Speciální základní škola Vysoké Mýto Rokycanova Vysoké Mýto Tel.č., fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola Vysoké Mýto Rokycanova 761 566 01 Vysoké Mýto Tel.č., fax: 465420787 e-mail: szsvm@seznam.cz"

Transkript

1 Speciální základní škola Vysoké Mýto tel.č., fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 1

2 název školy: Speciální základní škola Vysoké Mýto sídlo školy:, zřizovatel: Pardubický kraj právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: Jarmila Drábková zástupkyně řed.: Alena Černá výchovná porad: Yvona Jetmarová, konzultační dny pondělí, středa metodik PRCH: Hana Mrázková kontakt: tel.č., fax.: internetové stránky: vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny čj.szšvm/47/2009 podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II, č.j. SZŠVM/ 48 / 2010 podle RVP ZŠS Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠS, č.j.szšvm/54/2010 Vzdělávací program zvláštní školy č.j /97-22 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Školní vzdělávací program školní druţiny zaměstnanci školy: 24 pedagogických pracovníků( z toho 16 učitelů, 3 vychovatelky a 7 pedagogických asistentek ) 3 osobní asistentky 6 provozních zaměstnanců školská rada: ustavena , 3 členové Přehled oborů vzdělání (podle školského rejstříku) 1. základní škola praktická kapacita 100 ţáků 2. základní škola speciální kapacita 30 přípravný stupeň základní školy speciální kapacita 12 ţáků 3. školní družina kapacita 24 ţáků 2

3 Charakteristika školy Jsme škola zabývající se základním vzděláváním a výchovou mentálně postiţených ţáků. Přibývá nám stále více ţáků se souběţným postiţením více vadami, ţáků nechodících. V naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postiţení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy vzdělání a schopnost sebeobsluhy. Škola nabízí řadu doplňujících akcí, které mají ţáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyţařský výcvik v rámci hodin Tv, recitační, pěvecké a výtvarné soutěţe a řada sportovních soutěţí. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, záţitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je ţákům umoţněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu. Pořádáme pro naše ţáky nejrůznější kulturní akce jako jsou návštěvy filmových a divadelních představení a koncertů. Patříme do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky i do celkového ţivota školy. Speciální základní škola se nachází v poměrně moderní budově (z roku 1993), která je ve vlastnictví Města Vysoké Mýto. Poskytuje ucelené a prostorné zázemí, včetně školního hřiště a zahrady, které jsou vyuţívány k relaxačním, sportovním, ale i pracovním činnostem (na školním pozemku). Ve škole máme vybavenou počítačovou učebnu, dílnu, cvičnou kuchyni, pracovnu šití, učebnu pro výtvarné práce, tělocvičnu, ţákovskou knihovnu a relaxační místnost. Snaţíme se o postupnou přeměnu klasické školy ve školu nového typu, která by se měla stát základem pro celoţivotní učení, kde ţák je partnerem. Vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností se upevňují. Ve školním roce 2010/2011 jsme pokračovali ve 4. a 9. ročníku ZŠ praktické ve vzdělávání podle našeho školního vzdělávacího programu pro ţáky s lehkým mentálním postiţením Přátelská škola pro všechny. Mottem našeho ŠVP je heslo Chceme ţít spolu, ne vedle sebe. Věříme, ţe jeho realizací se nám daří dále zkvalitňovat přípravu našich ţáků pro ţivot a podporovat jejich celoţivotní vzdělávání, zlepšovat kulturu školy a systematicky budovat image školy. Dokončili jsme Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II pro ţáky se středním, těţkým a hlubokým mentálním postiţením, který v 1. A 7. ročníku nahradil dosud platný vzdělávací program (Pomocné školy a Rehabilitační program.) 3

