklonku sezóny v Kyrijepojích z počátku osmdesátých let a z autorovy současné profesionální dílny snímek Barokní opera. Odpolední seminář byl přístupný i veřejnosti, zúčastnilo se cca 50 zájemcŧ.

20 ROZBOROVÝ SEMINÁŘ května 2007 se uskutečnil v rámci Krajské soutěţe amatérských filmŧ, vedli ho profesionální odborníci, členové poroty soutěţe a byl přínosem hlavně pro mladé autory, kteří byli na soutěţi ve velkém počtu přítomni a pro většinu z nich to bylo první setkání s hodnocením a odborným rozborem snímkŧ. SOUČASNÝ ČESKÝ AMATÉRSKÝ FILM března FAMU Praha 24. října Mezinárodní festival dokumentární tvorby JIHLAVA V březnu 2007 jsme na poţádání FAMU připravili otevřený seminář pro posluchače všech ročníkŧ a kateder v rámci studijního programu FAMU nazvaný SOUČASNÝ ČESKÝ AMATÉRSKÝ FILM aneb POZOR, AMATÉŘI VÁM ŠLAPOU NA PATY! Dvoudenní seminář měl mezi velmi studenty i pedagogy dobrý ohlas a tak následovalo další pozvání a to k prezentaci amatérských filmŧ na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmŧ - MFDT Jihlava 2007, pořádaný studenty v Jihlavě. Projekce se uskutečnila v projekčním sále Vyšší odborné školy grafické. Pro tyto projekce jsme sestavili kolekci amatérských filmŧ z tvorby převáţně východočeských autorŧ doplněnou snímky Školy AVT. Pro obě prezentace jsme připravili programový leták se stručnou anoncí o současném amatérském filmu pro ty, kteří o něm neměli dosud podrobnější informace. VZDĚLÁVÁNÍ PRO MLÁDEŽ Realizací projektu Filmová výchova pro děti a mládeţ reagujeme na vzrŧstající zájem dětí a mládeţe o digitální techniku. Kamery a počítače se střihovými programy jsou stále více v zorném úhlu jejich pozornosti a s tím souvisí také jejich potřeba seznámit se se základy filmové řeči a zpŧsoby jejího pouţívání. Vzrŧstající zájem mládeţe o filmování se v květnu 2007 projevil v počtu soutěţních snímkŧ přihlášených do krajské soutěţe amatérských filmŧ v kategorii školních snímkŧ vypsané pro ţáky základních a středních škol. A právě jim jsme nabídli v prŧběhu roku následující vzdělávací programy: JUNIOR TV filmová školička - v prŧběhu roku nabízíme filmová setkávání pro zájemce o filmování - ţáky vyšších ročníkŧ základních škol a studenty středních škol ve videostudiu Impuls, kde mají k dispozici digitální videotechniku. Pod vedením lektorŧ tu mají moţnost kaţdou středu pracovat na individuálních či společných filmových projektech. Na základě konkrétních situací se seznamují se základními pravidly filmování. V prŧběhu roku 2007 přicházeli studenti středních škol většinou jen s individuálními poţadavky, snaţili se tu získat pomoc a potřebné znalosti a dovednosti pro přijímací zkoušky na filmových školách. PODZIMNÍ FILMOVÝ WORKSHOP PRO MLÁDEŢ listopadu 2007 Impuls ve spolupráci s VčVSAFV připravil a realizoval víkendovou filmovou dílnu pro mladé, začínající i zdatnější filmové tvŧrce, kteří si jiţ ale osvojili základy práce s videotechni-kou. Workshopy se staly tradiční a mezi mládeţí vyhledávanou formou setkání s filmem. Náplň podzimního workshopu byla zaměřena na tvŧrčí postupy při přípravě a natáčení filmŧ a základní pravidla střihu. Přihlásilo se 12 studentŧ převáţně z Královéhradeckého kraje.součástí programu byly i teoretické přednášky a účastníci měli

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ

IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ centrum podpory uměleckých aktivit ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Předkládá: Bc. Jaroslava Vydarená ředitelka OBSAH 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 ÚVODEM 6 STALO SE V PRŮBĚHU ROKU 14 SLOVESNÉ

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 8. - 12. listopadu 2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Obsah 1. Úvodní informace o Týdnu vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji 3 2. Přehled a vyhodnocení aktivit

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

ZRCADLENÍ 2014 IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ Organizátor: KUMŠT o. s., e-mail: info@kumst-os.cz IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTOGRAFICKÉHO FESTIVALU ZRCADLENÍ 2014 PŘEDSTAVENÍ A POPIS PROJEKTU FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ WEBOVÁ FOTOGALERIE VÝSTAVY FOTOGRAFŮ

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury

Evropský rok tvořivosti a inovace vzdělání a kultury Národní institut dětí a mládeţe MŠMT Český národní komitét soutěţe Evropa ve škole Evropa ve škole výtvarný a literární soutěţní projekt 18. ročník - 2008/2009 p r o p o z i c e Soutěţ je vyhlašována Ministerstvem

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádraţní 120, 702 00 Ostrava Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění na trhu práce a k obohacení

Více

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MÉDIA NÁS BAVÍ CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce 2013-2014

Literárně-dramatický obor ve školním roce 2013-2014 Literárně-dramatický obor ve školním roce 2013-2014 (výroční zpráva LDO) Literárně-dramatický obor v letošním školním roce oslavil 25. výročí svého zaloţení. V prvních a druhých ročnících se vyučovalo

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE 15. 2. - 6. 4. 2014

VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE 15. 2. - 6. 4. 2014 4. 15. 2. - 6. 4. 2014 4. SALON 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ 15. 2. - 6. 4. 2014 4. ROČNÍK KATALOG VÝSTAVY POŘÁDÁ IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ MUZEUM VÝCHODNÍCH

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

Přehled změn 7. úpravy rozpočtu :

Přehled změn 7. úpravy rozpočtu : Přehled změn 7. úpravy rozpočtu : 1. MŠMT ČR poskytlo na dofinancování přímých výdajů ve školství částku 89 380 tis. Kč. Pro soukromé školství je určeno 29 836 tis. Kč a pro školy a školská zařízení zřizované

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu

ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI. prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI prezentace pro seminář Střed zájmu ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI (APA) spolek (dříve občanské sdružení) založený v roce 1994 členem může být výrobce nebo producent audiovizuálních

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více