Speciální základní škola Vysoké Mýto Rokycanova Vysoké Mýto Tel.č., fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola Vysoké Mýto Rokycanova 761 566 01 Vysoké Mýto Tel.č., fax: 465420787 e-mail: szsvm@seznam.cz"

Transkript

1 Speciální základní škola Vysoké Mýto tel.č., fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 1

2 název školy: Speciální základní škola Vysoké Mýto sídlo školy:, zřizovatel: Pardubický kraj právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: Jarmila Drábková zástupkyně řed.: Alena Černá výchovná porad: Yvona Jetmarová, konzultační dny pondělí, středa metodik PRCH: Hana Mrázková kontakt: tel.č., fax.: internetové stránky: vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny čj.szšvm/47/2009 podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II, č.j. SZŠVM/ 48 / 2010 podle RVP ZŠS Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠS, č.j.szšvm/54/2010 Vzdělávací program zvláštní školy č.j /97-22 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Školní vzdělávací program školní druţiny zaměstnanci školy: 24 pedagogických pracovníků( z toho 16 učitelů, 3 vychovatelky a 7 pedagogických asistentek ) 3 osobní asistentky 6 provozních zaměstnanců školská rada: ustavena , 3 členové Přehled oborů vzdělání (podle školského rejstříku) 1. základní škola praktická kapacita 100 ţáků 2. základní škola speciální kapacita 30 přípravný stupeň základní školy speciální kapacita 12 ţáků 3. školní družina kapacita 24 ţáků 2

3 Charakteristika školy Jsme škola zabývající se základním vzděláváním a výchovou mentálně postiţených ţáků. Přibývá nám stále více ţáků se souběţným postiţením více vadami, ţáků nechodících. V naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postiţení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy vzdělání a schopnost sebeobsluhy. Škola nabízí řadu doplňujících akcí, které mají ţáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyţařský výcvik v rámci hodin Tv, recitační, pěvecké a výtvarné soutěţe a řada sportovních soutěţí. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, záţitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je ţákům umoţněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu. Pořádáme pro naše ţáky nejrůznější kulturní akce jako jsou návštěvy filmových a divadelních představení a koncertů. Patříme do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky i do celkového ţivota školy. Speciální základní škola se nachází v poměrně moderní budově (z roku 1993), která je ve vlastnictví Města Vysoké Mýto. Poskytuje ucelené a prostorné zázemí, včetně školního hřiště a zahrady, které jsou vyuţívány k relaxačním, sportovním, ale i pracovním činnostem (na školním pozemku). Ve škole máme vybavenou počítačovou učebnu, dílnu, cvičnou kuchyni, pracovnu šití, učebnu pro výtvarné práce, tělocvičnu, ţákovskou knihovnu a relaxační místnost. Snaţíme se o postupnou přeměnu klasické školy ve školu nového typu, která by se měla stát základem pro celoţivotní učení, kde ţák je partnerem. Vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností se upevňují. Ve školním roce 2010/2011 jsme pokračovali ve 4. a 9. ročníku ZŠ praktické ve vzdělávání podle našeho školního vzdělávacího programu pro ţáky s lehkým mentálním postiţením Přátelská škola pro všechny. Mottem našeho ŠVP je heslo Chceme ţít spolu, ne vedle sebe. Věříme, ţe jeho realizací se nám daří dále zkvalitňovat přípravu našich ţáků pro ţivot a podporovat jejich celoţivotní vzdělávání, zlepšovat kulturu školy a systematicky budovat image školy. Dokončili jsme Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II pro ţáky se středním, těţkým a hlubokým mentálním postiţením, který v 1. A 7. ročníku nahradil dosud platný vzdělávací program (Pomocné školy a Rehabilitační program.) 3

