Uzávěrka tohoto čísla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uzávěrka tohoto čísla 5. 2. 2004"

Transkript

1 Uzávěrka tohoto čísla ) 2004

2 Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Bytový dům v Pitrově ulici Nový ředitel základní školy Návštěva ministra Ve čtvrtek 5. února navštívil naše město ministr pro místní rozvoj JUDr. Pavel Němec. Zúčastnil se slavnostního otevření bytového domu v Pitrově ulici, prohlédl si zastřešený zimní stadion Na Tvrzi a na krátké besedě s představiteli města v obřadní síní MěÚ byl informován o záměru rekonstrukce bývalého továrního objektu na Heldově náměstí. Po podrobném seznámení s dokumentací nového Domu betlémů na Masarykově náměstí hodnotil tento projekt jako velmi dobrý, jako projekt, který si zasluhuje podporu ministerstva pro místní rozvoj a který ji také dostane. Prohlídkou Třebechovického muzea betlémů pan ministr svoji krátkou návštěvu Třebechovic ukončil. Ing. Jiří Němec, starosta města Na rohu ulic Pitrovy a Pod Domy stály v minulosti nízké přízemní domky, zbořené počátkem osmdesátých let minulého století. Volné nevyužívané prostranství bylo počátkem let devadesátých upraveno na prozatímní městskou tržnici a následně se zvažovala případná zástavba v mezích historické půdorysné stopy. Příležitost k vybudování bytového domu poskytla státní podpora nájemního bydlení, konkrétně dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Studii této stavby vypracovali v roce 2000 architekti Novotný a Kodytek. Firma DA&P s.r.o.v roce 2001 studii upravila a současně zpracovala projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. To bylo vydáno v říjnu Počátkem roku 2002 obdrželo město státní dotaci ve výši ,- Kč na jednu bytovou jednotku a ,- Kč na bezbariérový byt. Během roku 2002 došlo k dohodě s bytovým družstvem Oreb, které se stalo partnerem města při financování, realizaci a následném provozu tohoto bytového domu. Zhotovitelem díla se na základě výběrového řízení stala firma PKF s.r.o. Hradce Králové a částečně také firma Stavoka a.s. Hradec Králové. Technickým dozorem investora byl pověřen Ing. Bajtalon a stavbu z pozice MěÚ zabezpečoval Otto Nosek. Staveniště bylo firmě PKF předáno , stavba byla dokončena , kolaudace proběhla V domě je 19 bytových jednotek, z toho jeden byt bezbariérový 2+KK (kuchyň + koupelna, 55 m 2 ). Z ostatních je jeden byt 1+KK (32 m 2 ), 12 bytů 2+KK (50 m 2 ) a 5 bytů 3+KK (80 m 2 ). V přízemí jsou nebytové prostory (35 m 2 ), které budou využity pro provoz lékárny. Na jižní straně domu je situováno parkoviště se 14ti parkovacími místy Celkové náklady na stavbu dosáhly částky Kč, státní dotace činila Kč. V těchto dnech bytový dům postupně ožívá. 18 uživatelů již obdrželo klíče od 18ti bytů, a následné stěhování je otázkou několika dnů, možná již jen několika hodin. Bezbariérový byt bude zprovozněn od 1. března a zahájení provozu lékárny je plánováno na l. dubna letošního roku. Majoritním vlastníkem tohoto bytového domu bude na základě podmínky státní dotace 20 let město Třebechovice p.o. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o existenci této nápadité budovy v těsném sousedství středu města, patří náš srdečný dík. Všem obyvatelům a uživatelům nového bytového domu v Pitrově ulici přeji v nových prostorách klidný a spokojený život. Ing. Jiří Němec, starosta města Na uvolněné místo ředitele třebechovické základní školy byl v říjnu loňského roku vypsán konkurs, který se řídí přesnými pravidly danými zákonem. Z devíti uchazečů byl sedmičlennou komisí doporučen a radou města jmenován do funkce ředitele základní školy dosavadní zdejší učitel Mgr. Roman Drašnar. Novému řediteli přeji úspěšné působení v této nelehké a odpovědné funkci. Ministr pro místní rozvoj JUDr. Pavel Němec přestřihuje pásku nově otevřeného bytového domu v Pitrově ulici.

3 Třebechovické Haló str. 3 Informace městského úřadu Jarní úklid města Tak jako v minulých letech i v roce letošním navazujeme na tradici a opět organizujeme v našem městě jarní úklid. Bude prováděn úklid pozemků veřejných, soukromých, zelených pásů chodníků včetně stromů a zeleně a pod. Městský úřad bude i v letošním roce zajišťovat svoz a odstranění odpadů na uzemí města. Bude prováděn svoz pouličních smetků, shrabků ze zeleně a pod., které bude možno naložit do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po městě i místních částech v následujících termínech. 1) Ve dnech až na stanovištích: - rozhraní ulic Habrmanova - Čapkova - Olbrachtova - rozhraní ulic Habrmanova - Nerudova - ulice Palackého - parkoviště - ulice Jiráskova - vedle býv. Uhelných skladů - prostor u Sokolovny 2) Ve dnech až na stanovištích: - rozhraní ulic Pod Domy U Dolního mlýna - parkoviště Na Tvrzi - rozhraní ulic Ambrožova - Orebitská - rozhraní ulic Šárovcova - B. Němcové - ulice Pardubická - cesta na Obec 3) Ve dnech až na stanovištích: - ulice Na Stavě - před žel. přejezdem - ulice Trčkova u restaurace Na Roli - ulice U Vodárny - kaplička - ulice Týnišťská - domov důchodců - rozhraní ulic Slezská - Týnišťská 4) Ve dnech 2.4. až na stanovištích - Bědovice - křižovatka ulic Bědovická - Dvorská - Nepasice - křižovatka u transformátoru - křižovatka u lípy - Krňovice - za lednicí - Štěnkov - náves - u křížku - Polánky - hasičská zbrojnice - u transformátoru - Mitrov Eventuelní přistavení dalších velkoobjemových kontejnerů je možné po dohodě s hospodářským odborem MěÚ. Do kontejnerů Jak s odpady v roce 2004? Odstraňování odpadů v našem městě již několik let probíhá bez velkých problémů. V závěru loňského roku bylo vypsáno výběrové řízení na obstaravatele této služby pro území města Třebechovice pod Orebem. Po předložení všech nabídek výběrová komise a posléze rada města vyhodnotily jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy RUND, která tímto obhájila své působení v našem městě. Smlouva je uzavřena na období do konce roku Pro úhradu za svoz komunálního odpadu v letošním roce bude MěÚ občanům rozesílat složenky a to na základě v loňském roce sepsaných smluv. Termín zaplacení stanovilo zastupitelstvo města do z důvodů avizovaného navýšení DPH za svoz odpadů od Po oficiálním vyhlášení výše této daně bude stanovena cena svozu pro letošní rok. Z tohoto důvodu se zatím úhrada za odstraňování komunálního odpadu nevybírá, je třeba vyčkat na doručení složenek. Pak teprve bude možno provést platbu a to několika způsoby např.: zaplacením složenky přímou platbou v pokladně MěÚ přímou platbou na účet města v Komerční bance převodem z účtu se nesmí ukládat ostatní druhy odpadu jako např. pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod. Tyto druhy odpadů jsou odpady nebezpečné a budou sbírány samostatně v jiných termínech přímo v městském separačním dvoře formou mobilního sběru. Do kontejnerů se rovněž nesmí odkládat odpady rozměrné jako např. gauče, nábytek apod. Takovéto odpady je možné uložit jen v separačním dvoře v ulici Na Stavě čp. 444 (bývala jatka). Provozní doba separačního dvora je 2x týdně a to: ve středu od do hod. v sobotu od 9.00 do hod. Likvidace vyřezaných větví a roští, které se do kontejnerů rovněž nesmí odkládat, bude zajišťována štěpkovačem MěÚ. Zájemci o likvidaci větví si mohou tyto přímo navozit do prostoru bývalé skládky Kurýr a to: v sobotu 13. a 27. března 2004 v sobotu 3. a 17. dubna 2004 vždy od 8.00 do hod. Případně si občané tuto službu mohou dohodnout přímo na hospodářském odboru městského úřadu na telefonním čísle a to do Po tomto termínu již tato služba poskytována nebude. Sběr a svoz starého železa budou jako každý rok zajišťovat členové místního sboru dobrovolných hasičů a to v sobotu po celém území města, ve Štěnkově a v Krňovicích. V případě nepříznivého počasí se termín přesouvá na Bližší údaje budou uvedeny na letácích. Pro potřeby humanitární pomoci postiženým Farní charita Třebechovice pod Orebem za spolupráce Českobratrské církve evangelické opět organizuje sběr použitých věcí a oděvů: v pátek od do hod. v sobotu od 8.00 do hod. Sběrné středisko bude připraveno v kostele Českobratrské církve evangelické na Masarykové náměstí. Organizaci sběru starého papíru opět zajišťuje základní škola. Informace o způsobu, termínech a sběrných místech budou uvedeny v samostatném článku a na letácích. Věříme, že si každý najde chviličku, kterou bude moci věnovat na úklid okolí svého domu a zapojí se do činnosti na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme my a budou žít i naše děti. Jan Štursa, hospodářský odbor Občané již tedy nemusí chodit na finanční odbor MěÚ a znovu sepisovat smlouvy. Samolepky na popelnicích jsou i nadále v platnosti, i když je na nich vyznačen rok Pouze změna na jiný svoz na základě požadavku občana se musí provést osobně zároveň s vyzvednutím nové samolepky odpovídající nově požadované četnosti svozu. Vzhledem k tomu, že nový zákon o odpadech umožňuje obcím odstraňování nebezpečných odpadů i mobilním sběrem, zavádí naše město od letošního roku mobilní měsíční svoz nebezpečného odpadu. Vozidlo na svoz bude přistaveno u městského separačního dvora v ulici Na Stavě č.444 vždy poslední sobotu v měsíci v následujících termínech. Prosincový termín je stanoven na období před vánočními svátky

