PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU"

Transkript

1 PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., Anotace Výpočtová simulace slouží k otestování materiálových modelů tenkostěnných ortotropních kompozitních desek v systému LS-DYNA. Jsou testovány 3 materiálové modely při průstřelu ocelotovou kuličkou o průměru 5mm. Po průstřelu je hodnocena deformace desky a. Annotation Computation simulation do for test of materials model thin-walled orthotropic composite plate in system LS-DYNA. There are tested 3 materials models on full penetration by shooting steel ball with diameter 5 mm. After ful penetration is analysed deformation of plate and speed ball. 1.Úvod Většina inženýrů má značné zkušenost s navrhováním konstrukcí z izotropních materiálů. Nicméně, se dnes stále více používá konstrukčních dílů z kompozitních materiálů Hlavně kvůli jejich vynikajícím vlastnostem: - vysoká tuhost - vynikající poměr pevnosti vůči hmotnosti - výborná odolnost proti únavě - nízká degradace životního prostředí vůči kovovým materiálům Technologie výroby kompozitních materiálů je dnes již na takovém stupni, že je možno získat materiály v poměrně stálé kvalitě a za příznivou cenu. Materiálové vlastnosti kompozitů jsou značně komplikovanější než u kovových materiálů. Závisí na: - vlastnostech výztužných vláken - vlastnostech matrice - tloušťce 1 vrstvy - počtu vrstev a způsobu skládání - atd Při výrobě může vzniknout tedy značné množství předchozích kombinací. To vede na samozřejmě na obrovské množství materiálových vlastností ve třech hlavních směrech x,y,z. Materiálové vlastnosti kompozitu jsou určeny vlastnostmi použité matrice a vlastnostmi výztužných vláken. 1

2 Obr.1 Souřadný systém materiálových vlastností Obr.2 Napětí v elementu materiálu vyztuženém vlákny Poškození vláknitého kompozitu vycházejí z konstitučního anisotropního modelu Základní modely jsou: a) poškození vznikem a rozvojem mikrotrhliny ( plošná diskontiunita) b) vznik kavity ( objemová diskontinuita). Kompozitní materiály mají většinou vinylesterovou nebo epoxidovou matrice s výztužnými vlákny vysoce pevnostních materiálů. Některé význačné modely poškození : Mikropoškození Hibbs a Bradley (1987) Konstitutivní model Hahn a Tsai 1973) Hahn a Williams (1984) - ohyb a lom vláken Rosen a Dow (1972) Steif (1990) Kriteria poškození základní typy:: 1. maximální napěťové kriterium 2. maximální deformační kriterium 3. Tsai-Hill kriterium Veličiny s indexem Ů jsou mezní kriteriální hodnoty napětí nebo deformací Kriteria poškození Hashin (1980) Schweizerhof (1991) Příčně isotropní kontinuum 2

3 3D příčně ortotropní kontinuum poškození je aproximací kompletního kvadratického polynomu a vede na 4 kriteria poškození: Poškození vláken ve směru výztužných vláken Tahové vlákna I σ11 Tlakové vlákna II σ11 < 0 0 Poškození matrice v kolmém směru na vlákna Tah matrice III σ22 0 Tlak matrice IV σ22 < 0 kde: Xt tahová pevnost ve směru vláken 1 Xc tlaková pevnost ve směru vláken 1 Yt tahová pevnost kolmo na vlákna 2 Yc tlaková pevnost kolmo na vlákna 2 Sc smyková pevnost v rovině 12 Rovina ve které dojde k poškození obr.3 Normálné a smyk.složky napětí σnn, σ1n, σtn na rovinu rovnoběžnou s vlákny jsou funkcí σ22, σ33, σ12, σ13 ale ne σ11. Pouze složky σ11 σ12 σ13 přispívají do modu poškození vláken. Koeficienty kvadratickému polynomu tvoří 4 pevnostní parametry Xt, Xc,Yz,Yc, které jsou určeny z 1-osých tahových zkoušek Obr.3 V kompozitním materiálu dochází k dynamickému zpevnění, které není tak markantní jako u kovových materiálů. Ukázka zpevnění experimentálně určených firmou BASF je na obr.4 3

