LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO"

Transkript

1 SME 8/005/03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Obsah 1. Účel a předmět Úvod Pojmy, zkratky a kódy Pojmy Zkratky Kódy Související interní a externí dokumenty Informace o laboratoři Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Soupis nabízených vyšetření Úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy k vyšetření (žádanky) Žádanka k zásilce materiálu Požadavky na SPECIALIZOVANÁ vyšetření Požadavky na AKUTNÍ (STATIM) vyšetření Požadavky na konzultační vyšetření Odběry vzorků Odběry na speciální vyšetření Informace k dopravě materiálu Doprava zajišťovaná pracovníky žádajících provozů FN Plzeň a jiných externích pracovišť Materiál odeslaný lékařem poštovní zásilkou/přepravní službou Informace pro pacienta k odběrům Žádanky Ústní požadavky na vyšetření... 8 Strana 1 (celkem 12)

2 5.11. Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Preanalytické procesy v laboratoři Příjem průvodek a materiálu Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo žádanky Vyšetřování smluvními laboratořemi Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Informace o formách vydávání výsledků Telefonické hlášení z laboratoře Odpovědi na telefonickou žádost Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížností Zajištění potřeb k odběru biologického materiálu Formuláře FN Přílohy Abecední seznam laboratorních vyšetření Pokyny pro spolupracující oddělení Pokyny pro pacienty Zpracovatelský tým Oponenti Rozdělovník Klíčová slova...12 Strana 2 (celkem 12)

3 1. Účel a předmět 1.1. Úvod Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce služeb laboratoře reprodukční imunologie (GPK - Imuno) a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu. Poradna a na ni navazující laboratoř GPK Imuno vznikla v roce 1985 pro potřeby dalšího zpřesnění diagnózy snížené plodnosti páru. Tato poradna při Gynekologicko-porodnické klinice soustřeďuje páry s doposud nevysvětlitelnou sníženou plodností z celé České republiky a ze zahraničí. Jedná především o páry z opakovaných neúspěšných in vitro fertilizací (IVF) nebo o ženy, které opakovaně potrácejí, nebo jedince se základním onemocněním (např. autoimunitním aj.). Do laboratoře GPK Imuno je biologický materiál zasílán pouze ze specializované poradny GPK. Pár dochází do poradny osobně, a to i z důvodů anamnestických, dalších gynekologických vyšetření, a především odborného zhodnocení všech výsledků a navrhované terapie. Komplexní zhodnocení vyšetření slouží i k vedení další péče o pár na GPK, u spádového gynekologa či jiného odborníka. Tato příručka má napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb v gynekologii a porodnictví. Laboratorní příručka je k dispozici na webových stránkách Gynekologicko-porodnické kliniky, kde je pravidelně aktualizována. 2. Pojmy, zkratky a kódy 2.1. Pojmy Pojmy pro účely tohoto standardu: Imunologie reprodukce porucha imunitního systému, která může vyústit ve sníženou plodnost páru Oplodnění ve zkumavce mimotělní oplodnění 2.2. Zkratky GPK Imuno IVF EHK NASKL FN KIS WM OH VŠ Gynekologicko-porodnická klinika, laboratoře reprodukční imunologie in vitro fertilizace externí hodnocení kvality Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře Fakultní nemocnice klinicky informační systém WinMedicalc ovulační hlen vysokoškolák 2.3. Kódy odběr biologického materiálu kompletní spermiogram Mar test antispermatozoidální Ab Určování akrosomů spermií lektinem Pisum sativum ozn.fitc Průkaz antispermatozoidálních Ab TRAY A Stanovení protilátek proti zona pellucida oocytu Stanovení anti-kardiolipin IgG a IgM Elisa Penetrace spermií ovulačním hlenem (Kremerův test) Strana 3 (celkem 12)

4 3. Související interní a externí dokumenty SME 3/008 Hygienický plán SME 7/011 Řízení neshod, reklamací SME 7/013 Zajištění dopravy a přepravy ve FN SME 5/001 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Norma ISO Metodické materiály NASKL 4. Informace o laboratoři 4.1. Základní informace o laboratoři Tabulka č. 1 - Identifikační a důležité údaje: Název organizace Fakultní nemocnice Plzeň Adresa Edvarda Beneše 13, Plzeň, Umístění Edvarda Beneše 13, Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, IČO Telefon , Fax Web Vedoucí laboratoře Odborný garant lékař Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. Telefonní spojení , Odborný garant nelékař Není stanoven Telefonní spojení Provozní doba 7:00 15:30 hod Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb GPK Imuno je zaměřena na vyšetření buněčné odezvy v podobě protilátkových aktivit namířených proti pohlavním buňkám: spermiím, vajíčkům a časným zárodkům Soupis nabízených vyšetření Stanovení protilátek proti kardiolipinu ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test. * Strana 4 (celkem 12)

