ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo plno skeptických hlasů o tom, k čemu že to pomůže, když nebude provedena rekonstrukce Divišovky, která byla ve velmi špatném stavu. Když se začala budovat II. etapa průtahu, optimismus zesílel a vytvořil jistou naději, že by se to mohlo podařit. Jistota záruky realizace celého díla nastala 7. srpna letošního roku, kdy časně ráno byl zničený úsek v Divišově ulici uzavřen a do jeho povrchu se zakously stroje. Celý ten stavební ruch by měl být ukončen v poledne dne 18. prosince 2006 slavnostním otevřením nově rekonstruovaného úseku. Tím bude završeno celé dílo průtahu v hodnotě za několik desítek mil. Kč, které v našem městě proinvestoval Pardubický kraj jako investor celého díla. Co však předcházelo tomuto poslednímu kroku celé stavby? Jak vyplývá z podkladů hlavního stavbyvedoucího p. Ing. Michala Kmenta, celých 134 dní stavebních prací od srpna do prosince, které obnášely kompletní odtěžení stávajících konstrukčních vrstev, vybudování nových inženýrských sítí: - vodovodní - firmou Vencl servis, s.r.o., Žamberk - kanalizační - firmou Vakstav, s.r.o., Jablonné n. O. - STL plynovod VČP - firmou 1. SPZ, s.r.o., Pardubice - rozvod NN ČEZ - firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín - nové VO - firmou Elex, s.r.o., Pardubice Následovala pokládka nových konstrukčních vrstev ze štěrkodrtí, které byly naváženy z lomu Černá Skála Potštejn, pokládka živičných vrstev (asfaltový koberec) firmou STRABAG, a. s. Rychnov n. K. Vše v tloušťce 83 cm. Součástí díla je i kompletní bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce a také rekonstrukce chodníků. Ty jsou zhotoveny ze zámkové dlažby BEST, na pokládce se podílela firma STILMAT, s.r.o., Žamberk. V rámci rekonstrukce Divišovy ulice byly zrekonstruovány křižovatky, a to s ulicí Nádražní, kde došlo k úpravě a rozšíření rozhledových podmínek při vylepšení dopravní situace se STOPKOU, tedy v místech častých dopravních nehod po spuštění I. etapy průtahu od kruhového objezdu. Dále byla rozšířena křižovatka s ulicí 28. října, kde se zejména zvětšil nájezdový rádius a zvýraznil se charakter průběhu hlavní komunikace, a to vytvořením umělého ostrůvku ve středu křižovatky. Celou stavbu doplňuje protihluková stěna od firmy LAND Co., Zlín. Další protihluková opatření budou pokračovat na jaře. A co na závěr k této etapě? Snad jen skutečnost, že hlavním dodavatelem stavby v hodnotě cca 16 mil. Kč byla f. Chládek & Tintěra, Pardubice a.s., která se tak stala generálním dodavatelem celého díla průtahu městem Žamberkem a vybudovala novou Divišovu ulici. Město Žamberk tak získává dílo, které částečně řeší jeho dopravní situaci, byť se nejedná o všelék, na který obyvatelé města čekají již několik desítek let. A tak i nadále zůstává v dalším období prosazení obchvatu města směrem na Ostravu. Snad se toho dočkáme a stát Žamberku pomůže, např. již s budováním nové silnice R35 vedoucí napříč Pardubickým krajem. Ing. Vladimír Fabián, REÚP

2 2 Žamberské listy Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v tomto krásném adventním čase ze srdce popřál klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2007 hodně spokojenosti, lásky a především pevné zdraví. Mgr. Tomáš Kalous, starosta města Zveme Vás na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se uskuteční na Masarykově nám. v Žamberku NA NOVÝ ROK V 0.30 HOD. Přijďte společně přivítat nový rok 2007! OZNÁMENÍ V pátek bude Městský úřad v Žamberku uzavřen. Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka V týdnu od 2. do 5. ledna 2007 bude z důvodu zavádění nového systému dávek sociální péče a sociálních služeb uzavřeno pro veřejnost oddělení sociálních služeb a pomoci odboru sociálních věcí a zdrav. Městského úřadu v Žamberku. Bližší informace na tel , , Děkujeme za pochopení. Mgr. D. Ducháčková, ved. odb. sociálních věcí a zdrav. Oznamujeme, že jsou v prodeji PARKOVACÍ KARTY pro parkování na Masarykově náměstí v Žamberku. Parkovací karta je přenosná. Lze je zakoupit na Městském úřadu (budova Radnice), finančním odboru u paní Hany Matějíčkové. Cena parkovací karty je 500,- Kč na rok pavvl- poděkování Děkujeme všem firmám i jednotlivcům, kteří se podíleli na likvidaci havárie v mateřské školce Čtyřlístek v Tylově ulici v Žamberku. Ing. Jiří Šmok, vedoucí odboru REÚP Městský úřad Žamberk OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu s rozšířenou působností v Žamberku, vyhlašuje dle 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na pozici: referent referentka odboru regionálního rozvoje a ÚP (manažer dotací) platová třída 11 Požadujeme: vysokoškolské vzdělání bakalářský nebo magisterský studijní program (ekonomicko správního směru výhodou), znalost problematiky Evropské unie a evropských strukturálních fondů, dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi, dovednost pracovat na PC (Office, Windows, Excel, Internet), řidičské oprávnění B, samostatnost, flexibilitu. Znalost AJ nebo NJ výhodou. Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. Nabízíme: možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu, 11. platovou třídu. Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče, kontaktní spojení. K přihlášce je nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Předpokládaný termín nástupu: Místo výkonu práce: Městský úřad v Žamberku Náplň práce manažera dotací : příprava, tvorba a zajištění realizace projektů v rámci strukturálních fondů EU, sledování krajských a národních dotačních titulů, tvorba strategických rozvojových dokumentů města Žamberka aj. Vaše přihlášky v písemné podobě zašlete nejpozději do včetně na adresu: Tajemník Městského úřadu Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Tel , cz. Obálku označte: NEOTVÍRAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ REFERENT REFERENTKA REÚP Ing. Ivan Prchal, tajemník Městského úřadu VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Upozorňujeme, že dnem skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936 (pokud u těchto občanů nedošlo ke změně údajů zapsaných v OP). K žádosti o výměnu je třeba doložit stávající OP, 1 fotografii ze současné doby a případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana (při zapsání manžela do OP oddací list, při zapsání dítěte rodný list dítěte). Za výměnu OP se nevybírá správní poplatek. Žádost o vydání OP lze podat a vyhotovený OP lze převzít u kteréhokoliv matričního úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností. Ing. Petra Řeháčková, vedoucí odboru správního a dopravy NOVÁ DÁLNICE Východočeši najdou pod stromečkem novou dálnici Plnohodnotnou dálnici D11 dostanou obyvatelé Pardubického a Královéhradeckého kraje jako vánoční dárek. Téměř čtyřicet nových dálničních kilometrů bude zprovozněno 19. nebo Je to historický okamžik pro náš region. Napojíme se tak na evropskou dálniční síť, radoval se náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Ivo Toman. Moji radost ale kazí fakt, že se zcela nevyhneme problémům. U provizorního sjezdu z dálnice D11 a následného napojení na silnici II/333 v Libišanech totiž Krajská hygienická stanice v Pardubicích vydala záporné stanovisko kvůli překročení hranice hluku. Hrozí nám, že sice budeme mít novou dálnici, ale nebudeme moci po ní jezdit. V těchto dnech se rozjíždějí další jednání s hygieniky a budeme hledat řešení vzniklé situace. Věřím, že zdravý rozum zvítězí. Na dálnici D11 navazuje křižovatka v Sedlicích, která dálnici propojí s rychlostní komunikací R35 a která je již ve výstavbě. Je to klíčová křižovatka pro Pardubický kraj. Očekáváme, že do dvou až tří let bude dokončena. Zároveň lobujeme za čtyřpruh mezi krajskými městy Pardubice a Hradec Králové, dodal Toman. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