4 Personální zabezpečení činnosti školy V naší škole ve školním roce 2010/2011 pracovalo 24 pedagogických pracovníků, 6 provozních pracovníků, 1 osobní asistentka, která je zaměstnankyní Farní charity Nové Hrady a 2 osobní asistentky zaměstnané v Centru zdravotně postiţených v Ústí nad Orlicí. Učitelský sbor tvořilo 16 učitelů, 3 vychovatelky a 7 pedagogických asistentek (20 ţen, 4 muţi). Z pedagogických pracovníků je 15 plně kvalifikovaných (68%). 5 pedagogů v tomto školním roce dálkově studovalo, 2 učitelky ukončily magisterské studium učitelství, ostatní pokračují. Nekvalifikovaným učitelům se snaţíme metodicky pomáhat. Většinou se jedná o mladé, perspektivní a zapálené učitele, kteří mají chuť pracovat s dětmi a jsou plní nápadů. Prostřednictvím Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním byla placena 1 pedagogická asistentka na celý úvazek a 1 pedagogická asistentka na čtvrtinu úvazku. Ve školním roce 20010/2011 vykonaly pod vedením našich pedagogů pedagogickou praxi 3 studentky PF v Hradci Králové, 2 studentky SOŠ veřejnoprávní a sociální ze Stěţer, 1 studentka VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, 1 studentka VOŠ a SPed.Š Litomyšl A 1 studentka VOŠ a S zdrav.š Havlíčkův Brod ped.asistence. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů probíhalo prostřednictvím seminářů, které vybíráme z nabídky NIDV a z CCV Pardubice vybíráme semináře, které jsou přínosem při práci podle ŠVP a při zpracování šablon. V průběhu roku si všichni pedagogové vyměňovali zkušenosti v metodách a formách práce /vzájemné hospitace, ukázkové hodiny/ Ředitelka školy absolvuje vzdělávací program pro řídící pracovníky Leaderem uvnitř. Výchovná poradkyně absolvovala v rámci celoţivotního vzdělávání 40ti hodinový kurz Kompetence výchovných poradců Zástupkyně řed. školy absolvuje vzdělávací program Personální řízení (září leden 2011) Preventistka rizikového chování ţáků je průběţně proškolována (výběr z nabídky vzděl. center) Vzdělávání v rámci metodických sdruţení ukázky činností ze seminářů HAMET proškolení výchovné poradkyně a 1 učitele pracovníky PPP v Ústí nad Orlicí volba povolání V rámci SIPVZ je z 23 pedagogických pracovníků proškoleno: v úrovni Z 7 učitelů, v úrovni P0 6 učitelů, v úrovni P1 1 učitel a v úrovni P2 4 učitelé. Úroveň proškolení Počet pedagogů Z 7 P 0 6 P 1 1 P 2 4 neproškoleno 6 (ped. asistenti) 4

5 Zápis k povinné školní docházce, přijímání nových žáků Ve školním roce 20010/2011 jsme měli k celkem 89 ţáků, do konce školního roku byl počet ţáků rovněţ 89. Během školního roku se odhlásilo 11 ţáků a 1 ţák byl odebrán z rodiny do výchovného ústavu (spoluúčast na trestném činu mimo školu), přihlásilo se 12 ţáků. Dvě rodiny se během školního roku odstěhovaly a opět přistěhovaly do Vysokého Mýta ( 5 ţáků ) migrace je způsobena problémy s bydlením a s placením nájemného. Počty žáků k Počty žáků k Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠ 1 1 speciální Celkem Školní družina Ve škole bylo 7 tříd základní školy praktické s průměrným počtem 9 ţáků na třídu. 1. a 2. ročník a 4. a 5. ročník byly spojeny, 5 tříd základní školy speciální s průměrným počtem 5 ţáků na třídu a 2 oddělení školní druţiny s průměrným počtem ţáků 11,5. K zápisu do školy chodí v poslední době velmi málo dětí, během školního roku zaznamenáváme nárůst počtu ţáků v jednotlivých ročnících také v menší míře. Zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2010/2011: Počet žáků ZŠ praktická 1 dodatečně 1 ZŠ speciální 1, po odkladu školní docházky Celkem 3 Výsledky vzdělávání žáků (podle cílů stanovených ŠVP a podle stupňů poskytovaného vzdělávání) Vycházející žáci ve školním roce 2010/2011: Třída Počet žáků Z toho odešlých do středního vzdělávání Z toho uchazeči o zaměstnání Celkem Prodloužená školní docházka 4 ţáci OU a PrŠ Chroustovice 3 ţáci ISŠT Vysoké Mýto 2 ţáci zedník na VOŠ stavební Vysoké Mýto 3 ţákyně zahradnice SŠZ Litomyšl 5