5 Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. * Průnik spermií ovulačním hlenem penetrační metodou (Kremerův test). * Určování akrosomů spermií Lektinem z Pisum Sativum označeným FITC imunofluorescenční metodou. * Průkaz anti-spermatozoidálních protilátek v séru aglutinační metodou. * Kompletní spermiogram Vyšetření ovulačního hlenu hrdla děložního Antiovariální protilátky Antizonální protilátky Stanovení protilátek proti dalším fosfolipidům: Anexin V, ph-serin, ph-inositol, ph-etanolamín, ph-acid, ph- D glycerin, kardiolipin, β2 - glykoprotein * - metody označené hvězdičkou se připravují k Auditu 2 dle NASKL Metody pro výzkum s cílem budoucí aplikace do praxe: Protilátky proti Laminin- 1 Prostaglandin E, F2 Glutamin transferáza HsP 70 Anti- gliadinové protilátky IgG, IgA Inhibín A, B Fruktóza v seminální plazmě Protilátky proti chlamidiím IgG, IgA, IgM 4.4. Úroveň a stav akreditace pracoviště Pracoviště je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Dne 21.října 2010 proběhl úspěšně Audit I NASKL v Laboratoři reprodukční imunologie Gynekologickoporodnické kliniky v areálu Bory. Pracoviště získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I číslo AI pro registrovanou odbornost 813 Laboratoř alergologická a imunologická. Osvědčení je umístěno na webu V současné době se pracoviště připravuje na splnění podmínek Auditu II NASKL podle normy ISO 15189: Organizace laboratoře Laboratoř je rozdělená na dvě části: 1. Část rutinní Tato část slouží plně pro potřeby Poradny pro imunologii reprodukce při GPK v Plzni. Má dva úseky přípravný a výkonný. Vedoucí odborný lékař obou částí je Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. Manažer kvality a interní auditor: Katarína Bibková Jiný odborný pracovník Metrolog: Zdenka Mičanová Jiný odborný pracovník 2. Část výzkumná: Tato část slouží: a) Zavádění nových metodik a přístupu reprodukční imunologii. Jedná se o aplikovaný výzkum. b) Výuka studentů LF UK v Plzni ve vědecké odborné činnosti: Příprava VŠ k postgraduálnímu doktorandskému studiu (PhD). Za zavádění nových metod ve výzkumné části a aplikaci do této oblasti zodpovídají: Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová,DrSc, Katarína Bibková, Zdenka Mičanová Strana 5 (celkem 12)

6 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Základní informace SME/GPK/IMUNO/8/005/03 Biologický materiál vyšetřovaný v laboratoři zahrnuje krev, ovulační hlen a ejakulát. Krev odebírá všeobecná sestra/porodní asistentka, a ovulační hlen lékař-gynekolog na GPK, ejakulát je odebírán na pracovišti laboratoře GPK-IMUNO nebo v domácím prostředí. Postup při odběru a používaný odběrový systém je uveden v kapitole Požadavkové listy k vyšetření (žádanky) Žádanka k zásilce materiálu Do laboratoře GPK - Imuno při FN Plzeň - Bory od externích žadatelů se žádný biologický materiál neposílá. Pár dochází na Gynekologicko - porodnickou kliniku osobně a to i z důvodů anamnestických a dalších vyšetření v gynekologii. S každým biologickým materiálem je do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka a materiál označený identifikačním štítkem. Žádanka je založena v nemocničním informačním systému tj. WM. Na žádance jsou povinně vyplněné níže uvedené. Akceptován je i nalepený předtištěný štítek. Povinné údaje na žádance příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny pacienta, eventuelně informaci o způsobu úhrady, IČZ, odbornost a podpis odesílajícího lékaře (u požadavků z FN postačuje nalepený štítek s čárovým kódem a dalšími údaji) označení požadovaného vyšetření datum, čas odběru (ejakulát, OH). datum a čas přijetí vzorku laboratoři Označení biologického materiálu identifikační štítek: příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny pacienta, eventuelně informaci o způsobu úhrady, identifikace objednavatele iniciály žádajícího lékaře: prof. UG (prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.), datum, čas odběru (ejakulát) Požadavky na SPECIALIZOVANÁ vyšetření Vyšetření jsou vždy pečlivě s párem plánovaná Požadavky na AKUTNÍ (STATIM) vyšetření Statim se neprovádí 5.5. Požadavky na konzultační vyšetření Konzultační vyšetření gynekologů a porodníků nebo klinických imunologů řešíme po osobní domluvě zcela individuálně Odběry vzorků Odběr krve Vzorek krve je odebrán zdravotní sestrou do zkumavky Vacuette 6ml Z serum clot activator, která je označená štítkem se jménem, příjmením, rodným číslem, datem a zkratkou odebírajícího lékaře. Temperuje Strana 6 (celkem 12)

