6.3 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.3 Německý jazyk. 6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení předmětu:"

Transkript

1 6.3 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Výuka navazuje u žáků osmiletého programu a žáků čtyřletého programu, kteří pokračují v tomto jazyce ze základního vzdělávání, na úroveň A1 a má je dovést k úrovni B2. Žáky čtyřletého programu, kteří s tímto vyučovacím předmětem začínají, má výuka dovést k úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V některém z vyšších ročníků může být výuka doplněna volitelným předmětem Konverzace v německém jazyce. Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem v nejrůznějších situacích. Předmět chce také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se německy mluvících zemí a regionů a upevňovat vědomí existence rozlišných kultur. Při naplňování vyučovacího obsahu jsou realizována následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Mediální výchova Environmentální výchova Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: kvinta, první ročník: 3 hodiny sexta, druhý ročník : 3 hodiny septima, třetí ročník: 3 hodiny oktáva, čtvrtý ročník: 3 hodiny 114

2 Organizační vymezení předmětu: Německý jazyk se vyučuje ve skupinách žáků. Výuka probíhá ve specializované učebně, popřípadě v učebně kmenové. Jednou za dva roky je pro žáky organizován poznávací zájezd do německy mluvící země. Výchovné a vzdělávací strategie: Základními kompetencemi, které jsou rozvíjeny, jsou kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální,kompetence k řešení problémů, kompetence občanská a kompetence k podnikavosti. Kompetence komunikativní učitelé vedou žáky k sehrávání rozhovorů, které simulují situace, do nichž se mohou žáci v německy mluvícím prostředí dostat, vedou je ke komunikaci s partnerem, ve skupině, pomáhají jim dosáhnout vytčeného cíle, učí je argumentovat učitelé procvičují s žáky písemný projev, sdělování informací, zážitků, názorů učitelé učí žáky pracovat s texty, rozumět poslechovým textům a reprodukovat informace Kompetence k učení učitelé vedou žáky k samostatnému vyhledávání potřebných informací v médiích (tisk, internet, rozhlas, televize) učitelé motivují žáky pro další učení pořádáním exkurzí, praktickými činnostmi (např. přípravou krajových kulinářských specialit), poukazováním na možnosti využití jazyka v praktickém životě výuka je organizována tak, aby žák dokázal pracovat v týmu i samostatně Kompetence k řešení problémů učitelé zadávají samostatné práce v přiměřeném rozsahu, ve kterých se žák učí analyzovat, srovnávat a kriticky hodnotit získaná fakta při výkladu učitelé uplatňují návaznost na dříve získané vědomosti a dovednosti Kompetence sociální a personální učitelé požadují, aby žáci dokázali kriticky zhodnotit vlastní práci i práci druhých učitelé společnou prací při řešení problémů usilují o vytváření dobrých vztahů v kolektivu 115

3 do výuky je zařazována samostatná a skupinová práce, kterou si žáci sami organizují Kompetence občanská učitelé formují v konverzačních tématech a ve vlastních souvislých vystoupeních správné občanské postoje, učí žáka stanovit si krátkodobé i perspektivní cíle učitelé žáka vedou osobním příkladem k toleranci, vstřícnosti, otevřenosti, ale i kritičnosti k sobě a ostatním Kompetence k podnikavosti učitelé učí žáky organizovat ankety na různá témata a prezentovat jejich výsledky učitelé vštěpují žákům správné studijní návyky a efektivní způsob učení slovní zásoby i gramatických struktur Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu viz následující tabulky 116

4 Vyučovací předmět: Ročník: 1. Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Vyslovuje a čte foneticky správně. úvod, výslovnost, grafická stránka pozdrav, představení Rozumí jednoduchým pokynům a reaguje na ně. Chápe obsah jednoduché konverzace. člen, osobní zájmena v 1. pádě časování sloves v přítomném čase vykání pořádek slov Erste Kontakte, hledání partnera k dopisování, objednání pokoje v hotelu, hláskování jména Podá základní informace o sobě a své rodině. skloňování podstatných jmen vynechávání členu zápor přídavné jméno v přísudku základní číslovky Meine Familie, Alter, Beruf, Hobbys 117

