Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích oblastí, s jejichž náplní tento předmět souvisí: Český jazyk, Cizí jazyky, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace je v 1. a 2. ročníku 3 hodiny týdně. Po 2. ročníku si žáci volí podle svého zájmu mezi výukou s dotací 3 hodiny týdně (dosažená úroveň A2 SERR) nebo 5 hodin týdně (dosažená úroveň B1 SERR). Ve 4. ročníku může mít žák i vyšší počet hodin podle toho, který volitelný blok si vybere. V závislosti na situaci v daném školním roce může být v 1. ročníku vytvořena skupina mírně pokročilých žáků. Předepsané učivo se probírá do větší hloubky. Na začátku 4. ročníku zpracovávají žáci projekt Významné osobnosti a absolvují jazykově mediální kurz. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel vede žáky k plánování a organizování jejich učení a efektivnímu využívání různých strategií. Vyžaduje dodržování dohodnutých termínů. Učitel zadává úkoly, při nichž žáci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace z různých zdrojů. Učitel vede žáky k pravidelnému samostatnému vyhodnocování vlastních posunů v osvojování dovedností. Využívá k tomu autoevaluačních aktivit nabízených učebnicemi. Motivuje žáky k samostatnému zjišťování nedostatků a k jejich odstranění. Učitel pravidelně různými formami ověřuje získané znalosti a dovednosti, hodnotí je a vede žáky k práci s vlastní chybou. Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok. Kompetence k řešení problémů Učitel poskytuje žákům prostor k řešení problému různými postupy a k jejich zdůvodnění vhodnou argumentací. Učitel zařazuje do výuky modelové situace z běžného života, při nichž žáci uplatňují získané dovednosti, rozvíjejí svou kreativitu a mohou projevit svou individualitu. Němčina 1

2 Učitel zadává problémové úlohy a vede žáky k využívání známé slovní zásoby, logické úvahy a znalosti jiných jazyků k pochopení neznámých výrazů z kontextu. Kompetence komunikativní Učitel rozvíjí u žáků dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním metodami vyplývajícími z podstaty výuky cizího jazyka. Učitel organizuje projekty, při nichž žáci vhodným způsobem prezentují výsledky týmové práce. Kompetence sociální a personální Učitel se zajímá o názory a zkušenosti žáků, vybízí k diskusi, v níž žáci procvičují vyjadřování stanovisek a názorů. Učitel zadává úkoly, které žáci zpracovávají ve skupinách. V rámci projektů organizuje učitel spolupráci žáků napříč ročníkem. Učitel vede žáky k hodnocení vlastní práce a přínosu ostatních. Kompetence občanská Učitel diskutuje s žáky o způsobu života v zemích dané jazykové oblasti a zadává jim úkoly, ve kterých srovnávají životní styl, zvyky a tradice v těchto zemích. Učitel zařazuje témata týkající se současných globálních problémů. Němčina 2

3 Vzdělávací obsah Úroveň A2 Ročník 1 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Čte nahlas a foneticky správně krátké texty. Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí. Pochopí hlavní myšlenku ústního projevu i psaného textu na běžné a známé téma (viz tematické okruhy). Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, mluví-li lidé pomalu a zřetelně. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby a internacionalizmů. Používá slovníček k učebnici a orientuje se ve dvojjazyčném slovníku. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika - slovní a větný přízvuk, větná intonace, dlouhé a krátké samohlásky, přehlasované samohlásky ä, ö, ü, souhlásky p, b, t, d, k, g; souhlásky f, w, v, hláska ch, hláskování Pravopis psaní v souladu s platnými pravidly německého pravopisu Mluvnice člen, rod podstatných jmen a tvoření množného čísla, skloňování podstatných jmen, složeniny, přídavné jméno v přísudku, zesílení významu přídavných jmen pomocí zu osobní zájmena v prvním pádě, přivlastňovací zájmena, základní a řadové číslovky, datum, časování sloves v přítomném čase, časování sloves se změnou kmenové samohlásky, časování sloves sein a haben, préteritum sloves sein a haben, odlučitelné a neodlučitelné předpony, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje, pořádek slov ve větě oznamovací, otázka doplňovací a zjišťovací, zápor nein, kein, nicht Němčina 3

