sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na Akce je součástí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na www.viarustica.cz. Akce je součástí"

Transkript

1 5/2013 POZVÁNKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Zdravé Město Počátky a Via rustica o.s. Pacov si vás dovolují pozvat na setkání u kulatého stolu v rámci přípravy rozvojové strategie našeho regionu pro období 2014 až 2020, které se uskuteční ve středu 22. května 2013 od 17:00 hodin v prostorách Sokolovny v Počátkách. Cílem jednání je zamyslet se spolu s místními občany, spolky, veřejně prospěšnými organizacemi, podnikateli a zástupci samosprávy nad potřebami a možnostmi rozvoje města a regionu v dlouhodobějším horizontu se zohledněním 10 P desatera nejzávažnějších problémů města Počátky, stanovených místními občany při předchozích kulatých stolech organizovaných Zdravým městem Počátky v rámci Místní agendy 21 (MA21). Uvítáme vaše náměty a připomínky k životu ve městě a regionu i návrhy konkrétních projektů, které byste chtěli v příštím období realizovat, ať již z vlastních či dotačních zdrojů. Obdobná jednání se budou během května a června konat také v dalších městech, obcích a mikroregionech spadajících do zájmového území sdružení Via rustica o.s. (MAS místní akční skupiny) více informací na Akce je součástí projektu Zavádění MA 21 do MAS Via rustica realizované- ho s podporou Kraje Vysočina dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a pro- pagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Z obsahu: Slovo hejtmana Co na to říkáte, pane starosto Seznamte se... Bílý kruh bezpečí Z jednání zastupitelstva města Z jednání Rady města Policie Počátecký musher bodoval v Rusku Čarodějnický slet ve školce Velký úspěch saxofonového kvarteta MC Lvíček řádil v Hopsáriu Jak se daří Flopu v Počátkách Jak jsme soutěžili v recitaci Seznamte se... Dobré ruce o.s. Naše žákovská knížka Mezinárodní mistrovství v Motokrosu My obyčejní a neobyčejní lidé Zemřeli jsme pro Anglii Knihovna Počátky Noc s Andersenem Naše počátecká kuchařka Úspěchy žáků ZUŠ v soutěžích Pozvánky Kino Počátky Jarní úklid ve skříních

2 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Už jsem se vícekrát vyjadřoval k podivnostem tohoto světa. Jednou z nich je naše konzumace potravin z dalekých zemí. Kamiony a lodě dovážejí tuny rychlené zeleniny nebo mraženého masa nejasné kvality. A naopak naše vlastní zemědělská kvalitní produkce je omezována, protože nemá odbyt. To se mě velmi dotýká, protože Vysočina je především zemědělským krajem. Vím, že k tomu vedou složité ekonomické a obchodní podmínky, ale pořád se mi to zdá nelogické. Zatím se objevují první plaché vlaštovky aktivního přístupu našich producentů, ve snaze prosadit se na našem trhu. Je to boj obrů v řetězcích s malými producenty, boj nesnadný a pro někoho marný, ale podle mého názoru nutný. Snažíme se v tom podle svých možností pomáhat. Jednali jsme o různých možnostech mimo jiné při společném setkání s agrární komorou. Jedním z drobných krůčků k této podpoře je i vyhlášení grantového programu Prodejny regionálních produktů Jedná se o zcela nový grantový program, kterým chce kraj podpořit producenty regionálních výrobků prostřednictvím podnikatelů, kteří ve svých prodejnách v Kraji Vysočina tyto produkty nabízejí a zajišťují jim odbyt a nepřímo i propagaci. Podpora je určena na stavební úpravy prodejen nebo na nákup nového zařízení a vybavení prodejny. Podnikatelské subjekty mohou získat od 30 do 150 tisíc korun na jeden projekt za podmínky minimálně 50% podílu na nákladech. V programu je alokováno celkem 1,5 milionu korun. Velmi mě mrzí, že venkov je stále více ústředními státními orgány zanedbáván. Křiklavým příkladem je rušení poboček České pošty se zdůvodněním nerentability a nutných úspor. Jde ale vždy jen o peníze? Je ten stát tak chudý, že musí šetřit zase na těch, co se nemohou bránit? A problémy především seniorů s omezováním podmínek jejich života na venkově nikoho nezajímají? I proto jsem jednal se Sdružením místních samospráv ČR i s ředitelem České pošty. A jsem připraven pomoci i při dalších jednáních. Otázky postavení měst a obcí byly diskutovány i na Republikovém shromáždění Sdružení místních samospráv, které se uskutečnilo v dubnu v Havlíčkově Brodě. Zástupci samospráv logicky kladli důraz na administraci příštího programovacího období a možnosti měst a obcí v čerpání evropských dotací. Zcela souhlasím i s jejich heslem Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou. Na závěr se ještě vrátím k problematice možností českých produktů. Nedá mi, abych neopakoval poněkolikáté, že pomoci naší produkci čehokoliv můžeme všichni. Třeba nepodléháním barevným bombastickým reklamám, ale preferováním regionálních a českých produktů. Zkusme začít každý u sebe. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO. Toto je název nové rubriky v Počáteckém zpravodaji. Je to jeden z dalších pokusů, jak probudit větší zájem veřejnosti o dění v našem městě. Na otázky občanů nebo redakční rady PZ odpovídá starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl. DOTAZ: PROČ SE LETOS NEBUDE KONAT DEN PŘÍRODY? Jedním z rozhodujících faktorů byly rostoucí náklady na zajištění celé akce, omezené možnosti inovovat jednotlivá stanoviště a ztráta odhodlání organizačního týmu, který tvoří dobrovolníci z řad zaměstnanců města, se do přípravy akce Den přírody opět pustit. Všichni moc dobře víme, že u dobrovolníků musí převládat zájem o danou věc a tím i motivace chtít to dělat. Samozřejmě nejednalo se o krok učiněný ze dne na den, ale o dlouhodobé rozhodnutí. Již minulý rok jsem musel hlavní organizátory přemlouvat a nakonec jsem byl úspěšný i díky jubilejnímu desátému ročníku s tím ale, že následující rok Den přírody organizovat nebudou. Uspořádat program takového rozsahu opravdu není jednoduché (vedle placení honorářů pro účinkující se musely platit i pronájmy některých pozemků a objektů), zvláště, když nároky rostou a peněz na ně ubývá, a proto, jak se říká, je někdy dobré v nejlepším přestat. Na jedné straně klesaly příjmy od sponzorů, ale i získání dotace od Kraje bylo složitější, neboť dotací od Kraje šlo pokrývat pouze přesně vymezené náklady, které jsou s akcí spojené. Velkou část výdajů bylo nutné hradit z jiných zdrojů. Chtěl bych zároveň připomenout, že město, kulturní zařízení města, ale i spolky každoročně pořádají i jiné kulturně-společenské akce pro naše občany i ostatní širokou veřejnost a není vyloučeno, že se objeví i nové akce. Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům (dobrovolníkům) za hodiny, týdny i měsíce odvedené práce při přípravě, realizaci a následném dokončení všech ročníků projektu Den přírody, i když v letošním roce se již konat nebude. Jiz 2

3 SEZNAMTE SE..BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ A JEJICH POMOC OBĚTEM NÁSILÍ Oslovuji vás jménem Bílého kruhu bezpečí, o.s., který více než dvacet let poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného činu. Obětem je k dispozici nonstop linka telefonické krizové pomoci a poradny v devíti krajích republiky. Podrobnější informace naleznete na Tyto služby Bílý kruh bezpečí rozšiřuje od roku 2013 o novou formu, kterou je pomoc zvlášť zranitelným obětem. Jsem klíčový sociální pracovník (případový manažer) Bílého kruhu bezpečí pro ČR, který je vyškolen pro pomoc zvlášť zranitelným obětem, pozůstalým a svědkům závažných násilných trestných činů. V rámci projektu KRUH pomoci podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu poskytuji bezplatnou a odbornou pomoc obětem mimořádně zasaženým trestným činem. V této souvislosti si vás dovoluji požádat o následující spolupráci. O rozsahu traumatizace oběti rozhodují druh a průběh trestného činu, osobní kondice oběti v době činu, reakce osob a institucí na čin a jejich chování k oběti. Oběti extrémně zasažené trestným činem (25% ze všech obětí, pozůstalý) po činu potřebují odpovídající podporu a pomoc, na kterou však nejsou schopny aktivně dosáhnout nebo si o ni samy požádat. Dopad trestného činu na oběť je vždy individuální záležitostí. Pokud o vážně viktimizované osobě nebo rodině víte, prosím zprostředkujte jim tuto nově nabízenou pomoc. Jako případový manažer se mohu opřít o velký katalog již existujících služeb Bílého kruhu bezpečí (od peněžité pomoci přes poskytnutí odborného poradenství až po krátkodobou terapii). Budu vděčný i za zprostředkování informací o činnosti regionální pobočky Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě ostatním občanům ve vašem zpravodaji. O pomoc lze požádat prostřednictvím: u: mobilního telefonu: V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte. V nestandardních situacích mohu poskytnout informace nebo rady pro osoby nejbližší obětem. Mgr. Antonín Křoustek, klíčový sociální pracovník Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČÍSLO 15 ZE DNE 9. DUBNA 2013 ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE převod nemovitosti z majetku města v k. ú. Prostý předem určenému zájemci s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o pozemek u rybníka Ostrovský: p.p.č. 69/1 o výměře cca 800 m 2 za cenu 10,- Kč/m 2 nabyvatele Bc. Vít Kratochvíl, trv. bytem Počátky převod nemovitosti z majetku města v k. ú. Léskovec, předem určeným zájemcům s podmínkou, že jako nabyvatelé zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; jedná se o: p.p.č. 620/7 o výměře 129 m 2, část p.p.č. 473/3 o výměře cca 350 m 2, část p.p.č. 620/10 o výměře cca 100m 2 za cenu 10,- Kč/m 2, nabyvatelé manželé Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, trv. bytem Praha 5 a Ing. Martin Pospíšil, trv. bytem Praha 5 rozdělení prostředků od Ministerstva kultury ČR z dotace Programu regenerace MPZ a MPR na rok 2013, ve výši kvóty pro město Počátky ,- Kč, na připravené akce dle doporučení Komise pro městskou památkovou zónu takto: ŽADATELÉ Celkem v Kč Vlastník v Kč Město v Kč Dotace v Kč Martin Šimánek, Božejov - Dům č.p. 9 na Palackého náměstí: oprava průjezdu před restaurováním , , , ,- Město Počátky - Radnice č.p. 1 na Palackého náměstí: Osazení účinnějších sněhových zábran na střeše, výměna okapových žlabů ,- 0, , ,- a oprava římsy a venkovní fasády vč. nátěru (obě strany budovy) Město Počátky - Dům č.p. 87 v ulici Horní: oprava římsy a venkovní fasády vč. nátěru (obě strany budovy) ,- 0, , ,- Město Počátky - Dům č.p. 27 na Palackého náměstí: oprava štítu budovy k č.p. 28 vč. nátěru ,- 0, , ,- Celkem , , , ,- uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky z naspořených prostředků předchozích let ve výši ,- Kč pro Vodotechnické služby s.r.o. Počátky, na jednorázovou splátku zbývajícího úvěru od Státního fondu životního prostředí (SFŽP) s nevýhodným úrokem 4%, čímž bude odblokováno hospodaření v lesích města Počátky a stanovit splatnost půjčky na 7 let, tj. do , s úrokem 1%, tedy stejným, jako dostává město od banky, kde má rezervní finanční prostředky uloženy obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 3

