HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011"

Transkript

1 HISTORIA MEDICINAE VETERINARIAE 2011 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 1

2 MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno,

3 Prof. MVDr. František Ševčík VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI 125. VÝROČÍ NAROZENÍ 3

4 Obsah Úvod... 5 Pod Kalvárií Školní vzdělání... 7 Vysokoškolské studium... 7 Vojenská služba... 7 Odborná činnost doktora Františka Ševčíka po letech válečných... 8 Založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně... 8 Služební postup a pracovní povinnosti MVDr. Františka Ševčíka na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně... 9 Budování ústavu a jeho personální obsazování Profesor MVDr. František Ševčík vysokoškolský pedagog Veřejná, spolková a organizátorská činnost profesora Františka Ševčíka Odborná a vědecká činnost profesora Františka Ševčíka víc tušil, než řekl let unikátního rukopisu Ze soukromí profesora Ševčíka Zdání klame Jaroměřice u Jevíčka Závěrem Souhrn Summary Poděkování Seznam publikací profesora Františka Ševčíka Rodokmen Obrazová příloha Literatura použitá v textu publikace Cizí slova a zkratky použité v textu publikace

5 Činí mně rozkoš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci František Ševčík Úvod V letošním roce, 30. září 2011, vzpomeneme 125. výročí narození profesora MVDr. Františka Ševčíka, zakladatele a prvního přednosty Ústavu pro bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Tento pamětní spis je věnován životu a dílu pana profesora. Je přáním autorů této publikace, aby byl napraven fakt, že za 80 let od jeho smrti nebyla dosud zpracována potřebná faktografie o tomto významném člověku. Profesor Ševčík si jistě zaslouží, aby zůstal v paměti generací jeho následovníků jako jedna z předních osobností československé veterinární medicíny v období vzniku Československa a založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Doktor František Ševčík prožil celé období první světové války jako aktivní voják. Svou odbornou prací na exponovaných působištích v poli získal obsáhlé vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti, které úspěšně uplatňoval v praxi po svém příchodu do Brna na Vysokou školu zvěrolékařskou. Osud nedopřál Františku Ševčíkovi, aby mohl dlouhodobě působit jako vědec, pedagog a skvělý organizátor v obtížném období budování školy. Do pamětí svých následovníků se zapsal zejména svým neokázalým vystupováním, kdy se projevoval jako nezištný a obětavý filantrop a podporovatel studentů i dobročinných spolků a institucí. Své demokratické smýšlení prokazoval praktickými činy, aniž bral ohled na možné nepříznivé následky ve svém osobním a zejména profesním životě. Osobním příkladem zanechal profesor František Ševčík svým žákům a následovníkům vzácný odkaz a příklad neobyčejně skromného muže širokého rozhledu, vynikajícího odborníka mikrobiologa, systematicky, precizně a přitom sebekriticky pracujícího vědce, oblíbeného a milovaného pedagoga, nezdolně aktivního organizátora dění kolem sebe a člověka, který významně posílil domácí i mezinárodní prestiž Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Autoři tohoto pamětního spisu z edice Historia medicinae veterinariae hledí s úctou k člověku Františku Ševčíkovi a předávají svou práci veřejnosti s vírou, že jeho život a dílo si trvale podrží úctu a vážnost, kterou si profesor František Ševčík po právu zaslouží. MVDr. Richard Harnach, CSc. MVDr. Ladislav Dedek, CSc. MVDr. Pavel Brauner, Ph.D. Brno, září

6 Pod Kalvárií František Ševčík se narodil 30. září 1886 v Jaroměřicích u Jevíčka do rodiny místního sklenáře a podruha. Měl ještě 5 sourozenců staršího Josefa a Jana Jindřicha, dospělosti se dožili i další dva Františkovi mladší sourozenci Jan Nepomuk a Alois. Třetí mladší sourozenec, Alois, zemřel po několika měsících. Jak bývalo občas zvykem, nejmladší z jeho bratrů získal při křtu jméno Alois po tomto svém starším zemřelém bratrovi. Rodiči všech šesti synů byli Alois Ševčík, původem z Úsobrna, a Marie (Marianna), rozená Pazdírková, z Jaroměřic. Sňatek uzavřeli v Jaroměřicích 8. května Rodina byla římskokatolického vyznání a žila v Jaroměřicích u Jevíčka v čísle popisném 49. Koncem 19. století, tedy v době, kdy se bratři Ševčíkové narodili a v Jaroměřicích žili, byla tato obec typickým sídlem na moravsko-českém pomezí. V Jaroměřicích a v přilehlé osadě Nový Dvůr tehdy žily necelé dva tisíce obyvatel v přibližně 300 usedlostech, převážně to byli katolíci a menší počet židů a evangelíků. Většinu zde měli občané české národnosti, Němci představovali jedno procento z obyvatel. První školou v Jaroměřicích byla chaloupka s bytem učitele v č. 70, prvním učitelem byl Martin Pokorný, učil zde téměř 50 let až do konce života ve věku 85 let. V roce 1849 postavili v Jaroměřicích novou školu se dvěma učírnami pro 1. a 2. třídu. V roce 1874 byla škola rozšířena na trojtřídní. O přístupu ke školnímu vzdělání nejlépe svědčí fakt, že tehdy bylo v Jaroměřicích 265 dětí, 118 chlapců a 147 děvčat, a o rok později ve školním roce 1875/6 již 301 dětí, ale jen menší část z nich do školy chodila. Ten rok byla škola dále rozšířena na čtyřtřídní. Od roku 1876 až do roku 1912 zde vyučoval učitel Vincenc Valenta. Učitel (rechtor) byl sjednáván na dobu neurčitou jako ostatní obecní sluhové (např. pastýř, hutař, písař či jiní). Jeho služba byla ale daleko méně honorována než u těchto obecních sluhů, protože jej platili pouze rodiče, kteří posílali děti do školy. Mezi ně patřili i všichni hoši místního sklenáře Ševčíka. Podle sčítání počátkem 20. století bylo v Jaroměřicích obhospodařováno 820 hektarů polí, 112 hektarů luk, 38 hektarů pastvin a 32 hektarů zahrad, ostatní plochu zaujímaly lesy. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo tehdy polní hospodaření a obvyklá řemesla. Bylo zde hodně zedníků včetně dvou zednických mistrů - stavitelů. Působili zde i tesaři, stolaři, sklenáři, fungovalo zde Rovnerovo parní uzenářství, dodávající výrobky do širokého okolí i za hranice kraje. Později zde vznikla výrobna hospodářských strojů, plynovodů a vodovodů a byla zde založena i panská kruhovka na pálení cihel a tašek. Již v roce 1828 byla v blízkém Úsobrně zprovozněna továrna na sklo. Podle historických průzkumů jsou Jaroměřice jednou z nejstarších obcí na Moravě a vůbec nejstarší v širším okolí Malé Hané. Byly založeny v letech 1080 až 1090 biskupem pražským a olomouckým Přemyslovcem Jaromírem. Říkalo se zde na hranicích, či na bráně zemské. Vedla tudy starodávná cesta z Olomouce do Prahy, proudil zde i obchod z oblasti Ruska a z Uher. Údajně se touto cestou vracel do Prahy z polního tažení do Uher kníže Svatopluk v roce Počátkem 12. století tu plnila svou funkci pomezní celnice, zrušená až po založení Jevíčka v polovině 13. století. Širšímu okolí Jaroměřic se říkalo kraj úsobrnský provincia Usobrensis. 6

