O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str. 11 PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY Černovičky a Slatinka dvě místa, která leží mimo centrum naší městské části a o kterých někteří občané, mimo starousedlíků, mnoho neví. V Aktualitách jsme se o nich v minulosti již zmiňovali, ale bylo to spíše z historického pohledu. Proto jsme požádali pana starostu Jiřího Idese, aby informoval čtenáře o aktuální současnosti a budoucnosti obou těchto částí Slatiny. Musím souhlasit s tím, že mnoho slatiňáků dnes nemá moc informací o těchto dvou osadách, které jsou ale samozřejmou součástí naší městské části, a tak velmi rád využiji této příležitosti a pokusím se o přiblížení života na těchto odlehlých cípech Slatiny. Obě lokality mají svoje specifické problémy a potřeby, které se průběžně snaží řešit, a to samozřejmě ve spolupráci s radnicí. Od roku 2003 zástupci obou lokalit v souladu se zákonem o obcích požádali o zřízení osadních výborů, což v praxi znamená aktivní fungování osadního výboru Slatinka (pro ulici Slatinka) a osadního výboru Osada pod Stránskou skálou, do roku 2006 zvaný Černovičky (pro ulice Černovičky, Stránská a Podstránská), přeloženo, lokalita pod Stránskou skálou. Dnešní Černovičky mají své starosti a potíže především v podobě dosud nedobudovaných, respektive neopravených komunikací a chodníků. Dobře také vím, že místní obyvatelé se dle představitelů tamního výboru dožadují znovuobnovení provozu sběrného střediska odpadů, nebo vybudování dětského, respektive sportovního hřiště. O všech těchto požadavcích radnice dobře ví, eviduje je a snaží se je postupně řešit. Není to ovšem tak jednoduché a vyžaduje si více kroků k dosažení vytouženého cíle. Vše je samozřejmě závislé na finančních možnostech obce. Co se týče zrušeného sběrného střediska odpadů, u kterého se neustále hromadí spousta odpadu od naprosto nezodpovědných jedinců nebo firem, tak zmíněný pozemek byl nedávno pronajat podnikateli, který zde bude provozovat sběrnu železa, což by mělo neutěšenou situaci stabilizovat a novým provozem zase zavést pořádek na zmíněném místě. Je třeba si uvědomit, že v nedávné minulosti proběhla v Černovičkách významná investice v podobě zavedení plynofikace v hodnotě 4,5 mil. Kč. Dále rada městské části v roce 2011 nechala zpracovat studii na dětské/ sportovní hřiště, opravy komunikací, a na ty byla podána žádost o zpracování investičního záměru a zařazení do operativního plánu investic města Brna. Pokud jde o bezpečnost v lokalitě, tak rada městské části na svém jednání letos v únoru zařadila do výčtu plánovaných nově budovaných 16 kamerových míst i jedno místo v právě zmiňované části Slatiny. Přínosem pro Černovičky bude v budoucnosti bezesporu i nově vznikající život v areálu bývalých kasáren nad osadou, kde vyrostou i nové byty, sportoviště, obchody Černovičky, osada pod Stránskou skálou. a služby, které se pro místní občany stanou dostupnějšími. Osada ve Slatince, rozprostírající se za dálnicí D1 při železničním přejezdu, je také velmi specifickou částí nejen Slatiny, ale i Brna. Je historicky skutečně doslova odříznuta od běžného života obce, což ale má rozhodně své kouzlo a tamní lidé jsou zvyklí na tento způsob života a formu bydlení. Stejně jako v Černovičkách, trápí místní stav komunikace, která by si také zasloužila opravu, a opět musím opakovat, že bude-li to jen trošku možné, pokusíme se pro tuto akci získat dotaci či jiné finanční prostředky. Bohužel v této lokalitě nebylo dosud splněno usnesení vlády ČR, které přislíbilo v případě pokračování na straně 3 Sobota 18. února byla ve Slatině ve znamení pestrého a veselého fašanku. Čtěte na straně 5.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a vzala na vědomí: předloženou zprávu o způsobu vymáhání dlužného nájemného za užívání bytů k zprávu o tom, že byla zpracována územní studie Šikova Slatina souhlasila: s umístěním stánku rychlého občerstvení v pojízdném stánku na pozemku p.č. 2879/ na dobu určitou 3 měsíce formou záboru veřejného prostranství za podmínek: - kladného vyjádření KHS, kdy nebude žádat připojení vody a kanalizace - likvidace odpadních vod nebude prováděna na území MČ - v případě uskutečnění záměru požádá o zábor veřejného prostranství schválila: úpravu Statutu komisí RMČ Brno-Slatina ze dne s účinností dnem schválení RMČ a uložila všem předsedům a tajemníkům komisí postupovat v souladu s novým zněním Statutu komisí RMČ požadavky na kamerový systém a na zpracování projektové dokumentace kamerového systému v MČ Brno- Slatina, uložila panu místostarostovi vypsat výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace kamerového systému v MČ Brno- Slatina u těchto firem: - INTAR a.s., Bezručova ulice 81/17a, Brno, IČ: Puntera s.r.o., náměstí SNP 1132/ Brno, IČ: Trade FIDES, a.s., Dornych, Brno, IČ: a schválila jako jediné posuzované kriterium při splnění zadávacích požadavků cenu projektové dokumentace používání znaku městské části Brno-Slatina na plakátech divadla J.K. Tyla na dobu 1 roku rozhodla: o poskytnutí příspěvku ve výši Kč o.s. Slatinští stárci na zajištění hudebního doprovodu na akci Slatinský fašank 2012 a ukládá ved. FO zapracovat do nejbližšího rozpočtového opatření o tom, aby část pozemku p.č. 901, u bytového domu Vlnitá 5,7, na které je umožněno parkování vozidel, byla nadále užívána jako veřejné místo pro parkování a trvá na odstranění neoprávněně umístěných sklopných parkovacích zábran v termínu do a s uvedením plochy do původního stavu před jejich instalací a zařadila budování parkovacích stání v lokalitě Vlnitá do seznamu plánovaných investic MČ v letech o poskytnutí příspěvku ve výši Kč Integrované střední škole polygrafické, Šmahova 110 na zajištění materiálu pro účastníky Soutěže zručnosti mladých knihařů a ukládá ved. FO zapracovat poskytnutí příspěvku do nejbližšího rozpočtového opatření uložila: vedoucí MO podat na OŠMT MMB žádost o finanční prostředky na vybavení základních a mateřských škol a školních kuchyní a jídelen ředitelce zřízené příspěvkové organizace Zařízení školního stravování, aby odstranila nedostatky uvedené v Protokolu o konkrétním zjištění č.j.: KHSJM 01581/2012/HDM/BM, vyjma rekonstrukce podlahy ve výdejně stravy Přemyslovo nám. 1., v termínu do vedoucí MO nechat zpracovat tři nabídky na rekonstrukci podlahy ve výdejně stravy Přemyslovo nám. 1 a předložit je na jednání RMČ dne Jiří Ides, starosta 20 LET SLUŽBY VEŘEJNOSTI Zajímavý výlet v čase až o sto padesát let zpátky nabídne výstava o historii brněnské městské policie. Na návštěvníky čeká kromě exponátů ze současnosti také pestrá směsice dobových fotografií, dokumentů, ale i výstrojních součástek a techniky mj. i z 19. století. Lákadlem pro příchozí, kteří dostanou možnost si ji vyzkoušet, bude laserová střelnice využívaná strážníky při jejich odborné přípravě. Výstava s názvem 20 let služby veřejnosti, nad kterou převzal záštitu primátor statutárního města Brna pan Bc. Roman Onderka, MBA, se koná v Křížové chodbě Nové radnice od 28. února do 13. března 2012 denně od 10 do 17 hodin (ve středu od 12 do 17 hodin). Vstupné zdarma. (PŠ) STRÁŽNÍK PRO SLATINU Vážení občané, jsem rád, že Vás prostřednictvím Aktualit o Slatině mohu informovat o projektu Městské policie, který se týká i Vaší městské části - Slatina. Jedná se o projekt Poznej svého strážníka Současně považuji za důležité představit Vám strážníka Městské policie Brno s územní odpovědností za městskou část Slatina. Veškeré informace o tomto projektu si můžete vyhledat prostřednictvím internetových stránek na adrese Na strážníka Marka Elingra, se kterým se setkáváte v ulicích Slatiny, se můžete obracet nejen osobně v případech porušování zákona, ale i prostřednictvím elektronického formuláře na již zmíněné webové adrese s podněty týkajících se problémů spojených s bezpečností ve Vaší městské části. Věřím, že pokud to bude v našich silách a pravomoci, vždy Vám společně vyjdeme vstříc a Vaše problémy budeme řešit operativně, tak jako se snažíme doposud. Kontakty, na strážníka Marka Elingra: telefon do zaměstnání p.: elektronický formulář na Touto cestou bych Vás rád vyzval k předání Vašich postřehů, podnětů týkajících se bezpečnosti ve Vaší městské části, a to nejen strážníku Elingrovi, ale i mně prostřednictvím u: nebo na tel.: Z mých dosavadních zkušeností z práce vedoucího revíru jsem přesvědčen, že cestou společné komunikace je možno problémy nejen efektivně řešit, ale především jim předcházet. 2 Jiří Kukleta, vedoucí revíru - Jih ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2012 Český statistický úřad organizuje v roce 2012 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 13. května 2012 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chraněna podle přísných požadavků příslušných zákonů. VÍTÁNÍ DĚTÍ KVĚTEN 2012 Odbor sociální péče ÚMČ Brno-Slatina a sociální komise RMČ oznamují, že se dne 19. května 2012 v sále Radnice Brno- Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí do života. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno- Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo , Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. AKTUALITY O SLATINĚ

