Číslo 7, ročník XV, září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 7, ročník XV, září 2012"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 3. Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle Pramenů, jedná se o 3 stavby Areálu zdraví, a to: 1. část Víceúčelová hala. 2. část Relaxační a sportovní zóna. 3. část Příjezdová komunikace a parkoviště. Stavbu provádí firma SAN-JV Šumperk, která ve výběrovém řízení podala nejnižší cenovou nabídku. Do konce roku 2013 by měla být stavba dokončena a předána do užívání. Víceúčelová hala nabídne využití sportovní, společenské či kulturní s hudebními produkcemi (plesy, koncerty, společenské akce, oslavy, ). Kromě míčových her rekreačního charakteru bude v ní trvale vyznačena lajnami regulérní tenisová hrací plocha, hrací plocha pro volejbal a tři sektory pro badminton. Pro turistické návštěvníky regionu je v objektu navržena půjčovna sportovního vybavení (jízdní kola, tenisové rakety, míče apod).

2 Velikost haly umožňuje akce společenského či kulturního charakteru pro max. 400 osob. Vstupní část bude využívána jako infocentrum pro návštěvníky regionu a zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce. Ve vstupní hale bude umístěna mobilní expozice o regionu, herní interaktivní panely, infoportál (internet), dětský koutek a prodej občerstvení. Pro sportovní aktivity ve víceúčelové hale jsou zde navrženy dvě šatny s hygienickým zařízením. Relaxační a sportovní zóna na ploše v blízkosti budoucího areálu zdraví a zámku Velké Losiny. Projekt řeší vybudování komplexu, který bude sloužit místním občanům, občanům okolních obcí a návštěvníkům obce Velké Losiny. Plocha bude řešena jako park s okrasným jezírkem (vyřeší odvodnění plochy) a relaxační zónou, kde bude možné pestré sportovní vyžití. V areálu budou pro sportovní aktivity nainstalovány sportovní a fitness prvky. Bude se jednat např. o lanové prvky, šplhací soustavu, stůl pro stolní tenis a posilovací stroje pro venkovní užití. Pro pohybové a volnočasové aktivity dětí budou součástí relaxační zóny herní prvky. Nové chodníky uvnitř zóny budou kromě jiného sloužit ke zvýšení bezpečnosti chodců procházejících z centra obce, od autobusové zastávky a budoucí vlakové zastávky U Zámku do areálu zámku Velké Losiny. Příjezdová komunikace, parkoviště je navrhována novým sjezdem z místní komunikace v ulici Komenského. U objektu víceúčelové haly bude parkoviště osobních vozidel s kapacitou 50 stání osobních aut. Díky spojení evropských dotací a prostředků obce vznikne ve Velkých Losinách komplexní sportovně-rekreační zařízení, které bude možné využívat i při pořádání rozmanitých kulturních akcí. Realizace projektů přispěje ke zvýšení atraktivnosti obce a jejího okolí v oblasti cestovního ruchu a osloví nejen místní občany, ale také turisty a návštěvníky regionu, včetně lázeňských hostů. Další připravované projekty. V měsíci srpnu byly rovněž zahájeny práce na stavebních úpravách a přístavbě MŠ Sluníčko na ul. Revoluční. V době stavebních úprav bude školka dočasně přemístěna do prostor ZŠ. Pokračuje řízení v žádosti o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci centra obce mezi domem služeb, zdravotním střediskem a termálními lázněmi. Součástí této akce bude také úprava komunikace podél lázeňského parku na ul. Komenského. Stávající otevřený příkop se změní v zatrubněný, dojde k jejímu rozšíření, bude vybudována nová dešťová kanalizace, na straně parku vznikne nový chodník s přechodem pro chodce. 2

