Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009"

Transkript

1 Nedestruktivní zkoušení materiál DZM 2009

2

3 Metoda Vizuální Penetraní Magnetická prášková Magnetická metoda rozptylových polí Víivé proudy Ultrazvuk Prozaovací Zkratka VT PT MT FT ET UT RT Charakteristika Jednoduché zjišování povrchových vad prostým zrakem nebo s pomocí optických pomcek Zjišování povrchových otevených vad na rzných neporézních materiálech. Vizuální hodnocení. Zjišování povrchových vad otevených i uzavených na magnetických materiálech. Vizuální hodnocení vad. Zjišování povrchových vad na magnetických materiálech. Zkoušení je obvykle automatizované. Zjišování povrchových vad a kontrola struktury elektricky vodivých materiál. Zkoušení lze automatizovat. Zjišování pevážn vnitních vad s využitím odrazu ultrazvuku. Metoda má širokou oblast aplikace. Užívá se i k mení tloušky materiálu. Zjišování pevážn vnitních vad prozáením pomocí ionizujícího záení (rentgen, radionuklidy).

4 Pehled používaných kontrolních metod Vady materiál se nedestruktivními metodami zjišují nepímo. Prostedníkem pro urení vady je fyzikální veliina, která v interakci s prostedím mní své parametry. Základem metod nedestruktivního zkoušení materiálu a výrobk je rozbor a mení tchto zmn, stanovení jejich velikosti, tvaru a polohy ve zkoušeném výrobku. Defektoskopické zkoušky dlíme podle schopnosti identifikace vad na povrchu nebo uvnit materiálu : Povrchové vady - vizuální metody, - penetraní (kapilární) zkoušky, - magnetoinduktivní a elektroinduktivní zkoušky

5 Vnitní vady - akustické (ultrazvukové) metody, - radiologické (prozaovací) metody. Uvedené metody mohou mít adu variací : tepelné metody, akustická emise, optické metody, mikrovlnná defektoskopie, neutronová radiografie, zkoušky tsnosti a jiné. Každá z defektoskopických metod má své možnosti a omezení, dané jejich fyzikální podstatou. Neexistuje univerzální metoda, která by umožovala zjištní všech typ vad. Je nutné volit úelnou kombinaci dvou i více metod, které se ve svých možnostech vzájemn doplují.

6 Kvalifikace a certifikace v NDT

7 Kvalifikace a certifikace v NDT

8 NDT METODY VIZUÁLNÍ

9 Vizuální kontrola - je nejjednodušší defektoskopickou kontrolou Metody pímá kontrola - kontrola pouhým okem nebo lupou, pomocí optických a optoelektronických pístroj a zaízení (nap. endoskopy, periskopy) nepímá kontrola - televizní kamery s CCD ipem Základní podmínky pro vizuální zkoušení 1. dostatená zraková schopnost pracovníka, 2. vhodná úprava povrchu zkoušeného výrobku 3. správné osvtlení.

10 Výhody a nevýhody vizuální kontroly Výhody jednoduchost provedení u pímé vizuální kontroly též jednoduché vybavení pomrn vysoká úinnost Nevýhody znaná subjektivita metody, podmínná zrakovými i psychickými vlastnostmi pracovníka.

11 Použití vizuální kontroly na zjišování povrchových necelistvostí (trhlin, korozních míst, porézity, odkrytých staženin a edin atd.), porušení prvk ocelových konstrukcí aj., zárove se používá pro hodnocení charakteru, druhu a rozsahu tchto vad. jejím prostednictvím se také ovuje splnní podmínek pedepsaných pro úpravu povrch pi následných nedestruktivních zkouškách, nap. metodou kapilární, magnetickou práškovou, ultrazvukovou i prozaovací

12 Požadavky na pracovníky zrakové schopnosti - zraková ostrost a akomodaní schopnost, tyto schopnosti závisí: - na vnjších podmínkách zkoušení (jakost povrchu, smr a intenzit osvtlení) - na fyzickém a psychickém stavu pracovníka - zrakové schopnosti se musí pravideln ovovat (za 2 až 3 roky) - ped vlastní kontrolou si tyto schopnosti provuje pracovník sám pomocí testu zrakové rozlišitelnosti, kterým si souasn ovuje i vyhovující intenzitu osvtlení technické znalosti - o výrobní technologii zkoušeného výrobku - druhu a umístní hledaných necelistvostí - kritérií jejich hodnocení - povšechná znalost defektoskopických metod

