Souhrnná technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná technická zpráva OBSAH: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 Umístění stavby 1.2 Současný stav staveniště 1.3 Technické řešení stavby 1.4 Napojení stavby na dopravně technickou infrastrukturu 1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 1.6 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 1.7 Údaje o podkladech 1.8 Členění stavby na objekty 1.9 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 5. Bezpečnost při užívání 6. Ochrana proti hluku 7. Úspora energie a ochrana tepla 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 10. Ochrana obyvatelstva 11. Inženýrské stavby (objekty) 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

2 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 Umístění stavby Zamýšlená stavba se nachází zhruba 0,5 km východně od Radňova. Přehled vlastníků všech dotčených parcel je uveden v tabulce v průvodní zprávě. Stavba se nachází na Nemojovském potoku s číslem hydrologického pořadí Plocha povodí s uzávěrovým profilem pod hrází navrženého rybníka je 10,85 km 2. Nadmořská výška lokality je zhruba 575 až 578 m n. m Současný stav staveniště Jedná se o stávající průtočnou MVN. Po hrázi a při pravém břehu nádrže vede silnice. Na levém břehu se vyskytuje smrkový les. Nad zhlavím rybníka roste travinobylinná lada značně podmáčená. Nádrž má dva přítoky. Pod hrází se nachází obytné budovy a provozní budovy využívané jako pila. Nádrž má málo kapacitní přeliv následující mostním propustkem a stavidly. Rovněž výpustné zařízení je v nevyhovujícím stavu. 1.3 Technické řešení stavby Při rekonstrukci rybníka Podlesník v k.ú. Radňov se počítá s rozsáhlými zásahy. Což bude představovat především dosypání a hutnění hráze a rozsáhlé odbahnění zdrže. Nutností bude dále rekonstrukce objektů výpustného zařízení, bezpečnostního objektu a odběrného potrubí pro MVE. Ve zhlaví rybníka bude vytvořena rozsáhlá litorální zóna, průtočná tůň a dně neprůtočné tůně. Akce spočívá v následujících opatřeních: Přípravné práce V prostoru zátopy bude provedena soustava odvodňovacích stok vyspádovaných směrem k výpusti rybníka. Poté bude následovat technologická pauza - odvodnění nánosu. Z návodní strany hráze budou dočasně odstraněna svodidla. Hráz rybníka Oprava hráze spočívá v jejím dosypání, uhutnění a vysvahování. Pro dosypání tělesa hráze bude použita vhodná zemina (skupina GC,GM,SM,SC,MG,CG,MS,CS,CL-CI,). Zhutnění se provede na 100% proc. Dosypaný a uhutněný návodní líc hráze se nakonec vysvahuje do požadovaného sklonu 1:3. Dále se provede opevnění návodního líce, a to kamennou rovnaninou tl. 300 položenou na štěrkopískový filtr tl. 150mm. Opevnění bude provedeno od paty hráze až ke koruně hráze. Celkový objem hutněného homogenního hrázového náspu bude cca 1350m 3. Vhodná zemina bude získána v nedalekém lomu Nemojov. Hráz bude založena po odstranění nánosu na základové spáře odsouhlasené hydrogeologem. Dále bude zapotřebí 160 m 3 filtrační štěrkopískové vrstvy, 320 m 3 kamenného pohozu. Tvar a podrobné kóty hráze a opevnění jsou zřejmé z výkresu vzorový řez hrází. Podmínky pro ukládání zemin do sypaných hrází Stykové plochy betonových konstrukcí se zeminou hráze musí být rovné a celistvé bez hnízd v betonu a bez drobných nerovností, které znemožňují dobré přilnutí těsnící zeminy. Aby se zajistilo přilnutí těsnící zeminy k betonu a zabránilo jejímu vysušení, opatří se povrch betonu vhodným nátěrem (např. jílovým mlékem nebo se v míchačce rozmíchá s vodou zemina, ze které bude hráz prováděna), který se provede bezprostředně před zasypáním objektu. Hladkosti povrchu objektů se nesmí dosahovat omítkou, ani jinými nátěry, jako např. asfaltem, PVC a pod.

