HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011"

Transkript

1 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1

2 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno,

3 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 3

4 Obsah Úvod... 5 Pod Kalvárií Školní vzdělání... 7 Vysokoškolské studium... 7 Vojenská služba... 7 Odborná činnost doktora Františka Ševčíka po letech válečných... 8 Založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně... 8 Služební postup a pracovní povinnosti MVDr. Františka Ševčíka na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně... 9 Budování ústavu a jeho personální obsazování Profesor MVDr. František Ševčík vysokoškolský pedagog Veřejná, spolková a organizátorská činnost profesora Františka Ševčíka Odborná a vědecká činnost profesora Františka Ševčíka víc tušil, než řekl let unikátního rukopisu Ze soukromí profesora Ševčíka Zdání klame Jaroměřice u Jevíčka Závěrem Souhrn Summary Poděkování Seznam publikací profesora Františka Ševčíka Rodokmen Obrazová příloha Literatura použitá v textu publikace Cizí slova a zkratky použité v textu publikace

5 Činí mně rozkoš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci František Ševčík Úvod V letošním roce, 30. září 2011, vzpomeneme 125. výročí narození profesora MVDr. Františka Ševčíka, zakladatele a prvního přednosty Ústavu pro bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Tento pamětní spis je věnován životu a dílu pana profesora. Je přáním autorů této publikace, aby byl napraven fakt, že za 80 let od jeho smrti nebyla dosud zpracována potřebná faktografie o tomto významném člověku. Profesor Ševčík si jistě zaslouží, aby zůstal v paměti generací jeho následovníků jako jedna z předních osobností československé veterinární medicíny v období vzniku Československa a založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Doktor František Ševčík prožil celé období první světové války jako aktivní voják. Svou odbornou prací na exponovaných působištích v poli získal obsáhlé vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti, které úspěšně uplatňoval v praxi po svém příchodu do Brna na Vysokou školu zvěrolékařskou. Osud nedopřál Františku Ševčíkovi, aby mohl dlouhodobě působit jako vědec, pedagog a skvělý organizátor v obtížném období budování školy. Do pamětí svých následovníků se zapsal zejména svým neokázalým vystupováním, kdy se projevoval jako nezištný a obětavý filantrop a podporovatel studentů i dobročinných spolků a institucí. Své demokratické smýšlení prokazoval praktickými činy, aniž bral ohled na možné nepříznivé následky ve svém osobním a zejména profesním životě. Osobním příkladem zanechal profesor František Ševčík svým žákům a následovníkům vzácný odkaz a příklad neobyčejně skromného muže širokého rozhledu, vynikajícího odborníka mikrobiologa, systematicky, precizně a přitom sebekriticky pracujícího vědce, oblíbeného a milovaného pedagoga, nezdolně aktivního organizátora dění kolem sebe a člověka, který významně posílil domácí i mezinárodní prestiž Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Autoři tohoto pamětního spisu z edice Historia medicinae veterinariae hledí s úctou k člověku Františku Ševčíkovi a předávají svou práci veřejnosti s vírou, že jeho život a dílo si trvale podrží úctu a vážnost, kterou si profesor František Ševčík po právu zaslouží. MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, září

6 Pod Kalvárií František Ševčík se narodil 30. září 1886 v Jaroměřicích u Jevíčka do rodiny místního sklenáře a podruha. Měl ještě 5 sourozenců staršího Josefa a Jana Jindřicha, dospělosti se dožili i další dva Františkovi mladší sourozenci Jan Nepomuk a Alois. Třetí mladší sourozenec, Alois, zemřel po několika měsících. Jak bývalo občas zvykem, nejmladší z jeho bratrů získal při křtu jméno Alois po tomto svém starším zemřelém bratrovi. Rodiči všech šesti synů byli Alois Ševčík, původem z Úsobrna, a Marie (Marianna), rozená Pazdírková, z Jaroměřic. Sňatek uzavřeli v Jaroměřicích 8. května Rodina byla římskokatolického vyznání a žila v Jaroměřicích u Jevíčka v čísle popisném 49. Koncem 19. století, tedy v době, kdy se bratři Ševčíkové narodili a v Jaroměřicích žili, byla tato obec typickým sídlem na moravsko-českém pomezí. V Jaroměřicích a v přilehlé osadě Nový Dvůr tehdy žily necelé dva tisíce obyvatel v přibližně 300 usedlostech, převážně to byli katolíci a menší počet židů a evangelíků. Většinu zde měli občané české národnosti, Němci představovali jedno procento z obyvatel. První školou v Jaroměřicích byla chaloupka s bytem učitele v č. 70, prvním učitelem byl Martin Pokorný, učil zde téměř 50 let až do konce života ve věku 85 let. V roce 1849 postavili v Jaroměřicích novou školu se dvěma učírnami pro 1. a 2. třídu. V roce 1874 byla škola rozšířena na trojtřídní. O přístupu ke školnímu vzdělání nejlépe svědčí fakt, že tehdy bylo v Jaroměřicích 265 dětí, 118 chlapců a 147 děvčat, a o rok později ve školním roce 1875/6 již 301 dětí, ale jen menší část z nich do školy chodila. Ten rok byla škola dále rozšířena na čtyřtřídní. Od roku 1876 až do roku 1912 zde vyučoval učitel Vincenc Valenta. Učitel (rechtor) byl sjednáván na dobu neurčitou jako ostatní obecní sluhové (např. pastýř, hutař, písař či jiní). Jeho služba byla ale daleko méně honorována než u těchto obecních sluhů, protože jej platili pouze rodiče, kteří posílali děti do školy. Mezi ně patřili i všichni hoši místního sklenáře Ševčíka. Podle sčítání počátkem 20. století bylo v Jaroměřicích obhospodařováno 820 hektarů polí, 112 hektarů luk, 38 hektarů pastvin a 32 hektarů zahrad, ostatní plochu zaujímaly lesy. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo tehdy polní hospodaření a obvyklá řemesla. Bylo zde hodně zedníků včetně dvou zednických mistrů - stavitelů. Působili zde i tesaři, stolaři, sklenáři, fungovalo zde Rovnerovo parní uzenářství, dodávající výrobky do širokého okolí i za hranice kraje. Později zde vznikla výrobna hospodářských strojů, plynovodů a vodovodů a byla zde založena i panská kruhovka na pálení cihel a tašek. Již v roce 1828 byla v blízkém Úsobrně zprovozněna továrna na sklo. Podle historických průzkumů jsou Jaroměřice jednou z nejstarších obcí na Moravě a vůbec nejstarší v širším okolí Malé Hané. Byly založeny v letech 1080 až 1090 biskupem pražským a olomouckým Přemyslovcem Jaromírem. Říkalo se zde na hranicích, či na bráně zemské. Vedla tudy starodávná cesta z Olomouce do Prahy, proudil zde i obchod z oblasti Ruska a z Uher. Údajně se touto cestou vracel do Prahy z polního tažení do Uher kníže Svatopluk v roce Počátkem 12. století tu plnila svou funkci pomezní celnice, zrušená až po založení Jevíčka v polovině 13. století. Širšímu okolí Jaroměřic se říkalo kraj úsobrnský provincia Usobrensis. 6