3 Obec rovněž podala žádost o dotaci na revitalizaci území u kostela a základní školy, uchází se o finanční podporu projektu zaměřeného na rekonstrukci čističky odpadních vod a připravuje realizaci akcí z oblasti životního prostředí. Jedna z nich se bude týkat hospodaření s biologickým odpadem a v pokročilém stadiu je také projekt ozelenění několika lokalit obce. Výměna trámů na kostele v Žárové. Dokončena další etapa oprav dřevěného kostela v Žárové. V těchto dnech si již občané i návštěvníci Velkých Losin mohou v Žárové prohlédnout nově opravený dřevěný kostel sv. Martina. Oprava byla připravována několik let a letos se podařilo získat prostředky od Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji a od ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek. Celkový rozpočet akce je ,- Kč, přičemž Olomoucký kraj přispívá částkou ,- Kč a ministerstvo kultury přispívá prostřednictvím Města Šumperk ,- Kč ,- Kč hradí obec Velké Losiny z vlastních prostředků. V rámci opravy bylo vyměněno cekem 23 vážně poškozených trámů obvodových stěn jižní strany kostela, opravena podezdívka a dřevěné obklady jižní stěny. Dále byly vyměněny základové trámy věže kostela. Po prohlídce vyjmutých poškozených trámů se nám potvrdily předpoklady, že bez provedených oprav mohla být v brzké době vážně ohrožena statika stavby a hrozilo sesutí části jižní stěny. Žárovský kostel nedávno oslavil 400 let od svého založení a my doufáme, že se nám jej podaří uchovat v autentické podobě i pro další generace. V. Kopal, úsek stavební 3

4 U příležitosti ukončení oprav bude v neděli , ve 14:00 hod. v kostele sv. Martina v Žárové uspořádán koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného za doprovodu cembalistky Jitky Navrátilové. Již od 12 hod. do podvečera Vás před kostelem příjemně naladí kapela Shodou okolností, bohaté občerstvení v novém párty stanu přichystá SDH Žárová a nebude chybět ani minijarmark. Kyvadlová doprava minibusem Desná a.s. bude zajištěna. Vstupné: 150 Kč před koncertem (omezen počet míst) nebo v předprodeji v Infocentru Velké Losiny , Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR Starosta obce Velké Losiny podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e : 1. Volby do zastupitelstva kraje Olomouckého a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne od hodin do hodin a dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Místa konání voleb: Volební okrsek č. 1: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, Velké Losiny pro voliče Velkých Losin a místní části Ludvíkov Volební okrsek č. 2: Víceúčelové zařízení Velké Losiny, Rudé armády 322, Velké Losiny pro voliče Velkých Losin a místní části Ludvíkov Volební okrsek č. 3: přízemí Kulturního domu v místní části Žárová pro voliče místní části Žárová Volební okrsek č. 4: sál Kulturního domu v místní části Bukovice pro voliče místní části Bukovice Volební okrsek č. 5: přízemí Společenského domu v místní části Maršíkov pro voliče místní části Maršíkov 4

5 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne od hod. do hod. a dne od 8.00 hod. do hod. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb. Ve Velkých Losinách dne Ing. Norbert Pfeffer, starosta Kompostéry V roce 2011 iniciovalo vedení Obce Velké Losiny zpracování projektu na komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a následně požádalo o dotaci na řešení tohoto projektu a vybavení naší obce zařízením pro třídění bioodpadu. Žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí ČR vyřízena kladně a obci byla na řešení uvedného projektu přidělena dotace. V rámci tohoto projektu, za podpory Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR, bylo zakoupeno 200 ks kompostérů o obsahu 910 litrů, 60 ks nádob na bioodpad o obsahu 240 litrů, štěpkovač na zpracování dřevního odpadu a malé svozové vozidlo na svoz bioodpadu. Kompostéry jsou určeny pro zpracování bioodpadu z domácností formou kompostování v zahradách rodinných a bytových domů, případně v ostatních zahrádkách v obci. Nádoby na bioodpad (hnědé biopopelnice) jsou určeny ke třídění bioodpadu na sídlištích, v areálu základní školy, případně na místních hřbitovech. Obsah biopopelnic bude svážen malým svozových vozidlem Piaggio, které bylo rovněž pořízeno v rámci tohoto projektu, na kompostárnu firmy SITA CZ, a. s., provoz Rapotín. Štěpkovač bude sloužit při údržbě veřejné zeleně, zbytky větví stromů nebo keřů, které byly dříve páleny, budou štěpkovačem zpracovány na štěpku, a ta bude následně použita pro mulčování. Podmínky pro poskytnutí dotace, s jejíž pomocí byl financován projekt na zpracování bioodpadu v obci, jsou velmi přísné, mimo jiné je povinností příjemce dotace zajistit udržitelnost projektu minimálně po dobu 5-ti let. Z tohoto důvodu 5

