JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH (VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI) Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. OLOMOUC 2007

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatn a použila jen uvedených pramen a literatury. V Olomouci dne

3 Dkuji doc. PhDr. Milen Krobotové, CSc., za odborné vedení práce, poskytování rad a materiálových podklad k práci, ale i uitelm základních škol, u nichž jsem provádla výzkum.

4 OBSAH ÚVOD...6 TEORETICKÁ ÁST O JMÉNECH Rodné jméno PVOD JMEN Obecn ke jménm Typy jmen podle pvodu Slovanský pvod jmen Jména neslovanského pvodu HISTORICKÝ PEHLED VÝVOJE JMEN Období do r Složená jména Krácená jména složená Jednolenná jména Nmecká jména Období od Hypokoristika, píjmí a píjmení Období Vlastenecká jména Církevní postoj k národním jménm Období Období od r Volba jmen Nezvyklá kestní jména TRADICE Dlení roku Advent Tradice a symboly adventu Barbora 4. prosinec Tradice na sv. Barboru Mikuláš 6. prosinec Tradice na sv. Mikuláše v echách Tradice na sv. Mikuláše v nmecky mluvících zemích Lucie 13. prosinec Vánoce Vánoní strom, jeho pvod Vánoní obdarovávání Štpán 26. prosinec Tradice a zvyky na sv. Štpána Ti králové 6. leden Hromnice (Nela) 2. únor Tradice na Hromnice Jií 24. duben Blahoslav 30. duben Václav 28. záí Martin 11. listopad Tradice na sv. Martina v nmecky mluvících zemích...44

5 PRAKTICKÁ ÁST OBECN K PRAKTICKÉ ÁSTI Cíl Charakteristika výzkumu Popis výzkumu Využití výzkumu VÝSLEDKY VÝZKUMU Konfrontace výsledk ze ZŠ Pibyslav s výsledky ze ZŠ Stupkova Nejastjší chlapecká jména Nejastjší díví jména DÍLÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU Spokojenost žák se jmény Spokojenost se jménem ZŠ Pibyslav Spokojenost se jménem ZŠ Stupkova Nejoblíbenjší oslovení Oslovování v rodinném prostedí Oslovování ve školním prostedí Pezdívky Pezdívky ZŠ Pibyslav Pezdívky ZŠ Stupkova PRAKTICKÉ VYUŽITÍ JMEN Práce s našimi nejfrekventovanjšími jmény Využití jmen pi seznamování Jména a naše záliby Jména a oblíbené innosti, vci Využití jmen k motivaním cviením Popletené hlásky Práce s pvodem kestních jmen Využití pranostik v motivaních cvieních Využití jmen v hodinách mluvnice a slohu Vytváení nových jmen Vytváení slov z kestních jmen Fiktivní píjmení Práce s pezdívkami Hry se jmény Písloví, tradice a pranostiky v hodinách slohu Využití jmen v hodinách literatury Kestní jména v rýmech Hry se jmény autor a dl Pranostiky v literární výchov Cviení vhodná pro mluvnici i literární výchovu Shrnutí...80 ZÁVR...81 SEZNAM LITERATURY...83 PÍLOHY ANOTACE

6 ÚVOD Od narození s sebou neseme oznaení, které nás provází celý život, identifikuje nás a jistým zpsobem poznamenává. Ze svého okolí jsem poznala jistou nespokojenost jedinc se svým jménem. Tato skutenost, pedevším zájem o význam kestních jmen a tradic, jejich využití v hodinách eského i nmeckého jazyka, m pivedly k volb tématu diplomové práce. Cílem pedložené práce je nejen seznámení s kestními jmény, ale také s tradicemi, které jsou s nimi spojeny a které se udržují jak u nás, tak také v nmecky mluvících zemích. Výzkum byl realizován na Základní škole v Pibyslavi a na Základní škole Stupkova v Olomouci. Cílem bylo rovnž srovnat výsledky získané na uvedených dvou školách. Nepedpokládáme, že se výsledky obou výzkum budou výrazn lišit, nebo se domníváme, že vtšina žák bude se svým jménem spokojena. Souástí diplomové práce jsou i praktická cviení, týkající se kestních jmen, v menší míe také píjmení. Uvedené námty mohou pispt k poátení i prbžné motivaci v hodinách eského i nmeckého jazyka. Práce s kestním jménem mže obohatit vyuování mateského jazyka, ale také pispt k rozvoji mezipedmtových vztah. Mnoho možností nabízí rovnž spojení pranostik a kestních jmen, nebo i tímto zpsobem lze žákm piblížit tradice spojené napíklad s meteorologickými zkušenostmi našich pedk. Námty vhodných cviení by mohly pispt k navození píjemné atmosféry pi výuce mateského jazyka. Pi shromažování materiál jsme si uvdomovali, že rznost jmen a jejich skrytý význam mohou být velmi zajímavé. Považujeme proto za vhodné, pedat nco z tchto 6

7 poznatk i dtem. Snad všechny žáky bude zajímat význam a pvod jejich rodného jména a poskytne nespokojeným jedincm klí k pijetí vlastního jména. Pehled o nejastjších jménech na zmínných základních školách, o spokojenosti se zpsobem oslovování v rodinném a školním prostedí jsme vypracovali podle odpovdí na jednotlivé položky v dotazníku. Zjiš ovali jsme také, zda uitelé oslovují žáky kestním jménem. Nkterá jména pispla k zamyšlení nad rznými tradicemi, jež jsou souástí nejen našeho folklóru, ale také folklóru v nmecky mluvících zemích. K tmto tradicím jsme zaadili i pranostiky a další cviení. Uvádíme také možnosti využití jmen v hodinách mluvnice, slohu i literární výchovy. Práci jsme rozdlili na teoretickou a praktickou ást. V ásti teoretické vysvtlujeme pojem kestní jméno, jeho pvod a historický vývoj podle jednotlivých významných etap v našich djinách. V ásti praktické jsme se zamili na výzkum jmen, provedený v zim roku 2006 v základních školách v Pibyslavi a Olomouci. Díky vedení školy i ochot uitel jsme mohli na obou výše uvedených školách realizovat náš výzkum. Výsledky provedeného výzkumu jsou znázornny pomocí tabulek a graf, které uvádíme v pílohách. 7

