GRAMMATIK: ZAHLWÖRTER - Arbeitsblatt THEORIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAMMATIK: ZAHLWÖRTER - Arbeitsblatt THEORIE"

Transkript

1 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat001 Vypracoval(a), Dne Mgr. Lucie Bartošová, Ověřeno (datum) Předmět Německý jazyk Třída 4.A - KN Téma hodiny Grammatik: Zahlwörter Druh materiálu Pracovní list Anotace Pracovní list se zaměřuje na gramatické struktury číslovek. Pracovní list je rozdělen do dvou částí. V první části je vysvětlena teorie/ tvorba těchto gramatických struktur a ve druhé části jsou tyto gramatické struktury procvičeny a upevněny. GRAMMATIK: ZAHLWÖRTER - Arbeitsblatt THEORIE DAS NUMERALE, DAS ZAHLWORT, DIE NUMERALIEN/NUMERALIA Die Kardinalzahlen = základní číslovky Číslovky 1 12 jsou nesložené Číslovky jsou tvořeny příponou zehn, nepravidelnost je v číslovkách: sechzehn, siebzehn, čtou se pozpátku Desítky přibírají příponu zig, nepravidelnost se objevuje v číslovkách: zwanzig, dreiβig, sechzig, siebzig Stovky tvoříme přidáním hundert k číslovkám 1 99 Tisíce tvoříme přidáním tausend a číslovek Všechny německé číslovky se do čísla píší jako jedno slovo. Číslovky milion a miliarda (včetně číslovek od miliardy výš die Billion, atd.) jsou tvořeny podstatnými jmény ženského rodu a mají v množném čísle koncovku en a píší se odděleně od nižší hodnoty (eine Million vierhunderttausend Leute) Při telefonování a jiném hlášení čísel se pro číslovku dva/dvě místo zwei říká zwo, aby nedošlo k záměně s číslovkou drei Skloňování a používání základních číslovek Číslovka ein-eine-ein má jako jediná v němčině tři rody a všechny 4. pády. Před podstatným jménem se skloňuje jako člen neurčitý (Ich esse nur einen Kuchen, nicht zwei.) Po určitém členu nebo zájmenu má ein tvary jako přídavné jméno (auf der einen Seite), v samostatném užití přibírá v 1. pádu rodu mužského koncovku er a u středního rodu koncovku (e)s Číslovka ein se neskloňuje v časových údajích s výrazem Uhr (Es ist ein Uhr.), ALE: Ich warte hier seit einer Stunde. 1

