Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájezdy a nakládací rampy z hliníku"

Transkript

1 Nájezdy a nakládací rampy z hliníku

2 ALTEC GmbH v Singenu ALTEC GMH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu aden Württembergu poblíï odamského jezera na hranici se v carskem. Je to oblast s velmi dobr mi podmínkami pro tvûrãí podnikání. Pro kaïdé pouïití vhodné pomûcky pfii nakládání! Altec mûïe sv m ním programem pokr t nejvût í ãást bûïnû se vyskytujících situací pfii nakládání. Pro v echny zb vající pfiípady nakládání a vykládání najdou technici firmy Altec správné fie ení. Co je dûleïité! Zku enosti, optimální pomûr nákladû a zisku, jistota a spolehlivost. V robky jsou ovûfiovány GS a odpovídají pfiíslu - n m pfiedpisûm. Uvádûné hodnoty zatíïení v tomto katalogu se vztahují k dvounápravov m vozidlûm s rozdûlením tlakû na nápravu od 40 % do %. U jednonápravov ch vozidel se zatíïení redukuje na % uvádûné hodnoty. Ve kerá zatíïení jsou poãítána s jistícím faktorem 2,1. Od projektu aï po zhotovení nûmecká kvalita. Poznámka k oznaãení CE: K tomu úãelu jsou nezbytné smûrnice EU. ProtoÏe pro nájezdy neexistuje Ïádná smûrnice EU, není dovoleno uvádût oznaãení CE!... rûzné pracovní zábûry pfii v robû nakládacích ramp s automatick m vysok m regálov m skladem v pozadí, dále zku ební zafiízení firmy pro stálé kontroly kvality. 2

3 Obsah Typ AOS aï 2300 kg strana 6/7 Typ AS aï 0 kg strana 8 PruÏinov zvedák pro rampy strana 22/23 Typ pro manipulaãní vozíky strana 9 Typ RRK strana 24/25 Typ AVS 80/110 aï 0 kg strana 10/11 Typ RRD otáãiv strana 26 Typ AVS 130/150 aï 7300 kg strana 12/13 Rampy pro údrïbu strana 27 Typ 1/200 aï kg strana 14/15 Typ L strana 28/29 Vozidla s ocelov mi pásy Typ AVS 150/1/200 strana 16/17 Typ RW/RP Zadní nakládání strana 30/31 Typ VFR 120/134 aï 32 tun strana 18/19 Technika Detaily Uplatnûní strana Typ VFR 185 aï 80 tun strana 20 Klíny VFR strana 21

4

5

6 TYP AOS Pfiepravní prostfiedky s mal mi koly, ruãní zvedací vozík s nízkou svûtlostí nebo manipulaãní vozík s pneumatikami, s tímto druhem pfiepravních prostfiedkû se zabezpeãuje velká ãást kaïdodennû se vyskytujících pfiípadû nakládání. Perforovaná, protiskluzová jízdní plocha se nejlépe hodí pro nakládání v e uveden mi prostfiedky. RovnûÏ jsou k dodání provedení s ochrann m okrajem nebo skládací. délka L ífika 200 (+15) 200 (+15) 200 (+15) 200 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) (+15) v ka E v kov rozdíl H u 30% stoupání zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,0 m (kg/ks) délka L Skládací provedení délka L ífika 0 (+15) 0 (+15) 0 (+15) 0 (+15) 0 (+15) 800 (+15) 800 (+15) 800 (+15) 800 (+15) ífika 200 (+15) 200 (+15) 200 (+15) 300 (+15) 300 (+15) 300 (+15) Ostatní rozmûry dle poptávky v ka E L 1 L v kov rozdíl H u 30% stoupání v kov rozdíl H u 30% stoupání zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,0 m zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,0 m (kg/ks) (kg/ks)

7 Konstrukãní parametry Rampy AOS jsou vyrobeny z vysoce pevné, proti povûtrnostním vlivûm odolné hliníkové slitiny a byly vyvinuty tak, aby s nízkou stavební v kou a pfii minimální i dosahovaly vysoké únosnosti. Klínov profil u spodního úloïného bodu zaji Èuje plynul pfiechod ze zemû na nájezdy. Standardnû jsou v echny nakládací rampy dodávány v protismykovém provedení. Díky speciálnímu perforování loïné plochy je zaji tûna vysoká bezpeãnost proti uklouznutí. L 2 L 1 H 40 mm Skládací provedení H 40 mm L Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj patková opûra závûsné trubkové zaji tûní 7

8 47 TYP AS Tyto hliníkové nájezdy, které jsou vyrobeny z tlaãeného profilu, nabízejí ideální pomûr mezi vlastní í a zatíïením. S vnitfiní ífikou 150 mm jsou velmi vhodné k nakládání napfi. motocyklû, tlakov ch ãistících prostfiedkû, generátorû, invalidních vozíkû atd. Díky profilování mohou b t tyto nájezdy bûhem pfiepravy z dûvodu u etfiení místa poloïeny do sebe L 150 H délka vnitfiní jízdní ífika vnûj í ífika zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,0 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) AS AS AS 01 AS 02 AS typ Typ AS Skládací Dal í variantou je skládací verze nájezdû, vyuïívaná k umístûní nebo pfiepravû na malém prostoru Ostatní rozmûry dle poptávky 8 délka vnitfiní jízdní ífika vnûj í ífika zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,0 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) rozmûr L 1 L2

9 Nájezdy pro manipulaãní vozíky Hlavními uïivateli tûchto lehk ch protiskluzov ch nájezdû jsou firmy expedující nápoje, nábytkáfiské a stûhovací firmy. PouÏívají se tam, kde se nakládá pomocí vozíkû s pneumatikami. Podle individuálních poïadavkû mohou b t dodávány nájezdy s pohybliv mi nájezdov mi patkami, sklápûcí nebo dûlitelné. 0 mm 80/110 0 mm 540 mm 25 80/110 délka 3900 vnitfiní jízdní ífika vnûj í ífika 0 (+20) 0 (+20) zatíïení (kg/pár) v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem Protiskluzové hladké nájezdy Speciálnû pro nakládání pfiedmûtû pohybujících se na mal ch koleãkách, pfiedev ím hudební a v stavní techniky, byla vyvinuta hladká rampa s korundov m povrchem. Tento povrch umoïní nakládání bez ru ivého drkotání a zároveà je velmi bezpeãn proti uklouznutí. L délka vnitfiní jízdní ífika vnûj í ífika zatíïení (kg/pár) v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) (+15) (+15) Ostatní rozmûry dle poptávky 9