4 1/2013, Požární řád obce, s účinností od ; touto obecně závaznou vyhláškou se ruší vyhláška č. 2/2008 Požární řád obce, ze dne rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2013, v rozsahu zpracovaném vedoucí finančního odboru MěÚ 16. zasedání zastupitelstva města se bude konat dne 25. června 2013 od 18:00 hodin v zasedacím sále č.p poschodí, ul. Horní, Počátky ZASTUPITELSTVO BERE NA VĚDOMÍ Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne ve věci kontroly plnění usnesení z 13. a 14. zasedaní ZM Zápis a usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne , ve věci posouzení návrhu smlouvy na poskytnutí půjčky pro Vodotechnické služby s.r.o. Počátky z naspořených prostředků předchozích let ve výši ,- Kč, na jednorázovou splátku zbývajícího úvěru od Státního fondu životního prostředí rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 37 ZE DNE 8. DUBNA 2013 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT provedení rozpočtové změny uvolněním částky nejvýše ,- Kč z prostředků naspořených z předchozích let k pokrytí výdajů na vydláždění městských ploch před administrativní budovou firmy GASKOM p. Pavel Komín v Nádražní ulici obecně závaznou vyhlášku města Počátky č. 1/2013, Požární řád obce, s účinností od ; touto obecně závaznou vyhláškou bude zrušena vyhláška č.2/2008 Požární řád obce, ze dne příspěvek na zakoupení přístroje LUCAS 2 (přístroj pro vykonání nepřímé srdeční masáže od provedení zásahu v terénu přes transport do nemocnice) pro Zdravotní záchrannou stanici Kraje Vysočina, provoz Počátky, ve výši 15,- Kč na občana města a místních částí, z rezervy zastupitelstva města RADA DOPORUČUJE VZÍT ZASTUPITELSTVU NA VĚDOMÍ zápis a usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne , ve věci posouzení návrhu smlouvy na poskytnutí půjčky pro Vodotechnické služby s.r.o. Počátky z naspořených prostředků předchozích let ve výši ,- Kč, na jednorázovou splátku zbývajícího úvěru od Státního fondu životního prostředí RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2013 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly zadat zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci kotelny a k výměně plynových kotlů v budově Základní školy Otokara Březiny Počátky, vzhledem k poruchovosti kotlů a s přihlédnutím k odbornému posudku stavu plynové kotelny z 10. března 2013, předloženou p. Svatoplukem Kristiánem, revizním technikem firmy Amis doplnění těles veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách v Počátkách v roce 2013: - ul. Moravská, 1 x VO (komplet) k lávce přes Počátecký potok - cca ,- Kč - ul. Nádražní, 1 x VO (komplet) mezi zdravotním střediskem a fi. GASKOM - cca ,- Kč 4 - ul. Tyršova, 1 x VO (komplet) u bočního vjezdu do fi. Masný průmysl PRANTL (osvícení ulice k domům č.p. 666 a 684) - cca ,- Kč - ul. Lázeňská, 1 x VO (pouze světlo) u a.s. Agrostroj Pelhřimov, závod Počátky - cca 5.000,- Kč smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4474/23, v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 budoucí investor stavby, na umístění elektrického zařízení pro stavbu Počátky, Žižkova, Holá kabel NN, za jednorázovou úplatu věcného břemene v celkové výši přibližně 1.000,- Kč bez DPH dle platného ceníku a bude upřesněna po geometrickém zaměření; jedná se o uložení kabelového vedení NN smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 4519/8 a p.p.č. 4091/4 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi městem Počátky a Telefónica Czech Republik, a.s., se sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2 budoucí investor stavby, na umístění zařízení pro stavbu DIZP O PELH, Počátky, Nádražní GASKOM, za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši stanovené dle platného ceníku schváleného radou města a bude upřesněna po geometrickém zaměření; jedná se o uložení metalického kabelu pronájem bytu č. 6 v č.p.49 v ul. Horní, Počátky, o velikosti 1+1, s výměrou bytu 42,8 m 2, paní Lence Gulabové, trv. bydl. Znojmo, t.č. Počátky Sídliště, za cenu nájmu 2.500,- Kč/měsíc dle předložené nabídky a stanovené měsíční zálohy na služby 250,- Kč/osoba/měsíc, s možností pronájmu od na dobu určitou dobu 1 roku s tím, že nájemce předplatí nájemné na 1 měsíc a zároveň uhradí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného při podpisu nájemní smlouvy; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc nejvýhodnější cenovou nabídku na Opravu domu č.p. 1 budova městského úřadu v Počátkách, podanou v řádné soutěžní lhůtě fi. HORA s.r.o., Tržní č.p. 274, Tábor; nabídka v ceně díla ,- Kč vč. DPH splnila kritéria stanovená zadavatelem a byla potvrzena výběrovou komisí; další 4 oslovené stavební firmy nabídky

