Speciální základní škola Vysoké Mýto Rokycanova Vysoké Mýto Tel.č., fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální základní škola Vysoké Mýto Rokycanova 761 566 01 Vysoké Mýto Tel.č., fax: 465420787 e-mail: szsvm@seznam.cz"

Transkript

1 Speciální základní škola Vysoké Mýto tel.č., fax: VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 1

2 název školy: Speciální základní škola Vysoké Mýto sídlo školy:, zřizovatel: Pardubický kraj právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: Jarmila Drábková zástupkyně řed.: Alena Černá výchovná porad: Yvona Jetmarová, konzultační dny pondělí, středa metodik PRCH: Hana Mrázková kontakt: tel.č., fax.: internetové stránky: vzdělávací programy: Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny čj.szšvm/47/2009 podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II, č.j. SZŠVM/ 48 / 2010 podle RVP ZŠS Školní vzdělávací program přípravného stupně ZŠS, č.j.szšvm/54/2010 Vzdělávací program zvláštní školy č.j /97-22 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j / Školní vzdělávací program školní druţiny zaměstnanci školy: 24 pedagogických pracovníků( z toho 16 učitelů, 3 vychovatelky a 7 pedagogických asistentek ) 3 osobní asistentky 6 provozních zaměstnanců školská rada: ustavena , 3 členové Přehled oborů vzdělání (podle školského rejstříku) 1. základní škola praktická kapacita 100 ţáků 2. základní škola speciální kapacita 30 přípravný stupeň základní školy speciální kapacita 12 ţáků 3. školní družina kapacita 24 ţáků 2

3 Charakteristika školy Jsme škola zabývající se základním vzděláváním a výchovou mentálně postiţených ţáků. Přibývá nám stále více ţáků se souběţným postiţením více vadami, ţáků nechodících. V naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postiţení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy vzdělání a schopnost sebeobsluhy. Škola nabízí řadu doplňujících akcí, které mají ţáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyţařský výcvik v rámci hodin Tv, recitační, pěvecké a výtvarné soutěţe a řada sportovních soutěţí. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, záţitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je ţákům umoţněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu. Pořádáme pro naše ţáky nejrůznější kulturní akce jako jsou návštěvy filmových a divadelních představení a koncertů. Patříme do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky i do celkového ţivota školy. Speciální základní škola se nachází v poměrně moderní budově (z roku 1993), která je ve vlastnictví Města Vysoké Mýto. Poskytuje ucelené a prostorné zázemí, včetně školního hřiště a zahrady, které jsou vyuţívány k relaxačním, sportovním, ale i pracovním činnostem (na školním pozemku). Ve škole máme vybavenou počítačovou učebnu, dílnu, cvičnou kuchyni, pracovnu šití, učebnu pro výtvarné práce, tělocvičnu, ţákovskou knihovnu a relaxační místnost. Snaţíme se o postupnou přeměnu klasické školy ve školu nového typu, která by se měla stát základem pro celoţivotní učení, kde ţák je partnerem. Vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a rodiči a školou a veřejností se upevňují. Ve školním roce 2010/2011 jsme pokračovali ve 4. a 9. ročníku ZŠ praktické ve vzdělávání podle našeho školního vzdělávacího programu pro ţáky s lehkým mentálním postiţením Přátelská škola pro všechny. Mottem našeho ŠVP je heslo Chceme ţít spolu, ne vedle sebe. Věříme, ţe jeho realizací se nám daří dále zkvalitňovat přípravu našich ţáků pro ţivot a podporovat jejich celoţivotní vzdělávání, zlepšovat kulturu školy a systematicky budovat image školy. Dokončili jsme Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II pro ţáky se středním, těţkým a hlubokým mentálním postiţením, který v 1. A 7. ročníku nahradil dosud platný vzdělávací program (Pomocné školy a Rehabilitační program.) 3