7 Školní vzdělání František chodil sedm roků do obecných škol v Jaroměřicích a v Jevíčku. Od roku 1899 byl sedm roků žákem Zemské vyšší reálky v Jevíčku, kde se učil i latině. Maturoval zde s vyznamenáním 28. června Vysokoškolské studium Na základě příznivých výsledků studia na reálce uvažoval František původně o studiu na technice, ale využil možnosti studia jako vojenský akademik stipendista na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Studoval zde v letech 1906 až 1910, absolutorium získal v červenci Nastoupil jako dobrovolný demonstrátor na buiatrické klinice, kde působil v období od 1. dubna 1910 do 31. března Během této doby zvládl tři zvěrolékařská rigoróza bez opakování a po nich získal 28. února 1911 diplom zvěrolékaře. Vypracoval zde dvě významné práce o desinfekci antraxových kůží, které získaly mezinárodní platnost. Od 1. prosince 1911 do 10. května 1913 byl přidělen bývalým říšským ministerstvem války na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni, kde po dobu jednoho a půl roku působil na místě prvního asistenta při stolici pro bakteriologii a hygienu domácích zvířat u profesora Schnürera. 12. července 1913 byl František Ševčík promován na doktora veterinární medicíny Doctor medicinae veterinariae na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Vojenská služba Jako vojenský akademik absolvoval František Ševčík efektivní činnou službu v bývalé rakousko-uherské armádě ihned po získání diplomu zvěrolékaře od 1. března 1911 a v různých níže uvedených funkcích působil do 28. října 1918 jako praktický vojenský zvěrolékař. Výčet řady funkcí a míst působení dr. Ševčíka poukazuje na složitost a různorodost vojenské administrativy v Rakousku-Uhersku a v následném Československu: - od vojenský zvěrolékařský praktikant ve 12. hodnostní třídě u bývalého pluku polních houfnic č. 3 v Mariboru - od vojenský podzvěrolékař v 11. hodnostní třídě tamtéž - od vojenský zvěrolékař v 10. hodnostní třídě u bývalého polního dělostřeleckého pluku č. 27 v Hradci Králové Od 10. února do 30. dubna 1917 absolvoval doktor Ševčík kurs pro polní veterinární laboratoře a následně řídil od 1. května 1917 až do převratu 1918 jednu ze čtyř zřízených polních bakteriologických laboratoří. Vybavení mobilní laboratoře podrobně popsal ve svých poznámkách, které psal od 11. března 1912 až do své smrti. Válečná praxe obohatila nejen jeho odborné a vědecké zkušenosti, ale zdokonalila rovněž jeho organizační schopnosti. Během vojenských akcí byl jednou raněn. Závěr 1. světové války prožil doktor Ševčík v zahraničí, z pole se navrátil 27. listopadu

8 Odborná činnost doktora Františka Ševčíka po letech válečných Po návratu z pole pracoval doktor Ševčík v Čs. státním ústavu pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek v Praze jako setník-veterinář a s platností od 16. června 1919 byl jmenován veterinářským inspektorem v 8. hodnostní třídě státních úředníků v tomto ústavu. S platností od 18. února 1919 byl zařazen jako nadporučík-veterinář do svazku československého vojska. Od 10. dubna 1919 byl zařazen v hodnosti kapitána-veterináře v 9. hodnostní třídě u bývalého čs. polního dělostřeleckého pluku č. 53. Od května 1919 byl jmenován správcem nouzových zvěrolékařských kursů prof. Babáka a jeho zástupcem, v květnu až červenci zde přednášel. Od 30. září 1919 zařizoval jako adjunkt na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách jako jeho přednosta a od konce roku 1919 přednášel uvedené disciplíny. Ke dni 12. listopadu 1919 byl přijat za mimořádného posluchače lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K 1. červenci 1920 byl zařazen do kategorie důstojníků v záloze a demobilizován k 31. prosinci téhož roku podle výnosu bývalého Ministerstva národní obrany čj /7236/8. odd. ze dne Dne 28. prosince 1920 byl MVDr. František Ševčík habilitován jako soukromý docent pro bakteriologii, serologii a nauku o zvířecích nákazách na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Dekretem prezidenta republiky ze 14. srpna 1921 byl docent MVDr. František Ševčík jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s platností od 1. září Založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně Zákon č. 76 ze dne 12. prosince 1918 v 1 uvádí: V Brně se zřizuje československá státní Vysoká škola zvěrolékařská s vyučovací řečí českou. Byla to první vysoká škola založená po vzniku Čekoslovenska. Tento zákon se stal zakládací listinou veterinárního školství v novém státě. (Böhm a kol. 1993). Datem zahájení činnosti školy byl 17. listopad První rektor školy, prof. MUDr. Edward Babák, a první prorektor, prof. MUDr. Otomar Völker, museli řešit dva kardinální problémy: vyhledat vhodné objekty pro novou vysokou školu a zajistit výuku studentů kvalifikovanými odbornými učiteli. Jako vhodní kandidáti na roli pedagogů se ukázali vojáci, veterinární odborníci, kteří se vraceli do vlasti z bojišť 1. světové války. Jedním z nich byl MVDr. František Ševčík. 8

9 Služební postup a pracovní povinnosti MVDr. Františka Ševčíka na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně Rozhodnutím ministra školství a národní osvěty Habrmana byl doktor Ševčík jmenován adjunktem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s platností od Bylo mu uloženo zaříditi a vésti ústav pro hygienu a bakteriologii, jakož i pro nauku o zvířecích nákazách a konati přednášky i cvičení z řečených právě disciplin podle předpisů v té době platných a rozsahem vyhovujícím vyučovací potřebě řečené vysoké školy. Z té příčiny propůjčuje se Vám až do odvolání rozhodující hlas ve schůzích profesorského sboru tohoto vysokého učiliště. (Citováno ze jmenovacího přípisu ministra Habrmana ze dne 2. října 1919 panu veterinářskému inspektoru doktoru Františku Ševčíkovi přidělenému na Státní ústav pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek v Praze.) První zápis studentů ke studiu na Vysoké škole zvěrolékařské se konal od do Po zahájení výuky byla doktoru Ševčíkovi uložena povinnost realizovat přednášky a cvičení z bakteriologie, hygieny a nauky o zvířecích nákazách v duchu výše uvedeného jmenovacího přípisu. Pro nedostatek odborných pedagogů po zahájení vzdělávání přednášel profesor Ševčík spolu s profesorem MUDr. Janem Lukešem dočasně i předmět hygiena masa. Aby bylo umožněno studentům z nouzových kursů zvěrolékařských z Prahy pokračovat ve studiu a ve zkouškách na nové škole v Brně, jmenovalo Ministerstvo školství a národní osvěty státní zkušební komise pro 2. a 3. státní zkoušku. Setník veterinář doktor Ševčík byl jmenován zástupcem profesora Babáka pro 2. státní zkoušku ve funkci předsedy zkušební komise a správce veterinárních kurzů. Doktor Ševčík byl rovněž pověřen přednáškami o dějinách zvěrolékařství v rozsahu 1 hodiny týdně. S plněním přidělených funkcí a povinností mu byl s platností od 1. října 1919 přiznán finanční příjem sestávající: ze služného ročně Kč z aktivního přídavku ročně Kč z roční remunerace Kč a z drahotních přídavků VIII. hodnostní třídy svobodných státních úředníků. Pro udělení výslužného byla Františku Ševčíkovi přiznána výhoda nepřetržité státní služby od 1. března 1911, jako aktivní vojenský zvěrolékař byl veden po celou dobu války od 28. července 1914 do 28. října 1918 v poli. V průběhu roku 1920 doktor Ševčík zpracovával a předložil habilitační spis K sérodiagnostice vozhřivky. Koncem toho roku byla ustavena kvalifikační komise pro vypracování návrhu na jmenování Františka Ševčíka za soukromého docenta příslušných oborů bakteriologie, hygieny a nauky o zvířecích nákazách. Na základě vyjádření expertů profesorů Lukeše a Rybáka - došla tato komise k závěru, že doktor Ševčík má plnou vědeckou a učitelskou kvalifikaci pro jeho jmenování do uvedené funkce soukromého docenta. Již 16. prosince 1920 přijal profesorský sbor jednomyslně tuto zprávu a prohlásil, že: doktor František Ševčík je z nejintensivněji činných členů učitelského sboru naší vysoké školy a zjednal si za dobu svého působení zcela mimořádné zásluhy o vyučování i vědecký rozvoj školy (citace z přípisu rektora školy na Ministerstvo školství a národní osvěty z ). Ministr Šusta tehdy návrh profesorského sboru bez otálení schválil a doktor Ševčík byl habilitován jako soukromý docent pro bakteriologii, sérologii a nauku o zvířecích nákazách. 9