5 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Tvoří jednoduché věty se správným slovosledem. Poskytne informace, zeptá se na chybějící informace. předložky se 3. a 4. pádem skloňování osobních zájmen pořadí předmětů skloňování tázacích zájmen wer, was Einkäufe, Geschenke, Umfrage Taschengeld Dorozumí se v restauraci v přiměřeném rozsahu slovní zásoby a probrané gramatiky. přivlastňovací zájmena časování silných sloves rozkazovací způsob určování času Essen und Trinken, Essgewohnheiten, Im Restaurant, In der Mensa Podá základní informace o svém domově, sestaví anketu, diskutuje ve třídě na téma bydlení v přiměřeném rozsahu slovní zásoby a probrané gramatiky. slabé skloňování podstatných jmen množné číslo podstatných jmen předložky se 3. a 4. pádem vazba es gibt Wohnen, Wohnungsmöglichkeiten, Umzug Reaguje při nakupování, sestaví jednoduchý recept, pracuje ve skupině, používá dvojjazyčný slovník. skloňování zájmen dieser, jeder způsobová slovesa míra, hmotnost a množství po číslovkách doch záporná předpona un Essen und Trinken, Einkaufen und Kochen 118

6 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Napíše reakci na seznamovací inzerát, sám sestaví seznamovací inzerát, dokáže formulovat své představy o životě. V průběhu tohoto ročníku se seznámí se slovní zásobou cca 600 slov. Wiederholung Der Tramper, Kontaktanzeigen, Wohnen in Berlin MV: Média a mediální produkce 119

7 Vyučovací předmět: Ročník: 2. Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Popíše svůj denní režim v pracovní dny, rozdílný režim o prázdninách, pravidelné aktivity, rozvrh hodin, dokáže popsat průběh výletu. slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami zvratná slovesa časové údaje Wochenplan, Tagesablauf, Stundenplan Sestaví anketu na téma cestování, vytvoří rozhovor, popíše cestu, vyhledá v textu složitější informace, je seznámen s reáliemi SRN, aktivně získává informace o SRN v odpovídajícím rozsahu. stupňování přídavných jmen a příslovcí zeměpisná jména souřadicí spojky, bezespojkové věty Reisen, BRD Zeměpis Napíše životopis a dopis na odpovídající úrovni, formuluje výhody a nevýhody jednotlivých povolání, samostatně získává informace o Rakousku. sloveso werden préteritum zájmeno jemand zápor nichts, niemand, nie Lebenslauf und Zukunftspläne Wien MKV: Sociokulturní rozdíly 120

8 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Sestaví anketu do novin nebo časopisu, pracuje s novinovými články v přiměřeném rozsahu slovní zásoby a probrané gramatiky. perfektum přítomný čas sloves na eln, -ern man es Freizeit und Hobbys Rozvoj vlastní osobnosti Popíše své zdravotní problémy, napíše krátkou úvahu na téma zdraví. Orientuje se ve městě, podle plánku popíše trasu, získá základní zeměpisné informace o Švýcarsku. Reaguje na pracovní nabídky, sestaví úřední dopis s žádostí o zaměstnání, pracuje se slovníkem, čte složitější texty např. pohádky. Seznámí se se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 1200 slov. budoucí čas vedlejší věty perfektum způsobových sloves sloveso tun Körper und Gesundheit vazby zájmenná příslovce vlastní jména osob wie, als Wegbeschreibung Die Schweiz Wiederholung Stellenangebote Märchen Seberegulace, řešení problémů MKV: Sociokulturní rozdíly Zeměpis MKV: Sociokulturní rozdíly 121