4 Personální zabezpečení činnosti školy V naší škole ve školním roce 2010/2011 pracovalo 24 pedagogických pracovníků, 6 provozních pracovníků, 1 osobní asistentka, která je zaměstnankyní Farní charity Nové Hrady a 2 osobní asistentky zaměstnané v Centru zdravotně postiţených v Ústí nad Orlicí. Učitelský sbor tvořilo 16 učitelů, 3 vychovatelky a 7 pedagogických asistentek (20 ţen, 4 muţi). Z pedagogických pracovníků je 15 plně kvalifikovaných (68%). 5 pedagogů v tomto školním roce dálkově studovalo, 2 učitelky ukončily magisterské studium učitelství, ostatní pokračují. Nekvalifikovaným učitelům se snaţíme metodicky pomáhat. Většinou se jedná o mladé, perspektivní a zapálené učitele, kteří mají chuť pracovat s dětmi a jsou plní nápadů. Prostřednictvím Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, ţáky a studenty se sociálním znevýhodněním byla placena 1 pedagogická asistentka na celý úvazek a 1 pedagogická asistentka na čtvrtinu úvazku. Ve školním roce 20010/2011 vykonaly pod vedením našich pedagogů pedagogickou praxi 3 studentky PF v Hradci Králové, 2 studentky SOŠ veřejnoprávní a sociální ze Stěţer, 1 studentka VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, 1 studentka VOŠ a SPed.Š Litomyšl A 1 studentka VOŠ a S zdrav.š Havlíčkův Brod ped.asistence. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů probíhalo prostřednictvím seminářů, které vybíráme z nabídky NIDV a z CCV Pardubice vybíráme semináře, které jsou přínosem při práci podle ŠVP a při zpracování šablon. V průběhu roku si všichni pedagogové vyměňovali zkušenosti v metodách a formách práce /vzájemné hospitace, ukázkové hodiny/ Ředitelka školy absolvuje vzdělávací program pro řídící pracovníky Leaderem uvnitř. Výchovná poradkyně absolvovala v rámci celoţivotního vzdělávání 40ti hodinový kurz Kompetence výchovných poradců Zástupkyně řed. školy absolvuje vzdělávací program Personální řízení (září leden 2011) Preventistka rizikového chování ţáků je průběţně proškolována (výběr z nabídky vzděl. center) Vzdělávání v rámci metodických sdruţení ukázky činností ze seminářů HAMET proškolení výchovné poradkyně a 1 učitele pracovníky PPP v Ústí nad Orlicí volba povolání V rámci SIPVZ je z 23 pedagogických pracovníků proškoleno: v úrovni Z 7 učitelů, v úrovni P0 6 učitelů, v úrovni P1 1 učitel a v úrovni P2 4 učitelé. Úroveň proškolení Počet pedagogů Z 7 P 0 6 P 1 1 P 2 4 neproškoleno 6 (ped. asistenti) 4

5 Zápis k povinné školní docházce, přijímání nových žáků Ve školním roce 20010/2011 jsme měli k celkem 89 ţáků, do konce školního roku byl počet ţáků rovněţ 89. Během školního roku se odhlásilo 11 ţáků a 1 ţák byl odebrán z rodiny do výchovného ústavu (spoluúčast na trestném činu mimo školu), přihlásilo se 12 ţáků. Dvě rodiny se během školního roku odstěhovaly a opět přistěhovaly do Vysokého Mýta ( 5 ţáků ) migrace je způsobena problémy s bydlením a s placením nájemného. Počty žáků k Počty žáků k Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠ 1 1 speciální Celkem Školní družina Ve škole bylo 7 tříd základní školy praktické s průměrným počtem 9 ţáků na třídu. 1. a 2. ročník a 4. a 5. ročník byly spojeny, 5 tříd základní školy speciální s průměrným počtem 5 ţáků na třídu a 2 oddělení školní druţiny s průměrným počtem ţáků 11,5. K zápisu do školy chodí v poslední době velmi málo dětí, během školního roku zaznamenáváme nárůst počtu ţáků v jednotlivých ročnících také v menší míře. Zápis žáků do 1. třídy ve školním roce 2010/2011: Počet žáků ZŠ praktická 1 dodatečně 1 ZŠ speciální 1, po odkladu školní docházky Celkem 3 Výsledky vzdělávání žáků (podle cílů stanovených ŠVP a podle stupňů poskytovaného vzdělávání) Vycházející žáci ve školním roce 2010/2011: Třída Počet žáků Z toho odešlých do středního vzdělávání Z toho uchazeči o zaměstnání Celkem Prodloužená školní docházka 4 ţáci OU a PrŠ Chroustovice 3 ţáci ISŠT Vysoké Mýto 2 ţáci zedník na VOŠ stavební Vysoké Mýto 3 ţákyně zahradnice SŠZ Litomyšl 5

