NOTACE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOTACE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 1"

Transkript

1 NOTACE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 1 Lenka Okrouhlíková Anotace: Článek Notace znakových jazyků" podává základní přehled o možnostech notace (zápisu, transkripce) znakových jazyků. Stručně popisuje tři základní možnosti zápisu: transkripce glosami, slovní popis, notační systém. Podrobněji se pak věnuje popisu nejrozšířenějších notačních systémů a notačních systémů vytvořených speciálně pro český znakový jazyk. Klíčová slova: transkripce glosami, slovní popis, notační systém, typy znaku, parametry znaku, manuální složka znaku, nemanuální složka znaku, Stokoe's notation systém, Hamburský notační systém (HamNoSys), SignWriting. Znakový jazyk je přirozený jazyk Neslyšících, který se však od mluvených jazyků liší způsobem své existence - je to jazyk vizuálně-motorický, který je produkován v prostoru a na rozdíl od většiny mluvených jazyků nemá psanou podobu. To, že znakový jazyk nemá psanou podobu, však neznamená, že nemáme potřebu ho nějak zachytit. V dnešní době moderních technologií není problém využít k uchovávání dat ve znakovém jazyce fotografie, videokazety, CD-ROM, DVD nebo počítače, to však ještě v nedávné době nebylo možné a ani přístupné všem. Je zřejmé, že zejména pohyb a nemanuální komponenty nelze věrohodně a objektivně zachytit statickými obrázky; skutečnou podobu a průběh celého znaku dokáže nejvěrněji zachytit kvalitní videozáznam. Každý, kdo se nějakým způsobem znakovým jazykem zabývá, však dříve či později narazí na problém, jak data zachytit na papír". Především výzkumníci znakového jazyka se snaží najít vhodný způsob uchovávání dat v takové formě, aby se k nim kdykoliv v pozdější době mohli vracet, či se o ně mohli podělit 1 Česká komora tlumočníků znakového jazyka (Komora) realizuje od března 2006 dvouletý projekt s názvem Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny, v jehož rámci budou mimo jiné vytvořeny studijní materiály pro Certifikační vzdělávací program Komory (CVP). Materiály budou všem zájemcům k dispozici v tištěné a/nebo digitální podobě (podle typu tématu) od března V průběhu realizace projektu vznikne celkem 85 výukových materiálů. Komora na jednotlivých materiálech spolupracuje s odborníky z různých oblastí. Na tématu možnosti notace znakového jazyka pak konkrétně s Mgr. et Bc. Lenkou Okrouhlíkovou, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nám. J. Palacha 2, Praha 1. (Výzkumný záměr: MSM )

2 s ostatními výzkumníky nejen v publikovaných materiálech. Problém je uchovat data v psané formě tak, abychom z nich mohli vytvořit přehlednou databázi, v níž bude zachyceno vše relevantní a v níž bychom uměli najít všechno, co pro daný typ výzkumu potřebujeme (Miller 1998, s. 1). Původní, nezpracovaná data je samozřejmě vhodné mít stále zaznamenána též v podobě videonahrávek, abychom se k nim mohli v případě potřeby vrátit. Takového materiálu však bývá mnoho a je těžké se v něm rychle orientovat. Také každý tlumočník či student znakového jazyka pocítil někdy potřebu zaznamenat si nějakým srozumitelným způsobem nové znaky tak, aby se k nim mohl později, třeba i za několik let, vrátit. Je samozřejmě možné používat podomácku" vytvořený vlastní způsob zápisu, ten však většinou nebývá systematický a jednotný, a často se stává, že později neporozumíme tomu, co jsme si vlastně zapsali. I k těmto účelům je tedy vhodné použít některý z oficiálních" notačních systémů vytvořených výzkumníky. Pokud tedy chceme písemně zaznamenat to, co bylo znakováno, máme v podstatě tři možnosti: 1. transkripce glosami, 2. slovní popis, 3. notační systém. Transkripce glosami slouží k reprodukování obsahu znakového projevu. Glosy jsou slova psaná velkými tiskacími písmeny, která jsou nejbližším možným vyjádřením významu příslušných znaků. Velmi často je však podobnost pouze přibližná, neboť jedno slovo mluveného jazyka nemusí vždy přesně vystihovat význam daného znaku ve všech jeho kontextech (podobně ve dvojjazyčném slovníku má např. jedno anglické slovo mnoho českých ekvivalentů a naopak). Souběžné s glosami se často používá horní paralelní linie, kde jsou, většinou pomocí různých zkratek, zachyceny významy nemanuální složky znakového jazyka (např. otázka, negace); někdy se přidává ještě třetí paralelní linie, která zachycuje orální komponenty (pohyby úst neodvozené z mluveného jazyka) a mluvní komponenty (pohyby úst odvozené z mluveného jazyka). U některých typů zápisu mohou být tyto linie sloučeny v jeden řádek. Tento typ notace je vhodný pro ty, kteří se zaměřují spíše na syntax či sémantiku znakového jazyka a nezajímá je vnitřní struktura znaku (Miller 1998, s. 2). 2 2 S tímto typem transkripce se velmi často setkáváme v zahraničních odborných studiích pojednávajících o různých gramatických jevech, které se vyskytují v národních znakových jazycích. Nevýhodou glos je to, že pokud daný znakový jazyk neznáme, nedokážeme si pod napsanými slovy představit konkrétní znaky, a to velmi ztěžuje porozumění textu. Navíc většina autorů používá vlastní systém různých zkratek a značek, jejichž význam není bez předchozího vysvětlení zcela jasný. Pokud se tedy rozhodneme pro tento způsob zápisu znakového jazyka, měli bychom budoucímu čtenáři" přesně vysvětlit systém, který budeme používat (vhodné je doplnit ho fotografiemi či videonahrávkami). Transkripce glosami je využita např. na CD- -ROM VYSUČEK, P; MOTEJZÍKOVÁ, J. Specifické znaky. Praha : FF UK, Pevnost, 2003.