9 Vyučovací předmět: Ročník: 3. Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Sestaví otázky pro interview se známou osobností, dokáže tvořit rozhovory na téma kultura, koupit lístky a získat potřebné informace o kulturním představení, dokáže je zhodnotit. vzájemné postavení předmětů vzájemné postavení příslovečných určení větný rámec některé typy vedlejších vět pořádek slov ve větě jednoduché Kulturleben MV: Uživatelé médií Média a mediální produkce Mediální produkty Estetická výchova Dokáže popsat oblečení, vzhled, doporučit oděv k různým příležitostem a pro různá roční období, koupit oblečení, dokáže vytvořit reklamní slogan. Popíše obchodní dům, nakoupí v různých obchodech, zeptá se na cenu, vlastnosti a způsob údržby zakoupeného zboží, informuje se na slevy, výprodeje, dokáže reklamovat zboží. skloňování adjektiv v přívlastku tázací zájmena welcher a was für ein synonymní slovesa holen bringen tragen synonymní slovesa probieren anprobieren Kleidung und Mode další neurčitá zájmena zájmena einer, meiner, keiner zápor ještě ne, už ne příslovce s irgend- a nirgend Einkäufe Poznávání a rozvoj osobnosti Morálka všedního dne 122

10 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dokáže vysvětlit cestu, podat základní informace o historických památkách Prahy,sestaví program při návštěvě Prahy, orientuje se v plánu města. další předložky a jejich použití řadové číslovky směrová příslovce Prag Golem - Geschichte Dějepis Popíše dům, byt, dokáže formulovat rozdíly v bydlení na venkově a ve městě, v rodinném domě a v bytě, výhody a nevýhody bydlení s rodiči a sám. závislý infinitiv es jako korelát synonyma Platz Stelle Ort Wohnen Poznávání a rozvoj osobnosti Popíše lidské vlastnosti, dokáže se vyjádřit k problematice mezilidských vztahů, popsat ideálního partnera. další ukazovací zájmena zájmeno einander předložky se 2. pádem synonyma Ende Schluss Menschliche Beziehungen Poznávání a rozvoj osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a řešení problémů Morálka všedního dne Dokáže podat informace o vlastní četbě, oblíbeném autorovi, umí zformulovat stručný obsah knihy. Je seznámen se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 1800 slov. Wiederholung Drei Kameraden Lektüre 123

11 Vyučovací předmět: Ročník: 4. Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dokáže popsat průběh sportovního utkání, hodiny tělesné výchovy, orientuje se v druzích sportu, vyjádří svůj vztah ke sportu. nepřímé otázky vedlejší věty účinkové a vztažné přirovnávací způsobové věty Sport Spolupráce a soutěž Popíše průběh lyžařského kurzu, vyjádří se k problematice zdraví popíše některé typy zranění a jejich prevenci, civilizační choroby. stupňování přídavných jmen v přívlastku porušování větného rámce příslovce na stens, -st Gesundheit, Verletzungen Skikurs Seberegulace, organizační dovednosti a řešení problémů Popíše školský systém v Německu a dokáže jej porovnat s naším, vyjádří svůj vztah ke škole a studiu. sloveso werden a jeho použití určování rodu podstatných jmen infinitivní konstrukce s zu, um zu synonymní slovesa akzeptieren annehmen aufnehmen empfangen Schulsystem Vzdělávání v Evropě a ve světě 124

12 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Podá základní zeměpisné a turistické informace o Rakousku. Orientuje se v jídelním lístku a dokáže objednat jídlo a pití v restauraci, dokáže vysvětlit rozdíl mezi klasickou restaurací a rychlým občerstvením, mezi německou a českou kuchyní, sestavit jídelníček. jména obyvatel příčestí přítomné a minulé zpodstatnělá adjektiva a příčestí Österreich konjunktiv préterita a opisná forma adjektiva po nulovém členu zpodstatnělá adjektiva a příčestí ve spojení s neurčitými zájmeny Im Restaurant, Speisekarte, Gastronomie MKV: Základní problémy sociokulturních rozdílů Zeměpis Dokáže podat základní zeměpisné a turistické informace o Německu, napsat podrobnou zprávu z exkurze. Formuluje vlastní názor na literární dílo, podá základní informace o německé literatuře. Je seznámen se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 2400 slov. další vazby sloves, substantiv a adjektiv zlomky, desetinná čísla, procenta tvoření slov Deutschland Die Bremer Stadtmusikanten Wiederholung Doris Dörrie: Geld Literatur, Lektüre Zeměpis Morálka všedního dne 125

