Příprava na 1. hodinu německého jazyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava na 1. hodinu německého jazyka"

Transkript

1 Příprava na 1. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy, členy, výslovnost Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykové cíle: o žák zná německý pozdrav pro přivítání i rozloučení se s vyučujícím o žák rozumí německému pokynu setzt euch o žák zná tvary 1. pádu německého členu určitého i neurčitého; ví, kdy který člen použít o v mluvené formě žák ovládá minimálně polovinu německých slovíček vyskytujících se ve Stud. mat. č. 1 Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení Použité organizační formy: Frontální výuka, Práce ve dvojicích Pomůcky: Stud. mat. č. 1, sešit Scénář hodiny Pozdravy, srovnání němčiny s angličtinou (10 minut) U: Good afternoon, children! Ţ: Good afternoon, Mrs. Ulmanová! U: Pozdravili jsme se, popřáli jsme si dobré odpoledne anglicky. Teď se to samé naučíme říkat i v němčině. Toto spojení si brzy zapamatujeme, protože se tak budeme zdravit každou naši hodinu. 22

2 Takže Guten Nachmittag, Kinder! je můj pozdrav a vy mi děti odpovíte Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! Opakujte po mně... Po pozdravu vám paní učitelka v angličtině pravděpodobně říká... Co vám říká, děti? Ţ: Sit down, please! U: Správně, říká vám, ať se posadíte. Německy se to řekne Setzt euch, bitte! Opakujte po mně... A ještě jednu vazbu se dnes naučíme a sice naše závěrečné rozloučení. Jak se anglicky řekne na shledanou, paní Ulmanová? Ţ: Goodbye, Mrs.Ulmanová! U: Správně a německy je to Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! Opakujte po mně... Děti, rozhodli jste se učit dalšímu cizímu jazyku. Nedá se říct, že je němčina těžší, nebo naopak lehčí než angličtina. Někomu možná bude připadat jednodušší, jinému naopak zase složitější. Záleží na tom, jaké jste osobnosti. V každém případě, narozdíl od angličtiny, v němčině jsou přesná pravidla výslovnosti. Brzy na ně sami přijdete a správně přečtete jakékoliv i vám neznámé slovíčko. V angličtině si můžeme správné fonetické znění pouze domýšlet. Další výhodou v němčině je to, že ani zdaleka nemá tolik různých časů jako angličtina. (Možná už vám vaše paní učitelka angličtiny řekla něco o přítomném čase prostém, průběhovém, předpřítomném prostém, průběhovém atd. Zmínila jsem 4 časy pro vyjádření přítomnosti, němčina má na to, stejně jako čeština, čas pouze jeden.) Němčina je zase trochu složitější v tom, že pro každý pád má jiný tvar členu (pády jsou ale v němčině pouze čtyři, takže se zbytečně nelekejte). Také německá slovesa mají pro každou osobu, narozdíl od angličtiny, svou specifickou koncovku. To všechno ale, když budete jen trochu chtít, s přehledem zvládneme. Aby učení bylo co nejpříjemnější, budeme hrát spoustu her, učit se německé písničky a říkadla. Bez občasného drilu, jak sami určitě uznáte, to však při učení se cizím jazykům nejde. Tak, dost už bylo povídání, vrhneme se do práce. Práce podle Stud. mat. č. 1 Členy a mnoţné číslo podstatných jmen (15 minut) Kaţdý ţák dostane svůj Studijní materiál. Děti se nejprve ve dvojicích tuţkou pokusí doplnit chybějící výrazy v odstavcích s nadpisem Členy a Mnoţné číslo. Své odpovědi si pak společně s celou třídou kontrolují. Na jakékoliv nejasnosti se hned, zavčasu, mohou ptát učitele. 23

3 Práce podle Stud. mat. č. 1 Výslovnost specifických německých hlásek (5 minut) Učitel s dětmi trénuje nejprve samostatně, pak v různých slovech výslovnost těchto čtyř hlásek. Do svých sešitů (děti byly předem informovány, ţe si do hodiny mají přinést linkovaný sešit formátu A5) si děti napíší tvar psacího ostrého s. Práce podle Stud. mat. č. 1 Nová slovíčka (15 minut) Zbývající čas do konce hodiny s dětmi věnujeme nácviku nové slovní zásoby. Slovíčka mají děti přes sebou, učitel je předčítá, ţáci opakují. Ke kaţdému podstatnému jménu přiřazují děti kromě členu určitého i člen neurčitý. Pozornost je věnována i poznámkám v závěru. Učitel říká slovíčka německy, ţáci k nim doplňují výraz český i anglický. Zpočátku se mohou dívat do textu, později to zkusíme i bez opory. Daří-li se, vyzkoušíme sloţitější variantu. Učitel říká slovíčka česky, ţáci k nim doplňují výraz německý i anglický. Opět zpočátku s oporou, později bez opory. Rozloučení U: Děťátka, moc vám děkuji za pozornost! Udělali jsme dnes spoustu práce! Příští hodinu budeme samozřejmě procvičovat nová slovíčka i zábavnou formou, zbude-li čas, naťukneme naši první německou písničku! Ale to až příště, teď: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 24

