HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011"

Transkript

1 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1

2 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno,

3 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 3

4 Obsah Úvod... 5 Pod Kalvárií Školní vzdělání... 7 Vysokoškolské studium... 7 Vojenská služba... 7 Odborná činnost doktora Františka Ševčíka po letech válečných... 8 Založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně... 8 Služební postup a pracovní povinnosti MVDr. Františka Ševčíka na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně... 9 Budování ústavu a jeho personální obsazování Profesor MVDr. František Ševčík vysokoškolský pedagog Veřejná, spolková a organizátorská činnost profesora Františka Ševčíka Odborná a vědecká činnost profesora Františka Ševčíka víc tušil, než řekl let unikátního rukopisu Ze soukromí profesora Ševčíka Zdání klame Jaroměřice u Jevíčka Závěrem Souhrn Summary Poděkování Seznam publikací profesora Františka Ševčíka Rodokmen Obrazová příloha Literatura použitá v textu publikace Cizí slova a zkratky použité v textu publikace

5 Činí mně rozkoš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci František Ševčík Úvod V letošním roce, 30. září 2011, vzpomeneme 125. výročí narození profesora MVDr. Františka Ševčíka, zakladatele a prvního přednosty Ústavu pro bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Tento pamětní spis je věnován životu a dílu pana profesora. Je přáním autorů této publikace, aby byl napraven fakt, že za 80 let od jeho smrti nebyla dosud zpracována potřebná faktografie o tomto významném člověku. Profesor Ševčík si jistě zaslouží, aby zůstal v paměti generací jeho následovníků jako jedna z předních osobností československé veterinární medicíny v období vzniku Československa a založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Doktor František Ševčík prožil celé období první světové války jako aktivní voják. Svou odbornou prací na exponovaných působištích v poli získal obsáhlé vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti, které úspěšně uplatňoval v praxi po svém příchodu do Brna na Vysokou školu zvěrolékařskou. Osud nedopřál Františku Ševčíkovi, aby mohl dlouhodobě působit jako vědec, pedagog a skvělý organizátor v obtížném období budování školy. Do pamětí svých následovníků se zapsal zejména svým neokázalým vystupováním, kdy se projevoval jako nezištný a obětavý filantrop a podporovatel studentů i dobročinných spolků a institucí. Své demokratické smýšlení prokazoval praktickými činy, aniž bral ohled na možné nepříznivé následky ve svém osobním a zejména profesním životě. Osobním příkladem zanechal profesor František Ševčík svým žákům a následovníkům vzácný odkaz a příklad neobyčejně skromného muže širokého rozhledu, vynikajícího odborníka mikrobiologa, systematicky, precizně a přitom sebekriticky pracujícího vědce, oblíbeného a milovaného pedagoga, nezdolně aktivního organizátora dění kolem sebe a člověka, který významně posílil domácí i mezinárodní prestiž Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Autoři tohoto pamětního spisu z edice Historia medicinae veterinariae hledí s úctou k člověku Františku Ševčíkovi a předávají svou práci veřejnosti s vírou, že jeho život a dílo si trvale podrží úctu a vážnost, kterou si profesor František Ševčík po právu zaslouží. MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, září

6 Pod Kalvárií František Ševčík se narodil 30. září 1886 v Jaroměřicích u Jevíčka do rodiny místního sklenáře a podruha. Měl ještě 5 sourozenců staršího Josefa a Jana Jindřicha, dospělosti se dožili i další dva Františkovi mladší sourozenci Jan Nepomuk a Alois. Třetí mladší sourozenec, Alois, zemřel po několika měsících. Jak bývalo občas zvykem, nejmladší z jeho bratrů získal při křtu jméno Alois po tomto svém starším zemřelém bratrovi. Rodiči všech šesti synů byli Alois Ševčík, původem z Úsobrna, a Marie (Marianna), rozená Pazdírková, z Jaroměřic. Sňatek uzavřeli v Jaroměřicích 8. května Rodina byla římskokatolického vyznání a žila v Jaroměřicích u Jevíčka v čísle popisném 49. Koncem 19. století, tedy v době, kdy se bratři Ševčíkové narodili a v Jaroměřicích žili, byla tato obec typickým sídlem na moravsko-českém pomezí. V Jaroměřicích a v přilehlé osadě Nový Dvůr tehdy žily necelé dva tisíce obyvatel v přibližně 300 usedlostech, převážně to byli katolíci a menší počet židů a evangelíků. Většinu zde měli občané české národnosti, Němci představovali jedno procento z obyvatel. První školou v Jaroměřicích byla chaloupka s bytem učitele v č. 70, prvním učitelem byl Martin Pokorný, učil zde téměř 50 let až do konce života ve věku 85 let. V roce 1849 postavili v Jaroměřicích novou školu se dvěma učírnami pro 1. a 2. třídu. V roce 1874 byla škola rozšířena na trojtřídní. O přístupu ke školnímu vzdělání nejlépe svědčí fakt, že tehdy bylo v Jaroměřicích 265 dětí, 118 chlapců a 147 děvčat, a o rok později ve školním roce 1875/6 již 301 dětí, ale jen menší část z nich do školy chodila. Ten rok byla škola dále rozšířena na čtyřtřídní. Od roku 1876 až do roku 1912 zde vyučoval učitel Vincenc Valenta. Učitel (rechtor) byl sjednáván na dobu neurčitou jako ostatní obecní sluhové (např. pastýř, hutař, písař či jiní). Jeho služba byla ale daleko méně honorována než u těchto obecních sluhů, protože jej platili pouze rodiče, kteří posílali děti do školy. Mezi ně patřili i všichni hoši místního sklenáře Ševčíka. Podle sčítání počátkem 20. století bylo v Jaroměřicích obhospodařováno 820 hektarů polí, 112 hektarů luk, 38 hektarů pastvin a 32 hektarů zahrad, ostatní plochu zaujímaly lesy. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo tehdy polní hospodaření a obvyklá řemesla. Bylo zde hodně zedníků včetně dvou zednických mistrů - stavitelů. Působili zde i tesaři, stolaři, sklenáři, fungovalo zde Rovnerovo parní uzenářství, dodávající výrobky do širokého okolí i za hranice kraje. Později zde vznikla výrobna hospodářských strojů, plynovodů a vodovodů a byla zde založena i panská kruhovka na pálení cihel a tašek. Již v roce 1828 byla v blízkém Úsobrně zprovozněna továrna na sklo. Podle historických průzkumů jsou Jaroměřice jednou z nejstarších obcí na Moravě a vůbec nejstarší v širším okolí Malé Hané. Byly založeny v letech 1080 až 1090 biskupem pražským a olomouckým Přemyslovcem Jaromírem. Říkalo se zde na hranicích, či na bráně zemské. Vedla tudy starodávná cesta z Olomouce do Prahy, proudil zde i obchod z oblasti Ruska a z Uher. Údajně se touto cestou vracel do Prahy z polního tažení do Uher kníže Svatopluk v roce Počátkem 12. století tu plnila svou funkci pomezní celnice, zrušená až po založení Jevíčka v polovině 13. století. Širšímu okolí Jaroměřic se říkalo kraj úsobrnský provincia Usobrensis. 6