7 se při pokojové teplotě cca hodinu, pak se vkládá do vychlazené polystyrénové nádoby (5-10 C). Tím je biologický materiál připraven k transportu do laboratoří GPK - Imuno. Ejakulát Vyšetření ejakulátu je z intimních důvodů prováděno mimo poradnu GPK ambulance reprodukční imunologie, tedy v laboratořích GPK Imuno FN Plzeň - Bory. Z těchto důvodů je vyčleněna vlastní odběrová místnost, skládající se ze dvou částí. Ejakulát je odebírán po 4-5 denní pohlavní abstinenci masturbací do speciálních sterilních kontejnerů s červeným víčkem. Nádoby jsou uzavřené a opatřené štítky (jméno, příjmení, rodné číslo, datum odběru a údaj o čase odběru). V případě odběru mimo pracoviště (domácí prostředí) je nutno biologický materiál doručit do půl hodiny do laboratoře a zabránit podchlazení nebo přehřátí. Biologický materiál se musí udržovat při tělesné teplotě. Odebraný ejakulát vyšetřujeme do jedné hodiny po ejakulaci. Ovulační sekret (hlen) Ovulační sekret odebíráme obvyklým lékařským postupem do sterilních kapilár pomocí vakuované stříkačky (v gynekologické poloze v poradně GPK ambulance reprodukční imunologie). Kapiláry ukládáme do samolepícího označeného štítku (jméno, příjmení, rodné číslo, datum poslední menstruace, datum odběru) a ihned uskladňujeme při teplotě nižší než -18 C do převozu. Ovulační hlen je pak transportován v boxu na ledu do laboratoří GPK Imuno a vyšetřován maximálně do 14 dnů od odběru Odběry na speciální vyšetření Peritoneální a folikulární tekutina vždy po osobní domluvě s ošetřujícím lékařem GPK Všeobecné zásady pro odběry Za aseptických pravidel všeobecně dohodnutými metodami. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční a odebírající osoba nebo osoba zajišťující transport musí dbát zásad hygienického režimu, která jsou uvedena ve směrnici SME 3/008 Hygienický plán. Odebírající osoba ve FN Plzeň se řídí postupem SNL/DOS/SOP/039 Odběr žilní krve. Hlavní zásady: - ověření správnosti - pacienta, požadovaného vyšetření, identifikační údaje na zkumavce a žádance, - poučení pacienta o prováděném výkonu, - výběr vhodné žíly, - zajištění vhodné polohy paže, - přiložení škrtidla na dobu nezbytně nutnou (asi 1 min), - dezinfekce předpokládaného místa vpichu (po ověření případné alergie pacienta na dezinfekční prostředek), - provedení odběru vhodnou jehlou (uzavřený odběrový systém), - uvolnění škrtidla, - po naplnění zkumavky dostatečným množstvím krve (označeno na zkumavce) opatrným vynětím jehly ukončit odběr, - místo vpichu krýt sterilním tamponem nebo čtvercem a přelepit náplastí. Jednotlivé vakuové zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat 5-ti až 10- ti násobným šetrným převracením Manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je vždy telefonicky předem domluvena se zdravotnickými pracovníky operačního sálu GPK. Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení nalepením předtištěného štítku nebo označením minimálně celým jménem, rodným číslem pacienta a datem odběru jsou odběrové zkumavky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze dle typu požadovaných vyšetření Informace k dopravě materiálu Doprava zajišťovaná pracovníky žádajících provozů FN Plzeň a jiných externích pracovišť Přeprava svozu a rozvozu biologického materiálu probíhá vnitřním svozem FN dle stanoveného harmonogramu SME 7/013 Zajištění dopravy a přepravy ve FN. Strana 7 (celkem 12)

