Řízení letového provozu J1LiiIJ!i1i!!111I IIII České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení letového provozu J1LiiIJ!i1i!!111I IIII 1111111 České republiky"

Transkript

1 Řízení letového provozu J1LiiIJ!i1i!!111I IIII České republiky Výzva k jednánĺ v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením 34 odst. I zákona Č Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před pisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1 0 o ovladače 32 tlačítek Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč IC zadavatele: DIC zadavatele: CZ Obecná internetová adresa zadavatele: Kontaktní osoba: Bc. Tereza Koucká Telefon: Profil zadavatele: DetailZadavatele.aspx? IDZ=73e0befb-9f53-448c-b748-1 f034c285e4c Obsah: 1. Informace o druhu veřejné zakázky 2. Název veřejné zakázky 3. Informace o předmětu veřejné zakázky 4. Zadávací dokumentace 5. Místo a termĺn prvního jednání 6. Jazyk jednání 7. Termín posledního možného jednání 8. Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami 9. Místo pro podáni nabídek 10. Požadavky na způsob zpracování nabídky 11. Zadávací lhůta 12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Strana1 z3

2 1. Informace o druhu veřejné zakázky Předmětná zakázka je zakázkou na dodávky podle ustanovení 8 ZVZ. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, a to z technických důvodů. Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy kjednání V jednacím řízení bez uveřejnění. 2. Název veřejné zakázky Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1O o ovladače 32 tlačítek 3. Informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 32 tlačítkových panelů pro Záložní radiokomunikační podsystém - ústřednu HKSK-10 včetně analogových rozbočovačů/slučovačů frekvencí s příslušenstvím. Instalace bude provedena na zbývajících sektorech ACC, které jsou osazeny pouze 16-ti tlačítkovým voličem. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 takto: Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: , Název kódu CPV: Letištní komunikační systém, Instalace a montáž komunikačních zařízení 4. Zadávaci dokumentace Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 kvýzvě kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění. 5. Místo a termín prvního jednání První jednání proběhne v objektu IATCC, Navigační 787, , Jeneč v týdnu od Jazyk jednání Jednání proběhne v českém jazyce. 7. Termín posledního možného jednání Zadavatel stanovuje termín posledního možného jednání na den Lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami Lhůta pro podání nabídek v souladu s 34 odst. 2 písm. g) ZVZ bude dohodnuta v rámci jednání. Termín otevírání obálek bude stanoven v rámci jednání. 9. Místo pro podání nabídek Uchazeč je povinen doručit nabídku buď osobně do podatelny zadavatele v objektu IATCC Praha, Navigační 787, Jeneč číslo místnosti (v pracovních dnech v úředních hodinách 8:00 14:00) nebo poštou na následující adresu: Rízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, Jeneč k rukám Terezy Koucké. Požadavky na způsob zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat veškeré náležitosti požadované jak v této Výzvě kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění, tak v Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této Výzvě kjednání v jednacím řízení bez uveřejnění. 10. Zadávací lhůta Zadavatel stanovuje ve smyslu 43 ZVZ zadávací lhůtu 6 měsíců. Po tuto lhůtu je uchazeč svou nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutĺ lhůty pro podání nabĺdek. Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy. 11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace: Strana 2 z 3

3 11.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) dle ustanovení 54 písm. d) ZVZ doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie, a to: - písm. a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, - písm. b) předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. - písm. c) předložením kopie oprávnění podle 17 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, konkrétně: oprávnění k vývoji, výrobě, instalaci a opravám technologie dle bodu 3.3 přílohy číslo I k vyhlášce č. 108/1 997 Sb. Přílohy Příloha č. 1 přílohy č. I k Výzvě k jednání vjednacím řízení bez uveřejněni Zadávací dokumentace včetně _/_ Rzeni tetvch0 provozu -. V Jenci dne O\/OZU ČR NAVIGACNt JENE Mg. Petr Fa ředitel Di e plánování a rozvoje letových navigačních služeb Strana 3 z 3

4 Příloha č.1 k Výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1O o ovladače 32 tlačítek Zadávacĺ dokumentace

5 I IIII IIII III IIII IIII RVZJ1419/20 14 Řízení letového provozu České republiky ZADÁVACĺ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Jednací řízení bez uveřejněni Název veřejné zakázky: Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-10 o ovladače 32 tlačítek Zadavatel veřejné zakázky: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, sp.) Navigační Jeneč IČ: DIČ: CZ V Jenči dne 1 Z (ľĺ 7fl14 Mgr. ředitel České repubflky HO F:O!OZU R, SP. DVI7E LNS 1 tr Fa lze plánování a rozvoje letových navigačních služeb Strana 1 z 5

