STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 Brána Vysočiny otevřena Realizační tým Metodik Mgr. Jitka Mrázková Anotace Učitel / Předmět Mgr. Jitka Mrázková/CJL/NEJ Mgr. Ludmila Morkesová/CJL Ing. Marie Šurychová/PRX Ing.Jana Kahounová/ITE Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Projekt Brána Vysočiny otevřena vede k získání poznatků o některých kulturních památkách Vysočiny, konkrétně Kamenice nad Lipou. Projekt vede i k vyuţití nabytých poznatků ke komunikaci v cizím jazyce (v němčině), ţáci mají informovat německého turistu o navštíveném městě. Získané znalosti uplatní v odborných i všeobecných předmětech a v praxi. Vzniklé situace řeší v terénu: organizují program exkurze (časový harmonogram, vyřizování formalit, operativní jednání ). Komunikují v cizím jazyce opakování témat (představit se, seznámit s programem, dopravní prostředky, cestování, prohlídka města, pamětihodnosti, zajímavosti, kultura ). V písemném projevu opakují administrativní styl objednávka, vyplnění cestovního příkazu, potvrzení objednávky, opakují další funkční styly (publicistika, styl umělecký). Cíl dílčího projektu / projektového dne Ţáci se seznámí s historií Kamenice nad Lipou a jeho zámku, s různými zajímavostmi, s osobnostmi, které jsou s městečkem spojeny. Mnohé informace musí sami zjistit při samostatné procházce. Vytvoří prezentaci, která seznámí mladé návštěvníky z německy hovořících zemí s moţnostmi navštívit místo a poznat ho prostřednictvím záţitků, které odpovídají zájmům jejich věkové kategorie. Nejdůleţitějším cílem projektu je uplatnit teoretické znalosti z jednotlivých předmětů prakticky. Realizují exkurzi vyřídí formality, sestaví její program, informují o jejím průběhu nejen texty publicistického stylu v českém jazyce, ale i v němčině. Tak dojde k propojení předmětů CJL, PRX a NEJ. Mezipředmětové vztahy CJL - funkční styly publicistický a administrativní - texty do místního tisku. PRX - zhotovení objednávky dopravy, exkurze na zámku, zjištění nevýhodnějšího způsobu dopravy

2 ITE- elektronické zpracování prezentace NEJ získané znalosti o městečku zpracovány do prezentace v německém jazyce Popis realizace dílčího projektu / projektového dne Ţáci skupiny 4R4NEJ byli seznámeni s projektem začátkem září 2014 a vhodným způsobem motivováni k projektovým činnostem. Rozdělili se do skupin po 2-3 ţácích a opakovali v němčině různé tematické celky (cestování, prohlídka města, doprava a dopravní prostředky, sport ). Jedna ţákyně po absolvování exkurze zpracovala tyto tematické celky do prezentace; tato prezentace se uţ týkala konkrétního místa, které ţáci navštívili Kamenice nad Lipou. Třída 4B, 4AL vypracovala písemné projevy různých funkčních stylů vztahujících se k projektu /publicistika reportáţ, zpráva, styl administrativní objednávka/, v odborných předmětech ţáci obou tříd zpracovali ve skupinkách organizační zajištění exkurze (PRX). Podle potřeby konzultovali přípravu exkurze s učiteli. Konzultace probíhaly individuálně i ve skupinách. Některé výukové materiály dostali ţáci do rukou aţ v den exkurze, aby museli zadané problémy řešit operativně a aby se samostatně dostavili na místo odjezdu. Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne Cíl projektu byl naplněn, ţáci si v praxi vyzkoušeli přípravu celého projektového dne zajištění exkurze vyhledání dopravy a její objednávka, objednání exkurze na zámku a harmonogram celého dne, zjišťování informací o městě a vyplnění pracovních listů, vytvoření textů publicistického stylu. Problémy nevhodné chování některých ţáků během prohlídky zámku, někdy chybné vyplnění pracovního listu, pozdní příchod na místo srazu. Výstupy dílčího projektu / projektového dne Reportáž z průběhu exkurze Prezentace o městě v němčině Harmonogram exkurze Objednávka exkurze na zámku Objednávka autobusu u soukromého dopravce Vyplněný pracovní list Text publicistického stylu do místního Zpravodaje města Kamenice nad Lipou Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne

3 Název dílčího projektu Barvy regionu Mgr. Ludmila Morkesová / CJL Reportáž Co zažili studenti na projektovém dnu? V rámci projektového dne jsme si jeli rozšířit své znalosti do Kamenice nad Lipou. K nezapomenutelným zážitkům určitě patří návštěva zdejšího zámku. A nejen to. Zajímavosti o Kamenicie a okolí, které měla naše skupina zjistit, překvapily i mě, a to jsem zdejší. Naformátováno: Písmo: Tučné Nejprve jsme v zámku navštívili rozsáhlou výstavu angličáků, které by zaujaly hlavně naše tatínky. Dále jsme mohli vidět pečlivě propracované hračky, ať uţ dřevěné nebo plyšové, s kterýma jsme si chtěli všichni hrát, bohuţel cedulka Nedotýkat se! nám v tom zabránila. Po prohlídce zámku jsme se rozdělili do skupin. Naším úkolem bylo odpovědět na otázky týkající se Kamenice a musím se přiznat, ţe některé byly i pro mě neznámé. Například zjistit, kde ţil zdejší vodník, se nám nepodařilo. Naštěstí nám místní poradili. Na splnění úkolů byl časový limit. Všechny otázky jsme měli jiţ zodpovězené, ale tím náš výlet nekončil. Najít začátek stezky Vítězslava Nováka pro mě nebylo nic těţkého. Na stezce nás čekalo 12 informačních tabulí. U kaţdé z nich si naše skupina udělala selfie. Cesta vedla krásnou krajinou. Náš čas neúprosně ubíhal a my jsme měli obavy, abychom to vůbec stihli. K našemu překvapení v cíli nikdo nebyl. Chvíli jsme váhali, jestli jsme opravdu na domluveném místě. Proto jsme volali ostatním a zjistili, ţe místo souhlasí, ale čas na splnění úkolů byl prodlouţen. Komentář [O1]: Co? Kdyţ jsme se po dlouhém čekaní sešli v cíli, shodli jsme se, ţe projektový den byl příjemný. Doufáme, ţe ten další bude minimálně takto vydařený.

4 Kamenicí kříţem kráţem Mezi školní aktivity nepatří pouze seminární práce a referáty, ale také exkurze a poznávací zájezdy, ze kterých si člověk můţe i něco uţitečného odnést. Na jednu takovou exkurzi jsme se společně všechni ţáciy čtvrtého ročníkuy vypraviliy ve čtvrtek 25. září do Kamenice nad Lipou. Nejprve nás čekala prohlídka pozdně klasicistního zámku, který se nachází ve středu města a kde je moţné zhlédnout například expozici uměleckého kovářství. Celá expozice začíná v renesančním sále, který návštěvníka zaujme hlavně svými propracovanými klenbami. Zhruba po dvaceti minutách jsme se přesunuli do další části zámku, kde se nachází studijní depozitář nábytku. Zde si člověk můţe detailně prohlédnout vývoj nábytku a porovnat tak jednotlivá období podleé svého vkusu. Také pro nás byla připravena prohlídka expozice dřevěných hraček, které vytvořili ţáci střední umělecké školy převáţně jako závěrečné práce. Třešničkou na dortu byla výstava miniaturních modelů aut anglické firmy, která jistě upoutala jak studenty, tak studentky. Po ukončení prohlídky jsme se ve skupinkách vydali prozkoumat Kamenici pěkně zblízka, abychom sesbírali odpovědi na otázky, které jsme obdrţeli v zapečetěné obálce. Nejdůleţitější bylo nebát se, komunikovat a najít někoho, kdo zná odpovědi na námi kladené otázky. Ne vţdy se nám poštěstilo zadrţet jedince, který by znal úplně všechny odpovědi, ale díky tomu jsme během chvíle ztratili ostych a nebyl pro nás uţ takový problém kohokoli zastavit a vyzpovídat. Během čtyřiceti minut jsme tak získali skoro všechny odpovědi a mohli jsme se vydat několika kilometrovou stezkou k místuresortu Johanka, kde na nás čekali profesoři, se kterými jsme pokračovali cestou dál aţ k malé obci Pravíkov, kde na nás čekal autobus, který nás dopravil zpátky do Pelhřimova. neobratné souvětí Určitě by podobný výlet mohl být vhodný i pro rodiny s dětmi nebo pro ty, kteří rádi poznávají nová místa.

