Typografie - teorie a základní aplikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typografie - teorie a základní aplikace"

Transkript

1 Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném užití (sazba, výtvarná typografie, písmo na webu aj.), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech. Formátování textu Klepnutím umístěte textový kurzor nebo vyberte text, který chcete formátovat. V ovládací paletě příslušného programu klepněte na ikonu ovládacích prvků formátování znaků nebo formátování odstavce. Pomocí specifického nástroje (např. kopírovat formát nástrojem Štětec ve MS Wordu, kapátko v Adobe InDesignu) můžete kopírovat atributy znaků, odstavce, výplně a tahu a pak tyto atributy aplikovat na jiný text. Používání písem O písmech Písmo je kompletní sada znaků písmen, číslic a symbolů které sdílejí společnou tloušťku, šířku a styl, například Adobe Garamond Bold velikosti 10 bodů. Rodina písem je sada písem, které sdílejí celkový vzhled a jsou navrženy pro společné použití, například Adobe Garamond. Řez písma je verze jednotlivého písma v rodině písma. Roman nebo Normální (skutečný název se v různých rodinách liší) je obvykle základním písmem rodiny písem, která může obsahovat další řezy písem, například normální, tučné, polotučné, kurzívu a tučnou kurzívu. Aplikování písem na text Když určujete písmo, můžete nezávisle na sobě vybrat rodinu písma a řez písma. Jak určit velikost textu Proveďte libovolné z následujících úkonů: V ovládací paletě nebo v paletě Znaky zvolte požadovanou velikost z nabídky Velikost. (Formát > Písmo MS Word) Vyberte existující velikost a napište novou hodnotu. Můžete zadat jakoukoliv velikost textu od 1 do 1638 bodů (MS Word) nebo od 0,1 do bodů (InDesign) (výchozí je 12 bodů). Opísmech OpenType Písma OpenType mohou obsahovat mnoho prvků, jako jsou ozdobné tvary a volitelné ligatury, které nejsou dostupné v současných PostScriptových a TrueType písmech. OpenType je sjednocením dvou nejrozšířenějších formátů fontů v současnosti: PostScriptu a TrueTypu. Nebo také obohacením TrueType formátu o možnosti PostScriptu. Adobe a Microsoft totiž vyvinuly technologii, která přináší nové typografické a sazební vymoženosti. OpenType by se měl stát standardem pro vysoce kvalitní písma nejen v tisku, ale i na webu. Základní výhody OpenType formátu jsou nezávislost na platformě, podpora mezinárodních znakových sad, zmenšení velikost souboru a lepší typografická podpora. Atributy písma OpenType Když pro text použijete písmo OpenType, můžete při formátování textu nebo definici stylů vybrat z nabídky ovládací palety konkrétní prvky OpenType. Open Type písma využijete bez problémů u novějších operačních systémů (od Windows 2000). Poznámka: Písma OpenType se podstatně liší v množství řezů písma a typů prvků, které nabízejí. Volitelné ligatury Autoři písma mohou do písma vložit volitelné ligatury, které nemusí být ve všech případech aktivní. Když vyberete tuto volbu, povolíte používání těchto dalších volitelných ligatur, pokud je písmo obsahuje. Zlomky Když jsou zlomky dostupné, převedou se čísla oddělená lomítkem (například 1/2) na zlomek (například ½). Řadové číslovky Když jsou řadové číslovky dostupné, formátují se anglické řadové číslovky, například 1st a 2nd, jako horní indexy (1 st a 2 nd ). Písmena, jako je a nebo o v horním indexu ve španělských slovech segunda (2 a ) nebo segundo (2 o ), se také vysadí správně. Ozdobné tvary Když jsou dostupné, můžete používat normální a kontextové ozdobné tvary, které mohou obsahovat alternativní verzálky a alternativy pro konce slov. Titulkové alternativy Když jsou dostupné, aktivují se znaky používané pro velká písmena titulků. V některých písmech se s touto volbou může text s velkými i malými písmeny zobrazit s nežádoucími efekty. Kontextové alternativy Když jsou dostupné, aktivují se kontextové ligatury a spojovací alternativy. Tato volba je standardně vybraná.