4 Personální zabezpečení činnosti školy V naší škole ve školním roce 2010/2011 pracovalo 24 pedagogických pracovníků, 6 provozních pracovníků, 1 osobní asistentka, která je zaměstnankyní Farní charity Nové Hrady a 2 osobní asistentky zaměstnané v Centru zdravotně postiţených v Ústí nad Orlicí. Učitelský sbor tvořilo 16 učitelů, 3 vychovatelky a 7 pedagogických asistentek (20 ţen, 4 muţi). Z pedagogických pracovníků je 15 plně kvalifikovaných (68%). 5 pedagogů v tomto školním roce dálkově studovalo, 2 učitelky ukončily magisterské studium učitelství, ostatní pokračují. Nekvalifikovaným učitelům se snaţíme metodicky pomáhat. Většinou se jedná o mladé, perspektivní a zapálené učitele, kteří mají chuť pracovat s dětmi a jsou plní nápadů. Prostřednictvím Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním byla placena 1 pedagogická asistentka na celý úvazek a 1 pedagogická asistentka na čtvrtinu úvazku. Ve školním roce 20010/2011 vykonaly pod vedením našich pedagogů pedagogickou praxi 3 studentky PF v Hradci Králové, 2 studentky SOŠ veřejnoprávní a sociální ze Stěţer, 1 studentka VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, 1 studentka VOŠ a SPed.Š Litomyšl A 1 studentka VOŠ a S zdrav.š Havlíčkův Brod ped.asistence. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů probíhalo prostřednictvím seminářů, které vybíráme z nabídky NIDV a z CCV Pardubice vybíráme semináře, které jsou přínosem při práci podle ŠVP a při zpracování šablon. V průběhu roku si všichni pedagogové vyměňovali zkušenosti v metodách a formách práce /vzájemné hospitace, ukázkové hodiny/ Ředitelka školy absolvuje vzdělávací program pro řídící pracovníky Leaderem uvnitř. Výchovná poradkyně absolvovala v rámci celoţivotního vzdělávání 40ti hodinový kurz Kompetence výchovných poradců Zástupkyně řed. školy absolvuje vzdělávací program Personální řízení (září leden 2011) Preventistka rizikového chování ţáků je průběţně proškolována (výběr z nabídky vzděl. center) Vzdělávání v rámci metodických sdruţení ukázky činností ze seminářů HAMET proškolení výchovné poradkyně a 1 učitele pracovníky PPP v Ústí nad Orlicí volba povolání V rámci SIPVZ je z 23 pedagogických pracovníků proškoleno: v úrovni Z 7 učitelů, v úrovni P0 6 učitelů, v úrovni P1 1 učitel a v úrovni P2 4 učitelé. Úroveň proškolení Počet pedagogů Z 7 P 0 6 P 1 1 P 2 4 neproškoleno 6 (ped. asistenti) 4

5 Zápis k povinné školní docházce, přijímání nových žáků Ve školním roce 20010/2011 jsme měli k celkem 89 ţáků, do konce školního roku byl počet ţáků rovněţ 89. Během školního roku se odhlásilo 11 ţáků a 1 ţák byl odebrán z rodiny do výchovného ústavu (spoluúčast na trestném činu mimo školu), přihlásilo se 12 ţáků. Dvě rodiny se během školního roku odstěhovaly a opět přistěhovaly do Vysokého Mýta ( 5 ţáků ) migrace je způsobena problémy s bydlením a s placením nájemného. Počty žáků k Počty žáků k Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠ 1 1 speciální Celkem Školní družina Ve škole bylo 7 tříd základní školy praktické s průměrným počtem 9 ţáků na třídu. 1. a 2. ročník a 4. a 5. ročník byly spojeny, 5 tříd základní školy speciální s průměrným počtem 5 ţáků na třídu a 2 oddělení školní druţiny s průměrným počtem ţáků 11,5. K zápisu do školy chodí v poslední době velmi málo dětí, během školního roku zaznamenáváme nárůst počtu ţáků v jednotlivých ročnících také v menší míře. Zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2010/2011: Počet žáků ZŠ praktická 1 dodatečně 1 ZŠ speciální 1, po odkladu školní docházky Celkem 3 Výsledky vzdělávání žáků (podle cílů stanovených ŠVP a podle stupňů poskytovaného vzdělávání) Vycházející žáci ve školním roce 2010/2011: Třída Počet žáků Z toho odešlých do středního vzdělávání Z toho uchazeči o zaměstnání Celkem Prodloužená školní docházka 4 ţáci OU a PrŠ Chroustovice 3 ţáci ISŠT Vysoké Mýto 2 ţáci zedník na VOŠ stavební Vysoké Mýto 3 ţákyně zahradnice SŠZ Litomyšl 5

