ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE"

Transkript

1 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1

2 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká Lípa 10 Farní charita Litoměřice 12 Farní charita Rumburk 15 Farní charita Lovosice 17 Oblastní charita Česká Kamenice 19 Oblastní charita Liberec 20 Oblastní charita Most 21 Oblastní charita Sobotka 25 Oblastní charita Ústí nad Labem 27 Povodně Děkovný dopis 30 Sbírkové konto Diecézní charity Litoměřice 31 2

3 DUCHOVNÍ SLOVO Spravedlnost a láska Již od devatenáctého století se proti charitativní aktivitě církve stavěla námitka, kterou posléze rozvinulo především marxistické myšlení. Chudí prý nemají zapotřebí charity, nýbrž spravedlnosti. Skutky lásky (caritas), almužny, by ve skutečnosti pro bohaté měly představovat způsob, jak se vyhnout nastolení spravedlnosti, jak utišit vlastní svědomí, uchovat si své pozice a přitom dále upírat chudým jejich práva. Místo toho, aby se prostřednictvím jednotlivých děl lásky (caritas) podporovalo udržení stávajících podmínek, je třeba vytvořit spravedlivé uspořádání společnosti, v němž by všichni dostávali svůj podíl na statcích světa, a tudíž by nepotřebovali skutky lásky (caritas). V uvedené argumentaci je kus pravdy, ale popravdě řečeno také nemálo nesprávnosti. Je pravda, že pro stát by mělo být základní normou, že usiluje o spravedlnost a že účelem spravedlivého sociálního řádu je to, aby každému byl při respektování principu subsidiarity zaručen jeho podíl na společných statcích. Právě to také křesťanská nauka o státu a sociální nauka církve stále podtrhovala. Otázka spravedlivého uspořádání společnosti vstoupila z historického hlediska do nové situace, když se v devatenáctém století utvářela západní industriální společnost. Vznik moderního průmyslu znamenal zánik starých sociálních struktur a prostřednictvím masy námezdně pracujících způsobil radikální změny ve složení společnosti, v níž se rozhodující otázkou stal poměr mezi prací a kapitálem. Uvedená otázka v takovéto podobě dříve nebyla položena. Výrobní struktury a kapitál se najednou staly novou mocí spočívající v rukou nemnoha lidí. Na základě toho pak byla masám pracujících upírána jejich práva, čemuž bylo třeba se vzepřít. Encyklika DEUS CARITAS EST Benedikt XVI. 3

4 INFORMACE DIECÉZNÍ CHARITY Ve dnech se v Domově na Dómském pahorku (FCH Litoměřice) konalo kolegium pro seniory. Zúčastnili se zástupci všech diecézí, kteří mají na starosti péči o seniory v 9:30 hodin se na Diecézní charitě Litoměřice uskuteční pracovní setkání ředitelů OCH, FCH litoměřické diecéze. 4

5 EKONOMICKÉ INFORMACE Vzdělávání , v 9:30 hod. proběhne v aule vzdělávacího střediska (Máchova ulice) CHČR Praha seminář na téma DPH v neziskových organizacích. Lektorka semináře - ing. Christophová Program semináře: 1) Legislativní novinky v oblasti DPH, zejména ve vztahu k neziskovým organizacím k a v průběhu roku ) DPH a osvobozené plnění dle příslušných ustanovení zákona o DPH - zejména sociální a zdravotní služby a služby související. Služby, které už nelze považovat za související služby. 3) DPH u příjmů za reklamu, pronájmů jak nebytových prostor, tak zařízení. Krátkodobý a dlouhodobý pronájem nebytových prostor apod. DPH týkající se stravovacích služeb, vzdělávacích služeb rozlišení při poskytování pro klienty a zaměstnance, popř. cizí subjekty. Jak postupovat při zajištění stravování pro zaměstnance odpočet na vstupu, odvod DPH na výstupu. 4) DPH při investiční výstavbě v případě sociálního bydlení kdy může dodavatel fakturovat sníženou sazbu DPH. 5) Jak je to s DPH u automobilů. DPH u prodeje majetku apod. 6) Jak nastavit smluvní vztahy mezi charitami (samostatné právní subjekty), aby přeúčtování nákladů nebylo považováno za poskytování služeb, u kterých by bylo nutno odvádět DPH (např. formou společného projektu - partneři v projektu, apod.). Nadace Česká spořitelna Upozornění charitám, které obdržely finanční prostředky od Nadace České spořitelny: vyúčtování včetně kopií dokladů, hlavní knihy a závěrečná popř. průběžná zpráva o čerpání prostředků TS 2010 Darovací smlouvy budou rozeslány na FCH, OCH, FÚ v termínu od do , finanční prostředky DCH poukáže na příslušné účty až po obdržení podepsaných DS oběma stranami. Darovací smlouvy budou vystaveny na tzv. výtěžek TS 2010, na režii a na TMobile. Upozornění: vyúčtování TS 2010 (hlavní kniha, kopie dokladů, tabulka s čerpáním prostředků) k odeslat na DCH Litoměřice do

