1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Text s významem pro EHP) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI Odůvodnění a cíle návrhu Ohřívače vody a zásobníky teplé vody jsou v Evropské unii široce používány pro dodávku užitkové teplé vody, uchovávání teplé užitkové vody a teplé vody pro vytápění vnitřních prostorů.většinu v současné době prodávaných ohřívačů tvoří konvenční ohřívače vody využívající elektřinu nebo plyn, avšak na trh rychle vstupují nové technologie jako tepelná čerpadla, integrované solární ohřívače vody a soupravy ohřívačů vody v kombinaci s velkými solárními zařízeními. Ohřívače vody a zásobníky teplé vody v EU mají významný dopad na životní prostředí. Odhaduje se například, že jejich spotřeba energie ve fázi používání v roce 2005 dosáhla PJ (51 Mtoe), což odpovídalo 124 Mt emisí CO 2. Cílem tohoto nařízení je zavést harmonizovaný systém uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků podle jejich energetické účinnosti a jejich spotřeby energie a poskytnout tak spotřebitelům normalizované informace o výrobcích. Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích také vytvářejí dynamickou pobídku pro výrobce, aby zlepšovali energetickou účinnost a rychleji uváděli na trh energeticky účinné samostatné ohřívače vody a zásobníky teplé vody, ale i soupravy sestávající z ohřívačů vody a solárních zařízení. Doplnily by navrhované nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody. Obecné souvislosti Jedním z hlavních důvodů toho, že se stále prodávají ohřívače vody a zásobníky teplé vody s nízkou energetickou účinností, je skutečnost, že koncoví uživatelé se při nákupu rozhodují spíše na základě pořizovacích nákladů než na základě nákladů na životní cyklus výrobku, a situaci nezlepšuje ani současná praxe, kdy ekologické náklady nejsou plně zahrnuty v ceně elektřiny. Také informace o energetické účinnosti ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, jež mají kupující k dispozici, jsou omezené, což vede ke vzniku asymetrie v informovanosti spotřebitelů. Tato situace je zvlášť akutní v případech, kdy koncoví uživatelé chtějí kombinovat ohřívače vody se solárními zařízeními, jako jsou solární kolektory, solární zásobníky teplé vody, solární čerpadla a další části. V důsledku toho koncoví uživatelé často promarní příležitost k nákladově efektivnímu zlepšení v oblasti energetické účinnosti. Dalším problémem jsou rozdílné pohnutky: například cílem vlastníka budovy, který zakoupí a instaluje ohřívač vody, zásobník teplé vody nebo solární zařízení, mohou být nižší pořizovací náklady, ale nájemník může v důsledku toho nakonec platit vyšší účet za energii. Také obchodníci, kteří prodávají ohřívače vody koncovým uživatelům a obvykle je i instalují, nemají k dispozici normalizované informace potřebné k tomu, aby mohli koncovým uživatelům nabídnout soupravy výrobků pro ohřívání vody, jež přišly na trh EU až po zavedení technologií založených na obnovitelných zdrojích energie. Cílem tohoto návrhu je překonat tyto tržní překážky zavedením energetických štítků EU pro samostatné ohřívače vody a zásobníky teplé vody a energetického štítku EU pro soupravy CS 2 CS

3 sestávající z ohřívačů vody a solárních zařízení. Zavádí všeobecně známou stupnici A G pro různé druhy konvenčních ohřívačů vody a zásobníků teplé vody. Nejlepší dynamické třídy A +, A ++ a A +++ mají navíc podpořit využití obnovitelných zdrojů energie a super-izolovaných nádrží. Normalizované informace o výrobcích budou zpřístupněny koncovým uživatelům formou informačních listů výrobku, na internetu a v reklamách. Podle posouzení dopadů připadají na ohřívače vody a zásobníky teplé vody přibližně 3 % celkové hrubé spotřeby energie EU-27, což je přibližně celková hrubá spotřeba energie Švédska. Cílem tohoto návrhu je snížit spotřebu energie těchto spotřebičů. Odhaduje se, že kombinovaný účinek navrhovaných nových požadavků na ekodesign a nového systému uvádění spotřeby energie na energetických štítcích stanoveného v tomto návrhu by do roku 2020 vedl k ročnímu snížení přibližně o 450 PJ (11 Mtoe), což odpovídá přibližně 26 Mt emisí CO 2 nebo roční hrubé spotřebě energie Litvy a Kypru dohromady oproti tomu, kdyby se pokračovalo beze změn. Stávající předpisy v oblasti, kterou pokrývá návrh Kromě navrhovaného prováděcího předpisu o ekodesignu, kterým se zavádějí požadavky týkající se energetické účinnosti, hladiny akustického výkonu a emisí oxidů dusíku ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, se vlivem těchto výrobků na životní prostředí, zabývají následující opatření, která se ovšem nevztahují na oblast uvádění energetické účinnosti na energetických štítcích: rozhodnutí Komise 2007/742/ES 1 ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU 2 ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 3 ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/ ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech; nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/ ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizačních zařízení (pouze tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch). Soulad s ostatními politikami a cíli Unie Stále vyšší podíl energeticky účinných ohřívačů vody a zásobníků teplé vody na trhu díky zavedení nových tříd energetické účinnosti a navrhovaným požadavkům na ekodesign přispěje k 20% úspoře energie, které by mělo být podle akčního plánu pro energetickou Úř. věst. L 301, , s. 14. Úř. věst. L 153, , s. 13. Úř. věst. L 140, , s. 16. Úř. věst. L 161, , s. 1. Úř. věst. L 178, , s. 1. CS 3 CS

