PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS kde jsou též veškeré informace o volejbalovém dění v Plzeňském kraji včetně dalších potřebných volejbalových odkazů.

2 Obsah: A. Všeobecná ustanovení B. Technická ustanovení C. Zařazení družstev do soutěží Přílohy: č. 1 Adresáře družstev vč. rozlosování soutěží a delegace rozhodčích č. 2 Listiny rozhodčích č. 3 Pokyn k úhradě licenčních příspěvků č. 4 Metodický pokyn pro vytvoření soupisky ve VIS č. 5 Hlášení výsledků utkání č. 6 Zásady povinné péče o mládež č. 7 Zásady plnění povinnosti aktivního rozhodčího - 2 -

3 Plzeňský krajský volejbalový svaz Boettingerova 6, Plzeň ROZPIS krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží Soutěže vyhlašuje předsednictvo Plzeňského krajského volejbalového svazu (dále jen PKVS). Soutěže řídí Sportovně-technická komise PKVS (dále jen STK). Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího dané soutěže: Soutěže dospělých: Ing. Petr Kvarda, Čachna 1229, Starý Plzenec ICQ: Skype: petr.kvarda12 MT 1 : MT 2 : TZ: Soutěže mládeže: Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy 2 ICQ: Skype: lubosnovy MT: Pořadatel Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v rozlosování jednotlivých kategorií nebo přímo uvedené. 3. Hrací termíny a začátky utkání Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování. Veškeré požadavky na změny hracích termínů nebo začátků utkání se zadávají do VIS v modulu Podatelna!!! Pořadatel může v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek utkání bez souhlasu soupeře a STK v časovém rozpětí (toleranci) ± 2 hod. od oficiálního začátku dle rozlosování. Změnu musí pořadatel zadat elektronicky do VIS nejpozději 10 dnů předem. Změny začátků utkání mimo uvedenou toleranci musí pořadatel zadat elektronicky do VIS a zajistit souhlas soupeře nejpozději 10 dnů předem. Žádost o změnu termínu utkání zadává pořadatel elektronicky do VIS a musí zajistit souhlas soupeře a úhradu poplatku (viz bod 16) 10 dnů předem. V případě odsouhlasení změny termínu vedoucím soutěže zašle VIS elektronicky oznámení všem zainteresovaným stranám. Zjištěné neoprávněné svévolné změny budou trestány pořádkovou pokutou. Žádosti o přeložení utkání na termíny po ukončení dané soutěže nebudou povoleny!!! Změny jsou v rozlosování uváděny ihned po splnění všech požadovaných náležitostí. 4. Místo utkání Mistrovská utkání o I.tř. mužů a žen a mládeže se hrají ve sportovních halách (tělocvičnách), o II.tř. mužů a žen se hrají na venkovních hřištích (v povolených tělocvičnách - viz adresář družstev). V případě nepříznivého počasí při utkáních na venkovních hřištích je možno na základě rozhodnutí rozhodčího dle čl. 17 odst. 2 Soutěžního řádu volejbalu (dále jen SŘV) a oficiálních pravidel volejbalu (dále jen OPV) sehrát utkání v hale (tělocvičně), má-li ji domácí družstvo k dispozici