13 Zraková ostrost a akomodaní schopnost Je schopnost oka rozlišit od sebe dva malé objekty (dv tenké linie). Vzájemný odstup tchto dvou objekt je oznaován úhlem, pod nímž je oko rozlišuje. Zraková ostrost je vyjádena íslem 1 v pípad, když oko rozliší dv tenké linie ve vzájemné úhlové vzdálenosti 1', což odpovídá pibližn 0,1 mm pro pozorovací vzdálenost 33 cm. Prmrný pozorovatel je schopen za optimálních podmínek dosáhnout visu 2, 2 tj. rozlišení 0,5'. Proto byl visus 1 stanoven jako základ pi normálních pozorovacích podmínkách. Oko dvacetiletého pracovníka je schopno vyrovnat rozdíl ~ 10 dioptrií, oko padesátiletého pracovníka je schopno vyrovnat jen ~ 2 dioptrie

14 Viditelnost detailu Dále závisí na umístní svtelných zdroj (pi oslnní se viditelnost zhoršuje) spektrálním složení jejich svtla únav pracovníka stupni adaptace jeho oí na dané osvtlení podmínkách pracovišt (hluk, vibrace, teplota apod.) Nejzávažnjší z podmínek viditelnosti detailu jsou jeho kontrast a rozmry

15 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti Uchaze musí prokázat uspokojivé zrakové schopnosti, vyšetením u oního lékae, u odborníka v optometrii, nebo jinou lékasky uznanou osobou v souladu s následujícími požadavky: schopnost vidní na blízko musí umožnit minimáln tení písma Jägrova testu íslo 1 nebo písma Times Roman N 4.5 nebo ekvivalentního písma ze vzdálenosti ne menší než 30 cm jedním nebo obma oima, bu bez korekce, nebo s korekcí; schopnost rozlišení barev (barvocit) musí být dostatená tak, aby uchaze rozeznal a rozlišil kontrast mezi barvami používanými v NDT metod, podle urení zamstnavatele. Dokumentované ovení zrakové schopnosti pro vidní na blízko musí být provedeno nejmén každý rok. Vizuální kontrola - Test dle Jägra 1: Školení na vizuální kontrolu svar (VTP) se provádí dle norem platných v eské republice, tyto normy popisují prbh školení a podmínky pro uchazee na VTP. Základním požadavkem je zaazení pracovníka na místo, kde je požadována znalost VTP. Principieln jsou toto školení povinni absolvovat všichni sváei a pracovníci na destrukcích, kteí nejvíce mžou ovlivnit kvalitu vyrábných svar a zamezit vadným dílm opustit závod. Jako další jsou do skupiny lidí zaazeni všichni pracovníci výstupních kontrol a dále všicni pracovníci na projektech, které urí vedoucí projektu.

16 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti

17 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti!"#$!!!$ %!$#&#'

18 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti () *+! )*,##"!$!#$$

19 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti $ #*+"$# '

20 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti Barvocit

21 Vizuální kontrola - Požadavky na zrakové schopnosti

22 Vizuální kontrola - svtlo patí ke skupin elektromagnetického záení, kam patí RTG záení, gama záení, rádiové a TV signály záení se dlí na: - infraervené (IR) - viditelné svtlo - ultrafialové záení (UV) viditelné svtlo je základem pi použití vizuální metody svtlo: - je vnímáno lidským okem - šíí se pímoae (dlá stín) - jeho rychlost ve vakuu je km/s - mže být absorbováno, odraženo, propuštno minimální osvtlení na kontrolované ploše je 500 lx, doporuená je však hodnota vyšší pi volb osvtlení je nutné uvažovat: - o optimálním smru svtla ke kontrolované ploše - jak zamezit oslnní pracovníka - o intenzit osvtlení s ohledem na odrazivost povrchu používají se lupy se zvtšením 5-12x

23 Vizuální kontrola úhel pohledu musí být vtší než 30

24 Vizuální kontrola - pomcky a zaízení Lze je rozdlit do tí skupin: pro kontrolu blízko umístných objekt (l do 250 mm, oko-pedmt) - lupy se Z = 3x až 5x - mikroskopy se Z = 20x až 30x pro kontrolu vzdálených objekt (l > 250 mm) - teleskopické lupy pro kontrolu skrytých objekt (vnitních povrch, trubek, vývrt, odlitk, konstrukcí apod.) - endoskopy pevné, - endoskopy vláknové, televizní zaízení

25 Pevné endoskopy (boroskopy) Pevné endoskopy jsou optické pístroje: - trubkovitého tvaru s objektivem a okulárem - jsou opateny optickým systémem oek a zrcadel - mají vestavn svtelný zdroj na osvtlení zorného pole Mají dvojí úkol: - opticky zvtšit obraz detailu pedmtu - umožují zviditelnní objekt v prostorách, jež jsou pro oko pozorovatele nepístupné Vyrábí se od prmru 3 mm až do prmru normálních dalekohled s rozmezím délky od nkolika cm až do 20 m. Boroskopy se používají pedevším pro takové aplikace, které se vyznaují možností pímého pístupu (tj. bez pekážek a ohyb)..