10 Dalšího stupně v hodnostním postupu dosáhl docent Ševčík k 1. září 1921, kdy byl dekretem prezidenta republiky ze 14. srpna 1921 jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. První polovina 20. let minulého století byla pro docenta Ševčíka obdobím maximálního vzepětí sil a využití jeho odborných vědomostí a dovedností. organizoval plány na výstavbu moderních pavilonů v objektu vysoké školy, vykonal proto cesty do okolních států pro získání nových poznatků vyučoval předměty bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách včetně vedení praktik z těchto oborů a zajištění zkoušek studentů své názory na systém studia zvěrolékařství se snažil uplatnit požadavkem na realizaci nového studijního řádu rozšířením studia na 10 semestrů s rozšířením praktické (klinické) části o 2 semestry. Navrhoval přitom opět spojit získání zvěrolékařského diplomu s udělením doktorské hodnosti kromě těchto pedagogických činností rozvinul František Ševčík své odborné vědecké znalosti, studenti pod jeho vedením zpracovali a obhájili několik vědeckých prací uplatňoval své organizátorské schopnosti jako redaktor odborných časopisů a přispěl k založení a podpoře činnosti veterinárních spolků uplatňoval rovněž své diplomatické vlohy ve prospěch Vysoké školy zvěrolékařské v Brně při četných odborných jednáních, konferencích a sjezdech v tuzemsku a zejména v zahraničí, posiloval tak prestiž školy jako jednoho z předních vědeckých veterinárních pracovišť v Evropě V roce 1925 byla na doporučení profesora dr. E. Babáka jmenována tříčlenná komise k vypracování podkladů pro návrh Ministerstvu školství a národní osvěty na jmenování mimořádného profesora MVDr. Františka Ševčíka profesorem řádným. V květnu 1925 vydala komise toto stanovisko: jeho činnost jest od prvopočátků budování vysoké školy mnohostranná. Nejen že vedle své činnosti učitelské účastnil se účinně organisování nově se budující vysoké školy, nýbrž s neúnavnou pílí věnoval se také činnosti vědecké a s láskou a vzácnou obětavostí staral se o zmírnění materiálních a sociálních nedostatků studentstva. Vybudoval prozatímní bakteriologický ústav a ústav pro zvířecí nákazy. Správně stanovil důležitost svěřených mu disciplin a předvídal jejich vývoj. Na tomto základě vypracoval plány pro definitivní novostavbu ústavu. Čilý styk profesora Ševčíka se studenty a s jejich organizacemi hlavně na poli sociální péče zabezpečuje mu značný mravně výchovný vliv na studenty. Jeho didaktickou činnost ohodnotili členové profesorského sboru jako vzornou: nejen že dovede si získati úctu a vážnost studentstva svým charakterově vyrovnaným chováním a neúmornou pílí, v němž studentstvu může býti živým příkladem, nýbrž i jeho přednášky, v nichž snaha po stručnosti přitom však obsahové úplnosti s využitím i nejnovějších vědeckých poznatků, vynikají vzácnou jasností a přehlednou učleněností. Studentstvu umožňuje takto chápati zcela snadno i těžké problémy vědecké a podává mu vyčerpávající obraz příslušných disciplin bez zbytečné přítěže rozvláčnosti. Nad to ještě usnadnil studentstvu studium svých disciplin tím, že umožnil vydání skript z bakteriologie i nauky o nákazách (citováno z návrhu profesorského sboru školy pro jmenování mimořádného profesora MVDr. Františka Ševčíka na řádného profesora). Záměr jmenování řádným profesorem se do jeho smrti nenaplnil. 10

11 Budování ústavu a jeho personální obsazování Bezprostředně po svém příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna 30. září 1919 začal adjunkt doktor František Ševčík budovat Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o nákazách zvířat. Rozhodnutím ministra Habrmana byl jmenován jeho prvním přednostou. Budoval ústav jak z hlediska prostorového uspořádání a materiálního vybavení v adaptovaných budovách, tak i po stránce zajištění vhodných spolupracovníků pro kvalitní splnění svěřených pedagogických povinností a odborných vědeckých a výzkumných úkolů. Ústav byl provizorně umístěn ve 2. poschodí budovy č. 22 a pro jeho potřebu byly vyčleněny i bývalé kontumační stáje. Tato situace nevyhovovala z hlediska provozního potřebám a byla stále považována za řešení nouzové a přechodné. Přesto i v těchto nevyhovujících podmínkách se rozvíjela pedagogická výzkumná činnost ústavu. Doktor Ševčík již počátkem 20. let vypracoval návrh projektu samostatné novostavby ústavu a absolvoval proto studijní cestu do Německa, kde navštívil několik tamních vysokých škol, výzkumných ústavů a veterinárních pracovišť. Své poznatky zveřejnil ve Zvěrolékařském obzoru v roce Později souhlasil s umístěním Ústavu v připravovaných novostavbách anatomických ústavů. Jeho návrhy ale nebyly vedením školy příznivě přijímány. Ještě 10. října 1930 zaslal profesor Ševčík přípis adresovaný Státní stavební správě při VŠZv v Brně, ve kterém se ohradil proti snahám o změnu plánovaných prostorů a jejich vnitřního zařízení pro funkci ústavu bakteriologie. Součástí programu jednání 1. sjezdu čsl. zvěrolékařů v Brně bylo i slavnostní položení základního kamene pro stavbu anatomických ústavů Vysoké školy zvěrolékařské v Brně dne 26. listopadu Až v roce 1930 před jejich otevřením bylo rozhodnuto, aby zde byl umístěn i bakteriologický ústav. K realizaci došlo až v roce 1932, dva roky po náhlé smrti profesora Ševčíka. Personální obsazení bakteriologického ústavu se často měnilo obdobně jako na ostatních ústavech a katedrách. Stavy odborných pracovníků Ústavu bakteriologie se postupně zvyšovaly v návaznosti na jeho rostoucí pedagogickou a odbornou činnost. Po dobu, kdy byl profesor Ševčík přednostou ústavu, se na práci podílelo 15 odborných pracovníků, kteří jsou uvedeni v publikaci vydané k 50. výročí školy v roce 1968 doc. Novotným a doc. Böhmem. Koncem roku 1919 byl jmenován první asistent dr. Leopold Trefný na Ústav bakteriologie a hygieny. Od února 1920 působil na stolici nákaz MVC. Eduard Blažek. Koncem roku 1920 nastoupili do asistentské funkce zvěrolékaři Jaroslav Páv a Jaroslav Kovalčík a jako demonstrátoři Leopold Hribar z SHS jako volontér a MVSt. Jan Najman. V roce 1921 byl přijat jako asistent volontér při Ústavu bakteriologie dr. Jovan A. Jovanovič, kapitán jihoslovanské armády. Byl jedním z těch, kteří byli na odborná místa obsazeni na základě dohody mezi brněnskou Vysokou školou zvěrolékařskou v Brně a státními orgány tehdejšího Srbska a SHS. S odborníky i z jiných zemí se v budoucnu počítalo na vedoucí místa v jejich vlasti. V roce 1922 byli přijati MVC. Jan Vrbka a opětovně i MVDr. Leopold Hribar jako vědecký spolupracovník pro Ústav bakteriologie a nákaz a opětovně i MVDr. Jaroslav Kovalčík. S platností od se stal prvním asistentem profesora Ševčíka MVDr. Richard Harnach. K témuž datu přišli na ústav MVC. Kovanda a opět dr. Kovalčík. V roce 1924 se stal asistentem profesora Ševčíka i MVDr. Vladimír Zofijevský z Litvy později významný odborník na mor prasat ve Státním diagnostickém a serotherapeutickém veterinárním ústavu 11