6 Výsledky vzdělávání žáků prospěch ve školním roce 2010/2011: Třída ZŠ Počet žáků Prospěl Prospěl Neprospěl praktická s vyznamenáním roč,5.roč Třída ZŠ Počet žáků Prospěl Neprospěl speciální 1. rehabilitační 4 + 1(přípr.st.) rehabilitační Výsledky vzdělávání žáků chování ve školním roce 2010/2011: Třída Počet Pochvala Napomenutí Třídní Ředitelská II.stupeň III.stupeň žáků důtka důtka z chování z chování (4.roč.) Třída Počet žáků Pochvala Ředitelská důtka II.stupeň z chování III.stupeň z chování 1. rehabilitační (přípr.st.) 2. rehabilitační Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připravení pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, schopní asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. 6

7 Na základě analýzy podmínek školy, moţností a potřeb ţáků jsme si stanovili tyto priority, které jsme úspěšně naplňovali: 1. Škola otevřená pro kaţdého pro ţáky, rodiče, veřejnost 2. pozitivní ovlivňování postojů, motivací, hodnotového systému, norem a pravidel schopnost komunikovat a řešit tvůrčím způsobem sociální problémy (Etická výchova). 3. efektivita vedení výuky a diskuse nad metodami a formami výchovně vzdělávací práce 4. rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti bez ohledu na vyučovací předmět ve všech ročnících 5. Rozvoj pracovních dovedností ţáka a jejich předprofesní příprava, směrování ţáků k výběru učebního oboru a motivování k vyučení v tomto oboru 6. Široká nabídka volnočasových aktivit vedených našimi pedagogy v době po vyučování (Sportovní klub, tématické projekty ) 5. Individuální přístup ke kaţdému ţákovi Naše priority se snaţíme naplňovat pomocí výuky podle ŠVP Přátelská škola pro všechny a prostřednictvím projektového vyučování, které máme rozpracované pro uplatňování průřezových témat a klíčových kompetencí. Ve školním roce 20010/2011 jsme dokončili Školní vzdělávací program Přátelská škola pro všechny II. vypracovaný podle RVP ZŠS a ŠVP přípravného stupně ZŠS. Pro 2 ţáky jsme zpracovali individuální vzdělávací plány podle RVP ZV, aby mohli být na I.stupni ZŠ praktické integrováni. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Jiţ 18 let udrţujeme partnerské vztahy se Spezial Paul - Zimmermann Schule v německém Korbachu, partnerském městě Vysokého Mýta. Letos se uskutečnila plánovaná cesta našich ţákyň do Korbachu na výtvarný projekt práce s vlnou. Týdenní pobyt jsme mohli absolvovat díky podpoře, kterou nám poskytlo Město Vysoké Mýto zajistilo auto s řidičem. Kontakt se snaţíme udrţet také dopisováním a výměnou ţákovských prací. Další spolupráce je s polským partnerským městem Vysokého Mýta s Pyrzycemi. Jsme v kontaktu s tamní speciální školou, na podzim 2010 nás kolegyně z Pyrzycz navštívily v rámci Partnerských dnů. Přes snahu věnovat spolupráci s rodiči našich ţáků zvýšenou pozornost se nám toto nedaří. Rodiče často nepovaţují vzdělání své ani svých dětí za prioritu. Snaţíme se o vzbuzení zájmu o školu, navození důvěry a celkové zapojení rodičů do ţivota školy pomocí společných projektů, zvaním rodičů na nejrůznější akce v dopoledních i odpoledních hodinách, třídní schůzky atd. Zejména rodiče ţáků ZŠ praktické se zapojují minimálně. Naopak rodiče ţáků ZŠ speciální se zapojují velmi aktivně, přispívají na akce pomocí, občerstvením, sami organizují akce pro děti. Dalšími partnery, s nimiţ úzce spolupracujeme je nízkoprahový klub EMKO, ČČK v Ústí nad Orlicí, Odbor sociální péče ve Vysokém Mýtě, poradenská zařízení (SPC Kamínek Ústí nad Orlicí a PPP Ústí nad Orlicí). Vyuţíváme nabídky z programu Městské galerie, M klubu, Muzea a DDM Mikádo ve Vysokém Mýtě. 7

