Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, Praha 4 Písnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice"

Transkript

1 Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, Praha 4 Písnice Školní vzdělávací program : Prodavač potravinářské zboží Platnost ŠVP: od 1. září

2 Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Profil absolventa 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 4. Učební plán 5. Personální a materiální podmínky realizace ŠVP 6. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP 7. Učební osnovy Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Právo Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Podnikání Obchodní provoz Nauka o zboží Společenská výchova Administrativa Odborný výcvik -2-

3 1. Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Střední odborné učiliště potravinářské Libušská 320, Praha 4 Písnice tel: , tel/fax: www: Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 Název školního vzdělávacího programu: Prodavač potravinářské zboží Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Platnost ŠVP od: 1. září 2009 Jméno ředitelky: Ing. Milada Valentová Kontakty pro komunikaci se školou: Helena Chaloupková sekretariát Telefonní číslo: , Tel/fax: ová adresa: Adresa webu: -3-

4 2. Profil absolventa Název a adresa školy: Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320, Praha 4 Písnice Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2 Název školního vzdělávacího programu: Prodavač potravinářské zboží Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Datum platnosti ŠVP od: 1. září Popis a uplatnění absolventa Uplatňuje se při výkonu povolání prodavač nebo pokladník ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách a obchodních řetězcích, ale i v rámci podnikatelské činnosti v oblasti obchodu. Absolvent uplatňuje základní marketingová pravidla ovládá obsluhu zákazníka i s náležitým odborným výkladem provádí činnosti spojené s odběrem, se skladováním, přípravou, úpravou a rozmísťováním zboží v prodejně dovede prodat zboží včetně vystavení dokladů a následné vedení dokladů pracuje na různých pokladních systémech, provádí hotovostní i bezhotovostní platby je připraven profesionálně jednat se zákazníkem i v cizím jazyce aplikuje znalosti, dovednosti z teoretické výuky v praxi Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v oblasti obchodu. Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu se může ucházet o přijetí do nástavbových oborů Popis očekávaných kompetencí absolventa Vzdělávání v oboru prodavač směřuje k tomu, aby si absolvent osvojil zejména následující kompetence: připravoval a upravoval zboží k prodeji včetně zabalení zboží různými způsoby ovládal principy marketingové koncepce prodeje ovládal obsluhu kontrolních pokladen a pokladních systémů uplatňoval požadavky na hygienu, dodržoval technologickou a pracovní kázeň dodržoval předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy používal osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti využíval matematické a ekonomické vědomosti,vyhotovoval a zpracovával prodejní dokumentaci společensky vystupoval, jednal profesionálně ve styku se zákazníky, pracovními partnery -4-

5 a spolupracovníky efektivně využíval informační a komunikační prostředky sledoval nové trendy v oboru a reagoval na ně dbal na ochranu pracovního a životního prostředí a aktivně se zapojil do jeho udržování a zlepšování Absolvent byl v průběhu vzdělávání veden tak, aby: chápal vzdělávání jako celoživotní proces pracoval efektivně, poctivě a svědomitě byl schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce jednal v souladu s pravidly společenského chování převzal odpovědnost za vlastní zdraví, usiloval o zdravý životní styl -5-

6 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Střední odborné učiliště potravinářské, Libušská 320, Praha 4 Písnice Název školního vzdělávacího programu: Prodavač potravinářské zboží Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Platnosti ŠVP od: Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, jejíž obsah a organizace se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list Celkové pojetí vzdělávacího programu Hlavním cílem vzdělávacího programu oboru je připravit žáky tak, aby dosáhli takového stupně odborných znalostí a dovedností, aby byli schopni samostatně a iniciativně se zapojit do všech úseků prodejního řetězce, dodržovat předepsané technologické postupy, hygienické předpisy a normy a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Škola koncipuje svou vzdělávací strategii tak, aby žáky připravila na úspěšný, smysluplný a odpovědný občanský, pracovní i osobní život v podmínkách měnícího se světa 21. století. Vytváří u žáků profesní návyky, které budou moci využívat na trhu práce a které budou dostatečně ekonomicky oceněny Podmínky pro přijetí ke vzdělávání jednotná kriteria přijímacího řízení jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 394/2008 Sb splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání v rámci přijímacího řízení jsou vyhodnoceny výsledky vzdělání žáka/žákyně na základní škole splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů ke studiu daného oboru stanovených vládním nařízením 3.3. Zdravotní způsobilost uchazeče K posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání je příslušný registrující praktický lékař. Po přijetí ke studiu předloží žák/žákyně při nástupu do prvního ročníku zdravotní průkaz. -6-