12 v Ivanovicích na Hané. Asistenty profesora Ševčíka byli v té době i MVDr. Otáhal a MVDr. Dobrovolský. Od dubna 1925 zde pracoval jako asistent MVDr. Josef Vyšinka, rovněž rodák z Jaroměřic, který v roce 1928 odešel do státní služby. V letech byl asistentem i dr. Stephan Walter. Na ústavu pracovali ještě Dr. Páv a Dr. Toman K 1. červnu 1929 nastoupil na ústav MVDr. Jan Křivinka, který zde pracoval celých 15 let. Stal se vynikajícím odborníkem s hlubokou odbornou erudicí, přesným logickým myšlením a bystrým postřehem. V odborných kruzích doma i v zahraničí byl uznáván jako mimořádně kvalitní diagnostik, syntetizující poznatky z veterinární mikrobiologie, patologie a epizootologie. Tyto vlastnosti jej postavily později do čela Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Brně, který vybudoval a kde došel uznání doma i v zahraničí, včetně odborných kruhů lékařských. MVDr. Richard Harnach přešel k 1. červnu 1929 na Veterinární oddělení Zemského úřadu v Praze. Po náhlé smrti profesora Ševčíka byl povolán zpět na ústav a ujal se přednáškové činnosti. Vedením ústavu bakteriologie byl po smrti profesora Ševčíka pověřen profesor MVDr. Karel Macek, vedoucí patoanatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a ředitel Státního diagnostického a serotherapeutického ústavu v Ivanovicích na Hané. Profesor MVDr. František Ševčík vysokoškolský pedagog Odborný obsah výuky bakteriologie a imunologie a zejména způsob, jakým profesor Ševčík realizoval své přednášky a praktickou výuku, patřily k nejlepším na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně již od jejího založení. Studenti se vždy setkávali se současnými novinkami v oboru a seznamovali se s potřebnými praktickými vědomostmi a úkony k činnosti v diagnostice infekčních chorob. Profesor Ševčík tak realizoval svou představu a přesvědčení, že zejména kvalita výuky a přístup vyučujících ke studentům spoluvytvářejí základy pro dobrý vztah studentů budoucích zvěrolékařů ke své alma mater. V průběhu let svého pedagogického působení profesor Ševčík měnil a upravoval jak časový rozvrh výuky, tak i názvy přednášených disciplín bakteriologie, sérologie, nákaz, hygieny domácích zvířat a veterinární hygieny, a reagoval tak na rozvoj odborných poznatků v příslušné disciplíně s přihlédnutím k očekávaným potřebám praxe. Jak již bylo uvedeno, po smrti profesora Ševčíka byl pověřen přednáškami jeho asistent MVDr. Richard Harnach, který ponechal po další léta plánovaný rozsah a náplň výuky bez podstatných změn. Zajímavou zvláštností přednáškové činnosti profesora Ševčíka, uskutečňovanou již od počátku jeho pedagogického působení, se staly tzv. volné hovory z bakteriologie a serologie, organizované vždy jeden den v týdnu podle domluvy s posluchači. Později, od školního roku 1926/1927, se název hovorových konzultací rozšířil o cvičení. Tuto formu konzultací měl profesor Ševčík naplánovanou i pro rok 1930 a uskutečňoval ji až do konce života. Právě tyto volné hovory se staly novým moderním prvkem ve způsobu výuky, protože vedly posluchače k dobrovolné aktivní spolupráci s vyučujícím za účelem hlubšího porozumění přednášené problematiky. Doktor František Ševčík, tehdy jako docent, začal ihned po zahájení výuky na škole přednášet i předmět dějiny zvěrolékařství v rozsahu jedné hodiny týdně. Tento svůj záměr realizoval po schválení profesorským sborem i přes nepříznivé okolnosti, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty odmítlo financovat tyto přednášky s poukazem na rozpočtové 12

13 důvody. Nebyla proto vyplacena profesoru Ševčíkovi žádná odměna za léta 1921 až Teprve v roce 1925 obdržel jednorázovou odměnu 600,- Kč a na rok 1926 mu byla přiznána jen jednodílná výjimečná odměna ve výši 800,- Kč. Ministerstvo tehdy poskytovalo jen pravidelné roční dotace ve výši 300 až 2000,- Kč, určené pro nákup knih a publikací. Profesor Ševčík přitom zdůrazňoval důležitost této disciplíny pro mladé adepty vědy i praxe. Poukázal rovněž na skutečnost, že podle studijního řádu vídeňského, v té době platného pro brněnskou zvěrolékařskou vysokou školu, je předmět historie veterinárního lékařství zařazen do plánu výuky a na pražské Karlově univerzitě je pro analogickou disciplínu dokonce zřízena řádná profesura. Přes tyto překážky se profesor Ševčík rozhodl v přednáškách o dějinách zvěrolékařství pokračovat. Od roku 1928 byly tyto přednášky veřejné a byly přístupné posluchačům všech semestrů pod názvem Vybrané kapitoly z dějin zvěrolékařství. Přednášky z dějin zřejmě přispívaly k popularitě profesora Ševčíka mezi studenty i mezi zvěrolékaři v praxi. Byly doplňkem jeho celkové aktivity vysokoškolského učitele, redaktora odborného časopisu i veřejného pracovníka. V říjnu 1929 přednesl profesor Ševčík hodegetickou přednášku, uveřejněnou později ve Zvěrolékařském obzoru. V ní seznamuje studenty se smyslem a náplní oboru zvěrolékařství, s jejich studijními povinnostmi i s povinnostmi zvěrolékaře, podává stručný přehled o dějinách veterinární medicíny ve světě i u nás a rozvádí význam jednotlivých studijních disciplín (Böhm 1968). Obor dějin zvěrolékařství byl na Vysoké škole zvěrolékařské opět přednášen až od roku 1933, kdy se přednášek ujal profesor Tomáš Vacek (Böhm 1967). Na ústavu profesora Ševčíka vypracoval Václav Vokrouhlík doktorskou disertační práci na historické téma Stanovisko staré české literatury zvěrolékařské k nákazám zvířecím. Byla to první a na dlouhou dobu jediná disertace z oboru dějin veterinární medicíny, vypracovaná v Brně. Velkou oblibu u studentů získával doktor Ševčík svými pečlivě připravenými přednáškami, obsahujícími všechny dostupné nové poznatky. Využitím skriptové komise v roce 1921 byla vydána mimo jiné i jeho litografovaná skripta z Bakteriologie a hygieny (2 díly) a Nauka o nákazách zvířat (2 díly), které se druhého vydání dočkaly v roce Profesor Ševčík se podílel i na vydání Klinické propedeutiky vypracováním obsáhlé kapitoly o bakteriologické diagnostice. Výchovný vliv na studenty ale neposiloval jen formou přednášek a výše zmíněných volných hovorů z bakteriologie a serologie. V roce 1923 se podílel na cyklu přednášek Volba povolání, kde podal obraz zvěrolékařského povolání a obsáhle zdůvodnil a osvětlil smysl povolání zvěrolékaře. Příspěvek publikoval ve sbírce přednášek Student a volba povolání. Svůj upřímný vztah ke studentům projevil profesor Ševčík v roce 1925, kdy se angažoval ve věci sporu studentů s profesorem Pardubským a intervenoval u prorektora prof. Hrůzy. Z jeho projevu vyplývala dobrá vůle a snaha profesorského sboru o správné a spravedlivé vyřešení sporu. V roce 1926 spor pokračoval a profesor Ševčík hájil zájmy studentů v Ústředí svazu československého studentstva. Za zásluhy o studentstvo byl profesor Ševčík jmenován v roce 1922 prvním čestným členem Spolku veterinárních mediků. Při té příležitosti byl osloven jako všemi milovaný učitel, otcovský rádce a ochránce. 13

