Číslo 7, ročník XV, září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 7, ročník XV, září 2012"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 3. Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle Pramenů, jedná se o 3 stavby Areálu zdraví, a to: 1. část Víceúčelová hala. 2. část Relaxační a sportovní zóna. 3. část Příjezdová komunikace a parkoviště. Stavbu provádí firma SAN-JV Šumperk, která ve výběrovém řízení podala nejnižší cenovou nabídku. Do konce roku 2013 by měla být stavba dokončena a předána do užívání. Víceúčelová hala nabídne využití sportovní, společenské či kulturní s hudebními produkcemi (plesy, koncerty, společenské akce, oslavy, ). Kromě míčových her rekreačního charakteru bude v ní trvale vyznačena lajnami regulérní tenisová hrací plocha, hrací plocha pro volejbal a tři sektory pro badminton. Pro turistické návštěvníky regionu je v objektu navržena půjčovna sportovního vybavení (jízdní kola, tenisové rakety, míče apod).

2 Velikost haly umožňuje akce společenského či kulturního charakteru pro max. 400 osob. Vstupní část bude využívána jako infocentrum pro návštěvníky regionu a zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce. Ve vstupní hale bude umístěna mobilní expozice o regionu, herní interaktivní panely, infoportál (internet), dětský koutek a prodej občerstvení. Pro sportovní aktivity ve víceúčelové hale jsou zde navrženy dvě šatny s hygienickým zařízením. Relaxační a sportovní zóna na ploše v blízkosti budoucího areálu zdraví a zámku Velké Losiny. Projekt řeší vybudování komplexu, který bude sloužit místním občanům, občanům okolních obcí a návštěvníkům obce Velké Losiny. Plocha bude řešena jako park s okrasným jezírkem (vyřeší odvodnění plochy) a relaxační zónou, kde bude možné pestré sportovní vyžití. V areálu budou pro sportovní aktivity nainstalovány sportovní a fitness prvky. Bude se jednat např. o lanové prvky, šplhací soustavu, stůl pro stolní tenis a posilovací stroje pro venkovní užití. Pro pohybové a volnočasové aktivity dětí budou součástí relaxační zóny herní prvky. Nové chodníky uvnitř zóny budou kromě jiného sloužit ke zvýšení bezpečnosti chodců procházejících z centra obce, od autobusové zastávky a budoucí vlakové zastávky U Zámku do areálu zámku Velké Losiny. Příjezdová komunikace, parkoviště je navrhována novým sjezdem z místní komunikace v ulici Komenského. U objektu víceúčelové haly bude parkoviště osobních vozidel s kapacitou 50 stání osobních aut. Díky spojení evropských dotací a prostředků obce vznikne ve Velkých Losinách komplexní sportovně-rekreační zařízení, které bude možné využívat i při pořádání rozmanitých kulturních akcí. Realizace projektů přispěje ke zvýšení atraktivnosti obce a jejího okolí v oblasti cestovního ruchu a osloví nejen místní občany, ale také turisty a návštěvníky regionu, včetně lázeňských hostů. Další připravované projekty. V měsíci srpnu byly rovněž zahájeny práce na stavebních úpravách a přístavbě MŠ Sluníčko na ul. Revoluční. V době stavebních úprav bude školka dočasně přemístěna do prostor ZŠ. Pokračuje řízení v žádosti o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci centra obce mezi domem služeb, zdravotním střediskem a termálními lázněmi. Součástí této akce bude také úprava komunikace podél lázeňského parku na ul. Komenského. Stávající otevřený příkop se změní v zatrubněný, dojde k jejímu rozšíření, bude vybudována nová dešťová kanalizace, na straně parku vznikne nový chodník s přechodem pro chodce. 2