3 ZNÁTE SVÉ ZASTUPITELE? V dnešním pokračování pravidelné rubriky, ve které představujeme členy zastupitelstva naší městské části, jsme položili otázky slečně Barboře Dostálové a panu Tomáš Mácovi. Narodil/la jste se ve Slatině, nebo jak dlouho jste občanem naší městské části? DOSTÁLOVÁ: Narodila jsem se jen pár hodin potom, co moje máma poprvé vyšla do druhého poschodí nově přiděleného bytu ve Slatině, takže jsem rodilá slatiňačka. MÁCA: Na úvod bych chtěl pozdravit všechny občany Slatiny a čtenáře Aktualit. Narodil jsem se ve Slatině a žiji zde 31 let. Již od dětství jsem navštěvoval mateřskou školku na ulici Tilhonově a poté jsem absolvoval oba dva stupně základní školy na Přemyslově náměstí. Od osmi let jsem členem Sboru dobrovolných hasičů Brno-Slatina a po dovršení osmnácti let jsem se stal i členem výjezdové jednotky. Jakou oblastí se v zastupitelstvu zabýváte? DOSTÁLOVÁ: Vzhledem k zaměření svého studia ne Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, je mi nejbližší oblast veřejných financí. Jsem členkou finančního výboru. V diskusích se staršími a zkušenějšími členy výboru se podílím na podobě rozpočtu a hospodaření naši městské části a jí řízených organizací. Jako snad každého mladého člověka mě zajímá možnost kulturního a sportovního vyžití ve Slatině. Ve spolupráci s kulturní komisí a ostatními členy občanského sdružení Slatinští stárci pracuji na přípravách 35. výročí Tradičních Slatinských hodů. MÁCA: Do zastupitelstva jsem byl zvolen za Českou stranu sociálně demokratickou. Toto období je v zastupitelstvu moje první. Jsem členem Redakční rady slatinských Aktualit a práce v této oblasti mě baví hlavně proto, že se mohu podílet na informovanosti obyvatel Slatiny a získávat informace od občanů i sdružení a zjišťovat, co se ve Slatině a jejím blízkém okolí děje. S čím jste ve Slatině spokojen/a, a naopak, co by se mělo podle vašeho názoru změnit? DOSTÁLOVÁ:Velmi se mi líbí, jak se Slatina za poslední roky změnila z prošedivělého sídliště na moderní a upravenou městskou část. Myslím si, že slatinští občané zde mají i řadu možností sportovního a kulturního vyžití. Na co však již dlouho dobu všichni netrpělivě čekáme, je důstojný kulturní sál, který naši městské části chybí. Přitom se zde pravidelně pořádá řada kvalitních kulturních akcí, které by si sál zasloužily. Byla bych velmi ráda, kdyby se v rozpočtu města Brna nalezly prostředky pro tuto všem občanům Slatiny prospěšnou investici. MÁCA: Jsem velmi spokojen s tím, že se Slatina za dobu mého života velmi pěkně rozvíjí a její vzhled se pořád zlepšuje. Příkladem může být regenerace panelového sídliště a s tím spojené opravy chodníků a parkovišť, stejně jako nová tvář Přemyslova náměstí, a v neposlední řadě začátek přestavby slatinských kasáren. Největším nedostatkem naší městské části zůstává místní doprava, především chybějící obchvat Slatiny a parkovací místa na Přemyslově náměstí. Schází zde i multifunkční kulturní sál pro pořádání veřejných akcí. Dále mi ve Slatině chybí větší množnosti pro pejskaře, a to vybudování oplocených výběhů. Závěrem bych chtěl popřát Slatině ať se stále rozvíjí, alespoň v takovém tempu jako doposud. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman POLICIE VARUJE SENIORY Za poslední dobu brněnští policisté evidují stále více případů krádeží a nejrůznějších podvodů páchaných na seniorech. Zejména starší lidé jsou doslova terčem pro zákeřné podvodníky, kteří se nezdráhají využít jakékoliv lsti, aby seniora okradli přímo u něj doma mnohdy o celoživotní úspory. Pachateli této trestné činnosti bývají, jak muži, tak i ženy, a pracují jednotlivě i skupinově. Vybírají si lokality, kde žije hodně seniorů, jako jsou starší domy ve středu města, případně rodinné domky na vesnicích. Tyto osoby se nejčastěji vydávají za pracovníky elektráren, plynáren, nemocnic, ale i za rodinné příslušníky apod. Podvodníci oslovují seniory i na ulici a žádají je o finanční pomoc, například na zaplacení operace či opravy auta. Zejména tyto lsti jsou velice zákeřné a starší člověk lehce podlehne prosbám, protože chce pomoci potřebnému. Pachatelé také často vystupují velmi seriózně a působí natolik přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Policisté důrazně varují před podobnými podvodníky. Senioři by měli být obezřetnější při komunikaci s neznámými lidmi. Doporučení: Pokud k vám přijde neznámý člověk a prokazuje se jako pracovník nějaké instituce, vždy po něm požadujte průkaz, podle kterého si budete moci ověřit, zda se skutečně jedná o pracovníka dané firmy. Nepouštějte cizí osoby do bytu. Nikomu nepředávejte žádné peníze a nepodepisujte žádné, byť na první pohled, výhodné smlouvy. V dnešní době žádné platby neprobíhají hotově u dveří vašeho bytu. Budete-li chtít změnit například dodavatele elektřiny, poraďte se s příbuznými a změnu proveďte oficiální cestou. Nesedejte si do vozidla s neznámými osobami, které vás osloví na ulici. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii ČR přes tísňovou linku 158. Policie České republiky pokračování ze strany 1 budovaní průmyslové zóny ve Slatině dovedení plynofikace do Slatinky. V silách obce není tuto akci zajistit z obecní pokladny, ale možné je, abychom na akci žádali o dotace či jakékoliv finance. Hodláme v tom pokračovat a věřím, že jednou budeme úspěšní. V loňském roce jsme přidali hrací prvek pro děti v místním parčíku u altánku, ve kterém v letních měsících dokonce zasedá kontrolní výbor Slatiny. Slatinka se v posledních letech omlazuje, a proto myslíme také na to, že bude-li třeba v budoucnu rozšířit hřiště pro děti nebo vybudovat nové, má obec pozemkové rezervy a jistě by se našla i nějaká koruna na další hrací prvky. Závěrem bych rád uvedl, že obě tato místa, o kterých jsem hovořil, jsou plnohodnotnou součástí Slatiny, mají svá specifika, bohatou historii, ale především svoji budoucnost. Jiří Ides, starosta Pohled do hlavní a jediné ulice ve Slatince. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NÁVŠTĚVA MEŠITY V polovině ledna navštívili žáci 9. třídy v rámci výuky etické výchovy brněnskou mešitu na Vídeňské ulici. Součástí její návštěvy nebyla jen prohlídka provoněné mešity, ale i výklad o nepříliš známém náboženství ISLÁMU. Žáci navštívili snad všechny prostory v mešitě. Podívali jsme se do modliteben jak pro muže, tak pro ženy. Prohlédli jsme si dětský koutek a studijní místnost, kde nám náš průvodce povykládal o dvou největších mešitách na světě v Mecce a Medině. Po prohlídce následovala beseda, která byla obohacena recitací spojenou se zpěvem. Některé dívky si mohly zkusit oblečení, které musí nosit muslimské ženy. Nevyhnula se nám ani lekce arabštiny. Z dvouhodinové návštěvy jsme si odnesli hned několik nových informací a hlavně vědomí, že je třeba neustále poznávat nové věci a především nové kultury. Mgr. Dáša Kolářová ZÁPIS DO ZŠ A MŠ Letos, stejně jako každým rokem, jsme se všichni ve škole těšili na budoucí prvňáčky. Kolik jich k nám do školy přijde? Jsou šikovní a natěšení? Bylo mnoho otázek. Žáci vyrobili pěkné dárky, ozdobné tužky, sluníčka, zvířátka, zmrzliny, klauny, mobily Učitelé přichystali třídy, kde probíhal zápis. Celé jedno poschodí ZŠ Jihomoravské náměstí 2 bylo v pondělí a úterý plné rodičů a dětí. Byl to pro ně slavnostní den, malí budoucí žáčci poprvé ukázali ve škole odvahu, obratnost, samostatnost, šikovnost i znalosti. Rodiče vyplnili zápisní list a přihlásili své dítě k povinné školní docházce na ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2. Tak tedy po prázdninách se těšíme opět na nové tváře, které budou chodit do našich prvních tříd. Zapsali jsme 66 dětí a z toho 5 odkladů. Na žáčky čekají tři třídy s pěkným nábytkem i technickým vybavením. Při odkladu povinné školní docházky nastala změna od Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Zákonný zástupce dítěte požádá písemně ředitelku školy do 31. května Mgr. Alena Štěpánková KRÁSKA A ZVÍŘE Ve středu večer se skupina z KULTURNÍ VĚTRAČKY stala svědkem strašidelného dramatu. Zlostný netvor sužoval obyvatele svého zámku i mladou a krásnou dívku. Naštěstí to vše dobře dopadlo, protože v pohádkovém muzikálu Kráska a zvíře na Hudební scéně Městského divadla Brno se dlouho nikdo netrápí, ba naopak. Diváci se především hodně nasmáli nafoukaným a hloupým sestrám a milostnému ctiteli hlavní hrdinky. Závěrečná scéna připomínala dívčí sen, když si Barbie brala Kena. Všem se představení moc líbilo. Mgr. Petra Chalupová 4 BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Ve středu 25. ledna proběhlo na ZŠ Jihomoravské náměstí školní kolo biologické olympiády, zájem a účast byla hojná. Nad biologickými úkoly si lámalo hlavu 23 žáků celého druhého stupně. Zadání bylo časově i vědomostně poměrně náročné, tvořené třemi hlavními celky, a to teoretickou testovou částí, určováním rostlin a živočichů, a laboratorním úkolem. V kategorii D (6., 7. ročník) se na prvních třech místech umístily: Veronika Tomášová (6.B), Petra Křenková (7.A) a Anna Čechová (6.A), v kategorii C (8., 9. ročník) Jana Šindelářová, Kristýna Herzánová a Michaela Dvořáková, všechny tyto žákyně jsou ze třídy 9. A. Do okresního kola postupují vždy první dva z každé kategorie. Držíme všem palce a přejeme v okresním kole hodně štěstí! Mgr. Vilma Skřivánková BYLI JSME U LILIPUTŮ Žáci 5. B navštívili 25. ledna divadlo Radost. Zhlédli představení Gulliver v Liliputově, které sehráli herci společně s většími maňásky v důmyslně řešených kulisách. Hra byla plná veselých průpovídek i situací, takže sálem zněly salvy smíchu a malí diváci odcházeli plni dojmů. A pokud chcete vědět, o čem to vlastně bylo, přečtěte si vyprávění Terezy Adamcové: Gulliver putoval po moři, ale jeho loď kvůli bouři ztroskotala. Zachránil se jako jediný, a probudil se vysílený na ostrově, kde žili Liliputé, malí človíčkové. Ti se obra tak báli, že jej spícího svázali, aby jim neublížil. Gulliver se probral a snažil se z pout dostat. Když se mu to povedlo, musel ještě přesvědčit ostrovany, že jim neublíží. Po čase se s ním spřátelili, dokonce jim pomohl vybojovat válku s nespokojenci. Císař totiž chtěl, aby všichni ráno snídali vejce. Liliputi byli z vítězství šťastni, ale našli se i takoví, kteří se chtěli člověka zbavit. Když se to Gulliver dozvěděl, raději vyhledal přístav, nastoupil na loď a odplul domů. Mgr. Jana Šindelářová PENÍZE? PENÍZE! Známe je všichni, ale umíme s nimi zacházet? Víme, kam je vložit, když jich máme víc, než právě potřebujeme? Kde a za jakých podmínek si je půjčit, když jich máme v daný okamžik nedostatek? Víme, co znamenají základní pojmy z finančnictví? Otázky, na které většina z nás, dospělých, odpoví ANO. Ale je tomu skutečně tak? A napadla vás někdy otázka, jak jsou na tom se znalostmi z této oblasti vaše děti? Naše škola se letos zapojila do již 3. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnosti, kterou vyhlašuje ministerstvo školství. Soutěž je organizována pro základní a střední školy v teoretických i praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti. V uplynulém školním roce se soutěže zúčastnilo žáků. Školní, okresní a krajská kola probíhají elektronickou formou prostřednictvím webových stránek - cz, na kterých si své znalosti může vyzkoušet také každý z vás. Čtvrté kolo celostátní finále probíhá prezenční formou v České národní bance v Praze za přítomnosti guvernéra ČNB. Popřejme našim žákům v soutěži hodně zdaru a doufejme, že se v životě budou orientovat tak, aby jim PENÍZE sloužily jen ku prospěchu. Mgr. Hana Dohnalová SKÁKÁNÍ V OLYMPII První den po jarních prázdninách jsme se zúčastnili velmi zajímavé sportovní akce, závodu ve skoku vysokém, přímo v Olympia nákupním a obchodním centru. Brněnská laťka, jak se akce jmenovala, byla situována přímo uprostřed Olympie. Obchody v bezprostřední blízkosti, náhodní kolemjdoucí, skvělý DJ, výborně připravený sektor pro závod a k tomu vynikající výkony, pomohly k úžasnému výsledku naší školy. Závodu se mohli zúčastnit žáci ve věku let. Naše družstvo tvořilo celkem 18 nadšenců, kteří svoji snahu přetavili v zisk velkého poháru za druhé místo v soutěži škol. Nejlepšími skokany naší školy byli Petr Poláček, Kristýna Herzánová (oba z 9.A) a Adam Lindovský z 8.A. Na fotce je naše družstvo s hlavní hvězdou Brněnské laťky, Trevorem Barry z Baham, který je bronzovým medailistou z loňského Mistrovství světa výkonem 232cm. Mgr. Lukáš Plachý SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ Ve dnech 24. a 25. ledna se na naší škole uskutečnila školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v kategorii I. A (v níž soutěžili žáci šestých a sedmých tříd) a v kategorii II. A (která je určena žákům osmých a devátých tříd). Výsledky soutěže v kategorii I. A: 3. místo Veronika Tomášová, třída 6. B, 2. místo - Radim Křivánek, třída 7. A, 1. místo Pavel Levý, třída 7. A. Pavel podal výborný výkon a postupuje do okresního kola, kde bude reprezentovat naši školu. Výsledky soutěže v kategorii II. A: 3. místo Jana Šindelářová, třída 9. A, 2. místo - se stejným počtem bodů: Iva Kotulánová a Daniela Pichlerová, obě ze třídy 9. A, 1. místo Viktor Šťastný, třída 8. A. Také Viktor bude reprezentovat naši školu ve své kategorii v okresním kole. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní přístup a vítězům blahopřejeme. Pavlovi a Viktorovi přejeme hodně štěstí a výborné výsledky v okresním kole soutěže. PaedDr. Jiřina Hlaváčová AKTUALITY O SLATINĚ

