Trnkový tábor Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trnkový tábor 2011. Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan"

Transkript

1 OBECNÍHO ÚŘADU MĚSTEČKA TRNÁVKY Září říjen/2011 Blahopřání Farní společenství farnosti Římsko katolické v Městečku Trnávce prostřednictvím Zpravodaje OÚ upřímně blahopřeje duchovnímu správci P. Janu Dobešovi k životnímu jubileu, kterého se dožívá 23. září. Narodil se v roce 1931 v Kunštátě na Moravě a na kněze byl vysvěcen v roce 1956 v Litoměřicích. Za dobu 55 let kněžství sloužil v mnoha farnostech, farářem v Městečku Trnávce byl ustanoven 1. července let v životě každého člověka znamená mnoho. Ten kus životní cesty, kterou dosud P. J. Dobeš prošel, to nebyla jen procházka růžovým sadem, ale cesta plná výmolů, odříkání, často nepochopení, ztrát i nemocí, ale kterou zdolával se ctí, odvahou a statečností a stále obdivuhodnou energií. Do minulosti se nerad vrací, některé vzpomínky příliš bolí. Teď stojí před náročnou životní etapou, ke které mu farní společenství vyprošuje zdraví, hodně sil a odvahy a ochotné pomocníky. Zároveň P. J. Dobešovi k životnímu jubileu vyslovujeme poděkování za věrnou službu Boží, upřímná slova v promluvách, cesty k nemocným a za farníky do okolí, za dlouholetou péči o nemocnou hospodyni, za spolupráci s Nadačním fondem při opravách kostela, pořádání koncertů a jiných aktivit tohoto fondu. Farní společenství Městečka Trnávky Zprávy evidence K významnému životnímu jubileu v měsíci září a říjnu gratulujeme: paní Růženě Vážkové z Městečka Trnávky, paní Boženě Seidlové z Pěčíkova, paní Anežce Pinkavové z Předního Arnoštova, paní Gertrudě Benischové z Městečka Trnávky, paní Ludmile Schupplerové z Petrůvky, panu P. Janu Dobešovi z Městečka Trnávky, panu Rudolfovi Chlebíkovi z Pěčíkova, paní Hildegardě Glotzmanové z Plechtince, panu Františkovi Vyroubalovi z Pěčíkova, a paní Marii Dobešové z Lázů. Jana Lexmaulová, OÚ M. Trnávka Vážení občané, na sklonku léta a začátku školního roku vychází další vydání našeho Zpravodaje. Významná akce, která právě probíhá, je výstavba splaškové kanalizace. Kolem této akce panuje spousta otázek a dohadů, proto se je pokusím vysvětlit. V naší obci se buduje splašková kanalizace, která bude odvádět odpadní vody, tj. všechny odpady vznikající v domácnostech (WC, vany, dřezy, pračky, apod.), na čistírnu odpadních vod. Druhá kanalizace, která už je uložena v zemi, je kanalizace dešťová, která odvádí srážkové vody. Nebude tedy možné řešit odpadní vody (přepady ze septiků) napojením do dešťové kanalizace, jak je tomu dosud. Kanalizační přípojka je úsek potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové (páteřní) sítě. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb. si kanalizační přípojku na své náklady buduje odběratel (v našem případě občané). Její vybudování si může provést svépomocí nebo si najmout a zaplatit firmu. Stavební úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům staveb, kde vznikají odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Tím ale nechci strašit. Těm, kteří se rozhodnou připojit se na kanalizaci, vychází obec a zastupitelstvo obce vstříc následovně: - Je projednáno a vydáno územní rozhodnutí na zhotovení jednotlivých kanalizačních přípojek. - Bude poskytnuta trasa a hloubka přípojky od místa napojení po hranu nemovitosti. - Zastupitelstvo obce vyčlenilo z rozpočtu částku Kč a schválilo příspěvek pro občany na 1bm (běžný metr) kanalizační přípojky ve výši do 200 Kč za předpokladu, že občan nemá závazky vůči obci a akci dokončí do v rozsahu přípojek vyprojektovaných ing. Veselým. Připojení na stokovou (páteřní) síť se však nemůže dít nahodile. Páteřní stoka, jejíž realizaci zajišťuje obec, musí být napřed zkolaudována. Jednotliví občané musí uzavřít se společností VHOS Moravská Třebová smlouvu o zřízení a napojení přípojky, resp. o odvádění odpadních vod. Teprve potom může být fyzicky dokončeno napojení přípojky na páteřní rozvod. Po datu budou sečteny metry všech zrealizovaných (vyprojektovaných) přípojek a vypočten skutečný příspěvek pro občany. Věřím, že všichni pochopíte prospěšnost této akce. Děkujeme moc všem těm, kterým páteřní kanalizační stoky vedou přes jejich pozemky a vyšli obci vstříc. Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan Trnkový tábor 2011 Už počtvrté jsem byla na Trnkovém táboře u nás v Trnávce. Letos jsme měli tábor pro menší děti až v srpnu. Když jsme v pondělí ráno přišli na hřiště, čekalo na nás překvapení: byla s námi celý tábor Zdenda a ne žádná cizí paní....pokračování na str. 7 1