7 Školní vzdělání František chodil sedm roků do obecných škol v Jaroměřicích a v Jevíčku. Od roku 1899 byl sedm roků žákem Zemské vyšší reálky v Jevíčku, kde se učil i latině. Maturoval zde s vyznamenáním 28. června Vysokoškolské studium Na základě příznivých výsledků studia na reálce uvažoval František původně o studiu na technice, ale využil možnosti studia jako vojenský akademik stipendista na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Studoval zde v letech 1906 až 1910, absolutorium získal v červenci Nastoupil jako dobrovolný demonstrátor na buiatrické klinice, kde působil v období od 1. dubna 1910 do 31. března Během této doby zvládl tři zvěrolékařská rigoróza bez opakování a po nich získal 28. února 1911 diplom zvěrolékaře. Vypracoval zde dvě významné práce o desinfekci antraxových kůží, které získaly mezinárodní platnost. Od 1. prosince 1911 do 10. května 1913 byl přidělen bývalým říšským ministerstvem války na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni, kde po dobu jednoho a půl roku působil na místě prvního asistenta při stolici pro bakteriologii a hygienu domácích zvířat u profesora Schnürera. 12. července 1913 byl František Ševčík promován na doktora veterinární medicíny Doctor medicinae veterinariae na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Vojenská služba Jako vojenský akademik absolvoval František Ševčík efektivní činnou službu v bývalé rakousko-uherské armádě ihned po získání diplomu zvěrolékaře od 1. března 1911 a v různých níže uvedených funkcích působil do 28. října 1918 jako praktický vojenský zvěrolékař. Výčet řady funkcí a míst působení dr. Ševčíka poukazuje na složitost a různorodost vojenské administrativy v Rakousku-Uhersku a v následném Československu: - od vojenský zvěrolékařský praktikant ve 12. hodnostní třídě u bývalého pluku polních houfnic č. 3 v Mariboru - od vojenský podzvěrolékař v 11. hodnostní třídě tamtéž - od vojenský zvěrolékař v 10. hodnostní třídě u bývalého polního dělostřeleckého pluku č. 27 v Hradci Králové Od 10. února do 30. dubna 1917 absolvoval doktor Ševčík kurs pro polní veterinární laboratoře a následně řídil od 1. května 1917 až do převratu 1918 jednu ze čtyř zřízených polních bakteriologických laboratoří. Vybavení mobilní laboratoře podrobně popsal ve svých poznámkách, které psal od 11. března 1912 až do své smrti. Válečná praxe obohatila nejen jeho odborné a vědecké zkušenosti, ale zdokonalila rovněž jeho organizační schopnosti. Během vojenských akcí byl jednou raněn. Závěr 1. světové války prožil doktor Ševčík v zahraničí, z pole se navrátil 27. listopadu

8 Odborná činnost doktora Františka Ševčíka po letech válečných Po návratu z pole pracoval doktor Ševčík v Čs. státním ústavu pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek v Praze jako setník-veterinář a s platností od 16. června 1919 byl jmenován veterinářským inspektorem v 8. hodnostní třídě státních úředníků v tomto ústavu. S platností od 18. února 1919 byl zařazen jako nadporučík-veterinář do svazku československého vojska. Od 10. dubna 1919 byl zařazen v hodnosti kapitána-veterináře v 9. hodnostní třídě u bývalého čs. polního dělostřeleckého pluku č. 53. Od května 1919 byl jmenován správcem nouzových zvěrolékařských kursů prof. Babáka a jeho zástupcem, v květnu až červenci zde přednášel. Od 30. září 1919 zařizoval jako adjunkt na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách jako jeho přednosta a od konce roku 1919 přednášel uvedené disciplíny. Ke dni 12. listopadu 1919 byl přijat za mimořádného posluchače lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K 1. červenci 1920 byl zařazen do kategorie důstojníků v záloze a demobilizován k 31. prosinci téhož roku podle výnosu bývalého Ministerstva národní obrany čj /7236/8. odd. ze dne Dne 28. prosince 1920 byl MVDr. František Ševčík habilitován jako soukromý docent pro bakteriologii, serologii a nauku o zvířecích nákazách na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Dekretem prezidenta republiky ze 14. srpna 1921 byl docent MVDr. František Ševčík jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s platností od 1. září Založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně Zákon č. 76 ze dne 12. prosince 1918 v 1 uvádí: V Brně se zřizuje československá státní Vysoká škola zvěrolékařská s vyučovací řečí českou. Byla to první vysoká škola založená po vzniku Čekoslovenska. Tento zákon se stal zakládací listinou veterinárního školství v novém státě. (Böhm a kol. 1993). Datem zahájení činnosti školy byl 17. listopad První rektor školy, prof. MUDr. Edward Babák, a první prorektor, prof. MUDr. Otomar Völker, museli řešit dva kardinální problémy: vyhledat vhodné objekty pro novou vysokou školu a zajistit výuku studentů kvalifikovanými odbornými učiteli. Jako vhodní kandidáti na roli pedagogů se ukázali vojáci, veterinární odborníci, kteří se vraceli do vlasti z bojišť 1. světové války. Jedním z nich byl MVDr. František Ševčík. 8

9 Služební postup a pracovní povinnosti MVDr. Františka Ševčíka na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně Rozhodnutím ministra školství a národní osvěty Habrmana byl doktor Ševčík jmenován adjunktem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s platností od Bylo mu uloženo zaříditi a vésti ústav pro hygienu a bakteriologii, jakož i pro nauku o zvířecích nákazách a konati přednášky i cvičení z řečených právě disciplin podle předpisů v té době platných a rozsahem vyhovujícím vyučovací potřebě řečené vysoké školy. Z té příčiny propůjčuje se Vám až do odvolání rozhodující hlas ve schůzích profesorského sboru tohoto vysokého učiliště. (Citováno ze jmenovacího přípisu ministra Habrmana ze dne 2. října 1919 panu veterinářskému inspektoru doktoru Františku Ševčíkovi přidělenému na Státní ústav pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek v Praze.) První zápis studentů ke studiu na Vysoké škole zvěrolékařské se konal od do Po zahájení výuky byla doktoru Ševčíkovi uložena povinnost realizovat přednášky a cvičení z bakteriologie, hygieny a nauky o zvířecích nákazách v duchu výše uvedeného jmenovacího přípisu. Pro nedostatek odborných pedagogů po zahájení vzdělávání přednášel profesor Ševčík spolu s profesorem MUDr. Janem Lukešem dočasně i předmět hygiena masa. Aby bylo umožněno studentům z nouzových kursů zvěrolékařských z Prahy pokračovat ve studiu a ve zkouškách na nové škole v Brně, jmenovalo Ministerstvo školství a národní osvěty státní zkušební komise pro 2. a 3. státní zkoušku. Setník veterinář doktor Ševčík byl jmenován zástupcem profesora Babáka pro 2. státní zkoušku ve funkci předsedy zkušební komise a správce veterinárních kurzů. Doktor Ševčík byl rovněž pověřen přednáškami o dějinách zvěrolékařství v rozsahu 1 hodiny týdně. S plněním přidělených funkcí a povinností mu byl s platností od 1. října 1919 přiznán finanční příjem sestávající: ze služného ročně Kč z aktivního přídavku ročně Kč z roční remunerace Kč a z drahotních přídavků VIII. hodnostní třídy svobodných státních úředníků. Pro udělení výslužného byla Františku Ševčíkovi přiznána výhoda nepřetržité státní služby od 1. března 1911, jako aktivní vojenský zvěrolékař byl veden po celou dobu války od 28. července 1914 do 28. října 1918 v poli. V průběhu roku 1920 doktor Ševčík zpracovával a předložil habilitační spis K sérodiagnostice vozhřivky. Koncem toho roku byla ustavena kvalifikační komise pro vypracování návrhu na jmenování Františka Ševčíka za soukromého docenta příslušných oborů bakteriologie, hygieny a nauky o zvířecích nákazách. Na základě vyjádření expertů profesorů Lukeše a Rybáka - došla tato komise k závěru, že doktor Ševčík má plnou vědeckou a učitelskou kvalifikaci pro jeho jmenování do uvedené funkce soukromého docenta. Již 16. prosince 1920 přijal profesorský sbor jednomyslně tuto zprávu a prohlásil, že: doktor František Ševčík je z nejintensivněji činných členů učitelského sboru naší vysoké školy a zjednal si za dobu svého působení zcela mimořádné zásluhy o vyučování i vědecký rozvoj školy (citace z přípisu rektora školy na Ministerstvo školství a národní osvěty z ). Ministr Šusta tehdy návrh profesorského sboru bez otálení schválil a doktor Ševčík byl habilitován jako soukromý docent pro bakteriologii, sérologii a nauku o zvířecích nákazách. 9