7 3.4. Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté denní. Organizace výuky se řídí legislativními předpisy, zejména zák. č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Základní formou organizace výuky je týden odborné a všeobecně vzdělávací teorie a týden odborné praxe. Teoretická výuka se realizuje kromě klasické výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů a dalších výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, návštěvy galerií a muzeí, účast a návštěva sportovních akcí. Škola pořádá projektové dny, které jsou zaměřeny na aktuální společenské téma. Odborný výcvik je z větší části realizován na pracovištích sociálních partnerů pod vedením učitelů odborného výcviku a instruktorů, kde získávají základní návyky v reálném pracovním prostředí, prohlubují si vědomosti získané v teoretické výuce a v neposlední řadě získávají možnost zaměstnání po ukončení studia. Výuka je členěna podle časové dotace jednotlivých předmětů na týdenní ucelené bloky teoretického vyučování a odborného výcviku. které se pravidelně střídají. Do týdenní dotace teoretického vyučování jsou zařazeny předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Žáci v průběhu studia mají možnost absolvovat kurzy: barmanské, vyřezávání ovoce. Škola pořádá projektové dny, soutěž Bramborák, barmanské kurzy, kurz vyřezávání ovoce, odborné exkurze, zahraniční stáže. Škola zajišťuje komerční akce a akce u zákazníka kde mají žáci možnost se aktivně zapojovat např. Ples armády, prezentační akce firmy Globus. Pravidelně se účastní prestižních soutěží Grilmanie, Hellmannś Cup.. Pravidelně se účastní sportovních soutěží floorball, stolní tenis, sálová kopaná. Domov mládeže zabezpečuje zájmové kroužky batikování, pečení cukrářských výrobků, stolní tenis, posilování, vycházky Poznej svou Prahu Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Metody a formy vzdělávací práce odpovídají vzdělávacím cílům a jsou specifikovány vzhledem k jednotlivým předmětům a s ohledem na možnosti školy. Klíčovou záležitostí je vést žáky k samostatné práci s informacemi a aplikace získaných informací, získávat a rozvíjet profesní znalosti a schopnosti, profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání, spolupracovat a odpovědně rozhodovat. Tomu odpovídají metodické přístupy ve výuce: - výklad s návazností na znalost žáků - řízený rozhovor - práce s počítačem - týmová práce a kooperace - odborné exkurze - samostatná prezentace žáků - konzultační hodiny Přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle individuálních možností a věkových specifik. -7-

8 Z autodidaktických metod jde zejména o náročnější samostatné práce žáků, učení v životních situacích, problémové učení, týmovou práci. V případě sociálně komunikativních aspektů učení a vyučování jde zejména o diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting. U metod činnostně zaměřeného vyučování se jedná zejména o praktické práce žáků především aplikačního a heuristického typu. Škola klade důraz na motivační činitele zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod Způsoby a kriteria hodnocení žáků Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří výše citovaný zákon a vyhláška a dále klasifikační řád, který je součástí školního řádu. Různé formy hodnocení směřují k posouzení zvládnutí základních kompetencí. Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testem, dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí aktivita v hodinách. Hodnocení žáků v odborném výcviku probíhá na základě komunikace mezi učiteli OV a instruktory (zaměstnancem firmy). Hodnocení žáků je individuální, převládá zde slovní hodnocení a sebehodnocení. Hodnocení všeobecných a klíčových kompetencí je začleněno do jednotlivých předmětů, většinou se jedná o komplexnější posouzení a hodnocení, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá informační a komunikační technologie, jak využívá numerických znalostí a jak je schopen prezentovat své znalosti a dovednosti pro potřeby praxe. Hodnocení průřezových témat je obsaženo v náplni jednotlivých předmětů. Téma Občan v demokratické společnosti je analyzováno zejména v předmětu občanská nauka, která se podílí nejvíce na formování osobnosti, hodnotí se zejména jeho postoje a celková orientace. Hodnocení je prováděno formou výměny názorů diskusí. Téma Člověk a životní prostředí je probíráno a hodnoceno nejen v předmětu biologie a ekologie, ale rovněž se uplatňuje v dalších předmětech. Hodnotí se nejen dílčí poznatky, ale zejména aktivní postoj jednotlivce k otázce ochrany životního prostředí. Téma Člověk a svět práce je obsaženo zejména v předmětech ekonomika, podnikání a právo. Hodnotí se především schopnosti ústně a písemně prezentovat se při jednání, představa o pracovních možnostech v daném regionu, orientace v Zákoníku práce. Hodnocení zvládnutí informačních a komunikačních technologií probíhá na základě referátů a projektů na zadané téma Požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví při práci, hygienu a požární ochranu Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Při výuce se vychází z platných předpisů, zákonů. prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad směřuje od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro uvedený obor vzdělávání. Žáci jsou při práci vedeni zejména k dodržování technologických postupů a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při nástupu -8-