2 Souborové systémy U souborových systémů lze jednotlivé formáty rozlišit podle přípony. Všechny informace jsou v daném souboru a nemusíte je hledat v různých zdrojích (Mac). Nejlogičtější dělení, které se samo nabízí, je tedy abecedně podle přípon. Důležité formáty Přípona afm bdf fon fot mmm otf pfa pfb Popis Metriky formátu Adobe Type 1 v čitelné formě Adobe Bitmap Distribution Format. Bitmapový formát distribuovaný ve formátu ASCII. Bitmapové písmo v MS Windows. Formát je téměř zapomenut, protože rychlost počítačů dostačuje pro vykreslování písmy TrueType. Další zbytečný formát. Ve starších Windows se používal spolu s formátem ttf. Pokud vím, tak jediným účelem tohoto souboru je odkaz na příslušný soubor ttf. Metriky písma MultipleMaster. OpenType. Písma OpenType mohou mít příponu ttf i otf. Přesto se doporučuje pro OpenType s TrueType křivkami přípona fft a pro OpenType s Type 1 křivkami přípona otf. Postscriptové písmo Type 1 nebo Type 3 ve formátu ASCII. Tento formát je možné přímo zavést do postscriptové tiskárny. Dřívější verze Fontographeru dokázali vytvořit pouze písma Type 3 pfa. Postscriptové písmo Type 1 v binární formě. Písma Type 1 pfb se při vytváření PostScriptu převedou na pfa, která se přímo vloží do PostScriptu. ps Většinou libovolný postscriptový souboru. Pokud se na něj díváme z pohledu písma, jedná se o písmo Type 3. ttc ttf TrueType Collection. S tímto formátem se pravděpodobně vůbec nesetkáte. Používá se v asijských znakových sadách. Japonština, čínština a korejština používají stejné znaky, které však mají jiný význam jednotlivých jazycích. Proto v souboru ttc mohou být znaky všech abeced a tři hlavičky, které tvoří tři písma. Písmo TrueType pro MS Windows. Proklad Oprokladu Svislý odstup mezi řádky textu se nazývá proklad. Proklad se měří od účaří jednoho řádku textu k účaří řádku nad ním. Účaří je neviditelná čára, na které leží většina písmen ty, které nemají dolní dotahy. Standardně volba automatického prokladu nastaví proklad na 120% velikosti písma (například 12 bodový proklad pro písmo velikosti 10 bodů). Když je použitý automatický proklad (InDesign zobrazuje hodnotu prokladu v závorkách v nabídce Proklad v paletě Znaky). Standardně je proklad atribut znaku, což znamená, že v jednom odstavci můžete použít i více než jednu hodnotu prokladu. Největší hodnota prokladu v řádku textu určuje proklad pro tento řádek. Můžete ale v předvolbách vybrat volbu, aby se proklad aplikoval na celý odstavec, a ne na text v odstavci. Toto nastavení neovlivní proklad v existujících rámečcích. Proklad A. Proklad B. Výška textu C. Větší velikost textu jednoho slova zvětší proklad dané řádky. Vyrovnání párů a prostrkání O vyrovnání párů a prostrkání Vyrovnání párů je proces přidávání nebo odebírání mezer mezi určitými páry znaků. Prostrkání je proces roztažení nebo stlačení bloku textu. Typy vyrovnání párů Páry znaků v textu můžete vyrovnat automaticky s použitím vyrovnání z metriky nebo optického vyrovnání. A B C pracujeme s obecně známými fakty. Základním kamenem, z kterého je nutné vycházet, je směr čtení textů v naší, tedy latinské, abecedě zleva doprava a shora dolů. To nutí sazeče textu držet se několika zásad. Aby text

3 Vyrovnání párů z metriky používá vyrovnání párů, které je obsažené ve většině písem. Vyrovnání párů obsahuje informace o mezerách mezi určitými páry písmen. Některé z nich jsou tyto: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya a Yo. InDesign používá standardně vyrovnání z metriky, takže určené páry se při importu nebo psaní textu automaticky vyrovnávají. Chcete-li vyrovnání z metriky vypnout, vyberte 0. Optické vyrovnání párů nastavuje mezery mezi sousedními znaky podle jejich tvarů. Některá písma obsahují rozsáhlé specifikace vyrovnání párů. Když ale písmo obsahuje pouze minimální vestavěné vyrovnání párů nebo vůbec žádné, nebo pokud použijete dva různé řezy písma nebo různé velikosti v jednom nebo více slovech v řádku, můžete použít volbu optického vyrovnání. Watermark Watermark Watermark Watermark Watermark Formátování znaků Jak aplikovat posun účaří Před použitím volby optického vyrovnání na pár W a a (nahoře) a potom (dole) Vyrovnání párů a prostrkání A. Originál B. Vyrovnání párů aplikované mezi W a a C. Po aplikování prostrkání Pomocí Posunu účaří můžete posunovat vybrané znaky nahoru nebo dolů vzhledem k účaří okolního textu. Tato možnost je užitečná, když ručně nastavujete zlomky nebo upravujete polohu včleněné grafiky. 10th 1/2 10 th ½ Hodnoty posunu účaří aplikované na text Jak nastavit znaky jako horní nebo dolní index 1 Vyberte text. 2 Zvolte Horní index nebo Dolní index v nabídce palety Znaky nebo v ovládací paletě. Když zvolíte Horní index nebo Dolní index, InDesign aplikuje na vybraný text předdefinovanou hodnotu posunu účaří a předdefinovanou velikost textu. Ligatury InDesign může automaticky vkládat ligatury, což jsou znaky typografických náhrad pro určité páry písmen, například fi a fl, když jsou v daném písmu dostupné. Znaky, které InDesign použije, když je volba Ligatury zapnutá, se zobrazují a tisknou jako ligatury, ale zůstávají plně upravitelné a nezpůsobí chyby při kontrole pravopisu. ff fi fl ffi ffl ff fi fl ffi ffl Jednotlivé znaky (nahoře) a ligatury (dole) Změna velikost písmen v textu Typografická měrná soustava Velikost písma se udává v bodech. 1 bod = 0,3759 mm (nazývaný též typografický bod či Didotův bod, užívaný v Evropě mimo Anglii a Švýcarsko) 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm A B C 1 bod (v měrném sytému pica) = 0,351 mm (bod používaný v angloamerických zemích) 12 bodů = 1 pica = 4,23 mm