7 Školní vzdělání František chodil sedm roků do obecných škol v Jaroměřicích a v Jevíčku. Od roku 1899 byl sedm roků žákem Zemské vyšší reálky v Jevíčku, kde se učil i latině. Maturoval zde s vyznamenáním 28. června Vysokoškolské studium Na základě příznivých výsledků studia na reálce uvažoval František původně o studiu na technice, ale využil možnosti studia jako vojenský akademik stipendista na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Studoval zde v letech 1906 až 1910, absolutorium získal v červenci Nastoupil jako dobrovolný demonstrátor na buiatrické klinice, kde působil v období od 1. dubna 1910 do 31. března Během této doby zvládl tři zvěrolékařská rigoróza bez opakování a po nich získal 28. února 1911 diplom zvěrolékaře. Vypracoval zde dvě významné práce o desinfekci antraxových kůží, které získaly mezinárodní platnost. Od 1. prosince 1911 do 10. května 1913 byl přidělen bývalým říšským ministerstvem války na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni, kde po dobu jednoho a půl roku působil na místě prvního asistenta při stolici pro bakteriologii a hygienu domácích zvířat u profesora Schnürera. 12. července 1913 byl František Ševčík promován na doktora veterinární medicíny Doctor medicinae veterinariae na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Vojenská služba Jako vojenský akademik absolvoval František Ševčík efektivní činnou službu v bývalé rakousko-uherské armádě ihned po získání diplomu zvěrolékaře od 1. března 1911 a v různých níže uvedených funkcích působil do 28. října 1918 jako praktický vojenský zvěrolékař. Výčet řady funkcí a míst působení dr. Ševčíka poukazuje na složitost a různorodost vojenské administrativy v Rakousku-Uhersku a v následném Československu: - od vojenský zvěrolékařský praktikant ve 12. hodnostní třídě u bývalého pluku polních houfnic č. 3 v Mariboru - od vojenský podzvěrolékař v 11. hodnostní třídě tamtéž - od vojenský zvěrolékař v 10. hodnostní třídě u bývalého polního dělostřeleckého pluku č. 27 v Hradci Králové Od 10. února do 30. dubna 1917 absolvoval doktor Ševčík kurs pro polní veterinární laboratoře a následně řídil od 1. května 1917 až do převratu 1918 jednu ze čtyř zřízených polních bakteriologických laboratoří. Vybavení mobilní laboratoře podrobně popsal ve svých poznámkách, které psal od 11. března 1912 až do své smrti. Válečná praxe obohatila nejen jeho odborné a vědecké zkušenosti, ale zdokonalila rovněž jeho organizační schopnosti. Během vojenských akcí byl jednou raněn. Závěr 1. světové války prožil doktor Ševčík v zahraničí, z pole se navrátil 27. listopadu

8 Odborná činnost doktora Františka Ševčíka po letech válečných Po návratu z pole pracoval doktor Ševčík v Čs. státním ústavu pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek v Praze jako setník-veterinář a s platností od 16. června 1919 byl jmenován veterinářským inspektorem v 8. hodnostní třídě státních úředníků v tomto ústavu. S platností od 18. února 1919 byl zařazen jako nadporučík-veterinář do svazku československého vojska. Od 10. dubna 1919 byl zařazen v hodnosti kapitána-veterináře v 9. hodnostní třídě u bývalého čs. polního dělostřeleckého pluku č. 53. Od května 1919 byl jmenován správcem nouzových zvěrolékařských kursů prof. Babáka a jeho zástupcem, v květnu až červenci zde přednášel. Od 30. září 1919 zařizoval jako adjunkt na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách jako jeho přednosta a od konce roku 1919 přednášel uvedené disciplíny. Ke dni 12. listopadu 1919 byl přijat za mimořádného posluchače lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. K 1. červenci 1920 byl zařazen do kategorie důstojníků v záloze a demobilizován k 31. prosinci téhož roku podle výnosu bývalého Ministerstva národní obrany čj /7236/8. odd. ze dne Dne 28. prosince 1920 byl MVDr. František Ševčík habilitován jako soukromý docent pro bakteriologii, serologii a nauku o zvířecích nákazách na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Dekretem prezidenta republiky ze 14. srpna 1921 byl docent MVDr. František Ševčík jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s platností od 1. září Založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně Zákon č. 76 ze dne 12. prosince 1918 v 1 uvádí: V Brně se zřizuje československá státní Vysoká škola zvěrolékařská s vyučovací řečí českou. Byla to první vysoká škola založená po vzniku Čekoslovenska. Tento zákon se stal zakládací listinou veterinárního školství v novém státě. (Böhm a kol. 1993). Datem zahájení činnosti školy byl 17. listopad První rektor školy, prof. MUDr. Edward Babák, a první prorektor, prof. MUDr. Otomar Völker, museli řešit dva kardinální problémy: vyhledat vhodné objekty pro novou vysokou školu a zajistit výuku studentů kvalifikovanými odbornými učiteli. Jako vhodní kandidáti na roli pedagogů se ukázali vojáci, veterinární odborníci, kteří se vraceli do vlasti z bojišť 1. světové války. Jedním z nich byl MVDr. František Ševčík. 8

9 Služební postup a pracovní povinnosti MVDr. Františka Ševčíka na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně Rozhodnutím ministra školství a národní osvěty Habrmana byl doktor Ševčík jmenován adjunktem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně s platností od Bylo mu uloženo zaříditi a vésti ústav pro hygienu a bakteriologii, jakož i pro nauku o zvířecích nákazách a konati přednášky i cvičení z řečených právě disciplin podle předpisů v té době platných a rozsahem vyhovujícím vyučovací potřebě řečené vysoké školy. Z té příčiny propůjčuje se Vám až do odvolání rozhodující hlas ve schůzích profesorského sboru tohoto vysokého učiliště. (Citováno ze jmenovacího přípisu ministra Habrmana ze dne 2. října 1919 panu veterinářskému inspektoru doktoru Františku Ševčíkovi přidělenému na Státní ústav pro rozpoznávání zvířecích nákaz a výrobu očkovacích látek v Praze.) První zápis studentů ke studiu na Vysoké škole zvěrolékařské se konal od do Po zahájení výuky byla doktoru Ševčíkovi uložena povinnost realizovat přednášky a cvičení z bakteriologie, hygieny a nauky o zvířecích nákazách v duchu výše uvedeného jmenovacího přípisu. Pro nedostatek odborných pedagogů po zahájení vzdělávání přednášel profesor Ševčík spolu s profesorem MUDr. Janem Lukešem dočasně i předmět hygiena masa. Aby bylo umožněno studentům z nouzových kursů zvěrolékařských z Prahy pokračovat ve studiu a ve zkouškách na nové škole v Brně, jmenovalo Ministerstvo školství a národní osvěty státní zkušební komise pro 2. a 3. státní zkoušku. Setník veterinář doktor Ševčík byl jmenován zástupcem profesora Babáka pro 2. státní zkoušku ve funkci předsedy zkušební komise a správce veterinárních kurzů. Doktor Ševčík byl rovněž pověřen přednáškami o dějinách zvěrolékařství v rozsahu 1 hodiny týdně. S plněním přidělených funkcí a povinností mu byl s platností od 1. října 1919 přiznán finanční příjem sestávající: ze služného ročně Kč z aktivního přídavku ročně Kč z roční remunerace Kč a z drahotních přídavků VIII. hodnostní třídy svobodných státních úředníků. Pro udělení výslužného byla Františku Ševčíkovi přiznána výhoda nepřetržité státní služby od 1. března 1911, jako aktivní vojenský zvěrolékař byl veden po celou dobu války od 28. července 1914 do 28. října 1918 v poli. V průběhu roku 1920 doktor Ševčík zpracovával a předložil habilitační spis K sérodiagnostice vozhřivky. Koncem toho roku byla ustavena kvalifikační komise pro vypracování návrhu na jmenování Františka Ševčíka za soukromého docenta příslušných oborů bakteriologie, hygieny a nauky o zvířecích nákazách. Na základě vyjádření expertů profesorů Lukeše a Rybáka - došla tato komise k závěru, že doktor Ševčík má plnou vědeckou a učitelskou kvalifikaci pro jeho jmenování do uvedené funkce soukromého docenta. Již 16. prosince 1920 přijal profesorský sbor jednomyslně tuto zprávu a prohlásil, že: doktor František Ševčík je z nejintensivněji činných členů učitelského sboru naší vysoké školy a zjednal si za dobu svého působení zcela mimořádné zásluhy o vyučování i vědecký rozvoj školy (citace z přípisu rektora školy na Ministerstvo školství a národní osvěty z ). Ministr Šusta tehdy návrh profesorského sboru bez otálení schválil a doktor Ševčík byl habilitován jako soukromý docent pro bakteriologii, sérologii a nauku o zvířecích nákazách. 9