6 Výsledky vzdělávání žáků prospěch ve školním roce 2010/2011: Třída ZŠ Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl praktická s vyznamenáním roč,5.roč Třída ZŠ Počet žáků Prospěl Neprospěl speciální 1. rehabilitační 4 + 1(přípr.st.) rehabilitační Výsledky vzdělávání žáků chování ve školním roce 2010/2011: Třída Počet Pochvala Napomenutí Třídní Ředitelská II.stupeň III.stupeň žáků důtka důtka z chování z chování (4.roč.) Třída Počet žáků Pochvala Ředitelská důtka II.stupeň z chování III.stupeň z chování 1. rehabilitační (přípr.st.) 2. rehabilitační Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připravení pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, schopní asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. 6

7 Na základě analýzy podmínek školy, moţností a potřeb ţáků jsme si stanovili tyto priority, které jsme úspěšně naplňovali: 1. Škola otevřená pro kaţdého pro ţáky, rodiče, veřejnost 2. pozitivní ovlivňování postojů, motivací, hodnotového systému, norem a pravidel schopnost komunikovat a řešit tvůrčím způsobem sociální problémy (Etická výchova). 3. efektivita vedení výuky a diskuse nad metodami a formami výchovně vzdělávací práce 4. rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti bez ohledu na vyučovací předmět ve všech ročnících 5. Rozvoj pracovních dovedností ţáka a jejich předprofesní příprava, směrování ţáků k výběru učebního oboru a motivování k vyučení v tomto oboru 6. Široká nabídka volnočasových aktivit vedených našimi pedagogy v době po vyučování (Sportovní klub, tématické projekty ) 5. Individuální přístup ke kaţdému ţákovi Naše priority se snaţíme naplňovat pomocí výuky podle ŠVP Přátelská škola pro všechny a prostřednictvím projektového vyučování, které máme rozpracované pro uplatňování průřezových témat a klíčových kompetencí. Ve školním roce 20010/2011 jsme dokončili Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II. vypracovaný podle RVP ZŠS a ŠVP přípravného stupně ZŠS. Pro 2 ţáky jsme zpracovali individuální vzdělávací plány podle RVP ZV, aby mohli být na I.stupni ZŠ praktické integrováni. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jiţ 18 let udrţujeme partnerské vztahy se Spezial Paul - Zimmermann Schule v německém Korbachu, partnerském městě Vysokého Mýta. Letos se uskutečnila plánovaná cesta našich ţákyň do Korbachu na výtvarný projekt práce s vlnou. Týdenní pobyt jsme mohli absolvovat díky podpoře, kterou nám poskytlo Město Vysoké Mýto zajistilo auto s řidičem. Kontakt se snaţíme udrţet také dopisováním a výměnou ţákovských prací. Další spolupráce je s polským partnerským městem Vysokého Mýta s Pyrzycemi. Jsme v kontaktu s tamní speciální školou, na podzim 2010 nás kolegyně z Pyrzycz navštívily v rámci Partnerských dnů. Přes snahu věnovat spolupráci s rodiči našich ţáků zvýšenou pozornost se nám toto nedaří. Rodiče často nepovaţují vzdělání své ani svých dětí za prioritu. Snaţíme se o vzbuzení zájmu o školu, navození důvěry a celkové zapojení rodičů do ţivota školy pomocí společných projektů, zvaním rodičů na nejrůznější akce v dopoledních i odpoledních hodinách, třídní schůzky atd. Zejména rodiče ţáků ZŠ praktické se zapojují minimálně. Naopak rodiče ţáků ZŠ speciální se zapojují velmi aktivně, přispívají na akce pomocí, občerstvením, sami organizují akce pro děti. Dalšími partnery, s nimiţ úzce spolupracujeme je nízkoprahový klub EMKO, ČČK v Ústí nad Orlicí, Odbor sociální péče ve Vysokém Mýtě, poradenská zařízení (SPC Kamínek Ústí nad Orlicí a PPP Ústí nad Orlicí). Vyuţíváme nabídky z programu Městské galerie, M klubu, Muzea a DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě. 7