4 Třebechovické Haló str. 4 Hřbitovní poplatky Vzhledem k četným dotazům přinášíme opět základní informace o poplatcích za hrobová místa. Výše plateb se skládá z tzv. nájemného, které reguluje stát, a z úhrady za služby s pronájmem spojené, které určuje městská vyhláška. Celková částka se vybírá na dobu 10 let a činí u nejběžnějších případů 720,- Kč u jednoduchého hrobu a 1200,- u dvojhrobu na Orebu, 420,- na urnovém háji, 540,- nebo 840,- za jedno- a dvojhrob v Nepasicích a 420,- nebo 720,- za jedno- a dvojhrob v Krňovicích. Rozdílná výše Město pronajme Městské byty Městský úřad Třebechovice pod Orebem, hospodářský odbor tímto oznamuje, že datem skončila lhůta pro prodloužení žádostí o přidělení bytů v majetku města pro rok Kdo si do tohoto data svoji žádost neprodloužil bude z evidence žadatelů automaticky vyřazen. Občané, kteří mají potřebu zlikvidovat nebezpečné odpady ze své domácnosti, mohou tyto ve výše stanovených termínech dopravit do separačního dvora k odstranění. Jedná se např. o motorové a fritovací oleje, zářivky, výbojky, léky a lékovky, barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla, textilní odpady znečištěné těmito látkami, baterie a akumulátory, elektrotechnická zařízení, chladničky apod. Výše jmenované druhy odpadu jsou zákonem zakázány odkládat na jiná než pro ně určená místa a ten, kdo tato ustanovení zákona o odpadech poruší, může být za toto jednání sankcionován. Jan Štursa, hospodářský odbor plateb na jednotlivých hřbitovech je dána rozdílnou mírou poskytovaných služeb. Za každý kalendářní rok se vybere celkem cca tisíc Kč, což pokrývá pouze asi třetinu nákladů na správu hřbitovů (spotřeba vody a elektřiny, úklid a likvidace odpadků, údržba zeleně, komunikací, oplocení, WC apod.). V loňském roce byla např. vybrána poměrně vysoká částka za hřbitov v Nepasicích, což zde umožní pokračovat v opravě oplocení, v úpravě a doplnění zeleně a jiných pracech. Informace o stavu plateb za konkrétní hrobová místa si můžete vyžádat na MěÚ - p. Kamenický, tel (ústředna), (přímý). Nebytové prostory Město Třebechovice pod Orebem nabízí k pronájmu nebytové prostory o výměře 25 m 2 na adrese Družstevní práce 728, Třebechovice pod Orebem. Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, Třebechovice pod Orebem a to nejpozději do Bližší informace o pronajímaných prostorách a podmínkách pronájmu podá na Městském úřadu Třebechovice pod Orebem pan Skokan, tel.: Z jednání městského zastupitelstva Zastupitelstvo města schvaluje navržený způsob financování 7. změny ÚPSÚ tzn., že žadatelé si změnu ÚPD v plném rozsahu uhradí sami s tím, že celková částka bude diferencovaně rozdělena na jednotlivé žadatele dle velikosti pozemku (za m 2 ). Zastupitelstvo města schvaluje přijmout bezúplatně od ministerstva obrany cisternovou automobilovou stříkačku T-148 CAS 32 (rok výroby 1980) pro potřeby HZS JPO2 Třebechovice p.o. Zastupitelstvo města schvaluje posunout termín výběru úhrady za svoz a odstraňování komunálního odpadu od občanů a to do z důvodů současné neznalosti výše DPH za tuto službu. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Třebechovice pod Orebem a statutárním Městem Hradec Králové, na základě které bude Městská policie Hradec Králové vykonávat úkoly stanovené zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, na území města Třebechovice pod Orebem s účinností od za podmínky, že veřejnoprávní smlouvu schválí zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové a Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydá pravomocné rozhodnutí k uzavření této smlouvy. Zastupitelstvo města stanoví zpoplatnění systému odstraňování odpadů pro rok 2004 ve výši 39,-- Kč za svoz jedné popelnice s omezením volby druhu svozů v závislosti na počtu osob v domácnosti. Hospodářský odbor zajistí úpravu ceny v případě navýšení DPH a to od termínu tohoto navýšení. Podrobný zápis z jednání zastupitelstva města naleznete na internetových stránkách Přehled nejdůležitějších třebechovických adres webových stránek: - oficiální stránky města Třebechovice p. O. - oficiální stránky MIKROREGIONU TŘEBECHOVICKO (stránky jsou zatím ve zkušebním provozu) - stránky základní (města a obce) - staré statické stránky města Třebechovice p. O. - stránky vedené Vladimírem Šmídem - oficiální stránky Třebechovického muzea betlémů

5 Třebechovické Haló str. 5 Společenská kronika únor 2004 Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu: Dvořáková Věra Tobišková Anna Křišťanová Anastázie Francová Růžena Šulcová Marie Jeřábek Josef Bešťák Jaroslav Hastrdlová Anna Rabová Jarmila Joudalová Marie Vítáme do života narozené děti: Jošková Lucie Bangová Natálie Andrysová Tereza Petera Filip Purmová Nikola Vyleta Lukáš Loučíme se se zemřelými spoluobčany: Horák František Macková Bohumila Černý František Vokounová Marie Šedivý František Chalupníková Marie Šafář Jiří Čechová Miroslava Drahošová Emilie Dušek Leopold Mráz Jindřich Kopecký Josef ZLATÝ ERB - Soutěž o nejlepší www stránku města - obce Cílem celostátní soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím INTERNETU a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky. Přihlášku do krajské i celostátní soutěže jsme odeslali jako jedni z prvních. Poprvé se do hlasování o nejlepší webovou stránku můžete zapojit i vy HLASEM PRO CENU VEŘEJNOS- TI. Pokud se Vám líbí naše stránky na kterých stále průběžně pracujeme, a chcete nás podpořit, můžete nám dát svůj hlas. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou ovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec bez ohledu na kategorii. Do středy 25. února 2004 budou hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude udělena), do neděle 21. března 2004 do celostátní ceny veřejnosti. Víme, že uspět v tak velké konkurenci není jednoduché, držíme se hesla - není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. V každém případě VÍTĚZSTVÍ potěší. Soutěž vnímáme jako zajímavou možnost a šanci se představit a prezentovat naše město. V našem Královéhradeckém kraji se do soutěže přihlásila se svými webovými stránkami tato města: Broumov Česká Skalice Hořice Hradec Králové Chlumec nad Cidlinou Kostelec nad Orlicí Náchod Nové Město nad Metují Trutnov Třebechovice pod Orebem Kde najdete HLASOVACÍ LÍSTEK? V pravém dolním rohu na naší soutěžní stránce jsou umístěny dvě ikony Soutěžíme o zlatý erb a Města, obce, které Vám poklepáním hlasovací lístek nabídnou. DŮLEŽITÉ: Po vyplnění základních údajů a odeslání hlasovacího lístku je třeba vyčkat zprávy do pošty (přijde ihned) a ještě jednou potvrdit správnost údajů. Teprve pak je hlasování platné a bude nám automatem hlas připočítán. Hlasovací lístek naleznete i na přímé adrese: O výsledku soutěže Vás budu informovat. Děkuji za podporu. Ludmila Plocková Prezentace regionu a TMB na mezinárodní úrovni V termínu od 8.1. do se konal v Brně již 12. ročník veletrhů cestovního ruchu Regiontour a 13. ročník GO. V rámci těchto veletrhů se ve dnech 8. a uskutečnil MEETING POINT Kontraktačně informační setkání se zástupci zahraničních cestovních kanceláří, agentur a s novináři, kterého jsem se zúčastnila. Během dvou dnů jsem se setkala s 16 zástupci cestovních agentur z Holandska, Belgie, Německa a Polska. Tato setkání byla příležitostí pro navázání kontaktů se zahraničními partnery a uskutečnila se i díky pomoci a zázemí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Odboru cestovního ruchu. Výsledky jednání jsou nadějným příslibem pro rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Zuzana Hisirová IC při TMB a. s. provoz pila Třebechovice pod Orebem oznamuje, že v nově vzniklé hale vytvořil cca 15 nových pracovních míst pro dělníky pilařské a truhlářské výroby. Zkušební provoz bude zahájen cca v polovině března až začátkem dubna letošního roku. Požadujeme: Nabízíme: - výborný zdravotní stav (rizikové pracoviště zvýšené riziko hluku) - přednost mají uchazeči vyučeni v oboru (dřevař, truhlář apod.) - kladný vztah k práci, časová flexibilita - ochota pracovat ve směnném provoze - perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející firmě - finanční ohodnocení v návaznosti na výkon a schopnosti - možnost závodního stravování v areálu firmy Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese Ambrožova 993 (bývalé ZD) nebo telefonicky na č