3 Obec rovněž podala žádost o dotaci na revitalizaci území u kostela a základní školy, uchází se o finanční podporu projektu zaměřeného na rekonstrukci čističky odpadních vod a připravuje realizaci akcí z oblasti životního prostředí. Jedna z nich se bude týkat hospodaření s biologickým odpadem a v pokročilém stadiu je také projekt ozelenění několika lokalit obce. Výměna trámů na kostele v Žárové. Dokončena další etapa oprav dřevěného kostela v Žárové. V těchto dnech si již občané i návštěvníci Velkých Losin mohou v Žárové prohlédnout nově opravený dřevěný kostel sv. Martina. Oprava byla připravována několik let a letos se podařilo získat prostředky od Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji a od ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek. Celkový rozpočet akce je ,- Kč, přičemž Olomoucký kraj přispívá částkou ,- Kč a ministerstvo kultury přispívá prostřednictvím Města Šumperk ,- Kč ,- Kč hradí obec Velké Losiny z vlastních prostředků. V rámci opravy bylo vyměněno cekem 23 vážně poškozených trámů obvodových stěn jižní strany kostela, opravena podezdívka a dřevěné obklady jižní stěny. Dále byly vyměněny základové trámy věže kostela. Po prohlídce vyjmutých poškozených trámů se nám potvrdily předpoklady, že bez provedených oprav mohla být v brzké době vážně ohrožena statika stavby a hrozilo sesutí části jižní stěny. Žárovský kostel nedávno oslavil 400 let od svého založení a my doufáme, že se nám jej podaří uchovat v autentické podobě i pro další generace. V. Kopal, úsek stavební 3

4 U příležitosti ukončení oprav bude v neděli , ve 14:00 hod. v kostele sv. Martina v Žárové uspořádán koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného za doprovodu cembalistky Jitky Navrátilové. Již od 12 hod. do podvečera Vás před kostelem příjemně naladí kapela Shodou okolností, bohaté občerstvení v novém párty stanu přichystá SDH Žárová a nebude chybět ani minijarmark. Kyvadlová doprava minibusem Desná a.s. bude zajištěna. Vstupné: 150 Kč před koncertem (omezen počet míst) nebo v předprodeji v Infocentru Velké Losiny , Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR Starosta obce Velké Losiny podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e : 1. Volby do zastupitelstva kraje Olomouckého a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, Velké Losiny pro voliče Velkých Losin a místní části Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, Velké Losiny pro voliče Velkých Losin a místní části Ludvíkov Volební okrsek č. 3: přízemí Kulturního domu v místní části Žárová pro voliče místní části Žárová Volební okrsek č. 4: sál Kulturního domu v místní části Bukovice pro voliče místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: přízemí Společenského domu v místní části Maršíkov pro voliče místní části Maršíkov 4

5 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne od hod. do hod. a dne od 8.00 hod. do hod. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb. Ve Velkých Losinách dne Ing. Norbert Pfeffer, starosta Kompostéry V roce 2011 iniciovalo vedení Obce Velké Losiny zpracování projektu na komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a následně požádalo o dotaci na řešení tohoto projektu a vybavení naší obce zařízením pro třídění bioodpadu. Žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí ČR vyřízena kladně a obci byla na řešení uvedného projektu přidělena dotace. V rámci tohoto projektu, za podpory Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR, bylo zakoupeno 200 ks kompostérů o obsahu 910 litrů, 60 ks nádob na bioodpad o obsahu 240 litrů, štěpkovač na zpracování dřevního odpadu a malé svozové vozidlo na svoz bioodpadu. Kompostéry jsou určeny pro zpracování bioodpadu z domácností formou kompostování v zahradách rodinných a bytových domů, případně v ostatních zahrádkách v obci. Nádoby na bioodpad (hnědé biopopelnice) jsou určeny ke třídění bioodpadu na sídlištích, v areálu základní školy, případně na místních hřbitovech. Obsah biopopelnic bude svážen malým svozových vozidlem Piaggio, které bylo rovněž pořízeno v rámci tohoto projektu, na kompostárnu firmy SITA CZ, a. s., provoz Rapotín. Štěpkovač bude sloužit při údržbě veřejné zeleně, zbytky větví stromů nebo keřů, které byly dříve páleny, budou štěpkovačem zpracovány na štěpku, a ta bude následně použita pro mulčování. Podmínky pro poskytnutí dotace, s jejíž pomocí byl financován projekt na zpracování bioodpadu v obci, jsou velmi přísné, mimo jiné je povinností příjemce dotace zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu 5-ti let. Z tohoto důvodu 5