5 nepodaly nejvýhodnější cenovou nabídku na Opravu domu č.p. 87 v Počátkách, podanou v řádné soutěžní lhůtě fi. HORA s.r.o., Tržní č.p. 274, Tábor; nabídka v ceně díla ,- Kč vč. DPH splnila kritéria stanovená zadavatelem a byla posouzena výběrovou komisí jako cenově nejvýhodnější; dále byla posuzována nabídka fi. Bonek s.r.o., stavební firma, U Agrostroje č.p. 2019, Pelhřimov v ceně díla ,- Kč vč. DPH; dalších 5 oslovených firem nabídku nepodalo přidělení bytu č. 6 v 1. podlaží Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Tyršova ul. č.p. 256, paní Marii Jedličkové, t.č. bytem Počátky, pronájem je sjednán od na dobu určitou dobu 1 roku nákup elektřiny a zemního plynu pro objekty města Počátky a dalších subjektů na Komoditní burze PRO- FIT, podle poplatkového řádu KB PROFIT s platnými burzovními poplatky: 5.000,- Kč jednorázový registrační poplatek u kategorie veřejný zadavatel dle 2 ZVZ 0,75% poplatek z dosaženého objemu obchodu v Kč objem obchodu do 5 mil. Kč 0,90% poplatek z dosaženého objemu obchodu v Kč objem obchodu do 5 mil. Kč (jedná se o poplatkový řád dohodce); výměnu zářivkových svítidel v ordinaci obvodního lékaře MUDr. Miloše Beutla nebytové prostory domu č.p. 442 v ulici Žirovnická, Počátky, dle nejvýhodnější předložené nabídky fi. Jan BOUZEK ELEKTRO Počátky, v ceně díla ,- Kč bez DPH; posuzovány byly celkem 3 podané nabídky; náklady budou hrazeny z fondu oprav nebytových prostor výměnu podlahové krytiny (PVC) v ordinaci obvodního lékaře MUDr. Miloše Beutla - nebytové prostory domu č.p. 442 v ulici Žirovnická, Počátky, dle nejvýhodnější předložené nabídky fi. Knězů Václav, Častkovice Pelhřimov, v ceně díla ,- Kč bez DPH; posuzovány byly celkem 3 podané nabídky; náklady budou hrazeny z fondu oprav nebytových prostor místo sídla Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky na adrese Sportovní hala, Stodolní ulice č.p. 684, Počátky uspořádání akce Bezpečně na kole v sobotu v době od 12:00 do 16:00 hodin - pořadatel Tělovýchovná jednota Spartak Počátky, oddíl Sport pro všechny; akce pro děti školního a předškolního věku bude uspořádána v prostorách Valchovské aleje, s cílem pomoci dětem prověřit si znalosti účastníků silničního provozu a umožnit jim vyzkoušet si svoji zručnost při ovládání dopravního prostředku, upozornit je na vše, na co by při jízdě na dopravních prostředcích neměly zapomenout a jak nejlépe a bezpečně dojet do cíle; start soutěže bude na parkovišti u hřbitova a povede po místní komunikaci Valchovská alej až k rekreačnímu středisku Valcha; na akci se budou spolupodílet složky Policie ČR, záchranné služby a hasičů; provoz na místní komunikaci bude uzavřen se souhlasem na zvláštní užívání MK od 12:00 do 16:00 hodin; pořadatelé zajistí potřebné úkony pro vyvolanou změnu v dopravním značení, celou akci zabezpečí organizačně, s ohledem na bezpečnost jezdců i diváků, odstraní případné škody způsobené touto akcí a celý prostor uvedou do původního stavu návrh zástupců Počátecké dechovky uspořádat ve spolupráci s příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky v neděli v prostorách venkovního amfiteátru Multifunkčního kulturního centra v Počátkách Festival dechových hudeb, za účasti souborů Počátecká dechovka, Božejáci, Telčská dechovka a Řečická kapela; město se bude na akci podílet finanční částkou potřebnou k úhradě ztrát (minusových položek), maximálně však do výše ,- Kč RADA BERE NA VĚDOMÍ vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden únor 2013 a leden březen 2013, v porovnání se stejným obdobím v letech 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden únor 2013 a leden březen 2013, s daňovými příjmy za stejné období let 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu stanovisko ředitelky Mateřské školy Počátky k výkonu odborné praxe studentek speciálních škol; ve školním roce 2011/2012 absolvovalo v MŠ odbornou praxi 5 studentek, přestože tato aktivita není pro školská zařízení legislativně ustanovena přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v dubnu 2013, předložený vedoucí příspěvkové org. Kulturní zařízení města Počátky zápis ze schůze Komise pro partnerskou spolupráci konané dne ve věci projednání informace ze schůzky se zástupci měst, které se společně zúčastní oslav 20-ti let partnerství ve městě Konolfingen (Švýcarsko); dále byl projednán návrh na zakoupení 2 ks parkových laviček pro partnerské město, označené kovovým štítkem Dar od města Počátky zápis ze schůze Komise pro regeneraci Městské památkové zóny v Počátkách konané dne ; komise projednala návrh rozdělení dotace na opravu památek z Programu regenerace MPZ v roce 2013 a dále pak výhled na možné využití dotace v dalších letech nabytí účinnosti opatření obecné povahy, vydané odborem dopravy Městského úřadu Pelhřimov, které upravuje provoz na místní komunikaci ulice Horní, spojující silnici č. II/132 (ulice Žižkova) a silnici č. III/13417 (ulice Březinova a ulice Lázeňská) v k.ú. Počátky, v rozsahu dle zpracované situace; úpravou bude zachován jednosměrný provoz, avšak směr jízdy bude změněn z ulice Žižkova do ulic Březinova a Lázeňská zprávu E-ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, o nutném provedení nového uspořádání elektroměrového rozvaděče v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova ulice č.p. 256, Počátky; finanční náklady jsou odhadovány na cca ,- Kč žádost p. Víta Janko o prodej p.p.č. 4528/3 o výměře 90 m 2 trvalý travní porost v k.ú. Počátky; na parcele se nachází sítě ve správě a majetku VTS s.r.o. Počátky (kanalizační potrubí z ulice Březinova); vzhledem k tomu, že rodina žadatele vlastní v dané lokalitě pozemky pod místní komunikací - p.p.č. 4115/17 o výměře 179 m 2 a p.p.č. 4115/16 o výměře 70 m 2, bude zahájeno jednání o podmínkách a možné směně pozemků mezi jejich vlastníky a městem Počátky. 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE POLICISTÉ VARUJÍ PŘED PODVODNÍKY - PACHATELÉ SE ZAMĚŘILI NA SENIORY Policisté na Vysočině šetří od poloviny března sedm případů, kdy se pachatelé pokusili od seniorů vylákat peníze. V pěti případech byli úspěšní. Podařilo se jim poškozené okrást o více jak korun. Ve všech případech zvolil pachatel stejný způsob zavolal poškozeným na pevnou telefonní linku a vydával se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistil jméno vnuka poškozených a poté pod jeho jménem poprosil seniory, že potřebuje půjčit větší finanční částku, většinou na zakoupení nového automobilu. Když poškození souhlasili, řekl, že si pro peníze pošle svoji kamarádku. Senioři poté předali finanční hotovost jim zcela neznámé ženě, která se představila jako přítelkyně jejich vnuka. Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě před předáním hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také vhodné trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku požádal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké riziko. Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připravení. Dokážou rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné vystupování, jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR nprap. Martin Dušek, koordinátor prevence MUŽ KRADL V OBCHODĚ, SKONČIL NA ZÁCHYTCE Odcizené potraviny se snažil ukrýt pod oděvem V neděli 14. dubna 2013 po osmé hodině večer přijali humpolečtí policisté oznámení o krádeži v supermarketu v ulici Na Kasárnách. Šestapadesátiletý muž z Brna si v prodejně nabral dvě sušenky, salám, rohlíky a pivo, vše v hodnotě přes šedesát korun a potraviny ukryl pod oděvem. Poté prošel přes pokladnu bez zaplacení. Ostraha prodejny si ale muže všimla a přivolala policisty. Ti u muže provedli dechovou zkoušku na alkohol, která ukázala 2,78 promile. Policisté muže zajistili a převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Za krádež zboží dostal blokovou pokutu. por. Bc. Monika Pátková, komisař MUŽ ROZBIL CIHLOU DVEŘE INFOCENTRA Policisté ho dopadli krátce po činu Policisté v Počátkách zajistili pachatele, který v pátek 5. dubna v devět hodin ráno rozbil skleněnou výplň dveří Infocentra Počátky na Palackého náměstí. Devětačtyřicetiletý muž se zřejmě rozčílil, protože infocentrum bylo den předtím řádně uzavřeno dle pracovní doby a on si nestihl vyzvednout noviny zdarma 5+2. A tak vzal druhý den cihlu a tu ze vzteku dveřmi zvenčí prohodil. Ještě vstoupil dovnitř infocentra a na pracovnici nemístným způsobem křičel. Vzápětí vzal cihlu a odešel. Střepy dopadly až k zaparkovanému dětskému kočárku, které se právě v tuto dobu v infocentru nacházelo. Miminko z kočárku mělo velké štěstí, protože se v kritickou dobu nacházelo v náručí maminky. Policisté, podle popisu pracovnice z infocentra, muže během krátké doby našli a on se ke svému jednání přiznal. Nyní je podezřelý z přestupku proti majetku, který projedná příslušný správní orgán. Pár minut po propuštění se tento muž opět procházel v okolí infocentra. Dále infocentrum navštěvuje a budí hrůzu u jeho pracovnic. Skleněné dveře jsou již opravené a zajištěné bezpečnostní fólií proti roztříštění skla, protože infocentrum navštěvují nejen turisté, ale i maminky z mateřského centra Lvíček. Kritické noviny 5+2, kvůli kterým se vše událo, byly přemístěny do průjezdu ke dveřím kina, aby už pachatel do infocentra nechodil a nenaháněl tak hrůzu jeho zaměstnancům. por. Bc. Monika Pátková, komisař, upravila Lí. Foto: Policie Počátky 6

7 MLADÍK NABÍZEL MARIHUANU A PERVITIN Vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání Kriminalisté zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže z Pelhřimovska, který měl svým známým nabízet k užívání marihuanu a pervitin. Muž je obviněný z toho, že od roku 2008 do loňského roku nejméně v osmdesáti případech prodal marihuanu celkem za 16 tisíc korun. Marihuanu ve stejném období také nejméně v pětadvaceti případech poskytl zdarma svým známým. V průběhu loňského a předloňského roku nejméně dvakrát prodal jiné osobě pervitin. Konopí si muž pěstoval sám a to na balkóně svého bytu, ale i ve volném terénu u lesa. Pervitin si vyrobil v několika případech v místě svého bydliště. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. por. Bc. Monika Pátková, komisař DRAMA NA MOSTĚ MĚLO ŠŤASTNÝ KONEC Mladík chtěl skočit z mostu, zasahoval i policejní vyjednavač. 17. dubna 2013 krátce po 21. hodině přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení o mladíkovi, který sedí na zábradlí mostu pelhřimovského obchvatu. Na místo ihned vyjeli policisté, kterým dvaadvacetiletý muž řekl, že chce skokem z mostu spáchat sebevraždu a dále s policisty odmítl komunikovat. Ti proto na místo přivolali policejního vyjednavače a dále zdravotníky a hasiče. Deset minut před 22. hodinou se během vyjednávání podařilo přítomnému lékaři chytit mladíka za ruku a za pomoci policistů dostali muže do bezpečí. Provedenou dechovou zkouškou mu policisté naměřili 1,47 promile alkoholu v dechu. Zdravotníci ho poté převezli do pelhřimovské nemocnice. por. Bc. Monika Pátková, komisař ZNÁT TELEFONNÍ ČÍSLA SE VYPLATÍ Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na první pohled je vidět to, co vychytralí poskytovatelé prémiových služeb píší velmi malým písmem. SLOŽENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic. Národní předvolbu (v případě ČR se jedná o kód 420) a zbývá devět číslic. Další tři číslice informují, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě. V dřívějších pravěkých dobách záleželo, zda voláte tzv. místní nebo meziměstský hovor. A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazeny svá čísla (a i své ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly. Volání do mobilní sítě poznáte podle p ř í s t u p o v é h o kódu, který je: 601 až až 705, 72, 73, 77 nebo 7900 až Kód 910 vás upozorní, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv. služby VoIP. OSMIČKA NA ZAČÁTKU Kód 800 vás upozorní, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci. ALE POZOR!!! kódy 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846 nejsou pro bezplatné volání! Na nákladech se společně s provozovatelem této linky podílíte oba dva. DEVÍTKA VELÍ: P O Z O R!!! Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou a proto dvě číslice - které následují po tomto kódu - vás upozorní na výši ceny volání / za minutu. Jedná se zejména o různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby. Příklad: z čísla zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kč, celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných minut. V případě, že voláte na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem voláte do zahraničí - a můžete očekávat zvýšený účet. Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; desetinásobek kombinace dvou číslic, které následují po tomto předčíslí, určují jednorázovou cenu za volání. Příklad: z čísla zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč. Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující číslice vás upozorní na výši ceny za volání. 7 Příklad: z čísla zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 55 Kč. SOUTĚŽNÍ A HLASOVACÍ SMS Zkrácená čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasování a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice podle délky zprávy; - u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, - u osmimístného čísla určují cenu za zprávu poslední tři číslice. Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo vás bude stát 30 Kč; za SMS zaslanou na osmimístné číslo zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích. NEPŘIJÍMAT!!! Tuto informaci doplním upozorněním na další podvodníky ze serveru... kteří náhodně volají na různá telefonní čísla a bláhoví a důvěřiví po zvednutí se doví, že si s nimi chtějí popovídat a prosí je o jednoduché odpovědi na jednoduché otázky stylem ano ne s tím, že hovor je nahráván. Otázky jsou typu; jste svobodný - ženatý? vede kolem vašeho domu silnice?, máte děti? a podobně... K Vaší hrůze vám přijde ihned druhý den po hovoru doporuče-

