Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)"

Transkript

1 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto vnitřní směrnici. Oddíl I OBECNÁ ČÁST Článek 1 Základní ustanovení 1. Rada města Nový Bor podle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 1874/08/RM51 ze dne s účinností od vydává tento organizační řád Města Nový Bor, jehož součástí je i organizace Městského úřadu Nový Bor. 2. Organizační řád Města Nový Bor (dále jen organizační řád ), jakožto organizace s právní subjektivitou, stanoví základní zásady činnosti a řízení Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti starosty a místostarosty Města Nový Bor, tajemníka Městského úřadu Nový Bor, vedoucích a ostatních zaměstnanců města. 3. Organizační řád dále stanoví organizační strukturu Města Nový Bor a Městského úřadu Nový Bor, jako jednoho z orgánů města, rozdělení pravomocí v organizaci města a městského úřadu, vztahy mezi jeho organizačními články a vztahy k organizacím a zařízením, které zřizuje město Nový Bor. 4. Vztahy městského úřadu k orgánům města upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ). Článek 2 Postavení a působnost města 1. Postavení a působnost města upravuje zákon o obcích. 2. Město plní své úkoly prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. Jejich práva a povinnosti jsou uvedeny v zákoně o obcích. Článek 3 Postavení a působnost městského úřadu 1. Postavení a působnost městského úřadu upravuje zákon o obcích. 1) 2. Městský úřad: a) v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města pomáhá výborům zastupitelstva města a komisím rady města v jejich činnosti, 1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích např. 109 a násl. 1

2 b) vykonává přenesenou působnost podle 61 zákona o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města, c) rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona 2). 3. Městský úřad vykonává státní správu pro určený správní obvod ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve věcech, které jsou stanoveny zvláštními zákony. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou specifikovány prováděcí vyhláškou 3). 4. Městský úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, zejména na úsecích všeobecné vnitřní správy, životního prostředí, živnostenského podnikání, územního a stavebního řízení, územního plánování, památkové péče, dopravy, majetku, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury a obrany státu a ochrany obyvatel města. 5. Městský úřad v oblasti přenesené působnosti plní další úkoly stanovené právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 6. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti plní v rozsahu jemu svěřené působnosti úkoly stanovené zastupitelstvem a radou města a vykonává v rozsahu jemu svěřených práv a povinností úkoly právnické osoby. 7. Městský úřad spolupracuje při plnění svých úkolů s ostatními územními správními úřady, orgány kraje a orgány obcí ve svém správním obvodu. Koordinuje postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů stanovených zvláštními zákony 4). Článek 4 Vznik, postavení a působnost právnických osob a organizačních složek města 1. Město podle ustanovení 35a zákona o obcích pro výkon samostatné působnosti zakládá a zřizuje právnické osoby a organizační složky města, pokud zákon nestanoví jinak. 2. Organizační složky města (dále jen "organizační složka") vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem Města Nový Bor a není samostatnou účetní jednotkou. 3. Vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, rada města plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce ( 84 odst. 2 zákona o obcích). 4. Právnické osoby mají právní subjektivitu danou zvláštními právními předpisy, a tedy jejich postavení a působnost je dána zejména těmito předpisy a zakládacími dokumenty. Článek 5 Jednání jménem města ; městského úřadu ; organizačních složek města a zvláštních orgánů 1. Město navenek zastupuje starosta. Starosta však není statutárním orgánem města, není-li zákonem stanoveno jinak 5). Starosta jedná jménem města v rozsahu zákonem, nebo zastupitelstvem anebo radou svěřených pravomocí. Starosta může v některých případech delegovat (formou plné moci nebo pověření) své oprávnění na jiné osoby, není-li stanoveno, že k činění úkonů je oprávněn výhradně starosta. 2. Jménem městského úřadu jedná starosta, tajemník městského úřadu (dále jen starosta nebo tajemník ).V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření tajemníka jednají jménem městského úřadu též vedoucí odborů (nebo v rozsahu zastupování zástupci) nebo ostatní zaměstnanci zařazení ve struktuře městského úřadu. Další zaměstnanci městského úřadu mohou jménem městského úřadu vystupovat a jednat jen na základě vnitřní normy nebo 2) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 3) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. 4) Např. zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) povodně; zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a další. 5) Např. 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.o obcích. 2

3 tajemníkem vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. 3. Jménem organizačních složek jedná starosta, v rozsahu zmocnění ZM místostarosta. V rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem nebo na základě pověření starosty jedná jménem organizační složky vedoucí organizační složky. Další zaměstnanci organizační složky mohou jménem organizační složky vystupovat a jednat jen na základě starostou vydaného pověření, pokud věc, ve které jednají, překračuje rozsah jejich pracovní náplně. Starosta města může jednáním jménem organizační složky písemně pověřit i jiné zaměstnance města. 4. Jménem zvláštních orgánů uvedených v čl. 28 tohoto organizačního řádu (dále jen zvláštní orgány ) jedná jejich předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 5. Obecně závazné právní předpisy města podepisuje starosta spolu s místostarostou ( 104 zákona o obcích). Rozhodnutí, příkazy, směrnice a jiná opatření města a městského úřadu podepisuje v rozsahu své působnosti starosta, nebo tajemník, anebo starosta společně s tajemníkem. Podepisování správních aktů (rozhodnutí, usnesení, opatření apod.) ve věcech správního řízení, v rámci rozsahu náplně činnosti příslušného odboru, je stanoveno obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Města Nový Bor. Písemnosti vydané zvláštním orgánem podepisuje jeho předseda, případně zvláštním zákonem určený člen tohoto zvláštního orgánu. 6. Vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností (není-li to v rozporu s režimem správního řízení) za městský úřad pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden. 7. V rámci schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období jsou samostatnou směrnicí Oběh účetních dokladů stanoveni správci rozpočtovaných finančních prostředků v rámci jednotlivých ORG (organizací) nebo ORJ (organizačních rozpočtových jednotek). Směrnicí Oběh účetních dokladů je také stanovena pravomoc podepisovat účetní doklady za město, jakož i činit další právní úkony při nakládání s majetkem města. Článek 6 Vedoucí zaměstnanci města a městského úřadu 1. Řízení města a městského úřadu je realizováno těmito řídícími stupni: a) starosta, místostarosta b) tajemník c) vedoucí odboru d) vedoucí oddělení, vedoucí pracoviště e) vedoucí organizační složky 2. V čele městského úřadu je starosta. Starosta plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města nezařazeným do městského úřadu, tajemníkovi úřadu a městské policii. Starosta je přímým nadřízeným zaměstnanců zařazených na pracovišti veřejnosprávní kontroly, popř.útvaru interního auditu. 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 4. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti starostovi. 5. V čele odboru je jeho vedoucí, který jej řídí, odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce své i svých podřízených zaměstnanců. 6. V čele oddělení je jeho vedoucí, který oddělení řídí, odpovídá za jeho činnost a za kvalitu práce své a svých podřízených zaměstnanců. 7. V čele organizační složky je její vedoucí, který organizační složku řídí a odpovídá za její činnost a za kvalitu práce své i svých podřízených zaměstnanců. 8. Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, kterým je řízen a kterému je za svou činnost odpovědný. Článek 7 Zásady řízení města a městského úřadu 3

