EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI))"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2008/2137(INI) NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Zpravodajka: Magda Kósáné Kovács PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI OBSAH Strana NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU...3 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...10 PE v /10 PR\ doc

3 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) Evropský parlament, s ohledem na články 3, 6, 7, 29 a 149 Smlouvy o ES, které členským státům ukládají, aby všem občanům zajistily rovné příležitosti, s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, který Evropskému společenství umožňuje přijmout náležitá opatření k boji proti rasové nebo etnické diskriminaci, s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii 1, usnesení ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii 2, usnesení ze dne 31. ledna 2008 o evropské strategii pro romskou menšinu 3 a ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu 4, s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ 5, a směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání 6, s ohledem na sdělení Komise Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. století (KOM(2008)0412), s ohledem na návrh směrnice Rady, který předložila Komise, o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426), s ohledem na článek 4 Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a na Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách, s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984, s ohledem na akční plán OBSE pro zlepšení situace Romů a Sintů na území států OBSE (PC.DEC/ ), s ohledem na výroční zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva za rok 2007 o rasismu a xenofobii v členských státech, s ohledem na iniciativu Desetiletí začleňování Romů a vytvoření fondu pro vzdělávání 1 Úř. věst. C 45, , s Přijaté texty, T6-0244/ Přijaté texty, T6-0035/ Přijaté texty, T6-0361/ Úř. věst. L 180, , s Úř. věst. L 303, , s. 16. PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 Romů v roce 2005, s ohledem na zprávu o situaci Romů v rozšířené Evropské unii, kterou Komise zveřejnila v roce 2004, s ohledem na zprávu poradní skupiny odborníků na vysoké úrovni pro sociální integraci etnických menšin a jejich plné zapojení na trhu práce nazvanou Etnické menšiny na trhu práce naléhavá výzva k lepšímu sociálnímu začlenění, kterou Komise zveřejnila v roce 2007, s ohledem na zprávu pana Alvara Gila-Roblese, komisaře Rady Evropy pro lidská práva, o stavu lidských práv Romů, Sintů a kočovníků v Evropě, jež byla zveřejněna v roce 2006, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru nazvané Integrace minorit (SOC/263), s ohledem na článek 45 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008), A. vzhledem k tomu, že v návaznosti na rozšíření v letech 2004 a 2007 a při provádění lisabonské strategie je důležité plnit nové úkoly, a proto je vhodné, aby se Evropský parlament soustředil zejména na situaci v zemích východní a střední Evropy, B. vzhledem k tomu, že v těchto zemích se závratnou rychlostí zvyšují rozdíly v příjmech, které byly za socialismu více méně stejné; vzhledem k tomu, že se v nových členských státech zhroutil průmysl a jednotlivým regionům se snížily vyhlídky na hospodářský rozvoj, a proto byli zejména Romové 1 vytlačeni v důsledku dramatického zchudnutí na okraj společnosti, C. vzhledem k tomu, že strategická politická kampaň na podporu rovných příležitostí pro Romy musí čelit velmi složité sociální hrozbě, protože tato největší etnická menšina v Evropě sdílí i znevýhodnění jiných skupin obyvatelstva; vzhledem k tomu, že boj za rovné příležitosti je možný pouze s pomocí souhrnných cílů, koordinovaného souboru nástrojů provázaného s řadou odvětvových politik a s pomocí finanční podpory, D. vzhledem k tomu, že životní podmínky, zdravotní stav a úroveň vzdělání Romů určují jejich sociální situaci a postavení na trhu práce a slouží jako záminka k jejich trvalé 1 Protože není úkolem ani záměrem tohoto dokumentu odpovědět na otázku kdo je Rom a proč, používáme následující definici převzatou z dokumentu Evropské komise Nástroje a politiky Společenství pro začlenění Romů : Pro účely tohoto dokumentu je užíván výraz Rom podobně jako v jiných dokumentech Evropské rady, Evropského parlamentu atd. jako zastřešující termín zahrnující také jiné skupiny obyvatelstva s více či méně podobnými kulturními charakteristikami a historií neustálého vytlačování na okraj společnosti, jako jsou např. Sintové, kočovníci a Aškalové. Evropská komise si je vědoma neutuchající diskuse o používání výrazu Rom a nemá v úmyslu kulturně asimilovat členy jiných skupin se samotnými Romy. Domnívá se však, že užívání výrazu Rom jako zastřešujícího pojmu je praktické a oprávněné v kontextu politického dokumentu, který se zabývá zejména otázkami sociálního vyloučení a diskriminace, a nikoli zvláštní problematikou kulturní identity. PE v /10 PR\ doc