4 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Používá osvojené fráze a jednoduché věty k popisu a představení osob, míst a činností. Poskytne nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace. Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný přečtený nebo vyslechnutý text na známé téma. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Vyplní formulář se základními osobními údaji. Na velmi jednoduché úrovni vyhodnotí graf. Napíše stručný na známé téma. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Klade a zodpovídá jednoduché otázky na velmi známá témata. Při rozhovoru reaguje gramaticky správně a adekvátně k osvojené slovní zásobě. Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že je jeho protějšek připraven věci Slovní zásoba - příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, stanoviska, emocí souhlas a nesouhlas, libost a nelibost, zájem a nezájem, omluva, lítost, prosba Písemný projev pozdrav, stručný text o sobě, jednoduchý popis, jednoduchý Ústní projev jednoduchý popis objektu a činností (vit tematické okruhy) Čtený či slyšený text - informační text (nápojový lístek, telefonní seznam, účet, ordinační hodiny, katalog, nabídka, plán, diář, prospekt), jednoduchá informace z médií, mapa Evropy, statistika Interaktivní dovednosti neformální rozhovor, jednoduchý formální rozhovor, jednoduchá korespondence Informace z médií telefonní rozhovory, inzeráty, audionahrávky, jednoduché videonahrávky TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Představování, pozdravy, základní osobní údaje, internacionalizmy V kavárně, objednávka, placení Telefonování V jazykovém kurzu, dotazy a pokyny ve vyučování Země, města a jazyky v Evropě, zeměpisná poloha, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě; Vzdělávání v Evropě a ve světě Němčina 4

5 opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. jazyky, pamětihodnosti Bydlení, formy bydlení, vybavení bytu, hledání bytu, hodnocení věcí Svět práce, povolání učitele a studenta Termíny, schůzky, dochvilnost, úřední hodiny Všední den Orientace, cesta do zaměstnání, v budově, naše škola REÁLIE Německy mluvící země Německá křestní jména Frankfurt nad Mohanem Euro Města v DACH Vícejazyčnost v Evropě Euroregiony Partnerské školy v Evropě Bydlení v porovnání s Českou republikou Pozdravy, mezinárodní a regionální varianty Jena Fotbalová země Německo Cizinecký úřad a povolení k pobytu v Německu Klišé o německé dochvilnosti Lipsko Svátky v DACH Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Žijeme v Evropě Multikulturní výchova Vztah k vícejazyčné situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Němčina 5

6 Ročník 2 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Čte nahlas a foneticky správně krátké texty. Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby a internacionalizmů. Je schopen najít určité očekávané informace v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích. Používá slovníček k učebnici a orientuje se ve dvojjazyčném slovníku. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Umí představit sebe a ostatní. Umí klást jiné osobě otázky na běžná a známá témata (viz tematické okruhy). Umí zodpovídat jiné osobě otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech (viz tematické okruhy). Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika - dlouhé a krátké samohlásky, přehlasované samohlásky, souhlásky n, ng, nk, souhlásky r, l, koncovky -e, -en, -el, -er Pravopis - správné psaní osvojených slov Mluvnice - skloňování příd. jmen, skloňování osobních zájmen, ukazovací zájmeno dieser, tázací zájmeno welcher, es ve funkci podmětu, označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách, způsobová slovesa a sloveso essen, rozkazovací způsob, préteritum, perfektum, stupňování příslovcí, předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem Slovní zásoba - příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, stanoviska, emocí svolení, odmítnutí, zákaz, možnost a nemožnost, nutnost, potřeba, sympatie Písemný projev pohlednice, jednoduchý dopis, krátký popis události, recept Ústní projev jednoduchý popis, jednoduché vyprávění, příhoda, rada, doporučení Němčina 6