4 Studijní materiál číslo 1 Členy u podstatných jmen Stejně jako v angličtině i v němčině existuje člen u... a n... Člen neurčitý se pouţívá ve smyslu českého nějaký, jeden u podstatných jmen, která jsou zmíněna: a) poprvé b) minimálně podruhé. Člen neurčitý se pouţívá: a) pouze v jednotném čísle b) v jednotném i mnoţném čísle. Člen určitý se pouţívá ve smyslu českého ten u podstatných jmen, která jsou zmíněna: a) poprvé b) minimálně podruhé. Člen určitý se pouţívá: a) pouze v jednotném čísle b) v jednotném i mnoţném čísle. Některá podstatná jména stojí bez členu, jsou to např. jména v... Člen neurčitý má v angličtině tvar a [ə] a an [ən]. Tvar a pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Tvar an pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Je to logické, ţe? Dvě samohlásky po sobě by se nám špatně vyslovovaly. Proto, budeme-li chtít např. před slovem university [ju:ni və:səti] pouţít neurčitý člen, zvolíme tvar: a) a b) an. I v němčině má člen neurčitý dva tvary: ein [ain] a eine [aine]. Jejich uţití je však jiné neţ v angličtině. Tvaru ein se pouţívá pro rod muţský a střední, tvaru eine pro rod ţenský. V němčině je to ještě trochu komplikovanější tím, ţe rod německých podstatných jmen se často neshoduje s rodem českých podstatných jmen. Proto je velmi důleţité učit se rody jiţ při osvojování nových slovíček. Člen určitý má v angličtině pouze jeden tvar t..., ale dvě výslovnosti: [ðə] a [ði:]. Výslovnost [ðə] pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Výslovnost [ði:] pouţíváme: a) před vyslovovanou samohláskou b) před vyslovovanou souhláskou. Člen určitý má v němčině tvar der [deə] pro rod muţský, die [di:] pro rod ţenský a také pro mnoţné číslo všech rodů a das pro rod střední. Ve slovnících se tvar der zkracuje na r, tvar die na e a tvar das na s. 25

5 Množné číslo podstatných jmen Mnoţné číslo se v angličtině tvoří přidáním koncovky..., po vyslovovaných sykavkách přidáním koncovky... V angličtině však existují i podstatná jména, která tvoří mnoţné číslo nepravidelně. Např. dítě v angličtině má tvar..., ale děti se řeknou... Pro mnoţné číslo podstatných jmen v němčině existuje daleko více koncovek neţ v angličtině. Jsou dána pravidla, kdy kterou koncovku pouţít. Časem na ně určitě přijdete sami. Pro začátek se ale ke kaţdému nově osvojovanému podstatnému jménu budeme učit zpaměti jeho rod (tzn. člen der, die, nebo das) a také tvar jeho mnoţného čísla. Výslovnost specifických německých hlásek ä hláska a s přehláskou: ústa otevřeme na a, vyslovíme e ö hláska o s přehláskou: ústa otevřeme na o, vyslovíme e ü hláska u s přehláskou: ústa otevřeme na u, vyslovíme i ß tzv. ostré s vyslovujeme jako s Nová slovíčka r Morgen [morgən], mn. č. e Morgen ráno r Vormittag [formitak], mn. č. e Vormittage dopoledne r Mittag, mn. č. e Mittage poledne r Nachmittag, mn. č. e Nachmittage odpoledne r Abend [a:bənt], mn. č. e Abende večer e Nacht, mn. č. e Nächte noc r Tag, mn. č. e Tage den gut dobrý r Gruß, mn. č. e Grüße pozdrav s Kind, mn. č. e Kinder [kində] dítě e Frau, mn. č. e Frauen paní r Herr [heə], mn. č. e Herren pán sich setzen [zich zecən] posadit se setzt euch [zect ojch] posaďte se (tykání) morning [mo:niŋ] forenoon [fo: nu:n] noon afternoon [a:ftənu:n] evening [i:vniŋ] night [nait] day [dei] good [gud] greeting [gri:tiŋ] child [čaild] Mrs. [misiz] Mr. [mistə] sit down [sit daun] sit down 26

6 bitten [bitən] prosit ask [a:sk] auf na on wieder [vi:də] zase, znovu again [ə'gen] sehen [se:n] vidět see [si:] Poznámky: Gut, narozdíl od angličtiny, neoznačuje pouze přídavné jméno dobrý, ale i příslovce dobře. Výraz child tvoří mnoţné číslo nepravidelně: children [čildrən]. Výrazy Mr. a Mrs. pouţíváme pouze před oslovením. Pán, muţ se anglicky řekne man [mæn], mnoţné číslo men [mən]. Paní, ţena se anglicky řekne woman [wumən], mnoţné číslo women [wimin]. Anglické spojení sit down označuje infinitiv, rozkazovací způsob 2. osoby čísla mnoţného i jednotného! Prosit se anglicky řekne ask, vám je ale určitě známější výraz please [pli:z] prosím stojící na konci věty. Důleţité: Všechna německá podstatná jména se píší s počátečním velkým písmenem! Dlouhé německé e (např. ve slově sehen) je zavřené. Ústa otevřeme na i, vyslovíme e. 27