8 Realizované projekty, environmentální výchova, prevence rizikového chování, dopravní výchova V průběhu školního roku se uskutečnilo několik celoškolních projektů, v nichţ ţáci získávali nové informace, dovednosti a uplatňovali jak svoji samostatnost, tak svou připravenost na práci v týmu. V rámci projektů jsme naplňovali jednotlivé tématické okruhy průřezových témat a dbali na plnění klíčových kompetencí daných RVP ZV. Ukázky čtení Celoroční projekt 1. stupně ZŠ p ke zvyšování čtenářské gramotnosti Zážitkový kurz Mladé Buky zářijový turistický pobyt pro ţáky 2. stupně ZŠp Den bez aut - zářijový projekt dopravní výchovy 1. stupně ZŠp a celé ZŠs Zdravé svačinky celoroční projekt Testování HAMET - celoroční Drakiáda říjnový projekt pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp Mezinárodní den zvířat - říjen Adventní tvořivé odpoledne výtvarné činnosti pro ţáky a jejich rodiče Canisterapie - prosinec Strašidýlkový večer světýlek listopadový projekt pro ţáky ZŠs, 1. stupně ZŠp a a jejich rodiče Čertování prosincový projekt pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp Pexesiáda - pro ţáky 2. stupně ZŠp Štědrý večer a spaní ve škole prosincový projekt pro ţáky rehabilitačních tříd ZŠs Netradiční pětiboj soutěţe v netradičních sportech pro ţáky ZŠs z Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Litomyšle, Chocně a České Třebové. Karneval pro ţáky ZŠs a 1. stupně ZŠp První pomoc přednáška pracovnice ČČK Velikonoční tvořivé odpoledne - výtvarné činnosti pro ţáky a jejich rodiče Taneční maraton školní i okresní kolo Charitativní koncert Nadace NOVA dubnový koncert pro handicapované v Praze 8

9 Černá a bílá kniha šikany Den Země prezentace práce naší školy na vysokomýtském jarmarku Pálení čarodějnic v Dolním Jelení projekt připravený rodiči pro ţáky ZŠs Ukaž, co umíš soutěţ talentů Beseda s Policií ČR Filcování v Korbachu ţákyně 2.stupně ZŠ praktické Celoroční projekt Prevence rizikového chování projekt finančně podpořený MŠMT - Jsme proti kouření, rodinná a sexuální výchova, testování fyzické kondice, Environmentální výchova EVVO je realizována ve všech ročnících praktické i speciální školy, prolíná vzdělávacím programem školní druţiny a ovlivňuje veškerý chod a provoz školy. Ţáci třídí v celé budově odpad, sbírají hliník do soutěţe O skřítka Ekolíka, jogurtové kelímky do soutěţe O ţíţalu Mejťandu, tetrapak a sbírají pomerančovou kůru. V rámci Dne Země pořádáme na vysokomýtském náměstí jarmark, kde děti kaţdoročně prezentují svou celoroční práci. V rámci projektu Ţivá zahrada ţáci pozorují a zapisují, které druhy ţivočichů ţijí na naší školní zahradě. Zúčastnili jsme se projektu Zelený Pardoubek. Ţáci i učitelé vybírají finanční obnosy i krmivo pro zvířata, která ţijí v záchranné stanici volně ţijících ţivočichů Pasíčka u Proseče. Školu navštívili chovatelé dravců, ţáci měli moţnost blíţe se s nimi seznámit. Ţáci prvního stupně a základní školy speciální si jednou měsíčně připravují společné zdravé svačinky. Učí se tak které potraviny jsou zdravé a přitom i chutné, jak správně jídlo připravit, naservírovat a jak správně stolovat. V rámci pracovního vyučování se učí také ţáci druhého stupně svačit podle zásad zdravé výţivy. Jsme členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. Jiţ několik let jsme zapojeni do celostátní hry Recyklohraní. Ţáci ZŠ speciální byli úspěšní ve výtvarné soutěţi pořádané Eko-centrem Paleta v Pardubicích. Získali 2. místo za výrobu kalendáře na téma Handicapovaná zvířata a jejich ochrana. Výlety a exkurze během školního roku jsou často zaměřeny na poznání okolní přírody. 9