5 FAŠANKU, FAŠANKU Toho sobotního odpoledne se v ulicích Slatiny vyrojily malé i velké masky, aby se tradičním způsobem rozloučily s obdobím masopustu a připravily se na pomyslný příchod jara velikonoční svátky. Zazpívali jsme si, zatančili, a pana faráře, místostarostu i hospodáře jsme svou návštěvou poctili. A jak se na správný fašank patří, jídla i pití bylo dosti, t a k d o u fá m e, ž e s n á m i v š i c h n i h o d ova l i d o s y to s t i. Tímto tedy děkujeme všem těm, co se s námi přišli pobavit, ale také všem, co se na přípravě Slatinského fašanku 2012 podíleli, zejména divadelnímu souboru J.K. Tyla, CVČ Fantázie a MČ Brno-Slatina. Děkujeme také panu místostarostovi Navrátilovi, panu faráři Vavrušovi a restauraci Na Mlatech za vřelé přijetí i za fašankové pohoštění. Doufáme, že se podaří tradici fašanku obnovit a že se příští rok zase sejdeme. OS Slatinští stárci Fota: Karel a Štěpán Cenkovi BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Budínská, Hliník, Kovárenská, Přemyslovo nám. za parkem, Kikerleho, Za kostelem Ráj, Šmahova, O.Veselého, Blažovická, Moutnická parkoviště Prostějovská, parkoviště Rousínovská parkoviště při ulici Dědická, parkoviště Kroměřížská parkoviště při ul. Mikulčická (lichá) parkoviště pří ul. Zlínská (u nákup. Střediska Albert) parkoviště před Mikulčická Křehlíkova, Pivodova, Zemanova, Lučiny, Černozemní Prostějovská, Dědická, Strážnická včetně nových parkovišť, Mikulčická (nad Hliníkem) vč. parkoviště pod sběrovým střediskem Rousínovská včetně parkovišť přímo v ulici, Bučovická, Slavkovská (ulice, ne parkoviště), Kroměřížská Langrova + parkoviště Vlárská celá parkoviště Slavkovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou, Vyškovská, V nové čtvrti (jen jedna ulice) Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského Podstránská Černovičky, Stránská silnice k Airproducts, Slatinka, parkoviště před Arealem Slatina Přenosné dopravní značky budou na výše uvedených ulicích umístěny 7 dní před termínem metení. Blokové čištění bude prováděno vždy od 8.00 hod do hod mimo bloku parkoviště u NS Albert dne zde bude režim již od 7.00 hod. V den čištění budou z ulic za přítomnosti policie odtažena parkující vozidla. Po vyčištění ulic budou dopravní značky odstraněny. Společnost Brněnské komunikace a.s. bude v r. 2012, tak jako v předchozích letech, zajišťovat odtahy vozidel při blokovém čištění, a to prostřednictvím firmy Černý. Vozidla provozovatelů, kteří v době blokového čištění nerespektují dopravní značení, budou odtahována na plochu na ul. Drážní 9. Ceny za odtah a parkovné jsou stávající, tj Kč vč. DPH za odtah, parkovné 120 Kč/den. Vrácení vozidla zpět na místo nacházející se v lokalitě původního odtahu bude pouze v případě zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla, cena za odtah včetně jednoho dne parkování činí v tomto případě Kč vč. DPH. Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina Tel.: ,