6 Třebechovické Haló str. 6 Otázky, podněty, odpovědi Kamerový bezpečnostní systém v Třebechovicích? 2. prosince loňského roku schválilo zastupitelstvo našeho města vyhlášku o ochraně nočního klidu na území města Třebechovice. Dále má zde být několikrát týdně hlídka městských strážníků z Hradce Králové, což také povede k pořádku. Ale rozhodně by pomohlo zavedení kamerového systému, dohlížejícího na bezpečnost v ulicích a hlavně okolo náměstí. Krajští zastupitelé Královehradeckého kraje rozhodli poskytnout 2,2 milionu korun na pořízení kamerových systémů ve městech a prevenci kriminality. V minulém roce Z našich škol Základní škola Florbal Dne se na ZŠ Úprkova v Hradci králové konalo finále skupiny B o postup do okresního finále ve florbalu žáků 8. a 9. tříd. Družstvo ve složení T. Kupka, M. Veverka, J. Krejcar, Š. Pátek, P. Slezák, V. Mach, Z. Vlasák podlehlo pouze ZŠ Jih 5: 2, zvítězilo nad ZŠ Sever a ZŠ Bezručova. Celkové 2. místo je úspěchem v tomto mladém sportu, který má na naší škole bohatou základnu. Halová kopaná Dne pořádal p. uč. Provazník ve spolupráci s OR AŠSK HK finále skupiny B okresního kola v halové kopané žáků 8. a 9. tříd. Ve skvělé konkurenci ZŠ Smiřice, ZŠ Černilov, ZŠ SNP HK a ZŠ Plotiště n. Labem se naše družstvo ve složení Mucha R., Kyral J., Krejcar J., Slezák P., Veverka M., Kupka T. a Pátek Š. dokázalo prosadit a obsadilo opět 2. místo za ZŠ SNP. Poděkování patří i rozhodčímu panu Zachariášovi, který zápasy řídil. Florbalová liga Během 1. pololetí školního roku 2003/2004 probíhala na škole při kroužku florbalu žáků 2. stupně florbalová liga. Celkem se žáci utkali v 15 kolech. Vítězství si odneslo družstvo kapitána M. Veverky (Šerejch J., Slezák V., Sengee A., Kupka T., Štorek D., Darakev P., Uhlíř J., Pavlíček A., Slezák P., Zběhlík P., Coufal T.). Nejlepším střelcem byl vyhodnocen Altangerel Sengee. dotace na kamerové systémy dostaly Hradec Králové, Nový Bydžov, Jaroměř, Broumov a další. Takže město kamery nic nestojí, proč je nezavést? Kontrolovat pohyb ve městě a hlídat je může městská policie z Hradce Králové. Kraj poskytne peníze i na vytvoření zábran proti krádežím kol. Toto se může využít u třebechovického nádraží, kde chybí stojany na kola. Spojit to dohromady, vytvořit stojany (zaplatí město) a zároveň zábrany (zaplatí kraj) proti krádežím. Určitě to přispěje k lepšímu vzhledu našeho města. Jan Fajfr Rada města ukládá MěÚ zadat vypracování studie na instalaci kamerového systému (usnesení RM č. 4/ ). ZUŠ informuje... MŠMT vyhlásilo pro letošní šk. rok soutěž základních uměleckých škol. V oboru hudebním se jedná o soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a v komorní hře s převahou dechových nástrojů. I naši žáci se do těchto soutěžních oborů zapojili, na začátku měsíce února se bude konat školní kolo soutěže a vítězové postoupí do okresních kol. Okresní kolo soutěže komorní hry s převahou dechových nástrojů se bude konat 23. února v ZUŠ Habrmanova, okresní kolo soutěže komorní hry s převahou smyčcových nástrojů bude 4. března v ZUŠ Na Střezině. Všem našim žákům přejeme hodně úspěchů. Na schůzi okresní umělecké rady sekce dechových nástrojů, která se konala v ZUŠ Habrmanova Hradec Králové, jednali učitelé Zápis do mateřské školy Ředitelka MŠ Třebechovice p.o. a Nepasice oznamuje, že zápis dětí do těchto MŠ se koná ve dnech až od 10,00 do 14,00 hodin. Matematická olympiáda Ve středu 28. ledna se konalo v Hradci Králové okresní kolo matematické olympiády pro žáky 5. tříd. Z naší školy splnil podmínky účasti v této soutěži pouze Dominik Žitný z 5.C. Ve velmi silné konkurenci 41 soutěžících nakonec obsadil skvělé 5. místo. K tomuto úspěchu mu gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Zápis do 1. tříd Ve dnech 23. a 24. ledna se na ZŠ Třebechovice p. O. konal zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 79 dětí, z nichž pro 13 požádali rodiče o odklad školní docházky. Dalších 11 dětí bylo pozváno na dodatečný zápis od 13,00 do 15,00 hodin. Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 17. června od 16,30 hodin v budově školy. Sběr papíru 17. března bude pořádán od 7,00 do 8,00 hodin před budovou základní školy sběr papíru. Do přistaveného kontejneru bude možné odevzdat noviny, časopisy a kartony. Vítězové budou jako tradičně odměněni drobnými cenami. Oznámení ZŠ rodičům Z důvodu jmenování p. Drašnara ředitelem školy došlo na 1. stupni k organizačním změnám. Vzhledem k malému počtu žáků v 1. třídách byla 1.B rozdělena (plán školního roku 2004/2005 s tímto krokem již počítal). Rodiče byli o tomto opatření informováni na mimořádné třídní schůzce Děkujeme za pochopení. ZŠ Třebechovice p. O. a ředitelé základních uměleckých škol o potřebě vzájemné spolupráce mezi školami v oblasti pořádání koncertů. Byly navrženy dva společné koncerty, na kterých se budou podílet všechny ZUŠ v okrese Hradec Králové. Věříme, že naši žáci na nich budou dobře reprezentovat ZUŠ Třebechovice p.o. O termínech a místech konání těchto koncertů Vás budeme průběžně informovat. dr. I. Thunová Někteří žáci naší základní umělecké školy se připravují na společný projekt s názvem Židovská hudba a my?, kterého se zúčastní společně s dvaceti studenty z partnerské hudební školy v Drážďanech. Celé setkání proběhne ve dnech v prostorách tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Během šestidenního setkání se budou účastníci, prostřednictvím hudebních a výtvarných workshopů, seznamovat s židovskou kulturou. Pavel Linha, učitel ZUŠ Rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout v obou MŠ nebo na MěÚ. Nástup dítěte do kolektivu musí schválit dětská lékařka, která vám přihlášku potvrdí.

7 Třebechovické Haló str. 7 Dětský koutek V každém řádku a sloupci vyškrtej jednu rostlinu. Musíš vyškrtávat písmena jen vodorovně nebo svisle podle legendy. Když vyškrtáš všechny správně, zbude ti 17 písmen. Pokud je přečteš po řádcích za sebou, dají ti pohádku. První řádek je vyškrtaný, jako příklad jak luštit. VODOROVNĚ: Zvonek, malina, sléz, šípek, rákos, oves, mečík, kopřiva, jíva, hloh, slaměnka, kalina SVISLE: Hrušeň, ibišek, jiřina, tykev, meloun, fazole, tráva, osika, třešeň, blatouch, réva, paprika, hrachor Správné řešení z dětského koutku najdete na poslední straně. Kultura Kam za kulturou NEDĚLE OD 14 HOD. NA NÁMĚSTÍ MASOPUST Masopustní průvod masek. Zveme všechny a rádi uvidíme účastníky všech věkových kategorií. Sraz v 1. patře restaurace Černý kůň, kde bude po průvodu pokračovat další program a veselí. Kromě místních hudebníků ještě vystoupí FOLKLÓRNÍ SOUBORY DUPÁK a ČERVÁNEK z HRADCE KRÁLOVÉ, které předvedou pásmo lidových tanců, písní a říkadel, ve kterém předvádí, jak se slaví masopust. Jednotlivé masopustní masky se představují písněmi a říkadly nebo sólovými tanci. Zájemci se mohou hlásit v Muzeu betlémů (p. Černá) nebo na tel.č Pro malý zájem se neuskuteční: PÁTEK ZÁJEZD DO DIVADLA PYRAMIDA na MUZIKÁL BÍDNÍCI Pozvánka na masopustní obchůzku a představení Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a končí v úterý, jež předchází Popeleční středě. Končí tedy šest týdnů před velikonočními svátky. V minulosti to bylo klidné období, kdy naši předci na vesnici dokončovali výmlat obilí a jen zvolna se připravovali na nový hospodářský rok. Bylo to období zabíjaček, sousedských besed a zábav. Úterý před Popeleční středou se nazývá Masopustní outerek. V tento den se konala rozpustilá obchůzka maskovaných osob. Byl to den sváteční, lidé vykonali jen nejnutnější práce v hospodářství a věnovali se zábavě. Maskovaný průvod obcházel vesnici, masky koledovaly a žertovaly s přihlížejícími. Obchůzka končila taneční zábavou, která však musela skončit do půlnoci, protože od rána Popeleční středy začínal přísný šestitýdenní půst před velikonočními svátky. Průběh masopustních obchůzek můžeme spojovat s dávnými představami a obyčeji našich předků. Můžeme v nich vystopovat obyčeje související se zimními a jarními zvyky. Hlavním znakem je obchůzka konaná dům od domu, během níž masky dostávají odměnu. V minulosti to byly především potraviny (uzené maso, vajíčka, obilí...). Dalším důležitým znakem je obřadní pohyb maskovaných postav, který měl blahonosný a plodnostní smysl: vyskakování při tanci mělo zajistit bohatou úrodu lnu a obilí, válení masek s přihlížejícími diváky ve sněhu na ně mělo přenést životodárnou sílu V masopustním čase se také dříve uzavíralo nejvíce sňatků. Mladí lidé v minulosti se obvykle v rámci vesnice a jejího okolí znali. Příležitostí k seznámení byly taneční zábavy, společná práce, obyčeje a spousta dalších náhod, která svedla dva Součástí sbírky města je také železné udidlo vykované z kulatého materiálu o délce 235 mm a šířce 115 mm. (Udidlo je součást koňského postroje). Foto: K. Andres mladé lidi dohromady. Pokud v lásce nestálo nic v cestě a svůj předběžný souhlas se sňatkem vyřkli i rodiče, pak docházelo k námluvám. Námluvy se odehrávaly v domě nevěsty a měly stálý průběh. Na námluvy přicházel ženich s rodiči a s družbou (dohazovačem, kecalem). Ženich a nevěsta při námluvách hovořili málo. Hlavní slovo měl otec nevěsty, otec ženicha a družba. Předmětem rozhovoru bylo věno, které nevěsta dostane a majetek, který do manželství přinese ženich. Když bylo vše dohodnuto, vyzvali rodiče nevěstu, aby se vyjádřila, zda se chce provdat. Po jejím přikývnutí se sepsala svatební smlouva. Ve svatební den ženich a hosté přicházeli do domu nevěsty. Nevěsta byla obvykle schována a družba se ženichem ji hledali. Stávalo se, že otec nevěsty podstrčil starou bábu a ženich ji musel vyplatit. Nakonec ženich nevěstu dostal. Po nezbytných proslovech poděkovali ženich a nevěsta rodičům za vychování. Poté rodiče novomanželům požehnali. Potom svatebčané nasedli do ozdobených vozů a odjeli do kostela. Cestou rozhazovali z vozů přihlížejícím koláče, cukroví, výjimečně peníze prý proto, aby nevěsta ukázala, jak bude štědrá. Nevěsta tančila až do půlnoci s věnečkem na hlavě, potom přišly vdané ženy a nevěstu očepily. Čepení bylo záležitostí žen. Masopustní zvyky, námluvy a svatbu předvedou hradecké folklorní soubory Červánek a Dupák v neděli 22. února 2004 od 14 hodin na třebechovickém náměstí a v sále restaurace U Černého Koně. Po průvodu a představení bude pokračovat zábava s hudebním doprovodem. Veřejnost je srdečně zvána, masky doporučeny.