4 Obraz písma Při sazbě se můžeme setkat těmito základní typy: normal - písmo stojaté odpovídá antikvě italic - písmo odvozené od základního písma s kresbou skloněnou doprava (neplést s kurzívou, která se kresbou od základního písma liší.) bold - tučné písmo Mimo toto dělení může mít písmo i odvozené řezy, kde u daného typu, nejčastěji antikvového, se mění duktus (síla tahu) písma: velmi slabé písmo (extra-light) slabé (light) normální (book nebo roman) polotučné (medium) tříčtvrtečně tučné (semi-bold) tučné (bold) velmi tučné (extra-bold) ultratučné (ultra) černé (black) Antikva Antikva, knižní humanistické okrouhlé písmo vzniklé v Itálii v 15. stol. Jeho minuskuly věrně napodobují karolinu, majuskuly kapitálu. Tvary antikvy převzal knihtisk, užívá je (pod názvem antikva) dodnes. Psaná antikva se v novověku stala výchozím písmem při formování humanistické polokurzívy a kurzívy. verzálky (majuskule) písmena velké abecedy minusky (minuskule) písmena malé abecedy kapitálky (mediuskule) písmena velké abecedy se střední výškou písma na dotažnici Použití kapitálek: první slovo (první slova) následující po iniciále podpisy u článků, předmluv ap. jména autorů v bibliografiích titulky článků v právnických textech jména osob a obsazení v divadelních hrách římské číslice označující století Kurzíva Kurzíva, označení různých písem, jejichž společným znakem je tendence psát písmena jedním tahem a přizpůsobovat jejich tvary spojování ve slovech. Ve vývoji latinské kurzívy má význam první latinské písmo minuskulní - mladší římská kurzíva (3.-7. stol.), gotická kurzíva - notula ( stol.) a humanistická kurzíva (od 15. stol.). V novověku se kurzíva stala základním druhem psaného písma. Použití kurzívy: cizí slova a výrazy (a priori, alter ego, post-scriptum) tituly děl ap. (Verdiho Requiem) citoslovce, zdůraznění významu slova (Ozvalo se ne.) odkazy na poznámky a rejstřík (Hřib viz. Houby.) Scénické poznámky (HRABĚNKA s úsměvem:) Notový zápis (Nácvik noty c.) Italika Italika, tiskové polokurzívní humanistické písmo vzniklé na začátku 16. stol. v Benátkách. Předlohou psaná humanistická polokurzíva, která vznikla v 15. stol. nejspíše v papežské kanceláři. Italika se stala vedle antikvy základním druhem tiskového humanistického písma, užívaného v různých modifikacích dodnes. Verzálky a kapitálky InDesign může automaticky měnit malá a velká písmena ve vybraném textu. Když formátujete text jako kapitálky, InDesign automaticky použije znaky kapitálek navržené jako součást písma, jsou-li dostupné. Jinak InDesign vytvoří umělé kapitálky pomocí zmenšených verzí normálních velkých písmen (verzálek). Velikost umělých kapitálek je nastavena v dialogovém okně předvoleb textu.

