LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO"

Transkript

1 SME 8/005/03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Obsah 1. Účel a předmět Úvod Pojmy, zkratky a kódy Pojmy Zkratky Kódy Související interní a externí dokumenty Informace o laboratoři Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Soupis nabízených vyšetření Úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy k vyšetření (žádanky) Žádanka k zásilce materiálu Požadavky na SPECIALIZOVANÁ vyšetření Požadavky na AKUTNÍ (STATIM) vyšetření Požadavky na konzultační vyšetření Odběry vzorků Odběry na speciální vyšetření Informace k dopravě materiálu Doprava zajišťovaná pracovníky žádajících provozů FN Plzeň a jiných externích pracovišť Materiál odeslaný lékařem poštovní zásilkou/přepravní službou Informace pro pacienta k odběrům Žádanky Ústní požadavky na vyšetření... 8 Strana 1 (celkem 12)

2 5.11. Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Preanalytické procesy v laboratoři Příjem průvodek a materiálu Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo žádanky Vyšetřování smluvními laboratořemi Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Informace o formách vydávání výsledků Telefonické hlášení z laboratoře Odpovědi na telefonickou žádost Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížností Zajištění potřeb k odběru biologického materiálu Formuláře FN Přílohy Abecední seznam laboratorních vyšetření Pokyny pro spolupracující oddělení Pokyny pro pacienty Zpracovatelský tým Oponenti Rozdělovník Klíčová slova...12 Strana 2 (celkem 12)

3 1. Účel a předmět 1.1. Úvod Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce služeb laboratoře reprodukční imunologie (GPK - Imuno) a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu. Poradna a na ni navazující laboratoř GPK Imuno vznikla v roce 1985 pro potřeby dalšího zpřesnění diagnózy snížené plodnosti páru. Tato poradna při Gynekologicko-porodnické klinice soustřeďuje páry s doposud nevysvětlitelnou sníženou plodností z celé České republiky a ze zahraničí. Jedná především o páry z opakovaných neúspěšných in vitro fertilizací (IVF) nebo o ženy, které opakovaně potrácejí, nebo jedince se základním onemocněním (např. autoimunitním aj.). Do laboratoře GPK Imuno je biologický materiál zasílán pouze ze specializované poradny GPK. Pár dochází do poradny osobně, a to i z důvodů anamnestických, dalších gynekologických vyšetření, a především odborného zhodnocení všech výsledků a navrhované terapie. Komplexní zhodnocení vyšetření slouží i k vedení další péče o pár na GPK, u spádového gynekologa či jiného odborníka. Tato příručka má napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb v gynekologii a porodnictví. Laboratorní příručka je k dispozici na webových stránkách Gynekologicko-porodnické kliniky, kde je pravidelně aktualizována. 2. Pojmy, zkratky a kódy 2.1. Pojmy Pojmy pro účely tohoto standardu: Imunologie reprodukce porucha imunitního systému, která může vyústit ve sníženou plodnost páru Oplodnění ve zkumavce mimotělní oplodnění 2.2. Zkratky GPK Imuno IVF EHK NASKL FN KIS WM OH VŠ Gynekologicko-porodnická klinika, laboratoře reprodukční imunologie in vitro fertilizace externí hodnocení kvality Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře Fakultní nemocnice klinicky informační systém WinMedicalc ovulační hlen vysokoškolák 2.3. Kódy odběr biologického materiálu kompletní spermiogram Mar test antispermatozoidální Ab Určování akrosomů spermií lektinem Pisum sativum ozn.fitc Průkaz antispermatozoidálních Ab TRAY A Stanovení protilátek proti zona pellucida oocytu Stanovení anti-kardiolipin IgG a IgM Elisa Penetrace spermií ovulačním hlenem (Kremerův test) Strana 3 (celkem 12)