3 Žamberské listy 3 Projekty prevence kriminality Na základě schváleného Programu prevence kriminality v Žamberku informujeme, že je možné předkládat projekty k zařazení do koncepce prevence kriminality na rok Preventivní program ve městě Žamberku by měl směřovat především do čtyř základních oblastí: 1. Podchycení sociálních příčin trestné činnosti - iniciativy k podpoře rodiny, - iniciativy zaměřené na mládež, - programy k rozvoji komunity, - předškolní programy, - programy prevence zneužívání alkoholu a drog, - práce s delikventy a jejich rodinami. 2. Snižování příležitostí k páchání trestných činů - zlepšení zajištění a ochrany domovů, veřejných budov a firem, - zlepšení osvětlení v ulicích a na veřejných prostranstvích, - konstrukční řešení obytných center a parkovišť, - dobré řízení a poskytování místních služeb, - přiměřené úrovně hlídkové činnosti. 3. Podchycení konkrétních problémů zločinnosti - vloupání do domácností, - násilí v rodinách, - automobilová trestná činnosti, - rasově motivované trestné činy, - trestné činy proti dětem, - trestné činy proti starým lidem. 4. Projekty zaměřené na rizikové skupiny mládeže - zlepšování příležitostí pro volný čas a rekreaci v oblastech s vysokým výskytem trestných činů páchaných mladými lidmi, - projektování konkrétních iniciativ k angažovanosti těžko podchytitelných mladých lidí, - prověrka přístupů a činností všech organizací zabývajících se organizováním mladých lidí, - projektování iniciativ podporujících individuální a sociální odpovědnost mezi mladými lidmi, - iniciativy k podchycení konkrétních problémů, jimž čelí mladí lidé (např. zneužívání drog, povalečství), - iniciativy k zacházení s konkrétními trestnými činy, jichž se dopouštějí mladí lidé, např. drobné krádeže v obchodech, automobilová trestná činnost, výtržnictví a vandalismus. Projekt může předložit každý (neziskové organizace, spolky, jednotlivci starší 18 let, sdružení), kdo splní tyto základní požadavky: cíl a zdůvodnění zařazení do systému prevence kriminality ve městě, subjekt odpovídající za jeho realizaci, vymezení cílové skupiny, na kterou se zaměřuje, popis činností, rámcový harmonogram realizace, materiální a personální zabezpečení, finanční rozpočet a ekonomické zdroje, způsob vyhodnocování a kontroly. Jednotlivé projekty budou předloženy k projednání Komisi pro prevenci kriminality. Po schválení v komisi bude projekt předložen ke schválení radě města, popř. zastupitelstvu města. Projekty přijímáme do 31. ledna Bližší informace podá Mgr. Dagmar Ducháčková, koordinátor prevence kriminality, MěÚ Nádražní ul., 2. patro, č. dv. 22, tel nebo p. Patrik Lauterbach, velitel Městské policie. Mgr. D. Ducháčková, koordinátorka prevence kriminality Slavnostní otevření dostavby tenisového areálu TOSK Žamberk Město Žamberk a tenisový oddíl TOSK Žamberk si Vás dovolují pozvat dne v hod. do sportovního a rekreačního areálu Pod Černým lesem na slavnostní otevření nového klubového zázemí TOSK, tenisové haly a dvou nových dvorců s celoročním provozem. Při stavbě bylo využito řady originálních řešení, např. zelená antuka pro finální povrch obou dvorců, zastřešení vazníkové lepené dřevěné konstrukce dvouvrstvou plastovou folii se vzduchovou mezivrstvou, řízené proudění teplého vzduchu při vytápění haly, možnost odkrytí bočních stran při letním provozu. Zkušební provoz haly a klubového zázemí bude zahájen již od poloviny prosince. Zveme všechny závodní a rekreační hráče, přijďte si osobně vyzkoušet teprve 2. a 3. tenisový dvorec v České republice se zelenou antukou. Rádi vás uvítáme. Informace o přesném zahájení zkušebního provozu a rezervaci dvorců získáte na tel Ing. Stanislav Tajbr, předseda TOSK Město Žamberk nabízí k pronájmu nebytové prostory Divadelní kavárny v č. p. 39 v Nádražní ulici v Žamberku. Případné informace je možno získat na tel , , nebo přímo v kanceláři majetkového oddělení Městského úřadu v Žamberku, Masarykovo náměstí 166. Ing. Jiří Šmok, vedoucí odboru REÚP Zapojte se i Vy... Obracíme se na představitele zájmových a sportovních oddílů s žádostí o spolupráci při přípravě předávání ocenění pro děti a mládež, jimž se v letošním roce podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti školních znalostí, sportu či kultury. Protože si těchto úspěchů podložených pílí, talentem a houževnatostí představitelé města velmi váží, chtějí tyto úspěšné děti stejně jako vloni vyznamenat předáním oficiálního ocenění za jejich mimořádné výsledky. Do přípravy se můžete zapojit i Vy a sdělit své návrhy splňující tyto podmínky: jedná se o děti a mladé lidi žijící v Žamberku nebo navštěvující některou z místních škol, ve věku do 18 let, kteří v roce 2006 dosáhli v některé z oblastí - kultura, sport, školní olympiáda či soutěž - výrazného nadregionálního úspěchu, kterým se rozumí vynikající umístění v krajské či celostátní soutěži. Návrhy sdělte v termínu do na cz, případně písemně předejte na odbor školství a kultury MěÚ. U navrhovaných dětí uveďte věk, adresu, jméno trenéra (či osoby, která je na soutěž připravovala) a popište několika větami za jaký mimořádný výsledek je navrhujete. Slavnostní akt předání ocenění za účasti rodičů, pedagogů, trenérů a dalších pozvaných hostů proběhne stejně jako vloni v Divišově divadle v Žamberku. ZÁVĚREM DOVOLTE POPŘÁT VŠEM ŽAMBERSKÝM OBČANŮM RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOC A MNOHO PŘÍJEMNÝCH, KULTUROU A SPORTEM OBOHACENÝCH DNŮ V ROCE Ing. Jana Hlaváčová, vedoucí odboru školství a kultury Děkuji jménem svým i jménem mnoha spokojených čtenářů p. Ing. Vladimíru Fabiánovi za spolupráci při tvorbě titulních stránek ŽL v uplynulém období, které připravoval mimo rámec svých pracovních povinností. Děkuji také všem ostatním, kteří se na jejich přípravě jakýmkoliv způsobem podíleli (např. zapůjčením fotografií současných i historických, zejména p. I. Kurdíkovi) a pracovníkům Městského muzea za poskytnutí archivních materiálů. Věřím, že se k této, časově velmi náročné, spolupráci v některém příštím ročníku ŽL vrátíme. Pavlousková Vlasta, red.

4 4 Žamberské listy Usnesení RM č. j. 06/RADA/3 ze dne Usnesení č. 60/06 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 4069/06, 4296/06, 4371/06, 4363/06, 4402/06, 4394/06, 4389/06, 4388/06, 4387/06, 4423/06, 4473/06, 4472/06, 4479/06, 4525/06, 4519/06, 4518/06, 4502/06, 4499/06, 24/06, 23/06, 21/06, 12/06, 33/06-39/06, 46/06-59/06, a souhlasí s jejich vyřazením. Usnesení č. 61/06 RM bere na vědomí: - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provedení stavebních prací úprava asfaltového povrchu komunikace na pozemku parc. č. 3719/1 v k. ú. Žamberk - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o úplné uzavírce místní komunikace pro provedení stavebních prací Ulice Divišova v termínu od do v Žamberku - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu rekonstrukce NN Žamberk, U Dlouhoňovic a Žamberk, Dlouhoňovice 2RD knn na pozemcích parc. č. 2222/2, 2222/1, 2217/1, 2219, 2218, 2205/6, 2217/2, 3785/1, 2213/4 a 2213/2 v k. ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení sloučeného územního stavebního řízení na stavbu plynová přípojka na pozemcích parc. č. 366/2, 370/2 a 369/2 v k. ú. Žamberk Usnesení č. 62/06 RM bere na vědomí: - závazné stanovisko odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k zásahu do významného krajinného prvku Lipová alej ke kapli a rozhledně na Rozálce - souhlas odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k návrhu trasy nadzemního vedení pro stavbu Žamberk, U Dlouhoňovic rekonstrukce NN - kolaudační rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk užívání stavby vodního díla ČOV typu RECOL 10, včetně kanalizace Usnesení č. 63/06 RM bere na vědomí: - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o zahájení řízení o povolení prodloužení předčasného užívání stavby silnice II/310 Žamberk průtah, část od kruhové křižovatky po křižovatku se sil. I/11 Usnesení č. 64/06 RM bere na vědomí: - rozhodnutí Krajského úřadu Pk o užívání vodního díla kanalizace součást stavby Žamberk U Albertina II prodloužení zasíťování lokality RD Usnesení č. 65/06 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2006 přidělená městu Žamberku rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a Ministerstva financí: 1. Rozpočtové opatření KÚ PK č Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, dotace na ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu nejdéle 12 let následujících po roce provedení změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků, dotace ve výši Kč , Ministerstvo financí ČR - Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce Obec Žamberk dovybavení areálu Pod Černým lesem. Dotace ve výši Kč , -. Usnesení č. 66/06 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2006 číslo 136/ /2006, uvedená v tabulce číslo 2. Usnesení č. 67/06 RM bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Základní škola Nádražní 743, Žamberk, o navýšení provozního příspěvku pro rok 2006 o částku Kč , - z důvodu zvýšených nákladů na spotřebu energií v roce a RM schvaluje pokrytí zvýšených nákladů na spotřebu energií v roce 2006 následovně: ,- z rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2006 (položka spotřeba vody Kč 9 000,-, nákup služeb Kč , -, opravy a udržování Kč ,-), ,- z rozpočtu zřizovatele navýšením příspěvku na provoz v roce 2006, zbývající částka Kč ,- bude řešena v závěru roku a RM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola Nádražní 743, Žamberk o povolení provedení rozpočtových změn v rámci rozpočtu výdajů příspěvkové organizace na rok Usnesení č. 68/06 RM schvaluje navýšení příspěvku na provoz v roce 2006 příspěvkové organizaci Školní jídelna, náměstí Gen. Knopa 433, Žamberk, o částku Kč , -. Částka navýšení Kč , - bude hrazena z kapitoly rezerva rozpočtu. Usnesení č. 69/06 RM schvaluje Městskému muzeu v Žamberku, organizační složce města, přesun finančních prostředků ve výši Kč , - z položky OON na položku mzdy stálých pracovníků, a tím navýšení mzdového limitu pro rok 2006 o částku Kč , -. Usnesení č. 70/06 RM bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok Usnesení č. 71/06 RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk, čerpání prostředků z investičního fondu ve výši Kč , - na opravu a udržování majetku ve vlastnictví zřizovatele v roce Usnesení č. 72/06 RM schvaluje navýšení příspěvku na provoz v roce 2006 příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk, o částku Kč , -. Částka navýšení Kč , - bude hrazena z kapitoly rezerva rozpočtu a upravený mzdový limit pro rok 2006 na výši Kč , -. Usnesení č. 73/06 RM schvaluje bezplatné poskytnutí 35 ks almanachu vydaného OS FIDIKO k 80. výročí otevření Divišova divadla Spolku divadelních ochotníků Diviš. Usnesení č. 74/06 RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc. číslo 1320/2 ostatní plocha, jiná plocha, 1320/9 zastavěná plocha a nádvoří a 1320/10 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Žamberk od Pardubického kraje. Usnesení č. 75/06 RM nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č 2430/2 ostatní plocha, jiná plocha z celkové výměry 103 m 2 v obci a k. ú. Žamberk z důvodu zřízení zahrádky. Dle dodané přílohy se však jedná i o část pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace z celkové výměry m 2 vše v obci a k. ú. Žamberk J. A. Usnesení č. 76/06 RM doporučuje ZM prodat pozemek parc. č. 3923/1 formou dražby obálkovou metodou (s podmínkou věcného břemene na část pozemku). V. P., J. S. Usnesení č. 77/06 RM nedoporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 489/1 v obci a k. ú. Žamberk M. V. Usnesení č. 78/06 RM schvaluje na základě podané výzvy jednomu zájemci k provedení akce Vybudování veřejného WC v areálu Pod Černým lesem v Žamberku firmu Stavitelství Hašek, Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Usnesení č. 79/06 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc. č /1- tr. tr. porost o výměře m 2 a /2 tr. tr. porost o výměře 687 m 2 v obci a k. ú. Žamberk za cenu 5 Kč/m 2 panu J. M. ml. RM revokuje své usnesení z RM č. j. 06/RADA/1 ze dne pod č. 18/06. Usnesení č. 80/06 RM schvaluje nájemní smlouvu novinového stánku na části pozemku parc. č. 783 v obci a k. ú. Žamberk za cenu 8 400, - Kč/celý předmět nájmu/rok J. a A. K. Usnesení č. 81/06 RM schvaluje úpravy Plánu akcí v rozpočtu města do 500 tis. Kč (viz. Příloha) a přesouvá finanční prostředky na zabezpečení víceprací na akcích Zpevnění a oprava povrchu v ulici Pod Sanatoriem a Oprava povrchu komunikace ulice Spojovací. RM ukládá odboru REÚP pověřit realizací navržených víceprací správce komunikací města firmu TS s.r.o. a ukládá finančnímu odboru provést příslušná rozpočtová opatření. Usnesení č. 82/06 RM schvaluje vedení vodovodní přípojky na pozemku parc. číslo 3076/4 v k. ú. Žamberk J. F. Usnesení č. 83/06 RM schvaluje pro zabezpečení montáže a demontáže slavnostní vánoční výzdoby variantu č. 1 navrženou správcem VO včetně úhrady vysokozdvižné plošiny pro realizaci výzdoby města částku ve výši , - Kč z kapitoly rezerva rozpočtu. Usnesení č. 84/06 RM doporučuje ZM schválení územního plánu města Žamberka. Usnesení č. 85/06 RM schvaluje zřízení věcného břemene ochrany vodního zdroje na část pozemku parc. č. 1034/2 orná půda o celkové výměře m 2 v k. ú. Žamberk Usnesení č. 86/06 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/06 mezi městem Žamberkem a obcí Líšnicí a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 87/06 RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 7/06 mezi městem Žamberkem a obcí Pastviny a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 88/06 RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Usnesení č. 89/06 RM souhlasí s pokácením 1 ks stromu, druhu smrk obecný, a nesouhlasí s pokácením zbývajících 5 ks stromů na pozemku parc. č. 366/1 v k. ú. Žamberk (žádost podaná B. a H. V. ). Usnesení č. 90/06 RM schvaluje odměny pro ředitele příspěvkových organizací, společností SB s.r.o. a TS s.r.o. a organizačních složek zřizovaných městem, viz příloha. Usnesení č. 91/06 RM schvaluje pořádání veřejné hudební produkce od do v Tobogan clubu od 21 hod. 02 hod. každou středu, pátek a sobotu. Usnesení č. 92/06 RM schvaluje pořádání veřejné hudební produkce od do ve Sport baru Brooklyn od 20 hod. do 02 hod. každý pátek a sobotu. Usnesení č. 93/06 RM jmenuje na pozici ředitele městského kulturního podniku FIDIKO Mgr. Jiřího Krále dnem Usnesení č. 94/06 RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro přidělování bytů v DPS ze dne 18. října Usnesení č. 95/06 RM schvaluje změnu Domova penzionu pro důchodce na byty v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) s účinností od 1. ledna 2007 a pověřuje ředitelku Centra sociální péče, vedoucí odboru právního, vedoucí odboru soc. věcí a zdrav. a jednatele Správy budov s.r.o. zpracováním postupových kroků realizace tohoto projektu, a to nejpozději do Usnesení č. 96/06 RM schvaluje použití městského znaku na propagačních předmětech komise pro prevenci kriminality. Usnesení č. 97/06 RM schvaluje žádost Centra sociální péče o rozšíře-

