ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE"

Transkript

1 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1

2 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká Lípa 10 Farní charita Litoměřice 12 Farní charita Rumburk 15 Farní charita Lovosice 17 Oblastní charita Česká Kamenice 19 Oblastní charita Liberec 20 Oblastní charita Most 21 Oblastní charita Sobotka 25 Oblastní charita Ústí nad Labem 27 Povodně Děkovný dopis 30 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice 31 2

3 DUCHOVNÍ SLOVO Spravedlnost a láska Již od devatenáctého století se proti charitativní aktivitě církve stavěla námitka, kterou posléze rozvinulo především marxistické myšlení. Chudí prý nemají zapotřebí charity, nýbrž spravedlnosti. Skutky lásky (caritas), almužny, by ve skutečnosti pro bohaté měly představovat způsob, jak se vyhnout nastolení spravedlnosti, jak utišit vlastní svědomí, uchovat si své pozice a přitom dále upírat chudým jejich práva. Místo toho, aby se prostřednictvím jednotlivých děl lásky (caritas) podporovalo udržení stávajících podmínek, je třeba vytvořit spravedlivé uspořádání společnosti, v němž by všichni dostávali svůj podíl na statcích světa, a tudíž by nepotřebovali skutky lásky (caritas). V uvedené argumentaci je kus pravdy, ale popravdě řečeno také nemálo nesprávnosti. Je pravda, že pro stát by mělo být základní normou, že usiluje o spravedlnost a že účelem spravedlivého sociálního řádu je to, aby každému byl při respektování principu subsidiarity zaručen jeho podíl na společných statcích. Právě to také křesťanská nauka o státu a sociální nauka církve stále podtrhovala. Otázka spravedlivého uspořádání společnosti vstoupila z historického hlediska do nové situace, když se v devatenáctém století utvářela západní industriální společnost. Vznik moderního průmyslu znamenal zánik starých sociálních struktur a prostřednictvím masy námezdně pracujících způsobil radikální změny ve složení společnosti, v níž se rozhodující otázkou stal poměr mezi prací a kapitálem. Uvedená otázka v takovéto podobě dříve nebyla položena. Výrobní struktury a kapitál se najednou staly novou mocí spočívající v rukou nemnoha lidí. Na základě toho pak byla masám pracujících upírána jejich práva, čemuž bylo třeba se vzepřít. Encyklika DEUS CARITAS EST Benedikt XVI. 3

4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Ve dnech se v Domově na Dómském pahorku (FCH Litoměřice) konalo kolegium pro seniory. Zúčastnili se zástupci všech diecézí, kteří mají na starosti péči o seniory v 9:30 hodin se na Diecézní charitě Litoměřice uskuteční pracovní setkání ředitelů OCH, FCH litoměřické diecéze. 4

5 EKONOMICKÉ INFORMACE Vzdělávání , v 9:30 hod. proběhne v aule vzdělávacího střediska (Máchova ulice) CHČR Praha seminář na téma DPH v neziskových organizacích. Lektorka semináře - ing. Christophová Program semináře: 1) Legislativní novinky v oblasti DPH, zejména ve vztahu k neziskovým organizacím k a v průběhu roku ) DPH a osvobozené plnění dle příslušných ustanovení zákona o DPH - zejména sociální a zdravotní služby a služby související. Služby, které už nelze považovat za související služby. 3) DPH u příjmů za reklamu, pronájmů jak nebytových prostor, tak zařízení. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor apod. DPH týkající se stravovacích služeb, vzdělávacích služeb rozlišení při poskytování pro klienty a zaměstnance, popř. cizí subjekty. Jak postupovat při zajištění stravování pro zaměstnance odpočet na vstupu, odvod DPH na výstupu. 4) DPH při investiční výstavbě v případě sociálního bydlení kdy může dodavatel fakturovat sníženou sazbu DPH. 5) Jak je to s DPH u automobilů. DPH u prodeje majetku apod. 6) Jak nastavit smluvní vztahy mezi charitami (samostatné právní subjekty), aby přeúčtování nákladů nebylo považováno za poskytování služeb, u kterých by bylo nutno odvádět DPH (např. formou společného projektu - partneři v projektu, apod.). Nadace Česká spořitelna Upozornění charitám, které obdržely finanční prostředky od Nadace České spořitelny: vyúčtování včetně kopií dokladů, hlavní knihy a závěrečná popř. průběžná zpráva o čerpání prostředků TS 2010 Darovací smlouvy budou rozeslány na FCH, OCH, FÚ v termínu od do , finanční prostředky DCH poukáže na příslušné účty až po obdržení podepsaných DS oběma stranami. Darovací smlouvy budou vystaveny na tzv. výtěžek TS 2010, na režii a na TMobile. Upozornění: vyúčtování TS 2010 (hlavní kniha, kopie dokladů, tabulka s čerpáním prostředků) k odeslat na DCH Litoměřice do