6 jsme byli nuceni přistoupit ke zpracování poměrně přísných pravidel pro předávání kompostérů občanům, aby se kompostéry nestaly předmětem různých spekulací nebo podvodů, a aby minimálně 5 let sloužily k účelu, pro který byly zakoupeny, t.j. ke zpracovní a kompostování bioodpadu z domácností, který by jinak skončil v nádobách určených pro tuhý komunální odpad a poté na skládce v Rapotíně. Po uplynutí této doby přejde kompostér do majetku občana, který má kompostér v nájmu. Do kompostérů patří jen biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácnosti, a to zejména: ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůra citrusových plodů, papír znečištěný potravinami, papírové ubrousky, vaječné skořápky, trus malých zvířat, uvadlé květiny, drnové řezy v malém množství, nalámané zahradní odpady, dřevitá vlna, třísky, piliny, shrabky ze záhonů, spadané ovoce, apod. Do kompostérů naopak nepatří odpady, které nejsou pro kompostování doporučeny výrobcem, a to zejména: kosti a odpadky z masa, mléčné produkty (zbytky sýrů), omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky, obsah pytlíků z vysavače prachu, časopisy, popel z uhlí, plasty, kovy, sklo, kameny, nerozložitelné, nebezpečné a jiné odpady. Na následujících stránkách zveřejňujeme znění Pravidel přidělování kompostérů na bioodpad a vzor žádosti o umístění kompostéru. Jsme rádi, že se nám projekt na řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci podařilo dotáhnout do zdárného konce a věříme, že jeho realizací přispějeme spolu s vámi, našimi občany, ke zlepšení vzhledu a čistoty ovzduší v obci. -EK- 6

7 Pravidla přidělování kompostérů na bioodpad Základní ustanovení: Rada obce Velké Losiny na svém zasedání dne schválila obsah a znění pravidel přidělování kompostérů o objemu 910 litrů na bioodpad. Kompostéry byly nakoupeny za spoluúčasti dotačních prostředků v rámci projektu Velké Losiny biologicky rozložitelný odpad, spolufinancovaného z Operačního programu životního prostředí. Znění a obsah pravidel: 1. Přidělení kompostéru je podmíněno podpisem smlouvy o nájmu, ve které se nájemce zaváže, že bude kompostér užívat jen ke kompostování bioodpadu a že o něj bude pečovat s péčí řádného hospodáře. 2. Smlouvu o nájmu kompostéru uzavře Obec Velké Losiny pouze s osobou, která má vlastnické nebo spoluvlastnické právo k rodinnému nebo bytovému domu vč. přilehlého pozemku, zahrady, zahrádky nebo jiné nemovitosti produkující bioodpad, nebo je užívá právem odpovídajícím nájemnímu vztahu v k.ú. Velké Losiny, Bukovice, Maršíkov a Žárová a současně je v obci Velké Losiny nebo v jejích místních částech přihlášen k trvalému pobytu. 3. Pro podmínky pravidel přidělování kompostérů na bioodpad ve vlastnictví Obce Velké Losiny se nebere v úvahu uchazeč, který má veden trvalý pobyt na adrese obecního úřadu, tj. na adrese Rudé armády 321, Velké Losiny. 4. Nájemní smlouvu je možné uzavřít na dobu 5 let, přičemž životnost kompostérů je uvažována na 10 let. Po uplynutí doby nájmu 5-ti let ( ) přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví nájemce. 5. Nájemní smlouva na pronájem kompostéru nebude uzavřena s žadatelem, který má vůči obci neuhrazený jakýkoliv finanční nebo jiný závazek po termínu splatnosti. 6. Cena za pronájem nádoby na celou dobu nájmu (tedy do ) činí 300,- Kč za každou nádobu ( t.j. 60 Kč/ rok). Tato částka je nevratná. Nájemné v plné výši za nádobu je splatné při podpisu Smlouvy o nájmu. 7. Na kompostéry podle těchto pravidel není dovoleno uzavírat podnájemní smlouvy a ani není dovoleno kompostér předávat do užívání třetí osobě. 8. Zájemci o pronájem kompostérů na bioodpad se mohou přihlásit na Obecním úřadě Velké Losiny osobně u oprávněné osoby (u p. Emila Kapusty) nebo elektronicky em na adrese Zveřejnění nabídky bude na obecní úřední desce, na internetových stránkách obce včetně formulářů ke stažení a v tisku (Velkolosinských Pramenech za měsíc 08/2012). Lhůta pro podání žádostí je do