6 Výsledky vzdělávání žáků prospěch ve školním roce 2010/2011: Třída ZŠ Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl praktická s vyznamenáním roč,5.roč Třída ZŠ Počet žáků Prospěl Neprospěl speciální 1. rehabilitační 4 + 1(přípr.st.) rehabilitační Výsledky vzdělávání žáků chování ve školním roce 2010/2011: Třída Počet Pochvala Napomenutí Třídní Ředitelská II.stupeň III.stupeň žáků důtka důtka z chování z chování (4.roč.) Třída Počet žáků Pochvala Ředitelská důtka II.stupeň z chování III.stupeň z chování 1. rehabilitační (přípr.st.) 2. rehabilitační Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připravení pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, schopní asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. 6

7 Na základě analýzy podmínek školy, moţností a potřeb ţáků jsme si stanovili tyto priority, které jsme úspěšně naplňovali: 1. Škola otevřená pro kaţdého pro ţáky, rodiče, veřejnost 2. pozitivní ovlivňování postojů, motivací, hodnotového systému, norem a pravidel schopnost komunikovat a řešit tvůrčím způsobem sociální problémy (Etická výchova). 3. efektivita vedení výuky a diskuse nad metodami a formami výchovně vzdělávací práce 4. rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti bez ohledu na vyučovací předmět ve všech ročnících 5. Rozvoj pracovních dovedností ţáka a jejich předprofesní příprava, směrování ţáků k výběru učebního oboru a motivování k vyučení v tomto oboru 6. Široká nabídka volnočasových aktivit vedených našimi pedagogy v době po vyučování (Sportovní klub, tématické projekty ) 5. Individuální přístup ke kaţdému ţákovi Naše priority se snaţíme naplňovat pomocí výuky podle ŠVP Přátelská škola pro všechny a prostřednictvím projektového vyučování, které máme rozpracované pro uplatňování průřezových témat a klíčových kompetencí. Ve školním roce 20010/2011 jsme dokončili Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II. vypracovaný podle RVP ZŠS a ŠVP přípravného stupně ZŠS. Pro 2 ţáky jsme zpracovali individuální vzdělávací plány podle RVP ZV, aby mohli být na I.stupni ZŠ praktické integrováni. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jiţ 18 let udrţujeme partnerské vztahy se Spezial Paul - Zimmermann Schule v německém Korbachu, partnerském městě Vysokého Mýta. Letos se uskutečnila plánovaná cesta našich ţákyň do Korbachu na výtvarný projekt práce s vlnou. Týdenní pobyt jsme mohli absolvovat díky podpoře, kterou nám poskytlo Město Vysoké Mýto zajistilo auto s řidičem. Kontakt se snaţíme udrţet také dopisováním a výměnou ţákovských prací. Další spolupráce je s polským partnerským městem Vysokého Mýta s Pyrzycemi. Jsme v kontaktu s tamní speciální školou, na podzim 2010 nás kolegyně z Pyrzycz navštívily v rámci Partnerských dnů. Přes snahu věnovat spolupráci s rodiči našich ţáků zvýšenou pozornost se nám toto nedaří. Rodiče často nepovaţují vzdělání své ani svých dětí za prioritu. Snaţíme se o vzbuzení zájmu o školu, navození důvěry a celkové zapojení rodičů do ţivota školy pomocí společných projektů, zvaním rodičů na nejrůznější akce v dopoledních i odpoledních hodinách, třídní schůzky atd. Zejména rodiče ţáků ZŠ praktické se zapojují minimálně. Naopak rodiče ţáků ZŠ speciální se zapojují velmi aktivně, přispívají na akce pomocí, občerstvením, sami organizují akce pro děti. Dalšími partnery, s nimiţ úzce spolupracujeme je nízkoprahový klub EMKO, ČČK v Ústí nad Orlicí, Odbor sociální péče ve Vysokém Mýtě, poradenská zařízení (SPC Kamínek Ústí nad Orlicí a PPP Ústí nad Orlicí). Vyuţíváme nabídky z programu Městské galerie, M klubu, Muzea a DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě. 7