10 TYP AVS 80 aï 2620 kg/pár Tyto rampy jsou vhodné pro nakládání lehk ch aï stfiednû tûïk ch vozidel, jako jsou stavební stroje, zahradní technika, Ïací traktory, které jsou vybaveny pneumatikami nebo gumov mi pásy. Jízdní plocha je ve spodní ãásti nájezdové plochy zpevnûna, coï podstatnû prodluïuje Ïivotnost nájezdû. Rampy mohou b t dodávány zákazníka jak s ochrann mi okraji tak i bez nich nebo jen s jednostrann m okrajem. V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,5 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 305 (+20) 305 (+20) A A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj patková opûra závûsné trubkové zaji tûní Ostatní rozmûry dle poptávky 10

11 TYP AVS 110 aï 4050 kg/pár Tyto rampy jsou vhodné pro nakládání stfiednû tûïk ch vozidel, jako jsou stavební stroje, zahradní technika, Ïací traktory, které jsou vybaveny pneumatikami nebo gumov mi pásy. Jízdní plocha je ve spodní ãásti nájezdové plochy zpevnûna, coï podstatnû prodluïuje Ïivotnost nájezdû. Rampy mohou b t dodávány zákazníka jak s ochrann mi okraji tak i bez nich nebo jen s jednostrann m okrajem. V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,5 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 305 (+20) 305 (+20) (+20) (+20) (+20) (+20) (+20) (+20) A A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj patková opûra závûsné trubkové zaji tûní Ostatní rozmûry dle poptávky 11

12 TYP AVS 130 aï 5150 kg/pár Tyto rampy jsou urãeny pro nakládání stfiednû tûïk ch vozidel, jakou jsou minibagry, vût í Ïací traktory nebo nakladaãe, které jsou vybaveny pneumatikami nebo gumov mi pásy. Jízdní plocha je ve spodní ãásti nájezdové plochy zpevnûna, coï podstatnû prodluïuje Ïivotnost nájezdû. Rampy mohou b t dodávány zákazníka jak s ochrann mi okraji tak i bez nich nebo jen s jednostrann m okrajem. V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. Pevná hliníková patka s ãepov m zaji tûním délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 1,5 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 405 (+20) 405 (+20) (+20) A A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj Ostatní rozmûry dle poptávky 12 patková opûra závûsné trubkové zaji tûní V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení.

13 TYP AVS 150 aï 7350 kg/pár Tyto rampy jsou vhodné pro nakládání stfiednû tûïk ch aï tûïk ch vozidel, jako jsou bagry, traktory nebo nakladaãe, které jsou vybaveny vzduchov mi pneumatikami nebo gumov mi pásy. Jízdní plocha je ve spodní ãásti nájezdové plochy zpevnûna, coï podstatnû prodluïuje Ïivotnost nájezdû. Rampy mohou b t dodávány zákazníka jak s ochrann mi okraji tak i bez nich nebo jen s jednostrann m okrajem. V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. Zvolit mûïete také nájezdy, které jsou vybaveny pruïinov m zvedákem (viz strana katalogu 22). délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 2,0 m bez okraje s okrajem v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 4 (+20) 4 (+20) (+20) A A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj patková opûra závûsné závûsné trubkové zaji tûní Ostatní rozmûry dle poptávky 13

14 TYP AVS 1 aï 82 kg/pár Tyto rampy jsou vhodné pro nakládání stfiednû tûïk ch aï tûïk ch vozidel, jako jsou bagry, traktory nebo vysokozdviïné vozíky, které jsou vybaveny pneumatikami nebo gumov mi pásy. Jízdní plocha je ve spodní ãásti nájezdové plochy zpevnûna, coï podstatnû prodluïuje Ïivotnost nájezdû. Rampy mohou b t dodávány zákazníka jak s ochrann mi okraji tak i bez nich nebo jen s jednostrann m okrajem. V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. Zvolit mûïete také nájezdy, které jsou vybaveny pruïinov m zvedákem (viz strana katalogu 22). délka vnitfiní jízdní vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) v kov rozdíl H ífika (A) rozvor náprav 2,0 m u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem bez okraje s okrajem bez okraje s okrajem (+20) 500 (+20) (+20) 500 (+20) (+20) 520 (+20) 520 (+20) 500 (+20) 500 (+20) 500 (+20) (+20) 500 (+20) (+20) 500 (+20) A 1 50 A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj Ostatní rozmûry dle poptávky 14 patková opûra závûsné závûsné trubkové zaji tûní V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. Zvolit mûïete také nájezdy, které jsou vybaveny pruïinov m zvedákem.

15 TYP AVS 200 aï kg/pár Tyto rampy jsou vhodné pro nakládání tûïk ch vozidel, jako jsou bagry, nakladaãe nebo vysokozdviïné vozíky, které jsou vybaveny pneumatikami nebo gumov mi pásy. Jízdní plocha je ve spodní ãásti nájezdové plochy zpevnûna, coï podstatnû prodluïuje Ïivotnost nájezdû. Rampy mohou b t dodávány zákazníka jak s ochrann mi okraji tak i bez nich nebo jen s jednostrann m okrajem. V echny nájezdy je moïno také obdrïet ve sklápûcím provedení. Zvolit mûïete také nájezdy, které jsou vybaveny pruïinov m zvedákem (viz strana katalogu 22). délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 2,0 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 580 (+20) 580 (+20) (+20) A A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj patková opûra závûsné závûsné trubkové zaji tûní Díky zesílené jízdní plo e v oblasti nájezdu jsou tyto rampy vhodné pro vozidla s gumov mi pásy. Ostatní rozmûry dle poptávky 15