10 Dalšího stupně v hodnostním postupu dosáhl docent Ševčík k 1. září 1921, kdy byl dekretem prezidenta republiky ze 14. srpna 1921 jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. První polovina 20. let minulého století byla pro docenta Ševčíka obdobím maximálního vzepětí sil a využití jeho odborných vědomostí a dovedností. organizoval plány na výstavbu moderních pavilonů v objektu vysoké školy, vykonal proto cesty do okolních států pro získání nových poznatků vyučoval předměty bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách včetně vedení praktik z těchto oborů a zajištění zkoušek studentů své názory na systém studia zvěrolékařství se snažil uplatnit požadavkem na realizaci nového studijního řádu rozšířením studia na 10 semestrů s rozšířením praktické (klinické) části o 2 semestry. Navrhoval přitom opět spojit získání zvěrolékařského diplomu s udělením doktorské hodnosti kromě těchto pedagogických činností rozvinul František Ševčík své odborné vědecké znalosti, studenti pod jeho vedením zpracovali a obhájili několik vědeckých prací uplatňoval své organizátorské schopnosti jako redaktor odborných časopisů a přispěl k založení a podpoře činnosti veterinárních spolků uplatňoval rovněž své diplomatické vlohy ve prospěch Vysoké školy zvěrolékařské v Brně při četných odborných jednáních, konferencích a sjezdech v tuzemsku a zejména v zahraničí, posiloval tak prestiž školy jako jednoho z předních vědeckých veterinárních pracovišť v Evropě V roce 1925 byla na doporučení profesora dr. E. Babáka jmenována tříčlenná komise k vypracování podkladů pro návrh Ministerstvu školství a národní osvěty na jmenování mimořádného profesora MVDr. Františka Ševčíka profesorem řádným. V květnu 1925 vydala komise toto stanovisko: jeho činnost jest od prvopočátků budování vysoké školy mnohostranná. Nejen že vedle své činnosti učitelské účastnil se účinně organisování nově se budující vysoké školy, nýbrž s neúnavnou pílí věnoval se také činnosti vědecké a s láskou a vzácnou obětavostí staral se o zmírnění materiálních a sociálních nedostatků studentstva. Vybudoval prozatímní bakteriologický ústav a ústav pro zvířecí nákazy. Správně stanovil důležitost svěřených mu disciplin a předvídal jejich vývoj. Na tomto základě vypracoval plány pro definitivní novostavbu ústavu. Čilý styk profesora Ševčíka se studenty a s jejich organizacemi hlavně na poli sociální péče zabezpečuje mu značný mravně výchovný vliv na studenty. Jeho didaktickou činnost ohodnotili členové profesorského sboru jako vzornou: nejen že dovede si získati úctu a vážnost studentstva svým charakterově vyrovnaným chováním a neúmornou pílí, v němž studentstvu může býti živým příkladem, nýbrž i jeho přednášky, v nichž snaha po stručnosti přitom však obsahové úplnosti s využitím i nejnovějších vědeckých poznatků, vynikají vzácnou jasností a přehlednou učleněností. Studentstvu umožňuje takto chápati zcela snadno i těžké problémy vědecké a podává mu vyčerpávající obraz příslušných disciplin bez zbytečné přítěže rozvláčnosti. Nad to ještě usnadnil studentstvu studium svých disciplin tím, že umožnil vydání skript z bakteriologie i nauky o nákazách (citováno z návrhu profesorského sboru školy pro jmenování mimořádného profesora MVDr. Františka Ševčíka na řádného profesora). Záměr jmenování řádným profesorem se do jeho smrti nenaplnil. 10

11 Budování ústavu a jeho personální obsazování Bezprostředně po svém příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna 30. září 1919 začal adjunkt doktor František Ševčík budovat Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o nákazách zvířat. Rozhodnutím ministra Habrmana byl jmenován jeho prvním přednostou. Budoval ústav jak z hlediska prostorového uspořádání a materiálního vybavení v adaptovaných budovách, tak i po stránce zajištění vhodných spolupracovníků pro kvalitní splnění svěřených pedagogických povinností a odborných vědeckých a výzkumných úkolů. Ústav byl provizorně umístěn ve 2. poschodí budovy č. 22 a pro jeho potřebu byly vyčleněny i bývalé kontumační stáje. Tato situace nevyhovovala z hlediska provozního potřebám a byla stále považována za řešení nouzové a přechodné. Přesto i v těchto nevyhovujících podmínkách se rozvíjela pedagogická výzkumná činnost ústavu. Doktor Ševčík již počátkem 20. let vypracoval návrh projektu samostatné novostavby ústavu a absolvoval proto studijní cestu do Německa, kde navštívil několik tamních vysokých škol, výzkumných ústavů a veterinárních pracovišť. Své poznatky zveřejnil ve Zvěrolékařském obzoru v roce Později souhlasil s umístěním Ústavu v připravovaných novostavbách anatomických ústavů. Jeho návrhy ale nebyly vedením školy příznivě přijímány. Ještě 10. října 1930 zaslal profesor Ševčík přípis adresovaný Státní stavební správě při VŠZv v Brně, ve kterém se ohradil proti snahám o změnu plánovaných prostorů a jejich vnitřního zařízení pro funkci ústavu bakteriologie. Součástí programu jednání 1. sjezdu čsl. zvěrolékařů v Brně bylo i slavnostní položení základního kamene pro stavbu anatomických ústavů Vysoké školy zvěrolékařské v Brně dne 26. listopadu Až v roce 1930 před jejich otevřením bylo rozhodnuto, aby zde byl umístěn i bakteriologický ústav. K realizaci došlo až v roce 1932, dva roky po náhlé smrti profesora Ševčíka. Personální obsazení bakteriologického ústavu se často měnilo obdobně jako na ostatních ústavech a katedrách. Stavy odborných pracovníků Ústavu bakteriologie se postupně zvyšovaly v návaznosti na jeho rostoucí pedagogickou a odbornou činnost. Po dobu, kdy byl profesor Ševčík přednostou ústavu, se na práci podílelo 15 odborných pracovníků, kteří jsou uvedeni v publikaci vydané k 50. výročí školy v roce 1968 doc. Novotným a doc. Böhmem. Koncem roku 1919 byl jmenován první asistent dr. Leopold Trefný na Ústav bakteriologie a hygieny. Od února 1920 působil na stolici nákaz MVC. Eduard Blažek. Koncem roku 1920 nastoupili do asistentské funkce zvěrolékaři Jaroslav Páv a Jaroslav Kovalčík a jako demonstrátoři Leopold Hribar z SHS jako volontér a MVSt. Jan Najman. V roce 1921 byl přijat jako asistent volontér při Ústavu bakteriologie dr. Jovan A. Jovanovič, kapitán jihoslovanské armády. Byl jedním z těch, kteří byli na odborná místa obsazeni na základě dohody mezi brněnskou Vysokou školou zvěrolékařskou v Brně a státními orgány tehdejšího Srbska a SHS. S odborníky i z jiných zemí se v budoucnu počítalo na vedoucí místa v jejich vlasti. V roce 1922 byli přijati MVC. Jan Vrbka a opětovně i MVDr. Leopold Hribar jako vědecký spolupracovník pro Ústav bakteriologie a nákaz a opětovně i MVDr. Jaroslav Kovalčík. S platností od se stal prvním asistentem profesora Ševčíka MVDr. Richard Harnach. K témuž datu přišli na ústav MVC. Kovanda a opět dr. Kovalčík. V roce 1924 se stal asistentem profesora Ševčíka i MVDr. Vladimír Zofijevský z Litvy později významný odborník na mor prasat ve Státním diagnostickém a serotherapeutickém veterinárním ústavu 11