3 Např.: Slovní popis spočívá v tom, že slovně popíšeme produkci znaku. Často se ho využívá k doplnění fotografie znaku, na níž nelze přesně zachytit pohyb. Někdy je slovní popis jedinou cestou, jak něco skutečně explicitně zapsat, ve většině případů je to však ztráta času (Miller 1998, s. 1). Slovní popis je obtížný a zdlouhavý a navíc zabere poměrně mnoho místa. Pokud nemáme přesně stanovená pravidla a systém výrazů, které budeme pro slovní popis využívat, nemusí se nám povést znak dokonale a srozumitelně zachytit. 3 3 Slovní popis se využívá např. v některých knižních slovnících znakového jazyka, kde doplňuje obrázek či fotografii znaku, na nichž nelze přesně zachytit pohyb. U nás využívá slovní popis znaku několik slovníků a učebnic, žádný z nich to však nečiní příliš systematicky; např. GABRIE- LOVÁ, D.; PAUR, J.; ZEMAN, J. Slovník znakové řeči. Praha: Horizont, RŮŽIČKOVA, M.

4 Např.: Dlaň pasivní ruky (ruka je sevřená v pěst; ukazovák, prostředník, prsteník a malík jsou ohnuty do dlaně a dotýkají sejí; palec je před ohnutými prsty a dotýká se jich) směřuje k tělu a prsty směřují doprava; aktivní ruka (ruka je sevřená v pěst; ukazovák, prostředník, prsteník a malík jsou ohnuty do dlaně a dotýkají se jí; palec je před ohnutými prsty a dotýká se jich), jejíž dlaň směřuje doleva a prsty od těla, vykonává horizontální kruhový pohyb proti směru hodinových ručiček a je v trvalém kontaktu s palcovou hranou pasivní ruky. Dlaň pasivní ruky (dlaň ruky je otevřená; ukazovák, prostředník, prsteník a malík jsou natažené ve vzpřímené poloze a navzájem se podélně dotýkají; palec je natažený a vystrčený do strany) směřuje doprava a prsty směřují od těla; aktivní ruka (prsteník a malík jsou ohnuty do dlaně a dotýkají sejí; palec je před ohnutými prsty a dotýká se jich; ukazovák a prostředník jsou mírně ohnuty ve druhém a třetím kloubu od dlaně a roztaženy od sebe), jejíž dlaň směřuje k tělu a prsty směřují doleva, vykonává pohyb doleva s koncovým kontaktem na dlani pasivní ruky. Notační (tran skřip ční) systémy se sna- méně ikonických, zapsat jednotlivé složky ží pomocí různých typů symbolů, více či znaku buďz hlediska fenologického, nebo Učíme se českou znakovou řeč. Praha : Septima, aj. Zápis je spíše nahodilý, neúplný a mnohdy pro uživatele nesrozumitelný. Autor by měl vždy v úvodu vysvětlit výrazy, které bude ve svém popisu používat (např. označení tvarů ruky, pohybů), a tyto výrazy pak systematicky používat. Do slovního popisu bývá často zařazen i popis motivovanosti znaku (či spíše mnemotechnické pomůcky pro zapamatování znaku).

5 fonetického. 4 Většina notací se zaměřuje pouze na zápis manuální složky znaku, některé notace i na nemanuální složku znaku. V notacích se můžeme setkat se zachycením všech nebo některých z následujících charakteristik a parametrů znaku. 5 Podle manuální složky obvykle vydělujeme několik typů znaku: a) znaky artikulované jednou rukou 1. znaky s nulovým kontaktem, 2. znaky s kontaktem (dominantní ruka kontaktuje nějakou část těla, např. čelo, nos, ústa, rameno, hruď atd., nikoliv však druhou ruku), b) znaky artikulované dvěma rukama 3. znaky, v nichž jsou aktivní (v pohybu) obě ruce stejného tvaru, 4. znaky symetrické, v nichž je aktivní jedna (dominantní) ruka, která artikuluje nad, pod, před, za atd. rukou pasivní; ruce jsou ve stejném tvaru, 4 5 Fonetika a fonologie jsou vědní disciplíny, které studuji a popisují zvukovou složku lidské komunikace, každá z nich však z jiného hlediska. Fonetika studuje činnost mluvních orgánů při řeči, charakter výsledného zvuku a jeho sluchové hodnocení. Fonologie se zaměřuje jen na ty složky zvukového signálu, které jsou v daném jazyce významotvorné, hodnotí tedy zvukový materiál z lingvistického hlediska." (Příruční mluvnice češtiny, 1995, s. 21) Fonetika znakového jazyka tedy analogicky studuje činnost artikulačních orgánů (rukou, paží, horní části trupu, hlavy, obličeje) při znakování a jejich výslednou podobu (místo artikulace, tvar ruky, orientaci ruky, vzájemnou polohu rukou, pohyb, mimiku atd.). Fonologie znakového jazyka se pak zaměřuje pouze na ty složky vizuálně-motorického signálu, které jsou v daném jazyce významotvorné. V literatuře se můžeme setkat s nejednotným užíváním termínů komponent, jednotka, rys (feature), aspekt (aspect). Zde užíváme termín parametr, který se jeví jako lingvisticky neutrální.

6 PRAT 5. znaky asymetrické, v nichž je aktivní jedna (dominantní ruka), která artikuluje nad, pod, za před atd. rukou pasivní; ruce jsou v různém tvaru, a vykonávají stejný nebo alternativní pohyb) a dominance (pasivní ruka má buď stejný tvar jako ruka aktivní, nebo využívá pouze omezený repertoár základních, nepříznakových tvarů ruky). Existuje však mizivé procento znaků, které tato pravidla porušují; Battisonovu klasifikaci tak můžeme doplnit ještě o tyto typy znaků (Beneš 2003): 6. znaky, v nichž jsou aktivní (v pohybu) obě ruce stejného tvaru, každá ruka je v jiném znakovacím prostoru, 7. znaky, v nichž každá ruka má jiné místo artikulace a jiný pohyb. OBJEDNAT c) znaky složené - zahrnují kombinace výše uvedených typů. Tyto kategorie znaků, vymezené v roce 1978 Battisonem (srov. Brennan 1990, s. 9), naplňují pravidlo symetrie (pokud se hýbou obé ruce, musí mít stejné místo artikulace, musí být ve stejném tvaru, mají stejnou nebo alternativní orientaci

