Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009"

Transkript

1 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

2

3 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika Jednoduché zjišování povrchových vad prostým zrakem nebo s pomocí optických pomcek Zjišování povrchových otevených vad na rzných neporézních materiálech. Vizuální hodnocení. Zjišování povrchových vad otevených i uzavených na magnetických materiálech. Vizuální hodnocení vad. Zjišování povrchových vad na magnetických materiálech. Zkoušení je obvykle automatizované. Zjišování povrchových vad a kontrola struktury elektricky vodivých materiál. Zkoušení lze automatizovat. Zjišování pevážn vnitních vad s využitím odrazu ultrazvuku. Metoda má širokou oblast aplikace. Užívá se i k mení tloušky materiálu. Zjišování pevážn vnitních vad prozáením pomocí ionizujícího záení (rentgen, radionuklidy).

4 Pehled používaných kontrolních metod Vady materiál se nedestruktivními metodami zjišují nepímo. Prostedníkem pro urení vady je fyzikální veliina, která v interakci s prostedím mní své parametry. Základem metod nedestruktivního zkoušení materiálu a výrobk je rozbor a mení tchto zmn, stanovení jejich velikosti, tvaru a polohy ve zkoušeném výrobku. Defektoskopické zkoušky dlíme podle schopnosti identifikace vad na povrchu nebo uvnit materiálu : Povrchové vady - vizuální metody, - penetraní (kapilární) zkoušky, - magnetoinduktivní a elektroinduktivní zkoušky

5 Vnitní vady - akustické (ultrazvukové) metody, - radiologické (prozaovací) metody. Uvedené metody mohou mít adu variací : tepelné metody, akustická emise, optické metody, mikrovlnná defektoskopie, neutronová radiografie, zkoušky tsnosti a jiné. Každá z defektoskopických metod má své možnosti a omezení, dané jejich fyzikální podstatou. Neexistuje univerzální metoda, která by umožovala zjištní všech typ vad. Je nutné volit úelnou kombinaci dvou i více metod, které se ve svých možnostech vzájemn doplují.

6 Kvalifikace a certifikace v NDT

7 Kvalifikace a certifikace v NDT

8 NDT METODY VIZUÁLNÍ

9 Vizuální kontrola - je nejjednodušší defektoskopickou kontrolou Metody pímá kontrola - kontrola pouhým okem nebo lupou, pomocí optických a optoelektronických pístroj a zaízení (nap. endoskopy, periskopy) nepímá kontrola - televizní kamery s CCD ipem Základní podmínky pro vizuální zkoušení 1. dostatená zraková schopnost pracovníka, 2. vhodná úprava povrchu zkoušeného výrobku 3. správné osvtlení.

10 Výhody a nevýhody vizuální kontroly Výhody jednoduchost provedení u pímé vizuální kontroly též jednoduché vybavení pomrn vysoká úinnost Nevýhody znaná subjektivita metody, podmínná zrakovými i psychickými vlastnostmi pracovníka.

11 Použití vizuální kontroly na zjišování povrchových necelistvostí (trhlin, korozních míst, porézity, odkrytých staženin a edin atd.), porušení prvk ocelových konstrukcí aj., zárove se používá pro hodnocení charakteru, druhu a rozsahu tchto vad. jejím prostednictvím se také ovuje splnní podmínek pedepsaných pro úpravu povrch pi následných nedestruktivních zkouškách, nap. metodou kapilární, magnetickou práškovou, ultrazvukovou i prozaovací

12 Požadavky na pracovníky zrakové schopnosti - zraková ostrost a akomodaní schopnost, tyto schopnosti závisí: - na vnjších podmínkách zkoušení (jakost povrchu, smr a intenzit osvtlení) - na fyzickém a psychickém stavu pracovníka - zrakové schopnosti se musí pravideln ovovat (za 2 až 3 roky) - ped vlastní kontrolou si tyto schopnosti provuje pracovník sám pomocí testu zrakové rozlišitelnosti, kterým si souasn ovuje i vyhovující intenzitu osvtlení technické znalosti - o výrobní technologii zkoušeného výrobku - druhu a umístní hledaných necelistvostí - kritérií jejich hodnocení - povšechná znalost defektoskopických metod

13 Zraková ostrost a akomodaní schopnost Je schopnost oka rozlišit od sebe dva malé objekty (dv tenké linie). Vzájemný odstup tchto dvou objekt je oznaován úhlem, pod nímž je oko rozlišuje. Zraková ostrost je vyjádena íslem 1 v pípad, když oko rozliší dv tenké linie ve vzájemné úhlové vzdálenosti 1', což odpovídá pibližn 0,1 mm pro pozorovací vzdálenost 33 cm. Prmrný pozorovatel je schopen za optimálních podmínek dosáhnout visu 2, 2 tj. rozlišení 0,5'. Proto byl visus 1 stanoven jako základ pi normálních pozorovacích podmínkách. Oko dvacetiletého pracovníka je schopno vyrovnat rozdíl ~ 10 dioptrií, oko padesátiletého pracovníka je schopno vyrovnat jen ~ 2 dioptrie

14 Viditelnost detailu Dále závisí na umístní svtelných zdroj (pi oslnní se viditelnost zhoršuje) spektrálním složení jejich svtla únav pracovníka stupni adaptace jeho oí na dané osvtlení podmínkách pracovišt (hluk, vibrace, teplota apod.) Nejzávažnjší z podmínek viditelnosti detailu jsou jeho kontrast a rozmry

