Příprava na 1. hodinu německého jazyka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava na 1. hodinu německého jazyka"

Transkript

1 Příprava na 1. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy, členy, výslovnost Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykové cíle: o žák zná německý pozdrav pro přivítání i rozloučení se s vyučujícím o žák rozumí německému pokynu setzt euch o žák zná tvary 1. pádu německého členu určitého i neurčitého; ví, kdy který člen použít o v mluvené formě žák ovládá minimálně polovinu německých slovíček vyskytujících se ve Stud. mat. č. 1 Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení Použité organizační formy: Frontální výuka, Práce ve dvojicích Pomůcky: Stud. mat. č. 1, sešit Scénář hodiny Pozdravy, srovnání němčiny s angličtinou (10 minut) U: Good afternoon, children! Ţ: Good afternoon, Mrs. Ulmanová! U: Pozdravili jsme se, popřáli jsme si dobré odpoledne anglicky. Teď se to samé naučíme říkat i v němčině. Toto spojení si brzy zapamatujeme, protože se tak budeme zdravit každou naši hodinu. 22

2 Takže Guten Nachmittag, Kinder! je můj pozdrav a vy mi děti odpovíte Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! Opakujte po mně... Po pozdravu vám paní učitelka v angličtině pravděpodobně říká... Co vám říká, děti? Ţ: Sit down, please! U: Správně, říká vám, ať se posadíte. Německy se to řekne Setzt euch, bitte! Opakujte po mně... A ještě jednu vazbu se dnes naučíme a sice naše závěrečné rozloučení. Jak se anglicky řekne na shledanou, paní Ulmanová? Ţ: Goodbye, Mrs.Ulmanová! U: Správně a německy je to Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! Opakujte po mně... Děti, rozhodli jste se učit dalšímu cizímu jazyku. Nedá se říct, že je němčina těžší, nebo naopak lehčí než angličtina. Někomu možná bude připadat jednodušší, jinému naopak zase složitější. Záleží na tom, jaké jste osobnosti. V každém případě, narozdíl od angličtiny, v němčině jsou přesná pravidla výslovnosti. Brzy na ně sami přijdete a správně přečtete jakékoliv i vám neznámé slovíčko. V angličtině si můžeme správné fonetické znění pouze domýšlet. Další výhodou v němčině je to, že ani zdaleka nemá tolik různých časů jako angličtina. (Možná už vám vaše paní učitelka angličtiny řekla něco o přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném prostém, průběhovém atd. Zmínila jsem 4 časy pro vyjádření přítomnosti, němčina má na to, stejně jako čeština, čas pouze jeden.) Němčina je zase trochu složitější v tom, že pro každý pád má jiný tvar členu (pády jsou ale v němčině pouze čtyři, takže se zbytečně nelekejte). Také německá slovesa mají pro každou osobu, narozdíl od angličtiny, svou specifickou koncovku. To všechno ale, když budete jen trochu chtít, s přehledem zvládneme. Aby učení bylo co nejpříjemnější, budeme hrát spoustu her, učit se německé písničky a říkadla. Bez občasného drilu, jak sami určitě uznáte, to však při učení se cizím jazykům nejde. Tak, dost už bylo povídání, vrhneme se do práce. Práce podle Stud. mat. č. 1 Členy a mnoţné číslo podstatných jmen (15 minut) Kaţdý ţák dostane svůj Studijní materiál. Děti se nejprve ve dvojicích tuţkou pokusí doplnit chybějící výrazy v odstavcích s nadpisem Členy a Mnoţné číslo. Své odpovědi si pak společně s celou třídou kontrolují. Na jakékoliv nejasnosti se hned, zavčasu, mohou ptát učitele. 23