10 Dalšího stupně v hodnostním postupu dosáhl docent Ševčík k 1. září 1921, kdy byl dekretem prezidenta republiky ze 14. srpna 1921 jmenován mimořádným profesorem na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. První polovina 20. let minulého století byla pro docenta Ševčíka obdobím maximálního vzepětí sil a využití jeho odborných vědomostí a dovedností. organizoval plány na výstavbu moderních pavilonů v objektu vysoké školy, vykonal proto cesty do okolních států pro získání nových poznatků vyučoval předměty bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách včetně vedení praktik z těchto oborů a zajištění zkoušek studentů své názory na systém studia zvěrolékařství se snažil uplatnit požadavkem na realizaci nového studijního řádu rozšířením studia na 10 semestrů s rozšířením praktické (klinické) části o 2 semestry. Navrhoval přitom opět spojit získání zvěrolékařského diplomu s udělením doktorské hodnosti kromě těchto pedagogických činností rozvinul František Ševčík své odborné vědecké znalosti, studenti pod jeho vedením zpracovali a obhájili několik vědeckých prací uplatňoval své organizátorské schopnosti jako redaktor odborných časopisů a přispěl k založení a podpoře činnosti veterinárních spolků uplatňoval rovněž své diplomatické vlohy ve prospěch Vysoké školy zvěrolékařské v Brně při četných odborných jednáních, konferencích a sjezdech v tuzemsku a zejména v zahraničí, posiloval tak prestiž školy jako jednoho z předních vědeckých veterinárních pracovišť v Evropě V roce 1925 byla na doporučení profesora dr. E. Babáka jmenována tříčlenná komise k vypracování podkladů pro návrh Ministerstvu školství a národní osvěty na jmenování mimořádného profesora MVDr. Františka Ševčíka profesorem řádným. V květnu 1925 vydala komise toto stanovisko: jeho činnost jest od prvopočátků budování vysoké školy mnohostranná. Nejen že vedle své činnosti učitelské účastnil se účinně organisování nově se budující vysoké školy, nýbrž s neúnavnou pílí věnoval se také činnosti vědecké a s láskou a vzácnou obětavostí staral se o zmírnění materiálních a sociálních nedostatků studentstva. Vybudoval prozatímní bakteriologický ústav a ústav pro zvířecí nákazy. Správně stanovil důležitost svěřených mu disciplin a předvídal jejich vývoj. Na tomto základě vypracoval plány pro definitivní novostavbu ústavu. Čilý styk profesora Ševčíka se studenty a s jejich organizacemi hlavně na poli sociální péče zabezpečuje mu značný mravně výchovný vliv na studenty. Jeho didaktickou činnost ohodnotili členové profesorského sboru jako vzornou: nejen že dovede si získati úctu a vážnost studentstva svým charakterově vyrovnaným chováním a neúmornou pílí, v němž studentstvu může býti živým příkladem, nýbrž i jeho přednášky, v nichž snaha po stručnosti přitom však obsahové úplnosti s využitím i nejnovějších vědeckých poznatků, vynikají vzácnou jasností a přehlednou učleněností. Studentstvu umožňuje takto chápati zcela snadno i těžké problémy vědecké a podává mu vyčerpávající obraz příslušných disciplin bez zbytečné přítěže rozvláčnosti. Nad to ještě usnadnil studentstvu studium svých disciplin tím, že umožnil vydání skript z bakteriologie i nauky o nákazách (citováno z návrhu profesorského sboru školy pro jmenování mimořádného profesora MVDr. Františka Ševčíka na řádného profesora). Záměr jmenování řádným profesorem se do jeho smrti nenaplnil. 10

11 Budování ústavu a jeho personální obsazování Bezprostředně po svém příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna 30. září 1919 začal adjunkt doktor František Ševčík budovat Ústav pro bakteriologii, hygienu a nauku o nákazách zvířat. Rozhodnutím ministra Habrmana byl jmenován jeho prvním přednostou. Budoval ústav jak z hlediska prostorového uspořádání a materiálního vybavení v adaptovaných budovách, tak i po stránce zajištění vhodných spolupracovníků pro kvalitní splnění svěřených pedagogických povinností a odborných vědeckých a výzkumných úkolů. Ústav byl provizorně umístěn ve 2. poschodí budovy č. 22 a pro jeho potřebu byly vyčleněny i bývalé kontumační stáje. Tato situace nevyhovovala z hlediska provozního potřebám a byla stále považována za řešení nouzové a přechodné. Přesto i v těchto nevyhovujících podmínkách se rozvíjela pedagogická výzkumná činnost ústavu. Doktor Ševčík již počátkem 20. let vypracoval návrh projektu samostatné novostavby ústavu a absolvoval proto studijní cestu do Německa, kde navštívil několik tamních vysokých škol, výzkumných ústavů a veterinárních pracovišť. Své poznatky zveřejnil ve Zvěrolékařském obzoru v roce Později souhlasil s umístěním Ústavu v připravovaných novostavbách anatomických ústavů. Jeho návrhy ale nebyly vedením školy příznivě přijímány. Ještě 10. října 1930 zaslal profesor Ševčík přípis adresovaný Státní stavební správě při VŠZv v Brně, ve kterém se ohradil proti snahám o změnu plánovaných prostorů a jejich vnitřního zařízení pro funkci ústavu bakteriologie. Součástí programu jednání 1. sjezdu čsl. zvěrolékařů v Brně bylo i slavnostní položení základního kamene pro stavbu anatomických ústavů Vysoké školy zvěrolékařské v Brně dne 26. listopadu Až v roce 1930 před jejich otevřením bylo rozhodnuto, aby zde byl umístěn i bakteriologický ústav. K realizaci došlo až v roce 1932, dva roky po náhlé smrti profesora Ševčíka. Personální obsazení bakteriologického ústavu se často měnilo obdobně jako na ostatních ústavech a katedrách. Stavy odborných pracovníků Ústavu bakteriologie se postupně zvyšovaly v návaznosti na jeho rostoucí pedagogickou a odbornou činnost. Po dobu, kdy byl profesor Ševčík přednostou ústavu, se na práci podílelo 15 odborných pracovníků, kteří jsou uvedeni v publikaci vydané k 50. výročí školy v roce 1968 doc. Novotným a doc. Böhmem. Koncem roku 1919 byl jmenován první asistent dr. Leopold Trefný na Ústav bakteriologie a hygieny. Od února 1920 působil na stolici nákaz MVC. Eduard Blažek. Koncem roku 1920 nastoupili do asistentské funkce zvěrolékaři Jaroslav Páv a Jaroslav Kovalčík a jako demonstrátoři Leopold Hribar z SHS jako volontér a MVSt. Jan Najman. V roce 1921 byl přijat jako asistent volontér při Ústavu bakteriologie dr. Jovan A. Jovanovič, kapitán jihoslovanské armády. Byl jedním z těch, kteří byli na odborná místa obsazeni na základě dohody mezi brněnskou Vysokou školou zvěrolékařskou v Brně a státními orgány tehdejšího Srbska a SHS. S odborníky i z jiných zemí se v budoucnu počítalo na vedoucí místa v jejich vlasti. V roce 1922 byli přijati MVC. Jan Vrbka a opětovně i MVDr. Leopold Hribar jako vědecký spolupracovník pro Ústav bakteriologie a nákaz a opětovně i MVDr. Jaroslav Kovalčík. S platností od se stal prvním asistentem profesora Ševčíka MVDr. Richard Harnach. K témuž datu přišli na ústav MVC. Kovanda a opět dr. Kovalčík. V roce 1924 se stal asistentem profesora Ševčíka i MVDr. Vladimír Zofijevský z Litvy později významný odborník na mor prasat ve Státním diagnostickém a serotherapeutickém veterinárním ústavu 11