8 Přeprava biologického materiálu se řídí pokyny pro přepravu biologického materiálu dle SME 3/008 Hygienický plán. Přeprava krve je potřeba dodržet pokojovou teplotu (8-25 C). Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit ochranu a transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní - pokojovou teplotu v zimě). Vzorky biologického materiálu musí být transportovány v kolmé poloze, uzavřené a odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Přeprava ovulačního hlenu je nutné transportovat v termoboxu na ledu do laboratoří GPK Imuno. Přeprava ovulačního hlenu je zabezpečená vnitřním svozem FN dle stanoveného harmonogramu Materiál odeslaný lékařem poštovní zásilkou/přepravní službou. Tento způsob zasílání biologického materiálu není v laboratoři GPK Imuno využíván Informace pro pacienta k odběrům 1. Před odběrem krve doporučujeme na 24 hod snížit příjem tuků na minimum. 2. Před odběrem ovulačního hlenu vyžadujeme pohlavní styk s kondomem od skončené poslední menstruace. 3. Před odběrem ejakulátu požadujeme 4-5 denní pohlavní abstinenci Žádanky S každým biologickým materiálem je do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka a materiál označený identifikačním štítkem. Žádanka je založena v nemocničním informačním systému tj. WM. Viz Kapitola 5.2. Požadavkové listy k vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Pár se sníženou plodností je v poradně GPK ambulance reprodukční imunologie při telefonickém objednávání informován o požadavcích k jednotlivým odběrům Používaný odběrový systém Odběr krve provádíme do zkumavek Vacuette 6ml Z serum clot activator (poradna GPK - ambulance reprodukční imunologie). Odběr ejakulátu je prováděn masturbací do speciálních sterilních kontejnerů s červeným víčkem. (laboratoře GPK - Imuno). Ovulační hlen je odebrán do sterilních skleněných kapilár. (poradna GPK - ambulance reprodukční imunologie) Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku viz. Kapitola Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku viz. Kapitola Množství vzorku 1. krev 5 ml sražené krve 2. ovulační hlen množství závisí od aktuálních hormonálních hladin (minimum 200 μl) 3. ejakulát přísně individuální objem (od 0,5 5 ml) 4. peritoneální tekutina 5 ml 5. folikulární tekutina 5 ml Strana 8 (celkem 12)

9 5.15. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 1. Krev - centrifugací získání séra a uchovávání při teplotě méně než -18 C do zpracování. 2. Ovulační hlen - po odebrání se ihned uloží při teplotě méně než -18 C a je transportován do laboratoře na ledu a dále skladován při teplotě méně než -18 C do vyšetření (maximálně 14 dnů). 3. Ejakulát - je vyšetřen do jedné hodiny po ejakulaci Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Všichni zdravotničtí pracovníci musí používat při práci s biologickým materiálem ochranné pomůcky (rukavice) a postupovat dle doporučení SME 3/008 Hygienický plán a obecných pravidel bezpečnosti práce dle doporučení SME 5/002 Zabezpečení BOZP. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným závažným přenosným onemocněním mají být viditelně označeny. Při příjmu vzorku v laboratoři registruje tuto informaci pracovník přijímající vzorek a upozorní ostatní pracovníky laboratoře a provede záznam do Knihy příjmů pro daný biologický materiál. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k ztrátě, rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Do laboratoře nesmí být se vzorkem odeslána jehla. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. 6. Preanalytické procesy v laboratoři 6.1. Příjem průvodek a materiálu 1. Při převzetí biologického materiálu následuje: kontrola označení vzorku a žádanky, zápis do Knihy příjmů pro jednotlivé biologické materiály (krev, OH, ejakulát), ošetření získané krve, příprava séra, ovulační hlen ihned zamražen při teplotě nižší než - 18 C, ejakulát plánované vyšetření, vyšetřován nativní 6.2. Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků SME 7/011 Řízení neshod, reklamací. Převzetí sporného vzorku krve: - prasklá zkumavka, kontaminace okolí: okolí omyjeme a dezinfikujeme podle Hygienického plánu ve FN. - nesprávná identifikace (odlepený štítek) řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu a zlikvidujeme. Převzetí sporného vzorku ovulačního hlenu v případě rozmražení OH nebo prasklé skleněné kapiláry řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu. Převzetí sporného vzorku ejakulátu platí jen pro případ odběru mimo pracoviště (domácí prostředí), kdy vzorek nebyl doručen za předem určených podmínek do půl hodiny, řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo žádanky Při nesprávném označení vzorku nebo závadách ve vyplnění žádanky o vyšetření může laboratoř odmítnout vzorek jako nevyhovující a pracovník, který tuto závadu zjistí, provede záznam do Knihy neshod při příjmu materiálu. viz. Kapitola 6.2 Strana 9 (celkem 12)