4 Obr.4 Rozdíly ve zpevnění podél a kolmo na vlákna je na obr.5 Obr.5 Použité materiálové modely ze sytému LSDYNA: Pro orientaci vláken otrtotropního systému je určen souřadný systém e- obr.6 v rovině desky: Obr.6 normálný vektor je určen součinem e1 a e2 Konstitutivní matice ortotropního materiálu: 4

5 Konstanty musí vyhovovat vztahu: Lokální systém ve 3D tělesech je určen vektory a, b,d Obr.7 Materiálový model 22 Chai-Chang Composite Fauilure model (1987) Desky 3D tělesa Napěťový model porušení je určen veličinami: S1 tahová pevnost ve směru vláken S2 tahová pevnost kolmo na vlákna S12 smyková pevnost C2 tlak pevnost kolmo na vlákna α nelineární parametr smykového napětí Materiálový model 59 Composite failure model plasticita Tsai Wu 1981, Matzenmiller 1990 Desky -3D tělesa Napěťový model založený na kombinaci porušení matrice a vláken Materiálový model 58 Laminated Composite/Fabric Desky Deformační model - kritické deformační materiálové veličiny 5

6 2. Simulace penetrace kompozitní desky Simulace průstřelu ocelovou kuličkou slouží k určení velikosti rychlosti kuličky na prostřelení desky. Deska je vyrobena z kompozitního materiálu označeného SE84LV/HSC/450/400/35. Deska má tloušťku 0.9 mm. Velikost desky je určena upevňovacím přípravkem při experimentálním měření. Rozměr : 100x200mm. V přípravku je deska po celém obvodě vetknuta. Průměr ocelové kuličky 5mm. Pro testování jsou vytvořeny 2 FEM modely obr.8: 2D model deska 3d model po tloušťce desky 4 řady elementů. Deska je umístěna do souřadného systému tak,že výztužná vlákna jsou ve směru osy x. Kolmá osa na desku souřadnice y. Obr.8 V obou případech jsou sítě elementů v rovině desky identické. Kulička je modelovaná tetraedry. Po obvodu desky je úplné vetknutí. Počáteční podmínky: a) 60m/s b) 100m/s Materiál má materiálové hodnoty definované výrobcem tab.1: 6

7 Tab.1 Byla provedena objemová homogenizace mechanických veličin matrice a vláken. a) model 22 deska rychlost 60m/s Rozložení napětí v.mises ( MPa) v časech t=0 a t=0,15ms je na obr.9 Obr.9 (kn) obr.10 (mm/ms) b) model 22 deska rychlost 100m/s 7

8 napětí v.mises obr.11 napětí v.mises obr.12 Kulička se odrazí c) model 58 deska rychlost 100m/s obr.13 napětí v.mises obr.14 5 t=

9 obr.15 d) model 59 deska-rychlost 60 m/s napětí v.mises obr.16 e) model22 3D- rychlost 60m/s t=0.0 t=0.2 obr.17 napětí v.mises obr.18 t=0.05 9

10 napětí v.mises obr.19 obr.20 t=0.2 f) model22 3D rychlost 100m/s napětí v.mises obr.21 obr.22 t=0.2 g) model59 3D rychlost 60m/s 10

11 napětí v.mises obr.23 obr.24 t=0.3 h) model59-3d- rychlost 100m/s napětí v.mises obr.25 obr