7 Každý znak, bez ohledu na kategorii, pak můžeme rozdělit do následujících parametrů: místo artikulace, tvar ruky/rukou, orientace ruky/rukou, pohyb ruky/rukou, vzájemná poloha rukou. V rámci nemanuální složky znaku se pak soustředíme na pohyby těchto částí obličeje a těla: obočí, oči, nos, tváře, ústa, rty, jazyk, zuby (orální komponent, mluvní komponent, proud vzduchu) hlava, ramena, horní část trupu. První lineární notační fonologický systém pro zápis amerického znakového jazyka - Stokoe's notatíon systém (SNS) - byl vytvořen v roce 1960 Williamem Stokoem, 6 který rozdělil znak na systematicky strukturované části: místo artikulace (TAB), tvar ruky (DEZ), pohyb (SIG), reprezentované soustavou symbolů s mnemotechnickými rysy (např. symboly pro tvary ruky jsou odvozeny z prstové abecedy, symboly pro pohyb jsou zčásti ikonické - symbol svým tvarem připomíná dráhu daného pohybu atd.). Stokoe vymezil pro ASL 12 TAB, 19 DEZ a 24 SIG 7. (Stokoe 1993, Stokoe; Casterline; Croneberg 1976) Tato notace se stala základem a inspirací pro řadu dalších a byla mnohokrát modifikována na základě výzkumů různých národních znakových jazyků. Nezávislé změny v různých státech daly tedy vzniknout celé rodině" fenologických i fonetických notačních systémů. 6 7 S popisem tohoto systému se můžeme setkat již v první lingvistické studii Amerického znakového jazyka (ASL): STOKOE, W. C. Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. (Studies in Linguistics. Occasional Paper; 8) Buffalo (NY): Univ. of BufFalo, s. Detailní popis pak můžeme nalézt v prvním slovníku ASL založeném na lingvistických principech (Casterline; Croneberg 1976). William C. Stokoe ve své studii ASL z roku 1960 (srov. Stokoe 1993) dokazuje, že znak jakožto nejmenší lingvistická jednotka znakového jazyka, která je nositelem významu, je srovnatelný s morfémem, respektive se slovem v mluveném jazyce. Jako takový ho lze rozdělit na jednotky, které jsou schopny rozlišit význam. Tyto jednotky pak nenazývá tradičně fonémy, ale cherémy (tento název je odvozen od řeckého kořene cheir, což znamená ruka). Znak jako nejmenší jednotka nesoucí význam se skládá ze tří typů cherémů (fonémů), které jsou schopny význam rozlišit (TAB, DEZ, SIG). Tyto komponenty znaků jsou produkovány simultánně (současné) a nelze je tudíž časové oddělit (nemůžeme vykonat nějaký pohyb, aniž bychom při tom zároveň nepoužili nějaký tvar ruky a nějaké místo artikulace - srov. Stokoe 1980, Stokoe 1993, Stokoe; Casterline; Croneberg 1976). Jsou realizovány kvalitativně vymezeným a kvantitativně omezeným souborem prvků, jenž je srovnatelný se souborem fonémů v mluveném jazyce." (Bímová 2002, s. 193)

8 Jednou z modifikací SNS, kterou je důležité zmínit, je notační systém britských autorů Mary Brennanové, Martina D. Colvilla a Lilian K. Lawsonové. Tato notace byla vytvořena v rámci Edinburgh British Sign Language Research Project v roce 1980 pro britský znakový jazyk (BSL - British Sign Language) (srov. Brennan 1990). Na rozdíl od Stokoeho autoři mezi parametry znaku zařadili i orientaci - vztah mezi postavením ruky a tělem znakujícího. (Tento parametr byl některými autory vymezen již v první pol. 70. let např. Battisonem, Friedmanem, Frishbergovou.) (Brennan 1990, s. 4). Důvodem k tomu, že orientace byla vymezena jako samostatný parametr (nikoliv jako dodatkové zpřesnění tvaru ruky), bylo to, že znaky se od sebe mohou lišit právě jen orientací dlaně nebo orientací prstů, a také to, že pokud byly znaky zapsány bez orientace, nebyli je jejich čtenáři" schopni správné reprodukovat (Brennan 1990, s. 5). Revidovaná verze tohoto systému z roku 1984 se stala základem zatím jediného u nás používaného notačního systému (Macurová 1996, s. 6). Notační systém, který vytvořila Alena Macurová (Macurová 1996), 8 zachycuje manuální složku znaku z fonetického hlediska. Úpravy notačního systému pro potřeby ČZJ byly provedeny na základě excerpce znaků zobrazených ve Slovníku znakové řeči,' v učebnici českého znakového jazyka Základy české znakové řeči I 10 a z nahrávek projevů neslyšících i na základě konzultací s autory dalších učebních textů, jako jsou např. Ptáček, Švagr (Macurová 1996, s. 6). S tímto notačním systémem se můžeme setkat např. ve Všeobecném slovníku českého znakového jazyka" nebo na CD-ROMu Specifické znaky. 12 V tomto notačním systému se využívá rozložení znaku na tyto části: TAB (místo artikulace), DEZ (tvar ruky), ORI1 (orientace dlaně), ORI2 (orientace prstů), HA (vzájemná poloha rukou) a SIG (pohyb). Do vzorců (matric) pro různé typy znaků se pak dosazují symboly zastupující konkrétní parametry příslušného znaku, např: I. TAB DEZ OR], OW2 s,g - znaky artilculované jednou rukou ANO 0Y< n t ' Znak je artikulován v neutrálním prostoru rukou Y, jejíž dlaň směřuje doleva a prsty od těla; ruka vykonává opakovaný pohyb kývání. 8 9 Tento systém je podrobně popsán v MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi. Speciální pedagogika, 1996, roč. 6, č. 1, s GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.; ZEMAN, J. Slovník znakové řeči. Praha : Horizont, MRZlLKOVÁ, E.; OSTATKOVÁ, M. Základy české znakové řeči I. Jinočany : H & H, POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha : Fortuna, POTMĚŠIL, M., a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha : Fortuna, VYSUČEK, P.; MOTEJZtKOVÁ, J. Specifické znaky. Praha : FF UK, Pevnost, 2003.