6 CO SE DĚJE V CHARITÁCH DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Prezentace národních kultur v Pirně Spolupráce Diecézní charity Litoměřice s německými sousedy je již téměř na denním pořádku, uvítali jsme tedy i nabídku německé Charity Caritasverband für die Diözese Dresden - Meissen aktivně se zúčastnit prezentace kultur, která se konala v sobotu v Pirně (Německo). Každým rokem v květnu se na náměstí v Pirně koná přehlídka kultur z nejrůznějších koutů světa, pod heslem Jsme tady legálně. Jednotlivé národy zde mají možnost představit svoji kulturu a přiblížit se tak zemi, ve které se rozhodly žít, tedy Německu. Také organizace, které pracují s cizinci měly možnost představit vlastní činnost a prostřednictvím svých klientů také jejich vlastní kulturu. Široká nabídka tradičních výrobků a pokrmů jednotlivých národů byla samozřejmostí. Na podiu se vystřídali např. představitelé africké, indické či romské kultury, ale nechybělo ani vystoupení v podání dětí či dospělých zastupujících kulturu německou. Jednotlivé kultury či organizace se dále představily v připravených stáncích, kde nabízely jak zmiňované výrobky či pohoštění, tak nejrůznější propagační materiály. 6

7 Diecézní charita Litoměřice mohla svou činnost, kterou kromě jiného zaměřuje také na cizince, představit ve stánku, který sdílela společně s Oblastní charitou Most a výše zmíněnou Charitou německou. Návštěvníci přehlídky se zájmem prohlíželi připravenou prezentaci Charit jak mostecké, tak litoměřické, která byla samozřejmě v českém i německém jazyce. Nové informace zajisté zpestřilo také vystoupení mostecké Charity a pohoštění, které připravila jak Oblastní charita Most, tak ve formě výborných koláčků maminky s Domova sv. Máří Magdalény (Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, zařízení Diecézní charity Litoměřice) v Jiřetíně pod Jedlovou. Diecézní charita Litoměřice se této akce účastnila již několikrát a pevně věříme, že tomu tak bude i v letech následujících. Poznáváme nové kamarády V Litoměřicích a okolí stále narůstá počet cizinců, Diecézní charita Litoměřice se tedy rozhodla přiblížit jejich kulturu místním obyvatelům a umožnit tak vzájemné poznání. Koncem května 2010 proběhl poznávací zájezd do zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kterého se zúčastnilo téměř 50 dětí navštěvujících Mateřskou školu ve Stránského ulici v Litoměřicích včetně pedagogického dozoru, dále pak 6 dětí cizinců ze třetích zemí hlášených k pobytu na území správního obvodu Litoměřice ve věku 1 8 let, 6 dospělých rodinní příslušníci těchto dětí a 1 pracovník Diecézní charity Litoměřice. 7

8 8

9 Všichni účastníci zájezdu se sešli právě před zmiňovanou MŠ a společně pak dvěma autobusy vyrazili směr Ústí nad Labem. Po dopolední svačině byl společný výlet zahájen vzájemným představováním, které uvedl zúčastněný pracovník Diecézní charity Litoměřice. Děti cizinců stejně jako početnější skupina českých dětí zazpívaly písničku ve svém rodném jazyce a následovalo předání dárků ze strany českých dětí, které si pro své přistěhovalé kamarády připravily drobné pozornosti. Jelikož bylo dětí mnoho, rozdělili jsme se do několika skupin podle věku českých dětí, přičemž skupina dětí cizinců se držela většinou pospolu a přebíhala mezi jednotlivými skupinami dětí českých. Přestože většina dětí z ciziny rozuměla díky svému krátkému pobytu v ČR jen velmi málo česky, dorozumět se zvládly bez problémů. Zato děti české se nestačily divit, že jim rozumí, když oni dětem z ciziny nerozumí jediné slovo. Ani dětská zvídavost nezůstala skryta. Děti cizinců byly poněkud stydlivější, zato české děti kladly nejrůznější dotazy na zemi a prostředí, ze kterého jejich, nyní již kamarádi, přijeli. Podivovaly se exotickým zvířatům, jež jsou v cizí zemi přirozenou součástí a v zoologické zahradě je mohly dokonce na vlastní oči vidět. Unaveni z půldenního cestování se všichni na konci prohlídky sešli a společně odcestovali zpět do Litoměřic. Nepochybuji, že záměr sblížit dvě odlišné kultury žijící na území města Litoměřic se podařil. Pracovníci Diecézní charity Litoměřice na ZŠ Na území bývalého okresu Litoměřice bylo k hlášeno k pobytu přes 6000 cizinců. Litoměřice jsou tak okresem s nejvyšším počtem cizinců v Ústeckém kraji. Je samozřejmé, že tito lidé přicházejí také s dětmi, které musí navštěvovat školu a právě na základě toho byla Diecézní charita Litoměřice oslovena. Paní učitelka druhé třídy ZŠ nás požádala, zda bychom nemohli připravit seznamovací hodinu pro české žáky a jejich novou spolužačku, která se přistěhovala z Mongolska. Neváhali jsme. Po pečlivé přípravě a se slečnou překladatelkou jsme strávili dvě hodiny s dětmi a snažili se nejen dětem českým přiblížit Mongolsko, ale také jejich nové spolužačce představit zemi, do které přišla. Čas ve škole byl příjemný a děti nadšeně spolupracovaly. Jelikož se s podobnými problémy setkávají nepochybně i na jiných školách, rádi přijmeme další nabídky, kde budeme moci využít bohatých zkušeností svých zaměstnanců. 9