8 Realizované projekty, environmentální výchova, prevence rizikového chování, dopravní výchova V průběhu školního roku se uskutečnilo několik celoškolních projektů, v nichţ ţáci získávali nové informace, dovednosti a uplatňovali jak svoji samostatnost, tak svou připravenost na práci v týmu. V rámci projektů jsme naplňovali jednotlivé tématické okruhy průřezových témat a dbali na plnění klíčových kompetencí daných RVP ZV. Ukázky čtení Celoroční projekt 1. stupně ZŠ p ke zvyšování čtenářské gramotnosti Zážitkový kurz Mladé Buky zářijový turistický pobyt pro ţáky 2. stupně ZŠp Den bez aut - zářijový projekt dopravní výchovy 1. stupně ZŠp a celé ZŠs Zdravé svačinky celoroční projekt Testování HAMET - celoroční Drakiáda říjnový projekt pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp Mezinárodní den zvířat - říjen Adventní tvořivé odpoledne výtvarné činnosti pro ţáky a jejich rodiče Canisterapie - prosinec Strašidýlkový večer světýlek listopadový projekt pro ţáky ZŠs, 1. stupně ZŠp a a jejich rodiče Čertování prosincový projekt pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp Pexesiáda - pro ţáky 2. stupně ZŠp Štědrý večer a spaní ve škole prosincový projekt pro ţáky rehabilitačních tříd ZŠs Netradiční pětiboj soutěţe v netradičních sportech pro ţáky ZŠs z Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Litomyšle, Chocně a České Třebové. Karneval pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp První pomoc přednáška pracovnice ČČK Velikonoční tvořivé odpoledne - výtvarné činnosti pro ţáky a jejich rodiče Taneční maraton školní i okresní kolo Charitativní koncert Nadace NOVA dubnový koncert pro handicapované v Praze 8

9 Černá a bílá kniha šikany Den Země prezentace práce naší školy na vysokomýtském jarmarku Pálení čarodějnic v Dolním Jelení projekt připravený rodiči pro ţáky ZŠs Ukaž, co umíš soutěţ talentů Beseda s Policií ČR Filcování v Korbachu ţákyně 2.stupně ZŠ praktické Celoroční projekt Prevence rizikového chování projekt finančně podpořený MŠMT - Jsme proti kouření, rodinná a sexuální výchova, testování fyzické kondice, Environmentální výchova EVVO je realizována ve všech ročnících praktické i speciální školy, prolíná vzdělávacím programem školní druţiny a ovlivňuje veškerý chod a provoz školy. Ţáci třídí v celé budově odpad, sbírají hliník do soutěţe O skřítka Ekolíka, jogurtové kelímky do soutěţe O ţíţalu Mejťandu, tetrapak a sbírají pomerančovou kůru. V rámci Dne Země pořádáme na vysokomýtském náměstí jarmark, kde děti kaţdoročně prezentují svou celoroční práci. V rámci projektu Ţivá zahrada ţáci pozorují a zapisují, které druhy ţivočichů ţijí na naší školní zahradě. Zúčastnili jsme se projektu Zelený Pardoubek. Ţáci i učitelé vybírají finanční obnosy i krmivo pro zvířata, která ţijí v záchranné stanici volně ţijících ţivočichů Pasíčka u Proseče. Školu navštívili chovatelé dravců, ţáci měli moţnost blíţe se s nimi seznámit. Ţáci prvního stupně a základní školy speciální si jednou měsíčně připravují společné zdravé svačinky. Učí se tak které potraviny jsou zdravé a přitom i chutné, jak správně jídlo připravit, naservírovat a jak správně stolovat. V rámci pracovního vyučování se učí také ţáci druhého stupně svačit podle zásad zdravé výţivy. Jsme členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Jiţ několik let jsme zapojeni do celostátní hry Recyklohraní. Ţáci ZŠ speciální byli úspěšní ve výtvarné soutěţi pořádané Eko-centrem Paleta v Pardubicích. Získali 2. místo za výrobu kalendáře na téma Handicapovaná zvířata a jejich ochrana. Výlety a exkurze během školního roku jsou často zaměřeny na poznání okolní přírody. 9