8 TEORETICKÁ ÁST 1 O JMÉNECH 1.1 Rodné jméno Termín rodné (kestní) jméno není v eštin ustálen. Podle názoru Vladimíra Šmilauera, s nímž se mžeme seznámit v úvodu knihy Františka Kopeného Pehled historického vývoje jmen, 1 je úedním termínem jméno. Toto oznaení, zmiované v pedpisech pro matrikáe a v úedních formuláích, vyjaduje jednoznaný termín jen ve spojení se slovem píjmení. Slovo jméno mže být užito v uritých kontextech ve významu pojmenování, název. Nkdy je nazýváno kestním (podle církevního ktu), jindy rodným (dít ho dostane po narození). V kes anských církvích se užívá název kestní jméno (nm. Taufname) odvozené podle kestního obadu, pi kterém se udlovalo. Užívat termínu kestní jméno i v souvislosti s pojmenováním jedinc nepoktných, je podle nkterých znalc, zabývajících se onomastikou, zcela neopodstatnné. Není vhodné ani uplatovat termín osobní jméno. Tento pojem užívá nap. Slovník spisovného jazyka eského a zahrnuje všechny druhy jmen, které nosí jedinec (rodné jméno, píjmení, pezdívky). Podle SSJ jsou osobní jména: Vlastní jména osob (tj. jména rodná a píjmení), id. (v užším smyslu) jména rodná (d. zv. kestní). 2 Osobní jméno vzniklo jako výsledek nutnosti rozlišit jednotlivé leny lidské spolenosti a jeho vývoj i fungování jsou s lidskou spoleností tsn spjaty a bezprostedn závisí na pomrech dané spolenosti. 3 1 KOPENÝ, F. Pehled historického vývoje jmen. 1.vyd. Praha: eskoslovenská akademie vd, Slovník spisovného jazyka eského II. 2.vyd. Praha : Academia, HÁJKOVÁ, E. a kol. Vlastní jméno jako prostedek sociální symboliky. Praha : Univerzita Karlova,

9 V eštin se neujalo ani rozlišení jména podle pozice, jako nap. pední, zadní jméno nebo první, druhé jméno. A jak je tomu u jiných jazyk? V nmin, maarštin a francouzštin vznikl název podle postavení jména ve výpovdi (nm. Vorname - píjmení, ma. utónev - zadní jméno, fran. prénom - jméno - kestní). Zavádí se proto termín rodné jméno, obdobou podle pomru termín kestní list - rodný list. Ale i v tomto pípad vzniknou potíže. Zavedený pojem rodné jméno pokládá Píruní slovník jazyka eského (IV, 732) za synonymum k píjmení. Odtud pešlo toto pojetí i do našich velkých dvoujazyných slovník (familija, Familienname, ). František Kopený doporuuje v knize Prvodce našimi jmény 4 užívat do doby, než se nový význam pln vžije, za rodné vysvtlujícího pídavku (kestní). Trvalé obnovování rodných jmen, ve kterých se mohou odrážet spoleenské pomry doby, kulturní proudy, promny cítní náboženského i národního, vede k odlišení jmen od ddiných píjmení. Jméno, spolu s píjmením, které se ddí zpravidla po otci, se stává úedn platným pojmenováním obana našeho státu. Jméno je souástí každého lovka. Identifikuje ho. Ve vtšin pípad nezáleží na tom, zda užijeme termín rodné nebo kestní jméno, oba plní stejnou funkci, pojmenovat jedince. 4 KOPENÝ, F. Prvodce našimi jmény. 1.vyd. Praha : Academia,

10 2 PVOD JMEN 2.1 Obecn ke jménm Pvod jmen osobních nalézáme ve jménech obecných, tj. oznaení osob, zvíat, vcí, vlastností, inností a stav. Jméno vzniklo jako poteba jedince pojmenovat, individualizovat a odlišit ho od ostatních. Charakterizuje jedince, jeho zaazení do spoleenského života, do pírody, vystihuje jeho skutené, domnlé nebo chtné vlastnosti tlesné i duševní. Ve jmén se mže odrážet vztah k lidem, k pírod, k bohm nebo k bohu, k veškerému okolnímu svtu. Nejprve se u vtšiny národ pojmenovávali jen dosplí lidé, a to pedevším urození, tj. šlechta, vládcové a vojevdci, dti dostávaly jméno obvykle až pozdji. Zpoátku pevládala jednojmennost, postupn se v závislosti na rzných historických, spoleenských a jazykových podmínkách objevila dvoujmennost, pop. i vícejmennost. V následujících kapitolách objasníme tyto termíny a uvedeme typy jmen podle pvodu. 2.2 Typy jmen podle pvodu Podle pvodu dlíme jména do dvou velkých skupin jména slovanského pvodu a jména neslovanského pvodu Slovanský pvod jmen Jsou to pedevším jména pocházející hlavn z období slovanského dávnovku, jež se užívají v naší zemi. Tehdy pevládla tzv. jednojmennost. 10