7 přečtený nebo vyslechnutý text na známé téma. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Napíše jednoduchým způsobem pohlednici. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Klade a zodpovídá jednoduché otázky na velmi známá témata. Při rozhovoru reaguje gramaticky správně a adekvátně k osvojené slovní zásobě. Domluví se jednoduchým způsobem a za předpokladu, že jeho protějšek mluví pomalu, zřetelně a je připraven pomoci. Čtený či slyšený text vizitka, orientační plán, program, kalendář, krátká reportáž, statistika, reklama, velmi jednoduchý novinový článek, recepty, zprávy o počasí, inzeráty Interaktivní dovednosti formální i neformální rozhovor, diskuze, anketa, korespondence na běžné téma Informace z médií audionahrávky, jednoduché videonahrávky, inzeráty, jednoduchý novinový článek TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Povolání, činnosti, pracoviště Svět práce, povolání sekretářky, automechanika, referentky cestovní kanceláře, ošetřovatele nemocných Orientace ve městě, plán města, dopravní prostředky, program exkurze Prázdniny a dovolená, cestování, zážitky, nehoda Stravování, jídlo, pití, potraviny, stravovací zvyklosti, nakupování, recept Oblékání, oblečení, nákup oblečení, barvy, móda Počasí Zdraví, části lidského těla, zdravý životní styl, sport, nemoci, u lékaře, rady a doporučení REÁLIE Osobnostní a sociální výchova; Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - zdravý životní styl, relaxace; Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů zdravý životní styl, relaxace Němčina 7

8 Ročník 3 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí jednoduchým psaným a mluveným textům z běžného života (viz tematické okruhy). Rozpozná jejich téma a pochopí hlavní myšlenky. V mluveném projevu rozliší různé styly a jednotlivé mluvčí. Pochopí hlavní body a citové zabarvení jejich výpovědi. Nezaměstnanost v Německu Oblíbená povolání v Německu Berlín Münster Nejvyhledávanější turistické cíle německých turistů Nejvyhledávanější turistické cíle v DACH Dunajská cyklostezka Prázdniny v Německu Stravovací zvyklosti v Německu, srovnání s ČR Oblíbená jídla německé mládeže, srovnání se situací u nás Národní kuchyně v DACH Zdravotní pojištění v Německu, srovnání s ČR Každodenní němčina a Německo JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika slovní přízvuk, správná intonace, výslovnost a vyjadřování emocí, souhlásky (b,v,m), sykavky (z, s, ts), samohláska a h na začátku slabiky, výslovnost skupin souhlásek, koncovka er Pravopis psaní v souladu s platnými pravidly německého pravopisu Němčina 8 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Multikulturní výchova; Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí

9 U psaného projevu porozumí struktuře textu. Umí vyhledat, shromáždit, případně porovnat informace z více krátkých textů. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby, internacionalizmů a anglických slov. Ovládá různé strategie čtení. Umí pracovat se slovníky. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Umí jednoduchým způsobem vyprávět o běžném každodenním životě. Souvisle popíše pomocí osvojené slovní zásoby místa, osoby, věci, činnosti, situace, děje, události, zážitky, zkušenosti, potřeby. Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný přečtený nebo vyslechnutý text. Stručně shrne a sdělí získané informace, vyhodnotí graf, porovná různé alternativy. Umí požádat o informace, umí je poskytnout. Používá osvojené fráze k ústnímu i písemnému vyjádření souhlasu/nesouhlasu, myšlenky, názoru, přesvědčení, domněnky, přání, pocitu libosti/nelibosti. Umí reagovat pozitivně, negativně, překvapeně. Písemně zformuluje krátká osobní sdělení (SMS), e- Mluvnice 2. pád s koncovkou s, sloveso werden (budoucí čas, trpný rod), další modální slovesa, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, podmiňovací způsob přítomný a minulý, neurčitá zájmena, vedlejší věty s weil, dass, damit, wenn, nepřímé otázky, vztažné věty, infinitiv s zu Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, stanoviska, emocí souhlas/nesouhlas, názor, přesvědčení, domněnka, alternativa, přání, pocit libosti/nelibosti Písemný projev blahopřání, pozvánka, omluva, SMS, , reklamace, jednoduchý inzerát Ústní projev popis obrázku, fotografie, osoby, situace, vyprávění Čtený či slyšený text reklamní inzerát, prospekt, statistika, básně, písně, jízdní řády, pohlednice, deník, , SMS, webové stránky, interview, jídelní lístky, kvíz Interaktivní dovednosti formální a neformální rozhovor, diskuse, korespondence Informace z médií audionahrávky, videonahrávky, novinové články, inzeráty, internet Němčina 9