26 PRMYSLOVÉ ENDOSKOPY: Fibroskopy Fibroskopy v sob spojují vysokou ohebnost sondy s její robustní a odolnou konstrukcí. Díky tomu jsou pedureny i pro použití v nároných podmínkách prmyslového prostedí S výjimkou ultratenkých mají všechny fibroskopy dálkov ovladatelné vychylování inspekního konce sondy s možností aretace zvolené polohy a systém výmnných koncových objektiv. Tím je v praxi maximalizována velikost prostoru, který lze takovým fibroskopem prohlédnout. Ke všem fibroskopm lze použít rozsáhlé píslušenství svtelných zdroj, pracovních nástroj a kompletní foto a videodokumentaní systémy od adaptér pro pipojení digitálního nebo klasického fotoaparátu i videokamery až po programové vybavení pro poítaové zpracování, vyhodnocení a archivaci dat. Aktivní délka flexibilní ásti fibroskopu je max. 3 m. Prmr flexibilní ásti se pohybuje obvykle od 6 do 20 mm. Jsou konstruovány tak, že objektiv s nástavcem, obrazovod a svtlovod jsou oplášovány flexibilním pouzdrem z nerezavjícího materiálu. Okulár, napojení svtlovodu, mechanika zaostování a ohybu konce fibroskopu jsou umístny v pouzde druhého konce

27 PRMYSLOVÉ ENDOSKOPY: Videoskopy Videoskopy: jsou ohebné endoskopy vybavené CCD snímaem zabudovaným do jejich inspekního konce. Z hlediska kombinace kvality obrazu, množství rzných funkcí pro jeho optimalizaci, vyhodnocování a mení a tím i rozsáhlých aplikaních možností, pedstavují dnes to nejlepší mezi technickými endoskopy.

28 Podmínky pro provádní vizuální kontroly 1) Kvalifikace pracovníka Vizuální kontrolu smí provádt pouze pracovník, který má odpovídající znalosti - o konstrukci - technologii výroby a provozu zkoušené ásti - o druzích zjistitelných vad a místech, ve kterých se tyto vady mohou vyskytovat a o pípustnosti vad - znalost podmínek pro úinnou aplikaci dalších nedestruktivních zkoušek - dostatenou zrakovou schopnost pro zjištní a ohodnocení vad 2) Úprava povrch pro kontrolu Z prohlížených povrch musí být odstranny neistoty a vše, co by zhoršovalo rozlišitelnost pípadných vad, nebo jejich správné ohodnocení.

29 Podmínky pro provádní vizuální kontroly 3) Osvtlení - povrch musí být osvtlen denním nebo bílým umlým svtlem o intenzit dovolující peíst test zrakové rozlišitelnosti N 2,5 - celkové osvtlení musí dovolovat nutnou orientaci pracovníka a nesmí zhoršovat podmínky kontroly - místní osvtlení kontrolovaného povrchu musí být takové, aby si pracovník mohl ídit jeho intenzitu, smr a clonní tak, aby hledané vady byly co nejzetelnji viditelné 4) Provedení kontroly - pi pímé vizuální kontrole se systematicky prohlížejí všechny kontrolované povrchy - na základ výsledku vizuální kontroly se zjištné vad piadí odpovídající druh a vada se zaadí do píslušné kategorie, tj. vada nepípustná, pípustná, sledovaná, nesledovaná apod. - pokud o druhu vady a jejím zaazení nelze rozhodnout pouze na základ vizuální kontroly, provede se ohodnocení vady až podle výsledk dalších zkoušek.

30 Píklad provádní vizuální kontroly svar Kontrola velikosti svaru Velikost tupého svarového spoje - podle tloušky stny Velikost koutového svaru a Mrky velikostí svar - problém je s koutovými svary, které nemají úhel 90 V pípad poteby je nutné zhotovit mrky šablony - na jednotlivé typy a úhly svar Papírové pravítko - pomcka pro vyhodnocování vad podle normy SN EN ISO 5817.