5 nezaměstnanosti a rasismu; vzhledem k tomu, že tato situace brání ve zlepšení jejich životní úrovně, a tak i v uplatňování nejzákladnějších lidských práv, E. vzhledem k rostoucím regionálním rozdílům a sílící izolaci romských kolonií, přičemž některé z nich jsou obklopeny osadami s podobným osudem; vzhledem k tomu, že z této situace není úniku kvůli nedostatečným spojům veřejné dopravy, absenci orgánů a institucí veřejné správy, včetně vzdělávacích a zdravotních zařízení, a kvůli rušení podniků, takže mobilnější mladí lidé jsou nuceni k odchodu do jiných lokalit, což dále zhoršuje odliv lidských zdrojů z těchto regionů, F. vzhledem k tomu, že diskriminace, sílící segregace, chabá snaha o integraci a nedostatek motivace pramenící z beznadějné situace mohou na jedné straně posilovat předsudky vůči Romům, jež mohou přerůst až ve vážný konflikt, zatímco na druhé straně Romové mohou v reakci na daný stav přijmou dichotomii mezi romským a ostatním světem, takže toto rozlišení může získat trvalý ráz, nebudou-li přijata opatření podporující toleranci a jejich sociální integraci, G. vzhledem k tomu, že z mnoha důvodů není zvláštní zastoupení romských zájmů účinné, zatímco úspěch romských občanských sdružení při hájení romských zájmů závisí na politicích aktuálně vykonávajících svůj mandát a legitimita těchto zástupců je často zpochybňována, H. vzhledem k tomu, že podle četných velmi kvalitních dokumentů je zcela nezbytné ještě před skončením druhé fáze lisabonského procesu posoudit sociální situaci Romů a jejich vyhlídky na získávání zaměstnání a rozhodnout o následném postupu, I. vzhledem k tomu, že je bezesporu důležité zohlednit předchozí osvědčené postupy, protože jejich platnost je omezena na určité období či oblast a odkazy na ně mohou vzbudit iluzi, že je vše v pořádku, Romové na trhu práce: umožnit přístup nebo vyloučit? 1. domnívá se, že politiky orgánů EU a členských států usilující o zlepšení přístupu k zaměstnání musí vycházet ze skutečnosti, že hospodářská reforma ve východní a střední Evropě připravila o práci miliony lidí nebo je odsoudila k nečinnosti; 2. konstatuje, že sociokenomické znevýhodnění romských dětí v celém regionu prakticky znemožňuje jejich rozvoj v raném věku a získání kvalitního vzdělání; bere na vědomí, že toto znevýhodnění následně určuje jejich vyhlídky na trhu práce; 3. zdůrazňuje, že vzdělávací systémy jsou selektivní a že ačkoli členské státy vyčleňují značné finanční prostředky na překonání segregace, bezpočetné, zdánlivě potřebné systémy urychlují vytváření elit ze středních vrstev a umocňují nerovné příležitosti pro chudé, zejména Romy, kteří se tak ocitají na šikmé ploše, 4. zdůrazňuje, že i přes větší počet mladých Romů na středních a vysokých školách zůstává úroveň dosaženého vzdělání hluboko pod evropským průměrem; konstatuje, že z tohoto důvodu musí dotčené členské státy pro své hospodářství často najímat pracovní síly z třetích zemí, aby tak vyvážily nedostatek vlastních pracovníků; PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 5. potvrzuje skutečnost, že romská komunita má mimořádný vliv na demografický vývoj v některých