8 Třebechovické Haló str. 8 Muzejní zprávy Třebechovické muzeum betlémů, Masarykovo nám. 24 Tel.: , Út - ne 9:00-16:00 (poslední návštěva v 15:30) STÁLÁ EXPOZICE: TŘEBECHOVICKÝ PROBOŠTUV BETLÉM Unikátní světově proslulé dílo lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla, národní kulturní památka VÝSTAVY: Nová výstava ČESKÉ BETLÉMY Prodejní výstava betlémů a dřevěných hraček. Zasedání městského zastupitelstva a TMB Ministr v muzeu betlémů Třebechovické muzeum betlémů v rámci své návštěvy Třebechovic p.o. mimo jiné shlédl ministr pro místní rozvoj Dr. Pavel Němec. Informoval pracovníky muzea o tom, že Třebechovický Proboštův betlém zná, neboť muzeum již jednou navštívil. Pro naše muzeum byla návštěva ministra Němce o to významnější, že se nyní intenzívně jedná o finanční podpoře dostavby muzea z různých zdrojů. Pan ministr shledal předkládaný projekt vhodným pro podporu, za určitých podmínek možná i přímo z prostředků MMR. Dne 27. ledna se opět na zasedání městského zastupitelstva hovořilo o finančních prostředcích ze zdrojů města předběžně schválených jako vklad na dostavbu muzea. Je jistě velmi dobré, že tato otázka je v zájmu pozornosti řady volených členů městského zastupitelstva, a věříme, že všechny nové informace poslouží ke zvýšení kvality podkladů pro žádost o podporu projektu ze zdrojů EU, ministerstev i Královéhradeckého kraje. Na stejném zasedání zastupitel města, p. Filip, vyjádřil pochybnost o pravdivosti mé informace podané na předchozím zasedání dne 2. prosince o členství v předsednictvu Českého sdružení přátel betlémů, neboť Dr. Vaclík některá jména při výčtu řádně zvolených členů v článku vánočního čísla časopisu Veřejná správa č. 51/52 vynechal. Týž autor v č. 50 časopisu Betlémy a betlémáři podal informaci úplnou. Nezbývá konstatovat, že každý člověk má právo na omyl, který možná na základě tohoto upozornění dá do pořádku. Já tedy černé na bílém znovu potvrzuji, že nelžu a z článku Dr. Vaclíka, ve kterém informuje o valné hromadě ČSPB ze dne cituji: Volby nepřinesly v složení předsednictva prakticky žádné změny, neboť všichni dosavadní členové dostali hlasy všech přítomných, s výjimkou Ing. Rody, Dr. Vaclíka a Mgr. Zemanové, kteří dostali o jeden hlas méně. Tudíž všichni byli opět zvoleni konec cit. Ministr pro místní rozvoj JUDr. Pavel Němec při jednání u starosty města nad maketou nového muzea betlémů. Dům betlémů v Třebechovicích Přejmenování projektu Centra českého betlémářství v Třebechovicích p.o. si vyžádalo předsednictvo Českého sdružení přátel betlémů. Dr. Vaclík a Dr. Malina členům městské rady dne vysvětlili, že toto centrum již v Hradci Králové existuje a je jím občanské sdružení ČSPB. Rada města uložila vedení TMB projekt přejmenovat. Od počátku roku 2004 ponese tentýž záměr název Dům betlémů v Třebechovicích p.o.. Mgr. Zita Zemanová Zpráva o činnosti Třebechovického muzea betlémů za r Měsíc leden je v první dekádě obvykle věnován zvýšenému vánočnímu provozu a další tři týdny účetním uzávěrkám, vyhodnocení závěrečné inventury a vyúčtování předchozího roku včetně získaných grantů. V měsící únoru proběhlo tradiční čištění Třebechovického Proboštova betlému se čtrnáctidenní uzávěrou muzea. V tomto měsíci byla také podána žádost o granty vypsané Královéhradeckým krajem a Open Society Fund Praha. Všechny podané granty byly úspěšné a TMB tím získalo prostředky na zvýšení ochrany Třebechovického Proboštova betlému, Divadelní přehlídku Symposion a podporu aktivit pro Neziskové nevládní organizace na cestě do Evropské Unie. Stav pracovníků se proti roku 2002 nezměnil, od 1.4. nastoupil na náhradní civilní vojenskou službu Jiří Zeman a od Ing.Petr Marel. Ztráta na příjmech muzea vykázala do pololetí výši 37 tis. Kč, informační centrum a prodejna 87 tis Kč, středisko kultury vzhledem k dotaci mělo ještě rezervu 116 tis Kč, tedy celkové hospodaření organizace vykazovalo 83 tis. Kč s čerpáním rozpočtu na 42%. Výstavy Do března trvala výstava betlémů z Vánoc r Od probíhala výstava Současná dřevěná hračka, která byla v postním období doplněna výstavou velikonočních zvykoslovných předmětů s informacemi o velikonočních tradicích, to vše s probíhající výstavou Z betlémského depozitáře a expozicí Třebechovického Proboštova betlému. Další výstava nesla název Tiffanyho sklíčka a zahrnovala tři workshopy. Prostřednictvím grantu Ministerstva kultury České republiky a grantu nadace Open Society Fund Praha byla umožněna spolupráce muzea se společností CECH Pařížov, která zajišťuje programy spojené s výukou tradičních řemesel a zajímavých výrobních technologií. Po tři víkendy zde mělo možnost 54 účastníků vyzkoušet si práci se sklem a kovem pod vedením zkušených lektorů. Od září probíhala výstava v rámci volného cyklu Třebechovická zastavení - Sochař Karel Hladík. V rámci této výstavy probíhala spolupráce se ZŠ žákyně osmých tříd si připravily pro své vrstevníky tzv. řetězové provádění s výkladem a rozšířením tématu podle vlastní představy. Výstavu kromě běžných návštěvníků shlédlo více než 200 žáků ZŠ Třebechovice pod Orebem. Intenzivně jsme pracovali na přípravě vánoční výstavy, přípravě tradičního Betlémského řezání, setkání řezbářů a betlémářů či zajištění finančních prostředků na dostavbu stávajícího Třebechovického muzea betlémů a jeho přeměnu v moderní zařízení pro zájemce o betlémářství. Nová vánoční výstava byla otevřena pod názvem České betlémy. Aktivně jsme se podíleli na vánočních trzích ve společenském centru ALDIS v Hradci Králové, zapůjčili jsme 37 betlémů partnerským muzeím na jejich vánoční výstavy

