Trnkový tábor Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trnkový tábor 2011. Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan"

Transkript

1 OBECNÍHO ÚŘADU MĚSTEČKA TRNÁVKY Září říjen/2011 Blahopřání Farní společenství farnosti Římsko katolické v Městečku Trnávce prostřednictvím Zpravodaje OÚ upřímně blahopřeje duchovnímu správci P. Janu Dobešovi k životnímu jubileu, kterého se dožívá 23. září. Narodil se v roce 1931 v Kunštátě na Moravě a na kněze byl vysvěcen v roce 1956 v Litoměřicích. Za dobu 55 let kněžství sloužil v mnoha farnostech, farářem v Městečku Trnávce byl ustanoven 1. července let v životě každého člověka znamená mnoho. Ten kus životní cesty, kterou dosud P. J. Dobeš prošel, to nebyla jen procházka růžovým sadem, ale cesta plná výmolů, odříkání, často nepochopení, ztrát i nemocí, ale kterou zdolával se ctí, odvahou a statečností a stále obdivuhodnou energií. Do minulosti se nerad vrací, některé vzpomínky příliš bolí. Teď stojí před náročnou životní etapou, ke které mu farní společenství vyprošuje zdraví, hodně sil a odvahy a ochotné pomocníky. Zároveň P. J. Dobešovi k životnímu jubileu vyslovujeme poděkování za věrnou službu Boží, upřímná slova v promluvách, cesty k nemocným a za farníky do okolí, za dlouholetou péči o nemocnou hospodyni, za spolupráci s Nadačním fondem při opravách kostela, pořádání koncertů a jiných aktivit tohoto fondu. Farní společenství Městečka Trnávky Zprávy evidence K významnému životnímu jubileu v měsíci září a říjnu gratulujeme: paní Růženě Vážkové z Městečka Trnávky, paní Boženě Seidlové z Pěčíkova, paní Anežce Pinkavové z Předního Arnoštova, paní Gertrudě Benischové z Městečka Trnávky, paní Ludmile Schupplerové z Petrůvky, panu P. Janu Dobešovi z Městečka Trnávky, panu Rudolfovi Chlebíkovi z Pěčíkova, paní Hildegardě Glotzmanové z Plechtince, panu Františkovi Vyroubalovi z Pěčíkova, a paní Marii Dobešové z Lázů. Jana Lexmaulová, OÚ M. Trnávka Vážení občané, na sklonku léta a začátku školního roku vychází další vydání našeho Zpravodaje. Významná akce, která právě probíhá, je výstavba splaškové kanalizace. Kolem této akce panuje spousta otázek a dohadů, proto se je pokusím vysvětlit. V naší obci se buduje splašková kanalizace, která bude odvádět odpadní vody, tj. všechny odpady vznikající v domácnostech (WC, vany, dřezy, pračky, apod.), na čistírnu odpadních vod. Druhá kanalizace, která už je uložena v zemi, je kanalizace dešťová, která odvádí srážkové vody. Nebude tedy možné řešit odpadní vody (přepady ze septiků) napojením do dešťové kanalizace, jak je tomu dosud. Kanalizační přípojka je úsek potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové (páteřní) sítě. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb. si kanalizační přípojku na své náklady buduje odběratel (v našem případě občané). Její vybudování si může provést svépomocí nebo si najmout a zaplatit firmu. Stavební úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům staveb, kde vznikají odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Tím ale nechci strašit. Těm, kteří se rozhodnou připojit se na kanalizaci, vychází obec a zastupitelstvo obce vstříc následovně: - Je projednáno a vydáno územní rozhodnutí na zhotovení jednotlivých kanalizačních přípojek. - Bude poskytnuta trasa a hloubka přípojky od místa napojení po hranu nemovitosti. - Zastupitelstvo obce vyčlenilo z rozpočtu částku Kč a schválilo příspěvek pro občany na 1bm (běžný metr) kanalizační přípojky ve výši do 200 Kč za předpokladu, že občan nemá závazky vůči obci a akci dokončí do v rozsahu přípojek vyprojektovaných ing. Veselým. Připojení na stokovou (páteřní) síť se však nemůže dít nahodile. Páteřní stoka, jejíž realizaci zajišťuje obec, musí být napřed zkolaudována. Jednotliví občané musí uzavřít se společností VHOS Moravská Třebová smlouvu o zřízení a napojení přípojky, resp. o odvádění odpadních vod. Teprve potom může být fyzicky dokončeno napojení přípojky na páteřní rozvod. Po datu budou sečteny metry všech zrealizovaných (vyprojektovaných) přípojek a vypočten skutečný příspěvek pro občany. Věřím, že všichni pochopíte prospěšnost této akce. Děkujeme moc všem těm, kterým páteřní kanalizační stoky vedou přes jejich pozemky a vyšli obci vstříc. Za obec Městečko Trnávka starosta obce ing. Šedaj Milan Trnkový tábor 2011 Už počtvrté jsem byla na Trnkovém táboře u nás v Trnávce. Letos jsme měli tábor pro menší děti až v srpnu. Když jsme v pondělí ráno přišli na hřiště, čekalo na nás překvapení: byla s námi celý tábor Zdenda a ne žádná cizí paní....pokračování na str. 7 1

2 Usnesení č. VII/ Zastupitelstva obce Městečko Trnávka ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 117. zprávu o činnosti samosprávy od posledního zasedání ZO, 118. zprávu o činnosti finančního výboru, 119. smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro Martina Dorňáka, 120. prodej pozemků p.č. 1280/1 o výměře 353 m² TTP a p.č. 1283/2 o výměře 357 m² TTP, oba v k.ú. Přední Arnoštov žadatelů manželů Jeřábkovým za celkovou kupní cenu 2.840,- Kč s úhradou GP č /2011 v ceně 7.536,- Kč, 121. záměr prodeje pozemku p.č. 12/2 o výměře 26 m² v k.ú. Přední Arnoštov, 122. záměr prodeje pozemku p.č. 4/6 o výměře 73 m², části pozemků p.č. 21 a p.č. 4/1, vše v k.ú. Pacov u Moravské Třebové, 123. záměr prodeje pozemku p.č. 140/6 o výměře 217 m² v k.ú. Městečko Trnávka, 124. záměr prodeje pozemku p.