4 účinnost (KOM(2006) 545) dosaženo do roku 2020 a kterou potvrdilo sdělení Komise Energie 2020 (KOM(2010) 639) a plán energetické účinnosti 2011 (KOM(2011) 109). Tento návrh doplní podporu uvádění energeticky účinných výrobků na trh, která je jádrem strategie EU Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (KOM(2010) 2020), neboť významně zlepší energetickou účinnost, podpoří přechod na ekonomiku účinně využívající zdroje, povzbudí investice do výzkumu a vývoje a zajistí rovné podmínky na trhu s výrobky pro přípravu teplé vody. Navrhované uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody a zásobníků teplé vody je také v souladu s průmyslovou politikou Komise, zejména s akčním plánem pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku (KOM(2008) 397) a plánem evropské hospodářské obnovy (KOM(2008) 800), který označuje energetickou účinnost za jednu z hlavních priorit, přičemž poukazuje například na podporu rychlého zavádění výrobků, jež disponují vysokým potenciálem, pokud jde o úspory energie. Provádění směrnice 2010/30/EU 6 kromě toho přispívá k cíli EU dosáhnout do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů nejméně o 20 %. 2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU Konzultace zúčastněných stran Od začátku přípravné studie probíhaly konzultace se zúčastněnými stranami z EU i mimo ni a s odborníky z členských států EU. Kromě uvádění spotřeby energie na energetických štítcích se projednávaly i požadavky na ekodesign, a to na konzultačním fóru o ekodesignu, založeném v souladu s rámcovou směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES 7. Konzultační fórum tvoří odborníci z členských států a jsou v něm rovnoměrně zastoupeny zúčastněné strany, a sice výrobci, maloobchodníci, nevládní organizace činné v oblasti životního prostředí a spotřebitelské organizace. Na jednáních konzultačního fóra 29. února 2008, 8. července 2008 a června 2009 předložila Komise své pracovní dokumenty s návrhem požadavků na ekodesign a systému uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů 8, ohřívačů vody a zásobníků teplé vody. Tyto pracovní dokumenty byly projednávány také 11. dubna 2011 na zasedání Regulativního výboru pro ekodesign a 29. června 2012 na zasedání odborníků z členských států. Všechny příslušné pracovní dokumenty byly rozeslány členským státům, Evropskému parlamentu a zúčastněným stranám a pracovní dokumenty pro konzultační fórum byly zveřejněny v systému Komise CIRCA spolu s písemnými připomínkami zúčastněných stran. Toto opatření se rovněž mnohokrát projednávalo na zasedáních útvarů Komise se zúčastněnými stranami a členskými státy, ale i s mezinárodními partnery, např. s Japonskem a USA. Návrh nařízení byl dne 4. června 2012 oznámen WTO/TBT, aby se zajistilo, že nebudou zavedeny žádné překážky bránící obchodu. V červnu roku 2010 a březnu roku 2011 se uskutečnily další písemné konzultace na úrovni odborníků o aktualizovaných pracovních dokumentech týkajících se opatření v oblasti Úř. věst. L 153, , s. 1. Úř. věst. L 285, , s. 10. Ohřívače jsou předmětem samostatného návrhu. CS 4 CS

5 ekodesignu a uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, jež vycházejí z připomínek a zpětné vazby získaných během dřívějších konzultací v rámci konzultačního fóra. Shrnutí odpovědí a způsob, jakým byly vzaty v úvahu Zúčastněné strany a členské státy systém uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů obecně podporují. Postoje hlavních zúčastněných stran k rozhodujícím prvkům návrhu Komise lze shrnout takto: Výrobky spadající do oblasti působnosti nařízení Výrobky, na něž se toto nařízení vztahuje, jsou konvenční ohřívače vody, ohřívače vody s tepelným čerpadlem a solární ohřívače vody o jmenovitém tepelném výkonu 70 kw, zásobníky teplé vody s užitným objemem 500 litrů a soupravy sestávající z kombinace ohřívačů vody a solárních zařízení. Jde o ohřívače vody, které jsou elektrické nebo spalovací, a aby nebyly vyloučeny ohřívače vody schopné spalovat biomasu, patří sem i ohřívače spalující biomasu, pokud není palivem převládajícím. Solární ohřívač vody je uváděn na trh jako samostatná jednotka s integrovanými solárními kolektory, solárními zásobníky teplé vody, zdroji tepla a jinými částmi. Solární ohřívače vody mívají přibližně dva kolektory a jsou široce používány v jižní Evropě. Naproti tomu solární zařízení jsou zpravidla větší zařízení sestávající z několika solárních kolektorů, solárních zásobníků teplé vody a dalších částí, které jsou na trh uváděny buď samostatně nebo jako jedna jednotka (výhradně solární systémy). Energetický štítek výrobku S energetickým štítkem výrobku pro ohřívače vody a zásobníky teplé vody členské státy a zúčastněné strany obecně souhlasí. Spotřebitelské organizace požadovaly, aby štítky pro koncové uživatele byly i nadále jednoduché a aby na energetických štítcích byla uváděna hladina akustického výkonu ohřívačů vody. Některé členské státy a zúčastněné strany vyzývaly k tomu, aby ze štítku byla odstraněna účinnost v %, ale žádaly, aby účinnost v % byla i nadále uváděna na informačním listu výrobku. Dále bylo požadováno, aby spotřeba elektrické energie byla uváděna v konečném množství spotřebované energie (kwh/rok) a spotřeba paliva byla uváděna v GJ/rok, což odpovídá tomu, co většina koncových uživatelů vidí na svých účtech za energii. Některé členské státy poukazovaly na to, že ohřívače vody jsou v současnosti schopny pracovat pouze v době mimo špičku, spíše než pouze v nočních hodinách, takže koncoví uživatelé využívají výhodných nižších tarifů. Podoba energetického štítku byla příslušným způsobem upravena. Energetický štítek soupravy Štítek výrobku poskytuje koncovému uživateli normalizované informace o samostatných ohřívačích vody, avšak informace na soupravách ohřívačů vody v kombinaci se solárními zařízeními jsou zatím stále jen omezené. K překonání této tržní překážky se navrhuje zavést štítek soupravy. Některé členské státy a výrobci vyzývali k tomu, aby navrhovaný informační list soupravy byl doplněn vertikálním štítkem v obvyklém provedení, což by usnadnilo komunikaci mezi obchodníkem a koncovým uživatelem. CS 5 CS