4 1. Všechny odbory mají právo a zároveň povinnost vzájemně spolupracovat v rámci problematiky, která spadá do jejich působnosti. Jedná se především o shromažďování komplexních hledisek, předkládání odborných stanovisek a názorů a týmová řešení zvlášť závažných úkolů, přesahujících rámec působnosti jednoho odboru. 2. Koordinační a kontrolní úkoly ve vztahu k jednotlivým odborům určuje tajemník. 3. Při zpracování jednorázových pracovních úkolů s trváním časově omezeným, přesahujícím rámec působnosti jednoho odboru, pověří tajemník řízením úkolu vedoucího jednoho dotčeného odboru. Není-li určeno výslovně jinak, je tímto pověřeným vedoucím ten, který je uveden při zadání úkolu na prvním místě. 4. Spory vzniklé mezi odbory městského úřadu nebo mezi odbory a organizačními složkami při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí dotčených odborů. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník. 5. K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedoucích i ostatních zaměstnanců může starosta, místostarosta nebo tajemník svolat poradu vedení města nebo městského úřadu. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. 6. Tajemník dle potřeb úřadu svolává poradu s vedoucími odborů, případně vedoucími samostatných oddělení. Na tuto poradu mohou být přizváni i další zaměstnanci. Program této porady určuje tajemník. 7. Obdobně svolávají poradu vedoucí odborů se svými podřízenými. 8. Ze všech výše uvedených porad se pořizují písemné zápisy. Součástí programu všech uvedených porad je kontrola plnění úkolů uložených na těchto poradách a úkolů uložených jinou formou. 9. Všechny odbory vykonávají kontrolní činnost v rozsahu své vymezené působnosti podle plánu kontrolní činnosti městského úřadu. Článek 8 Informační a publikační prostředky Pravidelné zveřejňování informací zajišťuje město a městský úřad zejména těmito prostředky: úřední deska městského úřadu umístěná proti vchodu do budovy sídla městského úřadu na adrese: nám. Míru čp. 1 v Novém Boru, internetové stránky na adrese: periodický tisk: Měsíčník města Nový Bor, informacemi podávanými prostřednictvím Turistického informačního střediska nebo Městským úřadem Nový Bor. Článek 9 Zastupování 1. Starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti místostarosta. Není-li přítomen starosta, ani místostarosta, může zastupitelstvo města na nezbytně nutnou dobu pověřit zastupováním jiného zastupitele města. 2. Tajemníka zastupuje v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. Zástupce tajemníka si určí tajemník. Zástupce tajemníka zastupuje tajemníka v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si tajemník vyhradil. Tajemník a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 3. Vedoucí odboru určí s předchozím souhlasem tajemníka svého zástupce (zpravidla vedoucího některého oddělení), který zastupuje vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností, kromě rozhodování ve věcech, které si vedoucí odboru vyhradil. Vedoucí odboru a jeho zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce. 4. Tajemník si může vyhradit zastupování vedoucího odboru v jeho nepřítomnosti (a to bez ohledu, zda je určen zástupce). V tomto případě tajemník vykonává funkci vedoucího odboru v plném rozsahu. 4

5 5. O zastupování ostatních zaměstnanců rozhoduje jejich nejblíže nadřízený vedoucí zaměstnanec. 6. Zastupování se realizuje formou písemného pověření s uvedením doby zastupování a rozsahu (doba zastupování může být uvedena jako doba neurčitá). 7. Zastupováním v době nepřítomnosti se rozumí vykonávání práva zastupovaného v době, kdy zastupovaný z důvodu prokazatelné nepřítomnosti na pracovišti nemůže sám zabezpečit výkon své funkce a zajištění výkonu funkce nesnese odkladu a nelze jej zabezpečit jinak. Článek 10 Předávání a převzetí funkce 1. Při ukončení pracovního poměru zaměstnance města nebo při jeho přechodu na jinou funkci nebo na jiné pracoviště města nebo pro jiné překážky, se provede předání funkce písemným zápisem. V případě, že zaměstnanec ze závažných důvodů není schopen předání písemně uskutečnit, provede písemný zápis přejímající. Termín předání se stanoví podle charakteru funkce. 2. Písemný zápis o předání funkce bude obsahovat přehled o stavu plnění úkolů na předávaném pracovním úseku, přehled o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, popř. přehled o stavu finančních prostředků a seznam předávaného majetku dle stavu k datu poslední prováděné inventarizace. 3. Písemný zápis o předání funkce podepíše předávající, přejímající a jim nadřízený zaměstnanec. 4. Při předávání funkce, se kterou je vázána hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty, se provede mimořádná inventarizace těchto svěřených hodnot. V případě, že zaměstnanec se ze závažných důvodů není schopen zúčastnit této mimořádné inventarizace, tato se provede komisionálně bez jeho přítomnosti za účasti přímého nadřízeného takového zaměstnance. Oddíl II ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU Článek 11 Město 1. Město tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci města nezařazení do městského úřadu. V čele města je starosta. 2. Organizační složky zařazené do organizačního členění města: 102 Městská policie 103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 105 Sklářské muzeum 106 Městská knihovna 107 Turistické informační centrum 3. Organizační strukturu města, tedy členění na odbory, oddělení a pracoviště a organizační složky města, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma města je přílohou č. 1 tohoto organizačního řádu. 4. Rozdělení pravomocí v organizaci města stanovuje rada města na návrh starosty města. 5. Rámcové náplně práce jednotlivých pracovišť města určí dle schváleného organizačního řádu a právních předpisů vnitřním předpisem starosta města. 6. Náplň práce jednotlivým zaměstnancům nezařazeným v městském úřadu stanovuje v souladu s tímto organizačním řádem starosta, nebo jim zmocněná osoba. Návrh na stanovení náplně práce zaměstnanců nezařazených v městském úřadu předkládá starostovi vedoucí organizační složky města nebo vedoucí zaměstnanec pracoviště. 7. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do organizační složky stanovuje rada města. 8. Nově přijímaní zaměstnanci mohou být zařazeni jen na funkční a pracovní místa v rámci schválené vnitřní organizační struktury města a stanoveného počtu zaměstnanců. 9. Plat a mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací stanovuje rada města na základě návrhu starosty nebo místostarosty. 5