4 3. Související interní a externí dokumenty SME 3/008 Hygienický plán SME 7/011 Řízení neshod, reklamací SME 7/013 Zajištění dopravy a přepravy ve FN SME 5/001 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Norma ISO Metodické materiály NASKL 4. Informace o laboratoři 4.1. Základní informace o laboratoři Tabulka č. 1 - Identifikační a důležité údaje: Název organizace Fakultní nemocnice Plzeň Adresa Edvarda Beneše 13, Plzeň, Umístění Edvarda Beneše 13, Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, IČO Telefon , Fax Web Vedoucí laboratoře Odborný garant lékař Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. Telefonní spojení , Odborný garant nelékař Není stanoven Telefonní spojení Provozní doba 7:00 15:30 hod Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb GPK Imuno je zaměřena na vyšetření buněčné odezvy v podobě protilátkových aktivit namířených proti pohlavním buňkám: spermiím, vajíčkům a časným zárodkům Soupis nabízených vyšetření Stanovení protilátek proti kardiolipinu ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test. * Strana 4 (celkem 12)

5 Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. * Průnik spermií ovulačním hlenem penetrační metodou (Kremerův test). * Určování akrosomů spermií Lektinem z Pisum Sativum označeným FITC imunofluorescenční metodou. * Průkaz anti-spermatozoidálních protilátek v séru aglutinační metodou. * Kompletní spermiogram Vyšetření ovulačního hlenu hrdla děložního Antiovariální protilátky Antizonální protilátky Stanovení protilátek proti dalším fosfolipidům: Anexin V, ph-serin, ph-inositol, ph-etanolamín, ph-acid, ph- D glycerin, kardiolipin, β2 - glykoprotein * - metody označené hvězdičkou se připravují k Auditu 2 dle NASKL Metody pro výzkum s cílem budoucí aplikace do praxe: Protilátky proti Laminin- 1 Prostaglandin E, F2 Glutamin transferáza HsP 70 Anti- gliadinové protilátky IgG, IgA Inhibín A, B Fruktóza v seminální plazmě Protilátky proti chlamidiím IgG, IgA, IgM 4.4. Úroveň a stav akreditace pracoviště Pracoviště je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Dne 21.října 2010 proběhl úspěšně Audit I NASKL v Laboratoři reprodukční imunologie Gynekologickoporodnické kliniky v areálu Bory. Pracoviště získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I číslo AI pro registrovanou odbornost 813 Laboratoř alergologická a imunologická. Osvědčení je umístěno na webu V současné době se pracoviště připravuje na splnění podmínek Auditu II NASKL podle normy ISO 15189: Organizace laboratoře Laboratoř je rozdělená na dvě části: 1. Část rutinní Tato část slouží plně pro potřeby Poradny pro imunologii reprodukce při GPK v Plzni. Má dva úseky přípravný a výkonný. Vedoucí odborný lékař obou částí je Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. Manažer kvality a interní auditor: Katarína Bibková Jiný odborný pracovník Metrolog: Zdenka Mičanová Jiný odborný pracovník 2. Část výzkumná: Tato část slouží: a) Zavádění nových metodik a přístupu reprodukční imunologii. Jedná se o aplikovaný výzkum. b) Výuka studentů LF UK v Plzni ve vědecké odborné činnosti: Příprava VŠ k postgraduálnímu doktorandskému studiu (PhD). Za zavádění nových metod ve výzkumné části a aplikaci do této oblasti zodpovídají: Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová,DrSc, Katarína Bibková, Zdenka Mičanová Strana 5 (celkem 12)

