Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o."

Transkript

1 Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku") m e z i ( 1 ) O b j e d n a t e l : Název, adresa: Strojírna Soběslav, s.r.o. se sídlem Zátkova 496, Soběslav zastoupené statutárním zástupcem Karlíčkem Františkem IČ: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo běžného účtu: /0100 (2) Z h o t o v i t e l : Název, adresa: Elektronická adresa: Zástupce pro zakázku: Statutární zástupci: IČ, DIČ: Obchodní rejstřík: Bankovní spojení: Číslo běžného účtu: Článek I Předmětem této smlouvy je úprava vztahů mezi smluvními stranami a stanovení podmínek, za kterých zhotovitel zrealizuje školící kurzy německého a anglického jazyka projektu odběratele Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.. Č l á n e k I I V Ý C H O Z Í P O D K L A D Y A Ú D A J E Podklady, které měl dodavatel k dispozici ke dni uzavření této smlouvy, a na jejichž základě byla smlouva uzavřena: Nabídka dodavatele Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o., včetně zadávací dokumentace. Tato nabídka byla volně dostupná na stránkách 1

2 Č l á n e k I I I P Ř E D M Ě T S M L O U V Y A Z P Ů S O B J E H O P Ř E D Á N Í (1) Ú p l n ý n á z e v z a k á z k y : JAZYKOVÉ KURZY STROJÍRNA SOBĚSLAV, S.R.O. (2) P ř e d m ě t p l n ě n í : Předmětem plnění je realizace vzdělávacího modulu, zahrnujícího minimální plnění v následujícím rozsahu: Realizace projektu je regionální, bude probíhat v Soběslavi a realizace bude trvat 14 měsíců. Cílovou skupinou pro plnění předmětné veřejné zakázky jsou zaměstnanci Strojírny Soběslav s.r.o. Celkově bude proškoleno 56 osob. Celý blok školení bude členěn takto: 1. Německý jazyk - technická němčina 2. Německý jazyk - obchodní němčina 3. Anglický jazyk Německý jazyk - technická němčina: Jazykového kurzu se zúčastní celkem 37 osob. Jedná se o základy odborné němčiny. Kurz bude probíhat v období prosinec prosinec 2011, 14 hodin měsíčně. Celkem bude trvat 13 měsíců, 182 vyučovacích hodin. Kurz bude zaměřen především na: - technická terminologie - technologie zpracování kovu, strojní zařízení a nástroje - názvosloví specifických materiálu, technologických postupu - technická dokumentace - odborné termíny Forma výuky bude kombinovat konverzaci, vypracovávání a rozbor písemných podkladů. Lektoři budou zajištěni dodavatelsky. Zaměstnanci budou školeni externí vzdělávací společností v sídle firmy. Absolvování kurzu bude podmíněno testem, na jehož základě obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Kurz bude zakončen testem a osvědčením. Německý jazyk - obchodní němčina: Jazykového kurzu se zúčastní celkem 9 osob. Jedná se o základy odborné němčiny. Kurz je určen především pro obchodní sektor firmy a technology, bude probíhat v období prosinec prosinec x týdně 2 hodiny. Během 2 letních měsíců bude z důvodů častých dovolených kurz přerušen a následně naváže opět v září. Celkem bude trvat 11 měsíců, 176 vyučovacích hodin. 2