6 Článek 12 Městský úřad 1. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci města zařazení do organizační struktury městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Statutárním orgánem zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným v městském úřadu je tajemník. 2. Městský úřad se člení na odbory, útvar starosty, kancelář tajemníka, oddělení a pracoviště takto: a) 10 Útvar starosty pracoviště veřejnosprávní kontroly pracoviště krizového řízení sekretariát vedení města b) 11 Odbor kancelář tajemníka 111 pracoviště personalistiky a mezd 112 pracoviště informačních technologií 113 pracoviště vnitřní kontroly c) 12 Správní odbor 121 oddělení osobních dokladů, evidence obyvatel a matriky 122 pracoviště přestupků d) 13 Finanční odbor 131 oddělení účetnictví, rozpočtu 132 oddělení daní, poplatků a vymáhání pohledávek e) 14 Odbor životního prostředí 141 pracoviště odpadového hospodářství 142 pracoviště vodního hospodářství 143 pracoviště lesního hospodářství, rybářství a myslivosti 144 pracoviště ochrany krajiny a přírody a ZPF 145 pracoviště ochrany ovzduší f) 15 Odbor obecní živnostenský úřad 151 pracoviště registrací a správního řízení 152 pracoviště živnostenské kontroly g) 16 Stavební úřad a úřad územního plánování 161 pracoviště stavebního řízení 162 pracoviště územního plánování a územně analytických podkladů (oddělení ÚP a ÚAP) 163 pracoviště památkové péče h) 17 Odbor dopravy 171 oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 172 oddělení registrace silničních vozidel i) 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 181 oddělení sociální péče a zdravotnictví 182 oddělení sociálně-právní ochrany dětí j) 190 Odbor správy majetku 191 pracoviště správy majetku a správy budov 192 oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu 193 pracoviště spisové služby a podatelna k) 20 Odbor školství, kultury a sportu 201 pracoviště školství 202 pracoviště kultury, sportu a správy památek města l) 21 Odbor rozvoje města 3. Organizační strukturu městského úřadu, tedy členění na odbory, oddělení a pracoviště a organizační složky města, schvaluje rada města na návrh tajemníka. Organizační schéma městského úřadu je přílohou č. 2 tohoto organizačního řádu. 6

7 4. Rámcové náplně práce jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť městského úřadu určí na základě radou města schváleného organizačního řádu a dalších právních předpisů, vnitřním předpisem tajemník. 5. Náplň práce jednotlivým zaměstnancům zařazeným v městském úřadu (vyjma pracoviště veřejnosprávní kontroly) stanovuje na návrh vedoucího odboru nebo bez návrhu, v souladu s tímto organizačním řádem, tajemník. Návrh na stanovení náplně práce předkládá vedoucí odboru, do kterého je (bude) zaměstnanec zařazen. 6. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu stanovuje na návrh tajemníka rada města. 7. Konkrétní počty zaměstnanců jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť městského úřadu určuje tajemník. 8. Nově přijímaní zaměstnanci mohou být zařazeni jen na funkční a pracovní místa v rámci schválené vnitřní organizační struktury městského úřadu a stanoveného počtu zaměstnanců. 9. Starosta, tajemník a odbory mají přiděleny základní spisové zkratky takto: 10 Útvar starosty ST 11 Odbor kancelář tajemníka TA 12 Správní odbor SO 13 Finanční odbor FO 14 Odbor životního prostředí ŽP 15 Odbor obecní živnostenský úřad OŽÚ 16 Stavební úřad a úřad územního plánování SU 17 Odbor dopravy OD 18 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví SVZ 19 Odbor správy majetku SM 20 Odbor školství, kultury a sportu OŠK 21 Odbor rozvoje města RM 102 Městská policie MP 103 Jednotka sboru dobrovolných hasičů JSDH 105 Sklářské muzeum SM 106 Městská knihovna MK 107 Turistické informační centrum TIS Článek 13 Organizační složky zřízené městem Nový Bor 1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči organizačním složkám města. 2. Organizační složky města (dále jen "organizační složka") vznikají rozhodnutím zastupitelstva města. Organizační složka hospodaří jménem Města Nový Bor a není účetní jednotkou. 3. Formu hospodaření Organizační složkou volí zastupitelstvo pro takové činnosti, které: a) nevyžadují velký počet zaměstnanců, b) nepotřebují složité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, c) nejsou vnitřně odvětvově či jinak organizačně členěné, d) nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů. 4. Organizační složky města jsou zřízeny pro výkon samostatné působnosti města a řízeny radou města. O příslušnosti k řízení těchto složek rozhoduje v souladu s právními předpisy a zájmy města zastupitelstvo města ve zřizovací listině organizační složky, není-li tato působnost přímo zakotvena v obecně závazném právním předpise. 5. Organizační složky města nemají právní subjektivitu. Navenek vystupují jako organizační složka města. 6. Organizační složky města mohou vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze za předpokladu jeho schválení radou města. 7

8 7. Nakládání a hospodaření s majetkem se u organizační složky řídí stejnými principy a vnitřními předpisy jako u odborů městského úřadu. 8. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci Města Nový Bor, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 9. Organizační složky zřizované městem jsou v působnosti rady města. Nejvyšším nadřízeným organizačních složek je starosta města, neurčí-li rada města jinou osobu. 10. V čele organizační složky je její vedoucí, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty města, není-li zákonem stanoveno jinak. Organizační složky města Nový Bor Sídlo Den vzniku Městská knihovna B. Egermanna Sklářské muzeum nám. Míru čp Městská policie nám. Míru čp. 1, N. Bor Turistické informační centrum T. G. Masaryka čp. 46, N. Bor Jednotka sboru dobrovolných hasičů Generála Svobody Článek 14 Městská policie 1. Město Nový Bor zřídilo obecně závaznou vyhláškou Městskou policii Nový Bor v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii (dále jen zákon o obecní policii ) a v rámci organizační struktury je zařazena zřizovací listinou jako organizační složka Města Nový Bor. 2. Městskou policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města. 3. Městská policie je orgánem města a takto vystupuje i navenek. 4. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města nebo jiného území stanoveného veřejnoprávní smlouvou a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Dále plní úkoly uložené jí starostou nebo osobou určenou k řízení městské policie. Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazené do městské policie (strážník) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 5. Městská policie zajišťuje taktéž úkoly na úseku prevence kriminality a provozuje kamerový systém Města Nový Bor. 6. Městská policie může vydat ve smyslu zvláštních právních předpisů vlastní organizační řád, který nesmí být v rozporu s tímto organizačním řádem. Takový organizační řád je platný pouze se souhlasem starosty. 7. Nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městské policii se řídí stejnými principy a vnitřními předpisy jako nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným městskému úřadu a jeho odborům. 8. Všichni zaměstnanci městské policie jsou zaměstnanci města Nový Bor. 9. Činnost městské policie je vymezena zákonem o obecní policii, jeho prováděcími předpisy. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, platí pro městskou policii vnitřní předpisy města a městského úřadu obdobně jako pro odbory městského úřadu. 10. Městská policie zajišťuje varování a evakuaci osob před hrozícím nebezpečím a podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce. 11. Městská policie spolupracuje se všemi odbory městského úřadu a podle potřeby i s dalšími orgány města a ostatními úřady. 12. Městská policie je oprávněna doručovat písemnosti adresátům určeným Městem Nový Bor. Článek 15 Příspěvkové organizace zřízené městem Nový Bor 8