10 Prevence rizikového chování Uskutečňovala se ve výchovném a vzdělávacím působení během celého školního roku všemi učiteli a asistenty dle strategií a metod uvedených v minimálním programu prevence rizikového chování. K prevenci také napomáhala nástěnka ve 2. patře školy, kde byli ţáci informováni o některých patologických jevech, problémech současné mládeţe a moţnostech jim předcházet nebo je řešit. MŠMT finančně podpořilo náš projekt Prevence rizikového chování ,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na omezení zlozvyku kouření a změnu ţivotního stylu. Ţáci 2. stupně ZŠp v září absolvovali turistický pobyt v Krkonoších (MladéBuky). Pokračovali tvorbou kalendáře Jsme proti kouření, sportovními akcemi a dalším testováním fyzické kondice ţáků, zda se omezením kouření a častějším sportováním zlepšila. Jedenkrát měsíčně probíhalo dvouhodinové pracovní vyučování jako beseda s děvčaty ročníku věnovaná problémům dospívání, sexuální výchově a současnému ţivotnímu stylu. Pravidelné besedy měly u dívek velký úspěch a význam. Během celého školního roku byl postupně po měsíci v jednotlivých třídách celé školy realizován projekt Černá a bílá kniha šikany. Prolínal různými předměty (Čj, Ov, VkZ, TV, PV) a měl za cíl pochopit pojem šikana, její nebezpečí a její následky. Měl naučit ţáky všímat si násilí kolem sebe, vědět kam a na koho se obrátit, jak se zachovat ve vypjatých situacích, osvojit si pravidla slušného chování mezi lidmi. Černá kniha obsahuje situační obrázky se srozumitelným a jednoduchým popisem dané situace. Bílá kniha obsahuje vysvětlení pojmů k dané problematice, náměty jak proti šikaně bojovat a další uţitečné informace. Černou a bílou knihu šikany vytvořily výchovná poradkyně, metodička PRCH a vychovatelka ŠD. Byly realizovány besedy s ČČK a Policií ČR. Dále byli ţáci i učitelé seznamováni s akcemi mimoškolními, pořádanými jinými subjekty (např.emko,měst.ú,m-klub,mikádo). Hlavně v nízkoprahové organizaci EMKO se naši ţáci rádi po vyučování scházejí a zapojují se do její činnosti. Dopravní výchova Dopravní výchově je v naší škole věnována velká pozornost. Obzvlášť na 1. stupni prolíná téměř všemi vyučovacími předměty a činnostmi. Ţáci získají tzv. průkazku ţáka po splnění dopravně zaměřených úkolů, jako je jízda na kole a jízdní kolo, dopravní prostředky a dopravní značky, zásady první pomoci, výtvarná soutěţ, básně s dopravní tématikou. Při získávání těchto průkazek úzce spolupracujeme s pracovníky vysokomýtského dopravního hřiště, ČČK a Policie ČR. V rámci dopravní výchovy se navíc konají akce jako Den bez aut, Beseda s Policií ČR, Evropský týden bezpečnosti Na 2. stupni byly znalosti prohlubovány a rozšiřovány v jednotlivých vyučovacích předmětech. 10