5 450 BC - AD 1250 Před (nahoře) a po (dole) nastavení BC a AD na kapitálky, aby se hodily k mínuskovým číslicím a okolnímu textu 450 BC - AD 1250 Pokud vyberte Verzálky nebo Kapitálky v písmu OpenType, InDesign vytvoří elegantnější text. Když používáte písmo OpenType, můžete také zvolit Vše na kapitálky z nabídky ovládací palety nebo palety Znaky. Jak změnit velikost písmen v textu 1 Vyberte text. 2 Zvolte Verzálky nebo Kapitálky v nabídce palety Znaky nebo v ovládací paletě. Pokud byl text původně napsán ve verzálkách, volbou Kapitálky se text nezmění. Jak změnit velikost písmen Příkaz Malá a velká písmena umožňuje změnit nastavení velikosti písmen vybraného textu. Příkaz Změnit malá a velká se liší od formátování pomocí volby Verzálky v tom, že skutečně mění vlastní znaky místo pouhé změny jejich vzhledu. Pokud používáte písmo OpenType, můžete pomocí volby Verzálky vytvořit elegantnější text. 1 Vyberte text. 2 Zvolte jeden z následujících příkazů v podnabídce Text > Malá a velká písmena (MS Word Formát > Velká písmena): Chcete-li změnit všechny znaky na malá písmena, zvolte Na malá. Chcete-li změnit první písmeno každého slova na velké, zvolte Na Střídavá. Chcete-li změnit všechny znaky na velká písmena, zvolte NA VELKÁ. Chcete-li změnit první písmeno každé věty na velké, zvolte Na věty. Nastavení měřítka a zkosení textu Nastavení měřítka textu Můžete nastavit poměr mezi výškou a šířkou textu v poměru k původní šířce a výšce znaků. Pro znaky s nezměněným měřítkem je tato hodnota 100%. Některé rodiny písem obsahují skutečné rozšířené písmo, které je navržené s větší vodorovnou šířkou než normální řez písma. Nastavení měřítka deformuje text, proto je obvykle vhodnější použít písmo, které je navržené jako zúžené nebo rozšířené, pokud je k dispozici. A B C Universita Mendelea Universita Mendelea Universita Mendelea Nastavení vodorovného měřítka písma A. Text s nezměněným měřítkem B. Text s nezměněným měřítkem v zúženém písmu (75 %) C. Text se změněným měřítkem v zúženém písmu (120 %) Když změníte velikost textového rámečku pomocí nástroje změna velikosti, dialogového okna Změna velikosti nebo palety Transformace, můžete určit, jak se v aplikaci projeví změna velikosti textu. (MS Word Formát > Písmo > Proložení znaků) Formátování odstavců Jak nastavit mezeru před nebo za odstavcem Velikost mezery mezi odstavci můžete nastavit. Pokud odstavec začíná na začátku sloupce nebo rámečku, InDesign nevkládá před odstavec další mezeru. V takovém případě můžete zvětšit proklad prvního řádku odstavce nebo zvětšit horní vsazení rámečku. 1 Vyberte text. 2 V paletě Odstavec nebo v ovládací paletě upravte odpovídající hodnoty v polích Mezera před a Mezera za. Iniciály Iniciály můžete vytvořit v jednom nebo více odstavcích najednou. Účaří iniciál leží jednu nebo více řádek pod účařím prvního řádku odstavce. Můžete také vytvořit znakový styl, který můžete aplikovat na znaky iniciály. Můžete například vytvořit vysokou iniciálu tak, že nastavíte jednořádkovou, jednoznakovou iniciálu a aplikujete znakový styl, který zvětší velikost prvního písmene.

6 Jednoznaková, třířádková iniciála (vlevo) a pětiznaková, dvouřádková iniciála (vpravo) Zarovnání textu Zarovnání textu Text může být zarovnaný k jednomu nebo k oběma okrajům (nebo vsazením) textového rámečku. Text se nazývá zarovnaný do bloku, když je zarovnaný k oběma okrajům. Chcete-li zarovnat text svisle uvnitř textového rámečku, Můžete zvolit zarovnání celého textu odstavce kromě posledního řádku (Do bloku, doleva nebo Do bloku, doprava) nebo můžete zarovnat text odstavce včetně poslední řádku (Vše do bloku). Když máte na posledním řádku pouze několik znaků, můžete použít speciální znak pro zakončení článku a vytvořit zarovnávací mezeru. Odsazení O odsazení Odsazení posunuje text dovnitř od pravého a levého okraje rámečku. Pro odsazení prvního řádku odstavce používejte odsazení prvního řádku, ne mezery nebo tabulátory. Odsazení prvního řádku se umístí relativně vzhledem k odsazení levého okraje. Pokud je například levý okraj odstavce odsazen o jednu pica, nastavení odsazení prvního řádku na jednu pica odsadí první řádek odstavce o dvě pica od levého okraje rámečku nebo vsazení. Odsazení můžete nastavit v paletě Tabulátory, Odstavec nebo v ovládací paletě. Můžete také nastavit odsazení, když vytváříte seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Tabulátory O tabulátorech Tabulátory umísťují text na určité vodorovné pozice v rámečku. Výchozí nastavení tabulátorů závisí na jednotkách měření vybraných v dialogovém okně předvoleb Jednotky a kroky kláves. Tabulátory jsou platné pro celý odstavec. První tabulátor, který nastavíte, odstraní všechny výchozí tabulátory vlevo od něj. Další tabulátory odstraní všechny výchozí tabulátory mezi nastavenými tabulátory. Můžete nastavit levý, středicí, pravý a desetinný tabulátor nebo tabulátor pro speciální znak. Odrážky a číslování Seznamy s odrážkami a číslované seznamy V seznamu s odrážkami začíná každý odstavec znakem odrážky. V číslovaném seznamu začíná každý odstavec číslem a oddělovačem. Čísla se v číslovaném seznamu při přidání nebo odstranění odstavců ze seznamu automaticky aktualizují. Můžete změnit typ odrážky nebo styl číslování, oddělovač čísel, atributy písma a typ a velikost mezery odsazení. Rychlý způsob jak vytvořit seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam je napsat seznam, vybrat ho, a pak klepnout na tlačítko Seznam s odrážkami nebo Číslovaný seznam v ovládací paletě. Pomocí těchto tlačítek můžete seznam zapínat nebo vypínat nebo ho přepínat z odrážek na číslování a z číslování na odrážky. Sazba textu Sazba profesionální sazbou dnes obvykle nazýváme zpracování textu v tzv. sázecím programu, a to s ohledem na typografická pravidla daného jazyka a výtvarnou předlohu.

