prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka"

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok byl pro nás určitým prubířským kamenem, v němž jsme se snažili dokázat, že naše existence má své opodstatnění, a splnit důležitý úkol, který jsme si předsevzali. Udržet zaběhnutý systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem kraji a navázat na něj, při současném zachování šíře i kvality programové nabídky a poskytovaných služeb, byť za změněných materiálních i personálních podmínek. Jak se nám to podařilo, to můžete posoudit pouze Vy. Z velkého zájmu o naprostou většinu námi nabízených programů a vysokého počtu klientů, kteří nás navštívili, snad můžeme usuzovat, že ano. V průběhu roku jsme si prošli některými změnami. První změnu jste již zřejmě zaznamenali. V souvislosti s novým Školským zákonem byla naše organizace v posledním čtvrtletí roku 2005 přejmenována z Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje na Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (internetovou doménu, která byla zkratkou původního názvu, jsme však neměnili). Druhá změna je čerstvější a radujeme se z ní nejvíce. Díky úspěšným projektům se nám podařilo získat od MŠMT ČR a Královéhradeckého kraje nemalé finanční prostředky a mohli jsme Vám dát předvánoční dárek v podobě nově vybavených prostor na všech našich pracovištích. Věříme, že příjemnější prostředí s moderním technickým vybavením přispěje ke kvalitě našich vzdělávacích služeb. Kromě těchto služeb Vám nyní též můžeme za příznivé ceny nabídnout kvalitní tisk a vazbu nejrůznějších materiálů. Milí přátelé, v ruce právě držíte novou programovou nabídku na období únor - srpen 2006, která vznikla za přispění interních i externích pracovníků a spolupracovníků našeho vzdělávacího zařízení. Moc si přejeme, aby Vám pomáhala ve Vaší práci s žáky a studenty, a nejen v ní. Budeme vděčni za veškeré Vaše ohlasy, připomínky a náměty a předem za ně děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Náchod, Smiřických 1237 prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 13 pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Vybrané kapitoly z legislativy. Daň z příjmu a DPH Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Hygienické předpisy ve veřejném stravování Rámcový vzdělávací program pro ZV. Zkušenosti s tvorbou ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Vedení školy a vytváření dobrých podmínek pro realizaci ŠVP Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Na slovíčko s Českou školní inspekcí. Hospitace - přítel, či nepřítel? Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vybrané kapitoly z legislativy. Odpovědnost školy za škodu způsobenou nezletilými a těmi, kdo nemohou posoudit následky svého jednání pracoviště Trutnov Evaluace ve škole. Autoevaluace školy pracoviště Rychnov nad Kněžnou Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak na to - od RVP k ŠVP na 1. stupni ZŠ Rámcový vzdělávací program pro GV. Jak na to - od RVP k ŠVP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Metodika spisové služby v resortu školství Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce pracoviště Jičín Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v ZŠ Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v MŠ Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Jak psát projekty Vybrané kapitoly z pracovního práva pracoviště Náchod Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VII Jak na školní řády Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VIII Praktické pozitivní dovednosti Jak na to aneb Budeme tvořit ŠVP Zákon o postihu mladistvých, soudy pro mladistvé Celoškolní projekty Inovativní škola Evaluace mateřské školy Netradiční vzdělávání učitelského sboru Moderní trendy ve školním stravování aneb Žijeme ve 3. tisíciletí Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 19 pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Rozvíjíme (nejen) smyslovou percepci Využití relaxačních technik ve školní praxi. Aktivitou proti stresu Komunikace mezi učitelem a žákem. Neklidné dítě ve škole Poruchy chování

3 OBSAH Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Průřezová témata v ŠVP Umění komunikace II Neukázněné dítě v předškolním věku Efektivnější učení se žáků pro ŠVP i pro sebe Jak pomoci dětským obětem násilí II Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ. Tvorba projektů Jak na výchovu. Dospívající mládež Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení Projektové vyučování aneb RVP v praxi pracoviště Trutnov Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Rámcový vzdělávací program pro ZV. Tvorba a realizace ŠVP Hospitace ve speciální škole. Dítě s autismem a mentální retardací Jak zvládat stres (ZMĚNA TERMÍNU) Didaktické a prožitkové hry pracoviště Rychnov nad Kněžnou Psychohry využitelné pro práci se třídou Kdy dítě onemocní Sebepoznáním k sebejistotě Sborovna a vztahy v ní Diagnostika vztahů v třídním kolektivu Prevence kriminality ve školním prostředí Relaxační techniky pro učitele Učitel šikanovaný žákem Agresivní dítě v prostředí školy Individuální vzdělávací plán a jak si s ním poradit Zvláštnosti komunikace mezi mužem a ženou Skrytý vrstevnický program Komunikace s problémovými rodiči Učební styly žáků pracoviště Jičín Výchovné poradenství Hra jako prevence závislostních poruch Děti milují barvy. Mandaly Rámcový vzdělávací program pro ZV. ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Odměny a tresty ve školní praxi Školní vzdělávací program v ZŠ. Průřezová témata Prevence kriminality ve školním prostředí Krizové situace ve výuce Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Exkurze Školní vzdělávací program v ZŠ. Pilíře tvorby ŠVP Dítě v zátěžových životních situacích. Rizikové situace ve výchově pracoviště Náchod Mandala - v duchu hudby Psychomotorická cvičení Asertivita a stres Uvolnění pro učitele Mandala - v duchu příběhů Antistresová cvičení, relaxační techniky pro zdraví a osobní rozvoj Sluneční jóga a omlazující techniky Strategie vyšetřování šikany II Jak to vidím já - žák 1. stupně ZŠ Metodami aktivního učení žáků ke klíčovým kompetencím Duševní zdraví. Jak se cítíme? Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Mandala - konstrukční