5 Žamberské listy 5 ní pracovního úvazku soc. pracovnice z 0, 5 úvazku na 1 s účinností od Usnesení č. 98/06 RM bere na vědomí žádost obyvatelů č. p. 1070, 1071 o úpravu parkování v ul. 17. listopadu a ukládá vedoucímu REÚP zadat zaměření pozemků. Usnesení č. 99/06 RM zřizuje Komisi pro prevenci kriminality ve složení Patrik Lauterbach - předseda, Bc. Dagmar Ducháčková koordinátorka prevence kriminality (zapisovatelka), Npor. Robert Tomáš, Petr Andrle, JUDr. Jitka Kubová, Milan Kacálek, Jiří Dytrt. Usnesení č. 100/06 RM zřizuje Komisi SPOZ ve složení Anna Stejskalová předsedkyně, Jiřina Šolcová, Eva Páchová, Jana Chládková, Mgr. Miroslava Krajčírová, Jarmila Kalousová, Hana Sádovská, Iva Krejčí, Hana Bečková, Jarmila Sýkorová, Jana Martincová, Marie Kirschová, Hana Borovičková, Mgr. Bronislava Havlíková, Hana Borovičková (zapisovatelka). Usnesení č. 101/06 RM zřizuje Inventarizační komisi ve složení Vladislava Faltusová předsedkyně, Jiří Mařík, Jana Kalousková, Iveta Dytrtová (zapisovatelka). Usnesení č. 102/06 RM zřizuje Komisi výstavby a rozvoje ve složení Ing. Pavel Zářecký předseda, Jaroslav Ševčík, Ing. Jiří Vencl, arch. Ing. Jiří Skála, Ing. Miroslav Stejskal, Ing. Jiří Šmok, Ing. Jiří Musil, Ing. Jiří Dvořák, Ing. Vladimír Fabián (zapisovatel). Usnesení č. 103/06 RM zřizuje Dopravní komisi ve složení Jan Kulhánek- předseda, Patrik Lauterbach, Marek Rybár, Ivan Vrkoč, Ing. Vladimír Fabián, Jaroslav Bajt, Roman Šťovíček, David Syrový, Roman Šťovíček (zapisovatel). Usnesení č. 104/06 RM zřizuje Komisi pro zahraniční styky evropská sekce ve složení PhDr. Hana Chvátilová předsedkyně, Lucie Kluková, Iva Mimrová, Jan Válka, Ludmila Smolová, Ludmila Langerová, Alena Němcová, Jana Vraštilová, Jaromír Žejdlík. Usnesení č. 105/06 RM zřizuje Redakční radu ŽL ve složení Mgr. Tomáš Kalous předseda, Vlasta Pavlousková, Mgr. Bronislava Havlíková, Mgr. Miroslava Krajčírová, Mgr. Oldřich Kučera, David Kerschbaum. Usnesení č. 106/06 RM zřizuje Komisi pro sociální služby ve složení Bc. Dagmar Ducháčková předsedkyně, Petr Andrle, MUDr. Vilém Chocholatý, Mgr. Miroslava Krajčírová, JUDr. Jitka Kubová, Dagmar Jansová. Usnesení č. 107/06 RM zřizuje Komisi pro regeneraci městské památkové zóny ve složení Mgr. Oldřich Kučera - předseda, Ing. Ladislav Lučan, Jiří Klener, Ivo Kurdík, Marta Krčálová (zapisovatel). Usnesení č. 108/06 RM schvaluje Jednací řád Rady města Žamberka a zároveň ruší Jednací řád schválený dne Usnesení č. 109/06 RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne Usnesení č. 110/06 RM schvaluje žádost Diecézní charity Hradec Králové o pořádání Tříkrálové sbírky ve městě Žamberku ve dnech od a pověřuje Jitku Krčmářovou zapečetěním a rozpečetěním pokladničky. Usnesení č. 111/06 RM bere na vědomí zprávu o činnosti ZŠ 581 za období 7-9/06. Usnesení č. 112/06 RM doporučuje ZM schválit odměny členům komisí RM, výborů ZM, místostarostům, členům RM a ZM, viz příloha Usnesení č. 113/06 RM uděluje peněžitý dar J. M. za vynikající reprezentaci města na mistrovství světa v nohejbalu a získání titulu mistra světa v kategorii dvojic-cross. Mgr. Tomáš Kalous, starosta města Zaměstnanci České spořitelny v Žamberku děkují svým současným i budoucím klientům za přízeň, kterou naší pobočce věnují a přejí všem hodně zdraví do nového roku a spokojené prožití svátků vánočních. foto: Pavel Morávek