3 Práce podle Stud. mat. č. 1 Výslovnost specifických německých hlásek (5 minut) Učitel s dětmi trénuje nejprve samostatně, pak v různých slovech výslovnost těchto čtyř hlásek. Do svých sešitů (děti byly předem informovány, ţe si do hodiny mají přinést linkovaný sešit formátu A5) si děti napíší tvar psacího ostrého s. Práce podle Stud. mat. č. 1 Nová slovíčka (15 minut) Zbývající čas do konce hodiny s dětmi věnujeme nácviku nové slovní zásoby. Slovíčka mají děti přes sebou, učitel je předčítá, ţáci opakují. Ke kaţdému podstatnému jménu přiřazují děti kromě členu určitého i člen neurčitý. Pozornost je věnována i poznámkám v závěru. Učitel říká slovíčka německy, ţáci k nim doplňují výraz český i anglický. Zpočátku se mohou dívat do textu, později to zkusíme i bez opory. Daří-li se, vyzkoušíme sloţitější variantu. Učitel říká slovíčka česky, ţáci k nim doplňují výraz německý i anglický. Opět zpočátku s oporou, později bez opory. Rozloučení U: Děťátka, moc vám děkuji za pozornost! Udělali jsme dnes spoustu práce! Příští hodinu budeme samozřejmě procvičovat nová slovíčka i zábavnou formou, zbude-li čas, naťukneme naši první německou písničku! Ale to až příště, teď: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 24

4 Studijní materiál číslo 1 Členy u podstatných jmen Stejně jako v angličtině i v němčině existuje člen u... a n... Člen neurčitý se pouţívá ve smyslu českého nějaký, jeden u podstatných jmen, která jsou zmíněna: a) poprvé b) minimálně podruhé. Člen neurčitý se pouţívá: a) pouze v jednotném čísle b) v jednotném i mnoţném čísle. Člen určitý se pouţívá ve smyslu českého ten u podstatných jmen, která jsou zmíněna: a) poprvé b) minimálně podruhé. Člen určitý se pouţívá: a) pouze v jednotném čísle b) v jednotném i mnoţném čísle. Některá podstatná jména stojí bez členu, jsou to např. jména v... Člen neurčitý má v angličtině tvar a [ə] a an [ən]. Tvar a pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Tvar an pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Je to logické, ţe? Dvě samohlásky po sobě by se nám špatně vyslovovaly. Proto, budeme-li chtít např. před slovem university [ju:ni və:səti] pouţít neurčitý člen, zvolíme tvar: a) a b) an. I v němčině má člen neurčitý dva tvary: ein [ain] a eine [aine]. Jejich uţití je však jiné neţ v angličtině. Tvaru ein se pouţívá pro rod muţský a střední, tvaru eine pro rod ţenský. V němčině je to ještě trochu komplikovanější tím, ţe rod německých podstatných jmen se často neshoduje s rodem českých podstatných jmen. Proto je velmi důleţité učit se rody jiţ při osvojování nových slovíček. Člen určitý má v angličtině pouze jeden tvar t..., ale dvě výslovnosti: [ðə] a [ði:]. Výslovnost [ðə] pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Výslovnost [ði:] pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Člen určitý má v němčině tvar der [deə] pro rod muţský, die [di:] pro rod ţenský a také pro mnoţné číslo všech rodů a das pro rod střední. Ve slovnících se tvar der zkracuje na r, tvar die na e a tvar das na s. 25

5 Množné číslo podstatných jmen Mnoţné číslo se v angličtině tvoří přidáním koncovky..., po vyslovovaných sykavkách přidáním koncovky... V angličtině však existují i podstatná jména, která tvoří mnoţné číslo nepravidelně. Např. dítě v angličtině má tvar..., ale děti se řeknou... Pro mnoţné číslo podstatných jmen v němčině existuje daleko více koncovek neţ v angličtině. Jsou dána pravidla, kdy kterou koncovku pouţít. Časem na ně určitě přijdete sami. Pro začátek se ale ke kaţdému nově osvojovanému podstatnému jménu budeme učit zpaměti jeho rod (tzn. člen der, die, nebo das) a také tvar jeho mnoţného čísla. Výslovnost specifických německých hlásek ä hláska a s přehláskou: ústa otevřeme na a, vyslovíme e ö hláska o s přehláskou: ústa otevřeme na o, vyslovíme e ü hláska u s přehláskou: ústa otevřeme na u, vyslovíme i ß tzv. ostré s vyslovujeme jako s Nová slovíčka r Morgen [morgən], mn. č. e Morgen ráno r Vormittag [formitak], mn. č. e Vormittage dopoledne r Mittag, mn. č. e Mittage poledne r Nachmittag, mn. č. e Nachmittage odpoledne r Abend [a:bənt], mn. č. e Abende večer e Nacht, mn. č. e Nächte noc r Tag, mn. č. e Tage den gut dobrý r Gruß, mn. č. e Grüße pozdrav s Kind, mn. č. e Kinder [kində] dítě e Frau, mn. č. e Frauen paní r Herr [heə], mn. č. e Herren pán sich setzen [zich zecən] posadit se setzt euch [zect ojch] posaďte se (tykání) morning [mo:niŋ] forenoon [fo: nu:n] noon afternoon [a:ftənu:n] evening [i:vniŋ] night [nait] day [dei] good [gud] greeting [gri:tiŋ] child [čaild] Mrs. [misiz] Mr. [mistə] sit down [sit daun] sit down 26