9 do prvního ročníku prochází žáci komplexním školením v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získávají žáci při příchodu do laboratoře a do učebny ICT Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Všeobecné vzdělávání Jazyková komunikace Jazyková komunikace se realizuje v předmětu český jazyk, literatura a v cizích jazycích, navazuje na učivo základní školy, prohlubuje a rozvíjí jazykové znalosti, pomáhá k rozvoji procesu pochopení druhých i sebe sama, kultivuje myšlení, logiku, přispívá k rozvoji citové stránky osobnosti. Prostřednictvím mateřského jazyka jsou osvojovány kulturní hodnoty vlastního národa i cizích národů, zejména evropských. Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání se uplatňuje v předmětech občanská nauka a právo, které propojují poznatky z několika společenskovědních disciplín, s cílem připravit žáky pro aktivní občanský i profesní život v demokratické společnosti. Je významným nástrojem pro ovlivnění oborové orientace žáků. Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání se realizuje v předmětu literatura. Žáci jsou nejen seznamováni s různými druhy a styly umění, zejména se slovesným uměním, ale jsou vedeni k tomu, aby projevili sami své estetické chápání a cítění samotnou tvorbou. Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání výrazně ovlivňuje kognitivní procesy, zejména logické myšlení, práci se symboly, paměť a představivost. Matematika je důležitým předmětem pro posuzování a vyhodnocování reálných situací praktického života. Přírodovědné vzdělávání Přírodovědné vzdělávání obsahuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a ekologie a je pojato tak, aby žáci pochopili vzájemnou souvislost jevů v přírodě, že i společnost je součástí přírodního řádu, který má své zákonitosti. Cílem přírodovědného vzdělávání není jen poznání těchto zákonitostí, ale i vytvoření a uplatňování pozitivní hodnotové orientace k přírodě. Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání v předmětech ekonomika a podnikání seznamuje žáky se základy tržní ekonomiky, rozvíjí jejich ekonomické myšlení, připravuje je pro případné podnikání, poskytuje žákům odborné znalosti a mnohé dovednosti pro uplatnění na trhu práce. Vzdělávání v informačních technologiích Vzdělávání v informačních technologiích v předmětu ICT umožňuje žákům využívat na uživatelské úrovni operační systém, základní kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Vzdělávání v oblasti tělesné kultury Vzdělávání v oblasti tělesné kultury se realizuje v předmětu tělesná výchova, kde jsou žáci vedeni k provádění pravidelných pohybových činností, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života, rovněž jsou vybavováni znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní péči o zdraví a bezpečnost. -9-