6 6 informuje strážníci odvezli do místa bydliště patnáctiletého muže, který ležel na lavičce ČSAD v podnapilém stavu a byl předán matce strážníci prováděli hlásnou službu na Rokytence, protože dosáhla II. stupně povodňové aktivity prověřeno oznámení na podezření z nelegálně držené střelné zbraně, po prověření okolností strážníci zjistili, že jde pouze o plynovou zbraň v strážníci kontrolovali veřejný pořádek v Tovární ulici, kde byl ničen veřejný majetek ze strany mládeže na parkovišti před Poliklinikou vytékal benzin z vozidla, strážníci zjistili majitele, který závadu odstranil strážníci přijali opakovanou stížnost na znečištění pozemní komunikace v ulici Na Rozálce. Protože stavební firma již byla jednou na tuto skutečnost upozorněna, byla věc postoupena správnímu orgánu odstavený vrak vozidla na silnici č. 11 odstavná plocha na Nápředí, po výzvě strážníka majitel vrak odstranil v strážníci nařídili otevření bytu v panelovém domě, protože hrozila větší škoda na majetku z unikající vody v bytě a uživatel bytu nereagoval na opakovanou výzvu k otevření bytu strážníci zjistili pachatele krádeže, který ukradl 3 krabičky cigaret v novinovém stánku strážníci šetří vandalismus v obci Lukavice. Na místním hřbitově neznámý pachatel odcizil bronzovou sošku z hrobu ve strážníci na Masarykově náměstí pomohli ženě v tísni, která byla pod vlivem alkoholu strážníci přijali oznámení o podezření z několika opakujících se krádeží v obchodních domech v Žamberku, kde je podezření na organizovanou skupinu dětí. Vzhledem k okolnostem případu bude projednání postoupeno správnímu orgánu a odboru soc. věcí a zdrav. MěÚ od do strážníci ve spolupráci s policií ČR a odborem soc. věcí a zdrav. MěÚ provedli preventivní kontrolní akci na prodej alkoholu osobám mladším 18 let. Kontrolou prošlo 18 mladistvých osob s negativním výsledkem a 1 pozitivní dechová zkouška odhalila 1, 06 promile alkoholu u mladistvé osoby, tato osoba byla předána rodičům ve strážníci upozornili stavební firmu, která znečistila pozemní komunikaci při odvozu zeminy v ul. Na Drahách. Stavební firma provedla úklid komunikace v spolupráce s Hasičským záchranným sborem při otevírání zamčeného bytu na žádost uživatele bytu, strážníci provedli ověření totožnosti a oprávněnosti otevření bytu v strážníci v Polské ulici provedli odchyt volně pobíhajícího psa, který byl umístěn do psího útulku v Žamberku v strážníci na Masarykově náměstí provedli odchyt volně pobíhajícího psa, který byl umístěn do psího útulku v Žamberku v strážníci přijali oznámení o krádeži bot v DDM Animo zn. NIKE v hodnotě 1 500, -Kč ve strážníci předali matce dítě, které chtělo přespat v azylovém domě u kamaráda bez vědomí rodičů. Za MP Kamil Luňáček Žamberské listy z redakční pošty Školní jídelna nám. Gen. Knopa Vážený pane starosto, jsem velice rád, že jste si našel čas a věnoval se problému, který jsem Vám v minulém dopise nastínil. Abych řekl pravdu, předpokládal jsem, že mně takto odpovíte. Nic se nestalo, podnikání této školní jídelny je naprosto v pořádku. Není, pane starosto, a vědí to všichni, kdo podnikají. Školní jídelna je, byť nepřímo, napojená na státní rozpočet, tedy na naše daně, a její podnikání by tedy mělo být čisté až průzračné. Hlavně by školní jídelna měla být školní jídelnou pro žáky, studenty, učitele, profesory a ostatní personál, nic víc. Pokud má část personálu školní jídelny podnikatelské ambice, nechť je neschovávají za sukně školní jídelny, ať si pronajmou např. městskou divadelní restauraci, kde se mohou plně realizovat, a časem uvidíme, jak dokáží podnikat. Pokud si do jejich restaurace budou hosté nosit svůj alkohol, zákusky a dorty, jsem zvědav, z čeho budou vyplácet byť jen základní daně. To je přeci blbost na první pohled. V Žamberku je dostatek stravovacích zařízení různých kategorií, od velké závodní jídelny Gastro Royal s.r.o. po několik vyvařujících restaurací a jídelen. I pro pořádání pohřebních hostin, narozeninových párty, zábav atd. je dostatečné množství podniků, některé mají i taneční sály, např. restaurace na Kopečku, hotel v Kotli, restaurace s diskotékou na koupališti, Country bar, diskotékový sál u kostela atd. K nim se může přidat i Vaše dlouho uzavřená restaurace v divadle, kterou vlastníte. Jediným důvodem, proč si lidé objednávají tyto hostiny a oslavy ve školní jídelně, je nestandardní cena jídla a to, že si mohou donést svůj alkohol, zákusky, nealko atd. Pokud dál budete trpět takovéto podnikání, kde veřejně nikdo nezná ceny pronájmů, ceny jídel, kde se podivně, pokoutně podává alkohol, kde není jasné, kolik která akce přesně pro blaho dětských strávníků vydělala, pak je to velice špatný signál. Víc než mě, by to mělo hlavně zajímat rodiče dětských strávníků, ti by především měli tuto situaci znát. Nic na tom nemění kladná zpráva z Hygienické stanice, nevíme, co vlastně kontrolovali a co o podnikání jídelny vědí. Vzhledem k tomu, že její kontroly velice dobře znám, vím, že mají mnoho metrů. Důležité je, zda nevadí rodičům žáků, co se ve školní jídelně děje, zda jim nevadí současné používání sociálního zařízení dětí ostatními strávníky atd. O tom, že rozvoz a výdej jídel není v souladu s hygienickými pravidly, Vás přesvědčím nezvratnými důkazy, které Vám doložím. Bylo by prima, kdybyste uhodil pěstí do stolu a zjednal pořádek, lumpárna z takového socialistického podnikání kouká ze všech stran, bohužel, pod Vaší ochranou. K tomu přeci nepotře bujete podporu Živnostenského úřadu nebo Hygienické stanice. Vždy, když se dostanou státní peníze do střetu s podnikáním, jde o problém, který mně, a nejen mně, vadí. Také z tohoto důvodu by v městských radách a zastupitelstvu neměli sedět podnikatelé, kteří mají v pronájmu městský majetek, nebo ho jen spravují. A naproti tomu, oni by měli mít takovou morálku, že ve vlastním zájmu z těchto funkcí dobrovolně odejdou. A nejde jen o koupaliště a městskou vodu..., ale to už je naprosto jiná kapitola. Již se nebudu k tomuto tématu vracet, děkuji za Vaši ochotu si o tomto problému se mnou, prostřednictvím Vašich novin, dopisovat. Kačena Stanislav Srdečně děkujeme paní EVĚ VRKOČOVÉ, která se vzorně starala o našeho psa Barona po dobu jeho umístění v psím útulku v Žamberku. S přáním všeho dobrého Venclovi ze Žamberka Připravte se na příjem evropských peněz Pardubický kraj připravil další akci, která pomůže obcím, podnikatelům i neziskovým organizacím při přípravě projektů, spolufinancovaných z evropských fondů v plánovacím období Jako pokračování vzdělávacích aktivit typu TOPmanažer, EUROmanažer, které již probíhají nebo Potenciální žadatel, který bude realizován od ledna 2007, je pro zájemce připraven vzdělávací modul nazvaný Školení pro odborníky. Zájemci se na bezplatném semináři naučí, jak zpracovat nezbytné přílohy projektu, jako například studii proveditelnosti či cost-benefit analýzu (rozbor nákladů a užitků). Je velice důležité, aby si podnikatelé, neziskové organizace i členové samospráv obcí uvědomili, že v novém plánovacím období je pro Českou republiku připraveno několikanásobně více finančních prostředků než v období předešlém a je nezbytné, aby byli, pokud chtějí uspět, na příjem evropské pomoci dobře připraveni, řekl vícehejtman Pardubického kraje Roman Línek a dodal: Tento typ školení je klíčový pro zpracování projektu, protože při chybném zpracování studie proveditelnosti a cost benefit analýzy projekt nesplňuje povinné náležitosti a nebude evropskou unií přijat. Termín realizace tohoto pětidenního školení je stanoven první čtvrtletí roku Zájemci se mohou na tento typ školení i na školení Potenciální žadatel, kde dosud zbývá několik volných míst, přihlásit na webových stránkách projektu www. rozvoj-pk. cz. Na těchto stránkách naleznou potřebné informace, případně se mohou informovat u manažerky projektu Ing. Štěpánky Makarové na telefonním čísle Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

7 Žamberské listy 7 Všechno má svůj čas Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas... Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat, je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat, je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat, je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat, je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat, je čas roztrhat i čas sešívat, čas mluvit i čas mlčet, je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. OBLASTNÍ CHARITA Ústí nad Orlicí informuje Zdroj: BIBLE KRALICKÁ -Kazatel Chladné jaro, docela slušné léto a nádherný podzim uplynuly jako voda. Jaká nás čeká zima, zatím nevíme. Co však víme jistě, že se blíží Vánoce a hned po Vánocích již sedmá Tříkrálová sbírka (TS). Účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Tím, že přispějete na tuto sbírku, nezbohatne Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Zbohatnete Vy, kteří jste přispěli na sbírku, a to o dobrý skutek. Zbohatnete Vy, kteří chodíte koledovat, a to o dobrý pocit, že někomu pomáháte. A zbohatnou hlavně ti, kterým bylo díky Vám pomoženo, a to o jistotu, že je Někdo, komu na nich záleží. V termínu od 1. do 14. ledna 2007 Vás navštíví v domácnostech a institucích skupinky tří králů. S koledou, kalendáříky a tříkrálovým cukrem budou vybírat do kasiček příspěvky od občanů. Pokladničky budou zapečetěné, označené logem Charity a vedoucí skupinek se budou prokazovat průkazem. Za tři krále se převlékají většinou děti - dobrovolníci - které se naučily a mají chuť pomáhat, kde je potřeba. Prosíme Vás, podpořte naše koledníky, buďte k nim milí a příjemní. Odměnou za jejich snahu může být i šálek teplého čaje. V loňském roce se v našem vikariátu vybralo opět nejvíc peněz z celé královéhradecké diecéze Kč. Z této částky se Oblastní charitě Ústí nad Orlicí vrátilo , 65 Kč. A na tyto projekty jsme peníze využili: Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů , 60 Kč Občanská poradna , 50 Kč Mateřské centrum Sloupnice , 00 Kč Charitní pečovatelská služba , 00 Kč Osobní asistence , 68 Kč Centrum denních služeb Letohrad , 45 Kč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad , 42 Kč Přímá pomoc , - Kč Peníze z TS 2007 použijeme na stejné projekty jako letos. Děkujeme všem za jakoukoliv podporu v naší práci. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Marcela Náhlíková V Žamberku bude Tříkrálová sbírka probíhat v sobotu 6. ledna Redakční rada ŽL ve složení: Mgr. Tomáš Kalous, šéfredaktor, Mgr. Bronislava Havlíková, ředitelka školy, Mgr. Miroslava Krajčírová, ředitelka Centra sociální péče, pí Růžena Steinerová, středoškolská profesorka, Mgr. Oldřich Kučera, duchovní správce, David Kerschbaum, majitel tiskárny a Vlasta Pavlousková, redaktorka Vám, našim čtenářům a dopisovatelům, přeje krásné a klidné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku Děkujeme za přízeň, kterou nám věnujete, a v příštím roce se opět těšíme na shledanou. REDAKCE ŽL Mikuláš opět v Penzionu! Jak už je krásnou tradicí, přišel k nám Mikuláš s čertem a rozpustilými čerticemi. Kolektiv zaměstnanců Penzionu připravil pro své obyvatele seniory Mikulášskou besídku. Těšili jsme se všichni jako malé děti. Při malém občerstvení a hudbě p. O. Kolomého jsme zapomněli na strasti stáří. Hudba p. Kolomého je nám milá a blízká, a tak se zpívalo a tančilo. Doufám, že usměvavé tváře seniorů byly tou nejlepší odměnou všem, kteří se obětavě podíleli na přípravě tohoto milého a veselého odpoledne. Dík a nezapomeňte za rok přijít znovu! Za obyvatele Penzionu Zdena Dvořáková Z MUZEA KRAJKOVÝ ŠPERK JIŘINY REJENTOVÉ JAKO VZÁCNÝ FILIGRÁN Filigránem je označována zpravidla jemná zlatnická technika užívající jemná stříbrná, nebo zlatá vlákna různě spletená a případně doplněná drobnými kovovými zrnky, nebo písařská výzdoba iniciál v gotické knižní vazbě. Budeme-li však pozorně sledovat práci krajkářky a výtvarnice Jiřiny Rejentové ze Žamberka, jistě budeme nacházet paralely, které tyto zcela odlišné techniky přece jenom sbližují. Umění Jiřiny Rejentové můžeme plným právem posuzovat jako filigrány krajkářského umění. Specifikou práce autorky je uplatnění různých odstínů barevných přízí, často s velmi tenkými kovovými vlákny, a výzdoba šperků korálky, perlami a polodrahokamy. Její tvorba je dedikována výhradně ženám a dívkám a jejím posláním je umocnit přirozenou krásu žen vytvořením vhodných doplňků pro jedinečné životní a společenské události. Autorka se narodila v Rychnově nad Kněžnou. Vyrůstala v kraji s bohatou krajkářskou tradicí - v Žamberku a zde ji také oslovily významné osobnosti tohoto uměleckého oboru. Navštěvovala zájmový kroužek paličkování, v němž získala základy řemesla. Vytvářet křehké krajky ji těšilo víc a víc, ohromovala všechny svou trpělivostí, proto rodiče souhlasili s její volbou absolvovat další studium v oboru ručně paličkovaná krajka v Hronově u Náchoda. Po dokončení školy pracovala sedm let pro Vambereckou krajku a v roce 1993 se rozhodla osamostatnit. Důvodem byla touha věnovat se vytváření krajek podle vlastní předlohy. V tomto období nepřestávala obdivovat výtvarnici Marii Poludovou, jejíž práce se pro ni staly skutečným vzorem. V roce 2003 se odhodlala Jiřina Rejentová ke šťastnému kroku, začala tvořit krajky podle vlastní předlohy a v jejím životě nastalo období, kdy překvapovala hosty módních přehlídek krajkou s osobitým rukopisem, prezentovala se především v Žamberku, Letohradě i v Praze. Na přelomu června a července roku 2005 získala ocenění na Krajkářských slavnostech ve Vamberku. Svěží kreativita a dokonale zvládnuté řemeslo tvoří punc prací Jiřiny Rejentové, své návrhy vytváří často do prostoru a uplatňuje výrazové prostředky, které korespondují se současnými trendy společenského odívání. Její svatební šperky jsou rovněž pravidelně předváděny na svatebních veletrzích v Praze a v Pardubicích. Pokud se chcete potěšit společenskými a svatebními šperky paní Jiřiny Rejentové, pak rozhodně navštivte vánoční výstavu v žamberském muzeu. Své kolekce šperků vystavuje s fotografiemi Lukáše Severyna. Oběma autorům přejeme mnoho vnímavých návštěvníků výstavy, řadu dalších tvůrčích úspěchů a mnoho žen, které se, oděny do krajkových šperků, budou cítit jedinečně a svátečně. PhDr. Marie Otavová, ředitelka městského muzea