15 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti Uchaze musí prokázat uspokojivé zrakové schopnosti, vyšetením u oního lékae, u odborníka v optometrii, nebo jinou lékasky uznanou osobou v souladu s následujícími požadavky: schopnost vidní na blízko musí umožnit minimáln tení písma Jägrova testu íslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma ze vzdálenosti ne menší než 30 cm jedním nebo obma oima, bu bez korekce, nebo s korekcí; schopnost rozlišení barev (barvocit) musí být dostatená tak, aby uchaze rozeznal a rozlišil kontrast mezi barvami používanými v NDT metod, podle urení zamstnavatele. Dokumentované ovení zrakové schopnosti pro vidní na blízko musí být provedeno nejmén každý rok. Vizuální kontrola - Test dle Jägra 1: Školení na vizuální kontrolu svar (VTP) se provádí dle norem platných v eské republice, tyto normy popisují prbh školení a podmínky pro uchazee na VTP. Základním požadavkem je zaazení pracovníka na místo, kde je požadována znalost VTP. Principieln jsou toto školení povinni absolvovat všichni sváei a pracovníci na destrukcích, kteí nejvíce mžou ovlivnit kvalitu vyrábných svar a zamezit vadným dílm opustit závod. Jako další jsou do skupiny lidí zaazeni všichni pracovníci výstupních kontrol a dále všicni pracovníci na projektech, které urí vedoucí projektu.

16 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti

17 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti!"#$!!!$ %!$#&#'

18 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti () *+! )*,##"!$!#$$

19 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti $ #*+"$# '

20 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti Barvocit

21 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti

22 Vizuální kontrola - svtlo patí ke skupin elektromagnetického záení, kam patí RTG záení, gama záení, rádiové a TV signály záení se dlí na: - infraervené (IR) - viditelné svtlo - ultrafialové záení (UV) viditelné svtlo je základem pi použití vizuální metody svtlo: - je vnímáno lidským okem - šíí se pímoae (dlá stín) - jeho rychlost ve vakuu je km/s - mže být absorbováno, odraženo, propuštno minimální osvtlení na kontrolované ploše je 500 lx, doporuená je však hodnota vyšší pi volb osvtlení je nutné uvažovat: - o optimálním smru svtla ke kontrolované ploše - jak zamezit oslnní pracovníka - o intenzit osvtlení s ohledem na odrazivost povrchu používají se lupy se zvtšením 5-12x

23 Vizuální kontrola úhel pohledu musí být vtší než 30

24 Vizuální kontrola - pomcky a zaízení Lze je rozdlit do tí skupin: pro kontrolu blízko umístných objekt (l do 250 mm, oko-pedmt) - lupy se Z = 3x až 5x - mikroskopy se Z = 20x až 30x pro kontrolu vzdálených objekt (l > 250 mm) - teleskopické lupy pro kontrolu skrytých objekt (vnitních povrch, trubek, vývrt, odlitk, konstrukcí apod.) - endoskopy pevné, - endoskopy vláknové, televizní zaízení

25 Pevné endoskopy (boroskopy) Pevné endoskopy jsou optické pístroje: - trubkovitého tvaru s objektivem a okulárem - jsou opateny optickým systémem oek a zrcadel - mají vestavn svtelný zdroj na osvtlení zorného pole Mají dvojí úkol: - opticky zvtšit obraz detailu pedmtu - umožují zviditelnní objekt v prostorách, jež jsou pro oko pozorovatele nepístupné Vyrábí se od prmru 3 mm až do prmru normálních dalekohled s rozmezím délky od nkolika cm až do 20 m. Boroskopy se používají pedevším pro takové aplikace, které se vyznaují možností pímého pístupu (tj. bez pekážek a ohyb)..

26 PRMYSLOVÉ ENDOSKOPY: Fibroskopy Fibroskopy v sob spojují vysokou ohebnost sondy s její robustní a odolnou konstrukcí. Díky tomu jsou pedureny i pro použití v nároných podmínkách prmyslového prostedí S výjimkou ultratenkých mají všechny fibroskopy dálkov ovladatelné vychylování inspekního konce sondy s možností aretace zvolené polohy a systém výmnných koncových objektiv. Tím je v praxi maximalizována velikost prostoru, který lze takovým fibroskopem prohlédnout. Ke všem fibroskopm lze použít rozsáhlé píslušenství svtelných zdroj, pracovních nástroj a kompletní foto a videodokumentaní systémy od adaptér pro pipojení digitálního nebo klasického fotoaparátu i videokamery až po programové vybavení pro poítaové zpracování, vyhodnocení a archivaci dat. Aktivní délka flexibilní ásti fibroskopu je max. 3 m. Prmr flexibilní ásti se pohybuje obvykle od 6 do 20 mm. Jsou konstruovány tak, že objektiv s nástavcem, obrazovod a svtlovod jsou oplášovány flexibilním pouzdrem z nerezavjícího materiálu. Okulár, napojení svtlovodu, mechanika zaostování a ohybu konce fibroskopu jsou umístny v pouzde druhého konce

27 PRMYSLOVÉ ENDOSKOPY: Videoskopy Videoskopy: jsou ohebné endoskopy vybavené CCD snímaem zabudovaným do jejich inspekního konce. Z hlediska kombinace kvality obrazu, množství rzných funkcí pro jeho optimalizaci, vyhodnocování a mení a tím i rozsáhlých aplikaních možností, pedstavují dnes to nejlepší mezi technickými endoskopy.