10 Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání se realizuje ve vzdělávacích oblastech a okruzích zejména předmětů obchodní provoz, nauka o zboží, odborný výcvik. Osvojení schopnosti komunikace při jednání se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky získávají zejména v předmětech společenská výchova, komunikace ve službách. Žáci získávají základní poznatky o zboží, dovednosti při prodeji, příjmu, skladování, ošetření, vystavení a aranžování zboží v prodejně, využívání moderních metod a technik prodeje. Jsou vedeni k ekonomickému vyhodnocování činností souvisejících s hospodařením provozních jednotek všech forem vlastnictví, včetně provádění administrativních prací. Získávají důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce, s využitím technického a technologického vybavení v obchodech a obchodních řetězcích.. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského a profesního jednání jak v přímém osobním styku se zákazníky a pracovními partnery, tak i v písemném projevu. Jsou schopni řešit problémové situace vzniklé v kontaktu se zákazníkem a obchodními partnery. Důraz se klade na uplatňování péče o zevnějšek a vlastní kultivovaný projev Způsoby začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Teoreticky i prakticky se toto téma realizuje především ve všeobecně vzdělávací složce, zejména v občanské nauce, v právu, ve výuce jazyků, v estetickém vzdělávání. Kromě poznatků základů občanské gramotnosti v jednotlivých předmětech (rozvoj osobnosti, mezilidská komunikace, struktura společnosti, historie společnosti, politický a právní systém, morálka, svoboda, odpovědnost) je toto téma prohlubováno i v odborných předmětech a odborné praxi. Zejména je kladen důraz na odpovědný a aktivní přístup k práci, je vyzvedávána snaha být dobrým odborníkem ve zvoleném oboru Člověk a životní prostředí Poznatkové základy se vytvářejí v předmětu chemie, biologie a ekologie, kultivují žáka v tom smyslu, aby si vážil a měl úctu k živé i neživé přírodě, rovněž v občanské nauce a estetické výchově. Cílem je vytvořit u žáků nejen přesvědčení o ochraně životního prostředí, ale také aktivní vztah ve smyslu volby takových činností, technologických metod a pracovních postupů, které by nenarušovaly životní prostředí Člověk a svět práce Téma se realizuje zejména v předmětech ekonomika a podnikání (trh práce, vybrané kapitoly ze Zákoníku práce, podstata a formy podnikání), v občanské nauce (odpovědnost za vlastní budoucnost) a v českém jazyce (formulace žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis, prezentace před možným zaměstnavatelem), v odborných předmětech (možnost uplatnění, situace v regionu, možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifikace) a odborné výuce (praxe žáků na pracovištích firem) Informační a komunikační technologie Toto téma se realizuje v samostatném předmětu informační a komunikační technologie, ale prostupuje i do dalších předmětů. Díky počítačovým technologiím je možné rychlé vyhledávání nejrůznějších informací, jejich efektivní zpracování a přehledná forma prezentace. -10-

11 3.10. Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Komunikativní kompetence Komunikativní kompetence se rozvíjejí zejména ve výuce českého a cizího jazyka, v občanské a estetické výchově a odborných předmětech. Spolu s prohlubováním gramatických a stylistických schopností je žák veden k tomu, aby dokázal kulturně a věcně komunikovat při různých příležitostech (oficiálním i neoficiálním styku), aby byl schopen vyslechnout druhé, ale i asertivně prezentovat svůj názor. Součástí komunikativní kompetence je i vypracování textů na běžná i odborná témata (osobní dopis, životopis, žádost o zaměstnání, pracovní a technologický postup) Personální a sociální kompetence Personální kompetence jsou rozvíjeny v rámci partií občanské nauky a práva, zejména v oblasti psychologie osobnosti s cílem sebepoznání a sebehodnocení. Na základě sebepoznání může žák lépe volit vhodné techniky učení a duševní práce. Systematicky je veden ke kritickému hodnocení výsledků svého učení a práce. Cílem všech předmětů je naučit žáka plánovat své aktivity, stanovit si priority i prostředky k jejich dosažení. Během studia se tak vytváří základ k dalšímu vzdělávání a to jak v organizovaných formách studia tak samostudiem. Sociální kompetence jsou rozvíjeny napříč všemi předměty. Jedná se o rozvoj takových schopností, jako je týmová spolupráce, přijímání jednotlivých rolí v týmu, odpovědné plnění úkolů, pozitivní řešení konfliktů v mezilidských vztazích, samostatný a tvůrčí přístup k zadanému úkolu. Dále se jedná o plánování a průběžnou kontrolu úkolů, případně korekci jejich řešení. Tyto sociální kompetence lze rozvíjet jak ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech, tak v odborném výcviku Občanské kompetence a kulturní podvědomí Občanské kompetence se rozvíjejí zejména v předmětech občanská nauka, právo, literatura, biologie a ekologie a ve výuce jazyků s cílem probudit u žáků zájem o společenské dění, naučit je orientovat ve společenských vztazích a tyto zasadit do širších evropských i světových souvislostí. Dominantu tvoří zejména globální problémy související s ochranou životního prostředí v duchu udržitelného rozvoje a chápání života jako nejvyšší lidské hodnoty. Spolu s posilováním pocitu hrdosti na vlastní historii jsou vyzvedávány i jiné kultury a význam aktivní tolerance k těmto kulturám. Kvalita občanských kompetencí není poměřována jen rozsahem poznatků, ale zejména postoji, hodnotovou orientací, schopností vlastního úsudku a kritického myšlení Kompetence k učení Kompetence k učení jsou rozvíjeny v rámci výuky všech předmětů. Žák je veden k systematickému učení a pozitivnímu vztahu k celoživotnímu vzdělávání Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Tyto kompetence se rozvíjejí zejména v tématu Úvod do světa práce, které je realizováno zejména v občanské nauce, ekonomice, podnikání, českém jazyce a odborných předmětech. Jedná se zejména o vytvoření pozitivního a odpovědného vztahu k práci a dále o získání reálné představy o konkrétních podmínkách práce v oboru, pracovních nabídkách v regionu, možnostech kariérního růstu, dalšího vzdělávání, případně rekvalifikace. Kromě orientace v nabídkách a hledání uplatnění jsou žáci připravováni i pro komunikaci s budoucím zaměstnavatelem. V ekonomice získávají žáci také informace o možnostech vlastního podnikání. -11-