8 8 Žamberské listy KINO PROSINEC LEDEN prosince sobota ve 20 hod. Stormbreaker (SRN, VB, USA) akční, dobrodružný Čtrnáctiletý Alex netuší, že jeho strýček je špičkovým agentem MI6, který synovce vychovává k obrazu svému. Zjistí ale, že se ve školách za počítačovým systémem Stormbreaker skrývá příprava vražedného masového útoku na Británii. širokoúhlý titulky 94 min. přístupný 70,- Kč 19. prosince úterý ve 20 hod. 20. prosince středa ve 20 hod. Candy (Austrálie) romantické drama Nádherná volnomyšlenkářská sexy dívka najde svoji osudovou lásku v nezodpovědném Danovi. Nějaký čas žijí ze světla, které jeden ve druhém vidí. Postupně však překračují hranice a podléhají diktatuře toho, co nemohou kontrolovat. titulky 108 min. od 15 let 65,- Kč KONCERTY 17. prosince neděle v hod. Divišovo divadlo VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD Swingové evergreeny v klasických i moderních úpravách. S dirigentem Rostislavem Zábrahou a Jaroslavem Skalickým. Vstupné: 90,- Kč, důchodci sleva VÝSTAVY V měsíci prosinci je v předsálí Divišova divadla k vidění výstava věnovaná 80. výročí postavení Divišova divadla. Od je FIDIKO uzavřeno. Městský kulturní podnik Fidiko Žamberk přeje všem divákům a příznivcům kultury klidné prožití vánočních svátků, mnoho radostí a pohody v roce ledna úterý ve 20 hod. 3. ledna středa ve 20 hod. Ďábel nosí Pradu (USA) - komedie Miranda je ďábelsky despotická a sebestředná šéfredaktorka vlivného módního časopisu. Ovládá své okolí totální hrůzovládou. Její další obětí se má stát nová asistentka V hlavní roli Meryl Streepová. širokoúhlý titulky 110 min. od 12 let 60,- Kč 6. ledna sobota ve 20 hod. 7. ledna neděle ve 20 hod. Casino Royal (USA) akční V již 21. pokračování nejúspěšnější filmové série všech dob se v roli Jamese Bonda poprvé představí Daniel Craig. Nechybí ani okouzlující partnerka (Eva Green) a velmi nebezpečné situace širokoúhlý titulky 147 min. od 12 let 70,- Kč 9. ledna úterý ve 20 hod. 10. ledna středa ve 20 hod. Iluzionista (ČR, USA) drama Nic není tak, jak se zdá být. Nadaný iluzionista se rozhodne uprchnout spolu se snoubenkou korunního prince. Ta je ale nalezena mrtvá. Tajemný mág bere spravedlnost do svých rukou a chystá se předvést největší iluzi své kariéry titulky 110 min. od 12 let 70,- Kč 13. ledna sobota ve 20 hod. 14. ledna neděle v 17 hod. Ro(c)k podvraťáků (ČR) černá komedie Nový film Karla Janáka (Snowboarďáci, Rafťáci) se odehrává ve světě mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie. V hlavních rolích: Vojtěch Kotek a Jiří Mádl. česky 104 min. od 12 let 70,- Kč 16. ledna úterý ve 20 hod. 17. ledna středa ve 20 hod. Potomci lidí (USA, VB, Kanada) sci-fi Anglie r Již před čtvrt stoletím se tu přestaly rodit děti. Pokud se nestane zázrak, hrozí úplné vyhynutí lidstva. titulky 109 min. od 15 let 60,- Kč Od 4. do 31. ledna 2007 bude v předsálí Divišova divadla probíhat VÝSTAVA OBRAZŮ (olej, uhel) Jana Polanského ze Žamberka. Díla bude možné zhlédnout během provozní doby kanceláře Divišova divadla a vždy před každým představením.

9 Žamberské listy 9 Ze společnosti BLAHOPŘEJEME Chaplin: To není žádné umění být mladý, když je nám čtyřiadvacet let. K významnému životnímu jubileu Ing. Janě Talackové pevné zdraví, štěstí, optimismus a sílu do dalších let života přejí žamberští ochotníci PODĚKOVÁNÍ Naše poděkování posíláme ošetřujícímu personálu LDN Albertinum v Žamberku, dále MUDr. Mudroňovi, paní Kovalové a všem, kdo pečovali o maminku paní Antonii Adamcovou v době její hospitalizace. Náš dík patří též zaměstnancům pohřební služby pana Janaty za organizování posledního rozloučení. Zarmoucená rodina OZNAMUJEME Novým ředitelem Městského kulturního podniku FIDIKO Žamberk byl vybrán Radou města Žamberka pan Mgr. Jiří KRÁL Své funkce se ujme s účinností od Nastupující pan ředitel, který pochází ze Zlína, má třicet let praxe v řízení kultury. Kromě vedení kulturních zařízení má zkušenosti i s prací dramaturga a vydavatele a také s vedením umělecko agentážní činnosti. Přejeme ve funkci ředitele žamberského kulturního zařízení panu Mgr. Jiřímu Královi hodně úspěchů nejen spokojené návštěvníky kina, divadla a dalších pořádaných akcí, ale také úspěchy na půdě vzdělávání a výchovy k udržování a rozvoji kulturních hodnot a tradic našeho regionu. Ing. Jana Hlaváčová, odbor školství a kultury MěÚ TANEČNÍ PRO POKROČILÉ - jsou určeny pro absolventy základního kurzu. Zahájení v 16 hod. sál Dlouhoňovice cena 350, - Kč/5 lekcí TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ PÁRY - výuka společenských tanců od základů. Zahájení v hod. sál Dlouhoňovice cena 750, - Kč/pár 5 lekcí PŘIHLÁŠKY: Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk, tel Vydařený večer v Divišově divadle... Příznivci ochotnického spolku Diviš tleskali v sobotu 9.prosince 2007 večer v hledišti Divišova divadla všem ochotníkům, kteří k 80.výročí postavení budovy Divišova divadla připravili zábavný dvouhodinový program složený z ukázek divadelních her a muzikálů, které byly v uplynulém období na prknech jeviště Divišova divadla v Žamberku uvedeny. Pamětníci v hledišti zavzpomínali při vyprávění nestorů ochotnického divadla Evy Grófové, Josefa Dytrta, Rosti Zábrahy a s chutí si společně zazpívali známé muzikálové melodie v závěrečném hudebním bloku v hudební režii Mileny Šímové. Byl to skutečně příjemně strávený večer za jehož scénář a režii děkuji Lence Semrádové, předsedkyni ochotnického spolku a obratným moderátorům celého večera Martinu Mimrovi a Ivaně Pilchové. Vlasta Pavlousková PS. Zajímavá výstava k tomuto výročí ve foyeru divadla potrvá do a stojí za to ji vidět. Pořad Vánočních bohoslužeb 2006 Žamberk Písečná Slatina n. Zd. Rybná n. Zd. Neděle Štědrý den a hod hod hod hod. Pondělí Boží hod hod hod Úterý sv. Štěpána hod hod Středa sv. Jana, evangelisty hod. s žehnáním vína Čtvrtek sv. Mláďátka betlémská foto: Pavel Morávek hod. dětská mše svatá v zámecké kapli s doprovodem dětského sboru Neděle sv. Silvestr hod hod hod hod. /ukončení občanského roku/ Pondělí Nový rok hod hod Sobota Slavnost Zjevení Páně hod. v zámecké kapli Přejeme a vyprošujeme pokojné a šťastné prožití svátků vánočních a požehnaný rok 2007! S poděkováním za vše dobré co jsme zatím společně prožili P. Oldřich Kučera Vánoční rozjímání Vážení spoluobčané, sestry a bratři! Náboženská obec CČSH v Žamberku Vás všechny srdečně zve do Husova sboru v ul. Českých bratří na společnou oslavu svátku Narození páně: Štědrý den ve hod. na PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBU - zpívá Smíšený pěvecký sbor s varhanním doprovodem Boží hod vánoční v hod. na SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBU - zpívá Smíšený pěvecký sbor s varhanním doprovodem V neděli v hod. se rozloučíme s občanským rokem opět SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBOU VÁNOČNÍ ČAS u nás již tradičně uzavírá TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT souboru CORALE v neděli ve hod. Srdečně zve Rada starších a farář Ervín Kukuczka Informační středisko nabízí v prodeji: Kalendáře na rok 2007: Žamberk historický, Orlické hory Imlauf, Autorský kalendář Zd. Krejčí junior, nové jízdní řády - Letohradsko 2006/2007, mapky lyžařských běžeckých tras Orlicka, brožurky lyžařských středisek Orlicka, Pohádky Orlických hor NOVINKA: s platností nového jízdního řádu začal jezdit od nový víkendový rychlík Sněžník. Přímý spoj z Pardubic přes Ústí nad Orlicí do Hanušovic dopraví milovníky lyžování o víkendech a o svátcích přímo do výchozích bodů lyžařských tras a zastávek skibusů bez starostí s parkováním a sjízdností silnic. Odjezd z Letohradu 7.54 hodin. Bližší informace České dráhy, Informační středisko Žamberk tel DĚKUJEME VŠEM NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA LETOŠNÍ PŘÍZEŇ A TĚŠÍME SE NA VÁS V ROCE Pohodové Vánoce a klidný rok 2007 Vám přeje kolektiv Informačního střediska Žamberku.