12 3. Závěr Numerická simulace penetrace tenkostěnné kompozitní ortotropní desky slouží k určení rychlosti kuličky potřebné k prostřelení desky při experimentální zkoušce. Byly provedeny FEM modely desky pomocí skořepinových a 3D elementů. Pro respektování ohybové tuhosti jsou po tloušťce 4 řady elementů. V simulaci byly použity materiálové modely : č.22 a 59, které umožňují analyzovat skořepinové a 3D konstrukce a model č.58 pouze pro skořepinové konstrukce. Výsledky výpočtů jsou v tab.2. Materiálový model/ Max.kontaktní síla / Rychlost kuličky penetrace rychlost (m/s) kn/ Deska22/ ano Deska22/ Ano Deska58/ Ne Deska58/ Ano Deska59/ Ne Deska59/ Ano 3D 22/ Ne 3D 22/ Ano 3D 59/ Ne 3D 59/ Ano Tab.2 Při rychlosti kuličky 100m/s dosahuje kontaktní síla mezi kuličkou a deskou 0,4 0,6 kn, při 60 m/s 0,23 0,45 kn. Při rychlosti 60 m/s u modelů 22-2D,58-2D,22-3Da 59-3D nedojde k penetraci. Výsledky analýzy modelu č.58 jsou pouze informativní, protože kritické deformační hodnoty nebyly stanoveny experimentálně. Rychlost kuličky po průstřelu rychlostí 100 m/s klesne na m/s. Vyhodnocení přesnosti materiálových modelů je možno provést až po porovnání s experimentální zkouškou. Tu se v době odevzdání referátu nepodařilo provést. Ve výpočtech se nepodařilo dostatečně odstranit poměrně vysokou hourglass energii v kompozitní desce. Referát byl vytvořen s podporou řešení grantu GA č.101/06/0213. LITERATURA 1.Hahn,H.T.and S.W.Tsai (1973), Nonlinear elastic behavior of unidirectional composite laminate, J.Compos. Mater. 7, Hashin, Z. (1980) Failure kriteria for unidirectional fiber composites, J.Appl.Mech. 47, A.Matzenmiller,J.Lubliner,R.L.Taylor: A constitutive model for anisotropic damage in fiber-composites Mechanics of Materiale 20(1995) T.Fudzii, M.Dzako: Mechanika razrušenija kompozitnych materialov, Moskva,Mir,

Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení

Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení 4 stavební obzor 1 2/2014 Modelování dřeva pomocí ortotropního materiálového modelu s kritérii porušení Ing. Jan PĚNČÍK, Ph.D. VUT v Brně Fakulta stavební V článku jsou porovnány přístupy modelování dřeva

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Petr Hradil ANALÝZA PŮSOBENÍ POLOTUHÝCH MECHANICKÝCH SPOJŮ V DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH ANALYSIS OF SEMI-RIGID BEHAVIOUR

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více

OBSAH. Předmluva... 4. Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6

OBSAH. Předmluva... 4. Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6 3 OBSAH Předmluva.... 4 Kasl, J. Strejcius, J. Koc, J. Jandová, D.: 1. Strukturní aspekty studia degradace materiálů energetických zařízení 6 Mentl, V. Andrlová, I. Kanta, V.: 2. Hodnocení procesů degradace

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Vydání srpen 2014. Přídavný modul RF- STABILITY. Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení. Popis programu

Vydání srpen 2014. Přídavný modul RF- STABILITY. Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení. Popis programu Vydání srpen 2014 Přídavný modul RF- STABILITY Součinitele kritického zatížení, vzpěrné délky a tvary vybočení Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti

Více

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ

ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ ZKRÁCENÉ ÚNAVOVÉ ZKOUŠKY VRUBOVANÝCH TYČÍ Ing. Miroslav VARNER, ČKD Blansko Strojírny, a.s. Gellhornova 1, 678 18 Blansko, tel.: 516 402 023, fax.: 516 414 060, e-mail: oam@ckdblansko.cz Abstrakt Censored

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN Literatura: Militký J. - Vaníček J. - Kryštůfek J. - Hartych W. Modifikovaná polyesterová vlákna. SNTL PRAHA, 1984 Blažek A. - Šutá Š. Vlastnosti textilních

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více