4 5. Účastníci Jsou uvedeni v adresářích družstev u rozlosování jednotlivých soutěží. 6. Úhrada nákladů a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. b) Současně s podáním přihlášky do soutěže uhradila družstva účastnický poplatek, skládající se z: o licenčního poplatku družstva (LPD) ve výši stanovené Předsednictvem PKVS, o případných poplatků za nesplnění podmínek stanovených Předsednictvem PKVS pro start družstev dospělých a mládeže v mistrovských soutěžích podle Přílohy č. 6 a 7 tohoto Rozpisu. c) Hráči, trenéři, funkcionáři a rozhodčí, uvedení na listinách rozhodčích, zaplatí licenční příspěvek (LP) dle pokynu uvedeném v Příloze č. 3 ve výši: DOSPĚLÍ - nad 18 let 200,- Kč MLÁDEŽ - do dovršení věku 18-ti let 100,- Kč MLÁDEŽ - do dovršení věku 15-ti let 50,- Kč Od úhrady LP jsou osvobozeni členové do dovršení věku 12-ti let a dále čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu. Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) hráče/funkcionáře. B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 7. Předpis Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl. 3 SŘV. Výjimky z pravidel: o v kategorii žactva není povolen start libera o čísla dresů mohou být 1-99 o výška sítě ml. žáci 215 cm ml. žákyně 215 cm žáci 230 cm žákyně 220 cm o rozměry hřiště ml. žáci 7 x 14 m ml. žákyně 7 x 14 m o počet hráčů ml. žáci čtveřice ml. žákyně čtveřice V soutěžích mládeže mohou být v zápise o utkání uvedeni(y) pouze 3 H hráči, resp. 2 H hráčky!!! Porušení tohoto ustanovení se při startu hráčů(-ek) v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. Utkání jsou hrána jedním barevným míčem (zn. Gala, Molten, Mikasa) podle volby pořadatele. Upozornění: Platná znění a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách ČVS 8. Startují Muži, ženy bez omezení věku Junioři narození a mladší Juniorky narozené a mladší Kadeti narození a mladší Kadetky narozené a mladší Žáci narození a mladší Žákyně narozené a mladší Mladší žáci narození a mladší Mladší žákyně narozené a mladší Jako S (střídavě startující) a H (hostující hráči) mohou po celé soutěžní období startovat: o hráči narození a mladší, o hráčky narozené a mladší. 9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV. Doplnění a upřesnění SŘV: - 4 -

5 Na základě čl. 1 SŘV bodu 3) rozšiřuje Předsednictvo PKVS podmínky účasti takto: o V případě ukončení zápasu pro nedostatečný počet hráčů z důvodu zranění je start zraněného hráče v následujícím dvojkole umožněn pouze za předpokladu doložení odborného vyšetření z Lékařské služby první pomoci ze dne utkání řídícímu soutěže nejpozději do následující středy a písemným povolením startu ošetřujícím lékařem. Bez zmíněného doložení bude start tohoto hráče považován za neoprávněný a ve smyslu ustanovení čl. 27 bodu 4j) SŘV bude družstvo postihováno hracími důsledky dle čl. 27 bodu 1b). o Ve smyslu OPV - pravidlo č. 5 Vedení družstva a při nemožnosti zajištění pořadatelské služby dle ustanovení SŘV, čl. 15): Kapitán a trenér domácího družstva zodpovídá: - za bezpečnost rozhodčího po dobu trvání zápasu, - za chování domácích účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu. Kapitán a trenér hostujícího družstva zodpovídá: - za chování hostujících účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu. U mládežnických kategorií plně zodpovídají za vše výše uvedené trenéři (při turnaji trenér pořádajícího družstva). Definice doby trvání zápasu : od okamžiku příchodu rozhodčího do místa konání zápasu (dvojzápasu, turnaje) až do odjezdu rozhodčího po ukončení zápasu (2. zápasu, posledního zápasu turnaje) vlastním či veřejným dopravním prostředkem (včetně případné pauzy mezi zápasy bez ohledu na její délku). Oddíly dále: - musí plnit Zásady povinné péče o mládež - viz Příloha č. 6, - musí plnit Zásady povinnosti aktivního rozhodčího - viz Příloha č. 7. Pořadatel je dále povinen: - mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčímu, - dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 6 míčů stejné značky, s jakými se bude hrát, - zajistit kvalifikovaného zapisovatele (čl. 21 SŘV), který nesmí být zároveň hráčem nebo členem družstva uvedeným v zápise o utkání, a ukazatel skóre nejméně do 30-ti bodů, - u soutěží I. a II.tř. dospělých zajistit lístky na postavení pro domácí i hostující družstvo (lze získat na v nabídce Ke stažení ), - nahlásit výsledek utkání vždy ihned po jeho skončení dle Přílohy č. 5 (vyjma soutěže žákyň a mladších žáků a žákyň)!!! 10. Náležitosti a) Hráči(-ky) a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost startu platným průkazem člena ČVS. b) Družstva předkládají před utkáním soupisku, vyhotovenou podle čl. 7 SŘV ve VIS (viz Příloha č. 4). Na soupisce každého družstva musí být uvedeni i všichni funkcionáři, kteří se budou účastnit zápasů. 11. Systém soutěže Hraje se dlouhodobým systémem (upřesnění u rozlosování jednotlivých soutěží). 12. Hodnocení výsledků Provádí se podle čl. 28 SŘV. Výsledek 3:0 a 3:1 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů; výsledek 3:2 - vítěz 2 body, poražený 1 bod. Kontumace -1 bod. 13. Zápisy o utkání (mimo soutěží mladšího žactva) Pořizují se na předepsaném zkráceném tiskopisu (formát A4 naležato) podle čl. 21 SŘV a zasílají se nejbližší pracovní den po utkání na adresu vedoucího soutěže podle bodu 1 tohoto Rozpisu