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ÚNOR VE FANTÁZII Únor začal 3.2. jednodenním příměstským táborem. Děti, které se ráno na Fantázii sešly, si tento den řádně užily. Byl ve znamení vesmírného dobrodružství. Děti si nejdříve na výkres vytvořily svůj vlastní vesmír, kde nechyběly galaxie se spoustou planet a vesmírnými bytostmi. A aby opravdu věděly, jak to ve vesmíru funguje, přesunuly se přímo na hvězdárnu na Kraví horu. Čekala na ně nová expozice a pan průvodce s poutavým výkladem. Na jarní prázdniny února nabídla Fantázie dva tábory. První z nich byl příměstský na Fantázii. Děti navštívily Technické muzeum, svoji sílu a mrštnost si vyzkoušely na lezecké stěně v Kuřimi a na bowling turnaji v Brně, další den zkusily točení na kruhu. Možná jedním z nejsilnějších zážitků bylo setkání se cvičenými slepeckými psy a poutavé vyprávění jak výcvik probíhá a jak se máme chovat, když vidíme vodícího psa při práci. Samozřejmě nechyběly také výlety, hry a soutěže. Tábora se zúčastnilo dvanáct dětí. Od soboty 4. do 11. února proběhl lyžařský tábor v Jeseníkách, přímo ve vesničce Hynčice pod Sušinou. Tentokrát společně s Marcelou, Jirkou a Markétkou jely celé Lyžování v Hynčicích. V Hynčicích bylo veselo. 6 rodinky i samotné děti. Mrzlo až praštělo, ale nikoho to nezastrašilo. Samotný tábor byl skoro až na konci světa a v těchto končinách se strašidly a skřítky jen hemží, je to začarovaný kraj. Čekal nás nelehký úkol vypořádat se s taji staré strašidelné chaty, poznat, co se zde děje. Mezi vyháněním zlých strašidel a záchranou těch hodných skřítků jsme si odskakovali na sjezdovku přímo u chaty a nejlepším odpočinkem bylo sjíždění na lyžích. Ke konci týdne kromě oteplení se nám podařilo i vyhnat zlé skřítky a tak se do Hynčic příští rok máme kam vrátit. Je těžké v pár větách popsat tábor a co jsme si opravdu užili. Tak jen ještě krátce pro ty co VÍ - televize Skřet, usměvavá paní kuchařka, čaje, hromady sněhu, 8, lanovka, Times up a další hry a radovánky, zkrátka je na co vzpomínat! Tábora ze zúčastnilo 13 dospěláků a 20 dětí. Výroba masek pro slatinský fašank. PŘIPRAVUJEME Tvořívé dílny: V sobotu Pletení z pedigu a šén I. Naučíte se základní techniku pletení a barvení materiálu. Vyrobíte si podnos z pedigu (dno z překližky dozdobíte decoupage). K dispozici budou ukázkové předlohy ze kterých lze čerpat. Dílna pro dospělé 9:00 13:00hod. cena 350 Kč (4 hodiny). Dílna pro děti 14:00 17:00hod. cena 100 Kč. V případě dopolední dílny pro dospělé je třeba zaplatit zálohu 100 Kč. Pro dospělé v sobotu Pletení z pedigu a šén II. K pletení z pedigu použijeme keramické dno (sluníčko, obal na květináč ). Vyrobíme si jarní motiv - klícku s vyplétaným dnem; vyzkoušíme zvonek z pedigu a ozdoby z šén. Dílna pouze pro dospělé 9:00 13:00hod. cena 350 Kč (4 hodiny). Zájemci se mohou zúčastnit jen jednoho vybraného kurzu, účast na kurzu II není podmíněna absolvováním kurzu I. Přihlášení je možné mailem: telefonicky: , , ; další informace najdete: Středeční FREE KLUB pro náctileté březen a duben 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet! Každý měsíc nová výtvarná technika. Cena: 55 Kč Březen Decoupage. Rámeček s obrázkem, květináč, stojánek na tužky, drobné předměty na dekoraci. Duben Fimo. Zvířátka, figurky, korálky. Vitráže březen 9.3., :00 19:00 hod., duben 4.4., :00 19:00 hod. Zveme vás na tvořivou dílnu vitráží technikou Tiffany. Zkušená lektorka Eliška Krejčová vás uvede do tajů barevných plochých sklíček a ukáže vám spoustu krásných motivů a kompozic, které si budete moci vyrobit. Jsou vítáni všichni, kdo se s touto technikou chtějí seznámit i ti, kteří již ví o co jde. Kurz probíhá v pátek 1x za 14 dnů vždy od 16:00 do 19:00 hod. na Fantázii. Cena: 75 Kč (3 hodiny) + 2 Kč/gram hotového výrobku. Dílna je určena pouze pro šest účastníků, proto prosím neváhejte a na dílnu se přihlaste včas. EF KLUB Mažu, mažeš, mažeme 14:00-16:00 hod. pro všechny děti od 7 let, které mají volné páteční odpoledne. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky a 10,- Kč. Čekají tě deskové hry a dobrodružství v kuchyni pomazánečky a dezerty. Pozvánka na duben :00 13:00 hod. Velikonoční dílna pro děti ve Fantázii. Na děti čeká osm stanovišť, kde si vyrobí velikonoční a jarní dekorace. Na aktivitu se není třeba hlásit předem. S sebou: přezůvky, 2 vyfouknutá vejce, 60 Kč a velkou tašku na výrobky. UŽ VÍTE CO BUDETE DĚLAT V LÉTĚ? NABÍZÍME VÁM TÁBORY S FANTÁZIÍ! Pro děti: Tábor na kolech I. děti 6 11 let, RS Štíří důl, Krucemburk Tábor na kolech II. děti let, RS Štíří důl, Krucemburk Stanový tábor 6 12 let, Ostrý Kámen Vodácký tábor od 13 let, Vltava Příměstské tábory: cena za týden 1100 Kč keramika, , , , , , Lze se přihlásit i na jednotlivé dny (á 220 Kč). Pro rodiče s dětmi: Chorvatsko Makarská riviéra, Živogošče. Nabízíme dvě volné chatky. Tábor na kolech I RS Štíří důl, Krucemburk. Tábor na kolech II RS Štíří důl, Krucemburk. Tábor pod stany Ostrý Kámen. AKTUALITY O SLATINĚ