28 Podmínky pro provádní vizuální kontroly 1) Kvalifikace pracovníka Vizuální kontrolu smí provádt pouze pracovník, který má odpovídající znalosti - o konstrukci - technologii výroby a provozu zkoušené ásti - o druzích zjistitelných vad a místech, ve kterých se tyto vady mohou vyskytovat a o pípustnosti vad - znalost podmínek pro úinnou aplikaci dalších nedestruktivních zkoušek - dostatenou zrakovou schopnost pro zjištní a ohodnocení vad 2) Úprava povrch pro kontrolu Z prohlížených povrch musí být odstranny neistoty a vše, co by zhoršovalo rozlišitelnost pípadných vad, nebo jejich správné ohodnocení.

29 Podmínky pro provádní vizuální kontroly 3) Osvtlení - povrch musí být osvtlen denním nebo bílým umlým svtlem o intenzit dovolující peíst test zrakové rozlišitelnosti N 2,5 - celkové osvtlení musí dovolovat nutnou orientaci pracovníka a nesmí zhoršovat podmínky kontroly - místní osvtlení kontrolovaného povrchu musí být takové, aby si pracovník mohl ídit jeho intenzitu, smr a clonní tak, aby hledané vady byly co nejzetelnji viditelné 4) Provedení kontroly - pi pímé vizuální kontrole se systematicky prohlížejí všechny kontrolované povrchy - na základ výsledku vizuální kontroly se zjištné vad piadí odpovídající druh a vada se zaadí do píslušné kategorie, tj. vada nepípustná, pípustná, sledovaná, nesledovaná apod. - pokud o druhu vady a jejím zaazení nelze rozhodnout pouze na základ vizuální kontroly, provede se ohodnocení vady až podle výsledk dalších zkoušek.

30 Píklad provádní vizuální kontroly svar Kontrola velikosti svaru Velikost tupého svarového spoje - podle tloušky stny Velikost koutového svaru a Mrky velikostí svar - problém je s koutovými svary, které nemají úhel 90 V pípad poteby je nutné zhotovit mrky šablony - na jednotlivé typy a úhly svar Papírové pravítko - pomcka pro vyhodnocování vad podle normy SN EN ISO 5817.

31 Píklad provádní vizuální kontroly svar Vady - nedovaený svar, zápaly

32 Píklad provádní vizuální kontroly svar

33 ! "#$%& Píklad provádní vizuální kontroly svar Jen pro úely školení

34 ! "#$%& Píklad provádní vizuální kontroly svar '( )*+,!&&'-)+-#./ *!#/ 3%4.%56 7-/8 +#'&'"012#!/ 3%4%9:;9 3!/!3;9 &' '# '&$# 4$#'&*''"056 3%4;$:/$ 7*(1)<=(>/ 6 01!( )7-/,.'7-)*=(5)/ /$-

35 Píklad provádní vizuální kontroly svar )?,8!#* Upálené hrany, prpaly

36 Vizuální kontrola odlitk Komparátory pro stanovení kvality povrchu ocelových odlitk

37 Kapilární (penetraní) metody

38 Kapilární (penetraní) metody Zkoušení materiálu kapilárními metodami je jednou z nejstarších defektoskopických metod a vyvinulo se ze zkoušek tsnosti spoj a odlitk pomocí petroleje a vápenného mléka v prbhu 19.století. Moderní kapilární metody jsou samostatným oborem NDT. Využívají kapilárních vlastností nkterých kapalin, zvaných penetranty, ke zjišování povrchových vad materiálu, jako jsou nap. trhliny, studené spoje, porezita apod. Zjišování vnitních vad, které nemají s povrchem žádné spojení,, není pomocí kapilárních metod možné. Nelze zjišovat vady na porézních materiálech nebo na materiálech, které by byly narušeny kapilárními prostedky (nap. nkteré plasty). Hlavní pedností kapilárních metod je jejich principiální i aplikaní jednoduchost. Další výhodou je jejich vysoká universálnost, nebo tvarová složitost, rozmry i chemické složení zkoušených souástí nehraje takovou roli jako u dalších metod NDT.

39 Kapilární metody se nejlépe osvdily u plošných vad typu trhlin, studených spoj, zdvojenin apod., a to i velmi jemných. U mlkých a prostorových vad (bubliny), které se na povrch široce otevírají, je výsledek vtšinou neuspokojivý, nebo nelze zabránit vymytí penetrantu, z vady pi odstraování jeho pebytku z povrchu výrobku.

40 Fyzikální základy kapilárních metod Podstatou kapilárních metod je použití vhodné indikaní kapaliny o nízkém povrchovém naptí, která vnikne do necelistvosti a po odstranní jejího pebytku z povrchu zkoušeného pedmtu vzlíná vlivem kapilárních sil. Zviditelnní vady je poté barevná nebo fluoreskující indikace na povrchu. Indikace vad se hodnotí vizuáln. Kapilární metody jsou založeny na využití charakteristických vlastností kapalin, tzv. kapilárních jev. Nejdležitjší z nich jsou: - povrchové naptí - krajový úhel - kapilární elevace - viskozita - kapilární tlak

41 Povrchové naptí Fyzikální základy kapilárních metod Kapalina se snaží zaujmout kulový tvar pi nm má daný objem kapaliny nejmenší povrch. Povrchové naptí jsou síly, které brání zvtšování povrchu. Povrchové naptí má vliv na smáivost povrchu detekní kapalinou. Kapaliny s nízkým povrchovým naptím lépe smáejí zkoušený povrch. Krajový úhel Je-li okrajový úhel je ostrý, kapalina stnu smáí. Je-li okrajový úhel je tupý, kapalina stnu nesmáí. Krajový úhel u detekních kapalin je vždy malý (ostrý). Kapilární elevace - je základním pedpokladem pro detekci vad Vlivem povrchového naptí je smáivá kapalina vtahována v kapiláe do urité výšky, kde vytváí zakivený, konkávní povrch, nebo proti povrchovým silám psobí gravitaní síla sloupce kapaliny. Kapilární deprese se projeví v pípad nesmáivé kapaliny, kdy bude hladina níže a bude tvoit konvexní vypouklý vrchlík).