6 bitten [bitən] prosit ask [a:sk] auf na on wieder [vi:də] zase, znovu again [ə'gen] sehen [se:n] vidět see [si:] Poznámky: Gut, narozdíl od angličtiny, neoznačuje pouze přídavné jméno dobrý, ale i příslovce dobře. Výraz child tvoří mnoţné číslo nepravidelně: children [čildrən]. Výrazy Mr. a Mrs. pouţíváme pouze před oslovením. Pán, muţ se anglicky řekne man [mæn], mnoţné číslo men [mən]. Paní, ţena se anglicky řekne woman [wumən], mnoţné číslo women [wimin]. Anglické spojení sit down označuje infinitiv, rozkazovací způsob 2. osoby čísla mnoţného i jednotného! Prosit se anglicky řekne ask, vám je ale určitě známější výraz please [pli:z] prosím stojící na konci věty. Důleţité: Všechna německá podstatná jména se píší s počátečním velkým písmenem! Dlouhé německé e (např. ve slově sehen) je zavřené. Ústa otevřeme na i, vyslovíme e. 27

7 Příprava na 2. hodinu německého jazyka Září Téma: Procvičování slovní zásoby Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák téměř bezchybně ovládá všechna slovíčka obsažená ve Stud. mat. č. 1 Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Plénum, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 1, sešit, kartičky pro hru Bingo a Souboj hledačů Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Děťátka, protože minulou hodinu jsme se vůbec nedostali ke psaní německých slovíček, dnes, hned na začátku hodiny si to vynahradíme. Vemte si prosím sešit a přepište do něj naši novou slovní zásobu po slovíčko pán včetně. Druhou polovinu slovíček si doplníme později. Ano, přepište si i anglické výrazy včetně výslovnosti, přesně tak, jak to máte ve svém Studijním materiálu. Snažte se i o pěknou úpravu, aby se vám ze sešitu případně dobře učilo. Času na práci budete mít dost. Slovíčka si psaním pěkně zopakujeme, což se nám bude velmi hodit pro následující hru Bingo. 28

8 Přepisování slovíček 1 (15 minut) Děti přepisují slovíčka, učitel se mezitím můţe připravovat na Bingo. Počkáme, aţ i ti nejpomalejší práci dokončí, rychlíci si mezitím můţou slovíčka opakovat. Bingo (10 minut) Kaţdý ţák dostane kartičku se čtyřmi německými slovy. Učitel říká slova česky, děti zaškrtávají jejich německé ekvivalenty. Kdo má všechna slova škrtnutá, řekne bingo. Ţáci by se při hře neměli dívat do svých Studijních materiálů. Případná neznámá slovíčka by měla být za pomoci spoluţáků objasněná na začátku hry. Učitel děti upozorní, aby dávaly pozor na jednotné a mnoţné číslo, chodí po třídě a kontroluje, jestli děti zaškrtávají správné výrazy. Bingo si zahrajeme minimálně dvakrát. Přepisování slovíček 2 (10 minut) Děti si do sešitu přepíší druhou polovinu slovíček, kterou procvičí v následující hře. Souboj hledačů (10 minut) Učitel rozmístí po třídě kartičky s českými slovy textem dolů. Třídu rozdělí na dvě skupiny, které kvůli lepší komunikaci pojmenuje. Kaţdý ve skupině představuje nějaké číslo. Učitel např. řekne : Trojky, hledejte slovo zase. Trojka z první i druhé skupiny začne hledat. Úspěšná skupina získává bod. I druhá skupina můţe získat bod, pokud bude vědět, jak se zase řekne německy. Která skupina bude mít více bodů? Závěr U: Moc vám, děti, děkuji za spolupráci! Příští hodinu slovíčka využijeme při učení se dalších pozdravů (zatím umíme říct pouze dobré odpoledne a na shledanou ) a také v té naší již slibované první německé písničce! Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 29