10 mail, osobní dopis, obchodní dopis, pozvánku, omluvu, jednoduchý inzerát. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Používá vhodnou osvojenou slovní zásobu k foneticky a gramaticky správné komunikaci v jednoduchých běžných situacích každodenního života (viz tematické okruhy). Umí zahájit a ukončit jednoduchý neformální rozhovor o známých tématech, činnostech a situacích. TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Učení se jazykům, zkušenosti s učením, vícejazyčnost, vzdělání v životopise Rodina, příbuzenské vztahy, rodinné oslavy doprava, pracovní a soukromé cesty, plánování cesty, jízdní řády, jízdenky, letenky Jednoduchý návod Hotely, formuláře, prospekty, oznámení Názory a postoje k blízkému okolí Volný čas, koníčky, zájmy, sport, spolky, jednoduché vybavení pro sport a zábavu Média v našem životě včera a dnes, pošta, počítač, služby, internet, nákup po internetu Reklamace Dopis, , SMS Společenský život, aktivity ve volném čase, zábavní podniky, kino, programy, seznamování, kontakty Restaurace, gastronomie Svět práce, zajímavá povolání REÁLIE Životní styl v porovnání s ČR Kurzy na lidové univerzitě Rodinný život v Německu Němčina 10 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Multikulturní výchova; Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Mediální výchova; Mediální produkty a jejich významy; Role médií v moderních dějinách Video

11 Ročník 4 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Spolkový život v Německu Sport, známé osobnosti Rozhlas a televize v Německu Lübeck, Hamburk a okolí JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Rozumí jednodušším kratším psaným a mluveným autentickým textům z běžného života (viz tematické okruhy). Rozpozná jejich téma a pochopí hlavní myšlenky. Pochopí záměr autora či mluvčího, rozpozná emoce. Čte a vyhodnocuje inzeráty, rozumí popisům produktů a vynálezů, orientuje se v životopisných textech a strukturovaných životopisech. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby, internacionalizmů a anglických slov. Ovládá různé strategie čtení. Pracuje se slovníky. Fonetika - přízvuk a členění textu, správná intonace, vyjadřování emocí intonací, výslovnost skupin souhlásek, dvojhlásky Pravopis psaní v souladu s platnými pravidly německého pravopisu Mluvnice spojky souřadící a podřadící, dvojicové spojky, plusquamperfektum, vedlejší věty časové, přirovnávací, s obwohl, podmínková souvětí, další slovesa s předložkami, zájmenná příslovce, infinitivní vazby Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům Němčina 11

12 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Umí jednoduchým způsobem pohovořit o městech, kulturním životě, osobnostech, filmu. Souvisle popíše (případně porovná) pomocí osvojené slovní zásoby okolí, zájmy, události, činnosti, produkty, vynálezy, pracovní postupy, průběh děje, profesní dráhu, vztahy mezi lidmi. Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný přečtený nebo vyslechnutý text. Shrne a sdělí informace z různých typů textů, vyhodnotí grafy, inzeráty, porovná výhody a nevýhody. Používá osvojené fráze k ústnímu i písemnému vyjádření úmyslu, účelu, přání, zdůvodnění a emocí (radost, strach, zlost, smutek, znechucení). Umí reagovat zdvořile při telefonování. Písemně zformuluje , osobní dopis, strukturovaný životopis, životopisný text. Naplánuje program prohlídky města, zorganizuje návštěvu kulturní akce. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Používá vhodnou osvojenou slovní zásobu k foneticky a gramaticky správné komunikaci v jednoduchých běžných situacích každodenního života (viz tematické okruhy). KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, stanoviska, emocí zdvořilá prosba, emoce a reakce na ně, úmysl, účel, přání, zdůvodnění Písemný projev strukturovaný životopis, životopisný text, , osobní dopis Ústní projev popis okolí, zájmů, činností, produktů, vynálezů, pracovních postupů, průběhu děje, profesní dráhy, vztahů mezi lidmi Čtený či slyšený text životopis, interview, plán města, básně, písně, obsah filmu, kvíz, internetové stránky, recept, inzeráty, graf Interaktivní dovednosti telefonování, formální a neformální rozhovor, diskuse, korespondence Informace z médií audionahrávky, videonahrávky, novinové články, inzeráty, internet TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Život ve městě a na venkově, okolní krajina, životní prostředí, hledání bydlení a stěhování Nehody v domácnosti, první pomoc Kultura, významná města evropské kultury Environmentální výchova; Člověk a životní prostředí Multikulturní výchova; Vztah k multilingvní situaci a ke Němčina 12