9 III. manuální TAB ORI, ORI2(HA) DEZ 0R110R12 S1G_ znaky artikulované dvěma rukama, jedna ruka je aktivní, druhá pasivní ZNAK ^B 0 >t <X II. TAB DEZ 0RI10R12(HA) DEZ ori10w2 SIG - znaky artikulované dvěma rukama, obé aktivní ruce jsou ve stejném tvaru Dlaň pasivní ruky B 0 směřuje doprava a prsty směřují od těla; aktivní ruka V, jejíž dlaň směřuje k tělu a prsty směřují doleva, vykonává pohyb doleva s koncovým kontaktem na dlani pasivní ruky. ZNAK ČEKAT > r - <[Wl CW*' Znak je artikulován na hrudi (levá ruka je na levé straně hrudi, pravá ruka je na pravé straně hrudi); obě ruce jsou ve tvaru D 0, dlaň levé ruky směřuje doprava, dlaň pravé ruky směřuje doleva, prsty obou rukou směřují od těla; ruce jsou vedle sebe a současně vykonávají opakovaný pohyb dolů s trvalým kontaktem na hrudi. Notační systém Aleny Macurové byl v roce 2003 modifikován Karlem Benešem (Beneš 2003). 13 Jeho notace se snaží odstranit některé nedostatky a nepřesnosti původního notačního systému. Cílem této notace je co nejpodrobnější fonetický zápis manuální části znaků. Princip Benešovy notace je stejný jako u notace Aleny Macurové, ale k zápisu znaků je využíváno většího počtu symbolů, zápis je tudíž detailnější a přesnější, např: 13 Dle této notace je možno zapsat i znaky, které porušují pravidlo symetrie a dominance (viz výše). Nejdúležitější modifikací je to, že notace využívá celkem 26 odlišných symbolů pro

10 I. TAB DEZ OR1, ORn s ' G - znaky artikulované jednou rukou A l/n CO 0 T Olr Znak je artikulován v neutrálním prostoru rukou to, jejíž dlaň směřuje nahoru a prsty doleva + dopředu; ruka vykonává opakovaný pohyb doleva + dozadu a doprava + dopředu. Znak je artikulován u pasu (levá ruka je na levé straně pasu, pravá ruka je na pravé straně pasu); obě ruce jsou ve tvaru Y, pravá ruka je napravo od levé; dlaně obou rukou směřují dolů, prsty levé ruky směřují doprava + dopředu, prsty pravé ruky směřují doleva + dopředu; ruce jsou vedle sebe a vykonávají opakovaný alternativní pohyb dopředu a dozadu. ŘEDITEL II. TAB DEZ 0RI í OR12HA DEZ 0RJ1ORJ2 S1G - znaky artikulované dvěma rukama, obě aktivní ruce jsou ve stejném tvaru ŘEDITEL >LJ<YM > YIIR" 7^* III. manuální TAB 0RI10RI2(HA) DEZ orii 0R12 SIC_ zna ky artikulované oběma rukama, jedna ruka je aktivní, druhá pasivní OPRAVIT 0 P J N J P X LR L RA ' A, ] N označení směrů a dokáže tak rozlišit jemné nuance v postavení (orientaci) a pohybu ruky (notace dle Macurové rozlišovala pouze šest základních směrů). Notace byla doplněna o některé další tvary ruky a místa artikulace L. Okrouhlíkovou na základě excerpce slovníků českého znakového jazyka (POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002, POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna, 2005, DINGOVA, N.; DVOŘÁKOVA, M.; FALTlNOVÁ, R.; OKROUHLlKOVÁ, L.; SERVUSOVÁ, J., a kol. Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence [CD-ROM], Praha : Tamtam, 2005, POTMĚŠIL, M., a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast přírodopis: botanika [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2005, POTMĚŠIL, M., a kol. Slovník pojmů znakového jazyka pro oblast historie [CD-ROM]. Praha: Fortuna, 2005) a na základě konzultace s rodilými mluvčími.

11 Znak je artikulován v neutrálním prostoru; dlaň pasivní (levé) ruky P směřuje doprava + dozadu a prsty směřují doprava + dopředu; aktivní ruka P, jejíž dlaň směřuje doleva + dozadu a prsty směřují doleva + dopředu, je nad rukou pasivní a vykonává opakovaný pohyb doprava + dopředu s počátečním kontaktem, při němž se dotýká délka prstu aktivní ruky délky prstů pasivní ruky. V.TABDEZ^^TABDEZ^, ORJ2 S,G - znaky, v nichž každá ruka má jiné místo artikulace a jiný pohyb ARGENTINA r O ^ => J< S w ^ 1 ' IV.tabdez 0RII0RI2HA TABDEZ 0RI1 ORJ2 S1G - znaky artikulované oběma rukama, obé aktivní ruce jsou ve stejném tvaru, každá je v jiném znakovacím prostoru Levá ruka O je u levého ramene, její dlaň směřuje dozadu + nahoru a prsty dopředu + nahoru, ruka vykonává pohyb třepotání prsty; pravá ruka 5 je u pravé strany pasu, její dlaň směřuje dozadu a prsty doleva; ruka vykonává opakovaný kývavý pohyb dolů. ANGREŠT, j O ^ Levá rukí t^t> T směřuje nahoru a prsty doprava; pravá ruka T0 je na horní části hlavy, její dlaň směřuje dolů a prsty doleva; ruce se oddalují (levá se pohybuje směrem dolů a pravá směrem nahoru).

12 Notace Aleny Macurové je jednodušší a je možno využít ji pro ruční zapisování znaků. Popis znaku však není vždy úplně přesný. Upravená verze této notace od Karla Beneše umožňuje podrobnější a přesnější zápis znaků. Tento systém je vhodný spíše pro zápis pomocí speciálního programu na počítači. Pro zápis českého znakového jazyka můžeme použít i další dva notační systémy, které sice nejsou přizpůsobeny přímo českému znakovému jazyku, ale jejich repertoár symbolů se snaží pokrýt komponenty znaků různých znakových jazyků. Hamburský notační systém (HamNo- Sys) byl vytvořen v roce 1987 německým výzkumníkem Siegmundem Prilwitzem a jeho týmem (Regina Levenová, Heiko Zienert, Thomas Hanke, Jan Hennig ad.) (Prillwitz 1989, s. 6). Centrum pro německý znakový jazyk a komunikaci neslyšících na Univerzitě v Hamburku stále vyvíjí nové verze tohoto notačního systému a k nim příslušné počítačové programy. V současné době se používají verze 2.0,3.0 a 4.0. HamNoSys je mezinárodní fonetický transkripční systém, který je založen na bázi Stokoeho notačního systému (zapisuje se tvar ruky, postavení ruky - orientace dlaně a prstů, místo artikulace, pohyb, pohyby hlavy - a horní části těla). Narozdíl od něj je však koncipován tak, aby mohl být bez rozdílu využit pro jakýkoliv národní znakový jazyk. Autoři se z tohoto důvodu snaží, aby užívané symboly byly co nejvíce transparentní a ikonické tak, aby vztah mezi nimi a tím, co zastupují, byl co nejzřetelnější (např. pro zápis tvarů ruky nejsou využívány symboly odvozené z prstové abecedy, protože ta není ve všech státech totožná, ale symboly, které se podobají danému tvaru ruky). Repertoár symbolů by měl být tak široký, aby jím bylo možné zachytit co nejvíce odlišností jednotlivých parametrů znaků různých znakových jazyků. (Prillwitz; Zeinert 1990, s. 361) HamNoSys si klade za cíl stát se mezinárodním notačním systémem, který napomůže výměně a porovnávání informací mezi lingvisty a výzkumníky znakových jazyků. Tato notace je spolu se SNS ve světě nejvyužívanější. Např.: 14 ZRCADLO 14 Notační zápis je převzat z Fachgebärdenlexikon a doplněn obrázky znaků z Das Vokabelheft (Allgemeines Gebärdenlexikon). 171