10 10 Žamberské listy Pozdrav z Rice Lake Den Díkuvzdání a lovecká sezona Zdravíme opět po krátké odmlce z partnerského města Rice Lake, které je v současné době naším domovem. Jsme tu již téměř tři a půl měsíce, stále získáváme nové zkušenosti, zlepšujeme si angličtinu, ale také v neposlední řadě poznáváme nové tváře. Zkrátka život v Rice Lake nám utíká závratnou rychlostí. Poprvé v životě jsme oslavili Den Díkuvzdání neboli, jak říkají Američané, Thanksgiving Day. Tento svátek je velmi oblíbený také proto, že většina dětí školou povinných má prázdniny, dospělí dostanou volno v práci a celá rodina se sejde 23. listopadu, aby povečeřela v rodinném kruhu. Ačkoliv jsem napsala večeře a Američané vskutku říkají dinner, toto jídlo se podává prakticky v pravé poledne. Dinner je vlastně označení pro hlavní jídlo svátečního dne. Záhy po Dnu Díkuvzdání vypukla v Americe úplná předvánoční atmosféra zdobí se domy, stromy, auta, lidi, někteří dokonce už mají doma vánoční stromeček a jsou připraveni na Vánoce. Také nám tu napadl sníh a navštívili jsme adventní koncert smíšeného pěveckého sboru z Rice Lake. Další věc, která hýbe naším městem, je lovecká sezona, která začala kolem poloviny listopadu. Loví se převážně jeleni a loví je takřka každý od dvanáctiletých chlapců a dívek, přes dospělé až po úplné staříky. Jelikož lovení je zde opravdu záležitostí obřích rozměrů, rozhodla jsem se, že si tento zážitek nenechám ujít, a také jsem se vydala na lov. Ráno jsme vstali zhruba v pět, oblékli se do teplých svítivě oranžových bund, kombinéz a čepic (ty musí nosit všichni lovci, aby si je někdo nespletl s jelenem), naložili do auta zbraně, zabalili svačinu a vyrazili. Přijeli jsme k lesu, hodili pušky na ramena a můj host Dad nás všechny upozornil, abychom byli zticha, jelikož les je plný lovců, kteří přišli před námi a číhají na jeleny, které my přece nechcem vyplašit a vyrazili jsme do lesů. Kráčeli jsme s puškami na zádech dobrých pět minut za úplného ticha a naprosté tmy k našemu stanovišti. Já jsem měla lovit s mou o rok mladší sestrou. Její táta nás upozornil, kterým směrem by bylo vhodné střílet a kterým ne, jelikož přece jenom v lese bývají i ostatní na svých stanovištích a často se tu stávají nepříjemné nehody Pak odešel a my jsme tam zůstaly sedět samy. Za pouhých pět minut do mě nervózně šťouchla moje sestra a já se podívala jejím směrem a opravdu. Jen dvacet metrů od nás se za ranního rozbřesku procházel kolem nás jelen. Já jsem zbraň nedržela, tudíž bylo na ní, jestli vystřelí nebo ne. Postavila se, zamířila a začala se bát Nebyla si jista, jestli ho může zastřelit, a tak vytáhla telefon, že musí zavolat tátovi a ujistit se. Ten jí samozřejmě řekl, že je tam od toho, aby střílela, jenže mezitím, co spolu potichu mluvili, milý jelen odkráčel pryč. A pak už se za celé dopoledne neobjevil ani jeden. Když jsme přijeli domů a všichni se dozvěděli, jak moje host sister selhala při lovu, hrozně se jí smáli. Tato historka oběhla celý Rice Lake a Tanae je nyní známa jako nejhorší lovkyně široko daleko. Možná jste přemýšleli, co ten ubohý jelen. Musím říci, že asi čtvrt hodiny potom, co ho Tanae nechala takhle neúmyslně odejít, jsme slyšeli výstřel nedaleko od nás, takže můžeme jenom hádat, jak to s ním nakonec dopadlo... Z Rice Lake Cilka, Pavla a Kamila Zapište si do kalendáře Masarykova ZŠ a MŠ Kunvald pořádá Společenský ples sobota 20. ledna 2007 sokolovna Kunvald ve 20 hodin Hudební skupina Aspekt předtančení tombola PS Kunvald zve malé i velké na TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL Z našich škol DRUHÉ MÍSTO ZŠ ŽAMBERK, NÁDRAŽNÍ 743 V HALOVÉ KOPANÉ! 21. listopadu 2006 se ve sportovní hale Domova mládeže ve Vysokém Mýtě uskutečnilo Okresní finále v halové kopané. Naše škola se na tuto, mezi žáky velmi oblíbenou sportovní akci, probojovala vítězstvím v okrskovém kole. To proběhlo 16. listopadu 2006 v tělocvičně Gymnázia Žamberk. Jediné postupové místo jsme si zajistili výhrami nad družstvy Gymnázia Žamberk a ZŠ Kunvald (Masarykova) a dramatickou osmibrankovou remízou (4:4) se ZŠ Žamberk (28. října). Do Vysokého Mýta jsem nejeli s vysokými ambicemi. Zkušenosti z minulých let vypovídaly o tom, že jakékoliv vítězství mezi okresními giganty v halové kopané bude velkým úspěchem. Vždyť v Žamberku neexistuje žádný žákovský oddíl specializující se na halovou formu kopané a ani se v něm nenachází tělocvična, která by svými parametry vyhovovala pravidlům této sportovní disciplíny. Průběh turnaje však ukázal, že zkušenosti z velkého fotbalu, zodpovědný přístup, bojovnost a správná taktika mohou vést k nečekaným úspěchům. Turnaj byl zahájen rozlosováním do dvou čtyřčlenných skupin. V úvodním utkání skupiny B jsme zvítězili nad Gymnáziem Králíky 2:0. V druhém zápase jsme porazili ZŠ Vysoké Mýto (Jiráskova) 2:1, přestože jsme ještě dvě a půl minuty před koncem prohrávali. V závěrečném utkání skupiny nám tak ani prohra 2:3 se ZŠ Česká Třebová (Habrmanova) nezabránila v překvapivém postupu. V semifinále jsme pak podali náš nejlepší výkon a suverénní výhrou 3:0 jsme se přes ZŠ Letohrad (Komenského) dostali až do finále. Finále se ZŠ Česká Třebová (Habrmanova) bylo dramatické až do posledního okamžiku. Po obětavém výkonu, kterým jsme eliminovali větší zkušenosti soupeře z halové kopané, jeho výškovou a věkovou převahu a silnější lavičku, skončil zápas bezbrankovou remízou. O vítězi musely tedy rozhodnout pokutové kopy. Česká Třebová vsadila na razanci, my na techniku. A technika nás v těchto nervově vypjatých chvílích zklamala. Konečné výsledky: 1. ZŠ Česká Třebová (Habrmanova) 2. ZŠ Žamberk (Nádražní) 3. Gymnázium Ústí nad Orlicí 4. ZŠ Letohrad (Komenského) atd. Naši školu reprezentovali a náš potlesk si zaslouží: Patrik Bureš (nejmladší účastník turnaje), Lukáš Hložek, Pavel Huška, Jaroslav Jírů (nejlepší střelec turnaje), Jakub Mach, Jakub Maixner, Michal Pecháček a Pavlína Tomanová (jediná dívčí účastnice turnaje). Ivan Belobrad, učitel na ZŠ Žamberk, Nádražní 743 neděle 21. ledna 2007 sokolovna Kunvald ve 14 hodin soutěže tombola vyhodnocení masek TJ Sokol Česká Rybná Vás zve na 4. SPORTOVNÍ PLES Hudba: Fantasy music Taneční vystoupení - Tombola V pátek 26. ledna 2007 od 20 hod. na sále obecního úřaduv České Rybné Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ I DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY, VHODNÝ VÁNOČNÍ DÁREK Dárkové poukázky v různých cenových relacích KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN ROZŠÍŘENÁ PRACOVNÍ DOBA PŘES POLEDNE Sobota a neděle otevřeno hod. Sobota otevřeno hod. Neděle otevřeno hod. Informace na tel