7 Příprava na 2. hodinu německého jazyka Září Téma: Procvičování slovní zásoby Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák téměř bezchybně ovládá všechna slovíčka obsažená ve Stud. mat. č. 1 Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Plénum, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 1, sešit, kartičky pro hru Bingo a Souboj hledačů Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Děťátka, protože minulou hodinu jsme se vůbec nedostali ke psaní německých slovíček, dnes, hned na začátku hodiny si to vynahradíme. Vemte si prosím sešit a přepište do něj naši novou slovní zásobu po slovíčko pán včetně. Druhou polovinu slovíček si doplníme později. Ano, přepište si i anglické výrazy včetně výslovnosti, přesně tak, jak to máte ve svém Studijním materiálu. Snažte se i o pěknou úpravu, aby se vám ze sešitu případně dobře učilo. Času na práci budete mít dost. Slovíčka si psaním pěkně zopakujeme, což se nám bude velmi hodit pro následující hru Bingo. 28

8 Přepisování slovíček 1 (15 minut) Děti přepisují slovíčka, učitel se mezitím můţe připravovat na Bingo. Počkáme, aţ i ti nejpomalejší práci dokončí, rychlíci si mezitím můţou slovíčka opakovat. Bingo (10 minut) Kaţdý ţák dostane kartičku se čtyřmi německými slovy. Učitel říká slova česky, děti zaškrtávají jejich německé ekvivalenty. Kdo má všechna slova škrtnutá, řekne bingo. Ţáci by se při hře neměli dívat do svých Studijních materiálů. Případná neznámá slovíčka by měla být za pomoci spoluţáků objasněná na začátku hry. Učitel děti upozorní, aby dávaly pozor na jednotné a mnoţné číslo, chodí po třídě a kontroluje, jestli děti zaškrtávají správné výrazy. Bingo si zahrajeme minimálně dvakrát. Přepisování slovíček 2 (10 minut) Děti si do sešitu přepíší druhou polovinu slovíček, kterou procvičí v následující hře. Souboj hledačů (10 minut) Učitel rozmístí po třídě kartičky s českými slovy textem dolů. Třídu rozdělí na dvě skupiny, které kvůli lepší komunikaci pojmenuje. Kaţdý ve skupině představuje nějaké číslo. Učitel např. řekne : Trojky, hledejte slovo zase. Trojka z první i druhé skupiny začne hledat. Úspěšná skupina získává bod. I druhá skupina můţe získat bod, pokud bude vědět, jak se zase řekne německy. Která skupina bude mít více bodů? Závěr U: Moc vám, děti, děkuji za spolupráci! Příští hodinu slovíčka využijeme při učení se dalších pozdravů (zatím umíme říct pouze dobré odpoledne a na shledanou ) a také v té naší již slibované první německé písničce! Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 29

9 BINGO r Morgen e Herren e Morgen r Herr e Frauen e Vormittage e Frau r Mittag r Vormittag e Frauen e Vormittage e Frau e Kinder e Mittage s Kind r Nachmittag r Mittag e Kinder e Mittage s Kind e Grüße e Nachmittage r Gruß r Abend r Nachmittag e Grüße e Nachmittage r Gruß gut e Abende e Tage e Nacht r Abend gut e Abende e Tage r Tag e Nächte r Morgen e Herren e Nacht r Tag e Nächte r Morgen e Morgen r Herr r Vormittag e Frauen e Herren e Morgen r Herr r Vormittag e Vormittage e Frau r Mittag e Kinder 30

10 SOUBOJ HLEDAČŮ posadit se posaďte se prosit na zase, znovu vidět 31

11 Příprava na 3. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy - rozšíření Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk, Hudební výchova Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák zná pozdravy formální i neformální o žák zná vazbu Jak se máš? Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Skupinová práce, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 2, sešit Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Dnešní hodinu, stejně jako tu minulou, zahájíme přepisováním, tentokráte pozdravů. Maruško, rozdej prosím Tě studijní materiály, vy ostatní si vytáhněte sešit a začněte s přepisem opět i s anglickými ekvivalenty. Přepisování slovíček 1 (15 minut) Kdyţ jsou děti hotové, učitel pozdravy předříkává, ţáci opakují a současně sledují psanou podobu. Píseň Guten Tag (10 minut) Učitel se dětí zeptá, co asi znamená wie geht`s a danke. Dle svých schopností píseň doprovodí na hudební nástroj (klavír, kytara). Píseň hraje a zpívá pořád dokola, dokud 32

12 se ji děti nenaučí. Ţáky rozdělíme na dvě skupiny, první zpívá první část, druhá odpovídá (část druhá). Přepisování slovíček 2 (15 minut) Děti přepisují zbylá slovíčka, dle času je pak procvičují s učitelem. Práce se Studijním materiálem 2 (5 minut) Děti samostatně vyplní oba dva pracovní listy, nechají si je zkontrolovat učitelem. U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 33