12 Matematické kompetence Bezprostředně se rozvíjejí v matematice a fyzice a v aplikované podobě v odborných předmětech. Žák se naučí správně používat pojmy, jednotky, vztahy při řešení praktických úkolů. Rovněž zvládne různé formy grafického vyjádření, zejména tabulky, schémata a grafy. Matematické kompetence rovněž rozvíjejí logiku a preciznost myšlení, vytváří předpoklady k finanční gramotnosti Kompetence v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií Tyto kompetence se systematicky rozvíjejí v předmětu informační technologie, kde je žák seznamován se základním vybavením a základními textovými editory a tabulkovými procesory. V návaznosti na tento základ se učí používat nové aplikace v ostatních předmětech a pracovat s dalšími prameny informací, jako je zejména internet Kompetence k řešení problémů Kompetence k učení jsou rozvíjeny v rámci výuky všech předmětů. Žák je veden k tomu, aby rozpoznal a pochopil problém,vyhledával informace vhodné k řešení problémů, využíval získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, volil vhodné způsoby řešení, kriticky myslel a činil uvážlivá rozhodnutí Vzdělávání žáků se specifickými potřebami Jedná se většinou o poruchy v procesu učení, které jsou diagnostikovány a specifikovány odborníky pedagogicko-psychologických poraden. Podle charakteru poruchy a podle předmětu, kterého se týkají, jsou přijímána kompenzační opatření v jazycích se dává přednost ústním projevům před písemnými, v matematice se volí jednodušší varianty příkladů, obecně se prodlužuje čas na přípravu a vlastní výkon, případně se volí mírnější hodnocení a klasifikace, v odborných předmětech jsou využívány nekonfliktní způsoby zkoušení a hodnocení žáků a v odborném výcviku je kladen důraz na osobní kontakt žáka a učitele, který je umožněn nízkým počtem žáků ve skupině Vzdělávání nadaných žáků Ve škole se vzdělávají většinou žáci s průměrným prospěchem. Nadaným žákům je umožněno čerpat odborné materiály u jednotlivých vyučujících, jsou jim poskytovány konzultace zaměřené na rozšíření znalostí a dovedností. Je jim k dispozici učebna ICT a internetové připojení na domově mládeže. Zájemcům o další studium jsou poskytovány konzultace zaměřené na vhodnou volbu studijního oboru s maturitou a na přípravu k dalšímu studiu Vzdělávání cizinců Škola je připravena na vzdělávání cizinců a jejich zařazení do běžných tříd. Žákům jsou poskytovány konzultace, preferuje se ústní projev před písemným, je kladen důraz na osobní kontakt žáka a učitele. -12-

13 4. Učební plán školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Prodavač potravinářské zboží H/01 Prodavač Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Datum platnosti ŠVP od: Vzdělávací oblasti a okruhy Dotace vyučovacích hodin Názvy předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkem Jazykové vzdělávání 9 Český jazyk Anglický /Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 Občanská nauka Právo Přírodovědné vzdělávání 3 Fyzika 0, ,5 Chemie 1, ,5 Biologie a ekologie Matematické vzdělávání 3 Matematika Estetické vzdělávání 2 Literatura Vzdělávání pro zdraví 3 Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 3 Informační a komunikační techn Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika Podnikání Technika prodeje 55 Obchodní provoz Propagace a reklama

14 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Zbožíznalství 8 Nauka o zboží 3 2,5 2,5 8 Komunikace 4 Společenská výchova Administrativa Celkem Přehled využití vyučovací doby Ročník Využití podle rozpisu učiva Časová rezerva, opakování učiva závěrečné zkoušky Projektový týden Celkem