8 9. Žádost o přidělení kompostéru na bioodpad musí obsahovat jméno, příjmení, adresu vč. čísla popisného, číslo parcely příslušného pozemku, kde bude kompostér umístěn viz. formulář Žádost o přidělení kompostéru, který je přílohou těchto pravidel. Zásada je: 1 kompostér na 1 oprávněného žadatele a 1 nemovitost. V případě nevyčerpání počtu nakoupených kompostérů bude vyhlášeno další kolo s upravenými pravidly přidělování kompostérů. 10. Všechny uvedené způsoby rezervace kompostérů jsou rovnocenné a budou považovány za závazné. V případě vyššího zájmu o kompostéry, než je počet nakoupených kompostérů (200 ks) budou upřednostněni oprávnění žadatelé, kteří reagovali na průzkum zájmu o kompostéry, který proběhl v roce Uzavírání smluv a následný výdej kompostérů oprávněným žadatelům bude zahájen a uzavřen bude po vyčerpání zásob kompostérů (200 ks) nebo Pronajímatel a zástupce poskytovatele dotace si vyhrazují právo kontroly nad správností užívání kompostéru na bioodpad. 13. V případě rozbití nebo ztráty kompostéru na bioodpad není nárok na získání nového kompostéru. O ztrátě nebo rozbití kompostéru je nájemce povinen pronajímatele bezodkladně informovat. E. K. Vzor Žádosti o pronájem kompostéru Obecní úřad Velké Losiny Rudé armády 321/ Velké Losiny Žádost o pronájem kompostéru na bioodpad Jméno a příjmení žadatele: Adresa trvalého pobytu: číslo popisné: Kontakt (telefon): číslo parcely pozemku, na kterém bude kompostér umístěn a je ve vlastnictví, spoluvlastnictví nebo pronájmu žadatele (v souladu s Pravidly přidělování kompostérů na biodpad): V. dne Podpis žadatele:... 8

9 Výzva k podání návrhů na změny územního plánu obce Obec Velké Losiny shromažďuje podklady pro přípravu nového územního plánu obce Nový územní plán by měl být dokončen a schválen do r a měly by obsahovat územní záměry na období do r Vyzýváme proto občany, podnikatele a další vlastníky pozemků v katastrálních územích: - Velké Losiny, - Bukovice u Velkých Losin, - Maršíkov, - Žárová, - Prameny u Žárové, aby předkládali návrhy na záměry, které předpokládají změnu využití pozemků a vytvoření nových rozvojových ploch, například pro výstavbu rodinných domů, staveb pro služby a provozovny, sportoviště, dopravní stavby, stavby pro zemědělské farmy, developerské projekty,, apod. K návrhu připojte informace: - o důvodu změny, - o investičním záměru na území, kde žádáte o změnu, - snímek z mapy s vyznačením rozsahu návrhu změny, - případně další důležité informace. Shromažďování návrhů bude ukončeno 31. prosince 2012 Návrhy můžete doručovat poštou, osobně nebo em na adresu: Obecní úřad Velké Losiny Rudé armády Velké Losiny Tel: VK- 9

10 Rozmístění velkoobjemových kontejnerů určených pro svoz komunálního odpadu v obci Velké Losiny Pondělí 22. října úterý 23. října 2012 Velké Losiny sídliště U Papírny (za kotelnou) Velké Losiny Ludvíkov (rozcestí u Kubíčků) Žárová prodejna potravin Bukovice odstavná plocha u kulturního domu Maršíkov prodejna potravin Středa 24. října čtvrtek 25. října 2012 Velké Losiny sídliště 1. máje (za kotelnou) Velké Losiny Rudé armády (odstavná plocha u bytovek) Velké Losiny Terasa Velké Losiny sídliště U Hřiště Velké Losiny Bukovická (u Nyklíčků) Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze objemný odpad z domácností (opotřebovaný nábytek, koberce, matrace, apod.). Do kontejnerů nepatří hlína, stavební suť, nebezpečné odpady, kovový odpad, veškerá elektrozařízení apod. E. K. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu V sobotu dne 20. října 2012 bude proveden jednorázový svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Jedná se o sorbenty, olejové a papírové filtry, oleje a tuky, lepidla, zaschlé plechovky od barev, pryskyřice, olověné akumulátory, galvanické články, léky, pneumatiky apod. Rozpis stanovišť: Žárová aut. zastávka Horní Bohdíkov 9:00-9:10 Žárová obchod 9:20-9:30 Žárová (Klimeš) 9:35-9:45 Ludvíkov váha 10:00-10:10 10