2 Tvaru eins se užívá při jmenování číslic (eins, zwei, drei, ), při početních úkolech (eins plus zwei ist gleich drei) a v časových údajích bez slova Uhr (Es ist eins.) Číslovky zwei a drei se skloňují ve 2. a 3. pádu, stojí li bez členu. Ve 2. pádu přibírají koncovku er. (Das ist die Arbeit zweier/dreier Brüder.) Stojí li se členem, koncovku nepřebírají (der Erfolg der zwei/drei Sportler). Ve 3. pádě přebírají kocovku en, stojí li samostatně (Sie hat viele Freunde, aber nur mit zweien/dreien ist sie im Kontakt.) Číslovky hundert a tausend jsou nesklonné (mit dreihundert/zweitausend Euro) Číslovky die Million a die Milliarde jsou rodu ženského a skloňují se jako podstatné jméno (Was wird er mit zwei Millionen machen?) Mužského rodu se v Německu a Rakousku užívá u čísel tramvají, autobusů a známek ve škole (Du musst mit dem Zehner fahren. Er ist nicht mit dem Zweier zufrieden.) Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách Množství můžeme uvádět pomocí: 1. Fyzikálních veličin: das Kilo, das Pfund (= 0,5 kg), das/der Meter, der Grad, das/der Liter, usw. 2. Nebo výrazů typu: die Dose, das Stück, die Packung, die Flasche, das Glas, die Schachtel, der Becher, die Kiste, die Tasse, das Päckchen, usw. Podstatná jména tohoto typu (vyjadřující množství nebo míru) mužského a středního rodu stojí po číslovkách větších než jedna v jednotném čísle bez členu a neskloňují se: hundert Gramm Käse, zehn Grad Celsius, vier Stück Kuchen, drei Glas Bier, fünf Meter, zwei Becher Wein, usw. Podstatná jména ženského rodu jsou však v množném čísle: zwei Tassen Kaffee, drei Flaschen Wein, drei Dosen Kakao, zwanzig Kronen, usw. Vyjímku tvoří podstatné jméno Uhr, které se užívá v jednotném čísle: Es ist schon drei Uhr. Podstatná jména následující za označením míry nebo hmotnosti mají nulový člen a stojí v 1. pádě: nepočitatelná látková jména v jednotném čísle (drei Tassen Tee, ich habe 2 Glas Wein bestellt) počitatelná látková jména v čísle množném (zwei Pfund Äpfel, drei Kilo Tomaten, hier stehen 2 Gläser Wein) Příklady: 3 m = drei Meter, 50 m2 = fünfzig Quadratmeter/Meter quadrat, 10 m3 = zehn Kubikmeter/Meter kubik, 100 km/hod = hundert Kilometer in/pro Stunde (v hovorové němčině: hundert Stundenkilometer), 100 g = hundert Gramm, 20 C = zwanzig Grad Celsius, O C = null Grad, 3-/- 3 C = drei Grad minus/drei Grad Celsius unter Null, 3+/+3 C = drei Grad plus/drei Grad (über Null), 18,5 C = achtzehn Komma fünf Grad Celsius Určování času (die Uhrzeit, -en) Die Stunde = hodina jako časový úsek, např. vyučovací hodina (Es dauert eine Stunde.) Die Uhr = hodina při vyjadřování času (Es ist fünf Uhr.) o při určování času je slovo Uhr vždy v jednotném čísle, užívá se ve formálních a oficiálních časových údajích, v běžném hovoru se vynechává u časových údajů od 1 12, ve spojení se Uhr nevypouští (um fünfzehn Uhr) o ve spojení s nach, gegen, etwa se užívá základních číslovek a ne řadových jako v češtině (etwa um drei, nach elf, gegen acht) 2

3 o ve spojení s časovými údaji se užívá jako základní předložka um (Um wie viel Uhr?) o časové úseky: die/eine Stunde (Stunden), eine halbe Stunde, halb, eine Viertelstunde, das/ein Viertel, drei Viertel, die/eine Minute (Minuten) o při oznamování časových údajů používáme slovní obraty s předložkami vor = před, nach = po, in = za Početní úkony a jejich vyjadřování - = minus, weniger substrahieren = odčítat + = plus, und addieren = sčítat X = mal multiplizieren = násobit = durch, dividiert durch dividieren = dělit U číslovek před počítaným předmětem musíme užít tvaru množného čísla sind : Sechs Monate und zwei Monate sind acht Monate. U číslovek bez počítaného předmětu stojí tvar ist : sechs plus zwei ist acht Desetinná čísla Můžeme je vyjadřovat dvěma způsoby: 1. Pomocí výrazu die Komma = čárka, po desetinné čárce čteme čísla po jednom 2. Nebo bez tohoto výrazu Příklady: 0,5 = null Komma fünf, 3,56 = drei Komma fünf sechs, 1,7 L = eins Komma sieben Liter, 12,33 S = zwölf Komma drei drei Sekunden, 6,35 M = sechs Meter fünfunddreiβig (Zentimeter), 2,50 EUR = zwei (Euro) fünfzig, 19,11 EUR = neunzehn (Euro) elf, 0,55 EUR = fünfundfünfzig Cent(s) Procenta (das Prozent, -s, -e) Podstatná jména za údajem v procentech stojí ve 2. pádu: fünfzig Prozent der Männer U látkových jmen je nulový člen: vierzig Prozent Alkohol Údaje v procentech se neskloňují: bei zehn Prozent aller Studenten Pokud je údaj v procentech vyšší než 1, stojí sloveso v množném čísle: Sechzig Prozent der Schüler waren erfolgreich. Die Ordinalzahlen = řadové číslovky V němčině se vyjadřují bud číslicí s tečkou (stejně jako v češtině), nebo slovy. Číslovky se skloňují jako přídavná jména, užíváme je převážně s určitým členem nebo zájmenem. Řadové číslovky se tvoří od základních číslovek 2 19 pomocí te. Užíváme je vždy se členem určitým (der/die/das zweite, sechste, fünfzehnte). Nepravidelné jsou tvary: der/die/das erste, dritte, achte. Číslovka sieben má dva tvary: der/die/das siebte/siebente. Ptáme se na ně otázkou: Der/Die/Das wievielte? = Kolikátý? Od základních číslovek 20 a výše se tvoří řadové číslovky pomocí ste: der/die/das zwanzigste/dreiβigste/hundertste/tausendste U složených číslovek je te a ste připojeno jen k poslední části složeniny: der/die/das dreihundertfünfte, einhunderteinte, einunddreiβigste, achtundsiebzigste Řadové číslovky se chovají při skloňování jako přídavná jména, zpravidla před nimi stojí určitý člen nebo zájmeno: Ich wohne in dem/im dritten/ersten Stock. Das ist meine zweite Diplomarbeit. Jetzt kommt die fünfte Klasse. 3