11 Slovanská jména byla zpravidla vytvoená spojením dvou významových základ. Tímto zpsobem jsou tvoena i jména ek, Germán a píslušník jiných etnických skupin ze spoleného praindoevropského základu. Jde tedy o starobylou tradici indoevropské kultury. Složená slovanská jména, která jsou doložená i v ruštin, polštin, srbochorvatštin a v dalších slovanských jazycích, vyjadují pedevším vznešené pedstavy, pání, výzvy, osudové vštby, touhu po kladných vlastnostech (nap. jméno Vojtch znamená tšitel voje, voják, Vladimír a vládne mír, mírumilovný vládce, Václav více slavný, Ludmila milá lidu, Stanislav staniž se slavným apod.). Jak uvádí M. Knappová v knize Rodné jméno v jazyce a spolenosti 5, jsou nejvíce ze slovanských jmen v eštin zastoupena ta jména, která mají: Substantivní základy oznaující pevážn abstraktní pojmy: kladné jevy, vlastnost: est Ctibor, Ctislav(a), estmír; blah, blaž, blaho Blahomil(a), Blahoslav(a), Blažej, Blažena; vr, víra Vroslava, Vra; mir, mr, sláva, svt Miroslav(a), Jaromír(a), Mirek; slav, sláva Stanislav(a), Slavomír(a); pravda, právo (z obrození) Pravoslav(a), Pravomil(a); krása (z obrození) Krasomil(a), Krasoslav(a); majetek: vlasti, vlastnictví, majetek, panování Vlastimil(a), Vlastislav(a); zlato Zlatomír(a), Zlata, Zlatuše; boh, bož (pvodn š astný údl, bohatství, majetek, bh dárce blahobytu) Bohumil(a), Bohuslav(a), Božídar(a), Bohdan(a); 5 KNAPPOVÁ, M. Rodné jméno v jazyce a spolenosti 1.vyd. Praha : Academia,

12 boj, válku: boj Bohuslav, Záboj; pluk Svatopluk; rat, boj Ratibo, Ratmír; voj, vojsko, bojovník Vojtch, Slavoj, Boivoj, Vladivoj; pírodní jevy: hvzda Hvzdoslav; kvt Kvtoslav(a), Kvta, Kvtuše; ticho Tichomil(a), Tichomír(a); zora Zoroslav(a), Zoran, Zora; osoby: host (pvodn cizinec) Hostislav(a), Hostimil(a), Hostivít; lud, lidé Ludmila, Ludomír(a), Ludoslav; pojmy týkající se duševního života a lidské existence: duch, duš, duše (ze 17. stol.) Duchoslav(a), Dušan(a); mysl Kesomysl, Pemysl; žit, život Žitoslav(a), Žitomír(a). Slovesné základy, djové, oznaující innost související: s bojem, vítzstvím, uchopením moci: bron(i), bránit Branislav(a), Bronislav(a), Branimír; kazi, niit, kazit Kazimír(a); odol, odolat, zvítzit Odolen; vad, obviovat, vadit Vadim; vlad, ovládat, vládnout Vladimír(a), Vladislav(a), Vladan; vrati, vyvracet, zahánt Vratislav(a); s duševním stavem, inností: žel(i), toužit Želmír(a), Želimír(a), Želislav(a); 12

13 s psobením, inností zamenou na další osobu: bud, budit, povzbuzovat Budislav(a), Budivoj; kes(i), budit, kísit Kesomysl; tch, tšit Božetch, Vojtch; s existencí, rstem: by, pibývat, množit se Pibyslav(a); rost, rst Rastislav(a), Rostislav(a); zbýti, pozbýti Zbyhnv, Zbynk, Zbyšek; stoj, stát, pevn držet Stojan, Stojmír; vit, bydlit, sídlit nebo mocný Vitoslav, z nho Vítzslav(a). Adjektivní základy oznaující pevážn kladné, kvalitativní vlastnosti: duševní, charakterové: dobr Dobromil(a), Dobroslav(a); draho Drahomír(a), Drahoslav(a), Drahuše; jar, bujný, pevný, silný Jaroslav(a), Jaromír(a), Jarmil(a); lib, milý, drahý Miloslav(a), Milan(a), Milena, Milada, Miloš; rad, rád Radoslav(a), Radomír(a), Radovan(a), Radko, Radka; svat, silný, mocný, svatý Svatoslav(a), Svatopluk, Svatava; tlesné, vzhledové: bil, bl, svtlý, bílý Bla; ist istoslava; mlad Mladen, Milada; živ Živa, Živan. Píslovené základy oznaují: kvantitativní údaje: vele, velmi Veleslav(a), Velimír(a); bole, více Boleslav(a); více Václav(a), Vnceslav(a), Vnek; 13

14 místo: dále Dalimil, Dalibor; zde, tady Zdeslav(a), Zdislav(a); zpsob: spyti, marn, nadarmo Spytihnv. Zájmenné základy: mj Mojmír; mni, mn Mnislav; sob, se, sob Sobslav(a); vše, všechno Všeslav, Všebor. Jednotlivé sémantické okruhy svdí o rozvinutém myšlenkovém život Slovan v dob vzniku jmen, o jejich bohaté duševní innosti, o existujícím hodnotovém systému, o rozmanitosti abstraktních pojm ve sfée charakterových, duševních i tlesných vlastností, o septí s pírodou. 6 Slovanská jména byla pro denní styk píliš dlouhá, zkracovala se proto asto na domácké podoby, které se v mnoha pípadech osamostatnily, nap. z Radimíra vznikl Radim, ze Sdeslava Sdenk (dnes psaný jako Zdenk), pozdji z Radoslava Radek, z Lubomíra Lubor, z Miloslava Miloš. K oživení a zásti i doplnní zásoby složených jmen došlo v období národního obrození. Tehdy byla podle starých jmen nov vytvoena nap. jména Krasoslav, Sudimír, Mírumil aj. U každé generace lidí se liší obliba jmen. Díve u nás byla jména slovanského pvodu zastoupena ve velkém množství, zatímco v dnešní dob ustupují do pozadí a nahrazují je jména cizí. O tom se pesvdíme v následující kapitole. 6 KNAPPOVÁ, M. Rodné jméno v jazyce a spolenosti 1.vyd. Praha : Academia,