2 Usnesení č. VII/ Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 117. zprávu o činnosti samosprávy od posledního zasedání ZO, 118. zprávu o činnosti finančního výboru, 119. smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro Martina Dorňáka, 120. prodej pozemků p.č. 1280/1 o výměře 353 m² TTP a p.č. 1283/2 o výměře 357 m² TTP, oba v k.ú. Přední Arnoštov žadatelů manželů Jeřábkovým za celkovou kupní cenu 2.840,- Kč s úhradou GP č /2011 v ceně 7.536,- Kč, 121. záměr prodeje pozemku p.č. 12/2 o výměře 26 m² v k.ú. Přední Arnoštov, 122. záměr prodeje pozemku p.č. 4/6 o výměře 73 m², části pozemků p.č. 21 a p.č. 4/1, vše v k.ú. Pacov u Moravské Třebové, 123. záměr prodeje pozemku p.č. 140/6 o výměře 217 m² v k.ú. Městečko Trnávka, 124. záměr prodeje pozemku p.č. 416/18 o výměře 707 m² v k.ú. Městečko Trnávka, 125. prodej pozemku p.č. 44/7 o výměře 612 m² Jednotě Svitavy za kupní cenu ,- Kč 126. nákup pozemku p.č. 648 o výměře 1079 m² od Jednoty za kupní cenu ,- Kč 127. organizaci výběrového řízení na akci Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka vlastními silami, její rozdělení na část technologickou a na část stavební, 128. jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka ve složení: ing. Šedaj Milan, Sablíková Jana, ing. Schuppler Svatopluk, náhradníci: Zatloukal Jan, Kozlovský František, Škrabal Karel, 129. dodatek mandátní smlouvy s Petrem Králem na zprostředkování prodeje dřevní hmoty, 130. změnu sídla Obce a Obecního úřadu na Městečko Trnávka č.p. 5, 131. opravu cesty přes Suchý Dvůr firmou M-silnice a smlouvu s firmou M-silnice na tuto akci, 132. smlouvu s firmou Dřevo-Málek na prodej dřevní hmoty, 133. příspěvek na kanalizační přípojky, zrealizované do dle projektové dokumentace, do celkové výše ,- Kč z rozpočtu obce, podmínkou jsou vyrovnané závazky vůči Obci Městečko Trnávka, 134. smlouvu s firmou Envipartner s.r.o. Brno, 135. změnu stanov Svazku obcí skupinového vodovodu Moravskotřebovska, 136. přijetí Filipa Mazala, bytem Přední Arnoštov 15, do pracovního poměru na dobu určitou 1 rok, 137. příspěvek na dojíždějící žáky do ZŠ v Městečku Trnávce pro smlouvy s obcemi ve výši 6.500,- Kč na jednoho žáka, 138. Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku obce Městečko Trnávka a výkup nemovitostí do majetku obce Městečko Trnávka, 139. smlouvu dle nabídky s Barborou Kolkopovou Přichystalovou na organizaci výběrového řízení na akci Intenzifikace ČOV ve výši ,- Kč, 140. uspořádání veřejné produkce v areálu Cimburku pořádanou SDH Městečko Trnávka ve dnech a Zastupitelstvo obce pověřuje: 141. radu obce potvrzením výsledku hodnotící komise ve výběrovém řízení na akci Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka, starostu obce podpisem smluv s vítězným uchazečem, 142. radu obce k provádění dílčích změn a úkonů souvisejících s realizací akce Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka. Zastupitelstvo obce ruší: 143. usnesení zastupitelstva obce ze dne č. 103 smlouva i ing. Kolkopem na organizaci výběrového řízení na akci Intenzifikace ČOV. Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů V Městečku Trnávce dne Vážení občané, čtenáři Zpravodaje, Ing. Milan Šedaj, starosta obce Ověřovatelé zápisu: Alois Makrlík, Jiří Vondra pokládám za potřebné, podat krátkou informaci o jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Zastupitelstvu Pardubického kraje. Chtěl bych nejdříve připomenout, že v Poslanecké sněmovně jsem zařazen do Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále potom v podvýboru rozpočtovém a zemědělském. Oba tyto podvýbory svým zaměřením mají co do činění s rozvojem venkova a čerpáním finančních prostředků z EU. Jsem rád, že právě tyto výbory jsou mi velmi blízké a mohu v nich uplatnit dlouholeté zkušenosti, nabyté z činnosti ve funkci starosty obce i předsedy Výboru pro životní prostředí, regionální rozvoj, venkov a zemědělství Pardubického kraje. Jsem také rád, že mohu právě v těchto výborech získané informace přenášet zpětně do obcí, kde o ně mají zájem. Stále existuje dostatek dotačních programů, kde se dají čerpat do obcí značné finanční prostředky. I když se jedná administrativně o složitý proces, obec Městečko Trnávka těchto dotací dostatečně v minulosti využívala. Příkladů je mnoho, např. Biocentrum v Petrůvce, rekonstrukce základní školy, Obecní dům, opravy kapliček v obcích, boží muka, areál TJ Sokol, kulturní domy, hřiště v Lazích, autobusové zastávky, komunikace apod. V neposlední řadě uveďme právě probíhající kanalizaci. Věřím, že i nadále bude obec těchto dotací využívat a snažit se čerpat možnou výši finančních prostředků. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva jsem nastínil uvažovanou změnu v rozpočtovém určení daní. Téměř všechny obce v republice si tím finančně polepší. U Městečka Trnávky se jedná téměř o 4 miliony korun. Samozřejmě se ozývají ohlasy, že to bude na úkor jiných finančních prostředků. S největší pravděpodobností se bude jednat právě o zmíněné dotace z nejrůznějších fondů. Stojí však za úvahu, zda je lepší mít v rozpočtu obce o nějakou korunu navíc a využít ji tam, kde obec uzná za vhodné, nebo podstoupit složitý administrativní maraton, který ne vždy potřebné finance dokáže zajistit. Kolikrát odborná komise shodí ze stolu celý projekt jen z důvodu několika špatných slovních obratů. Jednání v Poslanecké sněmovně v současné době míří mílovými kroky ke schválení proreformních zákonů, které předkládá vláda a koaliční poslanci. Jsou to např. zákony, které se týkají podstatných změn ve zdravotnictví, sociálních službách, důchodového pojištění, stavebním spoření apod. Nepochybně tyto zákony vládní koalice i přes značný odpor opozičních poslanců (ČSSD a KSČM), sněmovnou protlačí již na 21. a 22. schůzi, které byly zahájeny 30. srpna Tyto zákony dost podstatně ovlivní život mnohým lidem v naší republice a sáhnou hluboko do našich peněženek. Z činnosti v zastupitelstvu Pardubického kraje jen velmi stručně. Podařilo se mi dojednat finanční příspěvek ve výši Kč na opravu kostela sv. Jakuba st. v Městečku Trnávce. Tou nejzásadnější příjemnou zprávou z kraje však je, že se pan hejtman Mgr. Radko Martínek vrací po delší nemoci 5. září zpět do úřadu. Přejme mu hodně zdraví, které bude v nelehké práci hejtmana velmi potřebovat. Václav Neubauer, poslanec PS P ČR 2