9 BINGO r Morgen e Herren e Morgen r Herr e Frauen e Vormittage e Frau r Mittag r Vormittag e Frauen e Vormittage e Frau e Kinder e Mittage s Kind r Nachmittag r Mittag e Kinder e Mittage s Kind e Grüße e Nachmittage r Gruß r Abend r Nachmittag e Grüße e Nachmittage r Gruß gut e Abende e Tage e Nacht r Abend gut e Abende e Tage r Tag e Nächte r Morgen e Herren e Nacht r Tag e Nächte r Morgen e Morgen r Herr r Vormittag e Frauen e Herren e Morgen r Herr r Vormittag e Vormittage e Frau r Mittag e Kinder 30

10 SOUBOJ HLEDAČŮ posadit se posaďte se prosit na zase, znovu vidět 31

11 Příprava na 3. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy - rozšíření Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk, Hudební výchova Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák zná pozdravy formální i neformální o žák zná vazbu Jak se máš? Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Skupinová práce, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 2, sešit Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Dnešní hodinu, stejně jako tu minulou, zahájíme přepisováním, tentokráte pozdravů. Maruško, rozdej prosím Tě studijní materiály, vy ostatní si vytáhněte sešit a začněte s přepisem opět i s anglickými ekvivalenty. Přepisování slovíček 1 (15 minut) Kdyţ jsou děti hotové, učitel pozdravy předříkává, ţáci opakují a současně sledují psanou podobu. Píseň Guten Tag (10 minut) Učitel se dětí zeptá, co asi znamená wie geht`s a danke. Dle svých schopností píseň doprovodí na hudební nástroj (klavír, kytara). Píseň hraje a zpívá pořád dokola, dokud 32

12 se ji děti nenaučí. Ţáky rozdělíme na dvě skupiny, první zpívá první část, druhá odpovídá (část druhá). Přepisování slovíček 2 (15 minut) Děti přepisují zbylá slovíčka, dle času je pak procvičují s učitelem. Práce se Studijním materiálem 2 (5 minut) Děti samostatně vyplní oba dva pracovní listy, nechají si je zkontrolovat učitelem. U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 33

13 Studijní materiál číslo 2 GRÜßE POZDRAVY GREATINGS Guten Tag! Dobrý den! Hello! Guten Morgen! Dobré ráno! Good moorning! Guten Vormittag! Dobré dopoledne! Good moorning! Guten Mittag! Dobré poledne! Good noon! Guten Nachmittag! Dobré odpoledne! Good afternoon! Guten Abend! Dobrý večer! Good evening! Gute Nacht! Dobrou noc! Good night! Hallo! Ahoj! (při setkání) Hello! Hi! Tschüs! Ahoj! (při odchodu) Bye! Auf Wiedersehen! Nashledanou! Goodbye! Poznámky: Jestliţe je v pozdravech podstatné jméno rodu muţského, má přídavné jméno koncovku en (Guten Tag, Guten Morgen,...). Jestliţe je v pozdravech podstatné jméno rodu ţenského, má přídavné jméno koncovku e (Gute Nacht). Výraz hello představuje jak pozdrav formální (dobrý den), tak neformální (ahoj). Pozor! Spojení good day se nepoužívá! Nová slovíčka wie [vi:] jak gehen [ge:n] jít, chodit ich já du ty es to, ono dir [diə] tobě, ti danken děkovat ganz [ganc] zcela, úplně schlecht [šlecht] špatně sein [zajn] být und a how [hau] go [gou] I [aj] you [ju:] it you [ju:] thank [θæŋk] quite [kwait] badly [bædli] be [bi:] and [end] 34