8 Realizované projekty, environmentální výchova, prevence rizikového chování, dopravní výchova V průběhu školního roku se uskutečnilo několik celoškolních projektů, v nichţ ţáci získávali nové informace, dovednosti a uplatňovali jak svoji samostatnost, tak svou připravenost na práci v týmu. V rámci projektů jsme naplňovali jednotlivé tématické okruhy průřezových témat a dbali na plnění klíčových kompetencí daných RVP ZV. Ukázky čtení Celoroční projekt 1. stupně ZŠ p ke zvyšování čtenářské gramotnosti Zážitkový kurz Mladé Buky zářijový turistický pobyt pro ţáky 2. stupně ZŠp Den bez aut - zářijový projekt dopravní výchovy 1. stupně ZŠp a celé ZŠs Zdravé svačinky celoroční projekt Testování HAMET - celoroční Drakiáda říjnový projekt pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp Mezinárodní den zvířat - říjen Adventní tvořivé odpoledne výtvarné činnosti pro ţáky a jejich rodiče Canisterapie - prosinec Strašidýlkový večer světýlek listopadový projekt pro ţáky ZŠs, 1. stupně ZŠp a a jejich rodiče Čertování prosincový projekt pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp Pexesiáda - pro ţáky 2. stupně ZŠp Štědrý večer a spaní ve škole prosincový projekt pro ţáky rehabilitačních tříd ZŠs Netradiční pětiboj soutěţe v netradičních sportech pro ţáky ZŠs z Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Litomyšle, Chocně a České Třebové. Karneval pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp První pomoc přednáška pracovnice ČČK Velikonoční tvořivé odpoledne - výtvarné činnosti pro ţáky a jejich rodiče Taneční maraton školní i okresní kolo Charitativní koncert Nadace NOVA dubnový koncert pro handicapované v Praze 8

9 Černá a bílá kniha šikany Den Země prezentace práce naší školy na vysokomýtském jarmarku Pálení čarodějnic v Dolním Jelení projekt připravený rodiči pro ţáky ZŠs Ukaž, co umíš soutěţ talentů Beseda s Policií ČR Filcování v Korbachu ţákyně 2.stupně ZŠ praktické Celoroční projekt Prevence rizikového chování projekt finančně podpořený MŠMT - Jsme proti kouření, rodinná a sexuální výchova, testování fyzické kondice, Environmentální výchova EVVO je realizována ve všech ročnících praktické i speciální školy, prolíná vzdělávacím programem školní druţiny a ovlivňuje veškerý chod a provoz školy. Ţáci třídí v celé budově odpad, sbírají hliník do soutěţe O skřítka Ekolíka, jogurtové kelímky do soutěţe O ţíţalu Mejťandu, tetrapak a sbírají pomerančovou kůru. V rámci Dne Země pořádáme na vysokomýtském náměstí jarmark, kde děti kaţdoročně prezentují svou celoroční práci. V rámci projektu Ţivá zahrada ţáci pozorují a zapisují, které druhy ţivočichů ţijí na naší školní zahradě. Zúčastnili jsme se projektu Zelený Pardoubek. Ţáci i učitelé vybírají finanční obnosy i krmivo pro zvířata, která ţijí v záchranné stanici volně ţijících ţivočichů Pasíčka u Proseče. Školu navštívili chovatelé dravců, ţáci měli moţnost blíţe se s nimi seznámit. Ţáci prvního stupně a základní školy speciální si jednou měsíčně připravují společné zdravé svačinky. Učí se tak které potraviny jsou zdravé a přitom i chutné, jak správně jídlo připravit, naservírovat a jak správně stolovat. V rámci pracovního vyučování se učí také ţáci druhého stupně svačit podle zásad zdravé výţivy. Jsme členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Jiţ několik let jsme zapojeni do celostátní hry Recyklohraní. Ţáci ZŠ speciální byli úspěšní ve výtvarné soutěţi pořádané Eko-centrem Paleta v Pardubicích. Získali 2. místo za výrobu kalendáře na téma Handicapovaná zvířata a jejich ochrana. Výlety a exkurze během školního roku jsou často zaměřeny na poznání okolní přírody. 9