9 Třebechovické Haló str. 9 a zapůjčili jeden betlém v rámci spolupráce se Správou českých center v zahraničí, tentokrát do Bukurešti. Vystavovali jsme betlémy například ve Slavkově u Brna, v Prostějově, v Rychnově nad Kněžnou a jinde.v rámci dlouhodobého programu Třebechovice p. O. město betlémů jsme kromě zahájení adventu kulturním programem vystavili ve výlohách obchodů celkem 20 betlémů a pod vedením lektorek opět uskutečnili kurs výroby vánočních ozdob ze slámy v rámci zvykoslovných cyklů. Vánoční období díky významnému zájmu médií a příznivému počasí s nedostatkem sněhu na horách, znamenalo neobvykle vysokou návštěvnost muzea a tím snížení příjmové ztráty, která vzniká průběžně během roku, ale také velkou zátěž pro pracovníky a zejména dosluhující budovu, která svou kapacitou a vybavením takovému zájmu již nepostačuje. Projekt Domu betlémů v Třebechovicích p. O. Vedení muzea v úzké spolupráci s městem připravovalo podklady pro záměr vybudovat v Třebechovicích pod Orebem Dům betlémů. Proběhla jednání s řadou odborníků, zástupců odborných pracovišť a zastupitelstvo města schválilo vydat finanční prostředky z rozpočtu města na projekt a přípravu stavebního povolení. Zastupitelstvo města také požádalo o partnerství na tomto projektu zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které pověřilo své výbory projednáním tohoto záměru. Při svém zasedání dne 2. prosince 2003 zastupitelstvo města odsouhlasilo svůj vklad do výše 15 mil. Kč v případě úspěšného vyřízení žádosti o finanční prostředky na stavbu nového muzea ze strukturálních fondů EU, který by představoval cca 25% rozpočtu stavby. Informační centrum města Třebechovice p. O. a Mikroregionu Třebechovicko při TMB Pracovnice paní Zuzana Hisirová je tajemnicí sdružení obcí Mikroregion Třebechovicko a pracuje na zdokonalení Divadelní soubor Symposion V sobotu 17. ledna se uskutečnilo zájezdové představení se hrou TREPERENDY na Novém Hradci. Sál místní sokolovny byl pro všechny členy souboru velkou neznámou, protože jsme zde hráli poprvé. Největší překvapení na nás čekalo v prostorách pod jevištěm, kde se nachází místnost k posezení, s krbem, ve kterém plápolal oheň. Opravdu vřelé přijetí! Publikum vytvořilo příjemnou atmosféru a nám se podařilo sehrát dobré představení. Další milou skutečností bylo, že pořadatelé již měli vyvěšený plakát na naše další představení, které zde sehrajeme v dubnu!!! Doufejme, že úspěšně. informačního systému města, institucí jím zřizovaných a dalších, které působí v nejbližším okolí. Spolu s vedením muzea se podílí na přípravě podkladových materiálů pro přípravu programového projektu k podání žádosti u strukturálních fondů EU o finanční prostředky na vybudování budoucího Domu betlémů v Třebechovicích p.o. Středisko místní kultury při TMB Finanční prostředky poskytnuté městem umožnily zajistit 49 tradičních akcí, které byly pro veřejnost i v minulých letech připravovány, z toho 21 akcí bylo věnováno adventnímu a vánočnímu období. Středisku byl poskytnut grant Královéhradeckého kraje ve výši 10 tis. Kč na konání divadelní přehlídky Symposion, která jako cyklus má u třebechovické veřejnosti velký ohlas stejně jako vystoupení Jiřího Pavlici s Hradišťanem, jmenovitě několik představení souboru Symposion s inscenací Černošskej Pánbůh, výchovný koncert Munda Afrika africká hudba, Mezinárodní setkání chrámových sborů Ante portas a řada dalších. Hospodaření muzea Třebechovické muzeum betlémů využilo pro zkvalitnění protipožární ochrany Třebechovického Proboštova betlému grant udělený Královéhradeckým krajem ve výši 13 tis. Kč a celkem ,- Kč z prostředků nadace Open Society Fund na Vzdělávací centrum českého betlémářství a na vypracování projektů pro podání žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU. Silná návštěvnost v měsíci prosinci dorovnala schodek v hospodaření muzea. Konečný výsledek činil ,35 Kč. Z toho Středisko místní kultury při TMB: 0 Kč, Informační centrum 5.079,50 Kč, hospodářská činnost muzea 2.413,65 Kč a muzeum ,20 Kč. Mgr. Zita Zemanová, ředitelka muzea V každém divadelním souboru je pravidlem, že hned po premiéře nové hry si soubor začíná lámat hlavy, co se bude hrát dál. A ze všech nejvíc režisér. Přes vánoční svátky jsme se snažili přečíst spousty divadelních her, kterými nás zásobil. Na poslední lednové zkoušce přítomná většina rozhodla, že další inscenací, kterou připravíme, bude J. N. NESTROY SI POŘÁDNĚ ZAŘÁDIT, v dramatizaci a režii Rudolfa Faltejska!!! Předpokládaná premiéra bude na podzim Nyní dojednáváme další termíny s představením Treperendy a pokud vše dobře dopadne, čeká nás spousta krásných zájezdových představení po celých východních Čechách. V Třebechovicích budeme Treperendy opakovat koncem března. I. Charvátová DIVADELNÍ SOUBOR SYMPOSION MEZI SEBOU RÁD UVÍTÁ NOVÉ ČLENY! HLEDÁME NOVÉ HERCE, MUZIKANTY, TECHNIKY SCHÁZÍME SE V ÚTERÝ V 19 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!

10 Třebechovické Haló str. 10 Výstava v knihovně Heldova městská knihovna v Třebechovicích pod Orebem vás zve na výstavu ilustrací Jiřího Fixla. Celkem ilustroval pro různá nakladatelství na 50 titulů pro děti všech věkových kategorií od leporel pro nejmenší až po tituly pro náctileté. Nejnověji spolupracoval na ilustračním doprovodu Žáčkovy encyklopedie pro žáčky spisovatele J. Žáčka. Výstava bude otevřena od 26. února do konce března v půjčovních hodinách oddělení pro dospělé. 130 let železné dráhy v Třebechovicích pod Orebem Na úvod je třeba uvést některé důležité souvislosti, které vedly k výstavbě železnice, vedoucí přes naše město. Po válce mezi Rakouskem a Pruskem v roce 1866 se v plné šíři ukázala velká propast, do které vedlo dosavadní hospodářství. Proto nastala doba reforem a změn soustavy hospodářské i politické. Zejména byla uznávána nutnost rychlejšího tempa a méně sobeckých hledisek v budování železničních tratí. Po cestě císaře Františka Josefa I. na Moravu na podzim roku 1866 bylo pokračováno v jednáních mezi drahami. Konečně dne 8. září 1868 padlo rozhodnutí, o něž tak dlouho a úporně bylo bojováno; koncesi pro stavbu a provozování rakouské Severozápadní dráhy obdrželo sdružené konsorcium, jehož členy byli mimo jiné kníže Thurn-Taxis, starohrabě Salm Reifferscheidt, Louis Haber a Bedřich Schwarz, společně s Jihoseveroněmeckou spojovací drahou (SNDVB Süd Nord Deutsche Verbindungs Bahn). Koncesní listina zahrnovala mimo jiné trať Vídeň - Ml. Boleslav s odbočkou do Trutnova z některé stanice mezi Kolínem a Ml. Boleslaví. Stavba měla být ukončena Znojmo - Kolín ve 3 letech, v úseku Kolín - Ml. Boleslav a odbočka trutnovská ve 4 letech. Pro všechny tratě poskytnuta byla státní záruka 5% čistého výnosu ze zakládajícího kapitálu, jehož výše byla omezena částkou zlatých na 1 míli. Dále zaručeno osvobození od daní na dobu 9 roků od otevření sítě. Kapitál potřebný pro výstavbu a vybavení celé sítě byl stanoven sumou 72, zlatých. Během stavby byla dána novému železničnímu podniku i definitivní právní základna formálním ustavením akciové společnosti, nesoucí název C. K. priv. rakouská Severozápadní dráha. Velmi šťastnou ruku měli koncesionáři ve volbě stavebního ředitele, jímž jmenován jeden z nejvýtečnějších techniků té doby, Ing. Wilhelm Konrad Hellwag, teprve 42 roky stár. Měl již evropskou pověst, již si získal na stavbě dráhy brennerské, právě tehdy dokončené. Tento německý inženýr (* 1827 v Eutině), pocházející z Oldenburska, byl výborným technikem, energickým organizátorem a čestným člověkem. Studoval matematiku a přírodní vědy na univerzitě kielské, později konal technická studia v Mnichově a r vstoupil do praktického života za vedení Etzelova u švýcarských drah. R působil s Etzlem při výstavbě východní dráhy cís. Františka Josefa v Uhrách a po jejím dokončení zúčastnil se přestavby rakouské jižní dráhy trati Vídeň - Terst a dokončení trati na Brenner. R byl jmenován stavebním ředitelem při stavbě Severozápadní dráhy, která byla za jeho vedení v celém rozsahu r. Lokomotiva řady (tak vypadal Vitruvius ) 1874 dokončena. R povolán na místo vrchního inženýra ku dráze Gotthardské. Za své vynikající práce a zkušenosti jmenován členem správy rak. spolku inženýrů a architektů a vládním komisařem pro zkoušky diplomové na polytechnice vídeňské. Hellwag napsal mnoho článků o stavbách jím provedených, které v odborných časopisech vídeňských uveřejnil. Zvláštní uvedení zasluhují jeho normálie vrchních a pozemních staveb drah. Dne 25. června 1870 byla Rakouské severozápadní dráze (ÖNWB - Österreichische Nord West Bahn) udělena s platností na 90 let stavební a provozní koncese ke stavbě trati Velký Osek - Hradec Králové a dále až na kladské hranice a pro některé další tratě. Novou koncesní listinou podle zákona z byla společnost současně zproštěna povinnosti úhrad kolkových poplatků a placení daní na dobu 30 let. Stavební práce na tzv. doplňující síti Rakouské severozápadní dráhy začaly v létě Zatímco projektanti trati z Ústí nad Orlicí do Mezilesí museli až do března 1871 ztrácet drahocenný čas vyřizováním sporů o vedení dráhy, jejich kolegové z královéhradecké skupiny se mohli při přípravě plánů pro železnici z Polabí k východu opřít o rámcové studie, které Jihoseveroněmecká spojovací dráha nechala ve snaze o rozšíření svého panství vypracovat v letech pro spojnice z Velkého Oseka do Trutnova a Mladkova. A byl-li už tehdy přisuzován větší význam větvi trutnovské, právě tak bylo rozhodnuto, že odbočnou stanicí hradecké trati se stane Chlumec nad Cidlinou. Usnadnění úkolu projektantů potvrzuje i to, že během tří měsíců od vydání koncese byl vypracován generel trasy i návrh na situování a vybavení nádraží. V první z variant byly uvedeny stanice Dobřenice-Syrovátka, Třebechovice, Kostelec (pod zámkem), Vamberk (u soutoku Zdobnice s Orlicí), Litice (na pravém břehu řeky) a Žamberk. Všechny stanice měly mít dvě křižovací koleje s odsunem osy a užitečnou délkou nejméně 350 m a jednu oboustranně zaústěnou kolej nakládkovou a vykládkovou. V Chlumci, Hradci, Týništi a Letohradě měla být kolejiště rozvinuta s přihlédnutím k potřebám stávajících nebo perspektivně odbočujících tratí. Protokol s Matuschkovým podpisem je také poslední, který pojednává o budoucí spojnici jako o jediném celku. Záhy poté byla trasa stavebně rozdělena na úseky s dělícími body v Hradci Králové, Potštejně a Letohradě. Zřizování stanic ve vzdálenosti 8 až 15 km a až s desetikilometrovou odlehlostí od míst bylo tehdy zcela běžné. Stavební práce se rozběhly mezi Chlumcem a Lípou už v podzimních dnech roku Podle neúplných záznamů bylo na trati zaměstnáno více než čtyři tisíce osob. Počasí bylo příznivé a zima poměrně mírná. V práci se pokračovalo po celý rok. Veškeré práce byly prováděny ručně, materiál se odvážel selskými potahy. U Petrovic nad Orlicí bylo nutno vysušit několik rybníků. Střelmistrovské a tunelářské práce byly výsadou Vlachů a Tyroláků. Z toho, že ÖNWB pro ně objednala dva zvláštní vlaky z Vídně do Ústí nad Orlicí, lze usoudit, že jich bylo několik stovek. Výdělky střelmistrů - až 2.5 zlatých za den - byly na svou dobu nadprůměrné, ÖNWB si z nich však dodatečně strhávala jízdné. Nejhůře byli placeni pomocní dělníci, kteří si za týden vydělali 3-6 zlatých. Určitou novinkou byl způsob, zavedený stavbyvedoucím Jungem. Trval na tom, aby dělníci zůstávali na stavbě nejméně týden, a proto peníze vyplácel jen v sobotu. Podrobné doklady o průběhu stavebních prací nejsou v našich archívech zachovány. V nářadí nesporně převažovaly krumpáče a lopaty. Použití trhavin bylo ve smyslu stavebního příkazu povoleno jen