7 KDYŽ VŠICHNI UTÍKAJÍ, ONI PŘICHÁZEJÍ Kroužek mládeže Sboru dobrovolných hasičů ve Slatině čítá 21 členů, kterým se věnují 4 vedoucí. V roce 2012 pro naše malé i velké děti připravujeme nové soutěže a akce. Také chceme pro mladé hasiče uspořádat novou soutěž v hasičské dovednosti s názvem,,měděný pulec. Hlavním cílem této soutěže bude, aby se děti naučily pracovat jako tým, což je pro práci hasiče velmi důležité. Rádi bychom vás tímto pozvali podívat se na novou soutěž, která se bude konat 14.dubna 2012 na Přemyslově náměstí od 9:00hodin. Další soutěží bude 23.června soutěž mladých hasičů v požárním útoku O putovní pohár starosty Městské části Brno Slatina. Po zhlédnutí těchto akcí se možná i vaše děti budou chtít stát mladým hasičem. Hasiči mýma očima Když všichni utíkají, oni přicházejí, aby nám pomohli. Ano, jsou to ti, o kterých se moc často nemluví, ale přesto si život bez nich nedokážeme představit. Mluvím o lidech s velkou odvahou, o lidech, kteří denně nasazují svůj život, aby zachránili, ten náš - HASIČI. Pod pojmem hasič si každý představí jen jedno, a to člověka, který pracuje s ohněm. Není to však jen oheň, co nás ohrožuje. Je toho mnohem víc, co takový hasič musí zastat. Hasiči jsou podle mého názoru nejvytíženější ze všech záchranářů. Ale otázkou je proč? Proč hasiči musí nasazovat své životy. Je to jen čistá nedbalost lidí, nebo za vše může jen příroda? Tito lidé zastávají mnohem víc práce než jen hašení požárů způsobené nedbalostí člověka. Odčerpávají vodu ze zatopených sklepů, zasahují při úniku chemických látek, staví protipovodňové hráze, zachraňují nás, obyčejné lidi, po autohaváriích. Hasič je člověk, který musí zastávat dennodenní fyzickou i psychickou zátěž. Dovoluji si připomenout, že už v 19. století vznikali první hasičské sbory, které měly však v náplni práce jen hašení požárů. Naproti tomu dnešní hasiči jsou téměř univerzální záchranáři, i když si to mnozí z nás neuvědomujeme. Uvědomíme si to až v okamžiku, kdy jsme nechali na stole hořet adventní věnec a půlka kuchyně je v plamenech. Poté nám nezbývá nic jiného než volat číslo 150, a doufat, že oheň neohrozí životy nás a našich blízkých. Najednou jsou hasiči naši jedinou záchranou a my musíme věřit, že svou práci zvládnou. Však právě proto jsou hasiči v České republice v jakoukoli denní i noční hodinu na jakékoli stanici připraveni nasazovat své životy a pomáhat. Čeští hasiči pomáhají a zachraňují také v zahraničí, zapojují se do mezinárodních záchranných operací v zemích, které byly postiženy např. zemětřesením. Bavíme se tu o profesionálních hasičích, o hasičích, kteří chodí každý den do práce za účelem pomáhat lidem. Chtěla bych upozornit, že mezi námi, tedy i ve Slatině, jsou také dobrovolní hasiči. Dobrovolní hasiči věnují své volno tomu, aby mohli trénovat a zlepšovat se. Tito lidé, už mnohokrát dobrovolně a nezištně pomohli. Čekají na ně doma rodiny, a přesto neváhají a pomáhají zachraňovat naše životy, zdraví a majetek. Uvedu příklad situace, se kterou se denně setkává dobrovolný hasič. Takový dobrovolný hasič má svou práci, svou vlastní rodinu. Přijde unaven z práce, spokojen, že je se svou manželkou a s dětmi, najednou zapípá mobil a dobrovolný hasič ví, že to znamená jediné - jít do akce. A někdy se může stát, že jakmile skončí u zásahu, musí jít opět do své práce. Místo svého volna pak chodí na jednodenní, víkendová, ale i týdenní školení. Vlastně se nezastaví a ještě zvládají jezdit na soutěže a reprezentovat tím svůj dobrovolný hasičský sbor. Nerada bych zapomněla na vedoucí mládeže, díky kterým ze mne roste mladá hasička. Vedoucí jsou pro mě velice důležití. Naučili mě toho mnoho, co použiji nejen při hasičské práci, ale i v běžném životě. Díky nim jsem se naučila první pomoc, záchranné uzly, rozpoznávat topografické značky a značky hasičské techniky, práci s buzolou i orientaci na mapě. Těmto lidem patří velký dík, za to, co dělají, protože svět je čím dál tím víc nebezpečnější a lidé stále více neopatrnější. Je jedno, jestli jde o hasiče, policistu nebo záchranáře, jde o to, že dělají tuto práci pro bezpečí druhých. Ještě jednou bych tedy chtěla poděkovat - děkuji! Kateřina Štrumfová, mladá hasička POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2012 Pro úhradu místního poplatku v hotovosti můžete využít od čtvrtka 1.března pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Pokladní hodiny: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. úterý od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod. středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod. pátek od 8:00 do 12:00 hod. Výše poplatku: 500 Kč na osobu Splatnost poplatku: Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na 7