14 Veřejná, spolková a organizátorská činnost profesora Františka Ševčíka Činí mně rozkoš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci. František Ševčík Tato úvaha plně vystihuje celoživotní postoj pana profesora. Zvěrolékařství studoval ve Vídni jako vojenský aspirant-stipendista, což poněkud omezovalo jeho volný čas. Přesto se přihlásil do spolků Záboj a Sokol ve vídeňském 10. okresu. Plně se zapojil do sokolského hnutí mezi vídeňskými Čechy, protože chápal vyšší význam posilování tělesné aktivity člověka pro formování jeho charakteru. Bezprostředně po svém příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna v září 1919 zapojil se doktor Ševčík plný elánu mládí do horečně se rozvíjejícího života nově založené školy. Již za rok, v prosinci 1920, hodnotil profesorský sbor školy jeho činnost slovy: doktor Ševčík je z nejintenzivněji činných členů učitelského sboru naší vysoké školy a zjednal si za dobu svého působení zcela mimořádné zásluhy o vyučování a o vědecký rozvoj školy. Zásluhou doktora Ševčíka byl uveden do života internát pro studenty zvěrolékařství v Chrlicích a útulna na Pekařské ulici, čímž zejména nemajetní studenti získali slušnější životní i studijní podmínky. Již v roce 1919 obnovil doktor Ševčík vydávání Zvěrolékařského obzoru, Věstníku a Sborníku. Požádal rektorát o subvenci na vydávání Zvěrolékařských sborníků jako orgánu pro zveřejňování vědeckých prací z ústavů a klinik Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Na tuto svou žádost obdržel subvenci ve výši Kč. Dnem se přání profesora Ševčíka stalo skutečností. Toho roku zde bylo uveřejněno 7 vědeckých prací na 154 stranách. Doktor Ševčík se angažoval při založení a činnosti Zvěrolékařského odboru Spolku učitelů vysokoškolských v Brně. Nejprve jako pokladník, v letech 1920 až 1921 byl zvolen jako náhradník do senátu tohoto spolku. Pro zemědělskou veřejnost přednášel doktor Ševčík v rámci Svobodného učení selského, byl členem Československé akademie zemědělské, Československé biologické a přírodovědecké společnosti, členem dozorčího výboru Družstva zvěrolékařů v Brně a členem Ústřední jednoty československých zvěrolékařů. Důkazem, jaké vážnosti se těšil profesor Ševčík ve vědeckém světě, bylo i jeho zvolení do funkce předsedy zvěrolékařské sekce čs. vědeckého spolku protituberkulozního. Mimo veterinární oblast byl zvolen za místopředsedu Národní fronty. V květnu 1925 se konalo stavovské setkání, uspořádané sdruženými veterinárními spolky a korporacemi v Praze. Byly zde zhodnoceny výsledky za poslední desetiletí. Profesor Ševčík ve svém projevu ocenil práci všech pro rozvoj veterinární medicíny v našem obnoveném státě. Uvedl, že vědecká a stavovská fáze vývoje našeho zvěrolékařství byla negativně ovlivněna válečnými léty, popřevratová fáze vývoje se pak stala obdobím usilovné drobné práce a zejména práce vědecké. Vědecký přínos se projevil zejména v hygieně, v kurativě a v zootechnické činnosti. Poukázal na úspěchy zejména v tom, že v uplynulých deseti letech byla zřízena dlouho požadovaná Vysoká škola zvěrolékařská v Brně a byl zřízen Státní diagnostický a serotherapeutický ústav veterinární v Ivanovicích na Hané. Tyto 14

15 instituce jsou dva pilíře československé zvěrolékařské vědy. Jako nepříznivý jev označil nedostatek uvědomělé snahy po soudržnosti veterinární obce. Profesor Ševčík byl vítaným spolupracovníkem vědeckých, odborných i sociálních společností a spolků. Byl spoluzakladatelem Palečkova fondu Spolku veterinárních mediků a později byl vyhlášen za jeho prvního čestného předsedu. Podílel se na činnosti Masarykova fondu na podporu studentů i na činnosti Akademické menzy. Pracoval i ve správní radě Studentského zdravotního ústavu. Jednou z jeho dalších starostí bylo správcovství školní akademické studovny a knihovny. V roce 1921 byla zásluhou profesora Ševčíka zřízena komise Sociální péče o studentstvo, která zajišťovala studentům bývalým účastníkům legií speciální studijní podpory. Podílel se rovněž na podpoře stavby dívčí odbočky Kounicových studentských kolejí a na založení ozdravovny vysokoškolských studentů a studentek. Organizátorská schopnost profesora Ševčíka měla velký význam pro potřeby školy a pro posílení její mezinárodní prestiže. Na přelomu let 1920 a 1921 zorganizoval a vedl s kolegy, profesorem Kloboukem a profesorem Králem, vědeckou cestu do Polska, kde společně řešili problematiku studia a tlumení moru skotu a plicní nákazy skotu. Spoluorganizovali odbornou zvěrolékařskou pomoc Polsku a propracovali metody ochrany před proniknutím této nákazy na československé území. Delegace předala polské vládě film o moru skotu v polské jazykové verzi, další kopie byly vyhotoveny ve francouzské verzi a poté předány v roce 1921 v Paříži na zasedání níže zmíněného kongresu. Následně byly používány v řadě evropských zemí. Při cestě Polskem došlo k úsměvné příhodě (nikoliv ovšem pro její účastníky). Popsali ji autoři publikace této edice - Historia medicinae veterinariae - věnované v roce 2005 profesoru Kloboukovi. Účastníci vědecké mise cestovali vlakem a diskutovali tak soustředěně, že přehlédli cílovou stanici. Všimli si toho až ve chvíli, když se vlak už rozjížděl. Na povel doktora Klobouka vyskákali ostatní z vagonu a chytali zavazadla házená dr. Kloboukem. Ten vyskočil jako poslední s rizikem, že si řádně natluče. Tuto úsměvnou historku dával profesor Klobouk k lepšímu občas i doma svým nejbližším. Jeho žena trochu tlumila projev nadšení svého muže nad tímto jeho sportovním výkonem a přitom neopomenula dodat s jistou dávkou milé ženské ironie: nepomyslel jsi přitom, že máš malé děti... (citováno s osobním svolením dr. Elišky Kloboukové). Vyhodnocení výsledků výzkumné činnosti a následných odborných zákroků této skupiny odborníků z Vysoké školy zvěrolékařské v Brně podstatně ovlivnilo státní legislativu. Bylo vydáno Nařízení vlády Republiky československé z 20. ledna 1921 se závaznými předpisy o ochraně území před morem skotu. V roce 1922 vyslalo Ministerstvo zemědělství profesora Ševčíka a profesora Klobouka na inspekci do nejvýchodnější oblasti republiky do antraxového distriktu Černý Močál na území Podkarpatské Rusi. Oba inspektoři byli znepokojeni zejména trvale havarijním stavem asanačních opatření. Zprávu o inspekci předložili na Ministerstvo zemědělství do Prahy koncem roku Tato lokalita pak byla sledována po řadu let (Harnach,1928). V roce 1922 navštívil profesor Ševčík spolu s doktorem Pulkrábkem, některá zvěrolékařská pracoviště v Německu, který se v roce 1924 stal po laboratorní infekci poslední obětí vozhřivky v řadách veterinárních lékařů, kde řešili nejen odbornou problematiku sérodiagnostiky nákazy skotu, ale studovali i pracovní systém a organizaci vysokých škol a jejich vyučovací metodiky. Získané poznatky umožnily kriticky zhodnotit dosavadní vývoj brněnské školy i zdejší snahy o reformu studia. O své cestě opět referovali ve Zvěrolékařském obzoru. Na sjezdu proti tuberkulóze v Praze v roce 1925 přednesl profesor Ševčík významný vědecký příspěvek. Přičinil se o realizaci 1. sjezdu 15