13 Iniciuje a zakončí rozhovor v rámci známých témat, jeho účast je aktivnější. Klade a zodpovídá běžné dotazy, v omezené míře dotazy týkající se podrobností. Umí si zjistit nekomplikované informace a předat je dál. Hudba, literatura, divadlo, film, architektura Města dříve a dnes, okružní jízda městem Svět práce, vzdělání, povolání, zaměstnání, rekvalifikace, hledání zaměstnání, životopis, ucházení se o místo Školský systém v německy mluvících zemích a v ČR Zdvořilost a telefonování na pracovišti Tradice, svátky v průběhu roku v různých zemích, dárky Emoce, řeč těla, handicapovaní lidé Vynálezy, historie jejich vzniku, vynálezci Popisy produktů, popis výroby REÁLIE Kultura v Německu Výmar pamětihodnosti a osobnosti Ukázky významných literárních děl, nositelé Nobelovy ceny za literaturu, J. W. Goethe Životní styl v Německu v porovnání s ČR Hledání zaměstnání v Německu přes internet Svátky v německy mluvících zemích v porovnání s ČR Vynálezy a produkty z německy mluvících zemí Recepty z německy mluvících zemí Osobnosti. Sklárny v Bavorském lese spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě; Vzdělávání v Evropě a ve světě Osobnostní a sociální výchova; Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Video Němčina 13

14 Úroveň B1 Ročník 1 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Čte nahlas a foneticky správně krátké texty. Rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí. Pochopí hlavní myšlenku ústního projevu i psaného textu na běžné a známé téma (viz tematické okruhy). Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým větám, mluví-li lidé pomalu a zřetelně. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby a internacionalizmů. Používá slovníček k učebnici a orientuje se ve dvojjazyčném slovníku. Turistika v zimě Letiště Kosmetický koncern Města, místa, regiony a jejich speciality JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika - slovní a větný přízvuk, větná intonace, dlouhé a krátké samohlásky, přehlasované samohlásky ä, ö, ü, souhlásky p, b, t, d, k, g; souhlásky f, w, v, hláska ch, hláskování. Pravopis psaní v souladu s platnými pravidly německého pravopisu. Mluvnice člen, rod podstatných jmen a tvoření množného čísla, skloňování podstatných jmen, složeniny, přídavné jméno v přísudku, zesílení významu přídavných jmen pomocí zu, osobní zájmena v prvním pádě, přivlastňovací zájmena, základní a řadové číslovky, datum, časování sloves v přítomném čase, časování sloves se změnou kmenové samohlásky, časování sloves sein a haben, Němčina 14

15 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Používá osvojené fráze a jednoduché věty k popisu a představení osob, míst a činností. Poskytne nekomplikované informace a s omezenou přesností složitější informace. Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný přečtený nebo vyslechnutý text na známé téma. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Vyplní formulář se základními osobními údaji. Na velmi jednoduché úrovni vyhodnotí graf. Napíše stručný na známé téma. préteritum sloves sein a haben, odlučitelné a neodlučitelné předpony, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje, pořádek slov ve větě oznamovací, otázka doplňovací a zjišťovací, zápor nein, kein, nicht. Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům. KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, stanoviska, emocí souhlas a nesouhlas, libost a nelibost, zájem a nezájem, omluva, lítost, prosba Písemný projev pozdrav, stručný text o sobě, jednoduchý popis, jednoduchý . Ústní projev jednoduchý popis objektu a činností (vit tematické okruhy). Čtený či slyšený text - informační text (nápojový lístek, telefonní seznam, účet, ordinační hodiny, katalog, nabídka, plán, diář, prospekt), jednoduchá informace z médií, mapa Evropy, statistika Interaktivní dovednosti neformální rozhovor, jednoduchý formální rozhovor, jednoduchá korespondence. Informace z médií telefonní rozhovory, inzeráty, audionahrávky, jednoduché videonahrávky Němčina 15

16 INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Klade a zodpovídá jednoduché otázky na velmi známá témata. Při rozhovoru reaguje gramaticky správně a adekvátně k osvojené slovní zásobě. Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že je jeho protějšek připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Představování, pozdravy, základní osobní údaje, internacionalizmy V kavárně, objednávka, placení Telefonování V jazykovém kurzu, dotazy a pokyny ve vyučování Země, města a jazyky v Evropě, zeměpisná poloha, jazyky, pamětihodnosti Bydlení, formy bydlení, vybavení bytu, hledání bytu, hodnocení věcí Svět práce, povolání učitele a studenta Termíny, schůzky, dochvilnost, úřední hodiny Všední den Orientace, cesta do zaměstnání, v budově, naše škola REÁLIE Německy mluvící země Německá křestní jména Frankfurt nad Mohanem Euro Města v DACH Vícejazyčnost v Evropě Euroregiony Partnerské školy v Evropě Bydlení v porovnání s Českou republikou Pozdravy, mezinárodní a regionální varianty Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě; Vzdělávání v Evropě a ve světě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Multikulturní výchova; Vztah k vícejazyčné situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Němčina 16