6 CO SE DĚJE V CHARITÁCH DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Prezentace národních kultur v Pirně Spolupráce Diecézní charity Litoměřice s německými sousedy je již téměř na denním pořádku, uvítali jsme tedy i nabídku německé Charity Caritasverband für die Diözese Dresden - Meissen aktivně se zúčastnit prezentace kultur, která se konala v sobotu v Pirně (Německo). Každým rokem v květnu se na náměstí v Pirně koná přehlídka kultur z nejrůznějších koutů světa, pod heslem Jsme tady legálně. Jednotlivé národy zde mají možnost představit svoji kulturu a přiblížit se tak zemi, ve které se rozhodly žít, tedy Německu. Také organizace, které pracují s cizinci měly možnost představit vlastní činnost a prostřednictvím svých klientů také jejich vlastní kulturu. Široká nabídka tradičních výrobků a pokrmů jednotlivých národů byla samozřejmostí. Na podiu se vystřídali např. představitelé africké, indické či romské kultury, ale nechybělo ani vystoupení v podání dětí či dospělých zastupujících kulturu německou. Jednotlivé kultury či organizace se dále představily v připravených stáncích, kde nabízely jak zmiňované výrobky či pohoštění, tak nejrůznější propagační materiály. 6

7 Diecézní charita Litoměřice mohla svou činnost, kterou kromě jiného zaměřuje také na cizince, představit ve stánku, který sdílela společně s Oblastní charitou Most a výše zmíněnou Charitou německou. Návštěvníci přehlídky se zájmem prohlíželi připravenou prezentaci Charit jak mostecké, tak litoměřické, která byla samozřejmě v českém i německém jazyce. Nové informace zajisté zpestřilo také vystoupení mostecké Charity a pohoštění, které připravila jak Oblastní charita Most, tak ve formě výborných koláčků maminky s Domova sv. Máří Magdalény (Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, zařízení Diecézní charity Litoměřice) v Jiřetíně pod Jedlovou. Diecézní charita Litoměřice se této akce účastnila již několikrát a pevně věříme, že tomu tak bude i v letech následujících. Poznáváme nové kamarády V Litoměřicích a okolí stále narůstá počet cizinců, Diecézní charita Litoměřice se tedy rozhodla přiblížit jejich kulturu místním obyvatelům a umožnit tak vzájemné poznání. Koncem května 2010 proběhl poznávací zájezd do zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kterého se zúčastnilo téměř 50 dětí navštěvujících Mateřskou školu ve Stránského ulici v Litoměřicích včetně pedagogického dozoru, dále pak 6 dětí cizinců ze třetích zemí hlášených k pobytu na území správního obvodu Litoměřice ve věku 1 8 let, 6 dospělých rodinní příslušníci těchto dětí a 1 pracovník Diecézní charity Litoměřice. 7

8 8

9 Všichni účastníci zájezdu se sešli právě před zmiňovanou MŠ a společně pak dvěma autobusy vyrazili směr Ústí nad Labem. Po dopolední svačině byl společný výlet zahájen vzájemným představováním, které uvedl zúčastněný pracovník Diecézní charity Litoměřice. Děti cizinců stejně jako početnější skupina českých dětí zazpívaly písničku ve svém rodném jazyce a následovalo předání dárků ze strany českých dětí, které si pro své přistěhovalé kamarády připravily drobné pozornosti. Jelikož bylo dětí mnoho, rozdělili jsme se do několika skupin podle věku českých dětí, přičemž skupina dětí cizinců se držela většinou pospolu a přebíhala mezi jednotlivými skupinami dětí českých. Přestože většina dětí z ciziny rozuměla díky svému krátkému pobytu v ČR jen velmi málo česky, dorozumět se zvládly bez problémů. Zato děti české se nestačily divit, že jim rozumí, když oni dětem z ciziny nerozumí jediné slovo. Ani dětská zvídavost nezůstala skryta. Děti cizinců byly poněkud stydlivější, zato české děti kladly nejrůznější dotazy na zemi a prostředí, ze kterého jejich, nyní již kamarádi, přijeli. Podivovaly se exotickým zvířatům, jež jsou v cizí zemi přirozenou součástí a v zoologické zahradě je mohly dokonce na vlastní oči vidět. Unaveni z půldenního cestování se všichni na konci prohlídky sešli a společně odcestovali zpět do Litoměřic. Nepochybuji, že záměr sblížit dvě odlišné kultury žijící na území města Litoměřic se podařil. Pracovníci Diecézní charity Litoměřice na ZŠ Na území bývalého okresu Litoměřice bylo k hlášeno k pobytu přes 6000 cizinců. Litoměřice jsou tak okresem s nejvyšším počtem cizinců v Ústeckém kraji. Je samozřejmé, že tito lidé přicházejí také s dětmi, které musí navštěvovat školu a právě na základě toho byla Diecézní charita Litoměřice oslovena. Paní učitelka druhé třídy ZŠ nás požádala, zda bychom nemohli připravit seznamovací hodinu pro české žáky a jejich novou spolužačku, která se přistěhovala z Mongolska. Neváhali jsme. Po pečlivé přípravě a se slečnou překladatelkou jsme strávili dvě hodiny s dětmi a snažili se nejen dětem českým přiblížit Mongolsko, ale také jejich nové spolužačce představit zemi, do které přišla. Čas ve škole byl příjemný a děti nadšeně spolupracovaly. Jelikož se s podobnými problémy setkávají nepochybně i na jiných školách, rádi přijmeme další nabídky, kde budeme moci využít bohatých zkušeností svých zaměstnanců. 9