14 Nové vazby du bist ty jsi you are [ju: a:] Danke. Děkuji. Thank you. Wie geht es dir? doslova: Jak Ti to jde?, znamená Jak se máš? How are you? doslova: Jak jsi?, znamená Jak se máš? Es geht. Jde to. So so. Not bad. Guten Tag 35

15 Přiřaď. 1 Hallo! 3 Auf Wiedersehen! Guten Tag! 2 Tschüs! 4 (srovnej Büttner, 1998) gut es geht ganz schlecht Wie geht s dir? 36

16 Utvoř rozhovor. Und dir? Tschüs! Tschüs! Gut. Es geht. Wie geht s dir? Hallo! Hallo! (srovnej Nečesalová, 2007) 37

17 Příprava na 4. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy - opakování Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk, Hudební výchova Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák zná pozdravy formální i neformální, části dne Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 3, sešit Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Píseň Guten Tag a přepisování slovíček (8 min.) S dětmi si nejprve zopakujeme píseň z minulé hodiny, pak rozdáme Studijní materiály č. 3 tentokráte s velmi krátkou novou slovní zásobou, kterou si ţáci opět přepíší do svých sešitů. Grüßenlied (7 min.) Učitel zpívá píseň pořád dokola, dokud se ji všechny děti nenaučí (melodie je převzatá z české lidové písničky Pec nám spadla, takţe by to nemělo dlouho trvat). Pak ţáky naučíme k písničce následující taneček. Děti stojí v kruhu a při Guten Morgen naznačí protahování po ránu (ruce do širokého rozpaţení), při Guten Tag si navzájem 38

18 potřesou rukou, při die Sonne scheint se vykloní z kruhu a rukama naznačí tvar sluníčka, při guten Abend děti zívají (ruka před otevřená ústa), při ich gehe... děti pochodují, při...schlafen poloţí hlavu na spojené ruce a při gute Nacht ruce zůstávají, ale děti si dřepají. (srovnej Sedláčková, 2007) Pozdravy k časovým údajům (5 min.) Učitel dětem zpívá různé německé písničky (nebo je pouští z CD) nejlépe takové, které se uţ učily, nebo se teprve budou učit. Ţáci při tom volně pochodují po prostoru. Kdyţ přestane hudba hrát, řekne učitel nějaký časový údaj, nechá dětem čas na přemýšlení, a po zazvonění na zvoneček všichni ţáci najednou řeknou pozdrav hodící se k danému času. Pak hudba začne znovu hrát a děti pochodovat... Pracovní list k písni Grüßenlied (5 min.) Děti doplní chybějící písmena i obrázky. Opakování nejproblematičtějšího (20 min.) Ve zbývajícím čase opakujeme to, co jsme se od začátku školního roku naučili, především látku, která činí největší obtíţe. Znovu si můţeme zahrát hry Bingo nebo Souboj hledačů. U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 39

19 Studijní materiál číslo 3 Nová slovíčka e Sonne [zone] slunce scheinen [šajnən] svítit schlafen [šla:fən] spát s Bett mn. č. e Betten postel sun [san] shine [šajn] sleep [sli:p] bed Děti, vypozorovaly jste uţ nějaká pravidla německé výslovnosti? Pokud ne, poradím vám. S se čte v němčině jako z (die Sonne) a sch jako š (scheinen, schlafen). Zapamatujte si to! Děti, teď zkuste přijít na to, jak poznáme v němčině sloveso v základním, infinitivním tvaru. Slovesa v infinitivu končí na en, nebo n. Nové vazby Die Sonne scheint. Slunce svítí. Ich gehe schlafen. Jdu spát. The sun is shining. I`m going to bed. Grüßenlied Gu- ten Mor-gen, gu- ten Mor-gen! Gu- ten Tag, die Son- ne scheint. Gu- ten A- bend, gu- ten A- bend! Ich geh schla-fen, gu- te Nacht. 40