3 Před sypáním se odstraní humusovitá půda, kořeny a pod. Základová spára a boky průrvy se očistí od předmětů, které nejsou do tělesa hráze přípustné, urovná, upraví a zhutní se stejným způsobem jako je předepsán pro výše ležící vrstvy hráze. Voda, stojící v prohlubních základové spáry, se musí před navážením první vrstvy sypaniny odstranit a přitékající voda povrchová i podzemní odvést vhodným technickým opatřením. Postup výstavby a technologie sypání hráze musí být v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami. Málo propustné sypaniny se sypou a zhutňují vždy ve vrstvách skloněných k líci tak, aby byl umožněn odtok povrchové vody. Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem, deštěm a pod. se odstraní stejně jako sníh a led. Je-li povrch vrstvy příliš vlhký, nechá se buďto vyschnout nebo se zemina odstraní. Za deštivého počasí, nebo při sněžení a při mrazu se sypání a zhutňování částí hráze ze soudržných zemin neprovádí. Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy navlhčit nebo odstranit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Rozprostření sypaniny v hrázi musí být takové, aby se vyloučilo vytváření průběžných vrstev a čoček sypaniny podstatně se lišící od sypaniny prováděné zóny. Není-li stanoveno jinak, rozprostírají se zeminy při sypání ve vrstvách, jejichž tloušťka před zhutněním je nejvýše 200 mm. Je-li hmotnost zhutňovacích strojů menší než 10 t, tloušťka vrstvy se přiměřeně snižuje. Není-li stanoveno jinak, je nutné každé místo přejít zhutňovacím strojem osmkrát. Zhutňování zemin - i nesoudržných - pouhým proléváním vodou je nepřípustné. Sypání a hutnění hráze v zimních podmínkách se nedoporučuje. Je přípustné pouze tehdy, je-li zaručeno požadované zpracování sypaniny a je zaručeno, že vlivem mrazu nedojde ke změně požadovaných vlastností zeminy. Zcela nepřípustné je, aby zemina, zpracovávaná do hráze, byla zmrzlá a obsahovala vločky ledu a sněhu. Odbahnění Po dostatečném odvodnění bude přistoupeno k odstraňování nánosu. Odbahňování bude probíhat podle podélného a příčných řezů. Tyto údaje vychází ze zaměření rybníka, které bylo provedeno firmou 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o., Pražská 455, Pelhřimov Odtěží se nános o celkové kubatuře cca m 3. Průměrná vrstva usazeného nánosu vztaženo k vodní ploše činí 0,75 m. A ke katastrální ploše 65 cm.

4 staničení vzdálenost Výkop Násyp Výkop Násyp V-N číslo řezu km m m 2 m 2 m 3 m 3 m , , , , , , , , , , , , , , Během stavby nebude zasaženo do břehových porostů. V případě že při odstraňování nánosu dojde k odkrytí propustnějšího podloží, (písky, štěrky), bude místo překryto vrstvou nánosu - min 30 cm po zhutnění. Po odbahnění se vytvoří jednotlivé prostory nádrže uvedené v následující tabulce: kóta koruny hráze 578,20 m n.m. kóta Qmax 578,00 m n.m. kóta bezpečnostního přelivu 576,70 m n.m. kóta provozní hladiny 576,70 m n.m. kóta nejnižšího místa zátopy 573,80 m n.m. plocha zátopy při prov. hladině m 2 plocha zátopy při max. hladině m 2 objem vody při prov. hladině m 3 objem vody při max. hladině m 3 objem retenčního prostoru m 3 Ve zhlaví rybníka bude vytvořena rozsáhlá mělká litorální zóna formou zemní lavice s hloubkou vody 0,3 m a plochou 17,5-ti% provozní hladiny. Nad rybníkem budou vytvořeny ještě dvě hloubené neprůtočné tůně. Vzhledem k výskytu vachty trojlisté v blízkosti plánovaných tůní je mezi vodní nádrží a tůněmi navrženo po dobu stavby vybudovat zemní hrázku v délce cca 35 m a výškou 1,0m. Zemní hrázka by měla zajistit zvýšení úrovně vodní hladiny pro lokalitu výskytu vachty trojlisté v době, kdy bude rybník vypuštěn. Tůně 1. neprůtočná 2.neprůtočná hloubka 1,5m 1,5m vodní plocha 311m2 622m2 objem vody 402m3 708m3 Sediment z rybníka bude uložen ve vrstvě 0,1 m na ornou půdu na pozemky p.č. 325, 326, 327, 329, 330, 331/1, 343/1, 343/2, 344, 346/1, 346/2, 348, 349/1, 349/2, 351/2, 351/3, 352, 361/1, 384/1, 384/4, 384/5, 384/6, 384/8, 384/9 a 446 dle KN v k.ú. Lešov a na pozemky p.č. 185, 186/1, 186/3, 189, 191/1, 204/1, 227/1, 518/1dle KN v k.ú. Radňov u Rynárce. Pozemky jsou v kultuře orná půda.