12 v Ivanovicích na Hané. Asistenty profesora Ševčíka byli v té době i MVDr. Otáhal a MVDr. Dobrovolský. Od dubna 1925 zde pracoval jako asistent MVDr. Josef Vyšinka, rovněž rodák z Jaroměřic, který v roce 1928 odešel do státní služby. V letech byl asistentem i dr. Stephan Walter. Na ústavu pracovali ještě Dr. Páv a Dr. Toman K 1. červnu 1929 nastoupil na ústav MVDr. Jan Křivinka, který zde pracoval celých 15 let. Stal se vynikajícím odborníkem s hlubokou odbornou erudicí, přesným logickým myšlením a bystrým postřehem. V odborných kruzích doma i v zahraničí byl uznáván jako mimořádně kvalitní diagnostik, syntetizující poznatky z veterinární mikrobiologie, patologie a epizootologie. Tyto vlastnosti jej postavily později do čela Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Brně, který vybudoval a kde došel uznání doma i v zahraničí, včetně odborných kruhů lékařských. MVDr. Richard Harnach přešel k 1. červnu 1929 na Veterinární oddělení Zemského úřadu v Praze. Po náhlé smrti profesora Ševčíka byl povolán zpět na ústav a ujal se přednáškové činnosti. Vedením ústavu bakteriologie byl po smrti profesora Ševčíka pověřen profesor MVDr. Karel Macek, vedoucí patoanatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a ředitel Státního diagnostického a serotherapeutického ústavu v Ivanovicích na Hané. Profesor MVDr. František Ševčík vysokoškolský pedagog Odborný obsah výuky bakteriologie a imunologie a zejména způsob, jakým profesor Ševčík realizoval své přednášky a praktickou výuku, patřily k nejlepším na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně již od jejího založení. Studenti se vždy setkávali se současnými novinkami v oboru a seznamovali se s potřebnými praktickými vědomostmi a úkony k činnosti v diagnostice infekčních chorob. Profesor Ševčík tak realizoval svou představu a přesvědčení, že zejména kvalita výuky a přístup vyučujících ke studentům spoluvytvářejí základy pro dobrý vztah studentů budoucích zvěrolékařů ke své alma mater. V průběhu let svého pedagogického působení profesor Ševčík měnil a upravoval jak časový rozvrh výuky, tak i názvy přednášených disciplín bakteriologie, sérologie, nákaz, hygieny domácích zvířat a veterinární hygieny, a reagoval tak na rozvoj odborných poznatků v příslušné disciplíně s přihlédnutím k očekávaným potřebám praxe. Jak již bylo uvedeno, po smrti profesora Ševčíka byl pověřen přednáškami jeho asistent MVDr. Richard Harnach, který ponechal po další léta plánovaný rozsah a náplň výuky bez podstatných změn. Zajímavou zvláštností přednáškové činnosti profesora Ševčíka, uskutečňovanou již od počátku jeho pedagogického působení, se staly tzv. volné hovory z bakteriologie a serologie, organizované vždy jeden den v týdnu podle domluvy s posluchači. Později, od školního roku 1926/1927, se název hovorových konzultací rozšířil o cvičení. Tuto formu konzultací měl profesor Ševčík naplánovanou i pro rok 1930 a uskutečňoval ji až do konce života. Právě tyto volné hovory se staly novým moderním prvkem ve způsobu výuky, protože vedly posluchače k dobrovolné aktivní spolupráci s vyučujícím za účelem hlubšího porozumění přednášené problematiky. Doktor František Ševčík, tehdy jako docent, začal ihned po zahájení výuky na škole přednášet i předmět dějiny zvěrolékařství v rozsahu jedné hodiny týdně. Tento svůj záměr realizoval po schválení profesorským sborem i přes nepříznivé okolnosti, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty odmítlo financovat tyto přednášky s poukazem na rozpočtové 12

13 důvody. Nebyla proto vyplacena profesoru Ševčíkovi žádná odměna za léta 1921 až Teprve v roce 1925 obdržel jednorázovou odměnu 600,- Kč a na rok 1926 mu byla přiznána jen jednodílná výjimečná odměna ve výši 800,- Kč. Ministerstvo tehdy poskytovalo jen pravidelné roční dotace ve výši 300 až 2000,- Kč, určené pro nákup knih a publikací. Profesor Ševčík přitom zdůrazňoval důležitost této disciplíny pro mladé adepty vědy i praxe. Poukázal rovněž na skutečnost, že podle studijního řádu vídeňského, v té době platného pro brněnskou zvěrolékařskou vysokou školu, je předmět historie veterinárního lékařství zařazen do plánu výuky a na pražské Karlově univerzitě je pro analogickou disciplínu dokonce zřízena řádná profesura. Přes tyto překážky se profesor Ševčík rozhodl v přednáškách o dějinách zvěrolékařství pokračovat. Od roku 1928 byly tyto přednášky veřejné a byly přístupné posluchačům všech semestrů pod názvem Vybrané kapitoly z dějin zvěrolékařství. Přednášky z dějin zřejmě přispívaly k popularitě profesora Ševčíka mezi studenty i mezi zvěrolékaři v praxi. Byly doplňkem jeho celkové aktivity vysokoškolského učitele, redaktora odborného časopisu i veřejného pracovníka. V říjnu 1929 přednesl profesor Ševčík hodegetickou přednášku, uveřejněnou později ve Zvěrolékařském obzoru. V ní seznamuje studenty se smyslem a náplní oboru zvěrolékařství, s jejich studijními povinnostmi i s povinnostmi zvěrolékaře, podává stručný přehled o dějinách veterinární medicíny ve světě i u nás a rozvádí význam jednotlivých studijních disciplín (Böhm 1968). Obor dějin zvěrolékařství byl na Vysoké škole zvěrolékařské opět přednášen až od roku 1933, kdy se přednášek ujal profesor Tomáš Vacek (Böhm 1967). Na ústavu profesora Ševčíka vypracoval Václav Vokrouhlík doktorskou disertační práci na historické téma Stanovisko staré české literatury zvěrolékařské k nákazám zvířecím. Byla to první a na dlouhou dobu jediná disertace z oboru dějin veterinární medicíny, vypracovaná v Brně. Velkou oblibu u studentů získával doktor Ševčík svými pečlivě připravenými přednáškami, obsahujícími všechny dostupné nové poznatky. Využitím skriptové komise v roce 1921 byla vydána mimo jiné i jeho litografovaná skripta z Bakteriologie a hygieny (2 díly) a Nauka o nákazách zvířat (2 díly), které se druhého vydání dočkaly v roce Profesor Ševčík se podílel i na vydání Klinické propedeutiky vypracováním obsáhlé kapitoly o bakteriologické diagnostice. Výchovný vliv na studenty ale neposiloval jen formou přednášek a výše zmíněných volných hovorů z bakteriologie a serologie. V roce 1923 se podílel na cyklu přednášek Volba povolání, kde podal obraz zvěrolékařského povolání a obsáhle zdůvodnil a osvětlil smysl povolání zvěrolékaře. Příspěvek publikoval ve sbírce přednášek Student a volba povolání. Svůj upřímný vztah ke studentům projevil profesor Ševčík v roce 1925, kdy se angažoval ve věci sporu studentů s profesorem Pardubským a intervenoval u prorektora prof. Hrůzy. Z jeho projevu vyplývala dobrá vůle a snaha profesorského sboru o správné a spravedlivé vyřešení sporu. V roce 1926 spor pokračoval a profesor Ševčík hájil zájmy studentů v Ústředí svazu československého studentstva. Za zásluhy o studentstvo byl profesor Ševčík jmenován v roce 1922 prvním čestným členem Spolku veterinárních mediků. Při té příležitosti byl osloven jako všemi milovaný učitel, otcovský rádce a ochránce. 13