6 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Základní informace SME/GPK/IMUNO/8/005/03 Biologický materiál vyšetřovaný v laboratoři zahrnuje krev, ovulační hlen a ejakulát. Krev odebírá všeobecná sestra/porodní asistentka, a ovulační hlen lékař-gynekolog na GPK, ejakulát je odebírán na pracovišti laboratoře GPK-IMUNO nebo v domácím prostředí. Postup při odběru a používaný odběrový systém je uveden v kapitole Požadavkové listy k vyšetření (žádanky) Žádanka k zásilce materiálu Do laboratoře GPK - Imuno při FN Plzeň - Bory od externích žadatelů se žádný biologický materiál neposílá. Pár dochází na Gynekologicko - porodnickou kliniku osobně a to i z důvodů anamnestických a dalších vyšetření v gynekologii. S každým biologickým materiálem je do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka a materiál označený identifikačním štítkem. Žádanka je založena v nemocničním informačním systému tj. WM. Na žádance jsou povinně vyplněné níže uvedené. Akceptován je i nalepený předtištěný štítek. Povinné údaje na žádance příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny pacienta, eventuelně informaci o způsobu úhrady, IČZ, odbornost a podpis odesílajícího lékaře (u požadavků z FN postačuje nalepený štítek s čárovým kódem a dalšími údaji) označení požadovaného vyšetření datum, čas odběru (ejakulát, OH). datum a čas přijetí vzorku laboratoři Označení biologického materiálu identifikační štítek: příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny pacienta, eventuelně informaci o způsobu úhrady, identifikace objednavatele iniciály žádajícího lékaře: prof. UG (prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.), datum, čas odběru (ejakulát) Požadavky na SPECIALIZOVANÁ vyšetření Vyšetření jsou vždy pečlivě s párem plánovaná Požadavky na AKUTNÍ (STATIM) vyšetření Statim se neprovádí 5.5. Požadavky na konzultační vyšetření Konzultační vyšetření gynekologů a porodníků nebo klinických imunologů řešíme po osobní domluvě zcela individuálně Odběry vzorků Odběr krve Vzorek krve je odebrán zdravotní sestrou do zkumavky Vacuette 6ml Z serum clot activator, která je označená štítkem se jménem, příjmením, rodným číslem, datem a zkratkou odebírajícího lékaře. Temperuje Strana 6 (celkem 12)

7 se při pokojové teplotě cca hodinu, pak se vkládá do vychlazené polystyrénové nádoby (5-10 C). Tím je biologický materiál připraven k transportu do laboratoří GPK - Imuno. Ejakulát Vyšetření ejakulátu je z intimních důvodů prováděno mimo poradnu GPK ambulance reprodukční imunologie, tedy v laboratořích GPK Imuno FN Plzeň - Bory. Z těchto důvodů je vyčleněna vlastní odběrová místnost, skládající se ze dvou částí. Ejakulát je odebírán po 4-5 denní pohlavní abstinenci masturbací do speciálních sterilních kontejnerů s červeným víčkem. Nádoby jsou uzavřené a opatřené štítky (jméno, příjmení, rodné číslo, datum odběru a údaj o čase odběru). V případě odběru mimo pracoviště (domácí prostředí) je nutno biologický materiál doručit do půl hodiny do laboratoře a zabránit podchlazení nebo přehřátí. Biologický materiál se musí udržovat při tělesné teplotě. Odebraný ejakulát vyšetřujeme do jedné hodiny po ejakulaci. Ovulační sekret (hlen) Ovulační sekret odebíráme obvyklým lékařským postupem do sterilních kapilár pomocí vakuované stříkačky (v gynekologické poloze v poradně GPK ambulance reprodukční imunologie). Kapiláry ukládáme do samolepícího označeného štítku (jméno, příjmení, rodné číslo, datum poslední menstruace, datum odběru) a ihned uskladňujeme při teplotě nižší než -18 C do převozu. Ovulační hlen je pak transportován v boxu na ledu do laboratoří GPK Imuno a vyšetřován maximálně do 14 dnů od odběru Odběry na speciální vyšetření Peritoneální a folikulární tekutina vždy po osobní domluvě s ošetřujícím lékařem GPK Všeobecné zásady pro odběry Za aseptických pravidel všeobecně dohodnutými metodami. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční a odebírající osoba nebo osoba zajišťující transport musí dbát zásad hygienického režimu, která jsou uvedena ve směrnici SME 3/008 Hygienický plán. Odebírající osoba ve FN Plzeň se řídí postupem SNL/DOS/SOP/039 Odběr žilní krve. Hlavní zásady: - ověření správnosti - pacienta, požadovaného vyšetření, identifikační údaje na zkumavce a žádance, - poučení pacienta o prováděném výkonu, - výběr vhodné žíly, - zajištění vhodné polohy paže, - přiložení škrtidla na dobu nezbytně nutnou (asi 1 min), - dezinfekce předpokládaného místa vpichu (po ověření případné alergie pacienta na dezinfekční prostředek), - provedení odběru vhodnou jehlou (uzavřený odběrový systém), - uvolnění škrtidla, - po naplnění zkumavky dostatečným množstvím krve (označeno na zkumavce) opatrným vynětím jehly ukončit odběr, - místo vpichu krýt sterilním tamponem nebo čtvercem a přelepit náplastí. Jednotlivé vakuové zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat 5-ti až 10- ti násobným šetrným převracením Manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je vždy telefonicky předem domluvena se zdravotnickými pracovníky operačního sálu GPK. Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení nalepením předtištěného štítku nebo označením minimálně celým jménem, rodným číslem pacienta a datem odběru jsou odběrové zkumavky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze dle typu požadovaných vyšetření Informace k dopravě materiálu Doprava zajišťovaná pracovníky žádajících provozů FN Plzeň a jiných externích pracovišť Přeprava svozu a rozvozu biologického materiálu probíhá vnitřním svozem FN dle stanoveného harmonogramu SME 7/013 Zajištění dopravy a přepravy ve FN. Strana 7 (celkem 12)

