MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, Zlín, Czech Republic MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2008/2009 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá ( *22) Školní metodik prevence: Mgr. Michaela Zemanová ( *27) Obsah: 1. Úvod 2. Vytyčení sociálně negativních jevů 3. Cíl 4. Cílové skupiny 5. Tradice školy a školní prostředí 6. Metodické, učební materiály a další pomůcky 7. Metody práce 8. Jednorázové, příležitostné aktivity 9. Další aktivity ve školy 10. Spolupráce 11. Způsoby realizace MPP

2 1. Úvod Ve školním roce 2008/2009 bychom rádi posilovali a upevňovali to, čeho jsme již dosáhli v předchozích obdobích. Jde nám především o předcházení vzniku sociálně patologických jevů a jeho působení. Patří sem vše od informací v rámci vyučování, přes výchovu rodičovství, vytváření nabídky alternativních, společensky přijatelných aktivit, až po ovlivňování názorů a postojů jedince a veřejnosti k otázkám a na podporu zdravého životního stylu. Chceme se od dětí dozvědět, jaké pořady by je třeba dokázaly zaujmout a nenásilně přesvědčit, že drogy nepatří do života úspěšného zdravého jedince, neboť boj proti drogám je v podstatě nepřetržitým procesem upevňování protidrogových postojů u dětí. Současně se nejvíce zaměříme na sociálně patologické jevy, které se u nás v minulém školním roce objevily, abychom tak snížili jejich počet. 2. Vytyčení sociálně negativních jevů V loňském školním roce 2007/2008 u nás ve škole nebyly zaznamenány žádné závažnější případy zneužívání návykových látek, kouření, kriminality a delikvence, vandalismu, xenofobie či rasismu. Nemuseli jsme řešit problémy spojené s patologickým hráčstvím ani virtuálními drogami jako jsou počítače, televize nebo video. Budeme se snažit a usilovat o to, aby se tato situace stabilizovala nejen v příštím školním roce, ale v letech následujících. Bohužel se však u nás objevily sociálně patologické jevy jako šikana, záškoláctví a agresivita, proto bychom se letos rádi zaměřili zejména na tuto problematiku. 3. Cíl V loňském roce proběhla na naší škole anketa Zneužívání návykových látek Na anketní otázky odpovídali anonymně žáci šestých až devátých tříd. Cílem ankety bylo zjistit, jaké mají naši žáci zkušenosti s návykovými látkami. Podle výsledků ankety budeme s žáky dále pracovat a zaměříme se v prevenci na ty třídní kolektivy, ve kterých jsou největší problémy. S výsledky ankety byli také seznámeni rodiče žáků na třídních schůzkách.podobná anketa se koná na naší škole každý rok a to nám umožňuje porovnávat výsledky v jednotlivých letech a sledovat vývoj situace ve třídách. Cílem prevence je vytvořit takové klima, které podporuje zdravý životní styl, odmítá drogy a klade důraz na včasnou prevenci. 4. Cílové skupiny Do MPP jsou zapojeni: všichni žáci I. a II. stupně (celkem 438 žáků) pedagogové rodiče 2

3 5. Tradice školy a školní prostředí Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Pracuje zde pět oddělení školní družiny, která nabízejí aktivity - výtvarný a dramatický kroužek, kroužek dovedných rukou a kroužek hudební. Škola je zaměřena na rozšířenou jazykovou výuku. Žáci se povinně učí anglicky a německy nebo francouzsky, navštěvují hodiny konverzace. Mohou si zvolit i kroužek ruštiny. Od školního roku 2007/2008 byla zavedena v rámci vlastního školního vzdělávacího programu povinná výuka angličtině již od prvního ročníku. Od pátého ročníku si žáci volí výuku němčině nebo francouzštině a od sedmého ročníku francouzštině, němčině nebo španělštině. V devátém ročníku se podle nového programu uvažuje o vyučování některých kapitol povinného předmětu v cizím jazyce (v závislosti na personálním zajištění). Všichni učitelé jsou kvalifikovaní. Odborná péče je věnována i žákům se specifickými vývojovými vadami pracují s nimi dyslektické a logopedické asistentky, a to jak na prvním, tak na druhém stupni. Ke zlepšení sociálního klimatu v nových i stávajících kolektivech a zlepšení fyzické kondice žáků škola pořádá: víkendové pobyty pro žáky a třídní učitele; seznamovací a zároveň turistický kurz pro šesté třídy; lyžařský výcvikový zájezd pro žáky sedmých ročníků; cyklistický kurz pro žáky osmých tříd; vodácký kurz pro žáky devátých ročníků. O prázdninách škola nabízí svým žákům letní dětský tábor. Kromě toho se žáci každoročně mohou zúčastnit výběrového lyžařského zájezdu do rakouských Alp, zájezdů do Anglie a Francie. Škola je dobře materiálně vybavena, při výuce některých předmětů využívá počítačových programů. Všechny počítače umístěné ve škole jsou připojeny k internetu. K vnitřní komunikaci zaměstnanců slouží intranet. Školní jídelna je samostatný právní subjekt a sídlí v budově školy Součástí školy je nově zrekonstruovaný sportovní areál se dvěma tenisovými kurty, víceúčelovým hřištěm a plochou vyhrazenou pro atletické disciplíny. Ve spolupráci s British Council škola pořádá Cambridgeské zkoušky pro žáky čtvrtých, pátých, šestých a devátých ročníků. Žáci studující němčinu skládají zkoušku Fit in Deutsch. Škola participuje na projektu etwinning. Aktivita etwinning ("e" jako elektronické, evropské a "twinning" jako párování, síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů škol v rámci Evropské unie. Je to projekt, ve kterém dvě i více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií 3