11 Maršíkov obchod 10:25-10:35 Bukovice (autobus. zastávka točna) 10:45-10:55 Bukovice křižovatka Bukovická Zadní 11:00-11:10 Velké Losiny Zadní :20-11:30 Velké Losiny základní škola 11:40-12:00 Velké Losiny Terasa 12:05-12:20 Velké Losiny parkoviště u pošty 12:30-12:40 Žádáme občany, aby nenaváželi nebezpečné složky komunálních odpadů na uvedená stanoviště den předem (hrozí nebezpečí úrazu dětí, příp. ohrožení životního prostředí), a aby dodržovali uvedené časy a stanoviště vozidla SITA CZ, a.s. Upozorňujeme občany, že svoz nebezpečných odpadů NENÍ určen pro sběr dosloužilých elektrozařízení (televizory, rozhlasové přijímače, PC a monitory, fény, vrtačky, mikrovlnky, elektrické sporáky, ledničky, mrazáky, zářivkové trubice, úsporné žárovky atd.). Pro zpětný odběr elektrozařízení je určen tzv. E domek, který je umístěn v zadní části areálu Základní školy Velké Losiny u točny autobusu. Děkujeme za pochopení. E. K. Nabídka na zimní údržbu místních komunikací pro zimní období Obec Velké Losiny žádá zájemce o zimní údržbu místních komunikací (MK) v obci Velké Losiny a místních částech o předložení nabídky. Tato nabídka musí obsahovat: - název firmy, příp. fyzické osoby - výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list - typ vozidla, kterým bude údržba prováděna - hodinovou sazbu za prováděné práce, včetně DPH - jméno a telefonní číslo pracovníka odpovědného za pravidelné a včasné provedení zimní údržby MK - doklad o uhrazení pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem, které bude provádět údržbu MK Termín pro předložení nabídek je do středy 26. září E. K. 11

12 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Loučení se školním rokem a s MŠ Sluníčko Květen se přehoupl do června, posledního měsíce ve školním roce. Opět nás čekala spousta hezkých zážitků a dobrodružství. Avšak v nynějších prostorách MŠ Sluníčko naposledy. Po prázdninách budeme působit na přechodné období v základní škole a do nových prostor mateřské školy se vrátíme až po rekonstrukci. A tak jsme si zbývajících dní užívali naplno a vzpomínali na doby minulé. Oslava Dne dětí V oslavě Dne dětí jsme pokračovali následující ráno dne 1. června 2012 v prostorách mateřské školy po zdařilém výletě na dopravním hřišti v Mohelnici. Paní učitelky si pro děti připravily sportovní disciplíny. Nebylo důležité zvítězit, ale především zvládnout zadané úkoly kolektivně. Tečkou za rušným dopolednem byla sladká odměna, nanukový dort. Výlet do Boskovic V sobotu 9. června 2012 jsme se společně s dětmi a rodiči vydali autobusem na zájezd do Westernového městečka v Boskovicích. Ráno nás počasí poškádlilo dešťovými přeháňkami, ale než jsme dorazili na místo, umoudřilo se. Při vstupu do areálu jsme si museli směnit koruny na dolary, za které nám bylo nabídnuto hned několik atrakcí, např. jízda na koni, tetování či malování na obličej, prohlídka indiánských stanů, ukázka indiánských dovedností, lanové centrum či svět dinosaurů. V místních kovbojských restauracích jsme se mohli občerstvit tamními stylovými pokrmy. Poslední dolary děti nezapomněly utratit za indiánské a kovbojské suvenýry. Návštěva základní školy Tak skoro školáci, zatím předškoláci dostali pozvánku od paní učitelky Marie Zichové: Přijďte se podívat na kamarády, kteří před rokem byli ještě ve školce. Pozvání jsme přijali a ve středu 13. června 2012 nás paní učitelka Zichová opravdu očekávala v divadelním sále. A proč právě v divadelním sále? Protože tam na nás čekalo překvapení. Starší kamarádi nám zahráli pohádku, vlastně dvě pohádky. To bylo krásné překvapení! Ale i ve třídě jsme byli. Poslechli jsme si další pohád- 13