6 jsme byli nuceni přistoupit ke zpracování poměrně přísných pravidel pro předávání kompostérů občanům, aby se kompostéry nestaly předmětem různých spekulací nebo podvodů, a aby minimálně 5 let sloužily k účelu, pro který byly zakoupeny, t.j. ke zpracovní a kompostování bioodpadu z domácností, který by jinak skončil v nádobách určených pro tuhý komunální odpad a poté na skládce v Rapotíně. Po uplynutí této doby přejde kompostér do majetku občana, který má kompostér v nájmu. Do kompostérů patří jen biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácnosti, a to zejména: ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůra citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky, trus malých zvířat, uvadlé květiny, drnové řezy v malém množství, nalámané zahradní odpady, dřevitá vlna, třísky, piliny, shrabky ze záhonů, spadané ovoce, apod. Do kompostérů naopak nepatří odpady, které nejsou pro kompostování doporučeny výrobcem, a to zejména: kosti a odpadky z masa, mléčné produkty (zbytky sýrů), omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky, obsah pytlíků z vysavače prachu, časopisy, popel z uhlí, plasty, kovy, sklo, kameny, nerozložitelné, nebezpečné a jiné odpady. Na následujících stránkách zveřejňujeme znění Pravidel přidělování kompostérů na bioodpad a vzor žádosti o umístění kompostéru. Jsme rádi, že se nám projekt na řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci podařilo dotáhnout do zdárného konce a věříme, že jeho realizací přispějeme spolu s vámi, našimi občany, ke zlepšení vzhledu a čistoty ovzduší v obci. -EK- 6

7 Pravidla přidělování kompostérů na bioodpad Základní ustanovení: Rada obce Velké Losiny na svém zasedání dne schválila obsah a znění pravidel přidělování kompostérů o objemu 910 litrů na bioodpad. Kompostéry byly nakoupeny za spoluúčasti dotačních prostředků v rámci projektu Velké Losiny biologicky rozložitelný odpad, spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí. Znění a obsah pravidel: 1. Přidělení kompostéru je podmíněno podpisem smlouvy o nájmu, ve které se nájemce zaváže, že bude kompostér užívat jen ke kompostování bioodpadu a že o něj bude pečovat s péčí řádného hospodáře. 2. Smlouvu o nájmu kompostéru uzavře Obec Velké Losiny pouze s osobou, která má vlastnické nebo spoluvlastnické právo k rodinnému nebo bytovému domu vč. přilehlého pozemku, zahrady, zahrádky nebo jiné nemovitosti produkující bioodpad, nebo je užívá právem odpovídajícím nájemnímu vztahu v k.ú. Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov a Žárová a současně je v obci Velké Losiny nebo v jejích místních částech přihlášen k trvalému pobytu. 3. Pro podmínky pravidel přidělování kompostérů na bioodpad ve vlastnictví Obce Velké Losiny se nebere v úvahu uchazeč, který má veden trvalý pobyt na adrese obecního úřadu, tj. na adrese Rudé armády 321, Velké Losiny. 4. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na dobu 5 let, přičemž životnost kompostérů je uvažována na 10 let. Po uplynutí doby nájmu 5-ti let ( ) přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví nájemce. 5. Nájemní smlouva na pronájem kompostéru nebude uzavřena s žadatelem, který má vůči obci neuhrazený jakýkoliv finanční nebo jiný závazek po termínu splatnosti. 6. Cena za pronájem nádoby na celou dobu nájmu (tedy do ) činí 300,- Kč za každou nádobu ( t.j. 60 Kč/ rok). Tato částka je nevratná. Nájemné v plné výši za nádobu je splatné při podpisu Smlouvy o nájmu. 7. Na kompostéry podle těchto pravidel není dovoleno uzavírat podnájemní smlouvy a ani není dovoleno kompostér předávat do užívání třetí osobě. 8. Zájemci o pronájem kompostérů na bioodpad se mohou přihlásit na Obecním úřadě Velké Losiny osobně u oprávněné osoby (u p. Emila Kapusty) nebo elektronicky em na adrese Zveřejnění nabídky bude na obecní úřední desce, na internetových stránkách obce včetně formulářů ke stažení a v tisku (Velkolosinských Pramenech za měsíc 08/2012). Lhůta pro podání žádostí je do