8 Přeprava biologického materiálu se řídí pokyny pro přepravu biologického materiálu dle SME 3/008 Hygienický plán. Přeprava krve je potřeba dodržet pokojovou teplotu (8-25 C). Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit ochranu a transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní - pokojovou teplotu v zimě). Vzorky biologického materiálu musí být transportovány v kolmé poloze, uzavřené a odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Přeprava ovulačního hlenu je nutné transportovat v termoboxu na ledu do laboratoří GPK Imuno. Přeprava ovulačního hlenu je zabezpečená vnitřním svozem FN dle stanoveného harmonogramu Materiál odeslaný lékařem poštovní zásilkou/přepravní službou. Tento způsob zasílání biologického materiálu není v laboratoři GPK Imuno využíván Informace pro pacienta k odběrům 1. Před odběrem krve doporučujeme na 24 hod snížit příjem tuků na minimum. 2. Před odběrem ovulačního hlenu vyžadujeme pohlavní styk s kondomem od skončené poslední menstruace. 3. Před odběrem ejakulátu požadujeme 4-5 denní pohlavní abstinenci Žádanky S každým biologickým materiálem je do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka a materiál označený identifikačním štítkem. Žádanka je založena v nemocničním informačním systému tj. WM. Viz Kapitola 5.2. Požadavkové listy k vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Pár se sníženou plodností je v poradně GPK ambulance reprodukční imunologie při telefonickém objednávání informován o požadavcích k jednotlivým odběrům Používaný odběrový systém Odběr krve provádíme do zkumavek Vacuette 6ml Z serum clot activator (poradna GPK - ambulance reprodukční imunologie). Odběr ejakulátu je prováděn masturbací do speciálních sterilních kontejnerů s červeným víčkem. (laboratoře GPK - Imuno). Ovulační hlen je odebrán do sterilních skleněných kapilár. (poradna GPK - ambulance reprodukční imunologie) Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku viz. Kapitola Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku viz. Kapitola Množství vzorku 1. krev 5 ml sražené krve 2. ovulační hlen množství závisí od aktuálních hormonálních hladin (minimum 200 μl) 3. ejakulát přísně individuální objem (od 0,5 5 ml) 4. peritoneální tekutina 5 ml 5. folikulární tekutina 5 ml Strana 8 (celkem 12)