10 FARNÍ CHARITA ČESKÁ LÍPA V Kouli bylo rušno Ve Farní charitě Česká Lípa se ve čtvrtek 27. května uskutečnil Den otevřených dveří při příležitosti slavnostního otevření Klubu Koule Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a Centra pro děti a mládež. Oba projekty Farní charity, které na sebe svou činností úzce navazují a vzájemně se doplňují, zahájily svou činnost 1. dubna. Centrum pro děti a mládež, je zaměřeno na volnočasové aktivity a financuje jej Město Česká Lípa a Úřad vlády ČR. Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, je registrovanou sociální službou, která je financována z individuálního projektu IP-1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který financuje Evropský sociální fond. Smyslem práce v těchto zařízeních je vést mladé lidi ve věku 15 až 26 let k zodpovědnosti za svůj vlastní život. Usilovně pracujeme na tom, aby se mladí vrátili na trh práce a nebyli závislí na sociálních dávkách. Pokud chtějí naši pomoc, musí na sobě pracovat a respektovat stanovená pravidla. Klub Koule, ve kterém se slavnostní otevření odehrálo, praskal v prvních dnech ve švech, přišlo na 60 klientů, a proto bylo zapotřebí vyloučit ty zájemce, kteří nepatřili do cílové skupiny. Nyní Klub denně navštěvuje v průměru 25 klientů. 10

11 Vzácným hostem slavnostního aktu v Klubu Koule byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, který učinil Klubu požehnání. Dále jsme uvítali vedení Diecézní charity Litoměřice, manažery z Krajského úřadu v Liberci, představitelé Města Česká Lípa, zástupce místního tisku a regionální televize Genus a spoustu dalších milých hostů. Přítomní si se zájmem prohlédli prostory Klubu, s jejichž výtvarným řešením nám byl nápomocen akademický malíř Atila Vörös. Věříme, že v Kouli bude stále rušno a že bude naplněna symbolika pomyslné sysifofské koule, kterou klienti na začátku valí před sebou a na konci ji vítězně nesou nad hlavou. Zdroj: Zdeňka Čermáková, Farní charita Česká Lípa,

12 FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce v Litoměřicích Farní charita Litoměřice realizuje od projekt zaměřený na pracovní integraci mužů a žen ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Cíle projektu jsou zaměřeny na vyrovnávání příležitostí cílovým skupinám obyvatel před vstupem na trh práce a na vytvoření pracovních míst. Realizace je naplánovaná na dva roky. Projekt nabízí odborné poradenství a podporu vedoucí k aktivizaci a motivaci hledat a udržet si pracovní místo. Účastníci absolvují vzdělávání v komunikačních dovednostech a získají odbornou praxi. Farní charita vytvoří a nabídne účastníkům 18 pracovních míst ve vybraných profesích. Součástí projektu je také motivační program sestávající z přímé podpory účastníků projektu a monitoring trhu práce. Projekt je určen pro nezaměstnané z cílových skupin osob z Litoměřic a okolí. Do projektu se mohou zapojit osoby se zdravotním postižením s výjimkou těžce zrakově postižených, osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a osoby starší 50 let. Projekt nabízí pro 60 účastníků: pracovní poradenství, kurz komunikace, pracovní místa na zkoušku (návaznost na teoretickou přípravu získanou v rekvalifikačním nebo kvalifikačním kurzu), vykonání odborné praxe a přímou podporu účastníkům projektu (úhradu rekvalifikačního kurzu spolu s úhradou cestovného, příp. ubytování, stravné, dále úhrada poplatku za vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do zaměstnání, motivační příspěvek). V rámci projektu vytvoříme 18 pracovních míst. Odborná praxe a pracovní místa jsou nabízena v pracovních pozicích: administrativní pracovník/ce, pracovník/ce v prádelně (žehlírna, šicí centrum), pracovník/ce pro úklid, pečovatel/ka, pomocná síla v kuchyni a údržbář/ka. Realizace projektu je rozdělena do několika běhů, nyní probíhá kurz komunikace druhého běhu. Účastníci prvního běhu již absolvovali také odbornou praxi a někteří nastoupí na pracovní místa. Pokud hledáte práci a patříte do některé cílové skupiny projektu, můžete nás kontaktovat na níže uvedená telefonní čísla v pracovní dny od 7,00 do 18,00 hod. Další účastníky budeme oslovovat ke konci června. Kontakt: Pavla Soukupová, manažer projektu , Bc. Lenka Kuti, konzultant projektu Více na webových stránkách organizace: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky 12