12 v Ivanovicích na Hané. Asistenty profesora Ševčíka byli v té době i MVDr. Otáhal a MVDr. Dobrovolský. Od dubna 1925 zde pracoval jako asistent MVDr. Josef Vyšinka, rovněž rodák z Jaroměřic, který v roce 1928 odešel do státní služby. V letech byl asistentem i dr. Stephan Walter. Na ústavu pracovali ještě Dr. Páv a Dr. Toman K 1. červnu 1929 nastoupil na ústav MVDr. Jan Křivinka, který zde pracoval celých 15 let. Stal se vynikajícím odborníkem s hlubokou odbornou erudicí, přesným logickým myšlením a bystrým postřehem. V odborných kruzích doma i v zahraničí byl uznáván jako mimořádně kvalitní diagnostik, syntetizující poznatky z veterinární mikrobiologie, patologie a epizootologie. Tyto vlastnosti jej postavily později do čela Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Brně, který vybudoval a kde došel uznání doma i v zahraničí, včetně odborných kruhů lékařských. MVDr. Richard Harnach přešel k 1. červnu 1929 na Veterinární oddělení Zemského úřadu v Praze. Po náhlé smrti profesora Ševčíka byl povolán zpět na ústav a ujal se přednáškové činnosti. Vedením ústavu bakteriologie byl po smrti profesora Ševčíka pověřen profesor MVDr. Karel Macek, vedoucí patoanatomického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a ředitel Státního diagnostického a serotherapeutického ústavu v Ivanovicích na Hané. Profesor MVDr. František Ševčík vysokoškolský pedagog Odborný obsah výuky bakteriologie a imunologie a zejména způsob, jakým profesor Ševčík realizoval své přednášky a praktickou výuku, patřily k nejlepším na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně již od jejího založení. Studenti se vždy setkávali se současnými novinkami v oboru a seznamovali se s potřebnými praktickými vědomostmi a úkony k činnosti v diagnostice infekčních chorob. Profesor Ševčík tak realizoval svou představu a přesvědčení, že zejména kvalita výuky a přístup vyučujících ke studentům spoluvytvářejí základy pro dobrý vztah studentů budoucích zvěrolékařů ke své alma mater. V průběhu let svého pedagogického působení profesor Ševčík měnil a upravoval jak časový rozvrh výuky, tak i názvy přednášených disciplín bakteriologie, sérologie, nákaz, hygieny domácích zvířat a veterinární hygieny, a reagoval tak na rozvoj odborných poznatků v příslušné disciplíně s přihlédnutím k očekávaným potřebám praxe. Jak již bylo uvedeno, po smrti profesora Ševčíka byl pověřen přednáškami jeho asistent MVDr. Richard Harnach, který ponechal po další léta plánovaný rozsah a náplň výuky bez podstatných změn. Zajímavou zvláštností přednáškové činnosti profesora Ševčíka, uskutečňovanou již od počátku jeho pedagogického působení, se staly tzv. volné hovory z bakteriologie a serologie, organizované vždy jeden den v týdnu podle domluvy s posluchači. Později, od školního roku 1926/1927, se název hovorových konzultací rozšířil o cvičení. Tuto formu konzultací měl profesor Ševčík naplánovanou i pro rok 1930 a uskutečňoval ji až do konce života. Právě tyto volné hovory se staly novým moderním prvkem ve způsobu výuky, protože vedly posluchače k dobrovolné aktivní spolupráci s vyučujícím za účelem hlubšího porozumění přednášené problematiky. Doktor František Ševčík, tehdy jako docent, začal ihned po zahájení výuky na škole přednášet i předmět dějiny zvěrolékařství v rozsahu jedné hodiny týdně. Tento svůj záměr realizoval po schválení profesorským sborem i přes nepříznivé okolnosti, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty odmítlo financovat tyto přednášky s poukazem na rozpočtové 12

13 důvody. Nebyla proto vyplacena profesoru Ševčíkovi žádná odměna za léta 1921 až Teprve v roce 1925 obdržel jednorázovou odměnu 600,- Kč a na rok 1926 mu byla přiznána jen jednodílná výjimečná odměna ve výši 800,- Kč. Ministerstvo tehdy poskytovalo jen pravidelné roční dotace ve výši 300 až 2000,- Kč, určené pro nákup knih a publikací. Profesor Ševčík přitom zdůrazňoval důležitost této disciplíny pro mladé adepty vědy i praxe. Poukázal rovněž na skutečnost, že podle studijního řádu vídeňského, v té době platného pro brněnskou zvěrolékařskou vysokou školu, je předmět historie veterinárního lékařství zařazen do plánu výuky a na pražské Karlově univerzitě je pro analogickou disciplínu dokonce zřízena řádná profesura. Přes tyto překážky se profesor Ševčík rozhodl v přednáškách o dějinách zvěrolékařství pokračovat. Od roku 1928 byly tyto přednášky veřejné a byly přístupné posluchačům všech semestrů pod názvem Vybrané kapitoly z dějin zvěrolékařství. Přednášky z dějin zřejmě přispívaly k popularitě profesora Ševčíka mezi studenty i mezi zvěrolékaři v praxi. Byly doplňkem jeho celkové aktivity vysokoškolského učitele, redaktora odborného časopisu i veřejného pracovníka. V říjnu 1929 přednesl profesor Ševčík hodegetickou přednášku, uveřejněnou později ve Zvěrolékařském obzoru. V ní seznamuje studenty se smyslem a náplní oboru zvěrolékařství, s jejich studijními povinnostmi i s povinnostmi zvěrolékaře, podává stručný přehled o dějinách veterinární medicíny ve světě i u nás a rozvádí význam jednotlivých studijních disciplín (Böhm 1968). Obor dějin zvěrolékařství byl na Vysoké škole zvěrolékařské opět přednášen až od roku 1933, kdy se přednášek ujal profesor Tomáš Vacek (Böhm 1967). Na ústavu profesora Ševčíka vypracoval Václav Vokrouhlík doktorskou disertační práci na historické téma Stanovisko staré české literatury zvěrolékařské k nákazám zvířecím. Byla to první a na dlouhou dobu jediná disertace z oboru dějin veterinární medicíny, vypracovaná v Brně. Velkou oblibu u studentů získával doktor Ševčík svými pečlivě připravenými přednáškami, obsahujícími všechny dostupné nové poznatky. Využitím skriptové komise v roce 1921 byla vydána mimo jiné i jeho litografovaná skripta z Bakteriologie a hygieny (2 díly) a Nauka o nákazách zvířat (2 díly), které se druhého vydání dočkaly v roce Profesor Ševčík se podílel i na vydání Klinické propedeutiky vypracováním obsáhlé kapitoly o bakteriologické diagnostice. Výchovný vliv na studenty ale neposiloval jen formou přednášek a výše zmíněných volných hovorů z bakteriologie a serologie. V roce 1923 se podílel na cyklu přednášek Volba povolání, kde podal obraz zvěrolékařského povolání a obsáhle zdůvodnil a osvětlil smysl povolání zvěrolékaře. Příspěvek publikoval ve sbírce přednášek Student a volba povolání. Svůj upřímný vztah ke studentům projevil profesor Ševčík v roce 1925, kdy se angažoval ve věci sporu studentů s profesorem Pardubským a intervenoval u prorektora prof. Hrůzy. Z jeho projevu vyplývala dobrá vůle a snaha profesorského sboru o správné a spravedlivé vyřešení sporu. V roce 1926 spor pokračoval a profesor Ševčík hájil zájmy studentů v Ústředí svazu československého studentstva. Za zásluhy o studentstvo byl profesor Ševčík jmenován v roce 1922 prvním čestným členem Spolku veterinárních mediků. Při té příležitosti byl osloven jako všemi milovaný učitel, otcovský rádce a ochránce. 13