4 OBSAH Jak to vidím já - žák 2. stupně ZŠ Kázeňsky problematičtí a obtížně zvladatelní žáci aneb Problémoví žáci v kontextu dluhů rodiny a nezodpovědných médií Mateřská škola a 1. stupeň ZŠ 29 pracoviště Hradec Králové Hudbou a pohybem ke zdraví Angličtina pro nejmenší efektivně Na pomoc učitelkám mateřských škol. Talentované dítě Hudba kolem nás. Lidové taneční hry a písně Náměty pro hudební činnosti. Vedení pěveckého sborečku Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z vosku Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z těsta Motivovaná cvičení. Cvičení s destičkami Country tance Dílna učitelů 1. stupně Plánování v práci učitelky MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Jak začít v první třídě Genetická metoda čtení a psaní Péče o řeč dětí Didaktické a prožitkové hry Dětský aerobik v základní škole Setkání v mateřské škole. Exkurze do MŠ Chrudim pracoviště Trutnov Péče o řeč dětí I Na pomoc učitelkám mateřských škol. Využití knihovny Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z vosku Malování pro děti Výtvarný jazyk. Jak si usnadnit práci Výtvarné dílny. Velikonoční tvoření Výchova k ekologii. Jak si sestavit plán EVVO Motivovaná cvičení. Ranní pohybové chvilky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Výchova k ekologii Hudba kolem nás. Lidové taneční hry a písně Setkání v mateřské škole Péče o řeč dětí II Koncovky podstatných jmen Na pomoc učitelkám mateřských škol. Evaluace v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jarní a letní inspirace Inspirace pohádkou Motivovaná cvičení v mateřské škole. Zábavné cvičení s náčiním Tvořivá dílna ke skupinovému vyučování Na pomoc učitelkám mateřských škol. Dvoudenní setkání Na pomoc učitelům českého jazyka. Genetická metoda čtení a psaní Setkání v mateřské škole. Výtvarné a pracovní činnosti pracoviště Jičín Hry s textilem Hudba kolem nás. Pohybová průprava k tanečním hrám Na pomoc málotřídním školám Plánování v práci učitelky MŠ Motivovaná cvičení. Cvičení s dětskými výrobky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Třídní projekty pracoviště Náchod Na pomoc učitelkám MŠ Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku Život nanečisto I Zkušenosti s tvorbou ŠVP na 1. stupni ZŠ

5 OBSAH Hrajeme si s pohádkami Jak provádět autoevaluaci v mateřských školách využívajících Kurikulum podpory zdraví v MŠ Výtvarné dílny. Podzimní tvoření Český jazyk a literatura 38 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům českého jazyka. Alternativní metody ve výuce ČJ Na pomoc učitelům českého jazyka. Český jazyk pro cizince Na pomoc učitelům ČJ. Maturita z českého jazyka a literatury Na pomoc učitelům českého jazyka. Možnosti prostoru v tvůrčím psaní Na pomoc učitelům českého jazyka. Jak na skladbu na ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Aktivizující metody ve výuce II Na pomoc učitelům českého jazyka. Máchovy a Raisovy vzpomínky pracoviště Jičín Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak vytvořit vlastní projekt? Vlastivědné procházky. Václav Čtvrtek v Jičíně pracoviště Náchod Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na gymnázia a střední školy Výuka ČJ s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Čeština nejen pro dyslektiky Cizí jazyky a literatura 40 pracoviště Hradec Králové Kurz anglického jazyka pro začátečníky Zkoušky z anglického jazyka Montréal la multiculturelle. Québec la quadricentenaire ou Comment introduire les réalités québécoises en classe de FLE Deutsch als zweite Fremdsprache Arbeit mit literarischen Texten III Evropská jazyková politika a česká ZŠ I Práce s jazykem a metodikou angličtiny Todays Britain and Reading Literature. Todays Wales Teaching Business English Metodický seminář s náslechem v hodině anglického jazyka Evropská jazyková politika a česká ZŠ II Autonomes Lernen im Fremdsprachenunterricht Angličtina a mezipředmětové vztahy Nové učebnice a výukové materiály v angličtině Německé částice ve vyučování němčině na ZŠ Jak si poradit s výukou anglických počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen Vliv mezijazykové interference na osvojování německého jazyka v oblasti gramatické Todays Britain and Reading Literature. New Names in British Fiction Vyučování cizímu jazyku žáků s SVPU Keltský kaleidoskop - výuka reálií pro učitele angličtiny Metodicko-jazykový letní kurz anglického jazyka pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro pokročilé/a, B Kurz anglického jazyka pro začátečníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Jak na cizí jazyk u dětí s poruchami učení pracoviště Náchod Celoroční kurz francouzského jazyka/z