13 Svěcení kaple Božího Milosrdenství v Domově na Dómském pahorku Ve středu 26.května v 15:00 hodin jsme společně oslavili otevření a posvěcení kaple Božího Milosrdenství v domově pro seniory na Dómském pahorku. Naši klienti, někteří zaměstnanci a vedení Farní charity se zúčastnili slavnostní Mše svaté. Přišli i pozvaní hosté: pan starosta Mgr. Ladislav Chlupáč, místostarosta Jiří Landa, ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, kněží otec Józef Szeliga a otec Jaroslav Stříž. Mši svatou a svěcení kaple, v doprovodu chrámového katedrálního sboru, sloužil v zastoupení otce biskupa Jana Baxanta Monsignore Karel Havelka děkan litoměřický, který slouží pravidelně každou středu v našem domově bohoslužbu. Po slavnostním vysvěcení kaple, oslavy pokračovaly ve společenském sále, kde pro všechny zúčastněné čekal připravený raut. 13

14 Aktivity klientů Domova na Dómském pahorku V období duben-červen 2010 v Domově na Dómském pahorku proběhlo několik společenských akcí k pobavení obyvatel domova. Kromě tradičního barvení vajíček, pečení velikonočních beránků a výroby jarních dekorací se tři obyvatelky domova zúčastnily soutěže Šikovné ruce v Lysé nad Labem dubna. Mezi výrobky, které byly do soutěže zaslány, byly vyšívané dečky a paličkované jarní dekorace. I přesto, že se obyvatelky neumístily na předních místech, byly jim předány Pamětní listy s odznakem a malý dárkový balíček. Možná to vyjde za rok na dalším ročníku soutěže. Ještě týž měsíc do Domova zavítal hudební soubor Křešičanka-Pustajka. Protože je lidé velmi dobře znají, zájem o akci byl velký. Jen jsme byli překvapení z počtu účinkujících skupiny (4). Na výkonu to však nic nezměnilo, opět hráli a zpívali výborně. Dalším kulturním zážitkem našich obyvatel bylo květnové vystoupení pana Klabana, který svým zpěvem s doprovodem harmoniky rozveselil a zahřál u srdíčka snad všechny zúčastněné. I toto vystoupení mělo velký počet posluchačů. Začátkem května, v rámci projektu Síla lidskosti byl promítán obyvatelům domova film o siru Nicolasovi Wintonovi, zachránci 669 židovských dětí. S tímto projektem přišly tři studentky Komunitní školy. Promítání se zúčastnilo asi 15 obyvatel domova. Všem se film velmi líbil, některé obyvatele při vzpomínkách na toto období až rozplakal. K dalším aktivitám, do kterých se naši obyvatelé zapojili, je projekt,,adoptuj panenku a zachráníš dítě. Tento projekt rozvíjí UNICEF (Dětský fond OSN) v České republice od roku Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světěpanenky. Na tomto projektu se podílíme výrobou panenek. Ivana Kretová 14

15 FARNÍ CHARITA RUMBURK Do třetice se čtvrťáky Nízkopraháč Žijeme spolu již po třetí hostil žáky 4.B ze ZŠ U Nemocnice v Rumburku. V prostorách nízkoprahového klubu se uskutečnila v rámci vyučování společná setkání pracovníků charity a žáků základní školy s doprovodem paní Mgr. Věry Ruttové, která v této třídě výtvarnou výchovu vyučuje. 15