14 Veřejná, spolková a organizátorská činnost profesora Františka Ševčíka Činí mně rozkoš a pocit štěstí, mohu-li někomu pomoci. František Ševčík Tato úvaha plně vystihuje celoživotní postoj pana profesora. Zvěrolékařství studoval ve Vídni jako vojenský aspirant-stipendista, což poněkud omezovalo jeho volný čas. Přesto se přihlásil do spolků Záboj a Sokol ve vídeňském 10. okresu. Plně se zapojil do sokolského hnutí mezi vídeňskými Čechy, protože chápal vyšší význam posilování tělesné aktivity člověka pro formování jeho charakteru. Bezprostředně po svém příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna v září 1919 zapojil se doktor Ševčík plný elánu mládí do horečně se rozvíjejícího života nově založené školy. Již za rok, v prosinci 1920, hodnotil profesorský sbor školy jeho činnost slovy: doktor Ševčík je z nejintenzivněji činných členů učitelského sboru naší vysoké školy a zjednal si za dobu svého působení zcela mimořádné zásluhy o vyučování a o vědecký rozvoj školy. Zásluhou doktora Ševčíka byl uveden do života internát pro studenty zvěrolékařství v Chrlicích a útulna na Pekařské ulici, čímž zejména nemajetní studenti získali slušnější životní i studijní podmínky. Již v roce 1919 obnovil doktor Ševčík vydávání Zvěrolékařského obzoru, Věstníku a Sborníku. Požádal rektorát o subvenci na vydávání Zvěrolékařských sborníků jako orgánu pro zveřejňování vědeckých prací z ústavů a klinik Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Na tuto svou žádost obdržel subvenci ve výši Kč. Dnem se přání profesora Ševčíka stalo skutečností. Toho roku zde bylo uveřejněno 7 vědeckých prací na 154 stranách. Doktor Ševčík se angažoval při založení a činnosti Zvěrolékařského odboru Spolku učitelů vysokoškolských v Brně. Nejprve jako pokladník, v letech 1920 až 1921 byl zvolen jako náhradník do senátu tohoto spolku. Pro zemědělskou veřejnost přednášel doktor Ševčík v rámci Svobodného učení selského, byl členem Československé akademie zemědělské, Československé biologické a přírodovědecké společnosti, členem dozorčího výboru Družstva zvěrolékařů v Brně a členem Ústřední jednoty československých zvěrolékařů. Důkazem, jaké vážnosti se těšil profesor Ševčík ve vědeckém světě, bylo i jeho zvolení do funkce předsedy zvěrolékařské sekce čs. vědeckého spolku protituberkulozního. Mimo veterinární oblast byl zvolen za místopředsedu Národní fronty. V květnu 1925 se konalo stavovské setkání, uspořádané sdruženými veterinárními spolky a korporacemi v Praze. Byly zde zhodnoceny výsledky za poslední desetiletí. Profesor Ševčík ve svém projevu ocenil práci všech pro rozvoj veterinární medicíny v našem obnoveném státě. Uvedl, že vědecká a stavovská fáze vývoje našeho zvěrolékařství byla negativně ovlivněna válečnými léty, popřevratová fáze vývoje se pak stala obdobím usilovné drobné práce a zejména práce vědecké. Vědecký přínos se projevil zejména v hygieně, v kurativě a v zootechnické činnosti. Poukázal na úspěchy zejména v tom, že v uplynulých deseti letech byla zřízena dlouho požadovaná Vysoká škola zvěrolékařská v Brně a byl zřízen Státní diagnostický a serotherapeutický ústav veterinární v Ivanovicích na Hané. Tyto 14