15 2.2.2 Jména neslovanského pvodu Jména neslovanského pvodu tvoí asi % repertoáru užívaných jmen. Tato jména k nám zaala pronikat s rozvojem mezinárodních vztah našich pedk s cizinou, pedevším s píchodem kes anství, dále v dsledku válek, obchodních styk, mocenské politiky a v neposlední ad prostednictvím cizích kulturních vliv. Cizí jména staí echové velmi brzy pizpsobili hláskov i tvarov eštin, krátili je a obmovali stejn jako domácí, a proto cizí pvodní podoba je asto zastena (nap. Jií pochází z eckého Georgios). V souasné dob se u nás užívají cizí jména pvodu hebrejského (biblická), eckého, latinského a nmeckého, v menší míe jména germánská, románská, keltská, orientální aj. Vznikala podobn jako jména slovanská ze jmen obecných a vyjadovala rovnž rzné tlesné nebo duševní vlastnosti, pvod a postavení. asto byla motivována i náboženskými a pírodními pedstavami, pomrem k majetku, k boji apod Hebrejská jména U nás jsou užívána nejen náboženská jména, známá z bible, ale i jména svtská. Jsou to jména jednoduchá, složená i vtná, u kterých se objevují jak náboženské významy, tak i motivy pírodní a motivy oznaující lidské vlastnosti. Mezi hebrejská jména adíme nap. Jakub (druhorozený), Matouš, Matj (boží dar), Adam (pozemš an), Jan (bh je milostiv), Josef (on bh pidá, rozhojní; pidávající), Michal (kdo je jako bh), Daniel (bh je mj soudce), Marta (paní), Anna (milostná, líbezná), Eva (živá, životodárná), Zuzana (lilie), Tamara (datlová palma), Judita, Jitka (židovka), Alžbta (bh je má písaha). 15

16 Nkterá hebrejská jména se k nám dostala i prostednictvím jiných jazyk, nap. Ivan je ruská podoba jména Jan ecká jména Doložená jména jsou pevážn složená (byla užívána hlavn svobodnými eky), bžná jsou i jména jednoduchá (patila pevážn otrokm) oznaující zamstnání i postavení lidí a jejich vlastnosti, nap. Alexandr (obránce muž), Filip (milovník koní), Jií (rolník), Štpán (ovnený, vítz), Irena (mírumilovná), Barbora (barbarka), Kateina (istá, cudná). Jméno Tomáš (dvoje), pvodem z hebrejštiny, se k nám dostalo prostednictvím etiny. Naopak nkterá ecká jména se u nás uchytila prostednictvím jiných jazyk, nap. pes ruštinu (Žofie Sophia, moudrá) a (Vasil Basileus, královský) Románské jazyky Latinská jména, která užíváme, k nám pronikala spolu s kes anstvím. Oznaovala nejastji pvod a rzné duševní i tlesné vlastnosti. adíme k nim jména Marek (bojovník; bojovný), Lukáš (z Lukánie), Klement (vlídný, milostivý), Pavel (malý, skromný), Felix (štastný), Magdaléna (z Magdaly), Beatrice (pinášející štstí), Klára (jasná, slavná) atd. Ženská jména vznikala asto pechýlením z jmen mužských (Julie z Julius, Livie z Livius). Prostednictvím latiny se k nám dostala také jména pocházející z jiných jazyk, nap. pvodu orientálního je Kamil (obtní chrámový služebník). V ím se z pvodní jednojmennosti (Romulus) pes dvoujmennost (Targuinius Superbus) vyvinula u vyšších vrstev mnohojmennost (Marcus Tullius Cicero). K nám však z latiny pronikala jako církevní jen jednotlivá jména. V daleko menší míe než z latiny byla jména pejímána z ostatních románských jazyk: 16

17 * ze španlštiny jsou u nás známá jména jako Elvíra, Manuel(a), Ramon(a), Karmen, Alma, Izabela, Rozita; * z italštiny Alois(ie), František, Bianka, Sandra, Rita, Gina, Rozálie, Neda; * z francouzštiny René, Iveta, Ivona, Nikol(a), Andrea, Denis(a), Simon(a). Jde tedy pedevším o jména ženská, pejatá v dob nedávné Germánská jména Germánská jména jsou jména pevážn nmecká oznaující vládu, sílu, bohatství, boj apod. Pronikala k nám již od nejstarších dob a pinášely je k nám nmecké manželky Pemyslovc, nmetí mniši, pozdji rytíi a kolonisté. Jsou to nejen jména svtc, ale i svtská, složená a obdobná složeným jménm slovanským. Mezi nejstarší germánská jména patí Jindich (pán domu, otiny), Oldich (vládce ddiným statkem), Bedich (mírumilovný vlada). Z pozdjšího období nap. Konrád (smlý rádce), Vilém (ochranou je má vle), Karel (svobodný muž, chlap), Otakar (stežící majetek), Richard (mocný, silný vládce), Adolf (ušlechtilý vlk), Robert (slávou ozáený), Ludvík (slavný bojovník), Rudolf (slavný vlk), Albertvznešený, nádherný, urozený, skvjící se pednostmi), Norbert (slavný Sevean), Hubert (duchaplný, jasného ducha), Otmar (majetkem slavný), Arnold (orlí vládce, silný jako orel), Ervín (pítel cti, pítel vojska), Zikmund (vítzná ochrana, ochránce vítzství), Hedvika (vítzící v boji), Amálie (pracovitá), Hilda (bojovnice), Matylda (silná v boji, mocná bojovnice) Ostatní jazyky Vliv ostatních jazyk se v repertoáru jmen u nás užívaných uplatuje v menší míe. Keltského pvodu jsou nap. jména Alan, Artur, Brigita, Dag, Donald. 17