10 Prevence rizikového chování Uskutečňovala se ve výchovném a vzdělávacím působení během celého školního roku všemi učiteli a asistenty dle strategií a metod uvedených v minimálním programu prevence rizikového chování. K prevenci také napomáhala nástěnka ve 2. patře školy, kde byli ţáci informováni o některých patologických jevech, problémech současné mládeţe a moţnostech jim předcházet nebo je řešit. MŠMT finančně podpořilo náš projekt Prevence rizikového chování ,- Kč. Projekt je zaměřen hlavně na omezení zlozvyku kouření a změnu ţivotního stylu. Ţáci 2. stupně ZŠp v září absolvovali turistický pobyt v Krkonoších (MladéBuky). Pokračovali tvorbou kalendáře Jsme proti kouření, sportovními akcemi a dalším testováním fyzické kondice ţáků, zda se omezením kouření a častějším sportováním zlepšila. Jedenkrát měsíčně probíhalo dvouhodinové pracovní vyučování jako beseda s děvčaty ročníku věnovaná problémům dospívání, sexuální výchově a současnému ţivotnímu stylu. Pravidelné besedy měly u dívek velký úspěch a význam. Během celého školního roku byl postupně po měsíci v jednotlivých třídách celé školy realizován projekt Černá a bílá kniha šikany. Prolínal různými předměty (Čj, Ov, VkZ, TV, PV) a měl za cíl pochopit pojem šikana, její nebezpečí a její následky. Měl naučit ţáky všímat si násilí kolem sebe, vědět kam a na koho se obrátit, jak se zachovat ve vypjatých situacích, osvojit si pravidla slušného chování mezi lidmi. Černá kniha obsahuje situační obrázky se srozumitelným a jednoduchým popisem dané situace. Bílá kniha obsahuje vysvětlení pojmů k dané problematice, náměty jak proti šikaně bojovat a další uţitečné informace. Černou a bílou knihu šikany vytvořily výchovná poradkyně, metodička PRCH a vychovatelka ŠD. Byly realizovány besedy s ČČK a Policií ČR. Dále byli ţáci i učitelé seznamováni s akcemi mimoškolními, pořádanými jinými subjekty (např.emko,měst.ú,m-klub,mikádo). Hlavně v nízkoprahové organizaci EMKO se naši ţáci rádi po vyučování scházejí a zapojují se do její činnosti. Dopravní výchova Dopravní výchově je v naší škole věnována velká pozornost. Obzvlášť na 1. stupni prolíná téměř všemi vyučovacími předměty a činnostmi. Ţáci získají tzv. průkazku ţáka po splnění dopravně zaměřených úkolů, jako je jízda na kole a jízdní kolo, dopravní prostředky a dopravní značky, zásady první pomoci, výtvarná soutěţ, básně s dopravní tématikou. Při získávání těchto průkazek úzce spolupracujeme s pracovníky vysokomýtského dopravního hřiště, ČČK a Policie ČR. V rámci dopravní výchovy se navíc konají akce jako Den bez aut, Beseda s Policií ČR, Evropský týden bezpečnosti Na 2. stupni byly znalosti prohlubovány a rozšiřovány v jednotlivých vyučovacích předmětech. 10