13 Studijní materiál číslo 2 GRÜßE POZDRAVY GREATINGS Guten Tag! Dobrý den! Hello! Guten Morgen! Dobré ráno! Good moorning! Guten Vormittag! Dobré dopoledne! Good moorning! Guten Mittag! Dobré poledne! Good noon! Guten Nachmittag! Dobré odpoledne! Good afternoon! Guten Abend! Dobrý večer! Good evening! Gute Nacht! Dobrou noc! Good night! Hallo! Ahoj! (při setkání) Hello! Hi! Tschüs! Ahoj! (při odchodu) Bye! Auf Wiedersehen! Nashledanou! Goodbye! Poznámky: Jestliţe je v pozdravech podstatné jméno rodu muţského, má přídavné jméno koncovku en (Guten Tag, Guten Morgen,...). Jestliţe je v pozdravech podstatné jméno rodu ţenského, má přídavné jméno koncovku e (Gute Nacht). Výraz hello představuje jak pozdrav formální (dobrý den), tak neformální (ahoj). Pozor! Spojení good day se nepoužívá! Nová slovíčka wie [vi:] jak gehen [ge:n] jít, chodit ich já du ty es to, ono dir [diə] tobě, ti danken děkovat ganz [ganc] zcela, úplně schlecht [šlecht] špatně sein [zajn] být und a how [hau] go [gou] I [aj] you [ju:] it you [ju:] thank [θæŋk] quite [kwait] badly [bædli] be [bi:] and [end] 34

14 Nové vazby du bist ty jsi you are [ju: a:] Danke. Děkuji. Thank you. Wie geht es dir? doslova: Jak Ti to jde?, znamená Jak se máš? How are you? doslova: Jak jsi?, znamená Jak se máš? Es geht. Jde to. So so. Not bad. Guten Tag 35

15 Přiřaď. 1 Hallo! 3 Auf Wiedersehen! Guten Tag! 2 Tschüs! 4 (srovnej Büttner, 1998) gut es geht ganz schlecht Wie geht s dir? 36

16 Utvoř rozhovor. Und dir? Tschüs! Tschüs! Gut. Es geht. Wie geht s dir? Hallo! Hallo! (srovnej Nečesalová, 2007) 37

17 Příprava na 4. hodinu německého jazyka Září Téma: Pozdravy - opakování Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk, Hudební výchova Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák zná pozdravy formální i neformální, části dne Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 3, sešit Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Píseň Guten Tag a přepisování slovíček (8 min.) S dětmi si nejprve zopakujeme píseň z minulé hodiny, pak rozdáme Studijní materiály č. 3 tentokráte s velmi krátkou novou slovní zásobou, kterou si ţáci opět přepíší do svých sešitů. Grüßenlied (7 min.) Učitel zpívá píseň pořád dokola, dokud se ji všechny děti nenaučí (melodie je převzatá z české lidové písničky Pec nám spadla, takţe by to nemělo dlouho trvat). Pak ţáky naučíme k písničce následující taneček. Děti stojí v kruhu a při Guten Morgen naznačí protahování po ránu (ruce do širokého rozpaţení), při Guten Tag si navzájem 38

18 potřesou rukou, při die Sonne scheint se vykloní z kruhu a rukama naznačí tvar sluníčka, při guten Abend děti zívají (ruka před otevřená ústa), při ich gehe... děti pochodují, při...schlafen poloţí hlavu na spojené ruce a při gute Nacht ruce zůstávají, ale děti si dřepají. (srovnej Sedláčková, 2007) Pozdravy k časovým údajům (5 min.) Učitel dětem zpívá různé německé písničky (nebo je pouští z CD) nejlépe takové, které se uţ učily, nebo se teprve budou učit. Ţáci při tom volně pochodují po prostoru. Kdyţ přestane hudba hrát, řekne učitel nějaký časový údaj, nechá dětem čas na přemýšlení, a po zazvonění na zvoneček všichni ţáci najednou řeknou pozdrav hodící se k danému času. Pak hudba začne znovu hrát a děti pochodovat... Pracovní list k písni Grüßenlied (5 min.) Děti doplní chybějící písmena i obrázky. Opakování nejproblematičtějšího (20 min.) Ve zbývajícím čase opakujeme to, co jsme se od začátku školního roku naučili, především látku, která činí největší obtíţe. Znovu si můţeme zahrát hry Bingo nebo Souboj hledačů. U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 39

19 Studijní materiál číslo 3 Nová slovíčka e Sonne [zone] slunce scheinen [šajnən] svítit schlafen [šla:fən] spát s Bett mn. č. e Betten postel sun [san] shine [šajn] sleep [sli:p] bed Děti, vypozorovaly jste uţ nějaká pravidla německé výslovnosti? Pokud ne, poradím vám. S se čte v němčině jako z (die Sonne) a sch jako š (scheinen, schlafen). Zapamatujte si to! Děti, teď zkuste přijít na to, jak poznáme v němčině sloveso v základním, infinitivním tvaru. Slovesa v infinitivu končí na en, nebo n. Nové vazby Die Sonne scheint. Slunce svítí. Ich gehe schlafen. Jdu spát. The sun is shining. I`m going to bed. Grüßenlied Gu- ten Mor-gen, gu- ten Mor-gen! Gu- ten Tag, die Son- ne scheint. Gu- ten A- bend, gu- ten A- bend! Ich geh schla-fen, gu- te Nacht. 40