11 Ve školním roce 20010/2011 jsme opět žádali o několik grantů. O neúspěšné granty budeme ţádat znovu. Název projektu Přispívatel Podpořeno finanční částkou Celoroční soutěž v péči o květiny Město Vysoké Mýto 3 500,- Kč Spolupráce s partnerskou Město Vysoké Mýto 4 000,- Kč školou Pyrzyce - Polsko Obnova školní zahrady Město Vysoké Mýto 6 000,- Kč Textilní a výtvarné dílny Pardubický kraj 0,- Kč Regionální sportovní soutěže Pardubický kraj 0,- Kč v aerobiku a nohejbalu Prevence rizikového chování MŠMT Praha ,- Kč Oranžová učebna ČEZ 0,- Kč CELKEM: ,- Kč Ozdravné pobyty, lyžařský a plavecký výcvik: Místo Termín Počet ţáků Plavecký výcvik ţáci 3. a listopad, prosinec ročníku Krkonoše-Mladé Buky září 15 turistický pobyt ţáci ročníku Malá Úpa Pomezní Boudy prosinec 10 ozdravný pobyt na běţkách Výprachtice zimní leden 20 ozdravný pobyt ţáci ZŠ speciální Výprachtice letní ozdravný pobyt ţáci ZŠ speciální červen 20 Lyţařský výcvik se ve školním roce 2010/2011 opět neuskutečnil. Důvodem je velká finanční zátěţ pro většinu rodičů našich ţáků. Nahradili jsme jej jednodenními lyţařskými zájezdy do okolí (Česká Třebová Peklák, Přívrat), které dotujeme z provozu školy (dopravu) a výcvikem na běţkách v rámci Tv v blízkém okolí školy. 11

12 Účast ve sportovních soutěžích: Měsíc Soutěž září říjen Zátopkova štafeta Vysoké Mýto Turnaj ve stolním tenisu v Litomyšli 1. místo Týden sportu Plavecký výcvik 3., 4. ročníku listopad Regionální turnaj ve stolním tenisu v Hradci Králové 1. 3.místo Mistrovství ČR ve stolním tenisu, Hradec Králové 2.,místo Regionální turnaj v nohejbalu, Vys.Mýto 3. Místo Plavecký výcvik 3. a 4. Ročníku (do prosince) leden únor březen duben květen červen Okresní kolo v běhu na lyţích,kozlov Krajské závody v běhu na lyţích,šerlich Turnaj ve florbalu v Hradci Králové 2. místo Hry na ledu Choceň Turnaj ve florbalu ml. ţáků v Ústí n. Orlicí Krajské závody v běhu na běţkách, Šerlich 4. místo Taneční maraton Vysoké Mýto školní kolo, Ústí nad Orlicí regionální kolo Netradiční pětiboj Regionální fotbalový turnaj Hradec Králové 3. místo Turnaj ve florbalu dívek v Ústí n. Orlicí 3. místo Okresní kolo SHM v Ústí n. Orlicí 1., 2. místo Krajské kolo SHM v Ústí n. Orlicí 2. místo Výkonnostní testy spining, fitcentrum Fotbalový turnaj ml. ţáků v Ústí n. Orlicí Sportovní hry s Berenikou Celostátní kolo SHM R. Bykar Evropský den plavání ve Vys. Mýtě Celostátní turnaj v tenisu, Vamberk Soutěţe Gymnázia Litomyšl pro ZŠsp. 12

13 Ostatní soutěže a akce: Měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Soutěže a akce Mezinárodní partnerské dny návštěva z Pyrzycz Výstava Houby v Muzeu Den otevřených dveří EMKO Exkurze ve firmě Ravensburger v Poličce Pochodová cvičení Výlet do Toulovcových maštalí s o.s. Světélko Lanové centrum a naučná stezka v České Třebové Beseda s rodiči Dopravní hřiště Den otevřených dveří v OU Chroustovice Nábor OU Ţamberk, OU Opočno, SOU zahradnické Litomyšl Autosalon ISŠT Vysoké Mýto Divadelní představení Adventní aranţování prezentace SOU zahradnického Litomyšl Beseda s myslivcem Adventní dílny v Muzeu Divadelní představení Hvězdička betlémská Exkurze do Střední zahradnické školy Litomyšl vánoč.výstava Krajská přehlídka Vánoční ozdoby a betlémy na KÚ Pardub. Třídní vánoční besídky, beseda pro bývalé učitele Divadelní představení Rohatá šou Den otevřených dveří OU Ţamberk Exkurze do OU Nové Město nad Metují Školní kolo recitační soutěţe Akademie 2011 v Ústí nad Orlicí Ozdravný pobyt ZŠsp. -Výprachtice Náborová beseda OU Nové Město nad Metují Den otevřených dveří ve škole Bruslení v Chocni Karneval Dravci Kurz 1. Pomoci - ČČK Krajská přehlídka Velikonoční kraslice na KÚ Pardubice Kin-ball, Ústí nad Orlicí Koncert Nadace Nova Chceme ţít s vámi, Praha Pálení čarodějnic s rodiči, ZŠ speciální Divadelní představení O Kubovi ze Smolné Lhoty Třídní schůzky (rekonstrukce budovy-zateplování) Exkurze Praha Technické muzeum, 2.stupeň Exkurze Hradec Králové-hvězdárna Exkurze Litomyšl, Choceň Ozdravný pobyt ZŠsp.-Výprachtice Exkurze Častolovice Exkurze-Pardubice 13