8 ný dopis s fakturou na 3.000,- Kč, který nic netušíce převezmete. Po prostudování přiložené obchodní smlouvy psané klasickou blechou písma zjistíte, že souhlasíte se zasláním zálohové faktury předmětné společnosti v uvedené výši. Po reklamaci u této společnosti je Vám přehrán zmanipulovaný hovor, kde s hrůzou zjistíte, že jste se telefonicky zavázal k úhradě faktury a zaslání obchodní smlouvy doporučeným dopisem. Při jednání s právníky vám většina doporučí fakturu uhradit a po té s nejistým výsledkem vymáhání částky zpět, což vás bude stát čas a peníze. Mají to totiž perfektně ošetřeno podle platné legislativy a než se nadějete už buší na Vaše dveře. Na toto je ovšem velmi jednoduchý recept: cizí a neznámá čísla, která nemá- me v adresáři telefonu nebereme. Pokud nám volá někdo známý z nového čísla, je vhodné se nejprve identifikovat. Nejlépe SMSkou typu: Mám nové telefonní číslo, které si prosím uložte. Pepa. PODVODNÉ ČÍSLO TAKÉ JE: Na internetu narazíte na diskusi, kde si lidé stěžují, že jim toto číslo volá také pravidelně. Když telefon zvednou, hovor se automaticky přeruší, nicméně ve vyúčtování na konci měsíce mají tzv. dárcovské volání 1 min. za 100 Kč. Toto číslo si zapamatujte, a když se objeví na mobilu, tak jej nezvedejte!!!!! Sprostě a drze vás okrade o 100 Kč. POČÁTECKÝ MUSHER BODOVAL V RUSKU!!! BLAHOPŘEJEME A DĚKUJEME!!! Počátecký musher Miloslav Mikolášek opravdu nezahálí a i v našich nepřirozených podmínkách dokázal se svými čtyřnohými kamarády natrénovat! Do letošního nového roku vpadnul střemhlav rovnou do nelehkých a sobě odlišných závodů. Přesto, že tento sport je u nás poměrně mladý, v evropské konkurenci Češi obstáli na výbornou, včetně Miloše. Je to krásný sport, kde rozhoduje vytrvalost psů, schopnost a zkušenost mushera. Tratě jsou dlouhé a mrazivé. Musher se musí spoléhat jen na své psy, kdy je s nimi sám a v drsných podmínkách. Mushing je tvrdá dřina, která spočívá hlavně v tréninku. Jak však trénovat u nás v Počátkách, kdy letošní zima nebyla zimou? Mikolášek si poradil a sklízí úspěchy. Jen ve zkratce něco o jeho dvou posledních závodech: jel Miloslav Mikolášek závod Za Grande Odysée ve Francii pod Mont Blancem. Je to jeden z nejtěžších závodů v Evropě s převýšením až m. Tento závod ovládli Češi: 1. místo Jiří Vondrák 2. místo Miloš Gonda (SR) 4. místo Radek Havrda (loňský vítěz) 8. místo Miloslav Mikolášek Celý závod byl dlouhý 800 km, jel se na 10 etap z toho 3 noční. Počet psů 10 na 14 (4 na vystřídání), teplota - 15 C. Servis přítelkyně a 2 kamarádi, kteří přejíždějí autem, krmí a masírují psy a vytváří dobré zázemí pro mushera. Zdravotní stav smečky a mushera je velmi důležitý. Takže: Blahopřání celému týmu! v Kalevale, v Ruské Korelii, Trasu dlouhou km ujeli za 42 hodin. Miloš Mikolášek, Petr Elster Dačice, Zbyněk Hruška servis. Byla to především zvědavost a chuť otestovat si, jak na tom s tímto sportem budou v oblasti drsného Ruska. Příprava byla náročná, necelý měsíc po 1. závodě. Strašákem jim bylo nedostatek informací a obavy z přechodu ruských hranic. Nad nejistotou zvítězilo pevné rozhodnutí si tento závod poprvé zažít. Obávané problémy opravdu nastaly. Hned na hranicích s Ruskem nastalo záměrné a cílené zdržení dlouhé 6 hodin. Nakonec vše uspíšilo tradiční české pivo, které i v Rusku celníkům opravdu chutná (Rada pro příště: dát jim pivo hned a ušetříte si dlouhé čekání.). České družstvo také nasbíralo trestné minuty (škoda), ať už za zapomenutí mapy, či startovacího čísla. Do cíle dojelo celkem 12 spřežení. Závod se jel na 6 etap po 440 km, při -30 až -35 C; přes Tajgu, s 8 psy na 10 (2 na výměnu). Umístění: 1. místo Rus Stoljarov 2. místo Čech Miloslav Mikolášek 3. místo Němec K. Habrman (NSR) A v závodě skiöringu (pes, lyže) dokonce Petr Elster, který měl 2 psy Miloše, zajel 1. místo. Nádhera Gratulujeme! Mushing nabízí krásné zážitky, pocit 8

9 svobody a volnost v oblastech kam nevjede žádné auto. V neposlední řadě také potřebujete, získáte a máte závislost na psím čtyřnohém příteli. To jsou obrovská pozitiva, protože čtyřnohý přítel Vás nikdy nezradí. Je ochoten pro vás v závodě zemřít. Zkušený musher musí své psí kamarády velmi dobře znát a poznat, kdy si musí odpočinout. Bohužel, ne každý musher toto etické psí hledisko respektuje. Mikolášek z minulých let moc dobře ví, jaké to je vzdát se pár kilometrů před cílem, protože své psí kamarády miluje a nikdy by je kvůli svému osobnímu úspěchu nezradil. Za tímto sportem je pořádný kus práce se psy, na lidské vůli a ovládání sebe sama. A co si budeme povídat, také jsou potřeba nemalé finanční náklady. Kdo si tento sport zamiluje, brzy pochopí, že je to na celý život. Jako sousedka vím, kolik času, odříkání a práce pejskům věnuje a obdivuji ho. Hlavně jeho odříkání standardního, nám běžného života. Mnoho hodin denně tráví se svými psími kamarády. Mám radost z každého Mikoláškova úspěchu, o které jsem se s Vámi chtěla podělit. Přeji mu pevné zdraví, sílu a chuť do dalších soutěží. Ať jsou jeho psí kamarádi houževnatí a také v plné síle. A hlavně, ať může tento sport MUSHING dále provozovat, a má dostatek finančních prostředků nejen na uživení pejsků, ale i na zapojení se do soutěží. Text: Jana Felbingerová, Foto: Archiv M. Mikolášek ČARODĚJNICKÝ SLET VE ŠKOLCE V pondělí odpoledne 29. dubna 2013 se na zahradě v mateřské škole slétlo hejno velkých i malých čarodějnic. Takřka 80 dětí ze školky v doprovodu rodičů a sourozenců si vyzkoušelo své čarodějnické schopnosti při plnění úkolů: prolézání pavučiny, přenášení dračích vajec, čarodějnická taneční škola, stezka odvahy, hod pařátem. Bezmála 200 návštěvníků přihlíželo ohnivému konci čarodějnice. Odměnou pro děti bylo losování čarodějnického štěstí a opékání buřtů. Text: JiZ. Foto: Lí. VELKÝ ÚSPĚCH SAXOFONOVÉHO KVARTETA Saxofonové kvarteto ve složení Randlík Petr soprán saxofon, Brunerová Aneta alt saxofon, Filsoch Lukáš tenor saxofon a Marek Josef baryton saxofon se v letošním školním roce probojovalo až do celostátního kola v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Vyhráli kolo okresní, které se konalo 6. února 2013 v Humpolci, a zvítězili i v krajském kole 7. března 2013 v Havlíčkově Brodě. V sobotu 20. dubna 2013 reprezentovali kraj Vysočina a ZUŠ Žirovnici v celostátní soutěži v Liberci. V obrovské konkurenci velkých základních uměleckých škol obsadili fantastické 2. místo. Všem čtyřem středoškolákům, kteří i k náročnému studiu na středních školách vydrželi a dále navštěvují ZUŠ, patří velká gratulace a obdiv. Celé Základní umělecké škole v Žirovnici a zejména jejímu řediteli panu Zdeňku Zadražilovi děkujeme za perfektní přípravu, za vynikající výběr skladeb, za skvělý přístup 9