8 9. Žádost o přidělení kompostéru na bioodpad musí obsahovat jméno, příjmení, adresu vč. čísla popisného, číslo parcely příslušného pozemku, kde bude kompostér umístěn viz. formulář Žádost o přidělení kompostéru, který je přílohou těchto pravidel. Zásada je: 1 kompostér na 1 oprávněného žadatele a 1 nemovitost. V případě nevyčerpání počtu nakoupených kompostérů bude vyhlášeno další kolo s upravenými pravidly přidělování kompostérů. 10. Všechny uvedené způsoby rezervace kompostérů jsou rovnocenné a budou považovány za závazné. V případě vyššího zájmu o kompostéry, než je počet nakoupených kompostérů (200 ks) budou upřednostněni oprávnění žadatelé, kteří reagovali na průzkum zájmu o kompostéry, který proběhl v roce Uzavírání smluv a následný výdej kompostérů oprávněným žadatelům bude zahájen a uzavřen bude po vyčerpání zásob kompostérů (200 ks) nebo Pronajímatel a zástupce poskytovatele dotace si vyhrazují právo kontroly nad správností užívání kompostéru na bioodpad. 13. V případě rozbití nebo ztráty kompostéru na bioodpad není nárok na získání nového kompostéru. O ztrátě nebo rozbití kompostéru je nájemce povinen pronajímatele bezodkladně informovat. E. K. Vzor Žádosti o pronájem kompostéru Obecní úřad Velké Losiny Rudé armády 321/ Velké Losiny Žádost o pronájem kompostéru na bioodpad Jméno a příjmení žadatele: Adresa trvalého pobytu: číslo popisné: Kontakt (telefon): číslo parcely pozemku, na kterém bude kompostér umístěn a je ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo pronájmu žadatele (v souladu s Pravidly přidělování kompostérů na biodpad): V. dne Podpis žadatele:... 8

9 Výzva k podání návrhů na změny územního plánu obce Obec Velké Losiny shromažďuje podklady pro přípravu nového územního plánu obce Nový územní plán by měl být dokončen a schválen do r a měly by obsahovat územní záměry na období do r Vyzýváme proto občany, podnikatele a další vlastníky pozemků v katastrálních územích: - Velké Losiny, - Bukovice u Velkých Losin, - Maršíkov, - Žárová, - Prameny u Žárové, aby předkládali návrhy na záměry, které předpokládají změnu využití pozemků a vytvoření nových rozvojových ploch, například pro výstavbu rodinných domů, staveb pro služby a provozovny, sportoviště, dopravní stavby, stavby pro zemědělské farmy, developerské projekty,, apod. K návrhu připojte informace: - o důvodu změny, - o investičním záměru na území, kde žádáte o změnu, - snímek z mapy s vyznačením rozsahu návrhu změny, - případně další důležité informace. Shromažďování návrhů bude ukončeno 31. prosince 2012 Návrhy můžete doručovat poštou, osobně nebo em na adresu: Obecní úřad Velké Losiny Rudé armády Velké Losiny Tel: VK- 9

10 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí 22. října úterý 23. října 2012 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin Středa 24. října čtvrtek 25. října 2012 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektrozařízení apod. E. K. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 20. října 2012 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, pneumatiky apod. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 10