20 41 (srovnej Sedláčková, 2007)

21 Příprava na 5. hodinu německého jazyka Říjen Téma: Jak se jmenuješ? Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk, Hudební výchova Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák zná 3 různé způsoby německého Jak se jmenuješ Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 4, sešit Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Zuerst singen wir das Lied Guten Tag... Gut. Jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. Wir wiederholen Grüßenlied. Guten Tag a Grüßenlied (5 min.) Hodinu zahájíme zopakováním si obou dvou písní. Pokyny říkáme německy a doprovázíme je výraznou mimikou a gestikulací (tady velmi snadnou), protoţe obsahují nová slovíčka. Přepisování slovíček (17 min.) Učitel nejprve přečte nová slovíčka, děti je po něm opakují a pak přepisují do svých sešitů. 42

22 Píseň Ich bin ich (8 min.) U: Jetzt kommt zu mir, Kinder, und macht einen Kreis. Učitel zpívá píseň a doprovází ji následujícími gesty tak dlouho, dokud se ji všichni nenaučí. - při frázi Ich bin ich ukazuje učitel ukazováčkem na sebe - und du bist du vybere si ţáka a ukazuje na něho - ich heiβe doplní zde své jméno a přitom ukazuje na sebe - und wie heiβt du? ukáţe zpět na vybraného ţáka Kdyţ se zdá, ţe všichni zvládají, nechá učitel děti zpívat po jednom, aby si ověřil jejich správnou výslovnost a také aby se fráze ještě více zaţily (bojácným dětem můţe pomáhat svým vlastním zpěvem i doprovodem na klavír či kytaru). Přepisování nových vazeb (5 min.) Opakování v kruhu (10 min.) U: Meine Kinder, jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. Učitel nepravidelně vyvolává jednotlivé děti a pokládá jim různé otázky (Wie geht es dir? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Wer bist du?), děti odpovídají celou větou. Kdyţ se daří, přenechá učitel dětem i otázky a uţívá si německou konverzaci svých svěřenců. :-) Závěr U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 43

23 Studijní materiál číslo 4 Nová slovíčka zuerst [cuerst] nejprve singen zpívat wir my s Lied [li:t] mn. č. e Lieder píseň jetzt [ject] teď kommen přijít, přijet kommt přijďte, pojďte (tykání) zu [cu] k, ke mir mi, mně machen dělat macht dělejte, udělejte (tykání) r Kreis [krajs] mn. č. e Kreise kruh wiederholen opakovat wie jaký ist je mein [majn] můj dein [dajn] tvůj r Name [na:me] mn. č. e Namen jméno heißen [hajsən] jmenovat se wer kdo first [fə:st] sing we [wi:] song now [nau] come [kam] come (tykání i vykání) to [tu:] me [mi:] do [du:] do (tykání i vykání) circle [sə:kl] repeat [ripi:t] what [wot] is [iz] my [maj] your [jə:] name [nejm] who [hu:] Poznámky: Z se čte v němčině jako c (zuerst, zu), koncové r je vždy redukované (wir, mir, dir, wer,...) a ei se vţdy vyslovuje jako aj (mein, dein, heißen). Rozkazovací způsob 2. os. č. mn. (tykání) se tvoří odtrţením infinitivní koncovky (-n, -en) a přidáním koncovky t (kommt, macht). Pro jmenovat se Angličané nemají výraz. Výraz wie znamená jak i jaký. Anglicky se však jak řekne how a jaký what. 44

24 Nové vazby Wie ist dein Name? doslova Jaké je tvoje jméno? What is your name? Mein Name ist... doslova Moje jméno je... My name is... Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Ich heiße... Jmenuji se... Wer bist du? Kdo jsi? Who are you? Ich bin... Jsem... I am... Ich bin ich (srovnej Andrášová, 2000) 45