10 MC LVÍČEK ŘÁDIL V HOPSÁRIU V sobotu se jindy skoro poloprázdné nádraží ve Stojčíně zaplnilo rodiči a dětmi. 37 účastníků našeho výletu se nemohlo dočkat příjezdu rychlíku, který nás odveze do Českých Budějovic, kde navštívíme Hopsárium. Některé děti už s námi v Hopsáriu byly, jiné jely poprvé a dychtivě poslouchaly vyprávění o atrakcích, které je čekají. V Hopsáriu děti využily všech autíček, prolízaček, klouzaček, skákaček, trampolín i míčků, co tam byly. Děti si vzájemně i pomáhaly při zdolávání překážek, vytahování pneumatik na vršek klouzačky či vylézání na různé stěny... I mnozí rodiče strávili čas v Hopsáriu hraním s míčky, klouzáním či pohopsáváním... Velmi jsme uvítali i restaurační část Hopsária, kde jsme mohli doplnit tekutiny a živiny. Dětem se tam velice líbilo a i po 5 hodinách strávených v tomto prostoru jsme je museli přemlouvat k tomu, abychom šli na vlak. Jak jsme doufali, děti byly zmoženy a cesta vlakem probíhala bez problémů. Zpět na nádraží nás dorazilo všech 16 rodičů a 21 dětí, takže výprava byla úspěšná a děti se už zase těšily, kdy vyrazíme příště. Text: Lucie Bulíčková, Foto: Šárka Škorpíková a Pavlína Smrčková Program MC Lvíček v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dvouhodinovky s říkankami a tvořením pro neškolkové děti od 9 do 11 hod Téma Kabelky + CČČD Téma Den rodiny od 15 hod beseda na téma Školka Téma Miminka Téma Den dětí 10

11 JAK SE DAŘÍ FLOPU V POČÁTKÁCH??? Jistě jste zaznamenali změny v prodejně FLOP na rohu Horní ulice v Počátkách. Jako stálí zákazníci nepřehlédneme změny nejen v interiéru, ale i v přístupu personálu prodejny. Obchod v Horní ulici č.p. 97, pod názvem Zmeškal spol. s r.o. je na tomto místě již opravdu dlouho. První živnostenské oprávnění obdrželi majitelé v květnu 1992 i když firma do obchodního rejstříku byla zapsaná již v červnu Z firmy Zmeškal spol. s r.o., známe z majitelů hlavně našeho počáteckého Antonína, který byl v prodejně vídán za pokladnou, pultem, ale i pekárnou. Prodejna zde po dlouhou řadu let nabízela pro nás počátecké obyvatele to základní z potravin, ovoce, zeleniny, ale i z drogerie. V roce 1998 tato prodejna využila nabídky nově vznikajícího národního řetězce FLOP, který založil velkoobchod potravin Flosman a.s., aby sdružil své odběratele do řetězce tak, aby obchody obstály v konkurenci nadnárodních řetězců. Pro firmu Zmeškal spol. s r.o. tím odpadlo spoustu starostí a pro spotřebitele nás nakupující, s tím vyplynulo velké množství slev, které jsou nám tolik povědomé z letákových a mimoletákových akcí za dlouhodobě výhodné ceny. Prodejnu pravidelně navštěvoval obchodní zástupce velkoobchodu Flosman a řetězce Flop, prodavačky začaly objednávat zboží přes PC, ale i telefonicky, které jim bylo v co nejkratším možném termínu zavezeno. Prodejna mohla pro nás zákazníky využívat výhodné množstevní ceny a paletové odběry za mimořádné ceny. A tak jak šel čas, se koncem loňského roku majitelé Zmeškalovi rozhodli prodejnu pronajmout právě této firmě Flosman a.s., Flop se sídlem v Táboře. Vedení Flosman a Flop naši počáteckou prodejnu velice dobře znali, a tak se dlouho nerozmýšleli. 11 Jak se daří nové prodejně Flop v Počátkách, jsem se zeptala vedoucího divize maloobchodů pana Martina Šteflíčka, který mi na mé otázky odpovídal. Na lednové zahajování a otevření staronové prodejny oficiálně pod hlavičkou FLOP už teď vzpomíná s úsměvem na tváři. Mnozí si jistě vzpomeneme na mraveniště lidiček, které se motalo okolo prodejny před otevřením a za 3 dny všichni zvládli přestavbu starého image obchodu do nového. Interiéry a exteriéry přemalovali anebo polepili do barev Flopu. Hýbalo se i s regály a celá prodejna si prošla totálním očistcem. Prohlédnuto a seřízeno bylo i chladící a mrazící zařízení. Z těchto příprav si Šteflíček vybavuje jednu Zleva: zástupce vedoucí - Šárka Urbanová, vedoucí maloobchodních prodejen Martin Šteflíček, vedoucí počátecké prodejny Ivana Čeloudová a výkonná ředitelka firmy Flop Libuše Kadlecová infarktovou situaci, kterou sám popsal: Třešničkou na dortu byly ceny, kdy v sobotu v poledne jsme zjistili, že 80% cen na regálových cenovkách nesedí s cenami v počítači, protože na prodejně je ověřovač cen, a tak se ceny na regálech předělávaly za Zmeškalů ojediněle, což je samozřejmě špatně. Všechny cenovky jsme museli znovu vytisknout a do půlnoci jsme je rozendávali po prodejně. Veškeré ceny na cenovkách před zbožím již na prodej-

12 ně souhlasí s cenami na účtence a ověřovač cen je zde pouze proto, aby si zákazník mohl cenu zkontrolovat. I s vypětím všech sil opravdu za tři dny dne 7. ledna 2013 jsme otevřeli a prvním 200 návštěvníkům předali tašku s dárkovými předměty. Co oceňoval nejen pan Šteflíček, ale hlavně majitelé Flopu bylo to, že firma Zmeškal spol. s r. o. během své éry šla s dobou a plně modernizovala nejen prostředí na obchodě například regály, chladící pulty, ale i vybavení pro prodavačky, jako jsou nářezové stroje a v poslední řadě i pekárna. Oceňovali také, že na prodejně byla již možnost platby platební kartou, dobíjení telefonu, cash back a platba stravenek. Takovéto zázemí a služby v mnoha prodejnách, které Flop přebíral i v této době nebývá a musí je dovybavit či zmodernizovat sám. Novinkou ze strany Flopu je, že každý zákazník může u nich mít svou zákaznickou kartu, na kterou, když nakoupí za měsíc nákupy v celkové hodnotě 2.000,- Kč, tak půjde do měsíčního slosování. Každý měsíc vyhrává 8 zákazníků, a to 5x poukázku na nákup v hodnotě 200,- Kč a 3 x malý dárek. V současné době počátecký Flop zaměstnává 10 zaměstnanců, na které je kladena odpovědnost, úslužnost a ochota. První inventura v minulých dnech dopadla dobře. Určitě jste si všimli přesunutí stojanu na noviny a časopisy přímo před prodavačky, protože věřte, nebo nevěřte, naši počátečtí obyvatelé si do Flopu chodili pro toto čtivo, jako k nám do infocentra pro noviny 5+2 zdarma. Aby se noviny a časopisy neztrácely, byly tedy přemístěny přímo před oči prodavaček. Antonín Zmeškal moc dobře věděl, proč do prodejny nechal nainstalovat kamerový systém, za který je Flop nyní vděčný. Ke každé krádeži je volána policie a už několikrát byl kamerový záznam pro potřeby policie využit. A nad čím se ještě vedení Flopu při inventuře pozastavovalo? Dalším ztrácejícím se fenoménem v bermudském trojúhelníku nalézajícím se někde v prostoru prodejny je, a to také překvapilo vedení Flopu, velká ztráta Redbullů. Nejspíše si počátečtí (asi naše mládež) myslí, že budou mít křídla? Však oni dolétají, až budou nachytáni! Flop si také hlídá svůj nabízený sortiment, dbá na jeho kvalitu, podporuje místní dodavatele a tím udržuje místní regionality. V současné době, dle názoru pana Šteflíčka, se více zákazník při svém nákupu zaměřuje na kvalitní regionální výrobky. Ještě před pár lety rozhodovala třeba u špekáčků hlavně cena! sděloval Šteflíček. Dnes je tomu ale obráceně! Lidé nechtějí ty laciné, ale raději si koupí dražší, ale kvalitnější. I v médiích se na toto téma v poslední době často hovoří, dodal Šteflíček. Na otázku, který sortiment se nejvíce prodává, mi Šteflíček ihned vyjmenoval: mléčné výrobky, uzeniny, pečivo, cukrovinky a také nemalý obrat tvoří cigarety. Nejméně, ač překvapivě, se prodává sortiment ze skupiny racionální výživy. Na moji otázku, jak by firmu Flop představil Šteflíček odpověděl: Flop Jih spol. s r.o., se sídlem v Táboře je fungující řetězec potravinářských prodejen s co nejvyšším obratem u dodavatelů na jedno IČO. Tím dochází k získání co nejvýhodnějších obchodních podmínek, které jsou v současné době mnohdy na úrovni velkých nadnárodních obchodních společností, a to pro všechny prodejny v řetězci. Flop Jih zahájil svoji činnost , kdy bylo do tohoto řetězce zapojeno 43 prodejen a postupným vývojem došlo k tomu, že dnes máme v řetězci 180 prodejen, které jsou pod centrální fakturací. To znamená, že všem smluvním dodavatelům platí Flop Jih a prodejny platí na základě přefakturace Flopu. Děkuji panu Šteflíčkovi za rozhovor. Vedení Flopu přeji, ať se jim v Počátkách daří a eliminují bermudské trojúhelníky. A věřte, že o této prodejně v budoucnu ještě uslyšíte. Foto: archiv Flop a Lí.; Text: Lí. 12