5 Název dílčího projektu Barvy regionu Mgr. Jitka Mrázková/ NEJ Powerpointová prezentace Kamenice nad Lipou

6 Geschichte, allgemeine Informationen Kamenice nad Lipou (deutsch: Kamnitz an der Linde) ist eine Kleinstadt an dem Fluss Kamenice in der tschechischen Region Vysočina. Geschichte Die Stadt Kamenice entstand um eine vor 1248 durch die Adelsfamilie von Beneschau gegründete gleichnamige Burg. Die unter der Burg liegende Gemeinde erhielt 1348 das Stadtrecht. In den Hussitenkriegen war die Stadt umkämpft, 1462 erhielt sie erweiterte Stadtrechte. Seit 1541 ist der Beiname nad lipou (an der Linde) belegt, nach einer Linde neben der Burg. Diese Burg wurde in ein Renaissanceschloss umgebaut, 1744 barockisiert und dem klassizistischen Zeitgeschmack angepasst. In Kamenice lebte bis zum Zweiten Weltkrieg eine größere jüdische Gemeinde, die von eine eigene Schule unterhielt und 1937/38 die letzte Synagoge auf dem Gebiet der Tschechoslowakei errichten ließ. Die Stadt liegt 563 m über dem Meeresspiegel. Zur Zeit hat sie 3847 Einwohner. Vítězslav Novák war Komponist und Nationalkünstler, er wurde am 5. Dezember 1870 in Kamenice nad Lipou geboren. Sein Geburtshaus Nr. 55 mit einer Gedenktafel befindet sich am Platz. Jetzt ist es das Gemeindeamt. František Vacek Jaroslav Kamenický war Priester, Urheber des Gedichts U panského dvora, das zu einem Volkslied geworden ist. Er wurde am 24. Januar 1806 im Haus Nr. 105, das mit einer Gedenktafel bezeichnet ist, geboren. Er studierte Theologie in České Budějovice, wo er mit dem späteren Dichter F. L. Celakovsky und J. V. Kamaryt bekannt wurde. Nach Einweihung war er als Priester tätig, zuletzt in Blovice bei Pilsen, wo er am 23. März 1869 starb. Vítězslav Novák František Vacek Jaroslav Kamenický

7 Název dílčího projektu Barvy regionu Mgr. Jitka Mrázková/ NEJ Objednávka prohlídky zámku Tereza Čeplová Obchodní akademie Jirsíkova Pelhřimov Ing. Luboš Venkrbec nám. Československé armády Kamenice nad Lipou V Pelhřimově Objednávka prohlídky zámku a muzea v Kamenici nad Lipou Váţený pane Venkrbče, na základě nabídky na internetových stránkách objednávám prohlídku zámku a městského muzea v Kamenici nad Lipou. Exkurze ţáků čtvrtých ročníků obchodní akademie se uskuteční dne 25. září 2014 v počtu 57 studentů se 3 dohlíţejícími pedagogy. Studenti navštěvují studijní obory těchto zaměření: ekonomika, účetnictví, daně; informační technologie a ekonomické lyceum. Prohlídka se uskuteční v předem dohodnutém čase 9:00 h. Poţadujeme prohlídku zámku a muzea s odborným výkladem. Ţádám Vás o potvrzení objednávky. Těšíme se na brzkou spolupráci, s pozdravem Tereza předseda třídy 4. B