16 TYP AVS pro vozidla s ocelov mi pásy aï do 8500 kg/pár Tyto nájezdy byly speciálnû vyvinuty pro nakládání tûïk ch stavebních strojû s ocelov mi pásy, vysokozdviïn ch vozíkû a pracovních plo in. Jízdní plochu tvofií uzavfien protiskluzov hliníkov profil. Rampy jsou k dostání v následujících provedeních: s patkovou opûrou, závûsné, s trubkov m zaji tûním pro hfiídel mm, sklápûcí s podpûrnou patou nebo dvoudílné s oddûlenou patou. Pro pevnû zabudované nájezdy je k dispozici pruïinov zvedák, kter znaãnû pomáhá pfii zvedání a spou tûní. Ilustraãní obrázky ukazují provedení se v emi moïnostmi (sklápûcí vã. pruïinového zvedáku). TYP AVS 150 délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 2,0 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 500 (+20) 500 (+20) (+20) TYP AVS 1 délka vnitfiní vnûj í ífika () zatíïení v kov rozdíl H jízdní ífika (kg/pár) u 30% stoupání (A) rozvor náprav 2,0 m (kg/ks) bez okraje s okrajem bez okraje s okrajem (+20) 500 (+20) (+20) 500 (+20) (+20) 520 (+20) 520 (+20) 500 (+20) 500 (+20) 500 (+20) (+20) 500 (+20) (+20) 500 (+20) TYP AVS 200 délka vnitfiní jízdní ífika (A) vnûj í ífika () zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 2,0 m v kov rozdíl H u 30% stoupání (kg/ks) bez okraje s okrajem (+20) (+20) (+20) 580 (+20) 580 (+20) (+20) A A Rozmûry strana 32 bez okraje oboustrann okraj jednostrann okraj Ostatní rozmûry dle poptávky 16 patková opûra závûsné závûsné trubkové zaji tûní upinovit profil zaruãuje optimální podmínky k tomu, aby ocelové pásy nepo kodily jízdní plochu ramp.

17 17

18 TYP VFR 120 aï 220 kg/pár Tyto rampy jsou nejvhodnûj í pro nakládání tûïk ch vozidel, jako jsou bagry, nakladaãe nebo jiné stavební stroje, které mohou mít také ocelové pásy. Patkové nebo závûsné profily dávají rampám moïnosti podepfiení a napojení. Zvolit lze tyto nájezdy nejen ve sklápûcím provedení, ale jsou k dodání také s pruïinov m zvedákem. Nájezdy jsou pevnû spojeny s vozidlem trubkov m zaji tûním pro hfiídel o prûmûru mm. zatíïení (kg/pár) délka ífika v kov rozdíl H rozvor náprav 2,0 m u 30% stoupání obrázek A obrázek (kg/ks) obrázek A obrázek (+20) (+20) (+20) (+20) (+20) (+20) VFR vodící nájezdy, délka 20 mm, válcované-hladké ; pozinkované V kres A V kres 4 Rozmûry strana 32 Ostatní rozmûry dle poptávky 18

19 Tyto rampy byly vyvinuty pfiedev ím pro nakládání tûïk ch stavebních strojû do hlubiny návûsu. Díky pouïití profilov ch stavebních prvkû je moïné dodávat individuální varianty a zatíïení zákazníka. Závûsn profil stejnû jako trubkové zaji tûní pro hfiídel mm dávají moïnosti pfiipojení. Zvolit lze tyto nájezdy nejen ve sklápûcím provedení, ale jsou k dodání také s pruïinov m zvedákem. TYP FVR 134 aï kg/pár délka L ífika v kov rozdíl H 30% zatíïení (kg/pár) rozvor náprav 2,0 m (kg/ks) obrázek A obrázek 2 (+20) (+20) (+20) 0 (+20) 0 (+20) 0 (+20) VFR vodící nájezdy, délka 20 mm, válcované-hladké ; pozinkované Ostatní rozmûry dle poptávky V kres A V kres

20 TYP VFR 185 aï kg/pár Tyto rampy slouïí k nakládání nejtûï ích stavebních strojû s í aï 80 tun. Dvoudílné rampy s podpûrnou patkou Dal í fie ení zákazníka kolové prohlubnû pro roztaïitelnou loïnou plochu podvalníku Profil je konstruován tak, aby z nûho mohly b t vyrobeny také nájezdové klíny, zakrytí kolov ch prohlubní nebo dal í jiná fie ení zákazníka. Pfiíãn fiez profilem VRV Závûsná varianta ve vodícím nájezdu RÛzné vloïky kolov ch prohlubní pro podvalníkové návûsy 20

21 TYP VFR klíny aï kg/pár Hlubinné rampy budou pouïívány pfiedev ím pfii nakládání nejtûï ích stavebních strojû do i aï 80 tun. U tûchto ramp se jedná o individuální fie ení, která se li í podle úãelu pouïití a zatíïení. Dobrou manipulaci zaruãují úchyty na bocích klínû. Pfiedev ím klíny velkého provedení se vyrábûjí jako dvoudílné. délka L ífika v kov rozdíl H zatíïení (kg/pár) (kg/ks) obrázek E Provedení podle obrázku F na základû poptávky V kres E + 20 L H V kres F + 20 H L1L2 21

22 PruÏinov zvedák ramp pro typy AVS 150, 1, 200 a VFR 120, 134. Nabízíme moïnost vybavit rampy pomûckou pfii zvedání ve formû pruïinového vyváïení. Obj. ã. Provedení Hmotnost/ks/kg PruÏinov zvedák pro ífiku ramp mm (posuvná ífika 920 mm) PruÏinov zvedák pro ífiku ramp 0 mm (posuvná ífika 1010 mm) 22

23 Hfiídel ø PruÏinov zvedák 920/ Sklápûcí nájezdové rampy VFR vã. zvedáku Pfii objednání udejte rozmûr H. Jednoduchá manipulace! Díky vyváïené i pomocí pruïinového zvedáku mohou b t tyto tûïké nájezdové rampy bez námahy obsluhovány jednou osobou. 23