13 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU BUKSA/ADOS MOTOKROS 2013 Po odstartování letošní motokrosové sezóny 14.dubna v Dlouhé Loučce se sejdou nejlepší motokrosaři v neděli 19. května v Pacově na Propadě. Letošní sezóna přináší mnoho změn, které určitě přispějí k zvýšení atraktivnosti těchto závodů. Mistrovství je nově rozděleno na tzv. velké motorky MX1 a malé MX2 (do obsahu 250 ccm ve čtyřtaktu). Po základních rozjížďkách se dvacet nejlepších jezdců z každé třídy setká ve společném superfinále, ze kterého vzejde celkový vítěz Pacovského závodu. Za startovacím zařízením určitě nebude chybět loňský vicemistr světa třídy MX3 Martin Michek, třetí z prvního letošního závodu Mistrovství světa Filip Neugebauer a dále Florent Richier, Sulvan Jaulin a mnoho dalších. Boje o vítězství bude možno sledovat díky dalším podchodům z nových atraktivních míst včetně hráze rybníka. Pro děti bude připraven skákací hrad, ty větší se rády se svými rodiči svezou na elektrické koloběžce či čtyřkolce. Chybět nebudou ani freestylisti na kolech a modeláři Race tracků. Tréninky začínají v 8 hodin, slavnostní zahájení ve 12:30 hodin. Na krásný sportovní den do Pacova na Propad Vás zvou pořadatelé z Automotoklubu Pacov v AČR. SEZNAMTE SE DOBRÉ RUCE O.S. PRVNÍ OFICIÁLNÍ KOČIČÍ DEPOSITUM NA VYSOČINĚ 13 Jsme malé domácí depozitum přidružené k občanskému sdružení DOBRÉ RUCE. Toto sdružení funguje coby záchrana pro opuštěné, vyhozené a často v posledních chvílích nalezené a odchycené toulavé kočičky. Toto občanské sdružení zachránilo a umístilo do dobrých domovů desítky kočiček a my fungujeme jako malá mezistanice, kde se kočičky vzpamatovávají z mnohdy nelehkého předchozího života, ke kterému mu bohužel dopomohl ČLOVĚK. A tak si můžeme jen přát, že to bude zase člověk, který je udělá šťastné, a který tím získá úžasného milujícího kamaráda, jakým kočička umí být. Kočky kolem nás chodí tiše, potichoučku našlapují v přítmí. Naším cílem je pomáhat, hledat domovy opuštěným, strádajícím kočkám, snížit počet volně žijících koček (kastrační program) a nechat je bez pomoci živořit v ulicích města. Ujímáme se všech kočiček, které odchytneme, nebo jsou nalezeny venku v těžkých podmínkách. Pečujeme o tolik kočiček, kolik zvládáme, uzdravujeme je, dáváme do pořádku a hledáme jim nové domovy. Fungujeme jako síť domácích depozit (žádné klece a kotce!!!), které jsou rozmístěny nejen ve Zlíně, ale i na Vysočině, kde máme největší náhradní domov ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a v Jihlavě. Sdružení Dobré ruce je nezisková organizace, všichni pracujeme bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. Proto vás prosíme o podporu naší činnosti. Budeme vděčni za jakoukoli pomoc a příspěvek. Číslo našeho transparentního účtu je: / Pokud nás podpoříte materiálně nákupem granulí, nebo steliva, kočičky to vždy ocení. Lidé už nemusí kočky vyhazovat na ulici, mohou je odvézt k nám. Pokud sháníte kočičího mazlíčka, přijeďte si vybrat. Opuštěných kočičích nalezených bezdomovců je stále dost.naleznete nás na webu: nebo na Telefonní kontakt na nás je:

14 Nová rubrika, ve které naleznete výsledky, úspěchy, zdary i nezdary žáků a pedagogů Základní školy Otokara Březiny Počátky. Děti, mládeži, máte zájem o žurnalistický kroužek? Chcete se podílet na vzniku Počáteckého zpravodaje.koho baví psát a fotit, přihlaste se v Infocentru Počátky.. POČÁTKY - ZDRAVÉ MĚSTO A AKCE ČISTÁ VYSOČINA POMÁHAJÍ ŽÁCI V pondělí 15. dubna 2013 v dopoledních hodinách vyrazily třídy V.A a V.B vyzbrojené žlutými a modrými igelitovými pytli čistit okolí Počátek. Trasy byly dvě. Třída paní učitelky Šteflové sbírala odhozené věci kolem cesty k Městskému rybníku a v modřínové aleji směr Kaliště. Druhá parta, v čele s paní učitelkou Lašanovou, čistila břeh Továrního rybníka. Poté děti pokračovaly Valchovskou alejí až na Valchu a zpátky. Děti se obětavě vrhaly na plastový a jiný odpad a třídily ho do pytlů. Počasí nám přálo. Dětem se akce líbila a na závěr ji zhodnotily jako velice užitečnou. Pomohli jsme přírodě, řekla Anna Fialová, a zároveň jsme se o ní velmi naučili. Mezi největší trofeje patřil děravý hrnec, lopata a pneu- JAK JSME SOUTĚŽILI V RECITACI Vše začalo 18. února 2013, kdy se žáci spolu s porotou sešli na školním kole soutěže v recitaci. Školního kola se zúčastnilo 47 chlapců a děvčat z druhých až devátých tříd. Tedy velká konkurence. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích s těmito výsledky: I. kategorie / 2. a 3. tř./: 1. místo Lukáš B e j d a 2. místo Radka D o l e ž a l o v á 3. místo Erika L e s z k o v á Ocenění za pěkný přednes obdrželi Simona Fáčková, Kryštof Ešner, Christina Zboroňová, Jan Haruda. matika osobního automobilu. Ondra Vichr z V.B zase ukořistil znak vozu Ford. Nechal bych to sbírat ty, co to tady zahodili, pravil Matěj Čehák, oni by si to příště rozmyslili. Foto i text: třídní učitelky a žáci pátých ročníků II. kategorie / 4. a 5. tř./: 1. místo Antonín V í t e k 2. místo Pavla D o l e ž a l o v á Jakub K a d l e c 3. místo Tereza P ř e s l i č k o v á Lenka H e ř m á n k o v á Ocenění za pěkný přednes získali Magdaléna Lutrová, Martina Šimková, Tomáš Janko, Patricie Valentová, Lenka Akrmanová, Ondřej Vichr. III. kategorie / 6. a 7. tř /: 1. místo Pavlína P e t r ů 2. místo Barbora D a v i d o v á Nikola K u d r n o v á 3. místo Markéta Š i m á n k o v á Ocenění za pěkný přednes si odnesly Eliška Jirsová, Tereza Jirsová, Kristýna Rodová, Tereza Rodová, Petra Drážďanská, Lenka Vacková. 14

15 IV. kategorie / 8. a 9. tř /: 1. místo Tereza K y b o v á 2. místo Žaneta R y ch t o v á Kateřina D v o ř á č k o v á 3. místo Martina R u d i š a r o v á Radka B e j d o v á Ocenění za pěkný přednes získala Denisa Körberová. Ti, kteří se umístili na prvních a druhých místech reprezentovali naši školu 28.února 2013 na okrskovém kole v Kamenici nad Lipou, kde v konkurenci soutěžících ze Žirovnice, Kamenice nad Lipou a Černovic získali ve svých kategoriích tato místa: Barbora D a v i d o v á - 1 místo a postup do okresního kola Tereza K y b o v á - 2. místo a postup do okresního kola Žaneta R y c h t o v á - 3. místo Čestná uznání získali Lukáš Bejda a Antonín Vítek. V okresním kole v Pelhřimově, které se konalo 20. března 2013, byla úspěšná Tereza Kybová. Za nejlepší přednes ve čtvrté kategorii ji porota okresního kola vybrala jako postupující na Krajskou přehlídku dětských recitátorů do Třebíče. Ta se uskutečnila 10. dubna Na této přehlídce patřil její přednes mezi šest nejlepších v Kraji Vysočina. Tereze k tomuto výkonu gratulujeme a všem zúčastněným přejeme, aby je krásná literatura i nadále bavila. Text: porota školního kola soutěže Foto: K. Slavíček - žáci ZŠ z recitačního kroužku na akci Města Počátky Vítání občánků Podìkování V pondělí 8. dubna proběhla na naší škole zajímavá přednáška pro žáky pátých ročníků na téma Čeští letci v druhé světové válce. Velmi fundovaně ji vedl pan Skokan, který poutavě a s patřičným zaujetím hovořil o československých letcích a jejich hrdinství za 2. světové války. Své vyprávění doprovodil řadou materiálů. Byly to fotografie, dopisy, knihy, znaky jednotlivých druhů letectva a různá vyznamenání. Na zavěr bylo promítnuto video ze zmíněné bitvy. Děti odcházely z přednášky plny dojmů a nových poznatků. DĚKUJEME, PANE SKOKANE!!! Třídní učitelky a žáci pátých tříd ZŠ Počátky 15