6 Většina členských států a zúčastněných stran energetický štítek soupravy a informační listy soupravy podpořila, i když některé členské státy zastávaly názor, že informační list soupravy by mohl být zahrnut ve směrnici o energetické náročnosti budov 2010/31/EU. Proto se navrhuje do textu včlenit prohlášení vysvětlující, že informační list soupravy se týká energetické účinnosti souprav výrobků, a nikoli energetické náročnosti budov. Energetickou účinnost systémů na přípravu teplé vody ovlivňují další faktory, jako je tepelné ztráty přenosové soustavy a dimenzování výrobků podle velikosti a vlastnostmi budov, například izolace. Dodavatelé požádali o uvedení kompletovaných souprav sestávajících z ohřívačů vody a solárních zařízení na trh, zejména proto, že struktura trhu jim neumožňuje působit jako obchodník (maloobchodník nebo instalatér). Na druhé straně se někteří dodavatelé solárních zařízení, zejména malé a střední podniky, obávali nekalé soutěže. Několik členských států proto navrhlo, že by dodavateli a rovněž obchodníku mělo být povoleno vydávat energetický štítek a informační list soupravy. Obchodník by měl založit svůj informační list soupravy na informačních listech výrobků, které poskytují dodavatelé ohřívačů vody a solárních zařízení. Obchodník může znovu sestavit soupravu poskytnutou dodavatelem, např. vydat u účinnějšího solárního zařízení nový energetický štítek a informační list soupravy. Některé členské státy také žádaly, aby dodavatelé a obchodníci propagovali účinnost na soupravě (pokud jsou na soupravách reklamy). Povinnost obchodníka se omezuje na jednoduchý výpočet, který se provádí na základě informačních listů výrobků obdržených od dodavatelů ohřívačů vody a solárních zařízení. Aby podpořila obchodníky, zejména malé a střední podniky, Komise zveřejní na svých webových stránkách věnovaných otázce uvádění spotřeby energie na energetických štítcích 9 vzory a pokyny pro obchodníky. Energetický štítek soupravy se v souladu s ustanovením o energetickém štítku soupravy v navrhovaném nařízení v přenesené pravomoci zavádí pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení. Stejný informační list bude používán pro funkci ohřevu vody kombinovaných ohřívačů. Stupnice sloužící označování energetické účinnosti Pokud jde o ohřívače vody, byla obecně přijata zásada jednotné klasifikace energetické účinnosti, založené na množství spotřebované primární energie. Ta spočívá ve využití jednotné stupnice na štítku výrobku i štítku soupravy pro všechny technologie ohřevu vody, což vytváří rovné podmínky na trhu s ohřívači vody a podporuje jednotný trh s energií. Některé členské státy a některé zúčastněné strany však upřednostňovaly pro různé technologie a různá paliva rozdílné stupnice. Zúčastněné strany požadovaly, aby byly třídy energetické účinnosti stanoveny takovým způsobem, aby nejlepší konvenční technologie mohly dosáhnout nanejvýš třídy A. Poskytly důkazy o tom, že hranice třídy A a B u ohřívačů vody pracujících při středních až velkých odběrových profilech by vzhledem k novému vývoji na trhu měly být zvýšeny. 9 CS 6 CS

7 Členské státy a zúčastněné strany souhlasily s tím, aby tříd A + až A +++ mohly dosáhnout pouze ohřívače vody využívající obnovitelných zdrojů energie. Zúčastněné strany však navrhly rozšířit hranice klasifikačních pásem energetické účinnosti tak, aby zohledňovaly podíl energie z obnovitelných zdrojů, což umožní lepší diferenciaci, zejména v případě ohřívačů vody využívajících solární teplo, jež mohou zajistit až přibližně 70 % roční spotřeby tepla. Proto se navrhuje, aby třídy energetické účinnosti lepší než A byly stanoveny tak, aby třídy energetické účinnosti A + /A ++ /A +++ odpovídaly podílu energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie ve výši 35 %/50 %/60 % třídy A energetické účinnosti (tzn. hraniční hodnota oddělující třídu energetické účinnosti A od třídy B se vydělí číslem 0,65, 0,5 a 0,4). Podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 50 % a více mohou dosáhnout pouze solární zařízení, a proto se třídy A ++ a A +++ použijí pouze na energetickém štítku soupravy. Pokud jde o zásobníky teplé vody, některé členské státy a některé zúčastněné strany poukázaly na to, že hranice třídy A je nastavena tak, že dovoluje pouze poloviční statickou ztrátu oproti zásobníkům teplé vody třídy C a že super-izolované nádrže budou uvedeny na trh dříve, než dojde k přezkumu po pěti letech. Hranice třídy A a B byly proto revidovány a třída A + bude zavedena čtyři roky po vstupu nařízení v platnost. Časový harmonogram Rozvrhnout zavedení systému uvádění spotřeby energie na energetických štítcích do dvou fází, dva a čtyři roky od vstupu nařízení v platnost, se setkává se souhlasem, zejména proto, že časový harmonogram uvádění spotřeby energie na energetických štítcích souvisí s časovým harmonogramem ekodesignu ohřívačů vody a zásobníků teplé vody. Jedna zúčastněná strana požádala, aby bezprostředně po vstupu nařízení v platnost bylo povoleno dobrovolné používání energetického štítku. Pro jiné revidované energetické štítky bylo takové dobrovolné používání energetických štítků povoleno. Štítek pro ohřívače vody však bude v Evropské unii zaveden nově a všem dodavatelům a obchodníkům by měly být poskytnuty rovné podmínky a nezbytný čas na přípravu, aby mohli zavést energetický štítek na trh ve stejnou dobu. Metody zkoušení a výpočtů Některé zúčastněné strany poukázaly na to, že jednotkou frekvenčně vážené hladiny akustického výkonu L WA je db. Nařízení bere připomínky zúčastněných stran a členských států v úvahu. Shromažďování a využívání odborných konzultací Výchozí vědecké informace Externí odborná vyjádření byla získávána především prostřednictvím přípravné studie obsahující technickou, ekologickou a ekonomickou analýzu, kterou zpracovalo sdružení externích konzultantů pro generální ředitelství Komise pro energetiku. Hlavní organizace/odborníci, s nimiž byla záležitost konzultována Přípravná studie byla prováděna v otevřeném řízení, vzala v úvahu připomínky příslušných zúčastněných stran, včetně výrobců, instalatérů, maloobchodníků a jejich sdružení, nevládních CS 7 CS