členských státech; konstatuje, že např. poměr romských dětí v populaci je vysoký, avšak jejich očekávaná délka života je v době narození o celých deset let kratší než u příslušníků většinových národností; 6. domnívá se, že Romové častěji trpí tzv. nemocemi chudých a že nezdravé prostředí, v němž žijí, špatná strava a obtížný přístup ke zdravotním službám snižují jejich šance na získání zaměstnání a poskytují záminku k odpírání určitých pracovních příležitostí; 7. zastává názor, že členské státy sice vynaložily značné prostředky Evropské unie i vlastní zdroje na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným při hledání práce, avšak jako obyčejně to vedlo pouze k potvrzení stávající situace; zdůrazňuje, že od rozšíření počet dlouhodobě nezaměstnaných vzrostl a že jsou stále více vytlačováni na okraj společnosti; 8. souhlasí s názorem Komise, že největším problémem při opětovné integraci Romů na trhu práce je skutečnost, že dospělí Romové nejsou dostatečně zastoupeni mezi výdělečně činným obyvatelstvem a neúčastní se procesu celoživotního vzdělávání, avšak jejich podíl mezi dlouhodobě nezaměstnanými a zástupci neatraktivních profesí je nadměrný; 9. upozorňuje členské státy na skutečnost, že taková sociální dichotomie nutí mnohé romské uchazeče o zaměstnání k tomu, aby dali přednost černému trhu před zákonnou hospodářskou činností, a že je třeba na evropské úrovni usilovat o přesun činností z černého trhu do zákonné oblasti; 10. doporučuje, aby členské státy využily jako nástroj zvýhodněné půjčky a státní úrokové dotace a aby při plánování zemědělských podpor stanovily jako důležitý cíl umožnit romským komunitám dosáhnout takových podmínek, v nichž by se mohly uživit zemědělskou činností; 11. domnívá se, že je třeba zohlednit skutečnost, že podle pravidel, která se v současnosti vztahují na Evropský fond pro regionální rozvoj, nelze prostředky EU v praxi využít k odstranění romských osad, protože v případě členských států, které přistoupily po roce 2004, je minimální počet obyvatel osad potřebný k tomu, aby byly uznané způsobilými pro financování z rozpočtu na bydlení, stanoven tak, že právě lidem žijícím v nejhorších podmínkách, tj. nejmenších osadách, se nedostane pomoci; 12. domnívá se, že díky revizi pravidel upravujících strukturální fondy byl souhrnným programům poskytnut větší prostor, neboť umožňuje mezi fondy přesouvat více než 10 % prostředků; konstatuje však, že dotčené členské státy tuto možnost využívají jen okrajově; 13. je přesvědčen, že návrh souhrnné směrnice proti diskriminaci je vynikající příležitostí ke zhodnocení směrnice 2000/43/ES; domnívá se, že by Komise měla v duchu sociální agendy určit konkrétní cíle pro odstranění a zmírnění diskriminace Romů, jakož i jejich stigmatizace a kriminalizace romských komunit; 14. upozorňuje na význam mikrokreditů, které jsou z různých důvodů doporučeny v dokumentu Komise a ve stanovisku Evropského hospodářského a sociálního výboru a které mohou poskytnutím minimální částky pomoci nejchudším obyvatelům postavit se na vlastní nohy, získat podnikatelské dovednosti a rozvinout svou tvořivost; PE v /10 PR\ doc