42 Viskozita Viskozita (ν ) [m 2.s -1 ] detekních kapalin (vazkost, vnitní tení kapaliny) má podstatný vliv na výsledný efekt kapilárních metod. Viskozita ovlivuje rychlost, s níž kapalina vniká do necelistvosti a vystupuje opt na povrch Píliš viskozní kapalina vniká do vad pomalu a naopak kapalina o nízké viskozit vytváí na povrchu píliš slabou vrstvu. Viskozita kapalin klesá pibližn o 2% pi zvýšení teploty o 1 C. Pro vyjádení viskozity kapalin se používá kinematická viskozita ν, (což je podíl dynamické viskozity η a hustoty kapaliny ρ) Kapalina petrolej nesmytelné penetranty smytelné penetranty emulgátory ν [ m 2.s -1 ] 1, až až až 1,6.10-4

43 Kapilární tlak Rovinný povrch kapaliny má vlivem povrchového naptí snahu se zmenšovat. Psobením soudržných sil vzrstá tlak v kapalin smrem od povrchu dovnit kapaliny. Tento vzrst tlaku se nazývá tlak kohezní. Pi zakivení povrchu, které nastává v kapiláe, však lze pozorovat zmnu tlaku, kterým povrchová vrstva psobí na ostatní kapalinu, a který se piítá k tlaku koheznímu. Tento pídavný tlak se nazývá tlak kapilární. V pípad vypouklého povrchu psobí tento pídavný tlak smrem do kapaliny. V pípad vydutého povrchu je smr kapilárního tlaku opaný ve smru od kapaliny, povrchová vrstva se snaží zkrátit, a tím roztahuje sloupec kapaliny. Kapilární tlak je tedy nepímo úmrný polomru R plochy. ím menší je polomr, tím vtší je zakivení plochy a tím vtší je kapilární tlak. Trhliny mají vtšinou tvar úzkého klínu, jehož vrchol smuje do materiálu. V pípad, že detekní kapalina nevyplní zcela prostor trhliny, vzniknou dva menisky. Protože spodní meniskus je menší, a má tudíž vtší zakivení, bude kapilární tlak p 1 > p 2. V praxi to znamená, že vzlínání penetrantu z takové trhliny bude nepízniv ovlivnno. Teprve když horní meniskus bude pokryt zrnky vývojky, zmní se v adu malých menisk s vtším zakivením, a tudíž i vtším kapilárním tlakem, který pevýší kapilární tlak p 1 a penetrant bude vzlínat na povrch.

44 Metody kapilárních zkoušek Metody rozlišujeme podle zpsobu oznaení a hodnocení vady na: metody barevné indikace - necelistvosti se projeví vznikem barevné indikace, která kontrastuje s jejím okolím (obvykle bílým). Hodnotí se pi denním nebo umlém svtle. metody fluorescenní - vada se projeví tak, že pi ozáení ultrafialovým svtlem zelen nebo žlutozelen fluoreskuje a tím svteln kontrastuje s tmavým okolím vady. Hodnocení se provádí v tzv. erném svtle (UV). metodu dvouúelovou necelistvosti lze zviditelnit barevn nebo nebo fluorescenn, podle druhu použitého osvtlení (bílé nebo UV svtlo).

45 ištní ped penetrací

46 Prostedky kapilárních zkoušek Tímto názvem jsou oznaována inidla potebná pro zkoušku kapilárními metodami. Obvykle se rozdlují na: 1. penetranty (detekní kapaliny) 2. vývojky 3. emulgátory 4. odmašovae a istie

47 Penetranty Penetrant je kapalina, která se nanáší na povrch zkoušeného materiálu, vniká do povrchových vad, kde setrvává v dostateném množství i po odstranní jejího pebytku z povrchu. Následným vzlínáním jsou vady zviditelovány. Penetranty se skládají ze smsí kapalných ropných produkt a organických rozpouštdel. Sms je obarvena na erveno, nebo obsahuje rozpuštný luminofor. Rozdlují se: podle typu vytváené indikace - penetranty barevné, fluorescenní a dvouúelové (obsahují barvivo i luminofor) podle smytelnosti vodou - smytelné (obsahují emulgátor) a nesmytelné (nestaí oplach vodou) podle smytelnosti na základ emulgátoru - penetranty emulganí (obsahují emulgátor) - postemulganí (emulgátor se nanáší na pebytek penetrantu po uplynutí penetraního asu)

48 Penetrace išt ní a sušení

49 Vývojky Vývojky jsou inidla, která se po odstranní pebytku penetrantu nanáší na zkoušený vzorek a napomáhají svými absorpními vlastnostmi vzlínání penetrantu z necelistvostí n a spolen s ním vytváí kapilární indikace. Základem vývojky, je práškovitá složka bílé barvy, jemného zrnní, která nesmí být hydroskopická (hydroskopická = rychle uvoluje i absorbuje vlhkost). Používá se oxid zinenatý a horenatý, uhliitan horenatý nebo vápenatý(kída), kaolin, mastek, bentonity aj. Druhou složkou vývojky mže být vzduch (u suché), voda, aceton, líh, benzin aj. Hlavním úkolem vývojky je vytvoit a zvýraznit indikaci necelistvosti, (funguje do urité míry jako savý papír). Vývojka napomáhá vzlínání penetrantu z necelistvosti na povrch U barevné metody je úkolem vývojky maskování okolního povrchu necelistvosti (vtšinou bílým zabarvením) a tím zvýšení kontrastu indikace necelistvosti. U fluorescenních postup se maskování povrchu nevyžaduje.