8 HISTORIE SLATINSKÉ OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY František HEINZ ( ) František HEINZ se narodil 3. června 1897 jako syn otce Františka Heinze, narozeného 4. října 1868 ve Slatině, a matky Barbory, narozené 4. prosince 1879 v Zatčanech. Bydleli v domku čp. 54 (Budínská 31). Otec pracoval jako dělník v I. brněnské a syn František se tam vyučil rovněž soustružníkem. Do války byl jako voják rakousko-uherské armády povolán 21. února 1916, a to na východní ruskou frontu. Ještě v tom roce padl do zajetí a brzy poté, ještě v roce 1916, vstoupil do ruských legií, kde potom dosáhl hodnosti desátníka. Prodělal celou anabázi Sibiří až do Vladivostoku a cestu lodí zpět přes Terst do vlasti. 2. března 1282 zemřela sv. Anežka česká 2. března 1912 zemřel autor Pohádky máje Vilém Mrštík 2. března 1927 zemřel průkopník letectví Jan Kašpar, první český pilot 3. března je Den boje spisovatelů za mír 3. března 1862 se narodil průkopník používání vodních turbin Leopold Grimm, spoluzakladatel Kníničské a Vranovské přehrady 3. března 1872 se narodil malíř a ilustrátor Jaroslav Panuška 3. března 1987 zemřela herečka Hana Vítová, vl. jm. Jana Lašková 4. března 1852 zemřel ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol 4. března 1962 zemřel dirigent Zdeněk Chalabala 5. března 1922 se narodil italský spisovatel a filmový režisér Pier Paolo Pasolini 5. března 1962 zemřel skladatel a dirigent Otakar Jeremiáš 6. března 1912 se narodil filmový scenárista a režisér Bořivoj Zeman 7. března je Památný den ČR výročí narození T.G. Masaryka v roce března 1972 zemřel spisovatel Jan Weiss 8. března je Mezinárodní den žen výročí demonstrace newyorských švadlen března 1927 se v Brně narodili skladatelé Josef Berg a Jaromír Podešva 9. března 1737 se narodil skladatel Josef Mysliveček 9. března 1962 se narodil hudební vědec, historik, politik Zdeněk Nejedlý, v letech 1945 a ministr školství, ministr práce a soc. péče 10. března je Den solidarity s Tibetem 10. března 1892 se narodil švýcarský skladatel Arthur Honegger 10. března 1932 se v Brně narodil herec Eduard Cupák 12. března je Významný den ČR vstup ČR do NATO v roce března 1922 se v Brně narodil historik a filozof Radislav Hošek 13. března 1942 byl v Mauthausenu umučen filozof a pedagog na univerzitách v Brně a v Bratislavě Josef Tvrdý, je po něm pojmenovaná ulice v Brně 13. března 1977 zemřel filozof, historik a estetik Jan Patočka, mluvčí Charty března 1997 zemřel spisovatel Karel Pecka 8 PŘIPOMÍNÁME SI Po návratu domů se vrátil na určitou dobu k svému řemeslu v I. brněnské a 27. února 1922 se oženil s Růženou, rozenou Keberlovou, narozenou 24. září 1897 ve Slatině. Měli syna Oldřicha, narozeného 29. dubna 1922, tělesně postiženého. Později František jako legionář vstoupil do státní služby a pracoval až do konce první republiky jako policista, kde postupně dosáhl hodnosti štábního rotmistra. Za Protektorátu byl pro účast při pálení důležitých listin na brněnském českém policejním ředitelství zatčen Gestapem, uvězněn a krutě vyslýchán. To výrazně podlomilo jeho zdraví, takže krátce po propuštění z vězení domů v roce 1941 zemřel 27. srpna tragickou smrtí jako 44letý. (Údajně byl pro nemoc propuštěn domů, a když se měl opět vrátit do gestapáckého vězení, tak se raději zastřelil.) Byl pohřben 30. srpna 1941 na slatinském hřbitově. Zůstala po něm vdova Růžena a syn, všeobecně zvaný Oldříšek. Bohumil Reichstädter 14. března 1922 se v Brně narodil literární historik Dušan Jeřábek 14. března 1932 se narodil filmový režisér Zdeněk Sirový 14. března 1987 zemřel historik umění Emanuel Poche, manžel Herberty Masarykové, vnučky T.G. Masaryka 14. března 1997 zemřela operní pěvkyně Dagmar Tikalová 15. března je Mezinárodní den práv spotřebitelů 15. března 1982 zemřel herec Vladimír Šmeral 16. března 1837 se narodil sběratel lidové slovesnosti František Bartoš 16. března 1927 se narodil loutkoherec Miloš Kirscher, režisér divadla Spejbla a Hurvínka v Praze 17. března 1882 zemřel filozof a národní buditel František Matouš Klácel 17. března 1912 se narodila spisovatelka Anna Sedlmayerová 17. března 1917 zemřel rakouský filozof Franz Brentano 17. března 1942 zemřel básník, novinář a politik Josef Svatopluk Machar 18. března 1842 se narodil francouzský spisovatel Stéphan Mallarné 18. března 1932 se narodil americký spisovatel John Updike 19. března 1817 se narodil slovenský spisovatel a politik Jozef Miloslav Hurban 20. března je Světový den pro mládež 21. března je Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace a Světový den poezie 21. března 1817 se narodil filolog Alois Vojtěch Šembera, organizátor českého národního života v Brně, učitel češtiny na vídeňské univerzitě 21. března 1832 se narodil malíř Julius Mařák 21. března 1902 se narodil skladatel Karel Vacek 22. března je Světový den vody 22. března 1832 zemřel německý spisovatel a dramatik Johann Wolfgang von Goethe 22. března 1932 zemřel soc. dem. politik Gustav Habrman, první mistr školství března 1942 byl umučen v Osvětimi malíř Jaroslav Král 23. března je Světový meteorologický den 23. března 1842 zemřel francouzský spisovatel Stendhal, vl. jm. Marie Henri Beyl 23. března 1862 se narodila spisovatelka a dramatička Gabriela Preissová Za Janem ŠTĚPÁNKEM V úterý 17. ledna 2012 po krátké nemoci ve věku nedožitých 90 let odešel slatinský rodák Jan ŠTĚPÁNEK. Vyučil se slévačem a vykonával toto povolání po celý svůj aktivní život. Jeho značnou část však přitom věnoval slatinskému sportu a tělovýchově. Za války prožil léta totálního nasazení v Německu a po osvobození působil jako náčelník místního SOKOLA. Poslední léta svého života byl významným a aktivním členem Slatinského historického klubu a podílel se tvůrčím způsobem na obsahu Knížek o Slatině. Bohumil Reichstädter 23. března 1887 se narodil malíř a spisovatel Josef Čapek 23. března 1942 byli umučeni v Osvětimi ruský legionář, Sokol, středoškolský pedagog Josef Kudela (Kudelova ulice) a v Mauthausenu vysokoškolský pedagog Josef Sahánek, spoluzakladatel vysokofrekvenční elektroniky 23. března 1992 zemřel rakouský ekonom Friedrich August von Hayek 24. března 1882 zemřel americký spisovatel Henry Wadsworth Longfellow 24. března 1932 se v Brně narodil spisovatel Jiří Morava 24. března 1937 se v Brně narodil herec a režisér Miroslav Částek 25. března 1677 zemřel grafik a rytec Václav Hollar 26. března 1827 zemřel německý skladatel Ludwig van Beethoven 26. března 1892 zemřel americký spisovatel Walt Whitman 26. března 1922 se narodil teoretik, kritik a historik umění Miroslav Míčko 27. března je Mezinárodní den divadla 27. března 1757 zemřel skladatel Jan Václav Antonín Stamic 27. března 1927 se narodili rozhlasový režisér Jiří Horčička a ruský dirigent Mstislav Rostropovič 27. března 1967 zemřel nositel Nobelovy ceny v oblasti polarografie Jaroslav Heyrovský 28. března je Den učitelů výročí narození J.A. Komenského března 1897 se narodil sochař Břetislav Benda 28. března 1902 se narodil skladatel a kapelník Jaromír Vejvoda 29. března 1797 se narodil malíř František Preiss 29. března 1832 se narodil malíř a grafik Julius Mařák 29. března 1902 se narodil filmový režisér a scenárista Martin Frič 30. března 1912 zemřel německý autor dobrodružných románů Karl May 31. března 1732 se narodil rakouský skladatel Joseph Haydn 31. března 1962 se narodil spisovatel Michal Viewegh 31. března 1972 zemřela krasobruslařka Hana Mašková, mistryně Evropy 1968 Karel Janiš AKTUALITY O SLATINĚ