20 41 (srovnej Sedláčková, 2007)

21 Příprava na 5. hodinu německého jazyka Říjen Téma: Jak se jmenuješ? Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk, Hudební výchova Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák zná 3 různé způsoby německého Jak se jmenuješ Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 4, sešit Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Zuerst singen wir das Lied Guten Tag... Gut. Jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. Wir wiederholen Grüßenlied. Guten Tag a Grüßenlied (5 min.) Hodinu zahájíme zopakováním si obou dvou písní. Pokyny říkáme německy a doprovázíme je výraznou mimikou a gestikulací (tady velmi snadnou), protoţe obsahují nová slovíčka. Přepisování slovíček (17 min.) Učitel nejprve přečte nová slovíčka, děti je po něm opakují a pak přepisují do svých sešitů. 42

22 Píseň Ich bin ich (8 min.) U: Jetzt kommt zu mir, Kinder, und macht einen Kreis. Učitel zpívá píseň a doprovází ji následujícími gesty tak dlouho, dokud se ji všichni nenaučí. - při frázi Ich bin ich ukazuje učitel ukazováčkem na sebe - und du bist du vybere si ţáka a ukazuje na něho - ich heiβe doplní zde své jméno a přitom ukazuje na sebe - und wie heiβt du? ukáţe zpět na vybraného ţáka Kdyţ se zdá, ţe všichni zvládají, nechá učitel děti zpívat po jednom, aby si ověřil jejich správnou výslovnost a také aby se fráze ještě více zaţily (bojácným dětem můţe pomáhat svým vlastním zpěvem i doprovodem na klavír či kytaru). Přepisování nových vazeb (5 min.) Opakování v kruhu (10 min.) U: Meine Kinder, jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. Učitel nepravidelně vyvolává jednotlivé děti a pokládá jim různé otázky (Wie geht es dir? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Wer bist du?), děti odpovídají celou větou. Kdyţ se daří, přenechá učitel dětem i otázky a uţívá si německou konverzaci svých svěřenců. :-) Závěr U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 43

23 Studijní materiál číslo 4 Nová slovíčka zuerst [cuerst] nejprve singen zpívat wir my s Lied [li:t] mn. č. e Lieder píseň jetzt [ject] teď kommen přijít, přijet kommt přijďte, pojďte (tykání) zu [cu] k, ke mir mi, mně machen dělat macht dělejte, udělejte (tykání) r Kreis [krajs] mn. č. e Kreise kruh wiederholen opakovat wie jaký ist je mein [majn] můj dein [dajn] tvůj r Name [na:me] mn. č. e Namen jméno heißen [hajsən] jmenovat se wer kdo first [fə:st] sing we [wi:] song now [nau] come [kam] come (tykání i vykání) to [tu:] me [mi:] do [du:] do (tykání i vykání) circle [sə:kl] repeat [ripi:t] what [wot] is [iz] my [maj] your [jə:] name [nejm] who [hu:] Poznámky: Z se čte v němčině jako c (zuerst, zu), koncové r je vždy redukované (wir, mir, dir, wer,...) a ei se vţdy vyslovuje jako aj (mein, dein, heißen). Rozkazovací způsob 2. os. č. mn. (tykání) se tvoří odtrţením infinitivní koncovky (-n, -en) a přidáním koncovky t (kommt, macht). Pro jmenovat se Angličané nemají výraz. Výraz wie znamená jak i jaký. Anglicky se však jak řekne how a jaký what. 44

24 Nové vazby Wie ist dein Name? doslova Jaké je tvoje jméno? What is your name? Mein Name ist... doslova Moje jméno je... My name is... Wie heißt du? Jak se jmenuješ? Ich heiße... Jmenuji se... Wer bist du? Kdo jsi? Who are you? Ich bin... Jsem... I am... Ich bin ich (srovnej Andrášová, 2000) 45

25 Příprava na 6. hodinu německého jazyka Říjen Téma: Časování sloves v přít. čase Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák časuje pravidelná slovesa v přít. čase a nepravidelné sloveso být o žák ovládá frázi Kolik máš let? a odpověď na ni Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce Pomůcky: Stud. mat. č. 5, sešit, kostky zájmen a sloves Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Setzt euch, bitte! Zuerst singen wir das Lied Guten Tag... Gut. Jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. Wir wiederholen Grüßenlied und Ich bin ich. Opakování písniček (5 min.) Přepisování slovíček (15 min.) U: Meine Kinder, jetzt hört und wiederholt. Učitel opět nejprve předčítá nová slovíčka, pak je děti přepisují do svých sešitů. Přepíší si i vazby Kolik máš let? a Mám deset let.. Rozpočitadlo Ich bin Peter (5 min.) U: Meine Kinder, jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis. 46