10 Prevence rizikového chování Uskutečňovala se ve výchovném a vzdělávacím působení během celého školního roku všemi učiteli a asistenty dle strategií a metod uvedených v minimálním programu prevence rizikového chování. K prevenci také napomáhala nástěnka ve 2. patře školy, kde byli ţáci informováni o některých patologických jevech, problémech současné mládeţe a moţnostech jim předcházet nebo je řešit. MŠMT finančně podpořilo náš projekt Prevence rizikového chování ,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na omezení zlozvyku kouření a změnu ţivotního stylu. Ţáci 2. stupně ZŠp v září absolvovali turistický pobyt v Krkonoších (MladéBuky). Pokračovali tvorbou kalendáře Jsme proti kouření, sportovními akcemi a dalším testováním fyzické kondice ţáků, zda se omezením kouření a častějším sportováním zlepšila. Jedenkrát měsíčně probíhalo dvouhodinové pracovní vyučování jako beseda s děvčaty ročníku věnovaná problémům dospívání, sexuální výchově a současnému ţivotnímu stylu. Pravidelné besedy měly u dívek velký úspěch a význam. Během celého školního roku byl postupně po měsíci v jednotlivých třídách celé školy realizován projekt Černá a bílá kniha šikany. Prolínal různými předměty (Čj, Ov, VkZ, TV, PV) a měl za cíl pochopit pojem šikana, její nebezpečí a její následky. Měl naučit ţáky všímat si násilí kolem sebe, vědět kam a na koho se obrátit, jak se zachovat ve vypjatých situacích, osvojit si pravidla slušného chování mezi lidmi. Černá kniha obsahuje situační obrázky se srozumitelným a jednoduchým popisem dané situace. Bílá kniha obsahuje vysvětlení pojmů k dané problematice, náměty jak proti šikaně bojovat a další uţitečné informace. Černou a bílou knihu šikany vytvořily výchovná poradkyně, metodička PRCH a vychovatelka ŠD. Byly realizovány besedy s ČČK a Policií ČR. Dále byli ţáci i učitelé seznamováni s akcemi mimoškolními, pořádanými jinými subjekty (např.emko,měst.ú,m-klub,mikádo). Hlavně v nízkoprahové organizaci EMKO se naši ţáci rádi po vyučování scházejí a zapojují se do její činnosti. Dopravní výchova Dopravní výchově je v naší škole věnována velká pozornost. Obzvlášť na 1. stupni prolíná téměř všemi vyučovacími předměty a činnostmi. Ţáci získají tzv. průkazku ţáka po splnění dopravně zaměřených úkolů, jako je jízda na kole a jízdní kolo, dopravní prostředky a dopravní značky, zásady první pomoci, výtvarná soutěţ, básně s dopravní tématikou. Při získávání těchto průkazek úzce spolupracujeme s pracovníky vysokomýtského dopravního hřiště, ČČK a Policie ČR. V rámci dopravní výchovy se navíc konají akce jako Den bez aut, Beseda s Policií ČR, Evropský týden bezpečnosti Na 2. stupni byly znalosti prohlubovány a rozšiřovány v jednotlivých vyučovacích předmětech. 10