10 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA V Kouli bylo rušno Ve Farní charitě Česká Lípa se ve čtvrtek 27. května uskutečnil Den otevřených dveří při příležitosti slavnostního otevření Klubu Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Centra pro děti a mládež. Oba projekty Farní charity, které na sebe svou činností úzce navazují a vzájemně se doplňují, zahájily svou činnost 1. dubna. Centrum pro děti a mládež, je zaměřeno na volnočasové aktivity a financuje jej Město Česká Lípa a Úřad vlády ČR. Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je registrovanou sociální službou, která je financována z individuálního projektu IP-1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který financuje Evropský sociální fond. Smyslem práce v těchto zařízeních je vést mladé lidi ve věku 15 až 26 let k zodpovědnosti za svůj vlastní život. Usilovně pracujeme na tom, aby se mladí vrátili na trh práce a nebyli závislí na sociálních dávkách. Pokud chtějí naši pomoc, musí na sobě pracovat a respektovat stanovená pravidla. Klub Koule, ve kterém se slavnostní otevření odehrálo, praskal v prvních dnech ve švech, přišlo na 60 klientů, a proto bylo zapotřebí vyloučit ty zájemce, kteří nepatřili do cílové skupiny. Nyní Klub denně navštěvuje v průměru 25 klientů. 10

11 Vzácným hostem slavnostního aktu v Klubu Koule byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který učinil Klubu požehnání. Dále jsme uvítali vedení Diecézní charity Litoměřice, manažery z Krajského úřadu v Liberci, představitelé Města Česká Lípa, zástupce místního tisku a regionální televize Genus a spoustu dalších milých hostů. Přítomní si se zájmem prohlédli prostory Klubu, s jejichž výtvarným řešením nám byl nápomocen akademický malíř Atila Vörös. Věříme, že v Kouli bude stále rušno a že bude naplněna symbolika pomyslné sysifofské koule, kterou klienti na začátku valí před sebou a na konci ji vítězně nesou nad hlavou. Zdroj: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa,

12 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v Litoměřicích Farní charita Litoměřice realizuje od projekt zaměřený na pracovní integraci mužů a žen ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Cíle projektu jsou zaměřeny na vyrovnávání příležitostí cílovým skupinám obyvatel před vstupem na trh práce a na vytvoření pracovních míst. Realizace je naplánovaná na dva roky. Projekt nabízí odborné poradenství a podporu vedoucí k aktivizaci a motivaci hledat a udržet si pracovní místo. Účastníci absolvují vzdělávání v komunikačních dovednostech a získají odbornou praxi. Farní charita vytvoří a nabídne účastníkům 18 pracovních míst ve vybraných profesích. Součástí projektu je také motivační program sestávající z přímé podpory účastníků projektu a monitoring trhu práce. Projekt je určen pro nezaměstnané z cílových skupin osob z Litoměřic a okolí. Do projektu se mohou zapojit osoby se zdravotním postižením s výjimkou těžce zrakově postižených, osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a osoby starší 50 let. Projekt nabízí pro 60 účastníků: pracovní poradenství, kurz komunikace, pracovní místa na zkoušku (návaznost na teoretickou přípravu získanou v rekvalifikačním nebo kvalifikačním kurzu), vykonání odborné praxe a přímou podporu účastníkům projektu (úhradu rekvalifikačního kurzu spolu s úhradou cestovného, příp. ubytování, stravné, dále úhrada poplatku za vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do zaměstnání, motivační příspěvek). V rámci projektu vytvoříme 18 pracovních míst. Odborná praxe a pracovní místa jsou nabízena v pracovních pozicích: administrativní pracovník/ce, pracovník/ce v prádelně (žehlírna, šicí centrum), pracovník/ce pro úklid, pečovatel/ka, pomocná síla v kuchyni a údržbář/ka. Realizace projektu je rozdělena do několika běhů, nyní probíhá kurz komunikace druhého běhu. Účastníci prvního běhu již absolvovali také odbornou praxi a někteří nastoupí na pracovní místa. Pokud hledáte práci a patříte do některé cílové skupiny projektu, můžete nás kontaktovat na níže uvedená telefonní čísla v pracovní dny od 7,00 do 18,00 hod. Další účastníky budeme oslovovat ke konci června. Kontakt: Pavla Soukupová, manažer projektu , Bc. Lenka Kuti, konzultant projektu Více na webových stránkách organizace: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky 12