14 Volnočasové aktivity: Ve školním roce 2009/2010 pracovaly v naší škole pouze 5 zájmových krouţků. Všechny, kromě náboţenství, byly vedeny našimi pedagogy. Mnoţství krouţků jsme byli nuceni omezit z důvodu nabývání vyučovacích hodin při zavádění ŠVP. Zaměřujeme tedy své mimoškolní aktivity na odpolední tvořivé dílny pro ţáky a jejich rodiče. Zájmový kroužek Logopedie 6 Počítačový 6 Sportovní klub Kujeba 30 Náboţenství 3 CELKEM 45 Počet žáků Prezentace školy na veřejnosti Propagace v tisku Během školního roku 2010/2011 se naše škola prezentovala v regionálním tisku články v Trsu a ve Vysokomýtském zpravodaji. Pozitivní je, ţe svými příspěvky propagují školní akce nejen ředitelka a zástupkyně, ale i ostatní pedagogové. Články: Hodnocení projektu Jsme proti kouření Turisticko sportovní kurz SZŠ v Mladých Bukách Strašidýlkový večer světýlek Vynikající úspěchy stolních tenistů Kvalitní úspěchy stolních tenistů nadále pokračují Štědrovečerní spaní ve škole Poděkování ke Dni učitelů Netradiční pětiboj Specka v Korbachu Pozvánka na výstavu Chceme ţít spolu, ne vedle sebe Výstavy Celoročně propagujeme činnost naší školy výstavkou prací ţáků ZŠ speciální v obchodě s dětským oblečením v Tůmově ulici. Velice zdařilá propagace je na chodbách oddělení rehabilitace Vysokomýtské nemocnice. Výstupy z projektů a práce našich ţáků vystavujeme celoročně v budově školy. Práce pravidelně obměňujeme a tématicky doplňujeme. Kaţdoročně prezentujeme činnost školy na Dni Země na náměstí Přemysla Otakara II., rozšířenou o panel s fotografiemi. Letos se nám podařilo instalovat v Muzeu ve Vysokém Mýtě na týden výstavu, která podrobně informovala o práci učitelů i ţáků naší školy. Byly zde vystaveny nejen výtvarné práce ţáků, výrobky z pracovního vyučování, ale také ţákovská portfolia, dokumentace z projektového vyučování, výstupy z projektů, výukové materiály vyrobené pedagogy a fotodokumentace z činnosti školy. Ve výloze Kunstova knihkupectví je dlouhodobě vystaven kalendář s ekologickou tématikou vyrobený ţáky ZŠ speciální. 14