26 Děti naučíme rozpočitadlo i s následujícími gesty: - Ich bin Peter ukazujeme (podobně jako v písni Ich bin ich ) na sebe - du bist Paul ukáţeme na souseda - Ich bin fleiβig pokýváme hlavou - du bist faul kývneme rukou dole - Eins, zwei, drei na prstech ukazujeme počet jedna, dva, tři - du bist frei kývneme rukou nahoru, jako na znamení jsi volný Přepisování gramatiky (10 min.) Děti necháme přepsat časování pravidelných sloves i slovesa být. Procvičování časování sloves s kostkami (10 min.) Slepíme si kostku se zájmeny i kostku se slovesy (síť viz dále). Ţák hodí nejprve zájmennou a pak slovesnou kostkou. Sloveso správně vyčasuje podle dané osoby. U: Meine Kinder, jetzt kommt zu mir und macht einen Kreis... Kdo bude první házet? Víš co, Maruško, rozpočítej to podle našeho rozpočitadla Ich bin Peter... Závěr U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 47

27 Studijní materiál číslo 5 Nová slovíčka hören poslouchat fleißig [flajsich] pilný faul líný eins jeden zwei dva drei tři zehn [ce:n] deset elf jedenáct zwölf dvanáct frei volný alt starý s Jahr [ja:r] mn. č. e Jahre rok listen [lisən] diligent [dilidţənt] lazy [lejzi] one [wan] two [tu:] three [θri:] ten eleven [i levən] twelve [twelv] free [fri:] old year [jiə] Poznámky: Ss a ß se čte jako s (heißen, fleißig), w se čte jako v (wer, wir, zwei) a h za samohláskou samohlásku prodlužuje (zehn, Jahr). Wie alt bist du? doslova Jak jsi starý?, volně Kolik máš let? How old are you? Ich bin zehn Jahre alt. doslova Jsem 10 let starý., volně Mám 10. I am ten years old. Časování pravidelných sloves v přít. čase ich singe zpívám I sing du singst zpíváš you sing er singt zpívá he sings sie singt zpívá she sings es singt zpívá it sings wir singen zpíváme we sing ihr singt zpíváte you sing sie singen zpívají they sing Sie singen (vykání) zpíváte you sing 48

28 Poznámky: Němčina má, narozdíl od angličtiny, pouze jeden přítomný čas. Výše uvedené anglické tvary přísluší času přítomnému prostému. Angličtina nerozlišuje vykání. Zda nám dotyčný vyká, poznáme jen podle oslovení. Zájmeno Sie při vykání se píše vţdy s velkým písmenem. Končí-li kmen na sykavku (heiß-), přidává se ve 2. os. č. j. pouze koncovka t. 2. a 3. os. č. j. pak mají shodný tvar: du heißt, er heißt. Končí-li kmen na t nebo d (bitt-), vkládá se pro snazší výslovnost mezi kmen a koncovku hláska e (ve 2. osobách obou dvou čísel a ve 3. os. č. j. du bittest, er bittet, ihr bittet). Časování slovesa být ich bin jsem I am du bist jsi you are er ist je he is sie ist je she is es ist je it is wir sind jsme we are ihr seid jste you are sie sind jsou they are Sie sind jste you are Rozpočitadlo: Ich bin Peter Ich bin Peter, du bist Paul, Ich bin fleiβig, du bist faul. Eins, zwei, drei, du bist frei. (srovnej Homolková, 2004) 49

29 DU IHR WIR ICH ER / SIE / ES SIE 50

30 SEIN HEI EN KOMMEN HÖREN MACHEN BITTEN (srovnej Vařáková, 2008) 51

31 Příprava na 7. hodinu německého jazyka Říjen Téma: Odkud jsi? Ročník: pátý Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Doplňující vzdělávací obory Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Integrace mezi vzdělávacími obory: Anglický jazyk Rozvíjené kompetence: Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské, Kompetence pracovní Jazykový cíl: o žák časuje pravidelná slovesa v přít. čase a nepravidelné sloveso být o žák ovládá frázi Odkud jsi? a odpověď na ni Místo realizace: třída Časová dotace: 45 min. Rozvíjené dovednosti: Poslech, Mluvení, Čtení, Psaní Použité organizační formy: Frontální výuka, Samostatná práce, Práce ve dvojicích, Plénum Pomůcky: Stud. mat. č. 6, sešit, kostky zájmen a sloves Scénář hodiny Úvod U: Guten Nachmittag, Kinder! Ţ: Guten Nachmittag, Frau Ulmanová! U: Meine Kinder, kommt zu mir und macht einen Kreis. Setzt euch, bitte. Dnes začneme přesně tak, jak jsme minule skončili. Aničko, rozpočítej, kdo bude první házet Ich bin Peter,... Procvičování časování sloves s kostkami (5 min.) Přepisování slovíček (20 min.) U: Meine Kinder, jetzt hört und wiederholt. Učitel předčítá slovíčka, děti je po něm opakují. 52

32 U: Nehmt euere Hefte und schreibt bitte die neuen Wörter. Pokyn obsahuje nová slovíčka, proto jej učitel doprovází výraznou mimikou a gestikulací. Přepisování slovíček učitel alespoň jednou přeruší zazpíváním si některé z nacvičených písní. Doplnění a předvedení rozhovoru ve dvojicích (20 min.) Pokud si děti s něčím nebudou vědět rady, v plénu poradíme. Kontrolujeme, zda děti správně překládají, ať se nenaučí chyby. Rozhovor mohou klidně doplnit o další otázky, tvořivosti se meze nekladou. doporučuji šikovnějším dětem, je náročnější. Závěr U: Auf Wiedersehen, Kinder! Ţ: Auf Wiedersehen, Frau Ulmanová! 53