15 instituce jsou dva pilíře československé zvěrolékařské vědy. Jako nepříznivý jev označil nedostatek uvědomělé snahy po soudržnosti veterinární obce. Profesor Ševčík byl vítaným spolupracovníkem vědeckých, odborných i sociálních společností a spolků. Byl spoluzakladatelem Palečkova fondu Spolku veterinárních mediků a později byl vyhlášen za jeho prvního čestného předsedu. Podílel se na činnosti Masarykova fondu na podporu studentů i na činnosti Akademické menzy. Pracoval i ve správní radě Studentského zdravotního ústavu. Jednou z jeho dalších starostí bylo správcovství školní akademické studovny a knihovny. V roce 1921 byla zásluhou profesora Ševčíka zřízena komise Sociální péče o studentstvo, která zajišťovala studentům bývalým účastníkům legií speciální studijní podpory. Podílel se rovněž na podpoře stavby dívčí odbočky Kounicových studentských kolejí a na založení ozdravovny vysokoškolských studentů a studentek. Organizátorská schopnost profesora Ševčíka měla velký význam pro potřeby školy a pro posílení její mezinárodní prestiže. Na přelomu let 1920 a 1921 zorganizoval a vedl s kolegy, profesorem Kloboukem a profesorem Králem, vědeckou cestu do Polska, kde společně řešili problematiku studia a tlumení moru skotu a plicní nákazy skotu. Spoluorganizovali odbornou zvěrolékařskou pomoc Polsku a propracovali metody ochrany před proniknutím této nákazy na československé území. Delegace předala polské vládě film o moru skotu v polské jazykové verzi, další kopie byly vyhotoveny ve francouzské verzi a poté předány v roce 1921 v Paříži na zasedání níže zmíněného kongresu. Následně byly používány v řadě evropských zemí. Při cestě Polskem došlo k úsměvné příhodě (nikoliv ovšem pro její účastníky). Popsali ji autoři publikace této edice - Historia medicinae veterinariae - věnované v roce 2005 profesoru Kloboukovi. Účastníci vědecké mise cestovali vlakem a diskutovali tak soustředěně, že přehlédli cílovou stanici. Všimli si toho až ve chvíli, když se vlak už rozjížděl. Na povel doktora Klobouka vyskákali ostatní z vagonu a chytali zavazadla házená dr. Kloboukem. Ten vyskočil jako poslední s rizikem, že si řádně natluče. Tuto úsměvnou historku dával profesor Klobouk k lepšímu občas i doma svým nejbližším. Jeho žena trochu tlumila projev nadšení svého muže nad tímto jeho sportovním výkonem a přitom neopomenula dodat s jistou dávkou milé ženské ironie: nepomyslel jsi přitom, že máš malé děti... (citováno s osobním svolením dr. Elišky Kloboukové). Vyhodnocení výsledků výzkumné činnosti a následných odborných zákroků této skupiny odborníků z Vysoké školy zvěrolékařské v Brně podstatně ovlivnilo státní legislativu. Bylo vydáno Nařízení vlády Republiky československé z 20. ledna 1921 se závaznými předpisy o ochraně území před morem skotu. V roce 1922 vyslalo Ministerstvo zemědělství profesora Ševčíka a profesora Klobouka na inspekci do nejvýchodnější oblasti republiky do antraxového distriktu Černý Močál na území Podkarpatské Rusi. Oba inspektoři byli znepokojeni zejména trvale havarijním stavem asanačních opatření. Zprávu o inspekci předložili na Ministerstvo zemědělství do Prahy koncem roku Tato lokalita pak byla sledována po řadu let (Harnach,1928). V roce 1922 navštívil profesor Ševčík spolu s doktorem Pulkrábkem, některá zvěrolékařská pracoviště v Německu, který se v roce 1924 stal po laboratorní infekci poslední obětí vozhřivky v řadách veterinárních lékařů, kde řešili nejen odbornou problematiku sérodiagnostiky nákazy skotu, ale studovali i pracovní systém a organizaci vysokých škol a jejich vyučovací metodiky. Získané poznatky umožnily kriticky zhodnotit dosavadní vývoj brněnské školy i zdejší snahy o reformu studia. O své cestě opět referovali ve Zvěrolékařském obzoru. Na sjezdu proti tuberkulóze v Praze v roce 1925 přednesl profesor Ševčík významný vědecký příspěvek. Přičinil se o realizaci 1. sjezdu 15

16 československých zvěrolékařů v Brně v roce Byl aktivní i na mezinárodní úrovni, účastí na 1. mezinárodní konferenci pro epizootie v roce 1921 v Paříži. Jednání se tehdy zúčastnil Jan Hamr, ministerský rada a přednosta veterinárního oddělení MZ, doc. MVDr. František Ševčík, přednosta bakteriologického ústavu Vysoké školy zvěrolékařské (VŠZv) v Brně a Ing. Karel Prášek, atašé čs. vyslanectví v Paříži. Jako člen delegací se zúčastnil mezinárodních zasedání OIE v Paříži v letech 1925, 1927 a V roce 1930 organizoval českou účast na 11. mezinárodním veterinárním kongresu v Londýně, kterého se zúčastnil i se svou chotí Štěpánkou. Vystupoval tam jako sekretář čs. národního komitétu a jako člen stálé delegace pro pořádání mezinárodních veterinárních kongresů (Novotný-Böhm 1968). Zahraniční cesty profesora Ševčíka měly pro školu i ten příznivý dopad, že prohlubovaly na vědeckém fóru i v zahraničí povědomí o vědecké úrovni brněnské zvěrolékařské vysoké školy. Jeho cesty přispívaly k získávání sympatií osobním stykem profesora s vynikajícími zahraničními osobnostmi a korporacemi. Nevděk světem vládne brzy po náhlém úmrtí profesora Ševčíka začaly se objevovat názory, že i když se obsah časopisu Zvěrolékařský obzor rok od roku zlepšuje, nestačí držet krok s vývojem a názory veřejného mínění zvěrolékařského stavu: není zevrubné kritiky a nemáme nezávislý seriozní časopis stavovský jako projev stavovského vědomí. Doktor Životský upozorňoval na nedostatky ve vydávání časopisu, zachráněného dříve jen obětavostí profesora Ševčíka. Obtížný je nedostatek příspěvků a nedostatečná ochota k odběru a placení časopisu (Harnach 1963). Odborná a vědecká činnost profesora Františka Ševčíka Profesor Ševčík a jeho spolupracovníci řešili řadu problematik z oblasti bakteriologie, imunologie a diagnostiky nákaz hospodářských zvířat. Zásadním odborným a vědeckým tématem práce doktora Ševčíka po jeho příchodu na Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna se staly akutní nákazy zvířat, a to zejména ty, které se vyskytovaly na bojištích 1. světové války. Prvním předmětem práce bylo onemocnění koní vozhřivka malleus, někdy označovaná jako ozhřivka. Již v roce 1919 vyšel v jednom z prvních čísel nově vydávaného Zvěrolékařského obzoru článek Diagnosa vozhřivky a její tlumení u armády v poli. Odborná náplň článku je plně obsažena v jeho názvu. Doktor Ševčík zde využil své osobní bohaté zkušenosti ve válečném prostředí. O závažnosti tématu vozhřivky svědčí, že si ji vybral doktor Ševčík jako téma své habilitační práce s názvem K serodiagnostice vozhřivky. Předseda habilitační komise profesor Lukeš hodnotil tuto práci jako dokonalou, zpracovanou z obrovského objemu materiálu, získaného za války. Práce kriticky hodnotí tehdejší metody diagnostiky vozhřivky. Navržená modifikace diagnostické metody slouží k vyvarování se chyb i k zamezení nejasných a chybných výsledků při posuzování této významné nákazy zvířat. I další práce na toto téma z roku 1921 Modifikace diagnostických zkoušek malleinem se zabývá zdokonalením techniky alergických zkoušek pro tlumení vozhřivky a způsobem praktického zavedení v terénu. Práce Umělá infekce koně bacilem ozhřivky vypěstěným z ozhřivkové kozy popisuje spontánní přenos nákazy z koně na kozu a opačně. Řeší možnost oslabení virulence vyvolavatele vozhřivky jeho pasáží přes kozu. O resistenci skotu proti spontánní infekci ozhřivkou a o citlivosti skotu na mallein a paramallein je první prací řešící reaktivitu skotu na mallein je podán návod, jak v praxi 16