17 Ročník 2 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Čte nahlas a foneticky správně krátké texty. Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby a internacionalizmů. Je schopen najít určité očekávané informace v oznámeních, na plakátech nebo v katalozích. Používá slovníček k učebnici a orientuje se ve dvojjazyčném slovníku. Jena Fotbalová země Německo Cizinecký úřad a povolení k pobytu v Německu Klišé o německé dochvilnosti Lipsko Svátky v DACH JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika dlouhé a krátké samohlásky, přehlasované samohlásky, souhlásky n, ng, nk, souhlásky r, l, koncovky -e, -en, -el, -er Pravopis správné psaní osvojených slov Mluvnice skloňování příd. jmen, skloňování osobních zájmen, ukazovací zájmeno dieser, tázací zájmeno welcher, es ve funkci podmětu, označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách, způsobová slovesa a sloveso essen, rozkazovací způsob, préteritum, perfektum, stupňování příslovcí, předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem Slovní zásoba příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům Němčina 17

18 PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Umí představit sebe a ostatní. Umí klást jiné osobě otázky na běžná a známá témata (viz tematické okruhy). Umí zodpovídat jiné osobě otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech (viz tematické okruhy). Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný přečtený nebo vyslechnutý text na známé téma. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Napíše jednoduchým způsobem pohlednici. INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Klade a zodpovídá jednoduché otázky na velmi známá témata. Při rozhovoru reaguje gramaticky správně a adekvátně k osvojené slovní zásobě. Domluví se jednoduchým způsobem a za předpokladu, že jeho protějšek mluví pomalu, KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, stanoviska, emocí svolení, odmítnutí, zákaz, možnost a nemožnost, nutnost, potřeba, sympatie Písemný projev pohlednice, jednoduchý dopis, krátký popis události, recept Ústní projev jednoduchý popis, jednoduché vyprávění, příhoda, rada, doporučení Čtený či slyšený text vizitka, orientační plán, program, kalendář, krátká reportáž, statistika, reklama, velmi jednoduchý novinový článek, recepty, zprávy o počasí, inzeráty Interaktivní dovednosti formální i neformální rozhovor, diskuze, anketa, korespondence na běžné téma Informace z médií jednoduché audio a videonahrávky, inzeráty, jednoduchý novinový článek TEMATICKÉ OKRUHY A KOMUNIKAČNÍ SITUACE Povolání, činnosti, pracoviště Svět práce, povolání sekretářky, automechanika, referentky cestovní kanceláře, ošetřovatele nemocných Orientace ve městě, plán města, dopravní prostředky, program exkurze Osobnostní a sociální výchova; Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti zdravý životní styl, relaxace; seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení Němčina 18

19 zřetelně a je připraven pomoci. Prázdniny a dovolená, cestování, zážitky, nehoda Stravování, jídlo, pití, potraviny, stravovací zvyklosti, nakupování, recept Oblékání, oblečení, nákup oblečení, barvy, móda Počasí Zdraví, části lidského těla, zdravý životní styl, sport, nemoci, u lékaře, rady a doporučení REÁLIE Nezaměstnanost v Německu Oblíbená povolání v Německu Berlín Münster Nejvyhledávanější turistické cíle německých turistů Nejvyhledávanější turistické cíle v DACH Dunajská cyklostezka Prázdniny v Německu Stravovací zvyklosti v Německu, srovnání s ČR Oblíbená jídla německé mládeže, srovnání se situací u nás Národní kuchyně v DACH Zdravotní pojištění v Německu, srovnání s ČR Každodenní němčina a Německo problémů zdravý životní styl, relaxace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Žijeme v Evropě Multikulturní výchova; Vztah k vícejazyčné situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Němčina 19