11 Třebechovické Haló str. 11 tam, kde by ruční práce byla dražší. Protože se podle tehdejších zákonů nemusely společnosti odškodňovat žádné úrazy, nebyly o nich vedeny ani podrobné záznamy. Jen z okrajových poznámek víme o dvou smrtelných pádech na litické galerii (jeden skončil zlomením vazu). o rozdrceném hrudníku převrácenou károu u Letohradu a zavalení dalšího dělníka kamenem při odstřelu u Jablonného. Jen na vysoké litické galerii bylo místo společné tragédie označeno velkým křížem z kamenné mozaiky. V průběhu století však i tuto jedinou připomínku trudných časů nemilosrdně přikryl příkrov mechu, lišejníků a zapomenutí. Výstavbou Rakouské severozápadní dráhy vznikl rozsáhlý celek osmi set kilometrů trati, které dopravně zpřístupnily a hospodářsky oživily zejména úrodné zemědělské Polabí s četnými cukrovary a vytvořily kostru železniční sítě východočeské oblasti. Zůstal nám zachován záznam, jaký se dnes už jen ojediněle nachází v archívní dokumentaci našich drah: Dne vyjel z Hradce Králové v čele s lokomotivou Vitruvius výstrojní vlak, v jehož 40 vozech byl uložen nábytek, hodiny, svítilny, oleje, uhlí a další materiál pro všechny stanice a strážní stanoviště mezi Hradcem a Kostelcem. V dorazil do Třebechovic, kde zůstala polovina vozů kvůli skládce materiálu. Odpoledne vlak pokračoval do Kostelce nad Orlicí. Zachoval se nám i zápis od Viléma Kolše ve Sborníčku pro staré Třebechovice v čísle 11, roku 1933 kde se píše: První vlak na severozápadní dráze přijel 14. prosince o půl 12. hod. dopolední 1873 od Hradce do Třebechovic. Parostroj slul Vitruvius a měl 40 nákladních vozů. Příjezd jeho byl veškerým obyvatelstvem zvědavě očekáván a obdivován. Se stavbou dráhy bylo započato 28. října První lokomotivy byly většinou označovány jmény a až později, když přibývalo strojů i typů se postupně přecházelo na rozlišování jednotlivých řad lokomotiv jejich číselným označením. Lokomotiva s názvem Vitruvius byla pojmenována po římském vojenském staviteli a architektu z doby Caesarovy a Augustovy, jménem Vitruvius Polio, žijícím v 1. století před Kristem. Ve svém stáří užil svého volného času a svých zkušeností jakož i nemalého vědění odborného k sepsání díla o stavitelství (De architectura) v 10 knihách. Toto dílo se nám zachovalo a je tím důležitější, že je to jediný římský spis tohoto druhu, jenž se nám zachoval. Složeno bylo před rokem 13 př. Kr. a věnováno je Augustovi, s nímž Vitruvius vůbec byl v bližších stycích. Obsahuje pak více, nežli se nyní slovem architektura rozumí; neboť přihlíží se tu v něm nejen k stavbám, nýbrž i k technice strojní. V prvních sedmi knihách vykládá se o vlastním umění stavitelském (1. kniha jedná o základech stavitelství a zakládání měst, 2. o stavivu, 3. o stavbě chrámů, 4. o sloupořadích, 5. o profánních budovách [tj, divadlech, lázních], 6. o soukromých staveních ve městech a na venku, 7. o výzdobě budov), 8. podává výklad o opatřování vody a vodovodech, 9. jedná o hodinách, zejména o zhotovování hodin slunečních, 10. o strojích. Při sepisování toho díla Vitruvius užíval i odborných spisů, zvláště řeckých, jichž uvádí hojnost; než nezdá se, že by byl všechna Duchovní okénko Henri Nouwen vypráví o karnevalovém průvodě ve Fraiburgu. Nejvíc na něho zapůsobily ohromné masky. Byla to skvělá umělecká díla vyjadřující řadu emocí: hněv, radost, nenávist, lásku, dobro a zlo. Ačkoliv měl průvod za doprovodu kapely lidi rozveselit a uvolnit, působil nespontánně a strojeně. Po celé podívané Henri odešel domů. Sestra, která mu přišla otevřít, ho přivítala s rozjasněnou tváří, širokým úsměvem a nenucenou veselostí. Náhle si uvědomil, že neexistuje maska, jež by člověka činila šťastným. Štěstí musí přijít zevnitř. V jednom posvátném spisu můžeme číst: Předložil jsem ti život i smrt vyvol si tedy život! Jak si mám vyvolit život? Jednou stránkou volby života je volba radosti. Radost je životodárná, ale smutek přináší smrt. Myslím, že radost je něčím mnohem víc než pouhou náladou. Nálada nás prostě jen popadne. Tu si sami nevolíme. Často se ocitáme v dobré nebo špatné náladě, aniž bychom věděli proč. Lidský život je díla ta četl. Na několika místech chlubí se i svým vzděláním, avšak to nestačilo k vědeckému zpracování tohoto předmětu. K údajům o jízdě lokomotivy dne dodejme, že v roce 1914 měl Vituvius (k.k. St. B ) domov v Nymburce. V 1. sv. válce je doloženo jeho nasazení ve východním přífrontí. ČSD přidělily lokomotivě číslo Účastníci kolaudačních komisí hodnotili odvedené dílo kladně a ve většině případů přímo pochvalně. K jediné kontraverzi došlo na litické galérii. S poukazem na odpovědnost úřadů a se zdůvodněním, že je třeba zabránit případnému pádu vlaku do propasti, kde by se určitě na kusy roztříštil, požadoval zástupce hejtmanství dodatečné zřízení železného zábradlí. Po marném vyvracení iluzorních představ a po zamítnutí žádosti si hejtmanství vynutilo zaprotokolování připomínky včetně dodatku o pozdějším využití námitky. Komentáře jistě není zapotřebí. Jak dokládá zápis z valné hromady, s rychlostí a kvalitou stavby byli kromě odborníků spokojeni i akcionáři. Návrh na vyplacení odměn projektantům a stavbyvedoucím nejobtížnějších úseků byl však zamítnut se stručným odůvodněním, že tito lidé nevykonali nic víc, než co bylo jejich povinností vůči společnosti a říši. Přestože již v době příprav prvních plánů byl zvažován perspektivně cenný návrh, aby spodní stavba v úseku Chlumec n.c. - Hradec Králové (a stejně Praha - Lysá n. L.) byla provedena pro dvoukolejku, výsledné rozhodnutí se přiklonilo k jednokolejce. Obě tratě z Ústí nad Orlicí a Chlumce do Lichkova byly stavěny pro kolový tlak 7840 kg (přibližně 15,7 tun na nápravu) a rychlost 75 km/h. Šířka pláně byla stanovena na 4 m, výška štěrkového lože na 40 cm, kolejnice měl hmotnost 38,08 kg na běžný metr. Podle normy ÖNWB byly styky v obloucích menších než 600 m zesilovány podkladními můstky a namáhanější kolejový pás musel být zpevňován zdvojenými hřeby. Vhodné vedení trasy dovolilo po zesílení svršku zvýšení rychlostí na celé řadě úseků na 100 km/hod. (Příště dokončení) V. F. Šmíd, 2004 Výpravní budova Třebechovice p.o. v roce 1930 ovšem životem, který veškeré nálady přesahuje. Je to život, v němž si volíme radost, a nepřipouštíme, abychom se stávali oběťmi pomíjivých pocitů štěstí nebo sklíčenosti. Každým okamžikem se můžeme rozhodnout, zda určitou událost nebo osobu přijmeme s radostí, a nikoliv se smutkem. Volba radosti tedy neznamená pouhou volbu radostných pocitů, ale znamená volbu jednání podle pravdy. Jednou ráno jsem se probudil do poněkud sklíčené nálady. Nepodařilo se mi zjistit proč. Život jsem pocítil jako cosi prázdného, neužitečného a únavného. Poznal jsem, jak mě moje nálada klame. Život je přece větší než má sklíčenost a schopnost určovat si svůj život je vyšší než být vláčen svými náladami. Tento fakt mi pomáhal opět se rozhodnout pro radost, i když mé pocity nebyly zrovna příjemné. Z těchto pocitů jsem mohl alespoň strhnout masku a uvědomit si její nepravdivost a tím také zabránit, aby z ní nevycházely mé činy. Vědomí, že si můžu volit radost, mi přináší pokoj. Václav Loukota