6 Tiskopisy zápisů o utkání je možno objednat na dobírku - Jiří Klaisner, Sušilova 52, Šlapanice (MT: ) nebo je lze stáhnout z z nabídky Ke stažení. 14. Rozhodčí Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích PKVS (dále jen KR). Utkání I.třídy mužů řídí zpravidla dva rozhodčí, utkání všech ostatních soutěží jeden rozhodčí, a to v takto stanoveném oblečení: modré kalhoty a bílé triko včetně odznaku rozhodčího. Pověřený pracovník KR pro předelegace: Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plzeň MT: Omluvy jsou povinni rozhodčí hlásit nejpozději 48 hod. před konáním utkání (pozdější omluvy nebo případné nedostavení se k utkání bude řešit KR). Náležitosti rozhodčích - vyplácí (bez zdanění) před utkáními pořadatel a) odměna za řízení jednoho utkání o I.tř. mužů a žen 250,- Kč o II.tř. mužů a žen 220,- Kč o junioři, juniorky 160,- Kč (na 2 vítězné sety 100,- Kč) o kadetky 140,- Kč (na 2 vítězné sety 90,- Kč) o žáci, žákyně 120,- Kč (na 2 vítězné sety 80,- Kč) Odměny jsou zdanitelným příjmem rozhodčích. b) stravné o náleží rozhodčímu, pokud se utkání hraje mimo místo jeho bydliště o doba trvání: 5-12 hod. = 64,- Kč; hod. = 96,- Kč c) jízdné o náhrada 3,70 Kč za 1 km (platí vzdálenost z automapy) o náhrada 5,80 Kč za 1 km (platí vzdálenost z automapy) řidiči vozidla, jsou-li na utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa utkání a použijí společné vozidlo o koná-li se utkání (turnaj) v místě bydliště rozhodčího, přísluší mu paušální náhrada cestovného ve výši 50,- Kč v Plzni a 30,- Kč v ostatních městech Postihy rozhodčích při nedostavení se k utkání Rozhodčí, který se bez řádné omluvy nedostaví k mistrovskému utkání krajského přeboru, na které byl delegován, bude potrestán finančním postihem (dále jen pokutou): o u soutěží dospělých 250,- Kč - za první nedostavení se k utkání 500,- Kč - za opakované každé další nedostavení se k utkání o u soutěží mládeže 150,- Kč - za první nedostavení se k utkání 300,- Kč - za opakované každé další nedostavení se k utkání O udělení pokuty rozhoduje KR na základě zjištěných skutečností. Pokud rozhodčí pokutu v termínu neuhradí, bude mít do doby uhrazení pozastavenu činnost. 15. Námitky Jejich podání se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu příslušného vedoucího soutěže uvedenou v bodě 1 tohoto Rozpisu. 16. Pořádkové pokuty a poplatky Pořádkové pokuty se udělují podle přílohy č. 2 SŘV, poplatky podle přílohy č. 1 SŘV. Obě platby hradí družstva ve VISu - modul Podatelna/Banka. Při opakovaných proviněních je možné uložit pořádkovou pokutu ve dvojnásobné výši!!! - 6 -