18 Z maarštiny se k nám v nedávné dob dostalo nkolik jmen, pevážn prostednictvím slovenštiny, jsou to nap. jména Aranka, Ilona, Marika, Tibor, Zoltán, Atila. Došlo také k pronikání jmen orientálních, pedevším vlivem rozšiování mezinárodních vztah, a to i s rozvojovými zemmi, nap. Mohamed, Omar, Aram, Alina, Zeva, Fatima, Lejla. Jména Alfréd, Eduard, Edvín, Osvald, Evelýna k nám byla pejata z anglitiny. Ze severských jazyk se u nás objevují jména Ivar, Olaf, Ralf, Sven, Dagmar, Gréta, Gerda, Ingrid, Helga, Nora aj. Akoli tato jména nepatí u nás mezi nejoblíbenjší a moc se nevyskytují, obohacují soubor našich slovanských jmen. 18

19 3 HISTORICKÝ PEHLED VÝVOJE JMEN V této ásti diplomové práce se budeme vnovat vývoji jmen. Jako všechny skutenosti, mají i jména svou historii a procházely rznými zmnami i obdobími, kdy se mnila jejich oblíbenost. Pro práci jsme využili dlení vývoje našich jmen podle knihy Pehled historických jmen od Františka Kopeného. Ve vývoji jmen lze rozlišit pt období: do charakterizované jednojmenností charakterizované církevními jmény charakterizované pronikáním barokních jmen charakterizované pronikáním národních jmen od charakterizované jmény módními. Pechody mezi jednotlivými obdobími jsou velmi pozvolné. 3.1 Období do r Toto období je charakterizované jednojmenností a jmény slovanskými, dkladn je zpracoval J. Svoboda v knize Staroeská osobní jména a naše píjmení. 7 Volbu jména ovlivovala víra v jeho význam. Jméno se poci ovalo jako dležitá souást osobnosti, ztlesující vlastnosti svého nositele. Dostal-li vnuk jméno po ddovi, mly v nm ožít jeho vlastnosti. Jména mla ochránit ped nepízní osudu, ped smrtí. Byla rozdlena stavovsky. 7 SVOBODA, J. Staroeská osobní jména a naše píjmení. 1.vyd. Praha: Nakladatelství eskoslovenské akademie vd,

20 3.1.1 Složená jména Jedná se o jména vytvoená spojením dvou významových základ. Složená jména píslušela knížecí rodin (Boleslav, Václav, Ludmila, Drahomíra) a šlecht (Budivoj), jednoduchá jména užíval pedevším poddaný lid (Dobroš, Odolen). Základ je v eštin asi 135. Podle J. Svobody jsou nejastjší jména konící se na: slav (-slava): 100 jmen mužských (Jaroslav) a 8 ženských (Jaroslava); mír: 77 mužských (Jaromír); bor (-bora): 51 mužských (Dalibor), 1 ženské (Barbora); mysl: 35 mužských (Pemysl); mil (-mila): 27 mužských (Bohumil), 6 ženských (Bohumila); rad: 30 mužských (Ctirad); voj: 26 mužských (Boivoj) Krácená jména složená Jelikož byla složená jména pro denní použití píliš dlouhá, zaala se krátit a ke zkráceným podobám pistupovaly rzné pípony. Hlavní typy jsou: Rostislav Rost; Svatopluk Pluk; Radomír Radim; Sbyslav Sbych; Sdeslav Sdeš, Sdenk (Zdenk); Dobromil Došek; Pemysl Pek; Budihost Bu Jednolenná jména Vznikla z apelativ 8 a jejich odvozenin. Tato jednoduchá jména užíval pedevším poddaný lid: Baba, Bobr, Rak, Hlava, Stla, Ddoš, Hádek, Nosek, Stromata, Dobr, Chor, Blec, rnek, Hlúpata, Mlado aj. 8 Podstatné jméno obecné. 20

21 3.1.4 Nmecká jména V období do 13. století se objevují i jména cizí, pedevším nmecká, v dsledku poínajících mezinárodních styk upevovaných satky Pemyslovc s cizími ženami. Nmecká jména dostávali také eští knží pi vysvcení: sv. Vojtch pejal jméno svého uitele Adalberta, Jaromír a Zdík nesli jako biskupové jména Gebhart a Jindich. Nmecká jména se dávala pi bimování (Pemysl dostal jméno Otakar). Nejoblíbenjší byla ve staré dob jména Konrád, Bedich, Dtich, Jindich, Oldich. 3.2 Období od Toto období pineslo první vlnu jmen kes anských (Bohuslav, Kišan, Kižan), vedle nichž u nás zdomácnla i kes anská jména cizího pvodu, a to hebrejská (Daniel, Jan, Jakub), ecká (Ondej, Mikuláš, Jií, Petr, eho) i latinská (Pavel, Silvestr, Florián). Kes anská jména se zpoátku vyskytovala jen v klášterech (Radla se jako bevnovský opat jmenoval Anastazius, Mlada jako abatyše Marie), mezi duchovenstvem (biskup Daniel, pvodn Milík; biskup Tobiáš, Jan) a nkterými šlechtici (Beneš, Bartolomj). Ale už r nese jméno Damián obyejný kucha. Jména se rozlišovala na starozákonní (Daniel, Tobiáš), apoštolská (Jan, Ondej), ecká (Mikuláš, eho) a latinská (Silvestr, Florián). S nmeckou kolonizací, zvlášt mstskou, k nám zasáhl evropský proud kultu svatých. Vycházel z Itálie a Francie, byl nesen zvlášt ádem františkánským a dominikánským a snažil se o zvýšení zbožnosti tím, že mezi Boha s andly a vící vkládal vrstvu konkrétních svtc (s tím souviselo uctívání jejich ostatk v chrámech). Tito svtci se stávali ochránci národ (patronem eského národa je sv. Václav, patronem národa nmeckého archandl Michael), patrony krajin (Klatovsko bylo pod ochranou 21