31 Píklad provádní vizuální kontroly svar Vady - nedovaený svar, zápaly

32 Píklad provádní vizuální kontroly svar

33 ! "#$%& Píklad provádní vizuální kontroly svar Jen pro úely školení

34 ! "#$%& Píklad provádní vizuální kontroly svar '( )*+,!&&'-)+-#./ *!#/ 3%4.%56 7-/8 +#'&'"012#!/ 3%4%9:;9 3!/!3;9 &' '# '&$# 4$#'&*''"056 3%4;$:/$ 7*(1)<=(>/ 6 01!( )7-/,.'7-)*=(5)/ /$-

35 Píklad provádní vizuální kontroly svar )?,8!#* Upálené hrany, prpaly

36 Vizuální kontrola odlitk Komparátory pro stanovení kvality povrchu ocelových odlitk

37 Kapilární (penetraní) metody

38 Kapilární (penetraní) metody Zkoušení materiálu kapilárními metodami je jednou z nejstarších defektoskopických metod a vyvinulo se ze zkoušek tsnosti spoj a odlitk pomocí petroleje a vápenného mléka v prbhu 19.století. Moderní kapilární metody jsou samostatným oborem NDT. Využívají kapilárních vlastností nkterých kapalin, zvaných penetranty, ke zjišování povrchových vad materiálu, jako jsou nap. trhliny, studené spoje, porezita apod. Zjišování vnitních vad, které nemají s povrchem žádné spojení,, není pomocí kapilárních metod možné. Nelze zjišovat vady na porézních materiálech nebo na materiálech, které by byly narušeny kapilárními prostedky (nap. nkteré plasty). Hlavní pedností kapilárních metod je jejich principiální i aplikaní jednoduchost. Další výhodou je jejich vysoká universálnost, nebo tvarová složitost, rozmry i chemické složení zkoušených souástí nehraje takovou roli jako u dalších metod NDT.

39 Kapilární metody se nejlépe osvdily u plošných vad typu trhlin, studených spoj, zdvojenin apod., a to i velmi jemných. U mlkých a prostorových vad (bubliny), které se na povrch široce otevírají, je výsledek vtšinou neuspokojivý, nebo nelze zabránit vymytí penetrantu, z vady pi odstraování jeho pebytku z povrchu výrobku.

40 Fyzikální základy kapilárních metod Podstatou kapilárních metod je použití vhodné indikaní kapaliny o nízkém povrchovém naptí, která vnikne do necelistvosti a po odstranní jejího pebytku z povrchu zkoušeného pedmtu vzlíná vlivem kapilárních sil. Zviditelnní vady je poté barevná nebo fluoreskující indikace na povrchu. Indikace vad se hodnotí vizuáln. Kapilární metody jsou založeny na využití charakteristických vlastností kapalin, tzv. kapilárních jev. Nejdležitjší z nich jsou: - povrchové naptí - krajový úhel - kapilární elevace - viskozita - kapilární tlak

41 Povrchové naptí Fyzikální základy kapilárních metod Kapalina se snaží zaujmout kulový tvar pi nm má daný objem kapaliny nejmenší povrch. Povrchové naptí jsou síly, které brání zvtšování povrchu. Povrchové naptí má vliv na smáivost povrchu detekní kapalinou. Kapaliny s nízkým povrchovým naptím lépe smáejí zkoušený povrch. Krajový úhel Je-li okrajový úhel je ostrý, kapalina stnu smáí. Je-li okrajový úhel je tupý, kapalina stnu nesmáí. Krajový úhel u detekních kapalin je vždy malý (ostrý). Kapilární elevace - je základním pedpokladem pro detekci vad Vlivem povrchového naptí je smáivá kapalina vtahována v kapiláe do urité výšky, kde vytváí zakivený, konkávní povrch, nebo proti povrchovým silám psobí gravitaní síla sloupce kapaliny. Kapilární deprese se projeví v pípad nesmáivé kapaliny, kdy bude hladina níže a bude tvoit konvexní vypouklý vrchlík).

42 Viskozita Viskozita (ν ) [m 2.s -1 ] detekních kapalin (vazkost, vnitní tení kapaliny) má podstatný vliv na výsledný efekt kapilárních metod. Viskozita ovlivuje rychlost, s níž kapalina vniká do necelistvosti a vystupuje opt na povrch Píliš viskozní kapalina vniká do vad pomalu a naopak kapalina o nízké viskozit vytváí na povrchu píliš slabou vrstvu. Viskozita kapalin klesá pibližn o 2% pi zvýšení teploty o 1 C. Pro vyjádení viskozity kapalin se používá kinematická viskozita ν, (což je podíl dynamické viskozity η a hustoty kapaliny ρ) Kapalina petrolej nesmytelné penetranty smytelné penetranty emulgátory ν [ m 2.s -1 ] 1, až až až 1,6.10-4