3 Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech. Na situaci ve školství se díváme racionálně Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství. Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky (k ), v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké školy na obce (k ), bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední odbornou školou obchodu, řemesel a služeb (k ), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3) a sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou v Ústí nad Orlicí (k ). V letošním roce pak byly sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k ), Střední odborná škola a Střední Veřejně přístupná mezinárodní soutěž žáků v řemeslných dovednostech ŘEMESLO/SKILL 2011 se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. Soutěž v kategoriích Zedník a Zednické práce se připravuje ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší odbornou školou a střední školou stavební Vysoké Mýto v rámci podpory a propagace technického středního školství Pardubického kraje. odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k ), Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k ), Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k ), sloučena byla Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jiráskova 825 (k ). Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium dokončí tam, kde jej zahájil. Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy i nezbytných znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál, který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích, ale především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit k jeho zdravým kořenům. Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové. Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu Záštitu nad ní převzala krajská radní Jana Pernicová, starosta Vysokého Mýta a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce tedy o- borech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe nej-větší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech. Rozšiřujeme nabídku o nové obory Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit. Vracíme gymnáziím prestiž Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další postup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním roce stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích zkoušek. Investujeme do škol a školských zařízení Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve výši tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje. V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství). Nejvýznamnější investiční akce v kraji Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách v tomto roce patří výstavba sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk. Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč. Ing. Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Více na 3

4 Optimalizace veřejné dopravy Pardubického kraje Společnost OREDO vypracovala pro Pardubický kraj studii Posouzení významu železničních tratí pro veřejnou dopravu. Na základě této studie dospěl Pardubický kraj k rozhodnutí, že osobní vlaková doprava mezi stanicemi Moravská Třebová Velké Opatovice bude nahrazena autobusovou dopravou. Své rozhodnutí opírá o ztrátovost na železniční dopravě, kde kraj uvádí, že na 1km autobusové dopravy doplácí cca 18,- Kč a na 1km vlakové dopravy 92,- Kč. Zde stojí za úvahu, zda se k těmto porovnávaným částkám dospělo ze stejných vstupních informací Každopádně, pro nás, obyvatele žijící mezi Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi z toho vyplývá jediné, že ke dni končí osobní vlaková doprava na tomto úseku. Optimalizace dopravy, jak je tato změna nazývána, spočívá v tom, že organizátor dopravy zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tím i hospodárněji. Autobusy budou jezdit v tzv. taktu pravidelných časových intervalech. Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti celého regionu a dobré spojení z malých obcí. Na internetových stránkách firmy OREDO je k nahlédnutí 1. návrh autobusových jízdních řádů, ke kterým se obec bude ještě vyjadřovat. Jestli se podaří prosadit úpravy, které máme v návrhu, věříme, že by obslužnost mohla být vcelku dobrá. U některých spojů je ovšem třeba počítat a více přestupy. Jana Sablíková Sk Skalka Plánované akce pořádané v areálu SK Skalka: rodinný nohejbal trojic volejbalové zavírání Skalky Stálé termíny: Nohejbal v pátek od Volejbal v neděli od (Sk Skalka) (Sk Skalka) Odkaz na stránky Anna, Vodehnalová, kronikářka Sk Skalka Velké ocenění pro Laďu Schupplera z turnaje ve Skrchově Fotografie z,, Trnavského čtyřboje pořádaného dne 13. srpna HC Městečko Trnávka. Konečné pořadí: SDH, Sk Skalka, TJ Sokol a HC Městečko Trnávka. TJ Sokol Městečko Trnávka Něco o začátku nácviku sletu Vážení sportovní přátelé, nejstarší sportovní a tělovýchovná organizace v České republice Sokol, založená v roce 1862, bude pořádat u příležitosti 150. výročí vzniku XV. všesokolský slet. Veškeré přípravy vyvrcholí v roce 2012 regionálními oslavami a slety. Slavnostní zakončení akce se uskuteční v Praze od 1. do 7. července Slety v jednotlivých jednotách a župní slet budou probíhat před tímto termínem (zatím není znám). Pokud chcete trošku rozhýbat svoje tělo, připojte se k nám. Máme v plánu nácvik těchto skladeb: Člověče, nezlob se - pro předškolní děti, které vystupují jako figurky ve známé hře, Ať žijí duchové - hravá forma cvičení pro celou rodinu inspirovaná známým filmem, Dávej ber - rytmická gymnastika pro starší žáky a žákyně, Nebe nad hlavou - rytmická gymnastika pro dorostenky a ženy, Jen pro ten dnešní den - rytmická a pohybová výchova pro seniory a seniorky, Chlapáci III - základní gymnastika s prvky netradičního posilování pro muže. Předpokládáme, že nácvik skladeb začne někdy začátkem října. Sledujte prosím, naší vývěsku. Veškeré informace ochotně podají Eva Henslová a Jana Lexmaulová (tel ). 4