11 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečných odpadů NENÍ určen pro sběr dosloužilých elektrozařízení (televizory, rozhlasové přijímače, PC a monitory, fény, vrtačky, mikrovlnky, elektrické sporáky, ledničky, mrazáky, zářivkové trubice, úsporné žárovky atd.). Pro zpětný odběr elektrozařízení je určen tzv. E domek, který je umístěn v zadní části areálu Základní školy Velké Losiny u točny autobusu. Děkujeme za pochopení. E. K. Nabídka na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období Obec Velké Losiny žádá zájemce o zimní údržbu místních komunikací (MK) v obci Velké Losiny a místních částech o předložení nabídky. Tato nabídka musí obsahovat: - název firmy, příp. fyzické osoby - výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list - typ vozidla, kterým bude údržba prováděna - hodinovou sazbu za prováděné práce, včetně DPH - jméno a telefonní číslo pracovníka odpovědného za pravidelné a včasné provedení zimní údržby MK - doklad o uhrazení pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem, které bude provádět údržbu MK Termín pro předložení nabídek je do středy 26. září E. K. 11

12 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Loučení se školním rokem a s MŠ Sluníčko Květen se přehoupl do června, posledního měsíce ve školním roce. Opět nás čekala spousta hezkých zážitků a dobrodružství. Avšak v nynějších prostorách MŠ Sluníčko naposledy. Po prázdninách budeme působit na přechodné období v základní škole a do nových prostor mateřské školy se vrátíme až po rekonstrukci. A tak jsme si zbývajících dní užívali naplno a vzpomínali na doby minulé. Oslava Dne dětí V oslavě Dne dětí jsme pokračovali následující ráno dne 1. června 2012 v prostorách mateřské školy po zdařilém výletě na dopravním hřišti v Mohelnici. Paní učitelky si pro děti připravily sportovní disciplíny. Nebylo důležité zvítězit, ale především zvládnout zadané úkoly kolektivně. Tečkou za rušným dopolednem byla sladká odměna, nanukový dort. Výlet do Boskovic V sobotu 9. června 2012 jsme se společně s dětmi a rodiči vydali autobusem na zájezd do Westernového městečka v Boskovicích. Ráno nás počasí poškádlilo dešťovými přeháňkami, ale než jsme dorazili na místo, umoudřilo se. Při vstupu do areálu jsme si museli směnit koruny na dolary, za které nám bylo nabídnuto hned několik atrakcí, např. jízda na koni, tetování či malování na obličej, prohlídka indiánských stanů, ukázka indiánských dovedností, lanové centrum či svět dinosaurů. V místních kovbojských restauracích jsme se mohli občerstvit tamními stylovými pokrmy. Poslední dolary děti nezapomněly utratit za indiánské a kovbojské suvenýry. Návštěva základní školy Tak skoro školáci, zatím předškoláci dostali pozvánku od paní učitelky Marie Zichové: Přijďte se podívat na kamarády, kteří před rokem byli ještě ve školce. Pozvání jsme přijali a ve středu 13. června 2012 nás paní učitelka Zichová opravdu očekávala v divadelním sále. A proč právě v divadelním sále? Protože tam na nás čekalo překvapení. Starší kamarádi nám zahráli pohádku, vlastně dvě pohádky. To bylo krásné překvapení! Ale i ve třídě jsme byli. Poslechli jsme si další pohád- 13

14 ky, tentokrát přečtené dětmi, a jednu pohádku dokonce zazpívaly. Odcházeli jsme spokojeni i obdarováni smějícím se smajlíkem. Závěrečné loučení Den D konečně nastal. Byla tu sobota 16. června Po pečlivých přípravách: nachystat výzdobu - to byla starost dětí, nakoupit ceny do tomboly - to obstaraly paní učitelky díky sponzorským darům rodičů a hlavně vymyslet Děti se představují v karnevalových maskách. (foto Dana Machů) poutavý program - to si vzala na starost paní učitelka Ivona Johnová, přesně v hodin byl zahájen VELKÝ ZAHRADNÍ KARNEVAL. Proběhla promenáda překrásných masek a začalo plnění různých úkolů, kterého se zhostily děti, spolu s rodiči, na výbornou. S radostí se všichni zapojili, nikdo neseděl. Úkolem bylo třeba kominíkovi roztřídit knoflíky, čápovi postavit komín, prolézt tunelem, nezaplést se do pavučiny a spousta dalších a dalších disciplín. Nadešel čas rozloučit se s nastávajícími školáky. Rok uplynul jako voda, přede dveřmi jsou prázdniny a potom první třída. Na památku dostaly děti knížku, do níž byla vlepena fotka školky 14