10 Pravidla pro odmítnutí vzorku se aplikují liberálně s ohledem na jedinečnost materiálu a zátěž pacienta při odběru. O případném odmítnutí vzorku je informováno odesílající pracoviště/pacient Vyšetřování smluvními laboratořemi Vyšetřování smluvními laboratořemi není prováděno. Spolupracující laboratoře jsou využívány pouze při mezilaboratorní porovnávací zkoušce po osobní domluvě (Fakultní nemocnice Hradec Králové - Ústav klinické imunologie a alergologie). 7. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 7.1. Informace o formách vydávání výsledků Výsledkový list vyplňuje, kontroluje, podepisuje a interpretuje lékař gynekolog-imunolog s dosaženou specializační atestací v oboru lékařská imunologie na základě teoretických znalostí dosažených studiem oboru lékařská imunologie a zkušeností získaných praxí v daném oboru. Dílčí výsledky jsou zaznamenány do Knihy výsledků č.1, č. 2 a následně je zpracován Výsledkový list Telefonické hlášení z laboratoře Nelze použít nevyskytuje se Odpovědi na telefonickou žádost Nelze použít nevyskytuje se Změny výsledků a nálezů Nelze použít nevyskytují se v laboratoři Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Pár se sníženou plodností má vždy naplánovaný termín přímého odevzdání výsledků reprodukční imunologie. Změny termínu získání výsledků jsou domlouvány telefonicky podle potřeb pacientů, maximálně však v rozsahu dvou až tří týdnů od zpracování všech získaných biologických materiálů Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost provádí vedoucí úseku Prof. MUDr. Zdenka Ulčová Gallová DrSc. Jsou zaznamenány do KIS WM Způsob řešení stížností Pokud není stížnost adresována přímo vedoucímu laboratoře, může ji přijmout kterýkoliv pracovník, vždy se snahou o maximální vstřícnost. Drobnou ústní stížnost k práci laboratoře může řešit okamžitě pracovník, který ji přijal, pokud je to v jeho kompetenci. Jinak vždy předává stížnosti nadřízenému pracovníkovi, který je kompetentní k jejich vyřizování. Pracovník vyřizující stížnost navrhne vhodné opatření a stanoví, kdo je pověřen realizací opatření a kdo zkontroluje efektivitu opatření. Pokud není možné vyřídit stížnost hned, navrhne se postup řešení (získání dalších informací, analýza, odhad časového intervalu do definitivního vyřešení atd.) a stěžovateli se poskytne (písemné) oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Pokud stížnost odhalí systémovou závadu v práci laboratoře nebo nedostatky v edukaci personálu, musí v rámci nápravného opatření být navržena a implantována vhodná změna laboratorních postupů a/nebo doplněno proškolení personálu. Zodpovídá vedoucí lékař pracoviště. Závažné písemné stížnosti se řeší v souladu se směrnicí SME 6/007 Vyřizování stížností a petic ve spolupráci s primářem GPK a náměstkem pro LPP Zajištění potřeb k odběru biologického materiálu Laboratoř vydává pomůcky pouze k odběru ejakulátu. Strana 10 (celkem 12)