14 Veřejná, spolková a organizátorská činnost profesora Františka Ševčíka Činí mně rozkoš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci. František Ševčík Tato úvaha plně vystihuje celoživotní postoj pana profesora. Zvěrolékařství studoval ve Vídni jako vojenský aspirant-stipendista, což poněkud omezovalo jeho volný čas. Přesto se přihlásil do spolků Záboj a Sokol ve vídeňském 10. okresu. Plně se zapojil do sokolského hnutí mezi vídeňskými Čechy, protože chápal vyšší význam posilování tělesné aktivity člověka pro formování jeho charakteru. Bezprostředně po svém příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna v září 1919 zapojil se doktor Ševčík plný elánu mládí do horečně se rozvíjejícího života nově založené školy. Již za rok, v prosinci 1920, hodnotil profesorský sbor školy jeho činnost slovy: doktor Ševčík je z nejintenzivněji činných členů učitelského sboru naší vysoké školy a zjednal si za dobu svého působení zcela mimořádné zásluhy o vyučování a o vědecký rozvoj školy. Zásluhou doktora Ševčíka byl uveden do života internát pro studenty zvěrolékařství v Chrlicích a útulna na Pekařské ulici, čímž zejména nemajetní studenti získali slušnější životní i studijní podmínky. Již v roce 1919 obnovil doktor Ševčík vydávání Zvěrolékařského obzoru, Věstníku a Sborníku. Požádal rektorát o subvenci na vydávání Zvěrolékařských sborníků jako orgánu pro zveřejňování vědeckých prací z ústavů a klinik Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Na tuto svou žádost obdržel subvenci ve výši Kč. Dnem se přání profesora Ševčíka stalo skutečností. Toho roku zde bylo uveřejněno 7 vědeckých prací na 154 stranách. Doktor Ševčík se angažoval při založení a činnosti Zvěrolékařského odboru Spolku učitelů vysokoškolských v Brně. Nejprve jako pokladník, v letech 1920 až 1921 byl zvolen jako náhradník do senátu tohoto spolku. Pro zemědělskou veřejnost přednášel doktor Ševčík v rámci Svobodného učení selského, byl členem Československé akademie zemědělské, Československé biologické a přírodovědecké společnosti, členem dozorčího výboru Družstva zvěrolékařů v Brně a členem Ústřední jednoty československých zvěrolékařů. Důkazem, jaké vážnosti se těšil profesor Ševčík ve vědeckém světě, bylo i jeho zvolení do funkce předsedy zvěrolékařské sekce čs. vědeckého spolku protituberkulozního. Mimo veterinární oblast byl zvolen za místopředsedu Národní fronty. V květnu 1925 se konalo stavovské setkání, uspořádané sdruženými veterinárními spolky a korporacemi v Praze. Byly zde zhodnoceny výsledky za poslední desetiletí. Profesor Ševčík ve svém projevu ocenil práci všech pro rozvoj veterinární medicíny v našem obnoveném státě. Uvedl, že vědecká a stavovská fáze vývoje našeho zvěrolékařství byla negativně ovlivněna válečnými léty, popřevratová fáze vývoje se pak stala obdobím usilovné drobné práce a zejména práce vědecké. Vědecký přínos se projevil zejména v hygieně, v kurativě a v zootechnické činnosti. Poukázal na úspěchy zejména v tom, že v uplynulých deseti letech byla zřízena dlouho požadovaná Vysoká škola zvěrolékařská v Brně a byl zřízen Státní diagnostický a serotherapeutický ústav veterinární v Ivanovicích na Hané. Tyto 14

15 instituce jsou dva pilíře československé zvěrolékařské vědy. Jako nepříznivý jev označil nedostatek uvědomělé snahy po soudržnosti veterinární obce. Profesor Ševčík byl vítaným spolupracovníkem vědeckých, odborných i sociálních společností a spolků. Byl spoluzakladatelem Palečkova fondu Spolku veterinárních mediků a později byl vyhlášen za jeho prvního čestného předsedu. Podílel se na činnosti Masarykova fondu na podporu studentů i na činnosti Akademické menzy. Pracoval i ve správní radě Studentského zdravotního ústavu. Jednou z jeho dalších starostí bylo správcovství školní akademické studovny a knihovny. V roce 1921 byla zásluhou profesora Ševčíka zřízena komise Sociální péče o studentstvo, která zajišťovala studentům bývalým účastníkům legií speciální studijní podpory. Podílel se rovněž na podpoře stavby dívčí odbočky Kounicových studentských kolejí a na založení ozdravovny vysokoškolských studentů a studentek. Organizátorská schopnost profesora Ševčíka měla velký význam pro potřeby školy a pro posílení její mezinárodní prestiže. Na přelomu let 1920 a 1921 zorganizoval a vedl s kolegy, profesorem Kloboukem a profesorem Králem, vědeckou cestu do Polska, kde společně řešili problematiku studia a tlumení moru skotu a plicní nákazy skotu. Spoluorganizovali odbornou zvěrolékařskou pomoc Polsku a propracovali metody ochrany před proniknutím této nákazy na československé území. Delegace předala polské vládě film o moru skotu v polské jazykové verzi, další kopie byly vyhotoveny ve francouzské verzi a poté předány v roce 1921 v Paříži na zasedání níže zmíněného kongresu. Následně byly používány v řadě evropských zemí. Při cestě Polskem došlo k úsměvné příhodě (nikoliv ovšem pro její účastníky). Popsali ji autoři publikace této edice - Historia medicinae veterinariae - věnované v roce 2005 profesoru Kloboukovi. Účastníci vědecké mise cestovali vlakem a diskutovali tak soustředěně, že přehlédli cílovou stanici. Všimli si toho až ve chvíli, když se vlak už rozjížděl. Na povel doktora Klobouka vyskákali ostatní z vagonu a chytali zavazadla házená dr. Kloboukem. Ten vyskočil jako poslední s rizikem, že si řádně natluče. Tuto úsměvnou historku dával profesor Klobouk k lepšímu občas i doma svým nejbližším. Jeho žena trochu tlumila projev nadšení svého muže nad tímto jeho sportovním výkonem a přitom neopomenula dodat s jistou dávkou milé ženské ironie: nepomyslel jsi přitom, že máš malé děti... (citováno s osobním svolením dr. Elišky Kloboukové). Vyhodnocení výsledků výzkumné činnosti a následných odborných zákroků této skupiny odborníků z Vysoké školy zvěrolékařské v Brně podstatně ovlivnilo státní legislativu. Bylo vydáno Nařízení vlády Republiky československé z 20. ledna 1921 se závaznými předpisy o ochraně území před morem skotu. V roce 1922 vyslalo Ministerstvo zemědělství profesora Ševčíka a profesora Klobouka na inspekci do nejvýchodnější oblasti republiky do antraxového distriktu Černý Močál na území Podkarpatské Rusi. Oba inspektoři byli znepokojeni zejména trvale havarijním stavem asanačních opatření. Zprávu o inspekci předložili na Ministerstvo zemědělství do Prahy koncem roku Tato lokalita pak byla sledována po řadu let (Harnach,1928). V roce 1922 navštívil profesor Ševčík spolu s doktorem Pulkrábkem, některá zvěrolékařská pracoviště v Německu, který se v roce 1924 stal po laboratorní infekci poslední obětí vozhřivky v řadách veterinárních lékařů, kde řešili nejen odbornou problematiku sérodiagnostiky nákazy skotu, ale studovali i pracovní systém a organizaci vysokých škol a jejich vyučovací metodiky. Získané poznatky umožnily kriticky zhodnotit dosavadní vývoj brněnské školy i zdejší snahy o reformu studia. O své cestě opět referovali ve Zvěrolékařském obzoru. Na sjezdu proti tuberkulóze v Praze v roce 1925 přednesl profesor Ševčík významný vědecký příspěvek. Přičinil se o realizaci 1. sjezdu 15