20 Ročník 3 Výstupy ŠVP RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Rozumí jednodušším kratším psaným a mluveným autentickým textům z běžného života (viz tematické okruhy). Rozpozná jejich téma a pochopí hlavní myšlenky. V mluveném projevu rozliší různé styly a jednotlivé mluvčí. Pochopí hlavní body a citové zabarvení jejich výpovědi. Pochopí záměr autora či mluvčího, rozpozná emoce. U psaného projevu porozumí struktuře textu. Umí vyhledat, shromáždit, případně porovnat informace z více krátkých textů. Význam neznámých slov odhaduje z kontextu, na základě známé slovní zásoby, internacionalizmů a anglických slov. Ovládá různé strategie čtení. Čte a vyhodnocuje inzeráty, rozumí popisům produktů a vynálezů, orientuje se v životopisných textech a strukturovaných životopisech. Pracuje se slovníky. PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Umí jednoduchým způsobem vyprávět o běžném JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY A FUNKCE Fonetika slovní přízvuk, přízvuk a členění textu, správná intonace, výslovnost a vyjadřování emocí intonací, souhlásky (b,v,m), sykavky (z, s, ts) samohláska a h na začátku slabiky, výslovnost skupin souhlásek, koncovka er, dvojhlásky Pravopis psaní v souladu s platnými pravidly německého pravopisu Mluvnice 2. pád s koncovkou s, sloveso werden (budoucí čas, trpný rod), další modální slovesa, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, podmiňovací způsob přítomný a minulý, neurčitá zájmena, vedlejší věty s weil, dass, damit, nepřímé otázky, vztažné věty, infinitiv s zu, spojky souřadící a podřadící, dvojicové spojky, plusquamperfektum, vedlejší věty časové, přirovnávací, s obwohl, podmínková souvětí, další slovesa s předložkami, zájmenná příslovce, infinitivní vazby Slovní zásoba - příslušející ke komunikativním situacím a tematickým okruhům. KOMUNIKATIVNÍ FUNKCE JAZYKA A TYPY TEXTŮ Vyjádření osobního a morálního postoje, názoru, Němčina 20

21 každodenním životě. Umí pohovořit o městech, kulturním životě, osobnostech, filmu. Souvisle popíše (případně porovná) pomocí osvojené slovní zásoby místa, osoby, věci, činnosti, situace, děje, události, zážitky, zkušenosti, potřeby okolí, zájmy, události, činnosti, produkty, vynálezy, pracovní postupy, průběh děje, profesní dráhu, vztahy mezi lidmi. Srozumitelně reprodukuje nekomplikovaný přečtený nebo vyslechnutý text. Shrne a sdělí informace získané z různých typů textů, vyhodnotí grafy, inzeráty, porovná výhody a nevýhody, různé alternativy. Umí požádat o informace, umí je poskytnout. Používá osvojené fráze k ústnímu i písemnému vyjádření souhlasu/nesouhlasu, myšlenky, názoru, přesvědčení, domněnky, přání, pocitu libosti/nelibosti, úmyslu, účelu, zdůvodnění a emocí (radost, strach, zlost, smutek, znechucení). Umí reagovat pozitivně, negativně, překvapeně, zdvořile při telefonování. Písemně zformuluje krátká osobní sdělení (SMS), e- mail, osobní dopis, obchodní dopis, pozvánku, omluvu, jednoduchý inzerát, strukturovaný životopis, životopisný text. Naplánuje program prohlídky města, zorganizuje stanoviska, emocí souhlas/nesouhlas, názor, přesvědčení, domněnka, alternativa, přání, pocit libosti/nelibosti, zdvořilá prosba, emoce a reakce na ně, úmysl, účel, přání, zdůvodnění Písemný projev blahopřání, pozvánka, omluva, SMS, , reklamace, jednoduchý inzerát, strukturovaný životopis, životopisný text, osobní dopis Ústní projev popis obrázku, fotografie, osoby, situace, okolí, zájmů, činností, produktů, vynálezů, pracovních postupů, průběhu děje, profesní dráhy, vztahů mezi lidmi, vyprávění Čtený či slyšený text inzeráty, prospekt, statistika, graf, básně, písně, jízdní řády, pohlednice, deník, , SMS, webové stránky, interview, jídelní lístky, životopis, plán města, obsah filmu, kvíz, recept Interaktivní dovednosti formální a neformální rozhovor, diskuse, korespondence, telefonování Informace z médií audionahrávky, videonahrávky, novinové články, inzeráty, internet Němčina 21

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více