č. 416/18 o výměře 707 m² v k.ú. Městečko Trnávka, 125. prodej pozemku p.č. 44/7 o výměře 612 m² Jednotě Svitavy za kupní cenu ,- Kč 126. nákup pozemku p.č. 648 o výměře 1079 m² od Jednoty za kupní cenu ,- Kč 127. organizaci výběrového řízení na akci Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka vlastními silami, její rozdělení na část technologickou a na část stavební, 128. jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka ve složení: ing. Šedaj Milan, Sablíková Jana, ing. Schuppler Svatopluk, náhradníci: Zatloukal Jan, Kozlovský František, Škrabal Karel, 129. dodatek mandátní smlouvy s Petrem Králem na zprostředkování prodeje dřevní hmoty, 130. změnu sídla Obce a Obecního úřadu na Městečko Trnávka č.p. 5, 131. opravu cesty přes Suchý Dvůr firmou M-silnice a smlouvu s firmou M-silnice na tuto akci, 132. smlouvu s firmou Dřevo-Málek na prodej dřevní hmoty, 133. příspěvek na kanalizační přípojky, zrealizované do dle projektové dokumentace, do celkové výše ,- Kč z rozpočtu obce, podmínkou jsou vyrovnané závazky vůči Obci Městečko Trnávka, 134. smlouvu s firmou Envipartner s.r.o. Brno, 135. změnu stanov Svazku obcí skupinového vodovodu Moravskotřebovska, 136. přijetí Filipa Mazala, bytem Přední Arnoštov 15, do pracovního poměru na dobu určitou 1 rok, 137. příspěvek na dojíždějící žáky do ZŠ v Městečku Trnávce pro smlouvy s obcemi ve výši 6.500,- Kč na jednoho žáka, 138. Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku obce Městečko Trnávka a výkup nemovitostí do majetku obce Městečko Trnávka, 139. smlouvu dle nabídky s Barborou Kolkopovou Přichystalovou na organizaci výběrového řízení na akci Intenzifikace ČOV ve výši ,- Kč, 140. uspořádání veřejné produkce v areálu Cimburku pořádanou SDH Městečko Trnávka ve dnech a Zastupitelstvo obce pověřuje: 141. radu obce potvrzením výsledku hodnotící komise ve výběrovém řízení na akci Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka, starostu obce podpisem smluv s vítězným uchazečem, 142. radu obce k provádění dílčích změn a úkonů souvisejících s realizací akce Realizace úspor energie mateřské školy Městečko Trnávka. Zastupitelstvo obce ruší: 143. usnesení zastupitelstva obce ze dne č. 103 smlouva i ing. Kolkopem na organizaci výběrového řízení na akci Intenzifikace ČOV. Hlasování: pro 12 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů V Městečku Trnávce dne Vážení občané, čtenáři Zpravodaje, Ing. Milan Šedaj, starosta obce Ověřovatelé zápisu: Alois Makrlík, Jiří Vondra pokládám za potřebné, podat krátkou informaci o jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Zastupitelstvu Pardubického kraje. Chtěl bych nejdříve připomenout, že v Poslanecké sněmovně jsem zařazen do Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dále potom v podvýboru rozpočtovém a zemědělském. Oba tyto podvýbory svým zaměřením mají co do činění s rozvojem venkova a čerpáním finančních prostředků z EU. Jsem rád, že právě tyto výbory jsou mi velmi blízké a mohu v nich uplatnit dlouholeté zkušenosti, nabyté z činnosti ve funkci starosty obce i předsedy Výboru pro životní prostředí, regionální rozvoj, venkov a zemědělství Pardubického kraje. Jsem také rád, že mohu právě v těchto výborech získané informace přenášet zpětně do obcí, kde o ně mají zájem. Stále existuje dostatek dotačních programů, kde se dají čerpat do obcí značné finanční prostředky. I když se jedná administrativně o složitý proces, obec Městečko Trnávka těchto dotací dostatečně v minulosti využívala. Příkladů je mnoho, např. Biocentrum v Petrůvce, rekonstrukce základní školy, Obecní dům, opravy kapliček v obcích, boží muka, areál TJ Sokol, kulturní domy, hřiště v Lazích, autobusové zastávky, komunikace apod. V neposlední řadě uveďme právě probíhající kanalizaci. Věřím, že i nadále bude obec těchto dotací využívat a snažit se čerpat možnou výši finančních prostředků. Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva jsem nastínil uvažovanou změnu v rozpočtovém určení daní. Téměř všechny obce v republice si tím finančně polepší. U Městečka Trnávky se jedná téměř o 4 miliony korun. Samozřejmě se ozývají ohlasy, že to bude na úkor jiných finančních prostředků. S největší pravděpodobností se bude jednat právě o zmíněné dotace z nejrůznějších fondů. Stojí však za úvahu, zda je lepší mít v rozpočtu obce o nějakou korunu navíc a využít ji tam, kde obec uzná za vhodné, nebo podstoupit složitý administrativní maraton, který ne vždy potřebné finance dokáže zajistit. Kolikrát odborná komise shodí ze stolu celý projekt jen z důvodu několika špatných slovních obratů. Jednání v Poslanecké sněmovně v současné době míří mílovými kroky ke schválení proreformních zákonů, které předkládá vláda a koaliční poslanci. Jsou to např. zákony, které se týkají podstatných změn ve zdravotnictví, sociálních službách, důchodového pojištění, stavebním spoření apod. Nepochybně tyto zákony vládní koalice i přes značný odpor opozičních poslanců (ČSSD a KSČM), sněmovnou protlačí již na 21. a 22. schůzi, které byly zahájeny 30. srpna Tyto zákony dost podstatně ovlivní život mnohým lidem v naší republice a sáhnou hluboko do našich peněženek. Z činnosti v zastupitelstvu Pardubického kraje jen velmi stručně. Podařilo se mi dojednat finanční příspěvek ve výši Kč na opravu kostela sv. Jakuba st. v Městečku Trnávce. Tou nejzásadnější příjemnou zprávou z kraje však je, že se pan hejtman Mgr. Radko Martínek vrací po delší nemoci 5. září zpět do úřadu. Přejme mu hodně zdraví, které bude v nelehké práci hejtmana velmi potřebovat. Václav Neubauer, poslanec PS P ČR 2