5 TJ Sokol Městečko Trnávka oddíl kopané soutěžní ročník 2011/2012 Přípravu na novou sezónu jsme zahájili tréninkem již 8. července a hned 16. července jsme se zúčastnili turnaje v Maletíně. Výsledky: 1. Maletín, 2. FC Mírov, 3. TJ Sokol Městečko Trnávka, 4. Kunčina. Část naší členské základny zůstala doma a snažila se využít pěkného počasí k tomu, aby zvelebila náš stánek pod Cimburkem. Výsledkem je nová střecha a pergola. První zatěžkávací zkouška nového zázemí proběhla již následující víkend. Třídenní akce nazvaná Trnavské vékend přitáhla do našeho areálu mnoho nadšených návštěvníků. V pátek je bavila kapela Stracené ráj, sobotu zahájilo utkání trnavských legend a vše pokračovalo pouťovou zábavou. Neděle pak patřila tradičnímu pouťovému turnaji, letos za účasti týmů Kunčiny (obhájce), Svitav, Maletína a Městečka Trnávky. Po úvodním, bojovném a upracovaném zápase proti Kunčině, ve kterém jsme bohužel soupeři podlehli 0:2, nás čekalo utkání o třetí místo. V tom jsme se střetli s Maletínem a po dlouhé době jsme dokázali tohoto účastníka I.B třídy celkem jednoznačně porazit 4:2. Finále se stalo kořistí Svitav, které porazily celek Kunčiny až v závěrečném penaltovém rozstřelu. Atmosféru turnaje umocnila velmi dobrá divácká návštěva a pěkné počasí. Dále náš tým sehrál v rámci přípravy utkání s dorostem v Moravské Třebové, nově účastníkem Východočeského krajského přeboru, ve kterém jsme zvítězili 4:0, a druhé utkání v Dlouhé Loučce, kterou jsme porazili shodně 0:4. Jako každý rok, tak i letos zaznívá z mnoha stran otázka, jak posílil náš tým v průběhu léta. V letošním ročníku chceme dát šanci našemu mládí. Z dorostu přichází R. Kubálek ml., D. Továrek ml., L. Polášek a M. Melnar. Střídavého startu bychom chtěli využít u D. Grulicha a J. Pupíka. Vedením trenérského kormidla byl pověřen R. Kubálek st. a vedoucím mužstva zůstává D. Machourek. Minulý rok nám utekla obrovská šance na postup do OP, ale věříme, že omlazený kádr doplněný o starší hráče má šanci bojovat o čelní příčky v soutěži a snad znovu o postup. za TJ Sokol Vlastimil Stenzl, foto Radek Konečný Rozpis soutěží Podzim 2011 Den Datum Kategorie Utkání Začátek Výsledek Poznámka SO Muži Chornice - M. Trnávka 17:00 0 : 2 NE Muži M. Trnávka - Rohozná SO Muži Radiměř - M. Trnávka 17:00 NE Žáci Boršov - M. Trnávka 10:00 SO Přípravka Jaroměřice 10:00 bez Rychnova n. M. NE Žáci M.Trnávka - Kunčina 14:00 začátek bude upřesněn NE Muži M. Trnávka - Opatovec 16:00 SO Přípravka M. Trnávka 9:00 bez Jevíčka SO Žáci Staré Město - M. Trnávka 10:00 SO Muži Třebařov - M. Trnávka 17:00 NE Žáci M. Trnávka - Chornice 14:00 začátek bude upřesněn NE Muži M. Trnávka - Vendolí 16:00 SO Přípravka Jevíčko 10:00 bez Třebařova SO Žáci Opatov - M. Trnávka 10:00 NE Muži Linhartice - M. Trnávka 16:30 ST Žáci M. Trnávka - Opatov 10:00 SO Přípravka Rychnov na Moravě 10:00 bez Jaroměřic NE Žáci M. Trnávka - Boršov 14:00 NE Muži M. Trnávka - Jedlová 16:00 SO Přípravka Jaroměřice 10:00 bez Jevíčka NE Žáci Kunčina - M. Trnávka 11:00 NE Muži Březová n. Sv. B - M. Trnávka 16:00 SO Přípravka M. Trnávka 9:00 bez Rychnova n M. NE Žáci M. Trnávka - Staré Město 13:30 NE Muži M. Trnávka - Mor. Třebová C 15:30 SO Žáci Chornice - M. Trnávka 10:00 SO Muži Mladějov - M. Trnávka 15:30 NE Přípravka Třebařov 10:00 bez Jaroměřic NE Muži M. Trnávka - Křenov 14:30 SO Muži Hradec n. Svit. - M. Trnávka 14:00 5