7 O sazbě textu Vzhled textu na stránce závisí na složité interakci procesů nazývané sazba. Na základě mezer mezi slovy, mezer mezi písmeny, velikostí glyfů a nastavených voleb dělení slov uspořádá InDesign text způsobem, který nejlépe vyhovuje daným parametrům. InDesign nabízí dvě metody sazby: Odstavcovou sazbu Adobe (výchozí) a Jednořádkovou sazbu Adobe. Z nabídky palety Odstavec nebo v dialogovém okně Zarovnání můžete vybrat, který modul pro sazbu se použije. Podrobnosti o těchto volbách najdete v nápovědě InDesignu. Metody sazby InDesign nabízí dvě metody sazby: Odstavcovou sazbu Adobe (výchozí) a Jednořádkovou sazbu Adobe. Obě metody sazby vyhodnocují možná zalomení a vybírají ty, která nejlépe vyhovují volbám dělení slov a zarovnání, které jste pro daný odstavec určili. Odstavcová sazba Adobe Vyhodnotí možné body zalomení pro celý odstavec, a proto může optimalizovat předcházející řádky v odstavci, aby se vyloučila pozdější nežádoucí zalomení. Výsledkem odstavcové sazby je rovnoměrnější rozmístění textu s menším počtem dělení slov. Odstavcová sazba vytváří sazbu tak, že identifikuje možné body zalomení řádků, vyhodnotí je a přiřadí jim vážené ohodnocení podle takových kritérií, jako je rovnoměrnost mezer mezi písmeny, mezer mezi slovy a dělení slov. Jednořádková sazba Adobe Nabízí tradiční přístup k sazbě textu, řádek po řádku. Tato volba je užitečná v případě, že chcete omezit změny sazby při úpravách v závěrečných fázích. Dělení a zarovnání Nastavení, která zvolíte pro dělení slov a zarovnání do bloku mají vliv na vodorovné mezery v řádcích a na estetický vzhled textu na stránkách. Volby dělení určují, zda mohou být slova dělena, a pokud mohou, která dělení jsou přípustná. Zarovnání závisí na zvolené volbě zarovnání, určených mezerách mezi slovy a písmeny a použitém měřítku zvětšení nebo zmenšení glyfů. Zabránění nežádoucímu rozdělení slov Použitím nerozdělitelných rozdělovníků můžete zabránit rozdělení celých slov například vlastních jmen nebo slov, která mají po rozdělení nežádoucí části. Pomocí nerozdělitelných mezer můžete také zabránit rozdělení více slov například skupiny iniciál a příjmení (T. G. Masaryk). Omezerách v textu zarovnaném do bloku Pomocí voleb v dialogovém okně Zarovnání můžete určit, do jaké míry se může InDesign odchýlit od normálních mezer mezi slovy a písmeny a měřítka glyfů. Minimální, Maximální a Požadovaná Hodnoty Minimální a Maximální se uplatní pouze když nastavujete text zarovnaný do bloku. Pro všechna ostatní zarovnání odstavce použije InDesign hodnoty zadané v poli Požadovaná. Čím více se hodnoty Minimální a Maximální liší od hodnoty Požadovaná, tím více volnosti dáváte InDesignu pro zvětšení nebo zmenšení mezer při zarovnávaní řádku do bloku. Modul sazby se vždy snaží přizpůsobit mezery na řádku co nejblíže požadovanému nastavení. Mezery slov Označuje mezery mezi slovy (nazývané sázecí klín), které se vytvoří stiskem mezerníku. Mezery znaků Označuje vzdálenosti mezi písmeny a zahrnuje hodnoty vyrovnání párů nebo prostrkání. Každý znak v písmu je obklopen určitou velikostí mezery (nazývanou postranní prostor), která je určena autorem písma. Šířka znaku obsahuje nejen samotný znak, ale také postranní prostor. Úpravy textu Textový řádek nachází největší uplatnění v kompozici ve své horizontální poloze. Pro text ve svislé poloze je určitým řešením sestavování písmen pod sebe. To je možné u hesel a u krátkých slovních spojení. Verzálky mají díky své stejné výšce ve svislém textu určitý rytmus a jsou tak lépe čitelná. Texty se stejnou šířkou písmen působí s větším klidem a vyvážeností. Míra upoutání textu není ovlivněna pouze svou polohou. Některé texty přitahují svým tvarem, nebo nějakým akcentem v textu (typografické značky upoutávky, odrážky před textem, zvýrazněná část textu, velikost, tučnost a typ použitého písma ). Zvlášť důležité je odsazení textu od levého okraje podkladu. Titulek by neměl být jen nadpisem, ale měl by také po všech stránkách být spojením jasně formulovaných slov, vystihujících to podstatné ve sdělení. Mezititulky udržují čtenáře v textu. Jejich stručná forma se uplatňuje tak, aby co nejrychleji čtenář pochopil jádro sdělení z mezititulků, aniž by musel číst celý text. Typy písma menší než 9 bodů jsou pro většinu čtenářů špatně čitelné.