11 Ve školním roce 20010/2011 jsme opět žádali o několik grantů. O neúspěšné granty budeme ţádat znovu. Název projektu Přispívatel Podpořeno finanční částkou Celoroční soutěž v péči o květiny Město Vysoké Mýto 3 500,- Kč Spolupráce s partnerskou Město Vysoké Mýto 4 000,- Kč školou Pyrzyce - Polsko Obnova školní zahrady Město Vysoké Mýto 6 000,- Kč Textilní a výtvarné dílny Pardubický kraj 0,- Kč Regionální sportovní soutěže Pardubický kraj 0,- Kč v aerobiku a nohejbalu Prevence rizikového chování MŠMT Praha ,- Kč Oranžová učebna ČEZ 0,- Kč CELKEM: ,- Kč Ozdravné pobyty, lyžařský a plavecký výcvik: Místo Termín Počet ţáků Plavecký výcvik ţáci 3. a listopad, prosinec ročníku Krkonoše-Mladé Buky září 15 turistický pobyt ţáci ročníku Malá Úpa Pomezní Boudy prosinec 10 ozdravný pobyt na běţkách Výprachtice zimní leden 20 ozdravný pobyt ţáci ZŠ speciální Výprachtice letní ozdravný pobyt ţáci ZŠ speciální červen 20 Lyţařský výcvik se ve školním roce 2010/2011 opět neuskutečnil. Důvodem je velká finanční zátěţ pro většinu rodičů našich ţáků. Nahradili jsme jej jednodenními lyţařskými zájezdy do okolí (Česká Třebová Peklák, Přívrat), které dotujeme z provozu školy (dopravu) a výcvikem na běţkách v rámci Tv v blízkém okolí školy. 11

12 Účast ve sportovních soutěžích: Měsíc Soutěž září říjen Zátopkova štafeta Vysoké Mýto Turnaj ve stolním tenisu v Litomyšli 1. místo Týden sportu Plavecký výcvik 3., 4. ročníku listopad Regionální turnaj ve stolním tenisu v Hradci Králové 1. 3.místo Mistrovství ČR ve stolním tenisu, Hradec Králové 2.,místo Regionální turnaj v nohejbalu, Vys.Mýto 3. Místo Plavecký výcvik 3. a 4. Ročníku (do prosince) leden únor březen duben květen červen Okresní kolo v běhu na lyţích,kozlov Krajské závody v běhu na lyţích,šerlich Turnaj ve florbalu v Hradci Králové 2. místo Hry na ledu Choceň Turnaj ve florbalu ml. ţáků v Ústí n. Orlicí Krajské závody v běhu na běţkách, Šerlich 4. místo Taneční maraton Vysoké Mýto školní kolo, Ústí nad Orlicí regionální kolo Netradiční pětiboj Regionální fotbalový turnaj Hradec Králové 3. místo Turnaj ve florbalu dívek v Ústí n. Orlicí 3. místo Okresní kolo SHM v Ústí n. Orlicí 1., 2. místo Krajské kolo SHM v Ústí n. Orlicí 2. místo Výkonnostní testy spining, fitcentrum Fotbalový turnaj ml. ţáků v Ústí n. Orlicí Sportovní hry s Berenikou Celostátní kolo SHM R. Bykar Evropský den plavání ve Vys. Mýtě Celostátní turnaj v tenisu, Vamberk Soutěţe Gymnázia Litomyšl pro ZŠsp. 12

13 Ostatní soutěže a akce: Měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Soutěže a akce Mezinárodní partnerské dny návštěva z Pyrzycz Výstava Houby v Muzeu Den otevřených dveří EMKO Exkurze ve firmě Ravensburger v Poličce Pochodová cvičení Výlet do Toulovcových maštalí s o.s. Světélko Lanové centrum a naučná stezka v České Třebové Beseda s rodiči Dopravní hřiště Den otevřených dveří v OU Chroustovice Nábor OU Ţamberk, OU Opočno, SOU zahradnické Litomyšl Autosalon ISŠT Vysoké Mýto Divadelní představení Adventní aranţování prezentace SOU zahradnického Litomyšl Beseda s myslivcem Adventní dílny v Muzeu Divadelní představení Hvězdička betlémská Exkurze do Střední zahradnické školy Litomyšl vánoč.výstava Krajská přehlídka Vánoční ozdoby a betlémy na KÚ Pardub. Třídní vánoční besídky, beseda pro bývalé učitele Divadelní představení Rohatá šou Den otevřených dveří OU Ţamberk Exkurze do OU Nové Město nad Metují Školní kolo recitační soutěţe Akademie 2011 v Ústí nad Orlicí Ozdravný pobyt ZŠsp. -Výprachtice Náborová beseda OU Nové Město nad Metují Den otevřených dveří ve škole Bruslení v Chocni Karneval Dravci Kurz 1. Pomoci - ČČK Krajská přehlídka Velikonoční kraslice na KÚ Pardubice Kin-ball, Ústí nad Orlicí Koncert Nadace Nova Chceme ţít s vámi, Praha Pálení čarodějnic s rodiči, ZŠ speciální Divadelní představení O Kubovi ze Smolné Lhoty Třídní schůzky (rekonstrukce budovy-zateplování) Exkurze Praha Technické muzeum, 2.stupeň Exkurze Hradec Králové-hvězdárna Exkurze Litomyšl, Choceň Ozdravný pobyt ZŠsp.-Výprachtice Exkurze Častolovice Exkurze-Pardubice 13