16 československých zvěrolékařů v Brně v roce Byl aktivní i na mezinárodní úrovni, účastí na 1. mezinárodní konferenci pro epizootie v roce 1921 v Paříži. Jednání se tehdy zúčastnil Jan Hamr, ministerský rada a přednosta veterinárního oddělení MZ, doc. MVDr. František Ševčík, přednosta bakteriologického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské (VŠZv) v Brně a Ing. Karel Prášek, atašé čs. vyslanectví v Paříži. Jako člen delegací se zúčastnil mezinárodních zasedání OIE v Paříži v letech 1925, 1927 a V roce 1930 organizoval českou účast na 11. mezinárodním veterinárním kongresu v Londýně, kterého se zúčastnil i se svou chotí Štěpánkou. Vystupoval tam jako sekretář čs. národního komitétu a jako člen stálé delegace pro pořádání mezinárodních veterinárních kongresů (Novotný-Böhm 1968). Zahraniční cesty profesora Ševčíka měly pro školu i ten příznivý dopad, že prohlubovaly na vědeckém fóru i v zahraničí povědomí o vědecké úrovni brněnské zvěrolékařské vysoké školy. Jeho cesty přispívaly k získávání sympatií osobním stykem profesora s vynikajícími zahraničními osobnostmi a korporacemi. Nevděk světem vládne brzy po náhlém úmrtí profesora Ševčíka začaly se objevovat názory, že i když se obsah časopisu Zvěrolékařský obzor rok od roku zlepšuje, nestačí držet krok s vývojem a názory veřejného mínění zvěrolékařského stavu: není zevrubné kritiky a nemáme nezávislý seriozní časopis stavovský jako projev stavovského vědomí. Doktor Životský upozorňoval na nedostatky ve vydávání časopisu, zachráněného dříve jen obětavostí profesora Ševčíka. Obtížný je nedostatek příspěvků a nedostatečná ochota k odběru a placení časopisu (Harnach 1963). Odborná a vědecká činnost profesora Františka Ševčíka Profesor Ševčík a jeho spolupracovníci řešili řadu problematik z oblasti bakteriologie, imunologie a diagnostiky nákaz hospodářských zvířat. Zásadním odborným a vědeckým tématem práce doktora Ševčíka po jeho příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna se staly akutní nákazy zvířat, a to zejména ty, které se vyskytovaly na bojištích 1. světové války. Prvním předmětem práce bylo onemocnění koní vozhřivka malleus, někdy označovaná jako ozhřivka. Již v roce 1919 vyšel v jednom z prvních čísel nově vydávaného Zvěrolékařského obzoru článek Diagnosa vozhřivky a její tlumení u armády v poli. Odborná náplň článku je plně obsažena v jeho názvu. Doktor Ševčík zde využil své osobní bohaté zkušenosti ve válečném prostředí. O závažnosti tématu vozhřivky svědčí, že si ji vybral doktor Ševčík jako téma své habilitační práce s názvem K serodiagnostice vozhřivky. Předseda habilitační komise profesor Lukeš hodnotil tuto práci jako dokonalou, zpracovanou z obrovského objemu materiálu, získaného za války. Práce kriticky hodnotí tehdejší metody diagnostiky vozhřivky. Navržená modifikace diagnostické metody slouží k vyvarování se chyb i k zamezení nejasných a chybných výsledků při posuzování této významné nákazy zvířat. I další práce na toto téma z roku 1921 Modifikace diagnostických zkoušek malleinem se zabývá zdokonalením techniky alergických zkoušek pro tlumení vozhřivky a způsobem praktického zavedení v terénu. Práce Umělá infekce koně bacilem ozhřivky vypěstěným z ozhřivkové kozy popisuje spontánní přenos nákazy z koně na kozu a opačně. Řeší možnost oslabení virulence vyvolavatele vozhřivky jeho pasáží přes kozu. O resistenci skotu proti spontánní infekci ozhřivkou a o citlivosti skotu na mallein a paramallein je první prací řešící reaktivitu skotu na mallein je podán návod, jak v praxi 16