8 organizací působících v oblasti životního prostředí, spotřebitelských organizací, odborníků z členských států EU/EHP a odborníků mimo EU. Shrnutí obdržených a použitých doporučení Nebyla uvedena žádná potenciálně závažná rizika s nevratnými důsledky. Posouzení dopadů Posouzení dopadů možných politických opatření bylo prováděno podle čl. 15 odst. 4 písm. b) směrnice 2009/125/ES. Zvažovalo se několik možností politik, které by vyvolaly změny na trhu umožňující dosáhnout patřičného naplnění ambicí, mezi něž patří následující varianty: pokračování beze změn, samoregulace, pouze uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, pouze nařízení o ekodesignu, kombinace obou posledně jmenovaných a pouze požadavky na systémy na přípravu teplé vody podle směrnice o energetické náročnosti budov. Avšak s ohledem na jasný legislativní mandát k zavedení požadavků na ekodesign a uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody a ohřívačů byla hloubka analýzy jiných možností než provedení právního aktu tomu úměrná a důraz byl kladen na posouzení navrhovaných prováděcích nařízení. Dopady politických scénářů pro zavedení energetických štítků byly posouzeny oproti scénáři pokračování beze změn. Na základě posouzení nákladů a přínosů byla pro řešení problému selhání trhu při zavádění ohřívačů vody a zásobníků teplé vody se zlepšeným vlivem na životní prostředí za upřednostňovanou možnost zvolena kombinace požadavků na ekodesign, uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a systémových požadavků na energetickou náročnost budov, neboť tato kombinace nejlépe splňuje požadavky směrnic o ekodesignu a o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích. Proto byla vybrána možnost zahrnující přijetí požadavků na ekodesign společně se zavedením systému uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků a souprav, která povede k nejvyšším úsporám a jíž dávají přednost i zúčastněné strany. Tato varianta zajistí, že: probíhající zlepšení v oblasti účinnosti energie budou zachována a urychlena díky poskytování normalizovaných informací koncovým uživatelům a díky odstranění tržních překážek vyplývajících z asymetrických informací a rozdílných motivací; dojde k dynamické přeměně trhu ve prospěch vysoce účinných ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav ohřívačů vody v kombinaci s technologiemi založenými na obnovitelných zdrojích energie; spravedlivá hospodářská soutěž a diferenciace výrobků povedou i nadále ke zvyšování energetické účinnosti; bude dosaženo nákladově efektivní úrovně spotřeby energie; bude podpořena konkurenceschopnost odvětví prostřednictvím rozšíření jednotného trhu EU s udržitelnými výrobky; CS 8 CS

9 zátěž dodavatelů, včetně malých a středních podniků, nebude nadměrná, protože přechodné období přihlíží k době potřebné na změnu designu; nedojde k žádnému negativnímu dopadu na zaměstnanost v EU. 3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRAVOMOCI Shrnutí navrhovaných opatření Navrhovaný předpis stanoví nové požadavky na povinné uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a na normalizované informace o výrobku pro dodavatele, kteří uvádějí na trh nebo do provozu ohřívače vody, zásobníky teplé vody, solární zařízení (tzn. výhradně solární systém, solární kolektor, solární nádrž a další solární výrobky uváděné na trh samostatně) nebo soupravy sestávající z ohřívačů vody a solárních zařízení, a pro obchodníky, kteří nabízejí samostatné ohřívače vody a soupravy sestávající z ohřívačů vody a solárních zařízení. Oblast působnosti tohoto předpisu souvisí s oblasti působnosti navrhovaného prováděcího předpisu o ekodesignu, jež stanoví požadavky týkající se energetické účinnosti, hladiny akustického výkonu a emisí oxidů dusíku ohřívačů vody a zásobníků teplé vody. Klasifikace ohřívačů vody podle energetické účinnosti je založena na systému stanoveném ve směrnici 2010/30/EU, neboť stanoví stupnici energetické účinnosti ohřevu vody; vztahuje se na konvenční ohřívače vody, integrované solární ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem a na soupravy sestávající z ohřívačů vody a velkých solárních zařízení. Po uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost bude zavedena stupnice od G do A pro konvenční ohřívače vody (G A pro elektrické ohřívače vody při malých zátěžových profilech; při středních až velkých zátěžových profilech G C pro elektrické ohřívače vody a C A pro plynové ohřívače vody), přičemž nynější solární ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem doposud nejsou dostatečně účinné na to, aby dosáhly tříd lepších než A. Po uplynutí čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost bude na stupnici energetické účinnosti uváděné na energetických štítcích za A doplněna nová třída A + s cílem podpořit vývoj energeticky účinnějších solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem. Tříd A ++ a A +++ mohou dosáhnout pouze soupravy s velkými solárními zařízeními. To zajistí dynamickou přeměnu trhu směrem k vysoce účinným ohřívačům využívajícím nové technologie a technologie založené na obnovitelných zdrojích energie. Pro zásobníky teplé vody bude po uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost zavedena stupnice energetické účinnosti G A. Po uplynutí čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost bude na stupnici uváděné na energetických štítcích za A doplněna další třída A + s cílem podpořit vývoj super-izolovaných zásobníkových nádrží. Na energetickém štítku výrobku bude dále uvedena hladina akustického výkonu pro koncového uživatele, bude zavedena povinnost poskytovat normalizované informace o ohřívači vody a zásobníku teplé vody, tzn. informační list výrobku a technickou dokumentaci, a budou stanoveny požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje ohřívačů vody a zásobníků teplé vody na dálku, ve všech reklamách a ve všech druzích propagačních materiálů technického charakteru. Vzhledem k tomu, že ohřívače vody mohou být prodávány v soupravách s velkými solárními zařízeními, zavádí se energetický štítek soupravy a povinnost uvádět komplexní propočet v informačních listech, jež mají koncového uživatele informovat o celkové energetické účinnosti soupravy. Dodavatel a rovněž obchodník mohou vydat energetický štítek a CS 9 CS