6 SDH Městečko Trnávka Vážení spoluobčané, máme tu již konec prázdnin a za měsíc nám opět začne topná sezóna. Proto se ptám, máte opravené komíny a provedené prohlídky? Pokud ne, je nejvyšší čas. Ochráníte si tím váš majetek! Jak soutěžili naší hasiči? Rozstání: muži 2. místo, ženy 1. místo, Gruna: muži 1. místo, ženy 3. místo, Vranová Lhota: nedařilo se, Dubicko: muži 5. místo, ženy 3. místo, Stará Roveň: muži 3. místo, ženám se nedařilo, Memoriál Vojtěcha Jachana: na domácí půdě se nám prostě nedaří, Dzbel: muži 2. místo Okrsková liga okrsku Mětečko Trnávka: muži 3. místo, ženy 1. místo, žáci 1. místo. Co se týče sportu, tak na prvním ročníku Trnavského čtyřboje jsme získali putovní pohár za 1. místo. Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích: fotbal, hokej, nohejbal a požární sport a my za sebou nechali týmy HC Městečko Trnávka, Sk Skalka a TJ Sokol. Za kulturou jsme se vrátili na zříceninu hradu Cimburk, kde proběhla dvoudenní akce. Na ní vystoupily tři rokové kapely a zakončena byla diskotékou pana Friedla. Účast byla poměrně velká, tak doufáme, že se bude akce za rok opakovat. za SDH František Kozlovský a Petr Zezula Roveňský noční boj s bohatou tombolou o putovní pohár starosty obce Ve Staré Rovni proběhla v sobotu 30. července hasičská soutěž,,roveňský noční boj s bohatou tombolou. Letos se uskutečnil již 5. ročník soutěže. Hasičská družstva soutěžila v požárním útoku, který byl upraven do nočních podmínek. I za nepříznivého počasí se zúčastnilo přes 30 družstev, na které se přišel podívat hojný počet diváků. Pro ně byla lákadlem bohatá tombola. V malé tombole vyhrával každý los a ve velké bylo hlavní cenou vykrmené prase, kterou losoval pan Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečka Trnávky. Slavnostní zahájení pronesl starosta obce a poté pokračoval v řeči pan Václav Neubauer, poslanec Parlamentu ČR. Poháry si rozdělili všichni, kdo skončili do 6. místa a ostatní družstva získala plaketu. Na stupních vítězů z veteránů skončili na 1. místě Chornice, které obhájily putovní pohár již podruhé. Z žen obsadili 1. místo domácí a z mužů Bezděčí, které posunulo domácí družstvo. To již potřetí neobhájilo putovní pohár starosty obce. Soutěží a diskotékou nás provázel DJ Mirek Seman z Lanškrouna, který bavil Trnavští důchodci V naší obci se v současné době schází důchodci ve třech klubech pravidelně každý měsíc. Tak, jako již po několik roků zpětně, se i letos na jaře uskutečnil zájezd důchodců po památkách naší vlasti. Tentokrát jsme navštívili nedalekou Chropyni a místní zámeček, který užívalo arcibiskupství Olomoucké. Po jeho zhlédnutí jsme přejeli do Kroměříže a navštívili reprezentativní arcibiskupské sály. Všichni byli se zájezdem velice spokojeni a již se těší na další společnou akci. Ta proběhne v září a rádi bychom navštívili hrad Buchlov a nedaleký zámek v Buchlovicích. Tímto článkem chceme poděkovat Obecnímu úřadu v naší obci, že nám umožnil tento zájezd a finančně zajistil autobus. Po nových volbách jsme jen doufali, že nové vedení obce bude pokračovat v tradici, kterou bývalé vedení obce v uplynulých letech pravidelně podporovalo a pomáhalo zajišťovat. Klub důchodců diváky až do ranních hodin. V průběhu programu vystoupily několikrát mažoretky taneční školy Medlíkových ze Zlína, které se staly mistryněmi ČR a dále budou reprezentovat ČR v Holandsku. Před vyhlášením proběhl tradiční velkolepý ohňostroj. Tato akce by neproběhla bez podpory Obecního úřadu Městečko Trnávka, starosty obce Ing. Milana Šedaje, dále pana Václava Neubauera, pana Růžičky, organizátorů, občanů Staré Rovně a okolních vesnic. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rozhodčím, divákům a soutěžícím za to, že vydrželi nepřízeň počasí a neodradilo je to. Zároveň Vás zveme na další, již 6. ročník soutěže, který se uskuteční 4. srpna za SDH Stará Roveň Dagmar Foretová a Veronika Hýblová Motokros v Městečku Trnávce Ve dnech 13. až 14. srpna se uskutečnilo na nově zrekonstruovaném závodišti za účasti přední motokrosové špičky a zahraničních jezdů Mistrovství Moravy juniorů a dospělých. Počasí nám sice nepřálo, ale závodníci se s kluzkou tratí hravě vypořádali. Také jsme od nich zaznamenali jen samé pozitivní názory na trnavskou motokrosovou trať. Sobota se jela převážně v režii juniorů. Ve volných závodech dospělých s přehledem zvítězil domácí David Matocha. V neděli se počasí umoudřilo a jezdci tak za krásného slunného počasí mohli sbírat cenné mistrovské body. Napínavé souboje probíhaly v kategoriích MX2, Veterán, Hobby a MX Open. V nejprestižnější kategorii (MX Open) se David Matocha umístil na krásném třetím místě. Z celkového hodnocení si stejný závodník odnesl bronzovou medaili. Jeho bratr Miroslav závodil v kategorii Hobby. Mladší bratr o něm ale sám hovoří spíše jako o trenérovi než závodní konkurenci. (pozn.red.: Velký rozhovor s Davidem Matochou vyšel ve Svitavském deníku a vy si jej můžete přečíst na internetových stránkách novin: matocha-neumim-si-predstavit-ze html.) Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem pořadatelům za přípravu, organizaci a zajištění celého průběhu závodu a zároveň pozvat vás na další motokrosovou jízdu, která se uskuteční na motokrosové trati v Městečku Trnávce již 18. září Miroslav Matocha st. 6