13 OHEŇ SignWriting vznikl v roce 1974 v Dánsku. Jeho základem se stal systém pro zápis baletního tance (DanceWriting), který v roce 1973 vydala Valerie Suttonová (History of SignWriting). Na požádání Lárse von der Lietha a jeho výzkumného týmu z Univerzity v Kodani vytvořila systém pro zápis dánského znakového jazyka - SignWriting. Díky spolupráci Valerie Suttonové s výzkumníky z Národního technického institutu pro neslyšící v New Yorku se SignWriting na konci sedmdesátých let rozšířil i do USA. Dnes se tento systém používá ve více než třiceti zemích (History of SignWriting). SignWriting se liší od notačních systémů, využívaných převážně k vědeckým účelům, tím, že sám sebe prezentuje jako psanou podobu znakového jazyka (jsou v něm vydávány noviny, pohádky, knihy, slovníky a jiné publikace). Pomocí symbolů, které vycházejí ze skutečné podoby znaku, zakreslujeme jednotlivé fonetické rysy daného znaku (manuální - tvar a pozice ruky/rukou, pohyb ruky/ rukou, nemanuální - mimika, pohyby hlavy) do obrázků", které reprezentují horní polovinu těla člověka (můžeme znázornit hlavu, ramena, paže, ruce a boky). SignWriting prošel během své třicetileté existence velkým vývojem. Nyní se pracuje na standardizaci používaných symbolů, existuje mezinárodní abeceda symbolů IMWA (International Movement Writing Alphabet), která by měla být využitelná pro kterýkoliv znakový jazyk (SymbolBank The International Movement Writing Alphabet). Např.: 15 NESLYŠÍCÍ 15 Notační zápisy znaků jsou převzaty ze SignPuddle Český znakový jazyk.

14 tu J U L V současné dobé je pro většinu notačních systému možné využít speciálních fontů a speciálních programů, které umožňují zapisovat znaky přímo do počítače. Současně tak můžeme vytvářet databázi nezbytnou například pro vytváření slovníku vycházejícího ze znakového jazyka, v níž je možno vyhledávat podle parametrů znaku. 16 Existence velkého množství různých notačních systémů, které jsou založeny na rozdílných principech a využívají kombinace různých symbolů, je zdrojem mnoha problémů při komunikaci mezi lingvisty a výzkumníky nejen z různých částí světa, ale mnohdy i ze stejné země. Z tohoto důvodu by bylo vhodné vytvořit mezinárodní notační systém, který by byl využitelný pro všechny znakové jazyky (podobně jako pro mluvené jazyky existuje mezinárodní fonetická abeceda). Ideální notace by měla být neutrální, to znamená, že by měla být konstruována tak, abychom s její pomocí byli schopni popsat jakýkoliv jev, o který se právě zajímáme. Notace by tedy neměla být produktem analýzy jednoho konkrétního problému. (Miller 1998, s. 6) Většina notací je lineárních, neboť vychází z psací soustavy pro mluvené jazyky, které jsou svou povahou lineární. Ve znakovém jazyce však převažuje princip simultánnosti, proto se jako vhodnější jeví notace multilineární, v níž se komponenty artikulované ve stejném čase píší nad sebe do více řádků, nikoliv vedle sebe. 16 Výchozím jazykem všech slovníků, které u nás vznikají, je jazyk český. To znamená, že heslář pro budoucí slovník je vytvořen v češtině a k českým slovům se následně přiřazují ekvivalenty v českém znakovém jazyce. Hesla ve slovníku jsou pak razena alfabeticky (podle počátečního písmene českého slova), popřípadě věcně (tematicky). Slovník je pak pouze jednostranným slovníkem český jazyk/český znakový jazyk a lze v něm tudíž vyhledávat pouze na základě češtiny, nikoliv na základě českého znakového jazyka. Znamená to, že pokud si bude chtít slyšící člověk ve slovníku vyhledat význam neznámého znaku nebo neslyšící člověk český ekvivalent známého znaku, nemá šanci ho najít (pokud samozřejmě nebude prohledávat slovník celý, což je velmi neekonomické a zdlouhavé). Ve světě však existují slovníky, jejichž výchozím jazykem je jazyk znakový. Tyto slovníky umožňují vyhledat konkrétní znak právě pomocí jeho jednotlivých parametrů. Znaky v takovém slovníku jsou obvykle řazeny nejprve podle tvarů ruky; znaky jednoruční jsou před znaky dvouručními a jsou řazeny dle místa artikulace odshora dolů" - od temene hlavy dolů.