4 Bez členu stojí řadové číslovky v nadpisech a úředních označeních: erste Lektion, vierter Absatz (= odstavec), dritter Band (= svazek), siebter/siebenter Kapitel Jako součást panovnických jmen se píše řadová číslovka římskými číslicemi, ale když ji vyslovujeme, skloňujeme ji s určitým členem: Karl der vierte = Karl IV. Řadové číslovky se někdy pojí se 3. stupněm přídavných jmen: die zweitgröβte Stadt, die drittbesten Läufer aus Frankreich Pořadí lze vyjádřit i číslovkou základní: in der dritten Lektion = in der Lektion drei, auf der ersten Seite = auf der Seite eins. Při označení hodin a nástupišt se užívá vždy číslovek základních: von Bahnsteig eins, nach drei Uhr Z nesklonného tvaru řadové předložky + zu se tvoří příslovce typu: zu zweit/zu dritt/zu viert Die Kinder schlafen zu fünft in einem Zelt. Datum V datech vždy užíváme řadové číslovky, při udávání letopočtů základní. Na datum dnešního dne se ptáme a odpovídáme: Der wievielte ist heute? Heute ist der fünfzehnte Mai., Den wievielten haben wir heute? Heute haben wir den fünfzehnten Mai. Jinak se datum vyjadřuje nejčastěji předložkou an a 3. pád: An dem (= am) wievielten war es? Wann war es? Es war an dem (= am) dritten März. Er kommt am Dienstag, dem fünfzehnten. Při vyjadřování data můžeme také použít dalších předložek se 3. pádem (seit, von bis, aj.): Seit wann wohnst du hier? Ich wohne hier seit dem zehnten Januar. Wie lange wirst du im Gebirge sein? Ich werde im Gebirge vom zweiundzwanzigsten bis dreiβigsten März sein. Při udávání data v záhlaví dopisů užíváme nejčastěji 4. pád: Brno, den 3. (dritten) Mai 2009 Pro označení desetiletí existuje v němčině nesklonný tvar s koncovkou er: die dreiβiger Jahre/Dreiβigerjahre, in den dreiβiger Jahren/Dreiβigerjahren Letopočty lze psát v němčině bud se spojením im Jahr(e): Im Jahr(e) fünfzig vor Christus = 50 v. Chr., Im Jahr(e) achtundachtzig nach Christus = 88 n. Ch., nebo bez: 1980 ging er zur Schule Zlomky = die Bruchzahl, -en Často užívané zlomky jako jedna čtvrtina a tři čtvrtiny jsou někdy chápány jako jeden číselný výraz a píší se dohromady: einviertel, dreiviertel Rozlišujeme: ein halb = jedna polovina ½, formálně jde o číslovku, užívá se u početních úkonů. Dále halb se může skloňovat jako přídavné jméno, ein halbes Kilo Tomaten, auf dem halben Weg, in einer halben Stunde. die/eine Hälfte = půlka, formálně jde o podstatné jméno. Názvy zlomků se tvoří od řadových číslovek příponou l: der vierte ein V/viertel Příklady: ein D/drittel, ein V/viertel, drei S/sieb(en)tel, vier Z/zwanzigstel, zwei H/hundertstel, ein T/tausendstel, ein halb/eine Hälfte Zlomky se mohou vyskytovat i v podobě podstatného jména, potom se píší s velkým počátečním písmenem: ein/das Drittel, ein/das Viertel, ein/das Zehntel, výjimkou je: eine/die Hälfte PL die Hälften Vyjadřujeme-li množství ve zlomcích, musíme uvést následující podstatné jméno ve 2. pádu množného čísla nebo užít opisu s předložkou von : ein Viertel der Leute/von den Leuten Ve spojení s podstatnými jmény udávajícími míru a množství jsou zlomky nesklonné a píší se s malým počátečním písmenem: Ich kaufe ein viertel Kilo Birnen. Aus drei viertel Aprikosen kann man Obstknödel kochen. 4