6 Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1O o ovladače 32 tlačítek I. Informace o zadavateli 1.1 Základní údaje Název : Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Sídlo : Navigační 787, Jeneč lc : DIČ : CZ Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze v odd. A, vložce Profil zadavatele: DZ=73e0befb- 9f53-448c-b748-1 f034c285e4c 1.2 Statutární orgán zadavatele Statutárním orgánem zadavatele je Ing. Jan Klas, generální ředitel. Osoba oprávněná k činění právních úkonů v rámci zadávacího řízení je Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje LNS. Osoba oprávněná k podpisu smlouvy je Mgr. Petr Fajtl, ředitel Divize plánování a rozvoje LNS. 1.3 Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou: technických - Ing. Jan Bernatzik, bernatzikans.cz organizačních Bc. Tereza Koucká, kouckaans.cz 2. Předmět plnění veřejné zakázky 2.1 Popis předmětu plněnĺ veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace 32 tlačítkových panelů pro Záložní radiokomunikační podsystém - ústřednu HKSK-10 včetně dodání analogových rozbočovačů/slučovačů frekvencí s příslušenstvím. Instalace bude provedena na zbývajících sektorech ACC, které jsou osazeny pouze 16-ti tlačítkovým voličem. Předmět bude realizován ve 2 etapách: I. Etapa: dodáni analogových rozbočovačů/slučovačů s příslušenstvím II. Etapa: dodání a instalace 32 tlačítkových panelů na pracovištích ACC včetně ověření funkčnosti. Práce budou probíhat v koordinaci s provozní složkou zadavatele. Bližší specifikace viz. Příloha č. I Zadávací dokumentace přílohy či. Smlouva č. 039/2014/IS/083, včetně 2.2 Zadávací dokumentace Informace a údaje uvedené v této Zadávací dokumentaci a její příloze vymezuji závazné požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění veřejné zakázky Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-10 o ovladače 32 tlačítek Etapa 1: nejpozději do Etapa II: nejpozději do Strana2 z 5

7 Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1O o ovladače 32 tlačítek 3.2 Místo plněnĺ veřejné zakázky Místem plnění je objekt zadavatele IATCC Praha, Navigační 787, , Jeneč. 4. Kvalifikace uchazečů Uchazeč je povinen v souladu s 50 ZVZ, v nabídce prokázat splnění kvalifikace požadované ve výzvě kjednání a k prokázání kvalifikace. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Základní požadavky zadavatele Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná (maximální) částka za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů s plněním veřejné zakázky souvisejících a vyčíslena transparentním způsobem v položkovém rozpočtu následujícím způsobem: Č. Cena za I ks Polozka pol. (v Kč) Počet kusů Etapa I. Analogové NF 15 ks. rozbočovače/slučovače 2. Optočleny 187 ks Napájecí destičky pro optočleny - 15 ks. Typ PTT Napájecí destičky pro optočleny - 12 ks. TypSQ Napájecí zdroje pro optočleny - 15 ks DC/DC měnič - 48/24V 6. Cena za první etapu celkem x x Etapa II. 7. Panel 2x16 tlačítek 13 ks 8. Deska DSP 11 ks Instalace kabeláže mezi pracovištěm a ústřednou Storad. x X. 10. Instalace, oživení a odzkoušení X X Projektová dokumentace 1 1. úprava dokumentace skutečného x X provedení Ostatní náklady - certifikační 12 dokument DSU pro ÚCL X x 13. Cena za druhou etapu celkem x x 14 Nabídková cena (prostý součet položek 6 a 13) x x Cena za položku (v Kc) Uchazeč uvede případné ostatní náklady, pokud jsou tyto tvořeny různými nákladovými položkam požaduje zadavatel tyto položky transparentně vyčíslit a zahrnout do nabídkové ceny. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky, za nichž by mohlo dojít k překročení jednotkových nabídkových cen. Snížení jednotkové ceny v průběhu plnění této veřejné zakázky zadavatel připouští. Strana3 z 5

8 Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1 O o ovladače 32 tlačítek 6. Platební podmínky 6.1 Zadavatel nepřipouští platbu předem. Platby budou uskutečněny na základě vystavených faktur daňových dokladů. Platební podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě č. 039/2014/IS/083, která tvoří nedílnou přílohu č. I této Zadávací dokumentace. Veškeré další podmínky budou předmětem jednání. 7. Obchodní podmínky 7.1 Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě č S1083, která tvoří přílohu Č. 1 této Zadávací dokumentace. 7.2 V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce, jaká konkrétní část veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou. Změna subdodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. 7.3 Omezení výše náhrady škody vjakémkoliv směru se nepřipouští. 8. Technické podmínky Technické podmínky ve smyslu 45 ZVZ s ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nestanovuje, předmět veřejné zakázky je definován v Zadávací dokumentaci a její příloze. 9. Nabídka 9.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem Či podpisem uchazeče označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení podle 71 odst. 6 ZVZ. Uchazeč předloží nabídku vjednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem Originál. Všechny listy budou vzájemně spojeny Či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem pro příjem nabídky v elektronické podobě. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v 17 d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (včetně příloh) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Součástí nabídky musí rovněž podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ být: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, tj. podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Strana 4 z 5