16 československých zvěrolékařů v Brně v roce Byl aktivní i na mezinárodní úrovni, účastí na 1. mezinárodní konferenci pro epizootie v roce 1921 v Paříži. Jednání se tehdy zúčastnil Jan Hamr, ministerský rada a přednosta veterinárního oddělení MZ, doc. MVDr. František Ševčík, přednosta bakteriologického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské (VŠZv) v Brně a Ing. Karel Prášek, atašé čs. vyslanectví v Paříži. Jako člen delegací se zúčastnil mezinárodních zasedání OIE v Paříži v letech 1925, 1927 a V roce 1930 organizoval českou účast na 11. mezinárodním veterinárním kongresu v Londýně, kterého se zúčastnil i se svou chotí Štěpánkou. Vystupoval tam jako sekretář čs. národního komitétu a jako člen stálé delegace pro pořádání mezinárodních veterinárních kongresů (Novotný-Böhm 1968). Zahraniční cesty profesora Ševčíka měly pro školu i ten příznivý dopad, že prohlubovaly na vědeckém fóru i v zahraničí povědomí o vědecké úrovni brněnské zvěrolékařské vysoké školy. Jeho cesty přispívaly k získávání sympatií osobním stykem profesora s vynikajícími zahraničními osobnostmi a korporacemi. Nevděk světem vládne brzy po náhlém úmrtí profesora Ševčíka začaly se objevovat názory, že i když se obsah časopisu Zvěrolékařský obzor rok od roku zlepšuje, nestačí držet krok s vývojem a názory veřejného mínění zvěrolékařského stavu: není zevrubné kritiky a nemáme nezávislý seriozní časopis stavovský jako projev stavovského vědomí. Doktor Životský upozorňoval na nedostatky ve vydávání časopisu, zachráněného dříve jen obětavostí profesora Ševčíka. Obtížný je nedostatek příspěvků a nedostatečná ochota k odběru a placení časopisu (Harnach 1963). Odborná a vědecká činnost profesora Františka Ševčíka Profesor Ševčík a jeho spolupracovníci řešili řadu problematik z oblasti bakteriologie, imunologie a diagnostiky nákaz hospodářských zvířat. Zásadním odborným a vědeckým tématem práce doktora Ševčíka po jeho příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna se staly akutní nákazy zvířat, a to zejména ty, které se vyskytovaly na bojištích 1. světové války. Prvním předmětem práce bylo onemocnění koní vozhřivka malleus, někdy označovaná jako ozhřivka. Již v roce 1919 vyšel v jednom z prvních čísel nově vydávaného Zvěrolékařského obzoru článek Diagnosa vozhřivky a její tlumení u armády v poli. Odborná náplň článku je plně obsažena v jeho názvu. Doktor Ševčík zde využil své osobní bohaté zkušenosti ve válečném prostředí. O závažnosti tématu vozhřivky svědčí, že si ji vybral doktor Ševčík jako téma své habilitační práce s názvem K serodiagnostice vozhřivky. Předseda habilitační komise profesor Lukeš hodnotil tuto práci jako dokonalou, zpracovanou z obrovského objemu materiálu, získaného za války. Práce kriticky hodnotí tehdejší metody diagnostiky vozhřivky. Navržená modifikace diagnostické metody slouží k vyvarování se chyb i k zamezení nejasných a chybných výsledků při posuzování této významné nákazy zvířat. I další práce na toto téma z roku 1921 Modifikace diagnostických zkoušek malleinem se zabývá zdokonalením techniky alergických zkoušek pro tlumení vozhřivky a způsobem praktického zavedení v terénu. Práce Umělá infekce koně bacilem ozhřivky vypěstěným z ozhřivkové kozy popisuje spontánní přenos nákazy z koně na kozu a opačně. Řeší možnost oslabení virulence vyvolavatele vozhřivky jeho pasáží přes kozu. O resistenci skotu proti spontánní infekci ozhřivkou a o citlivosti skotu na mallein a paramallein je první prací řešící reaktivitu skotu na mallein je podán návod, jak v praxi 16

17 posuzovat reakce u skotu ustájeného s vozhřivým koněm. Autoři zjistili nemalý význam alergických maleinových testů pro skot pro zjištění latentní infekce. Dokladovali současně i velký význam serologického šetření nákazy. Druhou závažnou chorobou tuberkulózou se profesor Ševčík zabýval po celou dobu své odborné činnosti. Organizoval zvěrolékařskou sekci 1. čs. vědeckého sjezdu protituberkulosního v Praze 1923, kde umožnil přednést a publikovat řadu příspěvků od veterinárních praktiků publikace ve Věstníku Zvěrolékařského obzoru 1923, přednesl zde referát Vztahy zvířecí tuberkulosy k tuberkulose lidské. Prokázal nemalé procento výskytu tuberkulózních onemocnění u dětí, vyvolaných bovinními typy mykobakterií. Upozornil na nutnost ošetření mléka, které je hlavní dětskou potravou, a je tedy významným činitelem v šíření lidské tuberkulózy. Profesor Ševčík přednášel v kurzu pro praktické lékaře v Praze roku 1922 na téma O tuberkulose skotu. Informoval lékaře o rozšíření TBC mezi domácími zvířaty s možností infekce lidí. Jako zejména nebezpečnou z tohoto hlediska považoval tuberkulózní infekce mléčné žlázy skotu. Sněť slezinná anthrax antrax - byla rovněž častým tématem práce profesora Ševčíka a jeho spolupracovníků, kteří řešili problematiku nákazy komplexně. Akutní byla zejména potřeba desinfekce zvířecích kůží od zárodků antraxu (tehdy ve 20. letech minulého století byl oblíbeným prostředkem tzv. kyselý pikl, což byla směs 2% HCl a 10% NaCl). Na infekčnost antraxu poukázal příklad veterináře, který se infikoval při desinfekci zamořené stáje. Začátkem 20. let se profesor Ševčík věnoval aktuální nebezpečné nákaze moru skotu. Účastnil se v Polsku prací spojených s eradikací této nákazy a s opatřeními proti jejímu zavlečení na naše státní území. Výsledky práce skupiny odborníků vedly k vydání Nařízení vlády Republiky československé z 20. ledna 1921 k ochraně státního území před morem skotu. Byla stanovena ochranná pásma a pro účinné tlumení nákazy bylo nařízeno vybití vnímavých zvířat i podezřelých z nakažení. Návazné Nařízení ministerstva zemědělství z března 1921 posílilo dříve vydaná opatření o zákaz shromažďování lidí a o povinnost izolace lidí v napadeném infekčním dvorci. Rovněž byly stanoveny podmínky pro zákaz konání trhů, výstav zvířat a návštěv kostelů. Tento dokument uvedl i metody desinfekce ve chlévech v zemědělských provozech zde bylo doporučeno použití zejména páleného nebo chlorového vápna. V Polsku ve výrobním středisku Pulawy a v Brestu Litevském probíhaly výzkumné práce o moru a bylo vyráběno sérum proti moru. Profesor Ševčík publikoval ve Zvěrolékařském obzoru koncem roku 1920 obsáhlý a podrobný materiál o moru skotu a zúčastnil se ankety o moru skotu na jednání pořádaném ve Vídni v roce Byl i v čs. delegaci na 1. mezinárodním kongresu o tlumení epizootií v Paříži v roce O něm podal zevrubný referát s výše zmíněnými zásadami a nařízeními, uveřejněný ve Zvěrolékařském obzoru Tento kongres se konal koncem května Byly zde definovány podmínky pro pohyb zvířat, zejména přesuny skotu a prasat. Byla zde schválena metodika výzkumu způsobů a cest nakažení zvířat a příčin jejich rozdílné vnímavosti. Odborná komise doporučila zásady pro další postup v eradikaci moru skotu. Kongres schválil nařízení, podle kterého byl stát povinen okamžitě informovat všechny sousedící státy o každém novém výskytu onemocnění. Bylo schváleno povinné porážení zvířat nemocných, klinicky podezřelých i zvířat podezřelých z nakažení. Dále bylo zakázáno používat virulentní nebo nespolehlivě virulentní protimorové vakcíny k imunizaci zvířat ve státech, kde se mor skotu nevyskytl. Byla rovněž zakázána výroba protimorových sér a vakcín 17