33 Studijní materiál číslo 6 Nová slovíčka nehmen brát, vzít euer [ojə] váš s Heft mn. č. e Hefte sešit schreiben psát neu [noj] nový s Wort mn. č. e Wörter slovo wo [vo:] kde aus z woher odkud wohnen bydlet in v e Stadt [štat] mn. č. e Städte město s Dorf mn. č. e Dörfer vesnice oder nebo s Haus mn. č. e Häuser dům s Einfamilienhaus rodinný dům s Plattenhaus panelák e Wohnung mn. č. e Wohnungen byt eigentlich vlastně müssen muset ich muss musím schon uţ take [tejk] your [jə:] exercise book [eksəsajz buk] write [rajt] new [ňu:] word [wə:d] where [weə] from where...from live [liv] in town [taun] village [vilidţ] or house [haus] cottage [kotič] block of flats [blok of flæts] flat actually [æktjuəli] must [mast] I must already [əlredi] Eu se vyslovuje jako oj (euer, neu) a st na začátku slov a na začátku kmene slov jako št (Stadt). Woher bist du? nebo Woher kommst du? znamená Odkud jsi?, anglicky Where are you from? Ich bin aus... nebo Ich komme aus... znamená Jsem z..., anglicky I am from... 54

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion

Transkript vom 15. Oktober. Interaktion Transkript vom. Oktober Interaktion 0 0 A B D E F G H Akteur Text Interaktion L/S-G L/E-S S-G/L E-S/L S/S L Guten Tag. S Guten Tag, Frau Kalábek. L Das war heute schön. Setzt euch. Und gleich zählen wir

Více

Test časování sloves, číslovky, pozdravy

Test časování sloves, číslovky, pozdravy Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_06 Test časování sloves, číslovky, pozdravy Němčina 1. ročník

Více

Písemná práce - NJ/6.ročník 1

Písemná práce - NJ/6.ročník 1 Písemná práce - NJ/6.ročník 1 přelož : měsíc kalt kde der Onkel strom ich bin škola Guten Tag! čtu sieben pracujeme mein Papi (Vater) jsem das Wetter rodina singen můj der Unterricht co Rechnen wir! doplň

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.08 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.08 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: jazyků Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.08 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská

Více

PSANÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková

PSANÍ. Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : von: an: susi_hartwig@google.com darina.mala@volny.cz Datum: 24. 09. 2013 Betreff:

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů.

Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_pracovni_list Slovosled v němčině Němčina 1. ročník Výklad

Více

Tento pracovní list slouží k procvičování porozumění německému textu.

Tento pracovní list slouží k procvičování porozumění německému textu. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8.03 Já a moje rodina (pro 8. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování porozumění

Více

pro základní vzdělávání platné od

pro základní vzdělávání platné od Příloha č. 1 k ŠVP ZŠ Volyně Zapracování Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 Čj.: Schváleno radou školy dne: 20. 6. 2013 Na základě Úpravy Rámcového vzdělávacího

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Seznam příloh. A... Záznamový arch pozorování. B.. Ukázka vyplněného záznamového archu. C... Plán hodiny experimentální skupina

Seznam příloh. A... Záznamový arch pozorování. B.. Ukázka vyplněného záznamového archu. C... Plán hodiny experimentální skupina PŘÍLOHY Seznam příloh A..... Záznamový arch pozorování B.. Ukázka vyplněného záznamového archu C.... Plán hodiny experimentální skupina D.. Plán hodiny kontrolní skupina E.. Text písně pracovní list F..

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 2 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6 MATEMATIKA 1. Která rovnost není správná? a) 3 (4+5) 2 = 54 b) 3 (4+5 2) = 52 c) (3 4+5) 2 = 34 d) 3 4+5 2 = 22 2. Jirka si z ušetřených peněz koupil knihu za 102,- Kč a zápisník za 40,- Kč. Kolik korun

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind

1) Členy podstatných jmen opakování Die Artikel Wiederholung. r.m. der r.ž. die r.stř. das. 4. den Mann 4. die Frau 4. das Kind Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_03 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

Hallo, wie geht es? lektion 1

Hallo, wie geht es? lektion 1 lektion 1 1 Hallo, wie geht es? Hallo, Laura, wie geht es? Hallo, Oliver, danke, gut. Und dir? Auch gut. Laura, das ist mein Freund Filip aus Tschechien, aus Prag. Filip, das ist meine Freundin Laura.