15 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Střední odborné učiliště potravinářské H/01 Prodavač Prodavač potravinářské zboží ŠVP Minimální počet vyuč. hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenní celkový týdenní celkový Jazykové vzdělávání Český jazyk 3 96 Český jazyk 3 99 Cizí jazyk Anglický/německý jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 2 66 Právo 1 33 Přírodovědné vzdělávání 3 96 Fyzika 0,5 16,5 Chemie 1,5 49,5 Biologie a ekologie 1 33 Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 3 99 Estetické vzdělávání 2 64 Literatura 2 66 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 99 Vzdělávání v ICT 3 96 Informační a komunikační 3 99 technologie Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 2 66 Podnikání 1 33 Technika podeje Obchodní provoz Propagace a reklama 1 33 Odborný výcvik Zbožíznalství Nauka o zboží Komunikace Společenská výchova 2 66 Administrativa 2 66 Disponibilní hodiny Celkem hodin týdně, 33 týdnů za rok -15-

16 5. Materiální a personální podmínky realizace ŠVP Personální zajištění výuky: Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin v učebnách SOUpotravinářského Libušská 320, Praha 4. Ve výuce jsou kladeny vysoké požadavky na odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků a na jejich celoživotní vzdělávání. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, ale i odborných předmětů je zajišťována převážně plně aprobovanými učiteli, učiteli s vysokoškolským vzděláním s příslušným DPS a s dlouholetou praxí. Odborný výcvik zajišťují učitelé odborného výcviku a je organizován tak, aby žáci poznali celý technologický proces a dokázali se orientovat na malých, středních i velkých provozovnách. Každý žák takto získá základní návyky v reálném pracovním prostředí a v neposlední řadě možnost uplatnění po absolvování studia. Většina učitelů odborného výcviku splňuje požadovanou kvalifikaci. Instruktoři OV, kteří pomáhají učitelům OV na smluvních pracovištích jsou pečlivě vybíráni, ale požadovanou kvalifikaci většinou nesplňují. Jsou však dostatečně proškoleni a úroveň jejich působení na žáky je velmi kvalitní. Materiální podmínky: Teoretické vyučování probíhá v učebnách SOUpotravinářského Libušská 320, Praha 4. Kmenové učebny pro teoretickou výuku jsou vybaveny klasicky. Učebna pro výuku informační a komunikační technologie je vybavena celkem 16 počítači. Výuka chemie (resp. laboratorních cvičení) probíhá v plně vybavené chemické laboratoři. Modernizaci vyučovacích metod podporuje učebna s interaktivní technikou a speciální učebna pro výuku jazyků. Tělesná výchova probíhá v nedalekém objektu tělovýchovné jednoty Sokol Libuš. Odborný výcvik probíhá zejména v provozních podmínkách ve spolupráci s podnikatelskou sférou a rovněž v odborných učebnách umístěných na Domově mládeže SOUp. Seznam stěžejních pracovišť: Globus CČM, Chlumecká 765/6, Praha 9 Globus Zličín, Sárská 5, Praha 5 Globus Čakovice, Kostelecká 823, Praha 9 Billa pracoviště na území hl. města Prahy Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, požární ochrana: Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany je neoddělitelnou součástí teoretického vyučování i odborného výcviku. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází ve vzdělávacím procesu z platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S požadavky vybranými z těchto předpisů, které se vztahují k výkonu konkrétních činností v teoretickém i praktickém vyučování, s rizikovými faktory, ale i se zdravotními předpisy a protipožární ochranou jsou žáci seznamováni vždy na začátku každého školního roku a toto proškolení stvrzují svým podpisem. 6. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery Škola spolupracuje s profesními firmami při zajišťování praxí a exkurzí žáků v jejich provozech, účastí učitelů na odborných seminářích firem. Zde získáváme veškeré dostupné informace -16-

17 a možnost praktického vzdělávání žáků v rámci odborné výuky s možností následného uplatnění, resp. zaměstnání žáků přímo v těchto firmách. Dále uvádíme konkrétní firmy, se kterými se nám daří navazovat aktivní spolupráci. Jsou to zejména obchodní řetězce: hypermarkety Globus, hypermarkety Billa. Sociální partneři se podílí na praktické výuce, hodnocení žáků, organizaci a zajištění závěrečných zkoušek. Každoročně organizujeme setkání se sociálními partnery, na kterých informujeme o aktivitách školy a diskutujeme o personálních potřebách. Z panelové diskuse se sociálními partnery vyplynuly jejich prioritní požadavky na absolventy, a to zejména profesní vystupování a jednání, flexibilita, poctivost a slušnost, loajalita, jazykové vybavení. Škola je členem profesní organizace - Svazu zpracovatelů masa, se kterou úzce spolupracuje. -17-