7 Sazebník pořádkových pokut dospělí mládež Pozdní zaslání zápisu o utkání 50,- Kč 30,- Kč Pozdní nahlášení výsledku utkání 50,- Kč 30,- Kč Nepředložení soupisky při utkání 50,- Kč 30,- Kč Start bez průkazu člena ČVS 30,- Kč / hráč 20,- Kč / hráč Nedostavení se k utkání, nedohrání soutěže až 5.000,- Kč až 3.000,- Kč Sazebník poplatků Změna termínu utkání 50,- Kč 30,- Kč Podání námitek; odvolání 1.000,- Kč 500,- Kč 17. Tituly a ceny, postupy Muži a ženy I.třída o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 2. ligy a odměnu ve výši 1.500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace obdrží družstvo odměnu ve výši 500,- Kč o v případě postupu a účasti ve 2. lize obdrží družstvo další odměnu ve výši 1.500,- Kč Muži a ženy II.třída o vítězné družstvo postoupí přímo do krajského přeboru I. třídy a obdrží odměnu ve výši 500,- Kč o v případě účasti ve výše uvedené soutěži náleží družstvu další odměna ve výši 700,- Kč Junioři o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorů, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Juniorky o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorek, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Kadeti o vítězné / přihlášené družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do Extraligy kadetů o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v Extralize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč Kadetky o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Žáci o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do 1. části Mistrovství ČR žáků, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč (postup se týká i družstva na 2. místě - dle postupu na M-ČR z ČP-ŽCI) o při účasti v 1. části M-ČR obdrží družstva (všechna z našeho kraje) odměnu ve výši 300,- Kč a při účasti ve 2. části M-ČR další odměnu ve výši 600,- Kč - turnaje musí družstva řádně dokončit o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile - 7 -

8 Žákyně o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do 1. části Mistrovství ČR žákyň, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč (postup se týká i družstva na 2. místě, event. i na dalších místech - dle postupu na M-ČR z ČP-ŽKY) o při účasti v 1. části M-ČR obdrží družstva (všechna z našeho kraje) odměnu ve výši 300,- Kč a při účasti ve 2. části M-ČR další odměnu ve výši 600,- Kč - turnaje musí družstva řádně dokončit o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Mladší žáci o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.místě obdrží diplom a medaile Mladší žákyně o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.místě obdrží diplom a medaile V případě nezájmu vítězného (u žactva i druhého) družstva dané soutěže o postup má právo postupu po schválení STK další družstvo v pořadí. Těmto družstvům pak náleží i odměna za účast v kvalifikaci a za případný postup. 18. Sestupy Muži a ženy I.třída: o poslední družstvo sestoupí přímo do krajského přeboru II.třídy o může dojít k sestupu i více družstev (tak, aby pro sezónu 2013/14 bylo v KP I. tř. vždy max. 8 družstev) - závisí na postupech a sestupech v rámci republikových soutěží - rozhodnutí přísluší STK PKVS Ženy II.třída: o poslední družstvo sestoupí do kvalifikace o postup do krajského přeboru II.třídy 19. Přeborníci Plzeňského kraje 2012 Muži TJ Jiskra Domažlice Ženy TJ Plzeň-Bílá Hora Junioři SK Volejbal Klatovy Juniorky TJ Jiskra Domažlice Kadeti USK Slavia Plzeň B Kadetky SK Volejbal Klatovy Žáci USK Slavia Plzeň Žákyně VK Slavia VŠ Plzeň A Ml. žáci USK Slavia Plzeň Ml. žákyně VK Slavia VŠ Plzeň A C) ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ Viz adresáře družstev u rozlosování jednotlivých soutěží (Příloha č. 1). Nedílnou součástí tohoto Rozpisu jsou přílohy: č. 1 Adresáře družstev vč. rozlosování soutěží a delegace rozhodčích č. 2 Listiny rozhodčích č. 3 Pokyn k úhradě licenčních příspěvků č. 4 Metodický pokyn k vytvoření, doplňování, opravám a tisku soupisky ve VIS č. 5 Hlášení výsledků utkání č. 6 Zásady povinné péče o mládež č. 7 Zásady plnění povinnosti aktivního rozhodčího Rozpis byl schválen Předsednictvem PKVS dne Pavel Zeman, v.r. Ing. Petr Kvarda, v.r. Jakub Kovařík, v.r. předseda PKVS předseda STK PKVS sekretář PKVS - 8 -