50 Rozdlení vývojek Kapilární vývojky rozdlujeme podle druhu nosného prostedí na ti základní skupiny: suché vývojky - nosným prostedím je bu vzduch, nebo vhodný hnací plyn. Vývojky se na zkoušený povrch naprašují. mokré vývojky tkavé - práškovitá složka vývojky je rozptýlena v tkavém rozpouštdle, nap. v acetonu. Vývojky se na zkoušený povrch nanášejí stíkacími pistolemi, spreji apod. mokré vývojky vodné mokré vývojky vodné - práškovitá složka vývojky je rozmíchána ve vod, která obsahuje ješt smáedlo, pípadn pípravky proti pnivosti. Vývojky se vtšinou pedehívají na 65 C a nanášejí se ponoením zkoušeného pedmtu do vývojkové lázn. V tomto pípad odpadá sušení povrchu po oplachu vodou pi odstraování pebytku detekní kapaliny.

51 Aplikace vývojky

52 Aplikace vývojky množství nanesené vývojky

53 Prostedky kapilárních zkoušek Emulgátory jsou povrchov úinné látky, snižující povrchové naptí kapalin, usnadují odstranní pebytku penetrantu s povrchu zkoušené souásti. Odmašovae odstraují tuk nebo olej z povrchu zkoušeného pedmtu ped nanesením detekní kapaliny. Používají se organická rozpouštdla (benzin, aceton, chlorované uhlovodíky a j.) nebo anorganické látky (louh sodný, draselný, soda aj.) isti je kapalina k odstranní penetrantu kapalina k odstranní penetrantu s povrchu zkoušeného pedmtu. Základem je organické rozpouštdlo, asto kombinované s emulgátorem.

54 Postup zkoušení píprava povrchu - mechanické oištní, odmaštní a osušení nanesení penetrantu (detekní kapaliny)na zkoušený povrch natíráním, astji nástikem, event. u malých souástí ponorem. Teplota pi nanášení se má pohybovat v rozmezí + 5 až 50 C. Doba psobení penetrantu, tzv. penetraní as je minimáln 5 až 15 minut odstranní pebytku penetrantu - smytelné (emulganí a postemulganí) oplachem vodou, píp. otením vlhkou houbou. U nesmytelných se nejprve pebytek sete sajícím textilem, nepouštjícím vlákno, a poté se použije isti a osuší istou textilní látkou. Je nutné zabránit vymytí detekní kapaliny z necelistvosti vyvolání indikace - nanesením vývojky (suché - naprašováním, mokré - natíráním, nástikem, ponorem). Na bílé vyvolávací vrstv se objeví po urité dob (v závislosti na velikosti necelistvosti) barevná nebo fluorescenní indikace (podle druhu použitého penetrantu) vyhodnocení - provádí se vizuáln pouhým okem nebo pomocí lupy a to ihned po nanesení vývojky, kdy se projeví indikace vad vtších rozmr, zatímco projevení indikací jemnjších vad trvá delší dobu, pibližn do 10 minut - barevné indikace se vyhodnocují pi rozptýleném bílém svtle intenzity intenzity nejmén 500 lux - pi fluorescenní metod se pracuje v zatemné místnosti pi erném svtle ultrafialové lampy (λ = 320 až 400 nm)

55 Inspekce

56 Inspekce

57 Charakteristiky indikací Podle vzhledu indikace necelistvostí je rozdlujeme na: - souvislé liniové - trhliny, praskliny, studené spoje, u válcovaných materiál peplátování - perušované liniové - nevychází na povrch v celé své délce (perušované), nap. u výkovk nebo vývalk mohou takové vady vzniknout údery bucharu nebo tlakem kovací stolice - okrouhlé - v odlitcích plynové dutiny, bodliny, vmstky a pod., u svar na ukonení housenky, kde se mohou nalézat kráterovité trhliny - tekované (shluky bod) - porezita, bodlinovitost, jemné ediny - rozptýlené (difuzní) - bez ostrého ohraniení. Nedostatené odstranní pebytku detekní kapaliny. Pi pelivém odstranní penetrantu mže jít o velmi jemnou porezitu nebo jemné mikrostaženiny (u Mg slitin). Zkoušku nutno opakovat.

58 Inspekce kritéria hodnocení indikací

59 Citlivost kapilárních metod a její ovování U kapilárních, stejn jako u ostatních defektoskopických metod, je nutné posuzovat, s jakou citlivostí metoda pracuje, nebo mezi citlivostí metody a zjistitelností vad je pímá souvislost. Citlivost kapilárních zkoušek a tedy i zjistitelnost vad je ovlivována adou rzných initel: 1. Druhem zkoušeného materiálu 2. Jakostí povrchu 3. Teplotou 4. Tvarem a prbhem necelistvostí 5. Detekní tekutinou (penetrantem) a vývojkou 6. Dodržením postupu zkoušek Znalost fyzikálních hodnot detekních prostedk nestaí k tomu, aby bylo možno jednoznan posoudit vhodnost zkušebního postupu a detekního prostedku. Je proto nutné hodnotit technologické vlastnosti detekních prostedk srovnáním se známými prostedky etalony. Na základ provení vlastností detekních prostedk lze pak nepímo usuzovat na zjistitelnost vad pi daném zpsobu zkoušení. Pomcky, které k tomuto srovnání používáme, se nazývají mrky.