16 Nápad setkávat se, společně něco vytvořit, ukázat dětem možnosti, jak trávit volný čas a seznámit je s prací místní charity měli pracovníci již dlouho v hlavě. Realizaci myšlenky si Martina Škodová s Věrou Ruttovou domluvily na komisi SPOD, které jsou obě členkami. Věřme, že třetí setkání, kde žáci dokončili své výrobky z keramiky, nebylo zdaleka poslední. Přesto, že si každý ztvárnil svou představu slunce, budou nakonec výtvory spojeny v jeden celek sluneční stěnu. Ta bude ke shlédnutí v prostorách základní školy a bude současně použita při plánované výstavě společně s kresbami žáků, kterými nám na oplátku daly děti najevo své pocity a dojmy z těchto setkání. Sen byl korunován úspěchem a odměnou byly realizátorům úsměvy na tvářích těchto dětí, kdy si mnozí z nich mohly poprvé vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Autor článku: Martina Škodová, ředitelka 16

17 FARNÍ CHARITA LOVOSICE Pavlína Lendelová, Miss Roma 2010 Oznamuje se všem, že Miss Roma pro rok 2010 je z Lovosic a jmenuje se Pavlína Lendelová. Pavlína se společně se svou sestrou Denisou zúčastnila 24. Dubna 2010 desátého ročníku soutěže královny krásy v Hodoníně, odkud si přivezla nejcennější korunku, korunku vítězství. A byl to zřejmě jediný ročník této soutěže, kdy společně soutěžily dvě sestry. Pavlíně je 17 let, studuje v Roudnici nad Labem druhý ročník Střední odborné školy se zaměřením na provoz sociálních služeb. Pavlína strávila před samotnou volbou královny krásy týdenní soustředění plné příprav na slavnostní večer. 17

18 Když se na podzim do této soutěže přihlašovala, netušila jednak co ji čeká a už vůbec ne, že se pro rok 2010 stane královnou krásy. Sama také po vyhlášení vítězek konstatovala, že vítězství nečekala a že vítězství přála všem děvčatům. Pavlíně totiž nechybí vlastnosti jako empatie k druhým nebo umění radovat se z úspěchů druhých. I přesto, že se Pavlína stala letošní královnou krásy a ráda by se v budoucnu věnovala fotomodelingu, chce nejprve dokončit studium na střední škole. Výhra v této soutěži Pavlíně zcela určitě přinesla řadu nových příležitostí, od své korunovace získala řadu nových zkušeností a zážitků, jedním z nich je například zkušenost s živým natáčením v České televizi. Věra Lendelová, Farní charita Lovosice 18

19 OBLASTNÍ CHARITA ČESKÁ KAMENICE Jak se žije na charitě??? Jelikož i na Charitě v České Kamenici, žijí lidé, kteří dokáží vnímat krásy jara, rozhodli jsme se, že tuto krásnou skutečnost oslavíme,,jarním výstupem na Zámečák. Tolik nás tato akce oslovila, že jsme se rozhodli, ponechat si ji jako každoroční jarní tradici a zahajovat tím turistické období naší Travel Company. Hned příští týden na to jsme se rozhodli zdolat horu Jedlovou, samozřejmě i s výstupem rozhledny a navštívit hrad Tolštejn, který je nedaleko. Naplánovali jsme odjezd, trasu, připravili batožinu a nezbytné svačinky a vydali se směrem k vrcholům. Krátce po výstupu z vlaku na nádraží v Jedlové, se nám část naší Company vzdálila, jelikož jejich nožky jsou rychleji jdoucí, nicméně druhá polovina šla svým přiměřeným krokem, kochala se krásou okolí či i s námi samotnými zvěčňovala zamlženou přírodu na digifotografie. Naše úsměvy vypovídali o tom, že je nám dobře a že se náramně bavíme. Jdeme, jdeme, fotíme, fotíme, odpočíváme a zase fotíme, jsme skoro pod vrcholem v konečné fázi nejnáročnějšího výstupu. Už nemůžeme, ani se již tolik nesmějeme, když nám zazvoní mobil První část zjišťuje, kde se naše skupina nachází, předpokládaje, že jsme již nedaleko potvrzujeme :,,Už jsme tady, hned tam budeme. Nicméně se doplazíme těsně pod rozhlednu a naše tolik očekávaná a nedočkavá skupinka nikde. Je nám to divné, obcházíme rozhlednu, kontrolujeme, zda nejsou již nahoře a nepozorují nás, nahlížíme do restauračního zařízení, nikde však nejsou. Asi na 40m2 je nemůžeme nalézt. S podivem vytáčíme mobil naštěstí je v každé skupince jeden první věty zněly nějak takto :,,No, kde jste? My jsem tady! -,,No, to my jsme taky tady! -,,To je divné, my Vás nevidíme -,,No, my Vás taky ne! a pak někoho už ani nevím koho napadlo:,,a kde vlastně jsou??? -,,A kde vlastně jste??? -,,No na Tolštejně přece! -,,Ale my jsme na Jedlové následoval několikaminutový smích, obě strany držely mobily, stály na kopcích vedle sebe a smály se jako by je přepadl nějaký nakažlivý smějící se virus. I přesto, že na Jedlovou dorazila pouze část a navíc byla mlha, že by se dala krájet, jak to říkají v Rákosníčku, i přesto všechno to pro nás byl skvělý den a my si ho náramně užili se všemi radostmi i strastmi, co k výstupům prostě patří. Cestou zpět jsme zvládli i Tolštejn, zatímco první část byla již dávno na nádraží. Ti, co si zprvu mysleli, že zvládnou pouze jeden výstup a někde v lesním přítmí na nás počkají, zvládli obě tyto zajímavosti a krásy Lužických hor. Ti, kteří rychlou nožkou utekli nám, byli pouze na Tolštejně a po celou dobu pak čekali v blízkosti nádraží, až my se dokocháme. Setkání bylo opět se smíchem, bylo ho tolik, že jsme si chvílemi nedokázali ani sdělit dojmy. Myslím, že budeme mít všichni aktéři do jednoho na co vzpomínat. Markéta Kordová 19