11 Ve školním roce 20010/2011 jsme opět žádali o několik grantů. O neúspěšné granty budeme ţádat znovu. Název projektu Přispívatel Podpořeno finanční částkou Celoroční soutěž v péči o květiny Město Vysoké Mýto 3 500,- Kč Spolupráce s partnerskou Město Vysoké Mýto 4 000,- Kč školou Pyrzyce - Polsko Obnova školní zahrady Město Vysoké Mýto 6 000,- Kč Textilní a výtvarné dílny Pardubický kraj 0,- Kč Regionální sportovní soutěže Pardubický kraj 0,- Kč v aerobiku a nohejbalu Prevence rizikového chování MŠMT Praha ,- Kč Oranžová učebna ČEZ 0,- Kč CELKEM: ,- Kč Ozdravné pobyty, lyžařský a plavecký výcvik: Místo Termín Počet ţáků Plavecký výcvik ţáci 3. a listopad, prosinec ročníku Krkonoše-Mladé Buky září 15 turistický pobyt ţáci ročníku Malá Úpa Pomezní Boudy prosinec 10 ozdravný pobyt na běţkách Výprachtice zimní leden 20 ozdravný pobyt ţáci ZŠ speciální Výprachtice letní ozdravný pobyt ţáci ZŠ speciální červen 20 Lyţařský výcvik se ve školním roce 2010/2011 opět neuskutečnil. Důvodem je velká finanční zátěţ pro většinu rodičů našich ţáků. Nahradili jsme jej jednodenními lyţařskými zájezdy do okolí (Česká Třebová Peklák, Přívrat), které dotujeme z provozu školy (dopravu) a výcvikem na běţkách v rámci Tv v blízkém okolí školy. 11

12 Účast ve sportovních soutěžích: Měsíc Soutěž září říjen Zátopkova štafeta Vysoké Mýto Turnaj ve stolním tenisu v Litomyšli 1. místo Týden sportu Plavecký výcvik 3., 4. ročníku listopad Regionální turnaj ve stolním tenisu v Hradci Králové 1. 3.místo Mistrovství ČR ve stolním tenisu, Hradec Králové 2.,místo Regionální turnaj v nohejbalu, Vys.Mýto 3. Místo Plavecký výcvik 3. a 4. Ročníku (do prosince) leden únor březen duben květen červen Okresní kolo v běhu na lyţích,kozlov Krajské závody v běhu na lyţích,šerlich Turnaj ve florbalu v Hradci Králové 2. místo Hry na ledu Choceň Turnaj ve florbalu ml. ţáků v Ústí n. Orlicí Krajské závody v běhu na běţkách, Šerlich 4. místo Taneční maraton Vysoké Mýto školní kolo, Ústí nad Orlicí regionální kolo Netradiční pětiboj Regionální fotbalový turnaj Hradec Králové 3. místo Turnaj ve florbalu dívek v Ústí n. Orlicí 3. místo Okresní kolo SHM v Ústí n. Orlicí 1., 2. místo Krajské kolo SHM v Ústí n. Orlicí 2. místo Výkonnostní testy spining, fitcentrum Fotbalový turnaj ml. ţáků v Ústí n. Orlicí Sportovní hry s Berenikou Celostátní kolo SHM R. Bykar Evropský den plavání ve Vys. Mýtě Celostátní turnaj v tenisu, Vamberk Soutěţe Gymnázia Litomyšl pro ZŠsp. 12