7 o.s. Trnka Městečko Trnávka Po prázdninové přestávce začínáme v novém školním roce s našimi tradičními aktivitami a kroužky. Máme tu ale i nové nabídky. Ve čtvrtek 8. září v 16:00 v Trnce se mohou sejít zájemci o studium: anglického jazyka pro děti (od 4 let, společně s rodiči) 20 Kč/hodina, anglického jazyka pro dospělé pro začátečníky a mírně pokročilé 75 Kč/hodina, pro nezaměstnané a na rodičovské dovolené 50 Kč/hodina, španělského jazyka pro dospělé pro začátečníky i mírně pokročilé 50 Kč /hodina. Vyučující AJ je Michaela Juračková. Vyučující ŠJ je Iva Víchová Crháková. Na místě si domluvíte termín lekcí a další podrobnosti. Výtvarné dílny se budou konat jednou za 14 dní vždy v pátek v 18 hodin (po cvičení mladých hasičů) a bude je vést Jana Hodaňová studentka SPgŠ Litomyšl. Děti si vždy vyrobí výrobek, který si odnesou domů (malování na hrnek, výroba svíček, výroba masek, batikování, dekorace atd.) Předběžné termíny výtvarných dílen najdete níže. Sledujte ale plakáty s jednotlivými dílnami. První setkání s panem Žáčkem a jógou bude v úterý 27. září v 18:00 ve staré tělocvičně. Jako obvykle si nezapomeňte karimatku, teplé a pohodlné oblečení a pití. NELINKA bude probíhat jako obvykle každé pondělí od 9:30 do 11:30 v Trnce. Letos bychom chtěli dát větší řád našim aktivitám. Po celou dobu Nelinky bude otevřená herna (hrací koberec, hračky, houpačky atd.) a kuchyňka. Od 10:00 do 11:00 se bude výtvarničit u stolů ve vedlejší učebně (podle možností dětí a maminek). Uvítáme aktivitu maminek. Cvičení předškolkových dětí zůstává opět na středě od 10:00 do 11:00 hodin ve staré tělocvičně ZŠ. Cvičení si vedou maminky samy a letos pravděpodobně přibude nácvik skladby pro Sokolský slet Cvičení školkových dětí (3-7 let) pod vedením pana Stanislava Hensla bude uskutečněno jen v případě, že bude přihlášeno k pravidelnému cvičení alespoň 5 dětí. První setkání proběhne ve čtvrtek 15. září v 16:00 ve staré tělocvičně ZŠ a rodiče společně s cvičitelem se domluví na termínu a podrobnostech. Během prázdnin proběhly dva Trnkové tábory. Naštěstí nám letošní rozmarné počasí přálo. Mohli jste tak vidět 15.7 a představení, která si děti vytvořily. Pověst o hradním pánu z Cimburka, loupežnická představení, ale také inscenace vedoucích táborů Červená Karkulka, Divočiny. Po skončení divadel vždy následovalo promítání filmů na stěnu šapita. Diváků přišlo poměrně hodně zvláště rodičů a příbuzných vystupujících. Mrzí mě ale, že je tábor tak málo využíván místními dětmi, pro který je určen přednostně. Z 35 přihlášených dětí bylo dětí z trnavské základní školy jen 8. Všechny tyto informace a mnohé další si můžete prohlédnout a přečíst na našem novém webu který nám zhotovila firma Jakacom díky finančnímu přispění firmy Bensis s.r.o z Olomouce. Stručný přehled: Pondělí 9:30-11:30: Nelinka Úterý 18:00-19:00: jóga Středa 10:00-11:00: cvičení dětí I (1-3 roky) Čtvrtek 16:00-17:00:cvičení dětí II (3-7 let)??? Pátek 18:00-19:30: výtvarné dílny (23.9.,7.10., , 4.11., , 2.12.,16.12.) Hezké babí léto a podzim MgA. Zdeňka Selingerová Trnkový tábor 2011 očima účastníků...dokončení ze str. 1 Škoda, že tam nebyly žádné děti z Trnávky, ani Kačka z Brna, která onemocněla, ale měla jsem tam jiné kamarádky ze zušky z Jevíčka. Byla tam Anička, Natálka, Pavlínka a ještě tam byl kamarád Mně se nejvíc na táboře líbila šipkovaná a ještě se mi líbilo, jak jsme hráli ta divadla. Pavlík Chyba, Brno A mně se nejvíc líbily hry, jak jsme hráli pexeso a taky mě bavilo, jak jsme vyráběli ty klobouky pro loupežníky. Ráďa Friedl, Březová nad Svitvou Pasování na čtenáře Na konci minulého školního roku byli žáci 1. řídy slavnostně pasováni na čtenáře v naší Obecní knihovně. Pod vedením třídní učitelky p. Evy Žouželkové si děti připravily krátké pásmo, kde prokázaly své čtenářské dovednosti a složily slavnostní slib. Poté byly p. ředitelem pasovány do řádu čtenářského, na památku dostaly osvědčení, šerpu a jako dárek pěknou knihu. Jitka Stenzlová Matěj a taky děti z Chornic. Celý tábor jsme hráli hry, běhali jsme na hřišti, vyráběli jsme škrabošky, klobouky pro loupežníky, byli jsme na Cimburku a nacvičovali jsme pro rodiče představení. Ten tábor byl super, hlavně bylo dobrý, že ho vedla Zdenda s Radysem a příští rok tam půjdu taky. Eliška Lexmaulová, Městečko Trnávka Na táboře se mi líbilo. Líbil se mi výlet na Cimburk. Příští rok pojedu zase. Anetka Štoudková, Šumperk Na táboře se mi nejvíce líbily hry. Také se mi líbilo nacvičování divadla, vyrábění masek a sprchování. Pavlínka Machálková, Jevíčko 7

8 Dr. Voštěp V sobotu 20. srpna proběhl první ročník soutěže v dřevorubeckých dovednostech - Dr. Voštěp. Vyšlo nám počasí, nikomu se nic nestalo a všichni se snad dobře bavili - co víc si přát. Za pořadatele děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě celého závodu a kteří poskytli ceny pro vítěze. Vzhledem k úspěchu akce všichni doufáme, že se sejdeme zase za rok a budeme znovu zápolit v dřevorubeckých dovednostech. za pořadatele Jan Hrbata Více informací na pecikov.cz/drvostep/plakát.pdf. Výsledková listina Startovní číslo Jméno Sekání špalku nastojato Řezání motorovou pilou Řezání ruční pilou Čas celkem Výsledné pořadí 18 Robiš 56,87 53,06 16,94 126, Vyroubal 73,28 54,15 22,09 149, Burác 88,65 39,05 22,1 149,8 3 5 Jelen 65, ,87 169, Štír 79,03 44,47 47,28 170, Holubovský 122,44 30,87 18,41 171, Šafář 128,9 65,25 21,1 215, Bobr 149,22 40,28 26,65 216, Cirda 137,78 41,03 39,25 218, Roman W. 128,41 73,66 19,09 221, Jarda Havlíček 168,22 43,09 45,46 256, Kulin 202,84 36,72 28,28 267, Mecin 211,87 38,53 19,53 269, Stanislav 200,12 53,63 28,31 282, Josef Havlíček 226,75 40,1 25,28 292, Kadlec 229,57 32,63 30,47 292, Ditr 159,03 79, , Olin 279, ,28 362, Pásky 293,44 34,6 37,62 365, Stossl Roman 253,72 61,56 101,88 417,16 20 Zemědělská společnost Městečko Trnávka má po žních Letošní počasí žním nepřálo po celé republice, neřku-li naší oblasti. Sklízet se musely ještě mokré obiloviny a olejniny. A tak se v hojné míře sklizené rovněž sušilo. Po konečném součtu je znám hektarový výnos: pšenice ozimá 6,5t; ječmen jarní 6t; žito 4,5t; triticale 5t a řepka 3,5t. V současné době probíhají podzimní práce, jako je např. osev řepky na cca 350 ha orné půdy. Zároveň probíhá podmítka a dokončují se sklizně slámy. Příští týden začne družstvo sklízet kukuřici na siláž. Kolem 20. září začneme s osevem obilovin na příští rok. Jedná se o pšenici ozimou na cca 500 ha. za Zemědělskou společnost Rostislav Schuppler Tradiční pouť na sv. Prokopa, patrona Pěčíkova, proběhla v neděli 3. července v sále KD, který byl zaplněn místními občany i poutníky z Vranové Lhoty, Chornic, Petrůvky, Mohelnice, Brna, Olomouce, Mezihoří a Městečka Trnávky. Mši svatou celebroval P. Petr Šabaka, vojenský kaplan z Moravské Třebové a P. Jan Dobeš. Při mši sv. byli vzpomenuti občané, kteří za poslední rok opustili řady pěčíkovských občanů: kteří se zde narodili a žili zde. Byli to: Květoslava Popelková, Jiří Komárek, Miroslava Vykydalová-Rumpalová, Miroslava Březinová, Dana Navrátilová a Květoslava Šuplerová z Petrůvky. Farní pěvecký sbor svými zpěvy umocnil sváteční atmosféru. Po mši sv. jsme si popovídali i s kněžími u bohatě prostřených stolů, o což se opět postaraly pěčíkovské rodiny. P. Janu Dobešovi jsme blahopřáli k 55 rokům kněžství a předali malou pozornost. Všichni přítomní také obdrželi vkusnou záložku s portrétem a životopisem sv. Prokopa. Osadní výbor poděkoval všem dárcům za finanční a materiální příspěvky a přítomným za příjemně prožité sváteční odpoledne. Anna Fojtíková, Pěčíkov 8