22 sv. Wolfganga), patrony jednotlivých stav, povolání a skupin (Mikuláš kupc, Barbora horník, Jií rytí, Hubert lovc, Anna matek apod.). Pro 14. století, dobu gotickou, je typická druhá vlna kes anských jmen. Jména slovanská ustupují do pozadí, rozšiuje se kult svatých, výrazn upevovaný katolickou církví. lovk si zajiš oval ochranu konkrétního svtce tím, že pijal jeho jméno. Proto se bhem 14. století stalo užívání svteckých jmen samozejmostí, akoli slovanská pímo zakazována nebyla. Od 14. století jsou v naší vlasti nejvíce rozšíena jména Jan, Mikuláš a Petr. Ke jménm Jan a Petr postupn pibývají další apoštolská jména (Ondej, Bartolomj, Tomáš, Jakub, Matj, pozdji i Pavel). Tato jména u nás pevládají v podstat až do 18. století, s rzným kolísáním dobovým i místním. Nejdležitjším jménem se od 15. století stává jméno Jií (vlivem oblíbeného Jiího z Podbrad), od 16. století Adam, a proto ustupují z pedních míst jména Mikuláš a Petr. Podobn je tomu u jmen ženských. Vedle sv. Anny se nacházejí v popedí jména svtic sv. Kateiny a Doroty, propagovaných Karlem IV. V této dob též vznikají kalendáe a zaíná se datovat podle svátk, nap. na sv. Václava (28. záí). V období humanismu a renesance (16. stol.) se stávají znovu oblíbenými stará jména jako Vojtch, Jií. Pod vlivem reformace se k nám dostávají nov i jména starozákonní (Amos aj.). Od 16. stol. se ve vtší míe uplatuje užívání více kestních jmen, nap. Jan Václav (z Lobkovic), Jan Jetich (ze Žerotína). Zpoátku byla dv kestní jména astá jen u šlechty, pozdji se rozšíila k mš anm a k úednictvu, odtud i mezi prostý lid. Na venkov mli lidé nejvýše tyi jména, zatímco u šlechty jich bývalo mnohem více 22

23 (r dostal novorozený hrab Schaffgotsch patnáct jmen, rakouská arcivévodkyn dostala r dvacet jmen, kníže Lichtenštejnska Franz Joseph II. ml tináct jmen, anglický král Eduard VIII. sedm jmen, ti podle pedk, tyi od patron jednotlivých zemí Velké Británie: George Anglie, Andrew Skotsko, Patrick Irsko, David Wales). Více jmény bylo možno získat i více patron ochránc a uctít více píbuzných a kmotr. Z historického pozorování mžeme vyvodit, že se v naší vlasti již více než 600 let užívají se stejnou oblibou nkterá ženská jména (nap. Kateina, Alžbta a nyní znovu populární Anna). Opt se potvrzuje pravidlo, že tzv. módní výstelky ve volb jmen (s nimiž se setkáváme i dnes) a které se snažili propagovat humanisté, nemají dlouhého trvání, nebo obliby u obyvatelstva nedosáhnou Hypokoristika, píjmí a píjmení Vzhledem k malému množství církevních jmen a rstu potu obyvatel vznikla poteba lidi téhož jména rozlišovat. Vytváením domáckých podob, jednak pipojováním rzných oznaení podle místa pvodu, podle jména otcova nebo matina, podle zamstnání, podle rzných znak vznikala tzv. píjmí. Tvoení domáckých podob bylo velmi bohaté (Vašíek, Honzík, Jeník, Pavelka, Beneš, Martínek). Rozmanitá píjmí, nezávazná a nestálá, se postupem doby promovala ve stálá a ddiná, závazná a nemnná píjmení: Palacký (z Palaova), Martin, Maák (syn Máin), Švec, Hlava, Suchý, Sýkora. 23

24 Od 13. stol. se objevují další oznaení osob podle: pvodu (Skalský, Horský, Zlesák) zamstnání (Sedlák, Mlyná, Ková) jména otcova (Janák, Jiroušek, Davídek) jména matina (Maák) vlastností tlesných (Hlava, Kolenatý, Malý) vlastností duševních (Mudra, Zkoumal) pírody (Sýkora, Jedlika). Tvoení píjmení byl dlouhodobý proces, který probíhal od 13. století, postupoval od šlechty do mst a na venkov. Teprve v 18. století za vlády Josefa II. se stává píjmení hlavní složkou jména. Dlíme je podle pvodu, rzných podob, výskytu v rzných oblastech apod. Prbhem asu se píjmení mnila a pibývala nová s píchodem cizího obyvatelstva. Dnes je píjmení samozejmou souástí našeho jména. 3.3 Období Velké zmny pináší v 18. stol. doba barokní, která pináší tetí vlnu kes anských jmen. Podle kultu Panny Marie a sv. Josefa, matky a pstouna Ježíšova, se rozšíila jména Marie a Josef. Mariánský kult byl od rytíských dob velmi silný. Ale jméno Panny Marie se dlouho nestávalo bžným jménem kestním (stedovké Maky, Manky, Machny byly spíše pojmenovány podle Máí Magdalény). Ostych nedovoloval také pijímat jméno Ježíšovo. Teprve doba barokní uinila jméno Marie tak obecné, že se pistoupilo k rozlišování rznými pívlastky: Karmel Panna Maria karmelská, Dolores Panna Maria bolestná, 24