24 TYP RRK geprüfte Sicherheit Speciálnû pro úklidové firmy, pekárny nebo kur rní sluïby byla vyvinuta vestavná rampa typu RRK. Lehká obsluha zrychluje a usnadàuje manipulaci pfii ãastém nakládání a vykládání. Plynové vzpûry zaruãují minimální úsilí vynaloïené pfii obsluze. Perforovaná jízdní plocha nabízí vysokou bezpeãnost proti uklouznutí a díky perforaci se na plo e nedrïí dé È, sníh ani bláto. ûhem jízdy stojí rampa ve svislé poloze a drïí ji odpovídající zaji Èovací uzávûra. Integrované gumové tlumiãe zamezují nadmûrnému hluku. VESTAVA Vestavba rampy je velmi jednoduchá, mûla by v ak b t provedena odborn m servisem. Rampa je rychle demontovatelná a mûïe b t v pfiípadû potfieby také pouïita do jiného vozidla. Rampy jsou dodávány s kompletní montáïní sadou vã. desky pro spodní stranu vozidla. Pfii ãasté v mûnû ramp do jin ch vozidel doporuãujeme k upevnûní zvolit kfiíïové rouby, které podstatnû zrychlí vestavbu a demontáï. 4 1 Rampa v základním postavení 2 Vyklápûní rampy 3 Rampa v pracovní poloze 4 Nutná podpûrná patka pro nosnost nad kg délka L ífika v ka H Vy í únosnosti a rozmûry na vyïádání v kov rozdíl DH min (21%) max (30%) a c zatíïení (kg/pár) (kg/ks) typ 37 RRK RRK 03 RRK 04 RRK 05 RRK 06 RRK 07 RRK 08 RRK 09 RRK 10 RRK 11 RRK 12 RRK 00 RRK 01 RRK 14 RRK 15 RRK 16 RRK 17 RRK 18 RRK 19 RRK 20 RRK

25 HD H Rampy montované do boãních dvefií oãní zaji tûní c min. Pohled X Ansicht X X L max. 1 a 40 25

26 TYP RRD otáãivé Dal ím logick m v vojem typu RRK je typ otáãivé rampy RRD pro kombinované nasazení. Pfii nakládání tûïk ch bfiemen napfi. pomocí manipulaãního vozíku nebo vysunovacích kontejnerû je rampa zcela bûïnû usazena. Pfii ãastûj ím nakládání a vykládání napfi. balíkû nebo lehãích kartónov ch krabic bude rampa odklopena do boku jako dvefie. Pfii pfievozu drobného a lehkého zboïí bude rampa upevnûna ve vnitfiním prostoru vozidla pomocí loïiskového stojanu. V nûm také bezpeãnû zûstane bûhem jízdy. délka L ífika v ka H v kov rozdíl DH min (21%) max (30%) a c zatíïení (kg/pár) 430 (kg/ks) typ 37 RRD RRD 03 RRD 04 RRD 05 RRD 06 RRD 07 RRD 08 RRD 09 RRD 11 RRD 12 RRD 00 RRD 01 RRD 15 RRD 16 RRD Zaji Èovací zámek k aretaci rampy ve vnitfiním prostoru. Rampa je otoãná jak do vnûj í tak také do vnitfiní strany vozidla. 26

27 Rampy urãené pro údrïbu Tento typ ramp nachází vyuïití pfii údrïbov ch pracích nebo ãi tûní vozidel jako jsou Ïací traktory, vysokozdviïné vozíky, men í nákladní vozidla a nabízí cenovû dostupnou alternativu montáïní jámy nebo zvedací plo iny. délka A ífika C ífika E 4 4 v ka H zatíïení (kp/pár) vzdálenost náprav 2,0 m pevná plocha podstavec / nájezd kg A E C H 27

28 Hliníkové závûsné nájezdy k hydraulick m nakládacím plo- inám Tyto nájezdy se pouïívají pro pfiemostûní z chodníku pfii boãním nakládání a vykládání na rampu. Jsou hodnotnou pracovní pomûckou pfii racionálním pfiekládání. TYP LGM Provedení se speciálním uchycením na hliníkovou plo inu S vodící stopou L typ délka (L) zatíïení vlastní mm (kg) kg LGM LGM LGM LGM TYP LWM Provedení se speciálním uchycením na hliníkovou plo inu ez vodící stopy L typ délka (L) zatíïení vlastní mm (kg) kg LWM LWM LWM

29 Lomené provedení Závûsné v podlouhlém otvoru 12 x 40 S vodící stopou Pozinkované závûsy jsou na roubovatelné a je moïné je vymûnit. TYP LK Otvor 12 x L typ délka (L) zatíïení vlastní mm (kg) kg LK LK LK LK Rovné provedení Závûsné v podlouhlém otvoru 12 x 40 S vodící stopou Pozinkované závûsy jsou na roubovatelné a je moïné je vymûnit. TYP LG L Otvor 12 x typ délka (L) zatíïení vlastní mm (kg) kg LG LG LG LG Rovné provedení Závûsné v podlouhlém otvoru 12 x 40 ez vodící stopy Pozinkované závûsy jsou na roubovatelné a je moïné je vymûnit. TYP LW 50 L Otvor 12 x typ délka (L) zatíïení vlastní mm (kg) kg LW LW LW

30 Zadní nájezd z hliníku Tímto zadním nájezdem z hliníku se vytvofií spojení mezi rampou a vozidlem. Zadní ãelo a pfiemostûní tvofií potom jeden prvek zadní nájezd. Horní plocha je profilovaná, dodává se alternativnû s povrchem z korundu nebo eloxovaná. Rozsah dodávky se odvíjí od po- Ïadované spojovací konstrukce v provedení 1, 2 nebo 3 vã. nerezové závûsné tyãe o prûmûru 16 mm. TYP RW Zadní nájezd z r hovaného plechu Spojovací konstrukce Provedení 1 Provedení 2 Provedení 3 Pro spojovací konstrukci provedení 3 TYP RP-30 Pro spojovací konstrukci provedení 1 a 2 Zadní nájezd ze stavebnicového profilu o síle 30 mm Okrajov ukonãovací profil 30 Na pfiání bude okrajov ukonãovací profil nan tován. Provedení 1 Provedení 2 Obj. ã.: Provedení 3 Pro spojovací konstrukci provedení 3 Pro spojovací konstrukci provedení 1 a 2 TYP RP-40 Zadní nájezd ze stavebnicového profilu o síle 40 mm Okrajov ukonãovací profil 40 Na pfiání bude okrajov ukonãovací profil nan tován. Obj. ã.: Provedení 3 30