15 Např.: překlad věty Máš auto? glosa AUTO MÁS mluvní komponent au - orální komponent - vibrace rtů obočí zdvižené zdvižené oči rozevřené rozevřené nos - - tváře - - ústa - - hlava - nakloněná dopředu trup - - ramena - - pohyb levé ruky od těla + zavírání do sa - pohyb pravé ruky od těla + zavírání do sa třepotání prsty tvar levé ruky tvar 5 - tvar pravé ruky tvar 5 tvar Bo místo artikulace levé ruky levá strana hrudi - místo artikulace pravé ruky pravá strana hrudi neutrální prostor Pomocí notačního systému bychom měli mít možnost podrobně zapsat manuální i nemanuální složku jak jednotlivého znaku, tak i promluvy ve znakovém jazyce. Repertoár symbolů by měl být dostatečně široký a aplikovatelný na všechny znakové jazyky. Ne zcela vyřešenou otázkou je to, jak by takové symboly měly vypadat. Ikonické symboly jsou většinou snazší pro pochopení a jsou lépe odvoditelné, ale je nutné využít speciálních fontů pro jejich počítačové zpracování. Symboly odvozené z prstové abecedy se v jednotlivých státech liší a ani využití mezinárodní prstové abecedy není bez problémů, zejména kvůli existenci různých druhů písem. Poslední možností jsou symboly arbitrárni, složené ze symbolů běžně se vyskytujících na klávesnici. Takové symboly jsou však obtížnější na zapamatování. Proto, aby si výzkumníci znakového jazyka mohli bez problémů vyměňovat informace, je nutné vytvořit ideální mezinárodně uznávaný notační systém. Literatura: BENEŠ, K. Návrh notačního systému pro ČZJ [rkp.] BÍMOVÁ, P. Fonetika a fonologie znakového jazyka. In Bádání o jazycích a literaturách. Praha : FF UK, 2002, s BÍMOVÁ, P.; OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozených jazyků - český znakový

16 jazyk jako jazyk, Lexikografie a slovníky českého znakového jazyka [rkp.] BRENNAN, M., et al. Words in hand. A structural analysis of the signs of British Sign Language. Edinburgh: Moray House Coll of Education, Fachgebärdenlexikon. [cit ). Dostupné na www: < sign-lang.uni-hamburg.de/tlex/start. htm>. HamNoSys 3.0. (course paper). [cit ). Dostupné na www: < HamNonSys 4.0. (course paper). [cit ). Dostupné na www: < de/projekte/hamnosys/hns4.0/hn- S4.0eng/Contents.html >. History of Signwriting. [cit ). Dostupné na www: < MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi. Speciální pedagogika, 1996, roč. 6, č. l,s MILLER, Ch. Notationists of the world, unite! Paper presented at the 2nd Intersign Workshop Leiden, December. 1998, 17 s. Manuscript. [cit ). Dostupné na < sign-lang.uni-hamburg.de/intersign/ Workshop2/Miller/Miller.html>. OKROUHLlKOVÁ, L. Notace - zápis českého znakového jazyka [rkp.) OKROUHLlKOVÁ, L. Notace znakových jazyku [rkp.) OKROUHLlKOVÁ, L. Nové trendy ve vytváření slovníku znakového jazyka - využití parametru znaku [rkp.) OKROUHLlKOVÁ, L. Parametry znaku [rkp.) OKROUHLlKOVÁ, L.; ŠŮCHOVÁ, L. Fotografie znaků Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství lidové noviny, PRILLWITZ, S., a kol. HamNoSys. Versíon 2.0; Hamburger Notationssystem fúr Gebärdensprache. Eine Einfiihrung. (Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehórloser; 6), Hamburg : Signum, SignPuddle Český znakový jazyk. [cit ). Dostupné na www: < -CZ/index.php>. STOKOE, W.C. Sign language structure: An outline ofthe visual communication systems ofthe American deaf 2. ed. Silver Spring (Md.): Linstok Pr STOKOE, W.C. Sign language structure. In Annual Revíew of Anthropology, 1980, 9, s STOKOE, W.C.; CASTERLINE, D.C.; CRONEBERG, C.G. (Eds.). A dictionary of American Sign Language on linguistic principles. new ed. Silver Spring, MD : Linstok Pr., SymbolBank The International Movement Writing Alphabet (the IMWA). [cit ). Dostupné na www:

17 < Das Vokabelheft" (Allgemeines Gebärdenlexikon). [cit ], Dostupné na www: < sign-lang.uni-hamburg.de/alex/start. htm>. WOHRMANN, S. Handbuch zur Gebärdenschrift. Hamburg : Verlag Birgit Jacobsen, autor Jiří Jedlička Ilustrace použité v tomto čísle jsou pracemi studentů večerní školy SPMP-Praha 5 S fotoaparátem za poznáním" pro osoby s mentálním postižením.

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 16. října 2013

Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013. Brno, 16. října 2013 Úvod do studia znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Brno, 16. října 2013 Návrh transkripčního systému formou glos Mgr. Jana Wagnerová Brno, 16. října 2013 NÁVRH TRANSKRIPČNÍHO SYSTÉMU FORMOU GLOS Jedná

Více

PROČ A JAK ZAPISOVAT ZNAKY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (Poznámky k diskusi)

PROČ A JAK ZAPISOVAT ZNAKY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (Poznámky k diskusi) PROČ A JAK ZAPISOVAT ZNAKY ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA (Poznámky k diskusi) Alena Macurová Český znakový jazyk (dále ČZJ) se od češtiny liší přinejmenším ve dvou ohledech: 1) existuje ve způsobu vizuálněmotorickém

Více

Asistivní technologie

Asistivní technologie Asistivní technologie Přehled výzkumu na českých vysokých školách Autoři: Lenka Lhotská, Olga Štěpánková, Daniel Novák České vysoké učení technické v Praze Listopad 2013 Úvod Výzkumnými tématy, které mají

Více

SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2012

SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2012 SEMINÁŘE a KURZY Komory pro rok 2012 Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. Akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR č. 2011/0510 - I Obsah CERTIFIKAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 2 E-LEARNINGOVÉ

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících.