9 ULICE KREJČÍHO Seznam ulic města Brna z roku 1984 uvádí, že tato ulice byla pojmenována po slatinském zasloužilém starostovi Janu Krejčím, který měl žít v letech V letech byl sice ve Slatině starostou nějaký Jan Krejčí, ale ten se nemohl narodit v roce 1868, protože v oné době se nemohl stát starostou žádný 14letý mladík. Kromě toho tento starosta nebyl ničím výjimečný. Někteří místní pamětníci tvrdili, že ulice Krejčího byla pojmenována po staviteli, který tam postavil většinu rodinných domků, jiní zase, že ulice byla pojmenována po Janu Krejčím, který vlastnil pole vedle této cesty od slatinského hřbitova do Líšně. Knížka o Slatině uvádí, že se jednalo o slatinského stavitele nebo zednického mistra. Tato dlouholetá nejasnost mne proto přiměla k podrobnějšímu prozkoumání této záležitosti. Důkladné vyhodnocení orientačních a popisných čísel všech 29 domků na této ulici podle všeobecného sčítání lidu ukázalo, že jedna třetina těchto domků (10) byla postavena ještě před rokem 1900 (převážně v posledním desetiletí XIX. století) a je zahrnuta ve sčítání lidu v roce Naproti tomu další dvě třetiny domků (19) byly postaveny v prvním desetiletí století XX. a jsou zahrnuty až ve sčítání lidu v roce Podle záznamů obecního výboru obce Slatina u Brna z let 1890 až 1910 neširoké pole v mírném svahu na východní straně podél silnice od hřbitova k Líšni, na kterém se tyto domky tehdy stavěly, bylo majetkem Jana Krejčího, který bydlel na návsi v domě číslo popisné 15 (dnešní orientační Přemyslovo náměstí 31). V uvedeném období majitel svoje pole zřejmě postupně parceloval a parcely prodával jednotlivým zájemcům ke stavbě domků. Byly to v letech 1890 až 1900 postavené domky popisných čísel 160 až 179 (jedna třetina tamních domků) a v dalším desetiletí 1901 až 1910 domky popisných čísel 181 až 209 (dvě třetiny tamních domků). Jak dalece se přitom podílel na jejich výstavbě, to se nepodařilo zjistit. Ale z rozboru obecních záznamů a účtů z onoho období vyplývá, že zacházel se stavebním materiálem, když např. v roce 1896 vyžádal a koupil od obce úzké pole pod jménem rasovský vývoz, které bylo vedle jeho pole a bylo mu příhodné na stavbu, za což dal obci materiál na stavbu hasičské šupně. V té době se všeobecně výstavbě domků ve Slatině věnoval hojně místní zednický mistr Kachlík (ten si tam sám už v polovině devadesátých let svůj domek postavil č. p. 167) a později tam stavěl domky také líšeňský stavitel Hroz. Když koncem roku 1920 vedení města Brna požadovalo, aby slatinský Místní výbor podal návrh na pojmenování jednotlivých ulic Slatiny (už od roku 1919 jako městské části), ten pověřil vypracováním tohoto návrhu svého člena Vladimíra Wiesnera. Jeho návrh potom výbor projednal, schválil a odeslal na město. Snad se návrh někde zatoulal, protože se po tři roky nic nedělo. V roce 1923 město znovu požadovalo slatinský MV o návrh na pojmenování slatinských ulic. Místní výbor bez váhání poslal návrh stejného znění. Opět se po šest let nic nedělo. Až v roce 1929 byl návrh městskou komisí projednán a bez připomínek schválen a realizován pojmenováním všech tehdejších slatinských ulic. Jeho autentické znění jsme po léta marně hledali v městských archivech, protože původní návrh slatinského Místního výboru se nedochoval. Teprve díky iniciativě pracovnice Archivu města Brna na Přední ulici v Brně-Černovicích byl nalezen záznam z jednání tehdejší komise pro pojmenování brněnských ulic (z roku 1929) v tomto znění: Pojmenování ulic ve Slatině: Tilhonova (po zesnulém dlouholetém řídicím učiteli), náměstí Přemyslovo, ulice Na budíně (starý název trati), V hliníku (totéž), Nad kovárnou, Matlachova (po padlém legionáři Matlachovi), ulice J. Krejčího (po zakladateli ulice), Na Tuřance, Na ráji, Parcelová, Na loučkách, Šmahova (po bývalém starostovi, který si získal o zvelebení obce značné zásluhy), Na samotě, Na Slatince. Tak jsme se konečně dozvěděli, že ulice Krejčího byla pojmenována - pro všechny jistě dosti překvapivě - po J. Krejčím jejím zakladateli. Bohumil Reichstädter Divadelní soubor J.K. Tyla ve Slatině uspořádá V SOBOTU 12. KVĚTNA 2012 OD 14:00 HODIN v sídle divadla na Přemyslově náměstí 18 (Brno-Slatina)! "" # $$$ %& SETKÁNÍ SLATINSKÝCH DIVADELNÍKŮ 2012 Máte něco společného s historií slatinského divadla? Pak nás co nejdříve kontaktujte! Těšíme se na Vás! Informace podají: Martin Krytinář, předseda tel.: Petr Čampa, místopředseda tel.: POZVÁNKY DO DIVADLA '( )*+, + -. /*. Divadelní soubor J.K. Tyla ve Slatině Vás zve v pondělí " " v 17 hodin na reprízu pohádky POPELKA podle námětu Jacoba a Wilhelma 0 1 Grimmů v úpravě Drahoslavy " " 2"" 3 Doležalové. Režie: 4 04 % Drahoslava Doležalová. Hrají: Marie Doležalová, Radek Náměstek, Eliška Klimešová, Petra Striegelová, Radek Kotrla, Petr Čampa, Jiřina Rozmánková, Dana Hájková, 5 2 Drahoslava Doležalová a další. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 40 Kč. Divadelní soubor J.K. Tyla ve Slatině Vás zve ve čtvrtek v 17 hodin na premiéru detektivní hry PAST podle předlohy Roberta Thomase v úpravě Drahoslavy Doležalové. Režie: Drahoslava Doležalová. Hrají: Petr Čampa, Jiřina Rozmánková, Dana Hájková, Drahoslava Doležalová, Radek Náměstek, Petra Striegelová, Martin Kravka a Radek Kotrla. Vstupné jednotné: 50 Kč/osoba. Rezervaci vstupenek lze provést prostřednictvím telefonicky na čísle , případně em na seznam.cz. % &' ( ) '* &+ 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám všechny příznivce sportu po měsíci opět na stránkách Aktualit o Slatině v rubrice informací ze sportu a činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina. V únoru pěkně mrzlo až praštělo, takže jsme se mohli naplno věnovat zimním radovánkám a mnozí z nás tak letos poprvé mohli vytáhnout i zaprášené brusle. Jarní prázdniny asi většina z vás prožila na horách, a za pár týdnů už tu máme jaro, a s ním i spojené začátky mistrovských soutěží, zejména našich fotbalistů. Až nyní se ukáže, jak kvalitní byla zimní příprava. A nyní již k aktuálním zprávám z našich sportovních oddílů. Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A. Hlavním cílem pro jarní sezónu je vyhnout se starostem se sestupem a posunout se v tabulce do klidného středu tabulky. Příprava je náročná a velmi pestrá. Tým se pravidelně připravuje výběhy po slatinském okolí, v tělocvičně Základní školy Jihomoravské náměstí a na umělé trávě v areálu VUT Brno pod Palackého vrchem. Mužstvo odehrálo několik přípravných zápasů. Příprava s B mužstvem Zbrojovky, posíleném o pět hráčů širšího kádru A mužstva nebo s divizními Bohunicemi, důkladně prověřila náš kádr. Pro mnoho hráčů to bylo první měření sil s tak silnými soupeři a věříme, že se celá zimní příprava promítne do vyšší výkonnosti mužstva na jaře. Dosud odehrané zápasy v zimní přípravě: Slatina Bohunice (divize) 1:4 (1:0), Slatina Kohoutovice (I.B třída) 4:1 (2:1), Slatina Zbrojovka Brno B (MSFL) 0:5 (0:2), Slatina Žebětín (I.B třída) 6:1 (2:1). První mistrovské utkání v jarní sezóně sehraje tým na domácím hřišti s Újezdem u Brna v 15:30 hodin. Hráči i organizační tým srdečně zvou všechny fanoušky na toto utkání. Muži B absolvují zimní přípravu před jarní sezónou pod trenérem Miroslavem Essenderem a tým bude jistě pomýšlet na čelo tabulky ve skupině B III. třídy městské soutěže. Z nynějšího 4. místa tabulky k tomu má dobře našlápnuto. První dorost starší má za sebou první část zimní přípravy a 15. února týmu začala její druhá fáze. Mužstvo sehrálo několik přátelských utkání zimního turnaje v Líšni, a také už má za sebou vysokohorské zimní soustředění v Jeseníkách, kde pod Pradědem nabírali kluci zejména fyzičku. 10 První dorost mladší absolvoval společně se starším dorostem soustředění v Jeseníkách, kluci sehráli přípravná utkání v Líšni a po zbytek zimní přípravy trénuje tým v tělocvičně. Do jarní části sezóny vstoupí kluci s odhodláním posunout se v tabulce z průběžného 9. místa na vyšší příčky. Starší žáci mají za sebou čtvrtý hrací den dvouměsíční Korčian halové ligy, která se hraje v Brně v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity. Po čtvrtém hracím dni jsou zatím kluci na 14. místě s osmi prohrami, dvěma remízami a dvěma výhrami, tedy s celkem 8 body a skorem 13:32. Výsledky z pátého hracího dne jsme do uzávěrky neměli k dispozici. Turnaj končí 3.března. Klukům držíme palce a přejeme lepší výsledky. Mladší žáci mají za sebou již sedm hracích dnů Zimní halové ligy mladších žáků v Ivančicích, ve čtvrtfinálové skupině C obsadili kluci 3. příčku a bojují v semifinálové skupině H s týmy FC Medlánky B, ČAFC Židenice a Zbrojovka-dívky o co nejlepší konečné umístění. Naším nejlepším střelcem je Tomáš Zdražil s 16 góly po šesti kolech.turnaj končí 4. března. Klukům držíme palce a přejeme dobré umístění. Mladší přípravka odehrála již šest kol Zimní halové ligy ve sportovní hale při ZŠ Tuháčkova. Do uzávěrky tohoto článku máme výsledky pouze po pěti kolech a naši kluci mají ze 17 zápasů 40 bodů a patří jim skvělé 3. místo v tabulce. Finále je na pořadu 18.3., kdy se mužstva rozdělí na dvě části a věříme, že naši kluci budou bojovat ve skupině o místo v turnaji a povedou si skvěle, tak jak doposud. Držíme jim palce. Naši úplně nejmenší (ročníky 2004 a mladší) hrají také MINI Zimní halovou ligu v Komárově, kdy po třech hracích dnech jsou kluci zatím na 6. místě bez bodového zisku. Poslední kolo je na pořadu v neděli 11. března. Kluci fandíme vám! Starší přípravka pravidelně trénuje v tělocvičně a zároveň kluci hrají také Zimní halovou ligu v Brně- Komárově při ZŠ Tuháčkova za účasti 16 družstev převážně z Brna. Kluci mají za sebou pět hracích dnů a jsou zatím po základní části na 12. místě s 13 body a skorem 17:38. Halová liga pokračovala systémem PlayOf a závěr turnaje je Kluků držíme palce a přejeme dobré výsledky. Mužstvo Starších pánů se během zimy připravuje v tělocvičně a někteří hráči prý i individuálně. Do blížící se jarní části sezóny tým bude startovat ze skvělé druhé příčky tabulky Brněnské ligy starších pánů. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Oddíl pravidelně cvičí v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 v termínech - Mladší žákyně: Cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do 5. třídy - pondělí hod. Lady aerobik pondělí hod. Kontaktní osoba: Majka Konečná tel.: , ODDÍL STOLNÍHO TENISU V neděli 12.února proběhlo utkání v divizní soutěži, a náš tým SK Slatina A porazil ČKD Blansko B v poměru 10:3. V městském přeboru starších žáků je tým SK Slatina stále na pěkném 3. místě, do krajských přeborů jsou nominováni: Jeřábek Vladimír za muže, v dorostencích Halický Roman, ve starších i mladších žácích Tůma Karel. Pravidelné treninky pro žáky úterý a čtvrtek od 16:00 hod. v patře budovy SK Slatina ul. Tuřanka 1. Vítáme každého zájemce o stolní tenis, kluci a holky ze Slatiny a širokého okolí neváhejte, přijďte se k nám podívat a zapojte se do našich oddílů mládeže. Kontaktní osoba: Petr Čampa, tel: ODDÍL TENISU Zájemci o tenis mohou si přijít zahrát do nafukovací haly na dvou antukových kurtech. Pronájem kurtů v této hale u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel.: ). ODDÍL KULTURISTIKY Naše posilovna v budově SK Slatina je určena nejen pro členy oddílu, ale i pro veřejnost, neváhejte a přijďte si k nám protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Provozní informace najdete na vývěsce u vjezdu do areálu SK Slatina z ulice Tuřanka. Kontaktní osoba: Radim Pernica, tel.: KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Zveme nové členy do svých řad a chceme, aby se nám povedl výlet na běžkách, ať už na Vysočinu či do Jeseníků. Kdo by měl zájem o pomoc při organizaci akcí a výletů i o další zajímavosti z běhů či marathonů, ozvěte se nám. Případní zájemci o členství v oddíle nebo o zajímavé informace se mohou telefonicky hlásit u V. Klajsnera tel SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev, neváhejte a přijďte za námi! Sledujte naše webové stránky a také SPORT ANO, DROGY NE! AKTUALITY O SLATINĚ