10 informační list soupravy. Energetický štítek soupravy je založen na jednotné stupnici energetické účinnosti ohřevu vody s třídami od G do A +++, což odráží potenciálně vyšší energetickou účinnost takových souprav. Navrhované energetické štítky výrobku, energetické štítky soupravy a normalizované informace o výrobku pomohou překonat nedostatek informací pro osoby kupující ohřívače vody a zásobníky teplé vody a rozdílnou motivaci majitelů budov a nájemníků. Metody měření a postup ověřování pro zajištění dohledu nad trhem stanovený v tomto nařízení souvisejí s metodami měření a postupem ověřování stanoveným v navrhovaném prováděcím opatření o ekodesignu. Právní základ Nařízením v přenesené pravomoci se provádí směrnice 2010/30/EU, zejména ustanovení jejího článku 10. Zásada subsidiarity Nařízením se provádí směrnice 2010/30/EU v souladu s jejím článkem 10. Zásada proporcionality V souladu se zásadou proporcionality toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení jeho cílů. Tento prováděcí předpis má formu nařízení, které je přímo použitelné ve všech členských státech. Zajišťuje tak, že administrativám členských států a EU nevzniknou žádné náklady na provedení tohoto prováděcího právního předpisu do vnitrostátních právních předpisů. Volba nástroje Navrhovaný nástroj: nařízení v přenesené pravomoci. Rozpočtové důsledky Tento návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet EU. DALŠÍ INFORMACE Přezkum / revize / ustanovení o skončení platnosti Návrh zahrnuje ustanovení o revizi. Evropský hospodářský prostor Navrhovaný právní akt se týká záležitosti EHP, a proto by jeho oblast působnosti měla být rozšířena na Evropský hospodářský prostor. CS 10 CS

11 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku 10, a zejména na článek 10 uvedené směrnice, vzhledem k těmto důvodům: (1) Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které mají významný potenciál k úspoře energie a u nichž při srovnatelné funkčnosti existují velké rozdíly v úrovni výkonu. (2) Energie, kterou spotřebovávají ohřívače vody a zásobníky teplé vody, se významně podílí na celkové spotřebě energie v Unii, a u ohřívačů vody a zásobníků teplé vody při srovnatelné funkčnosti existují velké rozdíly, pokud jde o energetickou účinnost ohřevu vody a statické ztráty. Možnosti snižování jejich energetické spotřeby jsou značné a zahrnují kombinace ohřívačů vody s příslušnými solárními zařízeními. Na ohřívače vody, zásobníky teplé vody a soupravy sestávající z ohřívačů vody a solárních zařízení by se proto měly vztahovat požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích. (3) Ohřívače vody, které jsou navrženy k využití plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně (více než 50 %) z biomasy, mají zvláštní technické vlastnosti, které vyžadují další technické, ekonomické a environmentální analýzy. V závislosti na výsledku těchto analýz by požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích pro tyto ohřívače vody měly být případně stanoveny později. (4) Pokud jde o energetickou účinnost ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, měly by být stanoveny harmonizované předpisy pro uvádění spotřeby energie na 10 Úř. věst. L 153, , s. 1. CS 11 CS

12 energetických štítcích a normalizované informace o výrobku, a to s cílem vytvořit pobídky pro výrobce ke zvyšování energetické účinnosti těchto výrobků, povzbudit koncové uživatele k nákupu energeticky účinných výrobků a přispět k fungování vnitřního trhu. (5) Pokud jde o významné úspory energie a nákladů u každého druhu ohřívače vody a u zásobníků teplé vody, mělo by toto nařízení zavést novou jednotnou stupnici pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích od A do G pro konvenční ohřívače vody, solární ohřívače vody a ohřívače vody s tepelným čerpadlem a pro zásobníky teplé vody. Po dvou letech by měla být tato klasifikace doplněna o dynamickou třídu A + s cílem urychlit pronikání ohřívačů vody a zásobníků teplé vody s největší energetickou účinností na trh. (6) Toto nařízení by mělo zajistit, aby spotřebitelé získali co nejpřesnější srovnatelné informace o výkonu solárních ohřívačů vody a ohřívačů vody s tepelným čerpadlem ve třech evropských klimatických oblastech. (7) Důležitou informací pro koncové uživatele by mohla být hladina akustického výkonu ohřívače vody. Informace o hladině akustického výkonu by měla být obsažena na energetickém štítku ohřívačů vody. (8) Očekává se, že souhrnný dopad tohoto nařízení a nařízení Komise (EU) č..../... ze dne..., kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES [číslo nařízení a odkaz na Úřední věstník v poznámce pod čarou se vloží před vyhlášením v Úředním věstníku] do roku 2020 povede k odhadovaným ročním úsporám energie ve výši přibližně 450 PJ (11 Mtoe), což odpovídá přibližně 26 Mt emisí CO 2, oproti stavu, který by nastal, kdyby nebyla přijata žádná zvláštní opatření. (9) Informace uváděné na energetických štítcích by měly být získány za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů, včetně harmonizovaných norem (pokud jsou k dispozici) přijatých na žádost Komise evropskými orgány pro normalizaci v souladu s postupy stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů pro služby informační společnosti 11.za účelem stanovení požadavků na ekodesign. (10) Toto nařízení by mělo stanovit jednotný design a obsah energetických štítků výrobku pro ohřívače vody a zásobníky teplé vody. (11) Toto nařízení by také mělo stanovit požadavky na informační list výrobku a technickou dokumentaci pro ohřívače vody a zásobníky teplé vody. (12) Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje ohřívačů vody a zásobníků teplé vody na dálku, ve všech reklamách a ve všech druzích propagačních materiálů technického charakteru. 11 Úř. věst. L 204, , s. 37. CS 12 CS