18 v moru-prostých krajinách. Výjimka z tohoto nařízení platila pouze pro státní vědecké a výrobní ústavy. Zkušenost profesora Ševčíka se sérologií se uplatnila nejen při řešení vozhřivky, ale i jiných nákaz, např. paratyfového zmetání klisen. Zmetající klisny mají vysoký titr aglutinačních protilátek, nejméně 600, jako pozitivní reakci. Plicní nákaza skotu byla vděčným tématem výzkumných prací profesora, protože se zde dobře uplatňují všechny tehdy používané serologické metody: aglutinace, vazba komplementu i precipitace. Výsledky prací profesora Ševčíka o antraxu, moru skotu, vozhřivce, hřebčí nákaze, tuberkulóze a o sérodiagnostice nákaz vešly do učebnic v řadě evropských zemí, zvláště pak ty o antraxu a vozhřivce. Se svými spolupracovníky se profesor Ševčík zabýval i virovými chorobami. Ve výzkumu slintavky a kulhavky označil jako prakticky významnou skutečnost, že virus se samozahřátím rychle ničí, zvláště v tzv. balené mrvě, kompostované a přikryté hlínou bez přístupu vzduchu zde zaniká během 3 dnů, ve volně ložené mrvě přežívá 4 až 6 týdnů. Při oslavách stých narozenin Pasteurových v prosinci 1922 v Praze přednesl profesor Ševčík slavnostní projev, ve kterém charakterizoval nejdůležitější přínosy tohoto geniálního vědce pro lidstvo. Pasteur prokázal významný podíl mikroorganismu Vibrio septique ve vážných komplikacích chirurgických zákroků při léčbě ran. Výrazně ovlivnil poznání bakteriálních chorob, u antraxu stanovil možnost ochranného očkování termicky oslabenými kulturami, obdobný princip použil i proti původci cholery drůbeže a červenky vepřů a rovněž u osteomyelitidy a furunkulózy. V paměti lidí asi nejvíc zůstává jeho průkopnický výzkum, oslabil kmen vztekliny pasážováním přes králíka, a vypracoval schéma vakcinace proti vzteklině a stanovil tak základ ochranného očkování. S úspěchem vyřešil i příčiny nemocí vína, nemoci housenek bource morušového a v roce 1871 odstranil problémy při produkci piva. Přednášející profesor Ševčík připomenul i výrok Pasteura, který vysoce ocenil přínos a kvalitu veterinárního školství ve Francii slovy...kdybych byl nucen znovu začít svá studia, zasedl bych do lavic Vysoké školy veterinární v Alfortu. Za nedílnou součást své vědecké odborné činnosti považoval profesor Ševčík činnost popularizační. Publikoval v některých populárních časopisech pro laickou veřejnost, například do Praktického chovatele v roce 1924 a 1925 přispěl články O nakažlivých chorobách domácího zvířectva státem tlumených a O bacilech tuberkulosy a tuberkulinu. Tyto články informovaly zejména zemědělskou veřejnost o problematice tuberkulózy. Cenný byl i přínos těchto publikací jak pro rozvoj školy a její vážnosti u široké veřejnosti, tak i pro prospěch lidské společnosti i státu zvyšováním kulturní úrovně nejširších lidových vrstev (z textu návrhu komise na udělení řádné profesury profesoru Ševčíkovi 1925). Profesor přednášel v kurzech pro praktické i vojenské zvěrolékaře a rovněž v různých zvěrolékařských korporacích. Byl spoluautorem při výrobě vědeckých a populárních filmů o některých zoonózách, kromě dříve zmíněného filmu o moru skotu vznikly i filmy o vzteklině, vozhřivce a o července vepřů. Ústav bakteriologie pod vedením profesora Ševčíka prokazoval cenné služby i praktickým potřebám zemědělství. Vypracovali zde praktickou metodu způsobu hubení polních hrabošů výrobou kultur myšího tyfu. 18

19 Uvedený přehled odborných a vědeckých prací buď publikovaných, nebo přednesených na odborném fóru pokrývá jen zčásti mimořádný rozsah vědecké a odborné práce profesora Ševčíka. Lze jen litovat, že nebyl tomuto člověku dopřán delší běh života. Profesor Ševčík jako přednosta ústavu byl školitelem a vedoucím pracovníkem v dlouhé řadě disertačních prací, vypracovaných v jeho ústavu. Celkem bylo na jeho ústavu vypracováno 84 disertačních prací prakticky z celého spektra bakteriologie. Témata prací byla nejen všeobecně bakteriologického rázu, ale i serologické povahy, týkala se rovněž i problematiky imunity a imunizace. Některé z prací přispěly k obohacení a rozšíření práce v bakteriologické laboratoři. víc tušil, než řekl Zvláštní kapitolou výzkumné a vědecké činnosti profesora Ševčíka byly jeho experimenty v druhé polovině 20. let minulého století, které napověděly existenci tehdy dosud neznámého baktericidního agens v kulturách některých plísní. Jeden ze spolupracovníků profesora Ševčíka, doktor Otáhal, publikoval v roce 1946 své vzpomínky. Sdělil, že zastihl profesora Ševčíka zaujatého prohlídkou kultur ve zkumavkách, ve kterých bujely šedozelené povlaky plísní. Profesor mi řekl:...pane kolego, podívejte se na tyto zvlášť bohaté exempláře plísní, které svojí zvláštní životností spotřebují všechno z okolí. Jsou to jacísi všežravci. Zkuste to, zda by ty vaše tyčinky (tbc) též nespolykaly. Doktor Otáhal dále vzpomíná: Bylo-li v jeho námětech vždy hodně zajímavého, bylo řešení této záhady nad jiné lákavější, takže jsem se dal hned do práce a přenášel jeho penicilie do mých kultur, jejichž virulence byla předtím vyzkoušena. Kultury Penicillium notatum a Penicillium glaucum zachvátily v krátké době celou plochu živné půdy a utvořily kol shluku mykobakterií val, avšak ty zůstávaly netknuty.. Doktor Otáhal pokusy opakoval se stejným negativním výsledkem. Profesor mu pak řekl: Nevadí, možná jim zachutná něco jiného. Zkusíme to u kolegy Dobrovolského, který pracuje s bacily anthrakovými.... Zda byly tyto pokusy provedeny, doktor Otáhal již nevěděl. A profesoru Ševčíkovi již zřejmě nezbývalo příliš času zabývat se hlouběji touto problematikou. Jeho přítel profesor Novák vzpomínal, že v jeho laboratoři viděl kultury Penicillium glaucum na agarových půdách v Petriho miskách a ukazoval mu, jak kolonie těchto plísní potlačují růst některých kultur bakterií. Tehdy prý profesor Ševčík řekl:...je to zajímavé a třeba tomu věnovat pozornost... Po smrti profesora Ševčíka o něm prohlásil profesor Novák:...víc tušil, než řekl... jsem přesvědčen, že bychom měli penicilin o mnoho dříve a jeho objev pojil by se se jménem profesora Ševčíka... Jak je známo, princip účinnosti extraktů kultur plísní druhu Penicillium objevil a publikoval Fleming v Londýně v roce 1929, k průmyslové produkci penicilinu došlo až počátkem 40. let v USA. 100 let unikátního rukopisu V literárním odkazu profesora Ševčíka figuruje ještě jedna jeho odborná práce. Není evidovaná jako ostatní Ševčíkovy spisy. Nemá název, nemá obvyklou tiráž, není zařazena jako součást knihovny VFU, nýbrž je součástí osobních písemných materiálů od profesora Ševčíka, uložených v archivu VFU. Přitom je tato práce jednou z prvních v bohužel krátké odborné literární činnosti profesora Ševčíka. 19