60 K posuzování vlastností penetrant a vývojek se používají následující mrky: Mrky s umlou necelistvostí jejich základem je umlá vada se známými, pesn definovanými rozmry, která zaruuje dobrou reprodukovatelnost zkoušky. Tyto mrky neposkytují pro penetraci stejné podmínky jako pirozená trhlina a mohou proto sloužit pedevším k hodnocení vzlínavosti penetrant, pípadn absopní schopnosti vývojky. Získané výsledky lze na skutené vady aplikovat pouze pibližn Americká zkušební mrka do vybrání spodního prstence se odmí detekní kapalina a po dotažení šroubu se zjišuje rychlost prolínání detekní kapaliny na povrch prstenc Mrka IIW Mrka IIW po dotažení se do vývrtu stedového šroubu pivádí detekní kapalina na stykovou plochu prstenc a na vnjším povrchu se zjišuje umlá vada

61 Mrky s pirozenou necelistvostí jejich základem je pirozená vada, jejíž rozmry sice nejsou pesn známy, ale detekní prostedky se pi její detekci chovají stejn jako u skutených vad. Nevýhodou tchto mrek je však jejich krátkodobá použitelnost, nebo pirozené necelistvosti se zkušebními detekními prostedky zaplní. Prmrn lze pi dobrém ištní tchto mrek použít asi 30 až 50 krát. Hliníková mrka je vyrobena z vhodné Al slitiny o rozmru 50x50x20 mm. Ve stedu bloku je vývrt 6 mm. Zahátím bloku na teplotu 540 C a následným rychlým ochlazením ve vod vzniknou na povrchu mrky trhliny. Slouží k porovnánání známého a zkoumaného penetrantu. Chromovaná mrka je tvoena ocelovým plechem o tl.3 mm a rozmrech 100x26mm, který je pochromován. Do chrom. vrstvy se vytvoí 3 vpichy dle zk. Brinella pi rzném zatížení. Mrka slouží k porovnání parametr penetrant.

62 Záznam výsledk zkoušky V bžné praxi se kapilární metodou indikované necelistvosti zkoušeného povrchu obvykle nezaznamenávají a slouží po oznaení nap. barevnou mastnou kídou pouze ke zjištní daného stavu. V pípadech, kdy je nutno dokumentovat tvar nebo rozsah zjištné vady, je možno zaznamenat indikace necelistvosti nártem nebo vhodnji fotografií. Krom obrazového záznamu zjištných indikací má být o provedené zkoušce vyhotoven záznam, jehož obsah je obvykle uren normami nebo technickými podmínkami. Obsahuje zpravidla: - datum a místo zkoušky - oznaení výrobku, pop. zkoušeného úseku - druh materiálu souásti - popis zkoušky (metoda, detekní prostedky, penetraní as, teplota, zpsob oištní povrchu apod.) - výsledek zkoušky (velikost, umístní indikací) - jméno pracovníka provádjícího zkoušku, pop. jméno nadízeného pracovníka

63 Nepravé (falešné) indikace Pi zkouškách kapilárními metodami mže snadno dojít k tvorb nepravých indikací, tzv. falešných. Jsou to fluoreskující body, linie nebo oblasti, které nejsou zpsobeny žádnou vadou. Nejastjší píinou tchto indikací je nedokonalé odstranní pebytku detekní kapaliny ze zkoušeného povrchu. Rovnž nedostatená istota pracovního místa (pracovní stl je zneištn penetrantem) nebo ruce pracovníka potísnné detekní kapalinou mohou zpsobit falešné indikace. astou píinou falešných indikací jsou rzná vlákna i jiná neistota ulpívající zejména na hrubším povrchu. Rovnž pi manipulaci se zkoušenými výrobky je nezbytné zabránit jejich vzájemnému dotyku, nebo souást s výraznou skutenou indikací mže zanechat otisk na souásti bez vad

64 Použití ultrafialového svtla pi kapilárních metodách Pi fluorescenní kapilární metod se provádí prohlídka povrchu v zatemnném prostoru ultrafialovým svtlem. Oko pracovníka musí být adaptováno na tmu nebo alespo na šero. Za minimální dobu pro oní adaptaci se považuje doba 10 minut. Po adaptaci nesmjí být oi pracovníka ozáeny bílým svtlem. Musí-li pracovník opustit z njakého dvodu zatemnlý prostor, musí mít adaptaní brýle. Nefiltrované a ultrafialové záení škodí zraku a mže zpsobit popálení pokožky. Je teba se proto vyvarovat pímému ozáení tímto záením!