13 Svěcení kaple Božího Milosrdenství v Domově na Dómském pahorku Ve středu 26.května v 15:00 hodin jsme společně oslavili otevření a posvěcení kaple Božího Milosrdenství v domově pro seniory na Dómském pahorku. Naši klienti, někteří zaměstnanci a vedení Farní charity se zúčastnili slavnostní Mše svaté. Přišli i pozvaní hosté: pan starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, místostarosta Jiří Landa, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, kněží otec Józef Szeliga a otec Jaroslav Stříž. Mši svatou a svěcení kaple, v doprovodu chrámového katedrálního sboru, sloužil v zastoupení otce biskupa Jana Baxanta Monsignore Karel Havelka děkan litoměřický, který slouží pravidelně každou středu v našem domově bohoslužbu. Po slavnostním vysvěcení kaple, oslavy pokračovaly ve společenském sále, kde pro všechny zúčastněné čekal připravený raut. 13

14 Aktivity klientů Domova na Dómském pahorku V období duben-červen 2010 v Domově na Dómském pahorku proběhlo několik společenských akcí k pobavení obyvatel domova. Kromě tradičního barvení vajíček, pečení velikonočních beránků a výroby jarních dekorací se tři obyvatelky domova zúčastnily soutěže Šikovné ruce v Lysé nad Labem dubna. Mezi výrobky, které byly do soutěže zaslány, byly vyšívané dečky a paličkované jarní dekorace. I přesto, že se obyvatelky neumístily na předních místech, byly jim předány Pamětní listy s odznakem a malý dárkový balíček. Možná to vyjde za rok na dalším ročníku soutěže. Ještě týž měsíc do Domova zavítal hudební soubor Křešičanka-Pustajka. Protože je lidé velmi dobře znají, zájem o akci byl velký. Jen jsme byli překvapení z počtu účinkujících skupiny (4). Na výkonu to však nic nezměnilo, opět hráli a zpívali výborně. Dalším kulturním zážitkem našich obyvatel bylo květnové vystoupení pana Klabana, který svým zpěvem s doprovodem harmoniky rozveselil a zahřál u srdíčka snad všechny zúčastněné. I toto vystoupení mělo velký počet posluchačů. Začátkem května, v rámci projektu Síla lidskosti byl promítán obyvatelům domova film o siru Nicolasovi Wintonovi, zachránci 669 židovských dětí. S tímto projektem přišly tři studentky Komunitní školy. Promítání se zúčastnilo asi 15 obyvatel domova. Všem se film velmi líbil, některé obyvatele při vzpomínkách na toto období až rozplakal. K dalším aktivitám, do kterých se naši obyvatelé zapojili, je projekt,,adoptuj panenku a zachráníš dítě. Tento projekt rozvíjí UNICEF (Dětský fond OSN) v České republice od roku Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světěpanenky. Na tomto projektu se podílíme výrobou panenek. Ivana Kretová 14

15 FARNÍ CHARITA RUMBURK Do třetice se čtvrťáky Nízkopraháč Žijeme spolu již po třetí hostil žáky 4.B ze ZŠ U Nemocnice v Rumburku. V prostorách nízkoprahového klubu se uskutečnila v rámci vyučování společná setkání pracovníků charity a žáků základní školy s doprovodem paní Mgr. Věry Ruttové, která v této třídě výtvarnou výchovu vyučuje. 15