13 Ostatní soutěže a akce: Měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Soutěže a akce Mezinárodní partnerské dny návštěva z Pyrzycz Výstava Houby v Muzeu Den otevřených dveří EMKO Exkurze ve firmě Ravensburger v Poličce Pochodová cvičení Výlet do Toulovcových maštalí s o.s. Světélko Lanové centrum a naučná stezka v České Třebové Beseda s rodiči Dopravní hřiště Den otevřených dveří v OU Chroustovice Nábor OU Ţamberk, OU Opočno, SOU zahradnické Litomyšl Autosalon ISŠT Vysoké Mýto Divadelní představení Adventní aranţování prezentace SOU zahradnického Litomyšl Beseda s myslivcem Adventní dílny v Muzeu Divadelní představení Hvězdička betlémská Exkurze do Střední zahradnické školy Litomyšl vánoč.výstava Krajská přehlídka Vánoční ozdoby a betlémy na KÚ Pardub. Třídní vánoční besídky, beseda pro bývalé učitele Divadelní představení Rohatá šou Den otevřených dveří OU Ţamberk Exkurze do OU Nové Město nad Metují Školní kolo recitační soutěţe Akademie 2011 v Ústí nad Orlicí Ozdravný pobyt ZŠsp. -Výprachtice Náborová beseda OU Nové Město nad Metují Den otevřených dveří ve škole Bruslení v Chocni Karneval Dravci Kurz 1. Pomoci - ČČK Krajská přehlídka Velikonoční kraslice na KÚ Pardubice Kin-ball, Ústí nad Orlicí Koncert Nadace Nova Chceme ţít s vámi, Praha Pálení čarodějnic s rodiči, ZŠ speciální Divadelní představení O Kubovi ze Smolné Lhoty Třídní schůzky (rekonstrukce budovy-zateplování) Exkurze Praha Technické muzeum, 2.stupeň Exkurze Hradec Králové-hvězdárna Exkurze Litomyšl, Choceň Ozdravný pobyt ZŠsp.-Výprachtice Exkurze Častolovice Exkurze-Pardubice 13

14 Volnočasové aktivity: Ve školním roce 2009/2010 pracovaly v naší škole pouze 5 zájmových krouţků. Všechny, kromě náboţenství, byly vedeny našimi pedagogy. Mnoţství krouţků jsme byli nuceni omezit z důvodu nabývání vyučovacích hodin při zavádění ŠVP. Zaměřujeme tedy své mimoškolní aktivity na odpolední tvořivé dílny pro ţáky a jejich rodiče. Zájmový kroužek Logopedie 6 Počítačový 6 Sportovní klub Kujeba 30 Náboţenství 3 CELKEM 45 Počet žáků Prezentace školy na veřejnosti Propagace v tisku Během školního roku 2010/2011 se naše škola prezentovala v regionálním tisku články v Trsu a ve Vysokomýtském zpravodaji. Pozitivní je, ţe svými příspěvky propagují školní akce nejen ředitelka a zástupkyně, ale i ostatní pedagogové. Články: Hodnocení projektu Jsme proti kouření Turisticko sportovní kurz SZŠ v Mladých Bukách Strašidýlkový večer světýlek Vynikající úspěchy stolních tenistů Kvalitní úspěchy stolních tenistů nadále pokračují Štědrovečerní spaní ve škole Poděkování ke Dni učitelů Netradiční pětiboj Specka v Korbachu Pozvánka na výstavu Chceme ţít spolu, ne vedle sebe Výstavy Celoročně propagujeme činnost naší školy výstavkou prací ţáků ZŠ speciální v obchodě s dětským oblečením v Tůmově ulici. Velice zdařilá propagace je na chodbách oddělení rehabilitace Vysokomýtské nemocnice. Výstupy z projektů a práce našich ţáků vystavujeme celoročně v budově školy. Práce pravidelně obměňujeme a tématicky doplňujeme. Kaţdoročně prezentujeme činnost školy na Dni Země na náměstí Přemysla Otakara II., rozšířenou o panel s fotografiemi. Letos se nám podařilo instalovat v Muzeu ve Vysokém Mýtě na týden výstavu, která podrobně informovala o práci učitelů i ţáků naší školy. Byly zde vystaveny nejen výtvarné práce ţáků, výrobky z pracovního vyučování, ale také ţákovská portfolia, dokumentace z projektového vyučování, výstupy z projektů, výukové materiály vyrobené pedagogy a fotodokumentace z činnosti školy. Ve výloze Kunstova knihkupectví je dlouhodobě vystaven kalendář s ekologickou tématikou vyrobený ţáky ZŠ speciální. 14