3 Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech. Na situaci ve školství se díváme racionálně Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství. Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky (k ), v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké školy na obce (k ), bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední odbornou školou obchodu, řemesel a služeb (k ), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí ve středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3) a sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní školou v Ústí nad Orlicí (k ). V letošním roce pak byly sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k ), Střední odborná škola a Střední Veřejně přístupná mezinárodní soutěž žáků v řemeslných dovednostech ŘEMESLO/SKILL 2011 se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. Soutěž v kategoriích Zedník a Zednické práce se připravuje ve spolupráci s místní radnicí a Vyšší odbornou školou a střední školou stavební Vysoké Mýto v rámci podpory a propagace technického středního školství Pardubického kraje. odborné učiliště technických oborů, Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k ), Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k ), Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k ), sloučena byla Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jiráskova 825 (k ). Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium dokončí tam, kde jej zahájil. Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okolností mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy i nezbytných znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál, který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích, ale především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit k jeho zdravým kořenům. Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové. Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu Záštitu nad ní převzala krajská radní Jana Pernicová, starosta Vysokého Mýta a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce tedy o- borech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe nej-větší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech. Rozšiřujeme nabídku o nové obory Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů vzdělání Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit. Vracíme gymnáziím prestiž Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další postup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním roce stanovena jednotná pravidla pro druhé a další kola přijímacích zkoušek. Investujeme do škol a školských zařízení Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve výši tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje. V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství). Nejvýznamnější investiční akce v kraji Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách v tomto roce patří výstavba sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk. Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč. Ing. Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Více na 3

4 Optimalizace veřejné dopravy Pardubického kraje Společnost OREDO vypracovala pro Pardubický kraj studii Posouzení významu železničních tratí pro veřejnou dopravu. Na základě této studie dospěl Pardubický kraj k rozhodnutí, že osobní vlaková doprava mezi stanicemi Moravská Třebová Velké Opatovice bude nahrazena autobusovou dopravou. Své rozhodnutí opírá o ztrátovost na železniční dopravě, kde kraj uvádí, že na 1km autobusové dopravy doplácí cca 18,- Kč a na 1km vlakové dopravy 92,- Kč. Zde stojí za úvahu, zda se k těmto porovnávaným částkám dospělo ze stejných vstupních informací Každopádně, pro nás, obyvatele žijící mezi Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi z toho vyplývá jediné, že ke dni končí osobní vlaková doprava na tomto úseku. Optimalizace dopravy, jak je tato změna nazývána, spočívá v tom, že organizátor dopravy zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být region obsloužen menším počtem vozidel a tím i hospodárněji. Autobusy budou jezdit v tzv. taktu pravidelných časových intervalech. Hlavním cílem je zlepšení dostupnosti celého regionu a dobré spojení z malých obcí. Na internetových stránkách firmy OREDO je k nahlédnutí 1. návrh autobusových jízdních řádů, ke kterým se obec bude ještě vyjadřovat. Jestli se podaří prosadit úpravy, které máme v návrhu, věříme, že by obslužnost mohla být vcelku dobrá. U některých spojů je ovšem třeba počítat a více přestupy. Jana Sablíková Sk Skalka Plánované akce pořádané v areálu SK Skalka: rodinný nohejbal trojic volejbalové zavírání Skalky Stálé termíny: Nohejbal v pátek od Volejbal v neděli od (Sk Skalka) (Sk Skalka) Odkaz na stránky Anna, Vodehnalová, kronikářka Sk Skalka Velké ocenění pro Laďu Schupplera z turnaje ve Skrchově Fotografie z,, Trnavského čtyřboje pořádaného dne 13. srpna HC Městečko Trnávka. Konečné pořadí: SDH, Sk Skalka, TJ Sokol a HC Městečko Trnávka. TJ Sokol Městečko Trnávka Něco o začátku nácviku sletu Vážení sportovní přátelé, nejstarší sportovní a tělovýchovná organizace v České republice Sokol, založená v roce 1862, bude pořádat u příležitosti 150. výročí