20 OBLASTNÍ CHARITA LIBEREC Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Liberci Veletrh poskytovatelů sociálních služeb je pro nás poskytovatele sociálních služeb výbornou možností nahlédnout do práce kolegů, vyměnit si poznatky z naší práce a prezentovat poskytovatele, kterého zastupujeme. Letošní veletrh služeb se konal dne v prostorách zábavního centra Babylon. Zahájení veletrhu bylo stanoveno na 10:00hod, ale my poskytovatelé jsme měli možnost připravit si své stoly určené k prezentaci zařízení a vystavení výrobků již od 8:00hod. Zvláštností nás pracovníků v sociálních službách je, že jsme svou prací v dobrém slova smyslu potrefeníj. Pokud se ptáte jak se tato posedlost projevuje je to tak, že se rozeběhneme po sále a vzájemně si prohlížíme výrobky našich klientů, chválíme společnou práci terapeutických pracovníků a klientů. Nakupujeme si krásné výrobky, kterými obdarováváme svoje nejbližší, protože v každé maličkosti vyrobené lidskou rukou, je zakleto kousek osobnosti těch, kdo na výrobcích pracovali. Pořadatelé nám připravili i pěkný program, v jehož průběhu se prezentovali klienti některých zařízení, a to napříč věkovými skupinami. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení zpěvačky H.Janků, která roztančila všechny. Vidět děti z ústavů sociální péče a vozíčkáře tančící s takovým zaujetím a bez zábran dává nám lidem občas naříkajícím na malé bolístky morální políček. Tito lidé mají důvod naříkat a přesto se většinou velmi rádi smějí! Pro veřejnost mám jednu radu, využijte možnosti podívat se při těchto příležitostech, jako jsou veletrhy poskytovatelů sociálních služeb a nahlédněte do míst, která jsou Vámi neprozkoumána a obohatíte se o nové zážitky. zapsala: Květa Zedková 20

21 OBLASTNÍ CHARITA MOST Partnerství Most-Marienberg v mostecké Charitě V rámci partnerství měst Most-Marienberg fungují dlouhodobě i kontakty mezi Oblastní charitou Most a Základní školou Vévody Heinricha Marienberg, stvrzené v roce 2008 kmotrovskou smlouvou. Ve druhé polovině května se uskutečnilo setkání dětí v Charitním nízkoprahovém dětském klubu Sovička v Mostě, kde nás navštívila skupina německých žáků, kteří chodí do kroužku českého jazyka. Předvedli nám, co již umí v naší mateřštině, děti ze Sovičky předvedly výrazový tanec, pak jsme si společně hráli, vyměnili vyrobené dárky a při společném zpívání se i vyfotografovali. Závěrem setkání se naši malí hosté při prohlídce centra města dověděli něco o jeho historii a současnosti, a také proč se mu říká město "Fénix". Partnerský plán pro letošní rok slibuje dále mj. společnou návštěvu představení "Klaunský orchestr" v Divadle rozmanitostí v Mostě, či adventní setkání v Marienbergu. Brigita Janovská 21