3 Kurz bude zaměřen především na: - obchodní terminologie - obchodní závazkové vztahy, prodej zboží, logistika - plánování a hodnocení procesu - obchodní dokumentace - odborné termíny Forma výuky bude kombinovat konverzaci, vypracovávání a rozbor písemných podkladů. Lektoři budou zajištěni dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán výběrovým řízením dle podmínek OP LLZ. Zaměstnanci budou školeni externí vzdělávací společností v sídle firmy. Absolvování kurzu bude podmíněno testem, na jehož základě obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Kurz bude zakončen testem a osvědčením. Anglický jazyk: Jazykového kurzu se zúčastní celkem 10 osob. Jedná se o základy obchodní angličtiny, potřebnost znalosti anglického jazyka si vyžádala zejména spolupráce se Slovinskou firmou. Kurz bude probíhat v období prosinec prosinec x týdně 2 hodiny. Během letních měsíců bude z důvodů častých dovolených kurz přerušen a následně naváže opět v říjnu. Celkem bude trvat 88 vyučovacích hodin. Kurz bude zaměřen především na: - obchodní terminologie - obchodní závazkové vztahy, prodej zboží, logistika - plánování a hodnocení procesu - technická terminologie Forma výuky bude kombinovat konverzaci, vypracovávání a rozbor písemných podkladů. Lektoři budou zajištěni dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán výběrovým řízením dle podmínek OP LLZ. Absolvování kurzu bude podmíněno testem, na jehož základě obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Zaměstnanci budou školeni externí vzdělávací společností v sídle firmy. Kurz bude zakončen testem a osvědčením. Všechny kurzy musí být akreditovány! Č l á n e k I V (1) Jako celková cena díla je stanovena cena zhotovitele za splnění předmětu díla (tj. za realizaci předmětu výběrového řízení) uvedená v Kč. Celková cena díla je nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, které na straně zhotovitele v souvislosti s prováděním díla vzniknou, včetně případných nákladů cestovních výloh zhotovitele v souvislosti s plněním díla, rizik a zisku. Celkovou cenu díla není možné překročit a tato obsahuje veškeré práce a činnosti nutné ke splnění díla. (2) Celková cena díla je stanovena částkou: ,00 Kč včetně DPH. DPH bude vyúčtováno v aktuální výši dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ke dni zdanitelného plnění. 3

4 Č l á n e k V Č A S O V Ý P L Á N Č l á n e k V I P L A T E B N Í A F A K T U R A Č N Í P O D M Í N K Y (1) Splatnost daňových dokladů doložených objednatelem je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dodavatel se zavazuje odeslat fakturu na adresu objednatele, případně předat osobně. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Úhrada faktur bude provedena jako bezhotovostní z účtu objednatele na účet zhotovitele. (2) Pokud daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného dokladu objednateli. (3) Cena díla bude placena zhotoviteli následujícím způsobem: Jadenkrát za 6 měsíců, po předložení příslušných dokladů dodavatelem, po odsouhlasení splnění aktivit vázajících se na tuto smlouvu manažerem projektu nebo statutárním zástupcem zadavatele. Zpoždění platby v případě zpoždění příjmu záloh od poskytovatele dotace nelze penalizovat! Č l á n e k V I I Z Á R U K A, V A D Y D Í L A, O D P O V Ě D N O S T Z A V A D Y, R E K L A M A C E Případné reklamace je povinen zadavatel podávat písemně a dodavatel se k nim musí neprodleně vyjádřit. Zadavatel je oprávněn stanovit přiměřenou lhůtu k odstranění případných závad. Č l á n e k V I I I P O D M Í N K Y P R O V E D E N Í D Í L A (1) Dodavatel je povinen po celou dobu zakázky provádět součinnost s objednatelem a účastnit se stanovených schůzek. (2) Dodavatel nesmí v průběhu zakázky svévolně bez domluvy a schválení postupu měnit obsah a rozsah výukových modulů. 4

5 (3) Dodavatel nesmí v průběhu zakázky svévolně bez domluvy a schválení postupu měnit uvedený časový plán. Č l á n e k I X S O U Č I N N O S T Z H O T O V I T E L E A O B J E D N A T E L E (1) Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb, stavebních prací hrazených z veřejné finanční podpory. Tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. (2) Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do roku Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací projektu. Člá n e k X P L A T N O S T S M L O U V Y A Z Á N I K Z Á V A Z K U Smlouva je uzavřena v den, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. Č l á n e k X I S A N K C E, O D S T O U P E N Í O D S M L O U V Y (1) Nedodrží-li zhotovitel podstatné náležitosti smlouvy, je odběratel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména nedodržení dohodnuté specifikace předmětu díla a nedodržení termínu dokončení a předání díla. (2) Odstoupení od smlouvy musí být provedenou písemnou formou a účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení zhotoviteli. Za okamžik doručení se považuje také vrácení doporučené zásilky nevyzvednuté adresátem, jestliže byla zaslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. (3) Nesplní-li zhotovitel řádně svůj závazek postupovat dle harmonogramu, zaplatí zadavateli 0,05% z celkové ceny díla (veřejné zakázky) bez DPH za každý jednotlivý nedodržený termín školení nebo jiné modulu, vyjma konečného termínu. (4) Účinnost smlouvy zaniká řádným splněním všech závazků, v ní uvedených. V odůvodněných případech lze tuto smlouvu zrušit písemnou dohodou smluvních stran. Tuto smlouvu nelze zrušit nebo vypovědět jednostranně s výjimkou případů, kdy lze podle této smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů od smlouvy odstoupit. 5