31 Spojovací konstrukce Provedení 1 hliníkové profilové závûsy k na roubování Provedení 2 trubkové závûsy k navafiení ( systém ) ALTEC Provedení 3 prûbûïn ocelov závûs k navafiení nebo na roubování??????? Obj. ã. Provedení 1 Obj. ã. Provedení 2 Obj. ã. Provedení 3 Délka (L) mm ífika () mm ZatíÏení kg Vlastní kg Obj. ã. Provedení 1 Obj. ã. Provedení 2 Obj. ã. Provedení 3 Délka (L) mm ífika () mm ZatíÏení kg Vlastní kg/bm Obj. ã. Provedení Délka (L) mm ífika zákazníka ífika zákazníka ífika () mm ZatíÏení kg Vlastní kg/bm

32 6 6 RÛzné varianty nakládání a spojování se zabezpeãením proti sesunutí AOS/AVS 80 Jízdní plocha AOS 110 ø 30 AVS 110/ ø20 AVS 150/1/ VFR 120 VFR Jízdní plocha AVS ø20 12 Jízdní plocha AVS 110/130 ø Jízdní plocha 150/1/ ø Jízdní plocha 150/1/200 pro vozidla s ocelov mi pásy ø Zaji Èovací oko Nájezdová rampa mûïe b t k vozidlu pfiipoutána fietûzem nebo vázacím popruhem upevnûn m v oku. (UpevÀovací materiál není souãástí obsahu dodávky.) 6 VFR 120/134 ø Patka s ãepem a pohybliv m zaji Èovacím jazykem Podpûra s nízk m závûsn m prvkem Trubkové zaji tûní Podpûra s ãepem a okem pro zabezpeãení popruhem nebo fietûzem Trubkové zaji tûní Podpûra s ãepem a pohybliv m zaji Èovacím jazykem Podpûra s nízk m závûsn m prvkem Trubkové zaji tûní Podpûra s nízk m závûsn m prvkem Závûsn profil 32

33 Diagram Urãení délky V kov rozdíl V tomto diagramu najdete v echny podstatné rozmûry pro nakládání, jak délku nájezdû, úhel stoupání a v kov rozdíl, tak i v jakém pomûru tyto hodnoty vzájemnû stojí. Pfiíklad: U v kového rozdílu 1200 mm a úhlu stoupání 30%. Jak dlouhé musí b t nakládací rampy? V poãet: 1200 mm x = délka 0 mm 30 Délka nájezdû U nájezdû nesmí b t pfiekroãeno stoupání více neï 30% (16,5 ). Nájezdy musí b t pfii pouïívání zaji tûny proti sesunutí. Délka = v kov rozdíl stoupání (max. 30%) x Îádné pfiedpisy nejsou bez v jimek Délka (L) (S) stoupání max 30 % = 16,5 V kov rozdíl (H) U vysokozdviïn ch a manipulaãních vozíkû s nízkou svûtlostí neplatí pfiedpis o sklonu 30%. K tomuto úãelu potfiebujeme pfiesné údaje, abychom vypoãítali odpovídající délku. vozidla zatíïení kol prûmûr kol a ífiku kol R S T W X Y 33

34 PouÏití Nájezdy AOS Nájezdy AOS ve zvlá tním provedení Rampy RRK a nájezdy AS v kombinované sestavû Lehké nájezdy AS Nájezdy pro tûïká tfiístopá vozidla Sklápûcí nájezdy s pevnou opûrnou patkou Nájezdy AVS 150 Rampy RRK také pro tûïké stroje Nájezdové klíny k vyrovnání v kového rozdílu Rampy VFR se závûsn m spojením a pruïinov m zvedákem Zadní nakládání ve zvlá tním provedení Pfiikládací rampy VFR 34

35 T m zku en ch technikû firmy ALTEC rád pfiipraví a vypracuje také individuální fie ení pfiímo pro Vás. 35

36 Dal í v robní program firmy ALTEC Nakládací technika VyÏádejte si prosím prospekty! Hliníkové nájezdy pro invalidní vozíky Zastoupeni pro CR a SR VLADYKA, s.r.o. Továrni Chrudim Tel , 795 Fax: Mobil: Varaamme oikeudet teknisiin muutoksiin 05/04

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz 20 Profesionální žebříky Lehké, bezpečné, spolehlivé Program 2014 14 www.zarges.cz Víceúčelové žebříky 3-dílný víceúčelový žebřík - bezpečně se přizpůsobí všem požadavkům! è Nosné profily vyrobeny z tažených

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

e-mail: info@sag.as / www.sag.as

e-mail: info@sag.as / www.sag.as e-mail: info@sag.as / www.sag.as pásové stfie ní systémy MeLo N / zaklapávací systém MeLo N38 / zaklapávací systém MeLo N25 / zaklapávací systém POUÎITÍ ZAKLAPÁVACÍHO SYSTÉMU Nailstrip (hfiebíkov prouïek)

Více

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém

EKOBAL WMS. Ovinovací modulární systém EKOBAL Ovinovací balící stroje WMS jsou ruãnû ovládané a poloautomatické stroje. Pfii v voji a konstrukci této nové fiady ovinovacích balících strojû bylo maimálnû uplatnûno stavebnicové fie ení celé modelové

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû

V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû V robce stfie ních krytin a stûnov ch profilû Poãasí se mûní zûstává 01 2010 OBSAH 4 Profesionalita 5 Stfie ní ta kové tabule 6 Vlnité a trapézové plechy stfie ní profily 7 Trapézové plechy stûnové profily

Více

onstruction EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ

onstruction EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ onstruction EM, MPT & INDUSTRIÁLNÍ PNEUMATIKY TECHNICKÉ INFORMACE 10. VYDÁNÍ Pfiehled dezénû MPT-20 MPT-21 MPT-22 MPT-01 MPT-02 MPT-03 MPT-04 MPT-05 MPT-06 MPT-07 MPT-08 ERL-20 (L-2/G-2) ERL-30 (L-3/G-3)

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace.