17 posuzovat reakce u skotu ustájeného s vozhřivým koněm. Autoři zjistili nemalý význam alergických maleinových testů pro skot pro zjištění latentní infekce. Dokladovali současně i velký význam serologického šetření nákazy. Druhou závažnou chorobou tuberkulózou se profesor Ševčík zabýval po celou dobu své odborné činnosti. Organizoval zvěrolékařskou sekci 1. čs. vědeckého sjezdu protituberkulosního v Praze 1923, kde umožnil přednést a publikovat řadu příspěvků od veterinárních praktiků publikace ve Věstníku Zvěrolékařského obzoru 1923, přednesl zde referát Vztahy zvířecí tuberkulosy k tuberkulose lidské. Prokázal nemalé procento výskytu tuberkulózních onemocnění u dětí, vyvolaných bovinními typy mykobakterií. Upozornil na nutnost ošetření mléka, které je hlavní dětskou potravou, a je tedy významným činitelem v šíření lidské tuberkulózy. Profesor Ševčík přednášel v kurzu pro praktické lékaře v Praze roku 1922 na téma O tuberkulose skotu. Informoval lékaře o rozšíření TBC mezi domácími zvířaty s možností infekce lidí. Jako zejména nebezpečnou z tohoto hlediska považoval tuberkulózní infekce mléčné žlázy skotu. Sněť slezinná anthrax antrax - byla rovněž častým tématem práce profesora Ševčíka a jeho spolupracovníků, kteří řešili problematiku nákazy komplexně. Akutní byla zejména potřeba desinfekce zvířecích kůží od zárodků antraxu (tehdy ve 20. letech minulého století byl oblíbeným prostředkem tzv. kyselý pikl, což byla směs 2% HCl a 10% NaCl). Na infekčnost antraxu poukázal příklad veterináře, který se infikoval při desinfekci zamořené stáje. Začátkem 20. let se profesor Ševčík věnoval aktuální nebezpečné nákaze moru skotu. Účastnil se v Polsku prací spojených s eradikací této nákazy a s opatřeními proti jejímu zavlečení na naše státní území. Výsledky práce skupiny odborníků vedly k vydání Nařízení vlády Republiky československé z 20. ledna 1921 k ochraně státního území před morem skotu. Byla stanovena ochranná pásma a pro účinné tlumení nákazy bylo nařízeno vybití vnímavých zvířat i podezřelých z nakažení. Návazné Nařízení ministerstva zemědělství z března 1921 posílilo dříve vydaná opatření o zákaz shromažďování lidí a o povinnost izolace lidí v napadeném infekčním dvorci. Rovněž byly stanoveny podmínky pro zákaz konání trhů, výstav zvířat a návštěv kostelů. Tento dokument uvedl i metody desinfekce ve chlévech v zemědělských provozech zde bylo doporučeno použití zejména páleného nebo chlorového vápna. V Polsku ve výrobním středisku Pulawy a v Brestu Litevském probíhaly výzkumné práce o moru a bylo vyráběno sérum proti moru. Profesor Ševčík publikoval ve Zvěrolékařském obzoru koncem roku 1920 obsáhlý a podrobný materiál o moru skotu a zúčastnil se ankety o moru skotu na jednání pořádaném ve Vídni v roce Byl i v čs. delegaci na 1. mezinárodním kongresu o tlumení epizootií v Paříži v roce O něm podal zevrubný referát s výše zmíněnými zásadami a nařízeními, uveřejněný ve Zvěrolékařském obzoru Tento kongres se konal koncem května Byly zde definovány podmínky pro pohyb zvířat, zejména přesuny skotu a prasat. Byla zde schválena metodika výzkumu způsobů a cest nakažení zvířat a příčin jejich rozdílné vnímavosti. Odborná komise doporučila zásady pro další postup v eradikaci moru skotu. Kongres schválil nařízení, podle kterého byl stát povinen okamžitě informovat všechny sousedící státy o každém novém výskytu onemocnění. Bylo schváleno povinné porážení zvířat nemocných, klinicky podezřelých i zvířat podezřelých z nakažení. Dále bylo zakázáno používat virulentní nebo nespolehlivě virulentní protimorové vakcíny k imunizaci zvířat ve státech, kde se mor skotu nevyskytl. Byla rovněž zakázána výroba protimorových sér a vakcín 17

18 v moru-prostých krajinách. Výjimka z tohoto nařízení platila pouze pro státní vědecké a výrobní ústavy. Zkušenost profesora Ševčíka se sérologií se uplatnila nejen při řešení vozhřivky, ale i jiných nákaz, např. paratyfového zmetání klisen. Zmetající klisny mají vysoký titr aglutinačních protilátek, nejméně 600, jako pozitivní reakci. Plicní nákaza skotu byla vděčným tématem výzkumných prací profesora, protože se zde dobře uplatňují všechny tehdy používané serologické metody: aglutinace, vazba komplementu i precipitace. Výsledky prací profesora Ševčíka o antraxu, moru skotu, vozhřivce, hřebčí nákaze, tuberkulóze a o sérodiagnostice nákaz vešly do učebnic v řadě evropských zemí, zvláště pak ty o antraxu a vozhřivce. Se svými spolupracovníky se profesor Ševčík zabýval i virovými chorobami. Ve výzkumu slintavky a kulhavky označil jako prakticky významnou skutečnost, že virus se samozahřátím rychle ničí, zvláště v tzv. balené mrvě, kompostované a přikryté hlínou bez přístupu vzduchu zde zaniká během 3 dnů, ve volně ložené mrvě přežívá 4 až 6 týdnů. Při oslavách stých narozenin Pasteurových v prosinci 1922 v Praze přednesl profesor Ševčík slavnostní projev, ve kterém charakterizoval nejdůležitější přínosy tohoto geniálního vědce pro lidstvo. Pasteur prokázal významný podíl mikroorganismu Vibrio septique ve vážných komplikacích chirurgických zákroků při léčbě ran. Výrazně ovlivnil poznání bakteriálních chorob, u antraxu stanovil možnost ochranného očkování termicky oslabenými kulturami, obdobný princip použil i proti původci cholery drůbeže a červenky vepřů a rovněž u osteomyelitidy a furunkulózy. V paměti lidí asi nejvíc zůstává jeho průkopnický výzkum, oslabil kmen vztekliny pasážováním přes králíka, a vypracoval schéma vakcinace proti vzteklině a stanovil tak základ ochranného očkování. S úspěchem vyřešil i příčiny nemocí vína, nemoci housenek bource morušového a v roce 1871 odstranil problémy při produkci piva. Přednášející profesor Ševčík připomenul i výrok Pasteura, který vysoce ocenil přínos a kvalitu veterinárního školství ve Francii slovy...kdybych byl nucen znovu začít svá studia, zasedl bych do lavic Vysoké školy veterinární v Alfortu. Za nedílnou součást své vědecké odborné činnosti považoval profesor Ševčík činnost popularizační. Publikoval v některých populárních časopisech pro laickou veřejnost, například do Praktického chovatele v roce 1924 a 1925 přispěl články O nakažlivých chorobách domácího zvířectva státem tlumených a O bacilech tuberkulosy a tuberkulinu. Tyto články informovaly zejména zemědělskou veřejnost o problematice tuberkulózy. Cenný byl i přínos těchto publikací jak pro rozvoj školy a její vážnosti u široké veřejnosti, tak i pro prospěch lidské společnosti i státu zvyšováním kulturní úrovně nejširších lidových vrstev (z textu návrhu komise na udělení řádné profesury profesoru Ševčíkovi 1925). Profesor přednášel v kurzech pro praktické i vojenské zvěrolékaře a rovněž v různých zvěrolékařských korporacích. Byl spoluautorem při výrobě vědeckých a populárních filmů o některých zoonózách, kromě dříve zmíněného filmu o moru skotu vznikly i filmy o vzteklině, vozhřivce a o července vepřů. Ústav bakteriologie pod vedením profesora Ševčíka prokazoval cenné služby i praktickým potřebám zemědělství. Vypracovali zde praktickou metodu způsobu hubení polních hrabošů výrobou kultur myšího tyfu. 18