9 1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady města nebo městského úřadu řídí dále uvedené příspěvkové organizace. 2. Příspěvkové organizace města (dále jen příspěvkové organizace ) jsou zřizovány rozhodnutím zastupitelstva města. Příspěvkové organizace hospodaří svým jménem a jsou účetní jednotkou. 3. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. Město Nový Bor zřídilo tyto příspěvkové organizace: Příspěvkové organizace města Nový Bor Sídlo IČO Den vzniku Základní škola Nový Bor, náměstí Míru náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Boženy Němcové Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Smetanka, Smetanova Nový Bor, okres Česká lípa, příspěvková organizace Mateřská škola Klíček, Svojsíkova Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola Nový Bor, Generála Svobody Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní škola praktická Nový Bor, náměstí Míru náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Základní umělecká škola Nový Bor, Křižíkova okres Česká Lípa, příspěvková organizace Sociální služby města Nový Bor, Příspěvková organizace B. Egermanna V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města na návrh starosty města. 6. Starosta města předkládá radě města společně s návrhem na jmenování osoby do funkce ředitele návrh smlouvy o výkonu funkce ředitele příspěvkové organizace. 7. Rada města stanoví řediteli příspěvkové organizace plat a mimořádné odměny na základě návrhu příslušného vedoucího odboru. Platový výměr řediteli příspěvkové organizace vystaví na základě usnesení RM, jménem Města Nový Bor, personální pracoviště Městského úřadu Nový Bor. Článek 16 Obchodní společnosti, jejichž 100% vlastníkem je město Nový Bor 1. Město vykonává svá práva v obchodních společnostech, jejichž majoritním vlastníkem je město (dále jen obchodní společnosti města ), v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o obcích a dalšími právními přepisy. 2. Obchodní společnosti města mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 3. Obchodní společnosti se 100% majetkovým podílem města jsou: a) Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS, s.r.o.) IČ: Společnost má tato živnostenská oprávnění: realitní činnost 9

10 správa a údržba nemovitostí zprostředkování služeb činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců činnost technických poradců v oblasti stavebnictví činnost účetních poradců, vedení účetnictví poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob kopírovací práce b) TEPLO NOVÝ BOR, spol. s.r.o. IČ: Společnost má tento předmět podnikání: koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných výroba tepla rozvod tepla c) KULTURA Nový Bor, s.r.o. IČ: Společnost má tento předmět podnikání: provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě reklamní činnost a marketing pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a podobných akcí výroba, rozmnožování a nahrávání nosičů zvukových a zvukově-obrazových záznamů agenturní činnost v oblasti kultury a umění výuka v oblasti umění a společenského tance pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti vydavatelské a nakladatelské činnosti specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím pronájem a půjčování movitých věcí kopírovací práce 4. Rada města v souladu se zákonem o obcích jmenuje a odvolává jednatele, členy představenstva a členy dozorčí rady obchodních společností města. Oddíl III ŘÍZENÍ MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU Článek 17 Rada města 1. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 2. Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva města. 3. Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalšími zvláštními předpisy. Především pak plní tyto úkoly: a) zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města, b) plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založených nebo zřízených zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města ( 84 odst. 2 zákona o obcích), c) vydává nařízení města, 10

11 d) stanoví rozdělení pravomocí v městském úřadu, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a pracoviště městského úřadu ( 109 odst. 2 zákona o obcích). Na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem 6), e) stanoví celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu a v organizačních složkách města, f) ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti města ( 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada města svěřit příslušnému odboru městského úřadu zcela nebo zčásti, g) stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, h) schvaluje organizační řád města, městského úřadu a organizační řád organizačních složek města. 4. Rada města rozhoduje 7) o odvolání proti rozhodnutí tajemníka nebo odboru městského úřadu ve věcech samostatné působnosti města, pokud zastupitelstvo města nestanoví, že rozhoduje jiný orgán města. 5. Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila. Článek 18 Starosta/starostka (dále jen starosta ) 1. V čele městského úřadu je starosta, kterého volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. 2. Starosta není zaměstnancem města, pro výkon své funkce je dlouhodobě uvolněn. 3. Starosta zastupuje město navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Starosta je statutárním orgánem města v souladu se zákonem o obcích 8). 4. Starostu zastupuje v jeho nepřítomnosti místostarosta a není-li přítomen starosta ani místostarosta, může zastupitelstvo města na nezbytně nutnou dobu zmocnit pro úkoly, které nejsou zákonem vyhrazeny starostovi, zastupováním města jiného zastupitele města nebo jinou fyzickou osobu. V usnesení zastupitelstva města musí být vždy uveden konkrétní rozsah takového zmocnění. 5. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis ze schůze rady města. 6. Starosta smístostarostou podepisují právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města v souladu se schválenými jednacími řády. 7. Starosta sleduje, koordinuje, zabezpečuje a kontroluje plnění úkolů, které vyplývají z usnesení zastupitelstva města a rady města. 8. Starosta koordinuje činnost místostarosty a tajemníka městského úřadu a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 9. Starosta spolupracuje s předsedy výborů zastupitelstva města a s předsedy komisí rady města a napomáhá těmto výborům a komisím v jejich činnosti. 10. Starosta plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi, strážníkům městské policie a ostatním zaměstnancům města nezařazeným do organizační struktury městského úřadu. 11. Starosta jmenuje a odvolává tajemníka městského úřadu s předchozím souhlasem ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. 12. Starosta rozhoduje o zaměstnanci pověřeném prováděním veřejnosprávní kontroly (interního auditu) a je tomuto zaměstnanci pro výkon veřejnosprávní kontroly přímo nadřízen. 13. Starosta je v rámci své odpovědnosti povinen zavést a kontrolovat vnitřní kontrolní systém města. 14. Starosta je nadřízený všem zaměstnancům města nezařazeným v městském úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost. Toto řízení a kontrolu může svěřit místostarostovi města. 15. Starostovi jsou přímo podřízena pracoviště veřejnosprávní kontroly 9), krizového řízení a sekretariátu vedení města zařazené v organizační struktuře městského úřadu. 6) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 7) Zákon č. 106/1999 Sb. 8) Např. 103 odst. 4 písm. b), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 11