8 Název dílčího projektu Barvy regionu Mgr. Jitka Mrázková/ NEJ Harmonogram exkurze Harmonogram exkurze 4. ročníků do Kamenice nad Lipou Zpracovali: Bínová, Soukupová, Veletová 1. Odjezd 8:00 h Sraz studentů mezi kinem Vesmír a obchodní akademií v 7:45 h Odjezd autobusem v 8:00 h Oblečení dle počasí, jídlo a pití, psací potřeby + blok, peníze na vstupy a kapesné dle svého uváţení 2. Návštěva zámku a muzea v Kamenici nad Lipou 8:30 10:30 h Příjezd do Kamenice v 8:30 h Otevírací doba zámku: 10:00 17:00 h (výjimečně lze po dohodě hodinu prohlídky upravit) Moţnost návštěvy: o Zámek Plné vstupné (dospělý) 40 Kč Sníţené vstupné (důchodci, studenti) 20 Kč o Studijní depozitář nábytku Plné vstupné 60 Kč Sníţené vstupné 30 Kč Rodinné vstupné 90 Kč Předpokládaná doba prohlídky jsou 2 hodiny 3. Plnění úkolů souvisejících zejména s českým jazykem a literaturou a všeobecným přehledem 10:30 11:30 h Úkoly zadá Mgr. J. Mrázková Zadané úkoly budou studenti plnit ve skupinách (rozdělí vyučující) K plnění úkolů je nutný foťák, popř. mobilní telefon s foťákem Doba trvání pro splnění úkolů je 1 1,5 h

9 4. Turistická procházka k Resortu Johanka 11:30 12:30 h Resort Johanka se nachází 2 km od Kamenice nad Lipou v klidné a zajímavé lokalitě. Areál resortu nabízí komfortní ubytování, chutné i zdravé stravování s širokou nabídkou vín a vynikající odpočinek ve wellness centru. Rovněţ nabízí také kvalitní wellness procedury a nejrůznější druhy masáţí. Směr procházky: Boţejov Vzdálenost: 3,5 km po modré značce 5. Turistická procházka z Resortu Johanka do Pravíkova 13:00 13:30 h Odchod z Resortu Johanka cca 13:00 h, příchod do Pravíkova cca 13:20 h Moţnost navštívit: Park studií a reflexe Pravíkov Vzdálenost: 1,4 km, čas procházky cca 20 min Odjezd z Pravíkova do Pelhřimova cca v 13:30 h Návrat do Pelhřimova 14:00 h

10 Název dílčího projektu OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV Barvy regionu Mgr. Jitka Mrázková/ NEJ Vyplněný pracovní list Název dílčího projektu / projektového dne Výukový materiál Brána Vysočiny otevřena Mrázková/ CJL Pracovní list úkoly pro skupiny ţáků na exkurzi v Kamenici nad Lipou Poznáváme Kamenici nad Lipou Změněn kód pole Zjistěte informace, které se týkají města na Vysočině Kamenice nad Lipou. Ptejte se obyvatel městečka, informujte se v městské knihovně nebo navštivte městský úřad, kulturní dům, informační středisko či jinou instituci. Váš výzkum doplňte fotografií a vyplňte následující formulář. ÚKOL ŘEŠENÍ Kolik má město obyvatel? Město má 3920 obyvatel ( ) Od kdy do kdy byla Kamenice nad Lipou okresním městem? Ve městě funguje spolek Lípa, čím se zabývá? Podle pověsti bydlel v jednom z rybníků na Kamenicku vodník Klimeš, kde měl své sídlo? Jak se jmenuje kamenické náměstí? Kde se říká mezi hotelama a proč? Zjistěte, co je Triangl. Jak se jmenuje kamenický starosta? Kolik je v Kamenici kašen a kde jsou? Od kterého roku funguje v Kamenici kulturní dům? Kamenice bylo okresním městem od roku 1905 do roku Spolek Lípa je pěvecký sbor. Sídlo měl na Kalichu. Kamenické náměstí se jmenuje náměstí Československé armády. Mezi lékárnou a Lípou, protoţe je zde hotel Lípa a hotel Beseda. Triangl je ochotnické divadlo. Ing. Ivan Pfaur Kašna na Husově náměstí, Kašna na nádvoří zámku, Kašna na náměstí (Českoslov.armády), Kašna v zámecké zahradě, Kašna na kruhovém objezdu. (5 kašen) Kulturní dům funguje od roku 1963.