25 Příprava na 6. hodinu německého jazyka Říjen Téma: Časování sloves v přít. čase Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák časuje pravidelná slovesa v přít. čase a nepravidelné sloveso být o žák ovládá frázi Kolik máš let? a odpověď na ni Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 5, sešit, kostky zájmen a sloves Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Zuerst singen wir das Lied Guten Tag... Gut. Jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. Wir wiederholen Grüßenlied und Ich bin ich. Opakování písniček (5 min.) Přepisování slovíček (15 min.) U: Meine Kinder, jetzt hört und wiederholt. Učitel opět nejprve předčítá nová slovíčka, pak je děti přepisují do svých sešitů. Přepíší si i vazby Kolik máš let? a Mám deset let.. Rozpočitadlo Ich bin Peter (5 min.) U: Meine Kinder, jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. 46

26 Děti naučíme rozpočitadlo i s následujícími gesty: - Ich bin Peter ukazujeme (podobně jako v písni Ich bin ich ) na sebe - du bist Paul ukáţeme na souseda - Ich bin fleiβig pokýváme hlavou - du bist faul kývneme rukou dole - Eins, zwei, drei na prstech ukazujeme počet jedna, dva, tři - du bist frei kývneme rukou nahoru, jako na znamení jsi volný Přepisování gramatiky (10 min.) Děti necháme přepsat časování pravidelných sloves i slovesa být. Procvičování časování sloves s kostkami (10 min.) Slepíme si kostku se zájmeny i kostku se slovesy (síť viz dále). Ţák hodí nejprve zájmennou a pak slovesnou kostkou. Sloveso správně vyčasuje podle dané osoby. U: Meine Kinder, jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis... Kdo bude první házet? Víš co, Maruško, rozpočítej to podle našeho rozpočitadla Ich bin Peter... Závěr U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 47

27 Studijní materiál číslo 5 Nová slovíčka hören poslouchat fleißig [flajsich] pilný faul líný eins jeden zwei dva drei tři zehn [ce:n] deset elf jedenáct zwölf dvanáct frei volný alt starý s Jahr [ja:r] mn. č. e Jahre rok listen [lisən] diligent [dilidţənt] lazy [lejzi] one [wan] two [tu:] three [θri:] ten eleven [i levən] twelve [twelv] free [fri:] old year [jiə] Poznámky: Ss a ß se čte jako s (heißen, fleißig), w se čte jako v (wer, wir, zwei) a h za samohláskou samohlásku prodlužuje (zehn, Jahr). Wie alt bist du? doslova Jak jsi starý?, volně Kolik máš let? How old are you? Ich bin zehn Jahre alt. doslova Jsem 10 let starý., volně Mám 10. I am ten years old. Časování pravidelných sloves v přít. čase ich singe zpívám I sing du singst zpíváš you sing er singt zpívá he sings sie singt zpívá she sings es singt zpívá it sings wir singen zpíváme we sing ihr singt zpíváte you sing sie singen zpívají they sing Sie singen (vykání) zpíváte you sing 48

28 Poznámky: Němčina má, narozdíl od angličtiny, pouze jeden přítomný čas. Výše uvedené anglické tvary přísluší času přítomnému prostému. Angličtina nerozlišuje vykání. Zda nám dotyčný vyká, poznáme jen podle oslovení. Zájmeno Sie při vykání se píše vţdy s velkým písmenem. Končí-li kmen na sykavku (heiß-), přidává se ve 2. os. č. j. pouze koncovka t. 2. a 3. os. č. j. pak mají shodný tvar: du heißt, er heißt. Končí-li kmen na t nebo d (bitt-), vkládá se pro snazší výslovnost mezi kmen a koncovku hláska e (ve 2. osobách obou dvou čísel a ve 3. os. č. j. du bittest, er bittet, ihr bittet). Časování slovesa být ich bin jsem I am du bist jsi you are er ist je he is sie ist je she is es ist je it is wir sind jsme we are ihr seid jste you are sie sind jsou they are Sie sind jste you are Rozpočitadlo: Ich bin Peter Ich bin Peter, du bist Paul, Ich bin fleiβig, du bist faul. Eins, zwei, drei, du bist frei. (srovnej Homolková, 2004) 49