9 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A DELEGACE ROZHODČÍCH MUŽI - I.třída (P-M-1) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ UNION PLZEŇ Bc. Petr Kšanda, Zlatá 583, Zruč-Senec MT: Sportovní hala TJ Union, Radčická 4, Plzeň Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Výstaviště TJ SOKOL PLZEŇ-SKVRŇANY Ing. Petr Altmann, Ledecká 18, Plzeň MT: Tělocvična Sokola Skvrňany, Emingerova 1, Plzeň - Výjimka: menší volná zóna!!! Trolejbus č. 12 směr Nová Hospoda na zast. Škoda VII.brána. 3. TJ PLZEŇ-BÍLÁ HORA Jan Piškule, U Jam 18, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, Plzeň - Bílá Hora Autobus č. 20 na konečnou zast USK SLAVIA PLZEŇ B Ing. Jan Štich, Kyšická 86, Plzeň MT: Sportovní hala PF ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň-Bory Trolejbus č. 16 směr Bory do zast. Dobrovského, nebo Tramvaj č. 4 směr Bory do zast. Chodské nám. 5. USK SLAVIA PLZEŇ C Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plzeň MT: Sportovní hala PF ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň-Bory Trolejbus č. 16 směr Bory do zast. Dobrovského, nebo Tramvaj č. 4 směr Bory do zast. Chodské nám. 6. SK VOLEJBAL KLATOVY Ondřej Mazanec, Na Koželužně 626, Kdyně MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy Z Klatov směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren. 7. TJ SOKOL MIROŠOV Jiří Hrdlička, Družstevní 230, Hrádek u Rokycan MT: Tělocvična Sokola Mirošov, Skořická 86, Mirošov - Výjimka: menší volná zóna!!! 8. TJ SOKOL KLADRUBY Ing. Vojtěch Ocelík, Zahradní 226, Kladruby MT: Tělocvična ZŠ, Husova ul., Kladruby - Výjimka: menší volná zóna - 1,5 m!!! - 9 -

10 PŘÍLOHA Č. 1 Systém soutěže: Každý s každý čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

11 ŽENY - I.třída (P-Z-1) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ VODNÍ STAVBY PLZEŇ Jana Kačerová, Lesní 2, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Union, Radčická 4, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Výstaviště) 2. TJ SOKOL PLZEŇ - SKVRŇANY Michaela Bradová, Šlovická 6, Plzeň MT: Těl. Sokola Skvrňany, Emingerova 1, Plzeň - Výjimka: menší volná zóna!!! 3. TJ PLZEŇ-BÍLÁ HORA Ing. Lucie Vokounová, Znojemská 12, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, Plzeň - Bílá Hora (Autobus č. 20 na konečnou zast.) 4. VK ROKYCANY B Tereza Pillmannová, Pod Ohradou 922, Rokycany MT: Sp. hala Gymnázia, Mládežníků 1115, Rokycany (pod nemocnicí, směr nemocnice nebo koupaliště) 5. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ B Veronika Srbová, Schwarzova 36, Plzeň MT: Městská sportovní hala, Úslavská 75, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Světovar na zast. Habrmannova) NH: Tělocvična SPŠE, Koterovská 85, Plzeň 6. VK TACHOV Veronika Turková, Palackého 745, Tachov MT: Tělocvična ZŠ, Kostelní ul. 583, Tachov 7. SK VOLEJBAL KLATOVY Mgr. Jana Nová, Neumannova 897, Klatovy 2 MT: Sp. hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren) 8. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ od Kauflandu) NH: Sportovní hala ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice Systém soutěže: Každý s každý čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