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace. CENÍK - 04/2007 Rozhodné vlastnosti izolaãních materiálû KAIFLEX jsou kromû vlastní stálé kontroly jakosti v roby dozorovány institutem CSI Praha, AO 212 v rámci Dozorovací smlouvy ã. DS 23-2/2005. Vysoce

Více

Dodací termíny. Proč výrobek od firmy C.L.M.?

Dodací termíny. Proč výrobek od firmy C.L.M.? Hliníkový program - 1 - O hliníkovém programu...- 2 - Dodací termíny...- 2-1. Nájezdy, nájezdové rampy...- 3-1.1. Jak správně nájezdy vybrat?... - 3-1.2. Nájezdy pro kolová vozidla a vozidla s gumovými

Více

Montáž v Brně. Válce. 125 320 mm podle ISO6431 CETOP RP53P** Katalogový list 2.30.050-1CZ. Značka Jednotka Poznámka Všeobecně Válec s pístnicí

Montáž v Brně. Válce. 125 320 mm podle ISO6431 CETOP RP53P** Katalogový list 2.30.050-1CZ. Značka Jednotka Poznámka Všeobecně Válec s pístnicí Veličiny podle VDI 3294 Údaje o tlaku přetlak Veličina Značka Jednotka Poznámka Všeobecně Název Válec s pístnicí Řada DZ1, DZ5 Druh konstrukce s tlumením Způsob upevnění viz rozměrové nákresy Druh připojení

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika NÁBYTKOVÁ KOLEâKA PEVNÁ Nábytkové koleãko pevné 24 koleãko v lisek z plastické hmoty, ãerné tûleso v lisek z ocelového plechu, povrchovû

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE

B C I L F G H. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A B C D E F G H I L Knoflík termostatu Knoflík ãasového spínaãe Svûtelná kontrolka Knoflík pro volbu funkcí Sklenûná dvífika Spodní topné tûleso Ro t Plech na peãení Tvarovan ro

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

KROUHAâE ZELENINY CL 55 CL 60 CL60 V V NOVÉ LAHÒDKÁ STVÍ - KOLY - BISTRA

KROUHAâE ZELENINY CL 55 CL 60 CL60 V V NOVÉ LAHÒDKÁ STVÍ - KOLY - BISTRA KROUHAâE ZELENINY CL 55 CL 60 CL60 V V LAHÒDKÁ STVÍ - KOLY - BISTRA CL 60 Auto CEL Z NEREZ OCELI * Automatick otvor poskytuje kvalitu fiezu pfii velk ch zpracovávan ch objemech (dokonalá rovnováha mezi

Více

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463 TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ KB Skříň Celkové kryty dna Montážní panely Roměry skeletu výška šířka hloubka 400 KB65-80604-P 478 PD-QK0-2KD0604 4930 500 KB65-80605-P 4782 PD-QK0-2KD0605 493 PD-QK0-MP706 4939 KB65-80606-P

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Tlaková lahev Dokument 1/2013 Tlaková lahev Zpracovali: ãlenové PS 3 âatp Praha, duben 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Dodávky plynû... 4 3.

Více

Speciální systém upevnění trubek a kabelů

Speciální systém upevnění trubek a kabelů Ke speciálním systémûm upevnûní kabelû a trubek patfií kabelové pásky, upínací a montáïní pásky, za pomocí kter ch lze upevnit kabely a trubky na mfiíïové Ïlaby nebo jiné montáïní konstrukce. Kompletní

Více

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky OO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky Systém dûrovan ch kabelov ch ÏebfiíkÛ s vnûj ími spojkami a tfimenov mi pfiíchytkami KTS Kabelové nosné systémy S OO pracují profesionálové.

Více

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM

ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM ãtyficestné trojcestné KOMEXTHERM Názvem smû ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémû teplovodního ústfiedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû ováním. Smû ují vodu z topného

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace)

6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK. Sídlo firmy. Název zařízení. provedení. SEZNAM (identifikace) PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 6, díl 4, kapitola 2.3.1, str. 1 6/4.2.3.1 PRVNÍ KROK K VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. SEZNAM (identifikace) nebezpečí, nebezpečných

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH T e c h n i k a v p l a s t u SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 02-44001500, fax: 02-44910700, e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

Více

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí

PRECIZNÍ NÁŘADÍ.» ruko pneumatické nářadí PRECIZNÍ NÁŘADÍ» ruko pneumatické nářadí Pneumatické nářadí RUKO Výhody stlačeného vzduchu Síly a rychlosti válců jsou plynule nastavitelné. Vysoké dosažitelné pracovní rychlosti. Pneumatické nástroje

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ CIHLOVÉ ROLETOVÉ SCHRÁNKY - KOMPLETNÍ PROGRAM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY DOBA ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ

Více

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10

Colorado. Colorado 450 Délka (cm) 450 ífika (cm) 160 PrÛmûr boãních válcû (cm) 40 Poãet vzduchov ch komor 10 Pfiíruãka uïivatele Colorado VERZE 01/10/04 CZ Konstrukãní kategorie D chránûné vody dle nafiízení vlády âeské republiky ã. 270/2003 Sb. a následn ch novel a v souladu se zákonem âeské republiky ã. 22/1997

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

Profesionální kvalita pro stavbu i dílnu: elektronáfiadí PROTOOL

Profesionální kvalita pro stavbu i dílnu: elektronáfiadí PROTOOL Profesionální kvalita pro stavbu i dílnu: elektronáfiadí PROTOOL Pfiehledov katalog 2006 Symboly NejdÛleÏitûj í znaky - identifikace na první pohled Konstantní otáãky otáãky pfii zatíïení stroje udrïované

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

Požadavky na vybavení - autodílna dílna opravářů zemědělských strojů

Požadavky na vybavení - autodílna dílna opravářů zemědělských strojů Příloha ZD č. 2 (část 1) Požadavky na vybavení - autodílna dílna opravářů zemědělských strojů Typ stroje počet ks Pojízdný zvedák 3t Přístroj pro zkoušení vstřikovacích trysek naftových motorů Pojízdný