13 (13) Kromě energetických štítků výrobku a informačních listů výrobku pro ohřívače vody a zásobníky teplé vody stanovených v tomto nařízení by energetický štítek soupravy a informační list soupravy založený na informačních listech výrobků poskytnutých dodavateli měly zajistit, aby koncový uživatel měl snadný přístup k informacím o energetické účinnosti ohřívačů vody v kombinaci se solárními zařízeními. Taková souprava může dosáhnout energeticky nejúčinnější třídy A +++. (14) Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Předmět a oblast působnosti 1. Toto nařízení stanovuje požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a poskytování doplňkových informací o výrobku u ohřívačů vody o jmenovitém tepelném výkonu 70 kw, zásobníků teplé vody s užitným objemem 500 litrů a souprav sestávajících z ohřívače vody 70 kw a solárního zařízení. 2. Toto nařízení se nevztahuje na: a) ohřívače vody konkrétně navržené pro využití plynných nebo kapalných paliv vyrobených převážně z biomasy; b) ohřívače vody využívající pevná paliva; c) ohřívače vody v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU 12 ; d) kombinované ohřívače, jak je definuje článek 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č..../... [číslo nařízení o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a odkaz na Úřední věstník v poznámce pod čarou se vloží před vyhlášením v Úředním věstníku]; e) ohřívače vody, které nedosahují alespoň zátěžového profilu s nejmenší referenční energií uvedeného v tabulce 3 přílohy VII; f) ohřívače vody navržené pouze pro výrobu teplých nápojů nebo potravin. Článek 2 Definice Kromě definic stanovených v článku 2 směrnice 2010/30/ES se pro účely tohoto nařízení použijí tyto definice: 1) ohřívačem vody se rozumí zařízení, které 12 Úř. věst. L 334, , s. 17. CS 13 CS

14 a) je připojeno na vnější přívod pitné nebo užitkové vody; b) vyrábí a předává teplo pro dodávku teplé pitné nebo užitkové vody o dané teplotě a v daném množství a průtoku ve stanoveném časovém období; a c) je vybaveno jedním nebo více zdroji tepla; 2) zdrojem tepla se rozumí ta část ohřívače vody, která vyrábí teplo za využití jednoho nebo více z následujících procesů: a) spalování fosilních paliv nebo paliv z biomasy; b) využití Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu; c) zachycování tepla okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje nebo tepla odpadního; 3) jmenovitým tepelným výkonem se rozumí deklarovaný tepelný výkon ohřívače vody během procesu ohřívání vody za standardních jmenovitých podmínek vyjádřený v kw; 4) užitným objemem (V) se rozumí jmenovitý objem zásobníku teplé vody vyjádřený v litrech; 5) standardními jmenovitými podmínkami se rozumí provozní podmínky ohřívačů vody využívané při stanovení jmenovitého tepelného výkonu, energetické účinnosti ohřevu vody, hladiny akustického výkonu a emisí oxidu dusíku a u zásobníků teplé vody při stanovení statických ztrát; 6) biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících odvětví, včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslového a obecního odpadu; 7) palivem z biomasy se rozumí plynné nebo kapalné palivo vyrobené z biomasy; 8) fosilním palivem se rozumí plynné nebo kapalné palivo fosilního původu; 9) zásobníkem teplé vody se rozumí nádoba pro uchovávání teplé vody za účelem ohřevu vody nebo vytápění vnitřních prostorů, včetně jakýchkoli přídatných látek, která není vybavena žádným vlastním zdrojem tepla, s možnou výjimkou jednoho nebo více záložních ponorných ohřívačů; 10) záložním ponorným ohřívačem se rozumí elektrický odporový ohřívač pracující na bázi Jouleova jevu, který je součástí zásobníku teplé vody a vyrábí teplo, pouze když je vnější zdroj tepla přerušen (a to i v době údržby) nebo je mimo provoz; nebo je součástí solárního zásobníku teplé vody a poskytuje teplo, když solární zdroj tepla není dostačující pro dosažení požadované úrovně tepelné pohody; 11) solárním zařízením se rozumí výhradně solární systém, solární kolektor, solární zásobník teplé vody nebo čerpadlo v kolektorovém okruhu, které jsou uváděny na trh samostatně; CS 14 CS

15 12) výhradně solárním systémem se rozumí zařízení, které je vybaveno jedním nebo více solárními kolektory a solárními zásobníky teplé vody, popřípadě čerpadly v kolektorovém okruhu a jinými částmi a které je uváděno na trh jako jedna jednotka a není vybaveno žádným zdrojem tepla s možnou výjimkou jednoho nebo více záložních ponorných ohřívačů; 13) soupravou sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení se rozumí souprava nabízená koncovému uživateli a obsahující jeden nebo více ohřívačů vody a jedno nebo více solárních zařízení; 14) energetickou účinností ohřevu vody (η wh ) se rozumí poměr mezi užitečnou energií poskytovanou ohřívačem vody a energií potřebnou pro její výrobu vyjádřený v %; 15) hladinou akustického výkonu (L WA ) se rozumí hladina akustického výkonu vážená váhovou funkcí A ve vnitřním nebo venkovním prostředí, vyjádřená v db; 16) statickou ztrátou (S) se rozumí topný výkon, který unikne ze zásobníku teplé vody za daných teplot vody a okolního prostředí, vyjádřený ve W; 17) ohřívačem vody s tepelným čerpadlem se rozumí ohřívač vody, který k výrobě tepla využívá teplo okolního prostředí ze vzdušného, vodního nebo zemního zdroje nebo odpadní teplo. Pro účely příloh II až IX jsou další definice uvedeny v příloze I. Článek 3 Povinnosti dodavatelů a časový harmonogram 1. Od [vloží se datum: dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu ohřívače vody, včetně ohřívačů vody integrovaných do souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení, zajistí, aby: a) každý ohřívač vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II, byl opatřen tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 1.1 přílohy III; ohřívače vody s tepelným čerpadlem byly opatřeny tištěným štítkem alespoň v balení zdroje tepla a ohřívače vody určené pro použití v soupravách sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení byly na každém ohřívači vody opatřeny druhým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 3 přílohy III; b) ke každému ohřívači vody byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 1 přílohy IV, přičemž: u ohřívačů vody s tepelným čerpadlem se poskytuje informační list výrobku alespoň pro zdroj tepla; u ohřívačů vody určených pro použití v soupravách sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení se poskytuje druhý informační list stanovený v bodě 4 přílohy IV; c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v bodě 1 přílohy V; CS 15 CS