12 Třebechovické Haló str. 12 Ze života ve městě Tříkrálová sbírka 2004 V sobotu 10. ledna 2004 zazvonili u vašich dveří koledníci, zazpívali koledu a nabídli vám, že označí vaše vchodové dveře prvními písmeny jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří před dvěma tisíci lety připutovali se svými dary do Betléma poklonit se narozenému dítěti chudých rodičů. Také koledníci vás požádali o dar ve prospěch těch, kteří jsou v nouzi. Díky vaší štědrosti a otevřenému srdci pro solidaritu s potřebnými přineslo našich dvanáct tříkrálových skupinek koledníků celkem ,- Kč. Vybrané prostředky budou použity na charitativní projekty České katolické charity a část prostředků, která bude k dispozici třebechovické farní charitě, bude věnována na podporu sociálních aktivit farní charity, zejména péče o seniory v Třebechovicích p.o., dále na podporu Hospicu v Červeném Kostelci a našich krajanů ze Srbska a Rumunska. Vyúčtování bude zveřejněno v prosincovém Haló. Za Farní Charitu Třebechovice p.o. Ing. Irena Dernerová DOMEČEK CENTRUM RODIČŮ S DĚTMI Dům dětí a mládeže, Komenského 437, Třebechovice pod Orebem DOMEČEK je určen pro rodiče a děti do 6-ti let schůzky se konají: v úterý od 9 do 12 hod ve čtvrtek od 9 do 12 hod Program únor: batika - barvení drobných kusů oděvů a bytových doplňků šití oděvů pro nově zakoupené panenky březen: Découpage - ubrousková metoda - zdobení předmětů a látek motivy z dekoračních ubrousků duben: výroba gelových svíček Podrobný program na jednotlivé schůzky bude vylepen na okně DDM. Členství v Domečku je podmíněno vyplněním přihlášky v DDM a zaplacením členského poplatku 200,- Kč. Kontakt: Veronika Krausová, tel.: , , Poděkování Ráda bych touto formou poděkovala pí. MUDr. Janě Štěrbové soukromé praktické lékařce pro děti a dorost - za sponzorský dar pro Rodičovské centrum Domeček. Díky daru mají děti nové hračky, knihy a výtvarné potřeby. Děkujeme Hlasová výchova a její metodika OREL Jednota Třebechovice p.or. pořádá víkendový workshop pro divadelníky, učitele mateřských škol, pedagogy základních, středních a základních uměleckých škol, ale i pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svoji mluvu a práci s hlasem vůbec. Uskuteční se v sále v I.patře v restauraci Černý kůň v Třebechovicích p.or. na náměstí. I. CYKLUS základní II. CYKLUS pokračování Hlas spojuje lidi, hlas je také nositelem názoru, hlas učitele vede žáky a hlas umělce inspiruje. Může být pevný a svobodný, ale i unavený a nezdravý, ochablý. Hlasem můžu pohladit, pomoci druhému, ukázat cestu sám sobě LIPANI Třebechovice p. O. Novoroční turnaj v RT Ve středu se uskutečnil již tradiční novoroční turnaj v rybolovné technice SPONZOR CUP. Soutěžilo se v hodech kapkou o váze 7,5 g v disciplíně zátěž SKISCH a zátěž ARENBERG podle mezinárodního řádu C.I.P.S. Po skončení závodu byly rozdány hodnotné ceny, které věnovali sponzoři rybářského kroužku. Výsledky: Mladší: 1. místo Jan Veselý Bagříci Jeníkovice (107 bodů) 2. místo Tomáš Michálek Lipani Třebechovice (95 bodů) 3. místo Karel Mádle Bagříci Jeníkovice (69 bodů) i jiným. Hlas je vždy spojení těla, duše (cítění) a ducha (myšlení).vždy stojí za to usilovat o otevřený a zdravý hlas. Jak s ním zacházet, jak si pomoci při zpěvu, recitaci a výuce, to má být smyslem tohoto setkání. Seminář, jehož lektorkou bude Mgr.Jana Konvalinková, pedagožka DAMU Praha, nás uvede do souvislostí, jak hlas sami vytváříme, jak hlas působí v prostoru a jak si hlasem vytváříme prostor i sami v sobě. Nahlédneme do vnějšího a vnitřního světa hlasu. Cena semináře 250,- Kč (jeden cyklus). Zájemci o tento seminář, popřípadě dotazy zodpovím na tel.č nebo (po hod). Dernerová Marie, Hradecká 356, Třebechovice p.or. Starší: Noví: 1. místo Bartoš Jiří Lipani Třebechovice (125 bodů) 2. místo Počarovský Jan Lipani Třebechovice (112 bodů) 3. místo Bartoš Jan Bagříci Třebechovice (89 bodů) 1. místo Tereza Urbanová Lipani Třebechovice (46 bodů) LIPANI, Jan Jarkovský ( )

13 Třebechovické Haló str. 13 Občanské sdružení Pomocná ruka informuje Pomocná ruka a granty Občanské sdružení získalo grant pro dubnový projekt nazvaný: Židovská hudba a my?, který umožní, čtyřiceti mladým lidem z Třebechovic pod Orebem a Drážďan, blíže se seznámit s židovskou kulturou. Celý projekt je financován z prostředků České národní agentury (ČNA) Mládež, která podporuje projekty neformálního vzdělávání lidí ve věku 15 až 25 let. Díky této finanční podpoře se všichni účastníci bezplatně zúčastní setkání, jehož součástí budou tématicky zaměřené workshopy (historický, hudební, výtvarný, ). Celý projekt proběhne ve dnech 12. až , v prostorách tábora J.A.K. v Bělči nad Orlicí, kde je perfektní zázemí pro akce podobného typu. Jednou z priorit ČNA je, aby byli do přípravné fáze projektu aktivně zapojeni i samotní účastníci. Toho se zatím ujali: M. Bouzková, R. Staňková, V. Kouba, M. Khun a M. Michálek, kteří svými nápady přispívají k podobě celého setkání. Za to jim patří dík! Pomocná ruka a ČNA Občanské sdružení Pomocná ruka bylo v lednovém výběrovém řízení ČNA vybráno za regionálního zástupce pro Královehradecký kraj. ČNA Mládež je organizační složkou Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR a je pověřena realizací a koordinací výchovně vzdělávacího programu EU Mládež v České republice. ČNA poskytuje, na základě výběrového řízení, podporu projektům zaměřených na mládež a to v pěti programech (Akce č.1-5). Žadatelem může být nezisková organizace nebo skupina mladých lidí ve věku let. Akce 1: Výměny mládeže Akce 2: Evropská dobrovolná služba Akce 3: Iniciativy mládeže Akce 4: Společná opatření Akce 5: Podpůrná opatření Otevření poradentského centra Dne zahájí svou činnost poradenské centrum, které bude sídlit v budově ZUŠ, Komenského ulice 437, místnost č. 6 (1. patro). Je určeno všem neziskovým organizacím, ale i jednotlivcům, kteří mají dobré nápady, ale nedostatek financí pro jejich realizaci. Rád Vám zodpovím všechny dotazy, poradím s vyplněním žádosti o grant a před odesláním do ČNA zkontroluji. Pozvánka na přednášku Zveme srdečně na setkání s panem MVDr. Staňkem, spisovatelem a léčitelem z Brna. Autorem knih: Láska muže a ženy Duchovní vývoj lidstva Česká otázka Léčení přírodními prostředky Ve světle grálu a další Téma: Historie a zatajování skutečnosti Dotazy na současnou aktuální situaci, mezilidské vztahy, komunikaci a další dle požadavků posluchačů. Dne v Týništi n. O. v Kulturním domě za náměstím ve 13,30 hodin Zve Jóga Týniště n.o., Třebechovice p.or., Rychnov n. Kn. Využijte této příležitosti, neboť finanční prostředky budou od dubna 2004 dvojnásobně navýšeny a šance grant získat je tudíž o to větší! Jsem Vám k dispozici téměř každé pondělí v dopoledních i odpoledních hodinách. Vzhledem k účasti na různých seminářích, školeních a práci v terénu je návštěvu potřeba předem domluvit na adrese: nebo na telefonu 777/ Těším se na Vás!!! Pozvánka na seminář: Mám nápad a co dál!? Tento seminář je určen všem mladým lidem ve věku let, kteří mají dobré nápady, ale pro jejich realizaci jim chybí finanční prostředky. Smyslem semináře je seznámit mladé lidi s možností čerpat grant z programu Mládež (Akce č.3) a zároveň si vyzkoušet grant napsat. Pracovní materiály obdrží každý účastník zdarma! Seminář proběhne v sobotu od 19:00, v sále ZUŠ. Všichni jste srdečně zváni! Skupinové iniciativy mládeže Jsou projekty místního, regionálního, národního i evropského rozsahu, které vznikají z potřeby skupiny mladých lidí realizovat svůj nápad samostatně, případně za pomoci zkušenějšího poradce nebo pracovníka s mládeží. Mohou uplatnit a rozvinout své tvůrčí a organizační schopnosti, osvojit si komunikační dovednosti a naučit se týmové práci. Skupinu by měli tvořit nejméně čtyři lidé, z nichž jeden převezme zodpovědnost za předložení žádosti a podpis smlouvy. Projekt by měl vybočovat z běžných, každodenních aktivit a měl by mít vazbu na místní komunitu. Projekt by se měl zabývat něčím novým, co dosud v komunitě nebo organizaci není známé nebo obvyklé. Jaká jsou nejčastější témata skupinových iniciativ? oživování a uchovávání místních tradic nebo památek ochrana životního prostředí účast mladých lidí na práci místních sdělovacích prostředků kulturní aktivity (divadlo, tanec, hudba, výtvarné činnosti, apod.) antirasisticky zaměřené aktivity informace pro mládež integrace handicapované nebo ohrožené mládeže