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

GOLDHOFER TU 3 expert 3662

GOLDHOFER TU 3 expert 3662 , Tovární 1112, CZ 537 01 Chrudim 3- nápravový nízkoložný přívěsový podvalník GOLDHOFER TU 3 expert 3662 Technická data při 80 km/h: celková hmotnost přívěsu 24.000 kg 33.600 kg zatížení náprav vpředu

Více

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Cenius - nová generace nesen ch kypfiiãû! Kypfiiã Cenius... Více neï celá

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE

PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE. FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DÁVKOVÁNÍ V ROBKY PRO KONDICIONÉRY. MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE PROFIL SPOLEâNOSTI FILTRACE ZMùKâOVÁNÍ STANDARDNÍ FILTRY SAMOâISTICÍ FILTRY SPECIÁLNÍ FILTRY ZMùKâOVAâE VODY REGENERAâNÍ V ROBKY 1 2 FILTRAâNÍ KOLONY ODÎELEZ OVAâE DENITRIFIKÁTORY ODKALOVAâE DECHLORÁTORY

Více

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh

150 názorných přehledů, 33 tabulek a 8 příloh Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáře nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

ZEMùDùLSKÉ RADIÁLNÍ PNEUMATIKY

ZEMùDùLSKÉ RADIÁLNÍ PNEUMATIKY Zemûdûlské radiální 13 ZEMùDùLSKÉ RADIÁLNÍ PNEUMATIKY AR 01 Dezén pro univerzální pouïití na silnici i mimo ni. Schválen pro rychlost do 80 km/h. AR 02 Nová generace flotaãních pláèû. Vyí nosnost a pracovní

Více

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ 8 CHEMIKÁLIE ODVÁPNùNÍ Pitná voda, kterou pouïíváme pouïíváme do tepeln ch zafiízení, obsahuje jisté mnoïství rozpu tûn ch solí vápníku a hofiãíku, které zpûsobují tvrdost vody. Bûhem ãasu a pfiedev ím

Více

ACO Multitop. Infrastruktura budoucnosti Nové samonivelaãní achetní poklopy Multitop tfiídy D 400 dle âsn EN 124

ACO Multitop. Infrastruktura budoucnosti Nové samonivelaãní achetní poklopy Multitop tfiídy D 400 dle âsn EN 124 ACO Multitop ACO M u l t i t o p Infrastruktura budoucnosti Nové samonivelaãní achetní poklopy Multitop tfiídy D 400 dle âsn EN 124 Nev hody souãasn ch poklopû pfii instalaci, manipulaci a provozu Nástavce

Více

LOGO FIRMY Sídlo firmy

LOGO FIRMY Sídlo firmy část 6, díl 4, kapitola 2.6.9, str. 1 6/4.2.6.9 OVĚŘENÍ SHODY JEDNOSTRANNÉ TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY LOGO FIRMY Sídlo firmy Název zařízení provedení. OVĚŘENÍ SHODY provedení strojního zařízení s požadavky ČSN

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k montáïi www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe pfiístroje a jeho pfiipojování se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco...

standardní potahy 3.890,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 2014 MATRACE VYSOKÉ KVALITY S PRODLOUÎENOU ZÁRUâNÍ DOBOU Monaco... 3.890,- Sedmizónová matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi sloïená ze dvou elastick ch pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba

Více

ricom gas linie Systémy Plast

ricom gas linie Systémy Plast ricom gas linie Systémy Plast ÚVOD interactive - potom není odkou ení ádný problém. Pro kompletní ešení v oblasti odkou ení a p isávání byly vyvinuty hliníkové a plastové systémy - linie interactive. Z

Více

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace: 2 U ve ker

Více

PLASTOVÉ STABILNÍ PŘEPRAVKY Pekárna & Cukrárna

PLASTOVÉ STABILNÍ PŘEPRAVKY Pekárna & Cukrárna PLASTOVÉ STABILNÍ PŘEPRAVKY Pekárna & Cukrárna 1 www.ringoplast.de SKLADOVÉ PŘEPRAVKY perforované Základní rozměry: 600 x 400 mm 410 mm 338 mm 240 mm 187 mm 161 mm 143 mm 120 mm 88 mm 76 mm Dodávají se

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

bott VARIO Modul T 31

bott VARIO Modul T 31 1 Modul T 31 VÝROBCE/ Rozvor Montáž na stranu vozidla TYP VOZIDLA mm (ve směru jízdy) le. VAPK pr. VAPK Citroën Berlingo 2690 Jumpy 2824 Jumpy 3224 Jumper 06-3000 Jumper 06-3450 Jumper 06-4035 Fiat Doblė

Více

Zachování funkčnosti kabelového systému při požáru. Obsah H. Normy, technické údaje H2 - H5 H6 - H12. Normované nosné konstrukce H13 - H26

Zachování funkčnosti kabelového systému při požáru. Obsah H. Normy, technické údaje H2 - H5 H6 - H12. Normované nosné konstrukce H13 - H26 při požáru Obsah H Normy, technické údaje H2 - H5 Normované nosné konstrukce H6 - H12 Upevňovací materiál H13 - H PoÏární ochrana elektrick ch vedení a kabelov ch tras s integrovan m systémem zachování

Více

Dobr nápad nûkdy nestaãí Dětské vícerozsahové autosedačky, které rostou

Dobr nápad nûkdy nestaãí Dětské vícerozsahové autosedačky, které rostou Dûtské autosedaãky TEST Miminka jsou obvykle do auta usazována a z něj vyndávána přímo ve speciálním nosiči (často bývá používán termín skořepina ). Znamená to, že proces instalace nosiče se musí před

Více

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí.