13 Vyučovací předmět: Ročník: kvinta Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Sestaví otázky pro interview se známou osobností, dokáže tvořit rozhovory na téma kultura, koupit lístky a získat potřebné informace o kulturním představení, dokáže je zhodnotit. Dokáže popsat oblečení, vzhled, doporučit oděv k různým příležitostem a pro různá roční období, koupit si oblečení, vytvořit reklamní slogan. Dokáže popsat obchodní dům, nakoupit v různých obchodech, zeptat se na cenu, vlastnosti a způsob údržby zakoupeného zboží, informovat se na slevy, výprodeje, reklamovat zboží. vzájemné postavení předmětů vzájemné postavení příslovečných určení větný rámec některé typy vedlejších vět pořádek slov ve větě jednoduché Kulturleben skloňování adjektiv v přívlastku tázací zájmena welcher a was für ein synonymní slovesa holen bringen tragen synonymní slovesa probieren anprobieren Kleidung und Mode další neurčitá zájmena zájmena einer, meiner, keiner zápor ještě ne, už ne příslovce s irgend- a nirgend Einkäufe MV: Uživatelé médií Média a mediální produkce Mediální produkty Estetická výchova Poznávání a rozvoj osobnosti Morálka všedního dne 126

14 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dokáže vysvětlit cestu, podat základní informace o historických památkách Prahy, sestaví program při návštěvě Prahy, orientuje se v plánu města. další předložky a jejich použití řadové číslovky směrová příslovce Prag Golem - Geschichte Dějepis Popíše dům, byt, dokáže formulovat rozdíly v bydlení na venkově a ve městě, v rodinném domě a v bytě, výhody a nevýhody bydlení s rodiči a sám. závislý infinitiv es jako korelát synonyma Platz Stelle Ort Wohnen Poznávání a rozvoj osobnosti Popíše lidské vlastnosti, dokáže se vyjádřit k problematice mezilidských vztahů, popsat ideálního partnera. Je seznámen se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 1700 slov. další ukazovací zájmena zájmeno einander předložky se 2. pádem synonyma Ende Schluss Menschliche Beziehungen Poznávání a rozvoj osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a řešení problémů Morálka všedního dne 127

15 Vyučovací předmět: Ročník: sexta Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dokáže podat informace o vlastní četbě, oblíbeném autorovi, zformuluje stručný obsah knihy. Wiederholung Drei Kameraden Lektüre Dokáže popsat průběh sportovního utkání, hodiny tělesné výchovy, orientuje se v druzích sportu, dokáže vyjádřit svůj vztah ke sportu. nepřímé otázky vedlejší věty účinkové a vztažné přirovnávací způsobové věty Sport Spolupráce a soutěž Popíše průběh lyžařského kurzu, vyjádří se k problematice zdraví popíše některé typy zranění a jejich prevenci, civilizační choroby. stupňování přídavných jmen v přívlastku porušování větného rámce příslovce na stens, -st Gesundheit, Verletzungen Skikurs Seberegulace, organizační dovednosti a řešení problémů 128

16 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Popíše školský systém v Německu a dokáže jej porovnat s naším, vyjádří svůj vztah ke škole a studiu. sloveso werden a jeho použití určování rodu podstatných jmen infinitivní konstrukce s zu, um zu synonymní slovesa akzeptieren annehmen aufnehmen empfangen Schulsystem Vzdělávání v Evropě a ve světě Podá základní zeměpisné a turistické informace o Rakousku. Orientuje se v jídelním lístku a dokáže objednat jídlo a pití v restauraci, dokáže vysvětlit rozdíl mezi klasickou restaurací a rychlým občerstvením, mezi německou a českou kuchyní, sestavit jídelníček. Seznámí se se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 2200 slov. jména obyvatel příčestí přítomné a minulé zpodstatnělá adjektiva a příčestí Österreich konjunktiv préterita a opisná forma adjektiva po nulovém členu zpodstatnělá adjektiva a příčestí ve spojení s neurčitými zájmeny Im Restaurant, Speisekarte, Gastronomie MKV: Základní problémy sociokulturních rozdílů Zeměpis 129