11 8. Formuláře FN Nevyskytují se. 9. Přílohy Nevyskytují se Abecední seznam laboratorních vyšetření Antiovariální protilátky. Antizonální protilátky Kompletní spermiogram Průkaz anti-spermatozoidálních protilátek v séru hemaglutinační metodou. Průnik spermií ovulačním hlenem penetrační metodou (Kremerův test). Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test. Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. Stanovení protilátek proti Kardiolipinu ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. Stanovení protilátek proti dalším fosfolipidům: Anexin V, ph-serin, ph-inositol, ph-etanolamín, ph-acid, ph- D glycerin, kardiolipin, β2 glykoprotein. Určování akrosomů spermií Lektinem z Pisum Sativum označeným FITC imunofluorescenční metodou. Vyšetření ovulačního hlenu hrdla děložního. Metody pro výzkum s cílem budoucí aplikace do praxe: Anti- gliadinové protilátky IgG, IgA Fruktóza v seminální plazmě Glutamín transferáza HsP 70 Inhibín A, B Protilátky proti Lamininu- 1 Prostaglandin E, F2 Protilátky proti chlamydiím IgG, IgA, IgM 9.2. Pokyny pro spolupracující oddělení Nelze použít nevyskytují se 9.3. Pokyny pro pacienty 1. Před odběrem krve doporučujeme na 24 hod snížit příjem tuků na minimum. 2. Před odběrem ovulačního hlenu vyžadujeme pohlavní styk s kondomem od skončené poslední menstruace. 3. Před odběrem ejakulátu požadujeme 4-5 denní pohlavní abstinenci. 10. Zpracovatelský tým Katarina Bibková Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. 11. Oponenti Mgr. Nina Müllerová Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Strana 11 (celkem 12)

12 12. Rozdělovník Všechna ZOK v rámci FN Plzeň 13. Klíčová slova laboratorní příručka neplodnost ejakulát - ovulační hlen sérum - peritoneální tekutina - folikulární tekutina Strana 12 (celkem 12)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 14) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5 A ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Laboratorní příručka Laboratoře Centra pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. je dokument, kterým informujeme o našich službách. Tato příručka obsahuje pokyny k

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ

Bezpečnostní cíle. Realizace resortních bezpečnostních cílů v RÚ Bezpečnostní cíle Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo Resortní bezpečnostní cíle (RBC), jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Naplněním Resortních

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 15) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 3. Počet stran: 15 Datum vydání: 01. 03. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Nové trendy v 21. století

Nové trendy v 21. století Problémy a perspektivy akreditace - klinických laboratoří Tomáš Zima Praha 14. února 2006 1 Nové trendy v 21. století llaboratorní automatizace, robotika a informatika lkonsolidace laboratoří lakreditace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4 Laboratorní příručka Výtisk č.:01 Počet stran: 6 Datum vydání: 18.8.2016 Datum účinnosti: 18.8.2016 Zrušovací ustanovení: / Zpracoval Schválil Jméno Ing.Kristýna Chaloupková

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘÍ KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN. Identifikační kód dokumentu: Název dokumentu:

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘÍ KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN. Identifikační kód dokumentu: Název dokumentu: U Lomu 638, Zlín, e-mail: info@ivfzlin.cz, tel. 577 005 911, fax: 577 005 974, www.ivfzlin.cz Společnost: Identifikační kód dokumentu: Název dokumentu: IVF Czech Republic s.r.o. LP_KRMG_r04 LABORATORNÍ

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 0 0 2 0 2 IČZ smluvního ZZ 6 4 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 4 N 0 0 1 Název IČO Oblastní nemocnice Náchod, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality V. Kongres perioperačních sester Plzeň 10. 6. 2016 Drahomíra LOUŽECKÁ Centrální sterilizace Zřizování CS ve světě od 40. let 20.století V ČR od 70.

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE. (zdravotní laborant)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE. (zdravotní laborant) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE (zdravotní laborant) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111,

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Roubalová Lucie Procesy v laboratoři Proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Hlavní

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 G 4 2 8 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Název IČO Psychiatrie Mladá Boleslav s. r. o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrie Mladá Boleslav s. r. o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 1 7 7 3 8 0 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 4 2 4 0 0 0 Číslo smlouvy 6 S 2 6 A 4 2 4 Název IČO Psychiatrie Mladá Boleslav s. r. o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 28 Výtisk č. Verze č.8 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Zpracoval: Dne: Schválil:

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 1) Definice laboratoře Definice laboratoře Laboratoř zajišťující morfologická (cytologická a histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání lidského

Více

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol Cíl sdělení Popis systému používání laboratorní techniky u lůžka pacientů

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 9 0 3 6 5 9 IČZ smluvního ZZ 0 2 3 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 5 A 0 2 A 3 8 0 Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více