9 Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1O o ovladače 32 tlačítek 9.3 Nabídka musí být po obsahové stránce předložena v následující struktuře: o o o o krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou, identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, právní formu, ič, DIČ, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, telefon, fax, ), nabídková cena bez DPH a nabídková cena s DPH) doklady prokazující splnění kvalifikace nabídková cena dle bodu č. 5.1 zadávací dokumentace prohlášení o subdodávkách dle bodu 7.2 zadávací dokumentace o smlouva mezi uchazečem a subdodavatelem (za předpokladu prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele) o seznamy či čestná prohlášení podle 68 odst. 3 písm. a) až c) ZVZ o o vyplněná smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče případné další relevantní dokumenty dle uvážení uchazeče 10. Jiné požadavky V souladu s 34 odst. 4 ZVZ je zadavatel oprávněn dohodnout i jiné podmínky veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve Výzvě kjednání vjednacím řízení bez uveřejnění čiv Zadávací dokumentaci. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci, nestanovuje zadavatel hodnotící kritéria. Přílohy Příloha č. I Zadávací dokumentace - Smlouva č. 039/2014/lS/083, včetně přílohy č.1 Strana 5 z 5

10 Příloha č. I k Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Dokončenĺ rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-IO o ovladače 32 tlačítek Kupní smlouva č s1083, včetně přílohy č.1

11 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: s /2014/RLPCR Kupní smlouva evidenční číslo smlouvy prodávajícího: 1L IIII IIII III IIII IIII RVZj14S2/20 14 Řízení letového provozu České republiky Ku pni smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) (dále Jen smlouva ) 1. Smluvní strany Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem: Navigační 787, Jeneč zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, ředitelem Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb kjednání ve věcech technických: Ing. Jan Bernatzik IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČSOB Praha 5, SWIFT kód: CEKOCZPP zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771, (dále jen kupující ) a TECHNISERV, spol. s r.o. se sídlem: Baarova 231/36, Praha 4 Korespondenční adresa: Moskevská 86, Praha 10 K projednání a uzavření této smlouvy o dílo oprávněný: p. Petr Svagr, jednatel Ostatní osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: ing. Michal Šulc IČO: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku u MěS v Praze v odd. C, vložce 5239 Bank. spojení: KB Praha, číslo účtu: (dále jen prodávající ) (kupující a prodávající rovněž smluvní strany ) 2. Předmět smlouvy 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě specifikovaným v či. 3 této smlouvy, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu sjednanou v Čl. 4. této smlouvy. Stránka I z 6

12 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: s1083 evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva 3. Předmět koupě 3.1. Předmětem koupě je dodání a instalace 32 tlačítkových panelů pro záložní radiokomunikační podsystém- ústřednu HKSK-10 včetně dodání analogových rozbočovačů! slučovačů frekvencí s příslušenstvím dle technické specifikace předmětu koupě, která je uvedena v příloze č. I smlouvy (dále také předmět koupě) Předmět koupě bude dodán ve dvou etapách: I. etapa: dodání analogových rozbočovačů! slučovačů frekvencí s příslušenstvím, 2. etapa: dodání a instalace 32 tlačítkových panelů na pracovištích ACC včetně ověření funkčnosti Smluvní strany berou ve smyslu 2095 občanského zákoníku na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající odevzdává předmět koupě kupujícímu jako nový bez jakýchkoliv vad či opotřebení.] 3.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě se převádí touto smlouvou převzetím předmětu koupě kupujícím. 4. Kupnĺ cena a její splatnost 4.1. Kupní cena za předmět koupě (dále jen kupní cena) je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí celkem [*] _ Kč (slovy: [*] korun českých) Kupní cena rozdělená dle etap činí: 1. etapa Kč (bez DPH) 2. etapa Kč (bez DPH 4.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě do místa plnění Ke kupní ceně bude účtována příslušná sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH) Kupní cena uvedená v odst. 4.1 této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena pevná. Jakékoliv změny kupní ceny mohou být provedeny výhradně písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, přičemž musí být dodržen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVI) Kupní cena je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu doručena faktura - daňový doklad prodávajícího obsahující (i) náležitosti daňového dokladu podle platného obecně závazného právního předpisu, a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Daňový doklad faktura musí být zaslána na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy Právo prodávajícího vystavit fakturu (daňový doklad) vzniká ke dni odevzdání předmětu koupě kupujícímu na základě předávacího protokolu o předání předmětu koupě Kupující má právo daňový doklad fakturu prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu faktuře odkaz na číslo této smlouvy, (Iii) není-li připojena kopie předávacího protokolu. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu faktury kupujícímu Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu faktury kupujícím se rozumí odeslání částky v příslušném daňovém dokladu faktuře požadované ve prospěch bankovního účtu prodávajícího V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle této smlouvy. Stránka 2 z 6