22 Naše přátelství je pětileté Koncem května navštívíli Oblastní charitu Most institucionální partneři z německých měst Mittweida a Lunzenau. Jedná se o pětileté úspěšné kontakty v sociálně-kulturní oblasti, v jejichž rámci se uskutečnila již řada úspěšných setkání a odborných exkurzí nejen pro zaměstnance a dobrovolníky Charity, ale např. i pro vedení města Osek. U našich přátel jsme měli možnost mj. poznat rozvinutý sociální systém v péči o seniory či sociální stavby se všemi atributy současných nejvyšších požadavků na jejich vybavení v zemi našich západních sousedů. U nás se naši hosté zajímali o sociální práci s dětmi a mládeží. Navštívili tak nízkoprahový dětský klub, kde jim děti zazpívaly a zatančily, a tak zvaný Čtvrteční klub, určený postižené mládeži a mladým dospělým s jejich rodiči, kde se zájmem přihlíželi kanisterapii i výtvarné činnosti s pomocí dobrovolníků. V obou zařízeních byli hosté obdarováni výkresy a drobnými kreativními předměty, oni na oplátku věnovali dětskému klubu i klubu postižených finanční dar a do Charitní kroniky zapsali k pátému výročí krásný zápis. V rámci návštěvy si delegace prohlédla město Most a její členové se pochvalně vyjádřili na adresu kultivovaného náměstí s komerčně-společenským centrem Central. Při závěrečném loučení popřáli naší zemi šťastný výsledek voleb. Brigita Janovská 22

23 Oblastní charita Most ukončila dvouletý projekt Oblastní charita Most ukončila o prvním červnovém víkendu dvouletý projekt s Lidovou solidaritou Freiberg, na němž se podílela všechna její střediska v regionu. Jednalo se o setkávání sociálně znevýhodněných dětí a rodin z českého a německého příhraničí, ale i odborné semináře a kulturní poznávání určená zaměstnancům i dobrovolníkům obou institucí. V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada pěkných akcí v Mostě, Oseku i v německých městech Freiberg a Flöha či přímo v lůně Krušných hor. Tak tomu bylo i v posledním případě, kdy se třicetičlenná česko-německá skupina rodin s dětmi setkala v krušnohorských lesích v zařízení Jugendherberge Hormersdorf. Společně jsme poznávali přírodu, v horském potoce nacházel polodrahokamy, které jsme pod odborným vedením brousili, leštili a vyslechli k tomu i přednášku o mineralogii. Dovádění na hřišti a u táboráku zakončilo program prvního dne. Za krásného jarního horského rána nás němečtí přátelé druhý den pozvali do výletního místa Greifensteine, kde jsme obdivovali úžasné skalní útvary, výkony horolezců i krušnohorskou tradici, vše v nadmořské výšce téměř sedm set metrů, kde teprve kvetly tulipány. Během dvouleté spolupráce byla navázána neformální přátelství, společně jsme navštívili mj. krušnohorský advent, zámek Augustusburg, hrad Hněvín, novoroční koncert v mosteckém divadle či Osek s klášterem a památníkem Nelson. Obě strany si přejí v přeshraničních kontaktech pokračovat a česká delegace byla již pozvána v říjnu na slavnost 65. výročí založení Lidové solidarity. Brigita Janovská Děti dětem V měsíci květnu proběhla na 3. Základní škole s rozšířenou jazykovou výukou v Litvínově dobrovolná sbírka hraček a her pro děti z Oblastní charity Most. Paní učitelky informovaly své žáčky i jejich rodiče na třídních schůzkách o tom, komu bude sbírka předána a kam mají děti hračky nosit. Ve středu 9. června se děti i zaměstnanci z Oblastní charity Most vydali do Litvínova sbírku převzít. Pro každé charitní dítko byla na školní lavici u žáků třídy 5.A připravena hračka, kterou si mohly děti vzít rovnou s sebou domů. Dětem z charity zářily očička radostí, svou vybranou hračku si pevně tiskly i v tramvaji na zpáteční cestě do Mostu. 23

24 Zaměstnanci charity děti informovali o tom, co to charita je a komu pomáhá a celou třídu i s paní učitelkou třídní pozvali na oplátku do charitního Nízkoprahového zařízení Sovička do Mostu. Páťáci dětem zazpívali písničku a děti z charity na oplátku předaly žákům drobné dárky. V závěru setkání dětí došlo k velkému poděkování žákům i paní učitelce Evě Merhautové, která sbírku koordinovala. Žáci školy dokázali nahromadit spoustu plyšáků, her, stavebnic, autíček i aut ale také knížek.velmi oceňuji přístup paní učitelky Merhautové, která dokázala děti i jejich rodiče nadchnout pro dobrou věc. Hračky budou rozděleny do nízkoprahových zařízení Sovička a Pastelka, do kterých dochází znevýhodněné děti ve věku od 4 do 15 let. Škola také věnovala nízkoprahovému zařízení Sovička vyřazené knihy ze školní knihovny. Je dobře, že v současné době dokáží děti pomáhat dětem. Možná si to ani žáci školy neuvědomili, ale dokázali svou sbírkou hraček podpořit činnost Oblastní charity Most. Dovoluji si touto cestou žákům, rodičům i zaměstnancům 3. ZŠ v Litvínově, kteří se na sbírce aktivně podíleli, poděkovat za podporu humanitárního díla. Jana Štiková, vedoucí střediska NZDM a SAS 24