16 Nápad setkávat se, společně něco vytvořit, ukázat dětem možnosti, jak trávit volný čas a seznámit je s prací místní charity měli pracovníci již dlouho v hlavě. Realizaci myšlenky si Martina Škodová s Věrou Ruttovou domluvily na komisi SPOD, které jsou obě členkami. Věřme, že třetí setkání, kde žáci dokončili své výrobky z keramiky, nebylo zdaleka poslední. Přesto, že si každý ztvárnil svou představu slunce, budou nakonec výtvory spojeny v jeden celek sluneční stěnu. Ta bude ke shlédnutí v prostorách základní školy a bude současně použita při plánované výstavě společně s kresbami žáků, kterými nám na oplátku daly děti najevo své pocity a dojmy z těchto setkání. Sen byl korunován úspěchem a odměnou byly realizátorům úsměvy na tvářích těchto dětí, kdy si mnozí z nich mohly poprvé vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Autor článku: Martina Škodová, ředitelka 16

17 FARNÍ CHARITA LOVOSICE Pavlína Lendelová, Miss Roma 2010 Oznamuje se všem, že Miss Roma pro rok 2010 je z Lovosic a jmenuje se Pavlína Lendelová. Pavlína se společně se svou sestrou Denisou zúčastnila 24. Dubna 2010 desátého ročníku soutěže královny krásy v Hodoníně, odkud si přivezla nejcennější korunku, korunku vítězství. A byl to zřejmě jediný ročník této soutěže, kdy společně soutěžily dvě sestry. Pavlíně je 17 let, studuje v Roudnici nad Labem druhý ročník Střední odborné školy se zaměřením na provoz sociálních služeb. Pavlína strávila před samotnou volbou královny krásy týdenní soustředění plné příprav na slavnostní večer. 17

18 Když se na podzim do této soutěže přihlašovala, netušila jednak co ji čeká a už vůbec ne, že se pro rok 2010 stane královnou krásy. Sama také po vyhlášení vítězek konstatovala, že vítězství nečekala a že vítězství přála všem děvčatům. Pavlíně totiž nechybí vlastnosti jako empatie k druhým nebo umění radovat se z úspěchů druhých. I přesto, že se Pavlína stala letošní královnou krásy a ráda by se v budoucnu věnovala fotomodelingu, chce nejprve dokončit studium na střední škole. Výhra v této soutěži Pavlíně zcela určitě přinesla řadu nových příležitostí, od své korunovace získala řadu nových zkušeností a zážitků, jedním z nich je například zkušenost s živým natáčením v České televizi. Věra Lendelová, Farní charita Lovosice 18

19 OBLASTNÍ CHARITA ČESKÁ KAMENICE Jak se žije na charitě??? Jelikož i na Charitě v České Kamenici, žijí lidé, kteří dokáží vnímat krásy jara, rozhodli jsme se, že tuto krásnou skutečnost oslavíme,,jarním výstupem na Zámečák. Tolik nás tato akce oslovila, že jsme se rozhodli, ponechat si ji jako každoroční jarní tradici a zahajovat tím turistické období naší Travel Company. Hned příští týden na to jsme se rozhodli zdolat horu Jedlovou, samozřejmě i s výstupem rozhledny a navštívit hrad Tolštejn, který je nedaleko. Naplánovali jsme odjezd, trasu, připravili batožinu a nezbytné svačinky a vydali se směrem k vrcholům. Krátce po výstupu z vlaku na nádraží v Jedlové, se nám část naší Company vzdálila, jelikož jejich nožky jsou rychleji jdoucí, nicméně druhá polovina šla svým přiměřeným krokem, kochala se krásou okolí či i s námi samotnými zvěčňovala zamlženou přírodu na digifotografie. Naše úsměvy vypovídali o tom, že je nám dobře a že se náramně bavíme. Jdeme, jdeme, fotíme, fotíme, odpočíváme a zase fotíme, jsme skoro pod vrcholem v konečné fázi nejnáročnějšího výstupu. Už nemůžeme, ani se již tolik nesmějeme, když nám zazvoní mobil První část zjišťuje, kde se naše skupina nachází, předpokládaje, že jsme již nedaleko potvrzujeme :,,Už jsme tady, hned tam budeme. Nicméně se doplazíme těsně pod rozhlednu a naše tolik očekávaná a nedočkavá skupinka nikde. Je nám to divné, obcházíme rozhlednu, kontrolujeme, zda nejsou již nahoře a nepozorují nás, nahlížíme do restauračního zařízení, nikde však nejsou. Asi na 40m2 je nemůžeme nalézt. S podivem vytáčíme mobil naštěstí je v každé skupince jeden první věty zněly nějak takto :,,No, kde jste? My jsem tady! -,,No, to my jsme taky tady! -,,To je divné, my Vás nevidíme -,,No, my Vás taky ne! a pak někoho už ani nevím koho napadlo:,,a kde vlastně jsou??? -,,A kde vlastně jste??? -,,No na Tolštejně přece! -,,Ale my jsme na Jedlové následoval několikaminutový smích, obě strany držely mobily, stály na kopcích vedle sebe a smály se jako by je přepadl nějaký nakažlivý smějící se virus. I přesto, že na Jedlovou dorazila pouze část a navíc byla mlha, že by se dala krájet, jak to říkají v Rákosníčku, i přesto všechno to pro nás byl skvělý den a my si ho náramně užili se všemi radostmi i strastmi, co k výstupům prostě patří. Cestou zpět jsme zvládli i Tolštejn, zatímco první část byla již dávno na nádraží. Ti, co si zprvu mysleli, že zvládnou pouze jeden výstup a někde v lesním přítmí na nás počkají, zvládli obě tyto zajímavosti a krásy Lužických hor. Ti, kteří rychlou nožkou utekli nám, byli pouze na Tolštejně a po celou dobu pak čekali v blízkosti nádraží, až my se dokocháme. Setkání bylo opět se smíchem, bylo ho tolik, že jsme si chvílemi nedokázali ani sdělit dojmy. Myslím, že budeme mít všichni aktéři do jednoho na co vzpomínat. Markéta Kordová 19