17 posuzovat reakce u skotu ustájeného s vozhřivým koněm. Autoři zjistili nemalý význam alergických maleinových testů pro skot pro zjištění latentní infekce. Dokladovali současně i velký význam serologického šetření nákazy. Druhou závažnou chorobou tuberkulózou se profesor Ševčík zabýval po celou dobu své odborné činnosti. Organizoval zvěrolékařskou sekci 1. čs. vědeckého sjezdu protituberkulosního v Praze 1923, kde umožnil přednést a publikovat řadu příspěvků od veterinárních praktiků publikace ve Věstníku Zvěrolékařského obzoru 1923, přednesl zde referát Vztahy zvířecí tuberkulosy k tuberkulose lidské. Prokázal nemalé procento výskytu tuberkulózních onemocnění u dětí, vyvolaných bovinními typy mykobakterií. Upozornil na nutnost ošetření mléka, které je hlavní dětskou potravou, a je tedy významným činitelem v šíření lidské tuberkulózy. Profesor Ševčík přednášel v kurzu pro praktické lékaře v Praze roku 1922 na téma O tuberkulose skotu. Informoval lékaře o rozšíření TBC mezi domácími zvířaty s možností infekce lidí. Jako zejména nebezpečnou z tohoto hlediska považoval tuberkulózní infekce mléčné žlázy skotu. Sněť slezinná anthrax antrax - byla rovněž častým tématem práce profesora Ševčíka a jeho spolupracovníků, kteří řešili problematiku nákazy komplexně. Akutní byla zejména potřeba desinfekce zvířecích kůží od zárodků antraxu (tehdy ve 20. letech minulého století byl oblíbeným prostředkem tzv. kyselý pikl, což byla směs 2% HCl a 10% NaCl). Na infekčnost antraxu poukázal příklad veterináře, který se infikoval při desinfekci zamořené stáje. Začátkem 20. let se profesor Ševčík věnoval aktuální nebezpečné nákaze moru skotu. Účastnil se v Polsku prací spojených s eradikací této nákazy a s opatřeními proti jejímu zavlečení na naše státní území. Výsledky práce skupiny odborníků vedly k vydání Nařízení vlády Republiky československé z 20. ledna 1921 k ochraně státního území před morem skotu. Byla stanovena ochranná pásma a pro účinné tlumení nákazy bylo nařízeno vybití vnímavých zvířat i podezřelých z nakažení. Návazné Nařízení ministerstva zemědělství z března 1921 posílilo dříve vydaná opatření o zákaz shromažďování lidí a o povinnost izolace lidí v napadeném infekčním dvorci. Rovněž byly stanoveny podmínky pro zákaz konání trhů, výstav zvířat a návštěv kostelů. Tento dokument uvedl i metody desinfekce ve chlévech v zemědělských provozech zde bylo doporučeno použití zejména páleného nebo chlorového vápna. V Polsku ve výrobním středisku Pulawy a v Brestu Litevském probíhaly výzkumné práce o moru a bylo vyráběno sérum proti moru. Profesor Ševčík publikoval ve Zvěrolékařském obzoru koncem roku 1920 obsáhlý a podrobný materiál o moru skotu a zúčastnil se ankety o moru skotu na jednání pořádaném ve Vídni v roce Byl i v čs. delegaci na 1. mezinárodním kongresu o tlumení epizootií v Paříži v roce O něm podal zevrubný referát s výše zmíněnými zásadami a nařízeními, uveřejněný ve Zvěrolékařském obzoru Tento kongres se konal koncem května Byly zde definovány podmínky pro pohyb zvířat, zejména přesuny skotu a prasat. Byla zde schválena metodika výzkumu způsobů a cest nakažení zvířat a příčin jejich rozdílné vnímavosti. Odborná komise doporučila zásady pro další postup v eradikaci moru skotu. Kongres schválil nařízení, podle kterého byl stát povinen okamžitě informovat všechny sousedící státy o každém novém výskytu onemocnění. Bylo schváleno povinné porážení zvířat nemocných, klinicky podezřelých i zvířat podezřelých z nakažení. Dále bylo zakázáno používat virulentní nebo nespolehlivě virulentní protimorové vakcíny k imunizaci zvířat ve státech, kde se mor skotu nevyskytl. Byla rovněž zakázána výroba protimorových sér a vakcín 17

18 v moru-prostých krajinách. Výjimka z tohoto nařízení platila pouze pro státní vědecké a výrobní ústavy. Zkušenost profesora Ševčíka se sérologií se uplatnila nejen při řešení vozhřivky, ale i jiných nákaz, např. paratyfového zmetání klisen. Zmetající klisny mají vysoký titr aglutinačních protilátek, nejméně 600, jako pozitivní reakci. Plicní nákaza skotu byla vděčným tématem výzkumných prací profesora, protože se zde dobře uplatňují všechny tehdy používané serologické metody: aglutinace, vazba komplementu i precipitace. Výsledky prací profesora Ševčíka o antraxu, moru skotu, vozhřivce, hřebčí nákaze, tuberkulóze a o sérodiagnostice nákaz vešly do učebnic v řadě evropských zemí, zvláště pak ty o antraxu a vozhřivce. Se svými spolupracovníky se profesor Ševčík zabýval i virovými chorobami. Ve výzkumu slintavky a kulhavky označil jako prakticky významnou skutečnost, že virus se samozahřátím rychle ničí, zvláště v tzv. balené mrvě, kompostované a přikryté hlínou bez přístupu vzduchu zde zaniká během 3 dnů, ve volně ložené mrvě přežívá 4 až 6 týdnů. Při oslavách stých narozenin Pasteurových v prosinci 1922 v Praze přednesl profesor Ševčík slavnostní projev, ve kterém charakterizoval nejdůležitější přínosy tohoto geniálního vědce pro lidstvo. Pasteur prokázal významný podíl mikroorganismu Vibrio septique ve vážných komplikacích chirurgických zákroků při léčbě ran. Výrazně ovlivnil poznání bakteriálních chorob, u antraxu stanovil možnost ochranného očkování termicky oslabenými kulturami, obdobný princip použil i proti původci cholery drůbeže a červenky vepřů a rovněž u osteomyelitidy a furunkulózy. V paměti lidí asi nejvíc zůstává jeho průkopnický výzkum, oslabil kmen vztekliny pasážováním přes králíka, a vypracoval schéma vakcinace proti vzteklině a stanovil tak základ ochranného očkování. S úspěchem vyřešil i příčiny nemocí vína, nemoci housenek bource morušového a v roce 1871 odstranil problémy při produkci piva. Přednášející profesor Ševčík připomenul i výrok Pasteura, který vysoce ocenil přínos a kvalitu veterinárního školství ve Francii slovy...kdybych byl nucen znovu začít svá studia, zasedl bych do lavic Vysoké školy veterinární v Alfortu. Za nedílnou součást své vědecké odborné činnosti považoval profesor Ševčík činnost popularizační. Publikoval v některých populárních časopisech pro laickou veřejnost, například do Praktického chovatele v roce 1924 a 1925 přispěl články O nakažlivých chorobách domácího zvířectva státem tlumených a O bacilech tuberkulosy a tuberkulinu. Tyto články informovaly zejména zemědělskou veřejnost o problematice tuberkulózy. Cenný byl i přínos těchto publikací jak pro rozvoj školy a její vážnosti u široké veřejnosti, tak i pro prospěch lidské společnosti i státu zvyšováním kulturní úrovně nejširších lidových vrstev (z textu návrhu komise na udělení řádné profesury profesoru Ševčíkovi 1925). Profesor přednášel v kurzech pro praktické i vojenské zvěrolékaře a rovněž v různých zvěrolékařských korporacích. Byl spoluautorem při výrobě vědeckých a populárních filmů o některých zoonózách, kromě dříve zmíněného filmu o moru skotu vznikly i filmy o vzteklině, vozhřivce a o července vepřů. Ústav bakteriologie pod vedením profesora Ševčíka prokazoval cenné služby i praktickým potřebám zemědělství. Vypracovali zde praktickou metodu způsobu hubení polních hrabošů výrobou kultur myšího tyfu. 18