43 Kapilární tlak Rovinný povrch kapaliny má vlivem povrchového naptí snahu se zmenšovat. Psobením soudržných sil vzrstá tlak v kapalin smrem od povrchu dovnit kapaliny. Tento vzrst tlaku se nazývá tlak kohezní. Pi zakivení povrchu, které nastává v kapiláe, však lze pozorovat zmnu tlaku, kterým povrchová vrstva psobí na ostatní kapalinu, a který se piítá k tlaku koheznímu. Tento pídavný tlak se nazývá tlak kapilární. V pípad vypouklého povrchu psobí tento pídavný tlak smrem do kapaliny. V pípad vydutého povrchu je smr kapilárního tlaku opaný ve smru od kapaliny, povrchová vrstva se snaží zkrátit, a tím roztahuje sloupec kapaliny. Kapilární tlak je tedy nepímo úmrný polomru R plochy. ím menší je polomr, tím vtší je zakivení plochy a tím vtší je kapilární tlak. Trhliny mají vtšinou tvar úzkého klínu, jehož vrchol smuje do materiálu. V pípad, že detekní kapalina nevyplní zcela prostor trhliny, vzniknou dva menisky. Protože spodní meniskus je menší, a má tudíž vtší zakivení, bude kapilární tlak p 1 > p 2. V praxi to znamená, že vzlínání penetrantu z takové trhliny bude nepízniv ovlivnno. Teprve když horní meniskus bude pokryt zrnky vývojky, zmní se v adu malých menisk s vtším zakivením, a tudíž i vtším kapilárním tlakem, který pevýší kapilární tlak p 1 a penetrant bude vzlínat na povrch.

44 Metody kapilárních zkoušek Metody rozlišujeme podle zpsobu oznaení a hodnocení vady na: metody barevné indikace - necelistvosti se projeví vznikem barevné indikace, která kontrastuje s jejím okolím (obvykle bílým). Hodnotí se pi denním nebo umlém svtle. metody fluorescenní - vada se projeví tak, že pi ozáení ultrafialovým svtlem zelen nebo žlutozelen fluoreskuje a tím svteln kontrastuje s tmavým okolím vady. Hodnocení se provádí v tzv. erném svtle (UV). metodu dvouúelovou necelistvosti lze zviditelnit barevn nebo nebo fluorescenn, podle druhu použitého osvtlení (bílé nebo UV svtlo).

45 ištní ped penetrací

46 Prostedky kapilárních zkoušek Tímto názvem jsou oznaována inidla potebná pro zkoušku kapilárními metodami. Obvykle se rozdlují na: 1. penetranty (detekní kapaliny) 2. vývojky 3. emulgátory 4. odmašovae a istie

47 Penetranty Penetrant je kapalina, která se nanáší na povrch zkoušeného materiálu, vniká do povrchových vad, kde setrvává v dostateném množství i po odstranní jejího pebytku z povrchu. Následným vzlínáním jsou vady zviditelovány. Penetranty se skládají ze smsí kapalných ropných produkt a organických rozpouštdel. Sms je obarvena na erveno, nebo obsahuje rozpuštný luminofor. Rozdlují se: podle typu vytváené indikace - penetranty barevné, fluorescenní a dvouúelové (obsahují barvivo i luminofor) podle smytelnosti vodou - smytelné (obsahují emulgátor) a nesmytelné (nestaí oplach vodou) podle smytelnosti na základ emulgátoru - penetranty emulganí (obsahují emulgátor) - postemulganí (emulgátor se nanáší na pebytek penetrantu po uplynutí penetraního asu)

48 Penetrace išt ní a sušení

49 Vývojky Vývojky jsou inidla, která se po odstranní pebytku penetrantu nanáší na zkoušený vzorek a napomáhají svými absorpními vlastnostmi vzlínání penetrantu z necelistvostí n a spolen s ním vytváí kapilární indikace. Základem vývojky, je práškovitá složka bílé barvy, jemného zrnní, která nesmí být hydroskopická (hydroskopická = rychle uvoluje i absorbuje vlhkost). Používá se oxid zinenatý a horenatý, uhliitan horenatý nebo vápenatý(kída), kaolin, mastek, bentonity aj. Druhou složkou vývojky mže být vzduch (u suché), voda, aceton, líh, benzin aj. Hlavním úkolem vývojky je vytvoit a zvýraznit indikaci necelistvosti, (funguje do urité míry jako savý papír). Vývojka napomáhá vzlínání penetrantu z necelistvosti na povrch U barevné metody je úkolem vývojky maskování okolního povrchu necelistvosti (vtšinou bílým zabarvením) a tím zvýšení kontrastu indikace necelistvosti. U fluorescenních postup se maskování povrchu nevyžaduje.

50 Rozdlení vývojek Kapilární vývojky rozdlujeme podle druhu nosného prostedí na ti základní skupiny: suché vývojky - nosným prostedím je bu vzduch, nebo vhodný hnací plyn. Vývojky se na zkoušený povrch naprašují. mokré vývojky tkavé - práškovitá složka vývojky je rozptýlena v tkavém rozpouštdle, nap. v acetonu. Vývojky se na zkoušený povrch nanášejí stíkacími pistolemi, spreji apod. mokré vývojky vodné mokré vývojky vodné - práškovitá složka vývojky je rozmíchána ve vod, která obsahuje ješt smáedlo, pípadn pípravky proti pnivosti. Vývojky se vtšinou pedehívají na 65 C a nanášejí se ponoením zkoušeného pedmtu do vývojkové lázn. V tomto pípad odpadá sušení povrchu po oplachu vodou pi odstraování pebytku detekní kapaliny.