25 Mercedes Panna Maria chránící vykupování otrok atd. Také každá ádová sestra má první eholní jméno Marie, teprve druhé jméno se rozlišuje. Jménu Marie patí v našem kalendái tyi dny. Církevn to jsou Zvstování Panny Marie (25. bezen), Navštívení Panny Marie (2. ervenec), Narození Panny Marie (8. záí), Jména Panny Marie (12. záí). Jméno Josef, pokládané však spíše za židovské, se u nás objevuje ojedinle od 15. století. Jeho rozšíení není závislé jen na vdnosti k císai Josefu II., je už starší. Kult sv. Josefa zavedla ve Španlsku sv. Terezie, odtud se rozšíilo po celé Evrop. U nás se jeho jméno uplatnilo výrazn do druhé poloviny 18. století. Pední místo si jméno Josef udržovalo do nejnovjší doby, i když v míe stále menší. Dsledkem kanonizace nových barokních svtc se u nás také objevují jména Terezie, Karel, František, Antonín. Habsburský rod se stává vzorem tchto jmen. Rozmach mžeme pozorovat také na jménech našich buditel Josef Dobrovský, Josef Jungmann, František Martin Pelcl, Karel Ignác Thám, Antonín Jaroslav Puchmajer. Starší jména (s výjimkou Václav a Jan) Habsburkové potlaují. Neuplatnila se jména jezuitská, Ignác, Xaver a ani jména reprezentovaná neoblíbenými císai, Ferdinand a Leopold. Módními jmény se stávají i ženská jména Karolína, Viktorie, Eleonora, Barbora a pechýlená jména barokních svtc Josefa (Josefína), Františka, Karla, Karolína, Antonie. Pední místa však zaujímají do roku 1790 Anna a Kateina, roku 1815 mezi n vstupuje Mariana, i když obliba tohoto jména rychle klesá Vlastenecká jména Na módu vícejmennosti navazuje zvyk projevit své vlastenectví pipojením národního jména k prvnímu jménu církevnímu. Tato vlastenecká jména propagoval zvlášt dkan 25

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí

Slévárna litiny a hliníku s více než stoletou tradicí 2016 Vážení zákazníci, vážení přátelé, před čtyřmi lety oslavila slévárna ALFE BRNO, s. r. o., sté výročí od svého založení. V roce 1992 jsme začali znovu budovat naši slévárnu. Nestačilo však zúročit

Více

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace

První generace. Druhá generace. Tetí generace. tvrtá generace Stránka 1 První generace 1. Georg Schenk (SYNEK). 2. i. František Schenk. Druhá generace 2. František Schenk. 3. i. Hanes Schenk * 01.01.1688. 3. Hanes Schenk, * 01.01.1688 v Bergstadt (Horní msto u Rýnaova).

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA.

53. TÝDEN PONDĚLÍ. Bohumila ÚTERÝ. Judita STŘEDA. David ČTVRTEK. Silvestr PÁTEK. Nový rok Den obnovy samostatného českého státu SOBOTA. P R O S I N E C 2 0 1 5 / L E D E N 2 0 1 6 53. TÝDEN 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Nový rok Den obnovy samostatného českého státu 2 Karina 3 Radmila, Radomil socha pohanského boha Radegasta

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy...

Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Snad naše malé ohlédnutí za uplynulou sezónou potěší nejen nás samotné, ale i ostatní obdivovatele motocyklové krásy... Děkujeme autorům fotografií za propůjčení jejich snímků Tisk: www.point4me.com Zvláštní

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana.

LEDEN PROSINEC / LEDEN. 52. týden 2010/ týden Pondělí 27 Žaneta. Pondělí 3 Radmila. Úterý 28 Bohumila. Úterý 4 Diana. 52. týden 2010/2011 1. týden 2011 PROSINEC / LEDEN 27 Žaneta 28 Bohumila 29 Judita 30 David 31 Silvestr 1 Státní svátek / Nový rok 2 Karina LEDEN 3 Radmila 4 Diana 5 Dalimil 6 Tři králové 7 Vilma 8 Čestmír

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

vaše obec pro rok 2016

vaše obec pro rok 2016 vaše obec pro rok 2016 BĚHEM LEDNA HLASTE STAVY VODOMĚRŮ NA TEL. ČÍSLE 602 434 058 (MOŽNO ISMS) 1 P Nový rok Bohoslužby na Nový rok s VP a přáním starosty 2 S Karina 3 N Radmila 4 P Diana 5 Ú Dalimil 6

Více

Václava a Miroslav. P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel.

Václava a Miroslav.  P r a ž s k á M. Budějovice. Tel.: Tel. f REKLAMA TISKÁRNA GRAFIKA Václava a Miroslav Vomáčkovi Václava a Miroslav Vomáčkovi P r a ž s k á 3 1 8 676 02 M. Budějovice Tel.: 568 420 485 Tel.: 604 285 369 vendy@vendyatelier.cz 2 Karina 9 Vladan

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita.

Leden pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle. Nový rok. Karina. Dalimil. Diana. Tři králové. Čestmír. Radmila. Vilma. Edita. Loučim 1 Leden 1 0 1 1 Nový rok Karina Vladan 1 Ctirad Zdeněk 0 Robin Radmila Břetislav Diana Bohdana 1 Drahoslav Vladislav Milena Miloš Dalimil Pravoslav Doubravka Zora Tři králové Edita Ilona Ingrid

Více

Leden 2011 / Leden 2011 /

Leden 2011 / Leden 2011 / Leden 2011 / 52. týden Leden 2011 / 1. týden 3 Pondělí Radmila 4 Úterý Diana 5 Středa Dalimil 6 Čtvrtek Tři králové 7 Pátek Vilma 1 Sobota Nový rok 2 Nedělě Karina 8 Sobota Čestmír 9 Neděle Vladan Leden

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona

Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita. Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka Ilona 2013 Leden 2013 06:58-15:07 06:58-15:08 06:58-15:09 06:58-15:10 06:58-15:11 06:58-15:13 1 2 3 4 5 6 06:57-15:14 06:57-15:15 06:57-15:16 06:56-15:17 06:56-15:19 06:55-15:20 06:55-15:21 7 8 9 10 11 12 13

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana

Prosinec. Prosinec. Prosinec. Leden. Leden. Sobota. Leden. Leden. Judita. David. Silvestr. Karina. Radmila. Diana 2009 Pondělí 29. Prosinec Úterý 30. Prosinec Středa 31. Prosinec Čtvrtek 1. Leden Pátek 2. Leden Sobota 3. Leden Neděle 4. Leden Judita David Silvestr Státní svátek, Nový rok Karina Radmila Diana Leden

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové.