vzniku XV. všesokolský slet. Veškeré přípravy vyvrcholí v roce 2012 regionálními oslavami a slety. Slavnostní zakončení akce se uskuteční v Praze od 1. do 7. července Slety v jednotlivých jednotách a župní slet budou probíhat před tímto termínem (zatím není znám). Pokud chcete trošku rozhýbat svoje tělo, připojte se k nám. Máme v plánu nácvik těchto skladeb: Člověče, nezlob se - pro předškolní děti, které vystupují jako figurky ve známé hře, Ať žijí duchové - hravá forma cvičení pro celou rodinu inspirovaná známým filmem, Dávej ber - rytmická gymnastika pro starší žáky a žákyně, Nebe nad hlavou - rytmická gymnastika pro dorostenky a ženy, Jen pro ten dnešní den - rytmická a pohybová výchova pro seniory a seniorky, Chlapáci III - základní gymnastika s prvky netradičního posilování pro muže. Předpokládáme, že nácvik skladeb začne někdy začátkem října. Sledujte prosím, naší vývěsku. Veškeré informace ochotně podají Eva Henslová a Jana Lexmaulová (tel ). 4

5 TJ Sokol Městečko Trnávka oddíl kopané soutěžní ročník 2011/2012 Přípravu na novou sezónu jsme zahájili tréninkem již 8. července a hned 16. července jsme se zúčastnili turnaje v Maletíně. Výsledky: 1. Maletín, 2. FC Mírov, 3. TJ Sokol Městečko Trnávka, 4. Kunčina. Část naší členské základny zůstala doma a snažila se využít pěkného počasí k tomu, aby zvelebila náš stánek pod Cimburkem. Výsledkem je nová střecha a pergola. První zatěžkávací zkouška nového zázemí proběhla již následující víkend. Třídenní akce nazvaná Trnavské vékend přitáhla do našeho areálu mnoho nadšených návštěvníků. V pátek je bavila kapela Stracené ráj, sobotu zahájilo utkání trnavských legend a vše pokračovalo pouťovou zábavou. Neděle pak patřila tradičnímu pouťovému turnaji, letos za účasti týmů Kunčiny (obhájce), Svitav, Maletína a Městečka Trnávky. Po úvodním, bojovném a upracovaném zápase proti Kunčině, ve kterém jsme bohužel soupeři podlehli 0:2, nás čekalo utkání o třetí místo. V tom jsme se střetli s Maletínem a po dlouhé době jsme dokázali tohoto účastníka I.B třídy celkem jednoznačně porazit 4:2. Finále se stalo kořistí Svitav, které porazily celek Kunčiny až v závěrečném penaltovém rozstřelu. Atmosféru turnaje umocnila velmi dobrá divácká návštěva a pěkné počasí. Dále náš tým sehrál v rámci přípravy utkání s dorostem v Moravské Třebové, nově účastníkem Východočeského krajského přeboru, ve kterém jsme zvítězili 4:0, a druhé utkání v Dlouhé Loučce, kterou jsme porazili shodně 0:4. Jako každý rok, tak i letos zaznívá z mnoha stran otázka, jak posílil náš tým v průběhu léta. V letošním ročníku chceme dát šanci našemu mládí. Z dorostu přichází R. Kubálek ml., D. Továrek ml., L. Polášek a M. Melnar. Střídavého startu bychom chtěli využít u D. Grulicha a J. Pupíka. Vedením trenérského kormidla byl pověřen R. Kubálek st. a vedoucím mužstva zůstává D. Machourek. Minulý rok nám utekla obrovská šance na postup do OP, ale věříme, že omlazený kádr doplněný o starší hráče má šanci bojovat o čelní příčky v soutěži a snad znovu o postup. za TJ Sokol Vlastimil Stenzl, foto Radek Konečný Rozpis soutěží Podzim 2011 Den Datum Kategorie Utkání Začátek Výsledek Poznámka SO Muži Chornice - M. Trnávka 17:00 0 : 2 NE Muži M. Trnávka - Rohozná SO Muži Radiměř - M. Trnávka 17:00 NE Žáci Boršov - M. Trnávka 10:00 SO Přípravka Jaroměřice 10:00 bez Rychnova n. M. NE Žáci M.Trnávka - Kunčina 14:00 začátek bude upřesněn NE Muži M. Trnávka - Opatovec 16:00 SO Přípravka M. Trnávka 9:00 bez Jevíčka SO Žáci Staré Město - M. Trnávka 10:00 SO Muži Třebařov - M. Trnávka 17:00 NE Žáci M. Trnávka - Chornice 14:00 začátek bude upřesněn NE Muži M. Trnávka - Vendolí 16:00 SO Přípravka Jevíčko 10:00 bez Třebařova SO Žáci Opatov - M. Trnávka 10:00 NE Muži Linhartice - M. Trnávka 16:30 ST Žáci M. Trnávka - Opatov 10:00 SO Přípravka Rychnov na Moravě 10:00 bez Jaroměřic NE Žáci M. Trnávka - Boršov 14:00 NE Muži M. Trnávka - Jedlová 16:00 SO Přípravka Jaroměřice 10:00 bez Jevíčka NE Žáci Kunčina - M. Trnávka 11:00 NE Muži Březová n. Sv. B - M. Trnávka 16:00 SO Přípravka M. Trnávka 9:00 bez Rychnova n M. NE Žáci M. Trnávka - Staré Město 13:30 NE Muži M. Trnávka - Mor. Třebová C 15:30 SO Žáci Chornice - M. Trnávka 10:00 SO Muži Mladějov - M. Trnávka 15:30 NE Přípravka Třebařov 10:00 bez Jaroměřic NE Muži M. Trnávka - Křenov 14:30 SO Muži Hradec n. Svit. - M. Trnávka 14:00 5

6 SDH Městečko Trnávka Vážení spoluobčané, máme tu již konec prázdnin a za měsíc nám opět začne topná sezóna. Proto se ptám, máte opravené komíny a provedené prohlídky? Pokud ne, je nejvyšší čas. Ochráníte si tím váš majetek! Jak soutěžili naší hasiči? Rozstání: muži 2. místo, ženy 1. místo, Gruna: muži 1. místo, ženy 3. místo, Vranová Lhota: nedařilo se, Dubicko: muži 5. místo, ženy 3. místo, Stará Roveň: muži 3. místo, ženám se nedařilo, Memoriál Vojtěcha Jachana: na domácí půdě se nám prostě nedaří, Dzbel: muži 2. místo Okrsková liga okrsku Mětečko Trnávka: muži 3. místo, ženy 1. místo, žáci 1. místo. Co se týče sportu, tak na prvním ročníku Trnavského čtyřboje jsme získali putovní pohár za 1. místo. Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích: fotbal, hokej, nohejbal a požární sport a my za sebou nechali týmy HC Městečko Trnávka, Sk Skalka a TJ Sokol. Za kulturou jsme se vrátili na zříceninu hradu Cimburk, kde proběhla dvoudenní akce. Na ní vystoupily tři rokové kapely a zakončena byla diskotékou pana Friedla. Účast byla poměrně velká, tak doufáme, že se bude akce za rok opakovat. za SDH František Kozlovský a Petr Zezula Roveňský noční boj s bohatou tombolou o putovní pohár starosty obce Ve Staré Rovni proběhla v sobotu 30. července hasičská soutěž,,roveňský noční boj s bohatou tombolou. Letos se uskutečnil již 5. ročník soutěže. Hasičská družstva soutěžila v požárním útoku, který byl upraven do nočních podmínek. I za nepříznivého počasí se zúčastnilo přes 30 družstev, na které se přišel podívat hojný počet diváků. Pro ně byla lákadlem bohatá tombola. V malé tombole vyhrával každý los a ve velké bylo hlavní cenou vykrmené prase, kterou losoval pan Ing. Milan Šedaj, starosta obce Městečka Trnávky. Slavnostní zahájení pronesl starosta obce a poté pokračoval v řeči pan Václav Neubauer, poslanec Parlamentu ČR. Poháry si rozdělili všichni, kdo skončili do 6. místa a ostatní družstva získala plaketu. Na stupních vítězů z veteránů skončili na 1. místě Chornice, které obhájily putovní pohár již podruhé. Z žen obsadili 1. místo domácí a z mužů Bezděčí, které posunulo domácí družstvo. To již potřetí neobhájilo putovní pohár starosty obce. Soutěží a diskotékou nás provázel DJ Mirek Seman z Lanškrouna, který bavil Trnavští důchodci V naší obci se v současné době schází důchodci ve třech klubech pravidelně každý měsíc. Tak, jako již po několik roků zpětně, se i letos na jaře uskutečnil zájezd důchodců po památkách naší vlasti. Tentokrát jsme navštívili nedalekou Chropyni a místní zámeček, který užívalo arcibiskupství Olomoucké. Po jeho zhlédnutí jsme přejeli do Kroměříže a navštívili reprezentativní arcibiskupské sály. Všichni byli se zájezdem velice spokojeni a již se těší na další společnou akci. Ta proběhne v září a rádi bychom navštívili hrad Buchlov a nedaleký zámek v Buchlovicích. Tímto článkem chceme poděkovat Obecnímu úřadu v naší obci, že nám umožnil tento zájezd a finančně zajistil autobus. Po nových volbách jsme jen doufali, že nové vedení obce bude pokračovat v tradici, kterou bývalé vedení obce v uplynulých letech pravidelně podporovalo a pomáhalo zajišťovat. Klub důchodců diváky až do ranních hodin. V průběhu programu vystoupily několikrát mažoretky taneční školy Medlíkových ze Zlína, které se staly mistryněmi ČR a dále budou reprezentovat ČR v Holandsku. Před vyhlášením proběhl tradiční velkolepý ohňostroj. Tato akce by neproběhla bez podpory Obecního úřadu Městečko Trnávka, starosty obce Ing. Milana Šedaje, dále pana Václava Neubauera, pana Růžičky, organizátorů, občanů Staré Rovně a okolních vesnic. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rozhodčím, divákům a soutěžícím za to, že vydrželi nepřízeň počasí a neodradilo je to. Zároveň Vás zveme na další, již 6. ročník soutěže, který se uskuteční 4. srpna za SDH Stará Roveň Dagmar Foretová a Veronika Hýblová Motokros v Městečku Trnávce Ve dnech 13. až 14. srpna se uskutečnilo na nově zrekonstruovaném závodišti za účasti přední motokrosové špičky a zahraničních jezdů Mistrovství Moravy juniorů a dospělých. Počasí nám sice nepřálo, ale závodníci se s kluzkou tratí hravě vypořádali. Také jsme od nich zaznamenali jen samé pozitivní názory na trnavskou motokrosovou trať. Sobota se jela převážně v režii juniorů. Ve volných závodech dospělých s přehledem zvítězil domácí David Matocha. V neděli se počasí umoudřilo a jezdci tak za krásného slunného počasí mohli sbírat cenné mistrovské body. Napínavé souboje probíhaly v kategoriích MX2, Veterán, Hobby a MX Open. V nejprestižnější kategorii (MX Open) se David Matocha umístil na krásném třetím místě. Z celkového hodnocení si stejný závodník odnesl bronzovou medaili. Jeho bratr Miroslav závodil v kategorii Hobby. Mladší bratr o něm ale sám hovoří spíše jako o trenérovi než závodní konkurenci. (pozn.red.: Velký rozhovor s Davidem Matochou vyšel ve Svitavském deníku a vy si jej můžete přečíst na internetových stránkách novin: matocha-neumim-si-predstavit-ze html.) Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem pořadatelům za přípravu, organizaci a zajištění celého průběhu závodu a zároveň pozvat vás na další motokrosovou jízdu, která se uskuteční na motokrosové trati v Městečku Trnávce již 18. září Miroslav Matocha st. 6

7 o.s. Trnka Městečko Trnávka Po prázdninové přestávce začínáme v novém školním roce s našimi tradičními aktivitami a kroužky. Máme tu ale i nové nabídky. Ve čtvrtek 8. září v 16:00 v Trnce se mohou sejít zájemci o studium: anglického jazyka pro děti (od 4 let, společně s rodiči) 20 Kč/hodina, anglického jazyka pro dospělé pro začátečníky a mírně pokročilé 75 Kč/hodina, pro nezaměstnané a na rodičovské dovolené 50 Kč/hodina, španělského jazyka pro dospělé pro začátečníky i mírně pokročilé 50 Kč /hodina. Vyučující AJ je Michaela Juračková. Vyučující ŠJ je Iva Víchová Crháková. Na místě si domluvíte termín lekcí a další podrobnosti. Výtvarné dílny se budou konat jednou za 14 dní vždy v pátek v 18 hodin (po cvičení mladých hasičů) a bude je vést Jana Hodaňová studentka SPgŠ Litomyšl. Děti si vždy vyrobí výrobek, který si odnesou domů (malování na hrnek, výroba svíček, výroba masek, batikování, dekorace atd.) Předběžné termíny výtvarných dílen najdete níže. Sledujte ale plakáty s jednotlivými dílnami. První setkání s panem Žáčkem a jógou bude v úterý 27. září v 18:00 ve staré tělocvičně. Jako obvykle si nezapomeňte karimatku, teplé a pohodlné oblečení