14 Volnočasové aktivity: Ve školním roce 2009/2010 pracovaly v naší škole pouze 5 zájmových krouţků. Všechny, kromě náboţenství, byly vedeny našimi pedagogy. Mnoţství krouţků jsme byli nuceni omezit z důvodu nabývání vyučovacích hodin při zavádění ŠVP. Zaměřujeme tedy své mimoškolní aktivity na odpolední tvořivé dílny pro ţáky a jejich rodiče. Zájmový kroužek Logopedie 6 Počítačový 6 Sportovní klub Kujeba 30 Náboţenství 3 CELKEM 45 Počet žáků Prezentace školy na veřejnosti Propagace v tisku Během školního roku 2010/2011 se naše škola prezentovala v regionálním tisku články v Trsu a ve Vysokomýtském zpravodaji. Pozitivní je, ţe svými příspěvky propagují školní akce nejen ředitelka a zástupkyně, ale i ostatní pedagogové. Články: Hodnocení projektu Jsme proti kouření Turisticko sportovní kurz SZŠ v Mladých Bukách Strašidýlkový večer světýlek Vynikající úspěchy stolních tenistů Kvalitní úspěchy stolních tenistů nadále pokračují Štědrovečerní spaní ve škole Poděkování ke Dni učitelů Netradiční pětiboj Specka v Korbachu Pozvánka na výstavu Chceme ţít spolu, ne vedle sebe Výstavy Celoročně propagujeme činnost naší školy výstavkou prací ţáků ZŠ speciální v obchodě s dětským oblečením v Tůmově ulici. Velice zdařilá propagace je na chodbách oddělení rehabilitace Vysokomýtské nemocnice. Výstupy z projektů a práce našich ţáků vystavujeme celoročně v budově školy. Práce pravidelně obměňujeme a tématicky doplňujeme. Kaţdoročně prezentujeme činnost školy na Dni Země na náměstí Přemysla Otakara II., rozšířenou o panel s fotografiemi. Letos se nám podařilo instalovat v Muzeu ve Vysokém Mýtě na týden výstavu, která podrobně informovala o práci učitelů i ţáků naší školy. Byly zde vystaveny nejen výtvarné práce ţáků, výrobky z pracovního vyučování, ale také ţákovská portfolia, dokumentace z projektového vyučování, výstupy z projektů, výukové materiály vyrobené pedagogy a fotodokumentace z činnosti školy. Ve výloze Kunstova knihkupectví je dlouhodobě vystaven kalendář s ekologickou tématikou vyrobený ţáky ZŠ speciální. 14