9 5.15. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 1. Krev - centrifugací získání séra a uchovávání při teplotě méně než -18 C do zpracování. 2. Ovulační hlen - po odebrání se ihned uloží při teplotě méně než -18 C a je transportován do laboratoře na ledu a dále skladován při teplotě méně než -18 C do vyšetření (maximálně 14 dnů). 3. Ejakulát - je vyšetřen do jedné hodiny po ejakulaci Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Všichni zdravotničtí pracovníci musí používat při práci s biologickým materiálem ochranné pomůcky (rukavice) a postupovat dle doporučení SME 3/008 Hygienický plán a obecných pravidel bezpečnosti práce dle doporučení SME 5/002 Zabezpečení BOZP. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným závažným přenosným onemocněním mají být viditelně označeny. Při příjmu vzorku v laboratoři registruje tuto informaci pracovník přijímající vzorek a upozorní ostatní pracovníky laboratoře a provede záznam do Knihy příjmů pro daný biologický materiál. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k ztrátě, rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Do laboratoře nesmí být se vzorkem odeslána jehla. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. 6. Preanalytické procesy v laboratoři 6.1. Příjem průvodek a materiálu 1. Při převzetí biologického materiálu následuje: kontrola označení vzorku a žádanky, zápis do Knihy příjmů pro jednotlivé biologické materiály (krev, OH, ejakulát), ošetření získané krve, příprava séra, ovulační hlen ihned zamražen při teplotě nižší než - 18 C, ejakulát plánované vyšetření, vyšetřován nativní 6.2. Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků SME 7/011 Řízení neshod, reklamací. Převzetí sporného vzorku krve: - prasklá zkumavka, kontaminace okolí: okolí omyjeme a dezinfikujeme podle Hygienického plánu ve FN. - nesprávná identifikace (odlepený štítek) řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu a zlikvidujeme. Převzetí sporného vzorku ovulačního hlenu v případě rozmražení OH nebo prasklé skleněné kapiláry řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu. Převzetí sporného vzorku ejakulátu platí jen pro případ odběru mimo pracoviště (domácí prostředí), kdy vzorek nebyl doručen za předem určených podmínek do půl hodiny, řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo žádanky Při nesprávném označení vzorku nebo závadách ve vyplnění žádanky o vyšetření může laboratoř odmítnout vzorek jako nevyhovující a pracovník, který tuto závadu zjistí, provede záznam do Knihy neshod při příjmu materiálu. viz. Kapitola 6.2 Strana 9 (celkem 12)