16 d) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem ohřívače vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek; e) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu ohřívače vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek. Od [vloží se datum: čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] každý ohřívač vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II, musí být opatřen tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 1.2 přílohy III, přičemž: ohřívače vody s tepelným čerpadlem musí být opatřeny tištěným štítkem alespoň na obalu zdroje tepla. 2. Od [vloží se datum: dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu zásobníky teplé vody zajistí, aby: a) každý zásobník teplé vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti stanoveným v bodě 2 přílohy II, byl opatřen tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 2.1 přílohy III; b) byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 2 přílohy IV; c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v bodě 2 přílohy V; d) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem zásobníku teplé vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu; e) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu zásobníku teplé vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu. Od [vloží se datum: čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] každý zásobník teplé vody, který vyhovuje třídám energetické účinnosti stanoveným v bodě 2 přílohy II, musí být opatřen tištěným štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 2.2 přílohy III. 3. Od [vloží se datum: dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu solární zařízení zajistí, aby: a) byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 3 přílohy IV; b) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v bodě 3 přílohy V. 4. Od [vloží se datum: dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] dodavatelé uvádějící na trh nebo do provozu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení zajistí, aby: CS 16 CS

17 a) každá souprava sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení, která vyhovuje třídám energetické účinnosti ohřevu vody stanoveným v bodě 1 přílohy II, byla opatřena tištěným energetickým štítkem majícím provedení a obsahujícím informace stanovené v bodě 3 přílohy III; b) ke každé soupravě sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení byl poskytnut informační list výrobku stanovený v bodě 4 přílohy IV; c) byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání poskytnuta technická dokumentace stanovená v bodě 4 přílohy V; d) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek; e) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek. Článek 4 Povinnosti obchodníků 1. Obchodníci s ohřívači vody zajistí, aby: a) každý ohřívač vody byl v místě prodeje opatřen energetickým štítkem stanoveným v bodě 1 přílohy III, poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 a umístěný na vnější straně přední části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný; b) ohřívače vody nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel prohlédne vystavený ohřívač vody, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavatelem v souladu s bodem 1 přílohy VI; c) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem ohřívače vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek; d) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu ohřívače vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek. 2. Obchodníci se zásobníky teplé vody zajistí, aby: a) každý zásobník teplé vody byl v místě prodeje opatřen energetickým štítkem stanoveným v bodě 2 přílohy III, poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 2 CS 17 CS

18 a umístěným na vnější straně přední části spotřebiče tak, aby byl zřetelně viditelný; b) zásobníky teplé vody nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel prohlédne vystavený zásobník vody, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavatelem v souladu s bodem 2 přílohy VI; c) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem zásobníku teplé vody a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu; d) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu zásobníku teplé vody a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti tohoto modelu. 3. Obchodníci se soupravami sestávajícími z ohřívače vody a solárního zařízení zajistí na základě energetických štítků a informačních listů poskytnutých dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1, 3 a 4, aby: a) každá nabídka konkrétní soupravy obsahovala informaci o energetické účinnosti ohřevu vody a třídě energetické účinnosti ohřevu vody této soupravy za průměrných, chladnějších nebo teplejších klimatických podmínek, podle vhodnosti, a to tak, že vystaví soupravu se štítkem stanoveným v bodě 3 přílohy III a poskytnou informační list stanovený v bodě 4 přílohy IV, náležitě vyplněný v souladu s vlastnostmi dané soupravy; b) soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si koncový uživatel prohlédne vystavenou soupravu sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými v souladu s bodem 3 přílohy VI; c) každá reklama, která souvisí s konkrétním modelem soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a obsahuje informace související se spotřebou energie nebo informaci o ceně, obsahovala odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek; d) každý propagační materiál technického charakteru, který se týká konkrétního modelu soupravy sestávající z ohřívače vody a solárního zařízení a popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval odkaz na třídu energetické účinnosti ohřevu vody tohoto modelu za průměrných klimatických podmínek. Článek 5 Metody měření a výpočtů Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají za použití spolehlivých, přesných a opakovatelných metod měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII a příloze VIII. CS 18 CS

19 Článek 6 Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem Při posuzování shody s deklarovanou třídou energetické účinnosti ohřevu vody, energetickou účinností ohřevu vody, roční spotřebou energie a hladinou akustického výkonu ohřívačů vody a deklarovanou třídou energetické účinnosti a statickými ztrátami zásobníků teplé vody uplatní členské státy postup stanovený v příloze IX. Článek 7 Přezkum Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději pět let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. Přezkum posoudí zejména veškeré významné změny v podílech různých druhů spotřebičů na trhu a vhodnost informačních listů a energetických štítků souprav stanovených v bodě 3 přílohy III a v bodě 4 přílohy IV. Článek 8 Vstup v platnost a použitelnost Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne Za Komisi předseda José Manuel BARROSO CS 19 CS