51 Aplikace vývojky

52 Aplikace vývojky množství nanesené vývojky

53 Prostedky kapilárních zkoušek Emulgátory jsou povrchov úinné látky, snižující povrchové naptí kapalin, usnadují odstranní pebytku penetrantu s povrchu zkoušené souásti. Odmašovae odstraují tuk nebo olej z povrchu zkoušeného pedmtu ped nanesením detekní kapaliny. Používají se organická rozpouštdla (benzin, aceton, chlorované uhlovodíky a j.) nebo anorganické látky (louh sodný, draselný, soda aj.) isti je kapalina k odstranní penetrantu kapalina k odstranní penetrantu s povrchu zkoušeného pedmtu. Základem je organické rozpouštdlo, asto kombinované s emulgátorem.

54 Postup zkoušení píprava povrchu - mechanické oištní, odmaštní a osušení nanesení penetrantu (detekní kapaliny)na zkoušený povrch natíráním, astji nástikem, event. u malých souástí ponorem. Teplota pi nanášení se má pohybovat v rozmezí + 5 až 50 C. Doba psobení penetrantu, tzv. penetraní as je minimáln 5 až 15 minut odstranní pebytku penetrantu - smytelné (emulganí a postemulganí) oplachem vodou, píp. otením vlhkou houbou. U nesmytelných se nejprve pebytek sete sajícím textilem, nepouštjícím vlákno, a poté se použije isti a osuší istou textilní látkou. Je nutné zabránit vymytí detekní kapaliny z necelistvosti vyvolání indikace - nanesením vývojky (suché - naprašováním, mokré - natíráním, nástikem, ponorem). Na bílé vyvolávací vrstv se objeví po urité dob (v závislosti na velikosti necelistvosti) barevná nebo fluorescenní indikace (podle druhu použitého penetrantu) vyhodnocení - provádí se vizuáln pouhým okem nebo pomocí lupy a to ihned po nanesení vývojky, kdy se projeví indikace vad vtších rozmr, zatímco projevení indikací jemnjších vad trvá delší dobu, pibližn do 10 minut - barevné indikace se vyhodnocují pi rozptýleném bílém svtle intenzity intenzity nejmén 500 lux - pi fluorescenní metod se pracuje v zatemné místnosti pi erném svtle ultrafialové lampy (λ = 320 až 400 nm)

55 Inspekce

56 Inspekce

57 Charakteristiky indikací Podle vzhledu indikace necelistvostí je rozdlujeme na: - souvislé liniové - trhliny, praskliny, studené spoje, u válcovaných materiál peplátování - perušované liniové - nevychází na povrch v celé své délce (perušované), nap. u výkovk nebo vývalk mohou takové vady vzniknout údery bucharu nebo tlakem kovací stolice - okrouhlé - v odlitcích plynové dutiny, bodliny, vmstky a pod., u svar na ukonení housenky, kde se mohou nalézat kráterovité trhliny - tekované (shluky bod) - porezita, bodlinovitost, jemné ediny - rozptýlené (difuzní) - bez ostrého ohraniení. Nedostatené odstranní pebytku detekní kapaliny. Pi pelivém odstranní penetrantu mže jít o velmi jemnou porezitu nebo jemné mikrostaženiny (u Mg slitin). Zkoušku nutno opakovat.

58 Inspekce kritéria hodnocení indikací

59 Citlivost kapilárních metod a její ovování U kapilárních, stejn jako u ostatních defektoskopických metod, je nutné posuzovat, s jakou citlivostí metoda pracuje, nebo mezi citlivostí metody a zjistitelností vad je pímá souvislost. Citlivost kapilárních zkoušek a tedy i zjistitelnost vad je ovlivována adou rzných initel: 1. Druhem zkoušeného materiálu 2. Jakostí povrchu 3. Teplotou 4. Tvarem a prbhem necelistvostí 5. Detekní tekutinou (penetrantem) a vývojkou 6. Dodržením postupu zkoušek Znalost fyzikálních hodnot detekních prostedk nestaí k tomu, aby bylo možno jednoznan posoudit vhodnost zkušebního postupu a detekního prostedku. Je proto nutné hodnotit technologické vlastnosti detekních prostedk srovnáním se známými prostedky etalony. Na základ provení vlastností detekních prostedk lze pak nepímo usuzovat na zjistitelnost vad pi daném zpsobu zkoušení. Pomcky, které k tomuto srovnání používáme, se nazývají mrky.