15 Úspěšnou prezentací školy byl i projekt Tvořivých odpolední pro ţáky, rodiče a pedagogy podzimní, vánoční a velikonoční. Přispěli jsme rovněţ prezentací na výstavu, kterou instalovala SZŠ Klášterní Pardubice v prostorách Krajského úřadu Materiálně technická oblast Vytvářet dětem příjemné rodinné prostředí, zabezpečit dostatek moderních pomůcek i potřeb pro výuku je naší trvalou snahou. Pracovníci školy k tomu přispívají realizací svých četných nápadů vyrábějí mnoho pomůcek, dbají na estetický vzhled celé školy, realizují velký počet akcí nad rámec svých povinností. Hledáme nejrůznější další zdroje financování vybavení školy, protoţe samotný rozpočet nedovolí realizovat všechny plány. Proto vyuţíváme moţností podat granty u našeho zřizovatele OŠKT Pardubického kraje a u Města Vysokého Mýta. V roce 2010/11 jsme na vybavení do rozpočtu školy nedostali ţádné navýšené finance, a vzhledem k tomu, ţe provozní prostředky odpovídají poţadavkům nejnutnějších provozních výdajů, nemohli jsme v plánovaném vybavování dílny, ŠD ZŠ speciální, kanceláře a ředitelny pokračovat. Omezili jsme se na nejnutnější opravy a údrţbu (především malování po rekonstrukci budovy) a dokončení našeho nového pozemku. V roce 2010 nám bylo uvolněno ,- z našeho investičního fondu na zakoupení interaktivní tabule. Od MŠMT jsme obdrţeli účelovou dotaci na kompenzační pomůcky ve výši ,- na část vybavení pro snoazelen (hvězdný strop.) Projekt EU-peníze do škol nám byl schválen v květnu letošního roku a do září 2011 se nám podařilo školu vybavit novými interaktivními tabulemi (2 učebny), dataprojektorem, kvalitní kopírkou a 9ti notebooky pro učitele. Také sloučením se ZŠ praktickou Choceň k získáme vybavení novějším nábytkem, doplníme pomůcky i techniku (další 2 interaktivní tabule, počítače,tiskárny apod.) 15

16 Opravy a údržba budovy Projekt na energetická úsporná opatření, který město podalo a zaţádalo o dotace z EU pro budovu naší školy, byl vyřízen kladně a od dubna procházela naše škola velkou obnovou. V květnu byla za provozu provedena výměna oken včetně parapetů a ţaluzií a během prázdnin obnoveny venkovní omítky včetně zateplení pláště budovy. O prázdninách byl postaven výtah, který zajistí bezbariérovost objektu (dostupnost všech učeben pro vozíčkáře) a začalo se s přestavbou sprchy na 1 bezbariérovou toaletu se sprchou. Tato rozsáhla stavební akce znamenala ztíţené podmínky pro výuku v jarních měsících, přes prázdniny velkou zátěţ pro uklízečky i pro vedení školy, a protoţe stavební firma nesplnila termíny, ani nástup do nového školního roku nebyl příjemný. Prakticky od dubna panoval ve škole činný stavební ruch. Museli jsme jednak zajistit náhradní učebny pro výuku v době výměny oken (s pochopením jsme se setkali v DDM Mikádo i v MŠ Pod Smrkem), zabezpečit majetek a pomůcky před poškozením a přizpůsobit výuku náročným podmínkám (hluk,prach..). Všichni pracovníci školy se těchto úkolů zhostili s velkým pracovním nasazením. V květnu a červnu jsme provedli velké úklidy všech kabinetů, utřídili a do krabic uloţili pomůcky, učebnice a knihy z celé knihovny, přestěhovali nábytek a vyklidili vše nepotřebné nashromáţděné za 18 let v této budově. Tím jsme předešli případnému poničení při stavebních úpravách a zároveň jsme připravili místo a prostory pro vybavení, které jsme o prázdninách stěhovali z Chocně. V přípravném týdnu se malovalo, pedagogové uklízeli a do toho probíhaly stavební práce a umístění nábytku a inventáře z Chocně ze sloučené ZŠ praktické. Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou školy dne a schválena školskou radou dne Jarmila Drábková ředitelka školy 16

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky,

Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69 Zdravá škola, Ekoškola www.zspkraliky.cz zspkraliky@zspkraliky.cz IČO 61235105, tel.fax.: 465631186 Zpracoval:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2012/2013. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více