a pití. NELINKA bude probíhat jako obvykle každé pondělí od 9:30 do 11:30 v Trnce. Letos bychom chtěli dát větší řád našim aktivitám. Po celou dobu Nelinky bude otevřená herna (hrací koberec, hračky, houpačky atd.) a kuchyňka. Od 10:00 do 11:00 se bude výtvarničit u stolů ve vedlejší učebně (podle možností dětí a maminek). Uvítáme aktivitu maminek. Cvičení předškolkových dětí zůstává opět na středě od 10:00 do 11:00 hodin ve staré tělocvičně ZŠ. Cvičení si vedou maminky samy a letos pravděpodobně přibude nácvik skladby pro Sokolský slet Cvičení školkových dětí (3-7 let) pod vedením pana Stanislava Hensla bude uskutečněno jen v případě, že bude přihlášeno k pravidelnému cvičení alespoň 5 dětí. První setkání proběhne ve čtvrtek 15. září v 16:00 ve staré tělocvičně ZŠ a rodiče společně s cvičitelem se domluví na termínu a podrobnostech. Během prázdnin proběhly dva Trnkové tábory. Naštěstí nám letošní rozmarné počasí přálo. Mohli jste tak vidět 15.7 a představení, která si děti vytvořily. Pověst o hradním pánu z Cimburka, loupežnická představení, ale také inscenace vedoucích táborů Červená Karkulka, Divočiny. Po skončení divadel vždy následovalo promítání filmů na stěnu šapita. Diváků přišlo poměrně hodně zvláště rodičů a příbuzných vystupujících. Mrzí mě ale, že je tábor tak málo využíván místními dětmi, pro který je určen přednostně. Z 35 přihlášených dětí bylo dětí z trnavské základní školy jen 8. Všechny tyto informace a mnohé další si můžete prohlédnout a přečíst na našem novém webu který nám zhotovila firma Jakacom díky finančnímu přispění firmy Bensis s.r.o z Olomouce. Stručný přehled: Pondělí 9:30-11:30: Nelinka Úterý 18:00-19:00: jóga Středa 10:00-11:00: cvičení dětí I (1-3 roky) Čtvrtek 16:00-17:00:cvičení dětí II (3-7 let)??? Pátek 18:00-19:30: výtvarné dílny (23.9.,7.10., , 4.11., , 2.12.,16.12.) Hezké babí léto a podzim MgA. Zdeňka Selingerová Trnkový tábor 2011 očima účastníků...dokončení ze str. 1 Škoda, že tam nebyly žádné děti z Trnávky, ani Kačka z Brna, která onemocněla, ale měla jsem tam jiné kamarádky ze zušky z Jevíčka. Byla tam Anička, Natálka, Pavlínka a ještě tam byl kamarád Mně se nejvíc na táboře líbila šipkovaná a ještě se mi líbilo, jak jsme hráli ta divadla. Pavlík Chyba, Brno A mně se nejvíc líbily hry, jak jsme hráli pexeso a taky mě bavilo, jak jsme vyráběli ty klobouky pro loupežníky. Ráďa Friedl, Březová nad Svitvou Pasování na čtenáře Na konci minulého školního roku byli žáci 1. řídy slavnostně pasováni na čtenáře v naší Obecní knihovně. Pod vedením třídní učitelky p. Evy Žouželkové si děti připravily krátké pásmo, kde prokázaly své čtenářské dovednosti a složily slavnostní slib. Poté byly p. ředitelem pasovány do řádu čtenářského, na památku dostaly osvědčení, šerpu a jako dárek pěknou knihu. Jitka Stenzlová Matěj a taky děti z Chornic. Celý tábor jsme hráli hry, běhali jsme na hřišti, vyráběli jsme škrabošky, klobouky pro loupežníky, byli jsme na Cimburku a nacvičovali jsme pro rodiče představení. Ten tábor byl super, hlavně bylo dobrý, že ho vedla Zdenda s Radysem a příští rok tam půjdu taky. Eliška Lexmaulová, Městečko Trnávka Na táboře se mi líbilo. Líbil se mi výlet na Cimburk. Příští rok pojedu zase. Anetka Štoudková, Šumperk Na táboře se mi nejvíce líbily hry. Také se mi líbilo nacvičování divadla, vyrábění masek a sprchování. Pavlínka Machálková, Jevíčko 7

8 Dr. Voštěp V sobotu 20. srpna proběhl první ročník soutěže v dřevorubeckých dovednostech - Dr. Voštěp. Vyšlo nám počasí, nikomu se nic nestalo a všichni se snad dobře bavili - co víc si přát. Za pořadatele děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě celého závodu a kteří poskytli ceny pro vítěze. Vzhledem k úspěchu akce všichni doufáme, že se sejdeme zase za rok a budeme znovu zápolit v dřevorubeckých dovednostech. za pořadatele Jan Hrbata Více informací na pecikov.cz/drvostep/plakát.pdf. Výsledková listina Startovní číslo Jméno Sekání špalku nastojato Řezání motorovou pilou Řezání ruční pilou Čas celkem Výsledné pořadí 18 Robiš 56,87 53,06 16,94 126, Vyroubal 73,28 54,15 22,09 149, Burác 88,65 39,05 22,1 149,8 3 5 Jelen 65, ,87 169, Štír 79,03 44,47 47,28 170, Holubovský 122,44 30,87 18,41 171, Šafář 128,9 65,25 21,1 215, Bobr 149,22 40,28 26,65 216, Cirda 137,78 41,03 39,25 218, Roman W. 128,41 73,66 19,09 221, Jarda Havlíček 168,22 43,09 45,46 256, Kulin 202,84 36,72 28,28 267, Mecin 211,87 38,53 19,53 269, Stanislav 200,12 53,63 28,31 282, Josef Havlíček 226,75 40,1 25,28 292, Kadlec 229,57 32,63 30,47 292, Ditr 159,03 79, , Olin 279, ,28 362, Pásky 293,44 34,6 37,62 365, Stossl Roman 253,72 61,56 101,88 417,16 20 Zemědělská společnost Městečko Trnávka má po žních Letošní počasí žním nepřálo po celé republice, neřku-li naší oblasti. Sklízet se musely ještě mokré obiloviny a olejniny. A tak se v hojné míře sklizené rovněž sušilo. Po konečném součtu je znám hektarový výnos: pšenice ozimá 6,5t; ječmen jarní 6t; žito 4,5t; triticale 5t a řepka 3,5t. V současné době probíhají podzimní práce, jako je např. osev řepky na cca 350 ha orné půdy. Zároveň probíhá podmítka a dokončují se sklizně slámy. Příští týden začne družstvo sklízet kukuřici na siláž. Kolem 20. září začneme s osevem obilovin na příští rok. Jedná se o pšenici ozimou na cca 500 ha. za Zemědělskou společnost Rostislav Schuppler Tradiční pouť na sv. Prokopa, patrona Pěčíkova, proběhla v neděli 3. července