20 OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Liberci Veletrh poskytovatelů sociálních služeb je pro nás poskytovatele sociálních služeb výbornou možností nahlédnout do práce kolegů, vyměnit si poznatky z naší práce a prezentovat poskytovatele, kterého zastupujeme. Letošní veletrh služeb se konal dne v prostorách zábavního centra Babylon. Zahájení veletrhu bylo stanoveno na 10:00hod, ale my poskytovatelé jsme měli možnost připravit si své stoly určené k prezentaci zařízení a vystavení výrobků již od 8:00hod. Zvláštností nás pracovníků v sociálních službách je, že jsme svou prací v dobrém slova smyslu potrefeníj. Pokud se ptáte jak se tato posedlost projevuje je to tak, že se rozeběhneme po sále a vzájemně si prohlížíme výrobky našich klientů, chválíme společnou práci terapeutických pracovníků a klientů. Nakupujeme si krásné výrobky, kterými obdarováváme svoje nejbližší, protože v každé maličkosti vyrobené lidskou rukou, je zakleto kousek osobnosti těch, kdo na výrobcích pracovali. Pořadatelé nám připravili i pěkný program, v jehož průběhu se prezentovali klienti některých zařízení, a to napříč věkovými skupinami. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení zpěvačky H.Janků, která roztančila všechny. Vidět děti z ústavů sociální péče a vozíčkáře tančící s takovým zaujetím a bez zábran dává nám lidem občas naříkajícím na malé bolístky morální políček. Tito lidé mají důvod naříkat a přesto se většinou velmi rádi smějí! Pro veřejnost mám jednu radu, využijte možnosti podívat se při těchto příležitostech, jako jsou veletrhy poskytovatelů sociálních služeb a nahlédněte do míst, která jsou Vámi neprozkoumána a obohatíte se o nové zážitky. zapsala: Květa Zedková 20

21 OBLASTNÍ CHARITA MOST Partnerství Most-Marienberg v mostecké Charitě V rámci partnerství měst Most-Marienberg fungují dlouhodobě i kontakty mezi Oblastní charitou Most a Základní školou Vévody Heinricha Marienberg, stvrzené v roce 2008 kmotrovskou smlouvou. Ve druhé polovině května se uskutečnilo setkání dětí v Charitním nízkoprahovém dětském klubu Sovička v Mostě, kde nás navštívila skupina německých žáků, kteří chodí do kroužku českého jazyka. Předvedli nám, co již umí v naší mateřštině, děti ze Sovičky předvedly výrazový tanec, pak jsme si společně hráli, vyměnili vyrobené dárky a při společném zpívání se i vyfotografovali. Závěrem setkání se naši malí hosté při prohlídce centra města dověděli něco o jeho historii a současnosti, a také proč se mu říká město "Fénix". Partnerský plán pro letošní rok slibuje dále mj. společnou návštěvu představení "Klaunský orchestr" v Divadle rozmanitostí v Mostě, či adventní setkání v Marienbergu. Brigita Janovská 21