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících. Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Čeština v komunikaci neslyšících Bakalářská práce Jitka Václavíková SignWriting Vedoucí práce: Mgr. et Bc. Lenka

Více

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

OBOUSMĚRNÝ PŘEKLAD V ELETRONICKÝCH SLOVNÍCÍCH ZNAKOVÉHO JAZYKA

OBOUSMĚRNÝ PŘEKLAD V ELETRONICKÝCH SLOVNÍCÍCH ZNAKOVÉHO JAZYKA OBOUSMĚRNÝ PŘEKLAD V ELETRONICKÝCH SLOVNÍCÍCH ZNAKOVÉHO JAZYKA Langer J. Univerzita Palackého v Olomouci Anotace: Cílem příspěvku je přiblížit problematiku lexikografie znakového jazyka i jejích specifik

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak citovat Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Prosinec 2009 - Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu

Více

Obecná didaktika Modely výuky

Obecná didaktika Modely výuky Obecná didaktika Modely výuky Lenka Hloušková Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je vymezení předmětu obecné didaktiky a jejích vztahů k didaktice, ke školní didaktice a k oborovým didaktikám. Ve druhé

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace Vlastní praxe Jak již bylo řečeno, jedná se o sestavu velmi dynamických cviků, které musí být vykonávány v přesném pořadí tak, jak budou uvedeny nyní. Popis jednotlivých cviků jsem doplnila dokumentujícími

Více

Úvod do lexikografie znakových jazyků

Úvod do lexikografie znakových jazyků Úvod do lexikografie znakových jazyků Podzimní semestr 2013 Petr Peňáz, Roman Vojtechovský Brno, 12. prosince 2013 Lexikologie a lexikografie Lexikologie teorie slovní zásoby jazyka Lexikografie teorie

Více

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ANNA ŠARÁTKOVÁ Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo náměstí

Více

Oblast trupu. Z hlediska délkového proporčního členění dělíme postavy na: snormálně dlouhým trupem délka trupu = 3/8 výšky postavy

Oblast trupu. Z hlediska délkového proporčního členění dělíme postavy na: snormálně dlouhým trupem délka trupu = 3/8 výšky postavy Oblast trupu Trup je tvarově nejsložitější částí lidského těla, závisí na: tvaru a rozměrech hrudního koše, sklonu ramen, tvaru zad, prsních svalů (zvláště u žen). Oblast trupu Z hlediska délkového proporčního

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Bakalářská práce. Zuzana Silovská

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Bakalářská práce. Zuzana Silovská Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Bakalářská práce Minimální páry v českém znakovém jazyce Minimal pairs in Czech sign language Praha, 2012 vedoucí

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa: Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Český jazyk. agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková. pro studující učitelství 1. stupně základní školy pe agogika I. Kolářová, K. Klímová, P. Hauser, K. Ondrášková Cvičebnice na CD Český jazyk Český jazyk I. Kolářová, P. Hauser, K. Klímová, K. Ondrášková pro studující učitelství 1. stupně základní školy

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky Smártík Zpravodaj k projektu Učení může být příjemnou hrou Číslo 2 Úvod Krajská konference o podpoře interaktivní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H)

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM. Topenář (36-004-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Topenář (36-004-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_18_ROZMNOŽOVACÍ_SOUSTAVA_DOPLNĚNÍ

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_18_ROZMNOŽOVACÍ_SOUSTAVA_DOPLNĚNÍ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_18_ROZMNOŽOVACÍ_SOUSTAVA_DOPLNĚNÍ Vyučovací předmět:

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury

Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury Praha 2011 1 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 1. Co vkládat do Národního

Více

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka

aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka aktualizovaný Leden 2011 Ceník výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka 2 Ceník výukových materiálů 2011 Publikace Certifikační vzdělávací program. Červinková Houšková 188 Kč 150 Kč

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah Montér

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vyuţití SignWritingu v České republice Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Radka Horáková, PhD. Vypracovala: Ţaneta Petraturová

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

2.7.17 Nerovnice s neznámou pod odmocninou

2.7.17 Nerovnice s neznámou pod odmocninou .7.7 Nerovnice s neznámou pod odmocninou Předpoklady: 05, 75 Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi největší masakry během celého studia. Její obtížnost spočítává hlavně ve dvou věcech: a) Je nutné,

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

RECENZE A REFERÁTY 247

RECENZE A REFERÁTY 247 RECENZE A REFERÁTY 247 ohledu na území českého národního jazyka, z nějž text pochází, v podstatě stejná (zhruba v rozmezí 2,5-3 slabiky; stranou byly ponechány pouze texty z lašské nářeční oblasti, které

Více

Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika) Mgr. Barbora Hušáková klinický logoped

Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika) Mgr. Barbora Hušáková klinický logoped Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže - Košumberk Ředitel MUDr. Václav Volejník, CSc. Primář oddělení PhDr. Lidmila Pekařová Reedukace neglect syndromu a levostranné hemianopsie (kazuistika)

Více

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty

Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty Počítání se zlomky In: Hana Vymazalová (author): Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty. (Czech). Praha: Český egyptologický ústav

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Zásady formálního zpracování diplomové práce

Zásady formálního zpracování diplomové práce Zásady formálního zpracování diplomové práce Stránkový rozsah diplomové práce, musí být odvozen od jejího obsahu, to je věcného splnění zadání. Diplomová práce má být napsána na počítači na bílém neprůsvitném

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Výroční zpráva 2005 1

Výroční zpráva 2005 1 Výroční zpráva 2005 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, milí členové, držíte v rukou druhou výroční zprávu organizace Pevnost České centrum znakového jazyka. Nechce se ani věřit, že rok 2005 je už skutečně

Více

Nové a připravované elektrotechnické normy

Nové a připravované elektrotechnické normy Nové a připravované elektrotechnické normy Význam a využívání TNI Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Úvod S ohledem na důležitost uplatňování elektrotechnických předpisových norem byla v dubnu 1995 založena technická

Více

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1

VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 VÝBOR PRO AUDIT, POROVNÁNÍ JEHO ROLÍ V ČR, EU A USA. 1 Audit Committee, it s role in the Czech Republic, EU and USA. Vladimír Králíček Úvod V posledním době se relativně často setkáváme s pojmem výbor

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

CVIKY PRO DŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY

CVIKY PRO DŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY CVIKY PRO DŮSTOJNÍKY GRANÁTNICKÉ A ŘADOVÉ PĚCHOTY Jakmile má jednotka vyrukovat k přehlídce, pochodu, atp., musí důstojníci svědomitě zkontrolovat, zda jsou vojíni pěkně ustrojeni, řádně oblečeni a veškerá

Více

Retrográdní slovníky = inverzní

Retrográdní slovníky = inverzní Retrográdní slovníky = inverzní Přinášejí slovní zásobu (nebo její část) určitého jazyka v obráceném abecedním řazení (tj. od konce slova, a tergo) Jsou především zdrojem poznání slovotvorných typů a jejich