12 16. Starosta je přímým nadřízeným vedoucích organizačních složek města. 17. Starosta stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. 18. Starosta zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků a vymáhání pohledávek, nebude-li tato činnost upravena jinými vnitřními předpisy. 19. Starosta zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků. Přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků 10). 20. Starosta sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů města k dosažení schválených záměrů a cílů. 21. Starosta uděluje souhlas ředitelům příspěvkových organizací se služebními zahraničními cestami, odbornými stážemi a uvolněním pro účely studia v pracovní době. 22. Starosta uděluje souhlas vedoucím organizačních složek a jim přímo podřízeným zaměstnancům se služebními tuzemskými cestami. 23. Starosta řídí městskou policii a stanovuje plat jejímu řediteli. 24. Starosta uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným do organizačních složek města s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce vyplývající z pracovněprávního vztahu k městu. 25. Starosta řídí specifické činnosti při plnění úkolů k zajišťování obrany státu a ochrany obyvatel města v době mimořádných situací. 26. V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán města s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 27. Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města a rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 28. Starosta odpovídá za připravenost města k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra ČR a prostřednictvím velitele řídí činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Starosta po vyjádření HZS Libereckého kraje jmenuje a odvolává velitele JSDH 11). 29. Starosta stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazených v organizačních složkách města a tajemníkovi úřadu. 30. Starosta schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, které zřídil. 31. Starosta plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších právních předpisů. 32. Starosta realizuje politiku města v samosprávné oblasti školství, kultury, občanských záležitostí, sportu, správy majetku a rozvoje města. 33. Starosta odpovídá za investiční politiku města a jako účastník řízení se jménem města vyjadřuje ke správním řízením, kde město je vlastníkem dotyčného pozemku i kde město není přímým vlastníkem pozemku, ale vlastníkem sousedních pozemků (podává námitky, opravné prostředky nebo se vzdává práva opravných prostředků proti vydaným rozhodnutím). Článek 19 Místostarosta/místostarostka (dále jen místostarosta ) 1. Místostarosta v době nepřítomnosti starosty zastupuje starostu města v plném rozsahu, a to zejména v době uvedené v ustanovení 73 odst.3 a 103 odst.6 zákona o obcích. 2. Místostarosta spolu se starostou podepisuje právní předpisy města. 9) Zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 10) Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 11) 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 12

13 3. Místostarosta realizuje politiku města v samosprávné oblasti sociálních věcí, zdravotnictví a financí. Článek 20 Výbory zastupitelstva města 12) 1. Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Vždy je zřizován finanční výbor a kontrolní výbor. 2. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. 3. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. 4. Zřizování a činnost výborů se řídí zákonem o obcích, usnesením zastupitelstva a statutem nebo jednacím řádem výboru. 5. Za funkčnost výboru odpovídá zastupitelstvo a zastupitelstvu předseda výboru. 6. Za administrativní činnost výboru, podávání zpráv o činnosti výboru, návrhů a jiných sdělení odpovídá zastupitelstvu předseda výboru. 7. Spisový materiál jednotlivých výboru se eviduje ve spisové službě sekretariátu starosty, není-li jiným předpisem stanoveno jinak. 8. Zastupitelstvo si jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo tyto výbory: a) Kontrolní výbor b) Finanční výbor c) Výbor pro vzdělávání, soc.politiku a zdravotnictví d) Výbor pro rozvoj města a cestovní ruch e) Výbor pro dopravu a životní prostředí f) Výbor pro kulturu a občanské záležitosti g) Výbor pro sport h) Osadní výbory Horní Pihel Dolní Pihel Bukovany Janov Článek 21 Komise rady města 1. Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány. 2. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. 3. Svá stanoviska a náměty předkládá předseda komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou města schváleným jednacím řádem. 4. Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný předseda příslušné komise. 5. Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec města zařazený do městského úřadu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise. 6. Přehled komisí zřízených radou města je uveden v čl tohoto organizačního řádu. Článek 22 Tajemník 1. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. 2. Tajemník je do funkce jmenován a odvoláván starostou města v souladu se zvláštním zákonem a na základě předchozího souhlasu ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje. 12) 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 13

14 3. Tajemník plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. 4. Tajemník vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst úředníka zařazeného v organizační struktuře Městského úřadu. Současně jmenuje a odvolává ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, výběrovou komisi. 5. Tajemník podává radě města návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, kteří nejsou zařazeni jako vedoucí úředníci. 6. Tajemník jako vedoucí úřadu s vědomím RM jmenuje a odvolává vedoucí úředníky (vč. Vedoucího odboru zařazeného jako vedoucí úředník). 13) 7. Tajemník na návrh vedoucího odboru schvaluje pracovní náplně ostatních zaměstnanců městského úřadu. 8. Tajemník stanoví podle zvláštních právních předpisů 14) platy všem zaměstnancům města zařazeným v městské úřadu. 9. Tajemník plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. 10. Tajemník zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města, starostovi nebo zvláštnímu orgánu města. 11. Tajemníkovi se podle zákona o obcích oznamují skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucích odborů z projednávání a rozhodování věci ve správním řízení. Tajemník rozhoduje o tomto vyloučení vedoucího odboru městského úřadu z projednávání a rozhodování věci a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. 12. Tajemník se podílí na plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády ohledně činnosti městského úřadu v oblasti přenesené působnosti. 13. Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a jednání rady města s hlasem poradním. 15) 14. Tajemník koordinuje a kontroluje činnost odborů a rozhoduje o kompetenčních sporech jednotlivých odborů, pokud o nich nerozhoduje jiný orgán. 15. Tajemník vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a řád autodopravy městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je starosta, rada města nebo zastupitelstvo města. 16. Tajemník přímo řídí pracoviště zařazené dle tohoto organizačního řádu do části 11 Odbor kancelář tajemníka. 17. Tajemník vydává nebo schvaluje návrhy směrnic, řádů a jiných vnitřních předpisů městského úřadu, návrhy jiných rozhodnutí, příkazů a opatření a kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi, pokud nejsou tyto pravomoci svěřeny starostovi, radě města nebo zastupitelstvu města. 18. Tajemník schvaluje plán kontrolní činnosti městského úřadu. 19. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost. 20. Tajemník vydává pověření zaměstnancům městského úřadu dle ustanovení tohoto organizačního řádu. 21. Tajemník odpovídá za plnění povinností, které mu ukládá zákon 16) voblasti utajovaných skutečností, informací apod. 22. Tajemník v rámci městského úřadu odpovídá za realizaci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 23. Tajemník odpovídá za zajištění proškolování zaměstnanců městského úřadu z předpisů požární ochrany, bezpečnosti práce, vnitřních směrnic a používání výpočetní techniky. 13) 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků: U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu. 14) Zákoník práce 262/2006 Sb.; Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 15) 110 odst. 5 zákona o obcích. 16) Např. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností; zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 14