20 PŘÍLOHA I Definice použitelné pro přílohy II IX Pro účely příloh II až IX se použijí tyto definice: 1) konvenčním ohřívačem vody se rozumí ohřívač vody, který vyrábí teplo za využití spalování fosilních paliv nebo paliv z biomasy nebo Jouleova jevu v prvcích elektrického odporového ohřevu; 2) solárním ohřívačem vody se rozumí ohřívač vody vybavený jedním nebo více solárními kolektory, solárními zásobníky teplé vody, zdroji tepla, popřípadě čerpadly v kolektorovém okruhu a jinými částmi; solární ohřívač vody je uváděn na trh jako jedna jednotka; 3) zátěžovým profilem se rozumí daný sled odběrů vody, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; každý ohřívač vody splňuje alespoň jeden zátěžový profil; 4) odběrem vody se rozumí daná kombinace užitečného průtoku vody, užitečné teploty vody, množství užitečné energie a špičkové teploty, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; 5) užitečným průtokem vody (f) se rozumí minimální průtok vyjádřený v litrech za minutu, při němž teplá voda přispívá k referenční energii, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; 6) užitečnou teplotou vody (T m ) se rozumí teplota vody vyjádřená ve stupních Celsia, při níž teplá voda začíná přispívat k referenční energii, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; 7) užitečným energetickým obsahem (Q tap ) se rozumí energetický obsah teplé vody (vyjádřený v kwh) dodávané o teplotě stejné nebo vyšší, než je užitečná teplota vody, a při průtoku vody stejném nebo vyšším, než je užitečný průtok vody, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; 8) energetickým obsahem teplé vody se rozumí součin měrné tepelné kapacity vody, průměrného rozdílu teplot teplé vody na výstupu a studené vody na vstupu a celkové hmotnosti přiváděné teplé vody; 9) špičkovou teplotou (T p ) se rozumí minimální teplota vody vyjádřená ve stupních Celsia, které má být dosaženo během odběru vody, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; 10) referenční energií (Q ref ) se rozumí součet užitečného energetického obsahu odběrů vody, vyjádřený v kwh, při konkrétním zátěžovém profilu, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII; 11) maximálním zátěžovým profilem se rozumí zátěžový profil s největší referenční energií, kterou je ohřívač vody schopen poskytnout při splnění podmínek teploty a průtoku tohoto zátěžového profilu; 12) deklarovaným zátěžovým profilem se rozumí zátěžový profil uplatněný pro určení energetické účinnosti ohřevu vody; CS 20 CS

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 29. září 2010 (30.09) (OR. en) 14246/10 ENER 261 ENV 623 CONSOM 83

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 29. září 2010 (30.09) (OR. en) 14246/10 ENER 261 ENV 623 CONSOM 83 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. září 2010 (30.09) (OR. en) 14246/10 ENER 261 ENV 623 CONSOM 83 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

4/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

4/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 4/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 779 v konečném znění 2008/0221 (COD) C6-0411/08 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o označování pneumatik s ohledem na palivovou

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.2.2011 KOM(2011) 77 v konečném znění 2008/0028 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje

Více

3/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX,

3/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 3/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne XXX, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde

Více

L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009

L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 L 191/42 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 642/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.1.2008 KOM(2008) 7 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Itálii uplatňovat v určených zeměpisných

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí. {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2015 COM(2015) 178 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o dobrovolném systému pro ekodesign herních konzolí {SWD(2015) 88 final} {SWD(2015) 89 final} CS CS

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.7.2011 KOM(2011) 456 v konečném znění 2011/0197 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (Text s významem pro EHP)

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I

Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I P7_TA(2010)0168 Názvy textilií a související označování textilních výrobků etiketami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18.května 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1)

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech. (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1) 2004R0648 CS 19.04.2012 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Informace o nařízení ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele Dne 29. 12. 2006 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) 12832/08 ADD 3. Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) ENV 539 CODEC 1080 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. září 2008 (21.11) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0165 (COD) 12832/08 ADD 3 ENV 539 CODEC 1080 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí -

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. - Shrnutí - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.7.2006 SEK(2006) 926 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE - Shrnutí - POSOUZENÍ DOPADŮ MOŽNÝCH POLITIK, POKUD JDE O KOMISÍ PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem

P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem P7_TA-PROV(2012)0398 Obchodní jednání EU s Japonskem Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 o obchodních jednáních EU s Japonskem (2012/2711(RSP)) Evropský parlament, s ohledem na své usnesení

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) 10276/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. června 2012 (06.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0380 (COD) 10276/1/12 REV 1 PECHE 180 CADREFIN 265 CODEC 1407 REVIDOVANÁ ZPRÁVA Odesílatel: Předsednictví Příjemce:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 26. června 2006 (27.06) (OR. en) 10900/06 Interinstitucionální spis: 2006/0103 (CNS) MAR 64 SOC 331 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 16. června 2006 Předmět: Návrh ROZHODNUTÍ

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o posíleném

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2016 C(2016) 3316 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 7.6.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006D0502 CS 22.03.2011 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. května 2006, kterým se po

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2011 KOM(2011) 297 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o provádění a přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

1/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/9. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 817 final 1/9 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2309(INI) 30. 3. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 30. 3. 2012 2011/2309(INI) NÁVRH ZPRÁVY o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy (2011/2309(INI))

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2011 KOM(2011) 895 v konečném znění 2011/0439 (COD)C7-0007/11 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 9.6.2009 KOM(2009) 259 v konečném znění 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE 30.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 170/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038978/02 Předmět: Generální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.8.2009 KOM(2009) 426 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. března 2016 (OR. en) 7065/16 DENLEG 22 AGRI 127 SAN 95 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. března 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 138 final Předmět:

Více

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE

Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Z LEGISLATIVY EVROPSKÉ UNIE Cílem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 o společných pravidlech

Více

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 22. června 2016 (OR. en) 10511/16 ATO 42 CADREFIN 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 405 final Předmět: Jordi

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

PŘÍLOHY. Přílohy I až IX. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU,

PŘÍLOHY. Přílohy I až IX. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 C(2015) 2638 final ANNEXES 1 to 9 PŘÍLOHY Přílohy I až IX NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a

Více