5 Ve všech zlomcích se skloňují v čitateli pouze ein a ve jmenovateli halb (jako přídavné jméno), ostatní zůstávají nesklonné: In einer halben Stunde bin ich fertig. Ich brauche nur ein halbes Kilo. Sie waren ein halbes Jahr im Ausland. In einem viertel Jahr/In drei viertel Jahren/in drei viertel Jahr werde ich das Abitur ablegen. Zlomek může tvořit s podstatným jménem složené slovo: eine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde, ein Vierteljahr, ein Achtelliter Wasser Přísudek stojí po zlomcích (s čitatelem větším než jedna) v množném čísle: Drei Viertel der Studenten haben den Test nicht bestanden. Násobné číslovky = die Wiederholungszahlen Násobné číslovky se tvoří od základních a řadových číslovek pomocí přípon. V pozici příslovce se neskloňují (einmal jednou), ale jako přídavná jména ano (dreifache Aufgabe trojí úkol). Násobné číslovky se tvoří několika způsoby: 1.) Základní číslovka + přípona -fach, vyjadřují několikanásobný počet stejných dějů, jevů: einfach, zweifach (= doppelt), dreifach, hundertfach, tausendfach, usw. Tyto číslovky se skloňují jako přídavná jména po přidání koncovky -er, -e, -es. (Das Buch ist in dreifacher Aufgabe erschienen. Den Bericht muss man dreifach abgeben.), jinak zůstávají nesklonnými (Die Tür im Haus ist dreifach gesichert.) 2.) Základní číslovka + přípona mal, vyjadřují zpravidla posloupné opakování dějů, jevů: einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, hundertmal, tausendmal, ich habe es dir doch hundertmal gesagt, usw. tyto číslovky se neskloňují. 3.) Řadová číslovka + přípona mal : das erstemal/das erste Mal/zum ersten Mal/zum erstenmal, das zweitemal/das zweite Mal/zum zweitenmal/zum zweiten Mal, usw. 4.) Číslovky užívané při výčtu: erstens (= za prvé, předně), zweitens (=za druhé), drittens, viertens, zehntens, usw. Druhové číslovky = die Gattungszahlen Druhové číslovky udávají počet různých druhů. Jsou nesklonné a vyskytují se bez členu. Tvoří se: základní číslovka + přípona -erlei (einerlei = jednaké, zweierlei = dvojí/dvojího druhu, dreierlei = trojí/trojího druhu). Výrazy hunderterlei a tausenderlei patří už spíše mezi neurčité číslovky než mezi číslovky druhové. (Sie hatte immer hunderterlei/tausenderlei Ausreden.) Neurčité číslovky Rozlišujeme: ein paar = několik, pár (ein paar Leute), ein Paar = dvě osoby nebo věci, které patří k sobě = pár (das Ehepaar) Neurčité číslovky a neurčitá zájmena od sebe nelze pevně oddělit. Některé můžeme například skloňovat i stupňovat (wenig, viel). Příklady: beide, ein wenig, ein bisschen, ein paar, etwas, einige, genug, halb, mehr(ere), viel(e), wenig(e). Číslovky ein wenig, ein bisschen, ein paar, etwas, genug jsou nesklonné: Ich habe nur ein wenig Zeit. Er ist nur mit ein paar Sachen gekommen.číslovky wenig, viel, stojí-li bez členu, mohou mít sklonný i nesklonný tvar: Ich habe viel/viele Aufgaben. In der Stadt gibt es wenig/wenige Geschäfte. Neurčité číslovky einige, mehrere, viele, wenige se skloňují jako určitý člen.číslovka beide se skloňuje jako přídavné jméno: beide Jungen die beiden Jungen, von/mit beiden Jungen 5