5 Výstavba výpustného zařízení V délce 10m bude skrz hráz protlačena ocelová chránička DN 400 (420/10 mm). Tato chránička bude sloužit v tomto úseku jako výpustné potrubí. Poté se provede dodatečná injektáž prostoru za ocelovou chráničkou bentonito-cementovou směsí. Vzhledem k předpokládané geologii navrhujeme jako jedinou možnou variantu ručně prováděný protlak. Pro protlak je nutné provést výkop a pažení startovací šachty, včetně dočasného pažení a rozepření (pažnice Union rozepřené ocelovými I profily) dle statického výpočtu. Předpokládají se rozměry startovací šachty 3 x 5 x 5m(předpokládaná hloubka). Pod protlakem bude dále pokračovat obetonované PVC potrubí DN400, o stejném spádu. Toto potrubí bude procházet pod provozní budovou pily. Potrubí je zakončeno výustí představované zděným čelem a vývařištěm. Pod budovou mlýna, konkrétně se jedná o pilnici navazující k budově mlýna bude potrubí uloženo do výkopu. Výkop se provede ručně popřípadě za pomoci lehké mechanizace, podle podmínek se výkop ponechá zemní nebo bude zapažen. Přes obvodové zdi se potrubí provede vybouranými otvory. Před protlakem je napojeno taktéž obetonované PVC potrubí DN400 které je osazeno betonovým uzavřeným dvojitým požerákem. Na potrubí před požerákem je předsazen betonový vtokový objekt s česlemi. Požerák je zapuštěn do betonového základu, konkrétně položen na betonovou desku. Pro betonový základ požeráku bude vyhloubena základová jáma 1,4x1,4m a hloubky min. 1m. Výchozí podmínkou je založení všech objektů do únosného podloží. To znamená, že základová spára musí být odkryta na rostlém podloží, které nesmí být porušeno překopáváním nebo podmáčením. Nebude-li tomu tak, bude nutné méně únosné nebo porušené zeminy nahradit dusaným štěrkopískem nebo betonem. Únosnost zeminy je nutno posoudit při odkrytí základové spáry. Nadzemní výška požeráku bude 3,4m. Požerák bude opatřen uzamykatelným kovovým poklopem. Při hutnění v okolí objektů je nutno splnit podmínky pro ukládání zemin do sypaných hrází Do zátopy bude vybudováno schodiště dlouhé 13m a široké 1,5m. Výška schodu činí 0,2m Při provádění podvrtu bude stávající výpusť použita pro odvádění vody z nádrže. Po dokončení a zprovoznění nového manipulačního objektu bude okolí stávajícího potrubí očištěno, potrubí se zalije betonem a následně se přisype těleso hráze do požadovaného sklonu. Výstavba bezpečnostního objektu Pro bezpečné převedení Q 100 je navržen boční kašnový přeliv nedokonalý přes praktickou korunu (účinná délka přelivné hrany 8,7m). Zatopení přelivu činí 1,0m. Kóta přelivné hrany je 576,70 m n.m. a přepadající paprsek při Q100 dosáhne výšky 1,3 m s bezpečnostním převýšení ke koruně hráze 0,2m. Přeliv má železobetonové jádro armaturou propojené s betonovým základem a je obezděno lomovým kamenem v tloušťce 200mm z každé strany. Při Q100 voda přepadá přes přelivnou hranu do spadiště kde bude hladina vzduté vody dosahovat 1,0m nad úroveň přelivné hrany a přeliv tedy bude nedokonalý. Dno samotného spadiště bude tvořit kamenná dlažba do betonového lože ve sklonu 1%. Těleso přepadu je na jedné straně zavázáno do zděného křídla a na druhé straně do opěrné zděné zdi, vždy vyztuženo armaturou. Na spadiště a kašnu navazuje stávající mostní propustek. Podélný sklon dna propustku činí cca 1,8%. Tento propustek bude v celé délce očištěn od nánosů a přespárován. Takto upravený propustek provede při volné hladině a bez vlivu dolní vody Q100. Stávající stavidla musí být odstraněna i s bočními pilíři které by způsobovaly boční kontrakci. Veškeré základy objektů se založí min 1 m pod niveletu stabilního terénu. Výchozí podmínkou je založení do únosného podloží. To znamená, že základová spára musí být odkryta na rostlém podloží, které nesmí být porušeno překopáváním nebo podmáčením. Nebude-li tomu tak, bude