19 Uvedený přehled odborných a vědeckých prací buď publikovaných, nebo přednesených na odborném fóru pokrývá jen zčásti mimořádný rozsah vědecké a odborné práce profesora Ševčíka. Lze jen litovat, že nebyl tomuto člověku dopřán delší běh života. Profesor Ševčík jako přednosta ústavu byl školitelem a vedoucím pracovníkem v dlouhé řadě disertačních prací, vypracovaných v jeho ústavu. Celkem bylo na jeho ústavu vypracováno 84 disertačních prací prakticky z celého spektra bakteriologie. Témata prací byla nejen všeobecně bakteriologického rázu, ale i serologické povahy, týkala se rovněž i problematiky imunity a imunizace. Některé z prací přispěly k obohacení a rozšíření práce v bakteriologické laboratoři. víc tušil, než řekl Zvláštní kapitolou výzkumné a vědecké činnosti profesora Ševčíka byly jeho experimenty v druhé polovině 20. let minulého století, které napověděly existenci tehdy dosud neznámého baktericidního agens v kulturách některých plísní. Jeden ze spolupracovníků profesora Ševčíka, doktor Otáhal, publikoval v roce 1946 své vzpomínky. Sdělil, že zastihl profesora Ševčíka zaujatého prohlídkou kultur ve zkumavkách, ve kterých bujely šedozelené povlaky plísní. Profesor mi řekl:...pane kolego, podívejte se na tyto zvlášť bohaté exempláře plísní, které svojí zvláštní životností spotřebují všechno z okolí. Jsou to jacísi všežravci. Zkuste to, zda by ty vaše tyčinky (tbc) též nespolykaly. Doktor Otáhal dále vzpomíná: Bylo-li v jeho námětech vždy hodně zajímavého, bylo řešení této záhady nad jiné lákavější, takže jsem se dal hned do práce a přenášel jeho penicilie do mých kultur, jejichž virulence byla předtím vyzkoušena. Kultury Penicillium notatum a Penicillium glaucum zachvátily v krátké době celou plochu živné půdy a utvořily kol shluku mykobakterií val, avšak ty zůstávaly netknuty.. Doktor Otáhal pokusy opakoval se stejným negativním výsledkem. Profesor mu pak řekl: Nevadí, možná jim zachutná něco jiného. Zkusíme to u kolegy Dobrovolského, který pracuje s bacily anthrakovými.... Zda byly tyto pokusy provedeny, doktor Otáhal již nevěděl. A profesoru Ševčíkovi již zřejmě nezbývalo příliš času zabývat se hlouběji touto problematikou. Jeho přítel profesor Novák vzpomínal, že v jeho laboratoři viděl kultury Penicillium glaucum na agarových půdách v Petriho miskách a ukazoval mu, jak kolonie těchto plísní potlačují růst některých kultur bakterií. Tehdy prý profesor Ševčík řekl:...je to zajímavé a třeba tomu věnovat pozornost... Po smrti profesora Ševčíka o něm prohlásil profesor Novák:...víc tušil, než řekl... jsem přesvědčen, že bychom měli penicilin o mnoho dříve a jeho objev pojil by se se jménem profesora Ševčíka... Jak je známo, princip účinnosti extraktů kultur plísní druhu Penicillium objevil a publikoval Fleming v Londýně v roce 1929, k průmyslové produkci penicilinu došlo až počátkem 40. let v USA. 100 let unikátního rukopisu V literárním odkazu profesora Ševčíka figuruje ještě jedna jeho odborná práce. Není evidovaná jako ostatní Ševčíkovy spisy. Nemá název, nemá obvyklou tiráž, není zařazena jako součást knihovny VFU, nýbrž je součástí osobních písemných materiálů od profesora Ševčíka, uložených v archivu VFU. Přitom je tato práce jednou z prvních v bohužel krátké odborné literární činnosti profesora Ševčíka. 19

20 Vzhledově se jedná o silný linkovaný sešit v tvrdých černých deskách. Obsahuje asi 180 stran rukopisného textu, textových tabulek a barevných vyobrazení (seznam kapitol je uveden v příloze). Písemný text se vyznačuje precizním krasopisem od první do poslední stránky. Přes tyto atypické znaky zaujímá toto dílo velmi významné místo v historii československé mikrobiologické literatury. První zápis v tomto sešitě nese datum 11. března Sešit tedy vznikal v době, kdy doktor Ševčík působil jako vojenský podzvěrolékař v 11. hodnostní třídě u pluku polních houfnic č. 3 ve slovinském Mariboru. Autor zde podrobně, pozorně a z hlediska pedagogického názorně zpracovává první praktický návod pro práci v bakteriologické diagnostické laboratoři. Při přípravě tohoto materiálu přitom vycházel nejen ze svých praktických poznatků získaných po dobu svého působení na stolici pro bakteriologii a hygienu domácích zvířat u profesora Schnürera na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Podle datací v sešitě a podle postupu a stylu zpracování je zřejmé, že převážný objem poznatků zde uvedených přinesl sám doktor Ševčík. V prvním oddíle je načrtnut přehled systematiky členění bakteriálních druhů. Jako diferenciační znaky jsou uvedeny: vzhled buňky (koky, protozoa, trypanosomy, spirochety, sporozoa, piroplasmy). Dále jsou charakterizovány jejich biologické a chemické vlastnosti přítomnost či absence bičíků, pouzder a spor, formy dělení buněk, vztah k teplotě druhy psychrofilní, mesofilní a termofilní, produkce fermentů, redukční schopnosti, vztah ke kyslíku, nitrifikace. Významným kritériem pro posouzení jednotlivých druhů je i vzhled jejich růstu v pevných a tekutých živných půdách, zejména v želatině, v bujonu a v mléku. V druhé kapitole z hlediska laboratorně praktického pohledu je uveden přehled vhodných živných médií tekutých a pevných: Agar-agar, agar glycerinový, cukrový, Drigalski, Endův, Löfflerova půda, Gassner, Hirrova půda a jiné. Poměrně obsáhlý je počet uvedených barvících roztoků a barvících metodik. Součástí kapitoly je i přehled potřebného strojního a přístrojového vybavení bakteriologické laboratoře. Ve třetím oddílu rukopisu bakteriologického praktika, sérologie, jsou podrobně popsány tehdy používané serologické metody: aglutinace, vazba komplementu, precipitace a konglutinace. Na základě vlastního sledování stanovil doktor Ševčík mezní hodnoty negativního, dubiózního či pozitivního výsledku reakce. Tato část spisu je provázena příslušnými tabulkami a vlastnoručně provedenými barevnými nákresy vzhledu reakcí. V průběhu své vojenské služby zajišťoval doktor Ševčík praktické vzdělávací či pokračovací kurzy pro laboratorní pracovníky, tzv. Fortbildungskurs. První z těchto kurzů je v sešitě datován na 11. až 30. března Tématy kurzů byly významné nákazy zvířat: tetanus, diftérie, botulismus, dysentérie, sněť šelestivá a anthrax. Doktor Ševčík vysvětloval vznik imunity, rozdíl mezi aktivní a pasivní imunitou. Účastníci kurzů byli seznámeni s metodami aktivní imunizace použitím buď plně virulentních bakterií nebo oslabených či umrtvených bakterií a bakteriálních extraktů. Je zde zmíněna i kombinovaná imunizační Lorenzova metoda. Tento pracovní sešit, sestavovaný doktorem Ševčíkem v období jeho nasazení v první světové válce, představuje základ prvního písemného praktika veterinární bakteriologické a serologické diagnostiky v Československu. 20

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Výroční zpráva o hospodaření Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno za rok 2015 Předkládá: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

K historii výroby veterinárních biopreparátů na území ČR Dr. Pavel Brauner PhDr. Jiří Šindlář, Ph.D.

K historii výroby veterinárních biopreparátů na území ČR Dr. Pavel Brauner PhDr. Jiří Šindlář, Ph.D. K historii výroby veterinárních biopreparátů na území ČR Dr. Pavel Brauner PhDr. Jiří Šindlář, Ph.D. XLV. sympozium z historie farmacie na téma Příspěvky k dějinám farmaceutického průmyslu a ostatních

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky Činnost veterinární služby na územíčeské republiky prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství 1. okruh činnosti SVS ČR Činnost rozčleněna do několika okruhů: 1. okruh

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 9 V l á d n í n a ř í z e n í ze dne 21. prosince 1945, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze

Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Zápis z 3. zasedání AS FIT ČVUT v Praze Místo a čas konání: Čtvrtek 28. 4. 2016, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:45 22:00 Přítomni: Členové AS FIT: Rudolf B. Blažek, Matěj Bartík (pozdější

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. imunita infekční

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více