11 OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Brno pro lidi se zdravotním postižením z města Brna. Cílem je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba je poskytována dětem od sedmi let, dospělým a seniorům do 80 let. Osobní asistenti pomáhají zejména při zvládání sebeobsluhy, při osobní hygieně, při zajištění stravy a údržbě domácnosti. Dále doprovázejí k lékaři, na úřady a další instituce, do škol, zaměstnání, na kulturní a volnočasové aktivity. Zajišťují také podporu pečující rodině a poskytují základní sociální poradenství. Zájemci o službu Osobní asistence mohou získat informace na webu nebo na telefonním čísle Tam tazatelům zároveň zodpoví všechny dotazy a poskytnou informace o možnostech služby. UPOZORNĚNÍ Od nebude na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí MMB probíhat mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu na území statutárního města Brna. Nebezpečné složky komunálního odpadu je možné i nadále odevzdávat na sběrných střediscích odpadů. Majetkový odbor, technická správa a životní prostředí ÚMČ Brno-Slatina NOVĚ OTEVŘENÝ AUTOSERVIS se těší na Vaši návštěvu Provádíme opravy všech vozidel, provozujeme nejlevnější pneuservis v Brně, nabízíme přípravu a provedení STK a opravujeme vozy po havárii. Po dohodě možno využít náhradní vůz. Najdete nás v areálu bývalé autoškoly. DĚTSKÝ KOUTEK KM servis Brno Hviezdoslavova 41, Brno-Slatina Tel.: , VINOTÉKA ZA KOSTELEM Šmahova 15, Brno-Slatina tel Otevírací doba: Po-St 16:00 20:00 h Čt 16:30 21:00 h Pá-So 16:30 23:00 h případně zvonek u dveří vinotéky Sudová a lahvová vína od malovinařů z Jižní Moravy Sudová piva menších českých pivovarů Posezení pro cca 20 osob Nekuřácké prostory Nabízíme sudová vína: Chardonnay, Rulandské šedé, Veltlínské červené ranné, Frankova rosé, Cabernet Sauvignon, Svatovavřinecké, Müller Thurgau Kč/l Pálava Kč/l JOY OPTIK Tuřanka 2a (u kapličky) Brno-Slatina Vám nabízí: AKČNÍ CENY na samozabarvovací plastová skla TRANSITIONS AKČNÍ SLEVY 30% NA MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÁ SKLA zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních, fotochromatických, dioptrických barevných i dalších opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis kontaktní čočky + roztoky, pouzdra sluneční brýle, pouzdra, lupy apod. Připravila Martina Potschová OTEVÍRACÍ DOBA: Po, St, Čt Út Pá TEL.:

12 INZERCE Instruktorka Radka vás zve na aqua aerobik. Každé úterý na ZŠ Holzova, Líšeň. nebo KADEŘNICTVÍ KLÁRA ŠMERDOVÁ - dámské, pánské, dětské, Brno-Slatina, Prostějovská 14, konečná trolejbusu 33. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče-tv-dvd-audio, tel.: , , Moravská Zabijačka v LAS PEGAS vlastní výroba a prodej výrobků: uzené maso, škvarky, jitrnice, jelita, tlačenka, zabijačková polévka, jitrnicový i jelitový prejt, domácí vyškvařené sádlo sobota od 11:00 Restaurace Na Mlatech /dříve U Jandů/ Od 1.února 2012 Vás srdečně zveme do nově otevřené restaurace. Otevřeno denně 11:00 23:00 Denní menu, rauty, oslavy, svatby Nekuřácký salónek, letní zahrádka Tradiční pochoutky moravské a české kuchyně Pečená kolena, žebra, steaky, hotová jídla Pochoutky k plzeňskému pivu Kontakt: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina, tel DĚTSKÉ TÁBORY - sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, a flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Tel.: , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac.desky. Vrba Kadeřnictví za super slevy! Trvalá, melír, barva, 480 Kč, střih 280 Kč. Slavkovská 9, Slatina, mobil: KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ Libor Janků, zhotovuje brány, mříže, ploty a zábradlí. Předzahrádkové ploty včetně podezdívek. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Vyměním OB 2+1 s velkou lodžií-revitelizovaný panel, v Jundrově, za jakýkoliv byt jdoucí do privatizace, tel.: Hledám byt 2+kk nebo 1+1 ve Slatině, pro babičku.velmi spěchá.tel.: Firma koupí větší počet malometrážních bytů, Slatina a okolí.tel.: Výkup bytů za nejvyšší cenu. Peníze do 3 dnů. Volejte Vyměním OB 3+1 s balkonem - Slatina, Kroměřížská, za jakýkoliv byt jdoucí do privatizace tel.: Vyměním OB 2 + kk, slunný, s balkonem, ul. Tilhonova, po revitalizaci, za jakýkoliv byt jdoucí do privatizace. Tel.: Koupím RD V Brně, Slatině. Vjezd a zahrada výhodou. Tel.: AGROTEC a. s. Olomoucka Brno Koupím RD v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Platím hotově. Jsem přímý kupec, tel.: Zn.: Brno i okraj. Koupím garáž, hotovost připravena! Volejte Vyměním OB 2+1 Žabovřesky, 50m 2, panel, v přízemí, zateplen, plast. okna, za 2+1 nebo 1+1 ve Slatině, poslední patro, nejlépe ul. Rousínovská. Tel.: Koupím cihlový byt 2+1 nebo 3+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+kk, ulice Vlnitá 5 ve Slatině za větší 3+1, rovněž ve Slatině, tel Hledám ke koupi byt v Brně-Slatině. Prosím nabídněte. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Langrova tel.: Hledám zahradu kdekoli v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: Vyměním OB 2+1(s komorou) za OB ve Slatině tel.: Koupím garáž kdekoli v Brně i okolí i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: Doktor koupí byt hotově ihned i zadlužený T: Hledám přenechání nebo odkup hrobového místa zn. urnový háj, Prodám červenou cibuli na konzum i uskladnění. Tel.: Hodinový manžel tel.: Jarní servisní prohlídka od do ŠKODA Service ŠKODA ŠKODA

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2013 Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

O SLATINĚ. č. 9 září 2014

O SLATINĚ. č. 9 září 2014 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova.

Více

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Slovo starosty. Akce kulový blesk metadonová substituce blíž klientům. Zastávkový sběr nebezpečného odpadu končí. Ztráta nebo odcizení OP BŘEZEN 2012

Slovo starosty. Akce kulový blesk metadonová substituce blíž klientům. Zastávkový sběr nebezpečného odpadu končí. Ztráta nebo odcizení OP BŘEZEN 2012 BŘEZEN 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 3., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v posledním čísle ŘEČi jsem zmínil téma tzv. elektronických zápisů do mateřských

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více