18 7. Učební osnovy Učební osnova Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Prodavač potravinářské zboží H/01 Prodavač Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní Datum platnosti ŠVP od: 1. září 2009 Počet hodin podle učebního plánu: 3, počet hodin celkem 99 Pojetí vyučovacího předmětu: obecné cíle vyučovacího předmětu jazykové vzdělání v českém jazyce vychovává žáky k sdělnému kultivovanému jazykovému projevu. Obecným cílem jazykového vzdělání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jejich jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených a psaných a vhodně se prezentovat - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně - aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých - zpracovávat jednoduché texty na běžná a odborná témata a různé pracovní materiály, snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii - písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování charakteristika učiva učivo vede žáky k tomu, aby se naučili užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jejich jazykových a slohových znalostí. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. strategie výuky výuka je vedena formou výkladu, diskuse, je využíváno učebnic, názorných pomůcek, Slovníku spisovného jazyka českého, Pravidel českého pravopisu i dalších informačních zdrojů. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, odpovědnosti a kultuře osobního projevu. -18-

19 učitel se v hodinách věnuje problémovým žákům, citlivě vnímá žáky se specifickým poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,...) výklad, diskuse, v hodinách žáci také pracují samostatně. Učitel řídí práci žáků, zaznamenává a následně opravuje jejich chyby, řídí diskusi, zadává úkoly, které opravuje. během tříletého studia pracují v hodinách s učebnicí, jejíž volba záleží na učiteli. způsoby hodnocení výsledků žáků žáci jsou hodnoceni na konci každého tematického celku, a to samostatným cvičením, diktáty, slohovou prací, doplňovacími cvičeními. Učitel kontroluje práci v hodinách a individuálně se věnuje slabším žákům nebo naopak žákům nadaným, které připravuje na nástavbové studium. kritéria hodnocení vychází z klasifikačního řádu a bodového systému, který je součástí školního řádu přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat rozvíjí schopnost vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných vytváří schopnost efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokroky, adekvátně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví rozvíjí schopnost pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem využívá prostředky informačních a komunikačních technologií a se získanými informacemi pracuje rozvíjí reálnou představu o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí hodnot vytváří vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku vytváří kladné postoje k životnímu prostředí,rozvíjí odpovědnost za vlastní život -19-

20 Rozpis učiva Český jazyk 1. ročník / 1 hodina týdně, celkem 33 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin Žák: 1. Kultura řeči a její význam pro 2 - rozlišuje základní jazykovědné pojmy - definuje a rozlišuje jazykovědné disciplíny člověka, jazyková kultura - rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, obecnou češtinu, útvary nespisovné 2. Národní jazyk a jeho útvary 2 nahrazuje nespisovné tvary spisovnými - porozumí zákonitostem vývoje češtiny - orientuje se v soustavě jazyků 3. Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky 1 - užívá odborných termínů ze své profese - vyjádřuje se věcně, přesně a výstižně - komunikuje ústně i písemně dle norem ortoepických a gramatických 4. Slovní zásoba a její styl, rozvrstvení vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, odborná terminologie 5. Hlavní principy českého pravopisu orientuje se v textu, vyhledává informace a pracuje s nimi, zjišťuje informace z dostupných zdrojů - objasňuje obsah textu - vybírá klíčové informace z textu - volí jazykové prostředky vzhledem ke studijní a pracovní náplni - plynule komunikuje a užívá odborných termínů ze svého oboru - sděluje správně v písemné i ústní podobě své myšlenky, dojmy a postoje - ovládá techniku mluveného slova, samostatně komunikuje -sestaví jednoduché zpravodajské útvary 6. Práce s textem a získávání 2 informací - knihovny, archívy, muzea, internet 7. Komunikační a slohová 2 výchova 8. Stylistika 2 9. Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 10. Projevy mluvené a psané, 4 základní znaky, rozdíly, využití 11. Vyprávění Projevy prostě sdělovací, jejich základní znaky, postupy a prostředky: inzerát, plakát

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více