11 Žamberské listy 11 RC POHODA Mezi svátky bude RC uzavřeno PROGRAM KLUBU BEZ KLÍČE 18. prosince - turnaj ve stolním fotbálku, v kulečníku, v šipkách 20. prosince - výroba barevných svíček 23. prosince - 2. ledna klub zavřen (vánoční prázdniny) 28. prosince - silvestrovský turnaj (od do hod. ) Za RC Eva Chládková ŠKOLA NANEČISTO V úterý 21. listopadu se v naší základní škole uskutečnilo první setkání předškoláků s prostředím opravdové školy. Dostavilo se dvacet jedna dětí, z toho šestnáct, které ve školním roce 2007/2008 nastoupí do 1. třídy. Zatímco se děti usadily do školních lavic, jejich rodiče měli možnost se v protější učebně občerstvit a pohovořit si s učitelkami prvního stupně, ředitelem školy, zástupkyní ředitele a výchovnou poradkyní. ST EDNÍ ŠKOLA OBCHODU, EMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ZÁMEK 1, PS Tel: , Fax: DEN OTEV ENÝCH DVE Í: od 9.00.do hodin P EHLED STUDIJNÍCH OBOR Kód Název oboru Obor Délka Forma P edchozí Zakon ení studia P ihlášky do studia studia vzd lání 1 Truhlá U 3 D Z VL 15. b ezna 2 Zedník U 3 D Z VL 15. b ezna 3 Instalatér U 3 D Z VL 15. b ezna 4 íšník, servírka U 3 D Z VL 15. b ezna 5 Kucha, kucha ka U 3 D Z VL 15. b ezna 6 Prodava, prodava ka U 3 D Z VL 15. b ezna 7 Obchodník, obchodnice S 4 D Z MZ 15. b ezna 8 Mechanik instalatérských a elektrotechnických za ízení budov S 4 D Z MZ 15. b ezna VYSV TLIVKY: Obor: Délka studia: Forma studia: Vzd lání: S - studijní, U u ební, uvedena v letech, D denní, Z - základní, VL st ední vzd lání s výu ním listem, MZ st ední vzd lání s maturitní zkouškou. P ejeme vám hodn úsp ch p i volb povolání v roce Děti si pod vedením první dvojice učitelek procvičily poznávání barev, osvojily si správné názvy geometrických tvarů, zopakovaly si dvě známé dětské písničky ( Pec nám spadla a Ovčáci, čtveráci ), naučily se novou písničku Žabička zelená s pohybovým doprovodem a připravily se na psaní prostřednictvím uvolňovacích cviků v podobě zajíčka a ježka. Celou hodinu je provázeli kamarádi z večerníčku Bob a Bobek, jejichž obrázek si děti společně s ostatními výtvory odnesly domů. Za každý svůj splněný úkol budoucí prvňáčkové získávali otisky razítek a na závěr si vyzvedli sladkou odměnu s rozvrhy hodin, které jim vyrobili žáci našich vyšších ročníků. Při této první schůzce se děti prošly zatím po jedné budově naší školy. Nejvíce času strávily ve třídě 1. A, ale navštívily také učebnu hudební výchovy a družinu. Celá akce byla průběžně fotografována, na ostatní pěkné záběry se můžete podívat na našich internetových stránkách www. zs. zamberk. cz. Další setkání plánujeme na úterý 9. ledna 2007 a děti se projdou dokonce až do tělocvičny. A na třetí schůzce svůj vycházkový okruh ještě rozšíříme. Na příští návštěvu se jménem Základní školy Žamberk, Nádražní 743 těší Mgr. Lenka Mikysková a Mgr. Jana Starenková PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Člověk v tísni, společnost při České televizi, kromě realizace humanitárních projektů v krizových oblastech světa organizuje u nás doma již několik let projekt Jeden svět na školách, jehož hlavním cílem je využití výrazného potenciálu dokumentárních filmů a jejich prosazení do vzdělávání. Základním a středním školám poskytuje filmy, které z různých úhlů pohledu přibližují krizové oblasti a aktuální problémy současného světa. Obdobím, na které ve výuce na školách nezbývá dostatek času, kde chybí i vhodné didaktické materiály a o kterém toho mladí lidé příliš mnoho nevědí, je období komunistického Československa. Proto společnost Člověk v tísni připravila projekt Příběhy bezpráví, ve kterém nabízí dokumentární filmy mapující právě toto období. Naše škola, Gymnázium Žamberk, již několik let využívá nabídky této společnosti, a proto jsme se i letos zapojili do listopadového projektu. Mohli jsme si vybrat jeden ze čtyř nabízených filmů, který pak byl škole poskytnut (na VHS nebo DVD) zdarma nejen k listopadovému promítání, ale i k trvalému užívání. Letos se k uvádění filmu pojila i povinnost uspořádat po jeho skončení besedu s některým z pamětníků událostí 50. i dalších let komunistické perzekuce. Diváky a posluchači byli studenti 4. a 3. ročníků a akce proběhla na škole 16. listopadu, tedy v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii. Z filmů jsme zvolili Případ dr. Horákové, který velmi působivě, s využitím autentických záběrů z politického procesu s dr. Horákovou informoval o tragickém osudu této statečné ženy a byl výbornou motivací pro následující besedu. Účast na ní přijali členové Konfederace politických vězňů : paní Janebová z Tisové u Vysokého Mýta, paní Jánošíková a Říhová ze Žamberka, pan Krčmář z Brné, pan Jindra z České Třebové a především pan Augustin Bubník z Prahy. Vyprávěné příběhy vyslechli studenti s velkým zaujetím, nejvíce je samozřejmě upoutal pan Bubník, člen hokejového mužstva mistrů světa z roku 1949, které úspěch slavilo již v předchozím roce, kdy na zimních OH získalo stříbrné medaile. Přes tyto vynikající výsledky ( v té době byla hokejovou velmocí Kanada a vítězství nad ní bylo něčím neskutečným) řada členů tohoto týmu skončila pro své názory po vykonstruovaných procesech v komunistických žalářích. Ortel pro Augustina Bubníka v roce 1950 zněl 11 let vězení. Po 5 letech tvrdé práce a nelidského zacházení v uranových dolech v Jáchymově a okolí byl propuštěn, k milovanému hokeji se však mohl vrátit až za řadu dlouhých let, tentokrát však už jen jako trenér (mj. v 60. letech velmi úspěšně trénoval finskou reprezentaci a pozvedl ji do světové špičky). Tento osudem krutě zkoušený, přesto nesmírně sympatický člověk vykonával v letech i funkci poslance dolní komory Parlamentu ČR. Jeho vystupování před studenty bylo velmi příjemné a přes veškerá příkoří, kterými musel v životě projít, z něho čišel nesmírný optimismus a smířlivý a vstřícný postoj k lidem, což se dnes stává pomalu vzácností. Děkuji touto cestou nejenom aktérům besedy, samozřejmě i společnosti Člověk v tísni, která celý tento projekt zastřešuje, ale i kolegům (Mgr. Muthsamovi, Mgr. Vanickému a Mgr. Vondrové), kteří mi s organizací projektu velmi ochotně pomáhali, a doufám, že i příští rok dostaneme podobnou nabídku a další studenti tak budou moci prožít krásné a zajímavé chvíle s dokumentárním filmem a poučnou besedou. Mgr. Jarmila Novohradská, koordinátor projektu

12 12 Žamberské listy NOHEJBAL Mistr světa je ze Žamberka Mimořádného úspěchu dosáhl člen nohejbalového oddílu TJ ČOS Sokol Žamberk Jakub Mrákava (22 let). Po nominaci do reprezentačního mužstva ČR pro světový pohár v Prostějově, který se hrál podle pravidel ČNS na dva dopady v kategoriích singl, dvojice a trojice, a zisku 2. místa v trojicích se zúčastnil i mistrovství světa v rumunské Oradee. Mistrovství proběhlo ve dnech v kategoriích singl, double cross, dvojice a trojice. Jakub byl kromě singlu nominován do všech třech zbývajících kategorií. V královské disciplíně trojic, která se stala kořistí SR, obsadila ČR ve složení Jiří Holub, František Kalas, Josef Řehák (Jakub Mrákava, Pavel Kop) 2. místo a získala stříbrné medaile. V nejstarší disciplíně utkání dvojic podlehla dvojice ČR ve složení František Kalas, Jakub Mrákava a Vilém Ungermann bratrům Perunovým ze SR 8:11 a 10:12 a získala další stříbrné medaile za 2. místo. Double cross (křížové dvojice) se staly nečekanou radostí českého týmu. Jakub Mrákava a Petr Bubniak s náhradníkem Michalem Plachým porazili domácí obhájce titulu Rumuny 2:0 po setech 12:10. a 11:14 získali zlaté medaile a tím titul mistrů světa pro rok Mistrovství se zúčastnilo 10 zemí (ČR, SR, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina, Moldávie, USA, Rusko, Francie a Chorvatsko). Mistrovství se hrálo na jeden dopad podle pravidel FIFA a do jedenácti bodů s rozdílem dvou. Double cross (křížové dvojice) se hraje na jeden dopad a dva doteky na hřišti s rozměry pro singl a střídavým podáním křížem kurtu. Děkujeme Jakubovi za vzornou reprezentaci města a oddílu a přejeme nejen sportovní úspěchy do nového roku 2007, ale i úspěšné dokončení studia v Pardubicích. Pardubický a Hradecký region zastupovali v reprezentaci ČR ještě Pavel Kop (18 let) z Holic a Michal Plachý (21 let) z Radechova u Náchoda. Ivan Belobrad, oddíl nohejbalu TENIS TOSK Žamberk... a závěr roku 2006 Výbor tenisového klubu TOSK Žamberk děkuje všem svým hráčům za znamenitou reprezentaci klubu i města. Děkujeme městu Žamberku, partnerům klubu a všem našim příznivcům za finanční a materiální podporu při naši činnosti, za účast a podíl na oslavách 80. výročí založení našeho klubu, za vstřícnost při realizaci dostavby tenisového areálu TOSK. Všem našim hráčům, funkcionářům i příznivcům přejeme hodně zdraví a úspěšný sportovní a pohodový osobní rok 2007! A přijďte si zahrát tenis v novém prostředí, těšíme se na Vás!! Ing. Stanislav Tajbr, předseda TOSK MOTOSKIJÖRING BASKETBAL Starší dorost TJ SOKOL VAMBERK-BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 61:66 Novák 17, Píč 16, Kratochvíl 12, Popelář 12, Vaško 6, Rubeš 3 Do Vamberka jsme zatím vždy jeli vyhrát. Bohužel naše sestava byla velice omezena nemocemi a zraněním. Na průběhu utkání se to projevilo. Celý zápas jsme se obávali o výsledek a o výhře jsme rozhodli až poslední dvě minuty 6 body Honzy Kratochvíla. TJ SOKOL VAMBERK-BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 67:64 Píč 44, Popelář 9, Novák 5, Vaško 4, Rubeš 2 Druhé utkání se nám moc nepovedlo. V první čtvrtině domácí získali menší náskok a do poloviny ještě tři body přidali. Druhá polovina byla z naší strany velikou stíhací jízdou se špatným koncem. Prohra s Vamberkem, to je z naší strany tak trochu ostuda. Starší žáci TJ SOKOL NOVÁ PAKA-BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 87:57 Roček 14, Mlynář 23, Beran 8,, Valenta 2, Junk 10 Do Nové Paky jsme odjížděli s přáním nedostat velký nářez. Domácí jasně vedou tabulku soutěže a mají velice dobré hráče hostující v ligových celcích. Začátek utkání byl chvíli příjemný pro nás, vedli jsme 8 : 0, pak se Novopačtí zbavili nervozity a na hře se to hned projevilo. Ve stejném výkonu pokračovali až do poslední čtvrtiny, kdy vystřídali lavičku. Jen poslední čtvrtinu jsme jim byli vyrovnaným soupeřem. TJ SOKOL NOVÁ PAKA-BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 76:52 Roček 17, Mlynář 14, Beran 8, Kubelka 4, Týče 4, Valenta 4, Junk 1 Druhé utkání jsme začali velice dobře. Ale druhá čtvrtina se nám nepovedla. Po polovině to vypadalo, že dostaneme pěkný nářez. Pod tímto dojmem jsme začali hrát bez obav a průběh zápasu byl od této chvíle velice vyrovnaný. Chlapci odehráli i se silným soupeřem dva velice dobré zápasy, už jsme tolik nechybovali a chvílemi to z naší strany byl i docela dobrý basketbal. Starší dorost BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK-TJ TRUTNOV 81:87 Andrle 36, Píč 27, Popelář 8, Kratochvíl 8, Podolský 2 Soupeř z Trutnova je na čele tabulky, a tak se dal čekat těžší zápas. My jsme se opět nesešli v plném počtu (Krejčí liga v HK), což je pro tuto sezonu charakteristické. Začali jsme dobře, stále jsme se soupeřem drželi krok a po třetí čtvrtině to vypadalo, že jsme utkání zvrátili a vyhrajeme. Zlom v náš neprospěch začal od třetí minuty čtvrté čtvrtiny, kdy jsme nepochopitelně přestali hrát, předali iniciativu soupeři a ten nás začal válcovat. Jiskřička naděje svitla v deváté minutě možností vyrovnání a vynucení si prodloužení, ale Martin nedal dva trestné hody a víc jsme nestihli. Škoda jen, že se nenajde nikdo, kdo by se alespoň trochu naštval a vyburcoval mužstvo, jinak to vypadalo, že je všem všechno jedno, že prohrajeme. BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK-TJ TRUTNOV 78:91 Andrle 37, Píč 11, Popelář 10, Vaško 12, Novák 6, Kratochvíl 2 Začátek druhého zápasu nám nevyšel. Opět řádil jen soupeř a my jsme se nestačili divit. Ve druhé čtvrtině jsme náskok trochu korigovali, ale stále nám špatný začátek komplikoval průběh zápasu. Když se nám konečně podařilo stáhnout skóre na šest bodů, Trutnovští nám opět utekli během chvilky. Ke konci utkání toho měli všichni dost a začali odcházet fyzicky. Vladislav Šmirous 6. ledna 2006 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOSKIJÖRINGU V ŽAMBERSKÉM KOTLI. Na startu se objeví i známý zpěvák Janek Ledecký. Závod bude přenášet ČT. Hlavní závod začíná ve hod. Za Nova Racing srdečně zve Jaroslav Lipenský (za nepříznivého počasí bude závod přeložen, termín bude upřesněn na plakátech) STOLNÍ TENIS VÁNOČNÍ TURNAJE TJ Sokol Česká Rybná Vás zve na 10. ročník Vánočního turnaje 26. prosince 2006 od hod. na sále obecního úřadu Turnaj zvlášť pro registrované (max. okresní přebor 1. tř. ) a zvlášť pro neregistrované. Startovné 60, - Kč. Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Žamberk pořádá VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU NEREGISTROVANÝCH MEMORIÁL JIŘÍHO KUBÍČKA v hod. v sokolovně v Žamberku Startovné 50, - Kč - hodnotné ceny Těšíme se na Vaši účast