16 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY Z MLÁDÍ 16 Děda a lihovar Dědu jsem zažil jen jednoho, druhý již bohužel nežil. Je zajímavé, jak ještě za války mě, sotva chodícího, vozila maminka v kočárku na návštěvu jejího otce a mého dědy do místního lihovaru a mě to podstatně ovlivnilo budoucí profesní život. Dodnes přemýšlím čím to, že už v tak raném věku zůstane v člověku tak hluboká pamětní rýha. Děda pak odešel na penzi do naší rodiny, naučil mne hrát šachy, číst a hlavně počítat ještě před vstupem na školu. I za mnohé další mu vděčím. Třeba za první lyže- jasanky. Škoda, že nás už opustil, když mi bylo deset. Babička I babičku jsem měl jen jednu, též druhá již nežila. Byl jsem slabý a často nemocný, a tak mi vštěpovala, že se musím dobře učit, abych v životě obstál. Měla zvlášť silný vztah k přírodě. Večer sedávala před domem, vyprávěla mi o strýci Františkovi, který znal okolní přírodu jako své boty. První světová zapříčinila, že se naše životy nepotkaly. S babičkou jsme společně v podvečer rádi poslouchali bzučení včel na sedmnácti vzrostlých lípách před naším domem a kvákání žab z rybníka. Dožila se mého přijetí na vysokou školu. Dělalo jí to dobře a byla na mne velice hrdá. Kamarádi z ulice byli většinou starší než já. S těmi jsem prožil věci! První přenocování v lese, pasení krav a mnohé další. V zimě jsme na lyžích jezdili s batohy zrní zasýpat zvěři. Využívali mne, že jsem byl malý a prostrčili rozbitým oknem do tehdejší výrobny kočárků Liberty, kde se používaly bouchací nýty (s malou náloží ve dříku nýtu původně určené na válečnou výrobu letadel), abych jim jich podal celé krabice. Kluci nýtky vsadili do školní násadky na pero a po přiložení k zapálené svíčce to pěkně bouchlo i létalo. Chodili jsme chytat raky, malé ryby na potoky, ptáky- stehlíky a čížky. Doma se hrálo loutkové divadlo. Uměli jsme všechny známé karetní hry. Bruslit jsme chodili před barák na Šafkův rybník. Vzpomínám na kluky Vobrovi, na Vodičku, který po studiu emigroval z republiky, na kluky Žižkovi, Pepu Vopravila, Honzu Andrease. Pak někdo zavolal : Pozor turba. To v nedostatku el. energie vypouštěli vodu Továrního rybníka přes vodní turbínu na náš led a hrozilo prolomení. A my prchali. Prchali jsme též, když ti starší získali z fabriky elektronové díly (původně z letadel), které po ohřátí v ohníčku a úderu tyčí v noci létali po obloze jako žhavé, modře svítící hvězdičky. Prchali jsme, protože to bylo nebezpečné a pan strážmistr nás naháněl. Bylo nám jedno, zda je jaro a vyřezáváme dřevěné píšťalky, nebo léto s koupáním v Městském rybníce, či podzim s ohníčky, pasením a pečením brambor, bodláků a jiných pochutin. Buřty prostě nebyly. Kdo z dnešních mladých ví, jak chutná neslazený čaj z výhonků borovice (t.zv. ruská chvojka)? Zima byla plná sportu. To vše ovšem až po práci, kterou měl každý z nás doma za samozřejmost. My neměli hospodářství a ze zvířat jen králíky, proto jsem chodil jen pravidelně nakupovat babičce a měl na starosti nanosit dřevo a uhlí na otop. Mládí Pro naše mládí bylo charakteristické jezdit na kole, a tak poznávat nejbližší vesnice. Na těžkém ženském kole jsem byl nejdál v Telči. Hráli jsme ochotnické divadlo. Páni režiséři si občas troufli i na operetu. Na zábavy jsme chodili do okolí pěšky, výjimečně jsme se složili na dopravu autobusem. To bylo slávy, když v Jihlávce na nádraží hrál orchestr Gustava Broma se sólistou klarinetistou z orchestru světové trumpeťácké jedničky Louise Armstronga. Náš obzor se výrazněji rozrostl prvními cestami na malém motocyklu Pionýr. Patřil otcovi, ale uměl jsem ho rozebrat do posledního šroubku a opět vše složit. Tak se dělo před každou delší jízdou- na Vranovskou přehradu, na Lipno, hrad Rožumberk. K životu nám stačila, vedle samotného pojízdného stroje, jen malá kabela umístěná v prohlubni Pionýra mezi nohama jezdce. Zde vedle nejpotřebnějších drobných náhradních dílů a klíčů byl malý autoatlas, průkazy, často jen 100 Kč na týdenní pobyt mimo domov, plavky, několik konzerv, zápalky a malá povinná lékárnička. Za sebou na sedačce byl lehký flanelový spací pytel, esšus, nůž a lžíce. Nádrž jsme uměli upravit ze 3 l obsahu na 4. To vystačilo na 130 km jízdy. Litr už bohužel zdražili o 100%. Dříve stál pro vyvolené soudruhy s auty jen 2 Kč/ litr. Uběhlo jen pár desítek let a dnes při 4 km cestě do Počátek se bez léků, mobilu, brýlí, někdy i pláštěnky neobejdu. A to musím mít v kapsičce přirozeně více peněz, nebo platební kartu s sebou. Brzy to budou i berle, či naváděcí pes. No nebyl ten život v mládí snazší? Byl opravdu jednodušší, ale snazší asi nebyl, protože jsem o nepříjemnostech a povinnostech té doby raději pomlčel. Příště:Příběhy o létání II. J. Třebický

17 ZEMŘELI JSME PRO ANGLII VOJÁK V CIVILU Příběh pilota Františka začíná v podletí V červnu přešel polskou hranici, aby se dal na dráhu vojáka, který nabízí své služby jinde, když je nemůže uplatnit doma. V malém zápisníčku s deskami z černé kůže, který se dochoval v jeho pozůstalosti, najdeme u data 13. června tuto poznámku: Antonín, odjezd do M. Ostravy. A u dne následujícího: Překročil hranice v v Šenově do Czumbarku. (Správně Szumbark, dnešní Havířov) To je začátek Františkovi polské anabáze. Pokračuje týdnem stráveným na kterémsi dvoře v této vísce na území, anektovaném v roce 1938 Poláky. O tomto pobytu nemáme žádné zprávy. Zachytíme se až u data 22. června, kde si František poznamenal: Těšín, Krakov. V Krakově se setkává s dalšími kamarády z vlasti, kteří jsou na tom stejně jako on. Spolu s nimi je odsouzen nečinně bloudit ulicemi vysoký, statný muž, který má výcvik jedné z nejlepších evropských armád, neboť pro něj není práce. Je letcem, ale není pro něj letadlo. Je vojákem, ale není pro něj uniforma. Aspoň zatím není Na dobu krakovského pobytu vzpomíná jeden z Františkových kamarádů, Jaroslav Dobrovolný: Byl to čas, na který nevzpomínám prvě nejraději. Šel jsem do zahraničí - jako ostatně všichni s mnoha ideály, ale ty se začaly brzy střetávat s tvrdou skutečností. Deziluze začínala už v turistickém domě na krakovském rynku, kde byli ubytovaní uprchlíci z Československa a kde jsem se také 22. června setkal s Františkem. Viděl jsem, že není poměry nijak nadšen. Špatné hygienické podmínky, nevalná strava, prakticky žádné prostředky. Poslechl, stejně nám doma říkali: Neberte si do boje žádné zbytečné věci, o všechno je postaráno. Měl tedy jen holicí strojek, žiletku, která se vždycky nabrousila o skleničku, to, co měl na sobě, boty, hodinky. Ty brzy prodal. Doma nosil tři četařské cvočky, ale tady byl stejné ucho jako my všichni ostatní. Hodnosti od praporčíka dolů se v prvních měsících odboje jednoduše nebraly na vědomí. Mnozí důstojníci se chovali vysloveně arogantně. Byli jsme pro ně kmáni a leckdo si na nás otevřel hubu, kdy se mu zachtělo. Nepůsobilo to na nás dobře, občas na nás doléhala deprese. Jistě to také dělal nedostatek vhodné činnosti. Měli jsme nadbytek volného času a prakticky jediný program: nějak ho zabít. Procházeli jsme se krásným krakovským parkem, koupali se ve Visle, zevlovali po ulicích. Chodíval s námi ještě Zdeněk Škarvada, s nímž se František dobře znal ze školy dorostu, a který měl skoro na vlas stejnou postavu jako on. Pamatuji se, jak spolu občas vzpomínali na různé průšvihy, které vznikaly tím, že Škarvada zaskakoval za Františka, když se zdržel do rána mimo kasárna a když se na to někdy přišlo. Připadalo nám to jako pohádka, tehdy jsme byli ještě vojáci. Teď jsme nosili civil. Jak ubíhaly dny, začínalo být znát, že nosíme stále stejný oblek, a že nemáme možnost pořádně jej udržovat. Pozvolna, ale jistě se z nás stávali běženci. Franta málokdo Františkovi říkal jinak však tvořil výjimku. Vždy oholen, tmavé, husté vlasy upraveny, v bílé košili, kterých měl několik, na uprchlíka vůbec, nevypadal. Líbily se mu Polky, kobietky, jak jsme mezi sebou říkavali, brzy si osvojil místní zásadu wszystko dla pani, a tak se značný obnos, který stržil za hodinky, zakrátko povážlivě ztenčil. Brzy zbývalo tak akorát na pivo, na jedno duže jasne, na které jsme chodívali spolu a vzpomínali na létání, na domov, snažili se uhodnout, co s námi bude, nebo jsme nadávali na poměry. A tak, když jsem zvedal sklenici a zeptal se: Tak na co, Franto?, mohl jsem se spolehnout, že odpoví: Abysme brzy vypadli z toho zatracenýho domu turistyčnýho! Nebo Na konec tohodle pitomýho civilu Ano, už jsme toho měli plné zuby. V týdnu od 25. června do 2. července se v Polsku slavily Dny moře, které probíhaly pod heslem NIE DAMY ODEPNAC SIE OD BALTYKU, a které byly jedinou velkou manifestací polského odhodlání neustoupit stupňujícímu se hitlerovskému nátlaku. Budeme bojovat do posledního muže, říkali hrdě Poláci. Vemte nás k letectvu, budeme bojovat s vámi, chtělo se nám křičet. Vždyť proto jsme tady, proto jsme odešli za hranice.. Vemte nás k letectvu! Ale byl stále ještě mír, mír, ve který sice nikdo nevěřil, který však bránil přijmout utečence, na než se vztahoval paragraf o velezradě, k regulérní armádě. To první přání, na než jsme si s Františkem připíjeli, se nám brzy vyplnilo. Z Krakova jsme odešli 17. července do československého vojenského tábora v Malých Bronowicích, kde to mimochodem nebylo o mnoho lepší. Na splnění toho druhého jsme však museli ještě chvíli počkat Pokračování příště Připravil: Miroslav Skokan, foto: Snímek Josefa Františka z předválečného období 17