22 Naše přátelství je pětileté Koncem května navštívíli Oblastní charitu Most institucionální partneři z německých měst Mittweida a Lunzenau. Jedná se o pětileté úspěšné kontakty v sociálně-kulturní oblasti, v jejichž rámci se uskutečnila již řada úspěšných setkání a odborných exkurzí nejen pro zaměstnance a dobrovolníky Charity, ale např. i pro vedení města Osek. U našich přátel jsme měli možnost mj. poznat rozvinutý sociální systém v péči o seniory či sociální stavby se všemi atributy současných nejvyšších požadavků na jejich vybavení v zemi našich západních sousedů. U nás se naši hosté zajímali o sociální práci s dětmi a mládeží. Navštívili tak nízkoprahový dětský klub, kde jim děti zazpívaly a zatančily, a tak zvaný Čtvrteční klub, určený postižené mládeži a mladým dospělým s jejich rodiči, kde se zájmem přihlíželi kanisterapii i výtvarné činnosti s pomocí dobrovolníků. V obou zařízeních byli hosté obdarováni výkresy a drobnými kreativními předměty, oni na oplátku věnovali dětskému klubu i klubu postižených finanční dar a do Charitní kroniky zapsali k pátému výročí krásný zápis. V rámci návštěvy si delegace prohlédla město Most a její členové se pochvalně vyjádřili na adresu kultivovaného náměstí s komerčně-společenským centrem Central. Při závěrečném loučení popřáli naší zemi šťastný výsledek voleb. Brigita Janovská 22

23 Oblastní charita Most ukončila dvouletý projekt Oblastní charita Most ukončila o prvním červnovém víkendu dvouletý projekt s Lidovou solidaritou Freiberg, na němž se podílela všechna její střediska v regionu. Jednalo se o setkávání sociálně znevýhodněných dětí a rodin z českého a německého příhraničí, ale i odborné semináře a kulturní poznávání určená zaměstnancům i dobrovolníkům obou institucí. V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada pěkných akcí v Mostě, Oseku i v německých městech Freiberg a Flöha či přímo v lůně Krušných hor. Tak tomu bylo i v posledním případě, kdy se třicetičlenná česko-německá skupina rodin s dětmi setkala v krušnohorských lesích v zařízení Jugendherberge Hormersdorf. Společně jsme poznávali přírodu, v horském potoce nacházel polodrahokamy, které jsme pod odborným vedením brousili, leštili a vyslechli k tomu i přednášku o mineralogii. Dovádění na hřišti a u táboráku zakončilo program prvního dne. Za krásného jarního horského rána nás němečtí přátelé druhý den pozvali do výletního místa Greifensteine, kde jsme obdivovali úžasné skalní útvary, výkony horolezců i krušnohorskou tradici, vše v nadmořské výšce téměř sedm set metrů, kde teprve kvetly tulipány. Během dvouleté spolupráce byla navázána neformální přátelství, společně jsme navštívili mj. krušnohorský advent, zámek Augustusburg, hrad Hněvín, novoroční koncert v mosteckém divadle či Osek s klášterem a památníkem Nelson. Obě strany si přejí v přeshraničních kontaktech pokračovat a česká delegace byla již pozvána v říjnu na slavnost 65. výročí založení Lidové solidarity. Brigita Janovská Děti dětem V měsíci květnu proběhla na 3. Základní škole s rozšířenou jazykovou výukou v Litvínově dobrovolná sbírka hraček a her pro děti z Oblastní charity Most. Paní učitelky informovaly své žáčky i jejich rodiče na třídních schůzkách o tom, komu bude sbírka předána a kam mají děti hračky nosit. Ve středu 9. června se děti i zaměstnanci z Oblastní charity Most vydali do Litvínova sbírku převzít. Pro každé charitní dítko byla na školní lavici u žáků třídy 5.A připravena hračka, kterou si mohly děti vzít rovnou s sebou domů. Dětem z charity zářily očička radostí, svou vybranou hračku si pevně tiskly i v tramvaji na zpáteční cestě do Mostu. 23