65 Použití ultrafialového svtla pi kapilárních metodách Pi zkoušení materiálu fluorescenním zpsobem se používá k vyhodnocení indikací tzv. erného svtla. Je to oblast A ultrafialového záení, vymezená vlnovými délkami 320 až 400 nm, která budí fluorescenci nkterých látek. Jako fluorescenní barviva (luminofory) jsou nejvýhodnjší ty látky u nichž erné svtlo vlnové délky 365 nm vyvolá fluorescenci žlutozelené barvy,, tj. oblast viditelného spektra s maximem 565 nm. V defektoskopii jsou k dispozici dva základní druhy zdroj erného svtla: a) Vysokotlaké rtuové nebo halogenové výbojky konstrukce výbojky je umístna ve sklenné bace, která slouží zárove jako filtr. Oblouk hoí mezi elektrodami uvnit baky za vyššího tlaku, což zpsobuje, že zdroj dává více erného a viditelného svtla a mén krátkovlnného UV záení. Pi zapnutí zdroje se oblouk nejprve rozhoí slab a postupn jak dochází k vypaování rtuti, která je obsažena uvnit v kemenné trubici, rozhoí se pln. Proto je nezbytné se zkušební inností pokat až je zdroj pln pipraven (cca 5 minut). b) Nízkotlaké výbojky záivky jsou to nízkotlaké rtuové výbojky, dávající primární záení o vlnové délce 254 nm. Vnitní stny záivky jsou pokryty vrstvou luminoforu, který vyzauje erné svtlo v rozsahu 320 až 400 nm. Záivka je zhotovena obvykle z filtraního skla, které odfiltruje vtší podíl viditelného záení, takže výsledné erné svtlo se svým složením v podstat neliší od záení vysokotlakých výbojek. Svtelný tok záivek je však vždy podstatn nižší než u vysokotlakých zdroj

66 Bezpenostní zásady pro práci s erným svtlem erné svtlo je neškodné jak pro zrak, tak pro lidskou pokožku, pesto je však dležité dodržovat tyto zásady práce: 1. Zdroj erného svtla musí být opaten neprsvitným stínítkem, které musí být umístno níže než je hladina oí pracovníka. Pi pímém ozáení oka erným svtlem totiž dochází k fluorescenci sítnice (modravá mlha), což sice není škodlivé, ale u citlivjších osob mže vést k bolestem hlavy, pípadn ke vzniku nkterých alergií. Krom toho, protože se jedná o svtlo kratší vlnové délky, promítá se obraz mimo sítnici, takže zpsobuje krátkodobou neostrost vidní a mže vést až k chybám v hodnocení indikací vad. 2. Zcela nekompromisním požadavkem pi práci s erným svtlem je zabránit vniku nefiltrovaného ultrafialového záení do oka nebo na pokožku. Proto pi prasknutí UV filtru na zdroji erného svtla je nutno okamžit perušit práci, zdroj vypnout a filtr vymnit.

67 Použití bílého svtla pi kapilárních metodách Pi metod barevné indikace se prohlíží povrch pi rozptýleném bílém svtle. Osvtlení prohlíženého výrobku má být nejmén 500 lux. Doporuuje se prohlídku provést poprvé bezprostedn po zkoušce a podruhé po uplynutí urité doby. Po první prohlídce se ostrou indikací projeví vtší vady, zatímco jemné mohou být indikovány teprve po delší dob a zachyceny pi druhé prohlídce

Kontrola povrchových vad

Kontrola povrchových vad Kontrola povrchových vad Základní nedestruktivní metody pro kontrolu povrchových vad jsou vizuální, penetrační, magnetická a vířivými proudy. Pokud není stanoveno jinak, volíme použití metod NDT podle

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Nedestruktivní defektoskopie

Nedestruktivní defektoskopie Nedestruktivní defektoskopie Technologie údržeb a oprav strojů Obsah Vizuální prohlídky Kapilární metody Magnetické práškové metody Ultrazvukové metody Radiodefektoskopické metody Infračervené metody Optická

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: A. PRACOVNÍCI NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM (KCS) PODLE POŽADAVKŮ STANDARDU STD-101 APC (ČSN EN 473) 1.

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky

ZKOUŠENÍ MATERIÁLU. Defektoskopie a technologické zkoušky ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky Zkoušení materiálů bez porušení Nedestruktivní zkoušky (nezpůsobují trvalou změnu tvaru, rozměrů nebo struktury): metody zkoumání struktur (optická

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Obr. 1: Elektromagnetická vlna svtla Svtlo Z teorie elektromagnetického pole již víte, že svtlo patí mezi elektromagnetická vlnní, a jako takové tedy má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

Seznam platných norem z oboru DT k

Seznam platných norem z oboru DT k Seznam platných norem z oboru DT k 30.9.2011 Stupeň Znak Číslo Název ČSNEN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

- Evropská norma ČSN EN 473 rozlišuje následující NDT metody:

- Evropská norma ČSN EN 473 rozlišuje následující NDT metody: P8: NDT metody 1/5 - Nedestruktivní zkušební metody (NDT) jsou techniky, jejichž účelem je vnitřní i vnější kontrola integrity výrobků, popřípadě ověřování materiálových struktur bez poškození nebo destrukce

Více

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3

PENETRANT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO / 3 PENETRANT TESTING Sylabus pro kurzy kapilární metody dle systému ISO 9712 PT PROCES SYSTÉM METODA ÚVOD STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 PT 1, 2, 3 MS, w, c - 4 / 2015 ŠKEŘÍK Kapilární

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc.

Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc. Hodnocení pracovního prostedí MUDr A. Lajíková, CSc. Pracovišt (ást pracovního prostoru vymezená uritému pracovníkovi nebo skupin pracovník pro hlavní nebo vedlejší pracovní innost) - uzavené - polootevené

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

: DI : CZ fax: www:

: DI : CZ fax: www: RETRE s.r.o., Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 1 : 6 90 74 70 DI: CZ6907470 004084 74 48 fax: 004084 74 48 e-mail: retre@retre.cz www: www.retre.cz Protipožární skla Izolaní skla Sklenáské práce Prosklené

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA

2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2. PÍKLAD DÍLÍ ÁSTI SOUSTAVY - DÍLÍ ÁST SDÍLENÍ TEPLA 2.1. OBECN Tepelné požadavky na dílí ást sdílení tepla zahrnují mimoádné ztráty pláštm budovy zpsobené: nerovnomrnou vnitní teplotou v každé tepelné