6 nutné méně únosné nebo porušené zeminy nahradit dusaným štěrkopískem nebo betonem. Únosnost zeminy je nutno posoudit při odkrytí základové spáry. Při hutnění v okolí objektů je nutno splnit podmínky pro ukládání zemin do sypaných hrází. odběrné potrubí pro MVE - V délce 26m bude v hrázi uloženo obetonované potrubí DN 600 ve spádu 0,5%. Potrubí se zakončí u plánované MVE nebo stávající vyrovnávací nádrže umístěné pod objektem pily. Začátek potrubí je osazen betonovým prefabrikovaným vtokovým objektem s česlemi. Potrubí bude v délce 10m (pod komunikací) uloženo pomocí protlaku, zbývající část potrubí se uloží do výkopů. Při protlaku se uloží pod komunikaci ocelová chránička DN 700, kterou bude provedeno PVC potrubí DN 600, to bude mimo chráničku obetonováno vodostavebním betonem a v chráničce bentonito-cementovou směsí. Při hutnění v okolí objektů je nutno splnit podmínky pro ukládání zemin do sypaných hrází. Ke vtokovému objektu bude vybudováno úzké betonové schodiště. Výška schodu činí 0,2 m V o d n í z n a č k a. Na požeráku bude umístěna vodní značka a to v úrovni provozní hladiny. Zachování m i n i m á l n í h o z ů s t a t k o v é h o p r ů t o k u minimální zůstatkový průtok Q330d = 20 l/s bude zajištěn asanačním otvorem (500x80mm) v prahu na toku pod rybníkem. V době kdy bude přítok nižší než MZP se bude odtok rovnat přítoku. Odkaliště - Na toku pod rybníkem bude dočasně vybudována odkalovací nádrž. Jelikož je prostor pro odkaliště veden v katastru nemovitostí v kultuře TTP bude nejprve sejmuta ornice, která bude uložena na mezideponii. Poté bude proveden výkop odkaliště. Odtěžený materiál bude také uložen na mezideponii. Umístění mezideponií je patrné z výkresu F1 celková situace. Odkalovací nádrž bude v provozu v období od nastokování sedimentu v rybníce až do ukončení odbahnění. Tedy zhruba 3 měsíce. Po ukončení odbahnění bude odkaliště zavezeno výkopovou zeminou z mezideponie a celá dotčená plocha bude rovnoměrně převrstvena deponovanou ornicí. Odkaliště bude zhruba 2m hluboké, jeho svahy budou 1:1 a půdorys dna 6 x 6 m. 1.4 Napojení stavby na dopravně technickou infrastrukturu Na stavbu je přístup ze všech okolních pozemků. Příjezd na stavbu a staveniště je umožněn po silnici vedoucí po hrázi a pravém břehu nádrže. Stavba nevyžaduje napojení na jiné prvky dopravně technické infrastruktury. 1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Realizací stavby dojde k optimálnějšímu zadržení vody v krajině a zvýší se ekologická stabilita a estetická hodnota krajiny. Uskutečněním záměru vznikne ekologicky stabilní vodní nádrž s dostatečnou ochranou před extrémními průtoky a dobrou manipulací s vodou. Stavba bude respektovat ČSN DIN ( ) Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem a výfukovými plyny stavebních strojů.