15 a usměvavé keramické sluníčko. Jejich pobyt v mateřské škole končí - začíná pro ně další etapa života - tak hodně štěstí! Návštěva školní družiny DRUŽINA? Dětem vrtalo hlavou: co je to družina? Tak jsme se šli v úterý 19. června 2012 na vlastní oči podívat, co to je. Jak byly děti mile překvapeny, když po zaklepání otevřela dveře paní družinářka, paní Lenka Grmelová a uviděly místnost s lavicemi. Dozvěděly se, že si zde mohou školáci psát úkoly, kreslit či hrát stolní hry. Potom nám bylo odhaleno tajemství i druhé místnosti. Zde byly hračky podobně jako ve školce. Za chvíli předškoláci splynuli se školáky v družné hře. Při odchodu již všem bylo jasné, co je družina. Výlet na farmu do Bukovic Dne 21. června 2012 jsme se společně vydali na dopolední výlet na farmu rodiny Ščuglíkových do Bukovic. Od samého rána svítilo sluníčko a bylo krásně teplo. Autobus nás dopravil až skoro na místo, kde nás s batůžky na zádech přivítala Paní Ščuglíková nás vítá na farmě. (foto Dana Machů) 15

16 u vchodu do areálu farmy paní Ščuglíková. Prohlídka mohla začít. Děti byly překvapené neuvěřitelně velkými stroji a traktory, vedle kterých jsme si připadali jako trpaslíci. Poštěstilo se nám prohlédnout si dvě zatoulané krávy od stáda u ohradníku. Přivítali nás svým štěkotem také dva psi v kotci a přítulná rodinná kočka. Po svačině jsme se rozloučili, poděkovali a pokračovali nazpět zadní cestou do mateřské školy. Kochali jsme se přírodními krásami s několika občerstvovacími stanicemi. Dopoledne rychle uteklo a my se těšili na dobrý oběd a odpolední odpočinek. Školní štafeta Další záhadou pro děti bylo slovo štafeta. Dávali jsme si za příklad štafetový kolík při běhu. Byly i další příklady, ale přesto vše pochopily až 30. června 2012 na nádvoří základní školy. A to tehdy, když pan ředitel postavil vedle sebe chlapce deváťáka měřícího asi 180 cm a holčičku předškolačku snad vysokou 130 cm. Absolventi deváté třídy uvolnili místo nastupujícím prvňáčkům. Popřáli dětem krásné prázdniny a dobrý start v září. K přání se připojili pan ředitel i pan starosta. Poděkování Konec roku je vhodná doba poděkovat všem, se kterými jsme po celý rok spolupracovali a setkávali se při různých příležitostech. Především pak skvělým rodičům za jejich vstřícnost a ochotu podílet se na činnostech školy a na vzdělávání svých dětí. Těšíme se po prázdninách se všemi na shledanou. kolektiv MŠ Sluníčko Provoz Mateřské školy Sluníčko v náhradních prostorách Mateřská škola Sluníčko je od 1. srpna 2012 po dobu generální opravy její budovy dočasně přestěhována do přízemí pavilonu učeben základní školy. Vchod je z ulice Sportovní branou na školní hřiště. 16