25 OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Jsme tu pro vás Dne proběhlo slavnostní zahájení provozu Domu společenských funkcí v Sobotce (DSF). Otevření proběhlo za účasti obyvatel Domu s pečovatelskou službou Města Sobotky, poslankyně sněmovny parlamentu České republiky za ČSSD Hany Orgoníkové, starosty Města Sobotky Stanislava Tláška, místostarosty Jaroslava Šolce, prvního náměstka hejtmana KÚ KHK Josefa Taborského, dále ředitelky Libuše Kollové, pana děkana Zdeňka Maryšky a zaměstnanců Oblastní Charity Sobotka. Slavnostní otevření se neslo v duchu plného očekávání. Přestřižením pásky H.Orgonikovou a L.Kollovou se otevřely nové prostory určené našim seniorům. Všichni zúčastnění byli pozváni do těchto prostor. První z těch, kteří vystoupil byl zástupce starosty Města Sobotky pan J.Šolc. Ten ve svém proslovu představil, s jakým záměrem se Dům stavěl a jak byla jeho výstavba financována. Ředitelka Oblastní Charity Sobotka L. Kollová představila služby, které budou v DSF nabízeny. Tyto prostory má OCH Sobotka v pronájmu od Města Sobotky. Po úvodním slovu následoval slavnostní přípitek a občerstvení ve formě jednohubek, připravené zaměstnanci OCH. Prostory budou sloužit jako víceúčelová místnost, kde chceme poskytovat vše, co k harmonickému životu člověk potřebuje. Připravujeme podle přání klientů kavárnu. Nabídka je rozšířena o aktivizační činnosti, společenské a kulturní programy a to vše díky houževnatosti ředitelky Oblastní Charity L.Kollové. Pod věčně usměvavou tváří se skrývá duševní síla, kterou rozdává všem lidem kolem sebe. Její přínosná práce se seniory je hodna obdivu, stála u zrodu Domu pokojného stáří v Libošovicích, Charitní pečovatelské služby v Sobotce, poskytla mnoha lidem naději na klidné chvíle stáří. Dům společenských funkcí se nachází v traktu Domu s pečovatelskou službou (DPS) Města Sobotky. Jsou zde již několik let ubytováni senioři, které jsme také pozvali na toto otevření. Měli jsme s nimi příjemné inspirativní setkání pro navázání dalších služeb. Jako jsou doprovody k lékaři, institucím, dovoz oběda, nákupy, hygienické a jiné úkony, které jsou nezbytné pro chod domácnosti. Tyto služby je třeba vykonávat srdcem s velkou dávkou empatie o čemž nás denně přesvědčuje práce našich pečovatelek Ludmily Víchové, Stanislavy Medkové. Útulné, esteticky vybavené, vyvážené, prosvětlené prostory přesvědčily naše seniory o tom, jaké skýtají příjemné posezení. Těšíme se na společné chvíle s Vámi sdílené. Jana Haznerová - sociální pracovnice CHPS 25

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, kteří se podílíte na charitním díle, chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a oběťmi podporujete

Více

SORKH Svazek obcí v regionu Krušných hor. Výroční zpráva rok 2014

SORKH Svazek obcí v regionu Krušných hor. Výroční zpráva rok 2014 SORKH Svazek obcí v regionu Krušných hor Výroční zpráva rok 2014 2014 Svazek obcí v regionu Krušných hor Sídlo: Ukrajinská 379, Litvínov PSČ 436 01 Svazek obcí v regionu Krušných hor vznikl 1. června 2001

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zápis č. 2/2016 z jednání koordinační skupiny č.2 komunitního plánování ze dne

Zápis č. 2/2016 z jednání koordinační skupiny č.2 komunitního plánování ze dne Zápis č. 6/2016 z jednání koordinační skupiny č.2 komunitního plánování ze dne 05.09.2016 ; Přítomni: Omluveni: viz prezenční listina viz prezenční listina Termín příštího jednání - 07.11.2016 od 9:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem

16. 9. 8. 10. 2009. TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 16. 9. 8. 10. 2009 TÝDEN PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Ústecký region, 18. ročník pořadatel: Fokus Ústí nad Labem 1 16. 9. 2009 / středa / 15 17 hod DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ÚSTÍ NAD LABEM Prohlídka zařízení s možností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Staňte se partnerem Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Sport bez předsudků Hlavní cíle projektu popularizace a prezentace sportu jako možnosti využití volného času dětí:

Více