13 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:039i2014ilsi083 evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva 5. Místo a čas plnění 5.1. Předmět koupě bude dodán kupujícímu takto: I. etapa do , 2. etapa do Prodávající se zavazuje písemně vyzvat kupujícího k převzetí předmětu koupě nejméně tři (3) pracovní dny předem. Přejímajícími za kupujícího jsou: Ing. Jan Bernatzik a Ing. Václavík Prodávající kupujícímu předmět koupě odevzdá společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou Prodávající je povinen předmět koupě zabalit nebo opatřit obalem pro přepravu, a to tak, jak je obvyklé v daném případě. 6. Předání a převzetí předmětu koupě 6.1. Prodávající splní svůj závazek předáním a převzetím předmětu koupě kupujícím, což bude potvrzeno protokolem o řádném předání a převzetí předmětu koupě, který podepíší obě smluvní strany, a to v každé etapě Případné vady předmětu koupě zjištěné kupujícím při předání je prodávající povinen odstranit ihned po ohlášení kupujícím Předávací protokol ke každé etapě bude obsahovat výčet případných vad předmětu koupě, nebo prohlášení, že předmět koupě je bez vad a bude podepsán oběma smluvními stranami. 7. Nebezpečí škody 7.1. Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právní bezvadnost předmětu koupě a za skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušeno žádné právo či povinnost prodávajícího nebo oprávněné zájmy jiných osob V případě, že jakákoliv jiná osoba uplatní nárok proti kupujícímu z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi kupujícím a jinou osobou kupujícímu vzniknou. Dále se prodávající zavazuje nahradit kupujícímu veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění autorských nároků vůči kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou a to v plné výši bez jakéhokoliv omezení Nebezpečí škody přechází na kupujícího po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 8. Záruka a odpovědnost za vady 8.1. Prodávající poskytne na předmět koupě záruku v délce třicet šest (36) měsíců od protokolárního předání předmětu koupě kupujícímu, tj. od předání 2. etapy. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý ke smluvenému účelu, jinak k účelu obvyklému a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou zejména: funkčnost a bezporuchovost Kupující má právo oznámit prodávajícímu zjištěné vady předmětu koupě. Oznámení vady předmětu koupě je možné učinit em nebo telefonem. Telefonické oznámení musí být následně potvrzeno písemně em Smluvní strany si sjednaly a souhlasí, že kupující má v případě výskytu vady předmětu koupě v záruční době právo dle své volby požadovat odstranění vady dodáním nové věci Stránka 3 z 6

14 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: ls1083 evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva bez vady nebo dodáním chybějĺcí věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny a právo od této smlouvy odstoupit Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady dle požadavku kupujícího v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může Od této smlouvy odstoupit Záruční doba podle této smlouvy bude přerušena a prodloužena o dobu potřebnou k odstranění vady či o dobu, kterou si vyžádá poskytnutí bezvadného plnění. Rozhodujícím datem je datum oznámení vady prodávajícímu a datum předání bezvadného předmětu koupě V případě, že prodávající nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v této smlouvě, je kupující oprávněn sám odstranit vadu předmětu koupě nebo sjednat její odstranění třetí osobou. Takto vzniklé náklady spojené s odstraněním vady nese prodávající Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku Odpovědnost za právní vady předmětu koupě nese prodávající a tato odpovědnost není omezena záruční dobou, sjednanou v této smlouvě. 9. Smluvnĺ pokuty a úroky z prodlení 9.1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění sjednaný v článku 5 této smlouvy (u obou etap), je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny uvedené v článku 4 této smlouvy za každý započatý den prodlení V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv řádně vystavené faktury, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení V případě porušení článku 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, této smlouvy je kupující oprávněn požadovat a prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení této smlouvy V případě nesplnění povinnosti dle bodu 10.6 níže uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to vedle náhrady škody, kterou nesplněním předmětné povinnosti kupujícímu způsobil. Tato pokuta je splatná dnem následujícím po uplynutí lhůty pro předložení seznamu Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Všechny smluvní sankce uplatněné dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně povinné. Ujednání o úroku z prodlení a smluvních pokutách zůstávají případným odstoupením od této smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti této smlouvy Uplatněním smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. 10. Ostatní ujednání Prodávající je povinen předmět koupě zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Prodávající je odpovědný za škodu způsobenou vadným balením Prodávající prohlašuje, že předmět koupě v souladu s předpisy, které se na daný předmět koupě vztahují. Stránka4z6