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G

2 zwei SS = ß 10:00 14:00 22:00. 1. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. N S E H O T R G pracovní sešit orstellen. Vorstellen. Begrüßungen und Verabschiedungen. Pozdravy. a) Buchstabensalat. Schreiben die Grußformeln richtig. Napište správně jednotlivé pozdravy. A O. L! H L SS = ß N 4. T U

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce

téma Begrüßung und Verabschiedung Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Auf Wiedersehen! Hallo! Grüß dich! Tschüs! zvířata a citoslovce Ene mene 1 Téma Begrüßung und Verabschiedung strana 2 Číslo Cíl hodiny 1. prezentace a procvičování pozdravů seznámení s obálkou učebnice 2. nácvik rozpočitadla Slovní zásoba Guten Morgen! Guten Tag! Guten

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Autor: Milena Hrušková Copyright 2015 Amelie Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozšiřována v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez

Více

Mezipředmětové vztahy. Tématické okruhy Německá abeceda.

Mezipředmětové vztahy. Tématické okruhy Německá abeceda. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Německý jazyk Ročník: 7. ročník Výstup Učivo Průřezová témata - Vyslovuje a čte nahlas - základní pravidla plynule a foneticky výslovnosti

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Pracovní list 1 / Arbeitsblatt 1. Třídění Obst und Gemüse

Pracovní list 1 / Arbeitsblatt 1. Třídění Obst und Gemüse SPRECHEN Pracovní list 1 / Arbeitsblatt 1 Třídění Obst und Gemüse Pracovní list 1 / Arbeitsblatt 1 Číslo Název Autor Návod 1 Obst und Gemüse Magda Mikšovská Děti čtou obrázky Děti tvoří spojení: K wie

Více

TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves NEPRAVIDELNÁ SLOVESA Pracovní list č. 1 1. Jaké skupiny nepravidelných sloves rozlišujeme? 1) 2) Přiřaď slovesa do skupin a přelož je: fahren, schlafen, geben, lesen, backen, sprechen,

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č Můj počítač (pro 8.

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č Můj počítač (pro 8. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8.07 Můj počítač (pro 8. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování slovíček týkajících

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Ž si poslechnou řešení z nahrávky. Srovnají výsledek se svým předchozím zápisem do sešitu a opraví si případné chyby.

Ž si poslechnou řešení z nahrávky. Srovnají výsledek se svým předchozím zápisem do sešitu a opraví si případné chyby. strana cvičení materiál metodický postup organizační forma čas str. 56 1 Ž si prohlédnou obrázek a česky odpoví na otázky. 2a Ž si prohlédnou obrázky A I a srovnají je se situací na obrázku ve cv. 1. Potraviny,

Více

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.3 Německý jazyk 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Výuka má žáky dovést k úrovni A

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: jazyků Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_IV/2.12 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Bekannte Persönlichkeit - Patrik Nowak über sich Mein Alter Ich bin 32

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH k ověřování sady DUM

ZÁZNAMOVÝ ARCH k ověřování sady DUM Název školy Číslo projektu Název projektu Název šablony klíčové aktivity Zpracovatel sady DUM Název sady DUM Kód sady DUM ZÁZNAMOVÝ ARCH k ověřování sady DUM Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter.

1) Číslovky a základní početní úkony zápis. Die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_06 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Wo? Wer? Woher? Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_75_Wo Wer Woher_PWP

Wo? Wer? Woher? Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_75_Wo Wer Woher_PWP Wo? Wer? Woher? Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_75_Wo Wer Woher_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu:

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Deutsch mit Max 1 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Deutsch mit Max 1 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Vyučující: Mgr. Ivana Panochová Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Deutsch mit Max 1 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 1. Úvodní fonetický kurz - Namen - Grüße - Zahlen - Lieder

Více

Tento pracovní list slouží k opakování znalostí o Německu, dále pak k opakování probrané slovní zásoby. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Tento pracovní list slouží k opakování znalostí o Německu, dále pak k opakování probrané slovní zásoby. Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 8.10 Závěrečné opakování (pro 8. ročník) Tento pracovní list slouží k opakování znalostí

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Ž si prohlédnou obrázek a řeknou česky, jaká situace je zobrazena. Pak poslouchají rozhovor na CD a čtou souběžně s nahrávkou.

Ž si prohlédnou obrázek a řeknou česky, jaká situace je zobrazena. Pak poslouchají rozhovor na CD a čtou souběžně s nahrávkou. Použité zkratky: Ž = žák/žáci (Schüler) U = učitel/učitelka (Lehrer/in) uč. = učebnice (Kursbuch KB) PS = pracovní sešit (Arbeitsbuch AB) cv. = cvičení (Aufgabe/Übung) SPU = specifická porucha učení =

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Hello again!

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Školní vzdělávací plán: Planet 1

Školní vzdělávací plán: Planet 1 LEKCE 1 LEKCE 2 Klíčové Očekávané výstupy Učivo dané RVP pozdravit sociální a personální - navázat kontakt komunikativní - rozumět krátkému projevu doprovázenému ilustracemi LEKCE 3 k učení - umět vyhledat

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Chit Chat 2 - Lekce 1

Chit Chat 2 - Lekce 1 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit I can / can t. Já umím / neumím. ski lyžovat skate

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: TEMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Čísla a hodiny Jazyk a jazyková komunikace Anglický

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 5 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Können Sie mir bitte helfen? Pro zeptání se na pomoc Sprechen Sie Englisch? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Sprechen Sie _[Sprache]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem

Více