7 15. podporuje návrh orgánů EU, že by v odvětví veřejných služeb měl pracovat větší počet romských spoluobčanů; zdůrazňuje však, že pro uskutečnění tohoto cíle je třeba, aby jednotlivé vlády vedly takové personální politiky, které mu budou nakloněny, a aby zajistily vstřícnější přijetí tohoto principu veřejností; 16. konstatuje, že nízká úroveň zaměstnanosti romských žen souvisí s tradičním modelem romské rodiny, úlohou rodiny a rozdělením povinností; domnívá se, že vzhledem k zvláštním tradicím v této oblasti nemusí rovnost pohlaví bezpodmínečně vést k plné zaměstnanosti romských žen, ale spíše ke svobodné volbě životního stylu; 17. domnívá se, že zaměstnanost romských žen by měla být usnadněna i pomocí systémů sociální podpory, které budou vycházet vstříc potřebám zaměstnaných žen; vyzývá členské státy, aby umožnily hlídání či výchovu dětí z velkých romských rodin, které ještě nedosáhly školního věku, v zařízeních péče o dítě i tehdy, jsou-li jejich matky v domácnosti a věnují se ostatním dětem; považuje za vhodné, aby byl tento čas využit v rámci programů pro trh práce k výuce, která je v dlouhodobém výhledu připraví na získání placeného zaměstnaní; 18. zdůrazňuje, že politika zaměřená přednostně na získávání přistěhovalců pro pracovní trh je příliš omezená; konstatuje, že největší rezervy pracovní síly lze vytvořit přijímáním starších a postižených osob, chudých lidí, nekvalifikovaných pracovníků a zejména Romů; 19. nesouhlasí s názorem, že podpory určené na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným při hledání práce (včetně mnoha Romů), ať jsou vyplácené zaměstnancům či zaměstnavatelům, odporují zásadě neutrality hospodářské soutěže, protože opětovné začlenění Romů je cílem sociální politiky, pro jehož plnění je nezbytné vytvořit dotovaná pracoviště, jak tomu je v případě postižených osob; Boj o přežití na okraji společnosti 20. konstatuje, že v porovnání s ostatními evropskými kulturami mají Romové silné rodinné tradice; bere na vědomí, že veřejný obraz romských rodin je charakterizován důrazem na tradiční role mužů a žen, velkým počtem dětí, vícegeneračními domácnostmi, snahou spřízněných osob bydlet blízko sebe a pěstováním četných společenských vztahů, a že je proto nezbytné, aby evropské a vnitrostátní programy pro romské rodiny využily výhod této přirozené podpůrné sítě; 21. zdůrazňuje, že romské ženy často předčasně ukončují školní docházku, a tak se nepřipravují pouze o vlastní příležitosti na trhu práce, ale i negativně ovlivňují zdravotní stav a školní docházku svých dětí; 22. domnívá se, že přenášení bídy a sociálního vyloučení lze účinně zabránit pouze v raném věku, že dítě pro svůj rozvoj potřebuje náležitě podnětné prostředí a že je nutné vytvořit institucionální rámec pro služby určené malým dětem, který bude přizpůsoben regionálním a osobním potřebám a zaručí rovný přístup ke kvalitním službám; konstatuje však, že Romové žijí ve znevýhodněných oblastech, kde služby pro malé děti buď neexistují, nebo sice existují, ale často nemají k dispozici dostatečnou infrastrukturu, a proto