15 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:039i2014ilsi083 evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy respektovat podmínky bezpečnostního referátu kupujícího ohledně režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky kupujícího Prodávající prohlašuje, že realizací této smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob a prodávající má právo dodat kupujícímu předmět koupě a převést na kupujícího veškerá práva s tím spojená s ohledem na autorská práva. Veškerá odpovědnost z tohoto vyplývající jde k tíži prodávajícího, který odpovídá za škodu způsobenou porušením tohoto ustanovení Uveřejňování Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinen zveřejnit tuto smlouvu a související informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVi). Kupující neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství dle 504 občanského zákoníku a důvěrných informací dle 1730 občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého předpisu L 17, budou-li takto výslovně označeny. S ohledem na tyto skutečnosti nebude kupujícĺm zveřejněna příloha č. I této smlouvy. Prodávající bere dále na vědomí, že kupující je povinným subjektem podle zákona č Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Bezpečnost v civilním letectví Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachováni bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Prodávající nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy Subdodavatelé V případě, že prodávající bude plnit prostřednictvím subdodavatelů, zavazuje se předložit kupujícímu seznam subdodavatelů (dále jen seznam), jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny. Tento seznam předloží nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. U subdodavatelů, kteří mají formu akciové společnosti, přiloží prodávající rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií nesmí být starší než 90 dnů přede dnem předložení seznamu. 11. Vyšší moc (vis major) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři (3) po sobě jdoucí kalendářní měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení. Stránka 5 z 6

16 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:039/201411s1083 evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva 12. Závěrečná ustanovení Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě dodatku ktéto smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást a jsou jimi: Příloha č. 1: Bližší technická specifikace a kalkulace ceny Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) V Jenči dne [*] kupující R[zeni letového provozu Ceské republiky, státní podnik [*] V[*]dne[*] prodávající [*] Stránka 6 z 6

17 Řízení letového provozu České republiky I lilii II IIII IIII IIIII IIII IIII RVZ/1422/ členové komise pro otevírání obálek H Váš dopis zn. / dne: Naše Zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: V Jenči dne: RVZJ1422/14 T. Koucká fl Jmenování komise pro otevĺrání obálek k veřejné zakázce.dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-1O o ovladače 32 tlačítek V souladu s 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jmenuji s účinností ode dne podpisu komisi pro otevíráni obálky na realizaci zakázky Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-10 o ovladače 32 tlačítek v tomto složení: Člen komise 1 ] Náhradník J ZOÚ Bc. Tereza Koucká DPLR/OPVZ/RVZ Marcela Šomková DPLR/OPVZ/RVZ Ing. Ljuba Slavíková DPERFIN/SFIN/CO Ing. Ivona Schindlerová DPERFIN/SFINICO Ing. Jan Bernatzik DPLRISRPIIOPM Ing. Milan Gajda DPLR/SRPI/OPM Robert Zücker DPLR/SRPI/OINV Ing. Zdeněk Václavík DPLR/SRPI/OINV Členové i náhradníci komise pro otevírání obálek jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. S pozdravem ředite Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb Řizení letového provozu České republiky, státni podnik Navigačni Jeneč Zapa. V obchodnlm rejstřiku ved. u MěS v Praze v odd. A, vložce Bankovni spojeni: ČSOB Praha 5, č.ú /0300 lč: DIČ: C Držitel certfikátu jakosti ISO 9001:2008

18 ŠL I IIII IIII IIII LI lilii IIII IIII RJz/33 í 0/2014 Řízení letového provozu České republiky Zadavatel: Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik, se sídlem Jeneč, Navigační 787, PSC: , IC: , zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl A, vložka Veřejná zakázka: Dokončení rozšíšení stávající VCS ústředny HKSK-10 o ovladače 32 tlačítek dle výzvy k jednáni ze dne PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLKY S NABÍDKOU ZE DNE dle 73 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Přítomní členové/náhradníci komise pro otevírání obálky Jméno a příjmení člena/náhradníka komise 1. Bc. Tereza Koucká 2, Ing. Milan Gajda 3. Ing. Ljuba Slavíková 4. Robert Zücker Otevírání obálky proběhlo cine v sídle zadavatele. Komise otevřela obálku s nabídkou společnosti TECHNISERV, spol. s r.o., Baarova 231/36, Praha 4, , IC: , DIC: CZ , která byla zadavateli domčena dne v 13:55 hod. a konstatovala že: 1) Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 2) Nabídka je podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 3) Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 4) Nabídková cena za dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-10 o ovladače 32 tlačítek činí Kč bez DPH. Závěr: Jednání komise bude pokračovat posouzením splnění kvalifikačních předpokladů. V Jenči dne Podpisy všech přítomných čf nů/náhradníků komise pto otevírání obálek Jméno a příjmení člena komise Podpis člena komise / 1. Bc. Tereza Koucká 2. Ing. Milan Gajda 3. Ing. Ljuba Slavíková 4. Robert Zücker L