8 Čitelnost u písma mající patky je vyšší než u písma bez nich. Patky nejsou pro přikrášlení tvaru písmene, ale plní svou funkci. Uzavírá písmeno, zvyšuje identifikovatelnost při nežádoucích optických splynutích dvou písmen a v určité míře koncentruje i náš zrak. V textu, který je výčtem určitých položek, je účelnější místo pomlček, sloužících k označení každé položky, použít číslování. Když se mezi odstavce vloží volná řádka (či odsazení odstavce), zvýší se tím pozornost čtenáře. V dlouhém textu se VERZÁLKY ČTOU ŠPATNĚJI než minusky. Čím je méně zvýrazněných slov (půltučným, tučným řezem, podtržením, proložením apod.) na řádku, tím je text čtenářem rychleji vnímán. Pokud je text dobře napsán, nemá smysl zvýrazňovat celé řádky. V krátkém textu nedělíme slova na konci řádků a zásadně neroztrháváme věty nebo souvětí tak, že jedna polovina je u horního okraje a druhá u okraje spodního! Kurzíva je vždy lehčí než antikva. Větší velikost textu psaného v kurzívě než ostatní text vytvořený v antikvovém písmu rozbíjí kompoziční celistvost a podporuje nevyváženost a disharmonii prvků v ploše. Volba písma pro určitý druh tiskoviny je ovlivněna kresbou jeho grafických znaků, optickou vyrovnaností při sazbě, v zabarvení (duktu) a čitelnosti. Podle těchto optických měřítek můžeme písma rozlišovat podle jejich použití. Velkou skupinu tvoří písma akcidenční, jimiž nelze sázet rozsáhlejší text, neboť nevyhovují požadavkům na čitelnost, ale protože jsou to výrazná písma originálních tvarů, často se zdobnou kresbou, používají se jako písma titulková. Obecně se doporučuje používat max. 3 velikosti a 3 typy písma na stránce. Umístění a členění prvků v ploše formátu Každé grafické práci musíme počítat s optickým působením plochy. Geometricky přesné tvary vnímá člověk jako mírně deformované. Čtverec se nám zdá vyšší vertikální pohyb očí je pomalejší než horizontální, vertikální úsečky se nám proto zdají delší než stejně dlouhé úsečky horizontální. Největší přitažlivost má dolní strana obdélníka, což souvisí s pocitem přitažlivosti zemské. Horní vodorovná strana přitahuje nejméně, je lehčí než dolní vodorovná. Umístíme-li drobnější tvary při horním okraji obdélníka, působí rozptýlenějším dojmem než táž skupina u spodního okraje. Levá strana podkladového tvaru přitahuje méně než pravá. Větší pozornost podvědomě směřuje k pravému okraji čistého textového bloku, kde jeho každý prvek může působit dominantněji než při jeho levém okraji. Přibližováním jakéhoko-li prvku (volného textu, grafického prvku, fotografie) k okraji plochy se zvětšuje intenzita přitažlivosti, napětí se stupňuje. Uklidnění přichází až po jeho dotyku s obrysem. Kompozice textu Při vytváření tiskových materiálů pracujeme s obecně známými fakty. Základním kamenem, z kterého je nutné vycházet, je směr čtení textů v naší, tedy latinské, abecedě zleva doprava a shora dolů. To nutí sazeče textu držet se několika zásad. Aby text na stránce byl dobře čitelný, měly by všechny jeho řádky začínat na jedné vertikále, aby byl při čtení delších textů co nejméně namáhán zrak čtenáře. Druhá výhoda vyplývá z faktu, že zarovnaný text působí čistěji v ploše a má své další estetické kvality, kterých lze dál využít při zasazení textu do celkové kompozice. Největší pozornost je po staletí věnována prvnímu písmenu v textu. Často bývá zvýrazňováno předsazením před textový blok. Především u starých ručně psaných knih, které byly nezřídka iluminovány, se dbalo, aby se těžiště každé stránky přesunulo ze středu psaného textu na počátek textu. Čtenáře láká nepřeplněný text, v kterém je schopný se orientovat. Podle své důležitosti je text umísťován na jednotlivých stránkách. Titulní listy nebo začátky kapitol se zásadně vkládají na pravou stránku knihy. Vychází se ze zkušenosti, že pohyb očí po přetočení listu je zprava doleva a že oko čtenáře tak nejprve ustrne na pravé polovině dvoustrany. Výraz tiskoviny je tedy dán šikovností typografa zvolit si opticky poutavé prostředky a sestavit z nich obsahově čitelný celek. Originalita nesmí převládnout nad srozumitelností. Titulek Minusky (písmena malé abecedy) titulku nesmějí být menší než verzálky (písmena velké abecedy) textu pod ním. Verzálky jsou schopny vytvořit graficky ucelenější skupinu. Patky písmen podporují blokovost řádku. Stránku z minusek zpevní na osu umístěný titulek nebo první řádek textu vysázený z verzálek. Stejnou funkci může mít linka nad textovým blokem. Na titulek nebo slovo v textu lze upozornit změnou některých atributů písma (velikost, charakter řezu-kurzíva, tučné, půltučné atd.) nebo volbou jiného písma. U titulku můžeme zvolit nápadnější, výstižnou formu písma, která by měla předznamenávat povahu dalšího obsahu. Pro zvýraznění slova v textovém bloku je nejvhodnější použít stejného typu písma, ale např. půltučného řezu. Význam textu lze zvýraznit také podtržením nebo proložením písmen většími mezerami. Oba způsoby, podtržení i proložení textu, nemůžeme kombinovat u téhož nápisu. Jejich účin se vzájemně ruší. Podtržení nápis stahuje, proložení jej roztahuje.