15 Úspěšnou prezentací školy byl i projekt Tvořivých odpolední pro ţáky, rodiče a pedagogy podzimní, vánoční a velikonoční. Přispěli jsme rovněţ prezentací na výstavu, kterou instalovala SZŠ Klášterní Pardubice v prostorách Krajského úřadu Materiálně technická oblast Vytvářet dětem příjemné rodinné prostředí, zabezpečit dostatek moderních pomůcek i potřeb pro výuku je naší trvalou snahou. Pracovníci školy k tomu přispívají realizací svých četných nápadů vyrábějí mnoho pomůcek, dbají na estetický vzhled celé školy, realizují velký počet akcí nad rámec svých povinností. Hledáme nejrůznější další zdroje financování vybavení školy, protoţe samotný rozpočet nedovolí realizovat všechny plány. Proto vyuţíváme moţností podat granty u našeho zřizovatele OŠKT Pardubického kraje a u Města Vysokého Mýta. V roce 2010/11 jsme na vybavení do rozpočtu školy nedostali ţádné navýšené finance, a vzhledem k tomu, ţe provozní prostředky odpovídají poţadavkům nejnutnějších provozních výdajů, nemohli jsme v plánovaném vybavování dílny, ŠD ZŠ speciální, kanceláře a ředitelny pokračovat. Omezili jsme se na nejnutnější opravy a údrţbu (především malování po rekonstrukci budovy) a dokončení našeho nového pozemku. V roce 2010 nám bylo uvolněno ,- z našeho investičního fondu na zakoupení interaktivní tabule. Od MŠMT jsme obdrţeli účelovou dotaci na kompenzační pomůcky ve výši ,- na část vybavení pro snoazelen (hvězdný strop.) Projekt EU-peníze do škol nám byl schválen v květnu letošního roku a do září 2011 se nám podařilo školu vybavit novými interaktivními tabulemi (2 učebny), dataprojektorem, kvalitní kopírkou a 9ti notebooky pro učitele. Také sloučením se ZŠ praktickou Choceň k získáme vybavení novějším nábytkem, doplníme pomůcky i techniku (další 2 interaktivní tabule, počítače,tiskárny apod.) 15

16 Opravy a údržba budovy Projekt na energetická úsporná opatření, který město podalo a zaţádalo o dotace z EU pro budovu naší školy, byl vyřízen kladně a od dubna procházela naše škola velkou obnovou. V květnu byla za provozu provedena výměna oken včetně parapetů a ţaluzií a během prázdnin obnoveny venkovní omítky včetně zateplení pláště budovy. O prázdninách byl postaven výtah, který zajistí bezbariérovost objektu (dostupnost všech učeben pro vozíčkáře) a začalo se s přestavbou sprchy na 1 bezbariérovou toaletu se sprchou. Tato rozsáhla stavební akce znamenala ztíţené podmínky pro výuku v jarních měsících, přes prázdniny velkou zátěţ pro uklízečky i pro vedení školy, a protoţe stavební firma nesplnila termíny, ani nástup do nového školního roku nebyl příjemný. Prakticky od dubna panoval ve škole činný stavební ruch. Museli jsme jednak zajistit náhradní učebny pro výuku v době výměny oken (s pochopením jsme se setkali v DDM Mikádo i v MŠ Pod Smrkem), zabezpečit majetek a pomůcky před poškozením a přizpůsobit výuku náročným podmínkám (hluk,prach..). Všichni pracovníci školy se těchto úkolů zhostili s velkým pracovním nasazením. V květnu a červnu jsme provedli velké úklidy všech kabinetů, utřídili a do krabic uloţili pomůcky, učebnice a knihy z celé knihovny, přestěhovali nábytek a vyklidili vše nepotřebné nashromáţděné za 18 let v této budově. Tím jsme předešli případnému poničení při stavebních úpravách a zároveň jsme připravili místo a prostory pro vybavení, které jsme o prázdninách stěhovali z Chocně. V přípravném týdnu se malovalo, pedagogové uklízeli a do toho probíhaly stavební práce a umístění nábytku a inventáře z Chocně ze sloučené ZŠ praktické. Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou školy dne a schválena školskou radou dne Jarmila Drábková ředitelka školy 16

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018

Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2018 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Vypracovala: Mgr. Ivana Málková OBSAH 1. Úvod 2. Oblast materiálně technická

Více

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018

Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 Koncepce rozvoje školy na období 2013 2018 1. Obecné posouzení charakteristiky školy 1.1. Popis školy Základní škola je umístěna v okrajové části města. Dvě samostatné školní budovy jsou vzdáleny asi 700

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více