60 K posuzování vlastností penetrant a vývojek se používají následující mrky: Mrky s umlou necelistvostí jejich základem je umlá vada se známými, pesn definovanými rozmry, která zaruuje dobrou reprodukovatelnost zkoušky. Tyto mrky neposkytují pro penetraci stejné podmínky jako pirozená trhlina a mohou proto sloužit pedevším k hodnocení vzlínavosti penetrant, pípadn absopní schopnosti vývojky. Získané výsledky lze na skutené vady aplikovat pouze pibližn Americká zkušební mrka do vybrání spodního prstence se odmí detekní kapalina a po dotažení šroubu se zjišuje rychlost prolínání detekní kapaliny na povrch prstenc Mrka IIW Mrka IIW po dotažení se do vývrtu stedového šroubu pivádí detekní kapalina na stykovou plochu prstenc a na vnjším povrchu se zjišuje umlá vada

61 Mrky s pirozenou necelistvostí jejich základem je pirozená vada, jejíž rozmry sice nejsou pesn známy, ale detekní prostedky se pi její detekci chovají stejn jako u skutených vad. Nevýhodou tchto mrek je však jejich krátkodobá použitelnost, nebo pirozené necelistvosti se zkušebními detekními prostedky zaplní. Prmrn lze pi dobrém ištní tchto mrek použít asi 30 až 50 krát. Hliníková mrka je vyrobena z vhodné Al slitiny o rozmru 50x50x20 mm. Ve stedu bloku je vývrt 6 mm. Zahátím bloku na teplotu 540 C a následným rychlým ochlazením ve vod vzniknou na povrchu mrky trhliny. Slouží k porovnánání známého a zkoumaného penetrantu. Chromovaná mrka je tvoena ocelovým plechem o tl.3 mm a rozmrech 100x26mm, který je pochromován. Do chrom. vrstvy se vytvoí 3 vpichy dle zk. Brinella pi rzném zatížení. Mrka slouží k porovnání parametr penetrant.

62 Záznam výsledk zkoušky V bžné praxi se kapilární metodou indikované necelistvosti zkoušeného povrchu obvykle nezaznamenávají a slouží po oznaení nap. barevnou mastnou kídou pouze ke zjištní daného stavu. V pípadech, kdy je nutno dokumentovat tvar nebo rozsah zjištné vady, je možno zaznamenat indikace necelistvosti nártem nebo vhodnji fotografií. Krom obrazového záznamu zjištných indikací má být o provedené zkoušce vyhotoven záznam, jehož obsah je obvykle uren normami nebo technickými podmínkami. Obsahuje zpravidla: - datum a místo zkoušky - oznaení výrobku, pop. zkoušeného úseku - druh materiálu souásti - popis zkoušky (metoda, detekní prostedky, penetraní as, teplota, zpsob oištní povrchu apod.) - výsledek zkoušky (velikost, umístní indikací) - jméno pracovníka provádjícího zkoušku, pop. jméno nadízeného pracovníka

63 Nepravé (falešné) indikace Pi zkouškách kapilárními metodami mže snadno dojít k tvorb nepravých indikací, tzv. falešných. Jsou to fluoreskující body, linie nebo oblasti, které nejsou zpsobeny žádnou vadou. Nejastjší píinou tchto indikací je nedokonalé odstranní pebytku detekní kapaliny ze zkoušeného povrchu. Rovnž nedostatená istota pracovního místa (pracovní stl je zneištn penetrantem) nebo ruce pracovníka potísnné detekní kapalinou mohou zpsobit falešné indikace. astou píinou falešných indikací jsou rzná vlákna i jiná neistota ulpívající zejména na hrubším povrchu. Rovnž pi manipulaci se zkoušenými výrobky je nezbytné zabránit jejich vzájemnému dotyku, nebo souást s výraznou skutenou indikací mže zanechat otisk na souásti bez vad

64 Použití ultrafialového svtla pi kapilárních metodách Pi fluorescenní kapilární metod se provádí prohlídka povrchu v zatemnném prostoru ultrafialovým svtlem. Oko pracovníka musí být adaptováno na tmu nebo alespo na šero. Za minimální dobu pro oní adaptaci se považuje doba 10 minut. Po adaptaci nesmjí být oi pracovníka ozáeny bílým svtlem. Musí-li pracovník opustit z njakého dvodu zatemnlý prostor, musí mít adaptaní brýle. Nefiltrované a ultrafialové záení škodí zraku a mže zpsobit popálení pokožky. Je teba se proto vyvarovat pímému ozáení tímto záením!