14 ky, tentokrát přečtené dětmi, a jednu pohádku dokonce zazpívaly. Odcházeli jsme spokojeni i obdarováni smějícím se smajlíkem. Závěrečné loučení Den D konečně nastal. Byla tu sobota 16. června Po pečlivých přípravách: nachystat výzdobu - to byla starost dětí, nakoupit ceny do tomboly - to obstaraly paní učitelky díky sponzorským darům rodičů a hlavně vymyslet Děti se představují v karnevalových maskách. (foto Dana Machů) poutavý program - to si vzala na starost paní učitelka Ivona Johnová, přesně v hodin byl zahájen VELKÝ ZAHRADNÍ KARNEVAL. Proběhla promenáda překrásných masek a začalo plnění různých úkolů, kterého se zhostily děti, spolu s rodiči, na výbornou. S radostí se všichni zapojili, nikdo neseděl. Úkolem bylo třeba kominíkovi roztřídit knoflíky, čápovi postavit komín, prolézt tunelem, nezaplést se do pavučiny a spousta dalších a dalších disciplín. Nadešel čas rozloučit se s nastávajícími školáky. Rok uplynul jako voda, přede dveřmi jsou prázdniny a potom první třída. Na památku dostaly děti knížku, do níž byla vlepena fotka školky 14

15 a usměvavé keramické sluníčko. Jejich pobyt v mateřské škole končí - začíná pro ně další etapa života - tak hodně štěstí! Návštěva školní družiny DRUŽINA? Dětem vrtalo hlavou: co je to družina? Tak jsme se šli v úterý 19. června 2012 na vlastní oči podívat, co to je. Jak byly děti mile překvapeny, když po zaklepání otevřela dveře paní družinářka, paní Lenka Grmelová a uviděly místnost s lavicemi. Dozvěděly se, že si zde mohou školáci psát úkoly, kreslit či hrát stolní hry. Potom nám bylo odhaleno tajemství i druhé místnosti. Zde byly hračky podobně jako ve školce. Za chvíli předškoláci splynuli se školáky v družné hře. Při odchodu již všem bylo jasné, co je družina. Výlet na farmu do Bukovic Dne 21. června 2012 jsme se společně vydali na dopolední výlet na farmu rodiny Ščuglíkových do Bukovic. Od samého rána svítilo sluníčko a bylo krásně teplo. Autobus nás dopravil až skoro na místo, kde nás s batůžky na zádech přivítala Paní Ščuglíková nás vítá na farmě. (foto Dana Machů) 15

16 u vchodu do areálu farmy paní Ščuglíková. Prohlídka mohla začít. Děti byly překvapené neuvěřitelně velkými stroji a traktory, vedle kterých jsme si připadali jako trpaslíci. Poštěstilo se nám prohlédnout si dvě zatoulané krávy od stáda u ohradníku. Přivítali nás svým štěkotem také dva psi v kotci a přítulná rodinná kočka. Po svačině jsme se rozloučili, poděkovali a pokračovali nazpět zadní cestou do mateřské školy. Kochali jsme se přírodními krásami s několika občerstvovacími stanicemi. Dopoledne rychle uteklo a my se těšili na dobrý oběd a odpolední odpočinek. Školní štafeta Další záhadou pro děti bylo slovo štafeta. Dávali jsme si za příklad štafetový kolík při běhu. Byly i další příklady, ale přesto vše pochopily až 30. června 2012 na nádvoří základní školy. A to tehdy, když pan ředitel postavil vedle sebe chlapce deváťáka měřícího asi 180 cm a holčičku předškolačku snad vysokou 130 cm. Absolventi deváté třídy uvolnili místo nastupujícím prvňáčkům. Popřáli dětem krásné prázdniny a dobrý start v září. K přání se připojili pan ředitel i pan starosta. Poděkování Konec roku je vhodná doba poděkovat všem, se kterými jsme po celý rok spolupracovali a setkávali se při různých příležitostech. Především pak skvělým rodičům za jejich vstřícnost a ochotu podílet se na činnostech školy a na vzdělávání svých dětí. Těšíme se po prázdninách se všemi na shledanou. kolektiv MŠ Sluníčko Provoz Mateřské školy Sluníčko v náhradních prostorách Mateřská škola Sluníčko je od 1. srpna 2012 po dobu generální opravy její budovy dočasně přestěhována do přízemí pavilonu učeben základní školy. Vchod je z ulice Sportovní branou na školní hřiště. 16