v sále KD, který byl zaplněn místními občany i poutníky z Vranové Lhoty, Chornic, Petrůvky, Mohelnice, Brna, Olomouce, Mezihoří a Městečka Trnávky. Mši svatou celebroval P. Petr Šabaka, vojenský kaplan z Moravské Třebové a P. Jan Dobeš. Při mši sv. byli vzpomenuti občané, kteří za poslední rok opustili řady pěčíkovských občanů: kteří se zde narodili a žili zde. Byli to: Květoslava Popelková, Jiří Komárek, Miroslava Vykydalová-Rumpalová, Miroslava Březinová, Dana Navrátilová a Květoslava Šuplerová z Petrůvky. Farní pěvecký sbor svými zpěvy umocnil sváteční atmosféru. Po mši sv. jsme si popovídali i s kněžími u bohatě prostřených stolů, o což se opět postaraly pěčíkovské rodiny. P. Janu Dobešovi jsme blahopřáli k 55 rokům kněžství a předali malou pozornost. Všichni přítomní také obdrželi vkusnou záložku s portrétem a životopisem sv. Prokopa. Osadní výbor poděkoval všem dárcům za finanční a materiální příspěvky a přítomným za příjemně prožité sváteční odpoledne. Anna Fojtíková, Pěčíkov 8

9 Oblastní charita Moravská Třebová informuje Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 hod. na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kontaktní osoba p. Dokoupilová, tel.: Setkávání seniorů probíhá každé první pondělí v měsíci v refektáři františkánského kláštera v Moravské Třebové. Provoz humanitárního šatníku od září opět funguje každý pátek od 15:00 do17:00 hod. Pomoc Somálsku a Etiopii Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru, smrt hrozí milionům lidí. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje 5000 ze svého krizového fondu. Krizový fond je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky. Pomoc se zaměřuje zejména na distribuci potravin a pitné vody. V Etiopii plánují naši místní partneři zabezpečit jídlo a vodu pro lidí. Pomoc směřuje do škol a ke starým lidem, dochází k obnově a budování nezávadných vodních zdrojů. Pomoc je zaměřena také na kojící ženy a podvyživené děti, kterým je poskytována také lékařská péče. Sbírkový účet Charity ČR: /0800, u České spořitelny, a.s., variabilní symboly - Etiopie: 146 a Somálsko: 103. Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo Připravujeme otevření nové služby Šance pro rodinu Po téměř ročních přípravách otevíráme od novou sociální službu pod názvem Šance pro rodinu. Jedná se o sociálně aktivizační službu určenou pro rodiny s dětmi. Kvalifikované terénní sociální pracovnice ve spolupráci s OSPOD pracují v sociálně znevýhodněných rodinách. Jejich hlavním úkolem je po vzájemné dohodě s rodinou poskytovat odborné poradenství, pomáhat rodině s řešením výchovných problémů s dětmi, vést rodiče k vytváření zdravého prostředí pro vývoj dítěte v rodině, pomáhat při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů apod. Pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých rodin. Tato nová služba je terénní a je určena pro rodiny s dětmi v celém Moravskotřebovském a Jevíčském regionu. Problematika, se kterou se musí soc. pracovníci vypořádat, je velmi rozmanitá a specifická a klade velké nároky na profesionalitu, ale i na lidský přístup pracovníků. Věříme, že se tato služba stane pro náš region přínosem a dosažené výsledky ukáží její potřebnost. Program Kamarád V období září-říjen začnou opět probíhat schůzky dobrovolnic s dětmi, které probíhaly v minulém školním roce. Program je zaměřený na pomoc dětem, které mají problémy ve škole a potřebují doučování a také na pomoc dětem, které mají problém navázat kamarádství se svými vrstevníky. V tomto období bude také probíhat nábor nových dobrovolníků na středních školách v Moravské Třebové. Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem, uvítáme každou pomoc. Dobrovolníci i zájemci, kteří by chtěli zapojit své dítě do programu, se mohou ozvat pastorační asistentce Pavlíně Kořenovské na telefonní číslo Sociální služby denní stacionář Domeček a soc. terapeutické dílny Ulita čekají na nové zájemce o službu DS Domeček a STD Ulita stále rozvíjejí svou činnost a nabízí své služby lidem se zdravotním handicapem. Služby poskytujeme od po pá od 7,30 15,30 hod. na ul. Svitavská 44, M. Třebová. OCHMT zajišťuje i svoz uživatelům těchto služeb. Podrobnější informace je možné získat přímo v budově OCHMT, na tel.: nebo na charita.cz. Pokud máte o služby či více informací zájem, neváhejte nás kontaktovat. Charita slaví. Tento rok je to již 5 let, co Oblastní charita začala na profesionální úrovni poskytovat soc. služby především pro osoby s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním. Rádi bychom vás seznámili s výsledky naší práce. Pokud budete mít chuť a náladu, přijďte se podívat na akci, která se uskuteční od 13:00 hod. pod názvem CHARITNÍ PĚTILETKA. Naše pětiletka vás provede prostorami, kde jsou služby poskytovány, seznámí vás humornou formou a s nadsázkou s našimi úspěchy i neúspěchy Pro děti bude připraveno v malém šapitó divadelní představení souboru divadla Z Rynku. Ke zpříjemnění nálady přispěje bigbeatová skupina Světlo světa a poprocková skupina FLY FISH. Věříme, že společně strávené odpoledne přispěje k přiblížení naší práce široké veřejnosti. Bližší informace o akci budou upřesněny na plakátech a na našich webových stránkách. Máte doma staré malířské válečky se vzory a nevíte co s nimi? Nebo zbytky voskových svíček? Pokud ano, budeme vám velmi vděčni, když nám tyto přebytečné a nevyužívané válečky donesete, buď