Více

Zkoumání zvuků české španělštiny

Zkoumání zvuků české španělštiny Zkoumání zvuků české španělštiny Žďárek 22.11. 24.11. 2013 Štěpánka Čechová Ústav románských studií FF UK Osvojování španělských hlásek repertoár hlásek různé fonémy, různé fonetické realizace stejných

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Seminární práce z fyziky stručné pokyny

Seminární práce z fyziky stručné pokyny Seminární práce z fyziky stručné pokyny Rozsah a obvyklá struktura seminární práce Orientační rozsah seminární práce je 10 normovaných stran vlastního textu (tím se rozumějí kapitoly Úvod, Hlavní část,

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INTEGROVANÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ A KONTROLNÍ SYSTÉM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTEGRATED TRANSPORT SYSTEMS AND A CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT SERVICE Jan

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE

ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE ČESKO-BRAZILSKÉ VZTAHY V KONTEXTU STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ EU-BRAZÍLIE Jan Němec květen 2008 Asociace pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel./fax. +420 224 813 460; www.amo.cz; info@amo.cz

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY TERMINOGRAFIE: POZNATKY DATABÁZE KNIHOVNICTVÍ. Josef Schwarz. Základní terminologické a teoretické otázky

A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY TERMINOGRAFIE: POZNATKY DATABÁZE KNIHOVNICTVÍ. Josef Schwarz. Základní terminologické a teoretické otázky VYBRANÉ TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY TERMINOGRAFIE: POZNATKY Z TVORBY ČESKÉ TERMINOLOGICKÉ DATABÁZE KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍ VĚDY Josef Schwarz Úvod Česká terminologická databáze knihovnictví a

Více

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Úvod K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Při provozování cloudových služeb bude téměř vždy docházet zároveň ke zpracování osobních údajů. Za zpracování osobních

Více

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER

PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/03.0015 PROFESNÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SOMMELIER Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Brněnská 1405 Moravská Třebová, 2012 1 OBSAH

Více

Interaktivní tabule vzdělávací trend i módní záležitost

Interaktivní tabule vzdělávací trend i módní záležitost Interaktivní tabule vzdělávací trend i módní záležitost Ondřej Neumajer Má interaktivní výuka něco společného s interaktivní tabulí? Co říkají odborníci na moderní trend vybavování těmito didaktickými

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika Převod a možnosti využití britské diagnostické metody Nottingham adjustment scale v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice Tereza Kimplová Katedra pedagogické a školní

Více

Vzdělávací modul FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D.

Vzdělávací modul FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací modul FG - 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2011

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2011 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2011 ANIMACE LIDSKÉHO OBLIČEJE A ŘEČI V BLENDERU Bc. Tomáš VILÍMEK Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín 5. května 2011 TU v Ostravě

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Literatura, zdroj informací 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Aplikace autorského zákona ve školách (č.j.

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Příloha 1) Pohybové hry

Příloha 1) Pohybové hry Příloha 1) Pohybové hry Had leze z díry Chůze ve vázaném zástupu v rytmu říkadla: Had leze z díry, vystrkuje kníry, Bába se ho lekla, na kolena klekla. Sledujeme, zda si děti pamatují říkanku, jaká je

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku K a T v jednom slově - Námořnické dobrodružství Jana Dřímalová, DiS. Cíl: dechová cvičení, artikulační cvičení, zdokonalování jemné a hrubé motoriky, prstová cvičení,

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení portugalistiky urs.ff.cuni.cz CO NABÍZÍME Bakalářské studium (tříleté) o znalost základů portugalské lingvistiky, dějin portugalské a brazilské literatury, geografických

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

FRICTION STIR WELDING (FSW)

FRICTION STIR WELDING (FSW) FRICTION STIR WELDING (FSW) 1 VZNIK NOVÉ TECHNOLOGIE Nová technologie svařování (Friction Stir Welding - FSW) byla vynalezena v roce 1991. Byla patentována a rozvinuta pro použití v průmyslu svařovacím

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

Á Ř Í Ž š É šť É ř ó č é ř ý č ý ř é ú é ž ř ž é ů ž š ř ž š é šť é Š ý š é č é é ř ů Š ž é ů ů é ř ž šť é ž é šť ř ř š č š ř ř ž š ý šť ů ž é é š é é ř č ř ř é š é š é ž ž š é šť é Ř ýá Á Ž ř šť ž ů é

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007.

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007. ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO KONEXE A NAČASOVÁNÍ TECHNIK ÚDERŮ Závěrečná práce školení trenérů III. třídy Vypracoval: Halaška Miroslav Kroměříž 2007 AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF PRODUCT DESIGN AND MECHANICAL NOISE OF THE BRAKE SYSTEMS Petr Kašpar 1

Více

VIZUÁLNĚ MOTORICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

VIZUÁLNĚ MOTORICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY VIZUÁLNĚ MOTORICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY AKTUÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZŠIŘOVÁNÍ ZNAKOVÉ ZÁSOBY Jiří Langer Katedra speciální pedagogiky PdF UP, Olomouc, ČR Dlouhé období, ve kterém byla znaková řeč v naší

Více

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název)

ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA. Semestrální projekt. Systém speech2text (pracovní název) ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, TECHNICKÁ 2, 166 27 PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA Semestrální projekt Systém speech2text (pracovní název) Jiří Fric, Tomáš Plecháč 16.2.2009 Obsah 1. Zadání a cíle... 3 2. Teorie...

Více

MÁMA VÍ. aneb INFORMOVANÁ MATKA. čeština

MÁMA VÍ. aneb INFORMOVANÁ MATKA. čeština MÁMA VÍ aneb INFORMOVANÁ MATKA Milé maminky, vítáme Vás na novorozeneckém oddělení a blahopřejeme Vám k narození Vašeho miminka! Rádi bychom, aby Vám následující povídání pomohlo a usnadnilo první společné

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

Mezinárodní konference lektorů znakového jazyka Praha

Mezinárodní konference lektorů znakového jazyka Praha Mezinárodní konference lektorů znakového jazyka 18. 20. 10. 2013 Praha www.lesico-conference.com LESICO Partnerskými organizacemi jsou: Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s. 3Dimenze Moravské centrum

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

1. předmět: Speciální pedagogika

1. předmět: Speciální pedagogika OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy Studijní obor N7504T277: Učitelství pro ZŠ a SŠ Speciální pedagogika 1. předmět: Speciální

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více