17 CHristophorus Pekařovská pouť 2012 Slunce se smálo a ne málo - v pátek i v neděli se za velkolosinskou papírnou točilo klikami flašinetů, písně Edith Piaf zněly ve francouzském originále, v lehkém větříku přistávali čápi na komíně a blyštěly se barevné kapoty veteránů. Stejně tak se blýskalo před hanušovickou rychtou, kde veselí statní Slovinci hráli melodie jako vystřižené z krajinek na jejich kolovrátcích, tekutiny tekly proudem, sluneční paprsky bušily do starobylého bílého stavení, v trávě nad cestou cvrčely kobylky a orlí houpačka vynášela děti do nebes... A v mezidobí, tedy v sobotu vyrazili všichni na pouť do Pekařova, tam kde končí silnice, ale jednou za rok je tam nával. Ti praví poutníci vyrazili s požehnáním již ráno od kostela sv. Jana Křtitele z Velkých Losin vzhůru letními loukami a lesy, aby před jedenáctou došli do Pekařova, kde je v opravené kapli Nanebevzetí Panny Marie přivítal P. Milan Palkovič. Posléze byla na pódiu zahájena 9. Pekařovská pouť i 3. Mezinárodní setkání flašinetářů, kterých letos dorazily dvě desítky - z kolébky flašinetářů Francie, ale též ze Švýcarska, Německa, Čech, Polska, Moravy i Slovinska. A jejich kolovrátky zpívaly melodie známé i daleké, jak by tušily, že odsud některé z nich pocházejí. Vždyť tady, na nejvyšším místě Pekařova, stával statek rodiny Kolbů a v jejich firmě Franz Kolb & Söhne Beckengrund vznikly během let 1863 až 1938 stovky flašinetů a také několikero vynikajících varhan. Na pódiu se vystřídaly taneční soubory a byl představen kroj Podesní, zatímco pod ním se jedlo a pilo, na jarmarku stánky přetékaly dobrotami a řemeslnými výrobky, hrníčky bucláčky se smály na ovčí sýry a vonělo to tu perníkem. Na horním konci mezi nádhernými automobilovými veterány klubko kolovrátkářů a muzikantů (hrálo se i na valchu) vehementně podporovalo hromadný zpěv návštěvnictva. Za potokem se děti pohupovaly při jízdě na koních a plnily úkoly v duchu umění pana Franze Kolba v rámci dětské pouti. Procházející se návštěvníci ledaskde naslouchali flašinetářům a mince cinkaly do jejich plechovek, bandasek a klobouků. I díky nim se snad podaří opravit největší z Kolbových flašinetů, který v poškozeném stavu zakoupilo pořádající o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné v roce V tichu kostelíka bylo možno shlédnout výstavu i TV záznam o kraji Podesní, o minulých poutích i o opravě kaple a o pořádajícím občanském sdružení. V blízkosti kaple byly v neustálém obležení malých muzikantů rachotící hrací strojky, bubny z hrnců a pokliček a kolovrátky z plechového harampádí. To 17

18 všechno se ztišilo až v půl páté se začátkem Mše Svaté, kterou celebroval Otec Palkovič. Na konci mše pak byl vysvěcen nový oltářní obraz od Hany Kalivodové, která se v nedávné době podílela na restaurování fresek v kapli. Na počest obrazu zapěla Schola od sv. Jana Křtitele mariánský chorál ku větší slávě královny, oděné sluncem, stojící na měsíci a zároveň v dlaních Všemohoucího, pozdvihována k nebesům. A pak jen pár koláčků a trošku více tónů z flašinetu na mostě, na pódiu už vyhrávají hoši na kytary a pak místní skupina Lišajband. Stánky jarmarečníků mizí spolu se slunečním kotoučem a stovkami návštěvníků. Melodie flašinetů zas na rok ustoupí zurčení vody v potůčku. Jen z kaple se ještě tmou nese lidová píseň. Ta, co ji všichni zpívají, ale neví, kdo ji složil. Tak jako dneska si všichni návštěvníci pouti zpívali v sluncem zalité kotlince, ale netušili, kdo jim tu pouť k nohám složil. Tak tedy všem těm, kteří nezištně pomáhali a vytvořili tak Slavnou 9. Pekařovskou pouť - VELIKÉ DÍKY! za Obnovu kulturního dědictví údolí Desné, o.s Filoména.cz Exotická návštěva Asi před čtyřmi lety se velkolosinský farník Richard Jašš rozhodl poznat Tanzanii ze sedla jízdního kola. Při této návštěvě se dostal i do Kansamby, kde se seznámil s Otcem Brunem, jeho farností i farníky. Tato návštěva ho tak oslovila, že se rozhodl Tanzanii znovu navštívit a dovézt Otci Brunovi dar. Farnosti Otce Milana se složily a Richard s Otcem Milanem a dvěma blízkými lidmi odjeli o dva roky později do Tanzanie znovu s darem, za který si Otec Bruno koupil motorku. V loňském roce byl Otec Bruno vyslán svým biskupem na studia do Benátek a letošní prázdniny strávil u nás ve Velkých Losinách. Otec Bruno nejdříve budoval odvodnění kostela v Rejcharticích a pak našel i odvahu a v nedělních kázáních nám ukázal africký pohled na Evropu, Českou republiku i církev. Nepřijel k nám proto, aby obdivoval naše historické památky, silnice Přijel za námi, za lidmi, aby nám poděkoval za to, jaký máme vztah k němu a k jeho službě, za to, že opět neodjel s prázdnou, že získal prostředky na obživu a vzdělání 12 sirotků tam u nich doma. Jeho kázání nás, myslím, že mohu mluvit za mnohé, hluboce zasahovala. Už v prvním kázání nám ukázal africký pohled na smysl života a poslední věci člověka. Přestavte si, že by všichni okolo vás zemřeli a vám by naráz spadlo veškeré bohatství světa do klína. Mohli byste jet čímkoli a kamkoli. Měli byste všechny peníze 18