4 6. Metodické, učební materiály a další pomůcky Literatura, videokazety, učební materiál pro žáky 2. stupně: Likvidační životní styl Nebezpečí zvané droga Drogy poznej svého nepřítele Kouření a alkohol Řekni drogám NE! (1. díl) Řekni drogám NE! (2. díl) Řekni drogám NE! (3. díl) Synkopa imunity 7. Metody práce V rámci výuky, kromě tradičních metod práce, budeme využívat také další aktivity, které se nám osvědčily. Mimo jiné se budeme snažit co nejvíce začleňovat do všech vyučovacích předmětů výchovu ke zdravému životnímu stylu. Některé používané metody práce: výklad (informace) besedy, diskuze účast na kulturních akcích výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata, referáty, soutěže skupinová práce ve třídě pohybové aktivity nabídka mimoškolních aktivit posilování osobnosti žáka, uvědomění si zodpovědnosti 8. Jednorázové, příležitostné aktivity Plánované přednášky pro žáky Pro děti připravujeme v tomto školním roce tyto přednášky a besedy: - O dospívání 6. třídy MUDr. Brychtová - HIV, AIDS 7. třídy MUDr. Brychtová - Plánované rodičovství, antikoncepce 9. třídy MUDr. Brychtová - Porod a šestinedělí 9. třídy SZŠ Mgr. Křemenová - První pomoc SZŠ Mgr. Gálíková - Sexuální zneužívání, znásilnění 8.třídy Unie Kompas - Prostituce a promiskuita 9.třídy Unie Kompas - Šikana 6.třídy Unie Kompas - Protidrogová problematika třídy Rudolf Rubeš, MP Praha - Šikana třídy Rudolf Rubeš, MP Praha - Kriminalita mladistvých sprejerství, vandalismus, krádeže a loupeže třídy Rudolf Rubeš - Právní vědomí 9. třídy Rudolf Rubeš

5 Další přednášky a besedy budeme realizovat podle aktuální nabídky či situace na škole (s ohledem na výsledky ankety Zneužívání návykových látek ). Nicméně zaměřit bychom se v nich zejména chtěli na zdravý životní styl, na prevenci proti kouření a alkoholu, na prevenci proti šikaně a na společenské problémy, které doléhají na žáky naší školy. Víkendové pobyty pro žáky Po loňských zkušenostech bychom chtěli i letos (v prvním pololetí) připravit pro žáky šestých tříd dvoudenní společné pobyty. Cílem těchto pobytů je především stmelení třídních kolektivů a rozvíjení dovedností jako je důvěra, empatie, tolerance, vzájemná úcta atd. Dále bychom chtěli s ohledem na výsledky ankety připravit prožitkové pobyty pro kolektivy devátých tříd zaměřené na zdravý životní styl. Jednorázové akce I letos proběhnou na naší škole vícedenní pobyty pro žáky všech ročníků druhého stupně. Žáci 6. ročníků absolvují třídenní turistický kurz (v září), žáky 7. ročníku čeká v zimě týdenní lyžařský kurz, pro 8. ročník je připraven třídenní cyklistický kurz (v září) a 9. ročník pojede na třídenní vodácký kurz (na konci školního roku). Cílem těchto akcí je nejen získání vodáckých, cyklistických a lyžařských dovedností, ale také budování vzájemných dobrých vztahů a získávání důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. 9. Další aktivity ve školy V letošním školním roce se chystáme zavést na naší škole Schránku důvěry, kterou budou moci žáci využívat ke svým anonymním dotazům či informacím. Žáci samozřejmě budou informováni o tom, že přístup do schránky a komunikovat o jejich problémech bude s nimi pouze metodik prevence.každý měsíc bude vyhodnoceno využívání této nabídky žáky a podle výsledků bude učiněno další opatření, nabídky, možnosti a formy komunikace. Za školní nástěnku, která je umístěna u vstupu do školy, zodpovídá metodik prevence, který ji vytváří a obměňuje, někdy s pomocí žáků vyšších ročníků. Stanovení konzultačních hodin: - metodik prevence dle domluvy - výchovný poradce dle domluvy 10. Spolupráce Spolupráce s odborníky zabývajícími se sociálně patologickými jevy: Pedagogicko-psychologická poradna Fond ohrožených dětí Středisko výchovné péče Domek Speciální pedagogická centra Unie Kompas Linka SOS Zlín Kurátoři 5

6 Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy, integrovaného záchranného systému Magistrát města Zlín Policie ČR Městská policie Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje Spolupráce s institucemi zabývajícími se využitím volného času dětí a mládeže DDM Astra, Zlín Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín Unie Kompas 6

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 151/14-Z. Kvítková 4338, 760 01 Zlín zskvitkova@zskvitkova.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 151/14-Z. Kvítková 4338, 760 01 Zlín zskvitkova@zskvitkova. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 151/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00 839 329 Identifikátor 600 114 538 Právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více