17 Vyučovací předmět: Ročník: septima Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dokáže podat zeměpisné a turistické informace o Německu, napsat podrobnou zprávu z exkurze. další vazby sloves, substantiv a adjektiv zlomky, desetinná čísla, procenta tvoření slov Deutschland Die Bremer Stadtmusikanten Zeměpis Formuluje vlastní názor na literární dílo, podá základní informace o německé literatuře. Wiederholung Doris Dörrie: Geld Literatur, Lektüre Morálka všedního dne Dokáže popsat počasí a děje v přírodě v průběhu různých ročních období, porozumět předpovědi počasí v médiích a reprodukovat ji, popíše vztah počasí a našeho zdraví. adjektiva po dalších zájmenech a čáslovkách párové spojky verbonominální vazby Wetter, Jahreszeiten, Klima Wettervorhersage EV: Problematika vztahů organismů a prostředí 130

18 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Popíše zdravý a nezdravý způsob života, dobré a špatné stravovací návyky, pohovoří o rozdílech mezi německou a českou kuchyní, krajových specialitách, sestaví recept na přípravu oblíbeného jídla. trpný rod několikanásobný zápor vyjadřování českého ani sloveso schreiben s různými předponami gesunde Lebensweise tschechische und deutsche Küche Poznávání a rozvoj osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti, řešení problémů Dokáže podat zeměpisné a turistické informace o České republice, poradit tip na výlet. Je seznámen se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 2700 slov. ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige vztažné věty uvozené zájmennými příslovci a zájmeny wer a was přívlastkové vazby s příčestím minulým a přítomným tvoření vztažných vět z participiálních vazeb a naopak Tschechische Republik EV: Životní prostředí regionu a České republiky Zeměpis 131

19 Vyučovací předmět: Ročník: oktáva Německý jazyk Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Podá dopravní informace, popíše různé typy dopravních prostředků, způsobů dopravy, dopravní situaci v ČR a v Evropě, pohovoří o vztahu dopravy a životního prostředí, o alternativních dopravních prostředcích, vlastních zkušenostech s nimi. kolísání užití pomocného slovesa v perfektu tranzitivní a intranzitivní slovesa plusquamperfektum časové věty vedlejší věty přípustkové a příčinné další verbonominální vazby Verkehr, Unfälle, Verkehrsinformationen Verkehr bei uns und in Europa Globalizační a rozvojové procesy EV: Člověk a životní prostředí Formuluje názor na životní prostředí a jeho ochranu, popíše, co pro to sám dělá, jak se u nás nakládá s odpady, jaké jsou možnosti získání energie a kde by se dala ušetřit a jak bychom se měli chovat pro uchování čistého životního prostředí. konjunktiv plusquamperfekta podmínkové věty přirovnávací způsobové věty účinkové věty synonyma verzichten aufgeben Umwelt, Umweltschutz Energie, alternative Energiequellen Kernkraftwerke EV: Člověk a životní prostředí Životní prostředí regionu a České republiky 132

20 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Podá informace o nejvýznamnějších představitelích německé klasické literatury a jejich díle. Wiederholung Weimarer Klassik Johann Wolfgang von Goethe Münchhausen Tiere EV: Člověk a životní prostředí Problematika vztahů organismů a prostředí Životní prostředí regionu a České republiky Dokáže podat informace o Berlíně, vypracovat program návštěvy Berlína, popsat nejvýznamnější berlínské památky, podat informace o historii města, o politickém systému SRN. Seznámí se se slovní zásobou v celkovém rozsahu cca 3200 slov. skloňováni stupňovaných přídavných jmen po některých zájmenech a číslovkách elativ vyjadřování českého jeden z nej- předložky s 2. pádem způsobové věty je desto Berlin Dějepis 133

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk

Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk Metodika aktivity 04 E-learning Německý jazyk v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr.Michaela Grimm TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více