12 Adresář družstev: MUŽI - II.třída (P-M-2) PŘÍLOHA Č TJ SOKOL KLADRUBY B Pavel Petráň, Milevská 410, Kladruby MT: Hřiště TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 2. TJ DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN Aleš Vaněk, Nový Pařezov 20, Domažlice MT: Hřiště v areálu TJ Dynama, Masarykova ul., Horšovský Týn 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE B Pavel Kupillík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Hřiště na Městském stadionu, Vojtěchova ul., Domažlice Systém soutěže: Každý s každý šestikolově (2x doma, 2x venku, 2x na neutrálním hřišti) na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v utkání, které začíná v 10 hod. Začátky dle rozlosování, resp. družstvo, které hraje zápasy za sebou, může využít přestávku v max. délce 60 min. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

13 Adresář družstev: Skupina A : ŽENY - II.třída PŘÍLOHA Č TJ VODNÍ STAVBY PLZEŇ B Bc. Marie Fialová, 17. listopadu 378, Šťáhlavy MT: Hřiště TJ VS, Kreuzmannova 23, Plzeň (Trolejbus č. 12 směr Nová Hospoda na zast. Zátiší-Línská) 2. TJ SOKOL VEJPRNICE Markéta Bauerová, Tylova 95, Vejprnice MT: Hřiště nad sokolovnou, Sokolská ul. 301, Vejprnice (z Plzně Autobus č pod fotbalovým hřištěm) 3. TJ SOKOL KLADRUBY Mgr. Ing. Jana Kaslová, Zahradní 244, Kladruby MT: Hřiště TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 4. TJ SOKOL PLZEŇ-LETNÁ Martina Čechurová, Letkovská 164, Kyšice MT: Hřiště TJ Sokol Letná, Republikánská 22, Plzeň (Autobus č. 30, Trolejbus č. 13 a 11 na zast. U Pietasu) 5. TJ ROZVOJ PLZEŇ Ing. Irena Matiscsáková, V Homolkách 10, Plzeň MT: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 18, Plzeň - Výjimka: utkání se hrají v hale!!! 6. TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU Erika Rišková, Smolovská 231, Bělá nad Radbuzou MT: Hřiště ve sportovním areálu ZŠ, Pavlovická 352, Bělá nad Radbuzou - Výjimka: umělý povrch!!! Skupina B : 1. TJ SOKOL KAZNĚJOV Mirka Šturcová, Lipová 571, Kaznějov MT: Sportovní areál TJ Sokol, Sportovní ul., Kaznějov (u fotbalového hřiště - za benzinovou pumpou) 2. TJ KOŠUTKA PLZEŇ Ing. Eva Valešová, Macháčkova 2, Plzeň MT: Hřiště TJ Sokol, V Lomech 9a, Plzeň (Tramvaj č. 4 směr Košutka na zast. Foniatrie) 3. TJ SOKOL BEZDĚKOV U KLATOV Mgr. Stanislav Urban, Bezděkov 71, Klatovy MT: TZ: Antukové kurty TJ Sokol Bezděkov