65 Použití ultrafialového svtla pi kapilárních metodách Pi zkoušení materiálu fluorescenním zpsobem se používá k vyhodnocení indikací tzv. erného svtla. Je to oblast A ultrafialového záení, vymezená vlnovými délkami 320 až 400 nm, která budí fluorescenci nkterých látek. Jako fluorescenní barviva (luminofory) jsou nejvýhodnjší ty látky u nichž erné svtlo vlnové délky 365 nm vyvolá fluorescenci žlutozelené barvy,, tj. oblast viditelného spektra s maximem 565 nm. V defektoskopii jsou k dispozici dva základní druhy zdroj erného svtla: a) Vysokotlaké rtuové nebo halogenové výbojky konstrukce výbojky je umístna ve sklenné bace, která slouží zárove jako filtr. Oblouk hoí mezi elektrodami uvnit baky za vyššího tlaku, což zpsobuje, že zdroj dává více erného a viditelného svtla a mén krátkovlnného UV záení. Pi zapnutí zdroje se oblouk nejprve rozhoí slab a postupn jak dochází k vypaování rtuti, která je obsažena uvnit v kemenné trubici, rozhoí se pln. Proto je nezbytné se zkušební inností pokat až je zdroj pln pipraven (cca 5 minut). b) Nízkotlaké výbojky záivky jsou to nízkotlaké rtuové výbojky, dávající primární záení o vlnové délce 254 nm. Vnitní stny záivky jsou pokryty vrstvou luminoforu, který vyzauje erné svtlo v rozsahu 320 až 400 nm. Záivka je zhotovena obvykle z filtraního skla, které odfiltruje vtší podíl viditelného záení, takže výsledné erné svtlo se svým složením v podstat neliší od záení vysokotlakých výbojek. Svtelný tok záivek je však vždy podstatn nižší než u vysokotlakých zdroj

66 Bezpenostní zásady pro práci s erným svtlem erné svtlo je neškodné jak pro zrak, tak pro lidskou pokožku, pesto je však dležité dodržovat tyto zásady práce: 1. Zdroj erného svtla musí být opaten neprsvitným stínítkem, které musí být umístno níže než je hladina oí pracovníka. Pi pímém ozáení oka erným svtlem totiž dochází k fluorescenci sítnice (modravá mlha), což sice není škodlivé, ale u citlivjších osob mže vést k bolestem hlavy, pípadn ke vzniku nkterých alergií. Krom toho, protože se jedná o svtlo kratší vlnové délky, promítá se obraz mimo sítnici, takže zpsobuje krátkodobou neostrost vidní a mže vést až k chybám v hodnocení indikací vad. 2. Zcela nekompromisním požadavkem pi práci s erným svtlem je zabránit vniku nefiltrovaného ultrafialového záení do oka nebo na pokožku. Proto pi prasknutí UV filtru na zdroji erného svtla je nutno okamžit perušit práci, zdroj vypnout a filtr vymnit.

67 Použití bílého svtla pi kapilárních metodách Pi metod barevné indikace se prohlíží povrch pi rozptýleném bílém svtle. Osvtlení prohlíženého výrobku má být nejmén 500 lux. Doporuuje se prohlídku provést poprvé bezprostedn po zkoušce a podruhé po uplynutí urité doby. Po první prohlídce se ostrou indikací projeví vtší vady, zatímco jemné mohou být indikovány teprve po delší dob a zachyceny pi druhé prohlídce

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu.

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

25 - Základy sdlovací techniky

25 - Základy sdlovací techniky 25 - Základy sdlovací techniky a) Zvuk - je mechanické (postupné podélné) vlnní látkového prostedí, které je lidské ucho schopno vnímat. Jeho frekvence je pibližn mezi 16 Hz a 20 khz. Zdroje zvuku - jsou

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

3. Obytné budovy úvod

3. Obytné budovy úvod 3. Obytné budovy úvod 3.1 Charakteristika a terminologie 3.2 lenní obytných budov 3.3 lovk a obytný prostor 3.4 Byt základní jednotka obytných budov Obytné budovy - úvod 1/79 3.1 Charakteristika a terminologie

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

24. Elektromagnetické vlnní

24. Elektromagnetické vlnní 4. Elektromagnetické vlnní Podstatu elektromagnetického vlnní vyložil ve. polovin 19. století James Clarc Maxwell. Z jeho teorie elektromagnetického pole vyplývá, že kolem ástic s nábojem, které se pohybují

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostedí. ze dne 11. ervence 2002, 355 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. ervence 2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj zneišování ovzduší emitujících tkavé organické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Tabulkový procesor Excel

Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor Excel Excel 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...4 K EMU JE EXCEL... 4 UKÁZKA TABULKOVÉHO DOKUMENTU... 5 PRACOVNÍ PLOCHA... 6 OPERACE SE SOUBOREM...7 OTEVENÍ EXISTUJÍCÍHO

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více