6 von/mit den beiden Jungen, pro střední rod existuje tvar beides = obojí, oboje. Číslovka halb může vyjadřovat i neurčitý počet: Die halbe Stadt war zerstört. ÜBUNG 1. Welches Datum haben wir heute? Heute ist. a) 12. Mai: b) 3. August: c) 7. September: d) 1. April: e) 24. Dezember: 2. Was sind Sie geboren? Ich bin am. a) 11. April: b) 31. März: c) 9. Januar: d) 12. Juni: e) 17. Oktober: 3. Was passt nicht? Eine Antwort ist falsch. Welche? a) Schokolade: eine Tube eine Tafel sein Stück b) Wurst: ein Stück eine Scheibe eine Schachtel c) Essiggurken: ein Glass eine Tüte ein Fass d) Milch: eine Prise ein Glas eine Flasche e) Kartoffeln: ein Sack ein Stück ein Pfund f) Bier: ein Kasten eine Flasche eine Tasse g) Kaffe: eine Kanne eine Tasse eine Flasche h) Butter: ein Stück ein Becher 150 g. i) Salz: eine Prise eine Scheibe ein Päckchen j) Salat: ein Kopf eine Scheibe eine Kiste k) Joghurt: ein Becher ein Glas ein Päckchen l) Pralinen: eine Schachtel 100 g. eine Tafel m) Zucker: ein Stückchen ein Kasten ein Löffel n) Senf: eine Tube ein Glas eine Tüte o) Tee: eine Prise ein Beutel eine Tasse p) Backpulver: eine Messerspitze ein Päckchen eine Dose 6

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Pehled nmecké gramatiky

Pehled nmecké gramatiky Pehled nmecké gramatiky (ureno studentm FSI a FP VUT v Brn) OBSAH Obsah... 2 1. PODSTATNÁ JMÉNA... 5 1.1. len... 5 1.2. Podstatná jména... 5 1.2.1. Skloování podstatných jmen... 5 1.2.2. Tvoení množného

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY NĚMECKÁ

Více

Kurz německého jazyka pro dopravce

Kurz německého jazyka pro dopravce Kurz německého jazyka pro dopravce Mgr. Petr Vavrečka AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 1 Kurz německého jazyka pro dopravce Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2007. Staroměstské

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z německého jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z německého jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z německého jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6..

OBSAH. Úvod.. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list 2.. 7. Pracovní list 3.. 8. Pracovní list 4.. 11. Pracovní list 5.. 14. Pracovní list 6.. OBSAH Úvod.. 2 Pracovní list 1 5 Pracovní list 2.. 7 Pracovní list 3.. 8 Pracovní list 4.. 11 Pracovní list 5.. 14 Pracovní list 6.. 18 Kontakty 2 ÚVOD Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, dostává

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

P e t r B ř e z i n a. C i z o j a z y č n á s a z b a

P e t r B ř e z i n a. C i z o j a z y č n á s a z b a P e t r B ř e z i n a C i z o j a z y č n á s a z b a Pl z e ň 2 0 0 5 c Petr Březina, 2005 Tento dokument je volně šířen výhradně v elektronické podobě ve formátu PDF. Můžete si jej vytisknout pro vlastní

Více

Koníčky a volný čas 14

Koníčky a volný čas 14 Koníčky a volný čas 14 A Sportu zdar! Markus, Chris a Kurt jdou na fotbal a vypravují si o svých sportovních aktivitách. Kurt: Das Fußballspiel beginnt gleich. Warten wir noch auf jemanden? Markus: Ja,

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Jak pracovat se slovníkem

Jak pracovat se slovníkem Heslo je psáno tučně, překlad obyčejným řezem písma. Milch podst. die (-, 0) mléko Tečka pod samohláskou označuje krátký přízvuk, čárka dlouhý přízvuk. Přepis výslovnosti cizích slov je uveden v hranatých

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl.

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl. Pořadové číslo 1-8.r. Název materiálu PŘEDLOŽKY UM, AM, IM Autor Použitá literatura a zdroje Fraus, Plzeň 00, 7-74 sešit Fraus, Plzeň 00, 0-7 Metodika Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8.

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17

Obsah TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 TEST 5 TEST 6 vní pomoc TEST 7 TEST 8 TEST 9 TEST 10 TEST 11 TEST 12 TEST 13 TEST 14 TEST 15 TEST 16 TEST 17 Obsah TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat........................... 7 TEST 2 Doplňte............................................ 8 TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem........................

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice

Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Němčina v poštovnictví finančnictví a logistice Studijní texty a pracovní listy Zuzana Šafránková Kateřina Špilháčková 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování kvality vzdělávání

Více