přímo do denního stacionáře Domeček na Svitavské ul. (naproti Penny) nebo do Městské knihovny. Tyto válečky využijí klienti při terapii v keramické dílně STD Ulita. Vosk ze starých svíček můžeme znovu použít na výrobu nových svící. Předem děkujeme všem dárcům za podporu. Další informace a kontakty najdete na našich internetových stránkách: či v zařízeních DS Domeček a STD Ulita na ul. Svitavská 44, M. Třebová. za OCHMT Ludmila Dostálová Naše orchideje Konečně se po delší době opět vracím v našem Zpravodaji k příspěvku z botaniky. Budu pokračovat ve výčtu další z řady orchidejí, rostoucích v našem blízkém okolí. Dnes to bude o Vemeníku dvoulistém (Platanthera bifolia (L.) L.C. RICH.). Vemeník dvoulistý patří do čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) a vyskytuje se u nás ve dvou druzích. Tím prvním je Vemeník bělokvětý (Platanthera solstitalis BOENN.) a druhým Vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha (CUST.) RI- CHENB.). Oba dva zmíněné druhy patří mezi chráněné rostliny se stupněm ochrany C 3, tedy ohrožené. Dají se mezi sebou lehce zaměnit a při určité nepozornosti, jak se to stalo i mně při pohledu pouze na přízemní dvojici listů v počátečním stadiu, i s Bradáčkem vejčitým. Oba dva druhy dostaly svá botanická jména po tvaru dvou podzemních hlíz, které jsou nedělené, poměrně velké, vejcovitého nebo mrkvovitého tvaru, dole zúžené ve slabý kořen. Mají opravdu podobu kozího vemínka. Z těchto hlíz vyrůstá vzpřímená lodyha až 50 cm vysoká s přízemní dvojicí oválných až srdčitých listů a na lodyze i se třemi malými šupinatými lístky. Květ je tvořen poměrně dlouhým, ale řídkým klasem válcovitého tvaru z bílých květů, příjemně vonících. Vemeník nazelenalý však nevoní a jeho květy nejsou bílé, ale skutečně nazelenalé. Typickým znakem obou vemeníků je velice dlouhá ostruha podobná té, jakou má Pětiprstka žežulník, o níž jsem psal naposledy. Pylová zrnka jsou slepena ve dvě stopkaté brylky, které jsem již dříve popsal. Opylovačem těchto vstavačů s dlouhou ostruhou obsahující nektar mohou být i noční motýli, které mnozí znáte ze svých zahrad. Při soumraku přiletí ke květům s dlouhou korunní trubkou, zastaví se v letu a za silného bzučení svým dlouhým sosákem vysají nektar. Nějak podobně, jak to v tropech provádí kolibříci. Vemeníky kvetou v květnu až červenci. Můžete se s nimi setkat na lukách, pastvinách na okrajích lesů i v křovinách. Vemeník zelenavý je vzácnější a roste většinou ve stínu listnatých lesů. Fotografie na str. 10 Jiří Vondra 9

10 Katalpa speciosa Warder Katalpa nádherná Fotografie k článku Naše orchideje na str. 9 Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) foto Jiří Vondra Pochází ze Severní Ameriky. Je to strom exotického vzhledu se vzdušnou korunou a velkými, světle zelenými celokrajnými listy. Květy jsou krásné, většinou bílé, zvonkovité a vnitřek květu je purpurově, až fialově kropenatý s oranžovými proužky. Tenké válcovité tobolky jsou podobné viržince a vytrvávají na stromě až do jara. Je to velmi ozdobný strom, který kvete v červnu a dorůstá do výšky 25m. Na zahradu v Pěčíkově, nedaleko silnice, jej manželé Bílkovi zasadili v roce 1974, a to již jako 6 letý stromek. Když kvetl, dělal jim a celému okolí radost a byl velkou ozdobou pro celý Pěčíkov. Bohužel, v loňském létě do stromu uhodil blesk, poškodil velkou větev, ale Katalpa vydržela a letos opět budila velkou pozornost svou krásou nejen u Pěčíkovských občanů, ale i mnoha turistů, projíždějících na kolech k Bouzovu nebo k Městečku Trnávce. Tak krásně letos kvetla naposled. V červencové bouřce byl strom opět zasažen bleskem a teď pomalu chlouba Pěčíkova po 43 letech usychá. Lucie Čubrdová, foto Alois Bauer Hudební kurzy pro dospělé Nevíte, jak právě začít, nebo pokračovat ve svém hudebním rozvoji? Chtěl/a/ bych zkusit začít zpívat, myslím si, že mi to jde a chci se zdokonalit. Od září budou mít tuto možnost i dospělí. (kurzu může využít také mládež nebo děti) První hodina zdarma. Výuka může probíhat i u Vás doma. Začít můžete kdykoli během roku. Tel: centrum...vše pro váš tisk barevné i černobílé kopírování do velikosti A3 tisk fotografií 9x13 cm laminování, kroužk. vazba servis mobilních telefonů a tiskáren renovace inkoustových a laserových náplní prodej PC - komponentů, tiskáren, náplní do tiskáren výroba razítek centrum...vše pro váš tisk Malé náměstí 121 Jevíčko OTEVÍRACÍ DOBA: Po Pá 8:00 16:00 hod. tel.: Uzávěrka Příspěvky do Zpravodaje listopad prosinec 2011 posílejte na ovou adresu: do Žádáme dopisovatele, aby pro usnadnění práce zasílali své texty ve formátu.doc a fotografie v.jpg. Prosíme, dodržujte písmo Times New Roman a velikost písma 10. Děkujeme. Vydavatel: Obecní úřad Městečko Trnávka; Městečko Trnávka 2, telefon: Redakční rada: Mgr. Petra Dvorská, Anna Fojtíková, Jana Lexmaulová, Jana Sablíková, Jiří Vondra. Vyšlo v měsíci září 2011 v nákladu 350 kusů. Autor příspěvků odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Registrováno na MK ČR pod číslem MK ČR E

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Javornický pohár 2011

Javornický pohár 2011 Září 2011 Javornický pohár 2011 Na snímku je vítězné družstvo Javorník s rozhodčím a dětmi Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Od minulého vydání občasníku zasedalo zastupitelstvo jednou 2.8.2011 1. Určení zapisovatele

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více