9 Princip velikostí papírů ISO V systému ISO mají všechny listy papíru poměř šířky k výšce jedna k druhé odmocnině ze dvou (1:1,4142). Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce. 2 A4 A4 A : 2 = 2 : 2 Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C 4A A A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

10 TYPOGRAFICKÝ SLOVNÍČEK 10 Akcidenční písmo písmo pro sazbu příležitostných tiskovin, inzerátů, titulků v novinové či časopisecké sazbě; mezi akcidenční písma patří především tučné antikvy, egyptienky, grotesky, veškerá písma psaná a zdobená Antikva základní forma latinského tiskového písma; její abecední znaky jsou odvozeny z římských majuskulí a karolínských minuskulí; rozlišuje se renesanční antikva, barokní antikva, klasicistická antikva a řada dalších z uvedených druhů odvozených písem Bezserifové písmo - skupina písem bez serifů nazývaná dříve grotesky (neodborné též hůlkové písmo ) Grotesk (bezpatkové písmo) písmo, které má všechny tahy stejně silné nebo jen mírně diferencované. Iniciála úvodní písmeno kapitoly sázené o několik stupňů větší než základní text Italika nakloněné písmo, které se kresbou neliší od základního písma Kaligrafické písmo kultivované písmo s ustálenou formou psané ručně kaligrafickým nástrojem (plochým perem, štětcem) Kapitálky písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k vyznačování Kurzíva vyznačovací písmo s kresbou skloněnou doprava (verze základního písma); kresbou se od základního písma liší Litera jeden písmový znak (může se skládat i z více písmen) Majuskule (verzálky) písmena velké abecedy Minuskule (zkráceně minusky ) písmena malé abecedy Piktogram zjednodušená kresba, která dává smysl i bez znalosti jazyka Polotučné písmo vyznačovací písmo výrazného duktu Rodina souhrn písem téhož druhu (např. Garamond, Futura) ve všech řezech (obyčejné, kurzíva, polotučné, příp. i další řezy) a v libovolné velikosti Serif (patka) příčné zakončení tahu písmene (vodorovné, svislé nebo šikmé). Tvar serifů je jednotný v kresbě daného písma a pomáhá utvářet jeho charakter; písmo s příčným zakončením svislých tahů písmen Slitek (ligatura) spojení několika písmen, obvykle z estetických důvodů (např. fi, fl atd.) Účaří základna písmové osnovy, na níž jsou postaveny obrazy písmových znaků. Aby písmové znaky byly opticky stejné, přesahují oblá písmena účaří. Tomuto tahu se říká přetah Unciála písmo oblých tvarů, v jehož abecedě se nerozlišují znaky malé a velké abecedy Literatura: DUSONG, Jean-Luc, SIEGWARTOVÁ, Fabienne. Typografie. Od olova k počítačům. Svojtka a Vašut, Praha Všeobecná encyklopedie, 1.-8.díl. Diderot, Praha JANÁK, R. Grafická firemní propagace. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Diplomová práce, Olomouc InDesign CS2 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh. Adobe Systems Incorporated, 2005, [CD]. Young, J. Michael, Halvorson, Michael. Microsoft Office Word Computer Press, Vyd. 1., 2004, 286 s. Zpracoval: Dr. Ing. Tomáš Urban Verze 1.0