17 CHristophorus Pekařovská pouť 2012 Slunce se smálo a ne málo - v pátek i v neděli se za velkolosinskou papírnou točilo klikami flašinetů, písně Edith Piaf zněly ve francouzském originále, v lehkém větříku přistávali čápi na komíně a blyštěly se barevné kapoty veteránů. Stejně tak se blýskalo před hanušovickou rychtou, kde veselí statní Slovinci hráli melodie jako vystřižené z krajinek na jejich kolovrátcích, tekutiny tekly proudem, sluneční paprsky bušily do starobylého bílého stavení, v trávě nad cestou cvrčely kobylky a orlí houpačka vynášela děti do nebes... A v mezidobí, tedy v sobotu vyrazili všichni na pouť do Pekařova, tam kde končí silnice, ale jednou za rok je tam nával. Ti praví poutníci vyrazili s požehnáním již ráno od kostela sv. Jana Křtitele z Velkých Losin vzhůru letními loukami a lesy, aby před jedenáctou došli do Pekařova, kde je v opravené kapli Nanebevzetí Panny Marie přivítal P. Milan Palkovič. Posléze byla na pódiu zahájena 9. Pekařovská pouť i 3. Mezinárodní setkání flašinetářů, kterých letos dorazily dvě desítky - z kolébky flašinetářů Francie, ale též ze Švýcarska, Německa, Čech, Polska, Moravy i Slovinska. A jejich kolovrátky zpívaly melodie známé i daleké, jak by tušily, že odsud některé z nich pocházejí. Vždyť tady, na nejvyšším místě Pekařova, stával statek rodiny Kolbů a v jejich firmě Franz Kolb & Söhne Beckengrund vznikly během let 1863 až 1938 stovky flašinetů a také několikero vynikajících varhan. Na pódiu se vystřídaly taneční soubory a byl představen kroj Podesní, zatímco pod ním se jedlo a pilo, na jarmarku stánky přetékaly dobrotami a řemeslnými výrobky, hrníčky bucláčky se smály na ovčí sýry a vonělo to tu perníkem. Na horním konci mezi nádhernými automobilovými veterány klubko kolovrátkářů a muzikantů (hrálo se i na valchu) vehementně podporovalo hromadný zpěv návštěvnictva. Za potokem se děti pohupovaly při jízdě na koních a plnily úkoly v duchu umění pana Franze Kolba v rámci dětské pouti. Procházející se návštěvníci ledaskde naslouchali flašinetářům a mince cinkaly do jejich plechovek, bandasek a klobouků. I díky nim se snad podaří opravit největší z Kolbových flašinetů, který v poškozeném stavu zakoupilo pořádající o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné v roce V tichu kostelíka bylo možno shlédnout výstavu i TV záznam o kraji Podesní, o minulých poutích i o opravě kaple a o pořádajícím občanském sdružení. V blízkosti kaple byly v neustálém obležení malých muzikantů rachotící hrací strojky, bubny z hrnců a pokliček a kolovrátky z plechového harampádí. To 17

18 všechno se ztišilo až v půl páté se začátkem Mše Svaté, kterou celebroval Otec Palkovič. Na konci mše pak byl vysvěcen nový oltářní obraz od Hany Kalivodové, která se v nedávné době podílela na restaurování fresek v kapli. Na počest obrazu zapěla Schola od sv. Jana Křtitele mariánský chorál ku větší slávě královny, oděné sluncem, stojící na měsíci a zároveň v dlaních Všemohoucího, pozdvihována k nebesům. A pak jen pár koláčků a trošku více tónů z flašinetu na mostě, na pódiu už vyhrávají hoši na kytary a pak místní skupina Lišajband. Stánky jarmarečníků mizí spolu se slunečním kotoučem a stovkami návštěvníků. Melodie flašinetů zas na rok ustoupí zurčení vody v potůčku. Jen z kaple se ještě tmou nese lidová píseň. Ta, co ji všichni zpívají, ale neví, kdo ji složil. Tak jako dneska si všichni návštěvníci pouti zpívali v sluncem zalité kotlince, ale netušili, kdo jim tu pouť k nohám složil. Tak tedy všem těm, kteří nezištně pomáhali a vytvořili tak Slavnou 9. Pekařovskou pouť - VELIKÉ DÍKY! za Obnovu kulturního dědictví údolí Desné, o.s Filoména.cz Exotická návštěva Asi před čtyřmi lety se velkolosinský farník Richard Jašš rozhodl poznat Tanzanii ze sedla jízdního kola. Při této návštěvě se dostal i do Kansamby, kde se seznámil s Otcem Brunem, jeho farností i farníky. Tato návštěva ho tak oslovila, že se rozhodl Tanzanii znovu navštívit a dovézt Otci Brunovi dar. Farnosti Otce Milana se složily a Richard s Otcem Milanem a dvěma blízkými lidmi odjeli o dva roky později do Tanzanie znovu s darem, za který si Otec Bruno koupil motorku. V loňském roce byl Otec Bruno vyslán svým biskupem na studia do Benátek a letošní prázdniny strávil u nás ve Velkých Losinách. Otec Bruno nejdříve budoval odvodnění kostela v Rejcharticích a pak našel i odvahu a v nedělních kázáních nám ukázal africký pohled na Evropu, Českou republiku i církev. Nepřijel k nám proto, aby obdivoval naše historické památky, silnice Přijel za námi, za lidmi, aby nám poděkoval za to, jaký máme vztah k němu a k jeho službě, za to, že opět neodjel s prázdnou, že získal prostředky na obživu a vzdělání 12 sirotků tam u nich doma. Jeho kázání nás, myslím, že mohu mluvit za mnohé, hluboce zasahovala. Už v prvním kázání nám ukázal africký pohled na smysl života a poslední věci člověka. Přestavte si, že by všichni okolo vás zemřeli a vám by naráz spadlo veškeré bohatství světa do klína. Mohli byste jet čímkoli a kamkoli. Měli byste všechny peníze 18