fungují neúčinně; vyzývá tudíž Komisi, aby ve všech zemích, které mají přístup PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 k prostředkům Evropské unie (Phare, nástroj předvstupní pomoci (IPA), strukturální fondy), podpořila zvláště programy pro včasnou integraci romských dětí; 23. bere na vědomí, že romské děti jsou příliš často umísťovány do zvláštních škol a že velký počet těchto dětí je do nich posílán bez odůvodnění a mnohdy jen kvůli bídě nebo v důsledku diskriminace; zdůrazňuje, že docházka do zvláštní školy ztěžuje další studium a hledání práce a vede k větší nečinnosti, přitom však zvláštní školy zároveň zatěžují rozpočty; 24. podporuje názor Hospodářského a sociálního výboru, že v zájmu rozvoje malých dětí jsou zapotřebí ucelené formy pomoci určené celým rodinám, které se zaměří jak na potřeby rodiny, tak na praktickou individuální pomoc (jistý start); 25. souhlasí s názorem Hospodářského a sociálního výboru, že romská komunita má vzhledem ke svým demografickým rysům asymetrický přístup k sociálním příspěvkům; vzhledem k předsudkům, které v této souvislosti panují, zdůrazňuje, že sociální dávky mají vyvážit zátěž nebo nedostatek plynoucí z individuální životní situace, péče o dítě nebo jiných sociálně přínosných závazků; 26. podporuje názor Hospodářského a sociálního výboru, že má-li být podpořena účast na oficiálním trhu práce, měla by být osobám, které mění povolání, poskytnuta zvláštní podpora; zdůrazňuje, že nahlášená práce musí být přitažlivá pro zaměstnance i zaměstnavatele; 27. zdůrazňuje, že Romové jsou ve vysokém věku bezmocní v důsledku té části aktivního života, kterou prožili ve vyloučení, a že období, kdy vykonávali práci ve velmi mladém věku, období časté nezaměstnanosti, zaměstnávání bez náležité ochrany a období neohlášené a často fyzicky velmi těžké práce v rámci černé ekonomiky, která nejsou započtena do důchodu, jim znemožňují pobírat náležitou penzi a prožít stáří důstojným způsobem; Závěry 28. domnívá se, že zachování jazyka a kultury Romů, kteří jsou největší evropskou menšinou, je pro Evropu přínosné; nesouhlasí však s myšlenkou bezstátního evropského národa, protože členské státy by se takto zbavily zodpovědnosti za romské občany a zpochybnila by se možnost jejich integrace; 29. domnívá se, že Evropská unie je povinna lépe a úžeji koordinovat nástroje sociálního začleňování a že by tento proces měl pomoci při potírání chudoby, usnadnit přístup Romů k lepšímu, trvalému a kvalitnímu zaměstnání, připravit půdu pro zefektivnění systémů sociálního začleňování a sociální ochrany a být nástrojem k analýze politických zkušeností a vzájemného učení; 30. vyzývá Komisi, aby zhodnotila konkrétní dopady cílů a nástrojů všech svých odvětvových politik na Romy; žádá Komisi, aby vyzvala členské státy, aby se ve zprávách o integrovaných ukazatelích a otevřené metodě koordinace pro sociální začleňování soustředily na to, jak lze změnit situaci romské populace; vyzývá Komisi, aby pravidelně hodnotila dosažené změny ve vzdělání, zaměstnání, sociální situaci, zdravotním stavu PE v /10 PR\ doc