14 Třebechovické Haló str. 14 Pozvánka na mezinárodní seminář Německo polsko česká burza partnerů z příhraničních regionů ( dubna 2004 v Bad Muskau) Jedná se o první třístrannou burzu partnerů v německo-polském a česko-německém příhraničním regionu. Vítané je také polsko-české partnerství. Burza je určena obecně začátečníkům ve dvou nebo třístranných mezinárodních výměnách mládeže, tedy těm, kteří hledají partnera, téma, myšlenku projektu pro společnou výměnu a nemají ještě žádné velké zkušenosti. Témata, účastníci ani pracovní metody nejsou vymezeny (to znamená, že se burzy mohou účastnit zájemci o divadelní projekt se zdravotně znevýhodněnými mladými lidmi, stejně jako zájemci o sportovní projekt lezení po skalách v příhraničním regionu). Vedle šance najít na burze partnera, téma, know-how pro budoucí dvou- nebo třístrannou výměnu zde bude také možnost seznámit se s jednotlivými významnými obsahovými body výměn (krizový management). Účastnický poplatek je pro české a polské účastníky 15 a pro německé účastníky 30. Příspěvek na cestovné je možné si individuálně vyžádat u ČNA, která bude Poznej sám sebe Žijeme v době velkých změn. Kolem nás se dějí věci, kterým často nerozumíme, cítíme však potřebu porozumět tomu, co denně prožíváme. Na naše otázky sice dostáváme odpovědi, ale zároveň cítíme, že s nimi nejsme spokojeni. Stále nám uniká to, co doopravdy hledáme. Ocitáme se ve zmatku. Najednou si uvědomíme: Já vlastně ani nevím, kdo jsem? Jaký je vůbec smysl mého života? Cítíte-li potřebu poznat sami sebe jste srdečně zváni na připravovaný cyklus přednášek na toto téma: Březen PETR LUKEŠ - Maroko - vlastní zážitky z putování po Maroku (promítání diapozitivů) pro zájemce organizovat částečnou společnou dopravu na místo malým autobusem. Přihlášku a přesný rozpis programu si vyžádejte na adrese: ČNA hledá hledá pro evropský grantový program Mládež nové spolupracovníky na pozice: administrátor projektů - evropská dobrovolná služba administrátor projektů - mezinárodní výměny mládeže a skupinové iniciativy pracovník Eurodesku (evropská informační služba, Požadavky: min. SŠ vzdělání, znalost AJ, komunikativnost Nabízíme: zajímavou práci v mladém kolektivu, mezinárodní zkušenosti, možnost dalšího jazykového vzdělávání Máte-li zájem o některou z nabízených pozic, kontaktujte sl. Pavlínu Lebruškovou, tel , nebo zašlete s životopisem na Pavel Linha, OS Pomocná ruka regionální zástupce ČNA JOSEF HILL - hlubinná terapie - přednáška o poznání a pochopení sama sebe VLAĎKA SCHREIBEROVÁ - transcendentální meditace - technika k rozvoji plného potenciálu člověka (úvodní přednáška) Květen MIROSLAV HRABICA - léčitel a spisovatel - duchovně laděná přednáška o zdraví a lidském hledání Bližší informace k přednáškám budou vyvěšeny vždy u p. Evy Lukáškové na náměstí (u Betléma) v prodejně Přírodních produktů. Lektoři tance s dlouholetou tradicí Stanislav a Jana Krtičkovi oznamují zahájení předprodeje do KURZU TANEČNÍ VÝCHOVY A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ Kurz bude zahájen dne 2. září 2004 v 19:00 a bude probíhat každý čtvrtek od 19:00 v Kulturním domě v Třebechovicích p. O. 14 tanečních lekcí (14 výukových lekcí, z toho 3 prodloužené, diskohodina, raut s ukázkou stolování, věneček, ukázky mezinárodních tanečních párů) Hudební doprovod a světelná režie Studio ST - Kamila a Jiří Lupoměský, Hradec Králové Předprodej u paní Lukáškové od 20. ledna 2004 (prodejna keramiky na Masarykově nám.) V rámci Betlémského řezání si práci se dřevem vyzkoušely také děti z Dětského domova v Sedloňově. Zájem o řezbu byl značný a spolupracovníci muzea Petra Jánská (na snímku vlevo), Jan Vokoun i muzejníci Zita Zemanová a Kamil Andres měli plné ruce práce s poradenstvím a bezpečností. Protože chceme ve spolupráci pokračovat, rádi se fotografií k Adventu vracíme. Foto: K. Andres

15 Třebechovické Haló str. 15 Firma Jana Bílová - Quelle Masarykovo nám. 4, Třebechovice pod Orebem Rozšiřuje sortiment o: - galanterní zboží (nitě, zdrhovadla, pletací příze, jehlice atd.) - froté prostěradla, povlečení, ubrusy, prostírání, ponožky, punčochové zboží - módu mladých firma Synková (trička, kalhoty, svetry atd.) Na fotografii představujeme poradce, kteří byli v rámci asistenční pomoci NUTS II vybráni pro pomoc projektu dostavby TMB při podání žádosti o finanční prostředky ze struktur. fondů EU pp. Seán Brown z Irska, Martijn Kanters z Holandska a R. Fejl a Jana Hanušová z fy Berman Group Praha. Foto: K. Andres AGRO market Jiří Prouza (býv. CEREA) Havlíčkova ul. 887, Třebechovice p.o., Tel.: Pro jarní práce nabízíme: osivo zeleniny sadbu brambor (Impala, Karin, Rosala, Marabela) hnojiva v malém i větším balení postřiky proti chorobám a škůdcům substráty pro pěstování rostlin nářadí na jarní práce potřeby pro malování a jarní úklid stálý sortiment, mimo jiné krmiv pro hosp. zvířata, kočka a psy Těšíme se na Vaši návštěvu! J. Prouza ARBOREX spol. s r.o. železářství, Čs. legií 138, Třebechovice p.o. Oznamuje: koncem ledna jsme zahájili prodej kvalitního osiva zeleniny, květin, léčivek a sadbových desek rozšířili jsme úsek domácích potřeb, kde nabízíme odkapávače, příborníky, struhadla, vědra 5-15 l, odměrky, odpadkové koše, sifony, náhradní díly do WC splachovačů, 130 druhů těsnění, olejové svítilny atp. dále kvalitní lepidla od španělské firmy CEYS, technické spreje a tmely od společnosti DEN BRAVEN pro jaro připravujeme širokou nabídku květináčů, truhlíků na květiny, zakrývacích a netkaných folií, kompletní nabídku AQUA programu firmy OASA za velmi dobré ceny. Dále zahradní nářadí, násady, postřikovače. Veškeré zboží zejména kamna, krbové vložky, ruční elektrické nářadí prodáváme za 10% ceny + 10 splátek. Stavební firma REK provede dodatečnou izolaci zdiva strojním i ručním podřezáním. Dále nabízíme: dopravu kontejnerovým vozidlem Avia (písek, suť atd.) Tel.: ,

16 Třebechovické Haló str. 16 Vejce 1,90 3,- Olej slunečnicový 1l 26,90 35,- Ledový čaj broskev 2l 26,- 39,- Káva COLD 250g 29,90 45,- Debrecínská pečeně 156,- 196,- Margot 100g 10,50 13,50 Anglická slanina 89,- 109,- Párky (libové) 41,- 54,- Aro chips paprika 7,90 10,50 Platí od do vyprodání zásob! Prodejna v Pitrově ul. 372, tel Neděle otevřeny od 8,00 hodin do 12,00 hodin Zahradní centrum EURO-FLORA Třebechovice p.o., Za Tratí 471, Tel.: Pro jaro velký výběr semen, květin, zeleniny, léčivek jsmepro Vás - prodej cibulovin připravili: - chemické přípravky na ochranu rostlin - netkané textilie, fólie kašírované - aranžérské potřeby - květináče, sadbovače, truhlíky - veškerá hnojiva Zveme do nově otevřené Trafiky u Čadků na Masarykově náměstí v Třebechovicích p.o. vedle drogerie. Původní prodejna Papírnictví u Čadků v Čsl. legií nezměněna. Dále pro Vás připravujeme: - zeleninovou a květinovou sadbu - okrasné a ovocné dřeviny - skalničky - volně ložená mulčovací kůra - substráty - řezané květiny Velký výběr skleníků za velmi příznivé ceny. Správné řešení z Dětského koutku: Perníková chaloupka NABÍDKA PREZENTACE Město Třebechovice pod Orebem nabízí k pronájmu volné vývěsní skříňky umístěné v reklamním bloku v Pitrově ulici k prezentaci vlastní činnosti. Informace podá hospodářský odbor městského úřadu. Vydává Městský úřad Třebechovice p. O., vychází 10x ročně k tisku připravili Jana Rückerová za Heldovu knihovnu a RNDr. Václav Derner. MK ČR E Vydáno dne , uzávěrka příštího čísla

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... 1 2015 52. ročník www.vamberk-city.cz Parkování na parkovišti nově bezplatně... str. 4 Vážení a milí spoluobčané, vážím si toho, že mohu Vám všem, jako starosta města, popřát v právě začínajícím roce 2015 pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a celkovou spokojenost. Přeji Vám, ať se Vám

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005

Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 6) 2005 Uzávěrka tohoto čísla 5. 6. 2005 Foto V. Derner Třebechovické Haló str. 2 Slovo starosty Třebechovice navazují unikátní partnerství s městem Betlém V souvislosti s hlubokým vztahem našeho města

Více

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Vánoční čas Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bohužel,

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více