19 světa, ale k čemu by vám to bylo, když byste si neměli s kým popovídat a ke komu jet. V poutním kázání v Sobotíně nám ukázal, jak napodobit sv. Vavřince. Jak? Ve víře a lásce sloužit druhým. Můžeme být v této době mučedníky? Když budeme tvrdě, pilně pracovat a sloužit druhým. Já, kněz, prozradil na sebe Otec Bruno, musel na sobě tvrdě pracovat, abych sloužil druhým. I jáhni i všichni, všichni musíte na sobě pracovat. Je nutná pravdivá a věrná služba lidem, pravdivá a věrná služba Bohu. Nabídkou pro mladé lidi v Evropě je sloužit starým lidem. Kdyby ti staří neměli čas, mohli bychom se narodit? Já vím, navázal O. Bruno, že je zavazující i nepříjemné sloužit druhým, ale to je moment, kdy můžeme být jako sv. Vavřinec, můžeme být novodobými mučedníky. Víra bez skutků, bez služby je k ničemu. Víra musí být aktualizovaná prací. Tak bychom měli následovat J. Krista a jako dědictví přijímat Krista v Eucharistii. A tak dnes při pouti se můžeme ptát: Co mohu udělat pro druhé? K zamyšlení mě osobně vedla otázka, kterou položil O. Milan páteru Brunovi, knězi z Tanzanie. Na otázku, v čem je největší rozdíl mezi Afrikou a Evropou odpověděl. Nevidím u Vás děti. U nás jsou všude. Na ulici i v kostele, všude je mám kolem sebe. Dana Ponížilová P. Bruno studuje na příkaz biskupa ekumenismus v italských Benátkách. Hasičské zprávy Oslava 135 let založení SDH Velké Losiny První zmínky o činnosti dobrovolných hasičů ve Velkých Losinách pochází již z roku Podrobnější informace o složení a činnosti sboru jsou zachovány z 18. října roku Tenkrát byl za starostu hasičů zvolen Antonín Pánek a za velitele František Víra. Koncem roku 1947 měl sbor 36 aktivních, 110 přispívajících členů a 10 sester. Disponoval třemi ručními stříkačkami i dvěma hasičskými auty s příslušenstvím (zdroj: R. Jašš, Velké Losiny 650 let Historie obce od roku 1945). V současné době náš sbor tvoří 22 mužů, 14 žen a 35 mladých hasičů. Nejmladšímu členovi je 6 let a nejstaršímu 88. Starostou sboru je Zbyněk Orel, velitelem Ivo Vacátko a jednatelem Radek Rulíšek. Aktivně se účastníme společenského a kulturního života ve Velkých Losinách. Obnovili jsme tradici letních soustředění mladých hasičů ve Štědrákově Lhotě. Zapojujeme se do preventivní výchovy mládeže. Od roku 1996 je náš sbor zařazen do kategorie JPO II (kategorie jednotek požární ochrany) a postupně byla dle zákona sestavena dnes již třináctičlenná 19

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více