20 Vzhledově se jedná o silný linkovaný sešit v tvrdých černých deskách. Obsahuje asi 180 stran rukopisného textu, textových tabulek a barevných vyobrazení (seznam kapitol je uveden v příloze). Písemný text se vyznačuje precizním krasopisem od první do poslední stránky. Přes tyto atypické znaky zaujímá toto dílo velmi významné místo v historii československé mikrobiologické literatury. První zápis v tomto sešitě nese datum 11. března Sešit tedy vznikal v době, kdy doktor Ševčík působil jako vojenský podzvěrolékař v 11. hodnostní třídě u pluku polních houfnic č. 3 ve slovinském Mariboru. Autor zde podrobně, pozorně a z hlediska pedagogického názorně zpracovává první praktický návod pro práci v bakteriologické diagnostické laboratoři. Při přípravě tohoto materiálu přitom vycházel nejen ze svých praktických poznatků získaných po dobu svého působení na stolici pro bakteriologii a hygienu domácích zvířat u profesora Schnürera na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Podle datací v sešitě a podle postupu a stylu zpracování je zřejmé, že převážný objem poznatků zde uvedených přinesl sám doktor Ševčík. V prvním oddíle je načrtnut přehled systematiky členění bakteriálních druhů. Jako diferenciační znaky jsou uvedeny: vzhled buňky (koky, protozoa, trypanosomy, spirochety, sporozoa, piroplasmy). Dále jsou charakterizovány jejich biologické a chemické vlastnosti přítomnost či absence bičíků, pouzder a spor, formy dělení buněk, vztah k teplotě druhy psychrofilní, mesofilní a termofilní, produkce fermentů, redukční schopnosti, vztah ke kyslíku, nitrifikace. Významným kritériem pro posouzení jednotlivých druhů je i vzhled jejich růstu v pevných a tekutých živných půdách, zejména v želatině, v bujonu a v mléku. V druhé kapitole z hlediska laboratorně praktického pohledu je uveden přehled vhodných živných médií tekutých a pevných: Agar-agar, agar glycerinový, cukrový, Drigalski, Endův, Löfflerova půda, Gassner, Hirrova půda a jiné. Poměrně obsáhlý je počet uvedených barvících roztoků a barvících metodik. Součástí kapitoly je i přehled potřebného strojního a přístrojového vybavení bakteriologické laboratoře. Ve třetím oddílu rukopisu bakteriologického praktika, sérologie, jsou podrobně popsány tehdy používané serologické metody: aglutinace, vazba komplementu, precipitace a konglutinace. Na základě vlastního sledování stanovil doktor Ševčík mezní hodnoty negativního, dubiózního či pozitivního výsledku reakce. Tato část spisu je provázena příslušnými tabulkami a vlastnoručně provedenými barevnými nákresy vzhledu reakcí. V průběhu své vojenské služby zajišťoval doktor Ševčík praktické vzdělávací či pokračovací kurzy pro laboratorní pracovníky, tzv. Fortbildungskurs. První z těchto kurzů je v sešitě datován na 11. až 30. března Tématy kurzů byly významné nákazy zvířat: tetanus, diftérie, botulismus, dysentérie, sněť šelestivá a anthrax. Doktor Ševčík vysvětloval vznik imunity, rozdíl mezi aktivní a pasivní imunitou. Účastníci kurzů byli seznámeni s metodami aktivní imunizace použitím buď plně virulentních bakterií nebo oslabených či umrtvených bakterií a bakteriálních extraktů. Je zde zmíněna i kombinovaná imunizační Lorenzova metoda. Tento pracovní sešit, sestavovaný doktorem Ševčíkem v období jeho nasazení v první světové válce, představuje základ prvního písemného praktika veterinární bakteriologické a serologické diagnostiky v Československu. 20

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2005

HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2005 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2005 Prof. MVDr. Antonín Klobouk Vydáno u příleţitosti 120. výročí narození Autor: doc. MVDr. Milan Pavlas, DrSc. 1 Motto Smyslem lidského údělu je být zrnem a klasem na

Více

Historie Státního zdravotního ústavu v Praze

Historie Státního zdravotního ústavu v Praze Jaroslav Kříž, Renata Beranová Historie Státního zdravotního ústavu v Praze Praha, červenec 2005 ACTA HYGIENICA, EPDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA Zvláštní číslo Vytiskl Ústav jaderných informací, Praha

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2005 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Prezidenta ČR Václava Klause přivítali ředitel FN HK Leoš Heger, děkan LF UK Vladimír Palička a přednosta

Více

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Studenti se zapojili do boje proti AIDS

Studenti se zapojili do boje proti AIDS leden 2005 Ročník 10/3 Loňský 1. prosinec strávilo 39 studentů nového bakalářského oboru Sociální patologie a prevence vyučovaného na Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Arcibiskup Dominik Duka OP jmenován kardinálem. Václav Havel (1936 2011) Návštěva z Mayo Clinic. Komplexní onkologické centrum FN HK

Z OBSAHU ČÍSLA. Arcibiskup Dominik Duka OP jmenován kardinálem. Václav Havel (1936 2011) Návštěva z Mayo Clinic. Komplexní onkologické centrum FN HK 1 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Arcibiskup Dominik Duka OP jmenován kardinálem Václav Havel (1936 2011) Návštěva z Mayo Clinic Komplexní onkologické centrum FN HK Vzpomínka na profesora Vortela Historie královéhradeckých

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci 3 2007 Z OBSAHU ČÍSLA Návštěva ministra zdravotnictví Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci Promoce absolventů lékařské fakulty Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PF 2007. Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2006 PF 2007 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, končící rok vždy vede k pokusu o bilancování, hodnocení úspěchů i problémů

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE ! Zprávy z radnice Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE 70. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 8. 4. 2013. Radní mimo jiné schválili záměr na výpůjčku objektu č. p. 845 včetně pozemků organizaci Junák

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kristýna Štosová

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002

Almanach MSŠCH Praha 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 50 LET CHEMICKÉ PRŮMYSLOVKY V KŘEMENCOVĚ ULICI V PRAZE 1952 2002 Masarykova střední škola chemická v Praze 2002 1 2002 MSŠCH Praha 2 Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 4 l 2014 01

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 4 l 2014 01 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 4 l 2014 4 l 2014 01 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Červenec otevřel i uzavřel další cyklus studia 1 Petr Chmelař Fotoreportáž: výstavba nového pavilonu farmacie

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS.

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS. Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989 Ing. Šárka Prokopová, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem mé bakalářské práce je zmapování vývoje středních odborných škol ve Zlíně,

Více