14 4. VK SLAVIA VŠ PLZEŇ Ing. Josef Forejt, Toužimská 12, Plzeň MT: Těl. 15. ZŠ v Plzni, T. Brzkové 33-35, Plzeň - Výjimka: utkání se hrají v hale, výška 6 m!!! Tramvaj č. 2 směr Slovany na zast. Habrmannova. NH: Sportovní hala TJ Slavia, U Borského parku 21, Plzeň PŘÍLOHA Č TJ SOKOL PLZEŇ III. - BORY Zdeňka Průchová, Česká Bříza 188, Třemošná MT: TZ: Hřiště TJ Sokol III, Klatovská tř. 170, Plzeň (Tramvaj č. 4 směr Bory na zast. Dvořákova) Systém soutěže: Ve dvou skupinách po 6-ti, resp. 5-ti družstvech každý s každým čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Družstvo na 6. místě ve skupině A po odehrání této skupiny končí, obsadí celkové 11. místo a sestupuje do případné kvalifikace o krajský přebor II. třídy žen. Družstva ze skupin na místech sehrají 2 utkání ( ) u lepšího družstva o konečné pořadí: A3-B3 o 5. místo, A4-B4 o 7. místo a A5-B5 o 9. místo Týmy na 1. a 2. místě budou hrát play-off vždy na 2 hrané zápasy (8. a ) u lepšího družstva: Semifinále: A1-B2 a B1-A2 Finále: vítězná družstva Utkání o 3. místo: poražená družstva Termíny nadstavby: 8. června 2013 (SF); 15. června 2013 (F) Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: ŽENY - II.třída, skupina A (P-Z-2-A) ŽENY - II.třída, skupina B (P-Z-2-B) -

15 Adresář družstev: JUNIOŘI (P-JRI) PŘÍLOHA Č TJ JISKRA DOMAŽLICE Pavel Kupilík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Sp. hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale od Kauflandu, poblíž autobusového nádraží) NH: Tělocvičny ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice 2. SK VOLEJBAL KLATOVY Jaroslav Sýkora, Krátká 501, Klatovy 3 MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směr na Plánici po levé straně, v prostoru býval. kasáren) 3. USK SLAVIA PLZEŇ - KTI MUDr. Zdeněk Čech, Slovanská alej 11, Plzeň MT: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 14, Plzeň Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Váchal P. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň - KTI Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Pham T. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Muknšnábl J

16 Adresář družstev: JUNIORKY (P-JKY) PŘÍLOHA Č SKP RAPID SPORT PLZEŇ Bohumil Janošek, Pod Chlumem 8, Plzeň MT: Těl. 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň-Doubravka (Trolej č. 16 směr Doubravka na zast. Habrmannovo nám.) 2. TJ SOKOL KLADRUBY Pavel Petráň, Milevská 410, Kladruby MT: Tělocvična ZŠ, Husova ul., Kladruby - Výjimka: volná zóna 1,5 m!!! 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: Sp. hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale od Kauflandu, poblíž autobusového nádraží) NH: Tělocvičny ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Kohout R. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Kladruby Delegovaný rozhodčí: Giebl J. 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: SKP Rapid Sport Plzeň Delegovaný rozhodčí: Burešová M. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Kladruby Delegovaný rozhodčí: Kortus R

17 KADETKY (P-KKY) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ JISKRA DOMAŽLICE Božena Váchalová, Mánesova 523, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) NH: Sportovní hala TJ Jiskra, Fügnerova 647, Domažlice 2. SK VOLEJBAL KLATOVY Josef Vlček, Obytce 35, Klatovy MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směr na Plánici po levé straně, v prostoru býval. kasáren) 3. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindřich Vaněk, Květná 719, Vejprnice MT: Tělocvična ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice (z Plzně Autobus MHD č. 55) Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Vejprnice Delegovaný rozhodčí: Ulč J. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Muknšnábl J. 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Kupilík F. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Netrval R

18 ŽÁCI (P-ZCI) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. USK SLAVIA PLZEŇ Mgr. Martin Kufner, Sokolovská 63, Plzeň MT: TB: TZ: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 14, Plzeň 2. TJ SOKOL MIROŠOV Mgr. Martin Hanzelín, Gustavka 135, Mirošov MT: Sokolovna, Skořická 86, Mirošov (naproti obchodnímu domu) - Výjimka: menší volná zóna!!! 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE - KTI Pavel Kupilík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice - KTI Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Mirošov Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS

19 ŽÁKYNĚ (P-ZKY) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. VK ROKYCANY Ing. Luboš Koubík, Březina 152, Břasy MT: TZ: Sp. hala Gymnázia, Mládežníků 1115, Rokycany (směr nemocnice nebo koupaliště, pod nemocnicí) TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ A a B Jan Neruda, U Světovaru 5, Plzeň MT: bude zveřejněno ve VIS bude zveřejněno ve VIS Městská sportovní hala (hala II), Úslavská 75, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Světovar na zast. Habrmanova) NH: Tělocvična SPŠ elektrotechnické, Koterovská 85, Plzeň (dtto na zast. Internáty) VK SLAVIA VŠ PLZEŇ A a B (VK SLAVIA VŠ - SK 15. ZŠ PLZEŇ A a B ) Kateřina Svobodová, Husova 10, Plzeň MT: Tělocvična 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Macháčkova) 6. SK VOLEJBAL KLATOVY Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy II MT: Sp. hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren) 7. TJ JISKRA DOMAŽLICE Božena Váchalová, Mánesova 523, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) NH: Sportovní hala TJ Jiskra, Fügnerova 647, Domažlice 8. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindřich Vaněk, Květná 719, Vejprnice MT: Místo konání oznámí pořadatel družstvům později. (Tělocvična ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice) Systém soutěže: Turnajově na 2 vítězné sety dle ustanovení OPV. Každý turnaj se hraje ve dvou skupinách (1,4,5,8) a (2,3,6,7) s tím, že první dva z každé skupiny postoupí do skupiny o místo se započtením výsledků, obdobně skupina o místo. Nasazení na 1. turnaj bude určeno dle loňských výsledků. Začátky všech 1. utkání jsou v 9:00 hod., pořadí jednotlivých zápasů a hrací systém turnaje stanoví pořadatel před začátkem akce. Hraje se min. na dvou hřištích. Pořadatel zašle nejbližší pracovní den na adresu vedoucího soutěže zprávu, obsahující jednotlivé výsledky, konečnou tabulku a krátké zhodnocení celého turnaje. Bodování: vítěz turnaje získá 20 bodů, 2. místo = 17 b., 3. místo = 15 b., 4. místo = 14 b. atd

20 PŘÍLOHA Č. 1 Konečné pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na jednotlivých turnajích. V případě shodných výsledků rozhoduje lepší umístění na závěrečném turnaji. Průběžné pořadí naleznete na v menu Krajské soutěže 2012/2013 nebo na níže uvedeném odkazu. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: VK Rokycany Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Lokomotiva Plzeň Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: VK Slavia VŠ Plzeň Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Vejprnice Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 5. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 6. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 21-211 Sídlo: Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje Vítkovická 383/1 (areál ČSAD 6. patro) 72 OSTRAVA

Více

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS SOUTĚŽÍ VV KSLH KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU KRAJSKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE KARLOVARSKÉHO KRAJE Předseda KSLH Mgr. ČÁSTKA

Více

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor

ROZPIS. MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI. Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ JIHOČESKÉHO KRAJE v LEDNÍM HOKEJI 2011 2012 Vydal : JIHOČESKÝ krajský výkonný výbor Adresa : Jč KS ČSTV lední hokej Skuherského 14, schr. 52 370 04 České Budějovice Telefon

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup.

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz. Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA - SEVER a MČR MŽ skup. PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže MČR SŽ skup. MORAVA

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016

Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 Oficiální STANOVY Regionální Amatérské Florbalové Ligy RAFL 2015/2016 I. Základní ustanovení 1. Regionální amatérská florbalová liga (RAFL) je soutěž daného systému a pravidel florbalu v sezóně 2015/2016,

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Ústecký krajský atletický svaz

Ústecký krajský atletický svaz Ústecký krajský atletický svaz Atletické soutěže 2015 Pro potřeby oddílů, klubů a funkcionářů vydala Sportovně technická komise ÚKAS Podle podkladů oddílů, klubů a dalších pracovníků STK ÚKAS zpracoval

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více

ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015

ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2015 KAS VYSOČINA KAS VYSOČINA Atletické soutěže 2015 Zpracoval: Vratislav Fišera Obsah Adresář členů výboru KAS Vysočina 2 Termínová listina 3 Soutěžní řád družstev 5 Rozpisy krajských

Více