7 Odpady vznikající při stavbě provozem dodavatele, budou likvidovány dle evidence odpadů dodavatele stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Číslo odpadu Kategorie Popis odpadu Množství Způsob nakládání O beton 4 t O zemina a kamení 6 t O smíšené stavební a demoliční odpady 6 t O papírové a lepenkové obaly 30 kg O plastové obaly 20 kg O dřevěné obaly 60 kg O směsné obaly 5 kg O dřevo 0 t O plasty 8 kg O železo a ocel 0 kg Předání oprávněné osobě k nakládání ve smyslu 12, odst. 3., zákona o odpadech Sediment z rybníka bude uložen ve vrstvě 0,1 m na ornou půdu na pozemky p.č. 325, 326, 327, 329, 330, 331/1, 343/1, 343/2, 344, 346/1, 346/2, 348, 349/1, 349/2, 351/2, 351/3, 352, 361/1, 384/1, 384/4, 384/5, 384/6, 384/8, 384/9 a 446 dle KN v k.ú. Lešov a na pozemky p.č. 185, 186/1, 186/3, 189, 191/1, 204/1, 227/1, 518/1dle KN v k.ú. Radňov u Rynárce. Pozemky jsou v kultuře orná půda. Rozsah ukazatelů při měření jakosti vody a četnost jejich provádění blíže specifikuje provozní a manipulační řád. Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré závazné právní normy z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí 1.6 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení Na místě proběhla terénní pochůzka za účasti investora a požadavky investora jsou zapracovány do projektové dokumentace. Firmou 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o. (Pražská 455, Pelhřimov ) bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření lokality na základě čehož byl vyhotoven vrstevnicový plán. Plán byl připojen na souřadnicový systém J-TSK a Balt. Během výstavby musí investor zajistit inženýrskogeologický průzkum. Při zásadních rozhodnutích, jako je předání základové spáry, je nutná účast geologa. 1.7 Údaje o podkladech základní vodohospodářská mapa snímek katastrálních map informace o dotčených parcelách výškopisné a polohopisné zaměření (3e Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.) základní hydrotechnické výpočty vyjádření správců sítí

8 požadavky investora vyjádření jednotlivých organizací státní správy 1.8 Členění stavby na objekty Pro účely evidence je členěna na: SO 01 hráz (přímá homogenní) SO 02 zdrž SO 03 bezpečnostní objekt SO 04 výpustné zařízení (vtok, požerák, odpadní potrubí, výusť) SO 05 - odběrné potrubí pro MVE 1.9 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při výstavbě je nutno dodržovat závazné právní předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 2. Mechanická odolnost a stabilita Stavba je navržena dle ČSN (malé vodní nádrže) a při použití vhodných materiálů (viz. výše) se předpokládá její vyhovující mechanická odolnost a stabilita. Hydrologické výpočty jsou součástí části G Hydrologické výpočty. 3. Požární bezpečnost Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší požární bezpečnost. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Rozsah ukazatelů při měření jakosti vody a četnost jejich provádění blíže specifikuje provozní a manipulační řád. Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré závazné právní normy z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. 5. Bezpečnost při užívání Při užívání stavby smí být postupováno pouze v rozsahu schváleného provozně-manipulačního řádu. Při manipulaci s vodou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti vodního díla, a to především nesprávnou manipulací s technologickým zařízením výpusti a zvětšováním zásobního prostoru nad provozní hladinu. 6. Ochrana proti hluku Stavba nebude zdrojem nadměrného hluku Při výstavbě je nutno počítat se dočasnou zvýšenou hlučností

9 7. Úspora energie a ochrana tepla Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší úsporu energie a ochranu tepla. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Pro zajištění odtoku zvýšených průtoků je součástí nádrže bezpečnostní objekt, který je dimenzován na 100letou vodu s bezpečnostním převýšením ke koruně hráze 0,2m. K eventuálnímu poškození hráze či dokonce k jejímu protržení by mohlo dojít při průtoku větším než Q 100, kdy by bezpečnostní přeliv nebyl schopen převést tento extrémní průtok a voda by se přelila přes korunu hráze. Pro zamezení takového poškození je nutno eliminovat případné deprese na povrchu hráze vzniklé například pojezdem po koruně hráze. Proti abraznímu účinku větrových vln je návodní líc hráze opevněn lomovým kamenem uloženým na filtrační vrstvě. 10. Ochrana obyvatelstva Stavba nebude ohrožovat životy ani zdraví obyvatel. Při průchodu zvýšených průtoků dojde k částečnému zploštění povodňové vlny. 11. Inženýrské stavby (objekty) Výstavba jiných inženýrských staveb není plánována 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) Nevyskytují se