9 Oblastní charita Moravská Třebová informuje Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.: Setkávání seniorů probíhá každé první pondělí v měsíci v refektáři františkánského kláštera v Moravské Třebové. Provoz humanitárního šatníku od září opět funguje každý pátek od 15:00 do17:00 hod. Pomoc Somálsku a Etiopii Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru, smrt hrozí milionům lidí. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje 5000 ze svého krizového fondu. Krizový fond je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky. Pomoc se zaměřuje zejména na distribuci potravin a pitné vody. V Etiopii plánují naši místní partneři zabezpečit jídlo a vodu pro lidí. Pomoc směřuje do škol a ke starým lidem, dochází k obnově a budování nezávadných vodních zdrojů. Pomoc je zaměřena také na kojící ženy a podvyživené děti, kterým je poskytována také lékařská péče. Sbírkový účet Charity ČR: /0800, u České spořitelny, a.s., variabilní symboly - Etiopie: 146 a Somálsko: 103. Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo Připravujeme otevření nové služby Šance pro rodinu Po téměř ročních přípravách otevíráme od novou sociální službu pod názvem Šance pro rodinu. Jedná se o sociálně aktivizační službu určenou pro rodiny s dětmi. Kvalifikované terénní sociální pracovnice ve spolupráci s OSPOD pracují v sociálně znevýhodněných rodinách. Jejich hlavním úkolem je po vzájemné dohodě s rodinou poskytovat odborné poradenství, pomáhat rodině s řešením výchovných problémů s dětmi, vést rodiče k vytváření zdravého prostředí pro vývoj dítěte v rodině, pomáhat při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů apod. Pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých rodin. Tato nová služba je terénní a je určena pro rodiny s dětmi v celém Moravskotřebovském a Jevíčském regionu. Problematika, se kterou se musí soc. pracovníci vypořádat, je velmi rozmanitá a specifická a klade velké nároky na profesionalitu, ale i na lidský přístup pracovníků. Věříme, že se tato služba stane pro náš region přínosem a dosažené výsledky ukáží její potřebnost. Program Kamarád V období září-říjen začnou opět probíhat schůzky dobrovolnic s dětmi, které probíhaly v minulém školním roce. Program je zaměřený na pomoc dětem, které mají problémy ve škole a potřebují doučování a také na pomoc dětem, které mají problém navázat kamarádství se svými vrstevníky. V tomto období bude také probíhat nábor nových dobrovolníků na středních školách v Moravské Třebové. Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem, uvítáme každou pomoc. Dobrovolníci i zájemci, kteří by chtěli zapojit své dítě do programu, se mohou ozvat pastorační asistentce Pavlíně Kořenovské na telefonní číslo Sociální služby denní stacionář Domeček a soc. terapeutické dílny Ulita čekají na nové zájemce o službu DS Domeček a STD Ulita stále rozvíjejí svou činnost a nabízí své služby lidem se zdravotním handicapem. Služby poskytujeme od po pá od 7,30 15,30 hod. na ul. Svitavská 44, M. Třebová. OCHMT zajišťuje i svoz uživatelům těchto služeb. Podrobnější informace je možné získat přímo v budově OCHMT, na tel.: nebo na charita.cz. Pokud máte o služby či více informací zájem, neváhejte nás kontaktovat. Charita slaví. Tento rok je to již 5 let, co Oblastní charita začala na profesionální úrovni poskytovat soc. služby především pro osoby s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním. Rádi bychom vás seznámili s výsledky naší práce. Pokud budete mít chuť a náladu, přijďte se podívat na akci, která se uskuteční od 13:00 hod. pod názvem CHARITNÍ PĚTILETKA. Naše pětiletka vás provede prostorami, kde jsou služby poskytovány, seznámí vás humornou formou a s nadsázkou s našimi úspěchy i neúspěchy Pro děti bude připraveno v malém šapitó divadelní představení souboru divadla Z Rynku. Ke zpříjemnění nálady přispěje bigbeatová skupina Světlo světa a poprocková skupina FLY FISH. Věříme, že společně strávené odpoledne přispěje k přiblížení naší práce široké veřejnosti. Bližší informace o akci budou upřesněny na plakátech a na našich webových stránkách. Máte doma staré malířské válečky se vzory a nevíte co s nimi? Nebo zbytky voskových svíček? Pokud ano, budeme vám velmi vděčni, když nám tyto přebytečné a nevyužívané válečky donesete, buď přímo do denního stacionáře Domeček na Svitavské ul. (naproti Penny) nebo do Městské knihovny. Tyto válečky využijí klienti při terapii v keramické dílně STD Ulita. Vosk ze starých svíček můžeme znovu použít na výrobu nových svící. Předem děkujeme všem dárcům za podporu. Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová. za OCHMT Ludmila Dostálová Naše orchideje Konečně se po delší době opět vracím v našem Zpravodaji k příspěvku z botaniky. Budu pokračovat ve výčtu další z řady orchidejí, rostoucích v našem blízkém okolí. Dnes to bude o Vemeníku dvoulistém (Platanthera bifolia (L.) L.C. RICH.). Vemeník dvoulistý patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) a vyskytuje se u nás ve dvou druzích. Tím prvním je Vemeník bělokvětý (Platanthera solstitalis BOENN.) a druhým Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha (CUST.) RI- CHENB.). Oba dva zmíněné druhy patří mezi chráněné rostliny se stupněm ochrany C 3, tedy ohrožené. Dají se mezi sebou lehce zaměnit a při určité nepozornosti, jak se to stalo i mně při pohledu pouze na přízemní dvojici listů v počátečním stadiu, i s Bradáčkem vejčitým. Oba dva druhy dostaly svá botanická jména po tvaru dvou podzemních hlíz, které jsou nedělené, poměrně velké, vejcovitého nebo mrkvovitého tvaru, dole zúžené ve slabý kořen. Mají opravdu podobu kozího vemínka. Z těchto hlíz vyrůstá vzpřímená lodyha až 50 cm vysoká s přízemní dvojicí oválných až srdčitých listů a na lodyze i se třemi malými šupinatými lístky. Květ je tvořen poměrně dlouhým, ale řídkým klasem válcovitého tvaru z bílých květů, příjemně vonících. Vemeník nazelenalý však nevoní a jeho květy nejsou bílé, ale skutečně nazelenalé. Typickým znakem obou vemeníků je velice dlouhá ostruha podobná té, jakou má Pětiprstka žežulník, o níž jsem psal naposledy. Pylová zrnka jsou slepena ve dvě stopkaté brylky, které jsem již dříve popsal. Opylovačem těchto vstavačů s dlouhou ostruhou obsahující nektar mohou být i noční motýli, které mnozí znáte ze svých zahrad. Při soumraku přiletí ke květům s dlouhou korunní trubkou, zastaví se v letu a za silného bzučení svým dlouhým sosákem vysají nektar. Nějak podobně, jak to v tropech provádí kolibříci. Vemeníky kvetou v květnu až červenci. Můžete se s nimi setkat na lukách, pastvinách na okrajích lesů i v křovinách. Vemeník zelenavý je vzácnější a roste většinou ve stínu listnatých lesů. Fotografie na str. 10 Jiří Vondra 9