13 Žamberské listy 13 KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Ústí nad Orlicí PROVOZNÍ DOBA - prosinec 2006 den ranní plavání těhotné ženy veřejnost vodní aerobic Pá So sanitární den Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Upozorňujeme veřejnost na skutečnost, že plavecký bazén má právo na změnu provozních hodin pro veřejnost. Informujte se na tel nebo na internetových stránkách www. tepvos. cz ZVEME VÁS VŠECHNY DO NAŠEHO BAZÉNU PLAVTE PRO ZDRAVÍ! Pojeďte s námi, jste srdečně zváni... SPCCH společně s Územní organizací diabetiků v Žamberku pořádají v r pro Vás opět oblíbené zájezdy na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové. Plave se vždy od do hod. v sobotních termínech: , , , , , , Odjezd autobusu je v hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), bývalé jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Účastnit se mohou i nečlenové organizace. Kdo má zájem je vítán! Miroslav Vondřich, předseda organizací Oznamujeme našim zákazníkům, že novinový stánek u pošty bude otevřen od Těšíme se na Vaši návštěvu! Psí útulek Žamberk TS ŽAMBERK s.r.o. Vás srde n zve na: KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Česká Třebová Provozní doba pro veřejnost v měsíci prosinci 2006 Hromadné zájezdy objednejte v provozní době na tel. : Pozor na změny provozní doby! 24. a , bazén UZAVŘEN OTEVŘENO hod. Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek od do hod. do Po hod. Út a hod. St hod. Čt , a hod. Pá hod. So Ne hod hod. PROVOZNÍ DOBA SOLÁRIA út, st, pá, ne hod. po, čt, so ZAVŘENO 22., 24., 26. a ZAVŘENO tel. solárium: www. ceska-trebova. cz/sport cz Dne: Zahájení: hod. Ukon ení: hod. PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NAŠE PEJSKY, POSEDĚT, POPOVÍDAT. Občerstvení zajištěno. Pokud darujete krmivo nebo jakékoliv chovatelské potřeby, buďte si jisti, že vše s nadšením uvítáme a upotřebíme. Předem děkujeme za poskytnuté dárky. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!! Velmi rádi děkujeme p. Jiřímu Babákovi z Letohradu, p. Martinu Valáškovi Chovatelské potřeby Žamberk, STANDEKO s.r.o., Žamberk p. Pelinkovi, Speciální škole Žamberk, Střednímu odbornému učilišti Zámek a všem, kteří poskytli pomoc v r pro PSÍ ÚTULEK v Žamberku. Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přejí TS ŽAMBERK s.r.o. Prodejna OBUVI u Polikliniky v Žamberku pro Vás na měsíc prosinec 2006 připravila 10% slevu při nákupu nad 500,- Kč. Otevřeno: po-pá 8-17, so 8-11 hod., informace na tel V nabídce mj. možnost zakoupení dárkových poukázek v hodnotě 200, -, 500, - a 1 000, -Kč. Děkujeme za Vaši návštěvu a přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

14 14 Žamberské listy Ve spolupráci s chirurgickou ambulancí polikliniky Žamberk a oddělením plastické chirurgie SANUS Hradec Králové PRODÁM NOVÉ LUXUSNÍ BYTY s jedinečným výhledem na Žamberk V lokalitě na Rozálce - nad autobusovým nádražím. - byty 2+kk a 3+kk ve vstupním patře a 2+kk a 3+kk v přízemí bytového domu s terasami, pozemky a krytým stáním pro auta - dokončení 08/ v případě zájmu o další informace volejte na uvedená telefonní čísla: tel. : , NABÍZÍME K PRONÁJMU ČÁSTEČNĚ VYBAVENOU PEDIKÚRU, KOSMETIKU na nádvoří hotelu Panský dům Masarykovo náměstí, Žamberk Informace: nebo v recepci hotelu Poradenství v oboru plastické a estetické chirurgie Chirurgické zákroky a operace v lokální anestesii Objednávání k operacím v celkové anestesii (tyto výkony jsou prováděny na oddělení plastické chirurgie SANUS Hradec Králové) Převazy a ambulantní pooperační péče Ordinační hodiny ambulance: čtvrtek od l4 do l8 hod. Informace a kontakt:: tel.: nebo PRODÁM družstevní byt 1+1 v Žamberku, velmi pěkný, volný od Kontakt: NABÍZÍME K PRONÁJMU VYBAVENÉ KADEŘNICTVÍ na nádvoří hotelu Panský dům Masarykovo náměstí, Žamberk Informace: nebo v recepci hotelu

15 Žamberské listy 15 KAVÁRNA S NEKUŘÁCKOU RESTAURACÍ U zlatého beránka, Masarykovo nám.62 v Žamberku Vás zve k příjemnému posezení. ZAJISTÍME PRO VÁS - slavnostní i smuteční hostiny, večírky, přátelská setkání. Rezervace na tel Na Vaši návštěvu se těší Dana a Luboš Neugebauerovi. Otevřeno denně dle telefonických objednávek NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU AUTOŠKOLA TRANS Žamberk provádí výuku skupin A a B, kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: , HELENA VRBICKÁ EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ SLUŽBY ČSA 729, Žamberk mob REKLAMA ZE SAMOLEPÍCÍ FÓLIE tabule, auta, výlohy, transparenty Potřebujete uklidit? Jste pracovně vytížen/a? SJEDNEJTE SI HOSPODYNI! (uklidí, vyžehlí) Žena 35 let nabízí své služby TELEFON: PRONAJMU V ŽAMBERKU NEBYTOVÉ PROSTORY v centru města v budově bývalého autosalonu naproti kostelu. Jedná se o restauraci bývalý SELSKÝ DVŮR, cca 55 míst a nebytové prostory ve II. poschodí (120 m 2 ) + sociální zařízení + terasa s výhledem na město vhodné na kanceláře apod. Informujte se na tel. číslech: nebo večer.

16 16 Žamberské listy Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: DĚKUJEME VŠEM SVÝM ZÁKAZNÍKŮM A PŘEJEME DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODY PŘIJMU ZAMĚSTNANCE. Nutná znalost práce na PC. Znalost stavebního zboží a řidičské oprávnění výhodou. tel ZVEME VÁS K NÁKUPU VÁNOČNÍHO KAPRA! Tradiční každoroční prodej vánočních kaprů se uskuteční na obvyklém místě v Žamberku na Masarykově nám. č. p. 146 (vedle prodejny Dětský svět) ve dnech Zveme Vás k návštěvě TRHU, který se koná na Masarykově náměstí v Žamberku Uzávěrka ŽL č. 1/ do hod. vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ŽAMBERSKÉ LISTY.zamberk.cz 1 1 ROČNÍK XIX. Město Žamberk, Městský kulturní podnik Fidiko a SŠ OŘS Zámek Vás srdečně zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU spojené s VÁNOČNÍM JARMARKEM (keramika,

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Vojáčkovy sady ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 2 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 1. ÚNORA 2006 Vojáčkovy sady Na sklonku podzimu byl veřejnosti dán do užívání rekonstruovaný park Vojáčkových sadů. Když se v únoru loňského roku do něj

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera

2.11.2009 č.18. 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH. ŽIVOT J.Kvičera ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 2.11.2009 č.18 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH ŽIVOT J.Kvičera Tak už to v životě chodí. Všechno má začátek a konec. Všechno se jednou rodí a na konci zazní pak zvonec Cesta

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1.

č.10 Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. č.10 1. června 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Motto dne: Jen oči dítěte dovedou vidět jako důležité to, co dospělí pro svou důležitost přehlížejí. 2 Zprávy z radnice PODPIS DOHODY Divišovo divadlo sedačky

Více

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013

č.2 ŽAMBERSKÉ DNES V LISTECH: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. ÚNORA 2013 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V ŽAMBERKU DNES č.2 V LISTECH: novela zákona o silniční dopravě konkurzní řízení na pracovní místo gymnázium první

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš

č.15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: foto: M. Matyáš ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. září 2013 DNES V LISTECH: výměna řidičských průkazů zasedání zastupitelů soutěž ve sběru druhotných surovin Oslavy 50. výročí přátelství s německým Senftenbergem,

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více