29 DU IHR WIR ICH ER / SIE / ES SIE 50

30 SEIN HEI EN KOMMEN HÖREN MACHEN BITTEN (srovnej Vařáková, 2008) 51

31 Příprava na 7. hodinu německého jazyka Říjen Téma: Odkud jsi? Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák časuje pravidelná slovesa v přít. čase a nepravidelné sloveso být o žák ovládá frázi Odkud jsi? a odpověď na ni Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce, Práce ve dvojicích, Plénum Pomůcky: Stud. mat. č. 6, sešit, kostky zájmen a sloves Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Meine Kinder, kommt zu mir und macht einen Kreis. Setzt euch, bitte. Dnes začneme přesně tak, jak jsme minule skončili. Aničko, rozpočítej, kdo bude první házet Ich bin Peter,... Procvičování časování sloves s kostkami (5 min.) Přepisování slovíček (20 min.) U: Meine Kinder, jetzt hört und wiederholt. Učitel předčítá slovíčka, děti je po něm opakují. 52

32 U: Nehmt euere Hefte und schreibt bitte die neuen Wörter. Pokyn obsahuje nová slovíčka, proto jej učitel doprovází výraznou mimikou a gestikulací. Přepisování slovíček učitel alespoň jednou přeruší zazpíváním si některé z nacvičených písní. Doplnění a předvedení rozhovoru ve dvojicích (20 min.) Pokud si děti s něčím nebudou vědět rady, v plénu poradíme. Kontrolujeme, zda děti správně překládají, ať se nenaučí chyby. Rozhovor mohou klidně doplnit o další otázky, tvořivosti se meze nekladou. doporučuji šikovnějším dětem, je náročnější. Závěr U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 53

33 Studijní materiál číslo 6 Nová slovíčka nehmen brát, vzít euer [ojə] váš s Heft mn. č. e Hefte sešit schreiben psát neu [noj] nový s Wort mn. č. e Wörter slovo wo [vo:] kde aus z woher odkud wohnen bydlet in v e Stadt [štat] mn. č. e Städte město s Dorf mn. č. e Dörfer vesnice oder nebo s Haus mn. č. e Häuser dům s Einfamilienhaus rodinný dům s Plattenhaus panelák e Wohnung mn. č. e Wohnungen byt eigentlich vlastně müssen muset ich muss musím schon uţ take [tejk] your [jə:] exercise book [eksəsajz buk] write [rajt] new [ňu:] word [wə:d] where [weə] from where...from live [liv] in town [taun] village [vilidţ] or house [haus] cottage [kotič] block of flats [blok of flæts] flat actually [æktjuəli] must [mast] I must already [əlredi] Eu se vyslovuje jako oj (euer, neu) a st na začátku slov a na začátku kmene slov jako št (Stadt). Woher bist du? nebo Woher kommst du? znamená Odkud jsi?, anglicky Where are you from? Ich bin aus... nebo Ich komme aus... znamená Jsem z..., anglicky I am from... 54

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

Kurz anglického jazyka pro dopravce

Kurz anglického jazyka pro dopravce Kurz anglického jazyka pro dopravce Mgr. Barbora Kornecká AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz anglického jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání

Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání Vzdělávací program Tvořivá škola místo pro radost část 2. 2. období základního vzdělávání 1 OBSAH OBSAH...2 1. CHARAKTERISTIKA 2. VZDĚLÁVACÍHO OBDOBÍ:...3 2. UČEBNÍ OSNOVY PRO 4. - 5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Metodika výuky Anglický jazyk II

Metodika výuky Anglický jazyk II Metodika výuky Anglický jazyk II Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Metodická příručka popíše postup práce se zadáním,

Více

Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o.

Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Metodická příručka 1.ročník Anglický jazyk Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Tato metodická příručka popíše postup práce se zadáním, nabízí různé druhy činností

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book

Téma Číslovky 1 12. Join Us - Teacher s Book Téma Číslovky 1 12 Specifické cíle Běžné výrazy užívané v jednoduchých rozhovorech žáci rozumí otázkám, které se týkají osobních informací a dokáží na něodpovědět. Oblasti slovní zásoby osobní věci, škola,

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více