19 I lilii II IIII IIII III RVZ3 364/2014 III Řízení letového provozu České republiky ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Podle 80 odst. I zákona č Sb., o veřejných zakázkách (dále též zákon) 1. Evidenční číslo veřejné zakázky: 341 1/020/14 2. Název veřejné zakázky: Dokončení rozšíření stávající VCS ústředny HKSK-10 o ovladače 32 tlačítek 3. Identifikační údaje o zadavateli bchodní firma! název! jméno, příjmení zadavatele Sídlo! místo podnikánílbydliště zadavatele Jméno(-a) a příjmení osoby ; oprávněné jednat jménem zadavatele Řízení letového provozu České republiky, státnĺ podnik Navigační 787, Jeneč Mgr. Petr Fajtl 4. Seznam posuzovaných nabídek Poř. Č. Obch. firma nebo název lč DIČ Datum Čas podání uchazeče podání nabídky nabídky 1. TECHNISERV, spol. s r.o CZ :55 hod. 5. Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny Číslo nabídky - Ze FirmalDůvod pro vyřazení nabídky zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky. 6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění V souladu s 79 odst. 6 neprovedla komise hodnocení nabídek, nebot by hodnotila nabídku jediného uchazeče. Clenové komise se jednohlasně shodli na tom, že nabídka společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. zcela splnila veškeré zákonné požadavky i požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a proto bude zadavateli doporučeno rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. -Strana1 z2-

20 7. Konečné pořadí nabídek Pořadí Obchodní firma! název! jméno, příjmení dodavatele! zájemce 1. TECHNISERV, spol. s r.o. 8. Složení komise a podpisy členů komise jméno a příjmení člena/náhradníka vlastnoruční podpis,iena komise komise 1. Bc. Tereza Koucká 2. Ing. Milan Gajda 3. Ing. Ljuba Slavíková 4. Robert Zucker / ĺ 9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla předána zadavateli dne? 7 Ů Jménoa příjmení osoby oprávněné Jednat Jménem zadavatele Mgr. Petr Fajtl Podpis oprávněné osoby zadavatele Razítko zadavatele -Strana 2z2-

21 předpisů (dále jen občanský zákoník ) České republiky uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších Ku pni smlouva Řízení letového provozu Stránka I z 6 předmětem koupě specifikovaným v Čl. 3 této smlouvy, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě, a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí prodávajíclmu kupní cenu sjednanou v Čl. 4. této smlouvy Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá věc, která je 2. Předmět smlouvy (kupující a prodávající rovněž smluvní strany ) (dále jen prodávající ) TECHNISERV, spol s r.o. Bankovní spojení: KB Praha, číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku u MěS v Praze v odd. C, vložce 5239 DIČ: CZ ICO: Korespondenční adresa: Moskevská 86, Praha 10 Ostatní osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: ing. Michal Sulc K projednání a uzavření této smlouvy o dílo oprávněný: Ing. Lubomír Hezina, jednatel se sídlem: Baarova 23 1/36, Praha 4 a (dále jen kupující) Bankovní spojení: ČSOB Praha 5, SWIFT kód: CEKOCZPP DIČ: CZ ICO: kjednání ve věcech technických: Ing. Jan Bernatzik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771, se sídlem: Navigační 787, Jeneč Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, ředitelem Divize plánování a rozvoje letových navigačních služeb 1. Smluvní strany (dále jen smlouva) evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:039/2014ilsi083 14sIo14IRLPcR Kupní smlouva evidenční číslo smlouvy prodávajícího: lilii I II IIII IIII lilii! III IIII IIII RVZ/

22 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:o39i2o14ilsio 83 Kupní smlouva evidenční číslo smlouvy prodávajícího: 3. Předmět koupě 3.1. Předmětem koupě je dodání a instalace 32 tlačítkových panelů pro záložní radiokomunikační podsystém- ústřednu HKSK-10 včetně dodání analogových rozbočovačů! slučovačů frekvencí s příslušenstvím dle technické specifikace předmětu koupě, která je uvedena v příloze č. I smlouvy (dále také předmět koupě ) Předmět koupě bude dodán ve dvou etapách: 1. etapa: dodání analogových rozbočovačů! slučovačů frekvencí s příslušenstvím, 2. etapa: dodání a instalace 32 tlačítkových panelů na pracovištích ACC včetně ověření funkčnosti Smluvní strany berou ve smyslu 2095 občanského zákoníku na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že prodávající odevzdává předmět koupě kupujícímu jako nový bez jakýchkoliv vad či opotřebení Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě se převádí touto smlpuvou převzetím předmětu koupě kupujícím. 4. Kupní cena a její splatnost 4.1. Kupní cena za předmět koupě (dále jen kupní cena ) je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1 990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí celkem ,00 Kč bez DPH (slovy:dvamilionysedmsetpadesátdevěttisíctřistasedmdesát korun českých) Kupní cena rozdělená dle etap činí: 1. etapa 2. etapa 4.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu koupě do místa plnění Ke kupní ceně bude účtována příslušná sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) Kupní cena uvedená v odst. 4.1 této smlouvy je sjednána smluvními stranami jako cena pevná. Jakékoliv změny kupní ceny mohou být provedeny výhradně písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, přičemž musí být dodržen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVi ) Kupní cena je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy byla kupujĺcírnu doručena faktura - daňový doklad prodávajícího obsahující (i) náležitosti daňového dokladu podle platného obecně závazného právního předpisu, a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Daňový doklad faktura musí být zaslána na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy Právo prodávajícího vystavit faktury (daňové doklady) vzniká ke dni odevzdání předmětu koupě po příslušných etapách kupujícímu na základě předávacích protokolů o předání předmětu koupě Kupující má právo daňový doklad fakturu prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení sjeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu faktuře odkaz ria číslo této smlouvy, (iii) není-li připojena kopie předávacího protokolu. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu faktury kupujícímu Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu faktury kupujícím se rozumí odeslání částky v příslušném daňovém dokladu faktuře požadované ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Stránka 2z6