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK (převzato a upraveno z manipulačního řádu a technických zpráv zpracovaných

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í I/12/2010 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-1958/2010-318/VLJ Rousínov, dne 10. května 2010 Oprávněná úřední

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2478/2015/výst/Šo Alena Šoulová / 381 201 917 23.11.2015

Více

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA Relaxační areál Újezd u Svatého Kříže DUR A ÚVODNÍ ÚDAJE B PRŮVODNÍ ZPRÁVA červenec 2012 vypracoval: Ing.arch.Václav Drchal Plzeňský projektový architektonický atelier s.r.o. Barrandova 28, 326 00 Plzeň

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Město Husinec HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PD k ÚŘ HYDROPROJEKT CZ a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE z.č. 411009-2-01 Srpen 2011 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 2 A. Textová část... 4 1.

Více

OBEC KADOV. Výzva a zadávací dokumentace

OBEC KADOV. Výzva a zadávací dokumentace OBEC KADOV Kadov 65 www.kadov.net tel.: 383 491 019 388 01 Blatná e-mail: ou@kadov.net IČO: 00251283 mobil: 724 181 049 DIČ: CZ00251283 - obec není plátcem DPH Číslo účtu: KB Strakonice č.ú. 8422291/0100

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500 Stručná historie výstavby vodního díla Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje stavby: Název akce: Místo stavby: Katastrání území: Vybudování zahrady MŠ Jelínkova Klíč k přírodě zahrada MŠ Jelínkova, Rýmařov Rýmařov Parc. č..555,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí

Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Městský úřad Vlašim odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j. ZIP 23757/13-3780/2013BaR Ve Vlašimi 17.1.2013 Renata Balková oprávněná

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třebíč odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/8091/2010/Mí V Třebíči dne 26.07.2010 Č.j.: OV 8091/2010-34141/10/Mí

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1

VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA OBJEKT Č. 1 Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA VODNÍCH TOCÍCH NA ÚZEMÍ VÚ BŘEZINA PYTLÁCKÝ POTOK OBJEKT Č.

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území

Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí. Labe Oldřichovský potok Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Identifikační číslo Investor Poldr v Oldřichově na Hranicích, včetně ekologických opatření 129D126007007 Město Hrádek nad Nisou Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Labe Oldřichovský

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY JEVIŠOVKY

REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY JEVIŠOVKY REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY JEVIŠOVKY v k.ú. Jevišovka Dokumentace k provádění stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 03/2013 Vypracoval: Ing. Magdalena Sladkovská Číslo zakázky: 52/2012 Obsah: a) informace

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Vodní hospodářství krajiny 2

Vodní hospodářství krajiny 2 Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: dle dohody Vodní hospodářství krajiny 2 Obsah Poruchy objektů MVN Rekonstrukce MVN Údržbové práce Obsah cvičení 2 Poruchy a problémy

Více

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: D.1.2a ZM Č.

PROJEKTU: STAVEBNÍ OBJEKT: KÓD PROJEKTU: 17 /2014 BEZ ČLENĚNÍ STUPEŇ: DSP+DPS NÁZEV VÝKRESU: DATUM: 07/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. VÝKRESU: D.1.2a ZM Č. AUTORIZACE: PARÉ ČÍSLO: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Závlahové nádrže a vodojemy

Závlahové nádrže a vodojemy Závlahové nádrže a vodojemy závlahová nádrž více funkcí závlahový vodojem závlahy akumulace vody vyrovnání průtoků automatizace Vodohospodářské řešení bilance zásobního prostoru Požadavky na nádrž Strmé

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž.iii/33742 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA : Oprava silnice III/33750 Vyžice - křiž. s III/33742 SO 100 Komunikace KRAJ OBEC STAVEBNÍ

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více