6 OBSAH Celoroční kurz francouzského jazyka/mp+sp Celoroční kurz anglického jazyka/mp Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz anglického jazyka/mp Celoroční kurz anglického jazyka/p Celoroční kurz anglického jazyka Celoroční kurz anglického jazyka/z Celoroční kurz anglického jazyka/z Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz německého jazyka/z0+mp+sp Jazyky bez bariér Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV) 47 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům dějepisu. Méně známé autoritativní režimy 20. století Na pomoc učitelům společenských věd. Občanský a společenskovědní základ v rámci maturitní zkoušky Na pomoc učitelům dějepisu. Maturitní zkouška z dějepisu Cesty minulosti. Francouzská revoluce. Rok Na pomoc učitelům společenských věd. Kapitoly z dějin křesťanství v českých zemích Na pomoc učitelům dějepisu. Vývoj na Blízkém a Středním Východě po r Mediální výchova. Reality show a životní styl mladé generace Na pomoc učitelům dějepisu. Hospitace v hodině dějepisu Na pomoc učitelům společenských věd. Stát a právo aneb RVP v praxi pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? Historické jádro Trutnova Rámcový vzdělávací program pro ZV. Dějepis a tvorba ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Exkurze v pobytovém středisku MV ČR pracoviště Náchod Nelineární dějiny RVP pro dějepis aneb Cesta je odměna Cesty minulosti XI. Králové a kacíři. Východní blok Na pomoc učitelům dějepisu. Jiří Poděbradský - problémy interpretace Matematika, fyzika 50 pracoviště Hradec Králové Fyzika kolem nás. Fyzika v lékařství Nebojme se samostatné práce žáků v matematice aneb Od jednoduché úlohy k projektům Hry ve vyučování matematice Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP Fyzika v pokusech. Struktura a vlastnosti látek, termika pracoviště Trutnov Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi III Fyzika v pokusech. Magnetismus Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi IV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Objevujeme v matematice Fyzika v pokusech. Měření elektrických veličin Rozvoj osobnosti žáka ve vyučování matematice Metody aktivace a motivace žáků v hodinách matematiky pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Na pomoc učitelům matematiky pracoviště Náchod Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na gymnázia a střední školy RVP pro matematiku

7 OBSAH Didaktické situace ve vyučování matematice I Fyzika a matematika - spolupráce nebo souboj? Jednoduché pokusy z fyziky - geometrická optika Objevujeme v matematice RVP pro fyziku Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis 54 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům zeměpisu. Portugalsko. Madeira Projektová výuka biologie na střední škole Praktikum z geologie II. Petrologie Na pomoc učitelům zeměpisu. Rakousko Na pomoc učitelům zeměpisu. Maturitní zkouška ze zeměpisu Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - lidoopi Na pomoc učitelům zeměpisu. Rhodos Botanická zahrada jako učební pomůcka Přírodovědně didaktická vycházka II pracoviště Trutnov Jarní botanická exkurze. Rýchory pracoviště Rychnov nad Kněžnou Zeměpis na škole. Výuka zeměpisu podporovaná počítačem Exkurze do CHKO v ČR. Orlické hory Severozápadní Čechy - země znovuzrozená pracoviště Jičín Rámcový dlouhodobý plán enviromentální výchovy pracoviště Náchod Laboratorní cvičení z přírodopisu - pedologie Nové trendy v regionální geografii Chráněná území východních Čech Rizika a nejistoty současného světa Místo předmětu chemie ve Školních vzdělávacích programech Lékárna v přírodě Metodika chemie II. aneb Alternativní laboratorní práce z organické chemie Metodika chemie III. aneb Tvořivá činnost žáků v chemii Tělesná výchova 58 pracoviště Hradec Králové Základní kurz pro instruktory snowboardingu Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení podle Pilatese Nové trendy v tělesné výchově. Posilovací cvičení pracoviště Trutnov Lanové aktivity ve školní TV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nové trendy v tělesné výchově. Jógaball a Balantes Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování pracoviště Jičín Nové trendy v tělesné výchově. Overbally Základy skotských a řeckých tanců Výuka atletiky na školách pracoviště Náchod Rozvoj silových schopností a rozvoj flexibility, novinka ve světě náčiní FLEXI-BAR Využití overballů v hodinách tělesné výchovy

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více