15 24. Tajemník určuje čerpání dovolené všem zaměstnancům městského úřadu, pokud čerpání dovolené nenařídí jim nadřízený zaměstnanec. 25. Tajemník uděluje souhlas vedoucímu odboru městského úřadu a přímo podřízenému zaměstnanci tajemníka se služební tuzemskou cestou a všem zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu s odbornými stážemi a uvolnění pro účely studia v pracovní době. 26. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu ke služební zahraniční cestě. 27. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu s použitím soukromého vozidla pro služební účely nebo použitím služebního vozidla a jiného majetku města pro soukromé účely. 28. Tajemník uděluje souhlas zaměstnancům městského úřadu s vykonáváním jiné výdělečné činnosti mimo výkon práce na městském úřadu. 29. Tajemník pověřuje vedoucí odborů řízením a koordinací práce, jakož i řešením kontrolních úkolů v rozsahu, který stanoví. Svolává a řídí pracovní porady vedoucích odborů, případně dalších složek nebo zaměstnanců města. 30. Tajemník uzavírá jménem zaměstnavatele zaměstnanců zařazených do městského úřadu kolektivní smlouvu s odborovou organizací. 31. Tajemník je oprávněn uzavírat jménem města v rozsahu plnění povinnosti statutárního orgánu zaměstnavatele veškerá smluvní ujednání, včetně plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 32. Tajemník je oprávněn podepisovat hospodářské a jiné smluvní operace v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy Města Nový Bor nebo tímto organizačním řádem. 33. Tajemník je členem bezpečnostní rady města. 34. Tajemník vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích. 17) 35. Tajemník plní další povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších předpisů. Článek 23 Vedoucí odborů 1. V čele odboru je vedoucí, který řídí jeho činnost, odpovídá za výkon činnosti odboru na svěřeném úseku a za kvalitu práce podřízených zaměstnanců. Má zejména tyto povinnosti, práva a odpovědnost: A. V oblasti všeobecného řízení: a) stanoví v rozsahu činnosti odboru konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, b) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, které předkládá tajemníkovi úřadu ke schválení a hodnotí činnost svých podřízených. V případě, že věcná působnost odboru není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí odboru, c) zajišťuje spolupráci s ostatními odbory, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, d) zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi nebo místostarostovi, radě města nebo zastupitelstvu města, e) dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, f) koná pracovní porady o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích odborů, vyplývajících z náplně práce odboru, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených pracovníků. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, 17) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 15

16 g) zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu s rozšířenou působností na krizové stavy a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných skutečností a zvláštních skutečností, h) zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, i) podepisuje v souladu s vnitřními předpisy jménem městského úřadu příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jemu svěřeného odboru, j) vedoucí odboru může písemně pověřit vedoucího oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování některých druhů písemností (vyjma správních rozhodnutí) za městský úřad pouze s předchozím souhlasem tajemníka, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden, k) může tajemníkovi městského úřadu navrhnout pověření vedoucí oddělení nebo jiného zaměstnance odboru k podepisování správních rozhodnutí, l) podává informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice městského úřadu k provedení tohoto zákona vydané a odpovídá za jejich správnost, m) jako správce rozpočtových prostředků organizačních rozpočtových jednotek úřadu (dále jen ORJ nebo ORG ) ve smyslu směrnice Oběh účetních dokladů zejména: vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené odborem, rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, navrhuje podle odvětvové působnosti odboru závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti ORJ a příspěvkových organizací na příslušné rozpočtové období, odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků odboru a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky ORJ, odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování odboru ekonomickému, odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků odboru, a to v souladu se směrnicí Oběh účetních dokladů, n) odpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. B. V oblasti kontroly: a) kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, b) kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti odboru a navrhuje potřebná opatření, c) provádí dozor nad výkonem samostatné i přenesené působnosti svých podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, d) spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, e) kontroluje dodržování spisového a skartačního řádu odboru, včetně ochrany utajovaných skutečností, f) zajišťuje vnitřní kontrolní systém na jemu svěřeném pracovišti a současně se podílí na zajištění vnitřního kontrolního systému úřadu. C. V oblasti personální: a) sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a po projednání s personálním pracovištěm tajemníka se zaměstnanci projednává způsob zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání, 16

17 b) cestou tajemníka zajišťuje proškolování zaměstnanců odboru a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky, c) navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich příplatky, d) kontroluje dodržování pracovního řádu, e) předkládá tajemníkovi návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců odboru, f) předkládá tajemníkovi návrhy na odvolání vedoucího oddělení a vedoucího pracoviště, g) předkládá, dle termínu stanovaného tajemníkem, nejméně však 1x ročně, tajemníkovi hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců, včetně personálního a kvalifikačního složení odboru, vyhodnocení výše osobního ohodnocení zaměstnance, h) schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců odboru, není-li stanoveno tajemníkem úřadu, i) vydává cestovní příkazy a schvaluje tuzemské služební cesty zaměstnanců odboru. D. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: a) Vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, b) Odpovídá za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka nárokuje potřebné pomůcky a technické prostředky a proškolení z příslušných předpisů, c) Zajišťuje proškolení všech podřízených zaměstnanců z předpisů BOZP a PO. Článek 24 Vedoucí oddělení 1. V čele oddělení je vedoucí, který řídí a odpovídá za jeho činnost. 2. Vedoucí oddělení je do funkce jmenován tajemníkem na návrh příslušného vedoucího odboru. Z funkce jej odvolává tajemník. 3. Podle pokynů vedoucího odboru zabezpečuje plnění úkolů, vymezených v pracovní náplni oddělení, a opatření uložených vedoucím odboru. 4. Vedoucí oddělení řídí činnost oddělení, kontroluje dodržování pracovní doby a kázně a odpovídá za kvalitu vykonávané práce a materiálů, které oddělení zpracovává. Článek 25 Vedoucí pracoviště 1. V čele pracoviště může být vedoucí, který odpovídá za činnost celého pracoviště. 2. Vedoucí pracoviště je určen tajemníkem městského úřadu na návrh nadřízeného zaměstnance. 3. Podle pokynů vedoucího zaměstnance zabezpečuje plnění úkolů vymezených v pracovní náplni pracoviště. Dále odpovídá za plnění opatření uložených nadřízeným zaměstnancem a za kvalitu materiálů, které jím řízené pracoviště zpracovává. Článek 26 Vedoucí organizační složky 1. V čele organizační složky, mající více jak jednoho zaměstnance, je její vedoucí, který odpovídá za činnost organizační složky. 2. Vedoucí organizační složky je do funkce jmenován a z funkce odvoláván radou města na návrh starosty. 3. Podle pokynů starosty (místostarosty) zabezpečuje plnění úkolů, vymezených v pracovní náplni organizační složky a opatření uložených starostou. 4. Vedoucí organizační složky řídí činnost organizační složky: A) V oblasti všeobecného řízení: a) stanoví v rozsahu činnosti organizační složky konkrétní úkoly a přijímá opatření k jejich zajištění, 17