19 světa, ale k čemu by vám to bylo, když byste si neměli s kým popovídat a ke komu jet. V poutním kázání v Sobotíně nám ukázal, jak napodobit sv. Vavřince. Jak? Ve víře a lásce sloužit druhým. Můžeme být v této době mučedníky? Když budeme tvrdě, pilně pracovat a sloužit druhým. Já, kněz, prozradil na sebe Otec Bruno, musel na sobě tvrdě pracovat, abych sloužil druhým. I jáhni i všichni, všichni musíte na sobě pracovat. Je nutná pravdivá a věrná služba lidem, pravdivá a věrná služba Bohu. Nabídkou pro mladé lidi v Evropě je sloužit starým lidem. Kdyby ti staří neměli čas, mohli bychom se narodit? Já vím, navázal O. Bruno, že je zavazující i nepříjemné sloužit druhým, ale to je moment, kdy můžeme být jako sv. Vavřinec, můžeme být novodobými mučedníky. Víra bez skutků, bez služby je k ničemu. Víra musí být aktualizovaná prací. Tak bychom měli následovat J. Krista a jako dědictví přijímat Krista v Eucharistii. A tak dnes při pouti se můžeme ptát: Co mohu udělat pro druhé? K zamyšlení mě osobně vedla otázka, kterou položil O. Milan páteru Brunovi, knězi z Tanzanie. Na otázku, v čem je největší rozdíl mezi Afrikou a Evropou odpověděl. Nevidím u Vás děti. U nás jsou všude. Na ulici i v kostele, všude je mám kolem sebe. Dana Ponížilová P. Bruno studuje na příkaz biskupa ekumenismus v italských Benátkách. Hasičské zprávy Oslava 135 let založení SDH Velké Losiny První zmínky o činnosti dobrovolných hasičů ve Velkých Losinách pochází již z roku Podrobnější informace o složení a činnosti sboru jsou zachovány z 18. října roku Tenkrát byl za starostu hasičů zvolen Antonín Pánek a za velitele František Víra. Koncem roku 1947 měl sbor 36 aktivních, 110 přispívajících členů a 10 sester. Disponoval třemi ručními stříkačkami i dvěma hasičskými auty s příslušenstvím (zdroj: R. Jašš, Velké Losiny 650 let Historie obce od roku 1945). V současné době náš sbor tvoří 22 mužů, 14 žen a 35 mladých hasičů. Nejmladšímu členovi je 6 let a nejstaršímu 88. Starostou sboru je Zbyněk Orel, velitelem Ivo Vacátko a jednatelem Radek Rulíšek. Aktivně se účastníme společenského a kulturního života ve Velkých Losinách. Obnovili jsme tradici letních soustředění mladých hasičů ve Štědrákově Lhotě. Zapojujeme se do preventivní výchovy mládeže. Od roku 1996 je náš sbor zařazen do kategorie JPO II (kategorie jednotek požární ochrany) a postupně byla dle zákona sestavena dnes již třináctičlenná 19

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více