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly

Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon. Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Formát stránky, písma, odstavce Word 2007 egon Formát stránky a písma, okraje, odstavce, oddíly Jan Málek 11.6.2010 Formát stránky Před psaním textu bychom se měli rozmyslet, na jaký formát papíru případně

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

Strana 1 (celkem 10)

Strana 1 (celkem 10) Knihtisk - Johann Gensfleisch zván Guttenberg 15. století. Ofset- polygrafická technologii tisku z plochy (tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je umožněn díky vzájemné odpudivosti

Více

Microsoft. Word. Styly použití a definování. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Styly použití a definování. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Styly použití a definování Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Styly Styl = souhrn všech nastavených vlastností textu (velikost, řez, zarovnání, prokládání

Více

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie 15. Konstrukce písmových znaků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Změna velikosti písmen

Změna velikosti písmen Změna velikosti písmen U aplikace Word můžeme změnit velikost písmen v textu bez toho, aniž bychom museli daný text přepisovat ručně. Postup je následující: 1) Vyberte text, u kterého chcete změnit psaní

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie 6. Pravidla smíšené sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 12. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Základy programování Elektronické publikování a typografie

Základy programování Elektronické publikování a typografie Základy programování Elektronické publikování a typografie doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Formátování textu Dnes asi nejrozšířenější

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

Základy redakční práce. Eva Juláková   Tel: Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 ZÁKLADNÍ POPIS KNIHY desky (obálka) přebal záložka (text) předsádka patitul protititul titul anotační stránka první strana

Více

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky.

Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Základy Typografie Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Odstavec je blok textu ukončený klávesou Enter. Způsob

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma. Mgr. Radomír Soural SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_01_17 IKT Textové editory přehled, rozdělení, druhy písma Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA Písmo Rozlišování tiskových písem Tiskové písmo je v současné době ze základního písma upravovat tzv. modifikací písma. Může se zmenšovat a zvětšovat na výšku a ještě se může zužovat nebo rozšiřovat na

Více

Zá klády prá ce se styly

Zá klády prá ce se styly Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky,

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod.

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod. Typografické míry Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův 2. anglosaský Základní jednotka je typografický bod. E 1 b = 0.3759 mm cicero 12 b A 1 pt= 0.351 mm pica 12 pt 02 1 Měrné jednotky TEXu: pt pc

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace sazba textu Autor: Markéta Březinová

Více

Obsah: 1. Vytváření upravitelného textu 2. Výběr textu 3. Úpravy stylu textu 4. Odstavec 5. Rastrování textu

Obsah: 1. Vytváření upravitelného textu 2. Výběr textu 3. Úpravy stylu textu 4. Odstavec 5. Rastrování textu Obsah: 1. Vytváření upravitelného textu 2. Výběr textu 3. Úpravy stylu textu 4. Odstavec 5. Rastrování textu V této kapitole se naučíme pracovat s textem vodorovným, svislým, naučíme se text transformovat,

Více

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ

INFORMATIKA MS WORD ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D09_Z_WORD_ODR_CIS.docx Informatika MS Word Odrážky a číslování INFORMATIKA MS WORD

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Typografie. Smíšená sazba, kniha

Typografie. Smíšená sazba, kniha Typografie Smíšená sazba, kniha Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Pořadová sazba Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 3. Textový sloupec Zahrnuje: Papíry a formáty papíru Druhy a velikost písma Mezery - probrané v samostatné kapitole spolu s pevnými spojeními

Více

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie 1. Úprava sazby do odstavců www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 31. 8. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky

Pracovní list č. 7. Microsoft Word 2010 odrážky a číslování. Odrážky Pracovní list č. 7 Microsoft Word 2010 odrážky a číslování strukturování textu do bodů a podbodů pás karet Domů, část Odstavec kontextové menu automatické odrážky a číslování (viz Možnosti automatických

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol.

Zpracování textu. K těmto speciálním symbolům se dostaneme přes záložku Vložení, na kartě Symboly je tlačítko Symbol. Speciální znaky Do textu můžeme vkládat nejen znaky, které máme na klávesnici, ale také takzvané speciální znaky. Jsou to většinou jednoduché piktogramy určitého významu. Typickým představitelem může být

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Formáty papíru řady A, B, C m v íru p a ry ě o R

Formáty papíru řady A, B, C m v íru p a ry ě o R Formát knihy Formát knihy Formát knihy musí být zvolen adekvátně obsahu knihy a pohodlí čtenáře. Detektivku formátu A4 si člověk většinou do tramvaje nevezme................... Rozsáhlou obrazovou publikaci

Více

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0 manuál rozkl.kopie *Hmpi02 03.06.2003 9:33 Stránka 1 (1,1) Písmo E EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu vwxyz0123456789!?,@ &%()* EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu Times New Roman regular

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování

Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word egon. Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování Obsah, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Word 2007 - egon Obsah dokumentu, oddíly, záhlaví a zápatí, číslování stránek Jan Málek 26.7.2010 Obsah S nepřímým formátováním, tedy Styly souvisí i

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-210 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více