18 b) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních a hodnotí jejich činnost. V případě, že věcná působnost organizační složky není v plném rozsahu přenesena do pracovních náplní zaměstnanců, platí, že tyto věci vykonává s příslušnou odpovědností vedoucí organizační složky, c) zajišťuje spolupráci s odbory městského úřadu, současně vyžaduje při plnění úkolů pomoc a spolupráci příslušných odborů, d) zodpovídá za formální a věcnou správnost věcí, které jsou organizační složkou předkládány k rozhodnutí tajemníkovi, starostovi nebo místostarostovi, radě města nebo zastupitelstvu města, e) dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků a při hospodaření s materiálně technickými prostředky, f) koná pracovní porady a informuje zaměstnance o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, včetně úkolů a informací získaných na poradě vedoucích zaměstnanců, vyplývajících z náplně práce odboru, usnesení vlády, rady města nebo zastupitelstva města, případně z pokynu nadřízených pracovníků. V případě, že nebude konkrétně doloženo, komu byl úkol uložen, odpovídá osobně za jeho věcné plnění, g) zajišťuje úkoly související s přípravou města a městského úřadu s rozšířenou působností na krizové stavy a s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných skutečností a zvláštních skutečností, h) zajišťuje v rozsahu své působnosti úkoly související s opatřeními k řešení živelních pohrom a mimořádných událostí, i) podepisuje v souladu s vnitřními předpisy jménem města příslušná rozhodnutí, statistické výkazy a písemnou korespondenci týkající se činnosti jím řízené organizační složky, j) vedoucí organizační složky může písemně pověřit jiného zaměstnance zařazeného v organizační složce k podepisování některých druhů písemností za organizační složku pouze s předchozím písemným souhlasem starosty, ve kterém bude okruh takovýchto písemností výslovně uveden, k) podává informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice městského úřadu k provedení tohoto zákona vydané, a odpovídá za jejich správnost, l) jako správce rozpočtových prostředků organizačních rozpočtových jednotek úřadu (dále jen ORJ nebo ORG ) ve smyslu směrnice Oběh účetních dokladů zejména: vypracovává návrh rozpočtu za činnosti řízené organizační složkou, rozepisuje finanční objemy a ukazatele schváleného rozpočtu města na příslušné rozpočtové období v podrobném rozpočtu, navrhuje za organizační složku závazné ekonomické a věcné ukazatele hmotné zainteresovanosti ORJ na příslušné rozpočtové období, odpovídá za dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové kázně, hospodárné vynakládání finančních prostředků organizační složky a kontroluje hospodaření s rozpočtovými prostředky, navrhuje rozpočtová opatření a rozpočtové změny v příslušném rozpočtovém období, odpovídá za správné a včasné předávání účetních dokladů a podkladů pro účtování finančnímu odboru městského úřadu, odpovídá za zpracování podkladů a zpráv o přípravě, plnění a kontrole rozpočtu odboru v příslušném rozpočtovém období, kontroluje a podepisuje účetní doklady týkající se správy a užití rozpočtových prostředků organizační složky, a to v souladu se směrnicí Oběh účetních dokladů, m) zodpovídá za ochranu a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. B) V oblasti kontroly: a) kontroluje výkon činnosti na svěřeném úseku, b) kontroluje dodržování směrnic a obecně závazných předpisů města a městského úřadu v rámci působnosti organizační složky a navrhuje potřebná opatření, 18

19 c) provádí dozor nad výkonem činnosti jemu podřízených a poskytuje jim odbornou pomoc, d) spolupracuje s příslušnými kontrolními orgány a orgány činnými v trestním řízení, e) kontroluje spisovou a archivní službu organizační složky, včetně ochrany utajovaných skutečností, f) zajišťuje vnitřní kontrolní systém na jemu svěřeném pracovišti a současně se podílí na zajištění vnitřního kontrolního systému města. C) V oblasti personální: a) sleduje odbornou úroveň podřízených zaměstnanců a po projednání s personálním pracovištěm MěÚ se zaměstnanci projednává způsob zvyšování kvalifikace a odborného vzdělávání, b) cestou PaM zajišťuje proškolování zaměstnanců organizační složky a nárokuje potřebu proškolení zaměstnanců z používání výpočetní techniky, c) navrhuje v mezích platných předpisů platy zaměstnanců a jejich příplatky, d) kontroluje dodržování pracovního řádu, e) předkládá starostovi (místostarostovi) města návrhy na přijímání a propouštění zaměstnanců organizační složky, které řídí, f) předkládá, dle termínu stanoveného starostou, nejméně však 1x ročně, starostovi hodnocení úrovně práce jednotlivých zaměstnanců, včetně personálního a kvalifikačního složení organizační složky, vyhodnocení výše osobního ohodnocení zaměstnance, g) schvaluje a kontroluje nástupy a ukončení dovolené zaměstnanců organizační složky. Odpovídá za včasné plánování a čerpání dovolených v organizační složce, h) vydává cestovní příkazy a schvaluje tuzemské služební cesty zaměstnancům zařazeným v organizační složce. D) V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: a) vede zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, b) odpovídá za vybavení pracovišť organizační složky a zaměstnanců potřebnými pomůckami a technickými prostředky BOZP a prostřednictvím tajemníka MěÚ nárokuje potřebné proškolení z příslušných předpisů. c) zajišťuje proškolení všech podřízených zaměstnanců z předpisů BOZP a PO. Článek 27 Hlavní působnosti odborů 1. Rozsah působností zabezpečovaných odborem nebo útvarem (pracovištěm) městského úřadu je stanoven samostatným předpisem vydaným tajemníkem úřadu, kde jsou uvedeny rámcové náplně činnosti. 2. Rozsah působnosti zabezpečované organizační složkou je stanoven zřizovací listinou organizační složky. 3. Tajemník je oprávněn k vydání samostatného předpisu s uvedením rámcových náplní odborů. Článek 28 Zvláštní orgány 1. Podle zvláštních právních předpisů zřizuje starosta tyto zvláštní orgány: a) krizový štáb, b) bezpečnostní radu města, c) jako zvláštní orgán města komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, 18) d) povodňovou komisi města s rozšířenou působností, 19) 18) 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 19