11 Zapsal: Měkuta, Ďásek, Veleta, Schindlerová, Kotenová, Langová, Kumbár. 3. skupina Naformátováno: Písmo: Times New Roman, 12 b.

12 Název dílčího projektu Barvy regionu Mgr. Jitka Mrázková/ NEJ Článek do Zpravodaje Kamenice nad Lipou Kam na výlet? Přece do Kamenice nad Lipou Naše třída 4. AL z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov se zapojila do projektu Mosty financovaného z ESF. Tajně jsme doufali, ţe se vydáme někam daleko, proto nás trochu mrzelo, ţe projektové aktivity jsou omezené hranicemi Kraje Jihlava. A kdyţ nám paní profesorka oznámila, ţe cílem našeho projektového dne bude Kamenice nad Lipou, připadali jsme si jako malé děti, kdyţ jezdí na výlet na Křemešník. Ve čtvrtek 25. září ráno vyráţíme, cílem je kamenický zámek. Hned v první expozici nás zaujala velká sbírka autíček zvaných angličáky. Vedle ve sklepení je nainstalována výstava velmi unikátních hraček dřevěné a textilní hračky vyrobili studenti uměleckých škol jako své maturitní nebo bakalářské práce. Nadšeně je okukujeme, docela by se nám chtělo chvíli zůstat a trochu si pohrát. V dalších prostorách prohlíţíme expozici uměleckého kovářství a výstavu čedičových sloupů se skleněnými nástavci, jeţ vyvolávají představu jakési dávné keltské svatyně. Kastelán k tomu za doprovodu kytary zpívá irskou píseň a my čerpáme z kamenů pozitivní energii nebo alespoň dobrou náladu. V přístupném depozitáři obdivujeme nábytek od krásných historických kousků z 18. století aţ po velmi bizarní moderní ţidle od předních současných návrhářů, u kterých je občas těţké rozhodnout, jak se na nich vlastně sedí. Na nádvoří zámku potom dostáváme od paní profesorky obálku s pracovním listem. Pětičlenné skupiny se rozběhly po městě, aby zjistily nejrůznější informace z historie i současnosti města. Naší skupině vydatně pomohla paní knihovnice, kterou jsme zcela náhodou oslovili. A pak uţ se vydáváme naučnou stezkou Vítězslava Nováka na Johanku krásnou modřínovou alejí. Autobus na nás čekal v Pravíkově, takţe kilometrů bylo dohromady šest. Nakonec se někteří z nás moţná trochu zastyděli. Známe Chorvatsko a Alpy a Itálii a někteří moţná Egypt nebo Švýcarsko. Ale jak je krásně u nás doma, to zjišťujeme vlastně skoro proti své vůli díky penězům z Evropské unie. Aneţka, 4AL

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily projekt CZ.04.1.03/3.1.15.1/0149 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Příklady a náměty vzdělávání a výchovy k ekogramotnosti.

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku:

Obsah. Obsah. Navštivte nás na Facebooku: Obsah Díky Facebooku můžete navázat kontakt s ostatními účastníky zahraničních pobytů a sdílet s nimi své zážitky. Navštivte nás na Facebooku: Jazykové pobyty v zahraničí Jazykový kurz v zahraničí je nejefektivnější

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Muzeum Konicka vlastní největší sbírku seker v Česku

Muzeum Konicka vlastní největší sbírku seker v Česku květen 2013 Muzeum Konicka vlastní největší sbírku seker v Česku Muzeum řemesel v Konici mapuje historii víc než dvou desítek řemesel, která v tomto kraji fungovala, se může pochlubit největší sbírkou

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA

Cesty ke kariéře MOJE KARIÉRA Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Cesty ke kariéře reg. č. projektu: CZ. 1.07/1.1.01/03.0045 MOJE KARIÉRA Jihlava 2011 2012 OBSAH Obsah... 2 Popis klíčové aktivity... 4 Žákovská portfolia...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogická Studijní program: DPS Studijní obor (kombinace): Pedagogicko - psychologická způsobilost Uplatnění projektového

Více

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání

Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Moţnosti realizace cykloturistiky v procesu vzdělávání Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Sylva

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více