24 Zaměstnanci charity děti informovali o tom, co to charita je a komu pomáhá a celou třídu i s paní učitelkou třídní pozvali na oplátku do charitního Nízkoprahového zařízení Sovička do Mostu. Páťáci dětem zazpívali písničku a děti z charity na oplátku předaly žákům drobné dárky. V závěru setkání dětí došlo k velkému poděkování žákům i paní učitelce Evě Merhautové, která sbírku koordinovala. Žáci školy dokázali nahromadit spoustu plyšáků, her, stavebnic, autíček i aut ale také knížek.velmi oceňuji přístup paní učitelky Merhautové, která dokázala děti i jejich rodiče nadchnout pro dobrou věc. Hračky budou rozděleny do nízkoprahových zařízení Sovička a Pastelka, do kterých dochází znevýhodněné děti ve věku od 4 do 15 let. Škola také věnovala nízkoprahovému zařízení Sovička vyřazené knihy ze školní knihovny. Je dobře, že v současné době dokáží děti pomáhat dětem. Možná si to ani žáci školy neuvědomili, ale dokázali svou sbírkou hraček podpořit činnost Oblastní charity Most. Dovoluji si touto cestou žákům, rodičům i zaměstnancům 3. ZŠ v Litvínově, kteří se na sbírce aktivně podíleli, poděkovat za podporu humanitárního díla. Jana Štiková, vedoucí střediska NZDM a SAS 24

25 OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Jsme tu pro vás Dne proběhlo slavnostní zahájení provozu Domu společenských funkcí v Sobotce (DSF). Otevření proběhlo za účasti obyvatel Domu s pečovatelskou službou Města Sobotky, poslankyně sněmovny parlamentu České republiky za ČSSD Hany Orgoníkové, starosty Města Sobotky Stanislava Tláška, místostarosty Jaroslava Šolce, prvního náměstka hejtmana KÚ KHK Josefa Taborského, dále ředitelky Libuše Kollové, pana děkana Zdeňka Maryšky a zaměstnanců Oblastní Charity Sobotka. Slavnostní otevření se neslo v duchu plného očekávání. Přestřižením pásky H.Orgonikovou a L.Kollovou se otevřely nové prostory určené našim seniorům. Všichni zúčastnění byli pozváni do těchto prostor. První z těch, kteří vystoupil byl zástupce starosty Města Sobotky pan J.Šolc. Ten ve svém proslovu představil, s jakým záměrem se Dům stavěl a jak byla jeho výstavba financována. Ředitelka Oblastní Charity Sobotka L. Kollová představila služby, které budou v DSF nabízeny. Tyto prostory má OCH Sobotka v pronájmu od Města Sobotky. Po úvodním slovu následoval slavnostní přípitek a občerstvení ve formě jednohubek, připravené zaměstnanci OCH. Prostory budou sloužit jako víceúčelová místnost, kde chceme poskytovat vše, co k harmonickému životu člověk potřebuje. Připravujeme podle přání klientů kavárnu. Nabídka je rozšířena o aktivizační činnosti, společenské a kulturní programy a to vše díky houževnatosti ředitelky Oblastní Charity L.Kollové. Pod věčně usměvavou tváří se skrývá duševní síla, kterou rozdává všem lidem kolem sebe. Její přínosná práce se seniory je hodna obdivu, stála u zrodu Domu pokojného stáří v Libošovicích, Charitní pečovatelské služby v Sobotce, poskytla mnoha lidem naději na klidné chvíle stáří. Dům společenských funkcí se nachází v traktu Domu s pečovatelskou službou (DPS) Města Sobotky. Jsou zde již několik let ubytováni senioři, které jsme také pozvali na toto otevření. Měli jsme s nimi příjemné inspirativní setkání pro navázání dalších služeb. Jako jsou doprovody k lékaři, institucím, dovoz oběda, nákupy, hygienické a jiné úkony, které jsou nezbytné pro chod domácnosti. Tyto služby je třeba vykonávat srdcem s velkou dávkou empatie o čemž nás denně přesvědčuje práce našich pečovatelek Ludmily Víchové, Stanislavy Medkové. Útulné, esteticky vybavené, vyvážené, prosvětlené prostory přesvědčily naše seniory o tom, jaké skýtají příjemné posezení. Těšíme se na společné chvíle s Vámi sdílené. Jana Haznerová - sociální pracovnice CHPS 25

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 3/2009 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 3/2009 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OBS AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Pražské fórum o sociální solidaritě v Evropě...5 Obchod s lidmi...5 Sedmé multikulturní trhy

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM

DIECÉZNÍ CHARITA LITOM DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 4/2006 ZPRÁVY CHARITY 2 FARNÍ OBSAH CHARITA LITOMĚŘICE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE,

DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, Dómské nám. 10, tel./fax: 416 731 452 tel. 416 735 606 E-mail: dchltm@dchltm.cz, Internet: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 2/2006 2 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE OBSAH Duchovní slovo

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3., říjen 2014 VŠECHNY BARVY DUHY 2014 KLOBOUK DOLŮ! Vyprodané Divadlo Antonína

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více