19 Uvedený přehled odborných a vědeckých prací buď publikovaných, nebo přednesených na odborném fóru pokrývá jen zčásti mimořádný rozsah vědecké a odborné práce profesora Ševčíka. Lze jen litovat, že nebyl tomuto člověku dopřán delší běh života. Profesor Ševčík jako přednosta ústavu byl školitelem a vedoucím pracovníkem v dlouhé řadě disertačních prací, vypracovaných v jeho ústavu. Celkem bylo na jeho ústavu vypracováno 84 disertačních prací prakticky z celého spektra bakteriologie. Témata prací byla nejen všeobecně bakteriologického rázu, ale i serologické povahy, týkala se rovněž i problematiky imunity a imunizace. Některé z prací přispěly k obohacení a rozšíření práce v bakteriologické laboratoři. víc tušil, než řekl Zvláštní kapitolou výzkumné a vědecké činnosti profesora Ševčíka byly jeho experimenty v druhé polovině 20. let minulého století, které napověděly existenci tehdy dosud neznámého baktericidního agens v kulturách některých plísní. Jeden ze spolupracovníků profesora Ševčíka, doktor Otáhal, publikoval v roce 1946 své vzpomínky. Sdělil, že zastihl profesora Ševčíka zaujatého prohlídkou kultur ve zkumavkách, ve kterých bujely šedozelené povlaky plísní. Profesor mi řekl:...pane kolego, podívejte se na tyto zvlášť bohaté exempláře plísní, které svojí zvláštní životností spotřebují všechno z okolí. Jsou to jacísi všežravci. Zkuste to, zda by ty vaše tyčinky (tbc) též nespolykaly. Doktor Otáhal dále vzpomíná: Bylo-li v jeho námětech vždy hodně zajímavého, bylo řešení této záhady nad jiné lákavější, takže jsem se dal hned do práce a přenášel jeho penicilie do mých kultur, jejichž virulence byla předtím vyzkoušena. Kultury Penicillium notatum a Penicillium glaucum zachvátily v krátké době celou plochu živné půdy a utvořily kol shluku mykobakterií val, avšak ty zůstávaly netknuty.. Doktor Otáhal pokusy opakoval se stejným negativním výsledkem. Profesor mu pak řekl: Nevadí, možná jim zachutná něco jiného. Zkusíme to u kolegy Dobrovolského, který pracuje s bacily anthrakovými.... Zda byly tyto pokusy provedeny, doktor Otáhal již nevěděl. A profesoru Ševčíkovi již zřejmě nezbývalo příliš času zabývat se hlouběji touto problematikou. Jeho přítel profesor Novák vzpomínal, že v jeho laboratoři viděl kultury Penicillium glaucum na agarových půdách v Petriho miskách a ukazoval mu, jak kolonie těchto plísní potlačují růst některých kultur bakterií. Tehdy prý profesor Ševčík řekl:...je to zajímavé a třeba tomu věnovat pozornost... Po smrti profesora Ševčíka o něm prohlásil profesor Novák:...víc tušil, než řekl... jsem přesvědčen, že bychom měli penicilin o mnoho dříve a jeho objev pojil by se se jménem profesora Ševčíka... Jak je známo, princip účinnosti extraktů kultur plísní druhu Penicillium objevil a publikoval Fleming v Londýně v roce 1929, k průmyslové produkci penicilinu došlo až počátkem 40. let v USA. 100 let unikátního rukopisu V literárním odkazu profesora Ševčíka figuruje ještě jedna jeho odborná práce. Není evidovaná jako ostatní Ševčíkovy spisy. Nemá název, nemá obvyklou tiráž, není zařazena jako součást knihovny VFU, nýbrž je součástí osobních písemných materiálů od profesora Ševčíka, uložených v archivu VFU. Přitom je tato práce jednou z prvních v bohužel krátké odborné literární činnosti profesora Ševčíka. 19

20 Vzhledově se jedná o silný linkovaný sešit v tvrdých černých deskách. Obsahuje asi 180 stran rukopisného textu, textových tabulek a barevných vyobrazení (seznam kapitol je uveden v příloze). Písemný text se vyznačuje precizním krasopisem od první do poslední stránky. Přes tyto atypické znaky zaujímá toto dílo velmi významné místo v historii československé mikrobiologické literatury. První zápis v tomto sešitě nese datum 11. března Sešit tedy vznikal v době, kdy doktor Ševčík působil jako vojenský podzvěrolékař v 11. hodnostní třídě u pluku polních houfnic č. 3 ve slovinském Mariboru. Autor zde podrobně, pozorně a z hlediska pedagogického názorně zpracovává první praktický návod pro práci v bakteriologické diagnostické laboratoři. Při přípravě tohoto materiálu přitom vycházel nejen ze svých praktických poznatků získaných po dobu svého působení na stolici pro bakteriologii a hygienu domácích zvířat u profesora Schnürera na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni. Podle datací v sešitě a podle postupu a stylu zpracování je zřejmé, že převážný objem poznatků zde uvedených přinesl sám doktor Ševčík. V prvním oddíle je načrtnut přehled systematiky členění bakteriálních druhů. Jako diferenciační znaky jsou uvedeny: vzhled buňky (koky, protozoa, trypanosomy, spirochety, sporozoa, piroplasmy). Dále jsou charakterizovány jejich biologické a chemické vlastnosti přítomnost či absence bičíků, pouzder a spor, formy dělení buněk, vztah k teplotě druhy psychrofilní, mesofilní a termofilní, produkce fermentů, redukční schopnosti, vztah ke kyslíku, nitrifikace. Významným kritériem pro posouzení jednotlivých druhů je i vzhled jejich růstu v pevných a tekutých živných půdách, zejména v želatině, v bujonu a v mléku. V druhé kapitole z hlediska laboratorně praktického pohledu je uveden přehled vhodných živných médií tekutých a pevných: Agar-agar, agar glycerinový, cukrový, Drigalski, Endův, Löfflerova půda, Gassner, Hirrova půda a jiné. Poměrně obsáhlý je počet uvedených barvících roztoků a barvících metodik. Součástí kapitoly je i přehled potřebného strojního a přístrojového vybavení bakteriologické laboratoře. Ve třetím oddílu rukopisu bakteriologického praktika, sérologie, jsou podrobně popsány tehdy používané serologické metody: aglutinace, vazba komplementu, precipitace a konglutinace. Na základě vlastního sledování stanovil doktor Ševčík mezní hodnoty negativního, dubiózního či pozitivního výsledku reakce. Tato část spisu je provázena příslušnými tabulkami a vlastnoručně provedenými barevnými nákresy vzhledu reakcí. V průběhu své vojenské služby zajišťoval doktor Ševčík praktické vzdělávací či pokračovací kurzy pro laboratorní pracovníky, tzv. Fortbildungskurs. První z těchto kurzů je v sešitě datován na 11. až 30. března Tématy kurzů byly významné nákazy zvířat: tetanus, diftérie, botulismus, dysentérie, sněť šelestivá a anthrax. Doktor Ševčík vysvětloval vznik imunity, rozdíl mezi aktivní a pasivní imunitou. Účastníci kurzů byli seznámeni s metodami aktivní imunizace použitím buď plně virulentních bakterií nebo oslabených či umrtvených bakterií a bakteriálních extraktů. Je zde zmíněna i kombinovaná imunizační Lorenzova metoda. Tento pracovní sešit, sestavovaný doktorem Ševčíkem v období jeho nasazení v první světové válce, představuje základ prvního písemného praktika veterinární bakteriologické a serologické diagnostiky v Československu. 20

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 2004 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc.

Otto Wichterle. Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. Otto Wichterle Otto Wichterle se narodil 27. října 1913 v Postějově, jeho otec byl spolumajitelem firmy Wikov, která se zabývala výrobou zemědělských strojů a později i automobilů. V šesti letech se málem

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 159 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 08/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více