P EHLEDNÁ TABULKA. Poloha ro tu a pfiíslu enství Poznámky/Rady. Poloha knoflíku termostatu. Poloha knoflíku pro volbu funkcí. POPIS ELEKTROSPOT EBIâE A knoflík termostatu B knoflík ãasového spínaãe C svûtelná kontrolka D knoflík pro volbu funkcí E sklenûná dvífika F spodní topné tûleso G ploch ro t H plech na peãení I tvarovan

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu

ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu ALFRA PRESS 250 Doporučené příslušenství za příplatek: otočný ocelový podstavec - Laserpointer délkový / hloubkový doraz podpěrná ramena materiálu 2 ALFRA PRESS 250 Vyložení 250 mm Hydraulický lis ALFRA

Více

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût

OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût OBO BUS Systém Inteligentnû stavût znamená inteligenci vestavût Nová generace systémové techniky budov: praktická, uživatelsky přívětivá, spolupracující. EGS Systémy instalaãních pfiístrojû S OBO pracují

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava FÓLIOVÉ KLÁVESNICE Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Brno Znojmo (Wien) PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava, a.s. je od roku 1958 jedním z nejvût ích v robcû konstrukãních

Více

BLATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ 02.01.01.0

BLATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ 02.01.01.0 LATNÍKY KULATÉ PLASTOVÉ 02.01.01.0 Materiál: polyetylén; barva: černá Materiál: istoflex pro blatníky: 0211 240.200, 0211 270.100, 0211 270.200, Vlastnosti: jsou lehké, vysoká pevnost a pružnost, odolnost

Více

Руководство по монтажу и эксплуатации

Руководство по монтажу и эксплуатации Installation and Operating Instructions Shaft Drive Operator for Industrial Sectional Doors Instrukcja monta u i obs ugi Nap d osiowy do segmentowych bram przemys owych Szerelési és üzembe helyezési utasítás

Více

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním

Natural. Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním Natural Vlastnosti systému PAM Natural ve srovnání se zv en m zinkováním V ãem je trouba PAM NATURAL jiná Trouba PAM NATURAL je trouba z tvárné litiny na vnûj í stranû chránûná patentovanou zinko-hliníkovou

Více

VYBAVENÍ PRO OPERAČNÍ SÁLY DĚTSKÉ KLINIKY

VYBAVENÍ PRO OPERAČNÍ SÁLY DĚTSKÉ KLINIKY VYBAVENÍ PRO OPERAČNÍ SÁLY DĚTSKÉ KLINIKY ks Druhé nadzemní podlaží 2.NP 2.02 Sklad 04 Celonerezový vozík se sníženými madly, 3 2.03 Vyšetřovna 16 Celonerezový vozík se sníženými madly, 1 18 Stacionární

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění.

1 schránka ve dně s krycí deskou, výška 88 mm, možnost libovolného členění. ß 6301 0 Příslušenství, jako např. desky na nářadí, schránka na dno atd. lze dodat na vyžádání. 6301 101 Kufřík na nářadí Plast ABS, černý, extrémně odolný vůči nárazům, vhodný do letadla. S masivním hliníkovým

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

GEZE POSUVNÁ DESIGNOVÁ KOVÁNÍ

GEZE POSUVNÁ DESIGNOVÁ KOVÁNÍ GEZE Levolan 60 Filigránské univerzální kování pro všechny druhy křídel Nové filigránské řešení úpravy manuálních posuvných dveří v interiéru s funkční lehkostí a přesouváním bez námahy dosáhla firma GEZE

Více

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, "V" oje)

výška bočnic šířka l.p. délka l.p. hmotnost PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (bočnice z tvarovaného pozink. plechu, V oje) AGADOS s.r.o. tel. 566 653 311 CENÍK PŘÍVĚSŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ AGADOS Průmyslová 2081 fax. 566 653 368 Platný od 15.02.2010 59401 Velké Mezříčí obchod@agados.cz název. PŘÍVĚSY ŘADY HANDY (e z tvarovaného

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

M-MOOS. horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

M-MOOS. horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI M-MOOS horizontální vyvrtávaãky EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod 01 Ruãnû ovládaná horizontální vyvrtávaãka WHM 110 R 02 03 Horizontální obrábûcí centrum

Více

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků

Nástavná hydraulická fréza. Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Sortiment výrobků Nástavná hydraulická fréza Terex Osvědčené při té nejtvrdší denní práci Když denně prorážíte nejtvrdší horninu a beton. A nejste k zastavení ani pod vodou.

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Popis Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux slouží k pøipojení otopných tìles se spodním dvoubodovým pøipojením k otopné soustavì, k pøednastavení

Více

Specifikace vybavení Umístní Vıstup na v Název vybavení Jednohákovı ebøík s Hmotnost: Kusy: 2 titanovım hákem 8,7Kg Specifikace SO 1 Rozmry (d* *v) viz ní e Popis zaízení Hákovı ebík se pou ívá pi disciplín

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

K2500. Návod k pouïití

K2500. Návod k pouïití Návod k pouïití K2500 NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. Czech VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Vysvûtlení symbolû

Více

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet.

matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. matrace a ro ty pro va e zdravé a pohodlné spaní 1 Ceny matrací platí do rozmûru 200 90 cm, v potahu froté a úplet. ZDRAVOTNÍ certifikáty DŘEVOČAL s.r.o., Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov IČ: 27773434,

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk

Mazda5. Internet: www.mazda.cz www.mazda.sk Mazda5 V zájmu neustálého v voje sv ch v robkû si spoleãnost Mazda Motor Europe vyhrazuje právo provedení zmûn specifikací a v bavy. Barevné odstíny a ãalounûní uvedené v této broïufie se mohou od aktuálních

Více

Systémy k ochraně před pádem

Systémy k ochraně před pádem Systémy k ochraně před pádem Securant Secupoint Seculine Vario Securant DIN EN 795 max. 7,5 m min. 2,5 m Popis produktu Securant je trvale využitelný kotvící bod určený k připevnění osobní ochranné výstroje

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Tìíme se na nai spolupráci.

Tìíme se na nai spolupráci. 2 0 11 / 2 0 1 2 Srdeèné díky za Vá zájem o nae produkty! Tým spoleènosti je sloen ze zkuených pracovníkù, kteøí vyuívají svých dlouhodobých zkueností z oblastí í Tìíme se na monost nabídnout Vám tyto

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

M A G N E T I C K É S T O J Á N K Y

M A G N E T I C K É S T O J Á N K Y MAGNETICKÉ STOJÁNKY magnetické stojánky magnetické stojánky Stojánky NOGA najdou uplatnûní pfiedev ím ve strojírenském prûmyslu, ale lze je pouïít i pro upnutí lékafisk ch pfiístrojû, slouïí ve filmovém

Více