10 Katalpa speciosa Warder Katalpa nádherná Fotografie k článku Naše orchideje na str. 9 Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) foto Jiří Vondra Pochází ze Severní Ameriky. Je to strom exotického vzhledu se vzdušnou korunou a velkými, světle zelenými celokrajnými listy. Květy jsou krásné, většinou bílé, zvonkovité a vnitřek květu je purpurově, až fialově kropenatý s oranžovými proužky. Tenké válcovité tobolky jsou podobné viržince a vytrvávají na stromě až do jara. Je to velmi ozdobný strom, který kvete v červnu a dorůstá do výšky 25m. Na zahradu v Pěčíkově, nedaleko silnice, jej manželé Bílkovi zasadili v roce 1974, a to již jako 6 letý stromek. Když kvetl, dělal jim a celému okolí radost a byl velkou ozdobou pro celý Pěčíkov. Bohužel, v loňském létě do stromu uhodil blesk, poškodil velkou větev, ale Katalpa vydržela a letos opět budila velkou pozornost svou krásou nejen u Pěčíkovských občanů, ale i mnoha turistů, projíždějících na kolech k Bouzovu nebo k Městečku Trnávce. Tak krásně letos kvetla naposled. V červencové bouřce byl strom opět zasažen bleskem a teď pomalu chlouba Pěčíkova po 43 letech usychá. Lucie Čubrdová, foto Alois Bauer Hudební kurzy pro dospělé Nevíte, jak právě začít, nebo pokračovat ve svém hudebním rozvoji? Chtěl/a/ bych zkusit začít zpívat, myslím si, že mi to jde a chci se zdokonalit. Od září budou mít tuto možnost i dospělí. (kurzu může využít také mládež nebo děti) První hodina zdarma. Výuka může probíhat i u Vás doma. Začít můžete kdykoli během roku. Tel: centrum...vše pro váš tisk barevné i černobílé kopírování do velikosti A3 tisk fotografií 9x13 cm laminování, kroužk. vazba servis mobilních telefonů a tiskáren renovace inkoustových a laserových náplní prodej PC - komponentů, tiskáren, náplní do tiskáren výroba razítek centrum...vše pro váš tisk Malé náměstí 121 Jevíčko OTEVÍRACÍ DOBA: Po Pá 8:00 16:00 hod. tel.: Uzávěrka Příspěvky do Zpravodaje listopad prosinec 2011 posílejte na ovou adresu: do Žádáme dopisovatele, aby pro usnadnění práce zasílali své texty ve formátu.doc a fotografie v.jpg. Prosíme, dodržujte písmo Times New Roman a velikost písma 10. Děkujeme. Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; Městečko Trnávka 2, telefon: Redakční rada: Mgr. Petra Dvorská, Anna Fojtíková, Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci září 2011 v nákladu 350 kusů. Autor příspěvků odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016

XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. SVITAVY září 2015 květen 2016 XIV. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE SVITAVY září 2015 květen 2016 Krajské olympiády se zúčastnilo: 44 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 29 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.330 startujících Regionálních

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2013 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Úvodní slovo starostky obce: Vážení občané, v tomto letním čase vás v našem zpravodaji informujeme o letních akcích,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Javornický pohár 2011

Javornický pohár 2011 Září 2011 Javornický pohár 2011 Na snímku je vítězné družstvo Javorník s rozhodčím a dětmi Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Od minulého vydání občasníku zasedalo zastupitelstvo jednou 2.8.2011 1. Určení zapisovatele

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne na obecním úřadě

Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne na obecním úřadě Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 10. 12. 2015 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) rozpočtové opatření č. 5 2) Obecně

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE. CORNY středoškolský atletický pohár. Konečné pořadí dívek : Konečné pořadí chlapců :

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE. CORNY středoškolský atletický pohár. Konečné pořadí dívek : Konečné pořadí chlapců : XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE CORNY středoškolský atletický pohár Konečné pořadí dívek : 1. Gymnázium Dašická Pardubice 7.459 bodů 2. Gymnázium Mozartova Pardubice 7.330 3. Gymnázium Česká Třebová 6.836

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 25. srpna 2016 konaného v budově OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 25. srpna 2016 konaného v budově OÚ OBEC SVÉMYSLICE Svémyslice 18, 250 91 Zeleneč v Čechách IČ : 00639672, DIČ: CZ 00639672 tel./fax: 281925183, info@svemyslice.eu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č. 15/2016 ze dne 25. srpna 2016 konaného

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více