23 evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.: s1083 evidenční číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva 4.9. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle této smlouvy. 5. Místo a čas plnění 5.1. Předmět koupě bude dodán kupujícímu takto: 1. etapa do , 2. etapa do Prodávající se zavazuje písemně vyzvat kupujícího k převzetí předmětu koupě nejméně tři (3) pracovní dny předem. Přejímajícími za kupujícího jsou: Ing. Jan Bernatzik a Ing. Václavík Prodávající kupujícímu předmět koupě odevzdá společně s doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou Prodávající je povinen předmět koupě zabalit nebo opatřit obalem pro přepravu, ato ták, jak je obvyklé v daném případě. 6. Předání a převzetí předmětu koupě 6.1. Prodávající splní svůj závazek předáním a převzetím předmětu koupě kupujícím, což bude potvrzeno protokolem o řádném předání a převzetí předmětu koupě, který podepíši obě smluvní strany, a to v každé etapě Případné vady předmětu koupě zjištěné kupujícím při předání je prodávající povinen odstranit ihned po ohlášení kupujícím Předávací protokol ke každé etapě bude obsahovat výčet případných vad předmětu koupě, nebo prohlášení, že předmět koupě je bez vad a bude podepsán oběma smluvními stranami. 7. Nebezpečí škody 7.1. Prodávající prohlašuje a odpovídá kupujícímu za právní bezvadnost předmětu koupě a za skutečnost, že uzavřením této smlouvy není porušeno žádné právo či povinnost prodávajícího nebo oprávněné zájmy jiných osob V případě, že jakákoliv jiná osoba uplatní nárok proti kupujícímu z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s touto smlouvou, zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu účinnou pomoc a uhradit mu veškeré náklady, které v souvislosti se sporem mezi kupujícím a jinou osobou kupujícímu vzniknou. Dále se prodávající zavazuje nahradit kupujícímu veškeré vzniklé škody, které mu vzniknou v důsledku uplatnění autorských nároků vůči kupujícímu v souvislosti s touto smlouvou a to v plné výši bez jakéhokoliv omezení Nebezpečí škody přechází na kupujícího po jednotlivých etapách po podpisu předávacího protokolu příslušné etapy oběma smluvními stranami. 8. Záruka a odpovědnost za vady 8.1. Prodávající poskytne na předmět koupě záruku po jednotlivých etapách v délce třicet šest (36) měsíců od protokolárního předání předmětu koupě kupujícímu, tj. od předání příslušné etapy. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý ke smluvenému účelu, jinak k účelu obvyklému a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou zejména: funkčnost a bezporuchovost Kupující má právo oznámit prodávajícímu zjištěné vady předmětu koupě. Oznámení vady předmětu koupě je možné učinit em nebo telefonem. Telefonické oznámení musí být následně potvrzeno písemně em. Stránka 3 z 6