9 a úrovni bydlení; 31. vyzývá Komisi, aby navázala spolupráci s různými mezinárodními organizacemi, aby mohla na základě jejich souhrnných zpráv analyzovat romskou otázku, připravovat pracovní programy a důkladně popsat problémy Romů, a aby nejméně jednou za pět let vypracovala pro celou Evropu hodnotící zprávu; 32. zastává názor, že některé členské státy mohou účinně oslovit cílové skupiny, použijí-li definici několikanásobného znevýhodnění, protože takto definované skupiny zahrnou mnoho Romů; 33. domnívá se však, že by měly být vytvořeny právní předpoklady pro zahájení dobrovolného a anonymního shromažďování údajů a vytvoření databáze umožňující srovnávání, přičemž budou náležitě dodržována pravidla o ochraně údajů a lidských práv a používány výlučně metody, které respektují lidskou důstojnost; zastává názor, že by Komise měla přijmout kroky k provedení potřebných změn v právních předpisech; 34. domnívá se, že vytvoření této databáze není alternativním řešením k systému posuzování a hodnocení, ale předpokladem pro jeho vytvoření, a že tento systém může zhodnotit výměnu osvědčených postupů a využívání finančních zdrojů; v této souvislosti se domnívá, že potřebujeme takový systém ukazatelů, který bude rozšířen na všechny oblasti života a univerzálně použitelný a který oproti vstupním a výstupním ukazatelům různých programů bude využívat ukazatele pro sociální výsledky a dopady, včetně jako podmínky pro financování; doporučuje proto, aby Komise tento systém ukazatelů zavedla v rámcovém nařízení o strukturálních fondech; 35. doporučuje, aby Komise od všech rozvojových programů financovaných z prostředků EU požadovala soudržnější a jednotnější výsledky, kdy lze požadovat, aby tyto programy objasnily, jak hodlají zabránit sociálnímu vyloučení romské menšiny či je zvrátit; domnívá se, že by členské státy a subjekty EU měly kontrolovat veškeré činnosti financované ze strukturálních fondů a fondů sociální soudržnosti z hlediska vlivu daného programu na sociální začleňování romských spoluobčanů; 36. přeje si, aby tvůrci politik EU měli k dispozici cílené programy zaměřené na vytvoření protiváhy ke znevýhodněním, kterým Romové čelí při vzdělávání a odborné přípravě; domnívá se, že zvažují-li členské státy financování projektů, které nesouvisejí s podporou rozvoje od raného věku a veřejným vzděláváním, měly by při rozdělování finančních prostředků EU a svých vlastních zdrojů posoudit, zda místní správní orgány, organizace atd., jež požádaly o podporu, splňují své povinnosti, pokud jde o odstranění segregace; 37. vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost nejen občanským sdružením, ale i schopnosti Romů vytvářet vlastní organizace a podporovat integrační politiku, a aby rozvoj komunit podporovala především pomocí projektů, které zvýší účast Romů na rozhodovacím procesu a jejich zodpovědnost při společném příjímání rozhodnutí. PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ Podmínky, v nichž žije největší evropská minorita, lze každopádně popsat jako srovnatelné s podmínkami v rozvojových zemích. Platí to nejen pro vzdělání, bydlení, zdravotní stav, zaměstnání a další ukazatele, ale i v tom smyslu, že bez okamžité, koncentrované a cílené pomoci z vnějšku nemá těchto milionů lidí žádnou šanci uniknout bídě a sociálnímu vyloučení. Sociální znevýhodnění Romy postihuje v takové míře, že jim znemožňuje vytvořit základní podmínky pro důstojný život a odepírá jim rovné příležitosti. Již desetiletí Evropa nemůže, tak jako kdysi, pozorovat na svém vlastním území z bezpečné vzdálenosti tak obrovský počet lidí, kteří po generace velmi sociálně strádají, avšak zároveň představují značný hospodářský potenciál. Dalo by se čekat, že zažívá-li některá země jako celek vzestupný trend v hospodářském rozvoji, najde se příležitost k podstatné nápravě situace romských občanů. Tak rozvinuté hospodářství, jehož systémy automatického přerozdělování bohatství by poskytovaly skutečné příležitosti pro mobilitu mas žijících na nejnižším stupni společenského žebříčku, neexistovat nemůže. Naopak, tyto systémy ve skutečnosti často relativní chudobu zvyšují. Tato situace je zhoršena tím, že v jednotlivých zemích se stupeň integrace Romů a jejich hospodářská a sociální situace značně liší. Orgány ve své politice zaměřené na Romy pohlíží na jejich integraci jako na regionální záležitost nových členských států a kandidátských zemí. Nedávné události v určitých starých členských státech nám připomínají, že špatná situace Romů je celoevropským problémem. Odpovědnost neseme společně, a to zejména z toho důvodu, že se život Romů v nových členských státech a kandidátských zemích od jejich vstupu do EU či v období před přistoupením zásadně nezměnil. Proces jejich začleňování ustrnul nebo dokonce ani nezačal, a proto dochází k bezprecedentnímu romskému exodu do starých členských států. Romové představují v zemích, kam přicházejí při hledání nového domova, novou výzvu pro integrační politiku, neboť bez skutečné ochoty k jejich přijetí a strategie k jejich začlenění budou žít bezbranní na okraji společnosti stejně jako v zemích, odkud přišli. Stále otevřeněji vyjadřované extremistické názory dokazují, že se v celé Evropě šíři nenávist vůči Romům. Pokud k tomuto problému nebudeme více vnímaví a nebudeme se mu náležitě věnovat, může se snadno stát, že navzdory všemu úsilí Evropská unie nebude integrovat různé skupiny lidí tak, aby měly stejná práva, ale zachová stávající konflikty a nerovnosti. Bereme-li vážně jeden z nejdůležitějších záměrů zakladatelů Evropské unie, tedy že se má stát rovnocenným partnerem USA a Asie v oblasti hospodářské soutěže, je zřejmé, že národní vlády, ani samotná Evropská unie si nemohou dovolit nadále ignorovat obrovský potenciál pracovní síly, zejména vzhledem ke staleté zkušenosti se strategiemi přizpůsobování a přežití. PE v /10 PR\ doc