20 2. Působnost a obsah činnosti těchto orgánů stanoví příslušné právní předpisy a jednací řády těchto orgánů, které schvaluje starosta. Článek 29 Poradní orgány 1. Rada města si pro svoji potřebu zřizuje jako poradní orgán tyto komise: a) Škodní komisi, b) Bytovou komisi, c) Komisi regenerace městské památkové zóny, 20) 2. Starosta si pro svoji potřebu zřizuje tyto poradní orgány: a) Komisi k vyřazování utajovaných skutečností, b) Komisi pro prevenci kriminality, c) Protidrogovou komisi, 3. Za funkčnost komise odpovídá ten, kdo komisi zřídil. Za administrativní činnost komise, podávání zpráv o činnosti komise, návrhů a jiných sdělení odpovídá zřizovateli předseda komise. 4. Spisový materiál jednotlivých komisí se eviduje ve spisové službě sekretariátu starosty, není-li jiným předpisem stanoveno jinak. Článek 30 Zvláštní komise 1. Příslušný odbor městského úřadu si pro svou potřebu dále zřizuje zejména tyto zvláštní komise: a) Revizní a skartační komisi agend občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel a matriky. Za činnost zodpovídá: Správní odbor, b) Komisi pro ověřování odborné způsobilosti k provozování taxislužby. Za činnost zodpovídá: Odbor dopravy, c) Komisi pro inventarizaci majetku, Za činnost zodpovídá: Odbor správy majetku města, d) Komisi pro likvidaci úředních razítek, Za činnosti zodpovídá: Správní odbor, 2. Zřízení, působnost a způsob jednání zvláštních komisí vymezí příslušný vedoucí odboru svým rozhodnutím, kterým i jmenuje členy komise. Kopii rozhodnutí předá sekretariátu starosty do evidence poradních orgánů. Rozhodnutí vedoucího odboru o zřízení komise nabývá účinnosti dnem zaevidování v evidenci poradních orgánů Města Nový Bor. 3. Rada města pro potřebu pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností zřizuje: a) Komisi státní památkové péče jako pracovní komisi. 21) Za činnost zodpovídá: Odbor územního plánování a stavební úřad, 4. Za činnost jednotlivých zvláštních komisí odpovídají vedoucí odborů dle výše uvedené odpovědnosti. Článek 31 Kontrolní systém města a městského úřadu Kontrolní systém městského úřadu tvoří: 1. Provozní kontrola, která zahrnuje: a) kontrolu dodržování vnitřních předpisů Města Nový Bor, 19) 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 20) Usnesení RM č. 1350/08RM38 z ) 31 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči (zřízena usnesením RM č. 1351/08/RM08 z

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení

Organizační řád. Městské policie Nová Včelnice. 1. Základní ustanovení Organizační řád Městské policie Nová Včelnice 1. Základní ustanovení 1.1.Organizační řád Městské policie Nová Včelnice (dále jen MP ) je základní organizační normou MP, která upravuje nejen organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č Účinnost od: 01.01.2016 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.01.2015 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst.2 písm..o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 tel.: 577 341 875, fax: 577 343 833, e-mail: info@obzor-sbd.cz M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 o jednání a rozhodování ve

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

ZÁKON č. 129/2000 Sb.,

ZÁKON č. 129/2000 Sb., ZÁKON č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění zákona č. 27/2001 Sb., zákona č. 20/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 21/2002 Sb., nálezu ÚS č. 404/2002 Sb. (úplné znění č. /200 Sb.),

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky s legislativou řešící přípravu

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy

Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Srdce Jarošova, občanské sdružení Stanovy Název: SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení (dále jen sdružení ) Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41. Čl. 1. Název a sídlo Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

S T A N O V Y Židovské obce Olomouc. H l a v a I. Článek 1 Všeobecná ustanovení

S T A N O V Y Židovské obce Olomouc. H l a v a I. Článek 1 Všeobecná ustanovení S T A N O V Y Židovské obce Olomouc H l a v a I Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Židovská obec Olomouc, zapsaná v registru Ministerstva kultury ČR pod názvem Židovská obec Olomouc, IČO 41031717, (dále

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2015,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO úplné znění obecně závazné vyhlášky města Brna č. 1/1992, kterou se ve městě Brně zřizuje městská policie podle zákona č. 553/1991 Sb., ve znění obecně závazné

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Město Moravský Beroun O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Datum Zpracovatel Mgr. Barbora Novotná, tajemnice MěÚ 03.08.2010 Schvalovatel RM 85.2 písm. q) 10.08.2010 Účinnost Dnem účinnosti tohoto Organizačního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Rumburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Rumburk Schválený RM dne 05.02.2015 s účinností ode dne 06.02.2015 Obsah: strana č. Oddíl I Obecná část 3 článek 1 Základní ustanovení 3 článek 2 Postavení a působnost městského

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 1.9.2015 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Golf Club Mstětice, z.s.

Golf Club Mstětice, z.s. STANOVY spolku Golf Club Mstětice, z.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1. Název a sídlo spolku 1.1. Spolek má název Golf Club Mstětice, z.s., dále též GCM. 1.2. Spolek má sídlo na adrese Mstětice 35,

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů a zahrnování

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU ORIENTAČNÍCH SPORTŮ I. Úvodní ustanovení 1. Český svaz orientačních sportů (dále také jen ČSOS ) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82

S T A N O V Y. Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou. I. Základní ustanovení. 2. Sídlem FK je: Obecní 52, Boršov nad Vltavou, 373 82 S T A N O V Y Fotbalového klubu FK Boršov nad Vltavou I. Základní ustanovení 1. FK Boršov nad Vltavou je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu a sport. Je svobodnou organizací s

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č Organizační řád města Nový Bor

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č Organizační řád města Nový Bor Účinnost od: 01.07.2018 Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád města Nový Bor Rada města schvaluje na základě ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III.

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D. Českého olympijského výboru. I. Základní ustanovení. II. Orgány Českého olympijského výboru III. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého olympijského výboru I. Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu Českého olympijského výboru (dále jen ČOV ), vymezuje základní působnost jeho

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh aktualizace stanov Liberecké IS, a.s. Stručný obsah: Na základě požadavku Rady

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 07.04.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 07.04.1983 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 31 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více