1. týden leden pondělí Nový rok. úterý Karina. středa Radmila. čtvrtek Diana. pátek Dalimil. sobota Tři Králové. 1. týden leden 2007 Náves začátkem ledna 2006 Den obnovy samostatného českého státu Nový rok 1 Karina 2 Radmila 3 Tři králové Diana 4 Dalimil 5 Tři Králové 6 Vilma 7 Tak jsme odklízeli sníh 3. 1. 2006

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie.

Prosinec. 1 Iva. 2 Blanka. 4 Barbora. 6 Mikuláš. 8 Květoslava. 5 Jitka. 3 Svatoslav. 9 Vratislav. 15 Radan(a) 16 Albína. 13 Lucie. 10 Julie. Prosinec Iva Blanka Svatoslav Barbora Jitka Mikuláš Ambrož Benjamín Květoslava Vratislav Julie Dana Simona Lucie Lýdie Radan(a) Albína Daniel Miloslav Ester Dagmar Natálie Šimon Vlasta Adam Eva Štědrý

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Zptná vazba: 1x týdn kratší pravopisné cviení/doplovaka, v prbhu ústní

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Základní databáze výrobc v oboru drátenictví

Základní databáze výrobc v oboru drátenictví Základní databáze výrobc v oboru drátenictví Projekt Cechu esko-moravských umleckých dráteník za podpory MK R v roce 2003 Cech esko-moravských umleckých dráteník U Prhonu 23, 170 00 Praha 7 www.sweb/cech-drateniku/

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ 1. Christovová Zuzana 92 Slovensko 0:20.14 827 25 2. Pohlová Barbora 92 Slovensko 0:21.34. 724 22 3. Veselková Karolína 91 N.Ji!ín 0:21.52 710 20 4. Mro!ková Monika 90 Praha

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P05. Po adové íslo: 5. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 16.1.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P05. Po adové íslo: 5. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 16.1. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P05 Po adové íslo: 5. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 4.1. 2012 Datum ov ení: 16.1. 2012 Vzd lávací oblast

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika Výbr z nových knih 2/2010 pedagogika 1. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žák s kombinovaným postižením : monografie / Vanda Hájková (ed.) a kol. Praha : Somatopedická spolenost, 2009

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 04 ÚEDNÍ MAPY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka, Brno 2006

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět

Rozvrh hodin. předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět Rozvrh hodin Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět předmět učebna učebna učebna učebna učebna učebna učebna

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Čtrnáctidenní kalendář 2013

Čtrnáctidenní kalendář 2013 Čtrnáctidenní kalendář 2013 1. týden 2. týden 31.12. Silvestr 7.1. Vilma 1.1. Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok 8.1. Čestmír 2.1. Karina 9.1. LOGOTYP 24PRINT - POZITIVNÍ A Vladan 3.1. Radmila

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017

Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 Čtrnáctidenní kalendář pro rok 2017 / 2. svátek vánoční 26Štěpán 2Karina 27Žaneta 3Radmila 28Bohumila 4Diana 29Judita 5Dalimil 30David 6Tři králové 31Silvestr 7Vilma 1Den obnovy samostatného českého státu,

Více

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé!

KALENDÁŘ 2012. Milí přátelé! KALENDÁŘ Milí přátelé! Dostává se Vám do rukou náš kalendář pro rok. Jsme rádi, že se ho díky sponzorům podařilo vydat a doufáme, že Vás bude úspěšně provázet po celý rok! Žijeme mezi vámi, někteří z nás

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace

4.2. publika ní innost Odborné publikace vydané v rámci projektu: Lucie Bukovská: Asertivní komunikace 4.2. publikaní innost V rámci projektu Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí vznikla ada odborných publikací a leták, které se vztahovaly k pednášeným tématm. Úastníci

Více

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim

MSMO 2014/2015 - Jablunkov. Hodnotící Fotoklub. Brno KMF Jihlava. Rýmařov Kuřim Hodnocený FK MSMO 2014/2015 - Hodnotící Fotoklub 1. Čichoň Tomáš Hříbě 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 21 179 2. Celuch Jaroslav Kubánské intermeco 6 8 5 5 3 5 5 7 4 7 7 62 5 3. Havlíček František Po výstavě 5 3

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil

Leden. 1 Pá Nový rok. Den obnovy samostatného. 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 2010 Leden Poznámka k lednovému obrázku 1 Pá Nový rok Státní svátek Den obnovy samostatného českého státu 2 So Karina 3 Ne Radmila 4 Po Diana 5 Út Dalimil 6 St Tři králové 7 Čt Vilma 8 Pá Čestmír 9 So

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010

Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Pidlení student vedoucím bakaláských prací akademický rok 2009/2010 Studenti jsou povinni se dostavit na termín 1. konzultace stanovený vedoucím bakaláské práce, v pípad individuální konzultace vedoucího

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014

OBEC DĚTMAROVICE. Kalendář do každé rodiny 2014 OBEC DĚTMAROVICE Kalendář do každé rodiny ..... 0 Nový rok Karina Radmila Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan Břetislav Bohdana Pravoslav Edita Radovan Alice Ctirad Drahoslav Vladislav Doubravka

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více