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA

D TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Václav Pechouš Praha 8, Rajmonova 1197 tel. 252540214 IO 41699343 poet stran -4- Zak..: 03/14 Investor: Správa pražských hbitov Stavba: OPRAVA HBITOVNÍHO ZDIVA Hbitov áblice Praha 8 - Stížkov, áblická

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) SPOJEK EN 362 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky spojky Pro zjednodušení terminologie budeme v tomto textu používat pouze termín

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM KAMEROVÉ JEDNOTKY DRC-2KMSVN DRC-4KMVN DRC-6KMVN TLAÍTKOVÉ EXPANDÉRY DRC-8KSVN DRC-10KVN DRC-14KVN NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí systému

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5

Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace. metodou nástik CLIMATIZER PLUS. Verze 2005 1/5 Technické pokyny pro manipulaci a provádní instalace tepelné a akustické izolace metodou nástik CLIMATIZER PLUS Verze 2005 1/5 1. ÚVOD Tato smrnice upravuje základní pravidla pro provádní aplikace materiálu

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 05 54 www.conrad.sk Obj..: 750 554 Tato ernobílá monitorovací kamera se štrbinovým objektivem, s mikrofonem a s obrazovým senzorem SONY CCD, která

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí

Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu ROK Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Zkoušení asfaltových smsí od zkoušky typu po konstrukní vrstvu Petr Mondschein ROK 2008 Nový pístup k návrhu a kontrole asfaltových smsí Únor bezen 2015 Plze Brno eské Budjovice Olomouc Jihlava Praha Díte

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID

IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID ESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT Brno, Okružní 31, PS 638 00 IMPLEMENTACE SMRNICE ES O MICÍCH PÍSTROJÍCH MID Ing. Jindich Pošvá Brno, 2003 1. ÚVOD Zásadní význam pro realizaci právní úpravy metrologie v R bude

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah

Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Konstrukce a kalibrace t!íkomponentních tenzometrických aerodynamických vah Václav Pospíšil *, Pavel Antoš, Ji!í Noži"ka Abstrakt P!ísp#vek popisuje konstrukci t!íkomponentních vah s deforma"ními "leny,

Více

Elcometer 6075/1 SP 60

Elcometer 6075/1 SP 60 Elcometer 6075/1 SP 60 Jednoúhlový, runí spektrální fotometr pro kontrolu kvality Tento spektrofotometr poskytuje rychlé a precizní barevné informace o celé ad materiál od papíru, práškových a nátrových

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III

NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III NÁVOD K OBSLUZE NEZÁVISLÉHO NAFTOVÉHO TOPENÍ S RUNÍM OVLÁDÁNÍM III Výrobce: BRANO a.s., SBU CV Na Raanech 100, 514 01 Jilemnice tel.: +420 481 561 111 e-mail: info@brano.eu 29.05.2007 Vážený zákazníku,

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2

Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku akreditovaná zkušební laborato 1030.2 Zkušebna nábytku, akreditovaná laborato 1030.2 psobí na Lesnické a devaské fakult MZLU v Brn jako samostatný ústav. Vedení MZLU ani fakulty nezasahuje

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden Izolaní materiály 2. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114 7502,

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona.356/2003 Sb., vyhlášky.231/2004 Sb.) Datum / Vydáno k: Datum tisku: Produkt:

BEZPENOSTNÍ LIST (dle zákona.356/2003 Sb., vyhlášky.231/2004 Sb.) Datum / Vydáno k: Datum tisku: Produkt: Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: 1.2. Použití látky nebo pípravku: Technická kapalina, nemrznoucí koncentrát do chladi automobil.

Více

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika

AIRBLAST 1070 PN. Charakteristika AIRBLAST 1070 PN Charakteristika Tlaková nádoba Dvoukomorová tryskací nádoba pro nepetržité tryskání (až 20-25 hodin pi použití ocelové drti. Tlakovou nádobu schválila spolenost Lloyds a je vyrobena dle

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT

PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT PEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIIN MT ada pevodník typového oznaení MT generan nahrazuje pvodní typovou adu pevodník NC stejného výrobce. Použití: Pevodníky jsou ureny pro pevod elektrických veliin na mronosný

Více

Std PED APC STANDARD

Std PED APC STANDARD Číslo listu 1 / 9 STANDARD NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ PRAVIDLA PROCESU PRO SCHVALOVÁNÍ NDT PRACOVNÍKŮ UZNANÝMI NEZÁVISLÝMI ORGANIZACEMI PRO TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ Účel Tato směrnice stanovuje podmínky pro schvalování

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Údaje o výrobku: Obchodní název pípravku: Použití látky/pípravku: Hasicí sprej pro hašení malých požár tídy A a B, vetn požár elektrických zaízení

Více

Fraunhofer. Vždy dv zkušební tlesa z fotokatalytického nátrového materiálu (CapaSan) a referenního nátru.

Fraunhofer. Vždy dv zkušební tlesa z fotokatalytického nátrového materiálu (CapaSan) a referenního nátru. fyziky) Fraunhofer IBP Institut Bauphysik (Fraunhofský institut stavební Uznané pracovišt stavebního dozoru pro zkoušky, dozor a certifikace Zkušební zpráva BBH-5/2005 povolování nových stavebních materiál,

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen

BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen BEZPENOSTNÍ LIST strana 1 z 6 BEZPENOSTNÍ LIST 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: Sunagreen Další názvy látky: 1.2 Použití látky nebo pípravku 1.3 Identifikace

Více