18 KNIHOVNA POČÁTKY - NOVÉ KNIHY Pro dospělé: Pohlednice smrti James Paterson, Liza Marklund Sedmé znamení Nora Robertsová Kam odchází duše - Průvodce po onom světě Gabriel Looser Jeskyně Chráněná území ČR Jaroslav Hromas Enigma 6 Tajemství nadpřirozených sil Drama v Mers-el-Kebíru Jean Jacgues Antier Strážce majáku Camilla Läckberg Bianka Beatrice Small Omyly v zemi Mayů Erich von Däniken Závěje Tess Gerritsenová Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů Thomas Ritter Umění stát si za svým Robert Alberti, Michael Emmons Lásky princezen Kuronských Dramatické osudy Kateřiny Zahaňské a jejích sester - Otomar Dvořák Poslední sbohem Lee Child Narozeniny Danielle Steel Arcibiskupův noční host Jan Bauer Případ Samorost Pavel Jansa Léta s Hubertem Táňa Kubátová Netušená láska Barbara Cartland Pro děti a mládež: Deník malého poseroutky Jeff Kinney Čtyři a půl kamaráda a poklad na školních záchodech Joachim Friedrich Včelí medvídci zlobí Ivo Houf, Jiří Kahoun Krásní mrtví Summer Eden Maguire Počkej si na zázrak Luděk Stínil Krásní mrtví Phoenix Eden Maguire Kouzelný hrad Výprava do podzemí Thomas C. Brezina Kozí pohádky Ivona Březinová Jiří Žáček dětem Nejkrásnější básničky a pohádky Stefanovy deníky Chuť krve - L. J. S Výpůjční doba: Pondělí: 7:15 11:30 12:00 15:45 Středa: 7:15 11:30 12:00 15:45 Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 Pátek: 9:30 11:30 12:00 18:00 Knihovnice: Pavla Kolářová Tel.: ČRS MO Počátky Vás co nejsrdečněji zve na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY POČÁTKY 2013 konané dne 18. května 2013 na rybníku Káňův v Počátkách. Zajištěno občerstvení, rybí polévka a řízky. Od dubna je opět zahájen sobotní prodej ryb od 8-12 hodin v areálu rybárny informace na 18

19 NOC S ANDERSENEM Stejně jako každý rok se i letos připojila počátecká knihovna k celostátní akci Noc s Andersenem. Zúčastnilo se 19 dětí ve věku od devíti do jedenácti let. Pro děti byl připraven zajímavý a bohatý program složený z různých her, soutěží, hádanek, kvízů a čtení pohádky Malá mořská víla od H. Ch. Andersena. Děti se také zúčastnily soutěže s Igráčkem o Igráčky, kterou pořádala Společnost EFKO, jakožto český výrobce hraček a her. Děti měli společně vymyslet básničku, ve které se měly vyskytovat tato tři slova: Igráček, kniha a Andersen. Jistě mi dáte za pravdu, že se dětem básnička, kterou nazvaly Bláznivý sen, moc povedla. Jako každý rok nesměla samozřejmě chybět před spaním ani noční stezka odvahy, kterou si děti s chutí užily. Tentokrát byla o něco strašidelnější než v předchozích letech tím, že při ní opravdu strašilo. Dvě strašidla nebo spíše dva strašidláci zpestřili Stezku odvahy. Po tomto náročném programu se pak děti s chutí uložily do spacáků se svým oblíbeným plyšákem a po chvilce štěbetání usnuly jako, když je do vody hodí. Druhý den ráno po snídani se dětem rozdaly pamětní listy na letošní Noc s Andersenem a dárkové balíčky, a pak už si pro děti přišli rodiče. Myslím si, že letošní Noc s Andersenem se nám opět pěkně povedla, a že si děti odnesly domů zážitky, na které budou ještě dlouho vzpomínat. Moc děkuji za pomoc při této akci Evě Vichrové a Hance Přesličkové. Knihovnice Pavla Kolářová Bláznivý sen V noci se mi zdál sen, že navštívil mě Andersen. Přinesl si Igráčka, svého malého panáčka. Zapsal jsem sen do knihy a dal jsem si koblihy. Byly sladké jako med, a tak jsem jich snědl pět. Uložil jsem se zase ke spánku a nechal si zdát dál tu pohádku. Igráček malý panáček, šel do knihy malé a tam ve velké hale, viděl draka, který měl na ocasu raka. Byl to jenom sen, byl v něm pan Andersen, teď ještě s drakem bojuje, doufáme, že vyhraje! Autoři básničky: Tereza Přesličková, Kateřina Janů, Tadeáš Smejkal, Jiří Janů, Matyáš Krejza, Tomáš Kyba 19

20 MRKVOVÝ KOLÁČ Ne nebojte se, i když se v koláči opravdu nachází mrkev, je vláčný a výborný. Citronová poleva navrchu jeho chuť ještě podtrhne. Nepoznáte, že v něm je mrkev. Nejprve jsme nafotili a následně ochutnali! Suroviny na těsto 200 g cukr moučka 1 vanilkový cukr 2 vejce 150 ml mléka 150 ml oleje 280 g polohrubé mouky 400 g mrkve 1 prášek do pečiva Citrónová poleva 200g cukr moučka 2 lžíce horké vody 2 lžíce citrónové šťávy NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ POSTUP PŘÍPRAVY Moučkový cukr utřeme s vajíčkem a s vanilkovým cukrem. Pomalu přidáme ostatní ingredience a až nakonec vmícháme nastrouhanou mrkev. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme na 180 C zhruba minut. Záleží na druhu trouby. Utřeme si polevu, kterou rozetřeme na teplý či vychladlý upečený mrkvový piškot. Za recept děkujeme Blance Holubové MRAMOROVÝ KOLÁČ PLNÝ TVAROHU A ČOKOLÁDY Tenhle koláč mě naprosto nadchl. Dalo by se dokonce říci, že neznám lepší spojení než slaďoučký tvaroh s čokoládou, to vše na křehoučkém těstě. Já mám v této chvíli jasno, mramorový koláč peču tento víkend! Suroviny těsto Na formu o průměru 24 cm potřebujete: 100 g hladké mouky 100 g polohrubé mouky 100 g másla nebo kvalitního rostlinného tuku 1 vejce asi 2 3 lžíce studené vody hladkou mouku na podsypávání. Suroviny tvarohová náplň 500 g měkkého tvarohu 250 g zakysané smetany 2 vanilkové cukry 2 3 lžíce cukru krupice 3 vejce 60 g hořké čokolády o obsahu kakaa %. POSTUP PŘÍPRAVY Smíchejte obě mouky, máslo nakrájené na kousky, přidejte vajíčko a vypracujte tužší nelepivé těsto. Podle potřeby můžete přidat trochu studené vody. Hotové těsto zabalte do potravinové fólie a dejte na 30 minut odpočinout do ledničky. Odpočaté těsto vyválejte na plát tenký asi 2 mm, urovnejte ho do koláčové formy, dno propíchejte vidličkou a dejte asi na 10 minut péct na 180 stupňů Celsia. Mezitím si připravte náplň. Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni, odložte ji stranou a nechte zchladnout. Tvarohy smíchejte se smetanou a postupně do nich zašlehejte jedno vejce po druhém, vanilkový cukr a cukr krupici. Polovinu náplně dejte do jiné mísy a smíchejte s vychladlou, ale stále tekutou čokoládou, podle potřeby můžete přidat 2 3 lžíce mléka, aby obě části náplně byly zhruba stejně řídké. Polovinu tvarohové směsi smíchejte s čokoládou. Předpečený korpus vyndejte z trouby, tu stáhněte na 160 stupňů, a pusťte se do plnění. Do středu těsta dejte 2 lžíce bílého tvarohu, na něj dvě lžíce tmavého a takto opakujte, dokud nezpracujete všechen. Jednotlivé vrstvy se pod tíhou těch vrchních rovnoměrně roztečou po celé ploše koláče. Připravený koláč vložte zpět do trouby a pečte ještě asi minut. Hotovo! Náplň vrstvěte od prostředku dvě lžíce světlé, dvě lžíce tmavé. Jde to jako po másle! Vahou horních vrstev se ty spodní rozprostřou po celé ploše koláče. Výsledný efekt koláče je jednoduše dokonalý! Recept nám poslal Petr Dvorský em. Děkujeme! 20

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 914/2015/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 14 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 7. října 2015 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 380/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 22 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 13. dubna 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 27. září pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13)

U S N E S E N Í. 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 27. září pro 13 proti 0 zdržel se 0 (přítomno 13) č.j.: 1035/2016/STAR. U S N E S E N Í 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky ze dne 27. září 2016 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 31. schůze městské rady ze dne 18.11.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.01.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.02.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012

Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Usnesení Rady města Čáslavi ze dne 29. května 2012 Rada města Čáslavi svým usnesením č. 177/2012 ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Refinancování úvěru od Komerční banky, a. s. na

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 10.2.2016 393/20/RM/2016 Kontrola plnění usnesení z 19. schůze RM kontrolu plnění usnesení z 19.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD SLEZSKÉ PAVLOVICE Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha, IČ: 00576093 www.slezskepavlovice.cz, email: obec@slezskepavlovice.cz, tel. 554625670 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více