6 (5) Zanikne-li smluvní závazek dle této smlouvy provést dílo z důvodu vyšší moci, vypořádají smluvní strany své závazky tak, že objednatel uhradí zhotoviteli již provedenou část díla. Č l á n e k X I I A U T O R S K Á P R Á V A A O C H R A N A I N F O R M A C Í (1) Objednatel se zavazuje použít dokumentaci, předanou k plnění předmětu podle této smlouvy, pouze k účelu, pro který je určena. Neposkytne dokumentaci ani její části třetím osobám k jinému předmětu plnění, než je stanoveno touto smlouvou nebo k jinému účelu, než pro který je dokumentace zhotovena. V případě, že toto ustanovení nedodrží, bude objednatel zhotoviteli účtovat náhradu škody. (2) Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva duševního vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena, a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Toto ustanovení platí jako protiplnění pro objednatele. (3) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a nezneužijí těchto informací pro jiné účely, než pro plnění předmětu této smlouvy. Č l á n e k X I I I O S T A T N Í U S T A N O V E N Í (1) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat harmonogram, obsahovou náplň, časový rozsah dle předmětu plnění smlouvy, obecně závazné předpisy, a podmínky této smlouvy, bude se řídit pouze z těchto podkladů vycházejících pokynů, zápisů a písemných dohod oprávněných osob obou smluvních stran, které budou podkladem pro případné dodatky této smlouvy. (2) Jestliže dohody, uzavřené podle odstavce (1) tohoto článku, budou mít vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy smluvní ceny. Taková dohoda je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě. (3) Je povinností smluvních stran vzájemně se okamžitě písemně upozorňovat zápisem na okolnosti hrozící vyšší mocí, které mohou negativně ovlivnit plnění závazků a to natolik včas, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. (4) Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení 374 obchodního zákoníku. 6

7 Č l á n e k X I V Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í (1) Tato smlouva se stává právně závaznou i pro případné právní nástupce smluvních stran. (2) V ostatních záležitostech, neupravených touto smlouvou, se vztahy mezi smluvními stranami řídí obchodním zákoníkem a dalšími platnými a účinnými právními předpisy. (3) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které mohou zpracovat obě smluvní strany. Dodatky budou platné jen tehdy, budou-li řádně potvrzené oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. (4) Obě smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů ohledně změny nebo zrušení závazku, vyplývajícího z této smlouvy, po neúspěšném jednání právních zástupců, jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud. (5) Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Potvrzují, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy stvrzují podpisem. (6) Tato smlouva bez příloh obsahuje 7 stran textu a vydává se ve 3 oboustranně potvrzených výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, po jednom výtisku pro zhotovitele a po dvou výtiscích pro objednatele. V Soběslavi dne O B J E D N A T E L ZHOTOVITEL Strojírna Soběslav s.r.o.. se sídlem Zátkova 496, Soběslav IČ: zastoupený statutárním zástupcem Karlíčkem Františkem 7

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Příloha č. 1 Zadávací dokumentace SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB Uchazeč upraví návrh smlouvy dle pokynů zadavatele podle toho, pro kterou část veřejné zakázky podává nabídku. Pro každou část

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn)

Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Příloha č. 3 zadávací dokumentace Návrh - Smlouva na zajištění služeb - Jazykový kurz pro učitele v zahraničí Malta a Anglie (Londýn) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednavatel: Základní škola, Trutnov,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více