10 Pravidla pro odmítnutí vzorku se aplikují liberálně s ohledem na jedinečnost materiálu a zátěž pacienta při odběru. O případném odmítnutí vzorku je informováno odesílající pracoviště/pacient Vyšetřování smluvními laboratořemi Vyšetřování smluvními laboratořemi není prováděno. Spolupracující laboratoře jsou využívány pouze při mezilaboratorní porovnávací zkoušce po osobní domluvě (Fakultní nemocnice Hradec Králové - Ústav klinické imunologie a alergologie). 7. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 7.1. Informace o formách vydávání výsledků Výsledkový list vyplňuje, kontroluje, podepisuje a interpretuje lékař gynekolog-imunolog s dosaženou specializační atestací v oboru lékařská imunologie na základě teoretických znalostí dosažených studiem oboru lékařská imunologie a zkušeností získaných praxí v daném oboru. Dílčí výsledky jsou zaznamenány do Knihy výsledků č.1, č. 2 a následně je zpracován Výsledkový list Telefonické hlášení z laboratoře Nelze použít nevyskytuje se Odpovědi na telefonickou žádost Nelze použít nevyskytuje se Změny výsledků a nálezů Nelze použít nevyskytují se v laboratoři Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Pár se sníženou plodností má vždy naplánovaný termín přímého odevzdání výsledků reprodukční imunologie. Změny termínu získání výsledků jsou domlouvány telefonicky podle potřeb pacientů, maximálně však v rozsahu dvou až tří týdnů od zpracování všech získaných biologických materiálů Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost provádí vedoucí úseku Prof. MUDr. Zdenka Ulčová Gallová DrSc. Jsou zaznamenány do KIS WM Způsob řešení stížností Pokud není stížnost adresována přímo vedoucímu laboratoře, může ji přijmout kterýkoliv pracovník, vždy se snahou o maximální vstřícnost. Drobnou ústní stížnost k práci laboratoře může řešit okamžitě pracovník, který ji přijal, pokud je to v jeho kompetenci. Jinak vždy předává stížnosti nadřízenému pracovníkovi, který je kompetentní k jejich vyřizování. Pracovník vyřizující stížnost navrhne vhodné opatření a stanoví, kdo je pověřen realizací opatření a kdo zkontroluje efektivitu opatření. Pokud není možné vyřídit stížnost hned, navrhne se postup řešení (získání dalších informací, analýza, odhad časového intervalu do definitivního vyřešení atd.) a stěžovateli se poskytne (písemné) oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Pokud stížnost odhalí systémovou závadu v práci laboratoře nebo nedostatky v edukaci personálu, musí v rámci nápravného opatření být navržena a implantována vhodná změna laboratorních postupů a/nebo doplněno proškolení personálu. Zodpovídá vedoucí lékař pracoviště. Závažné písemné stížnosti se řeší v souladu se směrnicí SME 6/007 Vyřizování stížností a petic ve spolupráci s primářem GPK a náměstkem pro LPP Zajištění potřeb k odběru biologického materiálu Laboratoř vydává pomůcky pouze k odběru ejakulátu. Strana 10 (celkem 12)

11 8. Formuláře FN Nevyskytují se. 9. Přílohy Nevyskytují se Abecední seznam laboratorních vyšetření Antiovariální protilátky. Antizonální protilátky Kompletní spermiogram Průkaz anti-spermatozoidálních protilátek v séru hemaglutinační metodou. Průnik spermií ovulačním hlenem penetrační metodou (Kremerův test). Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test. Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. Stanovení protilátek proti Kardiolipinu ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. Stanovení protilátek proti dalším fosfolipidům: Anexin V, ph-serin, ph-inositol, ph-etanolamín, ph-acid, ph- D glycerin, kardiolipin, β2 glykoprotein. Určování akrosomů spermií Lektinem z Pisum Sativum označeným FITC imunofluorescenční metodou. Vyšetření ovulačního hlenu hrdla děložního. Metody pro výzkum s cílem budoucí aplikace do praxe: Anti- gliadinové protilátky IgG, IgA Fruktóza v seminální plazmě Glutamín transferáza HsP 70 Inhibín A, B Protilátky proti Lamininu- 1 Prostaglandin E, F2 Protilátky proti chlamydiím IgG, IgA, IgM 9.2. Pokyny pro spolupracující oddělení Nelze použít nevyskytují se 9.3. Pokyny pro pacienty 1. Před odběrem krve doporučujeme na 24 hod snížit příjem tuků na minimum. 2. Před odběrem ovulačního hlenu vyžadujeme pohlavní styk s kondomem od skončené poslední menstruace. 3. Před odběrem ejakulátu požadujeme 4-5 denní pohlavní abstinenci. 10. Zpracovatelský tým Katarina Bibková Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. 11. Oponenti Mgr. Nina Müllerová Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Strana 11 (celkem 12)

12 12. Rozdělovník Všechna ZOK v rámci FN Plzeň 13. Klíčová slova laboratorní příručka neplodnost ejakulát - ovulační hlen sérum - peritoneální tekutina - folikulární tekutina Strana 12 (celkem 12)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Název dokumentu. Abstrakt. Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice Název dokumentu LP-TOX Laboratorní příručka strana : 1z 39 LP-TOX Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka Toxikologické laboratoře

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 26) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 12.5.2011 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoře klinické patologie a cytologie A Úvod B Identifikace laboratoře B-1 Základní

Více