24 odstranění vady či o dobu, kterou si vyžádá poskytnutí bezvadného plnění. Rozhodujícím 8.5. Záruční doba podle této smlouvy bude přerušena a prodloužena o dobu potřebnou k koupě v záruční době právo dle své volby požadovat odstraněni vady dodáním nové věci slevu z kupní ceny a právo od této smlouvy odstoupit. odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady dle požadavku kupujícího v přiměřené lhůtě či oznámí-li slevu z kupní ceny, nebo může od této smlouvy odstoupit. kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou 8.3. Smluvní strany si sjednaly a souhlasí, že kupující má v případě výskytu vady předmětu 8.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného Stránka4z Prodávající je povinen předmět koupě zabalit tak, aby při běžných podmínkách přepravy, Prodávající prohlašuje, že předmět koupě v souladu s předpisy, které se na daný předmět škodu způsobenou vadným balením. koupě vztahují. manipulace a skladování byl řádně chráněn před poškozením. Prodávající je odpovědný za 10. Ostatní ujednání 9.4. V případě nesplnění povinnosti dle bodu 10.6 níže uhradí prodávající kupujícímu smluvní 9.6. Všechny smluvní sankce uplatněné dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních 9.7. Uplatněním smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu povinen zaplatít prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. povinné. Ujednání o úroku z prodlení a smluvních pokutách zůstávají případným pokutu ve výši ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to vedle náhrady škody, kterou nesplněním předmětné povinnosti kupujícímu způsobil. Tato pokuta je splatná dnem dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění stranou oprávněnou straně škody. etapy uvedené v článku 4 této smlouvy za každý započatý den prodlení. požadovat a prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši ,- Kč jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. odstoupením od této smlouvy nedotčena a trvají i po skončení účinnosti této smlouvy. prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné následujícím po uplynutí lhůty pro předložení seznamu V případě, že prodávající nedodrží termíny plnění sjednané v článku 5 této smlouvy, je 9.2. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv řádně vystavené faktury, je kupující 9.3. V případě porušení článku 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, této smlouvy je kupující oprávněn (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení této smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ustanoveními občanského zákoníku V případě, že prodávající nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v této 8.7. Pokud neni vtéto smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady přiměřeně 8.8. Odpovědnost za právní vady předmětu koupě nese prodávající a tato odpovědnost není datem je datum oznámení vady prodávajícímu a datum předáni bezvadného předmětu odstranění třetí osobou. Takto vzniklé náklady spojené s odstraněním vady nese prodávající. omezena záruční dobou, sjednanou v této smlouvě. koupě. smlouvě, je kupující oprávněn sám odstranit vadu předmětu koupě nebo sjednat její evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:o39i2014ilsi083 Kupní smlouva evidenční číslo smlouvy prodávajícího:

25 jde k tíži prodávajícího, který odpovídá za škodu způsobenou porušením tohoto ustanovení. referátu kupujícího ohledně režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky prodávající má právo dodat kupujícímu předmět koupě a převést na kupujícího veškerá práva s tím spojená s ohledem na autorská práva. Veškerá odpovědnost z tohoto vyplývající zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVI ). Kupující neuveřejní informace, u kupujícího Uveřejňován! Prodávající bere na vědomi, že kupující je povinen zveřejnit tuto smlouvu a související informace a dokumenty týkající se jejího plnění ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy respektovat podmínky bezpečnostního Prodávající prohlašuje, že realizací této smlouvy nejsou dotčena žádná práva jiných osob a Stránka5z6 okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat. nevzniklo bezdůvodné obohacení. závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran sobě jdoucí kalendářní měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy 11. Vyšší moc (vis maior) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři (3) po trvá okolnost vylučující odpovědnost. plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany Seznam vlastníků akcií nesmí být starší než 90 dnů přede dnem předložení seznamu. vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. než 10% z celkové ceny. Tento seznam předloží nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. U subdodavatelů, kteří mají formu akciové společnosti, přiloží prodávající rovněž seznam V případě, že prodávající bude plnit prostřednictvím subdodavatelů, zavazuje se předložit Subdodavatelé kupujícímu seznam subdodavatelů (dále jen seznam ), jimž za plnění subdodávky uhradil více služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního požadavků na zachováni bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních Prodávající podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních Bezpečnost v civilním letectví informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu letectví přéd protiprávními činy. Prddávající nesmí zejméná jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. znění pozdějších předpisů, obchodního tajemství dle 504 občanského zákoníku a důvěrných takové, které se týkají autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve předpisu L 17, budou-li takto výslovně označeny. S ohledem na tyto skutečnosti nebude Prodávající bere dále na vědomí, že kupující je povinným subjektem podle zákona č kterých to vyžaduje ochrana informaci a údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. zejména kupujícím zveřejněna příloha č. I této smlouvy. informací dle 1730 občanského zákoníku a ochrany civilního letectví podle Leteckého Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:039i2014ilsi083 Kupní smlouva evidenční číslo smlouvy prodávajícího:

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 V souladu se zněním 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se cena dodávky sjednává dohodou Stran ve výši: 8.730.000,- Kč (osmmilionůsedmsettřicettisíc korun

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany CD > I 1 SMLOUVA O DÍLO "O o i číslo smlouvy objednatele : 2012/367 číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Dodání výpočetní techniky, fotoaparátu, objektivů a další techniky 2012/0015 pro projekt DF12P010VV009 uzavřená podle 409 a násl.zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 471/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 441 ze dne 22.06.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT SGS Czech Republic, s.r.o. Příloha č.4 KUPNÍ SMLOUVA DOPLNIT a SGS Czech Republic, s.r.o. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen jako Smlouva ) Tuto Smlouvu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 násl. zákona č.

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:270/2016/ps/006 Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) 1 Smluvní

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI uzav ř ená dle 1746 odst. 2 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva" ) Kupujícím:

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 409 a násl. obchodního zákoníku Kupující: Prodávající: I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA

SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA Český statistický úíad jfa pasátem 81, Praha 10 SMLOUVA O ZHOTOVENI A SERVISU SYSTÉMU EPS V OBJEKTU KS ČSÚ OSTRAVA evid. č. ČSÚ: 114-2015-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více