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) P7_TA(2012)0470 Strategie digitální svobody v zahraniční politice Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) Evropský

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Dokument ze zasedání A7-0234/2010 20. 7. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 20. 7. 2010 A7-0234/2010 ZPRÁVA o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství (2010/2010(INI)) Výbor pro zaměstnanost

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 5. 2010 2010/2055(INI) NÁVRH ZPRÁVY o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Kurt Lechner

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Státní mezikulturní zdravotnická strategie HSE pro období 2007-2012 Shrnutí představenstva a doporučení

Státní mezikulturní zdravotnická strategie HSE pro období 2007-2012 Shrnutí představenstva a doporučení Státní mezikulturní zdravotnická strategie HSE pro období 2007-2012 Shrnutí představenstva a doporučení 1. Shrnutí představenstva Souhrnná zpráva výboru AVýbor pro zdravotnictví (HSE) prochází Transformačním

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH Obsah: Obsah:... 1 A. Obecná část:... 4 1.1. Přijímání mezinárodních závazků...

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti Motto: zaměstnanost nevytváří stát, ale zaměstnanci a zaměstnavatelé; stát jim v tom může pouze pomáhat nebo překážet Politika zaměstnanosti patří mezi ty oblasti, na které je nejvíce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

URBACT Věstník Březen 2011 # 3

URBACT Věstník Březen 2011 # 3 URBACT Věstník Březen 2011 # 3 AKTUALITY - URBACTu Cesta k integrovanému rozvoji. Zvláštní zpráva: Alba Iulia urbanistická renovace pro Rumunsko. Aktuality: kulturní strategie města Regensburg. PODROBNĚ

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 25. 3. 2011 2011/2051(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 Czesław Adam Siekierski (PE460.746v01-00) Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 24. 11. 2011 2011/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě (2011/2150(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 30. 3. 2012 2011/2309(INI) NÁVRH ZPRÁVY o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy (2011/2309(INI))

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání 14. 2. 2005 B6-0094/2005. který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 14. 2. 2005 B6-0094/2005 NÁVRH USNESENÍ, který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6-0026/04 a B6-0025/04 v souladu s čl. 108 odst. 5

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Obsah PŘEDMLUVA...2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY...3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...3 2. ZÁMĚR STRATEGIE...5 II. ANALYTICKÁ ČÁST...6

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Výbor pro kulturu a vzdělávání. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2010/0252(COD) 15. 3. 2011 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu rozhodnutí Evropského

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 477. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 477. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 477. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 59. schůze konané dne 19. listopadu 2009 k Návrhu doporučení Rady k opatřením pro boj

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO RÁMCE PRO JAZYKY V EVROPSKÝCH SYSTÉMECH VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI)) P7_TA-PROV(2013)0091 Ochrana veřejného zdraví před endokrinními disruptory Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory (2012/2066(INI))

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016)

516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016) 516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo v přítomnosti místopředsedy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 29. 3. 2005 PE 355.618v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-18 Návrh stanoviska Dimitrios Papadimoulis Podíl

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2058(INI) 20.4.2016. o strategii EU pro vytápění a chlazení (2016/2058(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2058(INI) 20.4.2016. o strategii EU pro vytápění a chlazení (2016/2058(INI)) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2016/2058(INI) 20.4.2016 NÁVRH ZPRÁVY o strategii EU pro vytápění a chlazení (2016/2058(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Analýza systému dalšího profesního vzdělávání a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce

Analýza systému dalšího profesního vzdělávání a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce Analýza systému dalšího profesního vzdělávání a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce SLOVINSKO Výstupní analytická zpráva projektu KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti;

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

Kdo jsme. Co děláme. Jak to děláme.

Kdo jsme. Co děláme. Jak to děláme. Kdo jsme. Co děláme. Jak to děláme. Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro rozpočtovou kontrolu PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 2009 19. 12. 2008 PRACOVNÍ DOKUMENT o zvláštní zprávě č. 11/2008 Evropského účetního dvora týkající se řízení podpory EU určené na operace související

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 0: Úvod Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2218(INI) 9. 2. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 9. 2. 2010 2009/2218(INI) NÁVRH ZPRÁVY k soudržnosti politik EU ve prospěch rozvoje a ke koncepci oficiální rozvojové pomoci plus (ODA +) (2009/2218(INI))

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 30. 1. 2014 2013/0120B(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace Marie Dohnalová, Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd a Fakulta humanitních studií Karlova univerzita v Praze

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016

Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Strategie řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit města Velká Bystřice pro léta 2014-2016 Popis výchozí, současné situace sociálně vyloučených romských lokalit Město Velká Bystřice

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění. N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007,

Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění. N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007, Sbírka zákonů č. 38/2007 Úplné znění N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 21. února 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více