15 Úspěšnou prezentací školy byl i projekt Tvořivých odpolední pro ţáky, rodiče a pedagogy podzimní, vánoční a velikonoční. Přispěli jsme rovněţ prezentací na výstavu, kterou instalovala SZŠ Klášterní Pardubice v prostorách Krajského úřadu Materiálně technická oblast Vytvářet dětem příjemné rodinné prostředí, zabezpečit dostatek moderních pomůcek i potřeb pro výuku je naší trvalou snahou. Pracovníci školy k tomu přispívají realizací svých četných nápadů vyrábějí mnoho pomůcek, dbají na estetický vzhled celé školy, realizují velký počet akcí nad rámec svých povinností. Hledáme nejrůznější další zdroje financování vybavení školy, protoţe samotný rozpočet nedovolí realizovat všechny plány. Proto vyuţíváme moţností podat granty u našeho zřizovatele OŠKT Pardubického kraje a u Města Vysokého Mýta. V roce 2010/11 jsme na vybavení do rozpočtu školy nedostali ţádné navýšené finance, a vzhledem k tomu, ţe provozní prostředky odpovídají poţadavkům nejnutnějších provozních výdajů, nemohli jsme v plánovaném vybavování dílny, ŠD ZŠ speciální, kanceláře a ředitelny pokračovat. Omezili jsme se na nejnutnější opravy a údrţbu (především malování po rekonstrukci budovy) a dokončení našeho nového pozemku. V roce 2010 nám bylo uvolněno ,- z našeho investičního fondu na zakoupení interaktivní tabule. Od MŠMT jsme obdrţeli účelovou dotaci na kompenzační pomůcky ve výši ,- na část vybavení pro snoazelen (hvězdný strop.) Projekt EU-peníze do škol nám byl schválen v květnu letošního roku a do září 2011 se nám podařilo školu vybavit novými interaktivními tabulemi (2 učebny), dataprojektorem, kvalitní kopírkou a 9ti notebooky pro učitele. Také sloučením se ZŠ praktickou Choceň k získáme vybavení novějším nábytkem, doplníme pomůcky i techniku (další 2 interaktivní tabule, počítače,tiskárny apod.) 15

16 Opravy a údržba budovy Projekt na energetická úsporná opatření, který město podalo a zaţádalo o dotace z EU pro budovu naší školy, byl vyřízen kladně a od dubna procházela naše škola velkou obnovou. V květnu byla za provozu provedena výměna oken včetně parapetů a ţaluzií a během prázdnin obnoveny venkovní omítky včetně zateplení pláště budovy. O prázdninách byl postaven výtah, který zajistí bezbariérovost objektu (dostupnost všech učeben pro vozíčkáře) a začalo se s přestavbou sprchy na 1 bezbariérovou toaletu se sprchou. Tato rozsáhla stavební akce znamenala ztíţené podmínky pro výuku v jarních měsících, přes prázdniny velkou zátěţ pro uklízečky i pro vedení školy, a protoţe stavební firma nesplnila termíny, ani nástup do nového školního roku nebyl příjemný. Prakticky od dubna panoval ve škole činný stavební ruch. Museli jsme jednak zajistit náhradní učebny pro výuku v době výměny oken (s pochopením jsme se setkali v DDM Mikádo i v MŠ Pod Smrkem), zabezpečit majetek a pomůcky před poškozením a přizpůsobit výuku náročným podmínkám (hluk,prach..). Všichni pracovníci školy se těchto úkolů zhostili s velkým pracovním nasazením. V květnu a červnu jsme provedli velké úklidy všech kabinetů, utřídili a do krabic uloţili pomůcky, učebnice a knihy z celé knihovny, přestěhovali nábytek a vyklidili vše nepotřebné nashromáţděné za 18 let v této budově. Tím jsme předešli případnému poničení při stavebních úpravách a zároveň jsme připravili místo a prostory pro vybavení, které jsme o prázdninách stěhovali z Chocně. V přípravném týdnu se malovalo, pedagogové uklízeli a do toho probíhaly stavební práce a umístění nábytku a inventáře z Chocně ze sloučené ZŠ praktické. Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou školy dne a schválena školskou radou dne Jarmila Drábková ředitelka školy 16

školská rada: ustavena 1. 1 2011, 3 členové Přehled oborů vzdělání (podle školského rejstříku)

školská rada: ustavena 1. 1 2011, 3 členové Přehled oborů vzdělání (podle školského rejstříku) název školy: Speciální základní škola Vysoké Mýto sídlo školy: 566 01 Vysoké Mýto, Rokycanova 761 zřizovatel: Pardubický kraj právní forma: příspěvková organizace ředitel školy: Mgr. Alena Černá zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010-2011 V Chodově dne 30. 9. 2011 zpracovala Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více